1008 - Sahasranamavali

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગુહ્યનામૌચ્છિષ્ટગણેશાનસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અસ્ય શ્રીગુહ્યનામસહસ્રાખ્યગણેશાનસહસ્રનામસ્તોત્રમાલામહામન્ત્રસ્ય
ગણકઃ ઋષિઃ, ગાયત્રી ચ્છન્દઃ ઉચ્છિષ્ટમહાગણેશાનો દેવતા ૐ બીજં,
સ્વાહા શક્તિઃ ગં કીલકમ્ ॥

શ્રીમદુચ્છિષ્ટમહાગણેશાનપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે પારાયણે વિનિયોગઃ ॥

ૐ હસ્તિમુખાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
લમ્બોદરાય તર્જનીભ્યાં નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ઉચ્છિષ્ટમહાત્મને મધ્યમાભ્યાં નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
આં ક્રોં હ્રીં ક્લીં હ્રીં હું ઘે ઘે અનામિકાભ્યાં નમઃ કવચાય હુમ્ ।
ઉચ્છિષ્ટાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
સ્વાહા કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ભૂર્ભુવઃ સુવરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ॥

ધ્યાનમ્-
શરચાપગુણાઙ્કુશાન્ સ્વહસ્તૈઃ દધતં રક્તસરોરુહે નિષણ્ણમ્ ।
વિગતામ્બરજાયયા પ્રવૃત્તં સુરતે સન્તતમાશ્રયે ગણેશમ્ ॥

શરાન્ ધનુઃ પાશસૃણી સ્વહસ્તૈઃ દધાનમારક્તસરોરુહસ્થમ્ ।
વિવસ્ત્રપત્ન્યાં સુરતપ્રવૃત્તં ઉચ્છિષ્ટમમ્બાસુતમાશ્રયેઽહમ્ ॥

લં પૃથિવ્યાત્મને ગન્ધં કલ્પયામિ નમઃ ।
હં આકાશાત્મને પુષ્પાણિ કલ્પયામિ નમઃ ।
યં વાય્વાત્મને ધૂપં કલ્પયામિ નમઃ ।
રં અગ્ન્યાત્મને દીપં કલ્પયામિ નમઃ ।
વં અમૃતાત્મનેઽમૃતં મહાનૈવેદ્યં કલ્પયામિ નમઃ ।

॥ શ્રીઃ ॥

મહાગણાધિનાથાખ્યોઽષ્ટાવિંશત્યક્ષરાત્મકઃ ।
તારશ્રીશક્તિકન્દર્પભૂસ્મૃતિબિન્દુસંયુતઃ ॥ ૧ ॥

ઙેન્તગણપતિપ્રોક્તો વરવરદસંયુતઃ ।
સર્વજનદ્વિતીયાન્ત આદિત્યશિવસંયુતઃ ॥ ૨ ॥

વશમાનયસંયુક્તો વહ્નિજાયાસમર્પિતઃ ।
ગણકમુનિસન્દૃષ્ટો નિચૃદ્ગાયત્રભાષિતઃ ॥ ૩ ॥

સુરાદિવન્દ્યપાદાબ્જો મનુરાજવિજૃમ્ભિતઃ ।
ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થો રત્નદ્વીપસ્ય મધ્યગઃ ॥ ૪ ॥

તરઙ્ગમાલિકાધૌતશીતતરામલાલયઃ ।
કલ્પપાદપસંશોભિમણિભૂમિવિરાજિતઃ ॥ ૫ ॥

મૃદુવાતસમાનીતદિવ્યગન્ધનિષેવિતઃ ।
નાનાકુસુમસઙ્કીર્ણઃ પક્ષિવૃન્દરવપ્રિયઃ ॥ ૬ ॥

યુગપદૃતુષટ્કેન સંસેવિતપદદ્વયઃ ।
નવરત્નસમાવિદ્ધસિંહાસનસમાસ્થિતઃ ॥ ૭ ॥

જપાપુષ્પતિસ્કારિરક્તકાન્તિસમુજ્જ્વલઃ ।
વલ્લભાશ્લિષ્ટવામાઙ્ગ એકાદશકરાન્વિતઃ ॥ ૮ ॥

રત્નકુમ્ભાઢ્યશુણ્ડાગ્રો બીજાપૂરી ગદાધરઃ ।
ઇક્ષુચાપધરઃ શૂલી ચક્રપાણિઃ સરોજભૃત્ ॥ ૯ ॥

પાશી ધૃતોત્પલઃ શાલીમઞ્જરીભૃત્ સ્વદન્તભૃત્ ।
પઞ્ચાવરણચક્રેશઃ ષડામ્નાયપ્રપૂજિતઃ ॥ ૧૦ ॥

મૂલમન્ત્રાઢ્યપૂજાઙ્કઃ ષડઙ્ગપરિવારિતઃ ।
પરૌઘપૂજનાતુષ્ટો દિવ્યૌઘાદિનિષેવિતઃ ॥ ૧૧ ॥

શ્રીશ્રીપતિસન્તુષ્ટો ગિરિજાતત્પતિપ્રિયઃ ।
રતિમન્મથસમ્પ્રીતો મહીવરાહપૂજિતઃ ॥ ૧૨ ॥

ઋદ્ધ્યામોદપ્રપૂજાકઃ સમૃદ્ધિતત્પતિપ્રિયઃ ।
કાન્તિસુમુખસુપ્રીતો મદનાવતિકદુર્મુખઃ ॥ ૧૩ ॥

મદદ્રવાવિઘ્નપૂજ્યો દ્રાવિણીવિઘ્નકર્તૃકઃ ।
વસુધારાશઙ્ખપૂજ્યો વસુમતિકપદ્મકઃ ॥ ૧૪ ॥

બ્રાહ્મીપ્રિય ઈશ્વરીશઃ કૌમારીસેવિતાઙ્ઘ્રિકઃ ।
વૈષ્ણવ્યર્ચિતપદ્દ્વન્દ્વો વારાહીસેવિતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૧૫ ॥

ઇદ્રાણીપૂજિતશ્રીકશ્ચામુણ્ડાશ્રિતપાદુકઃ ।
મહાલક્ષ્મીમહામાતૃસમ્પૂજિતપદદ્વયઃ ॥ ૧૬ ॥

ઐરાવતસમારૂઢવજ્રહસ્તેન્દ્રપૂજિતઃ ।
અજોપરિ સમારૂઢશક્તિહસ્તાગ્નિસેવિતઃ ॥ ૧૭ ॥

મહિષારૂઢદણ્ડાઢ્યયમદેવપ્રપૂજિતઃ ।
નરારોહિખડ્ગહસ્તનિરૃત્યાશ્રિતપાદુકઃ ॥ ૧૮ ॥

મકરવાહનારૂઢપાશાઢ્યવરુણાર્ચિતઃ ।
રુરોરુપરિસન્તિષ્ઠદ્ધ્વજાઢ્યશ્વસનાર્ચિતઃ ॥ ૧૯ ॥

અશ્વવાહનશઙ્ખાઢ્યસોમદેવપ્રપૂજિતઃ ।
વૃષભવાહનારૂઢત્રિશૂલાઢ્યેશસેવિતઃ ॥ ૨૦ ॥

પઞ્ચાવરણપૂજોદ્યત્કારુણ્યાકુલમાનસઃ ।
પઞ્ચાવૃતિનમસ્યાકભક્તવાઞ્છાપ્રપૂરણઃ ॥ ૨૧ ॥

એકમૂર્તિરષ્ટમૂર્તિઃ પઞ્ચાશન્મૂર્તિભેદકઃ ।
બ્રહ્મચારિસમાખ્યાકઃ પત્નીસમ્યુતમૂર્તિકઃ ॥ ૨૨ ॥

નગ્નપત્નીસમાશ્લિષ્ટઃ સુરતાનન્દતુન્દિલઃ ।
સુમબાણેક્ષુકોદણ્ડપાશાઙ્કુશવરાયુધઃ ॥ ૨૩ ॥

કામિનીચુમ્બનાયુક્તસદાલિઙ્ગનતત્પરઃ ।
અણ્ડકર્ણકપોલાખ્યત્રિસ્થાનમદવારિરાટ્ ॥ ૨૪ ॥

મદાપોલુબ્ધમધુપૈર્વિચુમ્બિતકપોલકઃ ।
કામુકઃ કામિનીકાન્તઃ કાન્તાધરમધુવ્રતઃ ॥ ૨૫ ॥

કામિનીહૃદયાકર્ષી વશાગણનિષેવિતઃ ।
ઐરાવતાદિદિઙ્નાગમિથુનાષ્ટકપૂજિતઃ ॥ ૨૬ ॥

સદા જાયાશ્રિતોઽશ્રાન્તો નગ્નોપાસકપૂજિતઃ ।
માંસાશી વારુણીમત્તો મત્સ્યભુઙ્ મૈથુનપ્રિયઃ ॥ ૨૭ ॥

મુદ્રાસપ્તકસમ્પ્રીતો મપઞ્ચકનિષેવિતઃ ।
પઞ્ચાઙ્ગરાગસુપ્રીતઃ શૃઙ્ગારરસલમ્પટઃ ॥ ૨૮ ॥

કર્પૂરવીટીસૌગન્ધ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટઃ ।
ઉપાસકવરિષ્ઠાસ્યવીટ્યા મૌક્યનિરાસકઃ ॥ ૨૯ ॥

યોન્યાહિતસુશુણ્ડાકો યોનિલાલનલાલસઃ ।
ભગામોદસમાશ્વાસી ભગચુમ્બનલમ્પટઃ ॥ ૩૦ ॥

કાન્તાકુચસમાલિઙ્ગિશુણ્ડામણ્ડિતવિગ્રહઃ ।
ઉચ્છિષ્ટાખ્યગણેશાન ઉચ્છિષ્ટાસ્વાદિસિદ્ધિદઃ ॥ ૩૧ ॥

ઉચ્છિષ્ટપૂજનરત ઉચ્છિષ્ટજપસિદ્ધિદઃ ।
ઉચ્છિષ્ટહોમસમ્પ્રીત ઉચ્છિષ્ટવ્રતધારકઃ ॥ ૩૨ ॥

ઉચ્છિષ્ટતર્પણપ્રીત ઉચ્છિષ્ટમાર્જને રતઃ ।
ઉચ્છિષ્ટબ્રાહ્મણકુલસન્તર્પણસુસાધિતઃ ॥ ૩૩ ॥

ઉચ્છિષ્ટવિઘ્નરાજેન્દ્ર ઉચ્છિષ્ટવસ્તુપૂજિતઃ ।
ઉચ્છિષ્ટમન્ત્રસઞ્જાપિસર્વસિદ્ધિપ્રકાશકઃ ॥ ૩૪ ॥

ઉચ્છિષ્ટોપચારરત ઉચ્છિષ્ટોપાસ્તિસિદ્ધિદઃ ।
મદિરાનન્દસન્તોષી સદામત્તો મદોદ્ધતઃ ॥ ૩૫ ॥

મધુરાશી મધૂદ્રિક્તો મધુપાનપરાયણઃ ।
મધુસ્નાનપરામોદો માધુર્યૈકરસાશ્રયઃ ॥ ૩૬ ॥

મદિરાસિન્ધુસમ્ભૂતઃ સુધામજ્જનતત્પરઃ ।
મદિરામ્બુધિસંસ્થાયી મદિરામજ્જને રતઃ ॥ ૩૭ ॥

મદિરાતર્પણપ્રીતો મદિરામાર્જનાદૃતઃ ।
મદિરામોદસન્તોષી મદિરામોદલોલુપઃ ॥ ૩૮ ॥

કાદમ્બરીરસોન્મત્તઃ કાદમ્બરીપ્રિયાશ્રિતઃ ।
દ્રાક્ષારસસમાહ્લાદી દ્રાક્ષારસમદોલ્વણઃ ॥ ૩૯ ॥

વારુણીમદઘૂર્ણામ્બો વારુણીમદવિહ્વલઃ ।
નારિકેલરસાસ્વાદી નારિકેલમધુપ્રિયઃ ॥ ૪૦ ॥

તાલફલરસોન્મત્તો તાલમદ્યપરાયણઃ ।
પાનસમદ્યસુપ્રીતઃ કદલીમદ્યપાનકઃ ॥ ૪૧ ॥

દાડિમીરસસમ્પ્રીતો ગૌડપાનકલમ્પટઃ ।
પૌષ્પીપાનસદામત્તઃ પૌષ્પીકરણ્ડમણ્ડિતઃ ॥ ૪૨ ॥

યુવતીસુરતાસક્તો યુવૈતીમણિતે રતઃ ।
મોદપ્રમોદકૃત્સઙ્ગો ભૈરવાનન્દવત્સલઃ ॥ ૪૩ ॥

શુક્લસેવ્યઃ શુક્લતુષ્ટઃ શુક્લસિદ્ધિવરપ્રદઃ ।
શુક્લધાતુમહઃ પૂજ્ય ઓજશ્શક્તિપ્રકાશનઃ ॥ ૪૪ ॥

શુક્રાદિમાન્ત્રિકૈર્ધુર્યૈરર્ધરાત્રપ્રપૂજિતઃ ।
મુક્તકચ્છો મુક્તકેશો નગ્નકાન્તાસમાશ્રિતઃ ॥ ૪૫ ॥

તામ્બૂલચર્વણાયુક્તઃ કર્પૂરવીટિકામદઃ ।
કાન્તાચર્વિતતામ્બૂલરસાસ્વાદનલમ્પટઃ ॥ ૪૬ ॥

વિશેષતઃ કલિયુગે સિદ્ધિદઃ સુરપાદપઃ ।
મહાપદ્માદિખર્વાન્તનિધિપૌષ્કલ્યપોષકઃ ॥ ૪૭ ॥

સ્વલ્પાયાસસુસમ્પ્રીતઃ કલૌ તૂર્ણફલપ્રદઃ ।
પિતૃકાનનસંસ્થાયી પિતૃકાનનસિદ્ધિદઃ ॥ ૪૮ ॥

માચીપત્રસમારાધ્યો બૃહતીપત્રતોષિતઃ ।
દૂર્વાયુગ્મનમસ્યાકો ધુત્તૂરદલપૂજિતઃ ॥ ૪૯ ॥

વિષ્ણુક્રાન્તસપર્યાકો ગણ્ડલીપત્રસેવિતઃ ।
અર્કપત્રસુસંરાધ્યોઽર્જુનપત્રકપૂજિતઃ ॥ ૫૦ ॥

નાનાપત્રસુસમ્પ્રીતો નાનાપુષ્પસુસેવિતઃ ।
સહસ્રાર્ચનપૂજાયાં સહસ્રકમલપ્રિયઃ ॥ ૫૧ ॥

પુન્નાગપુષ્પસમ્પ્રીતો મન્દારકુસુમપ્રિયઃ ।
બકુલપુષ્પસન્તુષ્ટો ધુત્તૂરસુમશેખરઃ ॥ ૫૨ ॥

રસાલપુષ્પસંશોભી કેતકીપુષ્પસુપ્રિયઃ ।
પારિજાતપ્રસૂનાઢ્યો માધવીકુન્દતોષિતઃ ॥ ૫૩ ॥

શમ્યાલઙ્કારસુપ્રીતો મૃણાલપાટલીપ્રિયઃ ।
લક્ષપઙ્કજપૂજાયામણિમાદિપ્રસાધકઃ ॥ ૫૪ ॥

સમ્હિતાપદપાઠાદિઘનાન્તજ્ઞાનદાયકઃ ।
અષ્ટાવધાનસન્ધાયી શતાવધાનપોષકઃ ॥ ૫૫ ॥

સાહસ્રિકાવધાનશ્રીપરિપાટીપ્રવર્ધનઃ ।
મનશ્ચિન્તિતવિજ્ઞાતા મનસા ચિન્તિતપ્રદઃ ॥ ૫૬ ॥

ભક્તત્રાણવ્યગ્રચિત્તઃ સ્મૃતિમાત્રાભયપ્રદઃ ।
સ્મૃતિમાત્રાખિલત્રાતા સાધકેષ્ટદતલ્લજઃ ॥ ૫૭ ॥

સ્વસાધકવિપક્ષચ્છિદ્ વિપક્ષજનભક્ષકઃ ।
વ્યાધિહન્તા વ્યથાહન્તા મહાવ્યાધિવિનાશનઃ ॥ ૫૮ ॥

પૈત્તિકાર્તિપ્રશમનઃ શ્લૈષ્મિકસ્ય વિનાશકઃ ।
વાતિકજ્વરવિધ્વંસી શૂલગુલ્માદિનાશનઃ ॥ ૫૯ ॥

નેત્રરોગપ્રશમનો નિત્યજ્વરવિનાશનઃ ।
કાસાદિવ્યાધિસંહર્તા સર્વજ્વરવિનાશનઃ ॥ ૬૦ ॥

આધિહન્તા તમોહન્તા સર્વાપદ્વિનિવારકઃ ।
ધનદાયી યશોદાયી જ્ઞાનદાયી સુરદ્રુમઃ ॥ ૬૧ ॥

કલ્યત્વદાયકશ્ચિન્તામણિરાયુષ્યદાયકઃ ।
પરકાયપ્રવેશાદિયોગસિદ્ધિવિધાયકઃ ॥ ૬૨ ॥

મહાધનિત્વસન્ધાતા ધરાધીશત્વદાયકઃ ।
તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્લાદનકૌમુદી ॥ ૬૩ ॥

જન્મવ્યાધિજરામૃત્યુમહાવ્યાધિવિનાશકઃ ।
સંસારકાનનચ્છેત્તા બ્રહ્મવિદ્યાપ્રકાશકઃ ॥ ૬૪ ॥

સંસારભયવિધ્વંસિપરાકામકલાવપુઃ ।
ઉચ્છિષ્ટાખ્યગણાધીશો વામાચરણપૂજિતઃ ॥ ૬૫ ॥

નવાક્ષરીમન્ત્રરાજો દશવર્ણકમન્ત્રરાટ્ ।
એકાદશાક્ષરીરૂપઃ સપ્તવિંશતિવર્ણકઃ ॥ ૬૬ ॥

ષટ્ત્રિંશદર્ણસમ્પૂજ્યો બલિમન્ત્રપ્રપૂજિતઃ ।
દ્વાદશાક્ષરસન્નિષ્ઠ એકોનવિંશતીષ્ટદઃ ॥ ૬૭ ॥

સપ્તવર્ણાધિકત્રિંશદર્ણમન્ત્રસ્વરૂપકઃ ।
દ્વાત્રિંશદક્ષરારૂઢોઽદક્ષિણાચારસેવિતઃ ॥ ૬૮ ॥

પઞ્ચાવૃતિકયન્ત્રોદ્ધવરિવસ્યાવિધિપ્રિયઃ ।
નવવર્ણાદિમન્ત્રૌઘસમ્પ્રપૂજિતપાદુકઃ ॥ ૬૯ ॥

પરૌઘીયગુરુવ્યૂહસન્તર્પણસુસાધિતઃ ।
મહત્પદસમાયુક્તપાદુકાપૂજનપ્રિયઃ ॥ ૭૦ ॥

દક્ષિણાભિમુખેશસ્ય પૂજનેન વરપ્રદઃ ।
દિવ્યવૃન્દસિદ્ધવૃન્દમાનવૌઘનિષેવિતઃ ॥ ૭૧ ॥

ત્રિવારં મૂલમન્ત્રેણ બિન્દુચક્રે સુતર્પિતઃ ।
ષડઙ્ગદેવતાપૂજ્યઃ ષણ્મુખામ્નાયરાજિતઃ ॥ ૭૨ ॥

તુષારસમશોભાકહૃદયામ્બાનમસ્કૃતઃ ।
સ્ફટિકાશ્મસમાનશ્રીશિરોદેવીનિષેવિતઃ ॥ ૭૩ ॥

શ્યામશોભાસમુજ્જૃમ્ભિશિખાદેવીપ્રપૂજિતઃ ।
ઇન્દ્રનીલમણિચ્છાયકવચામ્બાપરીવૃતઃ ॥ ૭૪ ॥

કૃષ્ણવર્ણસુશોભિશ્રીનેત્રમાતૃસમાવૃતઃ ।
આરુણ્યૌઘનદીમજ્જદસ્ત્રામ્બાસેવિતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૭૫ ॥

વસુદલાબ્જમૂલેષુ શક્ત્યષ્ટકસમન્વિતઃ ।
વિદ્યાપૂજ્યો વિશ્વધાત્રીભોગદાર્ચિતપાદુકઃ ॥ ૭૬ ॥

વિઘ્નનાશિકયા પૂજ્યો નિધિપ્રદપરીવૃતઃ ।
પાપઘ્નિકાપૂજ્યપાદઃ પુણ્યાદેવીનિષેવિતઃ ॥ ૭૭ ॥

અન્વર્થનામસંરાજિશશિપ્રભાપ્રપૂજિતઃ ।
દલાષ્ટકસ્ય મધ્યેષુ સિદ્ધ્યષ્ટકપરીવૃતઃ ॥ ૭૮ ॥

અણિમ્નીપૂજિતપદો મહિમ્ન્યર્ચિતપાદુકઃ ।
લઘિન્મીચિન્તિતપદો ગરિમ્ણીપૂજિતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૭૯ ॥

ઈશિત્વાર્ચિતદેવેન્દ્રો વશિત્વાર્ચિતવૈભવઃ ।
પ્રાકામ્યદેવીસમ્પ્રીતઃ પ્રાપ્તિસિદ્ધિપ્રપૂજિતઃ ॥ ૮૦ ॥

બાહ્યાષ્ટદલરાજીવે વક્રતુણ્ડાદિરૂપકઃ ।
વક્રતુણ્ડ એકદંષ્ટ્રો મહોદરો ગજાનનઃ ॥ ૮૧ ॥

લમ્બોદરાખ્યો વિકટો વિઘ્નરાડ્ ધૂમ્રવર્ણકઃ ।
બહિરષ્ટદલાગ્રેષુ બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃસેવિતઃ ॥ ૮૨ ॥

મૃગચર્માવૃતસ્વર્ણકાન્તિબ્રાહ્મીસમાવૃતઃ ।
નૃકપાલાદિસમ્બિભ્રચ્ચન્દ્રગૌરમહેશિકઃ ॥ ૮૩ ॥

ઇન્દ્રગોપારુણચ્છાયકૌમારીવન્દ્યપાદુકઃ ।
નીલમેઘસમચ્છાયવૈષ્ણવીસુપરિષ્કૃતઃ ॥ ૮૪ ॥

અઞ્જનાદ્રિસમાનશ્રીવારાહીપર્યલઙ્કૃતઃ ।
ઇન્દ્રનીલપ્રભાપુઞ્જલસદિન્દ્રાણિકાયુતઃ ॥ ૮૫ ॥

શોણવર્ણસમુલ્લાસિચામુણ્ડાર્ચિતપાદુકઃ ।
સ્વર્ણકાન્તિતિરસ્કારિમહાલક્ષ્મીનિષેવિતઃ ॥ ૮૬ ॥

ઐરાવતાદિવજ્રાદિદેવેન્દ્રાદિપ્રપૂજિતઃ ।
પઞ્ચાવૃતિનમસ્યાયામણિમાદિપ્રકાશકઃ ॥ ૮૭ ॥

સઙ્ગુપ્તવિદ્યઃ સઙ્ગુપ્તવરિવસ્યાવિધિપ્રિયઃ ।
વામાચરણસુપ્રીતઃ ક્ષિપ્રસન્તુષ્ટમાનસઃ ॥ ૮૮ ॥

કોઙ્કાચલશિરોવર્તી કોઙ્કાચલજનપ્રિયઃ ।
કોઙ્કામ્બુદજલાસ્વાદી કાવેરીતીરવાસકઃ ॥ ૮૯ ॥

જાહ્નવીમજ્જનાસક્તઃ કાલિન્દીમજ્જને રતઃ ।
શોણભદ્રાજલોદ્ભૂતઃ શોણપાષાણરૂપકઃ ॥ ૯૦ ॥

સરય્યાપઃપ્રવાહસ્થઃ નર્મદાવારિવાસકઃ ।
કૌશિકીજલસંવાસશ્ચન્દ્રભાગામ્બુનિષ્ઠિતઃ ॥ ૯૧ ॥

તામ્રપર્ણીતટસ્થાયી મહાસારસ્વતપ્રદઃ ।
મહાનદીતટાવાસો બ્રહ્મપુત્રામ્બુવાસકઃ ॥ ૯૨ ॥

તમસાતમઆકારો મહાતમોઽપહારકઃ ।
ક્ષીરાપગાતીરવાસી ક્ષીરનીરપ્રવર્ધકઃ ॥ ૯૩ ॥

કામકોટીપીઠવાસી શઙ્કરાર્ચિતપાદુકઃ ।
ઋશ્યશૃઙ્ગપુરસ્થાયી સુરેશાર્ચિતવૈભવઃ ॥ ૯૪ ॥

દ્વારકાપીઠસંવાસી પદ્મપાદાર્ચિતાઙ્ઘ્રિકઃ ।
જગન્નાથપુરસ્થાયી તોટકાચાર્યસેવિતઃ ॥ ૯૫ ॥

જ્યોતિર્મઠાલયસ્થાયી હસ્તામલકપૂજિતઃ ।
વિદ્યાભોગયશોમોક્ષયોગલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૯૬ ॥

પઞ્ચલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠાયી દ્વાદશલિઙ્ગસંસ્થિતઃ ।
કોલાચલપુરસ્થાયી કામેશીનગરેશ્વરઃ ॥ ૯૭ ॥

જ્વાલામુખીમુખસ્થાયી શ્રીશૈલકૃતવાસકઃ ।
લઙ્કેશ્વરઃ કુમારીશઃ કાશીશો મથુરેશ્વરઃ ॥ ૯૮ ॥

મલયાદ્રિશિરોવાસી મલયાનિલસેવિતઃ ।
શોણાદ્રિશિખરારૂઢઃ શોણાદ્રીશપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૯૯ ॥

જમ્બૂવનાન્તમધ્યસ્થો વલ્મીકપુરમધ્યગઃ ।
પઞ્ચાશત્પીઠનિલયો પઞ્ચાશદક્ષરાત્મકઃ ॥ ૧૦૦ ॥

અષ્ટોત્તરશતક્ષેત્રોઽષ્ટોત્તરશતપૂજિતઃ ।
રત્નશૈલકૃતાવાસઃ શુદ્ધજ્ઞાનપ્રદાયકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

શાતકુમ્ભગિરિસ્થાયી શાતકુમ્ભોદરસ્થિતઃ ।
ગોમયપ્રતિમાવિષ્ટઃ શ્વેતાર્કતનુપૂજિતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

હરિદ્રાબિમ્બસુપ્રીતો નિમ્બબિમ્બસુપૂજિતઃ ।
અશ્વત્થમૂલસંસ્થાયી વટવૃક્ષાધરસ્થિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

નિમ્બવૃક્ષસ્ય મૂલસ્થઃ પ્રતિગ્રામાધિદૈવતમ્ ।
અશ્વત્થનિમ્બસંયોગે પ્રિયાલિઙ્ગિતમૂર્તિકઃ ॥ ૧૦૪ ॥

ગમ્બીજરૂપ એકાર્ણો ગણાધ્યક્ષો ગણાધિપઃ ।
ગ્લૈમ્બીજાખ્યો ગણેશાનો ગોઙ્કાર એકવર્ણકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

વિરિરૂપો વિઘ્નહન્તા દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રદઃ ।
પત્નીવરાઙ્ગસત્પાણિઃ સિન્દૂરાભઃ કપાલભૃત્ ॥। ૧૦૬ ॥

લક્ષ્મીગણેશો હેમાભ એકોનત્રિંશદક્ષરઃ ।
વામાઙ્ગાવિષ્ટલક્ષ્મીકો મહાશ્રીપ્રવિધાયકઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ત્ર્યક્ષરઃ શક્તિગણપઃ સર્વસિદ્ધિપ્રપૂરકઃ ।
ચતુરક્ષરશક્તીશો હેમચ્છાયસ્ત્રિણેત્રકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ક્ષિપ્રપ્રસાદપઙ્ક્ત્યર્ણો રક્તાભઃ કલ્પવલ્લિભૃત્ ।
પઞ્ચવક્ત્રઃ સિંહવાહો હેરમ્બશ્ચતુરર્ણકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

સુબ્રહ્મણ્યગણેશાનો ધાત્વર્ણઃ સર્વકામદઃ ।
અરુણાભતનુશ્રીકઃ કુક્કુટોદ્યત્કરાન્વિતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

અષ્ટાવિંશતિવર્ણાત્મમન્ત્રરાજસુપૂજિતઃ ।
ગન્ધર્વસિદ્ધસંસેવ્યો વ્યાઘ્રદ્વિપાદિભીકરઃ ॥ ૧૧૧ ॥

મન્ત્રશાસ્ત્રમહોદન્વત્સમુદ્યતકલાનિધિઃ ।
જનસમ્બાધસમ્મોહી નવદ્રવ્યવિશેષકઃ ॥ ૧૧૨ ॥

કામનાભેદસંસિદ્ધવિવિધધ્યાનભેદકઃ ।
ચતુરાવૃત્તિસન્તૃપ્તિપ્રીતોઽભીષ્ટસમર્પકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ચન્દ્રચન્દનકાશ્મીરકસ્તૂરીજલતર્પિતઃ ।
શુણ્ડાગ્રજલસન્તૃપ્તિકૈવલ્યફલદાયકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

શિરઃકૃતપયસ્તૃપ્તિસર્વસમ્પદ્વિધાયકઃ ।
ગુહ્યદેશમધુદ્રવ્યસન્તૃપ્ત્યા કામદાયકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

નેત્રદ્વયમધુદ્રવ્યતૃપ્ત્યાકૃષ્ટિવિધાયકઃ ।
પૃષ્ઠદેશઘૃતદ્રવ્યતૃપ્તિભૂપવશઙ્કરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

એરણ્ડતૈલસન્તૃપ્તિરણ્ડાકર્ષકનાભિકઃ ।
ઊરુયુગ્મકતૈલીયતર્પણાતિપ્રમોદિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

પ્રીતિપ્રવર્ધકાંસીયપયઃ પયઃપ્રતર્પણઃ ।
ધર્મવર્ધકતુણ્ડીયદ્રવ્યત્રયસુતર્પણઃ ॥ ૧૧૮ ॥

અષ્ટદ્રવ્યાહુતિપ્રીતો વિવિધદ્રવ્યહોમકઃ ।
બ્રાહ્મમુહૂર્તનિષ્પન્નહોમકર્મપ્રસાદિતઃ ॥ ૧૧૯ ॥

મધુદ્રવ્યકહોમેન સ્વર્ણસમૃદ્ધિવર્ધકઃ ।
ગોદુગ્ધકૃતહોમેન ગોસમૃદ્ધિવિધાયકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

આજ્યાહુતિહોમેન લક્ષ્મીલાસવિલાસકઃ ।
શર્કરાહુતિહોમેન કાષ્ઠાષ્ટકયશઃપ્રદઃ ॥ ૧૨૧ ॥

દધિદ્રવ્યકહોમેન સર્વસમ્પત્તિદાયકઃ ।
શાલ્યન્નકૃતહોમેનાન્નસમૃદ્ધિવિતારકઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સતણ્ડુલતિલાહુત્યા દ્રવ્યકદમ્બપૂરકઃ ।
લાજાહુતિકહોમેન દિગન્તવ્યાપિકીર્તિદઃ ॥ ૧૨૩ ॥

જાતીપ્રસૂનહોમેન મેધાપ્રજ્ઞાપ્રકાશકઃ ।
દૂર્વાત્રિકીયહોમેન પૂર્ણાયુઃપ્રતિપાદકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

સુપીતસુમહોમેન વૈરિભૂપતિશિક્ષકઃ ।
વિભીતકસમિદ્ધોમૈઃ સ્તમ્ભોચ્ચાટનસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૨૫ ॥

અપામાર્ગસમિદ્ધોમૈઃ પણ્યયોષાવશઙ્કરઃ ।
એરણ્ડકસમિદ્ધોમૈઃ રણ્ડાસઙ્ઘવશઙ્કરઃ ॥ ૧૨૬ ॥

નિમ્બદ્રુદલહોમેન વિદ્વેષણવિધાયકઃ ।
ઘૃતાક્તદૌગ્ધશાલ્યન્નહોમૈરિષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૧૨૭ ॥

તિલાદિચતુરાહુત્યા સર્વપ્રાણિવશઙ્કરઃ ।
નાનાદ્રવ્યસમિદ્ધોમૈરાકર્ષણાદિસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ત્રૈલોક્યમોહનો વિઘ્નસ્ત્ર્યધિકત્રિંશદર્ણકઃ ।
દ્વાદશાક્ષરશક્તીશઃ પત્નીવરાઙ્ગહસ્તકઃ ॥ ૧૨૯ ॥

મુક્તાચન્દ્રૌઘદીપ્તાભો વિરિવિઘ્નેશપદ્ધતિઃ ।
એકાદશાક્ષરીમન્ત્રૌલ્લાસી ભોગગણાધિપઃ ॥ ૧૩૦ ॥

દ્વાત્રિંશદર્ણસંયુક્તો હરિદ્રાગણપો મહાન્ ।
જગત્ત્રયહિતો ભોગમોક્ષદઃ કવિતાકરઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ષડર્ણઃ પાપવિધ્વંસી સર્વસૌભાગ્યદાયકઃ ।
વક્રતુણ્ડાભિધઃ શ્રીમાન્ ભજતાં કામદો મણિઃ ॥ ૧૩૨ ॥

મેઘોલ્કાદિમહામન્ત્રઃ સર્વવશ્યફલપ્રદઃ ।
આથર્વણિકમન્ત્રાત્મા રાયસ્પોષાદિમન્ત્રરાટ્ ॥ ૧૩૩ ॥

વક્રતુણ્ડેશગાયત્રીપ્રતિપાદિતવૈભવઃ ।
પિણ્ડમન્ત્રાદિમાલાન્તસર્વમન્ત્રૌઘવિગ્રહઃ ॥ ૧૩૪ ॥

સઞ્જપ્તિહોમસન્તૃપ્તિસેકભોજનસાધિતઃ ।
પઞ્ચાઙ્ગકપુરશ્ચર્યોઽર્ણલક્ષજપસાધિતઃ ॥ ૧૩૫ ॥

કોટ્યાવૃત્તિકસઞ્જપ્તિસિદ્ધીશ્વરત્વદાયકઃ ।
કૃષ્ણાષ્ટમીસમારબ્ધમાસેનૈકેન સાધિતઃ ॥ ૧૩૬ ॥

માતૃકયા પુટીકૃત્ય માસેનૈકેન સાધિતઃ ।
ભૂતલિપ્યા પુટીકૃત્ય માસેનૈકેન સાધિતઃ ॥ ૧૩૭ ॥

ત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંયુક્તમાતૃકાપુટસિદ્ધિદઃ ।
કૃષ્ણાષ્ટમીસમારબ્ધદિનસપ્તકસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૩૮ ॥

અર્કેદુગ્રહકાલીનજપાજ્ઝટિતિસિદ્ધિદઃ ।
નિશાત્રિકાલપૂજાકમાસેનૈકેન સિદ્ધિદઃ ॥ ૧૩૯ ॥

મન્ત્રાર્ણૌષધિનિષ્પન્નગુટિકાભિઃ સુસિદ્ધિદઃ ।
સૂર્યોદયસમારમ્ભદિનેનૈકેન સાધિતઃ ॥ ૧૪૦ ॥

સહસ્રારામ્બુજારૂઢદેશિકસ્મૃતિસિદ્ધિદઃ ।
શિવોહમ્ભાવનાસિદ્ધસર્વસિદ્ધિવિલાસકઃ ॥ ૧૪૧ ॥

પરાકામકલાધ્યાનસિદ્ધીશ્વરત્વદાયકઃ ।
અકારોઽગ્રિયપૂજાકોઽમૃતાનન્દદાયકઃ ॥ ૧૪૨ ॥

અનન્તોઽનન્તાવતારેષ્વનન્તફલદાયકઃ ।
અષ્ટાઙ્ગપાતસમ્પ્રીતોઽષ્ટવિધભૈથુનપ્રિયઃ ॥ ૧૪૩ ॥

અષ્ટપુષ્પસમારાધ્યોઽષ્ટાધ્યાયીજ્ઞાનદાયકઃ ।
આરબ્ધકર્મનિર્વિઘ્નપૂરયિતાઽઽક્ષપાટિકઃ ॥ ૧૪૪ ॥

ઇન્દ્રગોપસમાનશ્રીરિક્ષુભક્ષણલાલસઃ ।
ઈઙ્કારવર્ણસમ્બુદ્ધપરાકામકલાત્મકઃ ॥ ૧૪૫ ॥

ઈશાનપુત્ર ઈશાન ઈષણાત્રયમાર્જકઃ ।
ઉદ્દણ્ડ ઉગ્ર ઉદગ્ર ઉણ્ડેરકબલિપ્રિયઃ ॥ ૧૪૬ ॥

ઊર્જસ્વાનૂષ્મલમદ ઊહાપોહદુરાસદઃ ।
ઋજુચિત્તૈકસુલભ ઋણત્રયવિમોચકઃ ॥ ૧૪૭ ॥

ઋગર્થવેત્તા ૠકાર ૠકારાક્ષરરૂપધૃક્ ।
ઌવર્ણરૂપો ૡવર્ણો ૡકારાક્ષરપૂજિતઃ ॥ ૧૪૮ ॥

એધિતાખિલભક્તશ્રીરેધિતાખિલસંશ્રયઃ ।
એકારરૂપ ઐકાર ઐમ્પુટિતસ્મૃતિન્દુકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

ઓઙ્કારવાચ્ય ઓઙ્કાર ઓઙ્કારાક્ષરરૂપધૃક્ ।
ઔઙ્કારાઢ્યગભૂયુક્ત ઔમ્પૂર્વયુગ્ગકારકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

અંશાંશિભાવસન્દૃષ્ટોશાંશિભાવવિવર્જિતઃ ।
અઃ કારાન્તસમસ્તાચ્કવર્ણમણ્ડલપૂજિતઃ ॥ ૧૫૧ ॥

કતૃતીયવિસર્ગાઢ્યઃ કતૃતીયાર્ણકેવલઃ ।
કર્પૂરતિલકોદ્ભાસિલલાટોર્ધ્વપ્રદેશકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

ખલ્વાટભૂમિસમ્રક્ષી ખલ્વાટબુદ્ધિભેષજમ્ ।
ખટ્વાઙ્ગાયુધસંયુક્તઃ ખડ્ગોદ્યતકરાન્વિતઃ ॥ ૧૫૩ ॥

ખણ્ડિતાખિલદુર્ભિક્ષઃ ખનિલક્ષ્મીપ્રદર્શકઃ ।
ખદિરાધિકસારાઢ્યઃ ખલીકૃતવિપક્ષકઃ ॥ ૧૫૪ ॥

ગાન્ધર્વવિદ્યાચતુરો ગન્ધર્વનિકરપ્રિયઃ ।
ઘપૂર્વબીજસન્નિષ્ઠો ઘોરઘર્ઘરબૃંહિતઃ ॥ ૧૫૫ ॥

ઘણ્ટાનિનાદસન્તુષ્ટો ઘાર્ણો ઘનાગમપ્રિયઃ ।
ચર્તુર્વેદેષુ સઙ્ગીતશ્ચતુર્થવેદનિષ્ઠિતઃ ॥ ૧૫૬ ॥

ચતુર્દશસંયુક્તચતુર્યુક્તચતુશ્શતઃ ।
ચતુર્થીપૂજનપ્રીતશ્ચતુરાત્મા ચતુર્ગતિઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ચતુર્થીતિથિસમ્ભૂતશ્ચતુર્વર્ગફલપ્રદઃ ।
છત્રીચ્છદ્મચ્છલશ્છન્દોવપુશ્છન્દાવતારકઃ ॥ ૧૫૮ ॥

જગદ્બન્ધુર્જગન્માતા જગદ્રક્ષી જગન્મયઃ ।
જગદ્યોનિર્જગદ્રૂપો જગદાત્મા જગન્નિધિઃ ॥ ૧૫૯ ॥

જરામરણવિધ્વંસી જગદાનન્દદાયકઃ ।
જાગુડાનુકૃતિચ્છાયો જાગ્રદાદિપ્રકાશકઃ ॥ ૧૬૦ ॥

જામ્બૂનદસમચ્છાયો જપસમ્પ્રીતમાનસઃ ।
જપયોગસુસંવેદ્યો જપતત્પરસિદ્ધિદઃ ॥ ૧૬૧ ॥

જપાકુસુમસઙ્કાશો જાતીપૂજકવાક્પ્રદઃ ।
જયન્તીદિનસુપ્રીતો જયન્તીપૂજિતાઙ્ઘ્રિકઃ ॥ ૧૬૨ ॥

જગદ્ભાનતિરસ્કારી જગદ્ભાનતિરોહિતઃ ।
જગદ્રૂપમહામાયાધિષ્ઠાનચિન્મયાત્મકઃ ॥ ૧૬૩ ॥

ઝઞ્ઝાનિલસમશ્વાસી ઝિલ્લિકાસમકાન્તિકઃ ।
ઝલઝ્ઝલાસુસંશોભિશૂર્પાકૃતિદ્વિકર્ણકઃ ॥ ૧૬૪ ॥

ટઙ્કકર્મવિનાભાવસ્વયમ્ભૂતકલેવરઃ ।
ઠક્કુરષ્ઠક્કુરારાધ્યષ્ઠક્કુરાકૃતિશોભિતઃ ॥ ૧૬૫ ॥

ડિણ્ડિમસ્વનસંવાદી ડમરુપ્રિયપુત્રકઃ ।
ઢક્કાવાદનસન્તુષ્ટો ઢુણ્ડિરાજવિનાયકઃ ॥ ૧૬૬ ॥

તુન્દિલસ્તુન્દિલવપુસ્તપનસ્તાપરોષહા ।
તારકબ્રહ્મસંસ્થાનસ્તારાનાયકશેખરઃ ॥ ૧૬૭ ॥

તારુણ્યાઢ્યવધૂસઙ્ગી તત્ત્વવેત્તા ત્રિકાલવિત્ ।
સ્થૂલઃ સ્થૂલકરઃ સ્થેયઃ સ્થિતિકર્તા સ્થિતિપ્રદઃ ॥ ૧૬૮ ॥

સ્થાણુઃ સ્થિરઃ સ્થલેશાયી સ્થાણ્ડિલકુલપૂજિતઃ ।
દુઃખહન્તા દુઃખદાયી દુર્ભિક્ષાદિવિનાશકઃ ॥ ૧૬૯ ॥

ધનધાન્યપ્રદો ધ્યેયો ધ્યાનસ્તિમિતલોચનઃ ।
ધીરો ધીર્ધીરધીર્ધુર્યો ધુરીણત્વપ્રદાયકઃ ॥ ૧૭૦ ॥

ધ્યાનયોગૈકસન્દૃષ્ટો ધ્યાનયોગૈકલમ્પટઃ ।
નારાયણપ્રિયો નમ્યો નરનારીજનાશ્રયઃ ॥ ૧૭૧ ॥

નગ્નપૂજનસન્તુષ્ટો નગ્નનીલાસમાવૃતઃ ।
નિરઞ્જનો નિરાધારો નિર્લેપો નિરવગ્રહઃ ॥ ૧૭૨ ॥

નિશીથિનીનમસ્યાકો નિશીથિનીજપપ્રિયઃ ।
નામપારાયણપ્રીતો નામરૂપપ્રકાશકઃ ॥ ૧૭૩ ॥

પુરાણપુરુષઃ પ્રાતસ્સન્ધ્યારુણવપુઃપ્રભઃ ।
ફુલ્લપુષ્પસમૂહશ્રીસમ્ભૂષિતસુમસ્તકઃ ॥ ૧૭૪ ॥

ફાલ્ગુનાનુજપૂજાકઃ ફેત્કારતન્ત્રવર્ણિતઃ ।
બ્રાહ્મણાદિસમારાધ્યો બાલપૂજ્યો બલપ્રદઃ ॥ ૧૭૫ ॥

બાણાર્ચિતપદદ્વન્દ્વો બાલકેલિકુતૂહલઃ ।
ભવાનીહૃદયાનન્દી ભાવગમ્યો ભવાત્મજઃ ॥ ૧૭૬ ॥

ભવેશો ભવ્યરૂપાઢ્યો ભાર્ગવેશો ભૃગોઃ સુતઃ ।
ભવ્યો ભવ્યકલાયુક્તો ભાવનાવશતત્પરઃ ॥ ૧૭૭ ॥

ભગવાન્ ભક્તિસુલભો ભયહન્તા ભયપ્રદઃ ।
માયાવી માનદો માની મનોભિમાનશોધકઃ ॥ ૧૭૮ ॥

મહાહવોદ્યતક્રીડો મન્દહાસમનોહરઃ ।
મનસ્વી માનવિધ્વંસી મદલાલસમાનસઃ ॥ ૧૭૯ ॥

યશસ્વી યશઆશંસી યાજ્ઞિકો યાજ્ઞિકપ્રિયઃ ।
રાજરાજેશ્વરો રાજા રામો રમણલમ્પટઃ ॥ ૧૮૦ ॥

રસરાજસમાસ્વાદી રસરાજૈકપૂજિતઃ ।
લક્ષ્મીવાન્ લક્ષ્મસમ્પન્નો લક્ષ્યો લક્ષણસંયુતઃ ॥ ૧૮૧ ॥

લક્ષ્યલક્ષણભાવસ્થો લયયોગવિભાવિતઃ ।
વીરાસનસમાસીનો વીરવન્દ્યો વરેણ્યદઃ ॥ ૧૮૨ ॥

વિવિધાર્થજ્ઞાનદાતા વેદવેદાન્તવિત્તમઃ ।
શિખિવાહસમારૂઢઃ શિખિવાહનનાથિતઃ ॥ ૧૮૩ ॥

શ્રીવિદ્યોપાસનપ્રીતઃ શ્રીવિદ્યામન્ત્રવિગ્રહઃ ।
ષડાધારક્રમપ્રીતઃ ષડામ્નાયેષુ સંસ્થિતઃ ॥ ૧૮૪ ॥

ષડ્દર્શનીપારદૃશ્વા ષડધ્વાતીતરૂપકઃ ।
ષડૂર્મિવૃન્દવિધ્વંસી ષટ્કોણમધ્યવિન્દુગઃ ॥ ૧૮૫ ॥

ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસન્નિષ્ઠઃ ષટ્કર્મસન્ઘસિદ્ધિદઃ ।
ષડ્વૈરિવર્ગવિધ્વંસિવિઘ્નેશ્વરગજાનનઃ ॥ ૧૮૬ ॥

સત્તાજ્ઞાનાદિરૂપાઢ્યઃ સાહસાદ્ભુતખેલનઃ ।
સર્પરૂપધરઃસંવિત્ સંસારામ્બુધિતારકઃ ॥ ૧૮૭ ॥

સર્પસઙ્ઘસમાશ્લિષ્ટઃ સર્પકુણ્ડલિતોદરઃ ।
સપ્તવિંશતિઋક્પૂજ્યઃ સ્વાહાયુઙ્મન્ત્રવિગ્રહઃ ॥ ૧૮૮ ॥

સર્વકર્મસમારમ્ભસમ્પૂજિતપદદ્વયઃ ।
સ્વયમ્ભૂઃ સત્યસઙ્કલ્પઃ સ્વયમ્પ્રકાશમૂર્તિકઃ ॥ ૧૮૯ ॥

સ્વયમ્ભૂલિઙ્ગસંસ્થાયી સ્વયમ્ભૂલિઙ્ગપૂજિતઃ ।
હવ્યો હુતપ્રિયો હોતા હુતભુગ્ હવનપ્રિયઃ ॥ ૧૯૦ ॥

હરલાલનસન્તુષ્ટો હલાહલાશિપુત્રકઃ ।
હ્રીઙ્કારરૂપો હુઙ્કારો હાહાકારસમાકુલઃ ॥ ૧૯૧ ॥

હિમાચલસુતાસૂનુર્હેમભાસ્વરદેહકઃ ।
હિમાચલશિખારૂઢો હિમધામસમદ્યુતિઃ ॥ ૧૯૨ ॥

ક્ષોભહન્તા ક્ષુધાહન્તા ક્ષૈણ્યહન્તા ક્ષમાપ્રદઃ ।
ક્ષમાધારી ક્ષમાયુક્તઃ ક્ષપાકરનિભઃ ક્ષમી ॥ ૧૯૩ ॥

કકારાદિક્ષકારાન્તસર્વહલ્કપ્રપૂજિતઃ ।
અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણમાલાવિજૃમ્ભિતઃ ॥ ૧૯૪ ॥

અકારાદિક્ષકારાન્તમહાસરસ્વતીમયઃ ।
સ્થૂલતમશરીરાઢ્યઃ કારુકર્મવિજૃમ્ભિતઃ ॥ ૧૯૫ ॥

સ્થૂલતરસ્વરૂપાઢ્યશ્ચક્રજાલપ્રકાશિતઃ ।
સ્થૂલરૂપસમુજ્જૃમ્ભી હૃદબ્જધ્યાતરૂપકઃ ॥ ૧૯૬ ॥

સૂક્ષ્મરૂપસમુલ્લાસી મન્ત્રજાલસ્વરૂપકઃ ।
સૂક્ષ્મતરતનુશ્રીકઃ કુણ્ડલિનીસ્વરૂપકઃ ॥ ૧૯૭ ॥

સૂક્ષ્મતમવપુશ્શોભી પરાકામકલાતનુઃ ।
પરરૂપસમુદ્ભાસી સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૧૯૮ ॥

પરાપરવપુર્ધારી સપ્તરૂપવિલાસિતઃ ।
ષડામ્નાયમહામન્ત્રનિકુરુમ્બનિષેવિતઃ ॥ ૧૯૯ ॥

તત્પુરુષમુખોત્પન્નપૂર્વામ્નાયમનુપ્રિયઃ ।
અઘોરમુખસઞ્જાતદક્ષિણામ્નાયપૂજિતઃ ॥ ૨૦૦ ॥

સદ્યોજાતમુખોત્પન્નપશ્ચિમામ્નાયસેવિતઃ ।
વામદેવમુખોત્પન્નોત્તરામ્નાયપ્રપૂજિતઃ ॥ ૨૦૧ ॥

ઈશાનમુખસઞ્જાતોર્ધ્વામ્નાયમનુસેવિતઃ ।
વિમર્શમુખસઞ્જાતાનુત્તરામ્નાયપૂજિતઃ ॥ ૨૦૨ ॥

તોટકાચાર્યસન્દિષ્ટપૂર્વામ્નાયકમન્ત્રકઃ ।
સુરેશસમુપાદિષ્ટદક્ષિણામ્નાયમન્ત્રકઃ ॥ ૨૦૩ ॥

પદ્મપાદસમાદિષ્ટપશ્ચિમામ્નાયમન્ત્રકઃ ।
હસ્તામલકસન્દિષ્ટોત્તરામ્નાયકમન્ત્રકઃ ॥ ૨૦૪ ॥

શઙ્કરાચાર્યસન્દિષ્ટોર્ધ્વામ્નાયાખિલમન્ત્રકઃ ।
દક્ષિણામૂર્તિસન્નિષ્ઠાનુત્તરામ્નાયમન્ત્રકઃ ॥ ૨૦૫ ॥

સહજાનન્દસન્નિષ્ઠસર્વામ્નાયપ્રકાશકઃ ।
પૂર્વામ્નાયકમન્ત્રૌઘૈઃ સૃષ્ટિશક્તિપ્રકાશકઃ ॥ ૨૦૬ ॥

દક્ષિણામ્નાયમન્ત્રૌઘૈઃ સ્થિતિશક્તિપ્રકાશકઃ ।
પશ્ચિમામ્નાયમન્ત્રૌઘૈર્હૃતિશક્તિપ્રકાશકઃ ॥ ૨૦૭ ॥

ઉત્તરામ્નાયમન્ત્રૌઘૈસ્તિરોધાનપ્રકાશકઃ ।
ઊર્ધ્વામ્નાયકમન્ત્રૌઘૈરનુગ્રહપ્રકાશકઃ ॥ ૨૦૮ ॥

અનુત્તરગમન્ત્રૌઘૈઃ સહજાનન્દલાસકઃ ।
સર્વામ્નાયકસન્નિષ્ઠાનુસ્યૂતચિત્સુખાત્મકઃ ॥ ૨૦૯ ॥

સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્મરૂપો ગોપ્તા ગોવિન્દરૂપકઃ ।
સંહારકૃદ્રુદ્રરૂપસ્તિરોધાયક ઈશ્વરઃ ॥ ૨૧૦ ॥

સદાશિવોઽનુગ્રહીતા પઞ્ચકૃત્યપરાયણઃ ।
અણિમાદિગુણાસ્પૃષ્ટો નિર્ગુણાનન્દરૂપકઃ ॥ ૨૧૧ ॥

સર્વાત્મભાવનારૂપઃ સુખમાત્રાનુભાવકઃ ।
સ્વસ્વરૂપસુસંશોભી તાટસ્થિકસ્વરૂપકઃ ॥ ૨૧૨ ॥

ષડ્ગુણોઽખિલકલ્યાણગુણરાજિવિરાજિતઃ ।
યજ્ઞાગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતઃ ક્ષીરસાગરભધ્યગઃ ॥ ૨૧૩ ॥

ત્રિદશકારુનિષ્પન્નસ્વાનન્દભવનસ્થિતઃ ।
ઊરીકૃતેશપુત્રત્વો નીલવાણીવિવાહિતઃ ॥ ૨૧૪ ॥

નીલસરસ્વતીમન્ત્રજપતાત્પર્યસિદ્ધિદઃ ।
વિદ્યાવદસુરધ્વંસી સુરરક્ષાસમુદ્યતઃ ॥ ૨૧૫ ॥

ચિન્તામણિક્ષેત્રવાસી ચિન્તિતાખિલપૂરકઃ ।
મહાપાપૌઘવિધ્વંસી દેવેન્દ્રકૃતપૂજનઃ ॥ ૨૧૬ ॥

તારારમ્ભી નમોયુક્તો ભગવત્પદડેન્તગઃ ।
એકદંષ્ટ્રાયસંયુક્તો હસ્તિમુખાયસંયુતઃ ॥ ૨૧૭ ॥

લમ્બોદરચતુર્થ્યન્તવિરાજિતકલેબરઃ ।
ઉચ્છિષ્ટપદસંરાજી મહાત્મનેપદપ્રિયઃ ॥ ૨૧૮ ॥

આઙ્ક્રોંહ્રીઙ્ગંસમાયુક્તો ઘેધેસ્વાહાસમાપિતઃ ।
તારારબ્ધમહામન્ત્રો હસ્તિમુખાન્તઙેયુતઃ ॥ ૨૧૯ ॥

લમ્બોદરાયસંયુક્તો ડેન્તોચ્છિષ્ટમહાત્મયુક્ ।
પાશાઙ્કુશત્રપામારો હૃલ્લેખાસમલઙ્કૃતઃ ॥ ૨૨૦ ॥

વર્મઘેઘેસમારૂઢ ઉચ્છિષ્ટાયપદોપધઃ ।
વહ્નિજાયાસુંસમ્પૂર્ણો મન્ત્રરાજદ્વયાન્વિતઃ ॥ ૨૨૧ ॥

હેરમ્બાખ્યગણેશાનો લક્ષ્મીયુતગજાનનઃ ।
તારુણ્યેશો બાલરૂપી શક્તીશો વીરનામકઃ ॥ ૨૨૨

ઊર્ધ્વસમાખ્ય ઉચ્છિષ્ટો વિજયો નૃત્યકર્મકઃ ।
વિઘ્નવિધ્વંસિવિઘ્નેશો દ્વિજપૂર્વગણાધિપઃ ॥ ૨૨૩ ॥

ક્ષિપ્રેશો વલ્લભાજાનિર્ભક્તીશઃ સિદ્ધિનાયકઃ ।
દ્વ્યષ્ટાવતારસમ્ભિન્નલીલાવૈવિધ્યશોભિતઃ ॥ ૨૨૪ ॥

દ્વાત્રિંશદવતારાઢ્યો દ્વાત્રિંશદ્દીક્ષણક્રમઃ ।
શુદ્ધવિદ્યાસમારબ્ધમહાષોડશિકાન્તિમઃ ॥ ૨૨૫ ॥

મહત્પદસમાયુક્તપાદુકાસમ્પ્રતિષ્ઠિતઃ ।
પ્રણવાદિસ્ત્રિતારીયુગ્ બાલાબીજકશોભિતઃ ॥ ૨૨૬ ॥

વાણીભૂબીજસંયુક્તો હંસત્રયસમન્વિતઃ ।
ખેચરીબીજસમ્ભિન્નો નવનાથસુશોભિતઃ ॥ ૨૨૭ ॥

પ્રાસાદશ્રીસમાયુક્તો નવનાથવિલોમકઃ ।
પરાપ્રાસાદબીજાઢ્યો મહાગણેશમન્ત્રકઃ ॥ ૨૨૮ ॥

બાલાક્રમોત્ક્રમપ્રીતો યોગબાલાવિજૃમ્ભિતઃ ।
અન્નપૂર્ણાસમાયુક્તો બાજિવાહાવિલાસિતઃ ॥ ૨૨૯ ॥

સૌભાગ્યપૂર્વવિદ્યાયુઙ્ રમાદિષોડશીયુતઃ ।
ઉચ્છિષ્ટપૂર્વચાણ્ડાલીસમાયુક્તસુવિગ્રહઃ ॥ ૨૩૦ ॥

ત્રયોદશાર્ણવાગ્દેવીસમુલ્લસિતમૂર્તિકઃ ।
નકુલીમાતૃસંયુક્તો મહામાતઙ્ગિનીયુતઃ ॥ ૨૩૧ ॥

લઘુવાર્તાલિકાયુક્તસ્વપ્નવાર્તાલિકાન્વિતઃ ।
તિરસ્કારિસમાયુક્તો મહાવાર્તાલિકાયુતઃ ॥ ૨૩૨ ॥

પરાબીજસમાયુક્તો લોપામુદ્રાવિજૃમ્ભિતઃ ।
ત્રયોદશાક્ષરીહાદિજ્ઞપ્તિવિદ્યાસમન્વિતઃ ॥ ૨૩૩ ॥

મહાવાક્યમહામાતૃચતુષ્ટયવિલાસિતઃ ।
બ્રહ્મણ્યરસબીજાઢ્યબ્રહ્મણ્યદ્વયશેભિતઃ ॥ ૨૩૪ ॥

સપ્તદશાક્ષરીશૈવતત્ત્વવિમર્શિનીયુતઃ ।
ચતુર્વિંશતિવર્ણાત્મદક્ષિણામૂર્તિશોભિતઃ ॥ ૨૩૫ ॥

રદનાક્ષરસંશોભિગણપોચ્છિષ્ટમન્ત્રકઃ ।
ગિરિવ્યાહૃતિવર્ણાત્મગણપોચ્છિષ્ટરાજકઃ ॥ ૨૩૬ ॥

હંસત્રયસમારુઢો રસાવાણીસમર્પિતઃ ।
શ્રીવિદ્યાનન્દનાથાઢ્ય આત્મકપદસંયુતઃ ॥ ૨૩૭ ॥

શ્રીચર્યાનન્દનાથાઢ્યઃ શ્રીમહાપાદુકાશ્રિતઃ ।
પૂજયામિપદપ્રીતો નમઃપદસમાપિતઃ ॥ ૨૩૮ ॥

ગુરુમુખૈકસંવેદ્યો ગુરુમણ્ડલપૂજિતઃ ।
દીક્ષાગુરુસમારબ્ધશિવાન્તગુરુસેવિતઃ ॥ ૨૩૯ ॥

સમારાધ્યપદદ્વન્દ્વો ગુરુભિઃ કુલરૂપિભિઃ ।
વિદ્યાવતારગુરુભિઃ સમ્પૂજિતપદદ્વયઃ ॥ ૨૪૦ ॥

પરૌઘીયગુરુપ્રીતો દિવ્યૌઘગુરુપૂજિતઃ ।
સિદ્ધૌઘદેશિકારાધ્યો માનવૌઘનિષેવિતઃ ॥ ૨૪૧ ॥

ગુરુત્રયસમારાધ્યો ગુરુષટ્કપ્રપૂજિતઃ ।
શામ્ભવીક્રમસમ્પૂજ્યોઽશીત્યુત્તરશતાર્ચિતઃ ॥ ૨૪૨ ॥

ક્ષિત્યાદિરશ્મિસન્નિષ્ઠો લઙ્ઘિતાખિલરશ્મિકઃ ।
ષડન્વયક્રમારાધ્યો દેશિકાન્વયરક્ષિતઃ ॥ ૨૪૩ ॥

સર્વશ્રુતિશિરોનિષ્ઠપાદુકાદ્વયવૈભવઃ ।
પરાકામકલારૂપઃ શિવોહમ્ભાવનાત્મકઃ ॥ ૨૪૪ ॥

ચિચ્છક્ત્યાખ્યપરાહંયુક્ સર્વજ્ઞાનિસ્વરૂપકઃ ।
સંવિદ્બિન્દુસમાખ્યાતોઽપરાકામકલામયઃ ॥ ૨૪૫ ॥

માયાવિશિષ્ટસર્વેશો મહાબિન્દુસ્વરૂપકઃ ।
અણિમાદિગુણોપેતઃ સર્જનાદિક્રિયાન્વિતઃ ॥ ૨૪૬ ॥

માયાવિશિષ્ટચૈતન્યોઽગણ્યરૂપવિલાસકઃ ।
મિશ્રકામકલારૂપોઽગ્નીષોમીયસ્વરૂપકઃ ॥ ૨૪૭ ॥

મિશ્રબિન્દુસમાખ્યાકો જીવવૃન્દસમાશ્રિતઃ ।
કામકલાત્રયાવિષ્ટો બિન્દુત્રયવિલાસિતઃ ॥ ૨૪૮ ॥

કામકલાત્રયધ્યાનસર્વબન્ધવિમોચકઃ ।
બિન્દુત્રયૈકતાધ્યાનવિકલેબરમુક્તિદઃ ॥ ૨૪૯ ॥

મહાયજનસમ્પ્રીતો વીરચર્યાધરપ્રિયઃ ।
અન્તર્યાગક્રમારાધ્યો બહિર્યાગપુરસ્કૃતઃ ॥ ૨૫૦ ॥

આત્મયાગસમારાધ્યઃ સર્વવિશ્વનિયામકઃ ।
માતૃકાદશકન્યાસદેવતાભાવસિદ્ધિદઃ ॥ ૨૫૧ ॥

પ્રપઞ્ચયાગન્યાસેન સર્વેશ્વરત્વદાયકઃ ।
લઘુષોઢામહાષોઢાન્યાસદ્વયસમર્ચિતઃ ॥ ૨૫૨ ॥

શ્રીચક્રત્રિવિધન્યાસમહાસિદ્ધિવિધાયકઃ ।
રશ્મિમાલામહાન્યાસવજ્રવર્મસ્વરૂપકઃ ॥ ૨૫૩ ॥

હંસપરમહંસાખ્યન્યાસદ્વયવિભાવિતઃ ।
મહાપદાવનીન્યાસકલાશતાધિકાષ્ટકઃ ॥ ૨૫૪ ॥

ત્રિપુરાપૂજનપ્રીતઃ ત્રિપુરાપૂજકપ્રિયઃ ।
નવાવૃતિમહાયજ્ઞસંરક્ષણધુરન્ધરઃ ॥ ૨૫૫ ॥

લમ્બોદરમહારૂપો ભૈરવીભૈરવાત્મકઃ ।
ઉત્કૃષ્ટશિષ્ટસદ્વસ્તુ પરસંવિત્તિરૂપકઃ ॥ ૨૫૬ ॥

શુભાશુભકરં કર્મ જીવયાત્રાવિધાયકઃ ।
સચ્ચિત્સુખં નામ રૂપમધિષ્ઠાનાત્મકઃ પરઃ ॥ ૨૫૭ ॥

આરોપિતજગજ્જાતં મિથ્યાજ્ઞાનમમઙ્ગલમ્ ।
અકારાદિક્ષકારાન્તઃ શબ્દસૃષ્ટિસ્વરૂપકઃ ॥ ૨૫૮ ॥

પરાવાગ્ વિમર્શરૂપી પશ્યન્તી સ્ફોટરૂપધૃક્ ।
મધ્યમા ચિન્તનારૂપો વૈખરી સ્થૂલવાચકઃ ॥ ૨૫૯ ॥

ધ્વનિરૂપો વર્ણરૂપી સર્વભાષાત્મકોઽપરઃ ।
મૂલાધારગતઃ સુપ્તઃ સ્વાધિષ્ઠાને પ્રપૂજિતઃ ॥ ૨૬૦ ॥

મણિપૂરકમધ્યસ્થોઽનાહતામ્બુજમધ્યગઃ ।
વિશુદ્ધિપઙ્કજોલ્લાસ આજ્ઞાચક્રાબ્જવાસકઃ ॥ ૨૬૧ ॥

સહસ્રારામ્બુજારૂઢઃ શિવશક્ત્યૈક્યરૂપકઃ ।
મૂલકુણ્ડલિનીરૂપો મહાકુણ્ડલિનીમયઃ ॥ ૨૬૨ ॥

ષોડશાન્તમહાસ્થાનોઽસ્પર્શાભિધમહાસ્થિતિઃ ।
ઇદં નામસહસ્રં તુ સર્વસમ્પત્પ્રદાયકમ્ ।
ધનધાન્યસુતાદ્યષ્ટલક્ષ્મીવૃન્દપ્રવર્ધકમ્ ॥ ૨૬૩ ॥

સર્વવન્ધ્યાત્વદોષઘ્નં સત્સન્તાનપ્રદાયકમ્ ।
સર્વજ્વરાર્તિશમનં દીર્ઘાયુષ્યપ્રદાયકમ્ ॥ ૨૬૪ ॥

ધર્મમર્થં કામમોક્ષૌ ઝટિતીદં પ્રદાસ્યતિ ।
નિષ્કામો વા સકામો વા સર્વ એતત્પ્રસાધયેત્ ॥ ૨૬૫ ॥

ઇતિ ઉડ્ડામરેશ્વરતન્ત્રે ક્ષિપ્રપ્રસાદનપટલે
ગુહ્યનામ ઉચ્છિષ્ટગણેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment