Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଶିଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ମହାଭାରତାନ୍ତର୍ଗତମ୍

ତତଃ ସ ପ୍ରୟତୋ ଭୂତ୍ଵା ମମ ତାତ ୟୁଧିଷ୍ଠିର ।
ପ୍ରାଞ୍ଜଲିଃ ପ୍ରାହ ଵିପ୍ରର୍ଷିର୍ନାମସଙ୍ଗ୍ରହମାଦିତଃ ॥ ୧ ॥

ଉପମନ୍ୟୁରୁଵାଚ
ବ୍ରହ୍ମପ୍ରୋକ୍ତୈରୃଷିପ୍ରୋକ୍ତୈର୍ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗସମ୍ଭଵୈଃ ।
ସର୍ଵଲୋକେଷୁ ଵିଖ୍ୟାତଂ ସ୍ତୁତ୍ୟଂ ସ୍ତୋଷ୍ୟାମି ନାମଭିଃ ॥ ୨ ॥

ମହଦ୍ଭିର୍ଵିହିତୈଃ ସତ୍ୟୈଃ ସିଦ୍ଧୈଃ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧକୈଃ ।
ଋଷିଣା ତଣ୍ଡିନା ଭକ୍ତ୍ୟା କୃତୈର୍ଵେଦକୃତାତ୍ମନା ॥ ୩ ॥

ୟଥୋକ୍ତୈଃ ସାଧୁଭିଃ ଖ୍ୟାତୈର୍ମୁନିଭିସ୍ତତ୍ତ୍ଵଦର୍ଶିଭିଃ ।
ପ୍ରଵରଂ ପ୍ରଥମଂ ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟଂ ସର୍ଵଭୂତହିତଂ ଶୁଭମ୍ ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୁତେଃ ସର୍ଵତ୍ର ଜଗତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକାଵତାରିତୈଃ ।
ସତ୍ୟୈସ୍ତତ୍ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରୋକ୍ତଂ ସନାତନମ୍ ।
ଵକ୍ଷ୍ୟେ ୟଦୁକୁଲଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଣୁଷ୍ଵାଵହିତୋ ମମ ॥ ୫ ॥

ଵରୟୈନଂ ଭଵଂ ଦେଵଂ ଭକ୍ତସ୍ତ୍ଵଂ ପରମେଶ୍ଵରମ୍ ।
ତେନ ତେ ଶ୍ରାଵୟିଷ୍ୟାମି ୟତ୍ତଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନମ୍ ॥ ୬ ॥

ନ ଶକ୍ୟଂ ଵିସ୍ତରାତ୍କୃତ୍ସ୍ନଂ ଵକ୍ତୁଂ ସର୍ଵସ୍ୟ କେନଚିତ୍ ।
ୟୁକ୍ତେନାପି ଵିଭୂତୀନାମପି ଵର୍ଷଶତୈରପି ॥ ୭ ॥

ୟସ୍ୟାଦିର୍ମଧ୍ୟମନ୍ତଂ ଚ ସୁରୈରପି ନ ଗମ୍ୟତେ ।
କସ୍ତସ୍ୟ ଶକ୍ନୁୟାଦ୍ଵକ୍ତୁଂ ଗୁଣାନ୍କାର୍ତ୍ସ୍ନ୍ୟେନ ମାଧଵ ॥ ୮ ॥

କିନ୍ତୁ ଦେଵସ୍ୟ ମହତଃ ସଙ୍କ୍ଷିପ୍ତାର୍ଥପଦାକ୍ଷରମ୍ ।
ଶକ୍ତିତଶ୍ଚରିତଂ ଵକ୍ଷ୍ୟେ ପ୍ରସାଦାତ୍ତସ୍ୟ ଧୀମତଃ ॥ ୯ ॥

ଅପ୍ରାପ୍ୟ ତୁ ତତୋଽନୁଜ୍ଞାଂ ନ ଶକ୍ୟଃ ସ୍ତୋତୁମୀଶ୍ଵରଃ ।
ୟଦା ତେନାଭ୍ୟନୁଜ୍ଞାତଃ ସ୍ତୁତୋ ଵୈ ସ ତଦା ମୟା ॥ ୧୦ ॥

ଅନାଦିନିଧନସ୍ୟାହଂ ଜଗଦ୍ୟୋନେର୍ମହାତ୍ମନଃ ।
ନାମ୍ନାଂ କଞ୍ଚିତ୍ସମୁଦ୍ଦେଶଂ ଵକ୍ଷ୍ୟାମ୍ୟଵ୍ୟକ୍ତୟୋନିନଃ ॥ ୧୧ ॥

ଵରଦସ୍ୟ ଵରେଣ୍ୟସ୍ୟ ଵିଶ୍ଵରୂପସ୍ୟ ଧୀମତଃ ।
ଶୃଣୁ ନାମ୍ନାଂ ଚୟଂ କୃଷ୍ଣ ୟଦୁକ୍ତଂ ପଦ୍ମୟୋନିନା ॥ ୧୨ ॥

ଦଶ ନାମସହସ୍ରାଣି ୟାନ୍ୟାହ ପ୍ରପିତାମହଃ ।
ତାନି ନିର୍ମଥ୍ୟ ମନସା ଦଧ୍ନୋ ଘୃତମିଵୋଦ୍ଧୃତମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଗିରେଃ ସାରଂ ୟଥା ହେମ ପୁଷ୍ପସାରଂ ୟଥା ମଧୁ ।
ଘୃତାତ୍ସାରଂ ୟଥା ମଣ୍ଡସ୍ତଥୈତତ୍ସାରମୁଦ୍ଧୃତମ୍। ୧୪ ॥

ସର୍ଵପାପାପହମିଦଂ ଚତୁର୍ଵେଦସମନ୍ଵିତମ୍ ।
ପ୍ରୟତ୍ନେନାଧିଗନ୍ତଵ୍ୟଂ ଧାର୍ୟଂ ଚ ପ୍ରୟତାତ୍ମନା ॥ ୧୫ ॥

ମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ପୌଷ୍ଟିକଂ ଚୈଵ ରକ୍ଷୋଘ୍ନଂ ପାଵନଂ ମହତ୍ ॥ ୧୬ ॥

ଇଦଂ ଭକ୍ତାୟ ଦାତଵ୍ୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଦଧାନାସ୍ତିକାୟ ଚ ।
ନାଶ୍ରଦ୍ଦଧାନରୂପାୟ ନାସ୍ତିକାୟାଜିତାତ୍ମନେ ॥ ୧୭ ॥

ୟଶ୍ଚାଭ୍ୟସୂୟତେ ଦେଵଂ କାରଣାତ୍ମାନମୀଶ୍ଵରମ୍ ।
ସ କୃଷ୍ଣ ନରକଂ ୟାତି ସହପୂର୍ଵୈଃ ସହାତ୍ମଜୈଃ ॥ ୧୮ ॥

ଇଦଂ ଧ୍ୟାନମିଦଂ ୟୋଗମିଦଂ ଧ୍ୟେୟମନୁତ୍ତମମ୍ ।
ଇଦଂ ଜପ୍ୟମିଦଂ ଜ୍ଞାନଂ ରହସ୍ୟମିଦମୁତ୍ତମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ୟଂ ଜ୍ଞାତ୍ଵା ଅନ୍ତକାଲେଽପି ଗଚ୍ଛେତ ପରମାଂ ଗତିମ୍ ।
ପଵିତ୍ରଂ ମଙ୍ଗଲଂ ମେଧ୍ୟଂ କଲ୍ୟାଣମିଦମୁତ୍ତମମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଇଦଂ ବ୍ରହ୍ମା ପୁରା କୃତ୍ଵା ସର୍ଵଲୋକପିତାମହଃ ।
ସର୍ଵସ୍ତଵାନାଂ ରାଜତ୍ଵେ ଦିଵ୍ୟାନାଂ ସମକଲ୍ପୟତ୍ ॥ ୨୧ ॥

ତଦା ପ୍ରଭୃତି ଚୈଵାୟମୀଶ୍ଵରସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ସ୍ତଵରାଜ ଇତି ଖ୍ୟାତୋ ଜଗତ୍ୟମରପୂଜିତଃ ॥ ୨୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମଲୋକାଦୟଂ ସ୍ଵର୍ଗେ ସ୍ତଵରାଜୋଽଵତାରିତଃ ।
ୟତସ୍ତଣ୍ଡିଃ ପୁରା ପ୍ରାପ ତେନ ତଣ୍ଡିକୃତୋଽଭଵତ୍ ॥ ୨୩ ॥

ସ୍ଵର୍ଗାଚ୍ଚୈଵାତ୍ର ଭୂର୍ଲୋକଂ ତଣ୍ଡିନା ହ୍ୟଵତାରିତଃ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲମାଙ୍ଗଲ୍ୟଂ ସର୍ଵପାପପ୍ରଣାଶନମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ନିଗଦିଷ୍ୟେ ମହାବାହୋ ସ୍ତଵାନାମୁତ୍ତମଂ ସ୍ତଵମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମଣାମପି ୟଦ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରାଣାମପି ୟତ୍ପରମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ତେଜସାମପି ୟତ୍ତେଜସ୍ତପସାମପି ୟତ୍ତପଃ ।
ଶାନ୍ତୀନାମପି ୟା ଶାନ୍ତିର୍ଦ୍ୟୁତୀନାମପି ୟା ଦ୍ୟୁତିଃ ॥ ୨୬ ॥

ଦାନ୍ତାନାମପି ୟୋ ଦାନ୍ତୋ ଧୀମତାମପି ୟା ଚ ଧୀଃ ।
ଦେଵାନାମପି ୟୋ ଦେଵୋ ଋଷୀଣାମପି ୟସ୍ତ୍ଵୃଷିଃ ॥ ୨୭ ॥

ୟଜ୍ଞାନାମପି ୟୋ ୟଜ୍ଞଃ ଶିଵାନାମପି ୟଃ ଶିଵଃ ।
ରୁଦ୍ରାଣାମପି ୟୋ ରୁଦ୍ରଃ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭଵତାମପି ॥ ୨୮ ॥

ୟୋଗିନାମପି ୟୋ ୟୋଗୀ କାରଣାନାଂ ଚ କାରଣମ୍ ।
ୟତୋ ଲୋକାଃ ସମ୍ଭଵନ୍ତି ନ ଭଵନ୍ତି ୟତଃ ପୁନଃ ॥ ୨୯ ॥

ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମଭୂତସ୍ୟ ହରସ୍ୟାମିତତେଜସଃ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରଂ ତୁ ନାମ୍ନାଂ ଶର୍ଵସ୍ୟ ମେ ଶୃଣୁ ।
ୟଚ୍ଛ୍ରୁତ୍ଵା ମନୁଜଵ୍ୟାଘ୍ର ସର୍ଵାନ୍କାମାନଵାପ୍ସ୍ୟସି ॥ ୩୦ ॥

(ଅଥ ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।)
ସ୍ଥିରଃ ସ୍ଥାଣୁଃ ପ୍ରଭୁର୍ଭୀମଃ ପ୍ରଵରୋ ଵରଦୋ ଵରଃ । var ପ୍ରଭୁର୍ଭାନୁଃ
ସର୍ଵାତ୍ମା ସର୍ଵଵିଖ୍ୟାତଃ ସର୍ଵଃ ସର୍ଵକରୋ ଭଵଃ ॥ ୩୧ ॥

ଜଟୀ ଚର୍ମୀ ଶିଖୀ ଖଡ୍ଗୀ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ସର୍ଵଭାଵନଃ । var ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ
ହରଶ୍ଚ ହରିଣାକ୍ଷଶ୍ଚ ସର୍ଵଭୂତହରଃ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୩୨ ॥

ପ୍ରଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିଵୃତ୍ତିଶ୍ଚ ନିୟତଃ ଶାଶ୍ଵତୋ ଧ୍ରୁଵଃ ।
ଶ୍ମଶାନଵାସୀ ଭଗଵାନ୍ଖଚରୋ ଗୋଚରୋଽର୍ଦନଃ ॥ ୩୩ ॥

ଅଭିଵାଦ୍ୟୋ ମହାକର୍ମା ତପସ୍ଵୀ ଭୂତଭାଵନଃ ।
ଉନ୍ମତ୍ତଵେଷପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନଃ ସର୍ଵଲୋକପ୍ରଜାପତିଃ ॥ ୩୪ ॥

ମହାରୂପୋ ମହାକାୟୋ ଵୃଷରୂପୋ ମହାୟଶାଃ ।
ମହାତ୍ମା ସର୍ଵଭୂତାତ୍ମା ଵିଶ୍ଵରୂପୋ ମହାହନୁଃ ॥ ୩୫ ॥

ଲୋକପାଲୋଽନ୍ତର୍ହିତାତ୍ମା ପ୍ରସାଦୋ ହୟଗର୍ଦଭିଃ ।
ପଵିତ୍ରଂ ଚ ମହାଂଶ୍ଚୈଵ ନିୟମୋ ନିୟମାଶ୍ରିତଃ ॥ ୩୬ ॥

ସର୍ଵକର୍ମା ସ୍ଵୟମ୍ଭୂତ ଆଦିରାଦିକରୋ ନିଧିଃ ।
ସହସ୍ରାକ୍ଷୋ ଵିଶାଲାକ୍ଷଃ ସୋମୋ ନକ୍ଷତ୍ରସାଧକଃ ॥ ୩୭ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରଃ ସୂର୍ୟଃ ଶନିଃ କେତୁର୍ଗ୍ରହୋ ଗ୍ରହପତିର୍ଵରଃ ।
ଅତ୍ରିରତ୍ର୍ୟାନମସ୍କର୍ତା ମୃଗବାଣାର୍ପଣୋଽନଘଃ ॥ ୩୮ ॥

ମହାତପା ଘୋରତପା ଅଦୀନୋ ଦୀନସାଧକଃ ।
ସଂଵତ୍ସରକରୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରମାଣଂ ପରମଂ ତପଃ ॥ ୩୯ ॥

ୟୋଗୀ ୟୋଜ୍ୟୋ ମହାବୀଜୋ ମହାରେତା ମହାବଲଃ ।
ସୁଵର୍ଣରେତାଃ ସର୍ଵଜ୍ଞଃ ସୁବୀଜୋ ବୀଜଵାହନଃ ॥ ୪୦ ॥

ଦଶବାହୁସ୍ତ୍ଵନିମିଷୋ ନୀଲକଣ୍ଠ ଉମାପତିଃ ।
ଵିଶ୍ଵରୂପଃ ସ୍ଵୟଂଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ବଲଵୀରୋ ବଲୋ ଗଣଃ ॥ ୪୧ ॥ var ବଲଵୀରୋଽବଲୋ
ଗଣକର୍ତା ଗଣପତିର୍ଦିଗ୍ଵାସାଃ କାମ ଏଵ ଚ ।
ମନ୍ତ୍ରଵିତ୍ପରମୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ସର୍ଵଭାଵକରୋ ହରଃ ॥ ୪୨ ॥

କମଣ୍ଡଲୁଧରୋ ଧନ୍ଵୀ ବାଣହସ୍ତଃ କପାଲଵାନ୍ ।
ଅଶନୀ ଶତଘ୍ନୀ ଖଡ୍ଗୀ ପଟ୍ଟିଶୀ ଚାୟୁଧୀ ମହାନ୍ ॥ ୪୩ ॥

ସ୍ରୁଵହସ୍ତଃ ସୁରୂପଶ୍ଚ ତେଜସ୍ତେଜସ୍କରୋ ନିଧିଃ ।
ଉଷ୍ଣୀଷୀ ଚ ସୁଵକ୍ତ୍ରଶ୍ଚ ଉଦଗ୍ରୋ ଵିନତସ୍ତଥା ॥ ୪୪ ॥

ଦୀର୍ଘଶ୍ଚ ହରିକେଶଶ୍ଚ ସୁତୀର୍ଥଃ କୃଷ୍ଣ ଏଵ ଚ ।
ଶୃଗାଲରୂପଃ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୋ ମୁଣ୍ଡଃ ସର୍ଵଶୁଭଙ୍କରଃ ॥ ୪୫ ॥

ଅଜଶ୍ଚ ବହୁରୂପଶ୍ଚ ଗନ୍ଧଧାରୀ କପର୍ଦ୍ୟପି ।
ଊର୍ଧ୍ଵରେତା ଊର୍ଧ୍ଵଲିଙ୍ଗ ଊର୍ଧ୍ଵଶାୟୀ ନଭଃସ୍ଥଲଃ ॥ ୪୬ ॥

ତ୍ରିଜଟୀ ଚୀରଵାସାଶ୍ଚ ରୁଦ୍ରଃ ସେନାପତିର୍ଵିଭୁଃ ।
ଅହଶ୍ଚରୋ ନକ୍ତଞ୍ଚରସ୍ତିଗ୍ମମନ୍ୟୁଃ ସୁଵର୍ଚସଃ ॥ ୪୭ ॥

ଗଜହା ଦୈତ୍ୟହା କାଲୋ ଲୋକଧାତା ଗୁଣାକରଃ ।
ସିଂହଶାର୍ଦୂଲରୂପଶ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରଚର୍ମାମ୍ବରାଵୃତଃ ॥ ୪୮ ॥

କାଲୟୋଗୀ ମହାନାଦଃ ସର୍ଵକାମଶ୍ଚତୁଷ୍ପଥଃ ।
ନିଶାଚରଃ ପ୍ରେତଚାରୀ ଭୂତଚାରୀ ମହେଶ୍ଵରଃ ॥ ୪୯ ॥

ବହୁଭୂତୋ ବହୁଧରଃ ସ୍ଵର୍ଭାନୁରମିତୋ ଗତିଃ ।
ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟୋ ନିତ୍ୟନର୍ତୋ ନର୍ତକଃ ସର୍ଵଲାଲସଃ ॥ ୫୦ ॥

ଘୋରୋ ମହାତପାଃ ପାଶୋ ନିତ୍ୟୋ ଗିରିରୁହୋ ନଭଃ ।
ସହସ୍ରହସ୍ତୋ ଵିଜୟୋ ଵ୍ୟଵସାୟୋ ହ୍ୟତନ୍ଦ୍ରିତଃ ॥ ୫୧ ॥

ଅଧର୍ଷଣୋ ଧର୍ଷଣାତ୍ମା ୟଜ୍ଞହା କାମନାଶକଃ ।
ଦକ୍ଷୟାଗାପହାରୀ ଚ ସୁସହୋ ମଧ୍ୟମସ୍ତଥା ॥ ୫୨ ॥

ତେଜୋପହାରୀ ବଲହା ମୁଦିତୋଽର୍ଥୋଽଜିତୋଽଵରଃ । var ଽଜିତୋ ଵରଃ
ଗମ୍ଭୀରଘୋଷା ଗମ୍ଭୀରୋ ଗମ୍ଭୀରବଲଵାହନଃ ॥ ୫୩ ॥

ନ୍ୟଗ୍ରୋଧରୂପୋ ନ୍ୟଗ୍ରୋଧୋ ଵୃକ୍ଷପର୍ଣସ୍ଥିତିର୍ଵିଭୁଃ । var ଵୃକ୍ଷକର୍ଣ
ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣଦଶନଶ୍ଚୈଵ ମହାକାୟୋ ମହାନନଃ ॥ ୫୪ ॥

ଵିଷ୍ଵକ୍ସେନୋ ହରିର୍ୟଜ୍ଞଃ ସଂୟୁଗାପୀଡଵାହନଃ ।
ତୀକ୍ଷ୍ଣତାପଶ୍ଚ ହର୍ୟଶ୍ଵଃ ସହାୟଃ କର୍ମକାଲଵିତ୍ ॥ ୫୫ ॥

ଵିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦିତୋ ୟଜ୍ଞଃ ସମୁଦ୍ରୋ ଵଡଵାମୁଖଃ ।
ହୁତାଶନସହାୟଶ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତାତ୍ମା ହୁତାଶନଃ ॥ ୫୬ ॥

ଉଗ୍ରତେଜା ମହାତେଜା ଜନ୍ୟୋ ଵିଜୟକାଲଵିତ୍ ।
ଜ୍ୟୋତିଷାମୟନଂ ସିଦ୍ଧିଃ ସର୍ଵଵିଗ୍ରହ ଏଵ ଚ ॥ ୫୭ ॥

ଶିଖୀ ମୁଣ୍ଡୀ ଜଟୀ ଜ୍ଵାଲୀ ମୂର୍ତିଜୋ ମୂର୍ଧଗୋ ବଲୀ ।
ଵେଣଵୀ ପଣଵୀ ତାଲୀ ଖଲୀ କାଲକଟଙ୍କଟଃ ॥ ୫୮ ॥

ନକ୍ଷତ୍ରଵିଗ୍ରହମତିର୍ଗୁଣବୁଦ୍ଧିର୍ଲୟୋ ଗମଃ । var ଲୟୋଽଗମଃ
ପ୍ରଜାପତିର୍ଵିଶ୍ଵବାହୁର୍ଵିଭାଗଃ ସର୍ଵଗୋମୁଖଃ ॥ ୫୯ ॥ var ସର୍ଵଗୋଽମୁଖଃ
ଵିମୋଚନଃ ସୁସରଣୋ ହିରଣ୍ୟକଵଚୋଦ୍ଭଵଃ ॥ var ସୁଶରଣୋ
ମେଢ୍ରଜୋ ବଲଚାରୀ ଚ ମହୀଚାରୀ ସ୍ରୁତସ୍ତଥା ॥ ୬୦ ॥

ସର୍ଵତୂର୍ୟନିନାଦୀ ଚ ସର୍ଵାତୋଦ୍ୟପରିଗ୍ରହଃ ।
ଵ୍ୟାଲରୂପୋ ଗୁହାଵାସୀ ଗୁହୋ ମାଲୀ ତରଙ୍ଗଵିତ୍ ॥ ୬୧ ॥

ତ୍ରିଦଶସ୍ତ୍ରିକାଲଧୃକ୍କର୍ମସର୍ଵବନ୍ଧଵିମୋଚନଃ ।
ବନ୍ଧନସ୍ତ୍ଵସୁରେନ୍ଦ୍ରାଣାଂ ୟୁଧି ଶତ୍ରୁଵିନାଶନଃ ॥ ୬୨ ॥

ସାଙ୍ଖ୍ୟପ୍ରସାଦୋ ଦୁର୍ଵାସାଃ ସର୍ଵସାଧୁନିଷେଵିତଃ ।
ପ୍ରସ୍କନ୍ଦନୋ ଵିଭାଗଜ୍ଞୋ ଅତୁଲ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞଭାଗଵିତ୍ ॥ ୬୩ ॥

ସର୍ଵଵାସଃ ସର୍ଵଚାରୀ ଦୁର୍ଵାସା ଵାସଵୋଽମରଃ ।
ହୈମୋ ହେମକରୋ ୟଜ୍ଞଃ ସର୍ଵଧାରୀ ଧରୋତ୍ତମଃ ॥ ୬୪ ॥

ଲୋହିତାକ୍ଷୋ ମହାକ୍ଷଶ୍ଚ ଵିଜୟାକ୍ଷୋ ଵିଶାରଦଃ ।
ସଙ୍ଗ୍ରହୋ ନିଗ୍ରହଃ କର୍ତା ସର୍ପଚୀରନିଵାସନଃ ॥ ୬୫ ॥

ମୁଖ୍ୟୋଽମୁଖ୍ୟଶ୍ଚ ଦେହଶ୍ଚ କାହଲିଃ ସର୍ଵକାମଦଃ । var ମୁଖ୍ୟୋ ମୁଖ୍ୟଶ୍ଚ
ସର୍ଵକାସପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ସୁବଲୋ ବଲରୂପଧୃତ୍ ॥ ୬୬ ॥

ସର୍ଵକାମଵରଶ୍ଚୈଵ ସର୍ଵଦଃ ସର୍ଵତୋମୁଖଃ ।
ଆକାଶନିର୍ଵିରୂପଶ୍ଚ ନିପାତୀ ହ୍ୟଵଶଃ ଖଗଃ ॥ ୬୭ ॥

ରୌଦ୍ରରୂପୋଂଽଶୁରାଦିତ୍ୟୋ ବହୁରଶ୍ମିଃ ସୁଵର୍ଚସୀ ।
ଵସୁଵେଗୋ ମହାଵେଗୋ ମନୋଵେଗୋ ନିଶାଚରଃ ॥ ୬୮ ॥

ସର୍ଵଵାସୀ ଶ୍ରିୟାଵାସୀ ଉପଦେଶକରୋଽକରଃ ।
ମୁନିରାତ୍ମନିରାଲୋକଃ ସମ୍ଭଗ୍ନଶ୍ଚ ସହସ୍ରଦଃ ॥ ୬୯ ॥

ପକ୍ଷୀ ଚ ପକ୍ଷରୂପଶ୍ଚ ଅତିଦୀପ୍ତୋ ଵିଶାମ୍ପତିଃ ।
ଉନ୍ମାଦୋ ମଦନଃ କାମୋ ହ୍ୟଶ୍ଵତ୍ଥୋଽର୍ଥକରୋ ୟଶଃ ॥ ୭୦ ॥

ଵାମଦେଵଶ୍ଚ ଵାମଶ୍ଚ ପ୍ରାଗ୍ଦକ୍ଷିଣଶ୍ଚ ଵାମନଃ ।
ସିଦ୍ଧୟୋଗୀ ମହର୍ଷିଶ୍ଚ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଃ ସିଦ୍ଧସାଧକଃ ॥ ୭୧ ॥

ଭିକ୍ଷୁଶ୍ଚ ଭିକ୍ଷୁରୂପଶ୍ଚ ଵିପଣୋ ମୃଦୁରଵ୍ୟୟଃ ।
ମହାସେନୋ ଵିଶାଖଶ୍ଚ ଷଷ୍ଟିଭାଗୋ ଗଵାମ୍ପତିଃ ॥ ୭୨ ॥

ଵଜ୍ରହସ୍ତଶ୍ଚ ଵିଷ୍କମ୍ଭୀ ଚମୂସ୍ତମ୍ଭନ ଏଵ ଚ ।
ଵୃତ୍ତାଵୃତ୍ତକରସ୍ତାଲୋ ମଧୁର୍ମଧୁକଲୋଚନଃ ॥ ୭୩ ॥

ଵାଚସ୍ପତ୍ୟୋ ଵାଜସନୋ ନିତ୍ୟମାଶ୍ରମପୂଜିତଃ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକଚାରୀ ସର୍ଵଚାରୀ ଵିଚାରଵିତ୍ ॥ ୭୪ ॥

ଈଶାନ ଈଶ୍ଵରଃ କାଲୋ ନିଶାଚାରୀ ପିନାକଵାନ୍ ।
ନିମିତ୍ତସ୍ଥୋ ନିମିତ୍ତଂ ଚ ନନ୍ଦିର୍ନନ୍ଦିକରୋ ହରିଃ ॥ ୭୫ ॥

ନନ୍ଦୀଶ୍ଵରଶ୍ଚ ନନ୍ଦୀ ଚ ନନ୍ଦନୋ ନନ୍ଦିଵର୍ଧନଃ ।
ଭଗହାରୀ ନିହନ୍ତା ଚ କାଲୋ ବ୍ରହ୍ମା ପିତାମହଃ ॥ ୭୬ ॥

ଚତୁର୍ମୁଖୋ ମହାଲିଙ୍ଗଶ୍ଚାରୁଲିଙ୍ଗସ୍ତଥୈଵ ଚ ।
ଲିଙ୍ଗାଧ୍ୟକ୍ଷଃ ସୁରାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ୟୋଗାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ୟୁଗାଵହଃ ॥ ୭୭ ॥

ବୀଜାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ବୀଜକର୍ତା ଅଵ୍ୟାତ୍ମାଽନୁଗତୋ ବଲଃ ।
ଇତିହାସଃ ସକଲ୍ପଶ୍ଚ ଗୌତମୋଽଥ ନିଶାକରଃ ॥ ୭୮ ॥

ଦମ୍ଭୋ ହ୍ୟଦମ୍ଭୋ ଵୈଦମ୍ଭୋ ଵଶ୍ୟୋ ଵଶକରଃ କଲିଃ ।
ଲୋକକର୍ତା ପଶୁପତିର୍ମହାକର୍ତା ହ୍ୟନୌଷଧଃ ॥ ୭୯ ॥

ଅକ୍ଷରଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ବଲଵଚ୍ଛକ୍ର ଏଵ ଚ ।
ନୀତିର୍ହ୍ୟନୀତିଃ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧୋ ମାନ୍ୟୋ ଗତାଗତଃ ॥ ୮୦ ॥

ବହୁପ୍ରସାଦଃ ସୁସ୍ଵପ୍ନୋ ଦର୍ପଣୋଽଥ ତ୍ଵମିତ୍ରଜିତ୍ ।
ଵେଦକାରୋ ମନ୍ତ୍ରକାରୋ ଵିଦ୍ଵାନ୍ସମରମର୍ଦନଃ ॥ ୮୧ ॥

ମହାମେଘନିଵାସୀ ଚ ମହାଘୋରୋ ଵଶୀକରଃ ।
ଅଗ୍ନିର୍ଜ୍ଵାଲୋ ମହାଜ୍ଵାଲୋ ଅତିଧୂମ୍ରୋ ହୁତୋ ହଵିଃ ॥ ୮୨ ॥

ଵୃଷଣଃ ଶଙ୍କରୋ ନିତ୍ୟଂ ଵର୍ଚସ୍ଵୀ ଧୂମକେତନଃ । var ନିତ୍ୟଵର୍ଚସ୍ଵୀ
ନୀଲସ୍ତଥାଙ୍ଗଲୁବ୍ଧଶ୍ଚ ଶୋଭନୋ ନିରଵଗ୍ରହଃ ॥ ୮୩ ॥

ସ୍ଵସ୍ତିଦଃ ସ୍ଵସ୍ତିଭାଵଶ୍ଚ ଭାଗୀ ଭାଗକରୋ ଲଘୁଃ ।
ଉତ୍ସଙ୍ଗଶ୍ଚ ମହାଙ୍ଗଶ୍ଚ ମହାଗର୍ଭପରାୟଣଃ ॥ ୮୪ ॥

କୃଷ୍ଣଵର୍ଣଃ ସୁଵର୍ଣଶ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଂ ସର୍ଵଦେହିନାମ୍ ।
ମହାପାଦୋ ମହାହସ୍ତୋ ମହାକାୟୋ ମହାୟଶାଃ ॥ ୮୫ ॥

ମହାମୂର୍ଧା ମହାମାତ୍ରୋ ମହାନେତ୍ରୋ ନିଶାଲୟଃ ।
ମହାନ୍ତକୋ ମହାକର୍ଣୋ ମହୋଷ୍ଠଶ୍ଚ ମହାହନୁଃ ॥ ୮୬ ॥

ମହାନାସୋ ମହାକମ୍ବୁର୍ମହାଗ୍ରୀଵଃ ଶ୍ମଶାନଭାକ୍ ।
ମହାଵକ୍ଷା ମହୋରସ୍କୋ ହ୍ୟନ୍ତରାତ୍ମା ମୃଗାଲୟଃ ॥ ୮୭ ॥

ଲମ୍ବନୋ ଲମ୍ବିତୋଷ୍ଠଶ୍ଚ ମହାମାୟଃ ପୟୋନିଧିଃ ।
ମହାଦନ୍ତୋ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହାଜିହ୍ଵୋ ମହାମୁଖଃ ॥ ୮୮ ॥

ମହାନଖୋ ମହାରୋମା ମହାକେଶୋ ମହାଜଟଃ ।
ପ୍ରସନ୍ନଶ୍ଚ ପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ପ୍ରତ୍ୟୟୋ ଗିରିସାଧନଃ ॥ ୮୯ ॥

ସ୍ନେହନୋଽସ୍ନେହନଶ୍ଚୈଵ ଅଜିତଶ୍ଚ ମହାମୁନିଃ ।
ଵୃକ୍ଷାକାରୋ ଵୃକ୍ଷକେତୁରନଲୋ ଵାୟୁଵାହନଃ ॥ ୯୦ ॥

ଗଣ୍ଡଲୀ ମେରୁଧାମା ଚ ଦେଵାଧିପତିରେଵ ଚ ।
ଅଥର୍ଵଶୀର୍ଷଃ ସାମାସ୍ୟ ଋକ୍ସହସ୍ରାମିତେକ୍ଷଣଃ ॥ ୯୧ ॥

ୟଜୁଃପାଦଭୁଜୋ ଗୁହ୍ୟଃ ପ୍ରକାଶୋ ଜଙ୍ଗମସ୍ତଥା ।
ଅମୋଘାର୍ଥଃ ପ୍ରସାଦଶ୍ଚ ଅଭିଗମ୍ୟଃ ସୁଦର୍ଶନଃ ॥ ୯୨ ॥

ଉପକାରଃ ପ୍ରିୟଃ ସର୍ଵଃ କନକଃ କାଞ୍ଚନଚ୍ଛଵିଃ ।
ନାଭିର୍ନନ୍ଦିକରୋ ଭାଵଃ ପୁଷ୍କରସ୍ଥପତିଃ ସ୍ଥିରଃ ॥ ୯୩ ॥

ଦ୍ଵାଦଶସ୍ତ୍ରାସନଶ୍ଚାଦ୍ୟୋ ୟଜ୍ଞୋ ୟଜ୍ଞସମାହିତଃ ।
ନକ୍ତଂ କଲିଶ୍ଚ କାଲଶ୍ଚ ମକରଃ କାଲପୂଜିତଃ ॥ ୯୪ ॥

ସଗଣୋ ଗଣକାରଶ୍ଚ ଭୂତଵାହନସାରଥିଃ ।
ଭସ୍ମଶୟୋ ଭସ୍ମଗୋପ୍ତା ଭସ୍ମଭୂତସ୍ତରୁର୍ଗଣଃ ॥ ୯୫ ॥

ଲୋକପାଲସ୍ତଥା ଲୋକୋ ମହାତ୍ମା ସର୍ଵପୂଜିତଃ । var ଲୋକପାଲସ୍ତଥାଽଲୋକୋ
ଶୁକ୍ଲସ୍ତ୍ରିଶୁକ୍ଲଃ ସମ୍ପନ୍ନଃ ଶୁଚିର୍ଭୂତନିଷେଵିତଃ ॥ ୯୬ ॥

ଆଶ୍ରମସ୍ଥଃ କ୍ରିୟାଵସ୍ଥୋ ଵିଶ୍ଵକର୍ମମତିର୍ଵରଃ ।
ଵିଶାଲଶାଖସ୍ତାମ୍ରୋଷ୍ଠୋ ହ୍ୟମ୍ବୁଜାଲଃ ସୁନିଶ୍ଚଲଃ ॥ ୯୭ ॥

କପିଲଃ କପିଶଃ ଶୁକ୍ଲ ଆୟୁଶ୍ଚୈଵି ପରୋଽପରଃ ।
ଗନ୍ଧର୍ଵୋ ହ୍ୟଦିତିସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟଃ ସୁଵିଜ୍ଞେୟଃ ସୁଶାରଦଃ ॥ ୯୮ ॥

ପରଶ୍ଵଧାୟୁଧୋ ଦେଵ ଅନୁକାରୀ ସୁବାନ୍ଧଵଃ ।
ତୁମ୍ବଵୀଣୋ ମହାକ୍ରୋଧ ଊର୍ଧ୍ଵରେତା ଜଲେଶୟଃ ॥ ୯୯ ॥

ଉଗ୍ରୋ ଵଂଶକରୋ ଵଂଶୋ ଵଂଶନାଦୋ ହ୍ୟନିନ୍ଦିତଃ ।
ସର୍ଵାଙ୍ଗରୂପୋ ମାୟାଵୀ ସୁହୃଦୋ ହ୍ୟନିଲୋଽନଲଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ବନ୍ଧନୋ ବନ୍ଧକର୍ତା ଚ ସୁବନ୍ଧନଵିମୋଚନଃ ।
ସ ୟଜ୍ଞାରିଃ ସ କାମାରିର୍ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରୋ ମହାୟୁଧଃ ॥ ୧୦୧ ॥

ବହୁଧାନିନ୍ଦିତଃ ଶର୍ଵଃ ଶଙ୍କରଃ ଶଙ୍କରୋଽଧନଃ । var ଶଙ୍କରୋଽନଘଃ
ଅମରେଶୋ ମହାଦେଵୋ ଵିଶ୍ଵଦେଵଃ ସୁରାରିହା ॥ ୧୦୨ ॥

ଅହିର୍ବୁଧ୍ନ୍ୟୋଽନିଲାଭଶ୍ଚ ଚେକିତାନୋ ହଵିସ୍ତଥା ।
ଅଜୈକପାଚ୍ଚ କାପାଲୀ ତ୍ରିଶଙ୍କୁରଜିତଃ ଶିଵଃ ॥ ୧୦୩ ॥

ଧନ୍ଵନ୍ତରିର୍ଧୂମକେତୁଃ ସ୍କନ୍ଦୋ ଵୈଶ୍ରଵଣସ୍ତଥା ।
ଧାତା ଶକ୍ରଶ୍ଚ ଵିଷ୍ଣୁଶ୍ଚ ମିତ୍ରସ୍ତ୍ଵଷ୍ଟା ଧ୍ରୁଵୋ ଧରଃ ॥ ୧୦୪ ॥

ପ୍ରଭାଵଃ ସର୍ଵଗୋ ଵାୟୁରର୍ୟମା ସଵିତା ରଵିଃ । var ସର୍ଵଗୋଵାୟୁରର୍ୟମା
ଉଷଙ୍ଗୁଶ୍ଚ ଵିଧାତା ଚ ମାନ୍ଧାତା ଭୂତଭାଵନଃ ॥ ୧୦୫ ॥

ଵିଭୁର୍ଵର୍ଣଵିଭାଵୀ ଚ ସର୍ଵକାମଗୁଣାଵହଃ ।
ପଦ୍ମନାଭୋ ମହାଗର୍ଭଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଵକ୍ତ୍ରୋଽନିଲୋଽନଲଃ ॥ ୧୦୬ ॥

ବଲଵାଂଶ୍ଚୋପଶାନ୍ତଶ୍ଚ ପୁରାଣଃ ପୁଣ୍ୟଚଞ୍ଚୁରୀ ।
କୁରୁକର୍ତା କୁରୁଵାସୀ କୁରୁଭୂତୋ ଗୁଣୌଷଧଃ ॥ ୧୦୭ ॥

ସର୍ଵାଶୟୋ ଦର୍ଭଚାରୀ ସର୍ଵେଷାଂ ପ୍ରାଣିନାଂ ପତିଃ ।
ଦେଵଦେଵଃ ସୁଖାସକ୍ତଃ ସଦସତ୍ସର୍ଵରତ୍ନଵିତ୍ ॥ ୧୦୮ ॥

କୈଲାସଗିରିଵାସୀ ଚ ହିମଵଦ୍ଗିରିସଂଶ୍ରୟଃ ।
କୂଲହାରୀ କୂଲକର୍ତା ବହୁଵିଦ୍ୟୋ ବହୁପ୍ରଦଃ ॥ ୧୦୯ ॥

ଵଣିଜୋ ଵର୍ଧକୀ ଵୃକ୍ଷୋ ବକୁଲଶ୍ଚନ୍ଦନଶ୍ଛଦଃ ।
ସାରଗ୍ରୀଵୋ ମହାଜତ୍ରୁରଲୋଲଶ୍ଚ ମହୌଷଧଃ ॥ ୧୧୦ ॥

ସିଦ୍ଧାର୍ଥକାରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଶ୍ଛନ୍ଦୋଵ୍ୟାକରଣୋତ୍ତରଃ ।
ସିଂହନାଦଃ ସିଂହଦଂଷ୍ଟ୍ରଃ ସିଂହଗଃ ସିଂହଵାହନଃ ॥ ୧୧୧ ॥

ପ୍ରଭାଵାତ୍ମା ଜଗତ୍କାଲସ୍ଥାଲୋ ଲୋକହିତସ୍ତରୁଃ ।
ସାରଙ୍ଗୋ ନଵଚକ୍ରାଙ୍ଗଃ କେତୁମାଲୀ ସଭାଵନଃ ॥ ୧୧୨ ॥

ଭୂତାଲୟୋ ଭୂତପତିରହୋରାତ୍ରମନିନ୍ଦିତଃ ॥ ୧୧୩ ॥

ଵାହିତା ସର୍ଵଭୂତାନାଂ ନିଲୟଶ୍ଚ ଵିଭୁର୍ଭଵଃ ।
ଅମୋଘଃ ସଂୟତୋ ହ୍ୟଶ୍ଵୋ ଭୋଜନଃ ପ୍ରାଣଧାରଣଃ ॥ ୧୧୪ ॥ var ପ୍ରାଣଧାରକଃ

ଧୃତିମାନ୍ମତିମାନ୍ଦକ୍ଷଃ ସତ୍କୃତଶ୍ଚ ୟୁଗାଧିପଃ ।
ଗୋପାଲିର୍ଗୋପତିର୍ଗ୍ରାମୋ ଗୋଚର୍ମଵସନୋ ହରିଃ। ୧୧୫ ॥

ହିରଣ୍ୟବାହୁଶ୍ଚ ତଥା ଗୁହାପାଲଃ ପ୍ରଵେଶିନାମ୍ ।
ପ୍ରକୃଷ୍ଟାରିର୍ମହାହର୍ଷୋ ଜିତକାମୋ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ॥ ୧୧୬ ॥

ଗାନ୍ଧାରଶ୍ଚ ସୁଵାସଶ୍ଚ ତପଃସକ୍ତୋ ରତିର୍ନରଃ ।
ମହାଗୀତୋ ମହାନୃତ୍ୟୋ ହ୍ୟପ୍ସରୋଗଣସେଵିତଃ ॥ ୧୧୭ ॥

ମହାକେତୁର୍ମହାଧାତୁର୍ନୈକସାନୁଚରଶ୍ଚଲଃ ।
ଆଵେଦନୀୟ ଆଦେଶଃ ସର୍ଵଗନ୍ଧସୁଖାଵହଃ ॥ ୧୧୮ ॥

ତୋରଣସ୍ତାରଣୋ ଵାତଃ ପରିଧୀ ପତିଖେଚରଃ ।
ସଂୟୋଗୋ ଵର୍ଧନୋ ଵୃଦ୍ଧୋ ଅତିଵୃଦ୍ଧୋ ଗୁଣାଧିକଃ ॥ ୧୧୯ ॥

ନିତ୍ୟ ଆତ୍ମସହାୟଶ୍ଚ ଦେଵାସୁରପତିଃ ପତିଃ ।
ୟୁକ୍ତଶ୍ଚ ୟୁକ୍ତବାହୁଶ୍ଚ ଦେଵୋ ଦିଵି ସୁପର୍ଵଣଃ ॥ ୧୨୦ ॥

ଆଷାଢଶ୍ଚ ସୁଷାଣ୍ଢଶ୍ଚ ଧ୍ରୁଵୋଽଥ ହରିଣୋ ହରଃ ।
ଵପୁରାଵର୍ତମାନେଭ୍ୟୋ ଵସୁଶ୍ରେଷ୍ଠୋ ମହାପଥଃ ॥ ୧୨୧ ॥

ଶିରୋହାରୀ ଵିମର୍ଶଶ୍ଚ ସର୍ଵଲକ୍ଷଣଲକ୍ଷିତଃ ।
ଅକ୍ଷଶ୍ଚ ରଥୟୋଗୀ ଚ ସର୍ଵୟୋଗୀ ମହାବଲଃ ॥ ୧୨୨ ॥

ସମାମ୍ନାୟୋଽସମାମ୍ନାୟସ୍ତୀର୍ଥଦେଵୋ ମହାରଥଃ ।
ନିର୍ଜୀଵୋ ଜୀଵନୋ ମନ୍ତ୍ରଃ ଶୁଭାକ୍ଷୋ ବହୁକର୍କଶଃ ॥ ୧୨୩ ॥

ରତ୍ନପ୍ରଭୂତୋ ରତ୍ନାଙ୍ଗୋ ମହାର୍ଣଵନିପାନଵିତ୍ ।
ମୂଲଂ ଵିଶାଲୋ ହ୍ୟମୃତୋ ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତସ୍ତପୋନିଧିଃ ॥ ୧୨୪ ॥

ଆରୋହଣୋଽଧିରୋହଶ୍ଚ ଶୀଲଧାରୀ ମହାୟଶାଃ ।
ସେନାକଲ୍ପୋ ମହାକଲ୍ପୋ ୟୋଗୋ ୟୁଗକରୋ ହରିଃ ॥ ୧୨୫ ॥

ୟୁଗରୂପୋ ମହାରୂପୋ ମହାନାଗହନୋ ଵଧଃ ।
ନ୍ୟାୟନିର୍ଵପଣଃ ପାଦଃ ପଣ୍ଡିତୋ ହ୍ୟଚଲୋପମଃ ॥ ୧୨୬ ॥

ବହୁମାଲୋ ମହାମାଲଃ ଶଶୀ ହରସୁଲୋଚନଃ ।
ଵିସ୍ତାରୋ ଲଵଣଃ କୂପସ୍ତ୍ରିୟୁଗଃ ସଫଲୋଦୟଃ ॥ ୧୨୭ ॥

ତ୍ରିଲୋଚନୋ ଵିଷଣ୍ଣାଙ୍ଗୋ ମଣିଵିଦ୍ଧୋ ଜଟାଧରଃ ।
ବିନ୍ଦୁର୍ଵିସର୍ଗଃ ସୁମୁଖଃ ଶରଃ ସର୍ଵାୟୁଧଃ ସହଃ ॥ ୧୨୮ ॥

ନିଵେଦନଃ ସୁଖାଜାତଃ ସୁଗନ୍ଧାରୋ ମହାଧନୁଃ ।
ଗନ୍ଧପାଲୀ ଚ ଭଗଵାନୁତ୍ଥାନଃ ସର୍ଵକର୍ମଣାମ୍ ॥ ୧୨୯ ॥

ମନ୍ଥାନୋ ବହୁଲୋ ଵାୟୁଃ ସକଲଃ ସର୍ଵଲୋଚନଃ ।
ତଲସ୍ତାଲଃ କରସ୍ଥାଲୀ ଊର୍ଧ୍ଵସଂହନନୋ ମହାନ୍ ॥ ୧୩୦ ॥

ଛତ୍ରଂ ସୁଚ୍ଛତ୍ରୋ ଵିଖ୍ୟାତୋ ଲୋକଃ ସର୍ଵାଶ୍ରୟଃ କ୍ରମଃ ।
ମୁଣ୍ଡୋ ଵିରୂପୋ ଵିକୃତୋ ଦଣ୍ଡୀ କୁଣ୍ଡୀ ଵିକୁର୍ଵଣଃ। ୧୩୧ ॥

ହର୍ୟକ୍ଷଃ କକୁଭୋ ଵଜ୍ରୋ ଶତଜିହ୍ଵଃ ସହସ୍ରପାତ୍ ।
ସହସ୍ରମୂର୍ଧା ଦେଵେନ୍ଦ୍ରଃ ସର୍ଵଦେଵମୟୋ ଗୁରୁଃ ॥ ୧୩୨ ॥

ସହସ୍ରବାହୁଃ ସର୍ଵାଙ୍ଗଃ ଶରଣ୍ୟଃ ସର୍ଵଲୋକକୃତ୍ ।
ପଵିତ୍ରଂ ତ୍ରିକକୁନ୍ମନ୍ତ୍ରଃ କନିଷ୍ଠଃ କୃଷ୍ଣପିଙ୍ଗଲଃ। ୧୩୩ ॥

ବ୍ରହ୍ମଦଣ୍ଡଵିନିର୍ମାତା ଶତଘ୍ନୀପାଶଶକ୍ତିମାନ୍ ।
ପଦ୍ମଗର୍ଭୋ ମହାଗର୍ଭୋ ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭୋ ଜଲୋଦ୍ଭଵଃ ॥ ୧୩୪ ॥

ଗଭସ୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମକୃଦ୍ବ୍ରହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ବ୍ରାହ୍ମଣୋ ଗତିଃ ।
ଅନନ୍ତରୂପୋ ନୈକାତ୍ମା ତିଗ୍ମତେଜାଃ ସ୍ଵୟମ୍ଭୁଵଃ ॥ ୧୩୫ ॥

ଊର୍ଧ୍ଵଗାତ୍ମା ପଶୁପତିର୍ଵାତରଂହା ମନୋଜଵଃ ।
ଚନ୍ଦନୀ ପଦ୍ମନାଲାଗ୍ରଃ ସୁରଭ୍ୟୁତ୍ତରଣୋ ନରଃ ॥ ୧୩୬ ॥

କର୍ଣିକାରମହାସ୍ରଗ୍ଵୀ ନୀଲମୌଲିଃ ପିନାକଧୃତ୍ ।
ଉମାପତିରୁମାକାନ୍ତୋ ଜାହ୍ନଵୀଧୃଗୁମାଧଵଃ ॥ ୧୩୭ ॥

ଵରୋ ଵରାହୋ ଵରଦୋ ଵରେଣ୍ୟଃ ସୁମହାସ୍ଵନଃ ।
ମହାପ୍ରସାଦୋ ଦମନଃ ଶତ୍ରୁହା ଶ୍ଵେତପିଙ୍ଗଲଃ ॥ ୧୩୮ ॥

ପୀତାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚ ପ୍ରୟତାତ୍ମା ପ୍ରଧାନଧୃତ୍ ।
ସର୍ଵପାର୍ଶ୍ଵମୁଖସ୍ତ୍ର୍ୟକ୍ଷୋ ଧର୍ମସାଧାରଣୋ ଵରଃ ॥ ୧୩୯ ॥

ଚରାଚରାତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମାତ୍ମା ଅମୃତୋ ଗୋଵୃଷେଶ୍ଵରଃ ।
ସାଧ୍ୟର୍ଷିର୍ଵସୁରାଦିତ୍ୟୋ ଵିଵସ୍ଵାନ୍ସଵିତାଽମୃତଃ ୧୪୦ ॥

ଵ୍ୟାସଃ ସର୍ଗଃ ସୁସଙ୍କ୍ଷେପୋ ଵିସ୍ତରଃ ପର୍ୟୟୋ ନରଃ ।
ଋତୁ ସଂଵତ୍ସରୋ ମାସଃ ପକ୍ଷଃ ସଙ୍ଖ୍ୟାସମାପନଃ ॥ ୧୪୧ ॥

କଲା କାଷ୍ଠା ଲଵା ମାତ୍ରା ମୁହୂର୍ତାହଃକ୍ଷପାଃ କ୍ଷଣାଃ ।
ଵିଶ୍ଵକ୍ଷେତ୍ରଂ ପ୍ରଜାବୀଜଂ ଲିଙ୍ଗମାଦ୍ୟସ୍ତୁ ନିର୍ଗମଃ ॥ ୧୪୨ ॥

ସଦସଦ୍ଵ୍ୟକ୍ତମଵ୍ୟକ୍ତଂ ପିତା ମାତା ପିତାମହଃ ।
ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରଂ ପ୍ରଜାଦ୍ଵାରଂ ମୋକ୍ଷଦ୍ଵାରଂ ତ୍ରିଵିଷ୍ଟପମ୍ ॥ ୧୪୩ ॥

ନିର୍ଵାଣଂ ହ୍ଲାଦନଶ୍ଚୈଵ ବ୍ରହ୍ମଲୋକଃ ପରା ଗତିଃ ।
ଦେଵାସୁରଵିନିର୍ମାତା ଦେଵାସୁରପରାୟଣଃ ॥ ୧୪୪ ॥

ଦେଵାସୁରଗୁରୁର୍ଦେଵୋ ଦେଵାସୁରନମସ୍କୃତଃ ।
ଦେଵାସୁରମହାମାତ୍ରୋ ଦେଵାସୁଗଣାଶ୍ରୟଃ ॥ ୧୪୫ ॥

ଦେଵାସୁରଗଣାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ଦେଵାସୁରଗଣାଗ୍ରଣୀଃ ।
ଦେଵାତିଦେଵୋ ଦେଵର୍ଷିର୍ଦେଵାସୁରଵରପ୍ରଦଃ ॥ ୧୪୬ ॥

ଦେଵାସୁରେଶ୍ଵରୋ ଵିଶ୍ଵୋ ଦେଵାସୁରମହେଶ୍ଵରଃ ।
ସର୍ଵଦେଵମୟୋଽଚିନ୍ତ୍ୟୋ ଦେଵତାତ୍ମାଽଽତ୍ମସମ୍ଭଵଃ ॥ ୧୪୭ ॥

ଉଦ୍ଭିତ୍ତ୍ରିଵିକ୍ରମୋ ଵୈଦ୍ୟୋ ଵିରଜୋ ନୀରଜୋଽମରଃ ॥

ଈଡ୍ୟୋ ହସ୍ତୀଶ୍ଵରୋ ଵ୍ୟାଘ୍ରୋ ଦେଵସିଂହୋ ନରର୍ଷଭଃ ॥ ୧୪୮ ॥

ଵିବୁଧୋଽଗ୍ରଵରଃ ସୂକ୍ଷ୍ମଃ ସର୍ଵଦେଵସ୍ତପୋମୟଃ ।
ସୁୟୁକ୍ତଃ ଶୋଭନୋ ଵଜ୍ରୀ ପ୍ରାସାନାଂ ପ୍ରଭଵୋଽଵ୍ୟୟଃ ॥ ୧୪୯ ॥

ଗୁହଃ କାନ୍ତୋ ନିଜଃ ସର୍ଗଃ ପଵିତ୍ରଂ ସର୍ଵପାଵନଃ ।
ଶୃଙ୍ଗୀ ଶୃଙ୍ଗପ୍ରିୟୋ ବଭ୍ରୂ ରାଜରାଜୋ ନିରାମୟଃ ॥ ୧୫୦ ॥

ଅଭିରାମଃ ସୁରଗଣୋ ଵିରାମଃ ସର୍ଵସାଧନଃ ।
ଲଲାଟାକ୍ଷୋ ଵିଶ୍ଵଦେଵୋ ହରିଣୋ ବ୍ରହ୍ମଵର୍ଚସଃ ॥ ୧୫୧ ॥

ସ୍ଥାଵରାଣାଂ ପତିଶ୍ଚୈଵ ନିୟମେନ୍ଦ୍ରିୟଵର୍ଧନଃ ।
ସିଦ୍ଧାର୍ଥଃ ସିଦ୍ଧଭୂତାର୍ଥୋଽଚିନ୍ତ୍ୟଃ ସତ୍ୟଵ୍ରତଃ ଶୁଚିଃ ॥ ୧୫୨ ॥

ଵ୍ରତାଧିପଃ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଭକ୍ତାନାଂ ପରମା ଗତିଃ ।
ଵିମୁକ୍ତୋ ମୁକ୍ତତେଜାଶ୍ଚ ଶ୍ରୀମାନ୍ଶ୍ରୀଵର୍ଧନୋ ଜଗତ୍ ॥ ୧୫୩ ॥

(ଇତି ସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ । )

ୟଥା ପ୍ରଧାନଂ ଭଗଵାନିତି ଭକ୍ତ୍ୟା ସ୍ତୁତୋ ମୟା ।
ୟନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ଦେଵା ଵିଦୁସ୍ତତ୍ତ୍ଵେନ ନର୍ଷୟଃ ।
ସ୍ତୋତଵ୍ୟମର୍ଚ୍ୟଂ ଵନ୍ଦ୍ୟଂ ଚ କଃ ସ୍ତୋଷ୍ୟତି ଜଗତ୍ପତିମ୍ ॥ ୧୫୪ ॥

ଭକ୍ତିଂ ତ୍ଵେଵଂ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ମୟା ୟଜ୍ଞପତିର୍ଵିଭୁଃ ।
ତତୋଽଭ୍ୟନୁଜ୍ଞାଂ ସମ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ତୁତୋ ମତିମତାଂ ଵରଃ ॥ ୧୫୫ ॥

ଶିଵମେଭିଃ ସ୍ତୁଵନ୍ଦେଵଂ ନାମଭିଃ ପୁଷ୍ଟିଵର୍ଧନୈଃ ।
ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତଃ ଶୁଚିର୍ଭକ୍ତଃ ପ୍ରାପ୍ନୋତ୍ୟାତ୍ମାନମାତ୍ମନା ॥ ୧୫୬ ॥

ଏତଦ୍ଧି ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମାଧିଗଚ୍ଛତି ॥ ୧୫୭ ॥

ଋଷୟଶ୍ଚୈଵ ଦେଵାଶ୍ଚ ସ୍ତୁଵନ୍ତ୍ୟେତେନ ତତ୍ପରମ୍ ॥ ୧୫୮ ॥

ସ୍ତୂୟମାନୋ ମହାଦେଵସ୍ତୁଷ୍ୟତେ ନିୟତାତ୍ମଭିଃ ।
ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପୀ ଭଗଵାନାତ୍ମସଂସ୍ଥାକରୋ ଵିଭୁଃ ॥ ୧୫୯ ॥

ତଥୈଵ ଚ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ୟେ ମନୁଷ୍ୟାଃ ପ୍ରଧାନତଃ ।
ଆସ୍ତିକାଃ ଶ୍ରଦ୍ଧଧାନାଶ୍ଚ ବହୁଭିର୍ଜନ୍ମଭିଃ ସ୍ତଵୈଃ ॥ ୧୬୦ ॥

ଭକ୍ତ୍ୟା ହ୍ୟନନ୍ୟମୀଶାନଂ ପରଂ ଦେଵଂ ସନାତନମ୍ ।
କର୍ମଣା ମନସା ଵାଚା ଭାଵେନାମିତତେଜସଃ ॥ ୧୬୧ ॥

ଶୟାନା ଜାଗ୍ରମାଣାଶ୍ଚ ଵ୍ରଜନ୍ନୁପଵିଶଂସ୍ତଥା ।
ଉନ୍ମିଷନ୍ନିମିଷଂଶ୍ଚୈଵ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ ପୁନଃପନଃ ॥ ୧୬୨ ॥

ଶୃଣ୍ଵନ୍ତଃ ଶ୍ରାଵୟନ୍ତଶ୍ଚ କଥୟନ୍ତଶ୍ଚ ତେ ଭଵମ୍ ।
ସ୍ତୁଵନ୍ତଃ ସ୍ତୂୟମାନାଶ୍ଚ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ ॥ ୧୬୩ ॥

ଜନ୍ମକୋଟିସହସ୍ରେଷୁ ନାନାସଂସାରୟୋନିଷୁ ।
ଜନ୍ତୋର୍ଵିଗତପାପସ୍ୟ ଭଵେ ଭକ୍ତିଃ ପ୍ରଜାୟତେ ॥ ୧୬୪ ॥

ଉତ୍ପନ୍ନା ଚ ଭଵେ ଭକ୍ତିରନନ୍ୟା ସର୍ଵଭାଵତଃ ।
ଭାଵିନଃ କାରଣେ ଚାସ୍ୟ ସର୍ଵୟୁକ୍ତସ୍ୟ ସର୍ଵଥା ॥ ୧୬୫ ॥

ଏତଦ୍ଦେଵେଷୁ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପଂ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ନ ଲଭ୍ୟତେ ।
ନିର୍ଵିଘ୍ନା ନିଶ୍ଚଲା ରୁଦ୍ରେ ଭକ୍ତିରଵ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ॥ ୧୬୬ ॥

ତସ୍ୟୈଵ ଚ ପ୍ରସାଦେନ ଭକ୍ତିରୁତ୍ପଦ୍ୟତେ ନୄଣାମ୍ ।
ୟେନ ୟାନ୍ତି ପରାଂ ସିଦ୍ଧିଂ ତଦ୍ଭାଗଵତଚେତସଃ ॥ ୧୬୭ ॥ var ୟେ ନ

ୟେ ସର୍ଵଭାଵାନୁଗତାଃ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମହେଶ୍ଵରମ୍ ।
ପ୍ରପନ୍ନଵତ୍ସଲୋ ଦେଵଃ ସଂସାରାତ୍ତାନ୍ସମୁଦ୍ଧରେତ୍ ॥ ୧୬୮ ॥

ଏଵମନ୍ୟେ ଵିକୁର୍ଵନ୍ତି ଦେଵାଃ ସଂସାରମୋଚନମ୍ ।
ମନୁଷ୍ୟାଣାମୃତେ ଦେଵଂ ନାନ୍ୟା ଶକ୍ତିସ୍ତପୋବଲମ୍ ॥ ୧୬୯ ॥

ଇତି ତେନେନ୍ଦ୍ରକଲ୍ପେନ ଭଗଵାନ୍ସଦସତ୍ପତିଃ ।
କୃତ୍ତିଵାସାଃ ସ୍ତୁତଃ କୃଷ୍ଣ ତଣ୍ଡିନା ଶୁଭବୁଦ୍ଧିନା ॥ ୧୭୦ ॥

ସ୍ତଵମେତଂ ଭଗଵତୋ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଵୟମଧାରୟତ୍ ।
ଗୀୟତେ ଚ ସ ବୁଦ୍ଧ୍ୟେତ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରସନ୍ନିଧୌ ॥ ୧୭୧ ॥

ଇଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ପଵିତ୍ରଂ ଚ ସର୍ଵଦା ପାପନାଶନମ୍ ।
ୟୋଗଦଂ ମୋକ୍ଷଦଂ ଚୈଵ ସ୍ଵର୍ଗଦଂ ତୋଷଦଂ ତଥା ॥ ୧୭୨ ॥

ଏଵମେତତ୍ପଠନ୍ତେ ୟ ଏକଭକ୍ତ୍ୟା ତୁ ଶଙ୍କରମ୍ ।
ୟା ଗତିଃ ସାଙ୍ଖ୍ୟୟୋଗାନାଂ ଵ୍ରଜନ୍ତ୍ୟେତାଂ ଗତିଂ ତଦା ॥ ୧୭୩ ॥

ସ୍ତଵମେତଂ ପ୍ରୟତ୍ନେନ ସଦା ରୁଦ୍ରସ୍ୟ ସନ୍ନିଧୌ ।
ଅବ୍ଦମେକଂ ଚରେଦ୍ଭକ୍ତଃ ପ୍ରାପ୍ନୁୟାଦୀପ୍ସିତଂ ଫଲମ୍ ॥ ୧୭୪ ॥

ଏତଦ୍ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ବ୍ରହ୍ମଣୋ ହୃଦି ସଂସ୍ଥିତମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରୋଵାଚ ଶକ୍ରାୟ ଶକ୍ରଃ ପ୍ରୋଵାଚ ମୃତ୍ୟଵେ ॥ ୧୭୫ ॥

ମୃତ୍ୟୁଃ ପ୍ରୋଵାଚ ରୁଦ୍ରେଭ୍ୟୋ ରୁଦ୍ରେଭ୍ୟସ୍ତଣ୍ଡିମାଗମତ୍ ।
ମହତା ତପସା ପ୍ରାପ୍ତସ୍ତଣ୍ଡିନା ବ୍ରହ୍ମସଦ୍ମନି ॥ ୧୭୬ ॥

ତଣ୍ଡିଃ ପ୍ରୋଵାଚ ଶୁକ୍ରାୟ ଗୌତମାୟ ଚ ଭାର୍ଗଵଃ ।
ଵୈଵସ୍ଵତାୟ ମନଵେ ଗୌତମଃ ପ୍ରାହ ମାଧଵ ॥ ୧୭୭ ॥

ନାରାୟଣାୟ ସାଧ୍ୟାୟ ସମାଧିଷ୍ଠାୟ ଧୀମତେ ।
ୟମାୟ ପ୍ରାହ ଭଗଵାନ୍ସାଧ୍ୟୋ ନାରାୟଣୋଽଚ୍ୟୁତଃ ॥ ୧୭୮ ॥

ନାଚିକେତାୟ ଭଗଵାନାହ ଵୈଵସ୍ଵତୋ ୟମଃ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟାୟ ଵାର୍ଷ୍ଣେୟ ନାଚିକେତୋଽଭ୍ୟଭାଷତ ॥ ୧୭୯ ॥

ମାର୍କଣ୍ଡେୟାନ୍ମୟା ପ୍ରାପ୍ତୋ ନିୟମେନ ଜନାର୍ଦନ ।
ତଵାପ୍ୟହମମିତ୍ରଘ୍ନ ସ୍ତଵଂ ଦଦ୍ୟାଂ ହ୍ୟଵିଶ୍ରୁତମ୍ ॥ ୧୮୦ ॥

ସ୍ଵର୍ଗ୍ୟମାରୋଗ୍ୟମାୟୁଷ୍ୟଂ ଧନ୍ୟଂ ଵେଦେନ ସଂମିତମ୍ ।
ନାସ୍ୟ ଵିଘ୍ନଂ ଵିକୁର୍ଵନ୍ତି ଦାନଵା ୟକ୍ଷରାକ୍ଷସାଃ ॥ ୧୮୧ ॥

ପିଶାଚା ୟାତୁଧାନା ଵା ଗୁହ୍ୟକା ଭୁଜଗା ଅପି ।
ୟଃ ପଠେତ ଶୁଚିଃ ପାର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଃ ।
ଅଭଗ୍ନୟୋଗୋ ଵର୍ଷଂ ତୁ ସୋଽଶ୍ଵମେଧଫଲଂ ଲଭେତ୍ ॥ ୧୮୨ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମନ୍ମହାଭାରତେ ଅନୁଶାସନପର୍ଵଣି ଦାନଧର୍ମପର୍ଵଣି
ଅଷ୍ଟଚତ୍ଵାରିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୪୮ ॥

ଶ୍ରୀମହାଦେଵସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।
ଶ୍ରୀଶିଵାର୍ପଣମସ୍ତୁ ।

Also Read 1000 Names of Shiva :

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top