Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in English

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in English:

॥ sridaksinamurtisahasranamastotram 2 ॥

sriganesaya namah ।

adidevo dayasindhurakhilagamadesikah ।
daksinamurtiratulah siksitasuravikramah ॥ 1 ॥

kailasasikharollasi kamaniyanijakrtih ।
virasanasamasino vinapustalasatkarah ॥ 2 ॥

aksamalalasatpaniscinmudritakarambujah ।
apasmaroparinyastasavyapadasaroruhah ॥ 3 ॥

carucamikarakarajatalarpitacandramah ।
ardhacandrabhanitilapatiratilakojjvalah ॥ 4 ॥

karunalaharipurna karnantayatalocanah ।
karnadivyollasaddivyamanikundalamanditah ॥ 5 ॥

varavajrasiladarsaparibhavikapolabhuh ।
carucampeyapuspabhanasikaputaranjitah ॥ 6 ॥

dantalikusumotkrstakomaladharapallavah ।
mugdhasmitaparipakaprakasitaradankurah ॥ 7 ॥

anakalitasadrsyacibukasrivirajitah ।
anargharatnagraiveya vilasatkambukandharah ॥ 8 ॥

manikyakankanollasi karambujavirajitah ।
muktaharalasattunga vipuloraskarajitah ॥ 9 ॥

avartanabhiromalivalitrayayutodarah ।
visankatakatinyasta vacala manimekhalah ॥ 10 ॥

karihastopameyoruradarsojjvalajanukah ।
kandarpatunijijjangho gulpodancitanupurah ॥ 11 ॥

manimanjira kirana kinjalkitapadambujah ।
sanollidhamanisreniramyanghrinakhamandalah ॥ 12 ॥

apadakarnakamuktabhusasatamanoharah ।
sanakadimahayogisamaradhitapadukah ॥ 13 ॥

yaksakinnaragandharvastuyamanatmavaibhavah ।
brahmadidevavinuto yogamayaniyojakah ॥ 14 ॥

sivayogi sivanandah sivabhaktisamuttarah ।
vedantasarasandohah sarvasatvavalambanah ॥ 15 ॥

vatamulasrayo vagmi manyo malayajapriyah ।
sukhado vanchitarthajnah prasannavadaneksanah ॥ 16 ॥

karmasaksi karmama(ya)yi sarvakarmaphalapradah ।
jnanadata sadacarah sarvapapavimocanah ॥ 17 ॥

anathanatho bhagavan asritamarapadapah ।
varapradah prakasatma sarvabhutahite ratah ॥ 18 ॥

vyaghracarmasanasinah adikarta mahesvarah ।
suvikramah sarvagato visistajanavatsalah ॥ 19 ॥

cintasokaprasamano jagadananda karakah ।
rasmiman bhuvanesano devasura supujitah ॥ 20 ॥

mrtyunjayo vyomakesah sattrimsattatvasangrahah ।
ajnatasambhavo bhiksuradvitiyo digambarah ॥ 21 ॥

samastadevatamurtih somasuryagnilocanah ।
sarvasamrajyanipuno dharmamargapravartakah ॥ 22 ॥

visvadhikah pasupatih pasupasavimocakah ।
astamurtirdiptamurtirnamoccaranamuktidah ॥ 23 ॥

sahasradityasankasah sadasodasavarsikah ।
divyakelisamamukto divyamalyambaravrtah ॥ 24 ॥

anargharatnasampurno mallikakusumapriyah ।
taptacamikarakarah kruddhadavanalakrtih ॥ 25 ॥

niranjano nirvikaro nija(ra)vaso nirakrtih ।
jagadgururjagatkarta jagadiso jagatpatih ॥ 26 ॥

kamahanta kamamurtih kalyano vrsavahanah ।
gangadharo mahadevo dinabandhavimocanah ॥ 27 ॥

dhurjatih khandaparasuhsadguno girijasakhah ।
avyayo bhutasenesah papaghnah punyadayakah ॥ 28 ॥

upadesta drdhaprajno rudro rogavinasakah ।
nityanando niradharo haro devasikhamanih ॥ 29 ॥

pranatartiharah somah sandranando mahamatih ।
asca(aisva)ryavaibhavo devah samsararnavatarakah ॥ 30 ॥

yajneso rajarajeso bhasmarudraksalanchanah ।
anantastarakah sthanuhsarvavidyesvaro harih ॥ 31 ॥

visvarupo virupaksah prabhuh parivrdho drdhah ।
bhavyo jitarisadvargo mahodaro’ghanasanah ॥ 32 ॥

sukirtiradipuruso jaramaranavarjitah ।
pramanabhuto durjneyah punyah parapuranjayah ॥ 33 ॥

gunakaro gunasresthah saccidananda vigrahah ।
sukhadah karanam karta bhavabandhavimocakah ॥ 34 ॥

anirvinno gunagrahi niskalankah kalankaha ।
purusah sasvato yogi vyaktavyaktah sanatanah ॥ 35 ॥

caracaratma visvatma visvakarma tamo’pahrt ।
bhujangabhusano bhargastarunah karunalayah ॥ 36 ॥

animadigunopeto lokavasyavidhayakah ।
yogapattadharo mukto muktanam parama gatih ॥ 37 ॥

gururupadharah sriman paramanandasagarah ।
sahasrabahuh sarvesah sahasravayavanvitah ॥ 38 ॥

sahasramurdha sarvatma sahasraksah sahasrapat ।
nirvikalpo nirabhasah santah suksmah paratparah ॥ 39 ॥

sarvatmakah sarvasaksi nissango nirupadravah ।
nirlepah sakaladhyaksah cinmayastamasah parah ॥ 40 ॥

jnanavairagyasampanno yoganandamayah sivah ।
sasvataisvaryasampurno mahayogisvaresvarah ॥ 41 ॥

sahasrasaktisamyuktah punyakayo durasadah ।
tarakabrahma sampurnah tapasvijanasamvrtah ॥ 42 ॥

vidhindramarasampujyo jyotisam jyotiruttamah ।
niraksaro niralambah svatmaramo vikartanah ॥ 43 ॥

niravadyo niratanko bhimo bhimaparakramah ।
virabhadrah puraratirjalandharasiroharah ॥ 44 ॥

andhakasurasamharta bhaganetrabhidadbhutah ।
visvagraso’dharmasatrurbrahmajnanai(nandai)kamandirah ॥ 45 ॥

agresarastirthabhutah sitabhasmavagunthanah ।
akunthamedhah srikantho vaikunthaparamapriyah ॥ 46 ॥

lalatojjvalanetrabjah tusarakarasekharah ।
gajasurasiraschetta gangodbhasitamurdhajah ॥ 47 ॥

kalyanacalakodandah kamalapatisayakah ।
varam sevadhitunirah sarojasanasarathih ॥ 48 ॥

trayiturangasankranto vasukijyavirajitah ।
ravinducaranacaridhararathavirajitah ॥ 49 ॥

trayyantapragrahodarah udukantharavojjvalah ।
uttanabhallavamadhayo lilavijitadanavah ॥ 50 ॥

jatu prapancajanitajivanopayanotsukah ।
samsararnavasammagna samuddharanapanditah ॥ 51 ॥

mattadviradadhikkarigativaibhavamanjulah ।
mattakokilamadhurya rasanirbharanisvanah ॥ 52 ॥

kaivalyoditakallolalilatandavapanditah ।
visnurjisnurvasudevah prabhavisnuh puratanah ॥ 53 ॥

vardhisnurvarado vaidyo harirnarayano’cyutah ।
ajnanavanadavagnih prajnaprasadabhupatih ॥ 54 ॥

sarvabhusitasarvangah karpurojjvalitakrtih ।
anadimadhyanidhano giriso girijapatih ॥ 55 ॥

vitarago vinitatma tapasvi bhutabhavanah ।
devasuragururdhyeyo(devo) devasuranamaskrtih ॥ 56 ॥

devadidevo devarsirdevasuravarapradah ।
sarvadevamayo’cintyo devatatma”tmasambhavah ॥ 57 ॥

nirlepo nisprapancatma nirvyagro vighnanasanah ।
ekajyotirniranando vyaptamurtinakulah ॥ 58 ॥

niravadyo bahu(dho)payo vidyarasirakrtrimah ।
nityanandah suradhyakso nissankalpo niranjanah ॥ 59 ॥

niratanko nirakaro nisprapanco niramayah ।
vidyadharo viyatkeso markandayauvanah prabhuh ॥ 60 ॥

bhairavo bhairavinathah kamadah kamalasanah ।
vedavedyah suranando lasajjyotih prabhakarah ॥ 61 ॥

cudamanih suradhiso yaksageyo haripriyah ।
nirlepo nitiman sutri srihalahalasundarah ॥ 62 ॥

dharmarakso maharajah kiriti vandito guhah ।
madhavo yamininathah sambarah sambaripriyah ॥ 63 ॥

sangitavetta lokajnah santah kalasasambhavah ।
bahmanyo varado nityah suli guruparo harah ॥ 64 ॥

martandah pundarikaksah karmajno lokanayakah ।
trivikramo mukundarcyo vaidyanathah purandarah ॥ 65 ॥

bhasavihino bhasajno vighneso vighnanasanah ।
kinnareso brhadbhanuh srinivasah kapalabhrt ॥ 66 ॥

vijayi bhutavahasca bhimaseno divakarah ।
bilvapriyo vasisthesah sarvamargapravartakah ॥ 67 ॥

osadhiso vamadevo govindo nilalohitah ।
sadardhanayanah sriman mahadevo vrsadhvajah ॥ 68 ॥

karpuravitikalolah karpuravaracarcitah ।
avyajakarunamurtistyagarajah ksapakarah ॥ 69 ॥

ascaryavigrahah suksmah siddhesah svarnabhairavah ।
devarajah krpasindhuradvayo’mitavikramah ॥ 70 ॥

nirbhedo nityasatvastho niryogaksema atmavan ।
nirapayo nirasango nihsabdo nirupadhikah ॥ 71 ॥

bhavah sarvesvarah svami bhavabhitivibhanjanah ।
daridrayatrnakutagnih daritasurasantatih ॥ 72 ॥

muktido muditah kubjo dharmiko bhaktavatsalah ।
abhyasatisayajneyascandramaulih kaladharah ॥ 73 ॥

mahabalo mahaviryo vibhuhsrisah subhapradah (priyah) ।
siddhahpuranapuruso ranamandalabhairavah ॥ 74 ॥

sadyojato vataranyavasi purusavallabhah ।
harikeso mahatrata nilagrivah sumangalah ॥ 75 ॥

hiranyabahustigmamsuh kamesah somavigrahah ।
sarvatma sarvasatkarta tandavo mundamalikah ॥ 76 ॥

agraganyah sugambhiro desiko vaidikottamah ।
prasannadevo vagisah cintatimirabhaskarah ॥ 77 ॥

gauripatistungamaulih madhurajo mahakavih ।
sridharah sarvasiddheso visvanatho dayanidhih ॥ 78 ॥

antarmukho bahirdrstih siddhaveso manoharah ।
krttivasah krpasindhurmantrasiddho matipradah ॥ 79 ॥

mahotkrstah punyakaro jagatsaksi sadasivah ।
mahakraturmahayajva visvakarma taponidhih ॥ 80 ॥

chandomayo mahajnani sarvajno devavanditah ।
sarvabhaumah sadanandah karunamrtavaridhih ॥ 81 । ।
kalakalah kalidhvamsi jaramarananasakah ।
sitikanthascidanando yoginiganasevitah ॥ 82 ॥

candisah sukhasamvedyah punyasloko divaspatih ।
sthayi sakalatattvatma sada sevakavardhakah ॥ 83 ॥

rohitasvah ksamarupi taptacamikaraprabhah ।
triyambako vararucih devadevascaturbhujah ॥ 84 ॥

visvambharo vicitrango vidhata puranasa(sasa)nah ।
subrahmanyo jagatsvami lohitaksah sivottamah ॥ 85 ॥

naksatramalyabharano bhagavan tamasah parah ।
vidhikarta vidhanajnah pradhanapurusesvarah ॥ 86 ॥

cintamanih suragururdhyeyo nirajanapriyah ।
govindo rajarajeso bahupusparcanapriyah ॥ 87 ॥

sarvanando dayarupi sailajasumanoharah ।
suvikramah sarvagato hetusadhanavarjitah ॥ 88 ॥

vrsanko ramaniyangah satkarta samaparagah ।
cintasokaprasamanah sarvavidyavisaradah ॥ 89 ॥

bhaktavijnaptisandhata vakta girivarakrtih ।
jnanaprado manovasah ksemyo mohavinasanah ॥ 90 ॥

surottamascitrabhanuh sada vaibhavatatparah ।
suhrdagresarah siddho jnanamudro ganadhipah ॥ 91 ॥

amarascarmavasano vanchitarthaphalapradah ।
asamano’ntarahito devasimhasanadhipah ॥ 92 ॥

vivadahanta sarvatma kalah kalavivarjitah ।
visvatito visvakarta visveso visvakaranah ॥ 93 ॥

yogidhyeyo yoganistho yogatma yogavittamah ।
onkararupo bhagavan bindunadamayah sivah ॥ 94 ॥

caturmukhadisamstutyascaturvargaphalapradah ।
sahayacalaguhavasi saksanmoksarasakrtih ॥ 95 ॥

daksadhvarasamucchetta paksapatavivarjitah ।
onkaravacakah sambhuh sankarah sasisitalah ॥ 96 ॥

pankajasanasamsevyah kinkaramaravatsalah ।
natadaurbhagyatulagnih krtakautukavibhramah ॥ 97 ॥

trilokamohanah sriman tripundrankitamastakah ।
krauncarijanakah srimadgananathasutanvitah ॥ 98 ॥

adbhuto’nantavarado’paricchedyatmavaibhavah ।
istamurtapriyah sarva ekavirapriyamvadah ॥ 99 ॥

uhapohavinirmukta onkaresvarapujitah ।
kalanidhih kirtinathah kamesihrdayangamah ॥ 100 ॥

kamesvarah kamarupo gananathasahodarah ।
gadho gaganagambhiro gopalo gocaro guruh ॥ 101 ॥

ganeso gayako gopta ganapatyaganapriyah ।
ghantaninadarucirah karnalajjavibhanjanah ॥ 102 ॥

kesavah kevalah kantascakrapaniscaracarah ।
ghanaghano ghosayuktascandihrdayanandanah ॥ 103 ॥

citrarpitascitramayah cintitarthapradayakah ।
chadmacari chadmagatih cidabhasascidatmakah ॥ 104 ॥

chandomayaschatrapatih chandahsastravisaradah ।
jivano jivanadharo jyotihsastravisaradah ॥ 105 ॥

jyotirjyotsnamayo jeta jimutavaradayakah ।
janaghanasano jivo jivado jivanausadham ॥ 106 ॥

jaraharo jadyaharo jyotsnajalapravartakah ।
jnanesvaro jnanagamyo jnanamargaparayanah ॥ 107 ॥

tarusthastarumadhyastho damarisaktiranjakah ।
tarakastaratamyatma tipastarpanakarakah ॥ 108 ॥

tusaracalamadhyasthastusarakarabhusanah ।
trisugandhastrimurtisca trimukhastrikakuddharah ॥ 109 ॥

trilokimudrikabhusah trikalajnastrayimayah ।
tatvarupastarusthayi tantrivadanatatparah ॥ 110 ॥

adbhutanantasangramo dhakkavadanatatparah (kautukah) ।
tustastustimayah stotrapathako’ti(kati)priyastavah ॥ 111 ॥

tirthapriyastirtharatah tirthatanaparayanah ।
tailadipapriyastailapakkannapritamanasah ॥ 112 ॥

tailabhisekasantustastilacarvanatatparah ।
dinartihrddinabandhurdinanatho dayaparah ॥ 113 ॥

danujarirduhkhahanta dustabhutanisudanah ।
dinorudayako danto diptimandivyalocanah ॥ 114 ॥

dedipyamano durjneyo dinasammanatositah ।
daksinapremasantusto daridrayabadabanalah ॥ 115 ॥

dharmo dharmaprado dhyeyo dhimandhairyavibhusitah ।
nanarupadharo namro nadipulinasamsritah ॥ 116 ॥

natapriyo natyakaro narimanasamohanah ।
narado namarahito nanamantrarahasyavit ॥ 117 ॥

patih patityasamharta paravidyavikarsakah ।
puranapurusah punyah padyagadyapradayakah ॥ 118 ॥

parvatiramanah purnah puranagamasucakah ।
pasupahararasikah putradah putrapujitah ॥ 119 ॥

brahmandabhedano brahmajnani brahmanapalakah ।
bhutadhyakso bhutapatirbhutabhitinivaranah ॥ 120 ॥

bhadrakaro bhimagarbho bhimasangramalolupah ।
bhasmabhuso bhasmasamstho bhaiksyakarmaparayanah ॥ 121 ॥

bhanubhuso bhanurupo bhavanipritidayakah ।
bhavapriyo bhavarato bhavabhavavivarjitah ॥ 122 ॥

bhrajisnuji(rji)vasantusto bhattaro bhadravahanah ।
bhadrado bhrantirahito bhimacandipatirmahan ॥ 123 ॥

yajurvedapriyo yaji yamasamyamasamyutah ।
ramapujyo ramanatho ratnado ratnaharakah ॥ 124 ॥

rajyado ramavarado ranjako ratimargadhrt ।
ramanandamayo ramyo rajarajesvaro rasah ॥ 125 ॥

ratnamandiramadhyastho ratnapujaparayanah ।
ratnakaro laksaneso laksyado laksyalaksanah ॥ 126 ॥

lolaksinayako lobhi laksamantrajapapriyah ।
lambikamarganirato laksyakotyandanayakah ॥ 127 ॥

vidyaprado vitihota viravidyavikarsakah ।
varahipalako vanyo vanavasi vanapriyah ॥ 128 ॥

vanecaro vanacarah saktipujyah sikhipriyah ।
saraccandranibhah santah saktah samsayavarjitah ॥ 129 ॥

sapanugrahadah sankhapriyah satrunisudanah ।
satkrttikasusampujyah satsastrartharahasyavit ॥ 130 ॥

subhagah sarvajitsaumyah siddhamargapravartakah ।
sahajanandadah somah sarvasastra rahasyavit ॥ 131 ॥

sarvajitsarvavitsadhuh sarvadharma samanvitah ।
sarvadhyaksah sarvadevo maharsirmohanastravit ॥ 132 । ।
ksemankarah ksetrapalah ksayarogaksayankarah ।
nih simamahima nityo lilavigraharupadhrt ॥ 133 । ।
candanadravadigdhangah campeyakusumapriyah ।
samastabhaktasukhadah paramanurmahahnadah ॥ 134 । ।
akasago duspradharsah kapilah kalakandharah ।
karpugaurah kusalah satyasandho jitendriyah ॥ 135 । ।
sasvataisvaryavibhavah puskarah susamahitah ।
maharsih pandito brahmayonih sarvottamottamah ॥ 136 । ।
bhumibharartisamharta sadurmirahito mrdah ।
trivistapesvarah sarvahrdayambujamadhyagah ॥ 137 । ।
sahasradalapadmasthah sarvavarnopasobhitah ।
punyamurtih punyalabhyah punyasravanakirtanah ॥ 138 । ।
suryamandalamadhyasthascandramandalamadhyagah ।
sadbhaktadhyananigalah saranagatapalakah ॥ 139 । ।
svetatapatrarucirah svetacamaravijitah ।
sarvavayasampurnah sarvalaksanalaksitah ॥ 140 । ।
sarvamangalamangalyah sarvakaranakaranam ।
amodamodajanakah sarparajottariyakah ॥ 141 । ।
kapali govindasiddhah kantisamvalitananah ।
sarvasadgurusamsevyo divyacandanacarcitah ॥ 142 । ।
vilasinikrtollasah icchasaktinisevitah ।
ananto’nantasukhado nandanah sriniketanah ॥ 143 ॥

amrtabdhikrtavaso (tollasi) nityaklinno niramayah ।
anapayo’nantadrstih aprameyo’jaro’marah ॥ 144 ॥

anamayo’pratihatasca’pratarkyo’mrto’ksarah ।
amoghasiddhiradhara adharadheyavarjitah ॥ 145 ॥

isanatrayanirmukta ihamatravivarjitah ।
rgyajuhsamanayana rddhisiddhisamrddhidah ॥ 146 ॥

audaryanidhirapurna aihikamusmikapradah ।
suddhasanmatrasamvittasvarupasu(mu)khavigrahah ॥ 147 ॥

darsanaprathamabhaso dustadarsanavarjitah ।
agraganyo’cintyarupah kalikalmasanasanah ॥ 148 ॥

vimarsarupo vimalo nityatrpto nirasrayah ।
nityasuddho nityabuddho nityamukto niravrtah ॥ 149 ॥

maitryadivasanalabhyo mahapralayasamsthitah ।
mahakailasanilayah prajnanaghanavigrahah ॥ 150 ॥

srimadvyaghrapuravaso bhuktimuktiphalapradah ।
jagadyonirjagatsaksi jagadiso jaganmayah ॥ 151 ॥

japo japaparo japyo vidyasimhasanaprabhuh ।
tattvanam prakrtistattvam tattvampadanirupitah ॥ 152 ॥

dikkalagnyanavacchinnah sahajanandasagarah ।
prakrtih prakrtatitah prajnanaikarasakrtih ॥ 153 ॥

nihsankamatidurasthah cetyacetanacintakah ।
tarakantarasamsthanastarakastarakantakah ॥ 154 ॥

dhyanaikaprakato dhyeyo dhyanam (ni) dhyanavibhusanah ।
param vyoma param dhama paramanuh param padam ॥ 155 ॥

purnanandah sadanando nadamadhyapratisthitah ।
pramaviparyaya(napratyaya)titah pranatajnananasakah ॥ 156 ॥

banarcitanghrirbahudo balakelikutuhalah ।
brhattamo brahmapado brahmavidbrahmavitpriyah ॥ 157 ॥

bhruksepadattalaksmiko bhrumadhyadhyanalaksitah ।
yasaskaro ratnagarbho maharajyasukha pradah ॥ 158 ॥

sabdabrahma samaprapyo labhakrllokavisrutah ।
sasta sikhagranilayah saranyo yajakapriyah ॥ 159 ॥

samsaravedyah sarvajnah sarvabhesajabhesajam ।
manovacabhiragrahyah pancakosavilaksanah ॥ 160 ॥

avasthatrayanirmuktastvaksthah saksi turiyakah ।
pancabhutadidurasthah pratyagekaraso’vyayah ॥ 161 ॥

satcakrantahkrtollasah sadvikaravivarjitah ।
vijnanaghanasampurno vinavadanatatparah ॥ 162 ॥

niharakaragaurango mahalavanyavaridhih ।
parabhicarasamanah sadadhvopari samsthitah ॥ 163 ॥

susumnamarga sancari bisatantunibhakrtih ।
pinaki lingarupah srimangalavayavojjvalah ॥ 164 ॥

ksetradhipah susamvedyah sriprado vibhavapradah ।
sarvavasyakarah sarvatosakah putrapautridah ।
atmanathastirthanathah sapta(pti)nathah sadasivah ॥ 165 ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top