1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shiva Sahasranama StotramLyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
മഹാഭാരതാന്തര്‍ഗതം

തതഃ സ പ്രയതോ ഭൂത്വാ മമ താത യുധിഷ്ഠിര ।
പ്രാഞ്ജലിഃ പ്രാഹ വിപ്രര്‍ഷിര്‍നാമസങ്ഗ്രഹമാദിതഃ ॥ 1 ॥

ഉപമന്യുരുവാച
ബ്രഹ്മപ്രോക്തൈരൃഷിപ്രോക്തൈര്‍വേദവേദാങ്ഗസംഭവൈഃ ।
സര്‍വലോകേഷു വിഖ്യാതം സ്തുത്യം സ്തോഷ്യാമി നാമഭിഃ ॥ 2 ॥

മഹദ്ഭിര്‍വിഹിതൈഃ സത്യൈഃ സിദ്ധൈഃ സര്‍വാര്‍ഥസാധകൈഃ ।
ഋഷിണാ തണ്ഡിനാ ഭക്ത്യാ കൃതൈര്‍വേദകൃതാത്മനാ ॥ 3 ॥

യഥോക്തൈഃ സാധുഭിഃ ഖ്യാതൈര്‍മുനിഭിസ്തത്ത്വദര്‍ശിഭിഃ ।
പ്രവരം പ്രഥമം സ്വര്‍ഗ്യം സര്‍വഭൂതഹിതം ശുഭം ॥ 4 ॥

ശ്രുതേഃ സര്‍വത്ര ജഗതി ബ്രഹ്മലോകാവതാരിതൈഃ ।
സത്യൈസ്തത്പരമം ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മപ്രോക്തം സനാതനം ।
വക്ഷ്യേ യദുകുലശ്രേഷ്ഠ ശൃണുഷ്വാവഹിതോ മമ ॥ 5 ॥

വരയൈനം ഭവം ദേവം ഭക്തസ്ത്വം പരമേശ്വരം ।
തേന തേ ശ്രാവയിഷ്യാമി യത്തദ്ബ്രഹ്മ സനാതനം ॥ 6 ॥

ന ശക്യം വിസ്തരാത്കൃത്സ്നം വക്തും സര്‍വസ്യ കേനചിത് ।
യുക്തേനാപി വിഭൂതീനാമപി വര്‍ഷശതൈരപി ॥ 7 ॥

യസ്യാദിര്‍മധ്യമന്തം ച സുരൈരപി ന ഗംയതേ ।
കസ്തസ്യ ശക്നുയാദ്വക്തും ഗുണാന്‍കാര്‍ത്സ്ന്യേന മാധവ ॥ 8 ॥

കിന്തു ദേവസ്യ മഹതഃ സങ്ക്ഷിപ്താര്‍ഥപദാക്ഷരം ।
ശക്തിതശ്ചരിതം വക്ഷ്യേ പ്രസാദാത്തസ്യ ധീമതഃ ॥ 9 ॥

അപ്രാപ്യ തു തതോഽനുജ്ഞാം ന ശക്യഃ സ്തോതുമീശ്വരഃ ।
യദാ തേനാഭ്യനുജ്ഞാതഃ സ്തുതോ വൈ സ തദാ മയാ ॥ 10 ॥

അനാദിനിധനസ്യാഹം ജഗദ്യോനേര്‍മഹാത്മനഃ ।
നാംനാം കഞ്ചിത്സമുദ്ദേശം വക്ഷ്യാംയവ്യക്തയോനിനഃ ॥ 11 ॥

വരദസ്യ വരേണ്യസ്യ വിശ്വരൂപസ്യ ധീമതഃ ।
ശൃണു നാംനാം ചയം കൃഷ്ണ യദുക്തം പദ്മയോനിനാ ॥ 12 ॥

ദശ നാമസഹസ്രാണി യാന്യാഹ പ്രപിതാമഹഃ ।
താനി നിര്‍മഥ്യ മനസാ ദധ്നോ ഘൃതമിവോദ്ധൃതം ॥ 13 ॥

ഗിരേഃ സാരം യഥാ ഹേമ പുഷ്പസാരം യഥാ മധു ।
ഘൃതാത്സാരം യഥാ മണ്ഡസ്തഥൈതത്സാരമുദ്ധൃതം। 14 ॥

സര്‍വപാപാപഹമിദം ചതുര്‍വേദസമന്വിതം ।
പ്രയത്നേനാധിഗന്തവ്യം ധാര്യം ച പ്രയതാത്മനാ ॥ 15 ॥

മാങ്ഗല്യം പൌഷ്ടികം ചൈവ രക്ഷോഘ്നം പാവനം മഹത് ॥ 16 ॥

ഇദം ഭക്തായ ദാതവ്യം ശ്രദ്ദധാനാസ്തികായ ച ।
നാശ്രദ്ദധാനരൂപായ നാസ്തികായാജിതാത്മനേ ॥ 17 ॥

യശ്ചാഭ്യസൂയതേ ദേവം കാരണാത്മാനമീശ്വരം ।
സ കൃഷ്ണ നരകം യാതി സഹപൂര്‍വൈഃ സഹാത്മജൈഃ ॥ 18 ॥

ഇദം ധ്യാനമിദം യോഗമിദം ധ്യേയമനുത്തമം ।
ഇദം ജപ്യമിദം ജ്ഞാനം രഹസ്യമിദമുത്തം ॥ 19 ॥

യം ജ്ഞാത്വാ അന്തകാലേഽപി ഗച്ഛേത പരമാം ഗതിം ।
പവിത്രം മങ്ഗലം മേധ്യം കല്യാണമിദമുത്തമം ॥ 20 ॥

ഇദം ബ്രഹ്മാ പുരാ കൃത്വാ സര്‍വലോകപിതാമഹഃ ।
സര്‍വസ്തവാനാം രാജത്വേ ദിവ്യാനാം സമകല്‍പയത് ॥ 21 ॥

തദാ പ്രഭൃതി ചൈവായമീശ്വരസ്യ മഹാത്മനഃ ।
സ്തവരാജ ഇതി ഖ്യാതോ ജഗത്യമരപൂജിതഃ ॥ 22 ॥

ബ്രഹ്മലോകാദയം സ്വര്‍ഗേ സ്തവരാജോഽവതാരിതഃ ।
യതസ്തണ്ഡിഃ പുരാ പ്രാപ തേന തണ്ഡികൃതോഽഭവത് ॥ 23 ॥

സ്വര്‍ഗാച്ചൈവാത്ര ഭൂര്ലോകം തണ്ഡിനാ ഹ്യവതാരിതഃ ।
സര്‍വമങ്ഗലമാങ്ഗല്യം സര്‍വപാപപ്രണാശനം ॥ 24 ॥

നിഗദിഷ്യേ മഹാബാഹോ സ്തവാനാമുത്തമം സ്തവം ।
ബ്രഹ്മണാമപി യദ്ബ്രഹ്മ പരാണാമപി യത്പരം ॥ 25 ॥

തേജസാമപി യത്തേജസ്തപസാമപി യത്തപഃ ।
ശാന്തീനാമപി യാ ശാന്തിര്‍ദ്യുതീനാമപി യാ ദ്യുതിഃ ॥ 26 ॥

ദാന്താനാമപി യോ ദാന്തോ ധീമതാമപി യാ ച ധീഃ ।
ദേവാനാമപി യോ ദേവോ ഋഷീണാമപി യസ്ത്വൃഷിഃ ॥ 27 ॥

യജ്ഞാനാമപി യോ യജ്ഞഃ ശിവാനാമപി യഃ ശിവഃ ।
രുദ്രാണാമപി യോ രുദ്രഃ പ്രഭാ പ്രഭവതാമപി ॥ 28 ॥

യോഗിനാമപി യോ യോഗീ കാരണാനാം ച കാരണം ।
യതോ ലോകാഃ സംഭവന്തി ന ഭവന്തി യതഃ പുനഃ ॥ 29 ॥

സര്‍വഭൂതാത്മഭൂതസ്യ ഹരസ്യാമിതതേജസഃ ।
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രം തു നാംനാം ശര്‍വസ്യ മേ ശൃണു ।
യച്ഛ്രുത്വാ മനുജവ്യാഘ്ര സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്സ്യസി ॥ 30 ॥

(അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।)
സ്ഥിരഃ സ്ഥാണുഃ പ്രഭുര്‍ഭീമഃ പ്രവരോ വരദോ വരഃ । var പ്രഭുര്‍ഭാനുഃ
സര്‍വാത്മാ സര്‍വവിഖ്യാതഃ സര്‍വഃ സര്‍വകരോ ഭവഃ ॥ 31 ॥

ജടീ ചര്‍മീ ശിഖീ ഖഡ്ഗീ സര്‍വാങ്ഗഃ സര്‍വഭാവനഃ । var ശിഖണ്ഡീ ച
ഹരശ്ച ഹരിണാക്ഷശ്ച സര്‍വഭൂതഹരഃ പ്രഭുഃ ॥ 32 ॥

പ്രവൃത്തിശ്ച നിവൃത്തിശ്ച നിയതഃ ശാശ്വതോ ധ്രുവഃ ।
ശ്മശാനവാസീ ഭഗവാന്‍ഖചരോ ഗോചരോഽര്‍ദനഃ ॥ 33 ॥

അഭിവാദ്യോ മഹാകര്‍മാ തപസ്വീ ഭൂതഭാവനഃ ।
ഉന്‍മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നഃ സര്‍വലോകപ്രജാപതിഃ ॥ 34 ॥

മഹാരൂപോ മഹാകായോ വൃഷരൂപോ മഹായശാഃ ।
മഹാത്മാ സര്‍വഭൂതാത്മാ വിശ്വരൂപോ മഹാഹനുഃ ॥ 35 ॥

ലോകപാലോഽന്തര്‍ഹിതാത്മാ പ്രസാദോ ഹയഗര്‍ദഭിഃ ।
പവിത്രം ച മഹാംശ്ചൈവ നിയമോ നിയമാശ്രിതഃ ॥ 36 ॥

സര്‍വകര്‍മാ സ്വയംഭൂത ആദിരാദികരോ നിധിഃ ।
സഹസ്രാക്ഷോ വിശാലാക്ഷഃ സോമോ നക്ഷത്രസാധകഃ ॥ 37 ॥

ചന്ദ്രഃ സൂര്യഃ ശനിഃ കേതുര്‍ഗ്രഹോ ഗ്രഹപതിര്‍വരഃ ।
അത്രിരത്ര്യാനമസ്കര്‍താ മൃഗബാണാര്‍പണോഽനഘഃ ॥ 38 ॥

മഹാതപാ ഘോരതപാ അദീനോ ദീനസാധകഃ ।
സംവത്സരകരോ മന്ത്രഃ പ്രമാണം പരമം തപഃ ॥ 39 ॥

യോഗീ യോജ്യോ മഹാബീജോ മഹാരേതാ മഹാബലഃ ।
സുവര്‍ണരേതാഃ സര്‍വജ്ഞഃ സുബീജോ ബീജവാഹനഃ ॥ 40 ॥

ദശബാഹുസ്ത്വനിമിഷോ നീലകണ്ഠ ഉമാപതിഃ ।
വിശ്വരൂപഃ സ്വയംശ്രേഷ്ഠോ ബലവീരോ ബലോ ഗണഃ ॥ 41 ॥ var ബലവീരോഽബലോ
ഗണകര്‍താ ഗണപതിര്‍ദിഗ്വാസാഃ കാമ ഏവ ച ।
മന്ത്രവിത്പരമോ മന്ത്രഃ സര്‍വഭാവകരോ ഹരഃ ॥ 42 ॥

കമണ്ഡലുധരോ ധന്വീ ബാണഹസ്തഃ കപാലവാന്‍ ।
അശനീ ശതഘ്നീ ഖഡ്ഗീ പട്ടിശീ ചായുധീ മഹാന്‍ ॥ 43 ॥

സ്രുവഹസ്തഃ സുരൂപശ്ച തേജസ്തേജസ്കരോ നിധിഃ ।
ഉഷ്ണീഷീ ച സുവക്ത്രശ്ച ഉദഗ്രോ വിനതസ്തഥാ ॥ 44 ॥

ദീര്‍ഘശ്ച ഹരികേശശ്ച സുതീര്‍ഥഃ കൃഷ്ണ ഏവ ച ।
ശൃഗാലരൂപഃ സിദ്ധാര്‍ഥോ മുണ്ഡഃ സര്‍വശുഭങ്കരഃ ॥ 45 ॥

അജശ്ച ബഹുരൂപശ്ച ഗന്ധധാരീ കപര്‍ദ്യപി ।
ഊര്‍ധ്വരേതാ ഊര്‍ധ്വലിങ്ഗ ഊര്‍ധ്വശായീ നഭഃസ്ഥലഃ ॥ 46 ॥

ത്രിജടീ ചീരവാസാശ്ച രുദ്രഃ സേനാപതിര്‍വിഭുഃ ।
അഹശ്ചരോ നക്തഞ്ചരസ്തിഗ്മമന്യുഃ സുവര്‍ചസഃ ॥ 47 ॥

ഗജഹാ ദൈത്യഹാ കാലോ ലോകധാതാ ഗുണാകരഃ ।
സിംഹശാര്‍ദൂലരൂപശ്ച ആര്‍ദ്രചര്‍മാംബരാവൃതഃ ॥ 48 ॥

കാലയോഗീ മഹാനാദഃ സര്‍വകാമശ്ചതുഷ്പഥഃ ।
നിശാചരഃ പ്രേതചാരീ ഭൂതചാരീ മഹേശ്വരഃ ॥ 49 ॥

ബഹുഭൂതോ ബഹുധരഃ സ്വര്‍ഭാനുരമിതോ ഗതിഃ ।
നൃത്യപ്രിയോ നിത്യനര്‍തോ നര്‍തകഃ സര്‍വലാലസഃ ॥ 50 ॥

ഘോരോ മഹാതപാഃ പാശോ നിത്യോ ഗിരിരുഹോ നഭഃ ।
സഹസ്രഹസ്തോ വിജയോ വ്യവസായോ ഹ്യതന്ദ്രിതഃ ॥ 51 ॥

അധര്‍ഷണോ ധര്‍ഷണാത്മാ യജ്ഞഹാ കാമനാശകഃ ।
ദക്ഷയാഗാപഹാരീ ച സുസഹോ മധ്യമസ്തഥാ ॥ 52 ॥

തേജോപഹാരീ ബലഹാ മുദിതോഽര്‍ഥോഽജിതോഽവരഃ । var ഽജിതോ വരഃ
ഗംഭീരഘോഷാ ഗംഭീരോ ഗംഭീരബലവാഹനഃ ॥ 53 ॥

ന്യഗ്രോധരൂപോ ന്യഗ്രോധോ വൃക്ഷപര്‍ണസ്ഥിതിര്‍വിഭുഃ । var വൃക്ഷകര്‍ണ
സുതീക്ഷ്ണദശനശ്ചൈവ മഹാകായോ മഹാനനഃ ॥ 54 ॥

വിഷ്വക്സേനോ ഹരിര്യജ്ഞഃ സംയുഗാപീഡവാഹനഃ ।
തീക്ഷ്ണതാപശ്ച ഹര്യശ്വഃ സഹായഃ കര്‍മകാലവിത് ॥ 55 ॥

വിഷ്ണുപ്രസാദിതോ യജ്ഞഃ സമുദ്രോ വഡവാമുഖഃ ।
ഹുതാശനസഹായശ്ച പ്രശാന്താത്മാ ഹുതാശനഃ ॥ 56 ॥

ഉഗ്രതേജാ മഹാതേജാ ജന്യോ വിജയകാലവിത് ।
ജ്യോതിഷാമയനം സിദ്ധിഃ സര്‍വവിഗ്രഹ ഏവ ച ॥ 57 ॥

ശിഖീ മുണ്ഡീ ജടീ ജ്വാലീ മൂര്‍തിജോ മൂര്‍ധഗോ ബലീ ।
വേണവീ പണവീ താലീ ഖലീ കാലകടങ്കടഃ ॥ 58 ॥

നക്ഷത്രവിഗ്രഹമതിര്‍ഗുണബുദ്ധിര്ലയോ ഗമഃ । var ലയോഽഗമഃ
പ്രജാപതിര്‍വിശ്വബാഹുര്‍വിഭാഗഃ സര്‍വഗോമുഖഃ ॥ 59 ॥ var സര്‍വഗോഽമുഖഃ
വിമോചനഃ സുസരണോ ഹിരണ്യകവചോദ്ഭവഃ ॥ var സുശരണോ
മേഢ്രജോ ബലചാരീ ച മഹീചാരീ സ്രുതസ്തഥാ ॥ 60 ॥

സര്‍വതൂര്യനിനാദീ ച സര്‍വാതോദ്യപരിഗ്രഹഃ ।
വ്യാലരൂപോ ഗുഹാവാസീ ഗുഹോ മാലീ തരങ്ഗവിത് ॥ 61 ॥

ത്രിദശസ്ത്രികാലധൃക്കര്‍മസര്‍വബന്ധവിമോചനഃ ।
ബന്ധനസ്ത്വസുരേന്ദ്രാണാം യുധി ശത്രുവിനാശനഃ ॥ 62 ॥

സാങ്ഖ്യപ്രസാദോ ദുര്‍വാസാഃ സര്‍വസാധുനിഷേവിതഃ ।
പ്രസ്കന്ദനോ വിഭാഗജ്ഞോ അതുല്യോ യജ്ഞഭാഗവിത് ॥ 63 ॥

സര്‍വവാസഃ സര്‍വചാരീ ദുര്‍വാസാ വാസവോഽമരഃ ।
ഹൈമോ ഹേമകരോ യജ്ഞഃ സര്‍വധാരീ ധരോത്തമഃ ॥ 64 ॥

ലോഹിതാക്ഷോ മഹാക്ഷശ്ച വിജയാക്ഷോ വിശാരദഃ ।
സങ്ഗ്രഹോ നിഗ്രഹഃ കര്‍താ സര്‍പചീരനിവാസനഃ ॥ 65 ॥

മുഖ്യോഽമുഖ്യശ്ച ദേഹശ്ച കാഹലിഃ സര്‍വകാമദഃ । var മുഖ്യോ മുഖ്യശ്ച
സര്‍വകാസപ്രസാദശ്ച സുബലോ ബലരൂപധൃത് ॥ 66 ॥

സര്‍വകാമവരശ്ചൈവ സര്‍വദഃ സര്‍വതോമുഖഃ ।
ആകാശനിര്‍വിരൂപശ്ച നിപാതീ ഹ്യവശഃ ഖഗഃ ॥ 67 ॥

രൌദ്രരൂപോംഽശുരാദിത്യോ ബഹുരശ്മിഃ സുവര്‍ചസീ ।
വസുവേഗോ മഹാവേഗോ മനോവേഗോ നിശാചരഃ ॥ 68 ॥

സര്‍വവാസീ ശ്രിയാവാസീ ഉപദേശകരോഽകരഃ ।
മുനിരാത്മനിരാലോകഃ സംഭഗ്നശ്ച സഹസ്രദഃ ॥ 69 ॥

പക്ഷീ ച പക്ഷരൂപശ്ച അതിദീപ്തോ വിശാമ്പതിഃ ।
ഉന്‍മാദോ മദനഃ കാമോ ഹ്യശ്വത്ഥോഽര്‍ഥകരോ യശഃ ॥ 70 ॥

വാമദേവശ്ച വാമശ്ച പ്രാഗ്ദക്ഷിണശ്ച വാമനഃ ।
സിദ്ധയോഗീ മഹര്‍ഷിശ്ച സിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധസാധകഃ ॥ 71 ॥

ഭിക്ഷുശ്ച ഭിക്ഷുരൂപശ്ച വിപണോ മൃദുരവ്യയഃ ।
മഹാസേനോ വിശാഖശ്ച ഷഷ്ടിഭാഗോ ഗവാമ്പതിഃ ॥ 72 ॥

വജ്രഹസ്തശ്ച വിഷ്കംഭീ ചമൂസ്തംഭന ഏവ ച ।
വൃത്താവൃത്തകരസ്താലോ മധുര്‍മധുകലോചനഃ ॥ 73 ॥

വാചസ്പത്യോ വാജസനോ നിത്യമാശ്രമപൂജിതഃ ।
ബ്രഹ്മചാരീ ലോകചാരീ സര്‍വചാരീ വിചാരവിത് ॥ 74 ॥

ഈശാന ഈശ്വരഃ കാലോ നിശാചാരീ പിനാകവാന്‍ ।
നിമിത്തസ്ഥോ നിമിത്തം ച നന്ദിര്‍നന്ദികരോ ഹരിഃ ॥ 75 ॥

നന്ദീശ്വരശ്ച നന്ദീ ച നന്ദനോ നന്ദിവര്‍ധനഃ ।
ഭഗഹാരീ നിഹന്താ ച കാലോ ബ്രഹ്മാ പിതാമഹഃ ॥ 76 ॥

ചതുര്‍മുഖോ മഹാലിങ്ഗശ്ചാരുലിങ്ഗസ്തഥൈവ ച ।
ലിങ്ഗാധ്യക്ഷഃ സുരാധ്യക്ഷോ യോഗാധ്യക്ഷോ യുഗാവഹഃ ॥ 77 ॥

ബീജാധ്യക്ഷോ ബീജകര്‍താ അവ്യാത്മാഽനുഗതോ ബലഃ ।
ഇതിഹാസഃ സകല്‍പശ്ച ഗൌതമോഽഥ നിശാകരഃ ॥ 78 ॥

ദംഭോ ഹ്യദംഭോ വൈദംഭോ വശ്യോ വശകരഃ കലിഃ ।
ലോകകര്‍താ പശുപതിര്‍മഹാകര്‍താ ഹ്യനൌഷധഃ ॥ 79 ॥

അക്ഷരം പരമം ബ്രഹ്മ ബലവച്ഛക്ര ഏവ ച ।
നീതിര്‍ഹ്യനീതിഃ ശുദ്ധാത്മാ ശുദ്ധോ മാന്യോ ഗതാഗതഃ ॥ 80 ॥

ബഹുപ്രസാദഃ സുസ്വപ്നോ ദര്‍പണോഽഥ ത്വമിത്രജിത് ।
വേദകാരോ മന്ത്രകാരോ വിദ്വാന്‍സമരമര്‍ദനഃ ॥ 81 ॥

മഹാമേഘനിവാസീ ച മഹാഘോരോ വശീകരഃ ।
അഗ്നിര്‍ജ്വാലോ മഹാജ്വാലോ അതിധൂംരോ ഹുതോ ഹവിഃ ॥ 82 ॥

വൃഷണഃ ശങ്കരോ നിത്യം വര്‍ചസ്വീ ധൂമകേതനഃ । var നിത്യവര്‍ചസ്വീ
നീലസ്തഥാങ്ഗലുബ്ധശ്ച ശോഭനോ നിരവഗ്രഹഃ ॥ 83 ॥

സ്വസ്തിദഃ സ്വസ്തിഭാവശ്ച ഭാഗീ ഭാഗകരോ ലഘുഃ ।
ഉത്സങ്ഗശ്ച മഹാങ്ഗശ്ച മഹാഗര്‍ഭപരായണഃ ॥ 84 ॥

കൃഷ്ണവര്‍ണഃ സുവര്‍ണശ്ച ഇന്ദ്രിയം സര്‍വദേഹിനാം ।
മഹാപാദോ മഹാഹസ്തോ മഹാകായോ മഹായശാഃ ॥ 85 ॥

മഹാമൂര്‍ധാ മഹാമാത്രോ മഹാനേത്രോ നിശാലയഃ ।
മഹാന്തകോ മഹാകര്‍ണോ മഹോഷ്ഠശ്ച മഹാഹനുഃ ॥ 86 ॥

മഹാനാസോ മഹാകംബുര്‍മഹാഗ്രീവഃ ശ്മശാനഭാക് ।
മഹാവക്ഷാ മഹോരസ്കോ ഹ്യന്തരാത്മാ മൃഗാലയഃ ॥ 87 ॥

ലംബനോ ലംബിതോഷ്ഠശ്ച മഹാമായഃ പയോനിധിഃ ।
മഹാദന്തോ മഹാദംഷ്ട്രോ മഹാജിഹ്വോ മഹാമുഖഃ ॥ 88 ॥

മഹാനഖോ മഹാരോമാ മഹാകേശോ മഹാജടഃ ।
പ്രസന്നശ്ച പ്രസാദശ്ച പ്രത്യയോ ഗിരിസാധനഃ ॥ 89 ॥

സ്നേഹനോഽസ്നേഹനശ്ചൈവ അജിതശ്ച മഹാമുനിഃ ।
വൃക്ഷാകാരോ വൃക്ഷകേതുരനലോ വായുവാഹനഃ ॥ 90 ॥

ഗണ്ഡലീ മേരുധാമാ ച ദേവാധിപതിരേവ ച ।
അഥര്‍വശീര്‍ഷഃ സാമാസ്യ ഋക്സഹസ്രാമിതേക്ഷണഃ ॥ 91 ॥

യജുഃപാദഭുജോ ഗുഹ്യഃ പ്രകാശോ ജങ്ഗമസ്തഥാ ।
അമോഘാര്‍ഥഃ പ്രസാദശ്ച അഭിഗംയഃ സുദര്‍ശനഃ ॥ 92 ॥

ഉപകാരഃ പ്രിയഃ സര്‍വഃ കനകഃ കാഞ്ചനച്ഛവിഃ ।
നാഭിര്‍നന്ദികരോ ഭാവഃ പുഷ്കരസ്ഥപതിഃ സ്ഥിരഃ ॥ 93 ॥

ദ്വാദശസ്ത്രാസനശ്ചാദ്യോ യജ്ഞോ യജ്ഞസമാഹിതഃ ।
നക്തം കലിശ്ച കാലശ്ച മകരഃ കാലപൂജിതഃ ॥ 94 ॥

സഗണോ ഗണകാരശ്ച ഭൂതവാഹനസാരഥിഃ ।
ഭസ്മശയോ ഭസ്മഗോപ്താ ഭസ്മഭൂതസ്തരുര്‍ഗണഃ ॥ 95 ॥

ലോകപാലസ്തഥാ ലോകോ മഹാത്മാ സര്‍വപൂജിതഃ । var ലോകപാലസ്തഥാഽലോകോ
ശുക്ലസ്ത്രിശുക്ലഃ സമ്പന്നഃ ശുചിര്‍ഭൂതനിഷേവിതഃ ॥ 96 ॥

ആശ്രമസ്ഥഃ ക്രിയാവസ്ഥോ വിശ്വകര്‍മമതിര്‍വരഃ ।
വിശാലശാഖസ്താംരോഷ്ഠോ ഹ്യംബുജാലഃ സുനിശ്ചലഃ ॥ 97 ॥

കപിലഃ കപിശഃ ശുക്ല ആയുശ്ചൈവി പരോഽപരഃ ।
ഗന്ധര്‍വോ ഹ്യദിതിസ്താര്‍ക്ഷ്യഃ സുവിജ്ഞേയഃ സുശാരദഃ ॥ 98 ॥

പരശ്വധായുധോ ദേവ അനുകാരീ സുബാന്ധവഃ ।
തുംബവീണോ മഹാക്രോധ ഊര്‍ധ്വരേതാ ജലേശയഃ ॥ 99 ॥

ഉഗ്രോ വംശകരോ വംശോ വംശനാദോ ഹ്യനിന്ദിതഃ ।
സര്‍വാങ്ഗരൂപോ മായാവീ സുഹൃദോ ഹ്യനിലോഽനലഃ ॥ 100 ॥

ബന്ധനോ ബന്ധകര്‍താ ച സുബന്ധനവിമോചനഃ ।
സ യജ്ഞാരിഃ സ കാമാരിര്‍മഹാദംഷ്ട്രോ മഹായുധഃ ॥ 101 ॥

ബഹുധാനിന്ദിതഃ ശര്‍വഃ ശങ്കരഃ ശങ്കരോഽധനഃ । var ശങ്കരോഽനഘഃ
അമരേശോ മഹാദേവോ വിശ്വദേവഃ സുരാരിഹാ ॥ 102 ॥

അഹിര്‍ബുധ്ന്യോഽനിലാഭശ്ച ചേകിതാനോ ഹവിസ്തഥാ ।
അജൈകപാച്ച കാപാലീ ത്രിശങ്കുരജിതഃ ശിവഃ ॥ 103 ॥

ധന്വന്തരിര്‍ധൂമകേതുഃ സ്കന്ദോ വൈശ്രവണസ്തഥാ ।
ധാതാ ശക്രശ്ച വിഷ്ണുശ്ച മിത്രസ്ത്വഷ്ടാ ധ്രുവോ ധരഃ ॥ 104 ॥

പ്രഭാവഃ സര്‍വഗോ വായുരര്യമാ സവിതാ രവിഃ । var സര്‍വഗോവായുരര്യമാ
ഉഷങ്ഗുശ്ച വിധാതാ ച മാന്ധാതാ ഭൂതഭാവനഃ ॥ 105 ॥

വിഭുര്‍വര്‍ണവിഭാവീ ച സര്‍വകാമഗുണാവഹഃ ।
പദ്മനാഭോ മഹാഗര്‍ഭശ്ചന്ദ്രവക്ത്രോഽനിലോഽനലഃ ॥ 106 ॥

ബലവാംശ്ചോപശാന്തശ്ച പുരാണഃ പുണ്യചഞ്ചുരീ ।
കുരുകര്‍താ കുരുവാസീ കുരുഭൂതോ ഗുണൌഷധഃ ॥ 107 ॥

സര്‍വാശയോ ദര്‍ഭചാരീ സര്‍വേഷാം പ്രാണിനാം പതിഃ ।
ദേവദേവഃ സുഖാസക്തഃ സദസത്സര്‍വരത്നവിത് ॥ 108 ॥

കൈലാസഗിരിവാസീ ച ഹിമവദ്ഗിരിസംശ്രയഃ ।
കൂലഹാരീ കൂലകര്‍താ ബഹുവിദ്യോ ബഹുപ്രദഃ ॥ 109 ॥

വണിജോ വര്‍ധകീ വൃക്ഷോ ബകുലശ്ചന്ദനശ്ഛദഃ ।
സാരഗ്രീവോ മഹാജത്രുരലോലശ്ച മഹൌഷധഃ ॥ 110 ॥

സിദ്ധാര്‍ഥകാരീ സിദ്ധാര്‍ഥശ്ഛന്ദോവ്യാകരണോത്തരഃ ।
സിംഹനാദഃ സിംഹദംഷ്ട്രഃ സിംഹഗഃ സിംഹവാഹനഃ ॥ 111 ॥

പ്രഭാവാത്മാ ജഗത്കാലസ്ഥാലോ ലോകഹിതസ്തരുഃ ।
സാരങ്ഗോ നവചക്രാങ്ഗഃ കേതുമാലീ സഭാവനഃ ॥ 112 ॥

ഭൂതാലയോ ഭൂതപതിരഹോരാത്രമനിന്ദിതഃ ॥ 113 ॥

വാഹിതാ സര്‍വഭൂതാനാം നിലയശ്ച വിഭുര്‍ഭവഃ ।
അമോഘഃ സംയതോ ഹ്യശ്വോ ഭോജനഃ പ്രാണധാരണഃ ॥ 114 ॥ var പ്രാണധാരകഃ

ധൃതിമാന്‍മതിമാന്ദക്ഷഃ സത്കൃതശ്ച യുഗാധിപഃ ।
ഗോപാലിര്‍ഗോപതിര്‍ഗ്രാമോ ഗോചര്‍മവസനോ ഹരിഃ। 115 ॥

ഹിരണ്യബാഹുശ്ച തഥാ ഗുഹാപാലഃ പ്രവേശിനാം ।
പ്രകൃഷ്ടാരിര്‍മഹാഹര്‍ഷോ ജിതകാമോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 116 ॥

ഗാന്ധാരശ്ച സുവാസശ്ച തപഃസക്തോ രതിര്‍നരഃ ।
മഹാഗീതോ മഹാനൃത്യോ ഹ്യപ്സരോഗണസേവിതഃ ॥ 117 ॥

മഹാകേതുര്‍മഹാധാതുര്‍നൈകസാനുചരശ്ചലഃ ।
ആവേദനീയ ആദേശഃ സര്‍വഗന്ധസുഖാവഹഃ ॥ 118 ॥

തോരണസ്താരണോ വാതഃ പരിധീ പതിഖേചരഃ ।
സംയോഗോ വര്‍ധനോ വൃദ്ധോ അതിവൃദ്ധോ ഗുണാധികഃ ॥ 119 ॥

നിത്യ ആത്മസഹായശ്ച ദേവാസുരപതിഃ പതിഃ ।
യുക്തശ്ച യുക്തബാഹുശ്ച ദേവോ ദിവി സുപര്‍വണഃ ॥ 120 ॥

ആഷാഢശ്ച സുഷാണ്ഢശ്ച ധ്രുവോഽഥ ഹരിണോ ഹരഃ ।
വപുരാവര്‍തമാനേഭ്യോ വസുശ്രേഷ്ഠോ മഹാപഥഃ ॥ 121 ॥

ശിരോഹാരീ വിമര്‍ശശ്ച സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതഃ ।
അക്ഷശ്ച രഥയോഗീ ച സര്‍വയോഗീ മഹാബലഃ ॥ 122 ॥

സമാംനായോഽസമാംനായസ്തീര്‍ഥദേവോ മഹാരഥഃ ।
നിര്‍ജീവോ ജീവനോ മന്ത്രഃ ശുഭാക്ഷോ ബഹുകര്‍കശഃ ॥ 123 ॥

രത്നപ്രഭൂതോ രത്നാങ്ഗോ മഹാര്‍ണവനിപാനവിത് ।
മൂലം വിശാലോ ഹ്യമൃതോ വ്യക്താവ്യക്തസ്തപോനിധിഃ ॥ 124 ॥

ആരോഹണോഽധിരോഹശ്ച ശീലധാരീ മഹായശാഃ ।
സേനാകല്‍പോ മഹാകല്‍പോ യോഗോ യുഗകരോ ഹരിഃ ॥ 125 ॥

യുഗരൂപോ മഹാരൂപോ മഹാനാഗഹനോ വധഃ ।
ന്യായനിര്‍വപണഃ പാദഃ പണ്ഡിതോ ഹ്യചലോപമഃ ॥ 126 ॥

ബഹുമാലോ മഹാമാലഃ ശശീ ഹരസുലോചനഃ ।
വിസ്താരോ ലവണഃ കൂപസ്ത്രിയുഗഃ സഫലോദയഃ ॥ 127 ॥

ത്രിലോചനോ വിഷണ്ണാങ്ഗോ മണിവിദ്ധോ ജടാധരഃ ।
ബിന്ദുര്‍വിസര്‍ഗഃ സുമുഖഃ ശരഃ സര്‍വായുധഃ സഹഃ ॥ 128 ॥

നിവേദനഃ സുഖാജാതഃ സുഗന്ധാരോ മഹാധനുഃ ।
ഗന്ധപാലീ ച ഭഗവാനുത്ഥാനഃ സര്‍വകര്‍മണാം ॥ 129 ॥

മന്ഥാനോ ബഹുലോ വായുഃ സകലഃ സര്‍വലോചനഃ ।
തലസ്താലഃ കരസ്ഥാലീ ഊര്‍ധ്വസംഹനനോ മഹാന്‍ ॥ 130 ॥

ഛത്രം സുച്ഛത്രോ വിഖ്യാതോ ലോകഃ സര്‍വാശ്രയഃ ക്രമഃ ।
മുണ്ഡോ വിരൂപോ വികൃതോ ദണ്ഡീ കുണ്ഡീ വികുര്‍വണഃ। 131 ॥

ഹര്യക്ഷഃ കകുഭോ വജ്രോ ശതജിഹ്വഃ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രമൂര്‍ധാ ദേവേന്ദ്രഃ സര്‍വദേവമയോ ഗുരുഃ ॥ 132 ॥

സഹസ്രബാഹുഃ സര്‍വാങ്ഗഃ ശരണ്യഃ സര്‍വലോകകൃത് ।
പവിത്രം ത്രികകുന്‍മന്ത്രഃ കനിഷ്ഠഃ കൃഷ്ണപിങ്ഗലഃ। 133 ॥

ബ്രഹ്മദണ്ഡവിനിര്‍മാതാ ശതഘ്നീപാശശക്തിമാന്‍ ।
പദ്മഗര്‍ഭോ മഹാഗര്‍ഭോ ബ്രഹ്മഗര്‍ഭോ ജലോദ്ഭവഃ ॥ 134 ॥

ഗഭസ്തിര്‍ബ്രഹ്മകൃദ്ബ്രഹ്മീ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രാഹ്മണോ ഗതിഃ ।
അനന്തരൂപോ നൈകാത്മാ തിഗ്മതേജാഃ സ്വയംഭുവഃ ॥ 135 ॥

ഊര്‍ധ്വഗാത്മാ പശുപതിര്‍വാതരംഹാ മനോജവഃ ।
ചന്ദനീ പദ്മനാലാഗ്രഃ സുരഭ്യുത്തരണോ നരഃ ॥ 136 ॥

കര്‍ണികാരമഹാസ്രഗ്വീ നീലമൌലിഃ പിനാകധൃത് ।
ഉമാപതിരുമാകാന്തോ ജാഹ്നവീധൃഗുമാധവഃ ॥ 137 ॥

വരോ വരാഹോ വരദോ വരേണ്യഃ സുമഹാസ്വനഃ ।
മഹാപ്രസാദോ ദമനഃ ശത്രുഹാ ശ്വേതപിങ്ഗലഃ ॥ 138 ॥

പീതാത്മാ പരമാത്മാ ച പ്രയതാത്മാ പ്രധാനധൃത് ।
സര്‍വപാര്‍ശ്വമുഖസ്ത്ര്യക്ഷോ ധര്‍മസാധാരണോ വരഃ ॥ 139 ॥

ചരാചരാത്മാ സൂക്ഷ്മാത്മാ അമൃതോ ഗോവൃഷേശ്വരഃ ।
സാധ്യര്‍ഷിര്‍വസുരാദിത്യോ വിവസ്വാന്‍സവിതാഽമൃതഃ 140 ॥

വ്യാസഃ സര്‍ഗഃ സുസങ്ക്ഷേപോ വിസ്തരഃ പര്യയോ നരഃ ।
ഋതു സംവത്സരോ മാസഃ പക്ഷഃ സങ്ഖ്യാസമാപനഃ ॥ 141 ॥

കലാ കാഷ്ഠാ ലവാ മാത്രാ മുഹൂര്‍താഹഃക്ഷപാഃ ക്ഷണാഃ ।
വിശ്വക്ഷേത്രം പ്രജാബീജം ലിങ്ഗമാദ്യസ്തു നിര്‍ഗമഃ ॥ 142 ॥

സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം പിതാ മാതാ പിതാമഹഃ ।
സ്വര്‍ഗദ്വാരം പ്രജാദ്വാരം മോക്ഷദ്വാരം ത്രിവിഷ്ടപം ॥ 143 ॥

നിര്‍വാണം ഹ്ലാദനശ്ചൈവ ബ്രഹ്മലോകഃ പരാ ഗതിഃ ।
ദേവാസുരവിനിര്‍മാതാ ദേവാസുരപരായണഃ ॥ 144 ॥

ദേവാസുരഗുരുര്‍ദേവോ ദേവാസുരനമസ്കൃതഃ ।
ദേവാസുരമഹാമാത്രോ ദേവാസുഗണാശ്രയഃ ॥ 145 ॥

ദേവാസുരഗണാധ്യക്ഷോ ദേവാസുരഗണാഗ്രണീഃ ।
ദേവാതിദേവോ ദേവര്‍ഷിര്‍ദേവാസുരവരപ്രദഃ ॥ 146 ॥

ദേവാസുരേശ്വരോ വിശ്വോ ദേവാസുരമഹേശ്വരഃ ।
സര്‍വദേവമയോഽചിന്ത്യോ ദേവതാത്മാഽഽത്മസംഭവഃ ॥ 147 ॥

ഉദ്ഭിത്ത്രിവിക്രമോ വൈദ്യോ വിരജോ നീരജോഽമരഃ ॥

ഈഡ്യോ ഹസ്തീശ്വരോ വ്യാഘ്രോ ദേവസിംഹോ നരര്‍ഷഭഃ ॥ 148 ॥

വിബുധോഽഗ്രവരഃ സൂക്ഷ്മഃ സര്‍വദേവസ്തപോമയഃ ।
സുയുക്തഃ ശോഭനോ വജ്രീ പ്രാസാനാം പ്രഭവോഽവ്യയഃ ॥ 149 ॥

ഗുഹഃ കാന്തോ നിജഃ സര്‍ഗഃ പവിത്രം സര്‍വപാവനഃ ।
ശൃങ്ഗീ ശൃങ്ഗപ്രിയോ ബഭ്രൂ രാജരാജോ നിരാമയഃ ॥ 150 ॥

അഭിരാമഃ സുരഗണോ വിരാമഃ സര്‍വസാധനഃ ।
ലലാടാക്ഷോ വിശ്വദേവോ ഹരിണോ ബ്രഹ്മവര്‍ചസഃ ॥ 151 ॥

സ്ഥാവരാണാം പതിശ്ചൈവ നിയമേന്ദ്രിയവര്‍ധനഃ ।
സിദ്ധാര്‍ഥഃ സിദ്ധഭൂതാര്‍ഥോഽചിന്ത്യഃ സത്യവ്രതഃ ശുചിഃ ॥ 152 ॥

വ്രതാധിപഃ പരം ബ്രഹ്മ ഭക്താനാം പരമാ ഗതിഃ ।
വിമുക്തോ മുക്തതേജാശ്ച ശ്രീമാന്‍ശ്രീവര്‍ധനോ ജഗത് ॥ 153 ॥

(ഇതി സഹസ്രനാമസ്തോത്രം । )

യഥാ പ്രധാനം ഭഗവാനിതി ഭക്ത്യാ സ്തുതോ മയാ ।
യന്ന ബ്രഹ്മാദയോ ദേവാ വിദുസ്തത്ത്വേന നര്‍ഷയഃ ।
സ്തോതവ്യമര്‍ച്യം വന്ദ്യം ച കഃ സ്തോഷ്യതി ജഗത്പതിം ॥ 154 ॥

ഭക്തിം ത്വേവം പുരസ്കൃത്യ മയാ യജ്ഞപതിര്‍വിഭുഃ ।
തതോഽഭ്യനുജ്ഞാം സമ്പ്രാപ്യ സ്തുതോ മതിമതാം വരഃ ॥ 155 ॥

ശിവമേഭിഃ സ്തുവന്ദേവം നാമഭിഃ പുഷ്ടിവര്‍ധനൈഃ ।
നിത്യയുക്തഃ ശുചിര്‍ഭക്തഃ പ്രാപ്നോത്യാത്മാനമാത്മനാ ॥ 156 ॥

ഏതദ്ധി പരമം ബ്രഹ്മ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി ॥ 157 ॥

ഋഷയശ്ചൈവ ദേവാശ്ച സ്തുവന്ത്യേതേന തത്പരം ॥ 158 ॥

സ്തൂയമാനോ മഹാദേവസ്തുഷ്യതേ നിയതാത്മഭിഃ ।
ഭക്താനുകമ്പീ ഭഗവാനാത്മസംസ്ഥാകരോ വിഭുഃ ॥ 159 ॥

തഥൈവ ച മനുഷ്യേഷു യേ മനുഷ്യാഃ പ്രധാനതഃ ।
ആസ്തികാഃ ശ്രദ്ധധാനാശ്ച ബഹുഭിര്‍ജന്‍മഭിഃ സ്തവൈഃ ॥ 160 ॥

ഭക്ത്യാ ഹ്യനന്യമീശാനം പരം ദേവം സനാതനം ।
കര്‍മണാ മനസാ വാചാ ഭാവേനാമിതതേജസഃ ॥ 161 ॥

ശയാനാ ജാഗ്രമാണാശ്ച വ്രജന്നുപവിശംസ്തഥാ ।
ഉന്‍മിഷന്നിമിഷംശ്ചൈവ ചിന്തയന്തഃ പുനഃപനഃ ॥ 162 ॥

ശൃണ്വന്തഃ ശ്രാവയന്തശ്ച കഥയന്തശ്ച തേ ഭവം ।
സ്തുവന്തഃ സ്തൂയമാനാശ്ച തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച ॥ 163 ॥

ജന്‍മകോടിസഹസ്രേഷു നാനാസംസാരയോനിഷു ।
ജന്തോര്‍വിഗതപാപസ്യ ഭവേ ഭക്തിഃ പ്രജായതേ ॥ 164 ॥

ഉത്പന്നാ ച ഭവേ ഭക്തിരനന്യാ സര്‍വഭാവതഃ ।
ഭാവിനഃ കാരണേ ചാസ്യ സര്‍വയുക്തസ്യ സര്‍വഥാ ॥ 165 ॥

ഏതദ്ദേവേഷു ദുഷ്പ്രാപം മനുഷ്യേഷു ന ലഭ്യതേ ।
നിര്‍വിഘ്നാ നിശ്ചലാ രുദ്രേ ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണീ ॥ 166 ॥

തസ്യൈവ ച പ്രസാദേന ഭക്തിരുത്പദ്യതേ നൄണാം ।
യേന യാന്തി പരാം സിദ്ധിം തദ്ഭാഗവതചേതസഃ ॥ 167 ॥ var യേ ന

യേ സര്‍വഭാവാനുഗതാഃ പ്രപദ്യന്തേ മഹേശ്വരം ।
പ്രപന്നവത്സലോ ദേവഃ സംസാരാത്താന്‍സമുദ്ധരേത് ॥ 168 ॥

ഏവമന്യേ വികുര്‍വന്തി ദേവാഃ സംസാരമോചനം ।
മനുഷ്യാണാമൃതേ ദേവം നാന്യാ ശക്തിസ്തപോബലം ॥ 169 ॥

ഇതി തേനേന്ദ്രകല്‍പേന ഭഗവാന്‍സദസത്പതിഃ ।
കൃത്തിവാസാഃ സ്തുതഃ കൃഷ്ണ തണ്ഡിനാ ശുഭബുദ്ധിനാ ॥ 170 ॥

സ്തവമേതം ഭഗവതോ ബ്രഹ്മാ സ്വയമധാരയത് ।
ഗീയതേ ച സ ബുദ്ധ്യേത ബ്രഹ്മാ ശങ്കരസന്നിധൌ ॥ 171 ॥

ഇദം പുണ്യം പവിത്രം ച സര്‍വദാ പാപനാശനം ।
യോഗദം മോക്ഷദം ചൈവ സ്വര്‍ഗദം തോഷദം തഥാ ॥ 172 ॥

ഏവമേതത്പഠന്തേ യ ഏകഭക്ത്യാ തു ശങ്കരം ।
യാ ഗതിഃ സാങ്ഖ്യയോഗാനാം വ്രജന്ത്യേതാം ഗതിം തദാ ॥ 173 ॥

സ്തവമേതം പ്രയത്നേന സദാ രുദ്രസ്യ സന്നിധൌ ।
അബ്ദമേകം ചരേദ്ഭക്തഃ പ്രാപ്നുയാദീപ്സിതം ഫലം ॥ 174 ॥

ഏതദ്രഹസ്യം പരമം ബ്രഹ്മണോ ഹൃദി സംസ്ഥിതം ।
ബ്രഹ്മാ പ്രോവാച ശക്രായ ശക്രഃ പ്രോവാച മൃത്യവേ ॥ 175 ॥

മൃത്യുഃ പ്രോവാച രുദ്രേഭ്യോ രുദ്രേഭ്യസ്തണ്ഡിമാഗമത് ।
മഹതാ തപസാ പ്രാപ്തസ്തണ്ഡിനാ ബ്രഹ്മസദ്മനി ॥ 176 ॥

തണ്ഡിഃ പ്രോവാച ശുക്രായ ഗൌതമായ ച ഭാര്‍ഗവഃ ।
വൈവസ്വതായ മനവേ ഗൌതമഃ പ്രാഹ മാധവ ॥ 177 ॥

നാരായണായ സാധ്യായ സമാധിഷ്ഠായ ധീമതേ ।
യമായ പ്രാഹ ഭഗവാന്‍സാധ്യോ നാരായണോഽച്യുതഃ ॥ 178 ॥

നാചികേതായ ഭഗവാനാഹ വൈവസ്വതോ യമഃ ।
മാര്‍കണ്ഡേയായ വാര്‍ഷ്ണേയ നാചികേതോഽഭ്യഭാഷത ॥ 179 ॥

മാര്‍കണ്ഡേയാന്‍മയാ പ്രാപ്തോ നിയമേന ജനാര്‍ദന ।
തവാപ്യഹമമിത്രഘ്ന സ്തവം ദദ്യാം ഹ്യവിശ്രുതം ॥ 180 ॥

സ്വര്‍ഗ്യമാരോഗ്യമായുഷ്യം ധന്യം വേദേന സമ്മിതം ।
നാസ്യ വിഘ്നം വികുര്‍വന്തി ദാനവാ യക്ഷരാക്ഷസാഃ ॥ 181 ॥

പിശാചാ യാതുധാനാ വാ ഗുഹ്യകാ ഭുജഗാ അപി ।
യഃ പഠേത ശുചിഃ പാര്‍ഥ ബ്രഹ്മചാരീ ജിതേന്ദ്രിയഃ ।
അഭഗ്നയോഗോ വര്‍ഷം തു സോഽശ്വമേധഫലം ലഭേത് ॥ 182 ॥

ഇതി ശ്രീമന്‍മഹാഭാരതേ അനുശാസനപര്‍വണി ദാനധര്‍മപര്‍വണി
അഷ്ടചത്വാരിംശോഽധ്യായഃ ॥ 48 ॥

ശ്രീമഹാദേവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ।
ശ്രീകൃഷ്ണാര്‍പണമസ്തു ।
ശ്രീശിവാര്‍പണമസ്തു ।

Also Read 1000 Names of Shiva :

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil