Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗਰੁਡਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਟ੍ਟਾਚਾਰ੍ਯਪ੍ਰਣੀਤਮ੍ ।

ਸਰ੍ਵਵੇਦਬਹਨ੍ਨੀਡਸਮਾਰੂਢਾਯ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ।
ਸਾਮਵੇਦਸ੍ਵਰੂਪਾਯ ਗਰੁਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰੁਡਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵਾਸਿਸ਼੍ਠ ऋਸ਼ਿਃ,
ਮਾਤ੍ਰਾਸ਼੍ਛਨ੍ਦਾਂਸਿ, ਸਰ੍ਵਾਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਯੀ ਭਗਵਾਨ੍ਪਕ੍ਸ਼ਿਰਾਜੋ ਗਰੁਡੋ ਦੇਵਤਾ ।
var ਮੋਕ੍ਸ਼ਰਾਜੋ ਗਰੁਡੋ ਦੇਵਤਾ
ਹਲੋ ਬੀਜਾਨਿ, ਸ੍ਵਰਾਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਯਃ, ਬਿਨ੍ਦਵਃ ਕੀਲਕਾਨਿ,
ਗਰੂਡਰੂਪਿਮਹਾਵਿਸ਼੍ਣੁਪ੍ਰੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ ਜਪੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ਗਰੁਡਾਤ੍ਮਨੇ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਵੈਨਤੇਯਾਯ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾਯ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਖਗੋਤ੍ਤਮਾਯ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਕਪਿਲਾਕ੍ਸ਼ਾਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਨਾਗਾਭਰਣਾਲਙ੍ਕਤਸ਼ਰੀਰਾਯ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ।
ਏਵਂ ਹਦਯਾਦਿਨ੍ਯਾਸਃ ॥ ॐ ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਭਜਾਨੁਂ ਹਿਮਤੁਲ੍ਯਸਕ੍ਥਿਮਾਕਣ੍ਠਰਕ੍ਤਂ ਪਰਿਨੀਲਕੇਸ਼ਂ ।
ਨੀਲਾਗ੍ਰਨਾਸਂ ਹਰਿਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਂ ਸੁਪਰ੍ਣਮੀਡੇऽਮਤਕੁਮ੍ਭਹਸ੍ਤਮ੍ ॥

ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸੁਮੁਖਃ ਸੁਵਹਃ ਸੁਖਕਤ੍ਸੁਮੁਖਾਭਿਧਪਨ੍ਨਗੇਡ੍ਭੂਸ਼ਃ ।
ਸੁਰਸਙ੍ਘਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸੁਤਦਾਯੀ ਪਾਤੁ ਨਃ ਸੂਰਿਃ ॥ ੧ ॥

ਸੁਜਨਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਨਃ ਸੁਚਰਿਤਸੇਵ੍ਯਃ ਸੁਪਰ੍ਣੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਪਨ੍ਨਗਭੂਸ਼ਃ ਪਤਗਃ ਪਾਤਾ ਪ੍ਰਾਣਾਧਿਪਃ ਪਕ੍ਸ਼ੀ ॥ ੨ ॥

ਪਦ੍ਮਾਦਿਨਾਗਵੈਰੀ ਪਦ੍ਮਾਪ੍ਰਿਯਦਾਸ੍ਯਕਤ੍ ਪਾਯਾਤ੍ ।
ਪਤਗੇਨ੍ਦ੍ਰਃ ਪਰਭੇਦੀ ਪਰਿਹਤਪਾਕਾਰਿਦਰ੍ਪਕੂਟੋ ਨਃ ॥ ੩ ॥

ਨਾਗਾਰਿਰ੍ਨਗਤੁਲ੍ਯੋ ਨਾਕੌਕਸ੍ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਚਰਿਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਨਰਕਦਕਰ੍ਮਨਿਹਨ੍ਤਾ ਨਰਪੂਜ੍ਯੋ ਨਾਸ਼ਿਤਾਹਿਵਿਸ਼ਕੂਟਃ ॥ ੪ ॥

ਨਤਰਕ੍ਸ਼ੀ ਨਿਖਿਲੇਡ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਵਾਣਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰਸ੍ਤਦੁਰਿਤੌਘਃ ।
ਸਿਦ੍ਧਧ੍ਯੇਯਃ ਸਕਲਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਸੂਰ੍ਯਕੋਟਿ ਸਙ੍ਕਾਸ਼ਃ ॥ ੫ ॥

ਸੁਖਰੂਪੀ ਸ੍ਵਰ੍ਣਨਿਭਃ ਸ੍ਤਮ੍ਬੇਰਮਭੋਜਨਃ ਸੁਧਾਹਾਰੀ ।
ਸੁਮਨਾਃ ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਨਾਥੋ ਗਰੁਡੋ ਗਮ੍ਭੀਰਘੋਸ਼ੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੬ ॥

ਗਾਲਵਮਿਤ੍ਰਂ ਗੇਯੋ ਗੀਤਿਜ੍ਞਃ ਪਾਤੁ ਗਤਿਮਤਾਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਣਸਿਨ੍ਧੁਰ੍ਗੋਤ੍ਰਭਿਨ੍ਮਾਨ੍ਯਃ ॥ ੭ ॥

ਰਵਿਸਾਰਥਿਸਹਜੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਰਤ੍ਨਾਭਰਣਾਨ੍ਵਿਤੋ ਰਸਜ੍ਞੋ ਨਃ ।
ਰੁਦ੍ਰਾਕਾਨ੍ਤੋ ਰੁਕ੍ਮੋਜ੍ਜਲਜਾਨੂ ਰਜਤਨਿਭਸਕ੍ਥਿਃ ॥ ੮ ॥

ਰਕ੍ਤਪ੍ਰਭਕਣ੍ਠੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਰਯਿਮਾਨ੍ ਰਾਜਾ ਰਥਾਙ੍ਗਪਾਣਿਰਥਃ ।
ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਸ੍ਤਟਿਨ੍ਨਿਭੋ ਨਸ੍ਤਨੁਮਧ੍ਯਸ੍ਤੋਸ਼ਿਤਾਤ੍ਮਜਨਨੀਕਃ ॥ ੯ ॥

ਤਾਰਾਤ੍ਮਾ ਮਹਨੀਯੋ ਮਤਿਮਾਨ੍ਮੁਖ੍ਯੋ ਮੁਨੀਨ੍ਦ੍ਰੇਡ੍ਯਃ ।
ਮਾਧਵਵਾਹੋ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ਤ੍ਰਿਵਦਾਤ੍ਮਸ੍ਤੋਮਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ੋ ਨਃ ॥ ੧੦ ॥

ਤ੍ਰਿਨਯਨਪੂਜ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਯੁਗਸ੍ਤ੍ਰਿਸ਼ਵਣਮਜ੍ਜਨ੍ਮਹਾਤ੍ਮਹਨ੍ਨੀਡਃ ।
ਤ੍ਰਸਰੇਣ੍ਵਾਦਿਮਨਿਖਿਲਜ੍ਞਾਤਾ ਪਾਯਾਤ੍ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯੀ ॥ ੧੧ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਸਿਤਦੈਤ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਯ੍ਯਨ੍ਤੇਡ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਯੀਰੂਪਃ ।
ਵਤ੍ਰਾਰਿਮਾਨਹਾਰੀ ਵਸ਼ਦਾਯੀ ਦਿਸ਼ਤੁ ਭਦ੍ਰਂ ਨਃ ॥ ੧੨ ॥

ਵਸ਼੍ਣਿਵਰਾਦ੍ਧ੍ਯੁਸ਼ਿਤਾਂਸੋ ਵਸ਼੍ਚਿਕਲੂਤਾਦਿਵਿਸ਼ਦਾਹੀ ।
ਵਕਦਂਸ਼ਜਨ੍ਯਰੋਗਧ੍ਵਂਸੀ ਨਃ ਪਾਤੁ ਵਿਹਗਰਾਡ੍ਵੀਰਃ ॥ ੧੩ ॥

ਵਿਸ਼ਹਦ੍ਵਿਨਤਾਤਨੁਜੋ ਵੀਰ੍ਯਾਢ੍ਯਃ ਪਾਤੁ ਤੇਜਸਾਂ ਰਾਸ਼ਿਃ ।
ਤੁਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਿਜਪ੍ਯਮਨੁਸ੍ਤਪ੍ਤਸ੍ਤਸ਼੍ਣਾਵਿਹੀਨੋ ਨਃ ॥ ੧੪ ॥

ਤੁਲਨਾਹੀਨਸ੍ਤਰ੍ਕ੍ਯਸ੍ਤਕ੍ਸ਼ਕਵੈਰੀ ਤਟਿਦ੍ਗੌਰਃ ।
ਤਾਰਾਦਿਮਪਞ੍ਚਾਰ੍ਣਰਤਨ੍ਦ੍ਰੀਰਹਿਤੋ ਧਨਂ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸ਼ਿਤਨਾਸਾਗ੍ਰਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਤਮਖਵੈਰਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਃ ਸ਼ਾਸ੍ਤਾ ।
ਸ਼ਾਤ੍ਰਵਵੀਰੁਦ੍ਦਾਤ੍ਰਂ ਸ਼ਮਿਤਾਘੌਘਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੬ ॥

ਸ਼ਤਦਸ਼ਲੋਚਨਸਹਜਃ ਪਾਯਾਚ੍ਛਕੁਨਃ ਸ਼ਕੁਨ੍ਤਾਗ੍ਰ੍ਯਃ ।
ਰਤ੍ਨਾਲਙ੍ਕਤਮੂਰ੍ਤੀ ਰਸਿਕੋ ਰਾਜੀਵਚਾਰੁਚਰਣਯੁਗਃ ॥ ੧੭ ॥

ਰਙ੍ਗੇਸ਼ਚਾਰੁਮਿਤ੍ਰਂ ਰੋਚਿਸ਼੍ਮਾਨ੍ਪਾਤੁ ਰਾਜਦੁਰੁਪਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਰੁਚਿਨਿਰ੍ਜਿਤਕਨਕਾਦ੍ਰੀ ਰਘੁਪਤ੍ਯਹਿਪਾਸ਼ਬਨ੍ਧਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ॥ ੧੮ ॥

ਰਞ੍ਜਿਤਖਗਨਿਵਹੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਰਮ੍ਯਾਕਾਰੋ ਗਤਕ੍ਰੋਧਃ ।
ਗੀਸ਼੍ਪਤਿਨੁਤੋ ਗਰੁਤ੍ਮਾਨ੍ਗੀਰ੍ਵਾਣੇਸ਼ੋ ਗਿਰਾਂ ਨਾਥਃ ॥ ੧੯ ॥

ਗੁਪ੍ਤਸ੍ਵਭਕ੍ਤਨਿਵਹੋ ਗੁਞ੍ਜਾਕ੍ਸ਼ੋ ਗੋਪ੍ਰਿਯੋ ਗੂਢਃ ।
ਗਾਨਪ੍ਰਿਵੋ ਯਤਾਤ੍ਮਾ ਯਮਿਨਮ੍ਯੋ ਯਕ੍ਸ਼ਸੇਵ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯੋ ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਜ੍ਞਾਤ੍ਮਾ ਯੂਥਪੋ ਯੋਗੀ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਯਾਗਪ੍ਰਭਵੋ ਭਦ੍ਰਂ ਸਦਾ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੧ ॥

ਤ੍ਰਿਜਗਨ੍ਨਾਥਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯਤ੍ਪਨ੍ਨਗਬਨ੍ਦਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕਪਰਿਰਕ੍ਸ਼ੀ ।
ਤਸ਼ਿਤਾਚ੍ਯੁਤਤਸ਼੍ਣਾਪਹਤਟਿਨੀਜਨਕੋ ਭਸ਼ਂ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਤ੍ਰਿਵਲੀਰਞ੍ਜਿਤਜਠਰਸ੍ਤ੍ਰਿਯੁਗਗੁਣਾਢ੍ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸਮਤੇਜਾਃ ।
ਤਪਨਧੁਤਿਮਕੁਟੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਤਰਵਾਰਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨਕਟਿਦੇਸ਼ਃ ॥ ੨੩ ॥

ਤਾਮ੍ਰਾਸ੍ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰਧਰਸ਼੍ਚੀਰਾਮ੍ਬਰਮਾਨਸਾਵਾਸਃ ।
ਚੂਰ੍ਣਿਤਪੁਲਿਨ੍ਦਬਨ੍ਦਸ਼੍ਚਾਰੁਗਤਿਸ਼੍ਚੋਰਭਯਹਾऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਚਞ੍ਚੂਪੁਟਭਿਨ੍ਨਾਹਿਸ਼੍ਚਰ੍ਵਿਤਕਮਠਸ਼੍ਚਲਚ੍ਚੇਲਃ ।
ਚਿਤ੍ਰਿਤਪਕ੍ਸ਼ਃ ਪਾਯਾਚ੍ਚਮ੍ਪਕਮਾਲਾਵਿਰਾਜਦੁਰੁਵਕ੍ਸ਼ਾਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕ੍ਸ਼ੁਭ੍ਯਨ੍ਨੀਰਧਿਵੇਗਃ ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧਿਵਾਸਨਿਰਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਗ੍ਰਹਮਰ੍ਦੀ ਨਃ ਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਿਯਪੂਜ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਯਾਦਿਰੋਗਹਰਃ ॥ ੨੬ ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਸ਼ੁਭੋਤ੍ਕਰਦਾਯੀ ਕ੍ਸ਼ੀਣਾਰਾਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਕ੍ਸ਼ਮਾਸ਼ਾਲੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਤਲਵਾਸੀ ਕ੍ਸ਼ੇਮਂ ਸੋਮਪ੍ਰਿਯਦਰ੍ਸ਼ਨੋ ਦਿਸ਼ਤੁ ॥ ੨੭ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਸਹਜਬਲਸ੍ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਪਾਤੁ ।
ਤਰ੍ਜਿਤਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸਙ੍ਘਸ੍ਤਾਰਾਧੀਸ਼ਦ੍ਯੁਤਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ॥ ੨੮ ॥

ਤਪਨੀਯਕਾਨ੍ਤਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਃ ਸਤਤਮ੍ ।
ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਞ੍ਜੁਲਭਾਸ਼ੀ ਮਹਿਤਾਤ੍ਮਾ ਮਰ੍ਤ੍ਯਧਰ੍ਮਰਹਿਤੋ ਨਃ ॥ ੨੯ ॥

ਮੋਚਿਤਵਿਨਤਾਦਾਸ੍ਯੋ ਮੁਕ੍ਤਾਤ੍ਮਾ ਮੁਕ੍ਤਯੇ ਭਵਤੁ ।
ਮਹਦਞ੍ਚਿਤਚਰਣਾਬ੍ਜੋ ਮੁਨਿਪੁਤ੍ਰੋ ਮੌਕ੍ਤਿਕੋਜ੍ਜਲਦ੍ਧਾਰਃ ॥ ੩੦ ॥

ਮਙ੍ਗਲਕਾਰ੍ਯਾਨਨ੍ਦੋ ਹ੍ਯਾਤ੍ਮਾऽऽਤ੍ਮਕ੍ਰੀਡ ਆਤ੍ਮਰਤਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਆਕਣ੍ਠਕੁਙ੍ਕੁਮਾਭਃ ਆਕੇਸ਼ਾਨ੍ਤਾਤ੍ਸਿਤੇਤਰਸ਼੍ਚਾਰ੍ਯਃ ॥ ੩੧ ॥

ਆਹਤਪੀਯੂਸ਼ੋऽਵ੍ਯਾਦਾਸ਼ਾਕਚ੍ਚਾਸ਼ੁਗਮਨੋ ਨਃ ।
ਆਕਾਸ਼ਗਤਿਸ੍ਤਰੁਣਸ੍ਤਰ੍ਕਜ੍ਞੇਯਸ੍ਤਮੋਹਨ੍ਤਾ ॥ ੩੨ ॥

ਤਿਮਿਰਾਦਿਰੋਗਹਾਰੀ ਤੂਰ੍ਣਗਤਿਮਨ੍ਤ੍ਰਕਤ੍ ਪਾਯਾਤ੍ ।
ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮਣਿਹਾਰੋ ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਨਿਭਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਃ ਸਨਾਤਨਃ ਸ੍ਵਙ੍ਗਃ ।
ਸੁਭਗਃ ਸੁਲਭਃ ਸੁਬਲਃ ਸੁਨ੍ਦਰਬਾਹੁਃ ਸੁਖਂ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੩੪ ॥

ਸਾਮਾਤ੍ਮਾ ਮਖਰਕ੍ਸ਼ੀ ਮਖਿਪੂਜ੍ਯੋ ਮੌਲਿਲਗ੍ਨਮਕੁਟੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਮਞ੍ਜੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਚਰਣੋ ਮਰ੍ਯਾਦਾਕਨ੍ਮਹਾਤੇਜਾਃ ॥ ੩੫ ॥

ਮਾਯਾਤੀਤੋ ਮਾਨੀ ਮਙ੍ਗਲਰੂਪੀ ਮਹਾਤ੍ਮਾऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਤੇਜੋਧਿਕ੍ਕਤਮਿਹਿਰਸ੍ਤਤ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਤਤ੍ਵਨਿਸ਼੍ਣਾਤਃ ॥ ੩੬ ॥

ਤਾਪਸਹਿਤਕਾਰੀ ਨਸ੍ਤਾਪਧ੍ਵਂਸੀ ਤਪੋਰੂਪਃ ।
ਤਤਪਕ੍ਸ਼ਸ੍ਤਥ੍ਯਵਚਾਸ੍ਤਰੁਕੋਟਰਵਾਸ ਨਿਰਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੩੭ ॥

ਤਿਲਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲ ਨਿਟਿਲੋ ਨਸ੍ਤੁਙ੍ਗੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਭੀਤਿਪਰਿਮੋਸ਼ੀ ।
ਤਾਪਿਞ੍ਛਹਰਿਤਵਾਸਾਸ੍ਤਾਲਧ੍ਵਜਸੋਦਰੋ ਜ੍ਵਲਤ੍ਕੇਤੁਃ ॥ ੩੮ ॥

ਤਨੁਜਿਤਰੁਕ੍ਮਸ੍ਤਾਰਸ੍ਤਾਰਧ੍ਵਾਨਸ੍ਤਣੀਕਤਾਰਾਤਿਃ ।
ਤਿਗ੍ਮਨਖਃ ਸ਼ਙ੍ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰੀਸ੍ਵਾਨੋ ਨਦੇਵ ਸ਼ੁਭਦਾਯੀ ॥ ੩੯ ॥

ਨਿਗਮੋਦਿਤਵਿਭਵੋऽਵ੍ਯਾਨ੍ਨੀਡਸ੍ਥੋ ਨਿਰ੍ਜਰੋ ਨਿਤ੍ਯਃ ।
ਨਿਨਦਹਤਾਸ਼ੁਭਨਿਵਹੋ ਨਿਰ੍ਮਾਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲੋ ਨਯੋਪੇਤਃ ॥ ੪੦ ॥

ਨੂਤਨਵਿਦ੍ਰੁਮਕਣ੍ਠੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸਮੋ ਵੀਰ੍ਯਜਿਤਲੋਕਃ ।
ਵਿਰਜਾ ਵਿਤਤਸੁਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯਾਨਾਥੋ ਵਿਸ਼ਂ ਦਹੇਦ੍ਵੀਸ਼ਃ ॥ ੪੧ ॥

ਵਿਜ੍ਞਾਨਾਤ੍ਮਾ ਵਿਜਯੋ ਵਰਦੋ ਵਾਸਾਧਿਕਾਰਵਿਧਿਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਮਧੁਰੋਕ੍ਤਿਰ੍ਮਦੁਭਾਸ਼ੀ ਮਲ੍ਲੀਦਾਮੋਜ੍ਜਲਤ੍ਤਨੁਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੪੨ ॥

ਮਹਿਲਾਜਨਸ਼ੁਭਕਨ੍ਨੋ ਮਤ੍ਯੁਹਰੋ ਮਲਯਵਾਸਿਮੁਨਿਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਮਗਨਾਭਿਲਿਪ੍ਤਨਿਟਿਲੋ ਮਰਕਤਮਯਕਿਙ੍ਕਿਣੀਕੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੪੩ ॥

ਮਨ੍ਦੇਤਰਗਤਿਰਵ੍ਯਾਨ੍ਮੇਧਾਵੀ ਦੀਨਜਨਗੋਪ੍ਤਾ ।
ਦੀਪ੍ਤਾਗ੍ਰਨਾਸਿਕਾਸ੍ਯੋ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਧ੍ਵਂਸਨੋ ਦਯਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ॥ ੪੪ ॥

ਦਾਨ੍ਤਪ੍ਰਿਯਕਦ੍ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਮਨਕਧਾਰੀ ਭਸ਼ਂ ਦਯਤਾਮ੍ ।
ਦਣ੍ਡਿਤਸਾਧੁਵਿਪਕ੍ਸ਼ੋ ਦੈਨ੍ਯਹਰੋ ਦਾਨਧਰ੍ਮਨਿਰਤੋ ਨਃ ॥ ੪੫ ॥

ਵਨ੍ਦਾਰੁਬਨ੍ਦਸ਼ੁਭਕਦ੍ਵਲ੍ਮੀਕੌਕੋऽਭਯਙ੍ਕਰੋ ਵਿਨੁਤਃ ।
ਵਿਹਿਤੋ ਵਜ੍ਰਨਖਾਗ੍ਰੋ ਯਤਤਾਮਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦੋ ਯਨ੍ਤਾ ॥ ੪੬ ॥

ਯੁਗਬਾਹੁਰ੍ਯਵਨਾਸੋ ਯਵਨਾਰਿਰ੍ਯਾਤਨਾਂ ਨੁਦਤੁ ।
ਬਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰਤੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਗੁਪ੍ਤੋ ਨਃ ॥ ੪੭ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਪੂਜਿਤਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਧ੍ਯਾਯੀ ਬਹਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਸ਼ੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞੋ ਹਰਿਤਵਰ੍ਣਚੇਲੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੪੮ ॥

ਹਰਿਕੈਙ੍ਕਰ੍ਯਰਤੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਧਰਿਦਾਸੋ ਹਰਿਕਥਾਸਕ੍ਤਃ ।
ਹਰਿਪੂਜਨਨਿਯਤਾਤ੍ਮਾ ਹਰਿਭਕ੍ਤਧ੍ਯਾਤਦਿਵ੍ਯਸ਼ੁਭਰੂਪਃ ॥ ੪੯ ॥

ਹਰਿਪਾਦਨ੍ਯਸ੍ਤਾਤ੍ਮਾਤ੍ਮੀਯਭਰੋ ਹਰਿਕਪਾਪਾਤ੍ਰਮ੍ ।
ਹਰਿਪਾਦਵਹਨਸਕ੍ਤੋ ਹਰਿਮਨ੍ਦਿਰਚਿਹ੍ਨਮੂਰ੍ਤਿਰਵਤਾਨ੍ਨਃ ॥ ੫੦ ॥

ਦਮਿਤਪਵਿਗਰ੍ਵਕੂਟੋ ਦਰਨਾਸ਼ੀ ਦਰਧਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਦਾਨਵਦਰ੍ਪਹਰੋ ਨੋ ਰਦਨਦ੍ਯੁਤਿਰਞ੍ਜਿਤਾਸ਼ੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੫੧ ॥

ਰੀਤਿਜ੍ਞੋ ਰਿਪੁਹਨ੍ਤਾ ਰੋਗਧ੍ਵਂਸੀ ਰੁਜਾਹੀਨਃ ।
ਧਰ੍ਮਿਸ਼੍ਠੋ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਃ ਪਾਤੁ ਧਰ੍ਮਿਜਨਸੇਵ੍ਯਃ ॥ ੫੨ ॥

ਧਰ੍ਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਧਨਦੋ ਧੀਮਾਨ੍ ਧੀਰੋ ਧਵੋ ਧਿਯਂ ਦਦ੍ਯਾਤ੍ ।
ਧਿਕ੍ਕਤਸੁਰਾਸੁਰਾਸ੍ਤ੍ਰਸ੍ਤ੍ਰੇਤਾਹੋਮਪ੍ਰਭਾਵਸਞ੍ਜਾਤਃ ॥ ੫੩ ॥

ਤਟਿਨੀਤੀਰਨਿਰ੍ਵਾਸੀ ਤਨਯਾਰ੍ਥ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯਸ੍ਤਨੁਤ੍ਰਾਣਃ ।
ਤੁਸ਼੍ਯਜ੍ਜਨਾਰ੍ਦਨੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਤੁਰੀਯਪੁਰੁਸ਼ਾਰ੍ਥਦਸ੍ਤਪਸ੍ਵੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ॥ ੫੪ ॥

ਤਰਲਸ੍ਤੋਯਚਰਾਰਿਸ੍ਤੁਰਗਮੁਖਪ੍ਰੀਤਿਕਤ੍ ਪਾਤੁ ।
ਰਣਸ਼ੂਰੋ ਰਯਸ਼ਾਲੀ ਰਤਿਮਾਨ੍ ਰਾਜਵਿਹਾਰਭਦ੍ਰਸਦਃ ॥ ੫੫ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਸ੍ਸਙ੍ਗਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਥਿਕਵਰਾਰ੍ਚ੍ਯੋऽਵਤਾਦ੍ਰਣਦ੍ਭੂਸ਼ਃ ।
ਰਭਸਗਤੀ ਰਹਿਤਾਰ੍ਤਿਃ ਪੂਤਃ ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ਪੂਰ੍ਣਃ ॥ ੫੬ ॥

ਪਦ੍ਮਾਰ੍ਚ੍ਯਃ ਪਵਨਗਤਿਃ ਪਤਿਤਤ੍ਰਾਣਃ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ਪਾਯਾਤ੍ ।
ਪੀਨਾਂਸਃ ਪਥੁਕੀਰ੍ਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ਤਜਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਸ਼੍ਮਾਧਰਃ ਕ੍ਸ਼ਣਃ ਕ੍ਸ਼ਣਦਃ ॥ ੫੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਪਿਸ਼੍ਠਃ ਕ੍ਸ਼ਯਰਹਿਤਃ ਕ੍ਸ਼ੁਣ੍ਣਕ੍ਸ਼੍ਮਾਭਤ੍ ਕ੍ਸ਼ੁਰਾਨ੍ਤਨਾਸੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਕ੍ਸ਼ਿਪਵਰ੍ਣਘਟਿਤਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ਿਤਿਸੁਰਨਮ੍ਯੋ ਯਯਾਤੀਡ੍ਯਃ ॥ ੫੮ ॥

ਯਾਜ੍ਯੋ ਯੁਕ੍ਤੋ ਯੋਗੋ ਯੁਕ੍ਤਾਹਾਰੋ ਯਮਾਰ੍ਚਿਤੋ ਯੁਗਕਤ੍ ।
ਯਾਚਿਤਫਲਪ੍ਰਦਾਯੀ ਯਤ੍ਨਾਰ੍ਚ੍ਯਃ ਪਾਤੁ ਯਾਤਨਾਹਨ੍ਤਾ ॥ ੫੯ ॥

ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਸ਼ਰੀਰੋ ਜ੍ਞਾਤਾऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਨਦੋ ਜ੍ਞੇਯਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਾਦਿਮਗੁਣਪੂਰ੍ਣੋ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਹਤਾਵਿਦ੍ਯਕੋ ਜ੍ਞਮਣਿਃ ॥ ੬੦ ॥

ਜ੍ਞਾਤ੍ਯਹਿਮਰ੍ਦਨਦਕ੍ਸ਼ੋ ਜ੍ਞਾਨਿਪ੍ਰਿਯਕਦ੍ਯਸ਼ੋਰੋਸ਼ਿਃ ।
ਯੁਵਤਿਜਨੇਪ੍ਸਿਤਦੋ ਨੋ ਯੁਵਪੂਜ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਯੁਵਾ ਚ ਯੂਥਸ੍ਥਃ ॥ ੬੧ ॥

ਯਾਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਯਮਭਯਹਾਰੀ ਯੁਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯੋ ਯੋਦ੍ਧਾ ।
ਯੋਗਜ੍ਞਜ੍ਞਾਤੋऽਯਾਤ੍ ਜ੍ਞਾਤਜ੍ਞੇਯਾਤ੍ਮਕੋ ਜ੍ਞਪ੍ਤਿਃ ॥ ੬੨ ॥

ਜ੍ਞਾਨਹਤਾਸ਼ੁਭਨਿਵਹੋ ਜ੍ਞਾਨਘਨੋ ਜ੍ਞਾਨਨਿਧਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਜ੍ਞਾਤਿਜਭਯਹਾਰੀ ਨੋ ਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਤਿਬਨ੍ਧਕਰ੍ਮਵਿਚ੍ਛੇਦੀ ॥ ੬੩ ॥

ਜ੍ਞਾਨੇਨਹਤਾਜ੍ਞਾਨਧ੍ਵਾਨ੍ਤੋ ਜ੍ਞਾਨੀਸ਼ਵਨ੍ਦ੍ਯਚਰਣੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਯਜ੍ਵਪ੍ਰਿਯਕਦ੍ਯਾਜਕਸੇਵ੍ਯੋ ਯਜਨਾਦਿਸ਼ਟ੍ਕਨਿਰਤਾਰ੍ਚ੍ਯਃ ॥ ੬੪ ॥

ਯਾਯਾਵਰਸ਼ੁਭਕਨ੍ਨਸ੍ਤਨੁਤਾਂ ਭਦ੍ਰਂ ਯਸ਼ੋਦਾਯੀ ।
ਯਮਯੁਤਯੋਗਿਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਯਾਦਵਹਿਤਕਦ੍ਯਤੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਯੀ ॥ ੬੫ ॥

ਯੋਜਨਸਹਸ੍ਰਗਾਮੀ ਯਤਤਾਂ ਨੋ ਮਙ੍ਗਲੇ ਯਥਾਰ੍ਥਜ੍ਞਃ ।
ਪੋਸ਼ਿਤਭਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਃ ਪਥੁਤਰਬਾਹੁਃ ਪੁਰਾਣਵਿਤ੍ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ॥ ੬੬ ॥

ਪੈਸ਼ਾਚਭਯਨਿਹਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਬਲਃ ਪ੍ਰਥਿਤਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਯੁਤਃ ।
ਪਤ੍ਰਰਥੋ ਨਃ ਪਾਯਾਚ੍ਛਾਯਾਨਸ਼੍ਯਦ੍ਭੁਜਙ੍ਗੌਘਃ ॥ ੬੭ ॥

ਛਰ੍ਦਿਤਵਿਪ੍ਰਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਾਰਾਤਿਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਮਯਃ ਸਤਤਮ੍ ।
ਛਨ੍ਦੋਵਿਚ੍ਛਨ੍ਦੋਙ੍ਗਸ਼੍ਛਨ੍ਦਸ਼੍ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ ਪਾਤੁ ॥ ੬੮ ॥

ਛਾਨ੍ਦਸਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰੋऽਵ੍ਯਾਚ੍ਛਨ੍ਦੋਗਧ੍ਯਾਤਸ਼ੁਭਮੂਰ੍ਤਿਃ ।
ਛਲਮੁਖਦੋਸ਼ਵਿਹੀਨਾਰਾਧ੍ਯਸ਼੍ਛੂਨਾਯਤੋਜ੍ਜਲਦ੍ਬਾਹੁਃ ॥ ੬੯ ॥

ਛਨ੍ਦੋਨਿਰਤਸ਼੍ਛਾਤ੍ਰੋਤ੍ਕਰਸੇਵ੍ਯਸ਼੍ਛਤ੍ਰਭਨ੍ਮਹਿਤਃ ।
ਛਨ੍ਦੋਵੇਦ੍ਯਸ਼੍ਛਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤੈਭਵਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੭੦ ॥

ਛਾਗਵਪਾਹੁਤਿਤਪ੍ਤਸ਼੍ਛਾਯਾਪੁਤ੍ਰੋਦ੍ਭਵਾਰ੍ਤਿਵਿਚ੍ਛੇਦੀ ।
ਛਵਿਨਿਰ੍ਜਿਤਖਰ੍ਜੂਰਸ਼੍ਛਾਦਿਤ ਦਿਵਿਸ਼ਤ੍ ਪ੍ਰਭਾਵੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਨੋ ਨੋ ਦਮਨੋ ਦੇਵਾਗ੍ਰਣੀਰ੍ਦਾਤਾ ।
ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਸ਼੍ਕਤਹਃ ਦੀਪ੍ਤਾਸ੍ਯਃ ਪਾਤੁ ਦੁਸ੍ਸਹੋ ਦੇਵਃ ॥ ੭੨ ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਿਤਵਰਦਃ ਸਰਸਃ ਸਰ੍ਵੇਡ੍ਯਃ ਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਤ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਯੋਗਾਚਾਰ੍ਯੋ ਯਥਾਰ੍ਥਵਿਤ੍ਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ ॥ ੭੩ ॥

ਯੋਗਪ੍ਰਮਾਣਵੇਤ੍ਤਾ ਯੁਞ੍ਜਾਨੋ ਯੋਗਫਲਦਾਯੀ ।
ਗਾਨਾਸਕ੍ਤੋ ਗਹਨੋ ਰਕ੍ਸ਼ੇਦ੍ਗ੍ਰਹਚਾਰਪੀਡਨਧ੍ਵਂਸੀ ॥ ੭੪ ॥

ਗ੍ਰਹਭਯਹਾ ਗਦਹਾਰੀ ਗੁਰੁਪਕ੍ਸ਼ੋ ਗੋਰਸਾਦੀ ਨਃ ।
ਗਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਗਕਾਰਾਦਿਮਨਾਮਾ ਪਾਤੁ ਗੇਯਵਰਕੀਰ੍ਤਿਃ ॥ ੭੫ ॥

ਨੀਤਿਜ੍ਞੋ ਨਿਰਵਦ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਮਲਚਿਤ੍ਤੋ ਨਰਪ੍ਰਿਯੋ ਨਮ੍ਯਃ ।
ਨਾਰਦਗੇਯੋ ਨਨ੍ਦਿਸ੍ਤੁਤਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਨਿਰ੍ਣਯਾਤ੍ਮਕੋ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੭੬ ॥

ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਰ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਧੀਧਿਸ਼੍ਣ੍ਯੋ ਧਿਕ੍ਕਤਾਰਾਤਿਃ ।
ਧਸ਼੍ਟੋ ਧਨਞ੍ਜਯਾਰ੍ਚਿਸ਼੍ਸ਼ਮਨੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਧਾਨ੍ਯਦੋ ਧਨਿਕਃ ॥ ੭੭ ॥

ਧਨ੍ਯੀਡ੍ਯੋ ਧਨਦਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਧੂਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਾਪਕੋ ਧੁਰੀਣੋ ਨਃ ।
ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਨੁਤਚਰਿਤੋਵ੍ਯਾਦ੍ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਪੂਰ੍ਣਃ ਸ਼ਡਰ੍ਧਨਯਨਸਮਃ ॥ ੭੮ ॥

ਨਾਦਾਤ੍ਮਾ ਨਿਰ੍ਦੋਸ਼ੋ ਨਵਨਿਧਿਸੇਵ੍ਯੋ ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਵ੍ਯਃ ।
ਯਤਿਮੁਕ੍ਤਿਰੂਪਫਲਦੋ ਯਤਿਪੂਜ੍ਯੋ ਹਾਪਯੇਦ੍ਦੁਰਿਤਮ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ਤਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਾਤ੍ਮਾ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਜ੍ਞਃ ਪਾਤੁ ਸ਼ਾਸਕਤ੍ ਸ਼੍ਰੀਲਃ ।
ਸ਼ਸ਼ਧਰਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ਸ਼੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਿਯਦੋ ਨਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼ਮਿਧ੍ਯਾਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਸ਼ੁਭਕਤ੍ਫਲ੍ਗੁਨਸੇਵ੍ਯਃ ਫਲਦਃ ਫਾਲੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਪੁਣ੍ਡ੍ਰਃ ।
ਫਲਰੂਪੀ ਫਣਿਕਟਕਃ ਫਣਿਕਟਿਸੂਤ੍ਰਃ ਫਲੋਦ੍ਵਹਃ ਪਾਤੁ ॥ ੮੧ ॥

ਫਲਭੁਕ੍ ਫਲਮੂਲਾਸ਼ਿ ਧ੍ਯੇਯਃ ਫਣਿਯਜ੍ਞਸੂਤ੍ਰਧਾਰੀ ਨਃ ।
ਯੋਸ਼ਿਦਭੀਪ੍ਸਿਤਫਲਦੋ ਯੁਤਰੁਦ੍ਰੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਯਜੁਰ੍ਨਾਮਾ ॥ ੮੨ ॥

ਯਜੁਰੁਪਪਾਦਿਤਮਹਿਮਾ ਯੁਤਰਤਿਕੇਲਿਰ੍ਯੁਵਾਗ੍ਰਣੀਰ੍ਯਮਨਃ ।
ਯਾਗਚਿਤਾਗ੍ਨਿਸਮਾਨੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ੋ ਯੋਜਿਤਾਪਦਰਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੮੩ ॥

ਜਿਤਸੁਰਸਨ੍ਧੋ ਜੈਤ੍ਰੋ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪੋ ਜਿਤਾਮਿਤ੍ਰਃ ।
ਜਵਨਿਰ੍ਜਿਤ ਪਵਨੋऽਵ੍ਯਾਜ੍ਜਯਦੋ ਜੀਵੋਤ੍ਕਰਸ੍ਤੁਤ੍ਯਃ ॥ ੮੪ ॥

ਜਨਿਧਨ੍ਯਕਸ਼੍ਯਪੋ ਨੋ ਜਗਦਾਤ੍ਮਾ ਜਡਿਮਵਿਧ੍ਯਂਸੀ ।
ਸ਼ਿਦ੍ਗਾਨਰ੍ਚ੍ਯਃ ਸ਼ਣ੍ਡੀਕਤਸੁਰਤੇਜਾਃ ਸ਼ਡਧ੍ਵਨਿਰਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਨਿਰਤਹਿਤਦਃ ਸ਼ੋਡਸ਼ਵਿਧਵਿਗ੍ਰਹਾਰਾਧ੍ਯਃ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਟਿਕਚਰੁਪ੍ਰਿਯੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮ੍ਯਸਂਸ੍ਪਸ਼੍ਟਦਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ਿਯਾਗਸੁਤਪ੍ਤਃ ਸ਼ਣ੍ਣਵਤਿਸ਼੍ਰਾਦ੍ਧਕਦ੍ਧਿਤਕਤ੍ ।
ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਗਨ੍ਧਰਹਿਤੋ ਨਾਰਾਯਣਨਿਤ੍ਯਵਹਨੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੮੭ ॥

ਨਾਮਾਰ੍ਚਕਵਰਦਾਯੀ ਨਾਨਾਵਿਧਤਾਪਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ।
ਨਵਨੀਰਦਕੇਸ਼ੋऽਵ੍ਯਾਨ੍ਨਾਨਾਰ੍ਥਪ੍ਰਾਪਕੋ ਨਤਾਰਾਧ੍ਯਃ ॥ ੮੮ ॥

ਨਯਵਿਨ੍ਨਵਗ੍ਰਹਾਰ੍ਚ੍ਯੋ ਨਖਯੋਧੀ ਪਾਤੁ ਨਿਸ਼੍ਚਲਾਤ੍ਮਾ ਨਃ ।
ਮਲਯਜਲਿਪ੍ਤੋ ਮਦਹਾ ਮਲ੍ਲੀਸੂਨਾਰ੍ਚਿਤੋ ਮਹਾਵੀਰਃ ॥ ੮੯ ॥

ਮਰੁਦਰ੍ਚਿਤੋ ਮਹੀਯਾਨ੍ਮਞ੍ਜੁਧ੍ਵਾਨੋऽਵਤਾਨ੍ਮੁਰਾਰ੍ਯਂਸ਼ਃ ।
ਮਾਯਾਕੂਟਵਿਨਾਸ਼ੀ ਮੁਦਿਤਾਤ੍ਮਾ ਸੁਖਿਤਨਿਜਭਕ੍ਤਃ ॥ ੯੦ ॥

ਸਕਲਪ੍ਰਦਃ ਸਮਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸਵਪ੍ਰਿਯਃ ਸਾਰਃ ।
ਸਕਲੇਸ਼ਃ ਸਮਰਹਿਤਃ ਸੁਕਤੀ ਨਃ ਪਾਤੁ ਸੂਦਿਤਾਰਾਤਿਃ ॥ ੯੧ ॥

ਪਰਿਧਤਹਰਿਤਸੁਵਾਸਾਃ ਪਾਣਿਪ੍ਰੋਦ੍ਯਤ੍ਸੁਧਾਕੁਮ੍ਭਃ ।
ਪ੍ਰਵਰਃ ਪਾਵਕਕਾਨ੍ਤਿਃ ਪਟੁਨਿਨਦਃ ਪਾਤੁ ਪਞ੍ਜਰਾਵਾਸੀ ॥ ੯੨ ॥

ਪਣ੍ਡਿਤਪੂਜ੍ਯਃ ਪੀਨਃ ਪਾਯਾਤ੍ਪਾਤਾਲਪਤਿਤਵਸੁਰਕ੍ਸ਼ੀ ।
ਪਙ੍ਕੇਰੁਹਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਨੇਤ੍ਰਾਨਨ੍ਦੋ ਨੁਤਿਪ੍ਰਿਯੋ ਨੇਯਃ ॥ ੯੩ ॥

ਨਵਚਮ੍ਪਕਮਾਲਾਭਨ੍ਨਾਕੌਕਾ ਨਾਕਿਹਿਤਕਨ੍ਨਃ ।
ਨਿਸ੍ਤੀਰ੍ਣਸਂਵਿਦਵ੍ਯਾਨ੍ਨਿਸ਼੍ਕਾਮੋ ਨਿਰ੍ਮਮੋ ਨਿਰੁਦ੍ਵੇਗਃ ॥ ੯੪ ॥

ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸਿਦ੍ਧਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਸਾਧ੍ਯਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸੁਖੋਦ੍ਵਹਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ।
ਸਾਗਰਤੀਰਵਿਹਾਰੀ ਸੌਮ੍ਯਃ ਪਾਯਾਤ੍ਸੁਖੀ ਸਾਧੁਃ ॥ ੯੫ ॥

ਸ੍ਵਾਦੁਫਲਾਸ਼ੀ ਗਿਰਿਜਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗਿਰਿਸਨ੍ਨਿਭੋ ਗਮਯੇਤ੍ ।
ਗਾਤ੍ਰਦ੍ਯੁਤਿਜਿਤਰੁਕ੍ਮੋ ਗੁਣ੍ਯੋ ਗੁਹਵਨ੍ਦਿਤੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ॥ ੯੬ ॥

ਗਗਨਾਭੋ ਗਤਿਦਾਯੀ ਗੀਰ੍ਣਾਹਿਰ੍ਗੋਨਸਾਰਾਤਿਃ ।
ਰਮਣਕਨਿਲਯੋ ਰੂਪੀ ਰਸਵਿਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰੋ ਰਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ ॥ ੯੭ ॥

ਰੁਚਿਰੋ ਰਾਗਵਿਹੀਨੋ ਰਕ੍ਤੋ ਰਾਮੋ ਰਤਿਪ੍ਰਿਯੋ ਰਵਕਤ੍ ।
ਤਤ੍ਵਪ੍ਰਿਯਸ੍ਤਨੁਤ੍ਰਾਲਙ੍ਕਤਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤੁਰਙ੍ਗਗਤਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੯੮ ॥

ਤੁਲਿਤਹਰਿਰ੍ਨਸ੍ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਗੇਯੋ ਮਾਲੀ ਮਹਰ੍ਧਿਮਾਨ੍ਮੌਨੀ ।
ਮਗਨਾਥਵਿਕ੍ਰਮੋऽਵ੍ਯਾਨ੍ਮੁਸ਼ਿਤਾਰ੍ਤਿਰ੍ਦੀਨਭਕ੍ਤਜਨਰਕ੍ਸ਼ੀ ॥ ੯੯ ॥

ਦੋਧੂਯਮਾਨਭੁਵਨੋ ਦੋਸ਼ਵਿਹੀਨੋ ਦਿਨੇਸ਼੍ਵਰਾਰਾਧ੍ਯਃ ।
ਦੁਰਿਤਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦਯਿਤੋ ਦਯਤਾਂ ਦਾਸੀਕਤਤ੍ਰਿਦਸ਼ਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਦਨ੍ਤਦ੍ਯੁਤਿਜਿਤਕੁਨ੍ਦੋ ਦਣ੍ਡਧਰੋ ਦੁਰ੍ਗਤਿਧ੍ਵਂਸੀ ।
ਵਨ੍ਦਿਪ੍ਰਿਯੋ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵੀਰ੍ਯੋਦ੍ਰਿਕ੍ਤੋ ਵਦਾਨ੍ਯਵਰਦੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੦੧ ॥

ਵਾਲ੍ਮੀਕਿਗੇਯਕੀਰ੍ਤਿਰ੍ਵਰ੍ਧਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਾਰਿਤਾਘਕੂਟੋ ਨਃ ।
ਵਸੁਦੋ ਵਸੁਪ੍ਰਿਯੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਵਸੁਪੂਜ੍ਯੋ ਗਰ੍ਭਵਾਸਵਿਚ੍ਛੇਦੀ ॥ ੧੦੨ ॥

ਗੋਦਾਨਨਿਰਤਸੁਖਕਦ੍ਗੋਕੁਲਰਕ੍ਸ਼ੀ ਗਵਾਂ ਨਾਥਃ ।
ਗੋਵਰ੍ਧਨੋ ਗਭੀਰੋ ਗੋਲੇਸ਼ਃ ਪਾਤੁ ਗੌਤਮਾਰਾਧ੍ਯਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਗਤਿਮਾਨ੍ਗਰ੍ਗਨੁਤੋ ਨਸ਼੍ਚਰਿਤਾਦਿਮਪੂਜਨਾਧ੍ਵਗਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ ।
ਚਾਮੀਕਰਪ੍ਰਦਾਯੀ ਚਾਰੁਪਦੋऽਵ੍ਯਾਚ੍ਚਰਾਚਰਸ੍ਵਾਮੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਚਨ੍ਦਨਚਰ੍ਚਿਤਦੇਹਸ਼੍ਚਨ੍ਦਨਰਸਸ਼ੀਤਲਾਪਾਙ੍ਗਃ ।
ਚਰਿਤਪਵਿਤ੍ਰਿਤਭੁਵਨਸ਼੍ਚਾਦੂਕ੍ਤਿਃ ਪਾਤੁ ਚੋਰਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ॥ ੧੦੫ ॥

ਚਞ੍ਚਦ੍ਗੁਣਨਿਕਰੋ ਨਃ ਸੁਭਰਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਮ੍ਬਰਃ ਸੁਭਦ੍ਰੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ।
ਸੂਦਿਤਖਲਃ ਸੁਭਾਨੁਃ ਸੁਨ੍ਦਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸੁਖਾਸ੍ਪਦਃ ਸੁਮਤਿਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸੁਨਯਃ ਸੋਮਰਸਾਦਿਪ੍ਰਿਯਕਤ੍ਪਾਯਾਦ੍ਵਿਰਕ੍ਤੇਡ੍ਯਃ ।
ਵੈਦਿਕਕਰ੍ਮਸੁਤਪ੍ਤੋ ਵੈਖਾਨਸਪੂਜਿਤੋ ਵਿਯਚ੍ਚਾਰੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਵਸ਼ਪ੍ਰਿਯੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਵਸ਼ਦੋ ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਵਿਰਾਡ੍ ਵਿਦਿਤਃ ।
ਪਰਿਪਾਲਿਤਵਿਹਗਕੁਲਃ ਪੁਸ਼੍ਟਃ ਪੂਰ੍ਣਾਸ਼ਯਃ ਪੁਰਾਣੇਡ੍ਯਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਪੀਰਧਤਪਨ੍ਨਗਸ਼ੇਲਃ ਪਾਰ੍ਥਿਵਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ਪਦਾਹਤਦ੍ਵਿਰਦਃ ।
ਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਕਾਰ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਪਰਾਰ੍ਧ੍ਯਹਾਰਃ ਪਰਾਤ੍ਮਾ ਨਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਤਨ੍ਵੀਡ੍ਯਸ੍ਤੁਙ੍ਗਾਂਸਸ੍ਤ੍ਯਾਗੀ ਤੂਰ੍ਯਾਦਿਵਾਦ੍ਯਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ।
ਤਪ੍ਤਦ੍ਰੁਤਕਨਕਾਙ੍ਗਦਧਾਰੀ ਦਦ੍ਯਾਦ੍ਧਨਂ ਤਪ੍ਤਿਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਤਸ਼੍ਣਾਪਾਸ਼ਚ੍ਛੇਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਹਿਤਸ੍ਤ੍ਰਯੀਧਰਸ੍ਤਰ੍ਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤੀਤਸ੍ਤਾਮਸਗੁਣਨਾਸ਼ੀ ਤਰ੍ਕ੍ਯਤਾਂ ਤਪਸ੍ਸਿਨ੍ਧੁਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਤੀਰ੍ਥਸ੍ਤ੍ਰਿਸਮਯਪੂਜ੍ਯਸ੍ਤੁਹਿਨੋਰੁਸ੍ਤੀਰ੍ਥਕਤ੍ਤਟਸ੍ਥੋ ਨਃ ।
ਤੁਰਗਪਤਿਸੇਵਿਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰਿਸ਼੍ਲਾਘਿਤਃ ਪ੍ਰਾਂਸ਼ੁਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਪਾਸ਼ਾਣ੍ਡਤੂਲਦਹਨਃ ਪ੍ਰੇਮਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮੀ ਪੂਰ੍ਵਃ ।
ਪ੍ਰੇਙ੍ਖਤ੍ਕੁਣ੍ਡਲਗਣ੍ਡਃ ਪ੍ਰਚਲਦ੍ਧਾਰਃ ਪ੍ਰਕਸ਼੍ਟਮਤਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਪ੍ਰਚੁਰਯਸ਼ਾਃ ਪ੍ਰਭੁਨਮ੍ਯੋ ਰਸਦੋ ਰੂਪਾਧਰੀਕਤਸ੍ਵਰ੍ਣਃ ।
ਰਸਨਾਨਤ੍ਯਦ੍ਵਿਦ੍ਯੋ ਰਮ੍ਭਾਦਿਸ੍ਤੁਤ੍ਯਚਾਰੁਚਰਿਤੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੧੪ ॥

ਰਂਹਸ੍ਸਮੂਹਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਹਰੋ ਰਿਕ੍ਤਸਾਧੁਧਨਦਾਯੀ ।
ਰਾਜਦ੍ਰਤ੍ਨਸੁਭੂਸ਼ੋ ਰਹਿਤਾਘੌਘੋ ਰਿਰਂਸੁਰਵ੍ਯਾਨ੍ਨਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸ਼ਟ੍ਕਾਲਪੂਜਨੀਯਃ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣਰਤ੍ਨਾਕਰਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਜ੍ਞਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਰਸਵੇਦੀ ਸ਼ਣ੍ਡਾਵੇਦ੍ਯਃ ਸ਼ਡ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਪ੍ਰਦਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸ਼ਡ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸ਼ਡ੍ਰਸਭੋਜੀ ਸ਼ਡਙ੍ਗਵਿਤ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਜਾਦਿਸ੍ਵਰਵੇਦੀ ਯੁਗਵੇਦੀ ਯਜ੍ਞਭੁਗ੍ਯੋਗ੍ਯਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਯਾਤ੍ਰੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ਼ੁਭਂ ਯੁਰ੍ਯੁਕ੍ਤਿਜ੍ਞੋ ਯੌਵਨਾਸ਼੍ਵਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ।
ਯੁਯੁਧਾਨੋ ਯੁਦ੍ਧਜ੍ਞੋ ਯੁਕ੍ਤਾਰਾਧ੍ਯੋ ਯਸ਼ੋਧਨਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੧੮ ॥

ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਨਿਭੋ ਵਿਵਦ੍ਧੋ ਵਕ੍ਤਾ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਯਃਪ੍ਰਦੋ ਵਾਚ੍ਯਃ ।
ਵਰ੍ਚਸ੍ਵੀ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੋ ਵਿਧਿਕਤ੍ ਪਾਯਾਦ੍ਵਿਧਾਨਜ੍ਞਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਦੀਧਿਤਿਮਾਲਾਧਾਰੀ ਦਸ਼ਦਿਗ੍ਗਾਮਿ ਦਢੋਜ੍ਜ੍ਵਲਤ੍ਪਕ੍ਸ਼ਃ ।
ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਰੁਚਿਰਮੁਖੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਦਵਨਾਸ਼ੋऽਸ੍ਮਾਨ੍ਮਹੋਦਯੋ ਮੁਦਿਤਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਮੂਦਿਤਕਸ਼ਾਯੋ ਮਗ੍ਯੋ ਮਨੋਜਵੋ ਹੇਤਿਭਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ।
ਹੈਯਙ੍ਗਵੀਨਭੋਕ੍ਤਾ ਹਯਮੇਧਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੧ ॥

ਹੇਮਾਬ੍ਜਹਾਰਧਾਰੀ ਹੇਲੀ ਹੇਤੀਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਣਯੀ ।
ਹਠਯੋਗਕਤ੍ਸੁਸੇਵ੍ਯੋ ਹਰਿਭਕ੍ਤਃ ਪਾਤੁ ਹਰਿਪੁਰਃਸ੍ਥਾਯੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਹਿਤਦਃ ਸੁਪਸ਼੍ਠਰਾਜਦ੍ਧਰਿਰਵ੍ਯਾਤ੍ਸੌਮ੍ਯਵਤ੍ਤੋ ਨਃ ।
ਸ੍ਵਾਤ੍ਯੁਦ੍ਭਵਃ ਸੁਰਮ੍ਯਃ ਸੌਧੀਭੂਤਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ਸੁਹਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸਗਰਸ੍ਯਾਲਃ ਸਤ੍ਪਥਚਾਰੀ ਸਨ੍ਤਾਨਵਦ੍ਧਿਕਤ੍ਸੁਯਸ਼ਾਃ ।
ਵਿਜਯੀ ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਪ੍ਰਵਰੋ ਵਰ੍ਣ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਵੀਤਰਾਗਭਵਨਾਸ਼ੀ ॥ ੧੨੪ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਲੋਕਵਾਸੀ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਸਨ੍ਨਿਭੋ ਵਿਦਗ੍ਧੋ ਨਃ ।
ਵੀਣਾਗਾਨਸੁਰਕ੍ਤੋ ਵੈਦਿਕਪੂਜ੍ਯੋ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਨਰ੍ਮਪ੍ਰਿਯੋ ਨਤੇਡ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਭੀਕੋ ਨਨ੍ਦਨੋ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਃ ।
ਨਨ੍ਦਨਵਨਚਾਰ੍ਯਵ੍ਯਾਨ੍ਨਗਾਗ੍ਰਨਿਲਯੋ ਨਮਸ੍ਕਾਰ੍ਯਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਨਿਰੁਪਦ੍ਰਵੋ ਨਿਯਨ੍ਤਾ ਪ੍ਰਯਤਃ ਪਰ੍ਣਾਸ਼ਿਭਾਵਿਤਃ ਪਾਤੁ ।
ਪੁਣ੍ਯਪ੍ਰਦਃ ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਃ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਪਰਯਨ੍ਤ੍ਰਤਨ੍ਤ੍ਰਭੇਦੀ ਪਰਨੁਨ੍ਨਗ੍ਰਹਭਵਾਰ੍ਤਿਵਿਚ੍ਛੇਦੀ ।
ਪਰਨੁਨ੍ਨਗ੍ਰਹਦਾਹੀ ਕ੍ਸ਼ਾਮਕ੍ਸ਼ੋਭਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਕ੍ਸ਼ੇਮੀਕ੍ਸ਼ੇਮਕਰੋ ਨਃ ਕ੍ਸ਼ੌਦ੍ਰਰਸਾਸ਼ੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾਭੂਸ਼ਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਰਿਤਾਪਰਾਧਃ ਕ੍ਸ਼ੁਧਿਤਜਨਾਨ੍ਨਪ੍ਰਦਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੨੯ ॥

ਕ੍ਸ਼ੌਮਾਮ੍ਬਰਸ਼ਾਲੀ ਨਃ ਕ੍ਸ਼ਵਥੁਹਰਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਭੁਕ੍ਪਾਤੁ ।
ਯਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਿਤਸ਼੍ਚ ਯਾਗੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਸ੍ਵਰ੍ਣਪ੍ਰਦੋ ਯੁਤਾਨਨ੍ਦਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਯਤਿਵਨ੍ਦਿਤਚਰਣਾਬ੍ਜੋ ਯਤਿਸਂਸਤਿਦਾਹਕੋ ਯੁਗੇਸ਼ਾਨਃ ।
ਯਾਚਕਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਯੁਗਾਦਿਰਵ੍ਯਾਦ੍ਯੁਯੁਤ੍ਸੁਰ੍ਨਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਯਾਗਫਲਰੂਪਵੇਤ੍ਤਾ ਧਤਿਮਾਨ ਧੈਰ੍ਯੋਦਧਿਰ੍ਧ੍ਯੇਯਃ ।
ਧੀਧਿਕ੍ਕਤਕੁਮਤੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਧਰ੍ਮੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਪ੍ਰਿਯੋ ਧਰਾਗ੍ਰਸ੍ਥਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਧੀਨਿਰ੍ਜਿਤਧਿਸ਼ਣੋऽਸ੍ਮਾਨ੍ਧੀਮਤ੍ਪ੍ਰਵਰਾਰ੍ਥਿਤੋ ਧਰਃ ਪਾਤੁ ।
ਧਤਵੈਕੁਣ੍ਠੇਸ਼ਾਨੋ ਮਤਿਮਦ੍ ਧ੍ਯੇਯੋ ਮਹਾਕੁਲੋਦ੍ਭੂਤਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਮਣ੍ਡਲਗਤਿਰ੍ਮਨੋਜ੍ਞੋ ਮਨ੍ਦਾਰਪ੍ਰਸਵਧਾਰੀ ਨਃ ।
ਮਾਰ੍ਜਾਰਦਂਸ਼ਨੋਦ੍ਭਵਰੋਗਧ੍ਵਂਸੀ ਮਹੋਦ੍ਯਮਃ ਪਾਤੁ ॥ ੧੩੪ ॥

ਮੂਸ਼ਿਕਵਿਸ਼ਦਾਹੀ ਨੋ ਮਾਤਾ ਮੇਯੋ ਹਿਤੋਦ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ।
ਹੀਰੋਜ੍ਜ੍ਵਲਭੂਸ਼ੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਧਦ੍ਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਹਦ੍ਯਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਹਤ੍ਪੁਣ੍ਡਰੀਕਨਿਲਯੋ ਹੋਰਾਸ਼ਾਸ੍ਰਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਧੋਤਾ ।
ਹੋਮਪ੍ਰਿਯੋ ਹਤਾਰ੍ਤਿਰ੍ਹੁਤਵਹਜਾਯਾਵਸਾਨਮਨ੍ਤ੍ਰੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੩੬ ॥

ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਤਨ੍ਤ੍ਰਾਰਾਧ੍ਯਸ੍ਤਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਜਨਸੇਵਿਤਸ੍ਤਤ੍ਵਮ੍ ।
ਤਤ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ਤਪਨੀਯਭ੍ਰਾਜਮਾਨਪਕ੍ਸ਼ੋ ਨਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਤ੍ਵਗ੍ਭਵਰੋਗਵਿਮਰ੍ਦੀ ਤਾਪਤ੍ਰਯਹਾ ਤ੍ਵਰਾਨ੍ਯਿਤਃ ਪਾਤੁ ।
ਤਲਤਾਡਨਨਿਹਤਾਰਿਰ੍ਨੀਵਾਰਾਨ੍ਨਪ੍ਰਿਯੋ ਨੀਤਿਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਨੀਰਨ੍ਧ੍ਰੋ ਨਿਸ਼੍ਣਾਤੋ ਨੀਰੋਗੋ ਨਿਰ੍ਜ੍ਵਰੋ ਨੇਤਾ ।
ਨਿਰ੍ਧਾਰ੍ਯੋ ਨਿਰ੍ਮੋਹੋ ਨੈਯਾਯਿਕਸੌਖ੍ਯਦਾਯ੍ਯਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੩੯ ॥

ਗੌਰਵਭਦ੍ਗਣਪੂਜ੍ਯੋ ਗਰ੍ਵਿਸ਼੍ਠਾਹਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨਸ਼੍ਚ ਗੁਰੁਃ ।
ਗੁਰੁਭਕ੍ਤੋ ਗੁਲ੍ਮਹਰੋ ਗੁਰੁਦਾਯੀ ਗੁਤ੍ਸਭਤ੍ਪਾਤੁ ॥ ੧੪੦ ॥

ਗਣ੍ਯੋ ਗਰਿਸ਼੍ਠਮੂਰ੍ਤੀ ਰਜੋਹਰੋ ਰਾਙ੍ਕਵਾਸ੍ਤਰਣਃ ।
ਰਸ਼ਨਾਰਞ੍ਜਿਤਮਧ੍ਯੋ ਰੋਗਹਰਃ ਪਾਤੁ ਰੁਕ੍ਮਸੂਨਾਰ੍ਚ੍ਯਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਰਲ੍ਲਕਸਂਵ੍ਯਾਨੋऽਵ੍ਯਾਦ੍ਰੋਚਿਸ਼੍ਣੂ ਰੋਚਨਾਗ੍ਰਨਿਲਯੋ ਨਃ ।
ਰਙ੍ਗੇਡ੍ਯੋ ਰਯਸਚਿਵੋ ਡੋਲਾਯਿਤਨਿਗਮਸ਼ਾਯੀ ਚ ॥ ੧੪੨ ॥

ਢਕ੍ਕਾਨਾਦਸੁਤਪ੍ਤੋ ਡਿਮ੍ਭਪ੍ਰਿਯਕਚ੍ਚ ਡੁਣ੍ਡੁਭਾਰਾਤਿਃ ।
ਡਹੁਰਸਮਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਨਾਦੀ ਡਿਣ੍ਡਿਮਰਵਤਪ੍ਤਮਾਨਸਃ ਪਾਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੩ ॥

ਡਮ੍ਭਾਦਿਦੋਸ਼ਹੀਨੋ ਡਮਰਹਰੋ ਡਮਰੁਨਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ।
ਡਾਕਿਨ੍ਯਾਦਿ ਕ੍ਸ਼੍ਰੁਦ੍ਰਗ੍ਰਹਮਰ੍ਦੀ ਪਾਞ੍ਚਰਾਤ੍ਰਪੂਜ੍ਯੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੪ ॥

ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਵਰਗੁਣਃ ਪ੍ਰਸਰਤ੍ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਦੋਰ੍ਦਣ੍ਡਃ ।
ਪਤ੍ਰੀ ਪਣਿਤਗੁਣੌਘਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਭੀਸ਼੍ਟਃ ਪਰਃ ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੫ ॥

ਚਿਦ੍ਰੂਪੀ ਚਿਤ੍ਤਜ੍ਞਸ਼੍ਚੇਤਨਪੂਜ੍ਯਸ਼੍ਚ ਚੋਦਨਾਰ੍ਥਜ੍ਞਃ ।
ਚਿਕੁਰਧਤਹਲ੍ਲਕੋऽਵ੍ਯਾਚ੍ਚਿਰਜੀਵੀ ਚਿਦ੍ਧਨਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਚਿਤ੍ਰਕਰਸ਼੍ਚਿਨ੍ਨਿਲਯੋ ਦ੍ਵਿਜਵਰ੍ਯੋ ਦਾਰਿਤੇਤਿਰਵ੍ਯਾਨ੍ਨਃ ।
ਦੀਪ੍ਤੋ ਦਸ੍ਯੁਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਹਰੋ ਦੁਸ਼੍ਕਤ੍ਯਨਾਸ਼ਕਦ੍ਦਿਵ੍ਯਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ਦੁਰ੍ਬੋਧਹਰੋ ਦਣ੍ਡਿਤਦੁਰ੍ਜਨਸਙ੍ਘੋ ਦੁਰਾਤ੍ਮਦੂਰਸ੍ਥਃ ।
ਦਾਨਪ੍ਰਿਯੋ ਯਮੀਸ਼ੋ ਯਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਚਕਕਾਮ੍ਯਦਃ ਪਾਤੁ ॥ ੧੪੮ ॥

ਯੋਗਪਰੋ ਯੁਤਹੇਤਿਰ੍ਯੋਗਾਰਾਧ੍ਯੋ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਙ੍ਗੋ ਯਜ੍ਵੇਡ੍ਯੋ ਯਜ੍ਞੋਦ੍ਭੂਤੋ ਯਥਾਰ੍ਥੋऽਵ੍ਯਾਤ੍ ॥ ੧੪੯ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ਨਿਤਾਨ੍ਤਰਕ੍ਸ਼ੀ ਵਾਣੀਸ਼ਸਮੋ ਦਿਸ਼ੇਤ੍ਸਾਧੁਃ ।
ਯਜ੍ਞਸ੍ਵਾਮੀ ਮਞ੍ਜੁਰ੍ਗਰੁਡੋ ਲਮ੍ਬੋਰੁਹਾਰਭੂਤ੍ ਕੁਸ਼ਲਮ੍ ॥ ੧੫੦ ॥

ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦੁਤ੍ਤਰਸ਼ਤਸ਼੍ਲੋਕਾਰ੍ਯਾਸ੍ਤੁਤਿਰਿਯਂ ਖਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ।
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਟ੍ਟਰਚਿਤਾ ਪਠਤਾਂ ਕੁਰ੍ਯਾਦਭੀਪ੍ਸਿਤਂ ਸਕਲਮ੍ ॥ ੧੫੧ ॥

ਸੁਪਰ੍ਣੋਸੀਤ੍ਯਾਦਿਸ਼੍ਰੁਤਿਘਟਕਵਰ੍ਣੈਃ ਖਗਪਤੇ
ਤਥਾਗਾਯਤ੍ਰ੍ਯਰ੍ਣੈਰ੍ਘਟਿਤਮੁਖਵਰ੍ਣਾ ਸ੍ਤੁਤਿਰਿਯਮ੍ ।
ਚਤੁਸ੍ਤਨ੍ਤ੍ਰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਬੁਧਵਰਕਸ਼੍ਣਾਰ੍ਯਰਚਿਤਾ
ਸਹਸ੍ਰਢ੍ਯਾ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਜਗਤਿ ਵਿਹਗੇਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਯ ਜਯਤੁ ॥ ੧੫੨ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗਰੁਡਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

(ਸੁਪਰ੍ਣੋऽਸਿ-ਤੈ।ਸਂ। ੪-੪੨ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਤੈ। ਆ। ੧੦।੧)

(ਸ਼੍ਰੀਵਾਸੁਦੇਵਭਟ੍ਟਾਚਾਰ੍ਯਕਰੁਣਾਸਂਵਰ੍ਧਿਤਾਤ੍ਮਤਤ੍ਤ੍ਵਾਵਬੋਧਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਭਟ੍ਟਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ ਕਤਿਃ ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top