Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shiva Sahasranama StotramLyrics in Telugu:

॥ శ్రీశివసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
మహాభారతాన్తర్గతమ్

తతః స ప్రయతో భూత్వా మమ తాత యుధిష్ఠిర ।
ప్రాఞ్జలిః ప్రాహ విప్రర్షిర్నామసఙ్గ్రహమాదితః ॥ ౧ ॥

ఉపమన్యురువాచ
బ్రహ్మప్రోక్తైరృషిప్రోక్తైర్వేదవేదాఙ్గసమ్భవైః ।
సర్వలోకేషు విఖ్యాతం స్తుత్యం స్తోష్యామి నామభిః ॥ ౨ ॥

మహద్భిర్విహితైః సత్యైః సిద్ధైః సర్వార్థసాధకైః ।
ఋషిణా తణ్డినా భక్త్యా కృతైర్వేదకృతాత్మనా ॥ ౩ ॥

యథోక్తైః సాధుభిః ఖ్యాతైర్మునిభిస్తత్త్వదర్శిభిః ।
ప్రవరం ప్రథమం స్వర్గ్యం సర్వభూతహితం శుభమ్ ॥ ౪ ॥

శ్రుతేః సర్వత్ర జగతి బ్రహ్మలోకావతారితైః ।
సత్యైస్తత్పరమం బ్రహ్మ బ్రహ్మప్రోక్తం సనాతనమ్ ।
వక్ష్యే యదుకులశ్రేష్ఠ శృణుష్వావహితో మమ ॥ ౫ ॥

వరయైనం భవం దేవం భక్తస్త్వం పరమేశ్వరమ్ ।
తేన తే శ్రావయిష్యామి యత్తద్బ్రహ్మ సనాతనమ్ ॥ ౬ ॥

న శక్యం విస్తరాత్కృత్స్నం వక్తుం సర్వస్య కేనచిత్ ।
యుక్తేనాపి విభూతీనామపి వర్షశతైరపి ॥ ౭ ॥

యస్యాదిర్మధ్యమన్తం చ సురైరపి న గమ్యతే ।
కస్తస్య శక్నుయాద్వక్తుం గుణాన్కార్త్స్న్యేన మాధవ ॥ ౮ ॥

కిన్తు దేవస్య మహతః సఙ్క్షిప్తార్థపదాక్షరమ్ ।
శక్తితశ్చరితం వక్ష్యే ప్రసాదాత్తస్య ధీమతః ॥ ౯ ॥

అప్రాప్య తు తతోఽనుజ్ఞాం న శక్యః స్తోతుమీశ్వరః ।
యదా తేనాభ్యనుజ్ఞాతః స్తుతో వై స తదా మయా ॥ ౧౦ ॥

అనాదినిధనస్యాహం జగద్యోనేర్మహాత్మనః ।
నామ్నాం కఞ్చిత్సముద్దేశం వక్ష్యామ్యవ్యక్తయోనినః ॥ ౧౧ ॥

వరదస్య వరేణ్యస్య విశ్వరూపస్య ధీమతః ।
శృణు నామ్నాం చయం కృష్ణ యదుక్తం పద్మయోనినా ॥ ౧౨ ॥

దశ నామసహస్రాణి యాన్యాహ ప్రపితామహః ।
తాని నిర్మథ్య మనసా దధ్నో ఘృతమివోద్ధృతమ్ ॥ ౧౩ ॥

గిరేః సారం యథా హేమ పుష్పసారం యథా మధు ।
ఘృతాత్సారం యథా మణ్డస్తథైతత్సారముద్ధృతమ్। ౧౪ ॥

సర్వపాపాపహమిదం చతుర్వేదసమన్వితమ్ ।
ప్రయత్నేనాధిగన్తవ్యం ధార్యం చ ప్రయతాత్మనా ॥ ౧౫ ॥

మాఙ్గల్యం పౌష్టికం చైవ రక్షోఘ్నం పావనం మహత్ ॥ ౧౬ ॥

ఇదం భక్తాయ దాతవ్యం శ్రద్దధానాస్తికాయ చ ।
నాశ్రద్దధానరూపాయ నాస్తికాయాజితాత్మనే ॥ ౧౭ ॥

యశ్చాభ్యసూయతే దేవం కారణాత్మానమీశ్వరమ్ ।
స కృష్ణ నరకం యాతి సహపూర్వైః సహాత్మజైః ॥ ౧౮ ॥

ఇదం ధ్యానమిదం యోగమిదం ధ్యేయమనుత్తమమ్ ।
ఇదం జప్యమిదం జ్ఞానం రహస్యమిదముత్తమ్ ॥ ౧౯ ॥

యం జ్ఞాత్వా అన్తకాలేఽపి గచ్ఛేత పరమాం గతిమ్ ।
పవిత్రం మఙ్గలం మేధ్యం కల్యాణమిదముత్తమమ్ ॥ ౨౦ ॥

ఇదం బ్రహ్మా పురా కృత్వా సర్వలోకపితామహః ।
సర్వస్తవానాం రాజత్వే దివ్యానాం సమకల్పయత్ ॥ ౨౧ ॥

తదా ప్రభృతి చైవాయమీశ్వరస్య మహాత్మనః ।
స్తవరాజ ఇతి ఖ్యాతో జగత్యమరపూజితః ॥ ౨౨ ॥

బ్రహ్మలోకాదయం స్వర్గే స్తవరాజోఽవతారితః ।
యతస్తణ్డిః పురా ప్రాప తేన తణ్డికృతోఽభవత్ ॥ ౨౩ ॥

స్వర్గాచ్చైవాత్ర భూర్లోకం తణ్డినా హ్యవతారితః ।
సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ॥ ౨౪ ॥

నిగదిష్యే మహాబాహో స్తవానాముత్తమం స్తవమ్ ।
బ్రహ్మణామపి యద్బ్రహ్మ పరాణామపి యత్పరమ్ ॥ ౨౫ ॥

తేజసామపి యత్తేజస్తపసామపి యత్తపః ।
శాన్తీనామపి యా శాన్తిర్ద్యుతీనామపి యా ద్యుతిః ॥ ౨౬ ॥

దాన్తానామపి యో దాన్తో ధీమతామపి యా చ ధీః ।
దేవానామపి యో దేవో ఋషీణామపి యస్త్వృషిః ॥ ౨౭ ॥

యజ్ఞానామపి యో యజ్ఞః శివానామపి యః శివః ।
రుద్రాణామపి యో రుద్రః ప్రభా ప్రభవతామపి ॥ ౨౮ ॥

యోగినామపి యో యోగీ కారణానాం చ కారణమ్ ।
యతో లోకాః సమ్భవన్తి న భవన్తి యతః పునః ॥ ౨౯ ॥

సర్వభూతాత్మభూతస్య హరస్యామితతేజసః ।
అష్టోత్తరసహస్రం తు నామ్నాం శర్వస్య మే శృణు ।
యచ్ఛ్రుత్వా మనుజవ్యాఘ్ర సర్వాన్కామానవాప్స్యసి ॥ ౩౦ ॥

(అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ।)
స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భీమః ప్రవరో వరదో వరః । var ప్రభుర్భానుః
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ॥ ౩౧ ॥

జటీ చర్మీ శిఖీ ఖడ్గీ సర్వాఙ్గః సర్వభావనః । var శిఖణ్డీ చ
హరశ్చ హరిణాక్షశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ॥ ౩౨ ॥

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః ।
శ్మశానవాసీ భగవాన్ఖచరో గోచరోఽర్దనః ॥ ౩౩ ॥

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూతభావనః ।
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః ॥ ౩౪ ॥

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః ।
మహాత్మా సర్వభూతాత్మా విశ్వరూపో మహాహనుః ॥ ౩౫ ॥

లోకపాలోఽన్తర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః ।
పవిత్రం చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రితః ॥ ౩౬ ॥

సర్వకర్మా స్వయమ్భూత ఆదిరాదికరో నిధిః ।
సహస్రాక్షో విశాలాక్షః సోమో నక్షత్రసాధకః ॥ ౩౭ ॥

చన్ద్రః సూర్యః శనిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః ।
అత్రిరత్ర్యానమస్కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః ॥ ౩౮ ॥

మహాతపా ఘోరతపా అదీనో దీనసాధకః ।
సంవత్సరకరో మన్త్రః ప్రమాణం పరమం తపః ॥ ౩౯ ॥

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాబలః ।
సువర్ణరేతాః సర్వజ్ఞః సుబీజో బీజవాహనః ॥ ౪౦ ॥

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకణ్ఠ ఉమాపతిః ।
విశ్వరూపః స్వయంశ్రేష్ఠో బలవీరో బలో గణః ॥ ౪౧ ॥ var బలవీరోఽబలో
గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ ।
మన్త్రవిత్పరమో మన్త్రః సర్వభావకరో హరః ॥ ౪౨ ॥

కమణ్డలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవాన్ ।
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహాన్ ॥ ౪౩ ॥

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః ।
ఉష్ణీషీ చ సువక్త్రశ్చ ఉదగ్రో వినతస్తథా ॥ ౪౪ ॥

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ ।
శృగాలరూపః సిద్ధార్థో ముణ్డః సర్వశుభఙ్కరః ॥ ౪౫ ॥

అజశ్చ బహురూపశ్చ గన్ధధారీ కపర్ద్యపి ।
ఊర్ధ్వరేతా ఊర్ధ్వలిఙ్గ ఊర్ధ్వశాయీ నభఃస్థలః ॥ ౪౬ ॥

త్రిజటీ చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః ।
అహశ్చరో నక్తఞ్చరస్తిగ్మమన్యుః సువర్చసః ॥ ౪౭ ॥

గజహా దైత్యహా కాలో లోకధాతా గుణాకరః ।
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మామ్బరావృతః ॥ ౪౮ ॥

కాలయోగీ మహానాదః సర్వకామశ్చతుష్పథః ।
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః ॥ ౪౯ ॥

బహుభూతో బహుధరః స్వర్భానురమితో గతిః ।
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాలసః ॥ ౫౦ ॥

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరిరుహో నభః ।
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యతన్ద్రితః ॥ ౫౧ ॥

అధర్షణో ధర్షణాత్మా యజ్ఞహా కామనాశకః ।
దక్షయాగాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా ॥ ౫౨ ॥

తేజోపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితోఽవరః । var ఽజితో వరః
గమ్భీరఘోషా గమ్భీరో గమ్భీరబలవాహనః ॥ ౫౩ ॥

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్షపర్ణస్థితిర్విభుః । var వృక్షకర్ణ
సుతీక్ష్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః ॥ ౫౪ ॥

విష్వక్సేనో హరిర్యజ్ఞః సంయుగాపీడవాహనః ।
తీక్ష్ణతాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవిత్ ॥ ౫౫ ॥

విష్ణుప్రసాదితో యజ్ఞః సముద్రో వడవాముఖః ।
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాన్తాత్మా హుతాశనః ॥ ౫౬ ॥

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జన్యో విజయకాలవిత్ ।
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సర్వవిగ్రహ ఏవ చ ॥ ౫౭ ॥

శిఖీ ముణ్డీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ ।
వేణవీ పణవీ తాలీ ఖలీ కాలకటఙ్కటః ॥ ౫౮ ॥

నక్షత్రవిగ్రహమతిర్గుణబుద్ధిర్లయో గమః । var లయోఽగమః
ప్రజాపతిర్విశ్వబాహుర్విభాగః సర్వగోముఖః ॥ ౫౯ ॥ var సర్వగోఽముఖః
విమోచనః సుసరణో హిరణ్యకవచోద్భవః ॥ var సుశరణో
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహీచారీ స్రుతస్తథా ॥ ౬౦ ॥

సర్వతూర్యనినాదీ చ సర్వాతోద్యపరిగ్రహః ।
వ్యాలరూపో గుహావాసీ గుహో మాలీ తరఙ్గవిత్ ॥ ౬౧ ॥

త్రిదశస్త్రికాలధృక్కర్మసర్వబన్ధవిమోచనః ।
బన్ధనస్త్వసురేన్ద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః ॥ ౬౨ ॥

సాఙ్ఖ్యప్రసాదో దుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః ।
ప్రస్కన్దనో విభాగజ్ఞో అతుల్యో యజ్ఞభాగవిత్ ॥ ౬౩ ॥

సర్వవాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః ।
హైమో హేమకరో యజ్ఞః సర్వధారీ ధరోత్తమః ॥ ౬౪ ॥

లోహితాక్షో మహాక్షశ్చ విజయాక్షో విశారదః ।
సఙ్గ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః ॥ ౬౫ ॥

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ కాహలిః సర్వకామదః । var ముఖ్యో ముఖ్యశ్చ
సర్వకాసప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృత్ ॥ ౬౬ ॥

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః ।
ఆకాశనిర్విరూపశ్చ నిపాతీ హ్యవశః ఖగః ॥ ౬౭ ॥

రౌద్రరూపోంఽశురాదిత్యో బహురశ్మిః సువర్చసీ ।
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః ॥ ౬౮ ॥

సర్వవాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరోఽకరః ।
మునిరాత్మనిరాలోకః సమ్భగ్నశ్చ సహస్రదః ॥ ౬౯ ॥

పక్షీ చ పక్షరూపశ్చ అతిదీప్తో విశామ్పతిః ।
ఉన్మాదో మదనః కామో హ్యశ్వత్థోఽర్థకరో యశః ॥ ౭౦ ॥

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్షిణశ్చ వామనః ।
సిద్ధయోగీ మహర్షిశ్చ సిద్ధార్థః సిద్ధసాధకః ॥ ౭౧ ॥

భిక్షుశ్చ భిక్షురూపశ్చ విపణో మృదురవ్యయః ।
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవామ్పతిః ॥ ౭౨ ॥

వజ్రహస్తశ్చ విష్కమ్భీ చమూస్తమ్భన ఏవ చ ।
వృత్తావృత్తకరస్తాలో మధుర్మధుకలోచనః ॥ ౭౩ ॥

వాచస్పత్యో వాజసనో నిత్యమాశ్రమపూజితః ।
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ విచారవిత్ ॥ ౭౪ ॥

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకవాన్ ।
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నన్దిర్నన్దికరో హరిః ॥ ౭౫ ॥

నన్దీశ్వరశ్చ నన్దీ చ నన్దనో నన్దివర్ధనః ।
భగహారీ నిహన్తా చ కాలో బ్రహ్మా పితామహః ॥ ౭౬ ॥

చతుర్ముఖో మహాలిఙ్గశ్చారులిఙ్గస్తథైవ చ ।
లిఙ్గాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో యోగాధ్యక్షో యుగావహః ॥ ౭౭ ॥

బీజాధ్యక్షో బీజకర్తా అవ్యాత్మాఽనుగతో బలః ।
ఇతిహాసః సకల్పశ్చ గౌతమోఽథ నిశాకరః ॥ ౭౮ ॥

దమ్భో హ్యదమ్భో వైదమ్భో వశ్యో వశకరః కలిః ।
లోకకర్తా పశుపతిర్మహాకర్తా హ్యనౌషధః ॥ ౭౯ ॥

అక్షరం పరమం బ్రహ్మ బలవచ్ఛక్ర ఏవ చ ।
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో గతాగతః ॥ ౮౦ ॥

బహుప్రసాదః సుస్వప్నో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజిత్ ।
వేదకారో మన్త్రకారో విద్వాన్సమరమర్దనః ॥ ౮౧ ॥

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః ।
అగ్నిర్జ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః ॥ ౮౨ ॥

వృషణః శఙ్కరో నిత్యం వర్చస్వీ ధూమకేతనః । var నిత్యవర్చస్వీ
నీలస్తథాఙ్గలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః ॥ ౮౩ ॥

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః ।
ఉత్సఙ్గశ్చ మహాఙ్గశ్చ మహాగర్భపరాయణః ॥ ౮౪ ॥

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చ ఇన్ద్రియం సర్వదేహినామ్ ।
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః ॥ ౮౫ ॥

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో నిశాలయః ।
మహాన్తకో మహాకర్ణో మహోష్ఠశ్చ మహాహనుః ॥ ౮౬ ॥

మహానాసో మహాకమ్బుర్మహాగ్రీవః శ్మశానభాక్ ।
మహావక్షా మహోరస్కో హ్యన్తరాత్మా మృగాలయః ॥ ౮౭ ॥

లమ్బనో లమ్బితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః ।
మహాదన్తో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః ॥ ౮౮ ॥

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః ।
ప్రసన్నశ్చ ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరిసాధనః ॥ ౮౯ ॥

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవ అజితశ్చ మహామునిః ।
వృక్షాకారో వృక్షకేతురనలో వాయువాహనః ॥ ౯౦ ॥

గణ్డలీ మేరుధామా చ దేవాధిపతిరేవ చ ।
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋక్సహస్రామితేక్షణః ॥ ౯౧ ॥

యజుఃపాదభుజో గుహ్యః ప్రకాశో జఙ్గమస్తథా ।
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చ అభిగమ్యః సుదర్శనః ॥ ౯౨ ॥

ఉపకారః ప్రియః సర్వః కనకః కాఞ్చనచ్ఛవిః ।
నాభిర్నన్దికరో భావః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః ॥ ౯౩ ॥

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యజ్ఞో యజ్ఞసమాహితః ।
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః ॥ ౯౪ ॥

సగణో గణకారశ్చ భూతవాహనసారథిః ।
భస్మశయో భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః ॥ ౯౫ ॥

లోకపాలస్తథా లోకో మహాత్మా సర్వపూజితః । var లోకపాలస్తథాఽలోకో
శుక్లస్త్రిశుక్లః సమ్పన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః ॥ ౯౬ ॥

ఆశ్రమస్థః క్రియావస్థో విశ్వకర్మమతిర్వరః ।
విశాలశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యమ్బుజాలః సునిశ్చలః ॥ ౯౭ ॥

కపిలః కపిశః శుక్ల ఆయుశ్చైవి పరోఽపరః ।
గన్ధర్వో హ్యదితిస్తార్క్ష్యః సువిజ్ఞేయః సుశారదః ॥ ౯౮ ॥

పరశ్వధాయుధో దేవ అనుకారీ సుబాన్ధవః ।
తుమ్బవీణో మహాక్రోధ ఊర్ధ్వరేతా జలేశయః ॥ ౯౯ ॥

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిన్దితః ।
సర్వాఙ్గరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః ॥ ౧౦౦ ॥

బన్ధనో బన్ధకర్తా చ సుబన్ధనవిమోచనః ।
స యజ్ఞారిః స కామారిర్మహాదంష్ట్రో మహాయుధః ॥ ౧౦౧ ॥

బహుధానిన్దితః శర్వః శఙ్కరః శఙ్కరోఽధనః । var శఙ్కరోఽనఘః
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా ॥ ౧౦౨ ॥

అహిర్బుధ్న్యోఽనిలాభశ్చ చేకితానో హవిస్తథా ।
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశఙ్కురజితః శివః ॥ ౧౦౩ ॥

ధన్వన్తరిర్ధూమకేతుః స్కన్దో వైశ్రవణస్తథా ।
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః ॥ ౧౦౪ ॥

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః । var సర్వగోవాయురర్యమా
ఉషఙ్గుశ్చ విధాతా చ మాన్ధాతా భూతభావనః ॥ ౧౦౫ ॥

విభుర్వర్ణవిభావీ చ సర్వకామగుణావహః ।
పద్మనాభో మహాగర్భశ్చన్ద్రవక్త్రోఽనిలోఽనలః ॥ ౧౦౬ ॥

బలవాంశ్చోపశాన్తశ్చ పురాణః పుణ్యచఞ్చురీ ।
కురుకర్తా కురువాసీ కురుభూతో గుణౌషధః ॥ ౧౦౭ ॥

సర్వాశయో దర్భచారీ సర్వేషాం ప్రాణినాం పతిః ।
దేవదేవః సుఖాసక్తః సదసత్సర్వరత్నవిత్ ॥ ౧౦౮ ॥

కైలాసగిరివాసీ చ హిమవద్గిరిసంశ్రయః ।
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః ॥ ౧౦౯ ॥

వణిజో వర్ధకీ వృక్షో బకులశ్చన్దనశ్ఛదః ।
సారగ్రీవో మహాజత్రురలోలశ్చ మహౌషధః ॥ ౧౧౦ ॥

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్ఛన్దోవ్యాకరణోత్తరః ।
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః ॥ ౧౧౧ ॥

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః ।
సారఙ్గో నవచక్రాఙ్గః కేతుమాలీ సభావనః ॥ ౧౧౨ ॥

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిన్దితః ॥ ౧౧౩ ॥

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః ।
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః ॥ ౧౧౪ ॥ var ప్రాణధారకః

ధృతిమాన్మతిమాన్దక్షః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః ।
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరిః। ౧౧౫ ॥

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామ్ ।
ప్రకృష్టారిర్మహాహర్షో జితకామో జితేన్ద్రియః ॥ ౧౧౬ ॥

గాన్ధారశ్చ సువాసశ్చ తపఃసక్తో రతిర్నరః ।
మహాగీతో మహానృత్యో హ్యప్సరోగణసేవితః ॥ ౧౧౭ ॥

మహాకేతుర్మహాధాతుర్నైకసానుచరశ్చలః ।
ఆవేదనీయ ఆదేశః సర్వగన్ధసుఖావహః ॥ ౧౧౮ ॥

తోరణస్తారణో వాతః పరిధీ పతిఖేచరః ।
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో అతివృద్ధో గుణాధికః ॥ ౧౧౯ ॥

నిత్య ఆత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః ।
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ దేవో దివి సుపర్వణః ॥ ౧౨౦ ॥

ఆషాఢశ్చ సుషాణ్ఢశ్చ ధ్రువోఽథ హరిణో హరః ।
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః ॥ ౧౨౧ ॥

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్షణలక్షితః ।
అక్షశ్చ రథయోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః ॥ ౧౨౨ ॥

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః ।
నిర్జీవో జీవనో మన్త్రః శుభాక్షో బహుకర్కశః ॥ ౧౨౩ ॥

రత్నప్రభూతో రత్నాఙ్గో మహార్ణవనిపానవిత్ ।
మూలం విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపోనిధిః ॥ ౧౨౪ ॥

ఆరోహణోఽధిరోహశ్చ శీలధారీ మహాయశాః ।
సేనాకల్పో మహాకల్పో యోగో యుగకరో హరిః ॥ ౧౨౫ ॥

యుగరూపో మహారూపో మహానాగహనో వధః ।
న్యాయనిర్వపణః పాదః పణ్డితో హ్యచలోపమః ॥ ౧౨౬ ॥

బహుమాలో మహామాలః శశీ హరసులోచనః ।
విస్తారో లవణః కూపస్త్రియుగః సఫలోదయః ॥ ౧౨౭ ॥

త్రిలోచనో విషణ్ణాఙ్గో మణివిద్ధో జటాధరః ।
బిన్దుర్విసర్గః సుముఖః శరః సర్వాయుధః సహః ॥ ౧౨౮ ॥

నివేదనః సుఖాజాతః సుగన్ధారో మహాధనుః ।
గన్ధపాలీ చ భగవానుత్థానః సర్వకర్మణామ్ ॥ ౧౨౯ ॥

మన్థానో బహులో వాయుః సకలః సర్వలోచనః ।
తలస్తాలః కరస్థాలీ ఊర్ధ్వసంహననో మహాన్ ॥ ౧౩౦ ॥

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతో లోకః సర్వాశ్రయః క్రమః ।
ముణ్డో విరూపో వికృతో దణ్డీ కుణ్డీ వికుర్వణః। ౧౩౧ ॥

హర్యక్షః కకుభో వజ్రో శతజిహ్వః సహస్రపాత్ ।
సహస్రమూర్ధా దేవేన్ద్రః సర్వదేవమయో గురుః ॥ ౧౩౨ ॥

సహస్రబాహుః సర్వాఙ్గః శరణ్యః సర్వలోకకృత్ ।
పవిత్రం త్రికకున్మన్త్రః కనిష్ఠః కృష్ణపిఙ్గలః। ౧౩౩ ॥

బ్రహ్మదణ్డవినిర్మాతా శతఘ్నీపాశశక్తిమాన్ ।
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః ॥ ౧౩౪ ॥

గభస్తిర్బ్రహ్మకృద్బ్రహ్మీ బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో గతిః ।
అనన్తరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయమ్భువః ॥ ౧౩౫ ॥

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః ।
చన్దనీ పద్మనాలాగ్రః సురభ్యుత్తరణో నరః ॥ ౧౩౬ ॥

కర్ణికారమహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృత్ ।
ఉమాపతిరుమాకాన్తో జాహ్నవీధృగుమాధవః ॥ ౧౩౭ ॥

వరో వరాహో వరదో వరేణ్యః సుమహాస్వనః ।
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపిఙ్గలః ॥ ౧౩౮ ॥

పీతాత్మా పరమాత్మా చ ప్రయతాత్మా ప్రధానధృత్ ।
సర్వపార్శ్వముఖస్త్ర్యక్షో ధర్మసాధారణో వరః ॥ ౧౩౯ ॥

చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా అమృతో గోవృషేశ్వరః ।
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వాన్సవితాఽమృతః ౧౪౦ ॥

వ్యాసః సర్గః సుసఙ్క్షేపో విస్తరః పర్యయో నరః ।
ఋతు సంవత్సరో మాసః పక్షః సఙ్ఖ్యాసమాపనః ॥ ౧౪౧ ॥

కలా కాష్ఠా లవా మాత్రా ముహూర్తాహఃక్షపాః క్షణాః ।
విశ్వక్షేత్రం ప్రజాబీజం లిఙ్గమాద్యస్తు నిర్గమః ॥ ౧౪౨ ॥

సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః ।
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ ॥ ౧౪౩ ॥

నిర్వాణం హ్లాదనశ్చైవ బ్రహ్మలోకః పరా గతిః ।
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః ॥ ౧౪౪ ॥

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః ।
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసుగణాశ్రయః ॥ ౧౪౫ ॥

దేవాసురగణాధ్యక్షో దేవాసురగణాగ్రణీః ।
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ॥ ౧౪౬ ॥

దేవాసురేశ్వరో విశ్వో దేవాసురమహేశ్వరః ।
సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసమ్భవః ॥ ౧౪౭ ॥

ఉద్భిత్త్రివిక్రమో వైద్యో విరజో నీరజోఽమరః ॥

ఈడ్యో హస్తీశ్వరో వ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః ॥ ౧౪౮ ॥

విబుధోఽగ్రవరః సూక్ష్మః సర్వదేవస్తపోమయః ।
సుయుక్తః శోభనో వజ్రీ ప్రాసానాం ప్రభవోఽవ్యయః ॥ ౧౪౯ ॥

గుహః కాన్తో నిజః సర్గః పవిత్రం సర్వపావనః ।
శృఙ్గీ శృఙ్గప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః ॥ ౧౫౦ ॥

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః ।
లలాటాక్షో విశ్వదేవో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః ॥ ౧౫౧ ॥

స్థావరాణాం పతిశ్చైవ నియమేన్ద్రియవర్ధనః ।
సిద్ధార్థః సిద్ధభూతార్థోఽచిన్త్యః సత్యవ్రతః శుచిః ॥ ౧౫౨ ॥

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ భక్తానాం పరమా గతిః ।
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమాన్శ్రీవర్ధనో జగత్ ॥ ౧౫౩ ॥

(ఇతి సహస్రనామస్తోత్రమ్ । )

యథా ప్రధానం భగవానితి భక్త్యా స్తుతో మయా ।
యన్న బ్రహ్మాదయో దేవా విదుస్తత్త్వేన నర్షయః ।
స్తోతవ్యమర్చ్యం వన్ద్యం చ కః స్తోష్యతి జగత్పతిమ్ ॥ ౧౫౪ ॥

భక్తిం త్వేవం పురస్కృత్య మయా యజ్ఞపతిర్విభుః ।
తతోఽభ్యనుజ్ఞాం సమ్ప్రాప్య స్తుతో మతిమతాం వరః ॥ ౧౫౫ ॥

శివమేభిః స్తువన్దేవం నామభిః పుష్టివర్ధనైః ।
నిత్యయుక్తః శుచిర్భక్తః ప్రాప్నోత్యాత్మానమాత్మనా ॥ ౧౫౬ ॥

ఏతద్ధి పరమం బ్రహ్మ పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి ॥ ౧౫౭ ॥

ఋషయశ్చైవ దేవాశ్చ స్తువన్త్యేతేన తత్పరమ్ ॥ ౧౫౮ ॥

స్తూయమానో మహాదేవస్తుష్యతే నియతాత్మభిః ।
భక్తానుకమ్పీ భగవానాత్మసంస్థాకరో విభుః ॥ ౧౫౯ ॥

తథైవ చ మనుష్యేషు యే మనుష్యాః ప్రధానతః ।
ఆస్తికాః శ్రద్ధధానాశ్చ బహుభిర్జన్మభిః స్తవైః ॥ ౧౬౦ ॥

భక్త్యా హ్యనన్యమీశానం పరం దేవం సనాతనమ్ ।
కర్మణా మనసా వాచా భావేనామితతేజసః ॥ ౧౬౧ ॥

శయానా జాగ్రమాణాశ్చ వ్రజన్నుపవిశంస్తథా ।
ఉన్మిషన్నిమిషంశ్చైవ చిన్తయన్తః పునఃపనః ॥ ౧౬౨ ॥

శృణ్వన్తః శ్రావయన్తశ్చ కథయన్తశ్చ తే భవమ్ ।
స్తువన్తః స్తూయమానాశ్చ తుష్యన్తి చ రమన్తి చ ॥ ౧౬౩ ॥

జన్మకోటిసహస్రేషు నానాసంసారయోనిషు ।
జన్తోర్విగతపాపస్య భవే భక్తిః ప్రజాయతే ॥ ౧౬౪ ॥

ఉత్పన్నా చ భవే భక్తిరనన్యా సర్వభావతః ।
భావినః కారణే చాస్య సర్వయుక్తస్య సర్వథా ॥ ౧౬౫ ॥

ఏతద్దేవేషు దుష్ప్రాపం మనుష్యేషు న లభ్యతే ।
నిర్విఘ్నా నిశ్చలా రుద్రే భక్తిరవ్యభిచారిణీ ॥ ౧౬౬ ॥

తస్యైవ చ ప్రసాదేన భక్తిరుత్పద్యతే నౄణామ్ ।
యేన యాన్తి పరాం సిద్ధిం తద్భాగవతచేతసః ॥ ౧౬౭ ॥ var యే న

యే సర్వభావానుగతాః ప్రపద్యన్తే మహేశ్వరమ్ ।
ప్రపన్నవత్సలో దేవః సంసారాత్తాన్సముద్ధరేత్ ॥ ౧౬౮ ॥

ఏవమన్యే వికుర్వన్తి దేవాః సంసారమోచనమ్ ।
మనుష్యాణామృతే దేవం నాన్యా శక్తిస్తపోబలమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

ఇతి తేనేన్ద్రకల్పేన భగవాన్సదసత్పతిః ।
కృత్తివాసాః స్తుతః కృష్ణ తణ్డినా శుభబుద్ధినా ॥ ౧౭౦ ॥

స్తవమేతం భగవతో బ్రహ్మా స్వయమధారయత్ ।
గీయతే చ స బుద్ధ్యేత బ్రహ్మా శఙ్కరసన్నిధౌ ॥ ౧౭౧ ॥

ఇదం పుణ్యం పవిత్రం చ సర్వదా పాపనాశనమ్ ।
యోగదం మోక్షదం చైవ స్వర్గదం తోషదం తథా ॥ ౧౭౨ ॥

ఏవమేతత్పఠన్తే య ఏకభక్త్యా తు శఙ్కరమ్ ।
యా గతిః సాఙ్ఖ్యయోగానాం వ్రజన్త్యేతాం గతిం తదా ॥ ౧౭౩ ॥

స్తవమేతం ప్రయత్నేన సదా రుద్రస్య సన్నిధౌ ।
అబ్దమేకం చరేద్భక్తః ప్రాప్నుయాదీప్సితం ఫలమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

ఏతద్రహస్యం పరమం బ్రహ్మణో హృది సంస్థితమ్ ।
బ్రహ్మా ప్రోవాచ శక్రాయ శక్రః ప్రోవాచ మృత్యవే ॥ ౧౭౫ ॥

మృత్యుః ప్రోవాచ రుద్రేభ్యో రుద్రేభ్యస్తణ్డిమాగమత్ ।
మహతా తపసా ప్రాప్తస్తణ్డినా బ్రహ్మసద్మని ॥ ౧౭౬ ॥

తణ్డిః ప్రోవాచ శుక్రాయ గౌతమాయ చ భార్గవః ।
వైవస్వతాయ మనవే గౌతమః ప్రాహ మాధవ ॥ ౧౭౭ ॥

నారాయణాయ సాధ్యాయ సమాధిష్ఠాయ ధీమతే ।
యమాయ ప్రాహ భగవాన్సాధ్యో నారాయణోఽచ్యుతః ॥ ౧౭౮ ॥

నాచికేతాయ భగవానాహ వైవస్వతో యమః ।
మార్కణ్డేయాయ వార్ష్ణేయ నాచికేతోఽభ్యభాషత ॥ ౧౭౯ ॥

మార్కణ్డేయాన్మయా ప్రాప్తో నియమేన జనార్దన ।
తవాప్యహమమిత్రఘ్న స్తవం దద్యాం హ్యవిశ్రుతమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

స్వర్గ్యమారోగ్యమాయుష్యం ధన్యం వేదేన సంమితమ్ ।
నాస్య విఘ్నం వికుర్వన్తి దానవా యక్షరాక్షసాః ॥ ౧౮౧ ॥

పిశాచా యాతుధానా వా గుహ్యకా భుజగా అపి ।
యః పఠేత శుచిః పార్థ బ్రహ్మచారీ జితేన్ద్రియః ।
అభగ్నయోగో వర్షం తు సోఽశ్వమేధఫలం లభేత్ ॥ ౧౮౨ ॥

ఇతి శ్రీమన్మహాభారతే అనుశాసనపర్వణి దానధర్మపర్వణి
అష్టచత్వారింశోఽధ్యాయః ॥ ౪౮ ॥

శ్రీమహాదేవసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ।
శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ।
శ్రీశివార్పణమస్తు ।

Also Read 1000 Names of Shiva :

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Shiva | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top