Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯನಾಮೌಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಾನಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಗಣೇಶಾನಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ
ಗಣಕಃ ಋಷಿಃ, ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛನ್ದಃ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಹಾಗಣೇಶಾನೋ ದೇವತಾ ಓಂ ಬೀಜಂ,
ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ ಗಂ ಕೀಲಕಮ್ ॥

ಶ್ರೀಮದುಚ್ಛಿಷ್ಟಮಹಾಗಣೇಶಾನಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಓಂ ಹಸ್ತಿಮುಖಾಯ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಲಮ್ಬೋದರಾಯ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಹಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹುಂ ಘೇ ಘೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಕವಚಾಯ ಹುಮ್ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಸ್ವಾಹಾ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್-
ಶರಚಾಪಗುಣಾಂಕುಶಾನ್ ಸ್ವಹಸ್ತೈಃ ದಧತಂ ರಕ್ತಸರೋರುಹೇ ನಿಷಣ್ಣಮ್ ।
ವಿಗತಾಮ್ಬರಜಾಯಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಸುರತೇ ಸನ್ತತಮಾಶ್ರಯೇ ಗಣೇಶಮ್ ॥

ಶರಾನ್ ಧನುಃ ಪಾಶಸೃಣೀ ಸ್ವಹಸ್ತೈಃ ದಧಾನಮಾರಕ್ತಸರೋರುಹಸ್ಥಮ್ ।
ವಿವಸ್ತ್ರಪತ್ನ್ಯಾಂ ಸುರತಪ್ರವೃತ್ತಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಮ್ಬಾಸುತಮಾಶ್ರಯೇಽಹಮ್ ॥

ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ಗನ್ಧಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮನೇ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮನೇ ಧೂಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ರಂ ಅಗ್ನ್ಯಾತ್ಮನೇ ದೀಪಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮನೇಽಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ಕಲ್ಪಯಾಮಿ ನಮಃ ।

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಮಹಾಗಣಾಧಿನಾಥಾಖ್ಯೋಽಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಕಃ ।
ತಾರಶ್ರೀಶಕ್ತಿಕನ್ದರ್ಪಭೂಸ್ಮೃತಿಬಿನ್ದುಸಂಯುತಃ ॥ 1 ॥

ಙೇನ್ತಗಣಪತಿಪ್ರೋಕ್ತೋ ವರವರದಸಂಯುತಃ ।
ಸರ್ವಜನದ್ವಿತೀಯಾನ್ತ ಆದಿತ್ಯಶಿವಸಂಯುತಃ ॥ 2 ॥

ವಶಮಾನಯಸಂಯುಕ್ತೋ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸಮರ್ಪಿತಃ ।
ಗಣಕಮುನಿಸನ್ದೃಷ್ಟೋ ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರಭಾಷಿತಃ ॥ 3 ॥

ಸುರಾದಿವನ್ದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜೋ ಮನುರಾಜವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ।
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನದ್ವೀಪಸ್ಯ ಮಧ್ಯಗಃ ॥ 4 ॥

ತರಂಗಮಾಲಿಕಾಧೌತಶೀತತರಾಮಲಾಲಯಃ ।
ಕಲ್ಪಪಾದಪಸಂಶೋಭಿಮಣಿಭೂಮಿವಿರಾಜಿತಃ ॥ 5 ॥

ಮೃದುವಾತಸಮಾನೀತದಿವ್ಯಗನ್ಧನಿಷೇವಿತಃ ।
ನಾನಾಕುಸುಮಸಂಕೀರ್ಣಃ ಪಕ್ಷಿವೃನ್ದರವಪ್ರಿಯಃ ॥ 6 ॥

ಯುಗಪದೃತುಷಟ್ಕೇನ ಸಂಸೇವಿತಪದದ್ವಯಃ ।
ನವರತ್ನಸಮಾವಿದ್ಧಸಿಂಹಾಸನಸಮಾಸ್ಥಿತಃ ॥ 7 ॥

ಜಪಾಪುಷ್ಪತಿಸ್ಕಾರಿರಕ್ತಕಾನ್ತಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಃ ।
ವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಮಾಂಗ ಏಕಾದಶಕರಾನ್ವಿತಃ ॥ 8 ॥

ರತ್ನಕುಮ್ಭಾಢ್ಯಶುಂಡಾಗ್ರೋ ಬೀಜಾಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ ।
ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ ॥ 9 ॥

ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತ್ ಸ್ವದನ್ತಭೃತ್ ।
ಪಂಚಾವರಣಚಕ್ರೇಶಃ ಷಡಾಮ್ನಾಯಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 10 ॥

ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಢ್ಯಪೂಜಾಂಕಃ ಷಡಂಗಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಪರೌಘಪೂಜನಾತುಷ್ಟೋ ದಿವ್ಯೌಘಾದಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀಶ್ರೀಪತಿಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಗಿರಿಜಾತತ್ಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ರತಿಮನ್ಮಥಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಮಹೀವರಾಹಪೂಜಿತಃ ॥ 12 ॥

ಋದ್ಧ್ಯಾಮೋದಪ್ರಪೂಜಾಕಃ ಸಮೃದ್ಧಿತತ್ಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಾನ್ತಿಸುಮುಖಸುಪ್ರೀತೋ ಮದನಾವತಿಕದುರ್ಮುಖಃ ॥ 13 ॥

ಮದದ್ರವಾವಿಘ್ನಪೂಜ್ಯೋ ದ್ರಾವಿಣೀವಿಘ್ನಕರ್ತೃಕಃ ।
ವಸುಧಾರಾಶಂಖಪೂಜ್ಯೋ ವಸುಮತಿಕಪದ್ಮಕಃ ॥ 14 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಪ್ರಿಯ ಈಶ್ವರೀಶಃ ಕೌಮಾರೀಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ವೈಷ್ಣವ್ಯರ್ಚಿತಪದ್ದ್ವನ್ದ್ವೋ ವಾರಾಹೀಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 15 ॥

ಇದ್ರಾಣೀಪೂಜಿತಶ್ರೀಕಶ್ಚಾಮುಂಡಾಶ್ರಿತಪಾದುಕಃ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಮಾತೃಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಃ ॥ 16 ॥

ಐರಾವತಸಮಾರೂಢವಜ್ರಹಸ್ತೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಅಜೋಪರಿ ಸಮಾರೂಢಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಗ್ನಿಸೇವಿತಃ ॥ 17 ॥

ಮಹಿಷಾರೂಢದಂಡಾಢ್ಯಯಮದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ನರಾರೋಹಿಖಡ್ಗಹಸ್ತನಿರೃತ್ಯಾಶ್ರಿತಪಾದುಕಃ ॥ 18 ॥

ಮಕರವಾಹನಾರೂಢಪಾಶಾಢ್ಯವರುಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ರುರೋರುಪರಿಸನ್ತಿಷ್ಠದ್ಧ್ವಜಾಢ್ಯಶ್ವಸನಾರ್ಚಿತಃ ॥ 19 ॥

ಅಶ್ವವಾಹನಶಂಖಾಢ್ಯಸೋಮದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ವೃಷಭವಾಹನಾರೂಢತ್ರಿಶೂಲಾಢ್ಯೇಶಸೇವಿತಃ ॥ 20 ॥

ಪಂಚಾವರಣಪೂಜೋದ್ಯತ್ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಮಾನಸಃ ।
ಪಂಚಾವೃತಿನಮಸ್ಯಾಕಭಕ್ತವಾಂಛಾಪ್ರಪೂರಣಃ ॥ 21 ॥

ಏಕಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಮೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮೂರ್ತಿಭೇದಕಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಸಮಾಖ್ಯಾಕಃ ಪತ್ನೀಸಮ್ಯುತಮೂರ್ತಿಕಃ ॥ 22 ॥

ನಗ್ನಪತ್ನೀಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಸುರತಾನನ್ದತುನ್ದಿಲಃ ।
ಸುಮಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಯುಧಃ ॥ 23 ॥

ಕಾಮಿನೀಚುಮ್ಬನಾಯುಕ್ತಸದಾಲಿಂಗನತತ್ಪರಃ ।
ಅಂಡಕರ್ಣಕಪೋಲಾಖ್ಯತ್ರಿಸ್ಥಾನಮದವಾರಿರಾಟ್ ॥ 24 ॥

ಮದಾಪೋಲುಬ್ಧಮಧುಪೈರ್ವಿಚುಮ್ಬಿತಕಪೋಲಕಃ ।
ಕಾಮುಕಃ ಕಾಮಿನೀಕಾನ್ತಃ ಕಾನ್ತಾಧರಮಧುವ್ರತಃ ॥ 25 ॥

ಕಾಮಿನೀಹೃದಯಾಕರ್ಷೀ ವಶಾಗಣನಿಷೇವಿತಃ ।
ಐರಾವತಾದಿದಿಙ್ನಾಗಮಿಥುನಾಷ್ಟಕಪೂಜಿತಃ ॥ 26 ॥

ಸದಾ ಜಾಯಾಶ್ರಿತೋಽಶ್ರಾನ್ತೋ ನಗ್ನೋಪಾಸಕಪೂಜಿತಃ ।
ಮಾಂಸಾಶೀ ವಾರುಣೀಮತ್ತೋ ಮತ್ಸ್ಯಭುಙ್ ಮೈಥುನಪ್ರಿಯಃ ॥ 27 ॥

ಮುದ್ರಾಸಪ್ತಕಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಮಪಂಚಕನಿಷೇವಿತಃ ।
ಪಂಚಾಂಗರಾಗಸುಪ್ರೀತಃ ಶೃಂಗಾರರಸಲಮ್ಪಟಃ ॥ 28 ॥

ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌಗನ್ಧ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಃ ।
ಉಪಾಸಕವರಿಷ್ಠಾಸ್ಯವೀಟ್ಯಾ ಮೌಕ್ಯನಿರಾಸಕಃ ॥ 29 ॥

ಯೋನ್ಯಾಹಿತಸುಶುಂಡಾಕೋ ಯೋನಿಲಾಲನಲಾಲಸಃ ।
ಭಗಾಮೋದಸಮಾಶ್ವಾಸೀ ಭಗಚುಮ್ಬನಲಮ್ಪಟಃ ॥ 30 ॥

ಕಾನ್ತಾಕುಚಸಮಾಲಿಂಗಿಶುಂಡಾಮಂಡಿತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಖ್ಯಗಣೇಶಾನ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಸ್ವಾದಿಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 31 ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂಜನರತ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಜಪಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಹೋಮಸಮ್ಪ್ರೀತ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವ್ರತಧಾರಕಃ ॥ 32 ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟತರ್ಪಣಪ್ರೀತ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾರ್ಜನೇ ರತಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲಸನ್ತರ್ಪಣಸುಸಾಧಿತಃ ॥ 33 ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಿಘ್ನರಾಜೇನ್ದ್ರ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಸ್ತುಪೂಜಿತಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮನ್ತ್ರಸಂಜಾಪಿಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 34 ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಪಚಾರರತ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಪಾಸ್ತಿಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಮದಿರಾನನ್ದಸನ್ತೋಷೀ ಸದಾಮತ್ತೋ ಮದೋದ್ಧತಃ ॥ 35 ॥

ಮಧುರಾಶೀ ಮಧೂದ್ರಿಕ್ತೋ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಮಧುಸ್ನಾನಪರಾಮೋದೋ ಮಾಧುರ್ಯೈಕರಸಾಶ್ರಯಃ ॥ 36 ॥

ಮದಿರಾಸಿನ್ಧುಸಮ್ಭೂತಃ ಸುಧಾಮಜ್ಜನತತ್ಪರಃ ।
ಮದಿರಾಮ್ಬುಧಿಸಂಸ್ಥಾಯೀ ಮದಿರಾಮಜ್ಜನೇ ರತಃ ॥ 37 ॥

ಮದಿರಾತರ್ಪಣಪ್ರೀತೋ ಮದಿರಾಮಾರ್ಜನಾದೃತಃ ।
ಮದಿರಾಮೋದಸನ್ತೋಷೀ ಮದಿರಾಮೋದಲೋಲುಪಃ ॥ 38 ॥

ಕಾದಮ್ಬರೀರಸೋನ್ಮತ್ತಃ ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಃ ।
ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸಮಾಹ್ಲಾದೀ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಮದೋಲ್ವಣಃ ॥ 39 ॥

ವಾರುಣೀಮದಘೂರ್ಣಾಮ್ಬೋ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಃ ।
ನಾರಿಕೇಲರಸಾಸ್ವಾದೀ ನಾರಿಕೇಲಮಧುಪ್ರಿಯಃ ॥ 40 ॥

ತಾಲಫಲರಸೋನ್ಮತ್ತೋ ತಾಲಮದ್ಯಪರಾಯಣಃ ।
ಪಾನಸಮದ್ಯಸುಪ್ರೀತಃ ಕದಲೀಮದ್ಯಪಾನಕಃ ॥ 41 ॥

ದಾಡಿಮೀರಸಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಗೌಡಪಾನಕಲಮ್ಪಟಃ ।
ಪೌಷ್ಪೀಪಾನಸದಾಮತ್ತಃ ಪೌಷ್ಪೀಕರಂಡಮಂಡಿತಃ ॥ 42 ॥

ಯುವತೀಸುರತಾಸಕ್ತೋ ಯುವೈತೀಮಣಿತೇ ರತಃ ।
ಮೋದಪ್ರಮೋದಕೃತ್ಸಂಗೋ ಭೈರವಾನನ್ದವತ್ಸಲಃ ॥ 43 ॥

ಶುಕ್ಲಸೇವ್ಯಃ ಶುಕ್ಲತುಷ್ಟಃ ಶುಕ್ಲಸಿದ್ಧಿವರಪ್ರದಃ ।
ಶುಕ್ಲಧಾತುಮಹಃ ಪೂಜ್ಯ ಓಜಶ್ಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶನಃ ॥ 44 ॥

ಶುಕ್ರಾದಿಮಾನ್ತ್ರಿಕೈರ್ಧುರ್ಯೈರರ್ಧರಾತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಮುಕ್ತಕಚ್ಛೋ ಮುಕ್ತಕೇಶೋ ನಗ್ನಕಾನ್ತಾಸಮಾಶ್ರಿತಃ ॥ 45 ॥

ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ವಣಾಯುಕ್ತಃ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮದಃ ।
ಕಾನ್ತಾಚರ್ವಿತತಾಮ್ಬೂಲರಸಾಸ್ವಾದನಲಮ್ಪಟಃ ॥ 46 ॥

ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸುರಪಾದಪಃ ।
ಮಹಾಪದ್ಮಾದಿಖರ್ವಾನ್ತನಿಧಿಪೌಷ್ಕಲ್ಯಪೋಷಕಃ ॥ 47 ॥

ಸ್ವಲ್ಪಾಯಾಸಸುಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಕಲೌ ತೂರ್ಣಫಲಪ್ರದಃ ।
ಪಿತೃಕಾನನಸಂಸ್ಥಾಯೀ ಪಿತೃಕಾನನಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 48 ॥

ಮಾಚೀಪತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಬೃಹತೀಪತ್ರತೋಷಿತಃ ।
ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮನಮಸ್ಯಾಕೋ ಧುತ್ತೂರದಲಪೂಜಿತಃ ॥ 49 ॥

ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾನ್ತಸಪರ್ಯಾಕೋ ಗಂಡಲೀಪತ್ರಸೇವಿತಃ ।
ಅರ್ಕಪತ್ರಸುಸಂರಾಧ್ಯೋಽರ್ಜುನಪತ್ರಕಪೂಜಿತಃ ॥ 50 ॥

ನಾನಾಪತ್ರಸುಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ನಾನಾಪುಷ್ಪಸುಸೇವಿತಃ ।
ಸಹಸ್ರಾರ್ಚನಪೂಜಾಯಾಂ ಸಹಸ್ರಕಮಲಪ್ರಿಯಃ ॥ 51 ॥

ಪುನ್ನಾಗಪುಷ್ಪಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಕುಲಪುಷ್ಪಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಧುತ್ತೂರಸುಮಶೇಖರಃ ॥ 52 ॥

ರಸಾಲಪುಷ್ಪಸಂಶೋಭೀ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಸೂನಾಢ್ಯೋ ಮಾಧವೀಕುನ್ದತೋಷಿತಃ ॥ 53 ॥

ಶಮ್ಯಾಲಂಕಾರಸುಪ್ರೀತೋ ಮೃಣಾಲಪಾಟಲೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಕ್ಷಪಂಕಜಪೂಜಾಯಾಮಣಿಮಾದಿಪ್ರಸಾಧಕಃ ॥ 54 ॥

ಸಮ್ಹಿತಾಪದಪಾಠಾದಿಘನಾನ್ತಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ಅಷ್ಟಾವಧಾನಸನ್ಧಾಯೀ ಶತಾವಧಾನಪೋಷಕಃ ॥ 55 ॥

ಸಾಹಸ್ರಿಕಾವಧಾನಶ್ರೀಪರಿಪಾಟೀಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ಮನಶ್ಚಿನ್ತಿತವಿಜ್ಞಾತಾ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಃ ॥ 56 ॥

ಭಕ್ತತ್ರಾಣವ್ಯಗ್ರಚಿತ್ತಃ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಭಯಪ್ರದಃ ।
ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಖಿಲತ್ರಾತಾ ಸಾಧಕೇಷ್ಟದತಲ್ಲಜಃ ॥ 57 ॥

ಸ್ವಸಾಧಕವಿಪಕ್ಷಚ್ಛಿದ್ ವಿಪಕ್ಷಜನಭಕ್ಷಕಃ ।
ವ್ಯಾಧಿಹನ್ತಾ ವ್ಯಥಾಹನ್ತಾ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಃ ॥ 58 ॥

ಪೈತ್ತಿಕಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಃ ಶ್ಲೈಷ್ಮಿಕಸ್ಯ ವಿನಾಶಕಃ ।
ವಾತಿಕಜ್ವರವಿಧ್ವಂಸೀ ಶೂಲಗುಲ್ಮಾದಿನಾಶನಃ ॥ 59 ॥

ನೇತ್ರರೋಗಪ್ರಶಮನೋ ನಿತ್ಯಜ್ವರವಿನಾಶನಃ ।
ಕಾಸಾದಿವ್ಯಾಧಿಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಃ ॥ 60 ॥

ಆಧಿಹನ್ತಾ ತಮೋಹನ್ತಾ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ।
ಧನದಾಯೀ ಯಶೋದಾಯೀ ಜ್ಞಾನದಾಯೀ ಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 61 ॥

ಕಲ್ಯತ್ವದಾಯಕಶ್ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಾಯುಷ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 62 ॥

ಮಹಾಧನಿತ್ವಸನ್ಧಾತಾ ಧರಾಧೀಶತ್ವದಾಯಕಃ ।
ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಕೌಮುದೀ ॥ 63 ॥

ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾಮೃತ್ಯುಮಹಾವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಕಃ ।
ಸಂಸಾರಕಾನನಚ್ಛೇತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 64 ॥

ಸಂಸಾರಭಯವಿಧ್ವಂಸಿಪರಾಕಾಮಕಲಾವಪುಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಖ್ಯಗಣಾಧೀಶೋ ವಾಮಾಚರಣಪೂಜಿತಃ ॥ 65 ॥

ನವಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರಾಜೋ ದಶವರ್ಣಕಮನ್ತ್ರರಾಟ್ ।
ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರೀರೂಪಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿವರ್ಣಕಃ ॥ 66 ॥

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದರ್ಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಬಲಿಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಸನ್ನಿಷ್ಠ ಏಕೋನವಿಂಶತೀಷ್ಟದಃ ॥ 67 ॥

ಸಪ್ತವರ್ಣಾಧಿಕತ್ರಿಂಶದರ್ಣಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಾರೂಢೋಽದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸೇವಿತಃ ॥ 68 ॥

ಪಂಚಾವೃತಿಕಯನ್ತ್ರೋದ್ಧವರಿವಸ್ಯಾವಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನವವರ್ಣಾದಿಮನ್ತ್ರೌಘಸಮ್ಪ್ರಪೂಜಿತಪಾದುಕಃ ॥ 69 ॥

ಪರೌಘೀಯಗುರುವ್ಯೂಹಸನ್ತರ್ಪಣಸುಸಾಧಿತಃ ।
ಮಹತ್ಪದಸಮಾಯುಕ್ತಪಾದುಕಾಪೂಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 70 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೇಶಸ್ಯ ಪೂಜನೇನ ವರಪ್ರದಃ ।
ದಿವ್ಯವೃನ್ದಸಿದ್ಧವೃನ್ದಮಾನವೌಘನಿಷೇವಿತಃ ॥ 71 ॥

ತ್ರಿವಾರಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಬಿನ್ದುಚಕ್ರೇ ಸುತರ್ಪಿತಃ ।
ಷಡಂಗದೇವತಾಪೂಜ್ಯಃ ಷಣ್ಮುಖಾಮ್ನಾಯರಾಜಿತಃ ॥ 72 ॥

ತುಷಾರಸಮಶೋಭಾಕಹೃದಯಾಮ್ಬಾನಮಸ್ಕೃತಃ ।
ಸ್ಫಟಿಕಾಶ್ಮಸಮಾನಶ್ರೀಶಿರೋದೇವೀನಿಷೇವಿತಃ ॥ 73 ॥

ಶ್ಯಾಮಶೋಭಾಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭಿಶಿಖಾದೇವೀಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಚ್ಛಾಯಕವಚಾಮ್ಬಾಪರೀವೃತಃ ॥ 74 ॥

ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಸುಶೋಭಿಶ್ರೀನೇತ್ರಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ ।
ಆರುಣ್ಯೌಘನದೀಮಜ್ಜದಸ್ತ್ರಾಮ್ಬಾಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 75 ॥

ವಸುದಲಾಬ್ಜಮೂಲೇಷು ಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಸಮನ್ವಿತಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪೂಜ್ಯೋ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀಭೋಗದಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ ॥ 76 ॥

ವಿಘ್ನನಾಶಿಕಯಾ ಪೂಜ್ಯೋ ನಿಧಿಪ್ರದಪರೀವೃತಃ ।
ಪಾಪಘ್ನಿಕಾಪೂಜ್ಯಪಾದಃ ಪುಣ್ಯಾದೇವೀನಿಷೇವಿತಃ ॥ 77 ॥

ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಸಂರಾಜಿಶಶಿಪ್ರಭಾಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ದಲಾಷ್ಟಕಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇಷು ಸಿದ್ಧ್ಯಷ್ಟಕಪರೀವೃತಃ ॥ 78 ॥

ಅಣಿಮ್ನೀಪೂಜಿತಪದೋ ಮಹಿಮ್ನ್ಯರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ ।
ಲಘಿನ್ಮೀಚಿನ್ತಿತಪದೋ ಗರಿಮ್ಣೀಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 79 ॥

ಈಶಿತ್ವಾರ್ಚಿತದೇವೇನ್ದ್ರೋ ವಶಿತ್ವಾರ್ಚಿತವೈಭವಃ ।
ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದೇವೀಸಮ್ಪ್ರೀತಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 80 ॥

ಬಾಹ್ಯಾಷ್ಟದಲರಾಜೀವೇ ವಕ್ರತುಂಡಾದಿರೂಪಕಃ ।
ವಕ್ರತುಂಡ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರೋ ಮಹೋದರೋ ಗಜಾನನಃ ॥ 81 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಾಖ್ಯೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಡ್ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಕಃ ।
ಬಹಿರಷ್ಟದಲಾಗ್ರೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಸೇವಿತಃ ॥ 82 ॥

ಮೃಗಚರ್ಮಾವೃತಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಬ್ರಾಹ್ಮೀಸಮಾವೃತಃ ।
ನೃಕಪಾಲಾದಿಸಮ್ಬಿಭ್ರಚ್ಚನ್ದ್ರಗೌರಮಹೇಶಿಕಃ ॥ 83 ॥

ಇನ್ದ್ರಗೋಪಾರುಣಚ್ಛಾಯಕೌಮಾರೀವನ್ದ್ಯಪಾದುಕಃ ।
ನೀಲಮೇಘಸಮಚ್ಛಾಯವೈಷ್ಣವೀಸುಪರಿಷ್ಕೃತಃ ॥ 84 ॥

ಅಂಜನಾದ್ರಿಸಮಾನಶ್ರೀವಾರಾಹೀಪರ್ಯಲಂಕೃತಃ ।
ಇನ್ದ್ರನೀಲಪ್ರಭಾಪುಂಜಲಸದಿನ್ದ್ರಾಣಿಕಾಯುತಃ ॥ 85 ॥

ಶೋಣವರ್ಣಸಮುಲ್ಲಾಸಿಚಾಮುಂಡಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ ।
ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕಾರಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಷೇವಿತಃ ॥ 86 ॥

ಐರಾವತಾದಿವಜ್ರಾದಿದೇವೇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಪಂಚಾವೃತಿನಮಸ್ಯಾಯಾಮಣಿಮಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 87 ॥

ಸಂಗುಪ್ತವಿದ್ಯಃ ಸಂಗುಪ್ತವರಿವಸ್ಯಾವಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ವಾಮಾಚರಣಸುಪ್ರೀತಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 88 ॥

ಕೋಂಕಾಚಲಶಿರೋವರ್ತೀ ಕೋಂಕಾಚಲಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಕೋಂಕಾಮ್ಬುದಜಲಾಸ್ವಾದೀ ಕಾವೇರೀತೀರವಾಸಕಃ ॥ 89 ॥

ಜಾಹ್ನವೀಮಜ್ಜನಾಸಕ್ತಃ ಕಾಲಿನ್ದೀಮಜ್ಜನೇ ರತಃ ।
ಶೋಣಭದ್ರಾಜಲೋದ್ಭೂತಃ ಶೋಣಪಾಷಾಣರೂಪಕಃ ॥ 90 ॥

ಸರಯ್ಯಾಪಃಪ್ರವಾಹಸ್ಥಃ ನರ್ಮದಾವಾರಿವಾಸಕಃ ।
ಕೌಶಿಕೀಜಲಸಂವಾಸಶ್ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಮ್ಬುನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 91 ॥

ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀತಟಸ್ಥಾಯೀ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ।
ಮಹಾನದೀತಟಾವಾಸೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಮ್ಬುವಾಸಕಃ ॥ 92 ॥

ತಮಸಾತಮಆಕಾರೋ ಮಹಾತಮೋಽಪಹಾರಕಃ ।
ಕ್ಷೀರಾಪಗಾತೀರವಾಸೀ ಕ್ಷೀರನೀರಪ್ರವರ್ಧಕಃ ॥ 93 ॥

ಕಾಮಕೋಟೀಪೀಠವಾಸೀ ಶಂಕರಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಃ ।
ಋಶ್ಯಶೃಂಗಪುರಸ್ಥಾಯೀ ಸುರೇಶಾರ್ಚಿತವೈಭವಃ ॥ 94 ॥

ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಸಂವಾಸೀ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ।
ಜಗನ್ನಾಥಪುರಸ್ಥಾಯೀ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸೇವಿತಃ ॥ 95 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠಾಲಯಸ್ಥಾಯೀ ಹಸ್ತಾಮಲಕಪೂಜಿತಃ ।
ವಿದ್ಯಾಭೋಗಯಶೋಮೋಕ್ಷಯೋಗಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 96 ॥

ಪಂಚಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯೀ ದ್ವಾದಶಲಿಂಗಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕೋಲಾಚಲಪುರಸ್ಥಾಯೀ ಕಾಮೇಶೀನಗರೇಶ್ವರಃ ॥ 97 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಮುಖಸ್ಥಾಯೀ ಶ್ರೀಶೈಲಕೃತವಾಸಕಃ ।
ಲಂಕೇಶ್ವರಃ ಕುಮಾರೀಶಃ ಕಾಶೀಶೋ ಮಥುರೇಶ್ವರಃ ॥ 98 ॥

ಮಲಯಾದ್ರಿಶಿರೋವಾಸೀ ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಃ ।
ಶೋಣಾದ್ರಿಶಿಖರಾರೂಢಃ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 99 ॥

ಜಮ್ಬೂವನಾನ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಗಃ ।
ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠನಿಲಯೋ ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಾತ್ಮಕಃ ॥ 100 ॥

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಕ್ಷೇತ್ರೋಽಷ್ಟೋತ್ತರಶತಪೂಜಿತಃ ।
ರತ್ನಶೈಲಕೃತಾವಾಸಃ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 101 ॥

ಶಾತಕುಮ್ಭಗಿರಿಸ್ಥಾಯೀ ಶಾತಕುಮ್ಭೋದರಸ್ಥಿತಃ ।
ಗೋಮಯಪ್ರತಿಮಾವಿಷ್ಟಃ ಶ್ವೇತಾರ್ಕತನುಪೂಜಿತಃ ॥ 102 ॥

ಹರಿದ್ರಾಬಿಮ್ಬಸುಪ್ರೀತೋ ನಿಮ್ಬಬಿಮ್ಬಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲಸಂಸ್ಥಾಯೀ ವಟವೃಕ್ಷಾಧರಸ್ಥಿತಃ ॥ 103 ॥

ನಿಮ್ಬವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಃ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಾಧಿದೈವತಮ್ ।
ಅಶ್ವತ್ಥನಿಮ್ಬಸಂಯೋಗೇ ಪ್ರಿಯಾಲಿಂಗಿತಮೂರ್ತಿಕಃ ॥ 104 ॥

ಗಮ್ಬೀಜರೂಪ ಏಕಾರ್ಣೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಗ್ಲೈಮ್ಬೀಜಾಖ್ಯೋ ಗಣೇಶಾನೋ ಗೋಂಕಾರ ಏಕವರ್ಣಕಃ ॥ 105 ॥

ವಿರಿರೂಪೋ ವಿಘ್ನಹನ್ತಾ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ।
ಪತ್ನೀವರಾಂಗಸತ್ಪಾಣಿಃ ಸಿನ್ದೂರಾಭಃ ಕಪಾಲಭೃತ್ ॥। 106 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶೋ ಹೇಮಾಭ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಃ ।
ವಾಮಾಂಗಾವಿಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಮಹಾಶ್ರೀಪ್ರವಿಧಾಯಕಃ ॥ 107 ॥

ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಃ ಶಕ್ತಿಗಣಪಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಪೂರಕಃ ।
ಚತುರಕ್ಷರಶಕ್ತೀಶೋ ಹೇಮಚ್ಛಾಯಸ್ತ್ರಿಣೇತ್ರಕಃ ॥ 108 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಪಂಕ್ತ್ಯರ್ಣೋ ರಕ್ತಾಭಃ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿಭೃತ್ ।
ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಸಿಂಹವಾಹೋ ಹೇರಮ್ಬಶ್ಚತುರರ್ಣಕಃ ॥ 109 ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಣೇಶಾನೋ ಧಾತ್ವರ್ಣಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ।
ಅರುಣಾಭತನುಶ್ರೀಕಃ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯತ್ಕರಾನ್ವಿತಃ ॥ 110 ॥

ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮಮನ್ತ್ರರಾಜಸುಪೂಜಿತಃ ।
ಗನ್ಧರ್ವಸಿದ್ಧಸಂಸೇವ್ಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರದ್ವಿಪಾದಿಭೀಕರಃ ॥ 111 ॥

ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಹೋದನ್ವತ್ಸಮುದ್ಯತಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಜನಸಮ್ಬಾಧಸಮ್ಮೋಹೀ ನವದ್ರವ್ಯವಿಶೇಷಕಃ ॥ 112 ॥

ಕಾಮನಾಭೇದಸಂಸಿದ್ಧವಿವಿಧಧ್ಯಾನಭೇದಕಃ ।
ಚತುರಾವೃತ್ತಿಸನ್ತೃಪ್ತಿಪ್ರೀತೋಽಭೀಷ್ಟಸಮರ್ಪಕಃ ॥ 113 ॥

ಚನ್ದ್ರಚನ್ದನಕಾಶ್ಮೀರಕಸ್ತೂರೀಜಲತರ್ಪಿತಃ ।
ಶುಂಡಾಗ್ರಜಲಸನ್ತೃಪ್ತಿಕೈವಲ್ಯಫಲದಾಯಕಃ ॥ 114 ॥

ಶಿರಃಕೃತಪಯಸ್ತೃಪ್ತಿಸರ್ವಸಮ್ಪದ್ವಿಧಾಯಕಃ ।
ಗುಹ್ಯದೇಶಮಧುದ್ರವ್ಯಸನ್ತೃಪ್ತ್ಯಾ ಕಾಮದಾಯಕಃ ॥ 115 ॥

ನೇತ್ರದ್ವಯಮಧುದ್ರವ್ಯತೃಪ್ತ್ಯಾಕೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಕಃ ।
ಪೃಷ್ಠದೇಶಘೃತದ್ರವ್ಯತೃಪ್ತಿಭೂಪವಶಂಕರಃ ॥ 116 ॥

ಏರಂಡತೈಲಸನ್ತೃಪ್ತಿರಂಡಾಕರ್ಷಕನಾಭಿಕಃ ।
ಊರುಯುಗ್ಮಕತೈಲೀಯತರ್ಪಣಾತಿಪ್ರಮೋದಿತಃ ॥ 117 ॥

ಪ್ರೀತಿಪ್ರವರ್ಧಕಾಂಸೀಯಪಯಃ ಪಯಃಪ್ರತರ್ಪಣಃ ।
ಧರ್ಮವರ್ಧಕತುಂಡೀಯದ್ರವ್ಯತ್ರಯಸುತರ್ಪಣಃ ॥ 118 ॥

ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಾಹುತಿಪ್ರೀತೋ ವಿವಿಧದ್ರವ್ಯಹೋಮಕಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತನಿಷ್ಪನ್ನಹೋಮಕರ್ಮಪ್ರಸಾದಿತಃ ॥ 119 ॥

ಮಧುದ್ರವ್ಯಕಹೋಮೇನ ಸ್ವರ್ಣಸಮೃದ್ಧಿವರ್ಧಕಃ ।
ಗೋದುಗ್ಧಕೃತಹೋಮೇನ ಗೋಸಮೃದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 120 ॥

ಆಜ್ಯಾಹುತಿಹೋಮೇನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಸವಿಲಾಸಕಃ ।
ಶರ್ಕರಾಹುತಿಹೋಮೇನ ಕಾಷ್ಠಾಷ್ಟಕಯಶಃಪ್ರದಃ ॥ 121 ॥

ದಧಿದ್ರವ್ಯಕಹೋಮೇನ ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಕಃ ।
ಶಾಲ್ಯನ್ನಕೃತಹೋಮೇನಾನ್ನಸಮೃದ್ಧಿವಿತಾರಕಃ ॥ 122 ॥

ಸತಂಡುಲತಿಲಾಹುತ್ಯಾ ದ್ರವ್ಯಕದಮ್ಬಪೂರಕಃ ।
ಲಾಜಾಹುತಿಕಹೋಮೇನ ದಿಗನ್ತವ್ಯಾಪಿಕೀರ್ತಿದಃ ॥ 123 ॥

ಜಾತೀಪ್ರಸೂನಹೋಮೇನ ಮೇಧಾಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ದೂರ್ವಾತ್ರಿಕೀಯಹೋಮೇನ ಪೂರ್ಣಾಯುಃಪ್ರತಿಪಾದಕಃ ॥ 124 ॥

ಸುಪೀತಸುಮಹೋಮೇನ ವೈರಿಭೂಪತಿಶಿಕ್ಷಕಃ ।
ವಿಭೀತಕಸಮಿದ್ಧೋಮೈಃ ಸ್ತಮ್ಭೋಚ್ಚಾಟನಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 125 ॥

ಅಪಾಮಾರ್ಗಸಮಿದ್ಧೋಮೈಃ ಪಣ್ಯಯೋಷಾವಶಂಕರಃ ।
ಏರಂಡಕಸಮಿದ್ಧೋಮೈಃ ರಂಡಾಸಂಘವಶಂಕರಃ ॥ 126 ॥

ನಿಮ್ಬದ್ರುದಲಹೋಮೇನ ವಿದ್ವೇಷಣವಿಧಾಯಕಃ ।
ಘೃತಾಕ್ತದೌಗ್ಧಶಾಲ್ಯನ್ನಹೋಮೈರಿಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 127 ॥

ತಿಲಾದಿಚತುರಾಹುತ್ಯಾ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿವಶಂಕರಃ ।
ನಾನಾದ್ರವ್ಯಸಮಿದ್ಧೋಮೈರಾಕರ್ಷಣಾದಿಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 128 ॥

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೋ ವಿಘ್ನಸ್ತ್ರ್ಯಧಿಕತ್ರಿಂಶದರ್ಣಕಃ ।
ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಶಕ್ತೀಶಃ ಪತ್ನೀವರಾಂಗಹಸ್ತಕಃ ॥ 129 ॥

ಮುಕ್ತಾಚನ್ದ್ರೌಘದೀಪ್ತಾಭೋ ವಿರಿವಿಘ್ನೇಶಪದ್ಧತಿಃ ।
ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರೌಲ್ಲಾಸೀ ಭೋಗಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 130 ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದರ್ಣಸಂಯುಕ್ತೋ ಹರಿದ್ರಾಗಣಪೋ ಮಹಾನ್ ।
ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೋ ಭೋಗಮೋಕ್ಷದಃ ಕವಿತಾಕರಃ ॥ 131 ॥

ಷಡರ್ಣಃ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸೀ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಃ ।
ವಕ್ರತುಂಡಾಭಿಧಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಜತಾಂ ಕಾಮದೋ ಮಣಿಃ ॥ 132 ॥

ಮೇಘೋಲ್ಕಾದಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಃ ಸರ್ವವಶ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಆಥರ್ವಣಿಕಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಾ ರಾಯಸ್ಪೋಷಾದಿಮನ್ತ್ರರಾಟ್ ॥ 133 ॥

ವಕ್ರತುಂಡೇಶಗಾಯತ್ರೀಪ್ರತಿಪಾದಿತವೈಭವಃ ।
ಪಿಂಡಮನ್ತ್ರಾದಿಮಾಲಾನ್ತಸರ್ವಮನ್ತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಃ ॥ 134 ॥

ಸಂಜಪ್ತಿಹೋಮಸನ್ತೃಪ್ತಿಸೇಕಭೋಜನಸಾಧಿತಃ ।
ಪಂಚಾಂಗಕಪುರಶ್ಚರ್ಯೋಽರ್ಣಲಕ್ಷಜಪಸಾಧಿತಃ ॥ 135 ॥

ಕೋಟ್ಯಾವೃತ್ತಿಕಸಂಜಪ್ತಿಸಿದ್ಧೀಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಸಮಾರಬ್ಧಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಃ ॥ 136 ॥

ಮಾತೃಕಯಾ ಪುಟೀಕೃತ್ಯ ಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಃ ।
ಭೂತಲಿಪ್ಯಾ ಪುಟೀಕೃತ್ಯ ಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಃ ॥ 137 ॥

ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಯುಕ್ತಮಾತೃಕಾಪುಟಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಸಮಾರಬ್ಧದಿನಸಪ್ತಕಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 138 ॥

ಅರ್ಕೇದುಗ್ರಹಕಾಲೀನಜಪಾಜ್ಝಟಿತಿಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ನಿಶಾತ್ರಿಕಾಲಪೂಜಾಕಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 139 ॥

ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣೌಷಧಿನಿಷ್ಪನ್ನಗುಟಿಕಾಭಿಃ ಸುಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಸೂರ್ಯೋದಯಸಮಾರಮ್ಭದಿನೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಃ ॥ 140 ॥

ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢದೇಶಿಕಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಶಿವೋಹಮ್ಭಾವನಾಸಿದ್ಧಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಲಾಸಕಃ ॥ 141 ॥

ಪರಾಕಾಮಕಲಾಧ್ಯಾನಸಿದ್ಧೀಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಃ ।
ಅಕಾರೋಽಗ್ರಿಯಪೂಜಾಕೋಽಮೃತಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 142 ॥

ಅನನ್ತೋಽನನ್ತಾವತಾರೇಷ್ವನನ್ತಫಲದಾಯಕಃ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಪಾತಸಮ್ಪ್ರೀತೋಽಷ್ಟವಿಧಭೈಥುನಪ್ರಿಯಃ ॥ 143 ॥

ಅಷ್ಟಪುಷ್ಪಸಮಾರಾಧ್ಯೋಽಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀಜ್ಞಾನದಾಯಕಃ ।
ಆರಬ್ಧಕರ್ಮನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರಯಿತಾಽಽಕ್ಷಪಾಟಿಕಃ ॥ 144 ॥

ಇನ್ದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀರಿಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ।
ಈಂಕಾರವರ್ಣಸಮ್ಬುದ್ಧಪರಾಕಾಮಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 145 ॥

ಈಶಾನಪುತ್ರ ಈಶಾನ ಈಷಣಾತ್ರಯಮಾರ್ಜಕಃ ।
ಉದ್ದಂಡ ಉಗ್ರ ಉದಗ್ರ ಉಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 146 ॥

ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ ।
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಃ ॥ 147 ॥

ಋಗರ್ಥವೇತ್ತಾ ೠಕಾರ ೠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಧೃಕ್ ।
ಌವರ್ಣರೂಪೋ ೡವರ್ಣೋ ೡಕಾರಾಕ್ಷರಪೂಜಿತಃ ॥ 148 ॥

ಏಧಿತಾಖಿಲಭಕ್ತಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಏಕಾರರೂಪ ಐಕಾರ ಐಮ್ಪುಟಿತಸ್ಮೃತಿನ್ದುಕಃ ॥ 149 ॥

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಧೃಕ್ ।
ಔಂಕಾರಾಢ್ಯಗಭೂಯುಕ್ತ ಔಮ್ಪೂರ್ವಯುಗ್ಗಕಾರಕಃ ॥ 150 ॥

ಅಂಶಾಂಶಿಭಾವಸನ್ದೃಷ್ಟೋಶಾಂಶಿಭಾವವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಅಃ ಕಾರಾನ್ತಸಮಸ್ತಾಚ್ಕವರ್ಣಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ॥ 151 ॥

ಕತೃತೀಯವಿಸರ್ಗಾಢ್ಯಃ ಕತೃತೀಯಾರ್ಣಕೇವಲಃ ।
ಕರ್ಪೂರತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿಲಲಾಟೋರ್ಧ್ವಪ್ರದೇಶಕಃ ॥ 152 ॥

ಖಲ್ವಾಟಭೂಮಿಸಮ್ರಕ್ಷೀ ಖಲ್ವಾಟಬುದ್ಧಿಭೇಷಜಮ್ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಾಯುಧಸಂಯುಕ್ತಃ ಖಡ್ಗೋದ್ಯತಕರಾನ್ವಿತಃ ॥ 153 ॥

ಖಂಡಿತಾಖಿಲದುರ್ಭಿಕ್ಷಃ ಖನಿಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದರ್ಶಕಃ ।
ಖದಿರಾಧಿಕಸಾರಾಢ್ಯಃ ಖಲೀಕೃತವಿಪಕ್ಷಕಃ ॥ 154 ॥

ಗಾನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾಚತುರೋ ಗನ್ಧರ್ವನಿಕರಪ್ರಿಯಃ ।
ಘಪೂರ್ವಬೀಜಸನ್ನಿಷ್ಠೋ ಘೋರಘರ್ಘರಬೃಂಹಿತಃ ॥ 155 ॥

ಘಂಟಾನಿನಾದಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಘಾರ್ಣೋ ಘನಾಗಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಚರ್ತುರ್ವೇದೇಷು ಸಂಗೀತಶ್ಚತುರ್ಥವೇದನಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 156 ॥

ಚತುರ್ದಶಸಂಯುಕ್ತಚತುರ್ಯುಕ್ತಚತುಶ್ಶತಃ ।
ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಗತಿಃ ॥ 157 ॥

ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಮ್ಭೂತಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಛತ್ರೀಚ್ಛದ್ಮಚ್ಛಲಶ್ಛನ್ದೋವಪುಶ್ಛನ್ದಾವತಾರಕಃ ॥ 158 ॥

ಜಗದ್ಬನ್ಧುರ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷೀ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗದ್ರೂಪೋ ಜಗದಾತ್ಮಾ ಜಗನ್ನಿಧಿಃ ॥ 159 ॥

ಜರಾಮರಣವಿಧ್ವಂಸೀ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ಜಾಗುಡಾನುಕೃತಿಚ್ಛಾಯೋ ಜಾಗ್ರದಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 160 ॥

ಜಾಮ್ಬೂನದಸಮಚ್ಛಾಯೋ ಜಪಸಮ್ಪ್ರೀತಮಾನಸಃ ।
ಜಪಯೋಗಸುಸಂವೇದ್ಯೋ ಜಪತತ್ಪರಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 161 ॥

ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಜಾತೀಪೂಜಕವಾಕ್ಪ್ರದಃ ।
ಜಯನ್ತೀದಿನಸುಪ್ರೀತೋ ಜಯನ್ತೀಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ ॥ 162 ॥

ಜಗದ್ಭಾನತಿರಸ್ಕಾರೀ ಜಗದ್ಭಾನತಿರೋಹಿತಃ ।
ಜಗದ್ರೂಪಮಹಾಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಕಃ ॥ 163 ॥

ಝಂಝಾನಿಲಸಮಶ್ವಾಸೀ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಸಮಕಾನ್ತಿಕಃ ।
ಝಲಝ್ಝಲಾಸುಸಂಶೋಭಿಶೂರ್ಪಾಕೃತಿದ್ವಿಕರ್ಣಕಃ ॥ 164 ॥

ಟಂಕಕರ್ಮವಿನಾಭಾವಸ್ವಯಮ್ಭೂತಕಲೇವರಃ ।
ಠಕ್ಕುರಷ್ಠಕ್ಕುರಾರಾಧ್ಯಷ್ಠಕ್ಕುರಾಕೃತಿಶೋಭಿತಃ ॥ 165 ॥

ಡಿಂಡಿಮಸ್ವನಸಂವಾದೀ ಡಮರುಪ್ರಿಯಪುತ್ರಕಃ ।
ಢಕ್ಕಾವಾದನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಢುಂಡಿರಾಜವಿನಾಯಕಃ ॥ 166 ॥

ತುನ್ದಿಲಸ್ತುನ್ದಿಲವಪುಸ್ತಪನಸ್ತಾಪರೋಷಹಾ ।
ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಃ ॥ 167 ॥

ತಾರುಣ್ಯಾಢ್ಯವಧೂಸಂಗೀ ತತ್ತ್ವವೇತ್ತಾ ತ್ರಿಕಾಲವಿತ್ ।
ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥೂಲಕರಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತಾ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ॥ 168 ॥

ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಿರಃ ಸ್ಥಲೇಶಾಯೀ ಸ್ಥಾಂಡಿಲಕುಲಪೂಜಿತಃ ।
ದುಃಖಹನ್ತಾ ದುಃಖದಾಯೀ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾದಿವಿನಾಶಕಃ ॥ 169 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಲೋಚನಃ ।
ಧೀರೋ ಧೀರ್ಧೀರಧೀರ್ಧುರ್ಯೋ ಧುರೀಣತ್ವಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 170 ॥

ಧ್ಯಾನಯೋಗೈಕಸನ್ದೃಷ್ಟೋ ಧ್ಯಾನಯೋಗೈಕಲಮ್ಪಟಃ ।
ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯೋ ನಮ್ಯೋ ನರನಾರೀಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 171 ॥

ನಗ್ನಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ನಗ್ನನೀಲಾಸಮಾವೃತಃ ।
ನಿರಂಜನೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿರವಗ್ರಹಃ ॥ 172 ॥

ನಿಶೀಥಿನೀನಮಸ್ಯಾಕೋ ನಿಶೀಥಿನೀಜಪಪ್ರಿಯಃ ।
ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತೋ ನಾಮರೂಪಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 173 ॥

ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪ್ರಾತಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣವಪುಃಪ್ರಭಃ ।
ಫುಲ್ಲಪುಷ್ಪಸಮೂಹಶ್ರೀಸಮ್ಭೂಷಿತಸುಮಸ್ತಕಃ ॥ 174 ॥

ಫಾಲ್ಗುನಾನುಜಪೂಜಾಕಃ ಫೇತ್ಕಾರತನ್ತ್ರವರ್ಣಿತಃ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಬಾಲಪೂಜ್ಯೋ ಬಲಪ್ರದಃ ॥ 175 ॥

ಬಾಣಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಃ ।
ಭವಾನೀಹೃದಯಾನನ್ದೀ ಭಾವಗಮ್ಯೋ ಭವಾತ್ಮಜಃ ॥ 176 ॥

ಭವೇಶೋ ಭವ್ಯರೂಪಾಢ್ಯೋ ಭಾರ್ಗವೇಶೋ ಭೃಗೋಃ ಸುತಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭವ್ಯಕಲಾಯುಕ್ತೋ ಭಾವನಾವಶತತ್ಪರಃ ॥ 177 ॥

ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭಯಹನ್ತಾ ಭಯಪ್ರದಃ ।
ಮಾಯಾವೀ ಮಾನದೋ ಮಾನೀ ಮನೋಭಿಮಾನಶೋಧಕಃ ॥ 178 ॥

ಮಹಾಹವೋದ್ಯತಕ್ರೀಡೋ ಮನ್ದಹಾಸಮನೋಹರಃ ।
ಮನಸ್ವೀ ಮಾನವಿಧ್ವಂಸೀ ಮದಲಾಲಸಮಾನಸಃ ॥ 179 ॥

ಯಶಸ್ವೀ ಯಶಆಶಂಸೀ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜ್ಞಿಕಪ್ರಿಯಃ ।
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಾಜಾ ರಾಮೋ ರಮಣಲಮ್ಪಟಃ ॥ 180 ॥

ರಸರಾಜಸಮಾಸ್ವಾದೀ ರಸರಾಜೈಕಪೂಜಿತಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಸಮ್ಪನ್ನೋ ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಃ ॥ 181 ॥

ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವಸ್ಥೋ ಲಯಯೋಗವಿಭಾವಿತಃ ।
ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನೋ ವೀರವನ್ದ್ಯೋ ವರೇಣ್ಯದಃ ॥ 182 ॥

ವಿವಿಧಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಾತಾ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಃ ।
ಶಿಖಿವಾಹಸಮಾರೂಢಃ ಶಿಖಿವಾಹನನಾಥಿತಃ ॥ 183 ॥

ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸನಪ್ರೀತಃ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ।
ಷಡಾಧಾರಕ್ರಮಪ್ರೀತಃ ಷಡಾಮ್ನಾಯೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 184 ॥

ಷಡ್ದರ್ಶನೀಪಾರದೃಶ್ವಾ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಕಃ ।
ಷಡೂರ್ಮಿವೃನ್ದವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯವಿನ್ದುಗಃ ॥ 185 ॥

ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸನ್ನಿಷ್ಠಃ ಷಟ್ಕರ್ಮಸನ್ಘಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಗಜಾನನಃ ॥ 186 ॥

ಸತ್ತಾಜ್ಞಾನಾದಿರೂಪಾಢ್ಯಃ ಸಾಹಸಾದ್ಭುತಖೇಲನಃ ।
ಸರ್ಪರೂಪಧರಃಸಂವಿತ್ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಃ ॥ 187 ॥

ಸರ್ಪಸಂಘಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಃ ಸರ್ಪಕುಂಡಲಿತೋದರಃ ।
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಋಕ್ಪೂಜ್ಯಃ ಸ್ವಾಹಾಯುಙ್ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 188 ॥

ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಮ್ಭಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಃ ।
ಸ್ವಯಮ್ಭೂಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿಕಃ ॥ 189 ॥

ಸ್ವಯಮ್ಭೂಲಿಂಗಸಂಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಲಿಂಗಪೂಜಿತಃ ।
ಹವ್ಯೋ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹೋತಾ ಹುತಭುಗ್ ಹವನಪ್ರಿಯಃ ॥ 190 ॥

ಹರಲಾಲನಸನ್ತುಷ್ಟೋ ಹಲಾಹಲಾಶಿಪುತ್ರಕಃ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪೋ ಹುಂಕಾರೋ ಹಾಹಾಕಾರಸಮಾಕುಲಃ ॥ 191 ॥

ಹಿಮಾಚಲಸುತಾಸೂನುರ್ಹೇಮಭಾಸ್ವರದೇಹಕಃ ।
ಹಿಮಾಚಲಶಿಖಾರೂಢೋ ಹಿಮಧಾಮಸಮದ್ಯುತಿಃ ॥ 192 ॥

ಕ್ಷೋಭಹನ್ತಾ ಕ್ಷುಧಾಹನ್ತಾ ಕ್ಷೈಣ್ಯಹನ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಪ್ರದಃ ।
ಕ್ಷಮಾಧಾರೀ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತಃ ಕ್ಷಪಾಕರನಿಭಃ ಕ್ಷಮೀ ॥ 193 ॥

ಕಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಸರ್ವಹಲ್ಕಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಮಾಲಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ॥ 194 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಹಾಸರಸ್ವತೀಮಯಃ ।
ಸ್ಥೂಲತಮಶರೀರಾಢ್ಯಃ ಕಾರುಕರ್ಮವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ॥ 195 ॥

ಸ್ಥೂಲತರಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಶ್ಚಕ್ರಜಾಲಪ್ರಕಾಶಿತಃ ।
ಸ್ಥೂಲರೂಪಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭೀ ಹೃದಬ್ಜಧ್ಯಾತರೂಪಕಃ ॥ 196 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಸಮುಲ್ಲಾಸೀ ಮನ್ತ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮತರತನುಶ್ರೀಕಃ ಕುಂಡಲಿನೀಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 197 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮತಮವಪುಶ್ಶೋಭೀ ಪರಾಕಾಮಕಲಾತನುಃ ।
ಪರರೂಪಸಮುದ್ಭಾಸೀ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಃ ॥ 198 ॥

ಪರಾಪರವಪುರ್ಧಾರೀ ಸಪ್ತರೂಪವಿಲಾಸಿತಃ ।
ಷಡಾಮ್ನಾಯಮಹಾಮನ್ತ್ರನಿಕುರುಮ್ಬನಿಷೇವಿತಃ ॥ 199 ॥

ತತ್ಪುರುಷಮುಖೋತ್ಪನ್ನಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಮನುಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಘೋರಮುಖಸಂಜಾತದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಪೂಜಿತಃ ॥ 200 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖೋತ್ಪನ್ನಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಸೇವಿತಃ ।
ವಾಮದೇವಮುಖೋತ್ಪನ್ನೋತ್ತರಾಮ್ನಾಯಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 201 ॥

ಈಶಾನಮುಖಸಂಜಾತೋರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಮನುಸೇವಿತಃ ।
ವಿಮರ್ಶಮುಖಸಂಜಾತಾನುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಪೂಜಿತಃ ॥ 202 ॥

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸನ್ದಿಷ್ಟಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರಕಃ ।
ಸುರೇಶಸಮುಪಾದಿಷ್ಟದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಃ ॥ 203 ॥

ಪದ್ಮಪಾದಸಮಾದಿಷ್ಟಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಃ ।
ಹಸ್ತಾಮಲಕಸನ್ದಿಷ್ಟೋತ್ತರಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರಕಃ ॥ 204 ॥

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸನ್ದಿಷ್ಟೋರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಾಖಿಲಮನ್ತ್ರಕಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸನ್ನಿಷ್ಠಾನುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಃ ॥ 205 ॥

ಸಹಜಾನನ್ದಸನ್ನಿಷ್ಠಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರೌಘೈಃ ಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 206 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈಃ ಸ್ಥಿತಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈರ್ಹೃತಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 207 ॥

ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈಸ್ತಿರೋಧಾನಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರೌಘೈರನುಗ್ರಹಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 208 ॥

ಅನುತ್ತರಗಮನ್ತ್ರೌಘೈಃ ಸಹಜಾನನ್ದಲಾಸಕಃ ।
ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಸನ್ನಿಷ್ಠಾನುಸ್ಯೂತಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 209 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ ಗೋಪ್ತಾ ಗೋವಿನ್ದರೂಪಕಃ ।
ಸಂಹಾರಕೃದ್ರುದ್ರರೂಪಸ್ತಿರೋಧಾಯಕ ಈಶ್ವರಃ ॥ 210 ॥

ಸದಾಶಿವೋಽನುಗ್ರಹೀತಾ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಸ್ಪೃಷ್ಟೋ ನಿರ್ಗುಣಾನನ್ದರೂಪಕಃ ॥ 211 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವನಾರೂಪಃ ಸುಖಮಾತ್ರಾನುಭಾವಕಃ ।
ಸ್ವಸ್ವರೂಪಸುಸಂಶೋಭೀ ತಾಟಸ್ಥಿಕಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 212 ॥

ಷಡ್ಗುಣೋಽಖಿಲಕಲ್ಯಾಣಗುಣರಾಜಿವಿರಾಜಿತಃ ।
ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಃ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಭಧ್ಯಗಃ ॥ 213 ॥

ತ್ರಿದಶಕಾರುನಿಷ್ಪನ್ನಸ್ವಾನನ್ದಭವನಸ್ಥಿತಃ ।
ಊರೀಕೃತೇಶಪುತ್ರತ್ವೋ ನೀಲವಾಣೀವಿವಾಹಿತಃ ॥ 214 ॥

ನೀಲಸರಸ್ವತೀಮನ್ತ್ರಜಪತಾತ್ಪರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ವಿದ್ಯಾವದಸುರಧ್ವಂಸೀ ಸುರರಕ್ಷಾಸಮುದ್ಯತಃ ॥ 215 ॥

ಚಿನ್ತಾಮಣಿಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೀ ಚಿನ್ತಿತಾಖಿಲಪೂರಕಃ ।
ಮಹಾಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸೀ ದೇವೇನ್ದ್ರಕೃತಪೂಜನಃ ॥ 216 ॥

ತಾರಾರಮ್ಭೀ ನಮೋಯುಕ್ತೋ ಭಗವತ್ಪದಡೇನ್ತಗಃ ।
ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯಸಂಯುಕ್ತೋ ಹಸ್ತಿಮುಖಾಯಸಂಯುತಃ ॥ 217 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತವಿರಾಜಿತಕಲೇಬರಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪದಸಂರಾಜೀ ಮಹಾತ್ಮನೇಪದಪ್ರಿಯಃ ॥ 218 ॥

ಆಂಕ್ರೋಂಹ್ರೀಂಗಂಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಘೇಧೇಸ್ವಾಹಾಸಮಾಪಿತಃ ।
ತಾರಾರಬ್ಧಮಹಾಮನ್ತ್ರೋ ಹಸ್ತಿಮುಖಾನ್ತಙೇಯುತಃ ॥ 219 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಾಯಸಂಯುಕ್ತೋ ಡೇನ್ತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಮಹಾತ್ಮಯುಕ್ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶತ್ರಪಾಮಾರೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಸಮಲಂಕೃತಃ ॥ 220 ॥

ವರ್ಮಘೇಘೇಸಮಾರೂಢ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಪದೋಪಧಃ ।
ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸುಂಸಮ್ಪೂರ್ಣೋ ಮನ್ತ್ರರಾಜದ್ವಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 221 ॥

ಹೇರಮ್ಬಾಖ್ಯಗಣೇಶಾನೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುತಗಜಾನನಃ ।
ತಾರುಣ್ಯೇಶೋ ಬಾಲರೂಪೀ ಶಕ್ತೀಶೋ ವೀರನಾಮಕಃ ॥ 222

ಊರ್ಧ್ವಸಮಾಖ್ಯ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋ ವಿಜಯೋ ನೃತ್ಯಕರ್ಮಕಃ ।
ವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿವಿಘ್ನೇಶೋ ದ್ವಿಜಪೂರ್ವಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 223 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರೇಶೋ ವಲ್ಲಭಾಜಾನಿರ್ಭಕ್ತೀಶಃ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಃ ।
ದ್ವ್ಯಷ್ಟಾವತಾರಸಮ್ಭಿನ್ನಲೀಲಾವೈವಿಧ್ಯಶೋಭಿತಃ ॥ 224 ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದವತಾರಾಢ್ಯೋ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ದೀಕ್ಷಣಕ್ರಮಃ ।
ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಸಮಾರಬ್ಧಮಹಾಷೋಡಶಿಕಾನ್ತಿಮಃ ॥ 225 ॥

ಮಹತ್ಪದಸಮಾಯುಕ್ತಪಾದುಕಾಸಮ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಪ್ರಣವಾದಿಸ್ತ್ರಿತಾರೀಯುಗ್ ಬಾಲಾಬೀಜಕಶೋಭಿತಃ ॥ 226 ॥

ವಾಣೀಭೂಬೀಜಸಂಯುಕ್ತೋ ಹಂಸತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಃ ।
ಖೇಚರೀಬೀಜಸಮ್ಭಿನ್ನೋ ನವನಾಥಸುಶೋಭಿತಃ ॥ 227 ॥

ಪ್ರಾಸಾದಶ್ರೀಸಮಾಯುಕ್ತೋ ನವನಾಥವಿಲೋಮಕಃ ।
ಪರಾಪ್ರಾಸಾದಬೀಜಾಢ್ಯೋ ಮಹಾಗಣೇಶಮನ್ತ್ರಕಃ ॥ 228 ॥

ಬಾಲಾಕ್ರಮೋತ್ಕ್ರಮಪ್ರೀತೋ ಯೋಗಬಾಲಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ।
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಬಾಜಿವಾಹಾವಿಲಾಸಿತಃ ॥ 229 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಪೂರ್ವವಿದ್ಯಾಯುಙ್ ರಮಾದಿಷೋಡಶೀಯುತಃ ।
ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂರ್ವಚಾಂಡಾಲೀಸಮಾಯುಕ್ತಸುವಿಗ್ರಹಃ ॥ 230 ॥

ತ್ರಯೋದಶಾರ್ಣವಾಗ್ದೇವೀಸಮುಲ್ಲಸಿತಮೂರ್ತಿಕಃ ।
ನಕುಲೀಮಾತೃಸಂಯುಕ್ತೋ ಮಹಾಮಾತಂಗಿನೀಯುತಃ ॥ 231 ॥

ಲಘುವಾರ್ತಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಸ್ವಪ್ನವಾರ್ತಾಲಿಕಾನ್ವಿತಃ ।
ತಿರಸ್ಕಾರಿಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಮಹಾವಾರ್ತಾಲಿಕಾಯುತಃ ॥ 232 ॥

ಪರಾಬೀಜಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಃ ।
ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೀಹಾದಿಜ್ಞಪ್ತಿವಿದ್ಯಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 233 ॥

ಮಹಾವಾಕ್ಯಮಹಾಮಾತೃಚತುಷ್ಟಯವಿಲಾಸಿತಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಸಬೀಜಾಢ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ್ವಯಶೇಭಿತಃ ॥ 234 ॥

ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರೀಶೈವತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಿನೀಯುತಃ ।
ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಶೋಭಿತಃ ॥ 235 ॥

ರದನಾಕ್ಷರಸಂಶೋಭಿಗಣಪೋಚ್ಛಿಷ್ಟಮನ್ತ್ರಕಃ ।
ಗಿರಿವ್ಯಾಹೃತಿವರ್ಣಾತ್ಮಗಣಪೋಚ್ಛಿಷ್ಟರಾಜಕಃ ॥ 236 ॥

ಹಂಸತ್ರಯಸಮಾರುಢೋ ರಸಾವಾಣೀಸಮರ್ಪಿತಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಢ್ಯ ಆತ್ಮಕಪದಸಂಯುತಃ ॥ 237 ॥

ಶ್ರೀಚರ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಢ್ಯಃ ಶ್ರೀಮಹಾಪಾದುಕಾಶ್ರಿತಃ ।
ಪೂಜಯಾಮಿಪದಪ್ರೀತೋ ನಮಃಪದಸಮಾಪಿತಃ ॥ 238 ॥

ಗುರುಮುಖೈಕಸಂವೇದ್ಯೋ ಗುರುಮಂಡಲಪೂಜಿತಃ ।
ದೀಕ್ಷಾಗುರುಸಮಾರಬ್ಧಶಿವಾನ್ತಗುರುಸೇವಿತಃ ॥ 239 ॥

ಸಮಾರಾಧ್ಯಪದದ್ವನ್ದ್ವೋ ಗುರುಭಿಃ ಕುಲರೂಪಿಭಿಃ ।
ವಿದ್ಯಾವತಾರಗುರುಭಿಃ ಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಃ ॥ 240 ॥

ಪರೌಘೀಯಗುರುಪ್ರೀತೋ ದಿವ್ಯೌಘಗುರುಪೂಜಿತಃ ।
ಸಿದ್ಧೌಘದೇಶಿಕಾರಾಧ್ಯೋ ಮಾನವೌಘನಿಷೇವಿತಃ ॥ 241 ॥

ಗುರುತ್ರಯಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗುರುಷಟ್ಕಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಶಾಮ್ಭವೀಕ್ರಮಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋಽಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತಾರ್ಚಿತಃ ॥ 242 ॥

ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿರಶ್ಮಿಸನ್ನಿಷ್ಠೋ ಲಂಘಿತಾಖಿಲರಶ್ಮಿಕಃ ।
ಷಡನ್ವಯಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯೋ ದೇಶಿಕಾನ್ವಯರಕ್ಷಿತಃ ॥ 243 ॥

ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋನಿಷ್ಠಪಾದುಕಾದ್ವಯವೈಭವಃ ।
ಪರಾಕಾಮಕಲಾರೂಪಃ ಶಿವೋಹಮ್ಭಾವನಾತ್ಮಕಃ ॥ 244 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾಖ್ಯಪರಾಹಂಯುಕ್ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಸಂವಿದ್ಬಿನ್ದುಸಮಾಖ್ಯಾತೋಽಪರಾಕಾಮಕಲಾಮಯಃ ॥ 245 ॥

ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಸರ್ವೇಶೋ ಮಹಾಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಕಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪೇತಃ ಸರ್ಜನಾದಿಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 246 ॥

ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಚೈತನ್ಯೋಽಗಣ್ಯರೂಪವಿಲಾಸಕಃ ।
ಮಿಶ್ರಕಾಮಕಲಾರೂಪೋಽಗ್ನೀಷೋಮೀಯಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 247 ॥

ಮಿಶ್ರಬಿನ್ದುಸಮಾಖ್ಯಾಕೋ ಜೀವವೃನ್ದಸಮಾಶ್ರಿತಃ ।
ಕಾಮಕಲಾತ್ರಯಾವಿಷ್ಟೋ ಬಿನ್ದುತ್ರಯವಿಲಾಸಿತಃ ॥ 248 ॥

ಕಾಮಕಲಾತ್ರಯಧ್ಯಾನಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಃ ।
ಬಿನ್ದುತ್ರಯೈಕತಾಧ್ಯಾನವಿಕಲೇಬರಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 249 ॥

ಮಹಾಯಜನಸಮ್ಪ್ರೀತೋ ವೀರಚರ್ಯಾಧರಪ್ರಿಯಃ ।
ಅನ್ತರ್ಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯೋ ಬಹಿರ್ಯಾಗಪುರಸ್ಕೃತಃ ॥ 250 ॥

ಆತ್ಮಯಾಗಸಮಾರಾಧ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕಃ ।
ಮಾತೃಕಾದಶಕನ್ಯಾಸದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 251 ॥

ಪ್ರಪಂಚಯಾಗನ್ಯಾಸೇನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಃ ।
ಲಘುಷೋಢಾಮಹಾಷೋಢಾನ್ಯಾಸದ್ವಯಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 252 ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರತ್ರಿವಿಧನ್ಯಾಸಮಹಾಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಃ ।
ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಮಹಾನ್ಯಾಸವಜ್ರವರ್ಮಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 253 ॥

ಹಂಸಪರಮಹಂಸಾಖ್ಯನ್ಯಾಸದ್ವಯವಿಭಾವಿತಃ ।
ಮಹಾಪದಾವನೀನ್ಯಾಸಕಲಾಶತಾಧಿಕಾಷ್ಟಕಃ ॥ 254 ॥

ತ್ರಿಪುರಾಪೂಜನಪ್ರೀತಃ ತ್ರಿಪುರಾಪೂಜಕಪ್ರಿಯಃ ।
ನವಾವೃತಿಮಹಾಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣಧುರನ್ಧರಃ ॥ 255 ॥

ಲಮ್ಬೋದರಮಹಾರೂಪೋ ಭೈರವೀಭೈರವಾತ್ಮಕಃ ।
ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಿಷ್ಟಸದ್ವಸ್ತು ಪರಸಂವಿತ್ತಿರೂಪಕಃ ॥ 256 ॥

ಶುಭಾಶುಭಕರಂ ಕರ್ಮ ಜೀವಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಕಃ ।
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖಂ ನಾಮ ರೂಪಮಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ಮಕಃ ಪರಃ ॥ 257 ॥

ಆರೋಪಿತಜಗಜ್ಜಾತಂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಮಮಂಗಲಮ್ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಃ ಶಬ್ದಸೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 258 ॥

ಪರಾವಾಗ್ ವಿಮರ್ಶರೂಪೀ ಪಶ್ಯನ್ತೀ ಸ್ಫೋಟರೂಪಧೃಕ್ ।
ಮಧ್ಯಮಾ ಚಿನ್ತನಾರೂಪೋ ವೈಖರೀ ಸ್ಥೂಲವಾಚಕಃ ॥ 259 ॥

ಧ್ವನಿರೂಪೋ ವರ್ಣರೂಪೀ ಸರ್ವಭಾಷಾತ್ಮಕೋಽಪರಃ ।
ಮೂಲಾಧಾರಗತಃ ಸುಪ್ತಃ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 260 ॥

ಮಣಿಪೂರಕಮಧ್ಯಸ್ಥೋಽನಾಹತಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಃ ।
ವಿಶುದ್ಧಿಪಂಕಜೋಲ್ಲಾಸ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜವಾಸಕಃ ॥ 261 ॥

ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಃ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಕಃ ।
ಮೂಲಕುಂಡಲಿನೀರೂಪೋ ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀಮಯಃ ॥ 262 ॥

ಷೋಡಶಾನ್ತಮಹಾಸ್ಥಾನೋಽಸ್ಪರ್ಶಾಭಿಧಮಹಾಸ್ಥಿತಿಃ ।
ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಧನಧಾನ್ಯಸುತಾದ್ಯಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀವೃನ್ದಪ್ರವರ್ಧಕಮ್ ॥ 263 ॥

ಸರ್ವವನ್ಧ್ಯಾತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಸತ್ಸನ್ತಾನಪ್ರದಾಯಕಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ವರಾರ್ತಿಶಮನಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 264 ॥

ಧರ್ಮಮರ್ಥಂ ಕಾಮಮೋಕ್ಷೌ ಝಟಿತೀದಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯತಿ ।
ನಿಷ್ಕಾಮೋ ವಾ ಸಕಾಮೋ ವಾ ಸರ್ವ ಏತತ್ಪ್ರಸಾಧಯೇತ್ ॥ 265 ॥

ಇತಿ ಉಡ್ಡಾಮರೇಶ್ವರತನ್ತ್ರೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಪಟಲೇ
ಗುಹ್ಯನಾಮ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top