Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగరుడసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీకృష్ణభట్టాచార్యప్రణీతమ్ ।

సర్వవేదబృహన్నీడసమారూఢాయ సాక్షిణే ।
సామవేదస్వరూపాయ గరుడాయ నమో నమః ॥

అస్య శ్రీ గరుడసహస్రనామస్తోత్ర మహామన్త్రస్య వాసిష్ఠ ఋషిః,
మాత్రాశ్ఛన్దాంసి, సర్వాభీష్టప్రదాయీ భగవాన్పక్షిరాజో గరుడో దేవతా ।
var మోక్షరాజో గరుడో దేవతా
హలో బీజాని, స్వరాశ్శక్తయః, బిన్దవః కీలకాని,
గరూడరూపిమహావిష్ణుప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ।
గరుడాత్మనే అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః ।
వైనతేయాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
తార్క్ష్యాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఖగోత్తమాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
కపిలాక్షాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
నాగాభరణాలఙ్కృతశరీరాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ॥ ఓం భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

ధ్యానమ్ ॥

స్వర్ణాభజానుం హిమతుల్యసక్థిమాకణ్ఠరక్తం పరినీలకేశం ।
నీలాగ్రనాసం హరితామ్బరాఢ్యం సుపర్ణమీడేఽమృతకుమ్భహస్తమ్ ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
సుముఖః సువహః సుఖకృత్సుముఖాభిధపన్నగేడ్భూషః ।
సురసఙ్ఘసేవితాఙ్ఘ్రిః సుతదాయీ పాతు నః సూరిః ॥ ౧ ॥

సుజనపరిత్రాతా నః సుచరితసేవ్యః సుపర్ణోఽవ్యాత్ ।
పన్నగభూషః పతగః పాతా ప్రాణాధిపః పక్షీ ॥ ౨ ॥

పద్మాదినాగవైరీ పద్మాప్రియదాస్యకృత్ పాయాత్ ।
పతగేన్ద్రః పరభేదీ పరిహృతపాకారిదర్పకూటో నః ॥ ౩ ॥

నాగారిర్నగతుల్యో నాకౌకస్స్తూయమానచరితోఽవ్యాత్ ।
నరకదకర్మనిహన్తా నరపూజ్యో నాశితాహివిషకూటః ॥ ౪ ॥

నతరక్షీ నిఖిలేడ్యో నిర్వాణాత్మా నిరస్తదురితౌఘః ।
సిద్ధధ్యేయః సకలః సూక్ష్మోఽవ్యాత్ సూర్యకోటి సఙ్కాశః ॥ ౫ ॥

సుఖరూపీ స్వర్ణనిభః స్తమ్బేరమభోజనః సుధాహారీ ।
సుమనాః సుకీర్తినాథో గరుడో గమ్భీరఘోషోఽవ్యాత్ ॥ ౬ ॥

గాలవమిత్రం గేయో గీతిజ్ఞః పాతు గతిమతాం శ్రేష్ఠః ।
గన్ధర్వార్చ్యో గుహ్యో గుణసిన్ధుర్గోత్రభిన్మాన్యః ॥ ౭ ॥

రవిసారథిసహజోఽవ్యాద్రత్నాభరణాన్వితో రసజ్ఞో నః ।
రుద్రాకాన్తో రుక్మోజ్జలజానూ రజతనిభసక్థిః ॥ ౮ ॥

రక్తప్రభకణ్ఠోఽవ్యాద్రయిమాన్ రాజా రథాఙ్గపాణిరథః ।
తార్క్ష్యస్తటిన్నిభో నస్తనుమధ్యస్తోషితాత్మజననీకః ॥ ౯ ॥

తారాత్మా మహనీయో మతిమాన్ముఖ్యో మునీన్ద్రేడ్యః ।
మాధవవాహో రక్షేత్ త్రివృదాత్మస్తోమశీర్షో నః ॥ ౧౦ ॥

త్రినయనపూజ్యస్త్రియుగస్త్రిషవణమజ్జన్మహాత్మహృన్నీడః ।
త్రసరేణ్వాదిమనిఖిలజ్ఞాతా పాయాత్త్రివర్గఫలదాయీ ॥ ౧౧ ॥

త్ర్యక్షస్త్రాసితదైత్యస్త్రయ్యన్తేడ్యస్త్రయీరూపః ।
వృత్రారిమానహారీ వృషదాయీ దిశతు భద్రం నః ॥ ౧౨ ॥

వృష్ణివరాద్ధ్యుషితాంసో వృశ్చికలూతాదివిషదాహీ ।
వృకదంశజన్యరోగధ్వంసీ నః పాతు విహగరాడ్వీరః ॥ ౧౩ ॥

విషహృద్వినతాతనుజో వీర్యాఢ్యః పాతు తేజసాం రాశిః ।
తుర్యాశ్రమిజప్యమనుస్తృప్తస్తృష్ణావిహీనో నః ॥ ౧౪ ॥

తులనాహీనస్తర్క్యస్తక్షకవైరీ తటిద్గౌరః ।
తారాదిమపఞ్చార్ణరతన్ద్రీరహితో ధనం దద్యాత్ ॥ ౧౫ ॥

శితనాసాగ్రః శాన్తః శతమఖవైరిప్రభఞ్జనః శాస్తా ।
శాత్రవవీరుద్దాత్రం శమితాఘౌఘః శరణ్యోఽవ్యాత్ ॥ ౧౬ ॥

శతదశలోచనసహజః పాయాచ్ఛకునః శకున్తాగ్ర్యః ।
రత్నాలఙ్కృతమూర్తీ రసికో రాజీవచారుచరణయుగః ॥ ౧౭ ॥

రఙ్గేశచారుమిత్రం రోచిష్మాన్పాతు రాజదురుపక్షః ।
రుచినిర్జితకనకాద్రీ రఘుపత్యహిపాశబన్ధవిచ్ఛేత్తా ॥ ౧౮ ॥

రఞ్జితఖగనివహోఽవ్యాద్రమ్యాకారో గతక్రోధః ।
గీష్పతినుతో గరుత్మాన్గీర్వాణేశో గిరాం నాథః ॥ ౧౯ ॥

గుప్తస్వభక్తనివహో గుఞ్జాక్షో గోప్రియో గూఢః ।
గానప్రివో యతాత్మా యమినమ్యో యక్షసేవ్యోఽవ్యాత్ ॥ ౨౦ ॥

యజ్ఞప్రియో యశస్వీ యజ్ఞాత్మా యూథపో యోగీ ।
యన్త్రారాధ్యో యాగప్రభవో భద్రం సదా కుర్యాత్ ॥ ౨౧ ॥

త్రిజగన్నాథస్త్రస్యత్పన్నగబృన్దస్త్రిలోకపరిరక్షీ ।
తృషితాచ్యుతతృష్ణాపహతటినీజనకో భృశం రక్షేత్ ॥ ౨౨ ॥

త్రివలీరఞ్జితజఠరస్త్రియుగగుణాఢ్యస్త్రిమూర్తిసమతేజాః ।
తపనధుతిమకుటోఽవ్యాత్తరవారిభ్రాజమానకటిదేశః ॥ ౨౩ ॥

తామ్రాస్యశ్చక్రధరశ్చీరామ్బరమానసావాసః ।
చూర్ణితపులిన్దబృన్దశ్చారుగతిశ్చోరభయహాఽవ్యాత్ ॥ ౨౪ ॥

చఞ్చూపుటభిన్నాహిశ్చర్వితకమఠశ్చలచ్చేలః ।
చిత్రితపక్షః పాయాచ్చమ్పకమాలావిరాజదురువక్షాః ॥ ౨౫ ॥

క్షుభ్యన్నీరధివేగః క్షాన్తిః క్షీరాబ్ధివాసనిరతోఽవ్యాత్ ।
క్షుద్రగ్రహమర్దీ నః క్షత్రియపూజ్యః క్షయాదిరోగహరః ॥ ౨౬ ॥

క్షిప్రశుభోత్కరదాయీ క్షీణారాతిః క్షితిక్షమాశాలీ ।
క్షితితలవాసీ క్షేమం సోమప్రియదర్శనో దిశతు ॥ ౨౭ ॥

సర్వేశస్సహజబలస్సర్వాత్మా సర్వదృక్ పాతు ।
తర్జితరక్షస్సఙ్ఘస్తారాధీశద్యుతిస్తుష్టః ॥ ౨౮ ॥

తపనీయకాన్తిరవ్యాత్తత్వజ్ఞానప్రదః సతతమ్ ।
మాన్యో మఞ్జులభాషీ మహితాత్మా మర్త్యధర్మరహితో నః ॥ ౨౯ ॥

మోచితవినతాదాస్యో ముక్తాత్మా ముక్తయే భవతు ।
మహదఞ్చితచరణాబ్జో మునిపుత్రో మౌక్తికోజ్జలద్ధారః ॥ ౩౦ ॥

మఙ్గలకార్యానన్దో హ్యాత్మాఽఽత్మక్రీడ ఆత్మరతిరవ్యాత్ ।
ఆకణ్ఠకుఙ్కుమాభః ఆకేశాన్తాత్సితేతరశ్చార్యః ॥ ౩౧ ॥

ఆహృతపీయూషోఽవ్యాదాశాకృచ్చాశుగమనో నః ।
ఆకాశగతిస్తరుణస్తర్కజ్ఞేయస్తమోహన్తా ॥ ౩౨ ॥

తిమిరాదిరోగహారీ తూర్ణగతిమన్త్రకృత్ పాయాత్ ।
మన్త్రీ మన్త్రారాధ్యో మణిహారో మన్దరాద్రినిభమూర్తిః ॥ ౩౩ ॥

సర్వాతీతః సర్వః సర్వాధారః సనాతనః స్వఙ్గః ।
సుభగః సులభః సుబలః సున్దరబాహుః సుఖం దద్యాత్ ॥ ౩౪ ॥

సామాత్మా మఖరక్షీ మఖిపూజ్యో మౌలిలగ్నమకుటోఽవ్యాత్ ।
మఞ్జీరోజ్జ్వలచరణో మర్యాదాకృన్మహాతేజాః ॥ ౩౫ ॥

మాయాతీతో మానీ మఙ్గలరూపీ మహాత్మాఽవ్యాత్ ।
తేజోధిక్కృతమిహిరస్తత్వాత్మా తత్వనిష్ణాతః ॥ ౩౬ ॥

తాపసహితకారీ నస్తాపధ్వంసీ తపోరూపః ।
తతపక్షస్తథ్యవచాస్తరుకోటరవాస నిరతోఽవ్యాత్ ॥ ౩౭ ॥

తిలకోజ్జ్వల నిటిలో నస్తుఙ్గోఽవ్యాత్త్రిదశభీతిపరిమోషీ ।
తాపిఞ్ఛహరితవాసాస్తాలధ్వజసోదరో జ్వలత్కేతుః ॥ ౩౮ ॥

తనుజితరుక్మస్తారస్తారధ్వానస్తృణీకృతారాతిః ।
తిగ్మనఖః శఙ్కుర్యాత్తన్త్రీస్వానో నృదేవ శుభదాయీ ॥ ౩౯ ॥

నిగమోదితవిభవోఽవ్యాన్నీడస్థో నిర్జరో నిత్యః ।
నినదహతాశుభనివహో నిర్మాతా నిష్కలో నయోపేతః ॥ ౪౦ ॥

నూతనవిద్రుమకణ్ఠో విష్ణుసమో వీర్యజితలోకః ।
విరజా వితతసుకీర్తిర్విద్యానాథో విషం దహేద్వీశః ॥ ౪౧ ॥

విజ్ఞానాత్మా విజయో వరదో వాసాధికారవిధిపూజ్యః ।
మధురోక్తిర్మృదుభాషీ మల్లీదామోజ్జలత్తనుః పాయాత్ ॥ ౪౨ ॥

మహిలాజనశుభకృన్నో మృత్యుహరో మలయవాసిమునిపూజ్యః ।
మృగనాభిలిప్తనిటిలో మరకతమయకిఙ్కిణీకోఽవ్యాత్ ॥ ౪౩ ॥

మన్దేతరగతిరవ్యాన్మేధావీ దీనజనగోప్తా ।
దీప్తాగ్రనాసికాస్యో దారిద్ర్యధ్వంసనో దయాసిన్ధుః ॥ ౪౪ ॥

దాన్తప్రియకృద్దాన్తో దమనకధారీ భృశం దయతామ్ ।
దణ్డితసాధువిపక్షో దైన్యహరో దానధర్మనిరతో నః ॥ ౪౫ ॥

వన్దారుబృన్దశుభకృద్వల్మీకౌకోఽభయఙ్కరో వినుతః ।
విహితో వజ్రనఖాగ్రో యతతామిష్టప్రదో యన్తా ॥ ౪౬ ॥

యుగబాహుర్యవనాసో యవనారిర్యాతనాం నుదతు ।
బహ్మణ్యో బ్రహ్మరతో బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మగుప్తో నః ॥ ౪౭ ॥

బ్రాహ్మణపూజితమూర్తిర్బ్రహ్మధ్యాయీ బృహత్పక్షః ।
బ్రహ్మసమో బ్రహ్మాంశో బ్రహ్మజ్ఞో హరితవర్ణచేలోఽవ్యాత్ ॥ ౪౮ ॥

హరికైఙ్కర్యరతోఽవ్యాద్ధరిదాసో హరికథాసక్తః ।
హరిపూజననియతాత్మా హరిభక్తధ్యాతదివ్యశుభరూపః ॥ ౪౯ ॥

హరిపాదన్యస్తాత్మాత్మీయభరో హరికృపాపాత్రమ్ ।
హరిపాదవహనసక్తో హరిమన్దిరచిహ్నమూర్తిరవతాన్నః ॥ ౫౦ ॥

దమితపవిగర్వకూటో దరనాశీ దరధరో దక్షః ।
దానవదర్పహరో నో రదనద్యుతిరఞ్జితాశోఽవ్యాత్ ॥ ౫౧ ॥

రీతిజ్ఞో రిపుహన్తా రోగధ్వంసీ రుజాహీనః ।
ధర్మిష్ఠో ధర్మాత్మా ధర్మజ్ఞః పాతు ధర్మిజనసేవ్యః ॥ ౫౨ ॥

ధర్మారాధ్యో ధనదో ధీమాన్ ధీరో ధవో ధియం దద్యాత్ ।
ధిక్కృతసురాసురాస్త్రస్త్రేతాహోమప్రభావసఞ్జాతః ॥ ౫౩ ॥

తటినీతీరనిర్వాసీ తనయార్థ్యర్చ్యస్తనుత్రాణః ।
తుష్యజ్జనార్దనోఽవ్యాత్ తురీయపురుషార్థదస్తపస్వీన్ద్రః ॥ ౫౪ ॥

తరలస్తోయచరారిస్తురగముఖప్రీతికృత్ పాతు ।
రణశూరో రయశాలీ రతిమాన్ రాజవిహారభృద్రసదః ॥ ౫౫ ॥

రక్షస్సఙ్గవినాశీ రథికవరార్చ్యోఽవతాద్రణద్భూషః ।
రభసగతీ రహితార్తిః పూతః పుణ్యః పురాతనః పూర్ణః ॥ ౫౬ ॥

పద్మార్చ్యః పవనగతిః పతితత్రాణః పరాత్పరః పాయాత్ ।
పీనాంసః పృథుకీర్తిః క్షతజాక్షః క్ష్మాధరః క్షణః క్షణదః ॥ ౫౭ ॥

క్షేపిష్ఠః క్షయరహితః క్షుణ్ణక్ష్మాభృత్ క్షురాన్తనాసోఽవ్యాత్ ।
క్షిపవర్ణఘటితమన్త్రః క్షితిసురనమ్యో యయాతీడ్యః ॥ ౫౮ ॥

యాజ్యో యుక్తో యోగో యుక్తాహారో యమార్చితో యుగకృత్ ।
యాచితఫలప్రదాయీ యత్నార్చ్యః పాతు యాతనాహన్తా ॥ ౫౯ ॥

జ్ఞానీ జ్ఞప్తిశరీరో జ్ఞాతాఽవ్యాత్ జ్ఞానదో జ్ఞేయః ।
జ్ఞానాదిమగుణపూర్ణో జ్ఞప్తిహతావిద్యకో జ్ఞమణిః ॥ ౬౦ ॥

జ్ఞాత్యహిమర్దనదక్షో జ్ఞానిప్రియకృద్యశోరోశిః ।
యువతిజనేప్సితదో నో యువపూజ్యోఽవ్యాద్యువా చ యూథస్థః ॥ ౬౧ ॥

యామారాధ్యో యమభయహారీ యుద్ధప్రియో యోద్ధా ।
యోగజ్ఞజ్ఞాతోఽయాత్ జ్ఞాతృజ్ఞేయాత్మకో జ్ఞప్తిః ॥ ౬౨ ॥

జ్ఞానహతాశుభనివహో జ్ఞానఘనో జ్ఞాననిధిరవ్యాత్ ।
జ్ఞాతిజభయహారీ నో జ్ఞానప్రతిబన్ధకర్మవిచ్ఛేదీ ॥ ౬౩ ॥

జ్ఞానేనహతాజ్ఞానధ్వాన్తో జ్ఞానీశవన్ద్యచరణోఽవ్యాత్ ।
యజ్వప్రియకృద్యాజకసేవ్యో యజనాదిషట్కనిరతార్చ్యః ॥ ౬౪ ॥

యాయావరశుభకృన్నస్తనుతాం భద్రం యశోదాయీ ।
యమయుతయోగిప్రేక్ష్యో యాదవహితకృద్యతీశ్వరప్రణయీ ॥ ౬౫ ॥

యోజనసహస్రగామీ యతతాం నో మఙ్గలే యథార్థజ్ఞః ।
పోషితభక్తః ప్రార్థ్యః పృథుతరబాహుః పురాణవిత్ప్రాజ్ఞః ॥ ౬౬ ॥

పైశాచభయనిహన్తా ప్రబలః ప్రథితః ప్రసన్నవదనయుతః ।
పత్రరథో నః పాయాచ్ఛాయానశ్యద్భుజఙ్గౌఘః ॥ ౬౭ ॥

ఛర్దితవిప్రశ్ఛిన్నారాతిశ్ఛన్దోమయః సతతమ్ ।
ఛన్దోవిచ్ఛన్దోఙ్గశ్ఛన్దశ్శాస్త్రార్థవిత్ పాతు ॥ ౬౮ ॥

ఛాన్దసశుభఙ్కరోఽవ్యాచ్ఛన్దోగధ్యాతశుభమూర్తిః ।
ఛలముఖదోషవిహీనారాధ్యశ్ఛూనాయతోజ్జలద్బాహుః ॥ ౬౯ ॥

ఛన్దోనిరతశ్ఛాత్రోత్కరసేవ్యశ్ఛత్రభృన్మహితః ।
ఛన్దోవేద్యశ్ఛన్దః ప్రతిపాదితైభవః పాయాత్ ॥ ౭౦ ॥

ఛాగవపాహుతితృప్తశ్ఛాయాపుత్రోద్భవార్తివిచ్ఛేదీ ।
ఛవినిర్జితఖర్జూరశ్ఛాదిత దివిషత్ ప్రభావోఽవ్యాత్ ॥ ౭౧ ॥

దుఃస్వప్ననాశనో నో దమనో దేవాగ్రణీర్దాతా ।
దుర్ధర్షో దుష్కృతహః దీప్తాస్యః పాతు దుస్సహో దేవః ॥ ౭౨ ॥

దీక్షితవరదః సరసః సర్వేడ్యః సంశయచ్ఛేత్తా ।
సర్వజ్ఞః సత్యోఽవ్యాద్యోగాచార్యో యథార్థవిత్ప్రియకృత్ ॥ ౭౩ ॥

యోగప్రమాణవేత్తా యుఞ్జానో యోగఫలదాయీ ।
గానాసక్తో గహనో రక్షేద్గ్రహచారపీడనధ్వంసీ ॥ ౭౪ ॥

గ్రహభయహా గదహారీ గురుపక్షో గోరసాదీ నః ।
గవ్యప్రియో గకారాదిమనామా పాతు గేయవరకీర్తిః ॥ ౭౫ ॥

నీతిజ్ఞో నిరవద్యో నిర్మలచిత్తో నరప్రియో నమ్యః ।
నారదగేయో నన్దిస్తుతకీర్తిర్నిర్ణయాత్మకో రక్షేత్ ॥ ౭౬ ॥

నిర్లేపో నిర్ద్వన్ద్వో ధీధిష్ణ్యో ధిక్కృతారాతిః ।
ధృష్టో ధనఞ్జయార్చిశ్శమనోఽవ్యాద్ధాన్యదో ధనికః ॥ ౭౭ ॥

ధన్యీడ్యో ధనదార్చ్యో ధూతార్తిప్రాపకో ధురీణో నః ।
షణ్ముఖనుతచరితోవ్యాద్షడ్గుణపూర్ణః షడర్ధనయనసమః ॥ ౭౮ ॥

నాదాత్మా నిర్దోషో నవనిధిసేవ్యో నిరఞ్జనో నవ్యః ।
యతిముక్తిరూపఫలదో యతిపూజ్యో హాపయేద్దురితమ్ ॥ ౭౯ ॥

శతమూర్తిః శిశిరాత్మా శాస్త్రజ్ఞః పాతు శాసకృత్ శ్రీలః ।
శశధరకీర్తిః శశ్వత్ప్రియదో నః శాశ్వతః శమిధ్యాతః ॥ ౮౦ ॥

శుభకృత్ఫల్గునసేవ్యః ఫలదః ఫాలోజ్జ్వలత్పుణ్డ్రః ।
ఫలరూపీ ఫణికటకః ఫణికటిసూత్రః ఫలోద్వహః పాతు ॥ ౮౧ ॥

ఫలభుక్ ఫలమూలాశి ధ్యేయః ఫణియజ్ఞసూత్రధారీ నః ।
యోషిదభీప్సితఫలదో యుతరుద్రోఽవ్యాద్యజుర్నామా ॥ ౮౨ ॥

యజురుపపాదితమహిమా యుతరతికేలిర్యువాగ్రణీర్యమనః ।
యాగచితాగ్నిసమానో యజ్ఞేశో యోజితాపదరిరవ్యాత్ ॥ ౮౩ ॥

జితసురసన్ధో జైత్రో జ్యోతీరూపో జితామిత్రః ।
జవనిర్జిత పవనోఽవ్యాజ్జయదో జీవోత్కరస్తుత్యః ॥ ౮౪ ॥

జనిధన్యకశ్యపో నో జగదాత్మా జడిమవిధ్యంసీ ।
షిద్గానర్చ్యః షణ్డీకృతసురతేజాః షడధ్వనిరతోఽవ్యాత్ ॥ ౮౫ ॥

షట్కర్మనిరతహితదః షోడశవిధవిగ్రహారాధ్యః ।
షాష్టికచరుప్రియోఽవ్యాత్ షడూర్మ్యసంస్పృష్టదివ్యాత్మా ॥ ౮౬ ॥

షోడశియాగసుతృప్తః షణ్ణవతిశ్రాద్ధకృద్ధితకృత్ ।
షడ్వర్గగన్ధరహితో నారాయణనిత్యవహనోఽవ్యాత్ ॥ ౮౭ ॥

నామార్చకవరదాయీ నానావిధతాపవిధ్వంసీ ।
నవనీరదకేశోఽవ్యాన్నానార్థప్రాపకో నతారాధ్యః ॥ ౮౮ ॥

నయవిన్నవగ్రహార్చ్యో నఖయోధీ పాతు నిశ్చలాత్మా నః ।
మలయజలిప్తో మదహా మల్లీసూనార్చితో మహావీరః ॥ ౮౯ ॥

మరుదర్చితో మహీయాన్మఞ్జుధ్వానోఽవతాన్మురార్యంశః ।
మాయాకూటవినాశీ ముదితాత్మా సుఖితనిజభక్తః ॥ ౯౦ ॥

సకలప్రదః సమర్థః సర్వారాధ్యః సవప్రియః సారః ।
సకలేశః సమరహితః సుకృతీ నః పాతు సూదితారాతిః ॥ ౯౧ ॥

పరిధృతహరితసువాసాః పాణిప్రోద్యత్సుధాకుమ్భః ।
ప్రవరః పావకకాన్తిః పటునినదః పాతు పఞ్జరావాసీ ॥ ౯౨ ॥

పణ్డితపూజ్యః పీనః పాయాత్పాతాలపతితవసురక్షీ ।
పఙ్కేరుహార్చితాఙ్ఘ్రిః నేత్రానన్దో నుతిప్రియో నేయః ॥ ౯౩ ॥

నవచమ్పకమాలాభృన్నాకౌకా నాకిహితకృన్నః ।
నిస్తీర్ణసంవిదవ్యాన్నిష్కామో నిర్మమో నిరుద్వేగః ॥ ౯౪ ॥

సిద్ధిః సిద్ధప్రియకృత్సాధ్యారాధ్యః సుఖోద్వహః స్వామీ ।
సాగరతీరవిహారీ సౌమ్యః పాయాత్సుఖీ సాధుః ॥ ౯౫ ॥

స్వాదుఫలాశీ గిరిజారాధ్యో గిరిసన్నిభో గమయేత్ ।
గాత్రద్యుతిజితరుక్మో గుణ్యో గుహవన్దితో గోప్తా ॥ ౯౬ ॥

గగనాభో గతిదాయీ గీర్ణాహిర్గోనసారాతిః ।
రమణకనిలయో రూపీ రసవిద్రక్షాకరో రక్షేత్ ॥ ౯౭ ॥

రుచిరో రాగవిహీనో రక్తో రామో రతిప్రియో రవకృత్ ।
తత్వప్రియస్తనుత్రాలఙ్కృతమూర్తిస్తురఙ్గగతిరవ్యాత్ ॥ ౯౮ ॥

తులితహరిర్నస్తుమ్బురుగేయో మాలీ మహర్ధిమాన్మౌనీ ।
మృగనాథవిక్రమోఽవ్యాన్ముషితార్తిర్దీనభక్తజనరక్షీ ॥ ౯౯ ॥

దోధూయమానభువనో దోషవిహీనో దినేశ్వరారాధ్యః ।
దురితవినాశీ దయితో దయతాం దాసీకృతత్రిదశః ॥ ౧౦౦ ॥

దన్తద్యుతిజితకున్దో దణ్డధరో దుర్గతిధ్వంసీ ।
వన్దిప్రియో వరేణ్యో వీర్యోద్రిక్తో వదాన్యవరదోఽవ్యాత్ ॥ ౧౦౧ ॥

వాల్మీకిగేయకీర్తిర్వర్ధిష్ణుర్వారితాఘకూటో నః ।
వసుదో వసుప్రియోఽవ్యాద్వసుపూజ్యో గర్భవాసవిచ్ఛేదీ ॥ ౧౦౨ ॥

గోదాననిరతసుఖకృద్గోకులరక్షీ గవాం నాథః ।
గోవర్ధనో గభీరో గోలేశః పాతు గౌతమారాధ్యః ॥ ౧౦౩ ॥

గతిమాన్గర్గనుతో నశ్చరితాదిమపూజనాధ్వగప్రియకృత్ ।
చామీకరప్రదాయీ చారుపదోఽవ్యాచ్చరాచరస్వామీ ॥ ౧౦౪ ॥

చన్దనచర్చితదేహశ్చన్దనరసశీతలాపాఙ్గః ।
చరితపవిత్రితభువనశ్చాదూక్తిః పాతు చోరవిధ్వంసీ ॥ ౧౦౫ ॥

చఞ్చద్గుణనికరో నః సుభరః సూక్ష్మామ్బరః సుభద్రోఽవ్యాత్ ।
సూదితఖలః సుభానుః సున్దరమూర్తిః సుఖాస్పదః సుమతిః ॥ ౧౦౬ ॥

సునయః సోమరసాదిప్రియకృత్పాయాద్విరక్తేడ్యః ।
వైదికకర్మసుతృప్తో వైఖానసపూజితో వియచ్చారీ ॥ ౧౦౭ ॥

వ్యక్తో వృషప్రియోఽవ్యాద్వృషదో విద్యానిధివిరాడ్ విదితః ।
పరిపాలితవిహగకులః పుష్టః పూర్ణాశయః పురాణేడ్యః ॥ ౧౦౮ ॥

పీరధృతపన్నగశేలః పార్థివవన్ద్యః పదాహృతద్విరదః ।
పరినిష్ఠితకార్యోఽవ్యాత్పరార్ధ్యహారః పరాత్మా నః ॥ ౧౦౯ ॥

తన్వీడ్యస్తుఙ్గాంసస్త్యాగీ తూర్యాదివాద్యసన్తుష్టః ।
తప్తద్రుతకనకాఙ్గదధారీ దద్యాద్ధనం తృప్తిః ॥ ౧౧౦ ॥

తృష్ణాపాశచ్ఛేదీ త్రిభువనమహితస్త్రయీధరస్తర్కః ।
త్రిగుణాతీతస్తామసగుణనాశీ తర్క్యతాం తపస్సిన్ధుః ॥ ౧౧౧ ॥

తీర్థస్త్రిసమయపూజ్యస్తుహినోరుస్తీర్థకృత్తటస్థో నః ।
తురగపతిసేవితోఽవ్యాత్త్రిపురారిశ్లాఘితః ప్రాంశుః ॥ ౧౧౨ ॥

పాషాణ్డతూలదహనః ప్రేమరసార్ద్రః పరాక్రమీ పూర్వః ।
ప్రేఙ్ఖత్కుణ్డలగణ్డః ప్రచలద్ధారః ప్రకృష్టమతిరవ్యాత్ ॥ ౧౧౩ ॥

ప్రచురయశాః ప్రభునమ్యో రసదో రూపాధరీకృతస్వర్ణః ।
రసనానృత్యద్విద్యో రమ్భాదిస్తుత్యచారుచరితోఽవ్యాత్ ॥ ౧౧౪ ॥

రంహస్సమూహరూపీ రోషహరో రిక్తసాధుధనదాయీ ।
రాజద్రత్నసుభూషో రహితాఘౌఘో రిరంసురవ్యాన్నః ॥ ౧౧౫ ॥

షట్కాలపూజనీయః షడ్గుణరత్నాకరః షడఙ్గజ్ఞః ।
షడ్రసవేదీ షణ్డావేద్యః షడ్దర్శనీప్రదః పాయాత్ ॥ ౧౧౬ ॥

షడ్వింశతి తత్వజ్ఞః షడ్రసభోజీ షడఙ్గవిత్పూజ్యః ।
షడ్జాదిస్వరవేదీ యుగవేదీ యజ్ఞభుగ్యోగ్యః ॥ ౧౧౭ ॥

యాత్రోద్యుక్తశుభం యుర్యుక్తిజ్ఞో యౌవనాశ్వసమ్పూజ్యః ।
యుయుధానో యుద్ధజ్ఞో యుక్తారాధ్యో యశోధనః పాయాత్ ॥ ౧౧౮ ॥

విద్యున్నిభో వివృద్ధో వక్తా వన్ద్యో వయఃప్రదో వాచ్యః ।
వర్చస్వీ విశ్వేశో విధికృత్ పాయాద్విధానజ్ఞః ॥ ౧౧౯ ॥

దీధితిమాలాధారీ దశదిగ్గామి దృఢోజ్జ్వలత్పక్షః ।
దంష్ట్రారుచిరముఖోఽవ్యాద్దవనాశోఽస్మాన్మహోదయో ముదితః ॥ ౧౨౦ ॥

మూదితకషాయో మృగ్యో మనోజవో హేతిభృద్వన్ద్యః ।
హైయఙ్గవీనభోక్తా హయమేధప్రీతమానసః పాయాత్ ॥ ౧౨౧ ॥

హేమాబ్జహారధారీ హేలీ హేతీశ్వరప్రణయీ ।
హఠయోగకృత్సుసేవ్యో హరిభక్తః పాతు హరిపురఃస్థాయీ ॥ ౧౨౨ ॥

హితదః సుపృష్ఠరాజద్ధరిరవ్యాత్సౌమ్యవృత్తో నః ।
స్వాత్యుద్భవః సురమ్యః సౌధీభూతశ్రుతిః సుహృద్వన్ద్యః ॥ ౧౨౩ ॥

సగరస్యాలః సత్పథచారీ సన్తానవృద్ధికృత్సుయశాః ।
విజయీ విద్వత్ప్రవరో వర్ణ్యోఽవ్యాద్వీతరాగభవనాశీ ॥ ౧౨౪ ॥

వైకుణ్ఠలోకవాసీ వైశ్వానరసన్నిభో విదగ్ధో నః ।
వీణాగానసురక్తో వైదికపూజ్యో విశుద్ధోఽవ్యాత్ ॥ ౧౨౫ ॥

నర్మప్రియో నతేడ్యో నిర్భీకో నన్దనో నిరాతఙ్కః ।
నన్దనవనచార్యవ్యాన్నగాగ్రనిలయో నమస్కార్యః ॥ ౧౨౬ ॥

నిరుపద్రవో నియన్తా ప్రయతః పర్ణాశిభావితః పాతు ।
పుణ్యప్రదః పవిత్రః పుణ్యశ్లోకః ప్రియంవదః ప్రాజ్ఞః ॥ ౧౨౭ ॥

పరయన్త్రతన్త్రభేదీ పరనున్నగ్రహభవార్తివిచ్ఛేదీ ।
పరనున్నగ్రహదాహీ క్షామక్షోభప్రణాశనః పాయాత్ ॥ ౧౨౮ ॥

క్షేమీక్షేమకరో నః క్షౌద్రరసాశీ క్షమాభూషః ।
క్షాన్తాశ్రితాపరాధః క్షుధితజనాన్నప్రదః పాయాత్ ॥ ౧౨౯ ॥

క్షౌమామ్బరశాలీ నః క్షవథుహరః క్షీరభుక్పాతు ।
యన్త్రస్థితశ్చ యాగోద్యుక్తస్వర్ణప్రదో యుతానన్దః ॥ ౧౩౦ ॥

యతివన్దితచరణాబ్జో యతిసంసృతిదాహకో యుగేశానః ।
యాచకజనహితకారీ యుగాదిరవ్యాద్యుయుత్సుర్నః ॥ ౧౩౧ ॥

యాగఫలరూపవేత్తా ధృతిమాన ధైర్యోదధిర్ధ్యేయః ।
ధీధిక్కృతకుమతోఽవ్యాద్ధర్మోద్యుక్తప్రియో ధరాగ్రస్థః ॥ ౧౩౨ ॥

ధీనిర్జితధిషణోఽస్మాన్ధీమత్ప్రవరార్థితో ధరః పాతు ।
ధృతవైకుణ్ఠేశానో మతిమద్ ధ్యేయో మహాకులోద్భూతః ॥ ౧౩౩ ॥

మణ్డలగతిర్మనోజ్ఞో మన్దారప్రసవధారీ నః ।
మార్జారదంశనోద్భవరోగధ్వంసీ మహోద్యమః పాతు ॥ ౧౩౪ ॥

మూషికవిషదాహీ నో మాతా మేయో హితోద్యుక్తః ।
హీరోజ్జ్వలభూషోఽవ్యాద్ధృద్రోగప్రశమనో హద్యః ॥ ౧౩౫ ॥

హత్పుణ్డరీకనిలయో హోరాశాస్రార్థవిద్ధోతా ।
హోమప్రియో హతార్తిర్హుతవహజాయావసానమన్త్రోఽవ్యాత్ ॥ ౧౩౬ ॥

తన్త్రీ తన్త్రారాధ్యస్తాన్త్రికజనసేవితస్తత్వమ్ ।
తత్వప్రకాశకోఽవ్యాత్ తపనీయభ్రాజమానపక్షో నః ॥ ౧౩౭ ॥

త్వగ్భవరోగవిమర్దీ తాపత్రయహా త్వరాన్యితః పాతు ।
తలతాడననిహతారిర్నీవారాన్నప్రియో నీతిః ॥ ౧౩౮ ॥

నీరన్ధ్రో నిష్ణాతో నీరోగో నిర్జ్వరో నేతా ।
నిర్ధార్యో నిర్మోహో నైయాయికసౌఖ్యదాయ్యవ్యాత్ ॥ ౧౩౯ ॥

గౌరవభృద్గణపూజ్యో గర్విష్ఠాహిప్రభఞ్జనశ్చ గురుః ।
గురుభక్తో గుల్మహరో గురుదాయీ గుత్సభృత్పాతు ॥ ౧౪౦ ॥

గణ్యో గరిష్ఠమూర్తీ రజోహరో రాఙ్కవాస్తరణః ।
రశనారఞ్జితమధ్యో రోగహరః పాతు రుక్మసూనార్చ్యః ॥ ౧౪౧ ॥

రల్లకసంవ్యానోఽవ్యాద్రోచిష్ణూ రోచనాగ్రనిలయో నః ।
రఙ్గేడ్యో రయసచివో డోలాయితనిగమశాయీ చ ॥ ౧౪౨ ॥

ఢక్కానాదసుతృప్తో డిమ్భప్రియకృచ్చ డుణ్డుభారాతిః ।
డహురసమిశ్రాన్నాదీ డిణ్డిమరవతృప్తమానసః పాయాత్ ॥ ౧౪౩ ॥

డమ్భాదిదోషహీనో డమరహరో డమరునాదసన్తుష్టః ।
డాకిన్యాది క్ష్రుద్రగ్రహమర్దీ పాఞ్చరాత్రపూజ్యోఽవ్యాత్ ॥ ౧౪౪ ॥

ప్రద్యుమ్నః ప్రవరగుణః ప్రసరత్కీర్తిః ప్రచణ్డదోర్దణ్డః ।
పత్రీ పణితగుణౌఘః ప్రాప్తాభీష్టః పరః ప్రసిద్ధోఽవ్యాత్ ॥ ౧౪౫ ॥

చిద్రూపీ చిత్తజ్ఞశ్చేతనపూజ్యశ్చ చోదనార్థజ్ఞః ।
చికురధృతహల్లకోఽవ్యాచ్చిరజీవీ చిద్ధనశ్చిత్రః ॥ ౧౪౬ ॥

చిత్రకరశ్చిన్నిలయో ద్విజవర్యో దారితేతిరవ్యాన్నః ।
దీప్తో దస్యుప్రాణప్రహరో దుష్కృత్యనాశకృద్దివ్యః ॥ ౧౪౭ ॥

దుర్బోధహరో దణ్డితదుర్జనసఙ్ఘో దురాత్మదూరస్థః ।
దానప్రియో యమీశో యన్త్రార్చకకామ్యదః పాతు ॥ ౧౪౮ ॥

యోగపరో యుతహేతిర్యోగారాధ్యో యుగావర్తః ।
యజ్ఞాఙ్గో యజ్వేడ్యో యజ్ఞోద్భూతో యథార్థోఽవ్యాత్ ॥ ౧౪౯ ॥

శ్రీమాన్నితాన్తరక్షీ వాణీశసమో దిశేత్సాధుః ।
యజ్ఞస్వామీ మఞ్జుర్గరుడో లమ్బోరుహారభూత్ కుశలమ్ ॥ ౧౫౦ ॥

పఞ్చాశదుత్తరశతశ్లోకార్యాస్తుతిరియం ఖగేన్ద్రస్య ।
శ్రీకృష్ణభట్టరచితా పఠతాం కుర్యాదభీప్సితం సకలమ్ ॥ ౧౫౧ ॥

సుపర్ణోసీత్యాదిశ్రుతిఘటకవర్ణైః ఖగపతే
తథాగాయత్ర్యర్ణైర్ఘటితముఖవర్ణా స్తుతిరియమ్ ।
చతుస్తన్త్ర శ్రీమద్విబుధవరకృష్ణార్యరచితా
సహస్రఢ్యా నామ్నాం జగతి విహగేన్ద్రస్య జయతు ॥ ౧౫౨ ॥

॥ ఇతి శ్రీగరుడసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

(సుపర్ణోఽసి-తై।సం। ౪-౪౨ గాయత్రీ తై। ఆ। ౧౦।౧)

(శ్రీవాసుదేవభట్టాచార్యకరుణాసంవర్ధితాత్మతత్త్వావబోధస్య
శ్రీకృష్ణభట్టాచార్యస్య కృతిః ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top