Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Malayalam

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീദക്ഷിണാമൂര്‍തിസഹസ്രനാമസ്തോത്രം 2 ॥

ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ആദിദേവോ ദയാസിന്ധുരഖിലാഗമദേശികഃ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരതുലഃ ശിക്ഷിതാസുരവിക്രമഃ ॥ 1 ॥

കൈലാസശിഖരോല്ലാസീ കമനീയനിജാകൃതിഃ ।
വീരാസനസമാസീനോ വീണാപുസ്തലസത്കരഃ ॥ 2 ॥

അക്ഷമാലാലസത്പാണിശ്ചിന്‍മുദ്രിതകരാംബുജഃ ।
അപസ്മാരോപരിന്യസ്തസവ്യപാദസരോരുഹഃ ॥ 3 ॥

ചാരുചാമീകരാകാരജടാലാര്‍പിതചന്ദ്രമാഃ ।
അര്‍ധചന്ദ്രാഭനിടിലപാടീരതിലകോജ്ജ്വലഃ ॥ 4 ॥

കരുണാലഹരീപൂര്‍ണ കര്‍ണാന്തായതലോചനഃ ।
കര്‍ണദിവ്യോല്ലസദ്ദിവ്യമണികുണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ॥ 5 ॥

വരവജ്രശിലാദര്‍ശപരിഭാവികപോലഭൂഃ ।
ചാരുചാമ്പേയപുഷ്പാഭനാസികാപുടരഞ്ജിതഃ ॥ 6 ॥

ദന്താലികുസുമോത്കൃഷ്ടകോമലാധരപല്ലവഃ ।
മുഗ്ധസ്മിതപരീപാകപ്രകാശിതരദാങ്കുരഃ ॥ 7 ॥

അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതഃ ।
അനര്‍ഘരത്നഗ്രൈവേയ വിലസത്കംബുകന്ധരഃ ॥ 8 ॥

മാണിക്യകങ്കണോല്ലാസി കരാംബുജവിരാജിതഃ ।
മുക്താഹാരലസത്തുങ്ഗ വിപുലോരസ്കരാജിതഃ ॥ 9 ॥

ആവര്‍തനാഭിരോമാലിവലിത്രയയുതോദരഃ ।
വിശങ്കടകടിന്യസ്ത വാചാല മണിമേഖലഃ ॥ 10 ॥

കരിഹസ്തോപമേയോരുരാദര്‍ശോജ്ജ്വലജാനുകഃ ।
കന്ദര്‍പതൂണീജിജ്ജങ്ഘോ ഗുല്‍പോദഞ്ചിതനൂപുരഃ ॥ 11 ॥

മണിമഞ്ജീര കിരണ കിഞ്ജല്‍കിതപദാംബുജഃ ।
ശാണോല്ലീഢമണിശ്രേണീരംയാങ്ഘ്രിനഖമണ്ഡലഃ ॥ 12 ॥

ആപാദകര്‍ണകാമുക്തഭൂഷാശതമനോഹരഃ ।
സനകാദിമഹായോഗിസമാരാധിതപാദുകഃ ॥ 13 ॥

യക്ഷകിന്നരഗന്ധര്‍വസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവഃ ।
ബ്രഹ്മാദിദേവവിനുതോ യോഗമായാനിയോജകഃ ॥ 14 ॥

ശിവയോഗീ ശിവാനന്ദഃ ശിവഭക്തിസമുത്തരഃ ।
വേദാന്തസാരസന്ദോഹഃ സര്‍വസത്വാവലംബനഃ ॥ 15 ॥

വടമൂലാശ്രയോ വാഗ്മീ മാന്യോ മലയജപ്രിയഃ ।
സുഖദോ വാഞ്ഛിതാര്‍ഥജ്ഞഃ പ്രസന്നവദനേക്ഷണഃ ॥ 16 ॥

കര്‍മസാക്ഷീ കര്‍മമാ(യാ)യീ സര്‍വകര്‍മഫലപ്രദഃ ।
ജ്ഞാനദാതാ സദാചാരഃ സര്‍വപാപവിമോചനഃ ॥ 17 ॥

അനാഥനാഥോ ഭഗവാന്‍ ആശ്രിതാമരപാദപഃ ।
വരപ്രദഃ പ്രകാശാത്മാ സര്‍വഭൂതഹിതേ രതഃ ॥ 18 ॥

വ്യാഘ്രചര്‍മാസനാസീനഃ ആദികര്‍താ മഹേശ്വരഃ ।
സുവിക്രമഃ സര്‍വഗതോ വിശിഷ്ടജനവത്സലഃ ॥ 19 ॥

ചിന്താശോകപ്രശമനോ ജഗദാനന്ദ കാരകഃ ।
രശ്മിമാന്‍ ഭുവനേശാനോ ദേവാസുര സുപൂജിതഃ ॥ 20 ॥

മൃത്യുഞ്ജയോ വ്യോമകേശഃ ഷട്ത്രിംശത്തത്വസങ്ഗ്രഹഃ ।
അജ്ഞാതസംഭവോ ഭിക്ഷുരദ്വിതീയോ ദിഗംബരഃ ॥ 21 ॥

സമസ്തദേവതാമൂര്‍തിഃ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ।
സര്‍വസാംരാജ്യനിപുണോ ധര്‍മമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ॥ 22 ॥

വിശ്വാധികഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചകഃ ।
അഷ്ടമൂര്‍തിര്‍ദീപ്തമൂര്‍തിര്‍നാമോച്ചാരണമുക്തിദഃ ॥ 23 ॥

സഹസ്രാദിത്യസങ്കാശഃ സദാഷോഡശവാര്‍ഷികഃ ।
ദിവ്യകേലീസമാമുക്തോ ദിവ്യമാല്യാംബരാവൃതഃ ॥ 24 ॥

അനര്‍ഘരത്നസമ്പൂര്‍ണോ മല്ലികാകുസുമപ്രിയഃ ।
തപ്തചാമീകരാകാരഃ ക്രുദ്ധദാവാനലാകൃതിഃ ॥ 25 ॥

നിരഞ്ജനോ നിര്‍വികാരോ നിജാ(രാ)വാസോ നിരാകൃതിഃ ।
ജഗദ്ഗുരുര്‍ജഗത്കര്‍താ ജഗദീശോ ജഗത്പതിഃ ॥ 26 ॥

കാമഹന്താ കാമമൂര്‍തിഃ കല്യാണോ വൃഷവാഹനഃ ।
ഗങ്ഗാധരോ മഹാദേവോ ദീനബന്ധവിമോചനഃ ॥ 27 ॥

ധൂര്‍ജടിഃ ഖണ്ഡപരശുഃസദ്ഗുണോ ഗിരിജാസഖഃ ।
അവ്യയോ ഭൂതസേനേശഃ പാപഘ്നഃ പുണ്യദായകഃ ॥ 28 ॥

ഉപദേഷ്ടാ ദൃഢപ്രജ്ഞോ രുദ്രോ രോഗവിനാശകഃ ।
നിത്യാനന്ദോ നിരാധാരോ ഹരോ ദേവശിഖാമണിഃ ॥ 29 ॥

പ്രണതാര്‍തിഹരഃ സോമഃ സാന്ദ്രാനന്ദോ മഹാമതിഃ ।
ആശ്ച(ഐശ്വ)ര്യവൈഭവോ ദേവഃ സംസാരാര്‍ണവതാരകഃ ॥ 30 ॥

യജ്ഞേശോ രാജരാജേശോ ഭസ്മരുദ്രാക്ഷലാഞ്ഛനഃ ।
അനന്തസ്താരകഃ സ്ഥാണുഃസര്‍വവിദ്യേശ്വരോ ഹരിഃ ॥ 31 ॥

വിശ്വരൂപോ വിരൂപാക്ഷഃ പ്രഭുഃ പരിവൃഢോ ദൃഢഃ ।
ഭവ്യോ ജിതാരിഷഡ്വര്‍ഗോ മഹോദാരോഽഘനാശനഃ ॥ 32 ॥

സുകീര്‍തിരാദിപുരുഷോ ജരാമരണവര്‍ജിതഃ ।
പ്രമാണഭൂതോ ദുര്‍ജ്ഞേയഃ പുണ്യഃ പരപുരഞ്ജയഃ ॥ 33 ॥

ഗുണാകരോ ഗുണശ്രേഷ്ഠഃ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹഃ ।
സുഖദഃ കാരണം കര്‍താ ഭവബന്ധവിമോചകഃ ॥ 34 ॥

അനിര്‍വിണ്ണോ ഗുണഗ്രാഹീ നിഷ്കലങ്കഃ കലങ്കഹാ ।
പുരുഷഃ ശാശ്വതോ യോഗീ വ്യക്താവ്യക്തഃ സനാതനഃ ॥ 35 ॥

ചരാചരാത്മാ വിശ്വാത്മാ വിശ്വകര്‍മാ തമോഽപഹൃത് ।
ഭുജങ്ഗഭൂഷണോ ഭര്‍ഗസ്തരുണഃ കരുണാലയഃ ॥ 36 ॥

അണിമാദിഗുണോപേതോ ലോകവശ്യവിധായകഃ ।
യോഗപട്ടധരോ മുക്തോ മുക്താനാം പരമാ ഗതിഃ ॥ 37 ॥

ഗുരുരൂപധരഃ ശ്രീമാന്‍ പരമാനന്ദസാഗരഃ ।
സഹസ്രബാഹുഃ സര്‍വേശഃ സഹസ്രാവയവാന്വിതഃ ॥ 38 ॥

സഹസ്രമൂര്‍ധാ സര്‍വാത്മാ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
നിര്‍വികല്‍പോ നിരാഭാസഃ ശാന്തഃ സൂക്ഷ്മഃ പരാത്പരഃ ॥ 39 ॥

സര്‍വാത്മകഃ സര്‍വസാക്ഷീ നിസ്സങ്ഗോ നിരുപദ്രവഃ ।
നിര്ലേപഃ സകലാധ്യക്ഷഃ ചിന്‍മയസ്തമസഃ പരഃ ॥ 40 ॥

ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസമ്പന്നോ യോഗാനന്ദമയഃ ശിവഃ ।
ശാശ്വതൈശ്വര്യസമ്പൂര്‍ണോ മഹായോഗീശ്വരേശ്വരഃ ॥ 41 ॥

സഹസ്രശക്തിസംയുക്തഃ പുണ്യകായോ ദുരാസദഃ ।
താരകബ്രഹ്മ സമ്പൂര്‍ണഃ തപസ്വിജനസംവൃതഃ ॥ 42 ॥

വിധീന്ദ്രാമരസമ്പൂജ്യോ ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിരുത്തമഃ ।
നിരക്ഷരോ നിരാലംബഃ സ്വാത്മാരാമോ വികര്‍തനഃ ॥ 43 ॥

നിരവദ്യോ നിരാതങ്കോ ഭീമോ ഭീമപരാക്രമഃ ।
വീരഭദ്രഃ പുരാരാതിര്‍ജലന്ധരശിരോഹരഃ ॥ 44 ॥

അന്ധകാസുരസംഹര്‍താ ഭഗനേത്രഭിദദ്ഭുതഃ ।
വിശ്വഗ്രാസോഽധര്‍മശത്രുര്‍ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈ(നന്ദൈ)കമന്ദിരഃ ॥ 45 ॥

അഗ്രേസരസ്തീര്‍ഥഭൂതഃ സിതഭസ്മാവഗുണ്ഠനഃ ।
അകുണ്ഠമേധാഃ ശ്രീകണ്ഠോ വൈകുണ്ഠപരമപ്രിയഃ ॥ 46 ॥

ലലാടോജ്ജ്വലനേത്രാബ്ജഃ തുഷാരകരശേഖരഃ ।
ഗജാസുരശിരശ്ഛേത്താ ഗങ്ഗോദ്ഭാസിതമൂര്‍ധജഃ ॥ 47 ॥

കല്യാണാചലകോദണ്ഡഃ കമലാപതിസായകഃ ।
വാരാം ശേവധിതൂണീരഃ സരോജാസനസാരഥിഃ ॥ 48 ॥

ത്രയീതുരങ്ഗസങ്ക്രാന്തോ വാസുകിജ്യാവിരാജിതഃ ।
രവീന്ദുചരണാചാരിധരാരഥവിരാജിതഃ ॥ 49 ॥

ത്രയ്യന്തപ്രഗ്രഹോദാരഃ ഉഡുകണ്ഠാരവോജ്ജ്വലഃ ।
ഉത്താനഭല്ലവാമാഢയോ ലീലാവിജിതദാനവഃ ॥ 50 ॥

ജാതു പ്രപഞ്ചജനിതജീവനോപായനോത്സുകഃ ।
സംസാരാര്‍ണവസമ്മഗ്ന സമുദ്ധരണപണ്ഡിതഃ ॥ 51 ॥

മത്തദ്വിരദധിക്കാരിഗതിവൈഭവമഞ്ജുലഃ ।
മത്തകോകിലമാധുര്യ രസനിര്‍ഭരനിസ്വനഃ ॥ 52 ॥

കൈവല്യോദിതകല്ലോലലീലാതാണ്ഡവപണ്ഡിതഃ ।
വിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുര്‍വാസുദേവഃ പ്രഭവിഷ്ണുഃ പുരാതനഃ ॥ 53 ॥

വര്‍ധിഷ്ണുര്‍വരദോ വൈദ്യോ ഹരിര്‍നാരായണോഽച്യുതഃ ।
അജ്ഞാനവനദാവാഗ്നിഃ പ്രജ്ഞാപ്രാസാദഭൂപതിഃ ॥ 54 ॥

സര്‍വഭൂഷിതസര്‍വാങ്ഗഃ കര്‍പൂരോജ്ജ്വലിതാകൃതിഃ ।
അനാദിമധ്യനിധനോ ഗിരിശോ ഗിരിജാപതിഃ ॥ 55 ॥

വീതരാഗോ വിനീതാത്മാ തപസ്വീ ഭൂതഭാവനഃ ।
ദേവാസുരഗുരുര്‍ധ്യേയോ(ദേവോ) ദേവാസുരനമസ്കൃതിഃ ॥ 56 ॥

ദേവാദിദേവോ ദേവര്‍ഷിര്‍ദേവാസുരവരപ്രദഃ ।
സര്‍വദേവമയോഽചിന്ത്യോ ദേവതാത്മാഽഽത്മസംഭവഃ ॥ 57 ॥

നിര്ലേപോ നിഷ്പ്രപഞ്ചാത്മാ നിര്‍വ്യഗ്രോ വിഘ്നനാശനഃ ।
ഏകജ്യോതിര്‍നിരാനന്ദോ വ്യാപ്തമൂര്‍തിനാകുലഃ ॥ 58 ॥

നിരവദ്യോ ബഹു(ധോ)പായോ വിദ്യാരാശിരകൃത്രിമഃ ।
നിത്യാനന്ദഃ സുരാധ്യക്ഷോ നിസ്സങ്കല്‍പോ നിരഞ്ജനഃ ॥ 59 ॥

നിരാതങ്കോ നിരാകാരോ നിഷ്പ്രപഞ്ചോ നിരാമയഃ ।
വിദ്യാധരോ വിയത്കേശോ മാര്‍കണ്ഡയൌവനഃ പ്രഭുഃ ॥ 60 ॥

ഭൈരവോ ഭൈരവീനാഥഃ കാമദഃ കമലാസനഃ ।
വേദവേദ്യഃ സുരാനന്ദോ ലസജ്ജ്യോതിഃ പ്രഭാകരഃ ॥ 61 ॥

ചൂഡാമണിഃ സുരാധീശോ യക്ഷഗേയോ ഹരിപ്രിയഃ ।
നിര്ലേപോ നീതിമാന്‍ സൂത്രീ ശ്രീഹാലാഹലസുന്ദരഃ ॥ 62 ॥

ധര്‍മരക്ഷോ മഹാരാജഃ കിരീടീ വന്ദിതോ ഗുഹഃ ।
മാധവോ യാമിനീനാഥഃ ശംബരഃ ശംബരീപ്രിയഃ ॥ 63 ॥

സങ്ഗീതവേത്താ ലോകജ്ഞഃ ശാന്തഃ കലശസംഭവഃ ।
ബഹ്മണ്യോ വരദോ നിത്യഃ ശൂലീ ഗുരുപരോ ഹരഃ ॥ 64 ॥

മാര്‍താണ്ഡഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷഃ കര്‍മജ്ഞോ ലോകനായകഃ ।
ത്രിവിക്രമോ മുകുന്ദാര്‍ച്യോ വൈദ്യനാഥഃ പുരന്ദരഃ ॥ 65 ॥

ഭാഷാവിഹീനോ ഭാഷാജ്ഞോ വിഘ്നേശോ വിഘ്നനാശനഃ ।
കിന്നരേശോ ബൃഹദ്ഭാനുഃ ശ്രീനിവാസഃ കപാലഭൃത് ॥ 66 ॥

വിജയീ ഭൂതവാഹശ്ച ഭീമസേനോ ദിവാകരഃ ।
ബില്വപ്രിയോ വസിഷ്ഠേശഃ സര്‍വമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ॥ 67 ॥

ഓഷധീശോ വാമദേവോ ഗോവിന്ദോ നീലലോഹിതഃ ।
ഷഡര്‍ധനയനഃ ശ്രീമാന്‍ മഹാദേവോ വൃഷധ്വജഃ ॥ 68 ॥

കര്‍പൂരവീടികാലോലഃ കര്‍പൂരവരചര്‍ചിതഃ ।
അവ്യാജകരുണമൂര്‍തിസ്ത്യാഗരാജഃ ക്ഷപാകരഃ ॥ 69 ॥

ആശ്ചര്യവിഗ്രഹഃ സൂക്ഷ്മഃ സിദ്ധേശഃ സ്വര്‍ണഭൈരവഃ ।
ദേവരാജഃ കൃപാസിന്ധുരദ്വയോഽമിതവിക്രമഃ ॥ 70 ॥

നിര്‍ഭേദോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിര്യോഗക്ഷേമ ആത്മവാന്‍ ।
നിരപായോ നിരാസങ്ഗോ നിഃശബ്ദോ നിരുപാധികഃ ॥ 71 ॥

ഭവഃ സര്‍വേശ്വരഃ സ്വാമീ ഭവഭീതിവിഭഞ്ജനഃ ।
ദാരിദ്രയതൃണകൂടാഗ്നിഃ ദാരിതാസുരസന്തതിഃ ॥ 72 ॥

മുക്തിദോ മുദിതഃ കുബ്ജോ ധാര്‍മികോ ഭക്തവത്സലഃ ।
അഭ്യാസാതിശയജ്ഞേയശ്ചന്ദ്രമൌലിഃ കലാധരഃ ॥ 73 ॥

മഹാബലോ മഹാവീര്യോ വിഭുഃശ്രീശഃ ശുഭപ്രദഃ (പ്രിയഃ) ।
സിദ്ധഃപുരാണപുരുഷോ രണമണ്ഡലഭൈരവഃ ॥ 74 ॥

സദ്യോജാതോ വടാരണ്യവാസീ പുരുഷവല്ലഭഃ ।
ഹരികേശോ മഹാത്രാതാ നീലഗ്രീവഃ സുമങ്ഗലഃ ॥ 75 ॥

ഹിരണ്യബാഹുസ്തിഗ്മാംശുഃ കാമേശഃ സോമവിഗ്രഹഃ ।
സര്‍വാത്മാ സര്‍വസത്കര്‍താ താണ്ഡവോ മുണ്ഡമാലികഃ ॥ 76 ॥

അഗ്രഗണ്യഃ സുഗംഭീരോ ദേശികോ വൈദികോത്തമഃ ।
പ്രസന്നദേവോ വാഗീശഃ ചിന്താതിമിരഭാസ്കരഃ ॥ 77 ॥

ഗൌരീപതിസ്തുങ്ഗമൌലിഃ മധുരാജോ മഹാകവിഃ ।
ശ്രീധരഃ സര്‍വസിദ്ധേശോ വിശ്വനാഥോ ദയാനിധിഃ ॥ 78 ॥

അന്തര്‍മുഖോ ബഹിര്‍ദൃഷ്ടിഃ സിദ്ധവേഷോ മനോഹരഃ ।
കൃത്തിവാസാഃ കൃപാസിന്ധുര്‍മന്ത്രസിദ്ധോ മതിപ്രദഃ ॥ 79 ॥

മഹോത്കൃഷ്ടഃ പുണ്യകരോ ജഗത്സാക്ഷീ സദാശിവഃ ।
മഹാക്രതുര്‍മഹായജ്വാ വിശ്വകര്‍മാ തപോനിധിഃ ॥ 80 ॥

ഛന്ദോമയോ മഹാജ്ഞാനീ സര്‍വജ്ഞോ ദേവവന്ദിതഃ ।
സാര്‍വഭൌമഃ സദാനന്ദഃ കരുണാമൃതവാരിധിഃ ॥ 81 । ।
കാലകാലഃ കലിധ്വംസീ ജരാമരണനാശകഃ ।
ശിതികണ്ഠശ്ചിദാനന്ദോ യോഗിനീഗണസേവിതഃ ॥ 82 ॥

ചണ്ഡീശഃ സുഖസംവേദ്യഃ പുണ്യശ്ലോകോ ദിവസ്പതിഃ ।
സ്ഥായീ സകലതത്ത്വാത്മാ സദാ സേവകവര്‍ധകഃ ॥ 83 ॥

രോഹിതാശ്വഃ ക്ഷമാരൂപീ തപ്തചാമീകരപ്രഭഃ ।
ത്രിയംബകോ വരരൂചിഃ ദേവദേവശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ॥ 84 ॥

വിശ്വംഭരോ വിചിത്രാങ്ഗോ വിധാതാ പുരനാശ(ശാസ)നഃ ।
സുബ്രഹ്മണ്യോ ജഗത്സ്വാമീ ലോഹിതാക്ഷഃ ശിവോത്തമഃ ॥ 85 ॥

നക്ഷത്രമാല്യാഭരണോ ഭഗവാന്‍ തമസഃ പരഃ ।
വിധികര്‍താ വിധാനജ്ഞഃ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരഃ ॥ 86 ॥

ചിന്താമണിഃ സുരഗുരുര്‍ധ്യേയോ നീരാജനപ്രിയഃ ।
ഗോവിന്ദോ രാജരാജേശോ ബഹുപുഷ്പാര്‍ചനപ്രിയഃ ॥ 87 ॥

സര്‍വാനന്ദോ ദയാരൂപീ ശൈലജാസുമനോഹരഃ ।
സുവിക്രമഃ സര്‍വഗതോ ഹേതുസാധനവര്‍ജിതഃ ॥ 88 ॥

വൃഷാങ്കോ രമണീയാങ്ഗഃ സത്കര്‍താ സാമപാരഗഃ ।
ചിന്താശോകപ്രശമനഃ സര്‍വവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 89 ॥

ഭക്തവിജ്ഞപ്തിസന്ധാതാ വക്താ ഗിരിവരാകൃതിഃ ।
ജ്ഞാനപ്രദോ മനോവാസഃ ക്ഷേംയോ മോഹവിനാശനഃ ॥ 90 ॥

സുരോത്തമശ്ചിത്രഭാനുഃ സദാ വൈഭവതത്പരഃ ।
സുഹൃദഗ്രേസരഃ സിദ്ധോ ജ്ഞാനമുദ്രോ ഗണാധിപഃ ॥ 91 ॥

അമരശ്ചര്‍മവസനോ വാഞ്ഛിതാര്‍ഥഫലപ്രദഃ ।
അസമാനോഽന്തരഹിതോ ദേവസിംഹാസനാധിപഃ ॥ 92 ॥

വിവാദഹന്താ സര്‍വാത്മാ കാലഃ കാലവിവര്‍ജിതഃ ।
വിശ്വാതീതോ വിശ്വകര്‍താ വിശ്വേശോ വിശ്വകാരണഃ ॥ 93 ॥

യോഗിധ്യേയോ യോഗനിഷ്ഠോ യോഗാത്മാ യോഗവിത്തമഃ ।
ഓങ്കാരരൂപോ ഭഗവാന്‍ ബിന്ദുനാദമയഃ ശിവഃ ॥ 94 ॥

ചതുര്‍മുഖാദിസംസ്തുത്യശ്ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദഃ ।
സഹയാചലഗുഹാവാസീ സാക്ഷാന്‍മോക്ഷരസാകൃതിഃ ॥ 95 ॥

ദക്ഷാധ്വരസമുച്ഛേത്താ പക്ഷപാതവിവര്‍ജിതഃ ।
ഓങ്കാരവാചകഃ ശംഭുഃ ശങ്കരഃ ശശിശീതലഃ ॥ 96 ॥

പങ്കജാസനസംസേവ്യഃ കിങ്കരാമരവത്സലഃ ।
നതദൌര്‍ഭാഗ്യതൂലാഗ്നിഃ കൃതകൌതുകവിഭ്രമഃ ॥ 97 ॥

ത്രിലോകമോഹനഃ ശ്രീമാന്‍ ത്രിപുണ്ഡ്രാങ്കിതമസ്തകഃ ।
ക്രൌഞ്ചരിജനകഃ ശ്രീമദ്ഗണനാഥസുതാന്വിതഃ ॥ 98 ॥

അദ്ഭുതോഽനന്തവരദോഽപരിച്ഛേദ്യാത്മവൈഭവഃ ।
ഇഷ്ടാമൂര്‍തപ്രിയഃ ശര്‍വ ഏകവീരപ്രിയംവദഃ ॥ 99 ॥

ഊഹാപോഹവിനിര്‍മുക്ത ഓങ്കാരേശ്വരപൂജിതഃ ।
കലാനിധിഃ കീര്‍തിനാഥഃ കാമേശീഹൃദയങ്ഗമഃ ॥ 100 ॥

കാമേശ്വരഃ കാമരൂപോ ഗണനാഥസഹോദരഃ ।
ഗാഢോ ഗഗനഗംഭീരോ ഗോപാലോ ഗോചരോ ഗുരുഃ ॥ 101 ॥

ഗണേശോ ഗായകോ ഗോപ്താ ഗാണാപത്യഗണപ്രിയഃ ।
ഘണ്ടാനിനാദരുചിരഃ കര്‍ണലജ്ജാവിഭഞ്ജനഃ ॥ 102 ॥

കേശവഃ കേവലഃ കാന്തശ്ചക്രപാണിശ്ചരാചരഃ ।
ഘനാഘനോ ഘോഷയുക്തശ്ചണ്ഡീഹൃദയനന്ദനഃ ॥ 103 ॥

ചിത്രാര്‍പിതശ്ചിത്രമയഃ ചിന്തിതാര്‍ഥപ്രദായകഃ ।
ഛദ്മചാരീ ഛദ്മഗതിഃ ചിദാഭാസശ്ചിദാത്മകഃ ॥ 104 ॥

ഛന്ദോമയശ്ഛത്രപതിഃ ഛന്ദഃശാസ്ത്രവിശാരദഃ ।
ജീവനോ ജീവനാധാരോ ജ്യോതിഃശാസ്ത്രവിശാരദഃ ॥ 105 ॥

ജ്യോതിര്‍ജ്യോത്സ്നാമയോ ജേതാ ജീമൂതവരദായകഃ ।
ജനാഘനാശനോ ജീവോ ജീവദോ ജീവനൌഷധം ॥ 106 ॥

ജരാഹരോ ജാഡ്യഹരോ ജ്യോത്സ്നാജാലപ്രവര്‍തകഃ ।
ജ്ഞാനേശ്വരോ ജ്ഞാനഗംയോ ജ്ഞാനമാര്‍ഗപരായണഃ ॥ 107 ॥

തരുസ്ഥസ്തരുമധ്യസ്ഥോ ഡാമരീശക്തിരഞ്ജകഃ ।
താരകസ്താരതംയാത്മാ ടീപസ്തര്‍പണകാരകഃ ॥ 108 ॥

തുഷാരാചലമധ്യസ്ഥസ്തുഷാരകരഭൂഷണഃ ।
ത്രിസുഗന്ധസ്ത്രിമൂര്‍തിശ്ച ത്രിമുഖസ്ത്രികകുദ്ധരഃ ॥ 109 ॥

ത്രിലോകീമുദ്രികാഭൂഷഃ ത്രികാലജ്ഞസ്ത്രയീമയഃ ।
തത്വരൂപസ്തരുസ്ഥായീ തന്ത്രീവാദനതത്പരഃ ॥ 110 ॥

അദ്ഭുതാനന്തസങ്ഗ്രാമോ ഢക്കാവാദനതത്പരഃ (കൌതുകഃ) ।
തുഷ്ടസ്തുഷ്ടിമയഃ സ്തോത്രപാഠകോഽതി(കാതി)പ്രിയസ്തവഃ ॥ 111 ॥

തീര്‍ഥപ്രിയസ്തീര്‍ഥരതഃ തീര്‍ഥാടനപരായണഃ ।
തൈലദീപപ്രിയസ്തൈലപക്കാന്നപ്രീതമാനസഃ ॥ 112 ॥

തൈലാഭിഷേകസന്തുഷ്ടസ്തിലചര്‍വണതത്പരഃ ।
ദീനാര്‍തിഹൃദ്ദീനബന്ധുര്‍ദീനനാഥോ ദയാപരഃ ॥ 113 ॥

ദനുജാരിര്‍ദുഃഖഹന്താ ദുഷ്ടഭൂതനിഷൂദനഃ ।
ദീനോരുദായകോ ദാന്തോ ദീപ്തിമാന്ദിവ്യലോചനഃ ॥ 114 ॥

ദേദീപ്യമാനോ ദുര്‍ജ്ഞേയോ ദീനസമ്മാനതോഷിതഃ ।
ദക്ഷിണാപ്രേമസന്തുഷ്ടോ ദാരിദ്രയബഡബാനലഃ ॥ 115 ॥

ധര്‍മോ ധര്‍മപ്രദോ ധ്യേയോ ധീമാന്ധൈര്യവിഭൂഷിതഃ ।
നാനാരൂപധരോ നംരോ നദീപുലിനസംശ്രിതഃ ॥ 116 ॥

നടപ്രിയോ നാട്യകരോ നാരീമാനസമോഹനഃ ।
നാരദോ നാമരഹിതോ നാനാമന്ത്രരഹസ്യവിത് ॥ 117 ॥

പതിഃ പാതിത്യസംഹര്‍താ പരവിദ്യാവികര്‍ഷകഃ ।
പുരാണപുരുഷഃ പുണ്യഃ പദ്യഗദ്യപ്രദായകഃ ॥ 118 ॥

പാര്‍വതീരമണഃ പൂര്‍ണഃ പുരാണാഗമസൂചകഃ ।
പശൂപഹാരരസികഃ പുത്രദഃ പുത്രപൂജിതഃ ॥ 119 ॥

ബ്രഹ്മാണ്ഡഭേദനോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ ബ്രാഹ്മണപാലകഃ ।
ഭൂതാധ്യക്ഷോ ഭൂതപതിര്‍ഭൂതഭീതിനിവാരണഃ ॥ 120 ॥

ഭദ്രാകാരോ ഭീമഗര്‍ഭോ ഭീമസങ്ഗ്രാമലോലുപഃ ।
ഭസ്മഭൂഷോ ഭസ്മസംസ്ഥോ ഭൈക്ഷ്യകര്‍മപരായണഃ ॥ 121 ॥

ഭാനുഭൂഷോ ഭാനുരൂപോ ഭവാനീപ്രീതിദായകഃ ।
ഭവപ്രിയോ ഭാവരതോ ഭാവാഭാവവിവര്‍ജിതഃ ॥ 122 ॥

ഭ്രാജിഷ്ണുജീ(ര്‍ജീ)വസന്തുഷ്ടോ ഭട്ടാരോ ഭദ്രവാഹനഃ ।
ഭദ്രദോ ഭ്രാന്തിരഹിതോ ഭീമചണ്ഡീപതിര്‍മഹാന്‍ ॥ 123 ॥

യജുര്‍വേദപ്രിയോ യാജീ യമസംയമസംയുതഃ ।
രാമപൂജ്യോ രാമനാഥോ രത്നദോ രത്നഹാരകഃ ॥ 124 ॥

രാജ്യദോ രാമവരദോ രഞ്ജകോ രതിമാര്‍ഗധൃത് ।
രാമാനന്ദമയോ രംയോ രാജരാജേശ്വരോ രസഃ ॥ 125 ॥

രത്നമന്ദിരമധ്യസ്ഥോ രത്നപൂജാപരായണഃ ।
രത്നാകാരോ ലക്ഷണേശോ ലക്ഷ്യദോ ലക്ഷ്യലക്ഷണഃ ॥ 126 ॥

ലോലാക്ഷീനായകോ ലോഭീ ലക്ഷമന്ത്രജപപ്രിയഃ ।
ലംബികാമാര്‍ഗനിരതോ ലക്ഷ്യകോട്യണ്ഡനായകഃ ॥ 127 ॥

വിദ്യാപ്രദോ വീതിഹോതാ വീരവിദ്യാവികര്‍ഷകഃ ।
വാരാഹീപാലകോ വന്യോ വനവാസീ വനപ്രിയഃ ॥ 128 ॥

വനേചരോ വനചരഃ ശക്തിപൂജ്യഃ ശിഖിപ്രിയഃ ।
ശരച്ചന്ദ്രനിഭഃ ശാന്തഃ ശക്തഃ സംശയവര്‍ജിതഃ ॥ 129 ॥

ശാപാനുഗ്രഹദഃ ശങ്ഖപ്രിയഃ ശത്രുനിഷൂദനഃ ।
ഷട്കൃത്തികാസുസമ്പൂജ്യഃ ഷട്ശാസ്ത്രാര്‍ഥരഹസ്യവിത് ॥ 130 ॥

സുഭഗഃ സര്‍വജിത്സൌംയഃ സിദ്ധമാര്‍ഗപ്രവര്‍തകഃ ।
സഹജാനന്ദദഃ സോമഃ സര്‍വശാസ്ത്ര രഹസ്യവിത് ॥ 131 ॥

സര്‍വജിത്സര്‍വവിത്സാധുഃ സര്‍വധര്‍മ സമന്വിതഃ ।
സര്‍വാധ്യക്ഷഃ സര്‍വദേവോ മഹര്‍ഷിര്‍മോഹനാസ്ത്രവിത് ॥ 132 । ।
ക്ഷേമങ്കരഃ ക്ഷേത്രപാലഃ ക്ഷയരോഗക്ഷയങ്കരഃ ।
നിഃ സീമമഹിമാ നിത്യോ ലീലാവിഗ്രഹരൂപധൃത് ॥ 133 । ।
ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാങ്ഗഃ ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയഃ ।
സമസ്തഭക്തസുഖദഃ പരമാണുര്‍മഹാഹ്നദഃ ॥ 134 । ।
ആകാശഗോ ദുഷ്പ്രധര്‍ഷഃ കപിലഃ കാലകന്ധരഃ ।
കര്‍പൂഗൌരഃ കുശലഃ സത്യസന്ധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ॥ 135 । ।
ശാശ്വതൈശ്വര്യവിഭവഃ പുഷ്കരഃ സുസമാഹിതഃ ।
മഹര്‍ഷിഃ പണ്ഡിതോ ബ്രഹ്മയോനിഃ സര്‍വോത്തമോത്തമഃ ॥ 136 । ।
ഭൂമിഭാരാര്‍തിസംഹര്‍താ ഷഡൂര്‍മിരഹിതോ മൃഡഃ ।
ത്രിവിഷ്ടപേശ്വരഃ സര്‍വഹൃദയാംബുജമധ്യഗഃ ॥ 137 । ।
സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥഃ സര്‍വവര്‍ണോപശോഭിതഃ ।
പുണ്യമൂര്‍തിഃ പുണ്യലഭ്യഃ പുണ്യശ്രവണകീര്‍തനഃ ॥ 138 । ।
സൂര്യമണ്ഡലമധ്യസ്ഥശ്ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യഗഃ ।
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗലഃ ശരണാഗതപാലകഃ ॥ 139 । ।
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ ।
സര്‍വാവയസമ്പൂര്‍ണഃ സര്‍വലക്ഷണലക്ഷിതഃ ॥ 140 । ।
സര്‍വമങ്ഗലാമാങ്ഗല്യഃ സര്‍വകാരണകാരണം ।
ആമോദമോദജനകഃ സര്‍പരാജോത്തരീയകഃ ॥ 141 । ।
കപാലീ ഗോവിന്ദസിദ്ധഃ കാന്തിസംവലിതാനനഃ ।
സര്‍വസദ്ഗുരുസംസേവ്യോ ദിവ്യചന്ദനചര്‍ചിതഃ ॥ 142 । ।
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ ।
അനന്തോഽനന്തസുഖദോ നന്ദനഃ ശ്രീനികേതനഃ ॥ 143 ॥

അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ (തോല്ലാസീ) നിത്യക്ലിന്നോ നിരാമയഃ ।
അനപായോഽനന്തദൃഷ്ടിഃ അപ്രമേയോഽജരോഽമരഃ ॥ 144 ॥

അനാമയോഽപ്രതിഹതശ്ചാഽപ്രതര്‍ക്യോഽമൃതോഽക്ഷരഃ ।
അമോഘസിദ്ധിരാധാര ആധാരാധേയവര്‍ജിതഃ ॥ 145 ॥

ഈഷണാത്രയനിര്‍മുക്ത ഈഹാമാത്രവിവര്‍ജിതഃ ।
ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമൃദ്ധിദഃ ॥ 146 ॥

ഔദാര്യനിധിരാപൂര്‍ണ ഐഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ ।
ശുദ്ധസന്‍മാത്രസംവിത്താസ്വരൂപസു(മു)ഖവിഗ്രഹഃ ॥ 147 ॥

ദര്‍ശനപ്രഥമാഭാസോ ദുഷ്ടദര്‍ശനവര്‍ജിതഃ ।
അഗ്രഗണ്യോഽചിന്ത്യരൂപഃ കലികല്‍മഷനാശനഃ ॥ 148 ॥

വിമര്‍ശരൂപോ വിമലോ നിത്യതൃപ്തോ നിരാശ്രയഃ ।
നിത്യശുദ്ധോ നിത്യബുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ നിരാവൃതഃ ॥ 149 ॥

മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യോ മഹാപ്രലയസംസ്ഥിതഃ ।
മഹാകൈലാസനിലയഃ പ്രജ്ഞാനഘനവിഗ്രഹഃ ॥ 150 ॥

ശ്രീമദ്വ്യാഘ്രപുരാവാസോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ।
ജഗദ്യോനിര്‍ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്‍മയഃ ॥ 151 ॥

ജപോ ജപപരോ ജപ്യോ വിദ്യാസിംഹാസനപ്രഭുഃ ।
തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വമ്പദനിരൂപിതഃ ॥ 152 ॥

ദിക്കാലാഗ്ന്യനവച്ഛിന്നഃ സഹജാനന്ദസാഗരഃ ।
പ്രകൃതിഃ പ്രാകൃതാതീതഃ പ്രജ്ഞാനൈകരസാകൃതിഃ ॥ 153 ॥

നിഃശങ്കമതിദൂരസ്ഥഃ ചേത്യചേതനചിന്തകഃ ।
താരകാന്തരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാന്തകഃ ॥ 154 ॥

ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം (നീ) ധ്യാനവിഭൂഷണഃ ।
പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാണുഃ പരം പദം ॥ 155 ॥

പൂര്‍ണാനന്ദഃ സദാനന്ദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
പ്രമാവിപര്യയാ(ണപ്രത്യയാ)തീതഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശകഃ ॥ 156 ॥

ബാണാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിര്‍ബഹുദോ ബാലകേലികുതൂഹലഃ ।
ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപദോ ബ്രഹ്മവിദ്ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ॥ 157 ॥

ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭ്രൂമധ്യധ്യാനലക്ഷിതഃ ।
യശസ്കരോ രത്നഗര്‍ഭോ മഹാരാജ്യസുഖ പ്രദഃ ॥ 158 ॥

ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ ।
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യോ യാജകപ്രിയഃ ॥ 159 ॥

സംസാരവേദ്യഃ സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വഭേഷജഭേഷജം ।
മനോവാചാഭിരഗ്രാഹ്യഃ പഞ്ചകോശവിലക്ഷണഃ ॥ 160 ॥

അവസ്ഥാത്രയനിര്‍മുക്തസ്ത്വക്സ്ഥഃ സാക്ഷീ തുരീയകഃ ।
പഞ്ചഭൂതാദിദൂരസ്ഥഃ പ്രത്യഗേകരസോഽവ്യയഃ ॥ 161 ॥

ഷട്ചക്രാന്തഃകൃതോല്ലാസഃ ഷഡ്വികാരവിവര്‍ജിതഃ ।
വിജ്ഞാനഘനസമ്പൂര്‍ണോ വീണാവാദനതത്പരഃ ॥ 162 ॥

നീഹാരാകാരഗൌരാങ്ഗോ മഹാലാവണ്യവാരിധിഃ ।
പരാഭിചാരശമനഃ ഷഡധ്വോപരി സംസ്ഥിതഃ ॥ 163 ॥

സുഷുംനാമാര്‍ഗ സഞ്ചാരീ ബിസതന്തുനിഭാകൃതിഃ ।
പിനാകീ ലിങ്ഗരൂപഃ ശ്രീമങ്ഗലാവയവോജ്ജ്വലഃ ॥ 164 ॥

ക്ഷേത്രാധിപഃ സുസംവേദ്യഃ ശ്രീപ്രദോ വിഭവപ്രദഃ ।
സര്‍വവശ്യകരഃ സര്‍വതോഷകഃ പുത്രപൌത്രിദഃ ।
ആത്മനാഥസ്തീര്‍ഥനാഥഃ സപ്ത(പ്തി)നാഥഃ സദാശിവഃ ॥ 165 ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top