Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗರುಡಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಪ್ರಣೀತಮ್ ।

ಸರ್ವವೇದಬೃಹನ್ನೀಡಸಮಾರೂಢಾಯ ಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಸಾಮವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ ಗರುಡಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಗರುಡಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ವಾಸಿಷ್ಠ ಋಷಿಃ,
ಮಾತ್ರಾಶ್ಛನ್ದಾಂಸಿ, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯೀ ಭಗವಾನ್ಪಕ್ಷಿರಾಜೋ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ ।
var ಮೋಕ್ಷರಾಜೋ ಗರುಡೋ ದೇವತಾ
ಹಲೋ ಬೀಜಾನಿ, ಸ್ವರಾಶ್ಶಕ್ತಯಃ, ಬಿನ್ದವಃ ಕೀಲಕಾನಿ,
ಗರೂಡರೂಪಿಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಗರುಡಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವೈನತೇಯಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾಯ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಖಗೋತ್ತಮಾಯ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕಪಿಲಾಕ್ಷಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ನಾಗಾಭರಣಾಲಂಕೃತಶರೀರಾಯ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಏವಂ ಹೃದಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ ॥ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಸ್ವರ್ಣಾಭಜಾನುಂ ಹಿಮತುಲ್ಯಸಕ್ಥಿಮಾಕಂಠರಕ್ತಂ ಪರಿನೀಲಕೇಶಂ ।
ನೀಲಾಗ್ರನಾಸಂ ಹರಿತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಂ ಸುಪರ್ಣಮೀಡೇಽಮೃತಕುಮ್ಭಹಸ್ತಮ್ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಸುಮುಖಃ ಸುವಹಃ ಸುಖಕೃತ್ಸುಮುಖಾಭಿಧಪನ್ನಗೇಡ್ಭೂಷಃ ।
ಸುರಸಂಘಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಸುತದಾಯೀ ಪಾತು ನಃ ಸೂರಿಃ ॥ 1 ॥

ಸುಜನಪರಿತ್ರಾತಾ ನಃ ಸುಚರಿತಸೇವ್ಯಃ ಸುಪರ್ಣೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಪನ್ನಗಭೂಷಃ ಪತಗಃ ಪಾತಾ ಪ್ರಾಣಾಧಿಪಃ ಪಕ್ಷೀ ॥ 2 ॥

ಪದ್ಮಾದಿನಾಗವೈರೀ ಪದ್ಮಾಪ್ರಿಯದಾಸ್ಯಕೃತ್ ಪಾಯಾತ್ ।
ಪತಗೇನ್ದ್ರಃ ಪರಭೇದೀ ಪರಿಹೃತಪಾಕಾರಿದರ್ಪಕೂಟೋ ನಃ ॥ 3 ॥

ನಾಗಾರಿರ್ನಗತುಲ್ಯೋ ನಾಕೌಕಸ್ಸ್ತೂಯಮಾನಚರಿತೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ನರಕದಕರ್ಮನಿಹನ್ತಾ ನರಪೂಜ್ಯೋ ನಾಶಿತಾಹಿವಿಷಕೂಟಃ ॥ 4 ॥

ನತರಕ್ಷೀ ನಿಖಿಲೇಡ್ಯೋ ನಿರ್ವಾಣಾತ್ಮಾ ನಿರಸ್ತದುರಿತೌಘಃ ।
ಸಿದ್ಧಧ್ಯೇಯಃ ಸಕಲಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮೋಽವ್ಯಾತ್ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಂಕಾಶಃ ॥ 5 ॥

ಸುಖರೂಪೀ ಸ್ವರ್ಣನಿಭಃ ಸ್ತಮ್ಬೇರಮಭೋಜನಃ ಸುಧಾಹಾರೀ ।
ಸುಮನಾಃ ಸುಕೀರ್ತಿನಾಥೋ ಗರುಡೋ ಗಮ್ಭೀರಘೋಷೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 6 ॥

ಗಾಲವಮಿತ್ರಂ ಗೇಯೋ ಗೀತಿಜ್ಞಃ ಪಾತು ಗತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಾರ್ಚ್ಯೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಸಿನ್ಧುರ್ಗೋತ್ರಭಿನ್ಮಾನ್ಯಃ ॥ 7 ॥

ರವಿಸಾರಥಿಸಹಜೋಽವ್ಯಾದ್ರತ್ನಾಭರಣಾನ್ವಿತೋ ರಸಜ್ಞೋ ನಃ ।
ರುದ್ರಾಕಾನ್ತೋ ರುಕ್ಮೋಜ್ಜಲಜಾನೂ ರಜತನಿಭಸಕ್ಥಿಃ ॥ 8 ॥

ರಕ್ತಪ್ರಭಕಂಠೋಽವ್ಯಾದ್ರಯಿಮಾನ್ ರಾಜಾ ರಥಾಂಗಪಾಣಿರಥಃ ।
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ತಟಿನ್ನಿಭೋ ನಸ್ತನುಮಧ್ಯಸ್ತೋಷಿತಾತ್ಮಜನನೀಕಃ ॥ 9 ॥

ತಾರಾತ್ಮಾ ಮಹನೀಯೋ ಮತಿಮಾನ್ಮುಖ್ಯೋ ಮುನೀನ್ದ್ರೇಡ್ಯಃ ।
ಮಾಧವವಾಹೋ ರಕ್ಷೇತ್ ತ್ರಿವೃದಾತ್ಮಸ್ತೋಮಶೀರ್ಷೋ ನಃ ॥ 10 ॥

ತ್ರಿನಯನಪೂಜ್ಯಸ್ತ್ರಿಯುಗಸ್ತ್ರಿಷವಣಮಜ್ಜನ್ಮಹಾತ್ಮಹೃನ್ನೀಡಃ ।
ತ್ರಸರೇಣ್ವಾದಿಮನಿಖಿಲಜ್ಞಾತಾ ಪಾಯಾತ್ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯೀ ॥ 11 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷಸ್ತ್ರಾಸಿತದೈತ್ಯಸ್ತ್ರಯ್ಯನ್ತೇಡ್ಯಸ್ತ್ರಯೀರೂಪಃ ।
ವೃತ್ರಾರಿಮಾನಹಾರೀ ವೃಷದಾಯೀ ದಿಶತು ಭದ್ರಂ ನಃ ॥ 12 ॥

ವೃಷ್ಣಿವರಾದ್ಧ್ಯುಷಿತಾಂಸೋ ವೃಶ್ಚಿಕಲೂತಾದಿವಿಷದಾಹೀ ।
ವೃಕದಂಶಜನ್ಯರೋಗಧ್ವಂಸೀ ನಃ ಪಾತು ವಿಹಗರಾಡ್ವೀರಃ ॥ 13 ॥

ವಿಷಹೃದ್ವಿನತಾತನುಜೋ ವೀರ್ಯಾಢ್ಯಃ ಪಾತು ತೇಜಸಾಂ ರಾಶಿಃ ।
ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಿಜಪ್ಯಮನುಸ್ತೃಪ್ತಸ್ತೃಷ್ಣಾವಿಹೀನೋ ನಃ ॥ 14 ॥

ತುಲನಾಹೀನಸ್ತರ್ಕ್ಯಸ್ತಕ್ಷಕವೈರೀ ತಟಿದ್ಗೌರಃ ।
ತಾರಾದಿಮಪಂಚಾರ್ಣರತನ್ದ್ರೀರಹಿತೋ ಧನಂ ದದ್ಯಾತ್ ॥ 15 ॥

ಶಿತನಾಸಾಗ್ರಃ ಶಾನ್ತಃ ಶತಮಖವೈರಿಪ್ರಭಂಜನಃ ಶಾಸ್ತಾ ।
ಶಾತ್ರವವೀರುದ್ದಾತ್ರಂ ಶಮಿತಾಘೌಘಃ ಶರಣ್ಯೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 16 ॥

ಶತದಶಲೋಚನಸಹಜಃ ಪಾಯಾಚ್ಛಕುನಃ ಶಕುನ್ತಾಗ್ರ್ಯಃ ।
ರತ್ನಾಲಂಕೃತಮೂರ್ತೀ ರಸಿಕೋ ರಾಜೀವಚಾರುಚರಣಯುಗಃ ॥ 17 ॥

ರಂಗೇಶಚಾರುಮಿತ್ರಂ ರೋಚಿಷ್ಮಾನ್ಪಾತು ರಾಜದುರುಪಕ್ಷಃ ।
ರುಚಿನಿರ್ಜಿತಕನಕಾದ್ರೀ ರಘುಪತ್ಯಹಿಪಾಶಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ॥ 18 ॥

ರಂಜಿತಖಗನಿವಹೋಽವ್ಯಾದ್ರಮ್ಯಾಕಾರೋ ಗತಕ್ರೋಧಃ ।
ಗೀಷ್ಪತಿನುತೋ ಗರುತ್ಮಾನ್ಗೀರ್ವಾಣೇಶೋ ಗಿರಾಂ ನಾಥಃ ॥ 19 ॥

ಗುಪ್ತಸ್ವಭಕ್ತನಿವಹೋ ಗುಂಜಾಕ್ಷೋ ಗೋಪ್ರಿಯೋ ಗೂಢಃ ।
ಗಾನಪ್ರಿವೋ ಯತಾತ್ಮಾ ಯಮಿನಮ್ಯೋ ಯಕ್ಷಸೇವ್ಯೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 20 ॥

ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯೋ ಯಶಸ್ವೀ ಯಜ್ಞಾತ್ಮಾ ಯೂಥಪೋ ಯೋಗೀ ।
ಯನ್ತ್ರಾರಾಧ್ಯೋ ಯಾಗಪ್ರಭವೋ ಭದ್ರಂ ಸದಾ ಕುರ್ಯಾತ್ ॥ 21 ॥

ತ್ರಿಜಗನ್ನಾಥಸ್ತ್ರಸ್ಯತ್ಪನ್ನಗಬೃನ್ದಸ್ತ್ರಿಲೋಕಪರಿರಕ್ಷೀ ।
ತೃಷಿತಾಚ್ಯುತತೃಷ್ಣಾಪಹತಟಿನೀಜನಕೋ ಭೃಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ ॥ 22 ॥

ತ್ರಿವಲೀರಂಜಿತಜಠರಸ್ತ್ರಿಯುಗಗುಣಾಢ್ಯಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸಮತೇಜಾಃ ।
ತಪನಧುತಿಮಕುಟೋಽವ್ಯಾತ್ತರವಾರಿಭ್ರಾಜಮಾನಕಟಿದೇಶಃ ॥ 23 ॥

ತಾಮ್ರಾಸ್ಯಶ್ಚಕ್ರಧರಶ್ಚೀರಾಮ್ಬರಮಾನಸಾವಾಸಃ ।
ಚೂರ್ಣಿತಪುಲಿನ್ದಬೃನ್ದಶ್ಚಾರುಗತಿಶ್ಚೋರಭಯಹಾಽವ್ಯಾತ್ ॥ 24 ॥

ಚಂಚೂಪುಟಭಿನ್ನಾಹಿಶ್ಚರ್ವಿತಕಮಠಶ್ಚಲಚ್ಚೇಲಃ ।
ಚಿತ್ರಿತಪಕ್ಷಃ ಪಾಯಾಚ್ಚಮ್ಪಕಮಾಲಾವಿರಾಜದುರುವಕ್ಷಾಃ ॥ 25 ॥

ಕ್ಷುಭ್ಯನ್ನೀರಧಿವೇಗಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿಃ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವಾಸನಿರತೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಮರ್ದೀ ನಃ ಕ್ಷತ್ರಿಯಪೂಜ್ಯಃ ಕ್ಷಯಾದಿರೋಗಹರಃ ॥ 26 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರಶುಭೋತ್ಕರದಾಯೀ ಕ್ಷೀಣಾರಾತಿಃ ಕ್ಷಿತಿಕ್ಷಮಾಶಾಲೀ ।
ಕ್ಷಿತಿತಲವಾಸೀ ಕ್ಷೇಮಂ ಸೋಮಪ್ರಿಯದರ್ಶನೋ ದಿಶತು ॥ 27 ॥

ಸರ್ವೇಶಸ್ಸಹಜಬಲಸ್ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೃಕ್ ಪಾತು ।
ತರ್ಜಿತರಕ್ಷಸ್ಸಂಘಸ್ತಾರಾಧೀಶದ್ಯುತಿಸ್ತುಷ್ಟಃ ॥ 28 ॥

ತಪನೀಯಕಾನ್ತಿರವ್ಯಾತ್ತತ್ವಜ್ಞಾನಪ್ರದಃ ಸತತಮ್ ।
ಮಾನ್ಯೋ ಮಂಜುಲಭಾಷೀ ಮಹಿತಾತ್ಮಾ ಮರ್ತ್ಯಧರ್ಮರಹಿತೋ ನಃ ॥ 29 ॥

ಮೋಚಿತವಿನತಾದಾಸ್ಯೋ ಮುಕ್ತಾತ್ಮಾ ಮುಕ್ತಯೇ ಭವತು ।
ಮಹದಂಚಿತಚರಣಾಬ್ಜೋ ಮುನಿಪುತ್ರೋ ಮೌಕ್ತಿಕೋಜ್ಜಲದ್ಧಾರಃ ॥ 30 ॥

ಮಂಗಲಕಾರ್ಯಾನನ್ದೋ ಹ್ಯಾತ್ಮಾಽಽತ್ಮಕ್ರೀಡ ಆತ್ಮರತಿರವ್ಯಾತ್ ।
ಆಕಂಠಕುಂಕುಮಾಭಃ ಆಕೇಶಾನ್ತಾತ್ಸಿತೇತರಶ್ಚಾರ್ಯಃ ॥ 31 ॥

ಆಹೃತಪೀಯೂಷೋಽವ್ಯಾದಾಶಾಕೃಚ್ಚಾಶುಗಮನೋ ನಃ ।
ಆಕಾಶಗತಿಸ್ತರುಣಸ್ತರ್ಕಜ್ಞೇಯಸ್ತಮೋಹನ್ತಾ ॥ 32 ॥

ತಿಮಿರಾದಿರೋಗಹಾರೀ ತೂರ್ಣಗತಿಮನ್ತ್ರಕೃತ್ ಪಾಯಾತ್ ।
ಮನ್ತ್ರೀ ಮನ್ತ್ರಾರಾಧ್ಯೋ ಮಣಿಹಾರೋ ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿಭಮೂರ್ತಿಃ ॥ 33 ॥

ಸರ್ವಾತೀತಃ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ ಸ್ವಂಗಃ ।
ಸುಭಗಃ ಸುಲಭಃ ಸುಬಲಃ ಸುನ್ದರಬಾಹುಃ ಸುಖಂ ದದ್ಯಾತ್ ॥ 34 ॥

ಸಾಮಾತ್ಮಾ ಮಖರಕ್ಷೀ ಮಖಿಪೂಜ್ಯೋ ಮೌಲಿಲಗ್ನಮಕುಟೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಮಂಜೀರೋಜ್ಜ್ವಲಚರಣೋ ಮರ್ಯಾದಾಕೃನ್ಮಹಾತೇಜಾಃ ॥ 35 ॥

ಮಾಯಾತೀತೋ ಮಾನೀ ಮಂಗಲರೂಪೀ ಮಹಾತ್ಮಾಽವ್ಯಾತ್ ।
ತೇಜೋಧಿಕ್ಕೃತಮಿಹಿರಸ್ತತ್ವಾತ್ಮಾ ತತ್ವನಿಷ್ಣಾತಃ ॥ 36 ॥

ತಾಪಸಹಿತಕಾರೀ ನಸ್ತಾಪಧ್ವಂಸೀ ತಪೋರೂಪಃ ।
ತತಪಕ್ಷಸ್ತಥ್ಯವಚಾಸ್ತರುಕೋಟರವಾಸ ನಿರತೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 37 ॥

ತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲ ನಿಟಿಲೋ ನಸ್ತುಂಗೋಽವ್ಯಾತ್ತ್ರಿದಶಭೀತಿಪರಿಮೋಷೀ ।
ತಾಪಿಂಛಹರಿತವಾಸಾಸ್ತಾಲಧ್ವಜಸೋದರೋ ಜ್ವಲತ್ಕೇತುಃ ॥ 38 ॥

ತನುಜಿತರುಕ್ಮಸ್ತಾರಸ್ತಾರಧ್ವಾನಸ್ತೃಣೀಕೃತಾರಾತಿಃ ।
ತಿಗ್ಮನಖಃ ಶಂಕುರ್ಯಾತ್ತನ್ತ್ರೀಸ್ವಾನೋ ನೃದೇವ ಶುಭದಾಯೀ ॥ 39 ॥

ನಿಗಮೋದಿತವಿಭವೋಽವ್ಯಾನ್ನೀಡಸ್ಥೋ ನಿರ್ಜರೋ ನಿತ್ಯಃ ।
ನಿನದಹತಾಶುಭನಿವಹೋ ನಿರ್ಮಾತಾ ನಿಷ್ಕಲೋ ನಯೋಪೇತಃ ॥ 40 ॥

ನೂತನವಿದ್ರುಮಕಂಠೋ ವಿಷ್ಣುಸಮೋ ವೀರ್ಯಜಿತಲೋಕಃ ।
ವಿರಜಾ ವಿತತಸುಕೀರ್ತಿರ್ವಿದ್ಯಾನಾಥೋ ವಿಷಂ ದಹೇದ್ವೀಶಃ ॥ 41 ॥

ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮಾ ವಿಜಯೋ ವರದೋ ವಾಸಾಧಿಕಾರವಿಧಿಪೂಜ್ಯಃ ।
ಮಧುರೋಕ್ತಿರ್ಮೃದುಭಾಷೀ ಮಲ್ಲೀದಾಮೋಜ್ಜಲತ್ತನುಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 42 ॥

ಮಹಿಲಾಜನಶುಭಕೃನ್ನೋ ಮೃತ್ಯುಹರೋ ಮಲಯವಾಸಿಮುನಿಪೂಜ್ಯಃ ।
ಮೃಗನಾಭಿಲಿಪ್ತನಿಟಿಲೋ ಮರಕತಮಯಕಿಂಕಿಣೀಕೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 43 ॥

ಮನ್ದೇತರಗತಿರವ್ಯಾನ್ಮೇಧಾವೀ ದೀನಜನಗೋಪ್ತಾ ।
ದೀಪ್ತಾಗ್ರನಾಸಿಕಾಸ್ಯೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸನೋ ದಯಾಸಿನ್ಧುಃ ॥ 44 ॥

ದಾನ್ತಪ್ರಿಯಕೃದ್ದಾನ್ತೋ ದಮನಕಧಾರೀ ಭೃಶಂ ದಯತಾಮ್ ।
ದಂಡಿತಸಾಧುವಿಪಕ್ಷೋ ದೈನ್ಯಹರೋ ದಾನಧರ್ಮನಿರತೋ ನಃ ॥ 45 ॥

ವನ್ದಾರುಬೃನ್ದಶುಭಕೃದ್ವಲ್ಮೀಕೌಕೋಽಭಯಂಕರೋ ವಿನುತಃ ।
ವಿಹಿತೋ ವಜ್ರನಖಾಗ್ರೋ ಯತತಾಮಿಷ್ಟಪ್ರದೋ ಯನ್ತಾ ॥ 46 ॥

ಯುಗಬಾಹುರ್ಯವನಾಸೋ ಯವನಾರಿರ್ಯಾತನಾಂ ನುದತು ।
ಬಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮರತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತೋ ನಃ ॥ 47 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪೂಜಿತಮೂರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಧ್ಯಾಯೀ ಬೃಹತ್ಪಕ್ಷಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಹರಿತವರ್ಣಚೇಲೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 48 ॥

ಹರಿಕೈಂಕರ್ಯರತೋಽವ್ಯಾದ್ಧರಿದಾಸೋ ಹರಿಕಥಾಸಕ್ತಃ ।
ಹರಿಪೂಜನನಿಯತಾತ್ಮಾ ಹರಿಭಕ್ತಧ್ಯಾತದಿವ್ಯಶುಭರೂಪಃ ॥ 49 ॥

ಹರಿಪಾದನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮಾತ್ಮೀಯಭರೋ ಹರಿಕೃಪಾಪಾತ್ರಮ್ ।
ಹರಿಪಾದವಹನಸಕ್ತೋ ಹರಿಮನ್ದಿರಚಿಹ್ನಮೂರ್ತಿರವತಾನ್ನಃ ॥ 50 ॥

ದಮಿತಪವಿಗರ್ವಕೂಟೋ ದರನಾಶೀ ದರಧರೋ ದಕ್ಷಃ ।
ದಾನವದರ್ಪಹರೋ ನೋ ರದನದ್ಯುತಿರಂಜಿತಾಶೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 51 ॥

ರೀತಿಜ್ಞೋ ರಿಪುಹನ್ತಾ ರೋಗಧ್ವಂಸೀ ರುಜಾಹೀನಃ ।
ಧರ್ಮಿಷ್ಠೋ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಃ ಪಾತು ಧರ್ಮಿಜನಸೇವ್ಯಃ ॥ 52 ॥

ಧರ್ಮಾರಾಧ್ಯೋ ಧನದೋ ಧೀಮಾನ್ ಧೀರೋ ಧವೋ ಧಿಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ।
ಧಿಕ್ಕೃತಸುರಾಸುರಾಸ್ತ್ರಸ್ತ್ರೇತಾಹೋಮಪ್ರಭಾವಸಂಜಾತಃ ॥ 53 ॥

ತಟಿನೀತೀರನಿರ್ವಾಸೀ ತನಯಾರ್ಥ್ಯರ್ಚ್ಯಸ್ತನುತ್ರಾಣಃ ।
ತುಷ್ಯಜ್ಜನಾರ್ದನೋಽವ್ಯಾತ್ ತುರೀಯಪುರುಷಾರ್ಥದಸ್ತಪಸ್ವೀನ್ದ್ರಃ ॥ 54 ॥

ತರಲಸ್ತೋಯಚರಾರಿಸ್ತುರಗಮುಖಪ್ರೀತಿಕೃತ್ ಪಾತು ।
ರಣಶೂರೋ ರಯಶಾಲೀ ರತಿಮಾನ್ ರಾಜವಿಹಾರಭೃದ್ರಸದಃ ॥ 55 ॥

ರಕ್ಷಸ್ಸಂಗವಿನಾಶೀ ರಥಿಕವರಾರ್ಚ್ಯೋಽವತಾದ್ರಣದ್ಭೂಷಃ ।
ರಭಸಗತೀ ರಹಿತಾರ್ತಿಃ ಪೂತಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುರಾತನಃ ಪೂರ್ಣಃ ॥ 56 ॥

ಪದ್ಮಾರ್ಚ್ಯಃ ಪವನಗತಿಃ ಪತಿತತ್ರಾಣಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಾಯಾತ್ ।
ಪೀನಾಂಸಃ ಪೃಥುಕೀರ್ತಿಃ ಕ್ಷತಜಾಕ್ಷಃ ಕ್ಷ್ಮಾಧರಃ ಕ್ಷಣಃ ಕ್ಷಣದಃ ॥ 57 ॥

ಕ್ಷೇಪಿಷ್ಠಃ ಕ್ಷಯರಹಿತಃ ಕ್ಷುಣ್ಣಕ್ಷ್ಮಾಭೃತ್ ಕ್ಷುರಾನ್ತನಾಸೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಕ್ಷಿಪವರ್ಣಘಟಿತಮನ್ತ್ರಃ ಕ್ಷಿತಿಸುರನಮ್ಯೋ ಯಯಾತೀಡ್ಯಃ ॥ 58 ॥

ಯಾಜ್ಯೋ ಯುಕ್ತೋ ಯೋಗೋ ಯುಕ್ತಾಹಾರೋ ಯಮಾರ್ಚಿತೋ ಯುಗಕೃತ್ ।
ಯಾಚಿತಫಲಪ್ರದಾಯೀ ಯತ್ನಾರ್ಚ್ಯಃ ಪಾತು ಯಾತನಾಹನ್ತಾ ॥ 59 ॥

ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಪ್ತಿಶರೀರೋ ಜ್ಞಾತಾಽವ್ಯಾತ್ ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞೇಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಾದಿಮಗುಣಪೂರ್ಣೋ ಜ್ಞಪ್ತಿಹತಾವಿದ್ಯಕೋ ಜ್ಞಮಣಿಃ ॥ 60 ॥

ಜ್ಞಾತ್ಯಹಿಮರ್ದನದಕ್ಷೋ ಜ್ಞಾನಿಪ್ರಿಯಕೃದ್ಯಶೋರೋಶಿಃ ।
ಯುವತಿಜನೇಪ್ಸಿತದೋ ನೋ ಯುವಪೂಜ್ಯೋಽವ್ಯಾದ್ಯುವಾ ಚ ಯೂಥಸ್ಥಃ ॥ 61 ॥

ಯಾಮಾರಾಧ್ಯೋ ಯಮಭಯಹಾರೀ ಯುದ್ಧಪ್ರಿಯೋ ಯೋದ್ಧಾ ।
ಯೋಗಜ್ಞಜ್ಞಾತೋಽಯಾತ್ ಜ್ಞಾತೃಜ್ಞೇಯಾತ್ಮಕೋ ಜ್ಞಪ್ತಿಃ ॥ 62 ॥

ಜ್ಞಾನಹತಾಶುಭನಿವಹೋ ಜ್ಞಾನಘನೋ ಜ್ಞಾನನಿಧಿರವ್ಯಾತ್ ।
ಜ್ಞಾತಿಜಭಯಹಾರೀ ನೋ ಜ್ಞಾನಪ್ರತಿಬನ್ಧಕರ್ಮವಿಚ್ಛೇದೀ ॥ 63 ॥

ಜ್ಞಾನೇನಹತಾಜ್ಞಾನಧ್ವಾನ್ತೋ ಜ್ಞಾನೀಶವನ್ದ್ಯಚರಣೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಯಜ್ವಪ್ರಿಯಕೃದ್ಯಾಜಕಸೇವ್ಯೋ ಯಜನಾದಿಷಟ್ಕನಿರತಾರ್ಚ್ಯಃ ॥ 64 ॥

ಯಾಯಾವರಶುಭಕೃನ್ನಸ್ತನುತಾಂ ಭದ್ರಂ ಯಶೋದಾಯೀ ।
ಯಮಯುತಯೋಗಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೋ ಯಾದವಹಿತಕೃದ್ಯತೀಶ್ವರಪ್ರಣಯೀ ॥ 65 ॥

ಯೋಜನಸಹಸ್ರಗಾಮೀ ಯತತಾಂ ನೋ ಮಂಗಲೇ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಃ ।
ಪೋಷಿತಭಕ್ತಃ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಃ ಪೃಥುತರಬಾಹುಃ ಪುರಾಣವಿತ್ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ॥ 66 ॥

ಪೈಶಾಚಭಯನಿಹನ್ತಾ ಪ್ರಬಲಃ ಪ್ರಥಿತಃ ಪ್ರಸನ್ನವದನಯುತಃ ।
ಪತ್ರರಥೋ ನಃ ಪಾಯಾಚ್ಛಾಯಾನಶ್ಯದ್ಭುಜಂಗೌಘಃ ॥ 67 ॥

ಛರ್ದಿತವಿಪ್ರಶ್ಛಿನ್ನಾರಾತಿಶ್ಛನ್ದೋಮಯಃ ಸತತಮ್ ।
ಛನ್ದೋವಿಚ್ಛನ್ದೋಂಗಶ್ಛನ್ದಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ ಪಾತು ॥ 68 ॥

ಛಾನ್ದಸಶುಭಂಕರೋಽವ್ಯಾಚ್ಛನ್ದೋಗಧ್ಯಾತಶುಭಮೂರ್ತಿಃ ।
ಛಲಮುಖದೋಷವಿಹೀನಾರಾಧ್ಯಶ್ಛೂನಾಯತೋಜ್ಜಲದ್ಬಾಹುಃ ॥ 69 ॥

ಛನ್ದೋನಿರತಶ್ಛಾತ್ರೋತ್ಕರಸೇವ್ಯಶ್ಛತ್ರಭೃನ್ಮಹಿತಃ ।
ಛನ್ದೋವೇದ್ಯಶ್ಛನ್ದಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತೈಭವಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 70 ॥

ಛಾಗವಪಾಹುತಿತೃಪ್ತಶ್ಛಾಯಾಪುತ್ರೋದ್ಭವಾರ್ತಿವಿಚ್ಛೇದೀ ।
ಛವಿನಿರ್ಜಿತಖರ್ಜೂರಶ್ಛಾದಿತ ದಿವಿಷತ್ ಪ್ರಭಾವೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 71 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶನೋ ನೋ ದಮನೋ ದೇವಾಗ್ರಣೀರ್ದಾತಾ ।
ದುರ್ಧರ್ಷೋ ದುಷ್ಕೃತಹಃ ದೀಪ್ತಾಸ್ಯಃ ಪಾತು ದುಸ್ಸಹೋ ದೇವಃ ॥ 72 ॥

ದೀಕ್ಷಿತವರದಃ ಸರಸಃ ಸರ್ವೇಡ್ಯಃ ಸಂಶಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸತ್ಯೋಽವ್ಯಾದ್ಯೋಗಾಚಾರ್ಯೋ ಯಥಾರ್ಥವಿತ್ಪ್ರಿಯಕೃತ್ ॥ 73 ॥

ಯೋಗಪ್ರಮಾಣವೇತ್ತಾ ಯುಂಜಾನೋ ಯೋಗಫಲದಾಯೀ ।
ಗಾನಾಸಕ್ತೋ ಗಹನೋ ರಕ್ಷೇದ್ಗ್ರಹಚಾರಪೀಡನಧ್ವಂಸೀ ॥ 74 ॥

ಗ್ರಹಭಯಹಾ ಗದಹಾರೀ ಗುರುಪಕ್ಷೋ ಗೋರಸಾದೀ ನಃ ।
ಗವ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗಕಾರಾದಿಮನಾಮಾ ಪಾತು ಗೇಯವರಕೀರ್ತಿಃ ॥ 75 ॥

ನೀತಿಜ್ಞೋ ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತೋ ನರಪ್ರಿಯೋ ನಮ್ಯಃ ।
ನಾರದಗೇಯೋ ನನ್ದಿಸ್ತುತಕೀರ್ತಿರ್ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕೋ ರಕ್ಷೇತ್ ॥ 76 ॥

ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ಧೀಧಿಷ್ಣ್ಯೋ ಧಿಕ್ಕೃತಾರಾತಿಃ ।
ಧೃಷ್ಟೋ ಧನಂಜಯಾರ್ಚಿಶ್ಶಮನೋಽವ್ಯಾದ್ಧಾನ್ಯದೋ ಧನಿಕಃ ॥ 77 ॥

ಧನ್ಯೀಡ್ಯೋ ಧನದಾರ್ಚ್ಯೋ ಧೂತಾರ್ತಿಪ್ರಾಪಕೋ ಧುರೀಣೋ ನಃ ।
ಷಣ್ಮುಖನುತಚರಿತೋವ್ಯಾದ್ಷಡ್ಗುಣಪೂರ್ಣಃ ಷಡರ್ಧನಯನಸಮಃ ॥ 78 ॥

ನಾದಾತ್ಮಾ ನಿರ್ದೋಷೋ ನವನಿಧಿಸೇವ್ಯೋ ನಿರಂಜನೋ ನವ್ಯಃ ।
ಯತಿಮುಕ್ತಿರೂಪಫಲದೋ ಯತಿಪೂಜ್ಯೋ ಹಾಪಯೇದ್ದುರಿತಮ್ ॥ 79 ॥

ಶತಮೂರ್ತಿಃ ಶಿಶಿರಾತ್ಮಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಃ ಪಾತು ಶಾಸಕೃತ್ ಶ್ರೀಲಃ ।
ಶಶಧರಕೀರ್ತಿಃ ಶಶ್ವತ್ಪ್ರಿಯದೋ ನಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶಮಿಧ್ಯಾತಃ ॥ 80 ॥

ಶುಭಕೃತ್ಫಲ್ಗುನಸೇವ್ಯಃ ಫಲದಃ ಫಾಲೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಪುಂಡ್ರಃ ।
ಫಲರೂಪೀ ಫಣಿಕಟಕಃ ಫಣಿಕಟಿಸೂತ್ರಃ ಫಲೋದ್ವಹಃ ಪಾತು ॥ 81 ॥

ಫಲಭುಕ್ ಫಲಮೂಲಾಶಿ ಧ್ಯೇಯಃ ಫಣಿಯಜ್ಞಸೂತ್ರಧಾರೀ ನಃ ।
ಯೋಷಿದಭೀಪ್ಸಿತಫಲದೋ ಯುತರುದ್ರೋಽವ್ಯಾದ್ಯಜುರ್ನಾಮಾ ॥ 82 ॥

ಯಜುರುಪಪಾದಿತಮಹಿಮಾ ಯುತರತಿಕೇಲಿರ್ಯುವಾಗ್ರಣೀರ್ಯಮನಃ ।
ಯಾಗಚಿತಾಗ್ನಿಸಮಾನೋ ಯಜ್ಞೇಶೋ ಯೋಜಿತಾಪದರಿರವ್ಯಾತ್ ॥ 83 ॥

ಜಿತಸುರಸನ್ಧೋ ಜೈತ್ರೋ ಜ್ಯೋತೀರೂಪೋ ಜಿತಾಮಿತ್ರಃ ।
ಜವನಿರ್ಜಿತ ಪವನೋಽವ್ಯಾಜ್ಜಯದೋ ಜೀವೋತ್ಕರಸ್ತುತ್ಯಃ ॥ 84 ॥

ಜನಿಧನ್ಯಕಶ್ಯಪೋ ನೋ ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಡಿಮವಿಧ್ಯಂಸೀ ।
ಷಿದ್ಗಾನರ್ಚ್ಯಃ ಷಂಡೀಕೃತಸುರತೇಜಾಃ ಷಡಧ್ವನಿರತೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 85 ॥

ಷಟ್ಕರ್ಮನಿರತಹಿತದಃ ಷೋಡಶವಿಧವಿಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಃ ।
ಷಾಷ್ಟಿಕಚರುಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಾತ್ ಷಡೂರ್ಮ್ಯಸಂಸ್ಪೃಷ್ಟದಿವ್ಯಾತ್ಮಾ ॥ 86 ॥

ಷೋಡಶಿಯಾಗಸುತೃಪ್ತಃ ಷಣ್ಣವತಿಶ್ರಾದ್ಧಕೃದ್ಧಿತಕೃತ್ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಗನ್ಧರಹಿತೋ ನಾರಾಯಣನಿತ್ಯವಹನೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 87 ॥

ನಾಮಾರ್ಚಕವರದಾಯೀ ನಾನಾವಿಧತಾಪವಿಧ್ವಂಸೀ ।
ನವನೀರದಕೇಶೋಽವ್ಯಾನ್ನಾನಾರ್ಥಪ್ರಾಪಕೋ ನತಾರಾಧ್ಯಃ ॥ 88 ॥

ನಯವಿನ್ನವಗ್ರಹಾರ್ಚ್ಯೋ ನಖಯೋಧೀ ಪಾತು ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಾ ನಃ ।
ಮಲಯಜಲಿಪ್ತೋ ಮದಹಾ ಮಲ್ಲೀಸೂನಾರ್ಚಿತೋ ಮಹಾವೀರಃ ॥ 89 ॥

ಮರುದರ್ಚಿತೋ ಮಹೀಯಾನ್ಮಂಜುಧ್ವಾನೋಽವತಾನ್ಮುರಾರ್ಯಂಶಃ ।
ಮಾಯಾಕೂಟವಿನಾಶೀ ಮುದಿತಾತ್ಮಾ ಸುಖಿತನಿಜಭಕ್ತಃ ॥ 90 ॥

ಸಕಲಪ್ರದಃ ಸಮರ್ಥಃ ಸರ್ವಾರಾಧ್ಯಃ ಸವಪ್ರಿಯಃ ಸಾರಃ ।
ಸಕಲೇಶಃ ಸಮರಹಿತಃ ಸುಕೃತೀ ನಃ ಪಾತು ಸೂದಿತಾರಾತಿಃ ॥ 91 ॥

ಪರಿಧೃತಹರಿತಸುವಾಸಾಃ ಪಾಣಿಪ್ರೋದ್ಯತ್ಸುಧಾಕುಮ್ಭಃ ।
ಪ್ರವರಃ ಪಾವಕಕಾನ್ತಿಃ ಪಟುನಿನದಃ ಪಾತು ಪಂಜರಾವಾಸೀ ॥ 92 ॥

ಪಂಡಿತಪೂಜ್ಯಃ ಪೀನಃ ಪಾಯಾತ್ಪಾತಾಲಪತಿತವಸುರಕ್ಷೀ ।
ಪಂಕೇರುಹಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಃ ನೇತ್ರಾನನ್ದೋ ನುತಿಪ್ರಿಯೋ ನೇಯಃ ॥ 93 ॥

ನವಚಮ್ಪಕಮಾಲಾಭೃನ್ನಾಕೌಕಾ ನಾಕಿಹಿತಕೃನ್ನಃ ।
ನಿಸ್ತೀರ್ಣಸಂವಿದವ್ಯಾನ್ನಿಷ್ಕಾಮೋ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರುದ್ವೇಗಃ ॥ 94 ॥

ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಿದ್ಧಪ್ರಿಯಕೃತ್ಸಾಧ್ಯಾರಾಧ್ಯಃ ಸುಖೋದ್ವಹಃ ಸ್ವಾಮೀ ।
ಸಾಗರತೀರವಿಹಾರೀ ಸೌಮ್ಯಃ ಪಾಯಾತ್ಸುಖೀ ಸಾಧುಃ ॥ 95 ॥

ಸ್ವಾದುಫಲಾಶೀ ಗಿರಿಜಾರಾಧ್ಯೋ ಗಿರಿಸನ್ನಿಭೋ ಗಮಯೇತ್ ।
ಗಾತ್ರದ್ಯುತಿಜಿತರುಕ್ಮೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗುಹವನ್ದಿತೋ ಗೋಪ್ತಾ ॥ 96 ॥

ಗಗನಾಭೋ ಗತಿದಾಯೀ ಗೀರ್ಣಾಹಿರ್ಗೋನಸಾರಾತಿಃ ।
ರಮಣಕನಿಲಯೋ ರೂಪೀ ರಸವಿದ್ರಕ್ಷಾಕರೋ ರಕ್ಷೇತ್ ॥ 97 ॥

ರುಚಿರೋ ರಾಗವಿಹೀನೋ ರಕ್ತೋ ರಾಮೋ ರತಿಪ್ರಿಯೋ ರವಕೃತ್ ।
ತತ್ವಪ್ರಿಯಸ್ತನುತ್ರಾಲಂಕೃತಮೂರ್ತಿಸ್ತುರಂಗಗತಿರವ್ಯಾತ್ ॥ 98 ॥

ತುಲಿತಹರಿರ್ನಸ್ತುಮ್ಬುರುಗೇಯೋ ಮಾಲೀ ಮಹರ್ಧಿಮಾನ್ಮೌನೀ ।
ಮೃಗನಾಥವಿಕ್ರಮೋಽವ್ಯಾನ್ಮುಷಿತಾರ್ತಿರ್ದೀನಭಕ್ತಜನರಕ್ಷೀ ॥ 99 ॥

ದೋಧೂಯಮಾನಭುವನೋ ದೋಷವಿಹೀನೋ ದಿನೇಶ್ವರಾರಾಧ್ಯಃ ।
ದುರಿತವಿನಾಶೀ ದಯಿತೋ ದಯತಾಂ ದಾಸೀಕೃತತ್ರಿದಶಃ ॥ 100 ॥

ದನ್ತದ್ಯುತಿಜಿತಕುನ್ದೋ ದಂಡಧರೋ ದುರ್ಗತಿಧ್ವಂಸೀ ।
ವನ್ದಿಪ್ರಿಯೋ ವರೇಣ್ಯೋ ವೀರ್ಯೋದ್ರಿಕ್ತೋ ವದಾನ್ಯವರದೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 101 ॥

ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೇಯಕೀರ್ತಿರ್ವರ್ಧಿಷ್ಣುರ್ವಾರಿತಾಘಕೂಟೋ ನಃ ।
ವಸುದೋ ವಸುಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಾದ್ವಸುಪೂಜ್ಯೋ ಗರ್ಭವಾಸವಿಚ್ಛೇದೀ ॥ 102 ॥

ಗೋದಾನನಿರತಸುಖಕೃದ್ಗೋಕುಲರಕ್ಷೀ ಗವಾಂ ನಾಥಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ಗಭೀರೋ ಗೋಲೇಶಃ ಪಾತು ಗೌತಮಾರಾಧ್ಯಃ ॥ 103 ॥

ಗತಿಮಾನ್ಗರ್ಗನುತೋ ನಶ್ಚರಿತಾದಿಮಪೂಜನಾಧ್ವಗಪ್ರಿಯಕೃತ್ ।
ಚಾಮೀಕರಪ್ರದಾಯೀ ಚಾರುಪದೋಽವ್ಯಾಚ್ಚರಾಚರಸ್ವಾಮೀ ॥ 104 ॥

ಚನ್ದನಚರ್ಚಿತದೇಹಶ್ಚನ್ದನರಸಶೀತಲಾಪಾಂಗಃ ।
ಚರಿತಪವಿತ್ರಿತಭುವನಶ್ಚಾದೂಕ್ತಿಃ ಪಾತು ಚೋರವಿಧ್ವಂಸೀ ॥ 105 ॥

ಚಂಚದ್ಗುಣನಿಕರೋ ನಃ ಸುಭರಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಮ್ಬರಃ ಸುಭದ್ರೋಽವ್ಯಾತ್ ।
ಸೂದಿತಖಲಃ ಸುಭಾನುಃ ಸುನ್ದರಮೂರ್ತಿಃ ಸುಖಾಸ್ಪದಃ ಸುಮತಿಃ ॥ 106 ॥

ಸುನಯಃ ಸೋಮರಸಾದಿಪ್ರಿಯಕೃತ್ಪಾಯಾದ್ವಿರಕ್ತೇಡ್ಯಃ ।
ವೈದಿಕಕರ್ಮಸುತೃಪ್ತೋ ವೈಖಾನಸಪೂಜಿತೋ ವಿಯಚ್ಚಾರೀ ॥ 107 ॥

ವ್ಯಕ್ತೋ ವೃಷಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಾದ್ವೃಷದೋ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿವಿರಾಡ್ ವಿದಿತಃ ।
ಪರಿಪಾಲಿತವಿಹಗಕುಲಃ ಪುಷ್ಟಃ ಪೂರ್ಣಾಶಯಃ ಪುರಾಣೇಡ್ಯಃ ॥ 108 ॥

ಪೀರಧೃತಪನ್ನಗಶೇಲಃ ಪಾರ್ಥಿವವನ್ದ್ಯಃ ಪದಾಹೃತದ್ವಿರದಃ ।
ಪರಿನಿಷ್ಠಿತಕಾರ್ಯೋಽವ್ಯಾತ್ಪರಾರ್ಧ್ಯಹಾರಃ ಪರಾತ್ಮಾ ನಃ ॥ 109 ॥

ತನ್ವೀಡ್ಯಸ್ತುಂಗಾಂಸಸ್ತ್ಯಾಗೀ ತೂರ್ಯಾದಿವಾದ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಃ ।
ತಪ್ತದ್ರುತಕನಕಾಂಗದಧಾರೀ ದದ್ಯಾದ್ಧನಂ ತೃಪ್ತಿಃ ॥ 110 ॥

ತೃಷ್ಣಾಪಾಶಚ್ಛೇದೀ ತ್ರಿಭುವನಮಹಿತಸ್ತ್ರಯೀಧರಸ್ತರ್ಕಃ ।
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತಸ್ತಾಮಸಗುಣನಾಶೀ ತರ್ಕ್ಯತಾಂ ತಪಸ್ಸಿನ್ಧುಃ ॥ 111 ॥

ತೀರ್ಥಸ್ತ್ರಿಸಮಯಪೂಜ್ಯಸ್ತುಹಿನೋರುಸ್ತೀರ್ಥಕೃತ್ತಟಸ್ಥೋ ನಃ ।
ತುರಗಪತಿಸೇವಿತೋಽವ್ಯಾತ್ತ್ರಿಪುರಾರಿಶ್ಲಾಘಿತಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ ॥ 112 ॥

ಪಾಷಾಂಡತೂಲದಹನಃ ಪ್ರೇಮರಸಾರ್ದ್ರಃ ಪರಾಕ್ರಮೀ ಪೂರ್ವಃ ।
ಪ್ರೇಂಖತ್ಕುಂಡಲಗಂಡಃ ಪ್ರಚಲದ್ಧಾರಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಮತಿರವ್ಯಾತ್ ॥ 113 ॥

ಪ್ರಚುರಯಶಾಃ ಪ್ರಭುನಮ್ಯೋ ರಸದೋ ರೂಪಾಧರೀಕೃತಸ್ವರ್ಣಃ ।
ರಸನಾನೃತ್ಯದ್ವಿದ್ಯೋ ರಮ್ಭಾದಿಸ್ತುತ್ಯಚಾರುಚರಿತೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 114 ॥

ರಂಹಸ್ಸಮೂಹರೂಪೀ ರೋಷಹರೋ ರಿಕ್ತಸಾಧುಧನದಾಯೀ ।
ರಾಜದ್ರತ್ನಸುಭೂಷೋ ರಹಿತಾಘೌಘೋ ರಿರಂಸುರವ್ಯಾನ್ನಃ ॥ 115 ॥

ಷಟ್ಕಾಲಪೂಜನೀಯಃ ಷಡ್ಗುಣರತ್ನಾಕರಃ ಷಡಂಗಜ್ಞಃ ।
ಷಡ್ರಸವೇದೀ ಷಂಡಾವೇದ್ಯಃ ಷಡ್ದರ್ಶನೀಪ್ರದಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 116 ॥

ಷಡ್ವಿಂಶತಿ ತತ್ವಜ್ಞಃ ಷಡ್ರಸಭೋಜೀ ಷಡಂಗವಿತ್ಪೂಜ್ಯಃ ।
ಷಡ್ಜಾದಿಸ್ವರವೇದೀ ಯುಗವೇದೀ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯೋಗ್ಯಃ ॥ 117 ॥

ಯಾತ್ರೋದ್ಯುಕ್ತಶುಭಂ ಯುರ್ಯುಕ್ತಿಜ್ಞೋ ಯೌವನಾಶ್ವಸಮ್ಪೂಜ್ಯಃ ।
ಯುಯುಧಾನೋ ಯುದ್ಧಜ್ಞೋ ಯುಕ್ತಾರಾಧ್ಯೋ ಯಶೋಧನಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 118 ॥

ವಿದ್ಯುನ್ನಿಭೋ ವಿವೃದ್ಧೋ ವಕ್ತಾ ವನ್ದ್ಯೋ ವಯಃಪ್ರದೋ ವಾಚ್ಯಃ ।
ವರ್ಚಸ್ವೀ ವಿಶ್ವೇಶೋ ವಿಧಿಕೃತ್ ಪಾಯಾದ್ವಿಧಾನಜ್ಞಃ ॥ 119 ॥

ದೀಧಿತಿಮಾಲಾಧಾರೀ ದಶದಿಗ್ಗಾಮಿ ದೃಢೋಜ್ಜ್ವಲತ್ಪಕ್ಷಃ ।
ದಂಷ್ಟ್ರಾರುಚಿರಮುಖೋಽವ್ಯಾದ್ದವನಾಶೋಽಸ್ಮಾನ್ಮಹೋದಯೋ ಮುದಿತಃ ॥ 120 ॥

ಮೂದಿತಕಷಾಯೋ ಮೃಗ್ಯೋ ಮನೋಜವೋ ಹೇತಿಭೃದ್ವನ್ದ್ಯಃ ।
ಹೈಯಂಗವೀನಭೋಕ್ತಾ ಹಯಮೇಧಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 121 ॥

ಹೇಮಾಬ್ಜಹಾರಧಾರೀ ಹೇಲೀ ಹೇತೀಶ್ವರಪ್ರಣಯೀ ।
ಹಠಯೋಗಕೃತ್ಸುಸೇವ್ಯೋ ಹರಿಭಕ್ತಃ ಪಾತು ಹರಿಪುರಃಸ್ಥಾಯೀ ॥ 122 ॥

ಹಿತದಃ ಸುಪೃಷ್ಠರಾಜದ್ಧರಿರವ್ಯಾತ್ಸೌಮ್ಯವೃತ್ತೋ ನಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಯುದ್ಭವಃ ಸುರಮ್ಯಃ ಸೌಧೀಭೂತಶ್ರುತಿಃ ಸುಹೃದ್ವನ್ದ್ಯಃ ॥ 123 ॥

ಸಗರಸ್ಯಾಲಃ ಸತ್ಪಥಚಾರೀ ಸನ್ತಾನವೃದ್ಧಿಕೃತ್ಸುಯಶಾಃ ।
ವಿಜಯೀ ವಿದ್ವತ್ಪ್ರವರೋ ವರ್ಣ್ಯೋಽವ್ಯಾದ್ವೀತರಾಗಭವನಾಶೀ ॥ 124 ॥

ವೈಕುಂಠಲೋಕವಾಸೀ ವೈಶ್ವಾನರಸನ್ನಿಭೋ ವಿದಗ್ಧೋ ನಃ ।
ವೀಣಾಗಾನಸುರಕ್ತೋ ವೈದಿಕಪೂಜ್ಯೋ ವಿಶುದ್ಧೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 125 ॥

ನರ್ಮಪ್ರಿಯೋ ನತೇಡ್ಯೋ ನಿರ್ಭೀಕೋ ನನ್ದನೋ ನಿರಾತಂಕಃ ।
ನನ್ದನವನಚಾರ್ಯವ್ಯಾನ್ನಗಾಗ್ರನಿಲಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ್ಯಃ ॥ 126 ॥

ನಿರುಪದ್ರವೋ ನಿಯನ್ತಾ ಪ್ರಯತಃ ಪರ್ಣಾಶಿಭಾವಿತಃ ಪಾತು ।
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಃ ಪವಿತ್ರಃ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪ್ರಿಯಂವದಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ॥ 127 ॥

ಪರಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಭೇದೀ ಪರನುನ್ನಗ್ರಹಭವಾರ್ತಿವಿಚ್ಛೇದೀ ।
ಪರನುನ್ನಗ್ರಹದಾಹೀ ಕ್ಷಾಮಕ್ಷೋಭಪ್ರಣಾಶನಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 128 ॥

ಕ್ಷೇಮೀಕ್ಷೇಮಕರೋ ನಃ ಕ್ಷೌದ್ರರಸಾಶೀ ಕ್ಷಮಾಭೂಷಃ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಾಶ್ರಿತಾಪರಾಧಃ ಕ್ಷುಧಿತಜನಾನ್ನಪ್ರದಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 129 ॥

ಕ್ಷೌಮಾಮ್ಬರಶಾಲೀ ನಃ ಕ್ಷವಥುಹರಃ ಕ್ಷೀರಭುಕ್ಪಾತು ।
ಯನ್ತ್ರಸ್ಥಿತಶ್ಚ ಯಾಗೋದ್ಯುಕ್ತಸ್ವರ್ಣಪ್ರದೋ ಯುತಾನನ್ದಃ ॥ 130 ॥

ಯತಿವನ್ದಿತಚರಣಾಬ್ಜೋ ಯತಿಸಂಸೃತಿದಾಹಕೋ ಯುಗೇಶಾನಃ ।
ಯಾಚಕಜನಹಿತಕಾರೀ ಯುಗಾದಿರವ್ಯಾದ್ಯುಯುತ್ಸುರ್ನಃ ॥ 131 ॥

ಯಾಗಫಲರೂಪವೇತ್ತಾ ಧೃತಿಮಾನ ಧೈರ್ಯೋದಧಿರ್ಧ್ಯೇಯಃ ।
ಧೀಧಿಕ್ಕೃತಕುಮತೋಽವ್ಯಾದ್ಧರ್ಮೋದ್ಯುಕ್ತಪ್ರಿಯೋ ಧರಾಗ್ರಸ್ಥಃ ॥ 132 ॥

ಧೀನಿರ್ಜಿತಧಿಷಣೋಽಸ್ಮಾನ್ಧೀಮತ್ಪ್ರವರಾರ್ಥಿತೋ ಧರಃ ಪಾತು ।
ಧೃತವೈಕುಂಠೇಶಾನೋ ಮತಿಮದ್ ಧ್ಯೇಯೋ ಮಹಾಕುಲೋದ್ಭೂತಃ ॥ 133 ॥

ಮಂಡಲಗತಿರ್ಮನೋಜ್ಞೋ ಮನ್ದಾರಪ್ರಸವಧಾರೀ ನಃ ।
ಮಾರ್ಜಾರದಂಶನೋದ್ಭವರೋಗಧ್ವಂಸೀ ಮಹೋದ್ಯಮಃ ಪಾತು ॥ 134 ॥

ಮೂಷಿಕವಿಷದಾಹೀ ನೋ ಮಾತಾ ಮೇಯೋ ಹಿತೋದ್ಯುಕ್ತಃ ।
ಹೀರೋಜ್ಜ್ವಲಭೂಷೋಽವ್ಯಾದ್ಧೃದ್ರೋಗಪ್ರಶಮನೋ ಹದ್ಯಃ ॥ 135 ॥

ಹತ್ಪುಂಡರೀಕನಿಲಯೋ ಹೋರಾಶಾಸ್ರಾರ್ಥವಿದ್ಧೋತಾ ।
ಹೋಮಪ್ರಿಯೋ ಹತಾರ್ತಿರ್ಹುತವಹಜಾಯಾವಸಾನಮನ್ತ್ರೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 136 ॥

ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರಾರಾಧ್ಯಸ್ತಾನ್ತ್ರಿಕಜನಸೇವಿತಸ್ತತ್ವಮ್ ।
ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕೋಽವ್ಯಾತ್ ತಪನೀಯಭ್ರಾಜಮಾನಪಕ್ಷೋ ನಃ ॥ 137 ॥

ತ್ವಗ್ಭವರೋಗವಿಮರ್ದೀ ತಾಪತ್ರಯಹಾ ತ್ವರಾನ್ಯಿತಃ ಪಾತು ।
ತಲತಾಡನನಿಹತಾರಿರ್ನೀವಾರಾನ್ನಪ್ರಿಯೋ ನೀತಿಃ ॥ 138 ॥

ನೀರನ್ಧ್ರೋ ನಿಷ್ಣಾತೋ ನೀರೋಗೋ ನಿರ್ಜ್ವರೋ ನೇತಾ ।
ನಿರ್ಧಾರ್ಯೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನೈಯಾಯಿಕಸೌಖ್ಯದಾಯ್ಯವ್ಯಾತ್ ॥ 139 ॥

ಗೌರವಭೃದ್ಗಣಪೂಜ್ಯೋ ಗರ್ವಿಷ್ಠಾಹಿಪ್ರಭಂಜನಶ್ಚ ಗುರುಃ ।
ಗುರುಭಕ್ತೋ ಗುಲ್ಮಹರೋ ಗುರುದಾಯೀ ಗುತ್ಸಭೃತ್ಪಾತು ॥ 140 ॥

ಗಣ್ಯೋ ಗರಿಷ್ಠಮೂರ್ತೀ ರಜೋಹರೋ ರಾಂಕವಾಸ್ತರಣಃ ।
ರಶನಾರಂಜಿತಮಧ್ಯೋ ರೋಗಹರಃ ಪಾತು ರುಕ್ಮಸೂನಾರ್ಚ್ಯಃ ॥ 141 ॥

ರಲ್ಲಕಸಂವ್ಯಾನೋಽವ್ಯಾದ್ರೋಚಿಷ್ಣೂ ರೋಚನಾಗ್ರನಿಲಯೋ ನಃ ।
ರಂಗೇಡ್ಯೋ ರಯಸಚಿವೋ ಡೋಲಾಯಿತನಿಗಮಶಾಯೀ ಚ ॥ 142 ॥

ಢಕ್ಕಾನಾದಸುತೃಪ್ತೋ ಡಿಮ್ಭಪ್ರಿಯಕೃಚ್ಚ ಡುಂಡುಭಾರಾತಿಃ ।
ಡಹುರಸಮಿಶ್ರಾನ್ನಾದೀ ಡಿಂಡಿಮರವತೃಪ್ತಮಾನಸಃ ಪಾಯಾತ್ ॥ 143 ॥

ಡಮ್ಭಾದಿದೋಷಹೀನೋ ಡಮರಹರೋ ಡಮರುನಾದಸನ್ತುಷ್ಟಃ ।
ಡಾಕಿನ್ಯಾದಿ ಕ್ಷ್ರುದ್ರಗ್ರಹಮರ್ದೀ ಪಾಂಚರಾತ್ರಪೂಜ್ಯೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 144 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಪ್ರವರಗುಣಃ ಪ್ರಸರತ್ಕೀರ್ತಿಃ ಪ್ರಚಂಡದೋರ್ದಂಡಃ ।
ಪತ್ರೀ ಪಣಿತಗುಣೌಘಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾಭೀಷ್ಟಃ ಪರಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 145 ॥

ಚಿದ್ರೂಪೀ ಚಿತ್ತಜ್ಞಶ್ಚೇತನಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಚೋದನಾರ್ಥಜ್ಞಃ ।
ಚಿಕುರಧೃತಹಲ್ಲಕೋಽವ್ಯಾಚ್ಚಿರಜೀವೀ ಚಿದ್ಧನಶ್ಚಿತ್ರಃ ॥ 146 ॥

ಚಿತ್ರಕರಶ್ಚಿನ್ನಿಲಯೋ ದ್ವಿಜವರ್ಯೋ ದಾರಿತೇತಿರವ್ಯಾನ್ನಃ ।
ದೀಪ್ತೋ ದಸ್ಯುಪ್ರಾಣಪ್ರಹರೋ ದುಷ್ಕೃತ್ಯನಾಶಕೃದ್ದಿವ್ಯಃ ॥ 147 ॥

ದುರ್ಬೋಧಹರೋ ದಂಡಿತದುರ್ಜನಸಂಘೋ ದುರಾತ್ಮದೂರಸ್ಥಃ ।
ದಾನಪ್ರಿಯೋ ಯಮೀಶೋ ಯನ್ತ್ರಾರ್ಚಕಕಾಮ್ಯದಃ ಪಾತು ॥ 148 ॥

ಯೋಗಪರೋ ಯುತಹೇತಿರ್ಯೋಗಾರಾಧ್ಯೋ ಯುಗಾವರ್ತಃ ।
ಯಜ್ಞಾಂಗೋ ಯಜ್ವೇಡ್ಯೋ ಯಜ್ಞೋದ್ಭೂತೋ ಯಥಾರ್ಥೋಽವ್ಯಾತ್ ॥ 149 ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ನಿತಾನ್ತರಕ್ಷೀ ವಾಣೀಶಸಮೋ ದಿಶೇತ್ಸಾಧುಃ ।
ಯಜ್ಞಸ್ವಾಮೀ ಮಂಜುರ್ಗರುಡೋ ಲಮ್ಬೋರುಹಾರಭೂತ್ ಕುಶಲಮ್ ॥ 150 ॥

ಪಂಚಾಶದುತ್ತರಶತಶ್ಲೋಕಾರ್ಯಾಸ್ತುತಿರಿಯಂ ಖಗೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ।
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರಚಿತಾ ಪಠತಾಂ ಕುರ್ಯಾದಭೀಪ್ಸಿತಂ ಸಕಲಮ್ ॥ 151 ॥

ಸುಪರ್ಣೋಸೀತ್ಯಾದಿಶ್ರುತಿಘಟಕವರ್ಣೈಃ ಖಗಪತೇ
ತಥಾಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಣೈರ್ಘಟಿತಮುಖವರ್ಣಾ ಸ್ತುತಿರಿಯಮ್ ।
ಚತುಸ್ತನ್ತ್ರ ಶ್ರೀಮದ್ವಿಬುಧವರಕೃಷ್ಣಾರ್ಯರಚಿತಾ
ಸಹಸ್ರಢ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ಜಗತಿ ವಿಹಗೇನ್ದ್ರಸ್ಯ ಜಯತು ॥ 152 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗರುಡಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

(ಸುಪರ್ಣೋಽಸಿ-ತೈ।ಸಂ। 4-42 ಗಾಯತ್ರೀ ತೈ। ಆ। 10।1)

(ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಕರುಣಾಸಂವರ್ಧಿತಾತ್ಮತತ್ತ್ವಾವಬೋಧಸ್ಯ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಿಃ ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top