1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Dakshinamurthy | Sahasranamavali 3 Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Dakshinamurti Sahasranamavali 3 Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ੩ ॥
ॐ ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਸ੍ਫਟਿਕਰਜਤਵਰ੍ਣਾਂ ਮੌਕ੍ਤਿਕੀਮਕ੍ਸ਼ਮਾਲਾਂ
ਅਮਤਕਲਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਜ੍ਞਾਨਮੁਦ੍ਰਾਂ ਕਰਾਬ੍ਜੈਃ ।
ਦਧਤਮੁਰਗਕਕ੍ਸ਼ਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਚੂਡਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ
ਵਿਬੁਧਮੁਰਗਭੂਸ਼ਂ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਮੀਡੇ ॥

ॐ ਦਯਾਵਤੇ ਨਮਃ । ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਚਿਨ੍ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਪਾਣਯੇ । ਬੀਜਾਕ੍ਸ਼ਰਾਙ੍ਗਾਯ ।
ਬੀਜਾਤ੍ਮਨੇ । ਬਹਤੇ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਬਹਸ੍ਪਤਯੇ । ਮੁਦ੍ਰਾਤੀਤਾਯ । ਮੁਦ੍ਰਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ।
ਮਾਨਿਨੇ । ਮਾਨਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਮੀਨਕੇਤੁਜਯਿਨੇ । ਮੇਸ਼ਵਸ਼ਾਦਿਗਣਵਰ੍ਜਿਤਾਯ ।
ਮਹ੍ਯਾਦਿਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਮਾਨਾਰ੍ਹਾਯ । ਮਾਯਾਤੀਤਾਯ । ਮਨੋਹਰਾਯ । ਅਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਂਸਕਾਯ ।
ਵਿਧ੍ਵਸ੍ਤਤਮਸੇ ਨਮਃ । ੨੦ ।

ॐ ਵੀਰਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ਉਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਉਮਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਾਯ । ਉਕਾਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਉਡੁਨਿਰ੍ਮਲਾਯ । ਤਤ੍ਤ੍ਵੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾਯ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਵਰੂਪਵਤੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਿਗਮ੍ਯਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਾਯ । ਜ੍ਞਾਤਜ੍ਞੇਯਸ੍ਵਰੂਪਵਤੇ । ਵੇਦਾਨ੍ਤਵੇਦ੍ਯਾਯ ।
ਵੇਦਾਤ੍ਮਨੇ । ਵੇਦਾਰ੍ਥਾਤ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ । ਵਹ੍ਨਿਰੂਪਾਯ । ਵਹ੍ਨਿਧਰਾਯ ।
ਵਰ੍ਸ਼ਮਾਸਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਸਨਕਾਦਿਗੁਰਵੇ । ਸਰ੍ਵਸ੍ਮੈ ।
ਸਰ੍ਵਾਜ੍ਞਾਨਵਿਭੇਦਕਾਯ ਨਮਃ । ੪੦ ।

ॐ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕਾਯ ਨਮਃ । ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾਯ । ਸਤ੍ਯਾਯ । ਸਤ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ੍ਤੁਤਾਯ ।
ਸੂਨੇ । ਯਵਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਯਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਯਸ਼੍ਟਵ੍ਯਾਯ । ਯਸ਼੍ਟਿਧਾਰਕਾਯ । ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਯਜ੍ਞਤਨਵੇ । ਯਾਯਜੂਕਸਮਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਸਤੇ । ਸਮਾਯ । ਸਦ੍ਗਤਯੇ । ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇ ।
ਸਮਾਨਾਧਿਕਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਕ੍ਰਤਵੇ । ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੇ ਨਮਃ । ੬੦ ।

ॐ ਕਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ । ਕਪਰ੍ਦਿਨੇ । ਕਲਿਵਾਰਣਾਯ । ਵਰਦਾਯ । ਵਤ੍ਸਲਾਯ ।
ਵਾਗ੍ਮਿਨੇ । ਵਸ਼ਸ੍ਥਿਤਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਾਯ । ਵਟਮੂਲਨਿਵਾਸਿਨੇ । ਵਰ੍ਤਮਾਨਾਯ ।
ਵਸ਼ਿਨੇ । ਵਰਾਯ । ਭੂਮਿਸ਼੍ਠਾਯ । ਭੂਤਿਦਾਯ । ਭੂਤਾਯ । ਭੂਮਿਰੂਪਾਯ ।
ਭੁਵਃ ਪਤਯੇ । ਆਰ੍ਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਕੀਰ੍ਤਿਮਤੇ । ਕੀਰ੍ਤ੍ਯਾਯ ।
ਕਤਾਕਤਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ । ੮੦ ।

ॐ ਜਙ੍ਗਮਸ੍ਵਸ੍ਤਰਵੇ ਨਮਃ । ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਲਙ੍ਕਤਮਸ੍ਤਕਾਯ ।
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਕਿਙ੍ਕਰੀਭਤ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ । ਕਤਾਕਤਾਯ । ਦਮਿਨੇ । ਦਯਾਘਨਾਯ
ਅਦਮ੍ਯਾਯ । ਅਨਘਾਯ । ਘਨਗਲਾਯ । ਘਨਾਯ । ਵਿਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਿਰਾਜੇ ।
ਵੀਰਾਯ । ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਘਨਾਯ । ਈਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਯ । ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਾਰ੍ਚਿਤਪਦਾਯ ।
ਪਾਸ਼ਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਅਪਰਾਙ੍ਮੁਖਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦ ।

ॐ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ਵੇਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਵਿਨਯਾਰਾਧ੍ਯਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਲਸਤ੍ਪਾਣਯੇ । ਪਾਸ਼ਭਦ੍ਵਨ੍ਦਿਤਾਯ । ਪ੍ਰਭਵੇ । ਅਵਿਦ੍ਯਾਨਾਸ਼ਕਾਯ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਦਾਯਕਾਯ । ਵਿਧਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾਯ । ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਯ । ਤ੍ਰੇਤਾਯੈ ।
ਤੈਜਸਾਯ । ਤੇਜਸਾਂ ਨਿਧਯੇ । ਰਸਾਯ । ਰਸਾਤ੍ਮਨੇ । ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਰਾਕਾਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਪ੍ਰਭਾਯ । ਤਤ੍ਤ੍ਵਮਸ੍ਯਾਦਿ ਵਾਕ੍ਯਾਰ੍ਥਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਪਰਾਯਣਾਯ ।
ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਾਯ ਨਮਃ । ੧੨੦ ।

ॐ ਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਜਙ੍ਗਮਾਜਙ੍ਗਮਪ੍ਰਭਵੇ । ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੇ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰਰੂਪਾਯ । ਮਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਵਿਭਾਗਕਤੇ । ਜ੍ਞਾਨਦਾਯ । ਅਜ੍ਞਾਨਦਾਯ । ਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਯ । ਜ੍ਞੇਯਾਯ । ਜ੍ਞਪੂਜਿਤਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ । ਵਿਸ਼੍ਵਹਦ੍ਯਾਯ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਤ੍ਰੇ । ਵਿਵਿਧਾਕਤਯੇ । ਬਹਵੇ । ਬਹੁਗੁਣਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਅਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ।
ਅਬਾਹ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੧੪੦ ।

ॐ ਅਬਹਤੇ ਨਮਃ । ਬਲਿਨੇ । ਦਯਾਲਵੇ । ਦਨੁਜਾਰਾਤਯੇ । ਦਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦੁਰ੍ਜਨਾਯ ।
ਦੁਃਖਹਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਦੁਰ੍ਗਤਿਘ੍ਨਾਯ । ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰਾਯ । ਦੁਰਙ੍ਕੁਸ਼ਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਰੋਗਹਰਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਸਮਾਧਿਕਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮਿਣੇ ।
ਅਤਸੀਪੁਸ਼੍ਪਸਦਸ਼ਾਯ । ਵਿਕਨ੍ਧਰਾਯ । ਕਾਲਾਯ । ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਕਲ੍ਯਾਯ ।
ਕਲਹਾਨ੍ਤਕਤੇ । ਈਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਕਵਯੇ ਨਮਃ । ੧੬੦ । (+੧)

ॐ ਕਵਿਵਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਕਲਿਦੋਸ਼ਵਿਨਾਸ਼ਕਤੇ । ਈਸ਼ਾਯ ।
ਈਕ੍ਸ਼ਾਪੂਰ੍ਵਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਯਿਨੇ । ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਰੂਪਾਯ ।
ਪਾਪੌਘਹਨ੍ਤ੍ਰੇ । ਪਾਵਕਮੂਰ੍ਤਿਮਤੇ । ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਆਤ੍ਮਵਤੇ । ਆਤ੍ਮਨੇ ।
ਲਿਙ੍ਗਦਕ੍ਸ਼ਿਣਦਿਕ੍ਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਅਲਿਙ੍ਗਾਯ । ਲਿਙ੍ਗਰੂਪਾਯ । ਲਿਙ੍ਗਵਤੇ ।
ਲਙ੍ਘਿਤਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਲਯਿਨੇ। ਲਯਪ੍ਰਦਾਯ। ਲੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੧੮੦ ।

ॐ ਪਾਰ੍ਥਦਿਵ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਪਥਵੇ। ਕਸ਼ਾਨੁਰੇਤਸੇ । ਕਤ੍ਤਾਰਯੇ ।
ਕਤਾਕਤਜਗਤ੍ਤਨਵੇ । ਦਹਰਾਯ । ਅਹਰਹਃਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਸਨਨ੍ਦਨਵਰਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਸ਼ਮ੍ਭਵੇ । ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਚੂਡਾਯ । ਸ਼ਮ੍ਯਾਕਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ । ਸ਼ਰੀਰਿਣੇ । ਸ਼੍ਰੀਨਿਕੇਤਨਾਯ । ਸ਼੍ਰੁਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੁਤਿਸਮਾਯ । ਸ਼੍ਰੁਤਾਯ । ਸ਼੍ਰੁਤਵਤਾਂ ਵਰਾਯ ਨਮਃ । ੨੦੦ ।

ॐ ਅਮੋਘਾਯ ਨਮਃ । ਅਨਤਿਗਮ੍ਯਾਯ । ਅਰ੍ਚ੍ਯਾਯ । ਮੋਹਘ੍ਨਾਯ । ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ ।
ਮੁਨਯੇ । ਅਰ੍ਥਕਤੇ । ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਦਾਤ੍ਰੇ । ਅਰ੍ਥਾਯ । ਅਰ੍ਥਵਤਾਂ ਵਰਾਯ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਗਰਪ੍ਰਖ੍ਯਾਯ। ਗਗਨਾਕਾਰਵਤੇ । ਗਤਯੇ । ਗੁਣਹੀਨਾਯ। ਗੁਣਿਵਰਾਯ ।
ਗਣਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ । ਪਰਮਾਤ੍ਮਨੇ । ਪਸ਼ੁਪਤਯੇ । ਪਰਮਾਰ੍ਥਾਯ ।
ਪੁਰਾਤਨਾਯ ਨਮਃ । ੨੨੦ ।

ॐ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਾਯ । ਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਸੁਨ੍ਦਰਾਯ ।
ਪਰਸ੍ਮੈ । ਪਰਗੁਣਾਯ । ਅਪਾਰ੍ਥਾਯ । ਪੁਰੁਸ਼ੋਤ੍ਤਮਸੇਵਿਤਾਯ । ਪੁਰਾਣਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਪਣ੍ਡਿਤਾਯ । ਪਣ੍ਡਿਤਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਵਞ੍ਚਨਾਦੂਰਗਾਯ । ਵਾਯਵੇ ।
ਵਾਸਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ । ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਜਿਤੇ । ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਕਾਯ । ਸ਼ਣ੍ਢਤਾਵਿਨਿਵਾਰਕਾਯ ।
ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਭੂਸੁਰਾਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਸ਼੍ਟਿਕਤੇ ਨਮਃ । ੨੪੦ ।

ॐ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਙ੍ਗਕਾਯ ਨਮਃ। ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਮਹਾਮਾਯਾਯ । ਮਹਾਰੂਪਾਯ ।
ਮਹਾਗੁਣਾਯ । ਮਹਾਵੀਰ੍ਯਾਯ । ਮਹਾਧੈਰ੍ਯਾਯ । ਮਹਾਕਰ੍ਮਣੇ । ਮਹਾਪ੍ਰਭਵੇ।
ਮਹਾਪੂਜ੍ਯਾਯ। ਮਹਾਸ੍ਥਾਨਾਯ । ਮਹਾਦੇਵਾਯ। ਮਹਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਮਹਾਨਟਾਯ ।
ਮਹਾਭੂਸ਼ਾਯ । ਮਹਾਬਾਹਵੇ । ਮਹਾਬਲਾਯ । ਮਹਾਤੇਜਸੇ । ਮਹਾਭੂਤਾਯ ।
ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਕਤੇ ਨਮਃ । ੨੬੦ ।

ॐ ਮਹਤੇ ਨਮਃ । ਫਾਲੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਫਣਧਰਾਕਲ੍ਪਾਯ । ਫੁਲ੍ਲਾਬ੍ਜਲੋਚਨਾਯ ।
ਮਹਾਕੈਲਾਸਨਿਲਯਾਯ । ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ । ਮੌਨਵਤੇ । ਮਦਵੇ । ਸ਼ਿਵਾਯ।
ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਾਯ । ਸ਼ੂਲਿਨੇ। ਸ਼ਿਵਲਿਙ੍ਗਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਕਤਯੇ । ਸ਼ਿਵਭਸ੍ਮਧਰਾਯ ।
ਅਸ਼ਾਨ੍ਤਾਯ । ਸ਼ਿਵਰੂਪਾਯ । ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਵੈਸ਼੍ਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਭਵਾਨੀਵਲ੍ਲਭਾਯ ਨਮਃ । ੨੮੦ ।

ॐ ਭਵ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਭਵਾਰਣ੍ਯਦਵਾਨਲਾਯ । ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਭਦ੍ਰਮੂਰ੍ਤਯੇ ।
ਭਾਵੁਕਾਯ । ਭਵਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸੋਮਾਯ । ਸਨਤ੍ਕੁਮਾਰੇਡ੍ਯਾਯ । ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਸੋਮਾਵਤਂਸਕਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਯ । ਸ਼ਙ੍ਖਧਵਲਾਯ । ਅਸ਼ਰੀਰਿਣੇ ।
ਸ਼ੀਤਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ । ਪਰ੍ਵਾਰਾਧਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਵਾਯ । ਸਰ੍ਵਤਨਵੇ ।
ਸੁਮਿਨੇ । ਭੂਤਨਾਥਾਯ । ਭੂਤਭਵ੍ਯਵਿਪਨ੍ਨਾਸ਼ਨਤਤ੍ਪਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੦੦ ।

ॐ ਗੁਰੁਵਰਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਗੁਰਵੇ । ਗੁਰੁਕਪਾਕਰਾਯ । ਅਘੋਰਾਯ ।
ਘੋਰਰੂਪਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ । ਵਸ਼ਵਾਹਨਾਯ । ਅਵਸ਼ਾਯ । ਅਨੁਪਮਾਯ ।
ਅਮਾਯਾਯ । ਅਕਤਾਯ। ਅਰ੍ਕਾਗ੍ਨੀਨ੍ਦੁਨੇਤ੍ਰਵਤੇ । ਧਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾਯ ।
ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਕਾਮਦਾਯ । ਧਾਤ੍ਰੇ । ਵਿਧਾਤ੍ਰੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਸਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਭਸ੍ਮਾਲਙ੍ਕਤਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ । ੩੨੦ ।

ॐ ਭਸ੍ਮਿਤਾਸ਼ੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ ਨਮਃ । ਛਾਨ੍ਦੋਗ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗਮ੍ਯਾਯ ।
ਛਨ੍ਦੋਗਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਾਯ । ਛਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਛਨ੍ਦਾਤ੍ਮਨੇ । ਆਚ੍ਛਾਦਿਤਾਕਾਸ਼ਾਯ ।
ਊਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਕ੍ਸ਼ੀਰਸਮ੍ਪਕ੍ਵਚਣਕਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ਼ਿਸ਼ਵੇ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਸ਼ਿਨੇ । ਕੁਜਾਯ। ਸੋਮ੍ਯਾਯ । ਜੀਵਾਯ । ਕਾਵ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਨੈਸ਼੍ਚਰਾਯ ।
ਸੈਂਹਿਕੇਯਾਯ । ਕੇਤੂਭੂਤਾਯ । ਨਵਗ੍ਰਹਮਯਾਯ । ਨੁਤਾਯ ਨਮਃ । ੩੪੦ ।

ॐ ਨਮੋਵਾਕਪ੍ਰਿਯਾਯ ਨਮਃ। ਨੇਤ੍ਰੇ । ਨੀਤਿਮਤੇ । ਨੀਤਵਿਸ਼੍ਟਪਾਯ ।
ਨਵਾਯ । ਅਨਵਾਯ । ਨਵਰ੍ਸ਼ਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਨੀਤਿਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ।
ऋਸ਼ਿਮਣ੍ਡਲਸਂਵੀਤਾਯ । ऋਣਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ऋਤਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਰਕ੍ਸ਼ੋਘ੍ਨਾਯ ।
ਰਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਰੇ । ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਪ੍ਰਤਿਭਯਸ੍ਮਤਯੇ । ਭਰ੍ਗਾਯ । ਵਰ੍ਗੋਤ੍ਤਮਾਯ ।
ਭਾਤ੍ਰੇ । ਭਵਰੋਗਚਿਕਿਤ੍ਸਕਾਯ । ਭਗਵਤੇ । ਭਾਨੁਸਦਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੩੬੦ ।

ॐ ਭਾਵਜ੍ਞਾਯ ਨਮਃ। ਭਾਵਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ । ਬਲਾਰਾਤਿਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਵਿਲ੍ਵਪਲ੍ਲਵਾਰ੍ਚਨਤੋਸ਼ਿਤਾਯ । ਧਗਦ੍ਧਗਨ੍ਨਤ੍ਤਪਰਾਯ ।
ਧੁਤ੍ਤੂਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਦ੍ਰੋਣਰੂਪਾਯ । ਦ੍ਰਵੀਭੂਤਾਯ । ਦ੍ਰੋਣਪੁਸ਼੍ਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਦ੍ਰੁਤਾਯ । ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਸਦਸ਼ਵਾਗਾਢ੍ਯਾਯ । ਦਾਡਿਮੀਫਲਤੋਸ਼ਿਤਾਯ । ਦਸ਼ੇ ।
ਦਗਾਤ੍ਮਨੇ । ਦਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਦਰਿਦ੍ਰਜਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਵਤੇ ।
ਵਤ੍ਸਰਕਤੇ । ਵਤ੍ਸੀਕਤਹਿਮਾਲਯਾਯ । ਗਙ੍ਗਾਧਰਾਯ ਨਮਃ । ੩੮੦ ।

ॐ ਗਗਨਕਤੇ ਨਮਃ । ਗਰੁਡਾਸਨਵਲ੍ਲਭਾਯ । ਘਨਕਾਰੁਣ੍ਯਵਤੇ ।
ਜੇਤ੍ਰੇ । ਘਨਕਤੇ । ਘੂਰ੍ਜਰਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਸ਼ਰਦਗ੍ਧਰਿਪਵੇ । ਸ਼ੂਰਾਯ ।
ਸ਼ੂਨ੍ਯਰੂਪਾਯ । ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾਯ । ਦਸ਼੍ਯਾਯ । ਅਦਸ਼੍ਯਾਯ । ਦਰੀਸਂਸ੍ਥਾਯ ।
ਦਹਰਾਕਾਸ਼ਗੋਚਰਾਯ । ਲਤਾਯੈ । ਕ੍ਸ਼ੁਪਾਯ । ਤਰਵੇ । ਗੁਲ੍ਮਾਯ । ਵਾਨਸ੍ਪਤ੍ਯਾਯ ।
ਵਨਸ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ । ੪੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਜਪਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰੀਯਘੋਸ਼ਿਤਾਯ ।
ਸ਼ਤਾਸ਼੍ਵਮੇਧਸਂਰਾਧ੍ਯਾਯ । ਸ਼ਤਾਰ੍ਕਸਦਸ਼ਸ੍ਤੁਤਯੇ । ਤ੍ਰ੍ਯਮ੍ਬਕਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਕਕੁਦੇ । ਤ੍ਰੀਦ੍ਧਾਯ । ਤ੍ਰੀਸ਼ਾਯ । ਤ੍ਰਿਨਯਨਾਯ । ਤ੍ਰਿਪਾਯ । ਤ੍ਰਿਲੋਕਨਾਥਾਯ ।
ਤ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਯੇ । ਤ੍ਰਿਵਿਲਾਸਵਤੇ । ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਿਨੇ । ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾਯ ।
ਤ੍ਰਿਦਿਵਸ੍ਥਾਯ । ਤ੍ਰਿਕਾਰਣਾਯ । ਤ੍ਰਿਨਾਚਿਕੇਜਾਯ । ਤ੍ਰਿਤਪਸੇ ਨਮਃ । ੪੨੦ ।

ॐ ਤ੍ਰਿਵਤ੍ਕਰਣਪਣ੍ਡਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਧਾਮ੍ਨੇ । ਧਾਮਪ੍ਰਦਾਯ । ਅਧਾਮ੍ਨੇ ।
ਧਨ੍ਯਾਯ। ਧਨਪਤੇਃ ਸੁਹਦੇ। ਆਕਾਸ਼ਾਯ। ਅਦ੍ਭੁਤਸਙ੍ਕਾਸ਼ਾਯ ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਜਿਤਭਾਸ੍ਕਰਾਯ । ਪ੍ਰਭਾਵਤੇ । ਪ੍ਰਸ੍ਥਵਤੇ । ਪਾਤ੍ਰੇ ।
ਪਾਰਿਪ੍ਲਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਹਰਾਯ । ਸ੍ਮਰਹਰਾਯ । ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਹਤਦੈਤ੍ਯਾਯ ।
ਹਿਤਾਰ੍ਪਣਾਯ । ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਰਹਿਤਾਯ । ਪਞ੍ਚਕੋਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੪੪੦ ।

ॐ ਪਞ੍ਚਤਾਹਰਾਯ ਨਮਃ । ਕੂਟਸ੍ਥਾਯ । ਕੂਪਸਦਸ਼ਾਯ । ਕੁਲੀਨਾਰ੍ਚ੍ਯਾਯ ।
ਕੁਲਪ੍ਰਭਾਯ । ਦਾਤ੍ਰੇ । ਆਨਨ੍ਦਮਯਾਯ । ਅਦੀਨਾਯ । ਦੇਵਦੇਵਾਯ । ਦਿਗਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਮਹਾਮਹਿਮਵਤੇ । ਮਾਤ੍ਰੇ । ਮਾਲਿਕਾਯ । ਮਾਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਿਕਾਯ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਤਤ੍ਤ੍ਵਾਯ ।
ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਸਾਰਾਯ । ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਯੇ । ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾਯ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਸ਼ਾਰਦਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੪੬੦ ।

ॐ ਸ਼ਰ੍ਮਦਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾਯ । ਸੁਹਦੇ । ਪ੍ਰਾਣਦਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਭਤੇ ।
ਪ੍ਰਾਣਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਿਨਾਂ ਹਿਤਕਤੇ । ਪਣਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ । ਪੁਣ੍ਯਕਲ੍ਲਭ੍ਯਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਯਾਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਗੁਣਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਰਵਣਕੀਰ੍ਤਨਾਯ ।
ਪੁਣ੍ਯਲੋਕਪ੍ਰਦਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਾਢ੍ਯਾਯ । ਪੁਣ੍ਯਦਰ੍ਸ਼ਨਾਯ ।
ਬਹਦਾਰਣ੍ਯਕਗਤਾਯ । ਅਭੂਤਾਯ ਨਮਃ । ੪੮੦ ।

ॐ ਭੂਤਾਦਿਪਾਦਵਤੇ ਨਮਃ । ਉਪਾਸਿਤ੍ਰੇ । ਉਪਾਸ੍ਯਰੂਪਾਯ ।
ਉਨ੍ਨਿਦ੍ਰਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਉਪਾਂਸ਼ੁਜਪਸੁਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਉਮਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਸ਼ਰੀਰਵਤੇ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਕਾਯ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰੀਜਪਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰ੍ਯਧਿਦੇਵਤਾਯੈ । ਬਲਿਨੇ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ । ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਯ । ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਸ਼੍ਰੁਤਾਯ । ਅਸ਼ਠਾਯ । ਅਰਤਯੇ ।
ਅਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾਯ । ਅਤੁਲਾਯ । ਅਕ੍ਲੀਬਾਯ । ਅਮਾਨੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ੫੦੦ ।

ॐ ਅਨ੍ਨਦਾਯ ਨਮਃ । ਅਨ੍ਨਪ੍ਰਭਵੇ । ਅਨ੍ਨਾਯ । ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਮੀਡਿਤਾਯ । ਅਨਨ੍ਤਾਯ ।
ਅਨਨ੍ਤਸੁਖਦਾਯ । ਅਨਙ੍ਗਰਿਪਵੇ । ਆਤ੍ਮਦਾਯ । ਗੁਹਾਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਾਯ । ਗੁਹ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਗੁਹਤਾਤਾਯ । ਗੁਣਾਕਰਾਯ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ । ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਵਿਸ਼ੋਧਨਾਯ । ਅਪਾਂਸੁਲਾਯ । ਅਗੁਣਾਯ । ਅਰਾਗਿਣੇ । ਕਾਮ੍ਯਾਯ । ਕਾਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ । ੫੨੦ ।

ॐ ਕਤਾਗਮਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼੍ਰੁਤਿਗਮ੍ਯਾਯ । ਸ਼੍ਰੁਤਿਪਰਾਯ । ਸ਼੍ਰੁਤੋਪਨਿਸ਼ਦਾਂ
ਗਤਯੇ । ਨਿਚਾਯ੍ਯਾਯ । ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਯ । ਨੀਤਾਯ । ਨਿਗਮਾਯ । ਨਿਗਮਾਨ੍ਤਗਾਯ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਲਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾਯ । ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾਯ । ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧਾਯ ।
ਨਿਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਾਯ । ਨਿਤ੍ਯਤਪ੍ਤਾਯ । ਨਿਰਾਤ੍ਮਕਾਯ । ਨਿਕਤਿਜ੍ਞਾਯ । ਨੀਲਕਣ੍ਠਾਯ ।
ਨਿਰੁਪਾਧਯੇ ਨਮਃ । ੫੪੦ ।

ॐ ਨਿਰੀਤਿਕਾਯ ਨਮਃ । ਅਸ੍ਥੂਲਾਯ । ਅਨਣਵੇ । ਅਹ੍ਨਸ੍ਵਾਯ । ਅਨੁਮਾਨੇਤਰਸ੍ਮੈ ।
ਅਸਮਾਯ । ਅਦ੍ਭ੍ਯਃ । ਅਪਹਤਪਾਪ੍ਮਨੇ । ਅਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥਾਯ । ਅਲਙ੍ਕਤਾਯ ।
ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਨੇ । ਜ੍ਞਾਨਾਭਾਸਦੁਰਾਸਦਾਯ । ਅਤ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਤ੍ਤਾਪਹਤੇ ।
ਸਤ੍ਤਾਯੈ । ਪ੍ਰਤ੍ਤਾਪ੍ਰਤ੍ਤਾਯ । ਪ੍ਰਮੇਯਜਿਤੇ । ਅਨ੍ਤਰਾਯ । ਅਨ੍ਤਰਕਤੇ ਨਮਃ । ੫੬੦ ।

ॐ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਾਯ । ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਾਯ । ਅਵਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਅਸਮ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ ।
ਅਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾਯ । ਅਭ੍ਰਾਨ੍ਤਵ੍ਯਵਸ੍ਥਿਤਾਯ । ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਧਤੇ । ਖਡ੍ਗਧਤਾਯ ।
ਮਗਧਤੇ । ਡਮਰੁਨ੍ਦਧਤੇ । ਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸ੍ਯਾਯ । ਵਿਰਾਡ੍ਰੂਪਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ।
ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ । ਵਿਰਿਞ੍ਚਿਜਨਕਾਯ । ਵੇਦ੍ਯਾਯ । ਵੇਦਾਯ । ਵੇਦੈਕਵੇਦਿਤਾਯ ।
ਅਪਦਾਯ ਨਮਃ । ੫੮੦ ।

ॐ ਜਵਨਾਯ ਨਮਃ । ਅਪਾਣਯੋ ਗ੍ਰਹੀਤ੍ਰੇ । ਅਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੇ । ਈਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਅਕਰ੍ਣਾਯ ।
ਆਕਰ੍ਣਯਿਤ੍ਰੇ । ਅਨਾਸਾਯ । ਘ੍ਰਾਤ੍ਰੇ । ਬਲੋਦ੍ਧਤਾਯ । ਅਮਨਸੇ । ਮਨਨੈਕਗਮ੍ਯਾਯ ।
ਅਬੁਦ੍ਧਯੇ । ਬੋਧਯਿਤ੍ਰੇ । ਬੁਧਾਯ । ॐ । ਤਸ੍ਮੈ । ਸਤੇ । ਅਸਤੇ ।
ਆਧਾਯ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੬੦੦ ।

ॐ ਕ੍ਸ਼ਰਾਯ ਨਮਃ । ਅਕ੍ਸ਼ਰਾਯ । ਅਵ੍ਯਯਾਯ । ਚੇਤਨਾਯ । ਅਚੇਤਨਾਯ ।
ਚਿਤੇ । ਯਸ੍ਮੈ । ਕਸ੍ਮੈ । ਕ੍ਸ਼ੇਮਾਯ । ਕਲਾਲਿਯਾਯ । ਕਲਾਯ । ਏਕਸ੍ਮੈ ।
ਅਦ੍ਵਿਤੀਯਾਯ । ਪਰਮਾਯ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ । ਆਦ੍ਯਨ੍ਤਨਿਰੀਕ੍ਸ਼ਕਾਯ । ਆਪਦ੍ਧ੍ਵਾਨ੍ਤਰਵਯੇ ।
ਪਾਪਮਹਾਵਨਕੁਠਾਰਕਾਯ । ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਦਸ਼ੇ । ਕਲ੍ਪਕਰਾਯ ।
ਕਲਿਨਿਗ੍ਰਹਵਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ । ੬੨੦ ।

ॐ ਕਪੋਲਵਿਜਿਤਾਦਰ੍ਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਕਪਾਲਿਨੇ । ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਾਯ । ਅਮ੍ਭੋਧਰਸਮਾਯ ।
ਕੁਮ੍ਭੋਦ੍ਭਵਮੁਖ੍ਯਰ੍ਸ਼ਿਸਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਜੀਵਿਤਾਨ੍ਤਕਰਾਯ । ਜੀਵਾਯ । ਜਙ੍ਘਾਲਾਯ ।
ਜਨਿਦੁਃਖਹਤੇ । ਜਾਤ੍ਯਾਦਿਸ਼ੂਨ੍ਯਾਯ । ਜਨ੍ਮਾਦਿਵਰ੍ਜਿਤਾਯ । ਜਨ੍ਮਖਣ੍ਡਨਾਯ ।
ਸੁਬੁਦ੍ਧਯੇ । ਬੁਦ੍ਧਿਕਤੇ । ਬੋਦ੍ਧ੍ਰੇ । ਭੂਮ੍ਨੇ । ਭੂਭਾਰਹਾਰਕਾਯ । ਭੁਵੇ ।
ਧੁਰੇ । ਜੁਰੇ ਨਮਃ । ੬੪੦ ।

ॐ ਗਿਰੇ ਨਮਃ । ਸ੍ਮਤਯੇ । ਮੇਧਾਯੈ । ਸ਼੍ਰੀਧਾਮ੍ਨੇ । ਸ਼੍ਰਿਯੇ । ਹ੍ਰਿਯੇ । ਭਿਯੇ ।
ਅਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਾਯ । ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼ਾਯ । ਸ੍ਮਤਮਾਤ੍ਰਾਘਨਾਸ਼ਨਾਯ । ਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ।
ਚਣ੍ਡਾਯ । ਕਰ੍ਮਿਣੇ । ਕਰ੍ਮਫਲਪ੍ਰਦਾਯ । ਅਪ੍ਰਧਾਨਾਯ । ਪ੍ਰਧਾਨਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਪਰਮਾਣਵੇ । ਪਰਾਤ੍ਮਵਤੇ । ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੇ । ਪ੍ਰਣਵਾਰ੍ਥਾਯ ਨਮਃ । ੬੬੦ ।

ॐ ਪਰਨ੍ਤਪਾਯ ਨਮਃ । ਪਵਿਤ੍ਰਾਯ । ਪਾਵਨਾਯ । ਅਪਾਪਾਯ । ਪਾਪਨਾਸ਼ਨਵਨ੍ਦਨਾਯ ।
ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯ । ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਾਯ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਿਗੀਸ਼ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾਯ । ਚਤੁਰਾਯ । ਚਤੁਰਾਕਤਯੇ । ਹਵ੍ਯਾਯ । ਹੋਤ੍ਰਾਯ ।
ਹਵਿਸ਼ੇ । ਦ੍ਰਵ੍ਯਾਯ । ਹਵਨਾਰ੍ਥਜੁਹੂਮਯਾਯ । ਉਪਭਤੇ । ਸ੍ਵਧਿਤਯੇ ।
ਸ੍ਫਯਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ੬੮੦ ।

ॐ ਹਵਨੀਯਪਸ਼ਵੇ ਨਮਃ । ਵਿਨੀਤਾਯ । ਵੇਸ਼ਧਤੇ । ਵਿਦੁਸ਼ੇ । ਵਿਯਤੇ ।
ਵਿਸ਼੍ਣਵੇ । ਵਿਯਦ੍ਗਤਯੇ । ਰਾਮਲਿਙ੍ਗਾਯ । ਰਾਮਰੂਪਾਯ । ਰਾਕ੍ਸ਼ਸਾਨ੍ਤਕਰਾਯ ।
ਰਸਾਯ । ਗਿਰਯੇ । ਨਦ੍ਯੈ । ਨਦਾਯ । ਅਮ੍ਭੋਧਯੇ । ਗ੍ਰਹੇਭ੍ਯਃ । ਤਾਰਾਭ੍ਯਃ ।
ਨਭਸੇ । ਦਿਗ੍ਭ੍ਯਃ । ਮਰਵੇ ਨਮਃ । ੭੦੦ ।

ॐ ਮਰੀਚਿਕਾਯੈ ਨਮਃ । ਅਧ੍ਯਾਸਾਯ । ਮਣਿਭੂਸ਼ਾਯ । ਮਨਵੇ । ਮਤਯੇ ।
ਮਰੁਦ੍ਭ੍ਯਃ । ਪਰਿਵੇਸ਼੍ਟਭ੍ਯਃ । ਕਣ੍ਠੇਮਰਕਤਦ੍ਯੁਤਯੇ । ਸ੍ਫਟਿਕਾਭਾਯ ।
ਸਰ੍ਪਧਰਾਯ । ਮਨੋਮਯਾਯ । ਉਦੀਰਿਤਾਯ । ਲੀਲਾਮਯਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਯੇ ।
ਲੋਲਾਸ਼ਯਸੁਦੂਰਗਾਯ । ਸਸ਼੍ਟ੍ਯਾਦਿਸ੍ਥਿਤਯੇ । ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਾਯ । ਕੇਵਲਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾਯ । ਸਲ੍ਲਿਙ੍ਗਾਯ । ਸਤ੍ਪਥਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੭੨੦ ।

ॐ ਸ੍ਫੋਟਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਪੁਰੁਸ਼ਾਯਾਵ੍ਯਯਾਯ । ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤਾਯ । ਪ੍ਰਾਤਃ ।
ਸਾਯਮ੍ । ਰਾਤ੍ਰਯੇ । ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨਾਯ । ਕਲਾਭ੍ਯਃ । ਨਿਮੇਸ਼ੇਭ੍ਯਃ । ਕਾਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਃ ।
ਮੁਹੂਰ੍ਤੇਭ੍ਯਃ । ਪ੍ਰਹਰੇਭ੍ਯਃ । ਦਿਨੇਭ੍ਯਃ । ਪਕ੍ਸ਼ਾਭ੍ਯਾਮ੍ । ਮਾਸੇਭ੍ਯਃ ।
ਅਯਨਾਭ੍ਯਾਮ੍ । ਵਤ੍ਸਰਾਯ । ਯੁਗੇਭ੍ਯਃ । ਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਾਯ । ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਯੈ ਨਮਃ । ੭੪੦ ।

ॐ ਚਤੁਰ੍ਮੁਖਦਿਨਾਵਧਯੇ ਨਮਃ । ਸਰ੍ਵਕਾਲਸ੍ਵਰੂਪਾਤ੍ਮਨੇ । ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਯ ।
ਸਤ੍ਕਲਾਨਿਧਯੇ । ਸਨ੍ਮੁਖਾਯ । ਸਦ੍ਗੁਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਸਾਧ੍ਵਸਾਧੁਵਿਵੇਕਦਾਯ ।
ਸਤ੍ਯਕਾਮਾਯ । ਕਪਾਰਾਸ਼ਯੇ । ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯ । ਏਸ਼ਿਤ੍ਰੇ । ਏਕਾਕਾਰਾਯ ।
ਦ੍ਵਿਪ੍ਰਕਾਰਤਨੁਮਤੇ । ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਬਾਹਵੇ । ਪਞ੍ਚਮੁਖਾਯ ।
ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਾਯ । ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸਪ੍ਤਰ੍ਸ਼ਿਪੂਜ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜਾਯ ।
ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੭੬੦ ।

ॐ ਅਰਿਸ਼੍ਟਦਾਯ ਨਮਃ । ਨਵਪ੍ਰਜਾਪਤਿਕਰਾਯ ।
ਦਸ਼ਦਿਕ੍ਸ਼ੁਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਏਕਾਦਸ਼ਰੁਦ੍ਰਾਤ੍ਮਨੇ । ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਦਿਤ੍ਯਸਂਸ੍ਤੁਤਾਯ।
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਦ੍ਵੀਪਯੁਕ੍ਤਮਹੀਮਣ੍ਡਲਵਿਸ਼੍ਰੁਤਾਯ । ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਮਨੁਸ੍ਰਸ਼੍ਟ੍ਰੇ ।
ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸਮਦ੍ਵਯਾਯ । ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਾਹਾਤ੍ਮਪਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਰਾਧਨੀਯਕਾਯ ।
ਵਿਲਸਤ੍ਸ਼ੋਡਸ਼ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਸਮਪ੍ਰਭਾਯ ।
ਮਿਲਤ੍ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਾਙ੍ਗਾਢ੍ਯਲਿਙ੍ਗਦੇਹਾਭਿਮਾਨਵਤੇ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਮਹਾਪਰ੍ਵਭਾਰਤਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਾਯ ।
ਏਕੋਨਵਿਂਸ਼ਤਿਮਹਾਯਜ੍ਞਸਂਸ੍ਤੁਤਸਦ੍ਗੁਣਾਯ । ਵਿਂਸ਼ਤਿਪ੍ਰਥਿਤਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਨਿਵਾਸਿਨੇ ।
ਵਂਸ਼ਵਰ੍ਧਨਾਯ । ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਦਿਨਾਤ੍ਮਮਾਸਾਨ੍ਤਪਿਤਪੂਜਨਤਰ੍ਪਿਤਾਯ ।
ਚਤ੍ਵਾਰਿਂਸ਼ਤ੍ਸਮਧਿਕਪਞ੍ਚਾਹਾਰ੍ਚਾਦਿਤਰ੍ਪਿਤਾਯ । ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਤ੍ਸਰਾਤੀਤ-
ਬ੍ਰਹ੍ਮਨਿਤ੍ਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਪੂਰ੍ਣਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਬ੍ਦਪੁਰੁਸ਼ਪ੍ਰਪੂਜ੍ਯਾਯ ।
ਪਾਵਨਾਕਤਯੇ ਨਮਃ । ੭੮੦ ।

ॐ ਦਿਵ੍ਯੈਕਸਪ੍ਤਤਿਯੁਗਮਨ੍ਵਨ੍ਤਰਸੁਖਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ਅਸ਼ੀਤਿਵਰ੍ਸ਼ਵਿਪ੍ਰੈਰਪ੍ਯਰ੍ਚਨੀਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ।
ਨਵਤ੍ਯਧਿਕਸ਼ਟ੍ਕਚ੍ਛ੍ਰਪ੍ਰਾਯਸ਼੍ਚਿਤ੍ਤਸ਼ੁਚਿਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ਼ਤਲਿਙ੍ਗਾਯ ।
ਸ਼ਤਗੁਣਾਯ । ਸ਼ਤਚ੍ਛਿਦ੍ਰਾਯ । ਸ਼ਤੋਤ੍ਤਰਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਨਯਨਾਦੇਵ੍ਯਾਯ ।
ਸਹਸ੍ਰਕਮਲਾਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਕਿਰਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਅਯੁਤਾਰ੍ਚਨਸਨ੍ਦਤ੍ਤਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਾਯ । ਅਯੁਤਪ੍ਰਦਾਯ । ਅਯੁਤਾਯ ।
ਸ਼ਤਸਾਹਸ੍ਰਸੁਮਨੋऽਰ੍ਚਕਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾਯ । ਕੋਟਿਕੋਟ੍ਯਣ੍ਡਨਾਥਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਕੋਟ੍ਯਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਸ਼੍ਰੀਕਾਮਨਾਸਮਾਰਾਧ੍ਯਾਯ ।
ਸ਼੍ਰਿਤਾਭੀਸ਼੍ਟਵਰਪ੍ਰਦਾਯ । ਵੇਦਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦੦ ।

ॐ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾਯ ਨਮਃ । ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਾਯ । ਵਿਸ਼੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾਯ ।
ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਤਨਵੇ । ਵਸ਼ਿਨੇ । ਉਪਾਦਾਨਾਯ । ਨਿਮਿਤ੍ਤਾਯ । ਕਾਰਣਦ੍ਵਯਰੂਪਵਤੇ ।
ਗੁਣਸਾਰਾਯ । ਗੁਣਾਸਾਰਾਯ । ਗੁਰੁਲਿਙ੍ਗਾਯ । ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ।
ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਾਦਿਯੁਕ੍ਤ੍ਯਚਲਿਤਾਯ । ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਯੋਗਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ । ਮਹਸ੍ਰਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਾਯ ।
ਅਨਨ੍ਤਾਤ੍ਮਨੇ । ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਯ । ਸਹਸ੍ਰਪਦੇ । ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ । ਸ਼ਾਨ੍ਤਯੇ ਨਮਃ । ੮੨੦ ।

ॐ ਕ੍ਸ਼ਿਤਯੇ ਨਮਃ । ਕਾਨ੍ਤਯੇ। ਓਜਸੇ। ਤੇਜਸੇ। ਦ੍ਯੁਤਯੇ। ਨਿਧਯੇ । ਵਿਮਲਾਯ ।
ਵਿਕਲਾਯ । ਵੀਤਾਯ । ਵਸੁਨੇ । ਵਾਸਵਸਨ੍ਨੁਤਾਯ । ਵਸੁਪ੍ਰਦਾਯ । ਵਸਵੇ ।
ਵਸ੍ਤੁਨੇ । ਵਕ੍ਤ੍ਰੇ । ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ । ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਭ੍ਯਾਮ੍ । ਆਜ੍ਞਾਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਾਯ ।
ਪ੍ਰਜ੍ਞਾਨਿਧਯੇ । ਨਿਧਿਪਤਿਸ੍ਤੁਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੪੦ ।

ॐ ਅਨਿਨ੍ਦਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਅਨਿਨ੍ਦਿਤਕਤੇ । ਤਨਵੇ । ਤਨੁਮਤਾਂ ਵਰਾਯ ।
ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਦਾਯ । ਸੋਤ੍ਰੇ । ਸੁਮਨਸੇ । ਸੁਮਨਃਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਘਤਦੀਪਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਗਮ੍ਯਾਯ । ਗਾਤ੍ਰੇ । ਗਾਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਗਵੇ । ਪੀਤਚੀਨਾਂਸ਼ੁਕਧਰਾਯ ।
ਪ੍ਰੋਤਮਾਣਿਕ੍ਯਭੂਸ਼ਣਾਯ । ਪ੍ਰੇਤਲੋਕਾਰ੍ਗਲਾਪਾਦਾਯ । ਪ੍ਰਾਤਰਬ੍ਜਸਮਾਨਨਾਯ ।
ਤ੍ਰਯੀਮਯਾਯ । ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਡ੍ਯਾਯ । ਤ੍ਰਯੀਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੮੬੦ ।

ॐ ਤ੍ਰਿਤਾਰ੍ਚਿਤਾਯ ਨਮਃ । ਸੂਰ੍ਯਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਾਤ੍ਰੇ । ਸੂਰਿਮਗ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ।
ਅਪ੍ਰਮੇਯਾਯ । ਅਮਿਤਾਨਨ੍ਦਾਯ । ਜ੍ਞਾਨਮਾਰ੍ਗਪ੍ਰਦੀਪਕਾਯ । ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਰਿਗਹੀਤਾਯ ।
ਭਕ੍ਤਾਨਾਮਭਯਙ੍ਕਰਾਯ । ਲੀਲਾਗਹੀਤਦੇਹਾਯ । ਲੀਲਾਕੈਵਲ੍ਯਕਤ੍ਯਕਤੇ ।
ਗਜਾਰਯੇ । ਗਜਵਕ੍ਤ੍ਰਾਙ੍ਕਾਯ । ਹਂਸਾਯ । ਹਂਸਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾਯ । ਭਾਵਨਾਭਾਵਿਤਾਯ ।
ਭਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਭਾਰਭਤੇ । ਭੂਰਿਦਾਯ । ਅਬ੍ਰੁਵਤੇ । ਸਹਸ੍ਰਧਾਮ੍ਨੇ ਨਮਃ । ੮੮੦ ।

ॐ ਦ੍ਯੁਤਿਮਤੇ ਨਮਃ । ਦ੍ਰੁਤਜੀਵਗਤਿਪ੍ਰਦਾਯ । ਭੁਵਨਸ੍ਥਿਤਸਂਵੇਸ਼ਾਯ ।
ਭਵਨੇ ਭਵਨੇऽਰ੍ਚਿਤਾਯ । ਮਾਲਾਕਾਰਮਹਾਸਰ੍ਪਾਯ । ਮਾਯਾਸ਼ਬਲਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ।
ਮਡਾਯ । ਮੇਰੁਮਹੇਸ਼੍ਵਾਸਾਯ । ਮਤ੍ਯੁਸਂਯਮਕਾਰਕਾਯ । ਕੋਟਿਮਾਰਸਮਾਯ।
ਕੋਟਿਰੁਦ੍ਰਸਂਹਿਤਯਾ ਧਤਾਯ। ਦੇਵਸੇਨਾਪਤਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ । ਦੇਵਸੇਨਾਜਯਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਮੁਨਿਮਣ੍ਡਲਸਂਵੀਤਾਯ । ਮੋਹਘ੍ਨਨਯਨੇਕ੍ਸ਼ਣਾਯ । ਮਾਤਾਪਿਤਸਮਾਯ ।
ਮਾਨਦਾਯਿਨੇ । ਮਾਨਿਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾਯ । ਸ਼ਿਵਮੁਖ੍ਯਾਵਤਾਰਾਯ ।
ਸ਼ਿਵਾਦ੍ਵੈਤਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ । ੯੦੦ ।

ॐ ਸ਼ਿਵਨਾਮਾਵਲਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਪਦਾਰ੍ਚਨਾਯ । ਕਰੁਣਾਵਰੁਣਾਵਾਸਾਯ ।
ਕਲਿਦੋਸ਼ਮਲਾਪਹਾਯ । ਗੁਰੁਕ੍ਰੌਰ੍ਯਹਰਾਯ । ਗੌਰਸਰ੍ਸ਼ਪਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਾਯ ।
ਪਾਯਸਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਪ੍ਰੇਮਨਿਲਯਾਯ । ਅਯਾਯ । ਅਨਿਲਾਯ । ਅਨਲਾਯ । ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣਵੇ ।
ਵਰ੍ਧਕਾਯ । ਵਦ੍ਧਾਯ । ਬੇਦਾਨ੍ਤਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਾਯ । ਸੁਦਰ੍ਸ਼ਨਪ੍ਰਦਾਯ । ਸ਼ੂਰਾਯ ।
ਸ਼ੂਰਮਾਨਿਪਰਾਭਵਿਨੇ । ਪ੍ਰਦੋਸ਼ਾਰ੍ਚ੍ਯਾਯ। ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟੇਜ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ੯੨੦ ।

ॐ ਪ੍ਰਜਾਪਤਯੇ ਨਮਃ । ਇਲਾਪਤਯੇ । ਮਾਨਸਾਰ੍ਚਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾਯ ।
ਮੁਕ੍ਤਾਮਣਿਸਮਪ੍ਰਭਾਯ । ਸਰ੍ਵਪਾਪੌਘਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੇ । ਸਰ੍ਵਮੌਨਿਜਨਪ੍ਰਿਯਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਸੁਨ੍ਦਰਾਯ। ਸਰ੍ਵਨਿਗਮਾਨ੍ਤਕਤਾਲਯਾਯ। ਸਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੈਕਨਿਲਯਾਯ।
ਸਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਰੂਪਵਤੇ । ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਾਯ । ਸਰ੍ਵਘਨਾਯ । ਸਰ੍ਵਦਸ਼ੇ ।
ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖਾਯ । ਧਰ੍ਮਸੇਤਵੇ । ਸਦ੍ਗਤਿਦਾਯ । ਸਰ੍ਵਸਤ੍ਕਾਰਸਤ੍ਕਤਾਯ ।
ਅਰ੍ਕਮਣ੍ਡਲਸਂਸ੍ਥਾਯਿਨੇ । ਅਰ੍ਕਪੁਸ਼੍ਪਾਰ੍ਚਨਪ੍ਰਿਯਾਯ । ਕਲ੍ਪਾਨ੍ਤਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਯ ਨਮਃ । ੯੪੦ ।

ॐ ਕਾਲਾਤ੍ਮਨੇ ਨਮਃ । ਕਾਮਦਾਹਕਲੋਚਨਾਯ । ਖਸ੍ਥਾਯ । ਖਚਰਸਂਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾਯ ।
ਖਗਧਾਮ੍ਨੇ । ਰੁਚਾਮ੍ਪਤਯੇ । ਉਪਮਰ੍ਦਸਹਾਯ । ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਯ । ਸ੍ਥੂਲਾਯ । ਸ੍ਥਾਤ੍ਰੇ ।
ਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਾਯ । ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਯੇ । ਸ੍ਤ੍ਰਿਯਾऽਯੁਕ੍ਤਾਯ । ਆਤ੍ਮਾਨਾਤ੍ਮਵਿਵੇਕਦਾਯ ।
ਸਙ੍ਘਰ੍ਸ਼ਕਤੇ । ਸਙ੍ਕਰਹਤੇ । ਸਞ੍ਚਿਤਾਗਾਮਿਨਾਸ਼ਕਾਯ ।
ਪ੍ਰਾਰਬ੍ਧਵੀਰ੍ਯਸ਼ੂਨ੍ਯਤ੍ਵਕਾਰਕਾਯ । ਪ੍ਰਾਯਣਾਨ੍ਤਕਾਯ । ਭਵਾਯ ਨਮਃ । ੯੬੦ ।

ॐ ਭੂਤਲਯਸ੍ਥਾਨਾਯ ਨਮਃ । ਭਵਘ੍ਨਾਯ । ਭੂਤਨਾਯਕਾਯ । ਮਤ੍ਯੁਞ੍ਜਯਾਯ ।
ਮਾਤਸਮਾਯ । ਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੇ । ਨਿਰ੍ਮਮਾਯ । ਅਨ੍ਤਗਾਯ । ਮਾਯਾਯਵਨਿਕਾਚ੍ਛੇਤ੍ਰੇ ।
ਮਾਯਾਤੀਤਾਤ੍ਮਦਾਯਕਾਯ । ਸਮ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਯ । ਸਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਯ । ਸ੍ਵਰੂਪਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਾਯ ।
ਸੁਖਾਸੀਨਾਯ । ਸੁਰੈਃ ਸੇਵ੍ਯਾਯ । ਸੁਨ੍ਦਰਾਯ । ਮਨ੍ਦਿਰਾਨ੍ਤਗਾਯ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਮ੍ਬਿਕਾਨਾਥਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾਯ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਤਾਪ੍ਰਦਾਯ ਨਮਃ । ੯੮੦ ।

ॐ ਅਗ੍ਰਗਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ । ਅਨਤਿਗ੍ਰਾਹ੍ਯਾਯ । ਅਚ੍ਯੁਤਾਯ । ਅਚ੍ਯੁਤਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਯ ।
ਅਹਮ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਤ੍ਯਨੁਭਵਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ । ਅਕ੍ਸ਼ਿਨਿਲਯਾਯ । ਅਕ੍ਸ਼ਯਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਾਪਾਨਾਤ੍ਮਕਾਯ ।
ਪ੍ਰਾਣਿਨਿਲਯਾਯ । ਪ੍ਰਾਣਵਤ੍ਪ੍ਰਭਵੇ । ਅਨਨ੍ਯਾਰ੍ਥਸ਼੍ਰੁਤਿਗਣਾਯ । ਅਨਨ੍ਯਸਦਸ਼ਾਯ ।
ਅਨ੍ਵਯਿਨੇ । ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤਾਯ । ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਅਪਮਤ੍ਯੁਹਰਾਯ । ਭਕ੍ਤਸੌਖ੍ਯਕਤੇ । ਭਕ੍ਤਭਾਵਨਾਯ । ਆਯੁਃਪ੍ਰਦਾਯ ।
ਰੋਗਹਰਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦੦ ।

ॐ ਧਨਦਾਯ ਨਮਃ । ਧਨ੍ਯਭਾਵਿਤਾਯ । ਸਰ੍ਵਾਸ਼ਾਪੂਰਕਾਯ ।
ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਤਸਙ੍ਘੇਸ਼੍ਟਦਾਯਕਾਯ । ਨਾਥਾਯ । ਨਾਮਾਵਲੀਪੂਜਾਕਰ੍ਤੁਰ੍ਦੁਰ੍ਗਤਿਹਾਰਕਾਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਮੇਧਾਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਗੁਰਵੇ । ਮੇਧਾਵਿਵਰ੍ਧਕਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦੮ ।

ਇਤਿ ਸ੍ਕਾਨ੍ਦੇ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਂਹਿਤਾਨ੍ਤਾਰ੍ਗਤਂ ਸ਼੍ਰੀਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਹਸ੍ਰਨਾਮਾਵਲਿਃ ਸਮਾਪ੍ਤਾ ।

Also Read 1000 Names of Dakshinamurthy Stotram 3 :

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranamavali 3 Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment