Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Gujarati

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ૨ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।

આદિદેવો દયાસિન્ધુરખિલાગમદેશિકઃ ।
દક્ષિણામૂર્તિરતુલઃ શિક્ષિતાસુરવિક્રમઃ ॥ ૧ ॥

કૈલાસશિખરોલ્લાસી કમનીયનિજાકૃતિઃ ।
વીરાસનસમાસીનો વીણાપુસ્તલસત્કરઃ ॥ ૨ ॥

અક્ષમાલાલસત્પાણિશ્ચિન્મુદ્રિતકરામ્બુજઃ ।
અપસ્મારોપરિન્યસ્તસવ્યપાદસરોરુહઃ ॥ ૩ ॥

ચારુચામીકરાકારજટાલાર્પિતચન્દ્રમાઃ ।
અર્ધચન્દ્રાભનિટિલપાટીરતિલકોજ્જ્વલઃ ॥ ૪ ॥

કરુણાલહરીપૂર્ણ કર્ણાન્તાયતલોચનઃ ।
કર્ણદિવ્યોલ્લસદ્દિવ્યમણિકુણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૫ ॥

વરવજ્રશિલાદર્શપરિભાવિકપોલભૂઃ ।
ચારુચામ્પેયપુષ્પાભનાસિકાપુટરઞ્જિતઃ ॥ ૬ ॥

દન્તાલિકુસુમોત્કૃષ્ટકોમલાધરપલ્લવઃ ।
મુગ્ધસ્મિતપરીપાકપ્રકાશિતરદાઙ્કુરઃ ॥ ૭ ॥

અનાકલિતસાદૃશ્યચિબુકશ્રીવિરાજિતઃ ।
અનર્ઘરત્નગ્રૈવેય વિલસત્કમ્બુકન્ધરઃ ॥ ૮ ॥

માણિક્યકઙ્કણોલ્લાસિ કરામ્બુજવિરાજિતઃ ।
મુક્તાહારલસત્તુઙ્ગ વિપુલોરસ્કરાજિતઃ ॥ ૯ ॥

આવર્તનાભિરોમાલિવલિત્રયયુતોદરઃ ।
વિશઙ્કટકટિન્યસ્ત વાચાલ મણિમેખલઃ ॥ ૧૦ ॥

કરિહસ્તોપમેયોરુરાદર્શોજ્જ્વલજાનુકઃ ।
કન્દર્પતૂણીજિજ્જઙ્ઘો ગુલ્પોદઞ્ચિતનૂપુરઃ ॥ ૧૧ ॥

મણિમઞ્જીર કિરણ કિઞ્જલ્કિતપદામ્બુજઃ ।
શાણોલ્લીઢમણિશ્રેણીરમ્યાઙ્ઘ્રિનખમણ્ડલઃ ॥ ૧૨ ॥

આપાદકર્ણકામુક્તભૂષાશતમનોહરઃ ।
સનકાદિમહાયોગિસમારાધિતપાદુકઃ ॥ ૧૩ ॥

યક્ષકિન્નરગન્ધર્વસ્તૂયમાનાત્મવૈભવઃ ।
બ્રહ્માદિદેવવિનુતો યોગમાયાનિયોજકઃ ॥ ૧૪ ॥

શિવયોગી શિવાનન્દઃ શિવભક્તિસમુત્તરઃ ।
વેદાન્તસારસન્દોહઃ સર્વસત્વાવલમ્બનઃ ॥ ૧૫ ॥

વટમૂલાશ્રયો વાગ્મી માન્યો મલયજપ્રિયઃ ।
સુખદો વાઞ્છિતાર્થજ્ઞઃ પ્રસન્નવદનેક્ષણઃ ॥ ૧૬ ॥

કર્મસાક્ષી કર્મમા(યા)યી સર્વકર્મફલપ્રદઃ ।
જ્ઞાનદાતા સદાચારઃ સર્વપાપવિમોચનઃ ॥ ૧૭ ॥

અનાથનાથો ભગવાન્ આશ્રિતામરપાદપઃ ।
વરપ્રદઃ પ્રકાશાત્મા સર્વભૂતહિતે રતઃ ॥ ૧૮ ॥

વ્યાઘ્રચર્માસનાસીનઃ આદિકર્તા મહેશ્વરઃ ।
સુવિક્રમઃ સર્વગતો વિશિષ્ટજનવત્સલઃ ॥ ૧૯ ॥

ચિન્તાશોકપ્રશમનો જગદાનન્દ કારકઃ ।
રશ્મિમાન્ ભુવનેશાનો દેવાસુર સુપૂજિતઃ ॥ ૨૦ ॥

મૃત્યુઞ્જયો વ્યોમકેશઃ ષટ્ત્રિંશત્તત્વસઙ્ગ્રહઃ ।
અજ્ઞાતસમ્ભવો ભિક્ષુરદ્વિતીયો દિગમ્બરઃ ॥ ૨૧ ॥

સમસ્તદેવતામૂર્તિઃ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ।
સર્વસામ્રાજ્યનિપુણો ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૨૨ ॥

વિશ્વાધિકઃ પશુપતિઃ પશુપાશવિમોચકઃ ।
અષ્ટમૂર્તિર્દીપ્તમૂર્તિર્નામોચ્ચારણમુક્તિદઃ ॥ ૨૩ ॥

સહસ્રાદિત્યસઙ્કાશઃ સદાષોડશવાર્ષિકઃ ।
દિવ્યકેલીસમામુક્તો દિવ્યમાલ્યામ્બરાવૃતઃ ॥ ૨૪ ॥

અનર્ઘરત્નસમ્પૂર્ણો મલ્લિકાકુસુમપ્રિયઃ ।
તપ્તચામીકરાકારઃ ક્રુદ્ધદાવાનલાકૃતિઃ ॥ ૨૫ ॥

નિરઞ્જનો નિર્વિકારો નિજા(રા)વાસો નિરાકૃતિઃ ।
જગદ્ગુરુર્જગત્કર્તા જગદીશો જગત્પતિઃ ॥ ૨૬ ॥

કામહન્તા કામમૂર્તિઃ કલ્યાણો વૃષવાહનઃ ।
ગઙ્ગાધરો મહાદેવો દીનબન્ધવિમોચનઃ ॥ ૨૭ ॥

ધૂર્જટિઃ ખણ્ડપરશુઃસદ્ગુણો ગિરિજાસખઃ ।
અવ્યયો ભૂતસેનેશઃ પાપઘ્નઃ પુણ્યદાયકઃ ॥ ૨૮ ॥

ઉપદેષ્ટા દૃઢપ્રજ્ઞો રુદ્રો રોગવિનાશકઃ ।
નિત્યાનન્દો નિરાધારો હરો દેવશિખામણિઃ ॥ ૨૯ ॥

પ્રણતાર્તિહરઃ સોમઃ સાન્દ્રાનન્દો મહામતિઃ ।
આશ્ચ(ઐશ્વ)ર્યવૈભવો દેવઃ સંસારાર્ણવતારકઃ ॥ ૩૦ ॥

યજ્ઞેશો રાજરાજેશો ભસ્મરુદ્રાક્ષલાઞ્છનઃ ।
અનન્તસ્તારકઃ સ્થાણુઃસર્વવિદ્યેશ્વરો હરિઃ ॥ ૩૧ ॥

વિશ્વરૂપો વિરૂપાક્ષઃ પ્રભુઃ પરિવૃઢો દૃઢઃ ।
ભવ્યો જિતારિષડ્વર્ગો મહોદારોઽઘનાશનઃ ॥ ૩૨ ॥

સુકીર્તિરાદિપુરુષો જરામરણવર્જિતઃ ।
પ્રમાણભૂતો દુર્જ્ઞેયઃ પુણ્યઃ પરપુરઞ્જયઃ ॥ ૩૩ ॥

ગુણાકરો ગુણશ્રેષ્ઠઃ સચ્ચિદાનન્દ વિગ્રહઃ ।
સુખદઃ કારણં કર્તા ભવબન્ધવિમોચકઃ ॥ ૩૪ ॥

અનિર્વિણ્ણો ગુણગ્રાહી નિષ્કલઙ્કઃ કલઙ્કહા ।
પુરુષઃ શાશ્વતો યોગી વ્યક્તાવ્યક્તઃ સનાતનઃ ॥ ૩૫ ॥

ચરાચરાત્મા વિશ્વાત્મા વિશ્વકર્મા તમોઽપહૃત્ ।
ભુજઙ્ગભૂષણો ભર્ગસ્તરુણઃ કરુણાલયઃ ॥ ૩૬ ॥

અણિમાદિગુણોપેતો લોકવશ્યવિધાયકઃ ।
યોગપટ્ટધરો મુક્તો મુક્તાનાં પરમા ગતિઃ ॥ ૩૭ ॥

ગુરુરૂપધરઃ શ્રીમાન્ પરમાનન્દસાગરઃ ।
સહસ્રબાહુઃ સર્વેશઃ સહસ્રાવયવાન્વિતઃ ॥ ૩૮ ॥

સહસ્રમૂર્ધા સર્વાત્મા સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ।
નિર્વિકલ્પો નિરાભાસઃ શાન્તઃ સૂક્ષ્મઃ પરાત્પરઃ ॥ ૩૯ ॥

સર્વાત્મકઃ સર્વસાક્ષી નિસ્સઙ્ગો નિરુપદ્રવઃ ।
નિર્લેપઃ સકલાધ્યક્ષઃ ચિન્મયસ્તમસઃ પરઃ ॥ ૪૦ ॥

જ્ઞાનવૈરાગ્યસમ્પન્નો યોગાનન્દમયઃ શિવઃ ।
શાશ્વતૈશ્વર્યસમ્પૂર્ણો મહાયોગીશ્વરેશ્વરઃ ॥ ૪૧ ॥

સહસ્રશક્તિસંયુક્તઃ પુણ્યકાયો દુરાસદઃ ।
તારકબ્રહ્મ સમ્પૂર્ણઃ તપસ્વિજનસંવૃતઃ ॥ ૪૨ ॥

વિધીન્દ્રામરસમ્પૂજ્યો જ્યોતિષાં જ્યોતિરુત્તમઃ ।
નિરક્ષરો નિરાલમ્બઃ સ્વાત્મારામો વિકર્તનઃ ॥ ૪૩ ॥

નિરવદ્યો નિરાતઙ્કો ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ।
વીરભદ્રઃ પુરારાતિર્જલન્ધરશિરોહરઃ ॥ ૪૪ ॥

અન્ધકાસુરસંહર્તા ભગનેત્રભિદદ્ભુતઃ ।
વિશ્વગ્રાસોઽધર્મશત્રુર્બ્રહ્મજ્ઞાનૈ(નન્દૈ)કમન્દિરઃ ॥ ૪૫ ॥

અગ્રેસરસ્તીર્થભૂતઃ સિતભસ્માવગુણ્ઠનઃ ।
અકુણ્ઠમેધાઃ શ્રીકણ્ઠો વૈકુણ્ઠપરમપ્રિયઃ ॥ ૪૬ ॥

લલાટોજ્જ્વલનેત્રાબ્જઃ તુષારકરશેખરઃ ।
ગજાસુરશિરશ્છેત્તા ગઙ્ગોદ્ભાસિતમૂર્ધજઃ ॥ ૪૭ ॥

કલ્યાણાચલકોદણ્ડઃ કમલાપતિસાયકઃ ।
વારાં શેવધિતૂણીરઃ સરોજાસનસારથિઃ ॥ ૪૮ ॥

ત્રયીતુરઙ્ગસઙ્ક્રાન્તો વાસુકિજ્યાવિરાજિતઃ ।
રવીન્દુચરણાચારિધરારથવિરાજિતઃ ॥ ૪૯ ॥

ત્રય્યન્તપ્રગ્રહોદારઃ ઉડુકણ્ઠારવોજ્જ્વલઃ ।
ઉત્તાનભલ્લવામાઢયો લીલાવિજિતદાનવઃ ॥ ૫૦ ॥

જાતુ પ્રપઞ્ચજનિતજીવનોપાયનોત્સુકઃ ।
સંસારાર્ણવસમ્મગ્ન સમુદ્ધરણપણ્ડિતઃ ॥ ૫૧ ॥

મત્તદ્વિરદધિક્કારિગતિવૈભવમઞ્જુલઃ ।
મત્તકોકિલમાધુર્ય રસનિર્ભરનિસ્વનઃ ॥ ૫૨ ॥

કૈવલ્યોદિતકલ્લોલલીલાતાણ્ડવપણ્ડિતઃ ।
વિષ્ણુર્જિષ્ણુર્વાસુદેવઃ પ્રભવિષ્ણુઃ પુરાતનઃ ॥ ૫૩ ॥

વર્ધિષ્ણુર્વરદો વૈદ્યો હરિર્નારાયણોઽચ્યુતઃ ।
અજ્ઞાનવનદાવાગ્નિઃ પ્રજ્ઞાપ્રાસાદભૂપતિઃ ॥ ૫૪ ॥

સર્વભૂષિતસર્વાઙ્ગઃ કર્પૂરોજ્જ્વલિતાકૃતિઃ ।
અનાદિમધ્યનિધનો ગિરિશો ગિરિજાપતિઃ ॥ ૫૫ ॥

વીતરાગો વિનીતાત્મા તપસ્વી ભૂતભાવનઃ ।
દેવાસુરગુરુર્ધ્યેયો(દેવો) દેવાસુરનમસ્કૃતિઃ ॥ ૫૬ ॥

દેવાદિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ ।
સર્વદેવમયોઽચિન્ત્યો દેવતાત્માઽઽત્મસમ્ભવઃ ॥ ૫૭ ॥

નિર્લેપો નિષ્પ્રપઞ્ચાત્મા નિર્વ્યગ્રો વિઘ્નનાશનઃ ।
એકજ્યોતિર્નિરાનન્દો વ્યાપ્તમૂર્તિનાકુલઃ ॥ ૫૮ ॥

નિરવદ્યો બહુ(ધો)પાયો વિદ્યારાશિરકૃત્રિમઃ ।
નિત્યાનન્દઃ સુરાધ્યક્ષો નિસ્સઙ્કલ્પો નિરઞ્જનઃ ॥ ૫૯ ॥

નિરાતઙ્કો નિરાકારો નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરામયઃ ।
વિદ્યાધરો વિયત્કેશો માર્કણ્ડયૌવનઃ પ્રભુઃ ॥ ૬૦ ॥

ભૈરવો ભૈરવીનાથઃ કામદઃ કમલાસનઃ ।
વેદવેદ્યઃ સુરાનન્દો લસજ્જ્યોતિઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૬૧ ॥

ચૂડામણિઃ સુરાધીશો યક્ષગેયો હરિપ્રિયઃ ।
નિર્લેપો નીતિમાન્ સૂત્રી શ્રીહાલાહલસુન્દરઃ ॥ ૬૨ ॥

ધર્મરક્ષો મહારાજઃ કિરીટી વન્દિતો ગુહઃ ।
માધવો યામિનીનાથઃ શમ્બરઃ શમ્બરીપ્રિયઃ ॥ ૬૩ ॥

સઙ્ગીતવેત્તા લોકજ્ઞઃ શાન્તઃ કલશસમ્ભવઃ ।
બહ્મણ્યો વરદો નિત્યઃ શૂલી ગુરુપરો હરઃ ॥ ૬૪ ॥

માર્તાણ્ડઃ પુણ્ડરીકાક્ષઃ કર્મજ્ઞો લોકનાયકઃ ।
ત્રિવિક્રમો મુકુન્દાર્ચ્યો વૈદ્યનાથઃ પુરન્દરઃ ॥ ૬૫ ॥

ભાષાવિહીનો ભાષાજ્ઞો વિઘ્નેશો વિઘ્નનાશનઃ ।
કિન્નરેશો બૃહદ્ભાનુઃ શ્રીનિવાસઃ કપાલભૃત્ ॥ ૬૬ ॥

વિજયી ભૂતવાહશ્ચ ભીમસેનો દિવાકરઃ ।
બિલ્વપ્રિયો વસિષ્ઠેશઃ સર્વમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૬૭ ॥

ઓષધીશો વામદેવો ગોવિન્દો નીલલોહિતઃ ।
ષડર્ધનયનઃ શ્રીમાન્ મહાદેવો વૃષધ્વજઃ ॥ ૬૮ ॥

કર્પૂરવીટિકાલોલઃ કર્પૂરવરચર્ચિતઃ ।
અવ્યાજકરુણમૂર્તિસ્ત્યાગરાજઃ ક્ષપાકરઃ ॥ ૬૯ ॥

આશ્ચર્યવિગ્રહઃ સૂક્ષ્મઃ સિદ્ધેશઃ સ્વર્ણભૈરવઃ ।
દેવરાજઃ કૃપાસિન્ધુરદ્વયોઽમિતવિક્રમઃ ॥ ૭૦ ॥

નિર્ભેદો નિત્યસત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન્ ।
નિરપાયો નિરાસઙ્ગો નિઃશબ્દો નિરુપાધિકઃ ॥ ૭૧ ॥

ભવઃ સર્વેશ્વરઃ સ્વામી ભવભીતિવિભઞ્જનઃ ।
દારિદ્રયતૃણકૂટાગ્નિઃ દારિતાસુરસન્તતિઃ ॥ ૭૨ ॥

મુક્તિદો મુદિતઃ કુબ્જો ધાર્મિકો ભક્તવત્સલઃ ।
અભ્યાસાતિશયજ્ઞેયશ્ચન્દ્રમૌલિઃ કલાધરઃ ॥ ૭૩ ॥

મહાબલો મહાવીર્યો વિભુઃશ્રીશઃ શુભપ્રદઃ (પ્રિયઃ) ।
સિદ્ધઃપુરાણપુરુષો રણમણ્ડલભૈરવઃ ॥ ૭૪ ॥

સદ્યોજાતો વટારણ્યવાસી પુરુષવલ્લભઃ ।
હરિકેશો મહાત્રાતા નીલગ્રીવઃ સુમઙ્ગલઃ ॥ ૭૫ ॥

હિરણ્યબાહુસ્તિગ્માંશુઃ કામેશઃ સોમવિગ્રહઃ ।
સર્વાત્મા સર્વસત્કર્તા તાણ્ડવો મુણ્ડમાલિકઃ ॥ ૭૬ ॥

અગ્રગણ્યઃ સુગમ્ભીરો દેશિકો વૈદિકોત્તમઃ ।
પ્રસન્નદેવો વાગીશઃ ચિન્તાતિમિરભાસ્કરઃ ॥ ૭૭ ॥

ગૌરીપતિસ્તુઙ્ગમૌલિઃ મધુરાજો મહાકવિઃ ।
શ્રીધરઃ સર્વસિદ્ધેશો વિશ્વનાથો દયાનિધિઃ ॥ ૭૮ ॥

અન્તર્મુખો બહિર્દૃષ્ટિઃ સિદ્ધવેષો મનોહરઃ ।
કૃત્તિવાસાઃ કૃપાસિન્ધુર્મન્ત્રસિદ્ધો મતિપ્રદઃ ॥ ૭૯ ॥

મહોત્કૃષ્ટઃ પુણ્યકરો જગત્સાક્ષી સદાશિવઃ ।
મહાક્રતુર્મહાયજ્વા વિશ્વકર્મા તપોનિધિઃ ॥ ૮૦ ॥

છન્દોમયો મહાજ્ઞાની સર્વજ્ઞો દેવવન્દિતઃ ।
સાર્વભૌમઃ સદાનન્દઃ કરુણામૃતવારિધિઃ ॥ ૮૧ । ।
કાલકાલઃ કલિધ્વંસી જરામરણનાશકઃ ।
શિતિકણ્ઠશ્ચિદાનન્દો યોગિનીગણસેવિતઃ ॥ ૮૨ ॥

ચણ્ડીશઃ સુખસંવેદ્યઃ પુણ્યશ્લોકો દિવસ્પતિઃ ।
સ્થાયી સકલતત્ત્વાત્મા સદા સેવકવર્ધકઃ ॥ ૮૩ ॥

રોહિતાશ્વઃ ક્ષમારૂપી તપ્તચામીકરપ્રભઃ ।
ત્રિયમ્બકો વરરૂચિઃ દેવદેવશ્ચતુર્ભુજઃ ॥ ૮૪ ॥

વિશ્વમ્ભરો વિચિત્રાઙ્ગો વિધાતા પુરનાશ(શાસ)નઃ ।
સુબ્રહ્મણ્યો જગત્સ્વામી લોહિતાક્ષઃ શિવોત્તમઃ ॥ ૮૫ ॥

નક્ષત્રમાલ્યાભરણો ભગવાન્ તમસઃ પરઃ ।
વિધિકર્તા વિધાનજ્ઞઃ પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ ॥ ૮૬ ॥

ચિન્તામણિઃ સુરગુરુર્ધ્યેયો નીરાજનપ્રિયઃ ।
ગોવિન્દો રાજરાજેશો બહુપુષ્પાર્ચનપ્રિયઃ ॥ ૮૭ ॥

સર્વાનન્દો દયારૂપી શૈલજાસુમનોહરઃ ।
સુવિક્રમઃ સર્વગતો હેતુસાધનવર્જિતઃ ॥ ૮૮ ॥

વૃષાઙ્કો રમણીયાઙ્ગઃ સત્કર્તા સામપારગઃ ।
ચિન્તાશોકપ્રશમનઃ સર્વવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૮૯ ॥

ભક્તવિજ્ઞપ્તિસન્ધાતા વક્તા ગિરિવરાકૃતિઃ ।
જ્ઞાનપ્રદો મનોવાસઃ ક્ષેમ્યો મોહવિનાશનઃ ॥ ૯૦ ॥

સુરોત્તમશ્ચિત્રભાનુઃ સદા વૈભવતત્પરઃ ।
સુહૃદગ્રેસરઃ સિદ્ધો જ્ઞાનમુદ્રો ગણાધિપઃ ॥ ૯૧ ॥

અમરશ્ચર્મવસનો વાઞ્છિતાર્થફલપ્રદઃ ।
અસમાનોઽન્તરહિતો દેવસિંહાસનાધિપઃ ॥ ૯૨ ॥

વિવાદહન્તા સર્વાત્મા કાલઃ કાલવિવર્જિતઃ ।
વિશ્વાતીતો વિશ્વકર્તા વિશ્વેશો વિશ્વકારણઃ ॥ ૯૩ ॥

યોગિધ્યેયો યોગનિષ્ઠો યોગાત્મા યોગવિત્તમઃ ।
ઓઙ્કારરૂપો ભગવાન્ બિન્દુનાદમયઃ શિવઃ ॥ ૯૪ ॥

ચતુર્મુખાદિસંસ્તુત્યશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ।
સહયાચલગુહાવાસી સાક્ષાન્મોક્ષરસાકૃતિઃ ॥ ૯૫ ॥

દક્ષાધ્વરસમુચ્છેત્તા પક્ષપાતવિવર્જિતઃ ।
ઓઙ્કારવાચકઃ શમ્ભુઃ શઙ્કરઃ શશિશીતલઃ ॥ ૯૬ ॥

પઙ્કજાસનસંસેવ્યઃ કિઙ્કરામરવત્સલઃ ।
નતદૌર્ભાગ્યતૂલાગ્નિઃ કૃતકૌતુકવિભ્રમઃ ॥ ૯૭ ॥

ત્રિલોકમોહનઃ શ્રીમાન્ ત્રિપુણ્ડ્રાઙ્કિતમસ્તકઃ ।
ક્રૌઞ્ચરિજનકઃ શ્રીમદ્ગણનાથસુતાન્વિતઃ ॥ ૯૮ ॥

અદ્ભુતોઽનન્તવરદોઽપરિચ્છેદ્યાત્મવૈભવઃ ।
ઇષ્ટામૂર્તપ્રિયઃ શર્વ એકવીરપ્રિયંવદઃ ॥ ૯૯ ॥

ઊહાપોહવિનિર્મુક્ત ઓઙ્કારેશ્વરપૂજિતઃ ।
કલાનિધિઃ કીર્તિનાથઃ કામેશીહૃદયઙ્ગમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

કામેશ્વરઃ કામરૂપો ગણનાથસહોદરઃ ।
ગાઢો ગગનગમ્ભીરો ગોપાલો ગોચરો ગુરુઃ ॥ ૧૦૧ ॥

ગણેશો ગાયકો ગોપ્તા ગાણાપત્યગણપ્રિયઃ ।
ઘણ્ટાનિનાદરુચિરઃ કર્ણલજ્જાવિભઞ્જનઃ ॥ ૧૦૨ ॥

કેશવઃ કેવલઃ કાન્તશ્ચક્રપાણિશ્ચરાચરઃ ।
ઘનાઘનો ઘોષયુક્તશ્ચણ્ડીહૃદયનન્દનઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ચિત્રાર્પિતશ્ચિત્રમયઃ ચિન્તિતાર્થપ્રદાયકઃ ।
છદ્મચારી છદ્મગતિઃ ચિદાભાસશ્ચિદાત્મકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

છન્દોમયશ્છત્રપતિઃ છન્દઃશાસ્ત્રવિશારદઃ ।
જીવનો જીવનાધારો જ્યોતિઃશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૧૦૫ ॥

જ્યોતિર્જ્યોત્સ્નામયો જેતા જીમૂતવરદાયકઃ ।
જનાઘનાશનો જીવો જીવદો જીવનૌષધમ્ ॥ ૧૦૬ ॥

જરાહરો જાડ્યહરો જ્યોત્સ્નાજાલપ્રવર્તકઃ ।
જ્ઞાનેશ્વરો જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાનમાર્ગપરાયણઃ ॥ ૧૦૭ ॥

તરુસ્થસ્તરુમધ્યસ્થો ડામરીશક્તિરઞ્જકઃ ।
તારકસ્તારતમ્યાત્મા ટીપસ્તર્પણકારકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

તુષારાચલમધ્યસ્થસ્તુષારકરભૂષણઃ ।
ત્રિસુગન્ધસ્ત્રિમૂર્તિશ્ચ ત્રિમુખસ્ત્રિકકુદ્ધરઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ત્રિલોકીમુદ્રિકાભૂષઃ ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રયીમયઃ ।
તત્વરૂપસ્તરુસ્થાયી તન્ત્રીવાદનતત્પરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

અદ્ભુતાનન્તસઙ્ગ્રામો ઢક્કાવાદનતત્પરઃ (કૌતુકઃ) ।
તુષ્ટસ્તુષ્ટિમયઃ સ્તોત્રપાઠકોઽતિ(કાતિ)પ્રિયસ્તવઃ ॥ ૧૧૧ ॥

તીર્થપ્રિયસ્તીર્થરતઃ તીર્થાટનપરાયણઃ ।
તૈલદીપપ્રિયસ્તૈલપક્કાન્નપ્રીતમાનસઃ ॥ ૧૧૨ ॥

તૈલાભિષેકસન્તુષ્ટસ્તિલચર્વણતત્પરઃ ।
દીનાર્તિહૃદ્દીનબન્ધુર્દીનનાથો દયાપરઃ ॥ ૧૧૩ ॥

દનુજારિર્દુઃખહન્તા દુષ્ટભૂતનિષૂદનઃ ।
દીનોરુદાયકો દાન્તો દીપ્તિમાન્દિવ્યલોચનઃ ॥ ૧૧૪ ॥

દેદીપ્યમાનો દુર્જ્ઞેયો દીનસમ્માનતોષિતઃ ।
દક્ષિણાપ્રેમસન્તુષ્ટો દારિદ્રયબડબાનલઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ધર્મો ધર્મપ્રદો ધ્યેયો ધીમાન્ધૈર્યવિભૂષિતઃ ।
નાનારૂપધરો નમ્રો નદીપુલિનસંશ્રિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

નટપ્રિયો નાટ્યકરો નારીમાનસમોહનઃ ।
નારદો નામરહિતો નાનામન્ત્રરહસ્યવિત્ ॥ ૧૧૭ ॥

પતિઃ પાતિત્યસંહર્તા પરવિદ્યાવિકર્ષકઃ ।
પુરાણપુરુષઃ પુણ્યઃ પદ્યગદ્યપ્રદાયકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

પાર્વતીરમણઃ પૂર્ણઃ પુરાણાગમસૂચકઃ ।
પશૂપહારરસિકઃ પુત્રદઃ પુત્રપૂજિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

બ્રહ્માણ્ડભેદનો બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રાહ્મણપાલકઃ ।
ભૂતાધ્યક્ષો ભૂતપતિર્ભૂતભીતિનિવારણઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ભદ્રાકારો ભીમગર્ભો ભીમસઙ્ગ્રામલોલુપઃ ।
ભસ્મભૂષો ભસ્મસંસ્થો ભૈક્ષ્યકર્મપરાયણઃ ॥ ૧૨૧ ॥

ભાનુભૂષો ભાનુરૂપો ભવાનીપ્રીતિદાયકઃ ।
ભવપ્રિયો ભાવરતો ભાવાભાવવિવર્જિતઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ભ્રાજિષ્ણુજી(ર્જી)વસન્તુષ્ટો ભટ્ટારો ભદ્રવાહનઃ ।
ભદ્રદો ભ્રાન્તિરહિતો ભીમચણ્ડીપતિર્મહાન્ ॥ ૧૨૩ ॥

યજુર્વેદપ્રિયો યાજી યમસંયમસંયુતઃ ।
રામપૂજ્યો રામનાથો રત્નદો રત્નહારકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

રાજ્યદો રામવરદો રઞ્જકો રતિમાર્ગધૃત્ ।
રામાનન્દમયો રમ્યો રાજરાજેશ્વરો રસઃ ॥ ૧૨૫ ॥

રત્નમન્દિરમધ્યસ્થો રત્નપૂજાપરાયણઃ ।
રત્નાકારો લક્ષણેશો લક્ષ્યદો લક્ષ્યલક્ષણઃ ॥ ૧૨૬ ॥

લોલાક્ષીનાયકો લોભી લક્ષમન્ત્રજપપ્રિયઃ ।
લમ્બિકામાર્ગનિરતો લક્ષ્યકોટ્યણ્ડનાયકઃ ॥ ૧૨૭ ॥

વિદ્યાપ્રદો વીતિહોતા વીરવિદ્યાવિકર્ષકઃ ।
વારાહીપાલકો વન્યો વનવાસી વનપ્રિયઃ ॥ ૧૨૮ ॥

વનેચરો વનચરઃ શક્તિપૂજ્યઃ શિખિપ્રિયઃ ।
શરચ્ચન્દ્રનિભઃ શાન્તઃ શક્તઃ સંશયવર્જિતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

શાપાનુગ્રહદઃ શઙ્ખપ્રિયઃ શત્રુનિષૂદનઃ ।
ષટ્કૃત્તિકાસુસમ્પૂજ્યઃ ષટ્શાસ્ત્રાર્થરહસ્યવિત્ ॥ ૧૩૦ ॥

સુભગઃ સર્વજિત્સૌમ્યઃ સિદ્ધમાર્ગપ્રવર્તકઃ ।
સહજાનન્દદઃ સોમઃ સર્વશાસ્ત્ર રહસ્યવિત્ ॥ ૧૩૧ ॥

સર્વજિત્સર્વવિત્સાધુઃ સર્વધર્મ સમન્વિતઃ ।
સર્વાધ્યક્ષઃ સર્વદેવો મહર્ષિર્મોહનાસ્ત્રવિત્ ॥ ૧૩૨ । ।
ક્ષેમઙ્કરઃ ક્ષેત્રપાલઃ ક્ષયરોગક્ષયઙ્કરઃ ।
નિઃ સીમમહિમા નિત્યો લીલાવિગ્રહરૂપધૃત્ ॥ ૧૩૩ । ।
ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગઃ ચામ્પેયકુસુમપ્રિયઃ ।
સમસ્તભક્તસુખદઃ પરમાણુર્મહાહ્નદઃ ॥ ૧૩૪ । ।
આકાશગો દુષ્પ્રધર્ષઃ કપિલઃ કાલકન્ધરઃ ।
કર્પૂગૌરઃ કુશલઃ સત્યસન્ધો જિતેન્દ્રિયઃ ॥ ૧૩૫ । ।
શાશ્વતૈશ્વર્યવિભવઃ પુષ્કરઃ સુસમાહિતઃ ।
મહર્ષિઃ પણ્ડિતો બ્રહ્મયોનિઃ સર્વોત્તમોત્તમઃ ॥ ૧૩૬ । ।
ભૂમિભારાર્તિસંહર્તા ષડૂર્મિરહિતો મૃડઃ ।
ત્રિવિષ્ટપેશ્વરઃ સર્વહૃદયામ્બુજમધ્યગઃ ॥ ૧૩૭ । ।
સહસ્રદલપદ્મસ્થઃ સર્વવર્ણોપશોભિતઃ ।
પુણ્યમૂર્તિઃ પુણ્યલભ્યઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ॥ ૧૩૮ । ।
સૂર્યમણ્ડલમધ્યસ્થશ્ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગઃ ।
સદ્ભક્તધ્યાનનિગલઃ શરણાગતપાલકઃ ॥ ૧૩૯ । ।
શ્વેતાતપત્રરુચિરઃ શ્વેતચામરવીજિતઃ ।
સર્વાવયસમ્પૂર્ણઃ સર્વલક્ષણલક્ષિતઃ ॥ ૧૪૦ । ।
સર્વમઙ્ગલામાઙ્ગલ્યઃ સર્વકારણકારણમ્ ।
આમોદમોદજનકઃ સર્પરાજોત્તરીયકઃ ॥ ૧૪૧ । ।
કપાલી ગોવિન્દસિદ્ધઃ કાન્તિસંવલિતાનનઃ ।
સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યો દિવ્યચન્દનચર્ચિતઃ ॥ ૧૪૨ । ।
વિલાસિનીકૃતોલ્લાસઃ ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતઃ ।
અનન્તોઽનન્તસુખદો નન્દનઃ શ્રીનિકેતનઃ ॥ ૧૪૩ ॥

અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસો (તોલ્લાસી) નિત્યક્લિન્નો નિરામયઃ ।
અનપાયોઽનન્તદૃષ્ટિઃ અપ્રમેયોઽજરોઽમરઃ ॥ ૧૪૪ ॥

અનામયોઽપ્રતિહતશ્ચાઽપ્રતર્ક્યોઽમૃતોઽક્ષરઃ ।
અમોઘસિદ્ધિરાધાર આધારાધેયવર્જિતઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ઈષણાત્રયનિર્મુક્ત ઈહામાત્રવિવર્જિતઃ ।
ઋગ્યજુઃસામનયન ઋદ્ધિસિદ્ધિસમૃદ્ધિદઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ઔદાર્યનિધિરાપૂર્ણ ઐહિકામુષ્મિકપ્રદઃ ।
શુદ્ધસન્માત્રસંવિત્તાસ્વરૂપસુ(મુ)ખવિગ્રહઃ ॥ ૧૪૭ ॥

દર્શનપ્રથમાભાસો દુષ્ટદર્શનવર્જિતઃ ।
અગ્રગણ્યોઽચિન્ત્યરૂપઃ કલિકલ્મષનાશનઃ ॥ ૧૪૮ ॥

વિમર્શરૂપો વિમલો નિત્યતૃપ્તો નિરાશ્રયઃ ।
નિત્યશુદ્ધો નિત્યબુદ્ધો નિત્યમુક્તો નિરાવૃતઃ ॥ ૧૪૯ ॥

મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યો મહાપ્રલયસંસ્થિતઃ ।
મહાકૈલાસનિલયઃ પ્રજ્ઞાનઘનવિગ્રહઃ ॥ ૧૫૦ ॥

શ્રીમદ્વ્યાઘ્રપુરાવાસો ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદઃ ।
જગદ્યોનિર્જગત્સાક્ષી જગદીશો જગન્મયઃ ॥ ૧૫૧ ॥

જપો જપપરો જપ્યો વિદ્યાસિંહાસનપ્રભુઃ ।
તત્ત્વાનાં પ્રકૃતિસ્તત્ત્વં તત્ત્વમ્પદનિરૂપિતઃ ॥ ૧૫૨ ॥

દિક્કાલાગ્ન્યનવચ્છિન્નઃ સહજાનન્દસાગરઃ ।
પ્રકૃતિઃ પ્રાકૃતાતીતઃ પ્રજ્ઞાનૈકરસાકૃતિઃ ॥ ૧૫૩ ॥

નિઃશઙ્કમતિદૂરસ્થઃ ચેત્યચેતનચિન્તકઃ ।
તારકાન્તરસંસ્થાનસ્તારકસ્તારકાન્તકઃ ॥ ૧૫૪ ॥

ધ્યાનૈકપ્રકટો ધ્યેયો ધ્યાનં (ની) ધ્યાનવિભૂષણઃ ।
પરં વ્યોમ પરં ધામ પરમાણુઃ પરં પદમ્ ॥ ૧૫૫ ॥

પૂર્ણાનન્દઃ સદાનન્દો નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
પ્રમાવિપર્યયા(ણપ્રત્યયા)તીતઃ પ્રણતાજ્ઞાનનાશકઃ ॥ ૧૫૬ ॥

બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિર્બહુદો બાલકેલિકુતૂહલઃ ।
બૃહત્તમો બ્રહ્મપદો બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મવિત્પ્રિયઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ભ્રૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકો ભ્રૂમધ્યધ્યાનલક્ષિતઃ ।
યશસ્કરો રત્નગર્ભો મહારાજ્યસુખ પ્રદઃ ॥ ૧૫૮ ॥

શબ્દબ્રહ્મ શમપ્રાપ્યો લાભકૃલ્લોકવિશ્રુતઃ ।
શાસ્તા શિખાગ્રનિલયઃ શરણ્યો યાજકપ્રિયઃ ॥ ૧૫૯ ॥

સંસારવેદ્યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વભેષજભેષજમ્ ।
મનોવાચાભિરગ્રાહ્યઃ પઞ્ચકોશવિલક્ષણઃ ॥ ૧૬૦ ॥

અવસ્થાત્રયનિર્મુક્તસ્ત્વક્સ્થઃ સાક્ષી તુરીયકઃ ।
પઞ્ચભૂતાદિદૂરસ્થઃ પ્રત્યગેકરસોઽવ્યયઃ ॥ ૧૬૧ ॥

ષટ્ચક્રાન્તઃકૃતોલ્લાસઃ ષડ્વિકારવિવર્જિતઃ ।
વિજ્ઞાનઘનસમ્પૂર્ણો વીણાવાદનતત્પરઃ ॥ ૧૬૨ ॥

નીહારાકારગૌરાઙ્ગો મહાલાવણ્યવારિધિઃ ।
પરાભિચારશમનઃ ષડધ્વોપરિ સંસ્થિતઃ ॥ ૧૬૩ ॥

સુષુમ્નામાર્ગ સઞ્ચારી બિસતન્તુનિભાકૃતિઃ ।
પિનાકી લિઙ્ગરૂપઃ શ્રીમઙ્ગલાવયવોજ્જ્વલઃ ॥ ૧૬૪ ॥

ક્ષેત્રાધિપઃ સુસંવેદ્યઃ શ્રીપ્રદો વિભવપ્રદઃ ।
સર્વવશ્યકરઃ સર્વતોષકઃ પુત્રપૌત્રિદઃ ।
આત્મનાથસ્તીર્થનાથઃ સપ્ત(પ્તિ)નાથઃ સદાશિવઃ ॥ ૧૬૫ ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top