Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రమ్ ౨ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఆదిదేవో దయాసిన్ధురఖిలాగమదేశికః ।
దక్షిణామూర్తిరతులః శిక్షితాసురవిక్రమః ॥ ౧ ॥

కైలాసశిఖరోల్లాసీ కమనీయనిజాకృతిః ।
వీరాసనసమాసీనో వీణాపుస్తలసత్కరః ॥ ౨ ॥

అక్షమాలాలసత్పాణిశ్చిన్ముద్రితకరామ్బుజః ।
అపస్మారోపరిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహః ॥ ౩ ॥

చారుచామీకరాకారజటాలార్పితచన్ద్రమాః ।
అర్ధచన్ద్రాభనిటిలపాటీరతిలకోజ్జ్వలః ॥ ౪ ॥

కరుణాలహరీపూర్ణ కర్ణాన్తాయతలోచనః ।
కర్ణదివ్యోల్లసద్దివ్యమణికుణ్డలమణ్డితః ॥ ౫ ॥

వరవజ్రశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః ।
చారుచామ్పేయపుష్పాభనాసికాపుటరఞ్జితః ॥ ౬ ॥

దన్తాలికుసుమోత్కృష్టకోమలాధరపల్లవః ।
ముగ్ధస్మితపరీపాకప్రకాశితరదాఙ్కురః ॥ ౭ ॥

అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితః ।
అనర్ఘరత్నగ్రైవేయ విలసత్కమ్బుకన్ధరః ॥ ౮ ॥

మాణిక్యకఙ్కణోల్లాసి కరామ్బుజవిరాజితః ।
ముక్తాహారలసత్తుఙ్గ విపులోరస్కరాజితః ॥ ౯ ॥

ఆవర్తనాభిరోమాలివలిత్రయయుతోదరః ।
విశఙ్కటకటిన్యస్త వాచాల మణిమేఖలః ॥ ౧౦ ॥

కరిహస్తోపమేయోరురాదర్శోజ్జ్వలజానుకః ।
కన్దర్పతూణీజిజ్జఙ్ఘో గుల్పోదఞ్చితనూపురః ॥ ౧౧ ॥

మణిమఞ్జీర కిరణ కిఞ్జల్కితపదామ్బుజః ।
శాణోల్లీఢమణిశ్రేణీరమ్యాఙ్ఘ్రినఖమణ్డలః ॥ ౧౨ ॥

ఆపాదకర్ణకాముక్తభూషాశతమనోహరః ।
సనకాదిమహాయోగిసమారాధితపాదుకః ॥ ౧౩ ॥

యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానాత్మవైభవః ।
బ్రహ్మాదిదేవవినుతో యోగమాయానియోజకః ॥ ౧౪ ॥

శివయోగీ శివానన్దః శివభక్తిసముత్తరః ।
వేదాన్తసారసన్దోహః సర్వసత్వావలమ్బనః ॥ ౧౫ ॥

వటమూలాశ్రయో వాగ్మీ మాన్యో మలయజప్రియః ।
సుఖదో వాఞ్ఛితార్థజ్ఞః ప్రసన్నవదనేక్షణః ॥ ౧౬ ॥

కర్మసాక్షీ కర్మమా(యా)యీ సర్వకర్మఫలప్రదః ।
జ్ఞానదాతా సదాచారః సర్వపాపవిమోచనః ॥ ౧౭ ॥

అనాథనాథో భగవాన్ ఆశ్రితామరపాదపః ।
వరప్రదః ప్రకాశాత్మా సర్వభూతహితే రతః ॥ ౧౮ ॥

వ్యాఘ్రచర్మాసనాసీనః ఆదికర్తా మహేశ్వరః ।
సువిక్రమః సర్వగతో విశిష్టజనవత్సలః ॥ ౧౯ ॥

చిన్తాశోకప్రశమనో జగదానన్ద కారకః ।
రశ్మిమాన్ భువనేశానో దేవాసుర సుపూజితః ॥ ౨౦ ॥

మృత్యుఞ్జయో వ్యోమకేశః షట్త్రింశత్తత్వసఙ్గ్రహః ।
అజ్ఞాతసమ్భవో భిక్షురద్వితీయో దిగమ్బరః ॥ ౨౧ ॥

సమస్తదేవతామూర్తిః సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ।
సర్వసామ్రాజ్యనిపుణో ధర్మమార్గప్రవర్తకః ॥ ౨౨ ॥

విశ్వాధికః పశుపతిః పశుపాశవిమోచకః ।
అష్టమూర్తిర్దీప్తమూర్తిర్నామోచ్చారణముక్తిదః ॥ ౨౩ ॥

సహస్రాదిత్యసఙ్కాశః సదాషోడశవార్షికః ।
దివ్యకేలీసమాముక్తో దివ్యమాల్యామ్బరావృతః ॥ ౨౪ ॥

అనర్ఘరత్నసమ్పూర్ణో మల్లికాకుసుమప్రియః ।
తప్తచామీకరాకారః క్రుద్ధదావానలాకృతిః ॥ ౨౫ ॥

నిరఞ్జనో నిర్వికారో నిజా(రా)వాసో నిరాకృతిః ।
జగద్గురుర్జగత్కర్తా జగదీశో జగత్పతిః ॥ ౨౬ ॥

కామహన్తా కామమూర్తిః కల్యాణో వృషవాహనః ।
గఙ్గాధరో మహాదేవో దీనబన్ధవిమోచనః ॥ ౨౭ ॥

ధూర్జటిః ఖణ్డపరశుఃసద్గుణో గిరిజాసఖః ।
అవ్యయో భూతసేనేశః పాపఘ్నః పుణ్యదాయకః ॥ ౨౮ ॥

ఉపదేష్టా దృఢప్రజ్ఞో రుద్రో రోగవినాశకః ।
నిత్యానన్దో నిరాధారో హరో దేవశిఖామణిః ॥ ౨౯ ॥

ప్రణతార్తిహరః సోమః సాన్ద్రానన్దో మహామతిః ।
ఆశ్చ(ఐశ్వ)ర్యవైభవో దేవః సంసారార్ణవతారకః ॥ ౩౦ ॥

యజ్ఞేశో రాజరాజేశో భస్మరుద్రాక్షలాఞ్ఛనః ।
అనన్తస్తారకః స్థాణుఃసర్వవిద్యేశ్వరో హరిః ॥ ౩౧ ॥

విశ్వరూపో విరూపాక్షః ప్రభుః పరివృఢో దృఢః ।
భవ్యో జితారిషడ్వర్గో మహోదారోఽఘనాశనః ॥ ౩౨ ॥

సుకీర్తిరాదిపురుషో జరామరణవర్జితః ।
ప్రమాణభూతో దుర్జ్ఞేయః పుణ్యః పరపురఞ్జయః ॥ ౩౩ ॥

గుణాకరో గుణశ్రేష్ఠః సచ్చిదానన్ద విగ్రహః ।
సుఖదః కారణం కర్తా భవబన్ధవిమోచకః ॥ ౩౪ ॥

అనిర్విణ్ణో గుణగ్రాహీ నిష్కలఙ్కః కలఙ్కహా ।
పురుషః శాశ్వతో యోగీ వ్యక్తావ్యక్తః సనాతనః ॥ ౩౫ ॥

చరాచరాత్మా విశ్వాత్మా విశ్వకర్మా తమోఽపహృత్ ।
భుజఙ్గభూషణో భర్గస్తరుణః కరుణాలయః ॥ ౩౬ ॥

అణిమాదిగుణోపేతో లోకవశ్యవిధాయకః ।
యోగపట్టధరో ముక్తో ముక్తానాం పరమా గతిః ॥ ౩౭ ॥

గురురూపధరః శ్రీమాన్ పరమానన్దసాగరః ।
సహస్రబాహుః సర్వేశః సహస్రావయవాన్వితః ॥ ౩౮ ॥

సహస్రమూర్ధా సర్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
నిర్వికల్పో నిరాభాసః శాన్తః సూక్ష్మః పరాత్పరః ॥ ౩౯ ॥

సర్వాత్మకః సర్వసాక్షీ నిస్సఙ్గో నిరుపద్రవః ।
నిర్లేపః సకలాధ్యక్షః చిన్మయస్తమసః పరః ॥ ౪౦ ॥

జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నో యోగానన్దమయః శివః ।
శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పూర్ణో మహాయోగీశ్వరేశ్వరః ॥ ౪౧ ॥

సహస్రశక్తిసంయుక్తః పుణ్యకాయో దురాసదః ।
తారకబ్రహ్మ సమ్పూర్ణః తపస్విజనసంవృతః ॥ ౪౨ ॥

విధీన్ద్రామరసమ్పూజ్యో జ్యోతిషాం జ్యోతిరుత్తమః ।
నిరక్షరో నిరాలమ్బః స్వాత్మారామో వికర్తనః ॥ ౪౩ ॥

నిరవద్యో నిరాతఙ్కో భీమో భీమపరాక్రమః ।
వీరభద్రః పురారాతిర్జలన్ధరశిరోహరః ॥ ౪౪ ॥

అన్ధకాసురసంహర్తా భగనేత్రభిదద్భుతః ।
విశ్వగ్రాసోఽధర్మశత్రుర్బ్రహ్మజ్ఞానై(నన్దై)కమన్దిరః ॥ ౪౫ ॥

అగ్రేసరస్తీర్థభూతః సితభస్మావగుణ్ఠనః ।
అకుణ్ఠమేధాః శ్రీకణ్ఠో వైకుణ్ఠపరమప్రియః ॥ ౪౬ ॥

లలాటోజ్జ్వలనేత్రాబ్జః తుషారకరశేఖరః ।
గజాసురశిరశ్ఛేత్తా గఙ్గోద్భాసితమూర్ధజః ॥ ౪౭ ॥

కల్యాణాచలకోదణ్డః కమలాపతిసాయకః ।
వారాం శేవధితూణీరః సరోజాసనసారథిః ॥ ౪౮ ॥

త్రయీతురఙ్గసఙ్క్రాన్తో వాసుకిజ్యావిరాజితః ।
రవీన్దుచరణాచారిధరారథవిరాజితః ॥ ౪౯ ॥

త్రయ్యన్తప్రగ్రహోదారః ఉడుకణ్ఠారవోజ్జ్వలః ।
ఉత్తానభల్లవామాఢయో లీలావిజితదానవః ॥ ౫౦ ॥

జాతు ప్రపఞ్చజనితజీవనోపాయనోత్సుకః ।
సంసారార్ణవసమ్మగ్న సముద్ధరణపణ్డితః ॥ ౫౧ ॥

మత్తద్విరదధిక్కారిగతివైభవమఞ్జులః ।
మత్తకోకిలమాధుర్య రసనిర్భరనిస్వనః ॥ ౫౨ ॥

కైవల్యోదితకల్లోలలీలాతాణ్డవపణ్డితః ।
విష్ణుర్జిష్ణుర్వాసుదేవః ప్రభవిష్ణుః పురాతనః ॥ ౫౩ ॥

వర్ధిష్ణుర్వరదో వైద్యో హరిర్నారాయణోఽచ్యుతః ।
అజ్ఞానవనదావాగ్నిః ప్రజ్ఞాప్రాసాదభూపతిః ॥ ౫౪ ॥

సర్వభూషితసర్వాఙ్గః కర్పూరోజ్జ్వలితాకృతిః ।
అనాదిమధ్యనిధనో గిరిశో గిరిజాపతిః ॥ ౫౫ ॥

వీతరాగో వినీతాత్మా తపస్వీ భూతభావనః ।
దేవాసురగురుర్ధ్యేయో(దేవో) దేవాసురనమస్కృతిః ॥ ౫౬ ॥

దేవాదిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ।
సర్వదేవమయోఽచిన్త్యో దేవతాత్మాఽఽత్మసమ్భవః ॥ ౫౭ ॥

నిర్లేపో నిష్ప్రపఞ్చాత్మా నిర్వ్యగ్రో విఘ్ననాశనః ।
ఏకజ్యోతిర్నిరానన్దో వ్యాప్తమూర్తినాకులః ॥ ౫౮ ॥

నిరవద్యో బహు(ధో)పాయో విద్యారాశిరకృత్రిమః ।
నిత్యానన్దః సురాధ్యక్షో నిస్సఙ్కల్పో నిరఞ్జనః ॥ ౫౯ ॥

నిరాతఙ్కో నిరాకారో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ।
విద్యాధరో వియత్కేశో మార్కణ్డయౌవనః ప్రభుః ॥ ౬౦ ॥

భైరవో భైరవీనాథః కామదః కమలాసనః ।
వేదవేద్యః సురానన్దో లసజ్జ్యోతిః ప్రభాకరః ॥ ౬౧ ॥

చూడామణిః సురాధీశో యక్షగేయో హరిప్రియః ।
నిర్లేపో నీతిమాన్ సూత్రీ శ్రీహాలాహలసున్దరః ॥ ౬౨ ॥

ధర్మరక్షో మహారాజః కిరీటీ వన్దితో గుహః ।
మాధవో యామినీనాథః శమ్బరః శమ్బరీప్రియః ॥ ౬౩ ॥

సఙ్గీతవేత్తా లోకజ్ఞః శాన్తః కలశసమ్భవః ।
బహ్మణ్యో వరదో నిత్యః శూలీ గురుపరో హరః ॥ ౬౪ ॥

మార్తాణ్డః పుణ్డరీకాక్షః కర్మజ్ఞో లోకనాయకః ।
త్రివిక్రమో ముకున్దార్చ్యో వైద్యనాథః పురన్దరః ॥ ౬౫ ॥

భాషావిహీనో భాషాజ్ఞో విఘ్నేశో విఘ్ననాశనః ।
కిన్నరేశో బృహద్భానుః శ్రీనివాసః కపాలభృత్ ॥ ౬౬ ॥

విజయీ భూతవాహశ్చ భీమసేనో దివాకరః ।
బిల్వప్రియో వసిష్ఠేశః సర్వమార్గప్రవర్తకః ॥ ౬౭ ॥

ఓషధీశో వామదేవో గోవిన్దో నీలలోహితః ।
షడర్ధనయనః శ్రీమాన్ మహాదేవో వృషధ్వజః ॥ ౬౮ ॥

కర్పూరవీటికాలోలః కర్పూరవరచర్చితః ।
అవ్యాజకరుణమూర్తిస్త్యాగరాజః క్షపాకరః ॥ ౬౯ ॥

ఆశ్చర్యవిగ్రహః సూక్ష్మః సిద్ధేశః స్వర్ణభైరవః ।
దేవరాజః కృపాసిన్ధురద్వయోఽమితవిక్రమః ॥ ౭౦ ॥

నిర్భేదో నిత్యసత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్ ।
నిరపాయో నిరాసఙ్గో నిఃశబ్దో నిరుపాధికః ॥ ౭౧ ॥

భవః సర్వేశ్వరః స్వామీ భవభీతివిభఞ్జనః ।
దారిద్రయతృణకూటాగ్నిః దారితాసురసన్తతిః ॥ ౭౨ ॥

ముక్తిదో ముదితః కుబ్జో ధార్మికో భక్తవత్సలః ।
అభ్యాసాతిశయజ్ఞేయశ్చన్ద్రమౌలిః కలాధరః ॥ ౭౩ ॥

మహాబలో మహావీర్యో విభుఃశ్రీశః శుభప్రదః (ప్రియః) ।
సిద్ధఃపురాణపురుషో రణమణ్డలభైరవః ॥ ౭౪ ॥

సద్యోజాతో వటారణ్యవాసీ పురుషవల్లభః ।
హరికేశో మహాత్రాతా నీలగ్రీవః సుమఙ్గలః ॥ ౭౫ ॥

హిరణ్యబాహుస్తిగ్మాంశుః కామేశః సోమవిగ్రహః ।
సర్వాత్మా సర్వసత్కర్తా తాణ్డవో ముణ్డమాలికః ॥ ౭౬ ॥

అగ్రగణ్యః సుగమ్భీరో దేశికో వైదికోత్తమః ।
ప్రసన్నదేవో వాగీశః చిన్తాతిమిరభాస్కరః ॥ ౭౭ ॥

గౌరీపతిస్తుఙ్గమౌలిః మధురాజో మహాకవిః ।
శ్రీధరః సర్వసిద్ధేశో విశ్వనాథో దయానిధిః ॥ ౭౮ ॥

అన్తర్ముఖో బహిర్దృష్టిః సిద్ధవేషో మనోహరః ।
కృత్తివాసాః కృపాసిన్ధుర్మన్త్రసిద్ధో మతిప్రదః ॥ ౭౯ ॥

మహోత్కృష్టః పుణ్యకరో జగత్సాక్షీ సదాశివః ।
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా విశ్వకర్మా తపోనిధిః ॥ ౮౦ ॥

ఛన్దోమయో మహాజ్ఞానీ సర్వజ్ఞో దేవవన్దితః ।
సార్వభౌమః సదానన్దః కరుణామృతవారిధిః ॥ ౮౧ । ।
కాలకాలః కలిధ్వంసీ జరామరణనాశకః ।
శితికణ్ఠశ్చిదానన్దో యోగినీగణసేవితః ॥ ౮౨ ॥

చణ్డీశః సుఖసంవేద్యః పుణ్యశ్లోకో దివస్పతిః ।
స్థాయీ సకలతత్త్వాత్మా సదా సేవకవర్ధకః ॥ ౮౩ ॥

రోహితాశ్వః క్షమారూపీ తప్తచామీకరప్రభః ।
త్రియమ్బకో వరరూచిః దేవదేవశ్చతుర్భుజః ॥ ౮౪ ॥

విశ్వమ్భరో విచిత్రాఙ్గో విధాతా పురనాశ(శాస)నః ।
సుబ్రహ్మణ్యో జగత్స్వామీ లోహితాక్షః శివోత్తమః ॥ ౮౫ ॥

నక్షత్రమాల్యాభరణో భగవాన్ తమసః పరః ।
విధికర్తా విధానజ్ఞః ప్రధానపురుషేశ్వరః ॥ ౮౬ ॥

చిన్తామణిః సురగురుర్ధ్యేయో నీరాజనప్రియః ।
గోవిన్దో రాజరాజేశో బహుపుష్పార్చనప్రియః ॥ ౮౭ ॥

సర్వానన్దో దయారూపీ శైలజాసుమనోహరః ।
సువిక్రమః సర్వగతో హేతుసాధనవర్జితః ॥ ౮౮ ॥

వృషాఙ్కో రమణీయాఙ్గః సత్కర్తా సామపారగః ।
చిన్తాశోకప్రశమనః సర్వవిద్యావిశారదః ॥ ౮౯ ॥

భక్తవిజ్ఞప్తిసన్ధాతా వక్తా గిరివరాకృతిః ।
జ్ఞానప్రదో మనోవాసః క్షేమ్యో మోహవినాశనః ॥ ౯౦ ॥

సురోత్తమశ్చిత్రభానుః సదా వైభవతత్పరః ।
సుహృదగ్రేసరః సిద్ధో జ్ఞానముద్రో గణాధిపః ॥ ౯౧ ॥

అమరశ్చర్మవసనో వాఞ్ఛితార్థఫలప్రదః ।
అసమానోఽన్తరహితో దేవసింహాసనాధిపః ॥ ౯౨ ॥

వివాదహన్తా సర్వాత్మా కాలః కాలవివర్జితః ।
విశ్వాతీతో విశ్వకర్తా విశ్వేశో విశ్వకారణః ॥ ౯౩ ॥

యోగిధ్యేయో యోగనిష్ఠో యోగాత్మా యోగవిత్తమః ।
ఓఙ్కారరూపో భగవాన్ బిన్దునాదమయః శివః ॥ ౯౪ ॥

చతుర్ముఖాదిసంస్తుత్యశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ।
సహయాచలగుహావాసీ సాక్షాన్మోక్షరసాకృతిః ॥ ౯౫ ॥

దక్షాధ్వరసముచ్ఛేత్తా పక్షపాతవివర్జితః ।
ఓఙ్కారవాచకః శమ్భుః శఙ్కరః శశిశీతలః ॥ ౯౬ ॥

పఙ్కజాసనసంసేవ్యః కిఙ్కరామరవత్సలః ।
నతదౌర్భాగ్యతూలాగ్నిః కృతకౌతుకవిభ్రమః ॥ ౯౭ ॥

త్రిలోకమోహనః శ్రీమాన్ త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకః ।
క్రౌఞ్చరిజనకః శ్రీమద్గణనాథసుతాన్వితః ॥ ౯౮ ॥

అద్భుతోఽనన్తవరదోఽపరిచ్ఛేద్యాత్మవైభవః ।
ఇష్టామూర్తప్రియః శర్వ ఏకవీరప్రియంవదః ॥ ౯౯ ॥

ఊహాపోహవినిర్ముక్త ఓఙ్కారేశ్వరపూజితః ।
కలానిధిః కీర్తినాథః కామేశీహృదయఙ్గమః ॥ ౧౦౦ ॥

కామేశ్వరః కామరూపో గణనాథసహోదరః ।
గాఢో గగనగమ్భీరో గోపాలో గోచరో గురుః ॥ ౧౦౧ ॥

గణేశో గాయకో గోప్తా గాణాపత్యగణప్రియః ।
ఘణ్టానినాదరుచిరః కర్ణలజ్జావిభఞ్జనః ॥ ౧౦౨ ॥

కేశవః కేవలః కాన్తశ్చక్రపాణిశ్చరాచరః ।
ఘనాఘనో ఘోషయుక్తశ్చణ్డీహృదయనన్దనః ॥ ౧౦౩ ॥

చిత్రార్పితశ్చిత్రమయః చిన్తితార్థప్రదాయకః ।
ఛద్మచారీ ఛద్మగతిః చిదాభాసశ్చిదాత్మకః ॥ ౧౦౪ ॥

ఛన్దోమయశ్ఛత్రపతిః ఛన్దఃశాస్త్రవిశారదః ।
జీవనో జీవనాధారో జ్యోతిఃశాస్త్రవిశారదః ॥ ౧౦౫ ॥

జ్యోతిర్జ్యోత్స్నామయో జేతా జీమూతవరదాయకః ।
జనాఘనాశనో జీవో జీవదో జీవనౌషధమ్ ॥ ౧౦౬ ॥

జరాహరో జాడ్యహరో జ్యోత్స్నాజాలప్రవర్తకః ।
జ్ఞానేశ్వరో జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానమార్గపరాయణః ॥ ౧౦౭ ॥

తరుస్థస్తరుమధ్యస్థో డామరీశక్తిరఞ్జకః ।
తారకస్తారతమ్యాత్మా టీపస్తర్పణకారకః ॥ ౧౦౮ ॥

తుషారాచలమధ్యస్థస్తుషారకరభూషణః ।
త్రిసుగన్ధస్త్రిమూర్తిశ్చ త్రిముఖస్త్రికకుద్ధరః ॥ ౧౦౯ ॥

త్రిలోకీముద్రికాభూషః త్రికాలజ్ఞస్త్రయీమయః ।
తత్వరూపస్తరుస్థాయీ తన్త్రీవాదనతత్పరః ॥ ౧౧౦ ॥

అద్భుతానన్తసఙ్గ్రామో ఢక్కావాదనతత్పరః (కౌతుకః) ।
తుష్టస్తుష్టిమయః స్తోత్రపాఠకోఽతి(కాతి)ప్రియస్తవః ॥ ౧౧౧ ॥

తీర్థప్రియస్తీర్థరతః తీర్థాటనపరాయణః ।
తైలదీపప్రియస్తైలపక్కాన్నప్రీతమానసః ॥ ౧౧౨ ॥

తైలాభిషేకసన్తుష్టస్తిలచర్వణతత్పరః ।
దీనార్తిహృద్దీనబన్ధుర్దీననాథో దయాపరః ॥ ౧౧౩ ॥

దనుజారిర్దుఃఖహన్తా దుష్టభూతనిషూదనః ।
దీనోరుదాయకో దాన్తో దీప్తిమాన్దివ్యలోచనః ॥ ౧౧౪ ॥

దేదీప్యమానో దుర్జ్ఞేయో దీనసమ్మానతోషితః ।
దక్షిణాప్రేమసన్తుష్టో దారిద్రయబడబానలః ॥ ౧౧౫ ॥

ధర్మో ధర్మప్రదో ధ్యేయో ధీమాన్ధైర్యవిభూషితః ।
నానారూపధరో నమ్రో నదీపులినసంశ్రితః ॥ ౧౧౬ ॥

నటప్రియో నాట్యకరో నారీమానసమోహనః ।
నారదో నామరహితో నానామన్త్రరహస్యవిత్ ॥ ౧౧౭ ॥

పతిః పాతిత్యసంహర్తా పరవిద్యావికర్షకః ।
పురాణపురుషః పుణ్యః పద్యగద్యప్రదాయకః ॥ ౧౧౮ ॥

పార్వతీరమణః పూర్ణః పురాణాగమసూచకః ।
పశూపహారరసికః పుత్రదః పుత్రపూజితః ॥ ౧౧౯ ॥

బ్రహ్మాణ్డభేదనో బ్రహ్మజ్ఞానీ బ్రాహ్మణపాలకః ।
భూతాధ్యక్షో భూతపతిర్భూతభీతినివారణః ॥ ౧౨౦ ॥

భద్రాకారో భీమగర్భో భీమసఙ్గ్రామలోలుపః ।
భస్మభూషో భస్మసంస్థో భైక్ష్యకర్మపరాయణః ॥ ౧౨౧ ॥

భానుభూషో భానురూపో భవానీప్రీతిదాయకః ।
భవప్రియో భావరతో భావాభావవివర్జితః ॥ ౧౨౨ ॥

భ్రాజిష్ణుజీ(ర్జీ)వసన్తుష్టో భట్టారో భద్రవాహనః ।
భద్రదో భ్రాన్తిరహితో భీమచణ్డీపతిర్మహాన్ ॥ ౧౨౩ ॥

యజుర్వేదప్రియో యాజీ యమసంయమసంయుతః ।
రామపూజ్యో రామనాథో రత్నదో రత్నహారకః ॥ ౧౨౪ ॥

రాజ్యదో రామవరదో రఞ్జకో రతిమార్గధృత్ ।
రామానన్దమయో రమ్యో రాజరాజేశ్వరో రసః ॥ ౧౨౫ ॥

రత్నమన్దిరమధ్యస్థో రత్నపూజాపరాయణః ।
రత్నాకారో లక్షణేశో లక్ష్యదో లక్ష్యలక్షణః ॥ ౧౨౬ ॥

లోలాక్షీనాయకో లోభీ లక్షమన్త్రజపప్రియః ।
లమ్బికామార్గనిరతో లక్ష్యకోట్యణ్డనాయకః ॥ ౧౨౭ ॥

విద్యాప్రదో వీతిహోతా వీరవిద్యావికర్షకః ।
వారాహీపాలకో వన్యో వనవాసీ వనప్రియః ॥ ౧౨౮ ॥

వనేచరో వనచరః శక్తిపూజ్యః శిఖిప్రియః ।
శరచ్చన్ద్రనిభః శాన్తః శక్తః సంశయవర్జితః ॥ ౧౨౯ ॥

శాపానుగ్రహదః శఙ్ఖప్రియః శత్రునిషూదనః ।
షట్కృత్తికాసుసమ్పూజ్యః షట్శాస్త్రార్థరహస్యవిత్ ॥ ౧౩౦ ॥

సుభగః సర్వజిత్సౌమ్యః సిద్ధమార్గప్రవర్తకః ।
సహజానన్దదః సోమః సర్వశాస్త్ర రహస్యవిత్ ॥ ౧౩౧ ॥

సర్వజిత్సర్వవిత్సాధుః సర్వధర్మ సమన్వితః ।
సర్వాధ్యక్షః సర్వదేవో మహర్షిర్మోహనాస్త్రవిత్ ॥ ౧౩౨ । ।
క్షేమఙ్కరః క్షేత్రపాలః క్షయరోగక్షయఙ్కరః ।
నిః సీమమహిమా నిత్యో లీలావిగ్రహరూపధృత్ ॥ ౧౩౩ । ।
చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గః చామ్పేయకుసుమప్రియః ।
సమస్తభక్తసుఖదః పరమాణుర్మహాహ్నదః ॥ ౧౩౪ । ।
ఆకాశగో దుష్ప్రధర్షః కపిలః కాలకన్ధరః ।
కర్పూగౌరః కుశలః సత్యసన్ధో జితేన్ద్రియః ॥ ౧౩౫ । ।
శాశ్వతైశ్వర్యవిభవః పుష్కరః సుసమాహితః ।
మహర్షిః పణ్డితో బ్రహ్మయోనిః సర్వోత్తమోత్తమః ॥ ౧౩౬ । ।
భూమిభారార్తిసంహర్తా షడూర్మిరహితో మృడః ।
త్రివిష్టపేశ్వరః సర్వహృదయామ్బుజమధ్యగః ॥ ౧౩౭ । ।
సహస్రదలపద్మస్థః సర్వవర్ణోపశోభితః ।
పుణ్యమూర్తిః పుణ్యలభ్యః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ॥ ౧౩౮ । ।
సూర్యమణ్డలమధ్యస్థశ్చన్ద్రమణ్డలమధ్యగః ।
సద్భక్తధ్యాననిగలః శరణాగతపాలకః ॥ ౧౩౯ । ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ।
సర్వావయసమ్పూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః ॥ ౧౪౦ । ।
సర్వమఙ్గలామాఙ్గల్యః సర్వకారణకారణమ్ ।
ఆమోదమోదజనకః సర్పరాజోత్తరీయకః ॥ ౧౪౧ । ।
కపాలీ గోవిన్దసిద్ధః కాన్తిసంవలితాననః ।
సర్వసద్గురుసంసేవ్యో దివ్యచన్దనచర్చితః ॥ ౧౪౨ । ।
విలాసినీకృతోల్లాసః ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః ।
అనన్తోఽనన్తసుఖదో నన్దనః శ్రీనికేతనః ॥ ౧౪౩ ॥

అమృతాబ్ధికృతావాసో (తోల్లాసీ) నిత్యక్లిన్నో నిరామయః ।
అనపాయోఽనన్తదృష్టిః అప్రమేయోఽజరోఽమరః ॥ ౧౪౪ ॥

అనామయోఽప్రతిహతశ్చాఽప్రతర్క్యోఽమృతోఽక్షరః ।
అమోఘసిద్ధిరాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥ ౧౪౫ ॥

ఈషణాత్రయనిర్ముక్త ఈహామాత్రవివర్జితః ।
ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమృద్ధిదః ॥ ౧౪౬ ॥

ఔదార్యనిధిరాపూర్ణ ఐహికాముష్మికప్రదః ।
శుద్ధసన్మాత్రసంవిత్తాస్వరూపసు(ము)ఖవిగ్రహః ॥ ౧౪౭ ॥

దర్శనప్రథమాభాసో దుష్టదర్శనవర్జితః ।
అగ్రగణ్యోఽచిన్త్యరూపః కలికల్మషనాశనః ॥ ౧౪౮ ॥

విమర్శరూపో విమలో నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః ।
నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధో నిత్యముక్తో నిరావృతః ॥ ౧౪౯ ॥

మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యో మహాప్రలయసంస్థితః ।
మహాకైలాసనిలయః ప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహః ॥ ౧౫౦ ॥

శ్రీమద్వ్యాఘ్రపురావాసో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ।
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ॥ ౧౫౧ ॥

జపో జపపరో జప్యో విద్యాసింహాసనప్రభుః ।
తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వమ్పదనిరూపితః ॥ ౧౫౨ ॥

దిక్కాలాగ్న్యనవచ్ఛిన్నః సహజానన్దసాగరః ।
ప్రకృతిః ప్రాకృతాతీతః ప్రజ్ఞానైకరసాకృతిః ॥ ౧౫౩ ॥

నిఃశఙ్కమతిదూరస్థః చేత్యచేతనచిన్తకః ।
తారకాన్తరసంస్థానస్తారకస్తారకాన్తకః ॥ ౧౫౪ ॥

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం (నీ) ధ్యానవిభూషణః ।
పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాణుః పరం పదమ్ ॥ ౧౫౫ ॥

పూర్ణానన్దః సదానన్దో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ।
ప్రమావిపర్యయా(ణప్రత్యయా)తీతః ప్రణతాజ్ఞాననాశకః ॥ ౧౫౬ ॥

బాణార్చితాఙ్ఘ్రిర్బహుదో బాలకేలికుతూహలః ।
బృహత్తమో బ్రహ్మపదో బ్రహ్మవిద్బ్రహ్మవిత్ప్రియః ॥ ౧౫౭ ॥

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భ్రూమధ్యధ్యానలక్షితః ।
యశస్కరో రత్నగర్భో మహారాజ్యసుఖ ప్రదః ॥ ౧౫౮ ॥

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ।
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యో యాజకప్రియః ॥ ౧౫౯ ॥

సంసారవేద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజమ్ ।
మనోవాచాభిరగ్రాహ్యః పఞ్చకోశవిలక్షణః ॥ ౧౬౦ ॥

అవస్థాత్రయనిర్ముక్తస్త్వక్స్థః సాక్షీ తురీయకః ।
పఞ్చభూతాదిదూరస్థః ప్రత్యగేకరసోఽవ్యయః ॥ ౧౬౧ ॥

షట్చక్రాన్తఃకృతోల్లాసః షడ్వికారవివర్జితః ।
విజ్ఞానఘనసమ్పూర్ణో వీణావాదనతత్పరః ॥ ౧౬౨ ॥

నీహారాకారగౌరాఙ్గో మహాలావణ్యవారిధిః ।
పరాభిచారశమనః షడధ్వోపరి సంస్థితః ॥ ౧౬౩ ॥

సుషుమ్నామార్గ సఞ్చారీ బిసతన్తునిభాకృతిః ।
పినాకీ లిఙ్గరూపః శ్రీమఙ్గలావయవోజ్జ్వలః ॥ ౧౬౪ ॥

క్షేత్రాధిపః సుసంవేద్యః శ్రీప్రదో విభవప్రదః ।
సర్వవశ్యకరః సర్వతోషకః పుత్రపౌత్రిదః ।
ఆత్మనాథస్తీర్థనాథః సప్త(ప్తి)నాథః సదాశివః ॥ ౧౬౫ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top