Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீத³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஆதி³தே³வோ த³யாஸிந்து⁴ரகி²லாக³மதே³ஶிக: ।
த³க்ஷிணாமூர்திரதுல: ஶிக்ஷிதாஸுரவிக்ரம: ॥ 1 ॥

கைலாஸஶிக²ரோல்லாஸீ கமநீயநிஜாக்ருʼதி: ।
வீராஸநஸமாஸீநோ வீணாபுஸ்தலஸத்கர: ॥ 2 ॥

அக்ஷமாலாலஸத்பாணிஶ்சிந்முத்³ரிதகராம்பு³ஜ: ।
அபஸ்மாரோபரிந்யஸ்தஸவ்யபாத³ஸரோருஹ: ॥ 3 ॥

சாருசாமீகராகாரஜடாலார்பிதசந்த்³ரமா: ।
அர்த⁴சந்த்³ராப⁴நிடிலபாடீரதிலகோஜ்ஜ்வல: ॥ 4 ॥

கருணாலஹரீபூர்ண கர்ணாந்தாயதலோசந: ।
கர்ணதி³வ்யோல்லஸத்³தி³வ்யமணிகுண்ட³லமண்டி³த: ॥ 5 ॥

வரவஜ்ரஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ:⁴ ।
சாருசாம்பேயபுஷ்பாப⁴நாஸிகாபுடரஞ்ஜித: ॥ 6 ॥

த³ந்தாலிகுஸுமோத்க்ருʼஷ்டகோமலாத⁴ரபல்லவ: ।
முக்³த⁴ஸ்மிதபரீபாகப்ரகாஶிதரதா³ங்குர: ॥ 7 ॥

அநாகலிதஸாத்³ருʼஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜித: ।
அநர்க⁴ரத்நக்³ரைவேய விலஸத்கம்பு³கந்த⁴ர: ॥ 8 ॥

மாணிக்யகங்கணோல்லாஸி கராம்பு³ஜவிராஜித: ।
முக்தாஹாரலஸத்துங்க³ விபுலோரஸ்கராஜித: ॥ 9 ॥

ஆவர்தநாபி⁴ரோமாலிவலித்ரயயுதோத³ர: ।
விஶங்கடகடிந்யஸ்த வாசால மணிமேக²ல: ॥ 10 ॥

கரிஹஸ்தோபமேயோருராத³ர்ஶோஜ்ஜ்வலஜாநுக: ।
கந்த³ர்பதூணீஜிஜ்ஜங்கோ⁴ கு³ல்போத³ஞ்சிதநூபுர: ॥ 11 ॥

மணிமஞ்ஜீர கிரண கிஞ்ஜல்கிதபதா³ம்பு³ஜ: ।
ஶாணோல்லீட⁴மணிஶ்ரேணீரம்யாங்க்⁴ரிநக²மண்ட³ல: ॥ 12 ॥

ஆபாத³கர்ணகாமுக்தபூ⁴ஷாஶதமநோஹர: ।
ஸநகாதி³மஹாயோகி³ஸமாராதி⁴தபாது³க: ॥ 13 ॥

யக்ஷகிந்நரக³ந்த⁴ர்வஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வ: ।
ப்³ரஹ்மாதி³தே³வவிநுதோ யோக³மாயாநியோஜக: ॥ 14 ॥

ஶிவயோகீ³ ஶிவாநந்த:³ ஶிவப⁴க்திஸமுத்தர: ।
வேதா³ந்தஸாரஸந்தோ³ஹ: ஸர்வஸத்வாவலம்ப³ந: ॥ 15 ॥

வடமூலாஶ்ரயோ வாக்³மீ மாந்யோ மலயஜப்ரிய: ।
ஸுக²தோ³ வாஞ்சி²தார்த²ஜ்ஞ: ப்ரஸந்நவத³நேக்ஷண: ॥ 16 ॥

கர்மஸாக்ஷீ கர்மமா(யா)யீ ஸர்வகர்மப²லப்ரத:³ ।
ஜ்ஞாநதா³தா ஸதா³சார: ஸர்வபாபவிமோசந: ॥ 17 ॥

அநாத²நாதோ² ப⁴க³வாந் ஆஶ்ரிதாமரபாத³ப: ।
வரப்ரத:³ ப்ரகாஶாத்மா ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரத: ॥ 18 ॥

வ்யாக்⁴ரசர்மாஸநாஸீந: ஆதி³கர்தா மஹேஶ்வர: ।
ஸுவிக்ரம: ஸர்வக³தோ விஶிஷ்டஜநவத்ஸல: ॥ 19 ॥

சிந்தாஶோகப்ரஶமநோ ஜக³தா³நந்த³ காரக: ।
ரஶ்மிமாந் பு⁴வநேஶாநோ தே³வாஸுர ஸுபூஜித: ॥ 20 ॥

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ வ்யோமகேஶ: ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்வஸங்க்³ரஹ: ।
அஜ்ஞாதஸம்ப⁴வோ பி⁴க்ஷுரத்³விதீயோ தி³க³ம்ப³ர: ॥ 21 ॥

ஸமஸ்ததே³வதாமூர்தி: ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசந: ।
ஸர்வஸாம்ராஜ்யநிபுணோ த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தக: ॥ 22 ॥

விஶ்வாதி⁴க: பஶுபதி: பஶுபாஶவிமோசக: ।
அஷ்டமூர்திர்தீ³ப்தமூர்திர்நாமோச்சாரணமுக்தித:³ ॥ 23 ॥

ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶ: ஸதா³ஷோட³ஶவார்ஷிக: ।
தி³வ்யகேலீஸமாமுக்தோ தி³வ்யமால்யாம்ப³ராவ்ருʼத: ॥ 24 ॥

அநர்க⁴ரத்நஸம்பூர்ணோ மல்லிகாகுஸுமப்ரிய: ।
தப்தசாமீகராகார: க்ருத்³த⁴தா³வாநலாக்ருʼதி: ॥ 25 ॥

நிரஞ்ஜநோ நிர்விகாரோ நிஜா(ரா)வாஸோ நிராக்ருʼதி: ।
ஜக³த்³கு³ருர்ஜக³த்கர்தா ஜக³தீ³ஶோ ஜக³த்பதி: ॥ 26 ॥

காமஹந்தா காமமூர்தி: கல்யாணோ வ்ருʼஷவாஹந: ।
க³ங்கா³த⁴ரோ மஹாதே³வோ தீ³நப³ந்த⁴விமோசந: ॥ 27 ॥

தூ⁴ர்ஜடி: க²ண்ட³பரஶு:ஸத்³கு³ணோ கி³ரிஜாஸக:² ।
அவ்யயோ பூ⁴தஸேநேஶ: பாபக்⁴ந: புண்யதா³யக: ॥ 28 ॥

உபதே³ஷ்டா த்³ருʼட⁴ப்ரஜ்ஞோ ருத்³ரோ ரோக³விநாஶக: ।
நித்யாநந்தோ³ நிராதா⁴ரோ ஹரோ தே³வஶிகா²மணி: ॥ 29 ॥

ப்ரணதார்திஹர: ஸோம: ஸாந்த்³ராநந்தோ³ மஹாமதி: ।
ஆஶ்ச(ஐஶ்வ)ர்யவைப⁴வோ தே³வ: ஸம்ஸாரார்ணவதாரக: ॥ 30 ॥

யஜ்ஞேஶோ ராஜராஜேஶோ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷலாஞ்ச²ந: ।
அநந்தஸ்தாரக: ஸ்தா²ணு:ஸர்வவித்³யேஶ்வரோ ஹரி: ॥ 31 ॥

விஶ்வரூபோ விரூபாக்ஷ: ப்ரபு:⁴ பரிவ்ருʼடோ⁴ த்³ருʼட:⁴ ।
ப⁴வ்யோ ஜிதாரிஷட்³வர்கோ³ மஹோதா³ரோঽக⁴நாஶந: ॥ 32 ॥

ஸுகீர்திராதி³புருஷோ ஜராமரணவர்ஜித: ।
ப்ரமாணபூ⁴தோ து³ர்ஜ்ஞேய: புண்ய: பரபுரஞ்ஜய: ॥ 33 ॥

கு³ணாகரோ கு³ணஶ்ரேஷ்ட:² ஸச்சிதா³நந்த³ விக்³ரஹ: ।
ஸுக²த:³ காரணம் கர்தா ப⁴வப³ந்த⁴விமோசக: ॥ 34 ॥

அநிர்விண்ணோ கு³ணக்³ராஹீ நிஷ்கலங்க: கலங்கஹா ।
புருஷ: ஶாஶ்வதோ யோகீ³ வ்யக்தாவ்யக்த: ஸநாதந: ॥ 35 ॥

சராசராத்மா விஶ்வாத்மா விஶ்வகர்மா தமோঽபஹ்ருʼத் ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணோ ப⁴ர்க³ஸ்தருண: கருணாலய: ॥ 36 ॥

அணிமாதி³கு³ணோபேதோ லோகவஶ்யவிதா⁴யக: ।
யோக³பட்டத⁴ரோ முக்தோ முக்தாநாம் பரமா க³தி: ॥ 37 ॥

கு³ருரூபத⁴ர: ஶ்ரீமாந் பரமாநந்த³ஸாக³ர: ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸர்வேஶ: ஸஹஸ்ராவயவாந்வித: ॥ 38 ॥

ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ஸர்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
நிர்விகல்போ நிராபா⁴ஸ: ஶாந்த: ஸூக்ஷ்ம: பராத்பர: ॥ 39 ॥

ஸர்வாத்மக: ஸர்வஸாக்ஷீ நிஸ்ஸங்கோ³ நிருபத்³ரவ: ।
நிர்லேப: ஸகலாத்⁴யக்ஷ: சிந்மயஸ்தமஸ: பர: ॥ 40 ॥

ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்பந்நோ யோகா³நந்த³மய: ஶிவ: ।
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யஸம்பூர்ணோ மஹாயோகீ³ஶ்வரேஶ்வர: ॥ 41 ॥

ஸஹஸ்ரஶக்திஸம்யுக்த: புண்யகாயோ து³ராஸத:³ ।
தாரகப்³ரஹ்ம ஸம்பூர்ண: தபஸ்விஜநஸம்வ்ருʼத: ॥ 42 ॥

விதீ⁴ந்த்³ராமரஸம்பூஜ்யோ ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிருத்தம: ।
நிரக்ஷரோ நிராலம்ப:³ ஸ்வாத்மாராமோ விகர்தந: ॥ 43 ॥

நிரவத்³யோ நிராதங்கோ பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ।
வீரப⁴த்³ர: புராராதிர்ஜலந்த⁴ரஶிரோஹர: ॥ 44 ॥

அந்த⁴காஸுரஸம்ஹர்தா ப⁴க³நேத்ரபி⁴த³த்³பு⁴த: ।
விஶ்வக்³ராஸோঽத⁴ர்மஶத்ருர்ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநை(நந்தை³)கமந்தி³ர: ॥ 45 ॥

அக்³ரேஸரஸ்தீர்த²பூ⁴த: ஸிதப⁴ஸ்மாவகு³ண்ட²ந: ।
அகுண்ட²மேதா:⁴ ஶ்ரீகண்டோ² வைகுண்ட²பரமப்ரிய: ॥ 46 ॥

லலாடோஜ்ஜ்வலநேத்ராப்³ஜ: துஷாரகரஶேக²ர: ।
க³ஜாஸுரஶிரஶ்சே²த்தா க³ங்கோ³த்³பா⁴ஸிதமூர்த⁴ஜ: ॥ 47 ॥

கல்யாணாசலகோத³ண்ட:³ கமலாபதிஸாயக: ।
வாராம் ஶேவதி⁴தூணீர: ஸரோஜாஸநஸாரதி:² ॥ 48 ॥

த்ரயீதுரங்க³ஸங்க்ராந்தோ வாஸுகிஜ்யாவிராஜித: ।
ரவீந்து³சரணாசாரித⁴ராரத²விராஜித: ॥ 49 ॥

த்ரய்யந்தப்ரக்³ரஹோதா³ர: உடு³கண்டா²ரவோஜ்ஜ்வல: ।
உத்தாநப⁴ல்லவாமாட⁴யோ லீலாவிஜிததா³நவ: ॥ 50 ॥

ஜாது ப்ரபஞ்சஜநிதஜீவநோபாயநோத்ஸுக: ।
ஸம்ஸாரார்ணவஸம்மக்³ந ஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³த: ॥ 51 ॥

மத்தத்³விரத³தி⁴க்காரிக³திவைப⁴வமஞ்ஜுள: ।
மத்தகோகிலமாது⁴ர்ய ரஸநிர்ப⁴ரநிஸ்வந: ॥ 52 ॥

கைவல்யோதி³தகல்லோலலீலாதாண்ட³வபண்டி³த: ।
விஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுர்வாஸுதே³வ: ப்ரப⁴விஷ்ணு: புராதந: ॥ 53 ॥

வர்தி⁴ஷ்ணுர்வரதோ³ வைத்³யோ ஹரிர்நாராயணோঽச்யுத: ।
அஜ்ஞாநவநதா³வாக்³நி: ப்ரஜ்ஞாப்ராஸாத³பூ⁴பதி: ॥ 54 ॥

ஸர்வபூ⁴ஷிதஸர்வாங்க:³ கர்பூரோஜ்ஜ்வலிதாக்ருʼதி: ।
அநாதி³மத்⁴யநித⁴நோ கி³ரிஶோ கி³ரிஜாபதி: ॥ 55 ॥

வீதராகோ³ விநீதாத்மா தபஸ்வீ பூ⁴தபா⁴வந: ।
தே³வாஸுரகு³ருர்த்⁴யேயோ(தே³வோ) தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதி: ॥ 56 ॥

தே³வாதி³தே³வோ தே³வர்ஷிர்தே³வாஸுரவரப்ரத:³ ।
ஸர்வதே³வமயோঽசிந்த்யோ தே³வதாத்மாঽঽத்மஸம்ப⁴வ: ॥ 57 ॥

நிர்லேபோ நிஷ்ப்ரபஞ்சாத்மா நிர்வ்யக்³ரோ விக்⁴நநாஶந: ।
ஏகஜ்யோதிர்நிராநந்தோ³ வ்யாப்தமூர்திநாகுல: ॥ 58 ॥

நிரவத்³யோ ப³ஹு(தோ⁴)பாயோ வித்³யாராஶிரக்ருʼத்ரிம: ।
நித்யாநந்த:³ ஸுராத்⁴யக்ஷோ நிஸ்ஸங்கல்போ நிரஞ்ஜந: ॥ 59 ॥

நிராதங்கோ நிராகாரோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோ நிராமய: ।
வித்³யாத⁴ரோ வியத்கேஶோ மார்கண்ட³யௌவந: ப்ரபு:⁴ ॥ 60 ॥

பை⁴ரவோ பை⁴ரவீநாத:² காமத:³ கமலாஸந: ।
வேத³வேத்³ய: ஸுராநந்தோ³ லஸஜ்ஜ்யோதி: ப்ரபா⁴கர: ॥ 61 ॥

சூடா³மணி: ஸுராதீ⁴ஶோ யக்ஷகே³யோ ஹரிப்ரிய: ।
நிர்லேபோ நீதிமாந் ஸூத்ரீ ஶ்ரீஹாலாஹலஸுந்த³ர: ॥ 62 ॥

த⁴ர்மரக்ஷோ மஹாராஜ: கிரீடீ வந்தி³தோ கு³ஹ: ।
மாத⁴வோ யாமிநீநாத:² ஶம்ப³ர: ஶம்ப³ரீப்ரிய: ॥ 63 ॥

ஸங்கீ³தவேத்தா லோகஜ்ஞ: ஶாந்த: கலஶஸம்ப⁴வ: ।
ப³ஹ்மண்யோ வரதோ³ நித்ய: ஶூலீ கு³ருபரோ ஹர: ॥ 64 ॥

மார்தாண்ட:³ புண்ட³ரீகாக்ஷ: கர்மஜ்ஞோ லோகநாயக: ।
த்ரிவிக்ரமோ முகுந்தா³ர்ச்யோ வைத்³யநாத:² புரந்த³ர: ॥ 65 ॥

பா⁴ஷாவிஹீநோ பா⁴ஷாஜ்ஞோ விக்⁴நேஶோ விக்⁴நநாஶந: ।
கிந்நரேஶோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: ஶ்ரீநிவாஸ: கபாலப்⁴ருʼத் ॥ 66 ॥

விஜயீ பூ⁴தவாஹஶ்ச பீ⁴மஸேநோ தி³வாகர: ।
பி³ல்வப்ரியோ வஸிஷ்டே²ஶ: ஸர்வமார்க³ப்ரவர்தக: ॥ 67 ॥

ஓஷதீ⁴ஶோ வாமதே³வோ கோ³விந்தோ³ நீலலோஹித: ।
ஷட³ர்த⁴நயந: ஶ்ரீமாந் மஹாதே³வோ வ்ருʼஷத்⁴வஜ: ॥ 68 ॥

கர்பூரவீடிகாலோல: கர்பூரவரசர்சித: ।
அவ்யாஜகருணமூர்திஸ்த்யாக³ராஜ: க்ஷபாகர: ॥ 69 ॥

ஆஶ்சர்யவிக்³ரஹ: ஸூக்ஷ்ம: ஸித்³தே⁴ஶ: ஸ்வர்ணபை⁴ரவ: ।
தே³வராஜ: க்ருʼபாஸிந்து⁴ரத்³வயோঽமிதவிக்ரம: ॥ 70 ॥

நிர்பே⁴தோ³ நித்யஸத்வஸ்தோ² நிர்யோக³க்ஷேம ஆத்மவாந் ।
நிரபாயோ நிராஸங்கோ³ நி:ஶப்³தோ³ நிருபாதி⁴க: ॥ 71 ॥

ப⁴வ: ஸர்வேஶ்வர: ஸ்வாமீ ப⁴வபீ⁴திவிப⁴ஞ்ஜந: ।
தா³ரித்³ரயத்ருʼணகூடாக்³நி: தா³ரிதாஸுரஸந்ததி: ॥ 72 ॥

முக்திதோ³ முதி³த: குப்³ஜோ தா⁴ர்மிகோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞேயஶ்சந்த்³ரமௌலி: கலாத⁴ர: ॥ 73 ॥

மஹாப³லோ மஹாவீர்யோ விபு:⁴ஶ்ரீஶ: ஶுப⁴ப்ரத:³ (ப்ரிய:) ।
ஸித்³த:⁴புராணபுருஷோ ரணமண்ட³லபை⁴ரவ: ॥ 74 ॥

ஸத்³யோஜாதோ வடாரண்யவாஸீ புருஷவல்லப:⁴ ।
ஹரிகேஶோ மஹாத்ராதா நீலக்³ரீவ: ஸுமங்க³ள: ॥ 75 ॥

ஹிரண்யபா³ஹுஸ்திக்³மாம்ஶு: காமேஶ: ஸோமவிக்³ரஹ: ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வஸத்கர்தா தாண்ட³வோ முண்ட³மாலிக: ॥ 76 ॥

அக்³ரக³ண்ய: ஸுக³ம்பீ⁴ரோ தே³ஶிகோ வைதி³கோத்தம: ।
ப்ரஸந்நதே³வோ வாகீ³ஶ: சிந்தாதிமிரபா⁴ஸ்கர: ॥ 77 ॥

கௌ³ரீபதிஸ்துங்க³மௌலி: மது⁴ராஜோ மஹாகவி: ।
ஶ்ரீத⁴ர: ஸர்வஸித்³தே⁴ஶோ விஶ்வநாதோ² த³யாநிதி:⁴ ॥ 78 ॥

அந்தர்முகோ² ப³ஹிர்த்³ருʼஷ்டி: ஸித்³த⁴வேஷோ மநோஹர: ।
க்ருʼத்திவாஸா: க்ருʼபாஸிந்து⁴ர்மந்த்ரஸித்³தோ⁴ மதிப்ரத:³ ॥ 79 ॥

மஹோத்க்ருʼஷ்ட: புண்யகரோ ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஸதா³ஶிவ: ।
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா விஶ்வகர்மா தபோநிதி:⁴ ॥ 80 ॥

ச²ந்தோ³மயோ மஹாஜ்ஞாநீ ஸர்வஜ்ஞோ தே³வவந்தி³த: ।
ஸார்வபௌ⁴ம: ஸதா³நந்த:³ கருணாம்ருʼதவாரிதி:⁴ ॥ 81 । ।
காலகால: கலித்⁴வம்ஸீ ஜராமரணநாஶக: ।
ஶிதிகண்ட²ஶ்சிதா³நந்தோ³ யோகி³நீக³ணஸேவித: ॥ 82 ॥

சண்டீ³ஶ: ஸுக²ஸம்வேத்³ய: புண்யஶ்லோகோ தி³வஸ்பதி: ।
ஸ்தா²யீ ஸகலதத்த்வாத்மா ஸதா³ ஸேவகவர்த⁴க: ॥ 83 ॥

ரோஹிதாஶ்வ: க்ஷமாரூபீ தப்தசாமீகரப்ரப:⁴ ।
த்ரியம்ப³கோ வரரூசி: தே³வதே³வஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ॥ 84 ॥

விஶ்வம்ப⁴ரோ விசித்ராங்கோ³ விதா⁴தா புரநாஶ(ஶாஸ)ந: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யோ ஜக³த்ஸ்வாமீ லோஹிதாக்ஷ: ஶிவோத்தம: ॥ 85 ॥

நக்ஷத்ரமால்யாப⁴ரணோ ப⁴க³வாந் தமஸ: பர: ।
விதி⁴கர்தா விதா⁴நஜ்ஞ: ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வர: ॥ 86 ॥

சிந்தாமணி: ஸுரகு³ருர்த்⁴யேயோ நீராஜநப்ரிய: ।
கோ³விந்தோ³ ராஜராஜேஶோ ப³ஹுபுஷ்பார்சநப்ரிய: ॥ 87 ॥

ஸர்வாநந்தோ³ த³யாரூபீ ஶைலஜாஸுமநோஹர: ।
ஸுவிக்ரம: ஸர்வக³தோ ஹேதுஸாத⁴நவர்ஜித: ॥ 88 ॥

வ்ருʼஷாங்கோ ரமணீயாங்க:³ ஸத்கர்தா ஸாமபாரக:³ ।
சிந்தாஶோகப்ரஶமந: ஸர்வவித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 89 ॥

ப⁴க்தவிஜ்ஞப்திஸந்தா⁴தா வக்தா கி³ரிவராக்ருʼதி: ।
ஜ்ஞாநப்ரதோ³ மநோவாஸ: க்ஷேம்யோ மோஹவிநாஶந: ॥ 90 ॥

ஸுரோத்தமஶ்சித்ரபா⁴நு: ஸதா³ வைப⁴வதத்பர: ।
ஸுஹ்ருʼத³க்³ரேஸர: ஸித்³தோ⁴ ஜ்ஞாநமுத்³ரோ க³ணாதி⁴ப: ॥ 91 ॥

அமரஶ்சர்மவஸநோ வாஞ்சி²தார்த²ப²லப்ரத:³ ।
அஸமாநோঽந்தரஹிதோ தே³வஸிம்ஹாஸநாதி⁴ப: ॥ 92 ॥

விவாத³ஹந்தா ஸர்வாத்மா கால: காலவிவர்ஜித: ।
விஶ்வாதீதோ விஶ்வகர்தா விஶ்வேஶோ விஶ்வகாரண: ॥ 93 ॥

யோகி³த்⁴யேயோ யோக³நிஷ்டோ² யோகா³த்மா யோக³வித்தம: ।
ஓங்காரரூபோ ப⁴க³வாந் பி³ந்து³நாத³மய: ஶிவ: ॥ 94 ॥

சதுர்முகா²தி³ஸம்ஸ்துத்யஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
ஸஹயாசலகு³ஹாவாஸீ ஸாக்ஷாந்மோக்ஷரஸாக்ருʼதி: ॥ 95 ॥

த³க்ஷாத்⁴வரஸமுச்சே²த்தா பக்ஷபாதவிவர்ஜித: ।
ஓங்காரவாசக: ஶம்பு:⁴ ஶங்கர: ஶஶிஶீதல: ॥ 96 ॥

பங்கஜாஸநஸம்ஸேவ்ய: கிங்கராமரவத்ஸல: ।
நததௌ³ர்பா⁴க்³யதூலாக்³நி: க்ருʼதகௌதுகவிப்⁴ரம: ॥ 97 ॥

த்ரிலோகமோஹந: ஶ்ரீமாந் த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தக: ।
க்ரௌஞ்சரிஜநக: ஶ்ரீமத்³க³ணநாத²ஸுதாந்வித: ॥ 98 ॥

அத்³பு⁴தோঽநந்தவரதோ³ঽபரிச்சே²த்³யாத்மவைப⁴வ: ।
இஷ்டாமூர்தப்ரிய: ஶர்வ ஏகவீரப்ரியம்வத:³ ॥ 99 ॥

ஊஹாபோஹவிநிர்முக்த ஓங்காரேஶ்வரபூஜித: ।
கலாநிதி:⁴ கீர்திநாத:² காமேஶீஹ்ருʼத³யங்க³ம: ॥ 100 ॥

காமேஶ்வர: காமரூபோ க³ணநாத²ஸஹோத³ர: ।
கா³டோ⁴ க³க³நக³ம்பீ⁴ரோ கோ³பாலோ கோ³சரோ கு³ரு: ॥ 101 ॥

க³ணேஶோ கா³யகோ கோ³ப்தா கா³ணாபத்யக³ணப்ரிய: ।
க⁴ண்டாநிநாத³ருசிர: கர்ணலஜ்ஜாவிப⁴ஞ்ஜந: ॥ 102 ॥

கேஶவ: கேவல: காந்தஶ்சக்ரபாணிஶ்சராசர: ।
க⁴நாக⁴நோ கோ⁴ஷயுக்தஶ்சண்டீ³ஹ்ருʼத³யநந்த³ந: ॥ 103 ॥

சித்ரார்பிதஶ்சித்ரமய: சிந்திதார்த²ப்ரதா³யக: ।
ச²த்³மசாரீ ச²த்³மக³தி: சிதா³பா⁴ஸஶ்சிதா³த்மக: ॥ 104 ॥

ச²ந்தோ³மயஶ்ச²த்ரபதி: ச²ந்த:³ஶாஸ்த்ரவிஶாரத:³ ।
ஜீவநோ ஜீவநாதா⁴ரோ ஜ்யோதி:ஶாஸ்த்ரவிஶாரத:³ ॥ 105 ॥

ஜ்யோதிர்ஜ்யோத்ஸ்நாமயோ ஜேதா ஜீமூதவரதா³யக: ।
ஜநாக⁴நாஶநோ ஜீவோ ஜீவதோ³ ஜீவநௌஷத⁴ம் ॥ 106 ॥

ஜராஹரோ ஜாட்³யஹரோ ஜ்யோத்ஸ்நாஜாலப்ரவர்தக: ।
ஜ்ஞாநேஶ்வரோ ஜ்ஞாநக³ம்யோ ஜ்ஞாநமார்க³பராயண: ॥ 107 ॥

தருஸ்த²ஸ்தருமத்⁴யஸ்தோ² டா³மரீஶக்திரஞ்ஜக: ।
தாரகஸ்தாரதம்யாத்மா டீபஸ்தர்பணகாரக: ॥ 108 ॥

துஷாராசலமத்⁴யஸ்த²ஸ்துஷாரகரபூ⁴ஷண: ।
த்ரிஸுக³ந்த⁴ஸ்த்ரிமூர்திஶ்ச த்ரிமுக²ஸ்த்ரிககுத்³த⁴ர: ॥ 109 ॥

த்ரிலோகீமுத்³ரிகாபூ⁴ஷ: த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரயீமய: ।
தத்வரூபஸ்தருஸ்தா²யீ தந்த்ரீவாத³நதத்பர: ॥ 110 ॥

அத்³பு⁴தாநந்தஸங்க்³ராமோ ட⁴க்காவாத³நதத்பர: (கௌதுக:) ।
துஷ்டஸ்துஷ்டிமய: ஸ்தோத்ரபாட²கோঽதி(காதி)ப்ரியஸ்தவ: ॥ 111 ॥

தீர்த²ப்ரியஸ்தீர்த²ரத: தீர்தா²டநபராயண: ।
தைலதீ³பப்ரியஸ்தைலபக்காந்நப்ரீதமாநஸ: ॥ 112 ॥

தைலாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டஸ்திலசர்வணதத்பர: ।
தீ³நார்திஹ்ருʼத்³தீ³நப³ந்து⁴ர்தீ³நநாதோ² த³யாபர: ॥ 113 ॥

த³நுஜாரிர்து:³க²ஹந்தா து³ஷ்டபூ⁴தநிஷூத³ந: ।
தீ³நோருதா³யகோ தா³ந்தோ தீ³ப்திமாந்தி³வ்யலோசந: ॥ 114 ॥

தே³தீ³ப்யமாநோ து³ர்ஜ்ஞேயோ தீ³நஸம்மாநதோஷித: ।
த³க்ஷிணாப்ரேமஸந்துஷ்டோ தா³ரித்³ரயப³ட³பா³நல: ॥ 115 ॥

த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³ த்⁴யேயோ தீ⁴மாந்தை⁴ர்யவிபூ⁴ஷித: ।
நாநாரூபத⁴ரோ நம்ரோ நதீ³புலிநஸம்ஶ்ரித: ॥ 116 ॥

நடப்ரியோ நாட்யகரோ நாரீமாநஸமோஹந: ।
நாரதோ³ நாமரஹிதோ நாநாமந்த்ரரஹஸ்யவித் ॥ 117 ॥

பதி: பாதித்யஸம்ஹர்தா பரவித்³யாவிகர்ஷக: ।
புராணபுருஷ: புண்ய: பத்³யக³த்³யப்ரதா³யக: ॥ 118 ॥

பார்வதீரமண: பூர்ண: புராணாக³மஸூசக: ।
பஶூபஹாரரஸிக: புத்ரத:³ புத்ரபூஜித: ॥ 119 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³பே⁴த³நோ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநீ ப்³ராஹ்மணபாலக: ।
பூ⁴தாத்⁴யக்ஷோ பூ⁴தபதிர்பூ⁴தபீ⁴திநிவாரண: ॥ 120 ॥

ப⁴த்³ராகாரோ பீ⁴மக³ர்போ⁴ பீ⁴மஸங்க்³ராமலோலுப: ।
ப⁴ஸ்மபூ⁴ஷோ ப⁴ஸ்மஸம்ஸ்தோ² பை⁴க்ஷ்யகர்மபராயண: ॥ 121 ॥

பா⁴நுபூ⁴ஷோ பா⁴நுரூபோ ப⁴வாநீப்ரீதிதா³யக: ।
ப⁴வப்ரியோ பா⁴வரதோ பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜித: ॥ 122 ॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுஜீ(ர்ஜீ)வஸந்துஷ்டோ ப⁴ட்டாரோ ப⁴த்³ரவாஹந: ।
ப⁴த்³ரதோ³ ப்⁴ராந்திரஹிதோ பீ⁴மசண்டீ³பதிர்மஹாந் ॥ 123 ॥

யஜுர்வேத³ப்ரியோ யாஜீ யமஸம்யமஸம்யுத: ।
ராமபூஜ்யோ ராமநாதோ² ரத்நதோ³ ரத்நஹாரக: ॥ 124 ॥

ராஜ்யதோ³ ராமவரதோ³ ரஞ்ஜகோ ரதிமார்க³த்⁴ருʼத் ।
ராமாநந்த³மயோ ரம்யோ ராஜராஜேஶ்வரோ ரஸ: ॥ 125 ॥

ரத்நமந்தி³ரமத்⁴யஸ்தோ² ரத்நபூஜாபராயண: ।
ரத்நாகாரோ லக்ஷணேஶோ லக்ஷ்யதோ³ லக்ஷ்யலக்ஷண: ॥ 126 ॥

லோலாக்ஷீநாயகோ லோபீ⁴ லக்ஷமந்த்ரஜபப்ரிய: ।
லம்பி³காமார்க³நிரதோ லக்ஷ்யகோட்யண்ட³நாயக: ॥ 127 ॥

வித்³யாப்ரதோ³ வீதிஹோதா வீரவித்³யாவிகர்ஷக: ।
வாராஹீபாலகோ வந்யோ வநவாஸீ வநப்ரிய: ॥ 128 ॥

வநேசரோ வநசர: ஶக்திபூஜ்ய: ஶிகி²ப்ரிய: ।
ஶரச்சந்த்³ரநிப:⁴ ஶாந்த: ஶக்த: ஸம்ஶயவர்ஜித: ॥ 129 ॥

ஶாபாநுக்³ரஹத:³ ஶங்க²ப்ரிய: ஶத்ருநிஷூத³ந: ।
ஷட்க்ருʼத்திகாஸுஸம்பூஜ்ய: ஷட்ஶாஸ்த்ரார்த²ரஹஸ்யவித் ॥ 130 ॥

ஸுப⁴க:³ ஸர்வஜித்ஸௌம்ய: ஸித்³த⁴மார்க³ப்ரவர்தக: ।
ஸஹஜாநந்த³த:³ ஸோம: ஸர்வஶாஸ்த்ர ரஹஸ்யவித் ॥ 131 ॥

ஸர்வஜித்ஸர்வவித்ஸாது:⁴ ஸர்வத⁴ர்ம ஸமந்வித: ।
ஸர்வாத்⁴யக்ஷ: ஸர்வதே³வோ மஹர்ஷிர்மோஹநாஸ்த்ரவித் ॥ 132 । ।
க்ஷேமங்கர: க்ஷேத்ரபால: க்ஷயரோக³க்ஷயங்கர: ।
நி: ஸீமமஹிமா நித்யோ லீலாவிக்³ரஹரூபத்⁴ருʼத் ॥ 133 । ।
சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்க:³ சாம்பேயகுஸுமப்ரிய: ।
ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²த:³ பரமாணுர்மஹாஹ்நத:³ ॥ 134 । ।
ஆகாஶகோ³ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷ: கபில: காலகந்த⁴ர: ।
கர்பூகௌ³ர: குஶல: ஸத்யஸந்தோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய: ॥ 135 । ।
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிப⁴வ: புஷ்கர: ஸுஸமாஹித: ।
மஹர்ஷி: பண்டி³தோ ப்³ரஹ்மயோநி: ஸர்வோத்தமோத்தம: ॥ 136 । ।
பூ⁴மிபா⁴ரார்திஸம்ஹர்தா ஷடூ³ர்மிரஹிதோ ம்ருʼட:³ ।
த்ரிவிஷ்டபேஶ்வர: ஸர்வஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யக:³ ॥ 137 । ।
ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்த:² ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴த: ।
புண்யமூர்தி: புண்யலப்⁴ய: புண்யஶ்ரவணகீர்தந: ॥ 138 । ।
ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்த²ஶ்சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யக:³ ।
ஸத்³ப⁴க்தத்⁴யாநநிக³ல: ஶரணாக³தபாலக: ॥ 139 । ।
ஶ்வேதாதபத்ரருசிர: ஶ்வேதசாமரவீஜித: ।
ஸர்வாவயஸம்பூர்ண: ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித: ॥ 140 । ।
ஸர்வமங்க³ளாமாங்க³ல்ய: ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ஆமோத³மோத³ஜநக: ஸர்பராஜோத்தரீயக: ॥ 141 । ।
கபாலீ கோ³விந்த³ஸித்³த:⁴ காந்திஸம்வலிதாநந: ।
ஸர்வஸத்³கு³ருஸம்ஸேவ்யோ தி³வ்யசந்த³நசர்சித: ॥ 142 । ।
விலாஸிநீக்ருʼதோல்லாஸ: இச்சா²ஶக்திநிஷேவித: ।
அநந்தோঽநந்தஸுக²தோ³ நந்த³ந: ஶ்ரீநிகேதந: ॥ 143 ॥

அம்ருʼதாப்³தி⁴க்ருʼதாவாஸோ (தோல்லாஸீ) நித்யக்லிந்நோ நிராமய: ।
அநபாயோঽநந்தத்³ருʼஷ்டி: அப்ரமேயோঽஜரோঽமர: ॥ 144 ॥

அநாமயோঽப்ரதிஹதஶ்சாঽப்ரதர்க்யோঽம்ருʼதோঽக்ஷர: ।
அமோக⁴ஸித்³தி⁴ராதா⁴ர ஆதா⁴ராதே⁴யவர்ஜித: ॥ 145 ॥

ஈஷணாத்ரயநிர்முக்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜித: ।
ருʼக்³யஜு:ஸாமநயந ருʼத்³தி⁴ஸித்³தி⁴ஸம்ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 146 ॥

ஔதா³ர்யநிதி⁴ராபூர்ண ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரத:³ ।
ஶுத்³த⁴ஸந்மாத்ரஸம்வித்தாஸ்வரூபஸு(மு)க²விக்³ரஹ: ॥ 147 ॥

த³ர்ஶநப்ரத²மாபா⁴ஸோ து³ஷ்டத³ர்ஶநவர்ஜித: ।
அக்³ரக³ண்யோঽசிந்த்யரூப: கலிகல்மஷநாஶந: ॥ 148 ॥

விமர்ஶரூபோ விமலோ நித்யத்ருʼப்தோ நிராஶ்ரய: ।
நித்யஶுத்³தோ⁴ நித்யபு³த்³தோ⁴ நித்யமுக்தோ நிராவ்ருʼத: ॥ 149 ॥

மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யோ மஹாப்ரலயஸம்ஸ்தி²த: ।
மஹாகைலாஸநிலய: ப்ரஜ்ஞாநக⁴நவிக்³ரஹ: ॥ 150 ॥

ஶ்ரீமத்³வ்யாக்⁴ரபுராவாஸோ பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரத:³ ।
ஜக³த்³யோநிர்ஜக³த்ஸாக்ஷீ ஜக³தீ³ஶோ ஜக³ந்மய: ॥ 151 ॥

ஜபோ ஜபபரோ ஜப்யோ வித்³யாஸிம்ஹாஸநப்ரபு:⁴ ।
தத்த்வாநாம் ப்ரக்ருʼதிஸ்தத்த்வம் தத்த்வம்பத³நிரூபித: ॥ 152 ॥

தி³க்காலாக்³ந்யநவச்சி²ந்ந: ஸஹஜாநந்த³ஸாக³ர: ।
ப்ரக்ருʼதி: ப்ராக்ருʼதாதீத: ப்ரஜ்ஞாநைகரஸாக்ருʼதி: ॥ 153 ॥

நி:ஶங்கமதிதூ³ரஸ்த:² சேத்யசேதநசிந்தக: ।
தாரகாந்தரஸம்ஸ்தா²நஸ்தாரகஸ்தாரகாந்தக: ॥ 154 ॥

த்⁴யாநைகப்ரகடோ த்⁴யேயோ த்⁴யாநம் (நீ) த்⁴யாநவிபூ⁴ஷண: ।
பரம் வ்யோம பரம் தா⁴ம பரமாணு: பரம் பத³ம் ॥ 155 ॥

பூர்ணாநந்த:³ ஸதா³நந்தோ³ நாத³மத்⁴யப்ரதிஷ்டி²த: ।
ப்ரமாவிபர்யயா(ணப்ரத்யயா)தீத: ப்ரணதாஜ்ஞாநநாஶக: ॥ 156 ॥

பா³ணார்சிதாங்க்⁴ரிர்ப³ஹுதோ³ பா³லகேலிகுதூஹல: ।
ப்³ருʼஹத்தமோ ப்³ரஹ்மபதோ³ ப்³ரஹ்மவித்³ப்³ரஹ்மவித்ப்ரிய: ॥ 157 ॥

ப்⁴ரூக்ஷேபத³த்தலக்ஷ்மீகோ ப்⁴ரூமத்⁴யத்⁴யாநலக்ஷித: ।
யஶஸ்கரோ ரத்நக³ர்போ⁴ மஹாராஜ்யஸுக² ப்ரத:³ ॥ 158 ॥

ஶப்³த³ப்³ரஹ்ம ஶமப்ராப்யோ லாப⁴க்ருʼல்லோகவிஶ்ருத: ।
ஶாஸ்தா ஶிகா²க்³ரநிலய: ஶரண்யோ யாஜகப்ரிய: ॥ 159 ॥

ஸம்ஸாரவேத்³ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபே⁴ஷஜபே⁴ஷஜம் ।
மநோவாசாபி⁴ரக்³ராஹ்ய: பஞ்சகோஶவிலக்ஷண: ॥ 160 ॥

அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தஸ்த்வக்ஸ்த:² ஸாக்ஷீ துரீயக: ।
பஞ்சபூ⁴தாதி³தூ³ரஸ்த:² ப்ரத்யகே³கரஸோঽவ்யய: ॥ 161 ॥

ஷட்சக்ராந்த:க்ருʼதோல்லாஸ: ஷட்³விகாரவிவர்ஜித: ।
விஜ்ஞாநக⁴நஸம்பூர்ணோ வீணாவாத³நதத்பர: ॥ 162 ॥

நீஹாராகாரகௌ³ராங்கோ³ மஹாலாவண்யவாரிதி:⁴ ।
பராபி⁴சாரஶமந: ஷட³த்⁴வோபரி ஸம்ஸ்தி²த: ॥ 163 ॥

ஸுஷும்நாமார்க³ ஸஞ்சாரீ பி³ஸதந்துநிபா⁴க்ருʼதி: ।
பிநாகீ லிங்க³ரூப: ஶ்ரீமங்க³ளாவயவோஜ்ஜ்வல: ॥ 164 ॥

க்ஷேத்ராதி⁴ப: ஸுஸம்வேத்³ய: ஶ்ரீப்ரதோ³ விப⁴வப்ரத:³ ।
ஸர்வவஶ்யகர: ஸர்வதோஷக: புத்ரபௌத்ரித:³ ।
ஆத்மநாத²ஸ்தீர்த²நாத:² ஸப்த(ப்தி)நாத:² ஸதா³ஶிவ: ॥ 165 ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top