Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗരുഡസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീകൃഷ്ണഭട്ടാചാര്യപ്രണീതം ।

സര്‍വവേദബൃഹന്നീഡസമാരൂഢായ സാക്ഷിണേ ।
സാമവേദസ്വരൂപായ ഗരുഡായ നമോ നമഃ ॥

അസ്യ ശ്രീ ഗരുഡസഹസ്രനാമസ്തോത്ര മഹാമന്ത്രസ്യ വാസിഷ്ഠ ഋഷിഃ,
മാത്രാശ്ഛന്ദാംസി, സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദായീ ഭഗവാന്‍പക്ഷിരാജോ ഗരുഡോ ദേവതാ ।
var മോക്ഷരാജോ ഗരുഡോ ദേവതാ
ഹലോ ബീജാനി, സ്വരാശ്ശക്തയഃ, ബിന്ദവഃ കീലകാനി,
ഗരൂഡരൂപിമഹാവിഷ്ണുപ്രീത്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।
ഗരുഡാത്മനേ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
വൈനതേയായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
താര്‍ക്ഷ്യായ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഖഗോത്തമായ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
കപിലാക്ഷായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
നാഗാഭരണാലങ്കൃതശരീരായ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ഏവം ഹൃദയാദിന്യാസഃ ॥ ഓം ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

ധ്യാനം ॥

സ്വര്‍ണാഭജാനും ഹിമതുല്യസക്ഥിമാകണ്ഠരക്തം പരിനീലകേശം ।
നീലാഗ്രനാസം ഹരിതാംബരാഢ്യം സുപര്‍ണമീഡേഽമൃതകുംഭഹസ്തം ॥

അഥ സ്തോത്രം ।
സുമുഖഃ സുവഹഃ സുഖകൃത്സുമുഖാഭിധപന്നഗേഡ്ഭൂഷഃ ।
സുരസങ്ഘസേവിതാങ്ഘ്രിഃ സുതദായീ പാതു നഃ സൂരിഃ ॥ 1 ॥

സുജനപരിത്രാതാ നഃ സുചരിതസേവ്യഃ സുപര്‍ണോഽവ്യാത് ।
പന്നഗഭൂഷഃ പതഗഃ പാതാ പ്രാണാധിപഃ പക്ഷീ ॥ 2 ॥

പദ്മാദിനാഗവൈരീ പദ്മാപ്രിയദാസ്യകൃത് പായാത് ।
പതഗേന്ദ്രഃ പരഭേദീ പരിഹൃതപാകാരിദര്‍പകൂടോ നഃ ॥ 3 ॥

നാഗാരിര്‍നഗതുല്യോ നാകൌകസ്സ്തൂയമാനചരിതോഽവ്യാത് ।
നരകദകര്‍മനിഹന്താ നരപൂജ്യോ നാശിതാഹിവിഷകൂടഃ ॥ 4 ॥

നതരക്ഷീ നിഖിലേഡ്യോ നിര്‍വാണാത്മാ നിരസ്തദുരിതൌഘഃ ।
സിദ്ധധ്യേയഃ സകലഃ സൂക്ഷ്മോഽവ്യാത് സൂര്യകോടി സങ്കാശഃ ॥ 5 ॥

സുഖരൂപീ സ്വര്‍ണനിഭഃ സ്തംബേരമഭോജനഃ സുധാഹാരീ ।
സുമനാഃ സുകീര്‍തിനാഥോ ഗരുഡോ ഗംഭീരഘോഷോഽവ്യാത് ॥ 6 ॥

ഗാലവമിത്രം ഗേയോ ഗീതിജ്ഞഃ പാതു ഗതിമതാം ശ്രേഷ്ഠഃ ।
ഗന്ധര്‍വാര്‍ച്യോ ഗുഹ്യോ ഗുണസിന്ധുര്‍ഗോത്രഭിന്‍മാന്യഃ ॥ 7 ॥

രവിസാരഥിസഹജോഽവ്യാദ്രത്നാഭരണാന്വിതോ രസജ്ഞോ നഃ ।
രുദ്രാകാന്തോ രുക്മോജ്ജലജാനൂ രജതനിഭസക്ഥിഃ ॥ 8 ॥

രക്തപ്രഭകണ്ഠോഽവ്യാദ്രയിമാന്‍ രാജാ രഥാങ്ഗപാണിരഥഃ ।
താര്‍ക്ഷ്യസ്തടിന്നിഭോ നസ്തനുമധ്യസ്തോഷിതാത്മജനനീകഃ ॥ 9 ॥

താരാത്മാ മഹനീയോ മതിമാന്‍മുഖ്യോ മുനീന്ദ്രേഡ്യഃ ।
മാധവവാഹോ രക്ഷേത് ത്രിവൃദാത്മസ്തോമശീര്‍ഷോ നഃ ॥ 10 ॥

ത്രിനയനപൂജ്യസ്ത്രിയുഗസ്ത്രിഷവണമജ്ജന്‍മഹാത്മഹൃന്നീഡഃ ।
ത്രസരേണ്വാദിമനിഖിലജ്ഞാതാ പായാത്ത്രിവര്‍ഗഫലദായീ ॥ 11 ॥

ത്ര്യക്ഷസ്ത്രാസിതദൈത്യസ്ത്രയ്യന്തേഡ്യസ്ത്രയീരൂപഃ ।
വൃത്രാരിമാനഹാരീ വൃഷദായീ ദിശതു ഭദ്രം നഃ ॥ 12 ॥

വൃഷ്ണിവരാദ്ധ്യുഷിതാംസോ വൃശ്ചികലൂതാദിവിഷദാഹീ ।
വൃകദംശജന്യരോഗധ്വംസീ നഃ പാതു വിഹഗരാഡ്വീരഃ ॥ 13 ॥

വിഷഹൃദ്വിനതാതനുജോ വീര്യാഢ്യഃ പാതു തേജസാം രാശിഃ ।
തുര്യാശ്രമിജപ്യമനുസ്തൃപ്തസ്തൃഷ്ണാവിഹീനോ നഃ ॥ 14 ॥

തുലനാഹീനസ്തര്‍ക്യസ്തക്ഷകവൈരീ തടിദ്ഗൌരഃ ।
താരാദിമപഞ്ചാര്‍ണരതന്ദ്രീരഹിതോ ധനം ദദ്യാത് ॥ 15 ॥

ശിതനാസാഗ്രഃ ശാന്തഃ ശതമഖവൈരിപ്രഭഞ്ജനഃ ശാസ്താ ।
ശാത്രവവീരുദ്ദാത്രം ശമിതാഘൌഘഃ ശരണ്യോഽവ്യാത് ॥ 16 ॥

ശതദശലോചനസഹജഃ പായാച്ഛകുനഃ ശകുന്താഗ്ര്യഃ ।
രത്നാലങ്കൃതമൂര്‍തീ രസികോ രാജീവചാരുചരണയുഗഃ ॥ 17 ॥

രങ്ഗേശചാരുമിത്രം രോചിഷ്മാന്‍പാതു രാജദുരുപക്ഷഃ ।
രുചിനിര്‍ജിതകനകാദ്രീ രഘുപത്യഹിപാശബന്ധവിച്ഛേത്താ ॥ 18 ॥

രഞ്ജിതഖഗനിവഹോഽവ്യാദ്രംയാകാരോ ഗതക്രോധഃ ।
ഗീഷ്പതിനുതോ ഗരുത്മാന്‍ഗീര്‍വാണേശോ ഗിരാം നാഥഃ ॥ 19 ॥

ഗുപ്തസ്വഭക്തനിവഹോ ഗുഞ്ജാക്ഷോ ഗോപ്രിയോ ഗൂഢഃ ।
ഗാനപ്രിവോ യതാത്മാ യമിനംയോ യക്ഷസേവ്യോഽവ്യാത് ॥ 20 ॥

യജ്ഞപ്രിയോ യശസ്വീ യജ്ഞാത്മാ യൂഥപോ യോഗീ ।
യന്ത്രാരാധ്യോ യാഗപ്രഭവോ ഭദ്രം സദാ കുര്യാത് ॥ 21 ॥

ത്രിജഗന്നാഥസ്ത്രസ്യത്പന്നഗബൃന്ദസ്ത്രിലോകപരിരക്ഷീ ।
തൃഷിതാച്യുതതൃഷ്ണാപഹതടിനീജനകോ ഭൃശം രക്ഷേത് ॥ 22 ॥

ത്രിവലീരഞ്ജിതജഠരസ്ത്രിയുഗഗുണാഢ്യസ്ത്രിമൂര്‍തിസമതേജാഃ ।
തപനധുതിമകുടോഽവ്യാത്തരവാരിഭ്രാജമാനകടിദേശഃ ॥ 23 ॥

താംരാസ്യശ്ചക്രധരശ്ചീരാംബരമാനസാവാസഃ ।
ചൂര്‍ണിതപുലിന്ദബൃന്ദശ്ചാരുഗതിശ്ചോരഭയഹാഽവ്യാത് ॥ 24 ॥

ചഞ്ചൂപുടഭിന്നാഹിശ്ചര്‍വിതകമഠശ്ചലച്ചേലഃ ।
ചിത്രിതപക്ഷഃ പായാച്ചമ്പകമാലാവിരാജദുരുവക്ഷാഃ ॥ 25 ॥

ക്ഷുഭ്യന്നീരധിവേഗഃ ക്ഷാന്തിഃ ക്ഷീരാബ്ധിവാസനിരതോഽവ്യാത് ।
ക്ഷുദ്രഗ്രഹമര്‍ദീ നഃ ക്ഷത്രിയപൂജ്യഃ ക്ഷയാദിരോഗഹരഃ ॥ 26 ॥

ക്ഷിപ്രശുഭോത്കരദായീ ക്ഷീണാരാതിഃ ക്ഷിതിക്ഷമാശാലീ ।
ക്ഷിതിതലവാസീ ക്ഷേമം സോമപ്രിയദര്‍ശനോ ദിശതു ॥ 27 ॥

സര്‍വേശസ്സഹജബലസ്സര്‍വാത്മാ സര്‍വദൃക് പാതു ।
തര്‍ജിതരക്ഷസ്സങ്ഘസ്താരാധീശദ്യുതിസ്തുഷ്ടഃ ॥ 28 ॥

തപനീയകാന്തിരവ്യാത്തത്വജ്ഞാനപ്രദഃ സതതം ।
മാന്യോ മഞ്ജുലഭാഷീ മഹിതാത്മാ മര്‍ത്യധര്‍മരഹിതോ നഃ ॥ 29 ॥

മോചിതവിനതാദാസ്യോ മുക്താത്മാ മുക്തയേ ഭവതു ।
മഹദഞ്ചിതചരണാബ്ജോ മുനിപുത്രോ മൌക്തികോജ്ജലദ്ധാരഃ ॥ 30 ॥

മങ്ഗലകാര്യാനന്ദോ ഹ്യാത്മാഽഽത്മക്രീഡ ആത്മരതിരവ്യാത് ।
ആകണ്ഠകുങ്കുമാഭഃ ആകേശാന്താത്സിതേതരശ്ചാര്യഃ ॥ 31 ॥

ആഹൃതപീയൂഷോഽവ്യാദാശാകൃച്ചാശുഗമനോ നഃ ।
ആകാശഗതിസ്തരുണസ്തര്‍കജ്ഞേയസ്തമോഹന്താ ॥ 32 ॥

തിമിരാദിരോഗഹാരീ തൂര്‍ണഗതിമന്ത്രകൃത് പായാത് ।
മന്ത്രീ മന്ത്രാരാധ്യോ മണിഹാരോ മന്ദരാദ്രിനിഭമൂര്‍തിഃ ॥ 33 ॥

സര്‍വാതീതഃ സര്‍വഃ സര്‍വാധാരഃ സനാതനഃ സ്വങ്ഗഃ ।
സുഭഗഃ സുലഭഃ സുബലഃ സുന്ദരബാഹുഃ സുഖം ദദ്യാത് ॥ 34 ॥

സാമാത്മാ മഖരക്ഷീ മഖിപൂജ്യോ മൌലിലഗ്നമകുടോഽവ്യാത് ।
മഞ്ജീരോജ്ജ്വലചരണോ മര്യാദാകൃന്‍മഹാതേജാഃ ॥ 35 ॥

മായാതീതോ മാനീ മങ്ഗലരൂപീ മഹാത്മാഽവ്യാത് ।
തേജോധിക്കൃതമിഹിരസ്തത്വാത്മാ തത്വനിഷ്ണാതഃ ॥ 36 ॥

താപസഹിതകാരീ നസ്താപധ്വംസീ തപോരൂപഃ ।
തതപക്ഷസ്തഥ്യവചാസ്തരുകോടരവാസ നിരതോഽവ്യാത് ॥ 37 ॥

തിലകോജ്ജ്വല നിടിലോ നസ്തുങ്ഗോഽവ്യാത്ത്രിദശഭീതിപരിമോഷീ ।
താപിഞ്ഛഹരിതവാസാസ്താലധ്വജസോദരോ ജ്വലത്കേതുഃ ॥ 38 ॥

തനുജിതരുക്മസ്താരസ്താരധ്വാനസ്തൃണീകൃതാരാതിഃ ।
തിഗ്മനഖഃ ശങ്കുര്യാത്തന്ത്രീസ്വാനോ നൃദേവ ശുഭദായീ ॥ 39 ॥

നിഗമോദിതവിഭവോഽവ്യാന്നീഡസ്ഥോ നിര്‍ജരോ നിത്യഃ ।
നിനദഹതാശുഭനിവഹോ നിര്‍മാതാ നിഷ്കലോ നയോപേതഃ ॥ 40 ॥

നൂതനവിദ്രുമകണ്ഠോ വിഷ്ണുസമോ വീര്യജിതലോകഃ ।
വിരജാ വിതതസുകീര്‍തിര്‍വിദ്യാനാഥോ വിഷം ദഹേദ്വീശഃ ॥ 41 ॥

വിജ്ഞാനാത്മാ വിജയോ വരദോ വാസാധികാരവിധിപൂജ്യഃ ।
മധുരോക്തിര്‍മൃദുഭാഷീ മല്ലീദാമോജ്ജലത്തനുഃ പായാത് ॥ 42 ॥

മഹിലാജനശുഭകൃന്നോ മൃത്യുഹരോ മലയവാസിമുനിപൂജ്യഃ ।
മൃഗനാഭിലിപ്തനിടിലോ മരകതമയകിങ്കിണീകോഽവ്യാത് ॥ 43 ॥

മന്ദേതരഗതിരവ്യാന്‍മേധാവീ ദീനജനഗോപ്താ ।
ദീപ്താഗ്രനാസികാസ്യോ ദാരിദ്ര്യധ്വംസനോ ദയാസിന്ധുഃ ॥ 44 ॥

ദാന്തപ്രിയകൃദ്ദാന്തോ ദമനകധാരീ ഭൃശം ദയതാം ।
ദണ്ഡിതസാധുവിപക്ഷോ ദൈന്യഹരോ ദാനധര്‍മനിരതോ നഃ ॥ 45 ॥

വന്ദാരുബൃന്ദശുഭകൃദ്വല്‍മീകൌകോഽഭയങ്കരോ വിനുതഃ ।
വിഹിതോ വജ്രനഖാഗ്രോ യതതാമിഷ്ടപ്രദോ യന്താ ॥ 46 ॥

യുഗബാഹുര്യവനാസോ യവനാരിര്യാതനാം നുദതു ।
ബഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മരതോ ബ്രഹ്മാത്മാ ബ്രഹ്മഗുപ്തോ നഃ ॥ 47 ॥

ബ്രാഹ്മണപൂജിതമൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മധ്യായീ ബൃഹത്പക്ഷഃ ।
ബ്രഹ്മസമോ ബ്രഹ്മാംശോ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ഹരിതവര്‍ണചേലോഽവ്യാത് ॥ 48 ॥

ഹരികൈങ്കര്യരതോഽവ്യാദ്ധരിദാസോ ഹരികഥാസക്തഃ ।
ഹരിപൂജനനിയതാത്മാ ഹരിഭക്തധ്യാതദിവ്യശുഭരൂപഃ ॥ 49 ॥

ഹരിപാദന്യസ്താത്മാത്മീയഭരോ ഹരികൃപാപാത്രം ।
ഹരിപാദവഹനസക്തോ ഹരിമന്ദിരചിഹ്നമൂര്‍തിരവതാന്നഃ ॥ 50 ॥

ദമിതപവിഗര്‍വകൂടോ ദരനാശീ ദരധരോ ദക്ഷഃ ।
ദാനവദര്‍പഹരോ നോ രദനദ്യുതിരഞ്ജിതാശോഽവ്യാത് ॥ 51 ॥

രീതിജ്ഞോ രിപുഹന്താ രോഗധ്വംസീ രുജാഹീനഃ ।
ധര്‍മിഷ്ഠോ ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മജ്ഞഃ പാതു ധര്‍മിജനസേവ്യഃ ॥ 52 ॥

ധര്‍മാരാധ്യോ ധനദോ ധീമാന്‍ ധീരോ ധവോ ധിയം ദദ്യാത് ।
ധിക്കൃതസുരാസുരാസ്ത്രസ്ത്രേതാഹോമപ്രഭാവസഞ്ജാതഃ ॥ 53 ॥

തടിനീതീരനിര്‍വാസീ തനയാര്‍ഥ്യര്‍ച്യസ്തനുത്രാണഃ ।
തുഷ്യജ്ജനാര്‍ദനോഽവ്യാത് തുരീയപുരുഷാര്‍ഥദസ്തപസ്വീന്ദ്രഃ ॥ 54 ॥

തരലസ്തോയചരാരിസ്തുരഗമുഖപ്രീതികൃത് പാതു ।
രണശൂരോ രയശാലീ രതിമാന്‍ രാജവിഹാരഭൃദ്രസദഃ ॥ 55 ॥

രക്ഷസ്സങ്ഗവിനാശീ രഥികവരാര്‍ച്യോഽവതാദ്രണദ്ഭൂഷഃ ।
രഭസഗതീ രഹിതാര്‍തിഃ പൂതഃ പുണ്യഃ പുരാതനഃ പൂര്‍ണഃ ॥ 56 ॥

പദ്മാര്‍ച്യഃ പവനഗതിഃ പതിതത്രാണഃ പരാത്പരഃ പായാത് ।
പീനാംസഃ പൃഥുകീര്‍തിഃ ക്ഷതജാക്ഷഃ ക്ഷ്മാധരഃ ക്ഷണഃ ക്ഷണദഃ ॥ 57 ॥

ക്ഷേപിഷ്ഠഃ ക്ഷയരഹിതഃ ക്ഷുണ്ണക്ഷ്മാഭൃത് ക്ഷുരാന്തനാസോഽവ്യാത് ।
ക്ഷിപവര്‍ണഘടിതമന്ത്രഃ ക്ഷിതിസുരനംയോ യയാതീഡ്യഃ ॥ 58 ॥

യാജ്യോ യുക്തോ യോഗോ യുക്താഹാരോ യമാര്‍ചിതോ യുഗകൃത് ।
യാചിതഫലപ്രദായീ യത്നാര്‍ച്യഃ പാതു യാതനാഹന്താ ॥ 59 ॥

ജ്ഞാനീ ജ്ഞപ്തിശരീരോ ജ്ഞാതാഽവ്യാത് ജ്ഞാനദോ ജ്ഞേയഃ ।
ജ്ഞാനാദിമഗുണപൂര്‍ണോ ജ്ഞപ്തിഹതാവിദ്യകോ ജ്ഞമണിഃ ॥ 60 ॥

ജ്ഞാത്യഹിമര്‍ദനദക്ഷോ ജ്ഞാനിപ്രിയകൃദ്യശോരോശിഃ ।
യുവതിജനേപ്സിതദോ നോ യുവപൂജ്യോഽവ്യാദ്യുവാ ച യൂഥസ്ഥഃ ॥ 61 ॥

യാമാരാധ്യോ യമഭയഹാരീ യുദ്ധപ്രിയോ യോദ്ധാ ।
യോഗജ്ഞജ്ഞാതോഽയാത് ജ്ഞാതൃജ്ഞേയാത്മകോ ജ്ഞപ്തിഃ ॥ 62 ॥

ജ്ഞാനഹതാശുഭനിവഹോ ജ്ഞാനഘനോ ജ്ഞാനനിധിരവ്യാത് ।
ജ്ഞാതിജഭയഹാരീ നോ ജ്ഞാനപ്രതിബന്ധകര്‍മവിച്ഛേദീ ॥ 63 ॥

ജ്ഞാനേനഹതാജ്ഞാനധ്വാന്തോ ജ്ഞാനീശവന്ദ്യചരണോഽവ്യാത് ।
യജ്വപ്രിയകൃദ്യാജകസേവ്യോ യജനാദിഷട്കനിരതാര്‍ച്യഃ ॥ 64 ॥

യായാവരശുഭകൃന്നസ്തനുതാം ഭദ്രം യശോദായീ ।
യമയുതയോഗിപ്രേക്ഷ്യോ യാദവഹിതകൃദ്യതീശ്വരപ്രണയീ ॥ 65 ॥

യോജനസഹസ്രഗാമീ യതതാം നോ മങ്ഗലേ യഥാര്‍ഥജ്ഞഃ ।
പോഷിതഭക്തഃ പ്രാര്‍ഥ്യഃ പൃഥുതരബാഹുഃ പുരാണവിത്പ്രാജ്ഞഃ ॥ 66 ॥

പൈശാചഭയനിഹന്താ പ്രബലഃ പ്രഥിതഃ പ്രസന്നവദനയുതഃ ।
പത്രരഥോ നഃ പായാച്ഛായാനശ്യദ്ഭുജങ്ഗൌഘഃ ॥ 67 ॥

ഛര്‍ദിതവിപ്രശ്ഛിന്നാരാതിശ്ഛന്ദോമയഃ സതതം ।
ഛന്ദോവിച്ഛന്ദോങ്ഗശ്ഛന്ദശ്ശാസ്ത്രാര്‍ഥവിത് പാതു ॥ 68 ॥

ഛാന്ദസശുഭങ്കരോഽവ്യാച്ഛന്ദോഗധ്യാതശുഭമൂര്‍തിഃ ।
ഛലമുഖദോഷവിഹീനാരാധ്യശ്ഛൂനായതോജ്ജലദ്ബാഹുഃ ॥ 69 ॥

ഛന്ദോനിരതശ്ഛാത്രോത്കരസേവ്യശ്ഛത്രഭൃന്‍മഹിതഃ ।
ഛന്ദോവേദ്യശ്ഛന്ദഃ പ്രതിപാദിതൈഭവഃ പായാത് ॥ 70 ॥

ഛാഗവപാഹുതിതൃപ്തശ്ഛായാപുത്രോദ്ഭവാര്‍തിവിച്ഛേദീ ।
ഛവിനിര്‍ജിതഖര്‍ജൂരശ്ഛാദിത ദിവിഷത് പ്രഭാവോഽവ്യാത് ॥ 71 ॥

ദുഃസ്വപ്നനാശനോ നോ ദമനോ ദേവാഗ്രണീര്‍ദാതാ ।
ദുര്‍ധര്‍ഷോ ദുഷ്കൃതഹഃ ദീപ്താസ്യഃ പാതു ദുസ്സഹോ ദേവഃ ॥ 72 ॥

ദീക്ഷിതവരദഃ സരസഃ സര്‍വേഡ്യഃ സംശയച്ഛേത്താ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സത്യോഽവ്യാദ്യോഗാചാര്യോ യഥാര്‍ഥവിത്പ്രിയകൃത് ॥ 73 ॥

യോഗപ്രമാണവേത്താ യുഞ്ജാനോ യോഗഫലദായീ ।
ഗാനാസക്തോ ഗഹനോ രക്ഷേദ്ഗ്രഹചാരപീഡനധ്വംസീ ॥ 74 ॥

ഗ്രഹഭയഹാ ഗദഹാരീ ഗുരുപക്ഷോ ഗോരസാദീ നഃ ।
ഗവ്യപ്രിയോ ഗകാരാദിമനാമാ പാതു ഗേയവരകീര്‍തിഃ ॥ 75 ॥

നീതിജ്ഞോ നിരവദ്യോ നിര്‍മലചിത്തോ നരപ്രിയോ നംയഃ ।
നാരദഗേയോ നന്ദിസ്തുതകീര്‍തിര്‍നിര്‍ണയാത്മകോ രക്ഷേത് ॥ 76 ॥

നിര്ലേപോ നിര്‍ദ്വന്ദ്വോ ധീധിഷ്ണ്യോ ധിക്കൃതാരാതിഃ ।
ധൃഷ്ടോ ധനഞ്ജയാര്‍ചിശ്ശമനോഽവ്യാദ്ധാന്യദോ ധനികഃ ॥ 77 ॥

ധന്യീഡ്യോ ധനദാര്‍ച്യോ ധൂതാര്‍തിപ്രാപകോ ധുരീണോ നഃ ।
ഷണ്‍മുഖനുതചരിതോവ്യാദ്ഷഡ്ഗുണപൂര്‍ണഃ ഷഡര്‍ധനയനസമഃ ॥ 78 ॥

നാദാത്മാ നിര്‍ദോഷോ നവനിധിസേവ്യോ നിരഞ്ജനോ നവ്യഃ ।
യതിമുക്തിരൂപഫലദോ യതിപൂജ്യോ ഹാപയേദ്ദുരിതം ॥ 79 ॥

ശതമൂര്‍തിഃ ശിശിരാത്മാ ശാസ്ത്രജ്ഞഃ പാതു ശാസകൃത് ശ്രീലഃ ।
ശശധരകീര്‍തിഃ ശശ്വത്പ്രിയദോ നഃ ശാശ്വതഃ ശമിധ്യാതഃ ॥ 80 ॥

ശുഭകൃത്ഫല്‍ഗുനസേവ്യഃ ഫലദഃ ഫാലോജ്ജ്വലത്പുണ്ഡ്രഃ ।
ഫലരൂപീ ഫണികടകഃ ഫണികടിസൂത്രഃ ഫലോദ്വഹഃ പാതു ॥ 81 ॥

ഫലഭുക് ഫലമൂലാശി ധ്യേയഃ ഫണിയജ്ഞസൂത്രധാരീ നഃ ।
യോഷിദഭീപ്സിതഫലദോ യുതരുദ്രോഽവ്യാദ്യജുര്‍നാമാ ॥ 82 ॥

യജുരുപപാദിതമഹിമാ യുതരതികേലിര്യുവാഗ്രണീര്യമനഃ ।
യാഗചിതാഗ്നിസമാനോ യജ്ഞേശോ യോജിതാപദരിരവ്യാത് ॥ 83 ॥

ജിതസുരസന്ധോ ജൈത്രോ ജ്യോതീരൂപോ ജിതാമിത്രഃ ।
ജവനിര്‍ജിത പവനോഽവ്യാജ്ജയദോ ജീവോത്കരസ്തുത്യഃ ॥ 84 ॥

ജനിധന്യകശ്യപോ നോ ജഗദാത്മാ ജഡിമവിധ്യംസീ ।
ഷിദ്ഗാനര്‍ച്യഃ ഷണ്ഡീകൃതസുരതേജാഃ ഷഡധ്വനിരതോഽവ്യാത് ॥ 85 ॥

ഷട്കര്‍മനിരതഹിതദഃ ഷോഡശവിധവിഗ്രഹാരാധ്യഃ ।
ഷാഷ്ടികചരുപ്രിയോഽവ്യാത് ഷഡൂര്‍ംയസംസ്പൃഷ്ടദിവ്യാത്മാ ॥ 86 ॥

ഷോഡശിയാഗസുതൃപ്തഃ ഷണ്ണവതിശ്രാദ്ധകൃദ്ധിതകൃത് ।
ഷഡ്വര്‍ഗഗന്ധരഹിതോ നാരായണനിത്യവഹനോഽവ്യാത് ॥ 87 ॥

നാമാര്‍ചകവരദായീ നാനാവിധതാപവിധ്വംസീ ।
നവനീരദകേശോഽവ്യാന്നാനാര്‍ഥപ്രാപകോ നതാരാധ്യഃ ॥ 88 ॥

നയവിന്നവഗ്രഹാര്‍ച്യോ നഖയോധീ പാതു നിശ്ചലാത്മാ നഃ ।
മലയജലിപ്തോ മദഹാ മല്ലീസൂനാര്‍ചിതോ മഹാവീരഃ ॥ 89 ॥

മരുദര്‍ചിതോ മഹീയാന്‍മഞ്ജുധ്വാനോഽവതാന്‍മുരാര്യംശഃ ।
മായാകൂടവിനാശീ മുദിതാത്മാ സുഖിതനിജഭക്തഃ ॥ 90 ॥

സകലപ്രദഃ സമര്‍ഥഃ സര്‍വാരാധ്യഃ സവപ്രിയഃ സാരഃ ।
സകലേശഃ സമരഹിതഃ സുകൃതീ നഃ പാതു സൂദിതാരാതിഃ ॥ 91 ॥

പരിധൃതഹരിതസുവാസാഃ പാണിപ്രോദ്യത്സുധാകുംഭഃ ।
പ്രവരഃ പാവകകാന്തിഃ പടുനിനദഃ പാതു പഞ്ജരാവാസീ ॥ 92 ॥

പണ്ഡിതപൂജ്യഃ പീനഃ പായാത്പാതാലപതിതവസുരക്ഷീ ।
പങ്കേരുഹാര്‍ചിതാങ്ഘ്രിഃ നേത്രാനന്ദോ നുതിപ്രിയോ നേയഃ ॥ 93 ॥

നവചമ്പകമാലാഭൃന്നാകൌകാ നാകിഹിതകൃന്നഃ ।
നിസ്തീര്‍ണസംവിദവ്യാന്നിഷ്കാമോ നിര്‍മമോ നിരുദ്വേഗഃ ॥ 94 ॥

സിദ്ധിഃ സിദ്ധപ്രിയകൃത്സാധ്യാരാധ്യഃ സുഖോദ്വഹഃ സ്വാമീ ।
സാഗരതീരവിഹാരീ സൌംയഃ പായാത്സുഖീ സാധുഃ ॥ 95 ॥

സ്വാദുഫലാശീ ഗിരിജാരാധ്യോ ഗിരിസന്നിഭോ ഗമയേത് ।
ഗാത്രദ്യുതിജിതരുക്മോ ഗുണ്യോ ഗുഹവന്ദിതോ ഗോപ്താ ॥ 96 ॥

ഗഗനാഭോ ഗതിദായീ ഗീര്‍ണാഹിര്‍ഗോനസാരാതിഃ ।
രമണകനിലയോ രൂപീ രസവിദ്രക്ഷാകരോ രക്ഷേത് ॥ 97 ॥

രുചിരോ രാഗവിഹീനോ രക്തോ രാമോ രതിപ്രിയോ രവകൃത് ।
തത്വപ്രിയസ്തനുത്രാലങ്കൃതമൂര്‍തിസ്തുരങ്ഗഗതിരവ്യാത് ॥ 98 ॥

തുലിതഹരിര്‍നസ്തുംബുരുഗേയോ മാലീ മഹര്‍ധിമാന്‍മൌനീ ।
മൃഗനാഥവിക്രമോഽവ്യാന്‍മുഷിതാര്‍തിര്‍ദീനഭക്തജനരക്ഷീ ॥ 99 ॥

ദോധൂയമാനഭുവനോ ദോഷവിഹീനോ ദിനേശ്വരാരാധ്യഃ ।
ദുരിതവിനാശീ ദയിതോ ദയതാം ദാസീകൃതത്രിദശഃ ॥ 100 ॥

ദന്തദ്യുതിജിതകുന്ദോ ദണ്ഡധരോ ദുര്‍ഗതിധ്വംസീ ।
വന്ദിപ്രിയോ വരേണ്യോ വീര്യോദ്രിക്തോ വദാന്യവരദോഽവ്യാത് ॥ 101 ॥

വാല്‍മീകിഗേയകീര്‍തിര്‍വര്‍ധിഷ്ണുര്‍വാരിതാഘകൂടോ നഃ ।
വസുദോ വസുപ്രിയോഽവ്യാദ്വസുപൂജ്യോ ഗര്‍ഭവാസവിച്ഛേദീ ॥ 102 ॥

ഗോദാനനിരതസുഖകൃദ്ഗോകുലരക്ഷീ ഗവാം നാഥഃ ।
ഗോവര്‍ധനോ ഗഭീരോ ഗോലേശഃ പാതു ഗൌതമാരാധ്യഃ ॥ 103 ॥

ഗതിമാന്‍ഗര്‍ഗനുതോ നശ്ചരിതാദിമപൂജനാധ്വഗപ്രിയകൃത് ।
ചാമീകരപ്രദായീ ചാരുപദോഽവ്യാച്ചരാചരസ്വാമീ ॥ 104 ॥

ചന്ദനചര്‍ചിതദേഹശ്ചന്ദനരസശീതലാപാങ്ഗഃ ।
ചരിതപവിത്രിതഭുവനശ്ചാദൂക്തിഃ പാതു ചോരവിധ്വംസീ ॥ 105 ॥

ചഞ്ചദ്ഗുണനികരോ നഃ സുഭരഃ സൂക്ഷ്മാംബരഃ സുഭദ്രോഽവ്യാത് ।
സൂദിതഖലഃ സുഭാനുഃ സുന്ദരമൂര്‍തിഃ സുഖാസ്പദഃ സുമതിഃ ॥ 106 ॥

സുനയഃ സോമരസാദിപ്രിയകൃത്പായാദ്വിരക്തേഡ്യഃ ।
വൈദികകര്‍മസുതൃപ്തോ വൈഖാനസപൂജിതോ വിയച്ചാരീ ॥ 107 ॥

വ്യക്തോ വൃഷപ്രിയോഽവ്യാദ്വൃഷദോ വിദ്യാനിധിവിരാഡ് വിദിതഃ ।
പരിപാലിതവിഹഗകുലഃ പുഷ്ടഃ പൂര്‍ണാശയഃ പുരാണേഡ്യഃ ॥ 108 ॥

പീരധൃതപന്നഗശേലഃ പാര്‍ഥിവവന്ദ്യഃ പദാഹൃതദ്വിരദഃ ।
പരിനിഷ്ഠിതകാര്യോഽവ്യാത്പരാര്‍ധ്യഹാരഃ പരാത്മാ നഃ ॥ 109 ॥

തന്വീഡ്യസ്തുങ്ഗാംസസ്ത്യാഗീ തൂര്യാദിവാദ്യസന്തുഷ്ടഃ ।
തപ്തദ്രുതകനകാങ്ഗദധാരീ ദദ്യാദ്ധനം തൃപ്തിഃ ॥ 110 ॥

തൃഷ്ണാപാശച്ഛേദീ ത്രിഭുവനമഹിതസ്ത്രയീധരസ്തര്‍കഃ ।
ത്രിഗുണാതീതസ്താമസഗുണനാശീ തര്‍ക്യതാം തപസ്സിന്ധുഃ ॥ 111 ॥

തീര്‍ഥസ്ത്രിസമയപൂജ്യസ്തുഹിനോരുസ്തീര്‍ഥകൃത്തടസ്ഥോ നഃ ।
തുരഗപതിസേവിതോഽവ്യാത്ത്രിപുരാരിശ്ലാഘിതഃ പ്രാംശുഃ ॥ 112 ॥

പാഷാണ്ഡതൂലദഹനഃ പ്രേമരസാര്‍ദ്രഃ പരാക്രമീ പൂര്‍വഃ ।
പ്രേങ്ഖത്കുണ്ഡലഗണ്ഡഃ പ്രചലദ്ധാരഃ പ്രകൃഷ്ടമതിരവ്യാത് ॥ 113 ॥

പ്രചുരയശാഃ പ്രഭുനംയോ രസദോ രൂപാധരീകൃതസ്വര്‍ണഃ ।
രസനാനൃത്യദ്വിദ്യോ രംഭാദിസ്തുത്യചാരുചരിതോഽവ്യാത് ॥ 114 ॥

രംഹസ്സമൂഹരൂപീ രോഷഹരോ രിക്തസാധുധനദായീ ।
രാജദ്രത്നസുഭൂഷോ രഹിതാഘൌഘോ രിരംസുരവ്യാന്നഃ ॥ 115 ॥

ഷട്കാലപൂജനീയഃ ഷഡ്ഗുണരത്നാകരഃ ഷഡങ്ഗജ്ഞഃ ।
ഷഡ്രസവേദീ ഷണ്ഡാവേദ്യഃ ഷഡ്ദര്‍ശനീപ്രദഃ പായാത് ॥ 116 ॥

ഷഡ്വിംശതി തത്വജ്ഞഃ ഷഡ്രസഭോജീ ഷഡങ്ഗവിത്പൂജ്യഃ ।
ഷഡ്ജാദിസ്വരവേദീ യുഗവേദീ യജ്ഞഭുഗ്യോഗ്യഃ ॥ 117 ॥

യാത്രോദ്യുക്തശുഭം യുര്യുക്തിജ്ഞോ യൌവനാശ്വസമ്പൂജ്യഃ ।
യുയുധാനോ യുദ്ധജ്ഞോ യുക്താരാധ്യോ യശോധനഃ പായാത് ॥ 118 ॥

വിദ്യുന്നിഭോ വിവൃദ്ധോ വക്താ വന്ദ്യോ വയഃപ്രദോ വാച്യഃ ।
വര്‍ചസ്വീ വിശ്വേശോ വിധികൃത് പായാദ്വിധാനജ്ഞഃ ॥ 119 ॥

ദീധിതിമാലാധാരീ ദശദിഗ്ഗാമി ദൃഢോജ്ജ്വലത്പക്ഷഃ ।
ദംഷ്ട്രാരുചിരമുഖോഽവ്യാദ്ദവനാശോഽസ്മാന്‍മഹോദയോ മുദിതഃ ॥ 120 ॥

മൂദിതകഷായോ മൃഗ്യോ മനോജവോ ഹേതിഭൃദ്വന്ദ്യഃ ।
ഹൈയങ്ഗവീനഭോക്താ ഹയമേധപ്രീതമാനസഃ പായാത് ॥ 121 ॥

ഹേമാബ്ജഹാരധാരീ ഹേലീ ഹേതീശ്വരപ്രണയീ ।
ഹഠയോഗകൃത്സുസേവ്യോ ഹരിഭക്തഃ പാതു ഹരിപുരഃസ്ഥായീ ॥ 122 ॥

ഹിതദഃ സുപൃഷ്ഠരാജദ്ധരിരവ്യാത്സൌംയവൃത്തോ നഃ ।
സ്വാത്യുദ്ഭവഃ സുരംയഃ സൌധീഭൂതശ്രുതിഃ സുഹൃദ്വന്ദ്യഃ ॥ 123 ॥

സഗരസ്യാലഃ സത്പഥചാരീ സന്താനവൃദ്ധികൃത്സുയശാഃ ।
വിജയീ വിദ്വത്പ്രവരോ വര്‍ണ്യോഽവ്യാദ്വീതരാഗഭവനാശീ ॥ 124 ॥

വൈകുണ്ഠലോകവാസീ വൈശ്വാനരസന്നിഭോ വിദഗ്ധോ നഃ ।
വീണാഗാനസുരക്തോ വൈദികപൂജ്യോ വിശുദ്ധോഽവ്യാത് ॥ 125 ॥

നര്‍മപ്രിയോ നതേഡ്യോ നിര്‍ഭീകോ നന്ദനോ നിരാതങ്കഃ ।
നന്ദനവനചാര്യവ്യാന്നഗാഗ്രനിലയോ നമസ്കാര്യഃ ॥ 126 ॥

നിരുപദ്രവോ നിയന്താ പ്രയതഃ പര്‍ണാശിഭാവിതഃ പാതു ।
പുണ്യപ്രദഃ പവിത്രഃ പുണ്യശ്ലോകഃ പ്രിയംവദഃ പ്രാജ്ഞഃ ॥ 127 ॥

പരയന്ത്രതന്ത്രഭേദീ പരനുന്നഗ്രഹഭവാര്‍തിവിച്ഛേദീ ।
പരനുന്നഗ്രഹദാഹീ ക്ഷാമക്ഷോഭപ്രണാശനഃ പായാത് ॥ 128 ॥

ക്ഷേമീക്ഷേമകരോ നഃ ക്ഷൌദ്രരസാശീ ക്ഷമാഭൂഷഃ ।
ക്ഷാന്താശ്രിതാപരാധഃ ക്ഷുധിതജനാന്നപ്രദഃ പായാത് ॥ 129 ॥

ക്ഷൌമാംബരശാലീ നഃ ക്ഷവഥുഹരഃ ക്ഷീരഭുക്പാതു ।
യന്ത്രസ്ഥിതശ്ച യാഗോദ്യുക്തസ്വര്‍ണപ്രദോ യുതാനന്ദഃ ॥ 130 ॥

യതിവന്ദിതചരണാബ്ജോ യതിസംസൃതിദാഹകോ യുഗേശാനഃ ।
യാചകജനഹിതകാരീ യുഗാദിരവ്യാദ്യുയുത്സുര്‍നഃ ॥ 131 ॥

യാഗഫലരൂപവേത്താ ധൃതിമാന ധൈര്യോദധിര്‍ധ്യേയഃ ।
ധീധിക്കൃതകുമതോഽവ്യാദ്ധര്‍മോദ്യുക്തപ്രിയോ ധരാഗ്രസ്ഥഃ ॥ 132 ॥

ധീനിര്‍ജിതധിഷണോഽസ്മാന്ധീമത്പ്രവരാര്‍ഥിതോ ധരഃ പാതു ।
ധൃതവൈകുണ്ഠേശാനോ മതിമദ് ധ്യേയോ മഹാകുലോദ്ഭൂതഃ ॥ 133 ॥

മണ്ഡലഗതിര്‍മനോജ്ഞോ മന്ദാരപ്രസവധാരീ നഃ ।
മാര്‍ജാരദംശനോദ്ഭവരോഗധ്വംസീ മഹോദ്യമഃ പാതു ॥ 134 ॥

മൂഷികവിഷദാഹീ നോ മാതാ മേയോ ഹിതോദ്യുക്തഃ ।
ഹീരോജ്ജ്വലഭൂഷോഽവ്യാദ്ധൃദ്രോഗപ്രശമനോ ഹദ്യഃ ॥ 135 ॥

ഹത്പുണ്ഡരീകനിലയോ ഹോരാശാസ്രാര്‍ഥവിദ്ധോതാ ।
ഹോമപ്രിയോ ഹതാര്‍തിര്‍ഹുതവഹജായാവസാനമന്ത്രോഽവ്യാത് ॥ 136 ॥

തന്ത്രീ തന്ത്രാരാധ്യസ്താന്ത്രികജനസേവിതസ്തത്വം ।
തത്വപ്രകാശകോഽവ്യാത് തപനീയഭ്രാജമാനപക്ഷോ നഃ ॥ 137 ॥

ത്വഗ്ഭവരോഗവിമര്‍ദീ താപത്രയഹാ ത്വരാന്യിതഃ പാതു ।
തലതാഡനനിഹതാരിര്‍നീവാരാന്നപ്രിയോ നീതിഃ ॥ 138 ॥

നീരന്ധ്രോ നിഷ്ണാതോ നീരോഗോ നിര്‍ജ്വരോ നേതാ ।
നിര്‍ധാര്യോ നിര്‍മോഹോ നൈയായികസൌഖ്യദായ്യവ്യാത് ॥ 139 ॥

ഗൌരവഭൃദ്ഗണപൂജ്യോ ഗര്‍വിഷ്ഠാഹിപ്രഭഞ്ജനശ്ച ഗുരുഃ ।
ഗുരുഭക്തോ ഗുല്‍മഹരോ ഗുരുദായീ ഗുത്സഭൃത്പാതു ॥ 140 ॥

ഗണ്യോ ഗരിഷ്ഠമൂര്‍തീ രജോഹരോ രാങ്കവാസ്തരണഃ ।
രശനാരഞ്ജിതമധ്യോ രോഗഹരഃ പാതു രുക്മസൂനാര്‍ച്യഃ ॥ 141 ॥

രല്ലകസംവ്യാനോഽവ്യാദ്രോചിഷ്ണൂ രോചനാഗ്രനിലയോ നഃ ।
രങ്ഗേഡ്യോ രയസചിവോ ഡോലായിതനിഗമശായീ ച ॥ 142 ॥

ഢക്കാനാദസുതൃപ്തോ ഡിംഭപ്രിയകൃച്ച ഡുണ്ഡുഭാരാതിഃ ।
ഡഹുരസമിശ്രാന്നാദീ ഡിണ്ഡിമരവതൃപ്തമാനസഃ പായാത് ॥ 143 ॥

ഡംഭാദിദോഷഹീനോ ഡമരഹരോ ഡമരുനാദസന്തുഷ്ടഃ ।
ഡാകിന്യാദി ക്ഷ്രുദ്രഗ്രഹമര്‍ദീ പാഞ്ചരാത്രപൂജ്യോഽവ്യാത് ॥ 144 ॥

പ്രദ്യുംനഃ പ്രവരഗുണഃ പ്രസരത്കീര്‍തിഃ പ്രചണ്ഡദോര്‍ദണ്ഡഃ ।
പത്രീ പണിതഗുണൌഘഃ പ്രാപ്താഭീഷ്ടഃ പരഃ പ്രസിദ്ധോഽവ്യാത് ॥ 145 ॥

ചിദ്രൂപീ ചിത്തജ്ഞശ്ചേതനപൂജ്യശ്ച ചോദനാര്‍ഥജ്ഞഃ ।
ചികുരധൃതഹല്ലകോഽവ്യാച്ചിരജീവീ ചിദ്ധനശ്ചിത്രഃ ॥ 146 ॥

ചിത്രകരശ്ചിന്നിലയോ ദ്വിജവര്യോ ദാരിതേതിരവ്യാന്നഃ ।
ദീപ്തോ ദസ്യുപ്രാണപ്രഹരോ ദുഷ്കൃത്യനാശകൃദ്ദിവ്യഃ ॥ 147 ॥

ദുര്‍ബോധഹരോ ദണ്ഡിതദുര്‍ജനസങ്ഘോ ദുരാത്മദൂരസ്ഥഃ ।
ദാനപ്രിയോ യമീശോ യന്ത്രാര്‍ചകകാംയദഃ പാതു ॥ 148 ॥

യോഗപരോ യുതഹേതിര്യോഗാരാധ്യോ യുഗാവര്‍തഃ ।
യജ്ഞാങ്ഗോ യജ്വേഡ്യോ യജ്ഞോദ്ഭൂതോ യഥാര്‍ഥോഽവ്യാത് ॥ 149 ॥

ശ്രീമാന്നിതാന്തരക്ഷീ വാണീശസമോ ദിശേത്സാധുഃ ।
യജ്ഞസ്വാമീ മഞ്ജുര്‍ഗരുഡോ ലംബോരുഹാരഭൂത് കുശലം ॥ 150 ॥

പഞ്ചാശദുത്തരശതശ്ലോകാര്യാസ്തുതിരിയം ഖഗേന്ദ്രസ്യ ।
ശ്രീകൃഷ്ണഭട്ടരചിതാ പഠതാം കുര്യാദഭീപ്സിതം സകലം ॥ 151 ॥

സുപര്‍ണോസീത്യാദിശ്രുതിഘടകവര്‍ണൈഃ ഖഗപതേ
തഥാഗായത്ര്യര്‍ണൈര്‍ഘടിതമുഖവര്‍ണാ സ്തുതിരിയം ।
ചതുസ്തന്ത്ര ശ്രീമദ്വിബുധവരകൃഷ്ണാര്യരചിതാ
സഹസ്രഢ്യാ നാംനാം ജഗതി വിഹഗേന്ദ്രസ്യ ജയതു ॥ 152 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഗരുഡസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

(സുപര്‍ണോഽസി-തൈ।സം। 4-42 ഗായത്രീ തൈ। ആ। 10।1)

(ശ്രീവാസുദേവഭട്ടാചാര്യകരുണാസംവര്‍ധിതാത്മതത്ത്വാവബോധസ്യ
ശ്രീകൃഷ്ണഭട്ടാചാര്യസ്യ കൃതിഃ ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top