1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Bala | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Telugu

Shri Balasahasranamavali Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీబాలాసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౩ ॥
శౌనక ఉవాచ –
కైలాసశిఖరే రమ్యే నానాపుయ్ష్పోపశోభితే ।
కల్పపాదపమధ్యస్థే గన్ధర్వగణసేవితే ॥ ౧ ॥

మణిమణ్డపమధ్యస్థే నానారత్నోపశోభితే ।
తం కదాచిత్ సుఖాసీనం భగవన్తం జగద్గురుమ్ ॥ ౨ ॥

కపాలఖట్వాఙ్గధరం చన్ద్రార్ధకృతశేఖరమ్ ।
త్రిశూలడమరుధరం మహావృషభవాహనమ్ ॥ ౩ ॥

జటాజూటధరం దేవం వాసుకికణ్ఠభూషణమ్ ।
విభూతిభూషణం దేవం నీలకణ్ఠం త్రిలోచనమ్ ॥ ౪ ॥

ద్వీపిచర్మపరీధానం శుద్ధస్ఫటికసన్నిభమ్ ।
సహస్రాదిత్యసఙ్కాశం గిరిజార్ధాఙ్గభూషణమ్ ॥ ౫ ॥

ప్రణమ్య శిరసా నాథం కారణం విశ్వరూపిణమ్ ।
కృతాఞ్జలిపుటో భూత్వా ప్రాహ తం శిఖివాహనః ॥ ౬ ॥

కార్తికేయ ఉవాచ –
దేవదేవ మహాదేవ ! సృష్టిస్థిత్యన్తకారక ! ।
త్వం గతిః సర్వదేవానాం త్వం గతిః సర్వదేహినామ్ ॥ ౭ ॥

త్వం గతిః సర్వదేవానాం సర్వేషాం త్వం గతిర్విభో ! ।
త్వమేవ జగదాధారస్త్వమేవ విశ్వకారణమ్ ॥ ౮ ॥

త్వమేవ పూజ్యః సర్వేషాం త్వదన్యో నాస్తి మే గతిః ।
కిం గుహ్యం పరమం లోకే కిమేకం సర్వసిద్ధిదమ్ ॥ ౯ ॥

కిమేకం పరమం సృష్టిః కిం భౌమైశ్వర్యమోక్షదమ్ ।
వినా తీర్థేన తపసా వినా వేదైర్వినా మఖైః ॥ ౧౦ ॥

వినా జాప్యేన ధ్యానేన కథం సిద్ధిమవాప్నుయాత్ ।
కస్మాదుత్పద్యతే సృష్టిః కస్మింశ్చ విలయో భవేత్ ॥ ౧౧ ॥

కస్మాదుత్తీర్యతే దేవ ! సంసారార్ణవసఙ్కటాత్ ।
తదహం శ్రోతుమిచ్ఛామి కథయస్వ మహేశ్వర ! ॥ ౧౨ ॥

శ్రీమహాదేవ ఉవాచ –
సాధు సాధు త్వయా పృష్టోఽస్మ్యహం పార్వతీనన్దన ! ।
అస్తి గుహ్యతమం పుత్ర ! కథయిష్యామ్యసంశయమ్ ॥ ౧౩ ॥

సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ బ్రహ్మవిష్ణుశివాదయః ।
యే చాన్యే బహవో భూతాః సర్వే ప్రకృతిసమ్భవాః ॥ ౧౪ ॥

సైవ దేవీ పరాశక్తిర్మహాత్రిపురసున్దరీ ।
సైవ సంహరతే విశ్వం జగదేతచ్చరాచరమ్ ॥ ౧౫ ॥

ఆధారం సర్వభూతానాం సైవ రోగార్తిహారిణీ ।
ఇచ్ఛాశక్తిః క్రియారూపా బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ॥ ౧౬ ॥

త్రిధా శక్తిస్వరూపేణ సృష్టిస్థితివినాశినీ ।
సృజతి బ్రహ్మరూపేణ విష్ణురూపేణ రక్షతి ॥ ౧౭ ॥

హరతే రుద్రరూపేణ జగదేతచ్చరాచరమ్ ।
యస్య యోనౌ జగత్సర్వమద్యాపి వర్తతేఽఖిలమ్ ॥ ౧౮ ॥

యస్యాం ప్రలీయతే చాన్తే యస్యాం చ జాయతే పునః ।
యాం సమారాధ్య త్రైలోక్యే సమ్ప్రాప్తం పదముత్తమమ్ ।
తస్యా నామసహస్రం తే కథయామి శృణుష్వ తత్ ॥ ౧౯ ॥

ఓం అస్య శ్రీబాలాసహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య, భగవాన్ దక్షిణాముర్తిర్వామదేవః ఋషిః,
గాయత్రీ ఛన్దః, ప్రకటగుప్తగుప్తతరసమ్ప్రదాయ కులకౌలోత్తీర్ణానిగర్భరహస్యాతిరహస్య
పరాపరరహస్యా చిన్త్యా వర్తినీ బాలా దేవతా ।
ఆం బీజం, హ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకమ్, శ్రీ బాలాప్రీత్యర్థే పారాయణే వినియోగః ।

ధ్యానం
ఆధారే తరుణార్కబిమ్బసదృశం హేమప్రభం వాగ్భవం
బీజం మాన్మథమిన్ద్రగోపసదృశం హృత్పఙ్కజే సంస్థితమ్ ।
చక్రం భాలమయం శశాఙ్కరుచిరం బీజం తు తార్తీయకం
యే ధ్యాయన్తి పదత్రయం తవ శివే తే యాన్తి సూక్ష్మాం గతిమ్ ॥

కల్యాణీ కమలా కాలీ కరాలీ కామరూపిణీ ।
కామాక్షా కామదా కామ్యా కామనా కామచారిణీ ॥ ౨౨ ॥

కౌమారీ కరుణామూర్తిః కలికల్మషనాశినీ ।
కాత్యాయనీ కలాధారా కౌముదీ కమలప్రియా ॥ ౨౩ ॥

కీర్తిదా బుద్ధిదా మేధా నీతిజ్ఞా నీతివత్సలా ।
మాహేశ్వరీ మహామాయా మహాతేజా మహేశ్వరీ ॥ ౨౪ ॥

మహామోహాన్ధకారఘ్నీ మహామోక్షప్రదయినీ ।
మహాదారిద్ర్యరాశిఘ్నీ మహాశత్రువిమర్దినీ ॥ ౨౬ ॥

మహాశక్తిర్మహాజ్యోతిర్మహాసురవిమర్దినీ ।
మహాకాయా మహాబీజా మహాపాతకనాశినీ ॥ ౨౭ ॥

మహామఖా మన్త్రమయీ మణిపురనివాసినీ ।
మానసీ మానదా మాన్యా మనశ్చక్షురగోచరా ॥ ౨౮ ॥

గణమాతా చ గాయత్రీ గణగన్ధర్వసేవితా ।
గిరిజా గిరిశా సాధ్వీ గిరిసూర్గిరిసమ్భవా ॥ ౨౯ ॥

చణ్డేశ్వరీ చన్ద్రరూపా ప్రచణ్డా చణ్డమాలినీ ।
చర్చికా చర్చితాకారా చణ్డికా చారురూపిణీ ॥ ౩౦ ॥

యజ్ఞేశ్వరీ యజ్ఞరూపా జపయజ్ఞపరాయణా ।
యజ్ఞమాతా యజ్ఞగోప్త్రీ యజ్ఞేశీ యజ్ఞసమ్భవా ॥ ౩౧ ॥

యజ్ఞసిద్ధిః క్రియాసిద్ధిర్యజ్ఞాఙ్గీ యజ్ఞరక్షకా ।
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞరూపా యాజ్ఞీ యజ్ఞకృపాలయా ॥ ౩౨ ॥

జాలన్ధరీ జగన్మాతా జాతవేదా జగత్ప్రియా ।
జితేన్ద్రియా జితక్రోధా జననీ జన్మదాయినీ ॥ ౩౩ ॥

గఙ్గా గోదావరీ గౌరీ గౌతభీ చ శతహ్రదా ।
ఘుర్ఘురా వేదగర్భా చ రేవికా కరసమ్భవా ॥ ౩౪ ॥

సిన్ధుర్మన్దాకినీ క్షిప్రా యమునా చ సరస్వతీ ।
చన్ద్రభాగా విపాశా చ గణ్డకీ విన్ధ్యవాసినీ ॥ ౩౫ ॥

నర్మదా కహ్నకావేరీ వేత్రవత్యా చ కౌశికీ ।
మహోనతనయా చైవ అహల్యా చమ్పకావతీ ॥ ౩౬ ॥

అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాఞ్చీ అవన్తికా ।
ద్వారావతీ చ తీర్థేశీ మహాకిల్విషనాశినీ ॥ ౩౭ ॥

పద్మినీ పద్మమధ్యస్థా పద్మకిఞ్జల్కవాసినీ ।
పద్మవక్త్రా చ పద్మాక్షీ పద్మస్థా పద్మసమ్భవా ॥ ౩౮ ॥

హ్రీఙ్కారీ కుణ్డలీ ధాత్రీ హృత్పద్మథా సులోచనా ।
శ్రీఙ్కారీ భూషణా లక్ష్మీః క్లీఙ్కారీ క్లేశనాశినీ ॥ ౩౯ ॥

హరిప్రియా హరేర్మూర్తిర్హరినేత్రకృతాలయా ।
హరివక్త్రోద్భవా శాన్తా హరివక్షఃస్థితాలయా ॥ ౪౦ ॥

వైష్ణవీ విష్ణురూపా చ విష్ణుమాతృస్వరూపిణీ ।
విష్ణుమాయా విశాలాక్షీ విశాలనయనోజ్జ్వలా ॥ ౪౧ ॥

విశ్వేశ్వరీ చ విశ్వాత్మా విశ్వేశీ విశ్వరూపిణీ ।
విశ్వేశ్వరీ శివాధారా శివనాథా శివప్రియా ॥ ౪౨ ॥

శివమాతా శివాక్షీ చ శివదా శివరూపిణీ ।
భవేశ్వరీ భవారాధ్యా భవేశీ భవనాయికా ॥ ౪౩ ॥

భవమాతా భవాగమ్యా భవకణ్టకనాశినీ ।
భవప్రియా భవానన్దా భవానీ భవమోచినీ ॥ ౪౪ ॥

గీతిర్వరేణ్యా సావిత్రీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మరూపిణీ ।
బ్రహ్మేశీ బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ ॥ ౪౫ ॥

దుర్గస్థా దుర్గరూపా చ దుర్గా దుర్గార్తినాశినీ ।
త్రయీదా బ్రహ్మదా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మవాదినీ ॥ ౪౬ ॥

త్వక్స్థా తథా చ త్వగ్రూపా త్వగ్గా త్వగార్తిహారిణీ ।
స్వగమా నిర్గమా దాత్రీ దాయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా ॥ ౪౭ ॥

దూరఘ్నీ చ దురారాధ్యా దూరదుష్కృతనాశినీ ।
పఞ్చస్థా పఞ్చమీ పూర్ణా పూర్ణాపీఠ నివాసినీ ॥ ౪౮ ॥

సత్త్వస్థా సత్త్వరూపా చ సత్త్వదా సత్త్వసమ్భవా ।
రజఃస్థా చ రజోతూపా రజోగుణసముద్భవా ॥ ౪౯ ॥

తామసీ చ తమోరూపా తామసీ తమసః ప్రియా ।
తమోగుణసముద్భూతా సాత్త్వికీ రాజసీ తమీ ॥ ౫౦ ॥

కలా కాష్ఠా నిమేషా చ స్వకృతా తదనన్తరా ।
అర్ధమాసా చ మాసా చ సంవత్సరస్వరూపిణీ ॥ ౫౧ ॥

యుగస్థా యుగరూపా చ కల్పస్థా కల్పరూపిణీ ।
నానారత్నవిచిత్రాఙ్గీ నానాభరణమణ్డితా ॥ ౫౨ ॥

విశ్వాత్మికా విశ్వమాతా విశ్వపాశా విధాయినీ ।
విశ్వాసకారిణీ విశ్వా విశ్వశక్తిర్విచక్షణా ॥ ౫౩ ॥

జపాకుసుమసఙ్కాశా దాడిమీకుసుమోపమా ।
చతురఙ్గా చతుర్బాహుశ్చతురా చారుహాసినీ ॥ ౫౪ ॥

సర్వేశీ సర్వదా సర్వా సర్వజ్ఞా సర్వదాయినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవిద్యా శర్వాణీ సర్వమఙ్గలా ॥ ౫౫ ॥

నలినీ నన్దినీ నన్దా ఆనన్దానన్దవర్ధినీ ।
వ్యాపినీ సర్వభూతేషు భవభారవినాశినీ ॥ ౫౬ ॥

కులీనా కులమధ్యస్థా కులధర్మోపదేశినీ ।
సర్వశృఙ్గారవేశాఢ్యా పాశాఙ్కుశకరోద్యతా ॥ ౫౭ ॥

సూర్యకోటిసహస్రభా చన్ద్రకోటినిభాననా ।
గణేశకోటిలావణ్యా విష్ణుకోట్యరిమర్దినీ ॥ ౫౮ ॥

దావాగ్నికోటిజ్వలినీ రుద్రకోట్యుగ్రరూపిణీ
సముద్రకోటిగమ్భీరా వాయుకోటిమహాబలా ॥ ౫౯ ॥

ఆకాశకోటివిస్తారా యమకోటిభయఙ్కరా ।
మేరుకోటిసముఞ్చ్ఛ్రా యా గుణకోటిసమృద్ధిదా ॥ ౬౦ ॥

నిష్కలఙ్కా నిరాధారా నిర్గుణా గుణవర్జితా ।
అశోకా శోకరహితా తాపత్రయవివర్జితా ॥ ౬౧ ॥

విశిష్టా విశ్వజననీ విశ్వమోహవిధారిణీ ।
చిత్రా విచిత్రా చిత్రాశీ హేతుగర్భా కులేశ్వరీ ॥ ౬౨ ॥

ఇచ్ఛాశాక్తిః జ్ఞానశక్తిః క్రియాశక్తిః శుచిస్మితా ।
శ్రుతిస్మృతిమయీ సత్యా శ్రుతిరూపా శ్రుతిప్రియా ॥ ౬౩ ॥

శ్రుతిప్రజ్ఞా మహాసత్యా పఞ్చతత్త్వోపరిస్థితా ।
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పాశస్థా పాశరూపిణీ ॥ ౬౪ ॥

జయన్తీ భద్రకాలీ చ అహల్యా కులనాయికా ।
భూతధాత్రీ చ భూతేశీ భూతస్థా భూతభావినీ ॥ ౬౫ ॥

మహాకుణ్డలినీశక్తిర్మహావిభవవర్ధినీ ।
హంసాక్షీ హంసరూపా చ హంసస్థా హంసరూపిణీ ॥ ౬౬ ॥

సోమసూర్యాగ్నిమధ్యస్థా మణిపూరకవాసినీ ।
షట్ పత్రామ్భోజమధ్యస్థా మణిపూరనివాసినీ ॥ ౬౭ ॥

ద్వాదశారసరోజస్థా సూర్యమణ్డలవాసినీ ।
అకలఙ్కా శశాఙ్కాభా షోడశారనివాసినీ ॥ ౬౮ ॥

ద్విపత్రదలమధ్యస్థా లలాటతలవాసినీ ।
డాకినీ శాకినీ చైవ లాకినీ కాకినీ తథా ॥ ౬౯ ॥

రాకిణీ హాకినీ చైవ షట్చక్రక్రమవాసినీ ।
సృష్టిస్థితివినాశా చ సృష్టిస్థిత్యన్తకారిణీ ॥ ౭౦ ॥

శ్రీకణ్ఠా శ్రీప్రియా కణ్ఠనాదాఖ్యా బిన్దుమాలినీ ।
చతుఃషష్టికలాధారా మేరుదణ్డసమాశ్రయా ॥ ౭౧ ॥

మహాకాలీ ద్యుతిర్మేధా స్వధా తుష్టిర్మహాద్యుతిః ।
హిఙ్గులా మఙ్గలశివా సుషుమ్ణామధ్యగామినీ ॥ ౭౨ ॥

పరా ఘోరా కరాలాక్షీ విజయా జయశాలినీ ।
హృత్పద్మనిలయా దేవీ భీమా భైరవనాదినీ ॥ ౭౩ ॥

ఆకాశలిఙ్గభూతా చ భువనోద్యానవాసినీ ।
మహాసూక్ష్మాఽభయా కాలీ భీమరూపా మహాబలా ॥ ౭౪ ॥

మేనకాగర్భసమ్భూతా తప్తకాఞ్చనసన్నిభా ।
అన్తఃస్థా కూటబీజా చ త్రికూటాచలవాసినీ ॥ ౭౫ ॥

వర్ణాక్షా వర్ణరహితా పఞ్చాశద్వర్ణభేదినీ ।
విద్యాధరీ లోకధాత్రీ అప్సరా అప్సరఃప్రియా ॥ ౭౬ ॥

దక్షా దాక్షాయణీ దీక్షా దక్షయజ్ఞవినాశినీ ।
యశస్వినీ యశఃపూర్ణా యశోదాగర్భసమ్భవా ॥ ౭౭ ॥

దేవకీ దేవమాతా చ రాధికా కృష్ణవల్లభా ।
అరున్ధతీ శచీన్ద్రాణీ గాన్ధారీ గన్ధమోదినీ ॥ ౭౮ ॥

ధ్యానాతీతా ధ్యానగమ్యా ధ్యానా ధ్యానావధారిణీ ।
లమ్బోదరీ చ లమ్బోష్ఠా జామ్బవతీ జలోదరీ ॥ ౭౯ ॥

మహోదరీ ముక్తకేశీ ముక్తికామార్థసిద్ధిదా ।
తపస్వినీ తపోనిష్ఠా చాపర్ణా పర్ణభక్షిణీ ॥ ౮౦ ॥

బాణచాపధరా వీరా పాఞ్చాలీ పఞ్చమప్రియా ।
గుహ్యా గభీరా గహనా గుహ్యతత్త్వా నిరఞ్జనా ॥ ౮౧ ॥

అశరీరా శరీరస్థా సంసారార్ణవతారిణీ ।
అమృతా నిష్కలా భద్రా సకలా కృష్ణపిఙ్గలా ॥ ౮౨ ॥

చక్రేశ్వరీ చక్రహస్తా పాశచక్రనివాసినీ ।
పద్మరాగప్రతీకాశా నిర్మలాకాశసన్నిభా ॥ ౮౩ ॥

ఊర్ధ్వస్థా ఊర్ధ్వరూపా చ ఊర్ధ్వపద్మనివాసినీ ।
కార్యకారణకర్త్రీ చ పర్వాఖ్యా రూపసంస్థితా ॥ ౮౪ ॥

రసజ్ఞా రసమధ్యస్థా గన్ధజ్ఞా గన్ధరూపిణీ ।
పరబ్రహ్మస్వరూపా చ పరబ్రహ్మనివాసినీ ॥ ౮౫ ॥

శబ్దబ్రహ్మస్వరూపా చ శబ్దస్థా శబ్దవర్జితా ।
సిద్ధిర్వృద్ధిపరా వృద్ధిః సకీర్తిర్దీప్తిసంస్థితా ॥ ౮౬ ॥

స్వగుహ్యా శామ్భవీశక్తిస్తత్త్వజ్ఞా తత్త్వరూపిణీ ।
సరస్వతీ భూతమాతా మహాభూతాధిపప్రియా ॥ ౮౭ ॥

శ్రుతిప్రజ్ఞాదిమా సిద్ధిః దక్షకన్యాఽపరాజితా ।
కామసన్దీపనీ కామా సదాకామా కుతూహలా ॥ ౮౮ ॥

భోగోపచారకుశలా అమలా హ్యమలాననా ।
భక్తానుకమ్పినీ మైత్రీ శరణాగతవత్సలా ॥ ౮౯ ॥

సహస్రభుజా చిచ్ఛక్తిః సహస్రాక్షా శతానన ।
సిద్ధలక్ష్మీర్మహాలక్ష్మీర్వేదలక్ష్మీః సులక్షణా ॥ ౯౦ ॥

యజ్ఞసారా తపస్సారా ధర్మసారా జనేశ్వరీ ।
విశ్వోదరీ విశ్వసృష్టా విశ్వాఖ్యా విశ్వతోముఖీ ॥ ౯౧ ॥

విశ్వాస్యశ్రవణఘ్రాణా విశ్వమాలా పరాత్మికా ।
తరుణాదిత్యసఙ్కాశా కరణానేకసఙ్కులా ॥ ౯౨ ॥

క్షోభిణీ మోహినీ చైవ స్తమ్భినీ జృమ్భినీ తథా ।
రథినీ ధ్వజినీ సేనా సర్వమన్త్రమయీ త్రయీ ॥ ౯౩ ॥

జ్ఞానముద్రా మహాముద్రా జపముద్రా మహోత్సవా ।
జటాజూట ధరా ముక్తా సూక్ష్మశాన్తిర్విభీషణా ॥ ౯౪ ॥

ద్వీపిచర్మపరీధానా చీరవల్కలధారిణీ ।
త్రిశూలడమరుధరా నరమాలావిభూషిణీ ॥ ౯౫ ॥

అత్యుగ్రరూపిణీ చోగ్రా కల్పాన్తదహనోపమా ।
త్రైలోక్యసాధినీ సాధ్యా సిద్ధసాధకవత్సలా ॥ ౯౬ ॥

సర్వవిద్యామయీ సారా అసురామ్బుధిధారిణీ ।
సుభగా సుముఖీ సౌమ్యా సుశూరా సోమభూషణా ॥ ౯౭ ॥

శుద్ధస్ఫటికసఙ్కశా మహావృషభవాహినీ ।
మహిషీ మహిషారూఢా మహిషాసురఘాతినీ ॥ ౯౮ ॥

దమినీ దామినీ దాన్తా దయా దోగ్ధ్రీ దురాపహా ।
అగ్నిజిహ్వా మహాఘోరాఽఘోరా ఘోరతరాననా ॥ ౯౯ ॥

నారాయణీ నారసింహీ నృసింహహృదయస్థితా ।
యోగేశ్వరీ యోగరూపా యోగమాలా చ యోగినీ ॥ ౧౦౦ ॥

ఖేచరీ భూచరీ ఖేలా నిర్వాణపదసంశ్రయా ।
నాగినీ నాగకన్యా చ సువేగా నాగనాయికా ॥ ౧౦౧ ॥

విషజ్వాలావతీ దీప్తా కలాశతవిభూషణా ।
భీమవక్త్రా మహావక్త్రా వక్త్రాణాం కోటిధారిణీ ॥ ౧౦౨ ॥

మహదాత్మా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మాతిసుఖదాయినీ ।
కృష్ణమూర్తిర్మహామూర్తిర్ఘోరమూర్తిర్వరాననా ॥ ౧౦౩ ॥

సర్వేన్ద్రియమనోన్మత్తా సర్వేన్ద్రియమనోమయీ ।
సర్వసఙ్గ్రామజయదా సర్వప్రహరణోద్యతా ॥ ౧౦౪ ॥

సర్వపీడోపశమనీ సర్వారిష్టవినాశినీ ।
సర్వైశ్వర్యసముత్పత్తిః సర్వగ్రహవినాశినీ ॥ ౧౦౫ ॥

భీతిఘ్నీ భక్తిగమ్యా చ భక్తానామార్తినాశినీ ।
మాతఙ్గీ మత్తమాతఙ్గీ మాతఙ్గగణమణ్డితా ॥ ౧౦౬ ॥

అమృతోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ।
అమృతద్వీపమధ్యస్థా ప్రబలా వత్సలోజ్జ్వలా ॥ ౧౦౭ ॥

మణిమణ్డపమధ్యస్థా రత్నసింహాసనస్థితా ।
పరమానన్దముదితా ఈషత్ప్రహసితాననా ॥ ౧౦౮ ॥

కుముదా లలితా లోలా లాక్షా లోహితలోచనా ।
దిగ్వాసా దేవదూతీ చ దేవదేవాదిదేవతా ॥ ౧౦౯ ॥

సింహోపరిసమారూఢా హిమాచలనివాసినీ ।
అట్టాట్టహాసినీ ఘోరా ఘోరదైత్యవినాశినీ ॥ ౧౧౦ ॥

అత్యుగ్రా రక్తవసనా నాగకేయూరమణ్డితా ।
ముక్తాహారస్తనోపేతా తుఙ్గపీనపయోధరా ॥ ౧౧౧ ॥

రక్తోత్పలదలాకారా మదాఘూర్ణితలోచనా ।
గణ్డమణ్డితతాటఙ్కా గుఞ్జాహారవిభూషణా ॥ ౧౧౨ ॥

సఙ్గీతరఙ్గరసనా వీణావాద్యకుతూహలా ।
సమస్తదేవమూర్తిశ్చ హ్యసురక్షయకారిణీ ॥ ౧౧౩ ॥

ఖడ్గినీ శూలహస్తా చ చక్రిణీ చాక్షమాలినీ ।
పాశినీ చక్రిణీ దాన్తా వజ్రిణీ వజ్రదణ్డినీ ॥ ౧౧౪ ॥

ఆనన్దోదధిమధ్యస్థా కటిసూత్రైరలఙ్కృతా ।
నానాభరణదీప్తాఙ్గీ నానామణివిభూషణా ॥ ౧౧౫ ॥

జగదానన్దసమ్భూతిశ్చిన్తామణిగుణాకరా ।
త్రైలోక్యనమితా పూజ్యా చిన్మయాఽఽనన్దరూపిణీ ॥ ౧౧౬ ॥

త్రైలోక్యనన్దినీ దేవీ దుఃఖదుఃస్వప్ననాశినీ ।
ఘోరాగ్నిదాహశమనీ రాజదైవాదిశాలినీ ॥ ౧౧౭ ॥

మహాఽపరాధరాశిఘ్నీ మహావైరిభయాపహా ।
రాగాదిదోషరహితా జరామరణవర్జితా ॥ ౧౧౮ ॥

చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా పీయూషార్ణవసమ్భవా ।
సర్వదేవైః స్తుతా దేవీ సర్వసిద్ధినమస్కృతా ॥ ౧౧౯ ॥

అచిన్త్యశక్తిరూపా చ మణిమన్త్రమహౌషధీ ।
స్వస్తిః స్వస్తిమతీ బాలా మలయాచలసంస్థితా ॥ ౧౨౦ ॥

ధాత్రీ విధాత్రీ సంహారా రతిజ్ఞా రతిదాయినీ ।
రుద్రాణీ రుద్రరూపా చ రౌద్రీ రౌద్రార్తిహారిణీ ॥ ౧౨౧ ॥

సర్వజ్ఞా చౌరధర్మజ్ఞా రసజ్ఞా దీనవత్సలా ।
అనాహతా త్రినయనా నిర్భరా నిర్వృతిః పరా ॥ ౧౨౨ ॥

పరా ఘోరకరాలాక్షీ స్వమాతా ప్రియదాయినీ ।
మన్త్రాత్మికా మన్త్రగమ్యా మన్త్రమాతా సమన్త్రిణీ ॥ ౧౨౩ ॥

శుద్ధానన్దా మహాభద్రా నిర్ద్వన్ద్వా నిర్గుణాత్మికా ।
ధరణీ ధారిణీ పృథ్వీ ధరా ధాత్రీ వసున్ధరా ॥ ౧౨౪ ॥

మేరుమన్దిరమధ్యస్థా శివా శఙ్కరవల్లభా ।
శ్రీగతిః శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శ్రీకరీ శ్రీవిభావనీ ॥ ౧౨౫ ॥

శ్రీదా శ్రీమా శ్రీనివాసా శ్రీమతీ శ్రీమతాం గతిః ।
ఉమా శారఙ్గిణీ కృష్ణా కుటిలా కుటిలాలకా ॥ ౧౨౬ ॥

త్రిలోచనా త్రిలోకాత్మా పుణ్యదా పుణ్యకీర్తిదా ।
అమృతా సత్యసఙ్కల్పా సత్యాశా గ్రన్థిభేదినీ ॥ ౧౨౭ ॥

పరేశా పరమా విద్యా పరావిద్యా పరాత్పరా ।
సున్దరాఙ్గీ సువర్ణాభా సురాసురనమస్కృతా ॥ ౧౨౮ ॥

ప్రజా ప్రజావతీ ధన్యా ధనధాన్యసమృద్ధిదా ।
ఈశానీ భువనేశానీ భువనా భువనేశ్వరీ ॥ ౧౨౯ ॥

అనన్తానన్తమహిమా జగత్సారా జగద్భవా ।
అచిన్త్యశక్తిమహిమా చిన్త్యాచిన్త్యస్వరూపిణీ ॥ ౧౩౦ ॥

జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానదా జ్ఞానశాలినీ ।
అమితా ఘోరరూపా చ సుధాధారా సుధావహా ॥ ౧౩౧ ॥

భాస్కరీ భాసురీ భాతీ భాస్వదుత్తానశాయినీ ।
అనసూయా క్షమా లజ్జా దుర్లభా భువనాన్తికా ॥ ౧౩౨ ॥

విశ్వవన్ద్యా విశ్వబీజా విశ్వధీర్విశ్వసంస్థితా ।
శీలస్థా శీలరూపా చ శీలా శీలప్రదాయినీ ॥ ౧౩౩ ॥

బోధినీ బోధకుశలా రోధినీ బాధినీ తథా ।
విద్యోతినీ విచిత్రాత్మా విద్యుత్పటలసన్నిభా ॥ ౧౩౪ ॥

విశ్వయోనిర్మహాయోనిః కర్మయోనిః ప్రియంవదా ।
రోగిణీ రోగశమనీ మహారోగభయావహా ॥ ౧౩౫ ॥

వరదా పుష్టిదా దేవీ మానదా మానవప్రియా ।
కృష్ణాఙ్గవాహినీ చైవ కృష్ణా కృష్ణసహోదరీ ॥ ౧౩౬ ॥

శామ్భవీ శమ్భురూపా చ తథైవ శమ్భుసమ్భవా ।
విశ్వోదరీ విశ్వమాతా యోగముద్రా చ యోగినీ ॥ ౧౩౭ ॥

వాగీశ్వరీ యోగముద్రా యోగినీకోటిసేవితా ।
కౌలికానన్దకన్యా చ శృఙ్గారపీఠవాసినీ ॥ ౧౩౮ ॥

క్షేమఙ్కరీ సర్వరూపా దివ్యరూపా దిగమ్బరా ।
ధూమ్రవక్త్రా ధూమ్రనేత్రా ధూమ్రకేశీ చ ధూసరా ॥ ౧౩౯ ॥

పినాకీ రుద్రవేతాలీ మహావేతాలరూపిణీ ।
తపనీ తాపినీ దక్షా విష్ణువిద్యా త్వనాథితా ॥ ౧౪౦ ॥

అఙ్కురా జఠరా తీవ్రా అగ్నిజిహ్వా భయాపహా ।
పశుఘ్నీ పశురూపా చ పశుదా పశువాహినీ ॥ ౧౪౧ ॥

పితా మాతా చ భ్రాతా చ పశుపాశవినాశినీ ।
చన్ద్రమా చన్ద్రరేఖా చ చన్ద్రకాన్తివిభూషణా ॥ ౧౪౨ ॥

కుఙ్కుమాఙ్కితసర్వాఙ్గీ సుధీర్బుద్బుదలోచనా ।
శుక్లామ్బరధరా దేవీ వీణాపుస్తకధారిణీ ॥ ౧౪౩ ॥

శ్వేతవస్త్రధరా దేవీ శ్వేతపద్మాసనస్థితా ।
రక్తామ్బరా చ రక్తాఙ్గీ రక్తపద్మవిలోచనా ॥ ౧౪౪ ॥

నిష్ఠురా క్రూరహృదయా అక్రూరా మితభాషిణీ ।
ఆకాశలిఙ్గసమ్భూతా భువనోద్యానవాసినీ ॥ ౧౪౫ ॥

మహాసూక్ష్మా చ కఙ్కాలీ భీమరూపా మహాబలా ।
అనౌపమ్యగుణోపేతా సదా మధురభాషిణీ ॥ ౧౪౬ ॥

విరూపాక్షీ సహస్రాక్షీ శతాక్షీ బహులోచనా ।
దుస్తరీ తారిణీ తారా తరుణీ తారరూపిణీ ॥ ౧౪౭ ॥

సుధాధారా చ ధర్మజ్ఞా ధర్మయోగోపదేశినీ ।
భగేశ్వరీ భగారాధ్యా భగినీ భగినీప్రియా ॥ ౧౪౮ ॥

భగవిశ్వా భగక్లిన్నా భగయోనిర్భగప్రదా ।
భగేశ్వరీ భగరూపా భగగుహ్యా భగావహా ॥ ౧౪౯ ॥

భగోదరీ భగానన్దా భగాఢ్యా భగమాలినీ ।
సర్వసఙ్క్షోభిణీశక్తిః సర్వవిద్రావిణీ తథా ॥ ౧౫౦ ॥

మాలినీ మాధవీ మాధ్వీ మదరూపా మదోత్కటా ।
భేరుణ్డా చణ్డికా జ్యోత్స్నా విశ్వచక్షుస్తపోవహా ॥ ౧౫౧ ॥

సుప్రసన్నా మహాదూతీ యమదూతీ భయఙ్కరీ ।
ఉన్మాదినీ మహారూపా దివ్యరూపా సురార్చితా ॥ ౧౫౨ ॥

చైతన్యరూపిణీ నిత్యా నిత్యక్లిన్నా మదోల్లసా ।
మదిరానన్దకైవల్యా మదిరాక్షీ మదాలసా ॥ ౧౫౩ ॥

సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధాద్యా సిద్ధవన్దితా ।
సిద్ధార్చితా సిద్ధమాతా సిద్ధసర్వార్థసాధికా ॥ ౧౫౪ ॥

మనోన్మనీ గుణాతీతా పరఞ్జ్యోతిఃస్వరూపిణీ ।
పరేశీ పారగా పారా పారసిద్ధిః పరా గతిః ॥ ౧౫౫ ॥

విమలా మోహినీరూపా మధుపానపరాయణా ।
వేదవేదాఙ్గజననీ సర్వశాస్త్రవిశారదా ॥ ౧౫౬ ॥

సర్వవేదమయీ విద్యా సర్వశాస్త్రమయీ తథా ।
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వధర్మమయీశ్వరీ ॥ ౧౫౭ ॥

సర్వయజ్ఞమయీ యజ్వా సర్వమన్త్రాధికారిణీ ।
త్రైలోక్యాకర్షిణీ దేవీ సర్వాద్యానన్దరూపిణీ ॥ ౧౫౮ ॥

సర్వసమ్పత్త్యధిష్ఠాత్రీ సర్వవిద్రావిణీ పరా ।
సర్వసఙ్క్షోభిణీ దేవీ సర్వమఙ్గలకారిణీ ॥ ౧౫౯ ॥

త్రైలోక్యరఞ్జనీ దేవీ సర్వస్తమ్భనకారిణీ ।
త్రైలోక్యజయినీ దేవీ సర్వోన్మాదస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౦ ॥

సర్వసమ్మోహినీ దేవీ సర్వవశ్యఙ్కరీ తథా ।
సర్వార్థసాధినీ దేవీ సర్వసమ్పత్తిదాయినీ ॥ ౧౬౧ ॥

సర్వకామప్రదా దేవీ సర్వమఙ్గలకారిణీ ।
సర్వసిద్ధిప్రదా దేవీ సర్వదుఃఖవిమోచినీ ॥ ౧౬౨ ॥

సర్వమృత్యుప్రశమనీ సర్వవిఘ్నవినాశినీ ।
సర్వాఙ్గసున్దరీ మాతా సర్వసౌభాగ్యదాయినీ ॥ ౧౬౩ ॥

సర్వదా సర్వశక్తిశ్చ సర్వైశ్వర్యఫలప్రదా ।
సర్వజ్ఞానమయీ దేవీ సర్వవ్యాధివినాశినీ ॥ ౧౬౪ ॥

సర్వాధారా సర్వరూపా సర్వపాపహరా తథా ।
సర్వానన్దమయీ దేవీ సర్వరక్షాస్వరూపిణీ ॥ ౧౬౫ ॥

సర్వలక్ష్మీమయీ విద్యా సర్వేప్సితఫలప్రదా ।
సర్వదుఃఖప్రశమనీ పరమానన్దదాయినీ ॥ ౧౬౬ ॥

త్రికోణనిలయా త్రీష్టా త్రిమతా త్రితనుస్థితా ।
త్రైవిద్యా చైవ త్రిస్మారా త్రైలోక్యత్రిపురేశ్వరీ ॥ ౧౬౭ ॥

త్రికోదరస్థా త్రివిధా త్రిపురా త్రిపురాత్మికా ।
త్రిధాత్రీ త్రిదశా త్ర్యక్షా త్రిఘ్నీ త్రిపురవాహినీ ॥ ౧౬౮ ॥

త్రిపురాశ్రీః స్వజననీ బాలాత్రిపురసున్దరీ ।
శ్రీమత్త్రిపురసున్దర్యా మన్త్రనామసహస్రకమ్ ॥ ౧౬౯ ॥

గుహ్యాద్గుహ్యతరం పుత్ర ! తవ ప్రీత్యా ప్రకీర్తితమ్ ।
గోపనీయం ప్రయత్నేనే పఠనీయం ప్రయత్నతః ॥ ౧౭౦ ॥

నాతః పరతరం పుణ్యం నాతః పరతరం శుభమ్ ।
నాతః పరతరం స్తోత్రం నాతః పరతరా గతిః ॥ ౧౭౧ ॥

స్తోత్రం సహస్రనామాఖ్యం మమ వక్త్రాద్వినిస్సృతమ్ ।
యః పఠేత్పరయా భక్త్యా శృణుయాద్వా సమాహితః ॥ ౧౭౨ ॥

మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం సుఖార్థీ సుఖమాప్నుయాత్ ।
ఫలార్థీ లభతే కామాన్ ధనార్థీ లభతే ధనమ్ ॥ ౧౭౩ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం యశోఽర్థీ లభతే యశః ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

గుర్విణీ లభతే పుత్రం కన్యా విన్దతి సత్పతిమ్ ।
మూర్ఖేఽపి లభతే శాస్త్రం చౌరోఽపి లభతే గతిమ్ ॥ ౧౭౫ ॥

సక్రాంన్తావమావాస్యాయామష్టమ్యాం భౌమవాసరే ।
పఠేద్వా పాఠయేద్వాపి శృణుయాద్వా సమాహితః ॥ ౧౭౬ ॥

పౌర్ణమాస్యాం చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చ విశేషతః ।
స ముక్తః సర్వపాపేభ్యః కామేశ్వరసమో భవేత్ ॥ ౧౭౭ ॥

లక్ష్మీవాన్ సుతవాంశ్చైవ వల్లభః సర్వయోషితామ్ ।
తస్యా వశ్యం భవేద్దాస్యే త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ ॥ ౧౭౮ ॥

రుద్రం దృష్ట్వా యథా దేవా విష్ణుం దృష్ట్వా చ దానవాః ।
పన్నగా గరుడం దృష్ట్వా సింహం దృష్ట్వా యథా మృగాః ॥ ౧౭౯ ॥

మణ్డూకా భోగినం దృష్ట్వా మార్జారం మూషకో యథా ।
కీటవత్ప్రపలాయన్తే తస్య వక్త్రావలోకనాత్ ॥ ౧౮౦ ॥

అగ్నిచౌరభయం తస్య కదాచిన్నైవ సమ్భవేత్ ।
పాతకా వివిధాః సన్తి మేరుమన్దరసన్నిభాః ॥ ౧౮౧ ॥

భస్మసాత్తత్క్షణం కుర్యాత్ తృణం వహ్నియుతం యథా ।
ఏకధా పఠనాదేవ సర్పపాపక్షయో భవేత్ ॥ ౧౮౨ ॥

దశధా పఠనాదేవ వాఞ్ఛాసిద్ధిః ప్రజాయతే ।
నశ్యన్తి సహసా రోగా దశధాఽఽవర్తనేన చ ॥ ౧౮౩ ॥

సహస్రం వా పఠేద్యస్తు ఖేచరో జాయతే నరః ।
సహస్రదశకం యస్తు పఠేద్భక్తిపరాయణః ॥ ౧౮౪ ॥

సా తస్య జగతాం ధాత్రీ ప్రత్యక్షా భవతి ధ్రువమ్ ।
లక్షం పూర్ణం యదా పుత్ర ! స్తవరాజం పఠేత్సుధీః ॥ ౧౮౫ ॥

భవపాశవినిర్ముక్తో మమ తుల్యో న సంశయః ।
సర్వతీర్థేషు యత్పుణ్యం సర్వయజ్ఞేషు యత్ఫలమ్ ॥ ౧౮౬ ॥

సర్వదేవేషు యత్పుణ్యం తత్ఫలం పరికిర్తితమ్ ।
తత్ఫలం కోటిగుణితం సకృజ్జప్త్వా లభేన్నరః ॥ ౧౮౭ ॥

శ్రుత్వా మహాబలశ్చాశు పుత్రవాన్ సర్వసమ్పదః ।
దేహాన్తే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ ॥ ౧౮౮ ॥

అద్వైతయోగిభిర్జ్ఞేయం మార్గగైరపి దుర్లభమ్ ।
స యాస్యతి న సన్దేహః స్తవరాజప్రకీర్తనాత్ ॥ ౧౮౯ ॥

యః సదా పఠతే భక్తో ముక్తిస్తస్య న సంశయః ॥ ౧౯౦ ॥

ఇతి శ్రీవామకేశ్వరతన్త్రాన్తర్గతం శ్రీబాలాసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read 1000 Names of Sri Bala 3:

1000 Names of Sri Bala 3 | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment