Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 Lyrics in Kannada

Shri Dakshinamurti Sahasranamastotram 2 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ 2 ॥

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಆದಿದೇವೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುರಖಿಲಾಗಮದೇಶಿಕಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರತುಲಃ ಶಿಕ್ಷಿತಾಸುರವಿಕ್ರಮಃ ॥ 1 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೋಲ್ಲಾಸೀ ಕಮನೀಯನಿಜಾಕೃತಿಃ ।
ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನೋ ವೀಣಾಪುಸ್ತಲಸತ್ಕರಃ ॥ 2 ॥

ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸತ್ಪಾಣಿಶ್ಚಿನ್ಮುದ್ರಿತಕರಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಅಪಸ್ಮಾರೋಪರಿನ್ಯಸ್ತಸವ್ಯಪಾದಸರೋರುಹಃ ॥ 3 ॥

ಚಾರುಚಾಮೀಕರಾಕಾರಜಟಾಲಾರ್ಪಿತಚನ್ದ್ರಮಾಃ ।
ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಾಭನಿಟಿಲಪಾಟೀರತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 4 ॥

ಕರುಣಾಲಹರೀಪೂರ್ಣ ಕರ್ಣಾನ್ತಾಯತಲೋಚನಃ ।
ಕರ್ಣದಿವ್ಯೋಲ್ಲಸದ್ದಿವ್ಯಮಣಿಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 5 ॥

ವರವಜ್ರಶಿಲಾದರ್ಶಪರಿಭಾವಿಕಪೋಲಭೂಃ ।
ಚಾರುಚಾಮ್ಪೇಯಪುಷ್ಪಾಭನಾಸಿಕಾಪುಟರಂಜಿತಃ ॥ 6 ॥

ದನ್ತಾಲಿಕುಸುಮೋತ್ಕೃಷ್ಟಕೋಮಲಾಧರಪಲ್ಲವಃ ।
ಮುಗ್ಧಸ್ಮಿತಪರೀಪಾಕಪ್ರಕಾಶಿತರದಾಂಕುರಃ ॥ 7 ॥

ಅನಾಕಲಿತಸಾದೃಶ್ಯಚಿಬುಕಶ್ರೀವಿರಾಜಿತಃ ।
ಅನರ್ಘರತ್ನಗ್ರೈವೇಯ ವಿಲಸತ್ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಃ ॥ 8 ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯಕಂಕಣೋಲ್ಲಾಸಿ ಕರಾಮ್ಬುಜವಿರಾಜಿತಃ ।
ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ತುಂಗ ವಿಪುಲೋರಸ್ಕರಾಜಿತಃ ॥ 9 ॥

ಆವರ್ತನಾಭಿರೋಮಾಲಿವಲಿತ್ರಯಯುತೋದರಃ ।
ವಿಶಂಕಟಕಟಿನ್ಯಸ್ತ ವಾಚಾಲ ಮಣಿಮೇಖಲಃ ॥ 10 ॥

ಕರಿಹಸ್ತೋಪಮೇಯೋರುರಾದರ್ಶೋಜ್ಜ್ವಲಜಾನುಕಃ ।
ಕನ್ದರ್ಪತೂಣೀಜಿಜ್ಜಂಘೋ ಗುಲ್ಪೋದಂಚಿತನೂಪುರಃ ॥ 11 ॥

ಮಣಿಮಂಜೀರ ಕಿರಣ ಕಿಂಜಲ್ಕಿತಪದಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಶಾಣೋಲ್ಲೀಢಮಣಿಶ್ರೇಣೀರಮ್ಯಾಂಘ್ರಿನಖಮಂಡಲಃ ॥ 12 ॥

ಆಪಾದಕರ್ಣಕಾಮುಕ್ತಭೂಷಾಶತಮನೋಹರಃ ।
ಸನಕಾದಿಮಹಾಯೋಗಿಸಮಾರಾಧಿತಪಾದುಕಃ ॥ 13 ॥

ಯಕ್ಷಕಿನ್ನರಗನ್ಧರ್ವಸ್ತೂಯಮಾನಾತ್ಮವೈಭವಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವವಿನುತೋ ಯೋಗಮಾಯಾನಿಯೋಜಕಃ ॥ 14 ॥

ಶಿವಯೋಗೀ ಶಿವಾನನ್ದಃ ಶಿವಭಕ್ತಿಸಮುತ್ತರಃ ।
ವೇದಾನ್ತಸಾರಸನ್ದೋಹಃ ಸರ್ವಸತ್ವಾವಲಮ್ಬನಃ ॥ 15 ॥

ವಟಮೂಲಾಶ್ರಯೋ ವಾಗ್ಮೀ ಮಾನ್ಯೋ ಮಲಯಜಪ್ರಿಯಃ ।
ಸುಖದೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಜ್ಞಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನೇಕ್ಷಣಃ ॥ 16 ॥

ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಮಾ(ಯಾ)ಯೀ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ।
ಜ್ಞಾನದಾತಾ ಸದಾಚಾರಃ ಸರ್ವಪಾಪವಿಮೋಚನಃ ॥ 17 ॥

ಅನಾಥನಾಥೋ ಭಗವಾನ್ ಆಶ್ರಿತಾಮರಪಾದಪಃ ।
ವರಪ್ರದಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಃ ॥ 18 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಸನಾಸೀನಃ ಆದಿಕರ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಸುವಿಕ್ರಮಃ ಸರ್ವಗತೋ ವಿಶಿಷ್ಟಜನವತ್ಸಲಃ ॥ 19 ॥

ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನೋ ಜಗದಾನನ್ದ ಕಾರಕಃ ।
ರಶ್ಮಿಮಾನ್ ಭುವನೇಶಾನೋ ದೇವಾಸುರ ಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 20 ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯೋಮಕೇಶಃ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ವಸಂಗ್ರಹಃ ।
ಅಜ್ಞಾತಸಮ್ಭವೋ ಭಿಕ್ಷುರದ್ವಿತೀಯೋ ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 21 ॥

ಸಮಸ್ತದೇವತಾಮೂರ್ತಿಃ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ।
ಸರ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನಿಪುಣೋ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 22 ॥

ವಿಶ್ವಾಧಿಕಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ದೀಪ್ತಮೂರ್ತಿರ್ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 23 ॥

ಸಹಸ್ರಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಃ ಸದಾಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಃ ।
ದಿವ್ಯಕೇಲೀಸಮಾಮುಕ್ತೋ ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಾವೃತಃ ॥ 24 ॥

ಅನರ್ಘರತ್ನಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಾಕಾರಃ ಕ್ರುದ್ಧದಾವಾನಲಾಕೃತಿಃ ॥ 25 ॥

ನಿರಂಜನೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿಜಾ(ರಾ)ವಾಸೋ ನಿರಾಕೃತಿಃ ।
ಜಗದ್ಗುರುರ್ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗದೀಶೋ ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 26 ॥

ಕಾಮಹನ್ತಾ ಕಾಮಮೂರ್ತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣೋ ವೃಷವಾಹನಃ ।
ಗಂಗಾಧರೋ ಮಹಾದೇವೋ ದೀನಬನ್ಧವಿಮೋಚನಃ ॥ 27 ॥

ಧೂರ್ಜಟಿಃ ಖಂಡಪರಶುಃಸದ್ಗುಣೋ ಗಿರಿಜಾಸಖಃ ।
ಅವ್ಯಯೋ ಭೂತಸೇನೇಶಃ ಪಾಪಘ್ನಃ ಪುಣ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 28 ॥

ಉಪದೇಷ್ಟಾ ದೃಢಪ್ರಜ್ಞೋ ರುದ್ರೋ ರೋಗವಿನಾಶಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾಧಾರೋ ಹರೋ ದೇವಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 29 ॥

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಸೋಮಃ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದೋ ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಆಶ್ಚ(ಐಶ್ವ)ರ್ಯವೈಭವೋ ದೇವಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ ॥ 30 ॥

ಯಜ್ಞೇಶೋ ರಾಜರಾಜೇಶೋ ಭಸ್ಮರುದ್ರಾಕ್ಷಲಾಂಛನಃ ।
ಅನನ್ತಸ್ತಾರಕಃ ಸ್ಥಾಣುಃಸರ್ವವಿದ್ಯೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ॥ 31 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಪ್ರಭುಃ ಪರಿವೃಢೋ ದೃಢಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ಮಹೋದಾರೋಽಘನಾಶನಃ ॥ 32 ॥

ಸುಕೀರ್ತಿರಾದಿಪುರುಷೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಭೂತೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪರಪುರಂಜಯಃ ॥ 33 ॥

ಗುಣಾಕರೋ ಗುಣಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದ ವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸುಖದಃ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತಾ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ॥ 34 ॥

ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣೋ ಗುಣಗ್ರಾಹೀ ನಿಷ್ಕಲಂಕಃ ಕಲಂಕಹಾ ।
ಪುರುಷಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಯೋಗೀ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ ॥ 35 ॥

ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ತಮೋಽಪಹೃತ್ ।
ಭುಜಂಗಭೂಷಣೋ ಭರ್ಗಸ್ತರುಣಃ ಕರುಣಾಲಯಃ ॥ 36 ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತೋ ಲೋಕವಶ್ಯವಿಧಾಯಕಃ ।
ಯೋಗಪಟ್ಟಧರೋ ಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತಾನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ ॥ 37 ॥

ಗುರುರೂಪಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಃ ।
ಸಹಸ್ರಬಾಹುಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಸಹಸ್ರಾವಯವಾನ್ವಿತಃ ॥ 38 ॥

ಸಹಸ್ರಮೂರ್ಧಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಭಾಸಃ ಶಾನ್ತಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 39 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ನಿರ್ಲೇಪಃ ಸಕಲಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಚಿನ್ಮಯಸ್ತಮಸಃ ಪರಃ ॥ 40 ॥

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಮ್ಪನ್ನೋ ಯೋಗಾನನ್ದಮಯಃ ಶಿವಃ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ॥ 41 ॥

ಸಹಸ್ರಶಕ್ತಿಸಂಯುಕ್ತಃ ಪುಣ್ಯಕಾಯೋ ದುರಾಸದಃ ।
ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ತಪಸ್ವಿಜನಸಂವೃತಃ ॥ 42 ॥

ವಿಧೀನ್ದ್ರಾಮರಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಜ್ಯೋತಿರುತ್ತಮಃ ।
ನಿರಕ್ಷರೋ ನಿರಾಲಮ್ಬಃ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮೋ ವಿಕರ್ತನಃ ॥ 43 ॥

ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾತಂಕೋ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ವೀರಭದ್ರಃ ಪುರಾರಾತಿರ್ಜಲನ್ಧರಶಿರೋಹರಃ ॥ 44 ॥

ಅನ್ಧಕಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ಭಗನೇತ್ರಭಿದದ್ಭುತಃ ।
ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸೋಽಧರ್ಮಶತ್ರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈ(ನನ್ದೈ)ಕಮನ್ದಿರಃ ॥ 45 ॥

ಅಗ್ರೇಸರಸ್ತೀರ್ಥಭೂತಃ ಸಿತಭಸ್ಮಾವಗುಂಠನಃ ।
ಅಕುಂಠಮೇಧಾಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವೈಕುಂಠಪರಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 46 ॥

ಲಲಾಟೋಜ್ಜ್ವಲನೇತ್ರಾಬ್ಜಃ ತುಷಾರಕರಶೇಖರಃ ।
ಗಜಾಸುರಶಿರಶ್ಛೇತ್ತಾ ಗಂಗೋದ್ಭಾಸಿತಮೂರ್ಧಜಃ ॥ 47 ॥

ಕಲ್ಯಾಣಾಚಲಕೋದಂಡಃ ಕಮಲಾಪತಿಸಾಯಕಃ ।
ವಾರಾಂ ಶೇವಧಿತೂಣೀರಃ ಸರೋಜಾಸನಸಾರಥಿಃ ॥ 48 ॥

ತ್ರಯೀತುರಂಗಸಂಕ್ರಾನ್ತೋ ವಾಸುಕಿಜ್ಯಾವಿರಾಜಿತಃ ।
ರವೀನ್ದುಚರಣಾಚಾರಿಧರಾರಥವಿರಾಜಿತಃ ॥ 49 ॥

ತ್ರಯ್ಯನ್ತಪ್ರಗ್ರಹೋದಾರಃ ಉಡುಕಂಠಾರವೋಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ಉತ್ತಾನಭಲ್ಲವಾಮಾಢಯೋ ಲೀಲಾವಿಜಿತದಾನವಃ ॥ 50 ॥

ಜಾತು ಪ್ರಪಂಚಜನಿತಜೀವನೋಪಾಯನೋತ್ಸುಕಃ ।
ಸಂಸಾರಾರ್ಣವಸಮ್ಮಗ್ನ ಸಮುದ್ಧರಣಪಂಡಿತಃ ॥ 51 ॥

ಮತ್ತದ್ವಿರದಧಿಕ್ಕಾರಿಗತಿವೈಭವಮಂಜುಲಃ ।
ಮತ್ತಕೋಕಿಲಮಾಧುರ್ಯ ರಸನಿರ್ಭರನಿಸ್ವನಃ ॥ 52 ॥

ಕೈವಲ್ಯೋದಿತಕಲ್ಲೋಲಲೀಲಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಃ ।
ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ವಾಸುದೇವಃ ಪ್ರಭವಿಷ್ಣುಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 53 ॥

ವರ್ಧಿಷ್ಣುರ್ವರದೋ ವೈದ್ಯೋ ಹರಿರ್ನಾರಾಯಣೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಅಜ್ಞಾನವನದಾವಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಾಸಾದಭೂಪತಿಃ ॥ 54 ॥

ಸರ್ವಭೂಷಿತಸರ್ವಾಂಗಃ ಕರ್ಪೂರೋಜ್ಜ್ವಲಿತಾಕೃತಿಃ ।
ಅನಾದಿಮಧ್ಯನಿಧನೋ ಗಿರಿಶೋ ಗಿರಿಜಾಪತಿಃ ॥ 55 ॥

ವೀತರಾಗೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ತಪಸ್ವೀ ಭೂತಭಾವನಃ ।
ದೇವಾಸುರಗುರುರ್ಧ್ಯೇಯೋ(ದೇವೋ) ದೇವಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಿಃ ॥ 56 ॥

ದೇವಾದಿದೇವೋ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೇವಾಸುರವರಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವದೇವಮಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯೋ ದೇವತಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮಸಮ್ಭವಃ ॥ 57 ॥

ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾತ್ಮಾ ನಿರ್ವ್ಯಗ್ರೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ।
ಏಕಜ್ಯೋತಿರ್ನಿರಾನನ್ದೋ ವ್ಯಾಪ್ತಮೂರ್ತಿನಾಕುಲಃ ॥ 58 ॥

ನಿರವದ್ಯೋ ಬಹು(ಧೋ)ಪಾಯೋ ವಿದ್ಯಾರಾಶಿರಕೃತ್ರಿಮಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನಿಸ್ಸಂಕಲ್ಪೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 59 ॥

ನಿರಾತಂಕೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೋ ವಿಯತ್ಕೇಶೋ ಮಾರ್ಕಂಡಯೌವನಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 60 ॥

ಭೈರವೋ ಭೈರವೀನಾಥಃ ಕಾಮದಃ ಕಮಲಾಸನಃ ।
ವೇದವೇದ್ಯಃ ಸುರಾನನ್ದೋ ಲಸಜ್ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ॥ 61 ॥

ಚೂಡಾಮಣಿಃ ಸುರಾಧೀಶೋ ಯಕ್ಷಗೇಯೋ ಹರಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನಿರ್ಲೇಪೋ ನೀತಿಮಾನ್ ಸೂತ್ರೀ ಶ್ರೀಹಾಲಾಹಲಸುನ್ದರಃ ॥ 62 ॥

ಧರ್ಮರಕ್ಷೋ ಮಹಾರಾಜಃ ಕಿರೀಟೀ ವನ್ದಿತೋ ಗುಹಃ ।
ಮಾಧವೋ ಯಾಮಿನೀನಾಥಃ ಶಮ್ಬರಃ ಶಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 63 ॥

ಸಂಗೀತವೇತ್ತಾ ಲೋಕಜ್ಞಃ ಶಾನ್ತಃ ಕಲಶಸಮ್ಭವಃ ।
ಬಹ್ಮಣ್ಯೋ ವರದೋ ನಿತ್ಯಃ ಶೂಲೀ ಗುರುಪರೋ ಹರಃ ॥ 64 ॥

ಮಾರ್ತಾಂಡಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಕರ್ಮಜ್ಞೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೋ ಮುಕುನ್ದಾರ್ಚ್ಯೋ ವೈದ್ಯನಾಥಃ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 65 ॥

ಭಾಷಾವಿಹೀನೋ ಭಾಷಾಜ್ಞೋ ವಿಘ್ನೇಶೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ।
ಕಿನ್ನರೇಶೋ ಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ ॥ 66 ॥

ವಿಜಯೀ ಭೂತವಾಹಶ್ಚ ಭೀಮಸೇನೋ ದಿವಾಕರಃ ।
ಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋ ವಸಿಷ್ಠೇಶಃ ಸರ್ವಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 67 ॥

ಓಷಧೀಶೋ ವಾಮದೇವೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ ।
ಷಡರ್ಧನಯನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾದೇವೋ ವೃಷಧ್ವಜಃ ॥ 68 ॥

ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಲೋಲಃ ಕರ್ಪೂರವರಚರ್ಚಿತಃ ।
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ಯಾಗರಾಜಃ ಕ್ಷಪಾಕರಃ ॥ 69 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸ್ವರ್ಣಭೈರವಃ ।
ದೇವರಾಜಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರದ್ವಯೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 70 ॥

ನಿರ್ಭೇದೋ ನಿತ್ಯಸತ್ವಸ್ಥೋ ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮವಾನ್ ।
ನಿರಪಾಯೋ ನಿರಾಸಂಗೋ ನಿಃಶಬ್ದೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ॥ 71 ॥

ಭವಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸ್ವಾಮೀ ಭವಭೀತಿವಿಭಂಜನಃ ।
ದಾರಿದ್ರಯತೃಣಕೂಟಾಗ್ನಿಃ ದಾರಿತಾಸುರಸನ್ತತಿಃ ॥ 72 ॥

ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುದಿತಃ ಕುಬ್ಜೋ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಅಭ್ಯಾಸಾತಿಶಯಜ್ಞೇಯಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 73 ॥

ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ವಿಭುಃಶ್ರೀಶಃ ಶುಭಪ್ರದಃ (ಪ್ರಿಯಃ) ।
ಸಿದ್ಧಃಪುರಾಣಪುರುಷೋ ರಣಮಂಡಲಭೈರವಃ ॥ 74 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತೋ ವಟಾರಣ್ಯವಾಸೀ ಪುರುಷವಲ್ಲಭಃ ।
ಹರಿಕೇಶೋ ಮಹಾತ್ರಾತಾ ನೀಲಗ್ರೀವಃ ಸುಮಂಗಲಃ ॥ 75 ॥

ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಸ್ತಿಗ್ಮಾಂಶುಃ ಕಾಮೇಶಃ ಸೋಮವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸತ್ಕರ್ತಾ ತಾಂಡವೋ ಮುಂಡಮಾಲಿಕಃ ॥ 76 ॥

ಅಗ್ರಗಣ್ಯಃ ಸುಗಮ್ಭೀರೋ ದೇಶಿಕೋ ವೈದಿಕೋತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನದೇವೋ ವಾಗೀಶಃ ಚಿನ್ತಾತಿಮಿರಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 77 ॥

ಗೌರೀಪತಿಸ್ತುಂಗಮೌಲಿಃ ಮಧುರಾಜೋ ಮಹಾಕವಿಃ ।
ಶ್ರೀಧರಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶೋ ವಿಶ್ವನಾಥೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 78 ॥

ಅನ್ತರ್ಮುಖೋ ಬಹಿರ್ದೃಷ್ಟಿಃ ಸಿದ್ಧವೇಷೋ ಮನೋಹರಃ ।
ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧುರ್ಮನ್ತ್ರಸಿದ್ಧೋ ಮತಿಪ್ರದಃ ॥ 79 ॥

ಮಹೋತ್ಕೃಷ್ಟಃ ಪುಣ್ಯಕರೋ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಮಹಾಕ್ರತುರ್ಮಹಾಯಜ್ವಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ತಪೋನಿಧಿಃ ॥ 80 ॥

ಛನ್ದೋಮಯೋ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ದೇವವನ್ದಿತಃ ।
ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಸದಾನನ್ದಃ ಕರುಣಾಮೃತವಾರಿಧಿಃ ॥ 81 । ।
ಕಾಲಕಾಲಃ ಕಲಿಧ್ವಂಸೀ ಜರಾಮರಣನಾಶಕಃ ।
ಶಿತಿಕಂಠಶ್ಚಿದಾನನ್ದೋ ಯೋಗಿನೀಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 82 ॥

ಚಂಡೀಶಃ ಸುಖಸಂವೇದ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ದಿವಸ್ಪತಿಃ ।
ಸ್ಥಾಯೀ ಸಕಲತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಸದಾ ಸೇವಕವರ್ಧಕಃ ॥ 83 ॥

ರೋಹಿತಾಶ್ವಃ ಕ್ಷಮಾರೂಪೀ ತಪ್ತಚಾಮೀಕರಪ್ರಭಃ ।
ತ್ರಿಯಮ್ಬಕೋ ವರರೂಚಿಃ ದೇವದೇವಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ॥ 84 ॥

ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿಧಾತಾ ಪುರನಾಶ(ಶಾಸ)ನಃ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಲೋಹಿತಾಕ್ಷಃ ಶಿವೋತ್ತಮಃ ॥ 85 ॥

ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲ್ಯಾಭರಣೋ ಭಗವಾನ್ ತಮಸಃ ಪರಃ ।
ವಿಧಿಕರ್ತಾ ವಿಧಾನಜ್ಞಃ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರಃ ॥ 86 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಃ ಸುರಗುರುರ್ಧ್ಯೇಯೋ ನೀರಾಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೋವಿನ್ದೋ ರಾಜರಾಜೇಶೋ ಬಹುಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಪ್ರಿಯಃ ॥ 87 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದೋ ದಯಾರೂಪೀ ಶೈಲಜಾಸುಮನೋಹರಃ ।
ಸುವಿಕ್ರಮಃ ಸರ್ವಗತೋ ಹೇತುಸಾಧನವರ್ಜಿತಃ ॥ 88 ॥

ವೃಷಾಂಕೋ ರಮಣೀಯಾಂಗಃ ಸತ್ಕರ್ತಾ ಸಾಮಪಾರಗಃ ।
ಚಿನ್ತಾಶೋಕಪ್ರಶಮನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 89 ॥

ಭಕ್ತವಿಜ್ಞಪ್ತಿಸನ್ಧಾತಾ ವಕ್ತಾ ಗಿರಿವರಾಕೃತಿಃ ।
ಜ್ಞಾನಪ್ರದೋ ಮನೋವಾಸಃ ಕ್ಷೇಮ್ಯೋ ಮೋಹವಿನಾಶನಃ ॥ 90 ॥

ಸುರೋತ್ತಮಶ್ಚಿತ್ರಭಾನುಃ ಸದಾ ವೈಭವತತ್ಪರಃ ।
ಸುಹೃದಗ್ರೇಸರಃ ಸಿದ್ಧೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 91 ॥

ಅಮರಶ್ಚರ್ಮವಸನೋ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಫಲಪ್ರದಃ ।
ಅಸಮಾನೋಽನ್ತರಹಿತೋ ದೇವಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಪಃ ॥ 92 ॥

ವಿವಾದಹನ್ತಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಕಾಲಃ ಕಾಲವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವಿಶ್ವಾತೀತೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಶ್ವಕಾರಣಃ ॥ 93 ॥

ಯೋಗಿಧ್ಯೇಯೋ ಯೋಗನಿಷ್ಠೋ ಯೋಗಾತ್ಮಾ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ ।
ಓಂಕಾರರೂಪೋ ಭಗವಾನ್ ಬಿನ್ದುನಾದಮಯಃ ಶಿವಃ ॥ 94 ॥

ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಸಂಸ್ತುತ್ಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಸಹಯಾಚಲಗುಹಾವಾಸೀ ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷರಸಾಕೃತಿಃ ॥ 95 ॥

ದಕ್ಷಾಧ್ವರಸಮುಚ್ಛೇತ್ತಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಓಂಕಾರವಾಚಕಃ ಶಮ್ಭುಃ ಶಂಕರಃ ಶಶಿಶೀತಲಃ ॥ 96 ॥

ಪಂಕಜಾಸನಸಂಸೇವ್ಯಃ ಕಿಂಕರಾಮರವತ್ಸಲಃ ।
ನತದೌರ್ಭಾಗ್ಯತೂಲಾಗ್ನಿಃ ಕೃತಕೌತುಕವಿಭ್ರಮಃ ॥ 97 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಮೋಹನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತ್ರಿಪುಂಡ್ರಾಂಕಿತಮಸ್ತಕಃ ।
ಕ್ರೌಂಚರಿಜನಕಃ ಶ್ರೀಮದ್ಗಣನಾಥಸುತಾನ್ವಿತಃ ॥ 98 ॥

ಅದ್ಭುತೋಽನನ್ತವರದೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾತ್ಮವೈಭವಃ ।
ಇಷ್ಟಾಮೂರ್ತಪ್ರಿಯಃ ಶರ್ವ ಏಕವೀರಪ್ರಿಯಂವದಃ ॥ 99 ॥

ಊಹಾಪೋಹವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಃ ಕೀರ್ತಿನಾಥಃ ಕಾಮೇಶೀಹೃದಯಂಗಮಃ ॥ 100 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಃ ಕಾಮರೂಪೋ ಗಣನಾಥಸಹೋದರಃ ।
ಗಾಢೋ ಗಗನಗಮ್ಭೀರೋ ಗೋಪಾಲೋ ಗೋಚರೋ ಗುರುಃ ॥ 101 ॥

ಗಣೇಶೋ ಗಾಯಕೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗಾಣಾಪತ್ಯಗಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಘಂಟಾನಿನಾದರುಚಿರಃ ಕರ್ಣಲಜ್ಜಾವಿಭಂಜನಃ ॥ 102 ॥

ಕೇಶವಃ ಕೇವಲಃ ಕಾನ್ತಶ್ಚಕ್ರಪಾಣಿಶ್ಚರಾಚರಃ ।
ಘನಾಘನೋ ಘೋಷಯುಕ್ತಶ್ಚಂಡೀಹೃದಯನನ್ದನಃ ॥ 103 ॥

ಚಿತ್ರಾರ್ಪಿತಶ್ಚಿತ್ರಮಯಃ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಛದ್ಮಚಾರೀ ಛದ್ಮಗತಿಃ ಚಿದಾಭಾಸಶ್ಚಿದಾತ್ಮಕಃ ॥ 104 ॥

ಛನ್ದೋಮಯಶ್ಛತ್ರಪತಿಃ ಛನ್ದಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ।
ಜೀವನೋ ಜೀವನಾಧಾರೋ ಜ್ಯೋತಿಃಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 105 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಮಯೋ ಜೇತಾ ಜೀಮೂತವರದಾಯಕಃ ।
ಜನಾಘನಾಶನೋ ಜೀವೋ ಜೀವದೋ ಜೀವನೌಷಧಮ್ ॥ 106 ॥

ಜರಾಹರೋ ಜಾಡ್ಯಹರೋ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಜಾಲಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರೋ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಪರಾಯಣಃ ॥ 107 ॥

ತರುಸ್ಥಸ್ತರುಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ಡಾಮರೀಶಕ್ತಿರಂಜಕಃ ।
ತಾರಕಸ್ತಾರತಮ್ಯಾತ್ಮಾ ಟೀಪಸ್ತರ್ಪಣಕಾರಕಃ ॥ 108 ॥

ತುಷಾರಾಚಲಮಧ್ಯಸ್ಥಸ್ತುಷಾರಕರಭೂಷಣಃ ।
ತ್ರಿಸುಗನ್ಧಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ತ್ರಿಮುಖಸ್ತ್ರಿಕಕುದ್ಧರಃ ॥ 109 ॥

ತ್ರಿಲೋಕೀಮುದ್ರಿಕಾಭೂಷಃ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಯೀಮಯಃ ।
ತತ್ವರೂಪಸ್ತರುಸ್ಥಾಯೀ ತನ್ತ್ರೀವಾದನತತ್ಪರಃ ॥ 110 ॥

ಅದ್ಭುತಾನನ್ತಸಂಗ್ರಾಮೋ ಢಕ್ಕಾವಾದನತತ್ಪರಃ (ಕೌತುಕಃ) ।
ತುಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಿಮಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಕೋಽತಿ(ಕಾತಿ)ಪ್ರಿಯಸ್ತವಃ ॥ 111 ॥

ತೀರ್ಥಪ್ರಿಯಸ್ತೀರ್ಥರತಃ ತೀರ್ಥಾಟನಪರಾಯಣಃ ।
ತೈಲದೀಪಪ್ರಿಯಸ್ತೈಲಪಕ್ಕಾನ್ನಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ॥ 112 ॥

ತೈಲಾಭಿಷೇಕಸನ್ತುಷ್ಟಸ್ತಿಲಚರ್ವಣತತ್ಪರಃ ।
ದೀನಾರ್ತಿಹೃದ್ದೀನಬನ್ಧುರ್ದೀನನಾಥೋ ದಯಾಪರಃ ॥ 113 ॥

ದನುಜಾರಿರ್ದುಃಖಹನ್ತಾ ದುಷ್ಟಭೂತನಿಷೂದನಃ ।
ದೀನೋರುದಾಯಕೋ ದಾನ್ತೋ ದೀಪ್ತಿಮಾನ್ದಿವ್ಯಲೋಚನಃ ॥ 114 ॥

ದೇದೀಪ್ಯಮಾನೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದೀನಸಮ್ಮಾನತೋಷಿತಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಪ್ರೇಮಸನ್ತುಷ್ಟೋ ದಾರಿದ್ರಯಬಡಬಾನಲಃ ॥ 115 ॥

ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧೀಮಾನ್ಧೈರ್ಯವಿಭೂಷಿತಃ ।
ನಾನಾರೂಪಧರೋ ನಮ್ರೋ ನದೀಪುಲಿನಸಂಶ್ರಿತಃ ॥ 116 ॥

ನಟಪ್ರಿಯೋ ನಾಟ್ಯಕರೋ ನಾರೀಮಾನಸಮೋಹನಃ ।
ನಾರದೋ ನಾಮರಹಿತೋ ನಾನಾಮನ್ತ್ರರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 117 ॥

ಪತಿಃ ಪಾತಿತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಪರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಕಃ ।
ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪದ್ಯಗದ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 118 ॥

ಪಾರ್ವತೀರಮಣಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾಣಾಗಮಸೂಚಕಃ ।
ಪಶೂಪಹಾರರಸಿಕಃ ಪುತ್ರದಃ ಪುತ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 119 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಭೇದನೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪಾಲಕಃ ।
ಭೂತಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಭೂತಪತಿರ್ಭೂತಭೀತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 120 ॥

ಭದ್ರಾಕಾರೋ ಭೀಮಗರ್ಭೋ ಭೀಮಸಂಗ್ರಾಮಲೋಲುಪಃ ।
ಭಸ್ಮಭೂಷೋ ಭಸ್ಮಸಂಸ್ಥೋ ಭೈಕ್ಷ್ಯಕರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 121 ॥

ಭಾನುಭೂಷೋ ಭಾನುರೂಪೋ ಭವಾನೀಪ್ರೀತಿದಾಯಕಃ ।
ಭವಪ್ರಿಯೋ ಭಾವರತೋ ಭಾವಾಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 122 ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುಜೀ(ರ್ಜೀ)ವಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಭಟ್ಟಾರೋ ಭದ್ರವಾಹನಃ ।
ಭದ್ರದೋ ಭ್ರಾನ್ತಿರಹಿತೋ ಭೀಮಚಂಡೀಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ॥ 123 ॥

ಯಜುರ್ವೇದಪ್ರಿಯೋ ಯಾಜೀ ಯಮಸಂಯಮಸಂಯುತಃ ।
ರಾಮಪೂಜ್ಯೋ ರಾಮನಾಥೋ ರತ್ನದೋ ರತ್ನಹಾರಕಃ ॥ 124 ॥

ರಾಜ್ಯದೋ ರಾಮವರದೋ ರಂಜಕೋ ರತಿಮಾರ್ಗಧೃತ್ ।
ರಾಮಾನನ್ದಮಯೋ ರಮ್ಯೋ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಸಃ ॥ 125 ॥

ರತ್ನಮನ್ದಿರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಪೂಜಾಪರಾಯಣಃ ।
ರತ್ನಾಕಾರೋ ಲಕ್ಷಣೇಶೋ ಲಕ್ಷ್ಯದೋ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಃ ॥ 126 ॥

ಲೋಲಾಕ್ಷೀನಾಯಕೋ ಲೋಭೀ ಲಕ್ಷಮನ್ತ್ರಜಪಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಮ್ಬಿಕಾಮಾರ್ಗನಿರತೋ ಲಕ್ಷ್ಯಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಕಃ ॥ 127 ॥

ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವೀತಿಹೋತಾ ವೀರವಿದ್ಯಾವಿಕರ್ಷಕಃ ।
ವಾರಾಹೀಪಾಲಕೋ ವನ್ಯೋ ವನವಾಸೀ ವನಪ್ರಿಯಃ ॥ 128 ॥

ವನೇಚರೋ ವನಚರಃ ಶಕ್ತಿಪೂಜ್ಯಃ ಶಿಖಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರನಿಭಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಕ್ತಃ ಸಂಶಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 129 ॥

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹದಃ ಶಂಖಪ್ರಿಯಃ ಶತ್ರುನಿಷೂದನಃ ।
ಷಟ್ಕೃತ್ತಿಕಾಸುಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 130 ॥

ಸುಭಗಃ ಸರ್ವಜಿತ್ಸೌಮ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಸಹಜಾನನ್ದದಃ ಸೋಮಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ರಹಸ್ಯವಿತ್ ॥ 131 ॥

ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವವಿತ್ಸಾಧುಃ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವದೇವೋ ಮಹರ್ಷಿರ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರವಿತ್ ॥ 132 । ।
ಕ್ಷೇಮಂಕರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಷಯಂಕರಃ ।
ನಿಃ ಸೀಮಮಹಿಮಾ ನಿತ್ಯೋ ಲೀಲಾವಿಗ್ರಹರೂಪಧೃತ್ ॥ 133 । ।
ಚನ್ದನದ್ರವದಿಗ್ಧಾಂಗಃ ಚಾಮ್ಪೇಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಸಮಸ್ತಭಕ್ತಸುಖದಃ ಪರಮಾಣುರ್ಮಹಾಹ್ನದಃ ॥ 134 । ।
ಆಕಾಶಗೋ ದುಷ್ಪ್ರಧರ್ಷಃ ಕಪಿಲಃ ಕಾಲಕನ್ಧರಃ ।
ಕರ್ಪೂಗೌರಃ ಕುಶಲಃ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಃ ॥ 135 । ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಭವಃ ಪುಷ್ಕರಃ ಸುಸಮಾಹಿತಃ ।
ಮಹರ್ಷಿಃ ಪಂಡಿತೋ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮೋತ್ತಮಃ ॥ 136 । ।
ಭೂಮಿಭಾರಾರ್ತಿಸಂಹರ್ತಾ ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತೋ ಮೃಡಃ ।
ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಃ ॥ 137 । ।
ಸಹಸ್ರದಲಪದ್ಮಸ್ಥಃ ಸರ್ವವರ್ಣೋಪಶೋಭಿತಃ ।
ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಲಭ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನಃ ॥ 138 । ।
ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಶ್ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಲಃ ಶರಣಾಗತಪಾಲಕಃ ॥ 139 । ।
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ ।
ಸರ್ವಾವಯಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ ॥ 140 । ।
ಸರ್ವಮಂಗಲಾಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ಆಮೋದಮೋದಜನಕಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರೀಯಕಃ ॥ 141 । ।
ಕಪಾಲೀ ಗೋವಿನ್ದಸಿದ್ಧಃ ಕಾನ್ತಿಸಂವಲಿತಾನನಃ ।
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಚನ್ದನಚರ್ಚಿತಃ ॥ 142 । ।
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ ।
ಅನನ್ತೋಽನನ್ತಸುಖದೋ ನನ್ದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ॥ 143 ॥

ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ (ತೋಲ್ಲಾಸೀ) ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ಅನಪಾಯೋಽನನ್ತದೃಷ್ಟಿಃ ಅಪ್ರಮೇಯೋಽಜರೋಽಮರಃ ॥ 144 ॥

ಅನಾಮಯೋಽಪ್ರತಿಹತಶ್ಚಾಽಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋಽಮೃತೋಽಕ್ಷರಃ ।
ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 145 ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮೃದ್ಧಿದಃ ॥ 146 ॥

ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರಾಪೂರ್ಣ ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ ।
ಶುದ್ಧಸನ್ಮಾತ್ರಸಂವಿತ್ತಾಸ್ವರೂಪಸು(ಮು)ಖವಿಗ್ರಹಃ ॥ 147 ॥

ದರ್ಶನಪ್ರಥಮಾಭಾಸೋ ದುಷ್ಟದರ್ಶನವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಗ್ರಗಣ್ಯೋಽಚಿನ್ತ್ಯರೂಪಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 148 ॥

ವಿಮರ್ಶರೂಪೋ ವಿಮಲೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತೋ ನಿರಾವೃತಃ ॥ 149 ॥

ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿವಾಸನಾಲಭ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಲಯಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಮಹಾಕೈಲಾಸನಿಲಯಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 150 ॥

ಶ್ರೀಮದ್ವ್ಯಾಘ್ರಪುರಾವಾಸೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 151 ॥

ಜಪೋ ಜಪಪರೋ ಜಪ್ಯೋ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ ।
ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಮ್ಪದನಿರೂಪಿತಃ ॥ 152 ॥

ದಿಕ್ಕಾಲಾಗ್ನ್ಯನವಚ್ಛಿನ್ನಃ ಸಹಜಾನನ್ದಸಾಗರಃ ।
ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರಾಕೃತಾತೀತಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನೈಕರಸಾಕೃತಿಃ ॥ 153 ॥

ನಿಃಶಂಕಮತಿದೂರಸ್ಥಃ ಚೇತ್ಯಚೇತನಚಿನ್ತಕಃ ।
ತಾರಕಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾನ್ತಕಃ ॥ 154 ॥

ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ (ನೀ) ಧ್ಯಾನವಿಭೂಷಣಃ ।
ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾಣುಃ ಪರಂ ಪದಮ್ ॥ 155 ॥

ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಸದಾನನ್ದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಪ್ರಮಾವಿಪರ್ಯಯಾ(ಣಪ್ರತ್ಯಯಾ)ತೀತಃ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನನಾಶಕಃ ॥ 156 ॥

ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿರ್ಬಹುದೋ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಃ ।
ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 157 ॥

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಧ್ಯಾನಲಕ್ಷಿತಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ಮಹಾರಾಜ್ಯಸುಖ ಪ್ರದಃ ॥ 158 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ ।
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 159 ॥

ಸಂಸಾರವೇದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಮ್ ।
ಮನೋವಾಚಾಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯಃ ಪಂಚಕೋಶವಿಲಕ್ಷಣಃ ॥ 160 ॥

ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯನಿರ್ಮುಕ್ತಸ್ತ್ವಕ್ಸ್ಥಃ ಸಾಕ್ಷೀ ತುರೀಯಕಃ ।
ಪಂಚಭೂತಾದಿದೂರಸ್ಥಃ ಪ್ರತ್ಯಗೇಕರಸೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 161 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಾನ್ತಃಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಷಡ್ವಿಕಾರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ವಿಜ್ಞಾನಘನಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಃ ॥ 162 ॥

ನೀಹಾರಾಕಾರಗೌರಾಂಗೋ ಮಹಾಲಾವಣ್ಯವಾರಿಧಿಃ ।
ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಃ ಷಡಧ್ವೋಪರಿ ಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 163 ॥

ಸುಷುಮ್ನಾಮಾರ್ಗ ಸಂಚಾರೀ ಬಿಸತನ್ತುನಿಭಾಕೃತಿಃ ।
ಪಿನಾಕೀ ಲಿಂಗರೂಪಃ ಶ್ರೀಮಂಗಲಾವಯವೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 164 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಸುಸಂವೇದ್ಯಃ ಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಭವಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರಃ ಸರ್ವತೋಷಕಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಿದಃ ।
ಆತ್ಮನಾಥಸ್ತೀರ್ಥನಾಥಃ ಸಪ್ತ(ಪ್ತಿ)ನಾಥಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 165 ॥

Also Read 1000 Names of Dakshinamurti 2:

1000 Names of Sri Dakshinamurti | Sahasranama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top