Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગરુડસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણભટ્ટાચાર્યપ્રણીતમ્ ।

સર્વવેદબૃહન્નીડસમારૂઢાય સાક્ષિણે ।
સામવેદસ્વરૂપાય ગરુડાય નમો નમઃ ॥

અસ્ય શ્રી ગરુડસહસ્રનામસ્તોત્ર મહામન્ત્રસ્ય વાસિષ્ઠ ઋષિઃ,
માત્રાશ્છન્દાંસિ, સર્વાભીષ્ટપ્રદાયી ભગવાન્પક્ષિરાજો ગરુડો દેવતા ।
var મોક્ષરાજો ગરુડો દેવતા
હલો બીજાનિ, સ્વરાશ્શક્તયઃ, બિન્દવઃ કીલકાનિ,
ગરૂડરૂપિમહાવિષ્ણુપ્રીત્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ગરુડાત્મને અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
વૈનતેયાય તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
તાર્ક્ષ્યાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ખગોત્તમાય અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
કપિલાક્ષાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
નાગાભરણાલઙ્કૃતશરીરાય કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
એવં હૃદયાદિન્યાસઃ ॥ ૐ ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

ધ્યાનમ્ ॥

સ્વર્ણાભજાનું હિમતુલ્યસક્થિમાકણ્ઠરક્તં પરિનીલકેશં ।
નીલાગ્રનાસં હરિતામ્બરાઢ્યં સુપર્ણમીડેઽમૃતકુમ્ભહસ્તમ્ ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।
સુમુખઃ સુવહઃ સુખકૃત્સુમુખાભિધપન્નગેડ્ભૂષઃ ।
સુરસઙ્ઘસેવિતાઙ્ઘ્રિઃ સુતદાયી પાતુ નઃ સૂરિઃ ॥ ૧ ॥

સુજનપરિત્રાતા નઃ સુચરિતસેવ્યઃ સુપર્ણોઽવ્યાત્ ।
પન્નગભૂષઃ પતગઃ પાતા પ્રાણાધિપઃ પક્ષી ॥ ૨ ॥

પદ્માદિનાગવૈરી પદ્માપ્રિયદાસ્યકૃત્ પાયાત્ ।
પતગેન્દ્રઃ પરભેદી પરિહૃતપાકારિદર્પકૂટો નઃ ॥ ૩ ॥

નાગારિર્નગતુલ્યો નાકૌકસ્સ્તૂયમાનચરિતોઽવ્યાત્ ।
નરકદકર્મનિહન્તા નરપૂજ્યો નાશિતાહિવિષકૂટઃ ॥ ૪ ॥

નતરક્ષી નિખિલેડ્યો નિર્વાણાત્મા નિરસ્તદુરિતૌઘઃ ।
સિદ્ધધ્યેયઃ સકલઃ સૂક્ષ્મોઽવ્યાત્ સૂર્યકોટિ સઙ્કાશઃ ॥ ૫ ॥

સુખરૂપી સ્વર્ણનિભઃ સ્તમ્બેરમભોજનઃ સુધાહારી ।
સુમનાઃ સુકીર્તિનાથો ગરુડો ગમ્ભીરઘોષોઽવ્યાત્ ॥ ૬ ॥

ગાલવમિત્રં ગેયો ગીતિજ્ઞઃ પાતુ ગતિમતાં શ્રેષ્ઠઃ ।
ગન્ધર્વાર્ચ્યો ગુહ્યો ગુણસિન્ધુર્ગોત્રભિન્માન્યઃ ॥ ૭ ॥

રવિસારથિસહજોઽવ્યાદ્રત્નાભરણાન્વિતો રસજ્ઞો નઃ ।
રુદ્રાકાન્તો રુક્મોજ્જલજાનૂ રજતનિભસક્થિઃ ॥ ૮ ॥

રક્તપ્રભકણ્ઠોઽવ્યાદ્રયિમાન્ રાજા રથાઙ્ગપાણિરથઃ ।
તાર્ક્ષ્યસ્તટિન્નિભો નસ્તનુમધ્યસ્તોષિતાત્મજનનીકઃ ॥ ૯ ॥

તારાત્મા મહનીયો મતિમાન્મુખ્યો મુનીન્દ્રેડ્યઃ ।
માધવવાહો રક્ષેત્ ત્રિવૃદાત્મસ્તોમશીર્ષો નઃ ॥ ૧૦ ॥

ત્રિનયનપૂજ્યસ્ત્રિયુગસ્ત્રિષવણમજ્જન્મહાત્મહૃન્નીડઃ ।
ત્રસરેણ્વાદિમનિખિલજ્ઞાતા પાયાત્ત્રિવર્ગફલદાયી ॥ ૧૧ ॥

ત્ર્યક્ષસ્ત્રાસિતદૈત્યસ્ત્રય્યન્તેડ્યસ્ત્રયીરૂપઃ ।
વૃત્રારિમાનહારી વૃષદાયી દિશતુ ભદ્રં નઃ ॥ ૧૨ ॥

વૃષ્ણિવરાદ્ધ્યુષિતાંસો વૃશ્ચિકલૂતાદિવિષદાહી ।
વૃકદંશજન્યરોગધ્વંસી નઃ પાતુ વિહગરાડ્વીરઃ ॥ ૧૩ ॥

વિષહૃદ્વિનતાતનુજો વીર્યાઢ્યઃ પાતુ તેજસાં રાશિઃ ।
તુર્યાશ્રમિજપ્યમનુસ્તૃપ્તસ્તૃષ્ણાવિહીનો નઃ ॥ ૧૪ ॥

તુલનાહીનસ્તર્ક્યસ્તક્ષકવૈરી તટિદ્ગૌરઃ ।
તારાદિમપઞ્ચાર્ણરતન્દ્રીરહિતો ધનં દદ્યાત્ ॥ ૧૫ ॥

શિતનાસાગ્રઃ શાન્તઃ શતમખવૈરિપ્રભઞ્જનઃ શાસ્તા ।
શાત્રવવીરુદ્દાત્રં શમિતાઘૌઘઃ શરણ્યોઽવ્યાત્ ॥ ૧૬ ॥

શતદશલોચનસહજઃ પાયાચ્છકુનઃ શકુન્તાગ્ર્યઃ ।
રત્નાલઙ્કૃતમૂર્તી રસિકો રાજીવચારુચરણયુગઃ ॥ ૧૭ ॥

રઙ્ગેશચારુમિત્રં રોચિષ્માન્પાતુ રાજદુરુપક્ષઃ ।
રુચિનિર્જિતકનકાદ્રી રઘુપત્યહિપાશબન્ધવિચ્છેત્તા ॥ ૧૮ ॥

રઞ્જિતખગનિવહોઽવ્યાદ્રમ્યાકારો ગતક્રોધઃ ।
ગીષ્પતિનુતો ગરુત્માન્ગીર્વાણેશો ગિરાં નાથઃ ॥ ૧૯ ॥

ગુપ્તસ્વભક્તનિવહો ગુઞ્જાક્ષો ગોપ્રિયો ગૂઢઃ ।
ગાનપ્રિવો યતાત્મા યમિનમ્યો યક્ષસેવ્યોઽવ્યાત્ ॥ ૨૦ ॥

યજ્ઞપ્રિયો યશસ્વી યજ્ઞાત્મા યૂથપો યોગી ।
યન્ત્રારાધ્યો યાગપ્રભવો ભદ્રં સદા કુર્યાત્ ॥ ૨૧ ॥

ત્રિજગન્નાથસ્ત્રસ્યત્પન્નગબૃન્દસ્ત્રિલોકપરિરક્ષી ।
તૃષિતાચ્યુતતૃષ્ણાપહતટિનીજનકો ભૃશં રક્ષેત્ ॥ ૨૨ ॥

ત્રિવલીરઞ્જિતજઠરસ્ત્રિયુગગુણાઢ્યસ્ત્રિમૂર્તિસમતેજાઃ ।
તપનધુતિમકુટોઽવ્યાત્તરવારિભ્રાજમાનકટિદેશઃ ॥ ૨૩ ॥

તામ્રાસ્યશ્ચક્રધરશ્ચીરામ્બરમાનસાવાસઃ ।
ચૂર્ણિતપુલિન્દબૃન્દશ્ચારુગતિશ્ચોરભયહાઽવ્યાત્ ॥ ૨૪ ॥

ચઞ્ચૂપુટભિન્નાહિશ્ચર્વિતકમઠશ્ચલચ્ચેલઃ ।
ચિત્રિતપક્ષઃ પાયાચ્ચમ્પકમાલાવિરાજદુરુવક્ષાઃ ॥ ૨૫ ॥

ક્ષુભ્યન્નીરધિવેગઃ ક્ષાન્તિઃ ક્ષીરાબ્ધિવાસનિરતોઽવ્યાત્ ।
ક્ષુદ્રગ્રહમર્દી નઃ ક્ષત્રિયપૂજ્યઃ ક્ષયાદિરોગહરઃ ॥ ૨૬ ॥

ક્ષિપ્રશુભોત્કરદાયી ક્ષીણારાતિઃ ક્ષિતિક્ષમાશાલી ।
ક્ષિતિતલવાસી ક્ષેમં સોમપ્રિયદર્શનો દિશતુ ॥ ૨૭ ॥

સર્વેશસ્સહજબલસ્સર્વાત્મા સર્વદૃક્ પાતુ ।
તર્જિતરક્ષસ્સઙ્ઘસ્તારાધીશદ્યુતિસ્તુષ્ટઃ ॥ ૨૮ ॥

તપનીયકાન્તિરવ્યાત્તત્વજ્ઞાનપ્રદઃ સતતમ્ ।
માન્યો મઞ્જુલભાષી મહિતાત્મા મર્ત્યધર્મરહિતો નઃ ॥ ૨૯ ॥

મોચિતવિનતાદાસ્યો મુક્તાત્મા મુક્તયે ભવતુ ।
મહદઞ્ચિતચરણાબ્જો મુનિપુત્રો મૌક્તિકોજ્જલદ્ધારઃ ॥ ૩૦ ॥

મઙ્ગલકાર્યાનન્દો હ્યાત્માઽઽત્મક્રીડ આત્મરતિરવ્યાત્ ।
આકણ્ઠકુઙ્કુમાભઃ આકેશાન્તાત્સિતેતરશ્ચાર્યઃ ॥ ૩૧ ॥

આહૃતપીયૂષોઽવ્યાદાશાકૃચ્ચાશુગમનો નઃ ।
આકાશગતિસ્તરુણસ્તર્કજ્ઞેયસ્તમોહન્તા ॥ ૩૨ ॥

તિમિરાદિરોગહારી તૂર્ણગતિમન્ત્રકૃત્ પાયાત્ ।
મન્ત્રી મન્ત્રારાધ્યો મણિહારો મન્દરાદ્રિનિભમૂર્તિઃ ॥ ૩૩ ॥

સર્વાતીતઃ સર્વઃ સર્વાધારઃ સનાતનઃ સ્વઙ્ગઃ ।
સુભગઃ સુલભઃ સુબલઃ સુન્દરબાહુઃ સુખં દદ્યાત્ ॥ ૩૪ ॥

સામાત્મા મખરક્ષી મખિપૂજ્યો મૌલિલગ્નમકુટોઽવ્યાત્ ।
મઞ્જીરોજ્જ્વલચરણો મર્યાદાકૃન્મહાતેજાઃ ॥ ૩૫ ॥

માયાતીતો માની મઙ્ગલરૂપી મહાત્માઽવ્યાત્ ।
તેજોધિક્કૃતમિહિરસ્તત્વાત્મા તત્વનિષ્ણાતઃ ॥ ૩૬ ॥

તાપસહિતકારી નસ્તાપધ્વંસી તપોરૂપઃ ।
તતપક્ષસ્તથ્યવચાસ્તરુકોટરવાસ નિરતોઽવ્યાત્ ॥ ૩૭ ॥

તિલકોજ્જ્વલ નિટિલો નસ્તુઙ્ગોઽવ્યાત્ત્રિદશભીતિપરિમોષી ।
તાપિઞ્છહરિતવાસાસ્તાલધ્વજસોદરો જ્વલત્કેતુઃ ॥ ૩૮ ॥

તનુજિતરુક્મસ્તારસ્તારધ્વાનસ્તૃણીકૃતારાતિઃ ।
તિગ્મનખઃ શઙ્કુર્યાત્તન્ત્રીસ્વાનો નૃદેવ શુભદાયી ॥ ૩૯ ॥

નિગમોદિતવિભવોઽવ્યાન્નીડસ્થો નિર્જરો નિત્યઃ ।
નિનદહતાશુભનિવહો નિર્માતા નિષ્કલો નયોપેતઃ ॥ ૪૦ ॥

નૂતનવિદ્રુમકણ્ઠો વિષ્ણુસમો વીર્યજિતલોકઃ ।
વિરજા વિતતસુકીર્તિર્વિદ્યાનાથો વિષં દહેદ્વીશઃ ॥ ૪૧ ॥

વિજ્ઞાનાત્મા વિજયો વરદો વાસાધિકારવિધિપૂજ્યઃ ।
મધુરોક્તિર્મૃદુભાષી મલ્લીદામોજ્જલત્તનુઃ પાયાત્ ॥ ૪૨ ॥

મહિલાજનશુભકૃન્નો મૃત્યુહરો મલયવાસિમુનિપૂજ્યઃ ।
મૃગનાભિલિપ્તનિટિલો મરકતમયકિઙ્કિણીકોઽવ્યાત્ ॥ ૪૩ ॥

મન્દેતરગતિરવ્યાન્મેધાવી દીનજનગોપ્તા ।
દીપ્તાગ્રનાસિકાસ્યો દારિદ્ર્યધ્વંસનો દયાસિન્ધુઃ ॥ ૪૪ ॥

દાન્તપ્રિયકૃદ્દાન્તો દમનકધારી ભૃશં દયતામ્ ।
દણ્ડિતસાધુવિપક્ષો દૈન્યહરો દાનધર્મનિરતો નઃ ॥ ૪૫ ॥

વન્દારુબૃન્દશુભકૃદ્વલ્મીકૌકોઽભયઙ્કરો વિનુતઃ ।
વિહિતો વજ્રનખાગ્રો યતતામિષ્ટપ્રદો યન્તા ॥ ૪૬ ॥

યુગબાહુર્યવનાસો યવનારિર્યાતનાં નુદતુ ।
બહ્મણ્યો બ્રહ્મરતો બ્રહ્માત્મા બ્રહ્મગુપ્તો નઃ ॥ ૪૭ ॥

બ્રાહ્મણપૂજિતમૂર્તિર્બ્રહ્મધ્યાયી બૃહત્પક્ષઃ ।
બ્રહ્મસમો બ્રહ્માંશો બ્રહ્મજ્ઞો હરિતવર્ણચેલોઽવ્યાત્ ॥ ૪૮ ॥

હરિકૈઙ્કર્યરતોઽવ્યાદ્ધરિદાસો હરિકથાસક્તઃ ।
હરિપૂજનનિયતાત્મા હરિભક્તધ્યાતદિવ્યશુભરૂપઃ ॥ ૪૯ ॥

હરિપાદન્યસ્તાત્માત્મીયભરો હરિકૃપાપાત્રમ્ ।
હરિપાદવહનસક્તો હરિમન્દિરચિહ્નમૂર્તિરવતાન્નઃ ॥ ૫૦ ॥

દમિતપવિગર્વકૂટો દરનાશી દરધરો દક્ષઃ ।
દાનવદર્પહરો નો રદનદ્યુતિરઞ્જિતાશોઽવ્યાત્ ॥ ૫૧ ॥

રીતિજ્ઞો રિપુહન્તા રોગધ્વંસી રુજાહીનઃ ।
ધર્મિષ્ઠો ધર્માત્મા ધર્મજ્ઞઃ પાતુ ધર્મિજનસેવ્યઃ ॥ ૫૨ ॥

ધર્મારાધ્યો ધનદો ધીમાન્ ધીરો ધવો ધિયં દદ્યાત્ ।
ધિક્કૃતસુરાસુરાસ્ત્રસ્ત્રેતાહોમપ્રભાવસઞ્જાતઃ ॥ ૫૩ ॥

તટિનીતીરનિર્વાસી તનયાર્થ્યર્ચ્યસ્તનુત્રાણઃ ।
તુષ્યજ્જનાર્દનોઽવ્યાત્ તુરીયપુરુષાર્થદસ્તપસ્વીન્દ્રઃ ॥ ૫૪ ॥

તરલસ્તોયચરારિસ્તુરગમુખપ્રીતિકૃત્ પાતુ ।
રણશૂરો રયશાલી રતિમાન્ રાજવિહારભૃદ્રસદઃ ॥ ૫૫ ॥

રક્ષસ્સઙ્ગવિનાશી રથિકવરાર્ચ્યોઽવતાદ્રણદ્ભૂષઃ ।
રભસગતી રહિતાર્તિઃ પૂતઃ પુણ્યઃ પુરાતનઃ પૂર્ણઃ ॥ ૫૬ ॥

પદ્માર્ચ્યઃ પવનગતિઃ પતિતત્રાણઃ પરાત્પરઃ પાયાત્ ।
પીનાંસઃ પૃથુકીર્તિઃ ક્ષતજાક્ષઃ ક્ષ્માધરઃ ક્ષણઃ ક્ષણદઃ ॥ ૫૭ ॥

ક્ષેપિષ્ઠઃ ક્ષયરહિતઃ ક્ષુણ્ણક્ષ્માભૃત્ ક્ષુરાન્તનાસોઽવ્યાત્ ।
ક્ષિપવર્ણઘટિતમન્ત્રઃ ક્ષિતિસુરનમ્યો યયાતીડ્યઃ ॥ ૫૮ ॥

યાજ્યો યુક્તો યોગો યુક્તાહારો યમાર્ચિતો યુગકૃત્ ।
યાચિતફલપ્રદાયી યત્નાર્ચ્યઃ પાતુ યાતનાહન્તા ॥ ૫૯ ॥

જ્ઞાની જ્ઞપ્તિશરીરો જ્ઞાતાઽવ્યાત્ જ્ઞાનદો જ્ઞેયઃ ।
જ્ઞાનાદિમગુણપૂર્ણો જ્ઞપ્તિહતાવિદ્યકો જ્ઞમણિઃ ॥ ૬૦ ॥

જ્ઞાત્યહિમર્દનદક્ષો જ્ઞાનિપ્રિયકૃદ્યશોરોશિઃ ।
યુવતિજનેપ્સિતદો નો યુવપૂજ્યોઽવ્યાદ્યુવા ચ યૂથસ્થઃ ॥ ૬૧ ॥

યામારાધ્યો યમભયહારી યુદ્ધપ્રિયો યોદ્ધા ।
યોગજ્ઞજ્ઞાતોઽયાત્ જ્ઞાતૃજ્ઞેયાત્મકો જ્ઞપ્તિઃ ॥ ૬૨ ॥

જ્ઞાનહતાશુભનિવહો જ્ઞાનઘનો જ્ઞાનનિધિરવ્યાત્ ।
જ્ઞાતિજભયહારી નો જ્ઞાનપ્રતિબન્ધકર્મવિચ્છેદી ॥ ૬૩ ॥

જ્ઞાનેનહતાજ્ઞાનધ્વાન્તો જ્ઞાનીશવન્દ્યચરણોઽવ્યાત્ ।
યજ્વપ્રિયકૃદ્યાજકસેવ્યો યજનાદિષટ્કનિરતાર્ચ્યઃ ॥ ૬૪ ॥

યાયાવરશુભકૃન્નસ્તનુતાં ભદ્રં યશોદાયી ।
યમયુતયોગિપ્રેક્ષ્યો યાદવહિતકૃદ્યતીશ્વરપ્રણયી ॥ ૬૫ ॥

યોજનસહસ્રગામી યતતાં નો મઙ્ગલે યથાર્થજ્ઞઃ ।
પોષિતભક્તઃ પ્રાર્થ્યઃ પૃથુતરબાહુઃ પુરાણવિત્પ્રાજ્ઞઃ ॥ ૬૬ ॥

પૈશાચભયનિહન્તા પ્રબલઃ પ્રથિતઃ પ્રસન્નવદનયુતઃ ।
પત્રરથો નઃ પાયાચ્છાયાનશ્યદ્ભુજઙ્ગૌઘઃ ॥ ૬૭ ॥

છર્દિતવિપ્રશ્છિન્નારાતિશ્છન્દોમયઃ સતતમ્ ।
છન્દોવિચ્છન્દોઙ્ગશ્છન્દશ્શાસ્ત્રાર્થવિત્ પાતુ ॥ ૬૮ ॥

છાન્દસશુભઙ્કરોઽવ્યાચ્છન્દોગધ્યાતશુભમૂર્તિઃ ।
છલમુખદોષવિહીનારાધ્યશ્છૂનાયતોજ્જલદ્બાહુઃ ॥ ૬૯ ॥

છન્દોનિરતશ્છાત્રોત્કરસેવ્યશ્છત્રભૃન્મહિતઃ ।
છન્દોવેદ્યશ્છન્દઃ પ્રતિપાદિતૈભવઃ પાયાત્ ॥ ૭૦ ॥

છાગવપાહુતિતૃપ્તશ્છાયાપુત્રોદ્ભવાર્તિવિચ્છેદી ।
છવિનિર્જિતખર્જૂરશ્છાદિત દિવિષત્ પ્રભાવોઽવ્યાત્ ॥ ૭૧ ॥

દુઃસ્વપ્નનાશનો નો દમનો દેવાગ્રણીર્દાતા ।
દુર્ધર્ષો દુષ્કૃતહઃ દીપ્તાસ્યઃ પાતુ દુસ્સહો દેવઃ ॥ ૭૨ ॥

દીક્ષિતવરદઃ સરસઃ સર્વેડ્યઃ સંશયચ્છેત્તા ।
સર્વજ્ઞઃ સત્યોઽવ્યાદ્યોગાચાર્યો યથાર્થવિત્પ્રિયકૃત્ ॥ ૭૩ ॥

યોગપ્રમાણવેત્તા યુઞ્જાનો યોગફલદાયી ।
ગાનાસક્તો ગહનો રક્ષેદ્ગ્રહચારપીડનધ્વંસી ॥ ૭૪ ॥

ગ્રહભયહા ગદહારી ગુરુપક્ષો ગોરસાદી નઃ ।
ગવ્યપ્રિયો ગકારાદિમનામા પાતુ ગેયવરકીર્તિઃ ॥ ૭૫ ॥

નીતિજ્ઞો નિરવદ્યો નિર્મલચિત્તો નરપ્રિયો નમ્યઃ ।
નારદગેયો નન્દિસ્તુતકીર્તિર્નિર્ણયાત્મકો રક્ષેત્ ॥ ૭૬ ॥

નિર્લેપો નિર્દ્વન્દ્વો ધીધિષ્ણ્યો ધિક્કૃતારાતિઃ ।
ધૃષ્ટો ધનઞ્જયાર્ચિશ્શમનોઽવ્યાદ્ધાન્યદો ધનિકઃ ॥ ૭૭ ॥

ધન્યીડ્યો ધનદાર્ચ્યો ધૂતાર્તિપ્રાપકો ધુરીણો નઃ ।
ષણ્મુખનુતચરિતોવ્યાદ્ષડ્ગુણપૂર્ણઃ ષડર્ધનયનસમઃ ॥ ૭૮ ॥

નાદાત્મા નિર્દોષો નવનિધિસેવ્યો નિરઞ્જનો નવ્યઃ ।
યતિમુક્તિરૂપફલદો યતિપૂજ્યો હાપયેદ્દુરિતમ્ ॥ ૭૯ ॥

શતમૂર્તિઃ શિશિરાત્મા શાસ્ત્રજ્ઞઃ પાતુ શાસકૃત્ શ્રીલઃ ।
શશધરકીર્તિઃ શશ્વત્પ્રિયદો નઃ શાશ્વતઃ શમિધ્યાતઃ ॥ ૮૦ ॥

શુભકૃત્ફલ્ગુનસેવ્યઃ ફલદઃ ફાલોજ્જ્વલત્પુણ્ડ્રઃ ।
ફલરૂપી ફણિકટકઃ ફણિકટિસૂત્રઃ ફલોદ્વહઃ પાતુ ॥ ૮૧ ॥

ફલભુક્ ફલમૂલાશિ ધ્યેયઃ ફણિયજ્ઞસૂત્રધારી નઃ ।
યોષિદભીપ્સિતફલદો યુતરુદ્રોઽવ્યાદ્યજુર્નામા ॥ ૮૨ ॥

યજુરુપપાદિતમહિમા યુતરતિકેલિર્યુવાગ્રણીર્યમનઃ ।
યાગચિતાગ્નિસમાનો યજ્ઞેશો યોજિતાપદરિરવ્યાત્ ॥ ૮૩ ॥

જિતસુરસન્ધો જૈત્રો જ્યોતીરૂપો જિતામિત્રઃ ।
જવનિર્જિત પવનોઽવ્યાજ્જયદો જીવોત્કરસ્તુત્યઃ ॥ ૮૪ ॥

જનિધન્યકશ્યપો નો જગદાત્મા જડિમવિધ્યંસી ।
ષિદ્ગાનર્ચ્યઃ ષણ્ડીકૃતસુરતેજાઃ ષડધ્વનિરતોઽવ્યાત્ ॥ ૮૫ ॥

ષટ્કર્મનિરતહિતદઃ ષોડશવિધવિગ્રહારાધ્યઃ ।
ષાષ્ટિકચરુપ્રિયોઽવ્યાત્ ષડૂર્મ્યસંસ્પૃષ્ટદિવ્યાત્મા ॥ ૮૬ ॥

ષોડશિયાગસુતૃપ્તઃ ષણ્ણવતિશ્રાદ્ધકૃદ્ધિતકૃત્ ।
ષડ્વર્ગગન્ધરહિતો નારાયણનિત્યવહનોઽવ્યાત્ ॥ ૮૭ ॥

નામાર્ચકવરદાયી નાનાવિધતાપવિધ્વંસી ।
નવનીરદકેશોઽવ્યાન્નાનાર્થપ્રાપકો નતારાધ્યઃ ॥ ૮૮ ॥

નયવિન્નવગ્રહાર્ચ્યો નખયોધી પાતુ નિશ્ચલાત્મા નઃ ।
મલયજલિપ્તો મદહા મલ્લીસૂનાર્ચિતો મહાવીરઃ ॥ ૮૯ ॥

મરુદર્ચિતો મહીયાન્મઞ્જુધ્વાનોઽવતાન્મુરાર્યંશઃ ।
માયાકૂટવિનાશી મુદિતાત્મા સુખિતનિજભક્તઃ ॥ ૯૦ ॥

સકલપ્રદઃ સમર્થઃ સર્વારાધ્યઃ સવપ્રિયઃ સારઃ ।
સકલેશઃ સમરહિતઃ સુકૃતી નઃ પાતુ સૂદિતારાતિઃ ॥ ૯૧ ॥

પરિધૃતહરિતસુવાસાઃ પાણિપ્રોદ્યત્સુધાકુમ્ભઃ ।
પ્રવરઃ પાવકકાન્તિઃ પટુનિનદઃ પાતુ પઞ્જરાવાસી ॥ ૯૨ ॥

પણ્ડિતપૂજ્યઃ પીનઃ પાયાત્પાતાલપતિતવસુરક્ષી ।
પઙ્કેરુહાર્ચિતાઙ્ઘ્રિઃ નેત્રાનન્દો નુતિપ્રિયો નેયઃ ॥ ૯૩ ॥

નવચમ્પકમાલાભૃન્નાકૌકા નાકિહિતકૃન્નઃ ।
નિસ્તીર્ણસંવિદવ્યાન્નિષ્કામો નિર્મમો નિરુદ્વેગઃ ॥ ૯૪ ॥

સિદ્ધિઃ સિદ્ધપ્રિયકૃત્સાધ્યારાધ્યઃ સુખોદ્વહઃ સ્વામી ।
સાગરતીરવિહારી સૌમ્યઃ પાયાત્સુખી સાધુઃ ॥ ૯૫ ॥

સ્વાદુફલાશી ગિરિજારાધ્યો ગિરિસન્નિભો ગમયેત્ ।
ગાત્રદ્યુતિજિતરુક્મો ગુણ્યો ગુહવન્દિતો ગોપ્તા ॥ ૯૬ ॥

ગગનાભો ગતિદાયી ગીર્ણાહિર્ગોનસારાતિઃ ।
રમણકનિલયો રૂપી રસવિદ્રક્ષાકરો રક્ષેત્ ॥ ૯૭ ॥

રુચિરો રાગવિહીનો રક્તો રામો રતિપ્રિયો રવકૃત્ ।
તત્વપ્રિયસ્તનુત્રાલઙ્કૃતમૂર્તિસ્તુરઙ્ગગતિરવ્યાત્ ॥ ૯૮ ॥

તુલિતહરિર્નસ્તુમ્બુરુગેયો માલી મહર્ધિમાન્મૌની ।
મૃગનાથવિક્રમોઽવ્યાન્મુષિતાર્તિર્દીનભક્તજનરક્ષી ॥ ૯૯ ॥

દોધૂયમાનભુવનો દોષવિહીનો દિનેશ્વરારાધ્યઃ ।
દુરિતવિનાશી દયિતો દયતાં દાસીકૃતત્રિદશઃ ॥ ૧૦૦ ॥

દન્તદ્યુતિજિતકુન્દો દણ્ડધરો દુર્ગતિધ્વંસી ।
વન્દિપ્રિયો વરેણ્યો વીર્યોદ્રિક્તો વદાન્યવરદોઽવ્યાત્ ॥ ૧૦૧ ॥

વાલ્મીકિગેયકીર્તિર્વર્ધિષ્ણુર્વારિતાઘકૂટો નઃ ।
વસુદો વસુપ્રિયોઽવ્યાદ્વસુપૂજ્યો ગર્ભવાસવિચ્છેદી ॥ ૧૦૨ ॥

ગોદાનનિરતસુખકૃદ્ગોકુલરક્ષી ગવાં નાથઃ ।
ગોવર્ધનો ગભીરો ગોલેશઃ પાતુ ગૌતમારાધ્યઃ ॥ ૧૦૩ ॥

ગતિમાન્ગર્ગનુતો નશ્ચરિતાદિમપૂજનાધ્વગપ્રિયકૃત્ ।
ચામીકરપ્રદાયી ચારુપદોઽવ્યાચ્ચરાચરસ્વામી ॥ ૧૦૪ ॥

ચન્દનચર્ચિતદેહશ્ચન્દનરસશીતલાપાઙ્ગઃ ।
ચરિતપવિત્રિતભુવનશ્ચાદૂક્તિઃ પાતુ ચોરવિધ્વંસી ॥ ૧૦૫ ॥

ચઞ્ચદ્ગુણનિકરો નઃ સુભરઃ સૂક્ષ્મામ્બરઃ સુભદ્રોઽવ્યાત્ ।
સૂદિતખલઃ સુભાનુઃ સુન્દરમૂર્તિઃ સુખાસ્પદઃ સુમતિઃ ॥ ૧૦૬ ॥

સુનયઃ સોમરસાદિપ્રિયકૃત્પાયાદ્વિરક્તેડ્યઃ ।
વૈદિકકર્મસુતૃપ્તો વૈખાનસપૂજિતો વિયચ્ચારી ॥ ૧૦૭ ॥

વ્યક્તો વૃષપ્રિયોઽવ્યાદ્વૃષદો વિદ્યાનિધિવિરાડ્ વિદિતઃ ।
પરિપાલિતવિહગકુલઃ પુષ્ટઃ પૂર્ણાશયઃ પુરાણેડ્યઃ ॥ ૧૦૮ ॥

પીરધૃતપન્નગશેલઃ પાર્થિવવન્દ્યઃ પદાહૃતદ્વિરદઃ ।
પરિનિષ્ઠિતકાર્યોઽવ્યાત્પરાર્ધ્યહારઃ પરાત્મા નઃ ॥ ૧૦૯ ॥

તન્વીડ્યસ્તુઙ્ગાંસસ્ત્યાગી તૂર્યાદિવાદ્યસન્તુષ્ટઃ ।
તપ્તદ્રુતકનકાઙ્ગદધારી દદ્યાદ્ધનં તૃપ્તિઃ ॥ ૧૧૦ ॥

તૃષ્ણાપાશચ્છેદી ત્રિભુવનમહિતસ્ત્રયીધરસ્તર્કઃ ।
ત્રિગુણાતીતસ્તામસગુણનાશી તર્ક્યતાં તપસ્સિન્ધુઃ ॥ ૧૧૧ ॥

તીર્થસ્ત્રિસમયપૂજ્યસ્તુહિનોરુસ્તીર્થકૃત્તટસ્થો નઃ ।
તુરગપતિસેવિતોઽવ્યાત્ત્રિપુરારિશ્લાઘિતઃ પ્રાંશુઃ ॥ ૧૧૨ ॥

પાષાણ્ડતૂલદહનઃ પ્રેમરસાર્દ્રઃ પરાક્રમી પૂર્વઃ ।
પ્રેઙ્ખત્કુણ્ડલગણ્ડઃ પ્રચલદ્ધારઃ પ્રકૃષ્ટમતિરવ્યાત્ ॥ ૧૧૩ ॥

પ્રચુરયશાઃ પ્રભુનમ્યો રસદો રૂપાધરીકૃતસ્વર્ણઃ ।
રસનાનૃત્યદ્વિદ્યો રમ્ભાદિસ્તુત્યચારુચરિતોઽવ્યાત્ ॥ ૧૧૪ ॥

રંહસ્સમૂહરૂપી રોષહરો રિક્તસાધુધનદાયી ।
રાજદ્રત્નસુભૂષો રહિતાઘૌઘો રિરંસુરવ્યાન્નઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ષટ્કાલપૂજનીયઃ ષડ્ગુણરત્નાકરઃ ષડઙ્ગજ્ઞઃ ।
ષડ્રસવેદી ષણ્ડાવેદ્યઃ ષડ્દર્શનીપ્રદઃ પાયાત્ ॥ ૧૧૬ ॥

ષડ્વિંશતિ તત્વજ્ઞઃ ષડ્રસભોજી ષડઙ્ગવિત્પૂજ્યઃ ।
ષડ્જાદિસ્વરવેદી યુગવેદી યજ્ઞભુગ્યોગ્યઃ ॥ ૧૧૭ ॥

યાત્રોદ્યુક્તશુભં યુર્યુક્તિજ્ઞો યૌવનાશ્વસમ્પૂજ્યઃ ।
યુયુધાનો યુદ્ધજ્ઞો યુક્તારાધ્યો યશોધનઃ પાયાત્ ॥ ૧૧૮ ॥

વિદ્યુન્નિભો વિવૃદ્ધો વક્તા વન્દ્યો વયઃપ્રદો વાચ્યઃ ।
વર્ચસ્વી વિશ્વેશો વિધિકૃત્ પાયાદ્વિધાનજ્ઞઃ ॥ ૧૧૯ ॥

દીધિતિમાલાધારી દશદિગ્ગામિ દૃઢોજ્જ્વલત્પક્ષઃ ।
દંષ્ટ્રારુચિરમુખોઽવ્યાદ્દવનાશોઽસ્માન્મહોદયો મુદિતઃ ॥ ૧૨૦ ॥

મૂદિતકષાયો મૃગ્યો મનોજવો હેતિભૃદ્વન્દ્યઃ ।
હૈયઙ્ગવીનભોક્તા હયમેધપ્રીતમાનસઃ પાયાત્ ॥ ૧૨૧ ॥

હેમાબ્જહારધારી હેલી હેતીશ્વરપ્રણયી ।
હઠયોગકૃત્સુસેવ્યો હરિભક્તઃ પાતુ હરિપુરઃસ્થાયી ॥ ૧૨૨ ॥

હિતદઃ સુપૃષ્ઠરાજદ્ધરિરવ્યાત્સૌમ્યવૃત્તો નઃ ।
સ્વાત્યુદ્ભવઃ સુરમ્યઃ સૌધીભૂતશ્રુતિઃ સુહૃદ્વન્દ્યઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સગરસ્યાલઃ સત્પથચારી સન્તાનવૃદ્ધિકૃત્સુયશાઃ ।
વિજયી વિદ્વત્પ્રવરો વર્ણ્યોઽવ્યાદ્વીતરાગભવનાશી ॥ ૧૨૪ ॥

વૈકુણ્ઠલોકવાસી વૈશ્વાનરસન્નિભો વિદગ્ધો નઃ ।
વીણાગાનસુરક્તો વૈદિકપૂજ્યો વિશુદ્ધોઽવ્યાત્ ॥ ૧૨૫ ॥

નર્મપ્રિયો નતેડ્યો નિર્ભીકો નન્દનો નિરાતઙ્કઃ ।
નન્દનવનચાર્યવ્યાન્નગાગ્રનિલયો નમસ્કાર્યઃ ॥ ૧૨૬ ॥

નિરુપદ્રવો નિયન્તા પ્રયતઃ પર્ણાશિભાવિતઃ પાતુ ।
પુણ્યપ્રદઃ પવિત્રઃ પુણ્યશ્લોકઃ પ્રિયંવદઃ પ્રાજ્ઞઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પરયન્ત્રતન્ત્રભેદી પરનુન્નગ્રહભવાર્તિવિચ્છેદી ।
પરનુન્નગ્રહદાહી ક્ષામક્ષોભપ્રણાશનઃ પાયાત્ ॥ ૧૨૮ ॥

ક્ષેમીક્ષેમકરો નઃ ક્ષૌદ્રરસાશી ક્ષમાભૂષઃ ।
ક્ષાન્તાશ્રિતાપરાધઃ ક્ષુધિતજનાન્નપ્રદઃ પાયાત્ ॥ ૧૨૯ ॥

ક્ષૌમામ્બરશાલી નઃ ક્ષવથુહરઃ ક્ષીરભુક્પાતુ ।
યન્ત્રસ્થિતશ્ચ યાગોદ્યુક્તસ્વર્ણપ્રદો યુતાનન્દઃ ॥ ૧૩૦ ॥

યતિવન્દિતચરણાબ્જો યતિસંસૃતિદાહકો યુગેશાનઃ ।
યાચકજનહિતકારી યુગાદિરવ્યાદ્યુયુત્સુર્નઃ ॥ ૧૩૧ ॥

યાગફલરૂપવેત્તા ધૃતિમાન ધૈર્યોદધિર્ધ્યેયઃ ।
ધીધિક્કૃતકુમતોઽવ્યાદ્ધર્મોદ્યુક્તપ્રિયો ધરાગ્રસ્થઃ ॥ ૧૩૨ ॥

ધીનિર્જિતધિષણોઽસ્માન્ધીમત્પ્રવરાર્થિતો ધરઃ પાતુ ।
ધૃતવૈકુણ્ઠેશાનો મતિમદ્ ધ્યેયો મહાકુલોદ્ભૂતઃ ॥ ૧૩૩ ॥

મણ્ડલગતિર્મનોજ્ઞો મન્દારપ્રસવધારી નઃ ।
માર્જારદંશનોદ્ભવરોગધ્વંસી મહોદ્યમઃ પાતુ ॥ ૧૩૪ ॥

મૂષિકવિષદાહી નો માતા મેયો હિતોદ્યુક્તઃ ।
હીરોજ્જ્વલભૂષોઽવ્યાદ્ધૃદ્રોગપ્રશમનો હદ્યઃ ॥ ૧૩૫ ॥

હત્પુણ્ડરીકનિલયો હોરાશાસ્રાર્થવિદ્ધોતા ।
હોમપ્રિયો હતાર્તિર્હુતવહજાયાવસાનમન્ત્રોઽવ્યાત્ ॥ ૧૩૬ ॥

તન્ત્રી તન્ત્રારાધ્યસ્તાન્ત્રિકજનસેવિતસ્તત્વમ્ ।
તત્વપ્રકાશકોઽવ્યાત્ તપનીયભ્રાજમાનપક્ષો નઃ ॥ ૧૩૭ ॥

ત્વગ્ભવરોગવિમર્દી તાપત્રયહા ત્વરાન્યિતઃ પાતુ ।
તલતાડનનિહતારિર્નીવારાન્નપ્રિયો નીતિઃ ॥ ૧૩૮ ॥

નીરન્ધ્રો નિષ્ણાતો નીરોગો નિર્જ્વરો નેતા ।
નિર્ધાર્યો નિર્મોહો નૈયાયિકસૌખ્યદાય્યવ્યાત્ ॥ ૧૩૯ ॥

ગૌરવભૃદ્ગણપૂજ્યો ગર્વિષ્ઠાહિપ્રભઞ્જનશ્ચ ગુરુઃ ।
ગુરુભક્તો ગુલ્મહરો ગુરુદાયી ગુત્સભૃત્પાતુ ॥ ૧૪૦ ॥

ગણ્યો ગરિષ્ઠમૂર્તી રજોહરો રાઙ્કવાસ્તરણઃ ।
રશનારઞ્જિતમધ્યો રોગહરઃ પાતુ રુક્મસૂનાર્ચ્યઃ ॥ ૧૪૧ ॥

રલ્લકસંવ્યાનોઽવ્યાદ્રોચિષ્ણૂ રોચનાગ્રનિલયો નઃ ।
રઙ્ગેડ્યો રયસચિવો ડોલાયિતનિગમશાયી ચ ॥ ૧૪૨ ॥

ઢક્કાનાદસુતૃપ્તો ડિમ્ભપ્રિયકૃચ્ચ ડુણ્ડુભારાતિઃ ।
ડહુરસમિશ્રાન્નાદી ડિણ્ડિમરવતૃપ્તમાનસઃ પાયાત્ ॥ ૧૪૩ ॥

ડમ્ભાદિદોષહીનો ડમરહરો ડમરુનાદસન્તુષ્ટઃ ।
ડાકિન્યાદિ ક્ષ્રુદ્રગ્રહમર્દી પાઞ્ચરાત્રપૂજ્યોઽવ્યાત્ ॥ ૧૪૪ ॥

પ્રદ્યુમ્નઃ પ્રવરગુણઃ પ્રસરત્કીર્તિઃ પ્રચણ્ડદોર્દણ્ડઃ ।
પત્રી પણિતગુણૌઘઃ પ્રાપ્તાભીષ્ટઃ પરઃ પ્રસિદ્ધોઽવ્યાત્ ॥ ૧૪૫ ॥

ચિદ્રૂપી ચિત્તજ્ઞશ્ચેતનપૂજ્યશ્ચ ચોદનાર્થજ્ઞઃ ।
ચિકુરધૃતહલ્લકોઽવ્યાચ્ચિરજીવી ચિદ્ધનશ્ચિત્રઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ચિત્રકરશ્ચિન્નિલયો દ્વિજવર્યો દારિતેતિરવ્યાન્નઃ ।
દીપ્તો દસ્યુપ્રાણપ્રહરો દુષ્કૃત્યનાશકૃદ્દિવ્યઃ ॥ ૧૪૭ ॥

દુર્બોધહરો દણ્ડિતદુર્જનસઙ્ઘો દુરાત્મદૂરસ્થઃ ।
દાનપ્રિયો યમીશો યન્ત્રાર્ચકકામ્યદઃ પાતુ ॥ ૧૪૮ ॥

યોગપરો યુતહેતિર્યોગારાધ્યો યુગાવર્તઃ ।
યજ્ઞાઙ્ગો યજ્વેડ્યો યજ્ઞોદ્ભૂતો યથાર્થોઽવ્યાત્ ॥ ૧૪૯ ॥

શ્રીમાન્નિતાન્તરક્ષી વાણીશસમો દિશેત્સાધુઃ ।
યજ્ઞસ્વામી મઞ્જુર્ગરુડો લમ્બોરુહારભૂત્ કુશલમ્ ॥ ૧૫૦ ॥

પઞ્ચાશદુત્તરશતશ્લોકાર્યાસ્તુતિરિયં ખગેન્દ્રસ્ય ।
શ્રીકૃષ્ણભટ્ટરચિતા પઠતાં કુર્યાદભીપ્સિતં સકલમ્ ॥ ૧૫૧ ॥

સુપર્ણોસીત્યાદિશ્રુતિઘટકવર્ણૈઃ ખગપતે
તથાગાયત્ર્યર્ણૈર્ઘટિતમુખવર્ણા સ્તુતિરિયમ્ ।
ચતુસ્તન્ત્ર શ્રીમદ્વિબુધવરકૃષ્ણાર્યરચિતા
સહસ્રઢ્યા નામ્નાં જગતિ વિહગેન્દ્રસ્ય જયતુ ॥ ૧૫૨ ॥

॥ ઇતિ શ્રીગરુડસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

(સુપર્ણોઽસિ-તૈ।સં। ૪-૪૨ ગાયત્રી તૈ। આ। ૧૦।૧)

(શ્રીવાસુદેવભટ્ટાચાર્યકરુણાસંવર્ધિતાત્મતત્ત્વાવબોધસ્ય
શ્રીકૃષ્ણભટ્ટાચાર્યસ્ય કૃતિઃ ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top