Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీగుహ్యనామౌచ్ఛిష్టగణేశానసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అస్య శ్రీగుహ్యనామసహస్రాఖ్యగణేశానసహస్రనామస్తోత్రమాలామహామన్త్రస్య
గణకః ఋషిః, గాయత్రీ చ్ఛన్దః ఉచ్ఛిష్టమహాగణేశానో దేవతా ఓం బీజం,
స్వాహా శక్తిః గం కీలకమ్ ॥

శ్రీమదుచ్ఛిష్టమహాగణేశానప్రసాదసిద్ధ్యర్థే పారాయణే వినియోగః ॥

ఓం హస్తిముఖాయ అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః హృదయాయ నమః ।
లమ్బోదరాయ తర్జనీభ్యాం నమః శిరసే స్వాహా ।
ఉచ్ఛిష్టమహాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః శిఖాయై వషట్ ।
ఆం క్రోం హ్రీం క్లీం హ్రీం హుం ఘే ఘే అనామికాభ్యాం నమః కవచాయ హుమ్ ।
ఉచ్ఛిష్టాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
స్వాహా కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువః సువరోమితి దిగ్బన్ధః ॥

ధ్యానమ్-
శరచాపగుణాఙ్కుశాన్ స్వహస్తైః దధతం రక్తసరోరుహే నిషణ్ణమ్ ।
విగతామ్బరజాయయా ప్రవృత్తం సురతే సన్తతమాశ్రయే గణేశమ్ ॥

శరాన్ ధనుః పాశసృణీ స్వహస్తైః దధానమారక్తసరోరుహస్థమ్ ।
వివస్త్రపత్న్యాం సురతప్రవృత్తం ఉచ్ఛిష్టమమ్బాసుతమాశ్రయేఽహమ్ ॥

లం పృథివ్యాత్మనే గన్ధం కల్పయామి నమః ।
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పాణి కల్పయామి నమః ।
యం వాయ్వాత్మనే ధూపం కల్పయామి నమః ।
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం కల్పయామి నమః ।
వం అమృతాత్మనేఽమృతం మహానైవేద్యం కల్పయామి నమః ।

॥ శ్రీః ॥

మహాగణాధినాథాఖ్యోఽష్టావింశత్యక్షరాత్మకః ।
తారశ్రీశక్తికన్దర్పభూస్మృతిబిన్దుసంయుతః ॥ ౧ ॥

ఙేన్తగణపతిప్రోక్తో వరవరదసంయుతః ।
సర్వజనద్వితీయాన్త ఆదిత్యశివసంయుతః ॥ ౨ ॥

వశమానయసంయుక్తో వహ్నిజాయాసమర్పితః ।
గణకమునిసన్దృష్టో నిచృద్గాయత్రభాషితః ॥ ౩ ॥

సురాదివన్ద్యపాదాబ్జో మనురాజవిజృమ్భితః ।
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థో రత్నద్వీపస్య మధ్యగః ॥ ౪ ॥

తరఙ్గమాలికాధౌతశీతతరామలాలయః ।
కల్పపాదపసంశోభిమణిభూమివిరాజితః ॥ ౫ ॥

మృదువాతసమానీతదివ్యగన్ధనిషేవితః ।
నానాకుసుమసఙ్కీర్ణః పక్షివృన్దరవప్రియః ॥ ౬ ॥

యుగపదృతుషట్కేన సంసేవితపదద్వయః ।
నవరత్నసమావిద్ధసింహాసనసమాస్థితః ॥ ౭ ॥

జపాపుష్పతిస్కారిరక్తకాన్తిసముజ్జ్వలః ।
వల్లభాశ్లిష్టవామాఙ్గ ఏకాదశకరాన్వితః ॥ ౮ ॥

రత్నకుమ్భాఢ్యశుణ్డాగ్రో బీజాపూరీ గదాధరః ।
ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ ॥ ౯ ॥

పాశీ ధృతోత్పలః శాలీమఞ్జరీభృత్ స్వదన్తభృత్ ।
పఞ్చావరణచక్రేశః షడామ్నాయప్రపూజితః ॥ ౧౦ ॥

మూలమన్త్రాఢ్యపూజాఙ్కః షడఙ్గపరివారితః ।
పరౌఘపూజనాతుష్టో దివ్యౌఘాదినిషేవితః ॥ ౧౧ ॥

శ్రీశ్రీపతిసన్తుష్టో గిరిజాతత్పతిప్రియః ।
రతిమన్మథసమ్ప్రీతో మహీవరాహపూజితః ॥ ౧౨ ॥

ఋద్ధ్యామోదప్రపూజాకః సమృద్ధితత్పతిప్రియః ।
కాన్తిసుముఖసుప్రీతో మదనావతికదుర్ముఖః ॥ ౧౩ ॥

మదద్రవావిఘ్నపూజ్యో ద్రావిణీవిఘ్నకర్తృకః ।
వసుధారాశఙ్ఖపూజ్యో వసుమతికపద్మకః ॥ ౧౪ ॥

బ్రాహ్మీప్రియ ఈశ్వరీశః కౌమారీసేవితాఙ్ఘ్రికః ।
వైష్ణవ్యర్చితపద్ద్వన్ద్వో వారాహీసేవితాఙ్ఘ్రికః ॥ ౧౫ ॥

ఇద్రాణీపూజితశ్రీకశ్చాముణ్డాశ్రితపాదుకః ।
మహాలక్ష్మీమహామాతృసమ్పూజితపదద్వయః ॥ ౧౬ ॥

ఐరావతసమారూఢవజ్రహస్తేన్ద్రపూజితః ।
అజోపరి సమారూఢశక్తిహస్తాగ్నిసేవితః ॥ ౧౭ ॥

మహిషారూఢదణ్డాఢ్యయమదేవప్రపూజితః ।
నరారోహిఖడ్గహస్తనిరృత్యాశ్రితపాదుకః ॥ ౧౮ ॥

మకరవాహనారూఢపాశాఢ్యవరుణార్చితః ।
రురోరుపరిసన్తిష్ఠద్ధ్వజాఢ్యశ్వసనార్చితః ॥ ౧౯ ॥

అశ్వవాహనశఙ్ఖాఢ్యసోమదేవప్రపూజితః ।
వృషభవాహనారూఢత్రిశూలాఢ్యేశసేవితః ॥ ౨౦ ॥

పఞ్చావరణపూజోద్యత్కారుణ్యాకులమానసః ।
పఞ్చావృతినమస్యాకభక్తవాఞ్ఛాప్రపూరణః ॥ ౨౧ ॥

ఏకమూర్తిరష్టమూర్తిః పఞ్చాశన్మూర్తిభేదకః ।
బ్రహ్మచారిసమాఖ్యాకః పత్నీసమ్యుతమూర్తికః ॥ ౨౨ ॥

నగ్నపత్నీసమాశ్లిష్టః సురతానన్దతున్దిలః ।
సుమబాణేక్షుకోదణ్డపాశాఙ్కుశవరాయుధః ॥ ౨౩ ॥

కామినీచుమ్బనాయుక్తసదాలిఙ్గనతత్పరః ।
అణ్డకర్ణకపోలాఖ్యత్రిస్థానమదవారిరాట్ ॥ ౨౪ ॥

మదాపోలుబ్ధమధుపైర్విచుమ్బితకపోలకః ।
కాముకః కామినీకాన్తః కాన్తాధరమధువ్రతః ॥ ౨౫ ॥

కామినీహృదయాకర్షీ వశాగణనిషేవితః ।
ఐరావతాదిదిఙ్నాగమిథునాష్టకపూజితః ॥ ౨౬ ॥

సదా జాయాశ్రితోఽశ్రాన్తో నగ్నోపాసకపూజితః ।
మాంసాశీ వారుణీమత్తో మత్స్యభుఙ్ మైథునప్రియః ॥ ౨౭ ॥

ముద్రాసప్తకసమ్ప్రీతో మపఞ్చకనిషేవితః ।
పఞ్చాఙ్గరాగసుప్రీతః శృఙ్గారరసలమ్పటః ॥ ౨౮ ॥

కర్పూరవీటీసౌగన్ధ్యకల్లోలితకకుప్తటః ।
ఉపాసకవరిష్ఠాస్యవీట్యా మౌక్యనిరాసకః ॥ ౨౯ ॥

యోన్యాహితసుశుణ్డాకో యోనిలాలనలాలసః ।
భగామోదసమాశ్వాసీ భగచుమ్బనలమ్పటః ॥ ౩౦ ॥

కాన్తాకుచసమాలిఙ్గిశుణ్డామణ్డితవిగ్రహః ।
ఉచ్ఛిష్టాఖ్యగణేశాన ఉచ్ఛిష్టాస్వాదిసిద్ధిదః ॥ ౩౧ ॥

ఉచ్ఛిష్టపూజనరత ఉచ్ఛిష్టజపసిద్ధిదః ।
ఉచ్ఛిష్టహోమసమ్ప్రీత ఉచ్ఛిష్టవ్రతధారకః ॥ ౩౨ ॥

ఉచ్ఛిష్టతర్పణప్రీత ఉచ్ఛిష్టమార్జనే రతః ।
ఉచ్ఛిష్టబ్రాహ్మణకులసన్తర్పణసుసాధితః ॥ ౩౩ ॥

ఉచ్ఛిష్టవిఘ్నరాజేన్ద్ర ఉచ్ఛిష్టవస్తుపూజితః ।
ఉచ్ఛిష్టమన్త్రసఞ్జాపిసర్వసిద్ధిప్రకాశకః ॥ ౩౪ ॥

ఉచ్ఛిష్టోపచారరత ఉచ్ఛిష్టోపాస్తిసిద్ధిదః ।
మదిరానన్దసన్తోషీ సదామత్తో మదోద్ధతః ॥ ౩౫ ॥

మధురాశీ మధూద్రిక్తో మధుపానపరాయణః ।
మధుస్నానపరామోదో మాధుర్యైకరసాశ్రయః ॥ ౩౬ ॥

మదిరాసిన్ధుసమ్భూతః సుధామజ్జనతత్పరః ।
మదిరామ్బుధిసంస్థాయీ మదిరామజ్జనే రతః ॥ ౩౭ ॥

మదిరాతర్పణప్రీతో మదిరామార్జనాదృతః ।
మదిరామోదసన్తోషీ మదిరామోదలోలుపః ॥ ౩౮ ॥

కాదమ్బరీరసోన్మత్తః కాదమ్బరీప్రియాశ్రితః ।
ద్రాక్షారససమాహ్లాదీ ద్రాక్షారసమదోల్వణః ॥ ౩౯ ॥

వారుణీమదఘూర్ణామ్బో వారుణీమదవిహ్వలః ।
నారికేలరసాస్వాదీ నారికేలమధుప్రియః ॥ ౪౦ ॥

తాలఫలరసోన్మత్తో తాలమద్యపరాయణః ।
పానసమద్యసుప్రీతః కదలీమద్యపానకః ॥ ౪౧ ॥

దాడిమీరససమ్ప్రీతో గౌడపానకలమ్పటః ।
పౌష్పీపానసదామత్తః పౌష్పీకరణ్డమణ్డితః ॥ ౪౨ ॥

యువతీసురతాసక్తో యువైతీమణితే రతః ।
మోదప్రమోదకృత్సఙ్గో భైరవానన్దవత్సలః ॥ ౪౩ ॥

శుక్లసేవ్యః శుక్లతుష్టః శుక్లసిద్ధివరప్రదః ।
శుక్లధాతుమహః పూజ్య ఓజశ్శక్తిప్రకాశనః ॥ ౪౪ ॥

శుక్రాదిమాన్త్రికైర్ధుర్యైరర్ధరాత్రప్రపూజితః ।
ముక్తకచ్ఛో ముక్తకేశో నగ్నకాన్తాసమాశ్రితః ॥ ౪౫ ॥

తామ్బూలచర్వణాయుక్తః కర్పూరవీటికామదః ।
కాన్తాచర్వితతామ్బూలరసాస్వాదనలమ్పటః ॥ ౪౬ ॥

విశేషతః కలియుగే సిద్ధిదః సురపాదపః ।
మహాపద్మాదిఖర్వాన్తనిధిపౌష్కల్యపోషకః ॥ ౪౭ ॥

స్వల్పాయాససుసమ్ప్రీతః కలౌ తూర్ణఫలప్రదః ।
పితృకాననసంస్థాయీ పితృకాననసిద్ధిదః ॥ ౪౮ ॥

మాచీపత్రసమారాధ్యో బృహతీపత్రతోషితః ।
దూర్వాయుగ్మనమస్యాకో ధుత్తూరదలపూజితః ॥ ౪౯ ॥

విష్ణుక్రాన్తసపర్యాకో గణ్డలీపత్రసేవితః ।
అర్కపత్రసుసంరాధ్యోఽర్జునపత్రకపూజితః ॥ ౫౦ ॥

నానాపత్రసుసమ్ప్రీతో నానాపుష్పసుసేవితః ।
సహస్రార్చనపూజాయాం సహస్రకమలప్రియః ॥ ౫౧ ॥

పున్నాగపుష్పసమ్ప్రీతో మన్దారకుసుమప్రియః ।
బకులపుష్పసన్తుష్టో ధుత్తూరసుమశేఖరః ॥ ౫౨ ॥

రసాలపుష్పసంశోభీ కేతకీపుష్పసుప్రియః ।
పారిజాతప్రసూనాఢ్యో మాధవీకున్దతోషితః ॥ ౫౩ ॥

శమ్యాలఙ్కారసుప్రీతో మృణాలపాటలీప్రియః ।
లక్షపఙ్కజపూజాయామణిమాదిప్రసాధకః ॥ ౫౪ ॥

సమ్హితాపదపాఠాదిఘనాన్తజ్ఞానదాయకః ।
అష్టావధానసన్ధాయీ శతావధానపోషకః ॥ ౫౫ ॥

సాహస్రికావధానశ్రీపరిపాటీప్రవర్ధనః ।
మనశ్చిన్తితవిజ్ఞాతా మనసా చిన్తితప్రదః ॥ ౫౬ ॥

భక్తత్రాణవ్యగ్రచిత్తః స్మృతిమాత్రాభయప్రదః ।
స్మృతిమాత్రాఖిలత్రాతా సాధకేష్టదతల్లజః ॥ ౫౭ ॥

స్వసాధకవిపక్షచ్ఛిద్ విపక్షజనభక్షకః ।
వ్యాధిహన్తా వ్యథాహన్తా మహావ్యాధివినాశనః ॥ ౫౮ ॥

పైత్తికార్తిప్రశమనః శ్లైష్మికస్య వినాశకః ।
వాతికజ్వరవిధ్వంసీ శూలగుల్మాదినాశనః ॥ ౫౯ ॥

నేత్రరోగప్రశమనో నిత్యజ్వరవినాశనః ।
కాసాదివ్యాధిసంహర్తా సర్వజ్వరవినాశనః ॥ ౬౦ ॥

ఆధిహన్తా తమోహన్తా సర్వాపద్వినివారకః ।
ధనదాయీ యశోదాయీ జ్ఞానదాయీ సురద్రుమః ॥ ౬౧ ॥

కల్యత్వదాయకశ్చిన్తామణిరాయుష్యదాయకః ।
పరకాయప్రవేశాదియోగసిద్ధివిధాయకః ॥ ౬౨ ॥

మహాధనిత్వసన్ధాతా ధరాధీశత్వదాయకః ।
తాపత్రయాగ్నిసన్తప్తసమాహ్లాదనకౌముదీ ॥ ౬౩ ॥

జన్మవ్యాధిజరామృత్యుమహావ్యాధివినాశకః ।
సంసారకాననచ్ఛేత్తా బ్రహ్మవిద్యాప్రకాశకః ॥ ౬౪ ॥

సంసారభయవిధ్వంసిపరాకామకలావపుః ।
ఉచ్ఛిష్టాఖ్యగణాధీశో వామాచరణపూజితః ॥ ౬౫ ॥

నవాక్షరీమన్త్రరాజో దశవర్ణకమన్త్రరాట్ ।
ఏకాదశాక్షరీరూపః సప్తవింశతివర్ణకః ॥ ౬౬ ॥

షట్త్రింశదర్ణసమ్పూజ్యో బలిమన్త్రప్రపూజితః ।
ద్వాదశాక్షరసన్నిష్ఠ ఏకోనవింశతీష్టదః ॥ ౬౭ ॥

సప్తవర్ణాధికత్రింశదర్ణమన్త్రస్వరూపకః ।
ద్వాత్రింశదక్షరారూఢోఽదక్షిణాచారసేవితః ॥ ౬౮ ॥

పఞ్చావృతికయన్త్రోద్ధవరివస్యావిధిప్రియః ।
నవవర్ణాదిమన్త్రౌఘసమ్ప్రపూజితపాదుకః ॥ ౬౯ ॥

పరౌఘీయగురువ్యూహసన్తర్పణసుసాధితః ।
మహత్పదసమాయుక్తపాదుకాపూజనప్రియః ॥ ౭౦ ॥

దక్షిణాభిముఖేశస్య పూజనేన వరప్రదః ।
దివ్యవృన్దసిద్ధవృన్దమానవౌఘనిషేవితః ॥ ౭౧ ॥

త్రివారం మూలమన్త్రేణ బిన్దుచక్రే సుతర్పితః ।
షడఙ్గదేవతాపూజ్యః షణ్ముఖామ్నాయరాజితః ॥ ౭౨ ॥

తుషారసమశోభాకహృదయామ్బానమస్కృతః ।
స్ఫటికాశ్మసమానశ్రీశిరోదేవీనిషేవితః ॥ ౭౩ ॥

శ్యామశోభాసముజ్జృమ్భిశిఖాదేవీప్రపూజితః ।
ఇన్ద్రనీలమణిచ్ఛాయకవచామ్బాపరీవృతః ॥ ౭౪ ॥

కృష్ణవర్ణసుశోభిశ్రీనేత్రమాతృసమావృతః ।
ఆరుణ్యౌఘనదీమజ్జదస్త్రామ్బాసేవితాఙ్ఘ్రికః ॥ ౭౫ ॥

వసుదలాబ్జమూలేషు శక్త్యష్టకసమన్వితః ।
విద్యాపూజ్యో విశ్వధాత్రీభోగదార్చితపాదుకః ॥ ౭౬ ॥

విఘ్ననాశికయా పూజ్యో నిధిప్రదపరీవృతః ।
పాపఘ్నికాపూజ్యపాదః పుణ్యాదేవీనిషేవితః ॥ ౭౭ ॥

అన్వర్థనామసంరాజిశశిప్రభాప్రపూజితః ।
దలాష్టకస్య మధ్యేషు సిద్ధ్యష్టకపరీవృతః ॥ ౭౮ ॥

అణిమ్నీపూజితపదో మహిమ్న్యర్చితపాదుకః ।
లఘిన్మీచిన్తితపదో గరిమ్ణీపూజితాఙ్ఘ్రికః ॥ ౭౯ ॥

ఈశిత్వార్చితదేవేన్ద్రో వశిత్వార్చితవైభవః ।
ప్రాకామ్యదేవీసమ్ప్రీతః ప్రాప్తిసిద్ధిప్రపూజితః ॥ ౮౦ ॥

బాహ్యాష్టదలరాజీవే వక్రతుణ్డాదిరూపకః ।
వక్రతుణ్డ ఏకదంష్ట్రో మహోదరో గజాననః ॥ ౮౧ ॥

లమ్బోదరాఖ్యో వికటో విఘ్నరాడ్ ధూమ్రవర్ణకః ।
బహిరష్టదలాగ్రేషు బ్రాహ్మ్యాదిమాతృసేవితః ॥ ౮౨ ॥

మృగచర్మావృతస్వర్ణకాన్తిబ్రాహ్మీసమావృతః ।
నృకపాలాదిసమ్బిభ్రచ్చన్ద్రగౌరమహేశికః ॥ ౮౩ ॥

ఇన్ద్రగోపారుణచ్ఛాయకౌమారీవన్ద్యపాదుకః ।
నీలమేఘసమచ్ఛాయవైష్ణవీసుపరిష్కృతః ॥ ౮౪ ॥

అఞ్జనాద్రిసమానశ్రీవారాహీపర్యలఙ్కృతః ।
ఇన్ద్రనీలప్రభాపుఞ్జలసదిన్ద్రాణికాయుతః ॥ ౮౫ ॥

శోణవర్ణసముల్లాసిచాముణ్డార్చితపాదుకః ।
స్వర్ణకాన్తితిరస్కారిమహాలక్ష్మీనిషేవితః ॥ ౮౬ ॥

ఐరావతాదివజ్రాదిదేవేన్ద్రాదిప్రపూజితః ।
పఞ్చావృతినమస్యాయామణిమాదిప్రకాశకః ॥ ౮౭ ॥

సఙ్గుప్తవిద్యః సఙ్గుప్తవరివస్యావిధిప్రియః ।
వామాచరణసుప్రీతః క్షిప్రసన్తుష్టమానసః ॥ ౮౮ ॥

కోఙ్కాచలశిరోవర్తీ కోఙ్కాచలజనప్రియః ।
కోఙ్కామ్బుదజలాస్వాదీ కావేరీతీరవాసకః ॥ ౮౯ ॥

జాహ్నవీమజ్జనాసక్తః కాలిన్దీమజ్జనే రతః ।
శోణభద్రాజలోద్భూతః శోణపాషాణరూపకః ॥ ౯౦ ॥

సరయ్యాపఃప్రవాహస్థః నర్మదావారివాసకః ।
కౌశికీజలసంవాసశ్చన్ద్రభాగామ్బునిష్ఠితః ॥ ౯౧ ॥

తామ్రపర్ణీతటస్థాయీ మహాసారస్వతప్రదః ।
మహానదీతటావాసో బ్రహ్మపుత్రామ్బువాసకః ॥ ౯౨ ॥

తమసాతమఆకారో మహాతమోఽపహారకః ।
క్షీరాపగాతీరవాసీ క్షీరనీరప్రవర్ధకః ॥ ౯౩ ॥

కామకోటీపీఠవాసీ శఙ్కరార్చితపాదుకః ।
ఋశ్యశృఙ్గపురస్థాయీ సురేశార్చితవైభవః ॥ ౯౪ ॥

ద్వారకాపీఠసంవాసీ పద్మపాదార్చితాఙ్ఘ్రికః ।
జగన్నాథపురస్థాయీ తోటకాచార్యసేవితః ॥ ౯౫ ॥

జ్యోతిర్మఠాలయస్థాయీ హస్తామలకపూజితః ।
విద్యాభోగయశోమోక్షయోగలిఙ్గప్రతిష్ఠితః ॥ ౯౬ ॥

పఞ్చలిఙ్గప్రతిష్ఠాయీ ద్వాదశలిఙ్గసంస్థితః ।
కోలాచలపురస్థాయీ కామేశీనగరేశ్వరః ॥ ౯౭ ॥

జ్వాలాముఖీముఖస్థాయీ శ్రీశైలకృతవాసకః ।
లఙ్కేశ్వరః కుమారీశః కాశీశో మథురేశ్వరః ॥ ౯౮ ॥

మలయాద్రిశిరోవాసీ మలయానిలసేవితః ।
శోణాద్రిశిఖరారూఢః శోణాద్రీశప్రియఙ్కరః ॥ ౯౯ ॥

జమ్బూవనాన్తమధ్యస్థో వల్మీకపురమధ్యగః ।
పఞ్చాశత్పీఠనిలయో పఞ్చాశదక్షరాత్మకః ॥ ౧౦౦ ॥

అష్టోత్తరశతక్షేత్రోఽష్టోత్తరశతపూజితః ।
రత్నశైలకృతావాసః శుద్ధజ్ఞానప్రదాయకః ॥ ౧౦౧ ॥

శాతకుమ్భగిరిస్థాయీ శాతకుమ్భోదరస్థితః ।
గోమయప్రతిమావిష్టః శ్వేతార్కతనుపూజితః ॥ ౧౦౨ ॥

హరిద్రాబిమ్బసుప్రీతో నిమ్బబిమ్బసుపూజితః ।
అశ్వత్థమూలసంస్థాయీ వటవృక్షాధరస్థితః ॥ ౧౦౩ ॥

నిమ్బవృక్షస్య మూలస్థః ప్రతిగ్రామాధిదైవతమ్ ।
అశ్వత్థనిమ్బసంయోగే ప్రియాలిఙ్గితమూర్తికః ॥ ౧౦౪ ॥

గమ్బీజరూప ఏకార్ణో గణాధ్యక్షో గణాధిపః ।
గ్లైమ్బీజాఖ్యో గణేశానో గోఙ్కార ఏకవర్ణకః ॥ ౧౦౫ ॥

విరిరూపో విఘ్నహన్తా దృష్టాదృష్టఫలప్రదః ।
పత్నీవరాఙ్గసత్పాణిః సిన్దూరాభః కపాలభృత్ ॥। ౧౦౬ ॥

లక్ష్మీగణేశో హేమాభ ఏకోనత్రింశదక్షరః ।
వామాఙ్గావిష్టలక్ష్మీకో మహాశ్రీప్రవిధాయకః ॥ ౧౦౭ ॥

త్ర్యక్షరః శక్తిగణపః సర్వసిద్ధిప్రపూరకః ।
చతురక్షరశక్తీశో హేమచ్ఛాయస్త్రిణేత్రకః ॥ ౧౦౮ ॥

క్షిప్రప్రసాదపఙ్క్త్యర్ణో రక్తాభః కల్పవల్లిభృత్ ।
పఞ్చవక్త్రః సింహవాహో హేరమ్బశ్చతురర్ణకః ॥ ౧౦౯ ॥

సుబ్రహ్మణ్యగణేశానో ధాత్వర్ణః సర్వకామదః ।
అరుణాభతనుశ్రీకః కుక్కుటోద్యత్కరాన్వితః ॥ ౧౧౦ ॥

అష్టావింశతివర్ణాత్మమన్త్రరాజసుపూజితః ।
గన్ధర్వసిద్ధసంసేవ్యో వ్యాఘ్రద్విపాదిభీకరః ॥ ౧౧౧ ॥

మన్త్రశాస్త్రమహోదన్వత్సముద్యతకలానిధిః ।
జనసమ్బాధసమ్మోహీ నవద్రవ్యవిశేషకః ॥ ౧౧౨ ॥

కామనాభేదసంసిద్ధవివిధధ్యానభేదకః ।
చతురావృత్తిసన్తృప్తిప్రీతోఽభీష్టసమర్పకః ॥ ౧౧౩ ॥

చన్ద్రచన్దనకాశ్మీరకస్తూరీజలతర్పితః ।
శుణ్డాగ్రజలసన్తృప్తికైవల్యఫలదాయకః ॥ ౧౧౪ ॥

శిరఃకృతపయస్తృప్తిసర్వసమ్పద్విధాయకః ।
గుహ్యదేశమధుద్రవ్యసన్తృప్త్యా కామదాయకః ॥ ౧౧౫ ॥

నేత్రద్వయమధుద్రవ్యతృప్త్యాకృష్టివిధాయకః ।
పృష్ఠదేశఘృతద్రవ్యతృప్తిభూపవశఙ్కరః ॥ ౧౧౬ ॥

ఏరణ్డతైలసన్తృప్తిరణ్డాకర్షకనాభికః ।
ఊరుయుగ్మకతైలీయతర్పణాతిప్రమోదితః ॥ ౧౧౭ ॥

ప్రీతిప్రవర్ధకాంసీయపయః పయఃప్రతర్పణః ।
ధర్మవర్ధకతుణ్డీయద్రవ్యత్రయసుతర్పణః ॥ ౧౧౮ ॥

అష్టద్రవ్యాహుతిప్రీతో వివిధద్రవ్యహోమకః ।
బ్రాహ్మముహూర్తనిష్పన్నహోమకర్మప్రసాదితః ॥ ౧౧౯ ॥

మధుద్రవ్యకహోమేన స్వర్ణసమృద్ధివర్ధకః ।
గోదుగ్ధకృతహోమేన గోసమృద్ధివిధాయకః ॥ ౧౨౦ ॥

ఆజ్యాహుతిహోమేన లక్ష్మీలాసవిలాసకః ।
శర్కరాహుతిహోమేన కాష్ఠాష్టకయశఃప్రదః ॥ ౧౨౧ ॥

దధిద్రవ్యకహోమేన సర్వసమ్పత్తిదాయకః ।
శాల్యన్నకృతహోమేనాన్నసమృద్ధివితారకః ॥ ౧౨౨ ॥

సతణ్డులతిలాహుత్యా ద్రవ్యకదమ్బపూరకః ।
లాజాహుతికహోమేన దిగన్తవ్యాపికీర్తిదః ॥ ౧౨౩ ॥

జాతీప్రసూనహోమేన మేధాప్రజ్ఞాప్రకాశకః ।
దూర్వాత్రికీయహోమేన పూర్ణాయుఃప్రతిపాదకః ॥ ౧౨౪ ॥

సుపీతసుమహోమేన వైరిభూపతిశిక్షకః ।
విభీతకసమిద్ధోమైః స్తమ్భోచ్చాటనసిద్ధిదః ॥ ౧౨౫ ॥

అపామార్గసమిద్ధోమైః పణ్యయోషావశఙ్కరః ।
ఏరణ్డకసమిద్ధోమైః రణ్డాసఙ్ఘవశఙ్కరః ॥ ౧౨౬ ॥

నిమ్బద్రుదలహోమేన విద్వేషణవిధాయకః ।
ఘృతాక్తదౌగ్ధశాల్యన్నహోమైరిష్టఫలప్రదః ॥ ౧౨౭ ॥

తిలాదిచతురాహుత్యా సర్వప్రాణివశఙ్కరః ।
నానాద్రవ్యసమిద్ధోమైరాకర్షణాదిసిద్ధిదః ॥ ౧౨౮ ॥

త్రైలోక్యమోహనో విఘ్నస్త్ర్యధికత్రింశదర్ణకః ।
ద్వాదశాక్షరశక్తీశః పత్నీవరాఙ్గహస్తకః ॥ ౧౨౯ ॥

ముక్తాచన్ద్రౌఘదీప్తాభో విరివిఘ్నేశపద్ధతిః ।
ఏకాదశాక్షరీమన్త్రౌల్లాసీ భోగగణాధిపః ॥ ౧౩౦ ॥

ద్వాత్రింశదర్ణసంయుక్తో హరిద్రాగణపో మహాన్ ।
జగత్త్రయహితో భోగమోక్షదః కవితాకరః ॥ ౧౩౧ ॥

షడర్ణః పాపవిధ్వంసీ సర్వసౌభాగ్యదాయకః ।
వక్రతుణ్డాభిధః శ్రీమాన్ భజతాం కామదో మణిః ॥ ౧౩౨ ॥

మేఘోల్కాదిమహామన్త్రః సర్వవశ్యఫలప్రదః ।
ఆథర్వణికమన్త్రాత్మా రాయస్పోషాదిమన్త్రరాట్ ॥ ౧౩౩ ॥

వక్రతుణ్డేశగాయత్రీప్రతిపాదితవైభవః ।
పిణ్డమన్త్రాదిమాలాన్తసర్వమన్త్రౌఘవిగ్రహః ॥ ౧౩౪ ॥

సఞ్జప్తిహోమసన్తృప్తిసేకభోజనసాధితః ।
పఞ్చాఙ్గకపురశ్చర్యోఽర్ణలక్షజపసాధితః ॥ ౧౩౫ ॥

కోట్యావృత్తికసఞ్జప్తిసిద్ధీశ్వరత్వదాయకః ।
కృష్ణాష్టమీసమారబ్ధమాసేనైకేన సాధితః ॥ ౧౩౬ ॥

మాతృకయా పుటీకృత్య మాసేనైకేన సాధితః ।
భూతలిప్యా పుటీకృత్య మాసేనైకేన సాధితః ॥ ౧౩౭ ॥

త్రిషష్ట్యక్షరసంయుక్తమాతృకాపుటసిద్ధిదః ।
కృష్ణాష్టమీసమారబ్ధదినసప్తకసిద్ధిదః ॥ ౧౩౮ ॥

అర్కేదుగ్రహకాలీనజపాజ్ఝటితిసిద్ధిదః ।
నిశాత్రికాలపూజాకమాసేనైకేన సిద్ధిదః ॥ ౧౩౯ ॥

మన్త్రార్ణౌషధినిష్పన్నగుటికాభిః సుసిద్ధిదః ।
సూర్యోదయసమారమ్భదినేనైకేన సాధితః ॥ ౧౪౦ ॥

సహస్రారామ్బుజారూఢదేశికస్మృతిసిద్ధిదః ।
శివోహమ్భావనాసిద్ధసర్వసిద్ధివిలాసకః ॥ ౧౪౧ ॥

పరాకామకలాధ్యానసిద్ధీశ్వరత్వదాయకః ।
అకారోఽగ్రియపూజాకోఽమృతానన్దదాయకః ॥ ౧౪౨ ॥

అనన్తోఽనన్తావతారేష్వనన్తఫలదాయకః ।
అష్టాఙ్గపాతసమ్ప్రీతోఽష్టవిధభైథునప్రియః ॥ ౧౪౩ ॥

అష్టపుష్పసమారాధ్యోఽష్టాధ్యాయీజ్ఞానదాయకః ।
ఆరబ్ధకర్మనిర్విఘ్నపూరయితాఽఽక్షపాటికః ॥ ౧౪౪ ॥

ఇన్ద్రగోపసమానశ్రీరిక్షుభక్షణలాలసః ।
ఈఙ్కారవర్ణసమ్బుద్ధపరాకామకలాత్మకః ॥ ౧౪౫ ॥

ఈశానపుత్ర ఈశాన ఈషణాత్రయమార్జకః ।
ఉద్దణ్డ ఉగ్ర ఉదగ్ర ఉణ్డేరకబలిప్రియః ॥ ౧౪౬ ॥

ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః ।
ఋజుచిత్తైకసులభ ఋణత్రయవిమోచకః ॥ ౧౪౭ ॥

ఋగర్థవేత్తా ౠకార ౠకారాక్షరరూపధృక్ ।
ఌవర్ణరూపో ౡవర్ణో ౡకారాక్షరపూజితః ॥ ౧౪౮ ॥

ఏధితాఖిలభక్తశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః ।
ఏకారరూప ఐకార ఐమ్పుటితస్మృతిన్దుకః ॥ ౧౪౯ ॥

ఓఙ్కారవాచ్య ఓఙ్కార ఓఙ్కారాక్షరరూపధృక్ ।
ఔఙ్కారాఢ్యగభూయుక్త ఔమ్పూర్వయుగ్గకారకః ॥ ౧౫౦ ॥

అంశాంశిభావసన్దృష్టోశాంశిభావవివర్జితః ।
అః కారాన్తసమస్తాచ్కవర్ణమణ్డలపూజితః ॥ ౧౫౧ ॥

కతృతీయవిసర్గాఢ్యః కతృతీయార్ణకేవలః ।
కర్పూరతిలకోద్భాసిలలాటోర్ధ్వప్రదేశకః ॥ ౧౫౨ ॥

ఖల్వాటభూమిసమ్రక్షీ ఖల్వాటబుద్ధిభేషజమ్ ।
ఖట్వాఙ్గాయుధసంయుక్తః ఖడ్గోద్యతకరాన్వితః ॥ ౧౫౩ ॥

ఖణ్డితాఖిలదుర్భిక్షః ఖనిలక్ష్మీప్రదర్శకః ।
ఖదిరాధికసారాఢ్యః ఖలీకృతవిపక్షకః ॥ ౧౫౪ ॥

గాన్ధర్వవిద్యాచతురో గన్ధర్వనికరప్రియః ।
ఘపూర్వబీజసన్నిష్ఠో ఘోరఘర్ఘరబృంహితః ॥ ౧౫౫ ॥

ఘణ్టానినాదసన్తుష్టో ఘార్ణో ఘనాగమప్రియః ।
చర్తుర్వేదేషు సఙ్గీతశ్చతుర్థవేదనిష్ఠితః ॥ ౧౫౬ ॥

చతుర్దశసంయుక్తచతుర్యుక్తచతుశ్శతః ।
చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతురాత్మా చతుర్గతిః ॥ ౧౫౭ ॥

చతుర్థీతిథిసమ్భూతశ్చతుర్వర్గఫలప్రదః ।
ఛత్రీచ్ఛద్మచ్ఛలశ్ఛన్దోవపుశ్ఛన్దావతారకః ॥ ౧౫౮ ॥

జగద్బన్ధుర్జగన్మాతా జగద్రక్షీ జగన్మయః ।
జగద్యోనిర్జగద్రూపో జగదాత్మా జగన్నిధిః ॥ ౧౫౯ ॥

జరామరణవిధ్వంసీ జగదానన్దదాయకః ।
జాగుడానుకృతిచ్ఛాయో జాగ్రదాదిప్రకాశకః ॥ ౧౬౦ ॥

జామ్బూనదసమచ్ఛాయో జపసమ్ప్రీతమానసః ।
జపయోగసుసంవేద్యో జపతత్పరసిద్ధిదః ॥ ౧౬౧ ॥

జపాకుసుమసఙ్కాశో జాతీపూజకవాక్ప్రదః ।
జయన్తీదినసుప్రీతో జయన్తీపూజితాఙ్ఘ్రికః ॥ ౧౬౨ ॥

జగద్భానతిరస్కారీ జగద్భానతిరోహితః ।
జగద్రూపమహామాయాధిష్ఠానచిన్మయాత్మకః ॥ ౧౬౩ ॥

ఝఞ్ఝానిలసమశ్వాసీ ఝిల్లికాసమకాన్తికః ।
ఝలఝ్ఝలాసుసంశోభిశూర్పాకృతిద్వికర్ణకః ॥ ౧౬౪ ॥

టఙ్కకర్మవినాభావస్వయమ్భూతకలేవరః ।
ఠక్కురష్ఠక్కురారాధ్యష్ఠక్కురాకృతిశోభితః ॥ ౧౬౫ ॥

డిణ్డిమస్వనసంవాదీ డమరుప్రియపుత్రకః ।
ఢక్కావాదనసన్తుష్టో ఢుణ్డిరాజవినాయకః ॥ ౧౬౬ ॥

తున్దిలస్తున్దిలవపుస్తపనస్తాపరోషహా ।
తారకబ్రహ్మసంస్థానస్తారానాయకశేఖరః ॥ ౧౬౭ ॥

తారుణ్యాఢ్యవధూసఙ్గీ తత్త్వవేత్తా త్రికాలవిత్ ।
స్థూలః స్థూలకరః స్థేయః స్థితికర్తా స్థితిప్రదః ॥ ౧౬౮ ॥

స్థాణుః స్థిరః స్థలేశాయీ స్థాణ్డిలకులపూజితః ।
దుఃఖహన్తా దుఃఖదాయీ దుర్భిక్షాదివినాశకః ॥ ౧౬౯ ॥

ధనధాన్యప్రదో ధ్యేయో ధ్యానస్తిమితలోచనః ।
ధీరో ధీర్ధీరధీర్ధుర్యో ధురీణత్వప్రదాయకః ॥ ౧౭౦ ॥

ధ్యానయోగైకసన్దృష్టో ధ్యానయోగైకలమ్పటః ।
నారాయణప్రియో నమ్యో నరనారీజనాశ్రయః ॥ ౧౭౧ ॥

నగ్నపూజనసన్తుష్టో నగ్ననీలాసమావృతః ।
నిరఞ్జనో నిరాధారో నిర్లేపో నిరవగ్రహః ॥ ౧౭౨ ॥

నిశీథినీనమస్యాకో నిశీథినీజపప్రియః ।
నామపారాయణప్రీతో నామరూపప్రకాశకః ॥ ౧౭౩ ॥

పురాణపురుషః ప్రాతస్సన్ధ్యారుణవపుఃప్రభః ।
ఫుల్లపుష్పసమూహశ్రీసమ్భూషితసుమస్తకః ॥ ౧౭౪ ॥

ఫాల్గునానుజపూజాకః ఫేత్కారతన్త్రవర్ణితః ।
బ్రాహ్మణాదిసమారాధ్యో బాలపూజ్యో బలప్రదః ॥ ౧౭౫ ॥

బాణార్చితపదద్వన్ద్వో బాలకేలికుతూహలః ।
భవానీహృదయానన్దీ భావగమ్యో భవాత్మజః ॥ ౧౭౬ ॥

భవేశో భవ్యరూపాఢ్యో భార్గవేశో భృగోః సుతః ।
భవ్యో భవ్యకలాయుక్తో భావనావశతత్పరః ॥ ౧౭౭ ॥

భగవాన్ భక్తిసులభో భయహన్తా భయప్రదః ।
మాయావీ మానదో మానీ మనోభిమానశోధకః ॥ ౧౭౮ ॥

మహాహవోద్యతక్రీడో మన్దహాసమనోహరః ।
మనస్వీ మానవిధ్వంసీ మదలాలసమానసః ॥ ౧౭౯ ॥

యశస్వీ యశఆశంసీ యాజ్ఞికో యాజ్ఞికప్రియః ।
రాజరాజేశ్వరో రాజా రామో రమణలమ్పటః ॥ ౧౮౦ ॥

రసరాజసమాస్వాదీ రసరాజైకపూజితః ।
లక్ష్మీవాన్ లక్ష్మసమ్పన్నో లక్ష్యో లక్షణసంయుతః ॥ ౧౮౧ ॥

లక్ష్యలక్షణభావస్థో లయయోగవిభావితః ।
వీరాసనసమాసీనో వీరవన్ద్యో వరేణ్యదః ॥ ౧౮౨ ॥

వివిధార్థజ్ఞానదాతా వేదవేదాన్తవిత్తమః ।
శిఖివాహసమారూఢః శిఖివాహననాథితః ॥ ౧౮౩ ॥

శ్రీవిద్యోపాసనప్రీతః శ్రీవిద్యామన్త్రవిగ్రహః ।
షడాధారక్రమప్రీతః షడామ్నాయేషు సంస్థితః ॥ ౧౮౪ ॥

షడ్దర్శనీపారదృశ్వా షడధ్వాతీతరూపకః ।
షడూర్మివృన్దవిధ్వంసీ షట్కోణమధ్యవిన్దుగః ॥ ౧౮౫ ॥

షట్త్రింశత్తత్త్వసన్నిష్ఠః షట్కర్మసన్ఘసిద్ధిదః ।
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసివిఘ్నేశ్వరగజాననః ॥ ౧౮౬ ॥

సత్తాజ్ఞానాదిరూపాఢ్యః సాహసాద్భుతఖేలనః ।
సర్పరూపధరఃసంవిత్ సంసారామ్బుధితారకః ॥ ౧౮౭ ॥

సర్పసఙ్ఘసమాశ్లిష్టః సర్పకుణ్డలితోదరః ।
సప్తవింశతిఋక్పూజ్యః స్వాహాయుఙ్మన్త్రవిగ్రహః ॥ ౧౮౮ ॥

సర్వకర్మసమారమ్భసమ్పూజితపదద్వయః ।
స్వయమ్భూః సత్యసఙ్కల్పః స్వయమ్ప్రకాశమూర్తికః ॥ ౧౮౯ ॥

స్వయమ్భూలిఙ్గసంస్థాయీ స్వయమ్భూలిఙ్గపూజితః ।
హవ్యో హుతప్రియో హోతా హుతభుగ్ హవనప్రియః ॥ ౧౯౦ ॥

హరలాలనసన్తుష్టో హలాహలాశిపుత్రకః ।
హ్రీఙ్కారరూపో హుఙ్కారో హాహాకారసమాకులః ॥ ౧౯౧ ॥

హిమాచలసుతాసూనుర్హేమభాస్వరదేహకః ।
హిమాచలశిఖారూఢో హిమధామసమద్యుతిః ॥ ౧౯౨ ॥

క్షోభహన్తా క్షుధాహన్తా క్షైణ్యహన్తా క్షమాప్రదః ।
క్షమాధారీ క్షమాయుక్తః క్షపాకరనిభః క్షమీ ॥ ౧౯౩ ॥

కకారాదిక్షకారాన్తసర్వహల్కప్రపూజితః ।
అకారాదిక్షకారాన్తవర్ణమాలావిజృమ్భితః ॥ ౧౯౪ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తమహాసరస్వతీమయః ।
స్థూలతమశరీరాఢ్యః కారుకర్మవిజృమ్భితః ॥ ౧౯౫ ॥

స్థూలతరస్వరూపాఢ్యశ్చక్రజాలప్రకాశితః ।
స్థూలరూపసముజ్జృమ్భీ హృదబ్జధ్యాతరూపకః ॥ ౧౯౬ ॥

సూక్ష్మరూపసముల్లాసీ మన్త్రజాలస్వరూపకః ।
సూక్ష్మతరతనుశ్రీకః కుణ్డలినీస్వరూపకః ॥ ౧౯౭ ॥

సూక్ష్మతమవపుశ్శోభీ పరాకామకలాతనుః ।
పరరూపసముద్భాసీ సచ్చిదానన్దవిగ్రహః ॥ ౧౯౮ ॥

పరాపరవపుర్ధారీ సప్తరూపవిలాసితః ।
షడామ్నాయమహామన్త్రనికురుమ్బనిషేవితః ॥ ౧౯౯ ॥

తత్పురుషముఖోత్పన్నపూర్వామ్నాయమనుప్రియః ।
అఘోరముఖసఞ్జాతదక్షిణామ్నాయపూజితః ॥ ౨౦౦ ॥

సద్యోజాతముఖోత్పన్నపశ్చిమామ్నాయసేవితః ।
వామదేవముఖోత్పన్నోత్తరామ్నాయప్రపూజితః ॥ ౨౦౧ ॥

ఈశానముఖసఞ్జాతోర్ధ్వామ్నాయమనుసేవితః ।
విమర్శముఖసఞ్జాతానుత్తరామ్నాయపూజితః ॥ ౨౦౨ ॥

తోటకాచార్యసన్దిష్టపూర్వామ్నాయకమన్త్రకః ।
సురేశసముపాదిష్టదక్షిణామ్నాయమన్త్రకః ॥ ౨౦౩ ॥

పద్మపాదసమాదిష్టపశ్చిమామ్నాయమన్త్రకః ।
హస్తామలకసన్దిష్టోత్తరామ్నాయకమన్త్రకః ॥ ౨౦౪ ॥

శఙ్కరాచార్యసన్దిష్టోర్ధ్వామ్నాయాఖిలమన్త్రకః ।
దక్షిణామూర్తిసన్నిష్ఠానుత్తరామ్నాయమన్త్రకః ॥ ౨౦౫ ॥

సహజానన్దసన్నిష్ఠసర్వామ్నాయప్రకాశకః ।
పూర్వామ్నాయకమన్త్రౌఘైః సృష్టిశక్తిప్రకాశకః ॥ ౨౦౬ ॥

దక్షిణామ్నాయమన్త్రౌఘైః స్థితిశక్తిప్రకాశకః ।
పశ్చిమామ్నాయమన్త్రౌఘైర్హృతిశక్తిప్రకాశకః ॥ ౨౦౭ ॥

ఉత్తరామ్నాయమన్త్రౌఘైస్తిరోధానప్రకాశకః ।
ఊర్ధ్వామ్నాయకమన్త్రౌఘైరనుగ్రహప్రకాశకః ॥ ౨౦౮ ॥

అనుత్తరగమన్త్రౌఘైః సహజానన్దలాసకః ।
సర్వామ్నాయకసన్నిష్ఠానుస్యూతచిత్సుఖాత్మకః ॥ ౨౦౯ ॥

సృష్టికర్తా బ్రహ్మరూపో గోప్తా గోవిన్దరూపకః ।
సంహారకృద్రుద్రరూపస్తిరోధాయక ఈశ్వరః ॥ ౨౧౦ ॥

సదాశివోఽనుగ్రహీతా పఞ్చకృత్యపరాయణః ।
అణిమాదిగుణాస్పృష్టో నిర్గుణానన్దరూపకః ॥ ౨౧౧ ॥

సర్వాత్మభావనారూపః సుఖమాత్రానుభావకః ।
స్వస్వరూపసుసంశోభీ తాటస్థికస్వరూపకః ॥ ౨౧౨ ॥

షడ్గుణోఽఖిలకల్యాణగుణరాజివిరాజితః ।
యజ్ఞాగ్నికుణ్డసమ్భూతః క్షీరసాగరభధ్యగః ॥ ౨౧౩ ॥

త్రిదశకారునిష్పన్నస్వానన్దభవనస్థితః ।
ఊరీకృతేశపుత్రత్వో నీలవాణీవివాహితః ॥ ౨౧౪ ॥

నీలసరస్వతీమన్త్రజపతాత్పర్యసిద్ధిదః ।
విద్యావదసురధ్వంసీ సురరక్షాసముద్యతః ॥ ౨౧౫ ॥

చిన్తామణిక్షేత్రవాసీ చిన్తితాఖిలపూరకః ।
మహాపాపౌఘవిధ్వంసీ దేవేన్ద్రకృతపూజనః ॥ ౨౧౬ ॥

తారారమ్భీ నమోయుక్తో భగవత్పదడేన్తగః ।
ఏకదంష్ట్రాయసంయుక్తో హస్తిముఖాయసంయుతః ॥ ౨౧౭ ॥

లమ్బోదరచతుర్థ్యన్తవిరాజితకలేబరః ।
ఉచ్ఛిష్టపదసంరాజీ మహాత్మనేపదప్రియః ॥ ౨౧౮ ॥

ఆఙ్క్రోంహ్రీఙ్గంసమాయుక్తో ఘేధేస్వాహాసమాపితః ।
తారారబ్ధమహామన్త్రో హస్తిముఖాన్తఙేయుతః ॥ ౨౧౯ ॥

లమ్బోదరాయసంయుక్తో డేన్తోచ్ఛిష్టమహాత్మయుక్ ।
పాశాఙ్కుశత్రపామారో హృల్లేఖాసమలఙ్కృతః ॥ ౨౨౦ ॥

వర్మఘేఘేసమారూఢ ఉచ్ఛిష్టాయపదోపధః ।
వహ్నిజాయాసుంసమ్పూర్ణో మన్త్రరాజద్వయాన్వితః ॥ ౨౨౧ ॥

హేరమ్బాఖ్యగణేశానో లక్ష్మీయుతగజాననః ।
తారుణ్యేశో బాలరూపీ శక్తీశో వీరనామకః ॥ ౨౨౨

ఊర్ధ్వసమాఖ్య ఉచ్ఛిష్టో విజయో నృత్యకర్మకః ।
విఘ్నవిధ్వంసివిఘ్నేశో ద్విజపూర్వగణాధిపః ॥ ౨౨౩ ॥

క్షిప్రేశో వల్లభాజానిర్భక్తీశః సిద్ధినాయకః ।
ద్వ్యష్టావతారసమ్భిన్నలీలావైవిధ్యశోభితః ॥ ౨౨౪ ॥

ద్వాత్రింశదవతారాఢ్యో ద్వాత్రింశద్దీక్షణక్రమః ।
శుద్ధవిద్యాసమారబ్ధమహాషోడశికాన్తిమః ॥ ౨౨౫ ॥

మహత్పదసమాయుక్తపాదుకాసమ్ప్రతిష్ఠితః ।
ప్రణవాదిస్త్రితారీయుగ్ బాలాబీజకశోభితః ॥ ౨౨౬ ॥

వాణీభూబీజసంయుక్తో హంసత్రయసమన్వితః ।
ఖేచరీబీజసమ్భిన్నో నవనాథసుశోభితః ॥ ౨౨౭ ॥

ప్రాసాదశ్రీసమాయుక్తో నవనాథవిలోమకః ।
పరాప్రాసాదబీజాఢ్యో మహాగణేశమన్త్రకః ॥ ౨౨౮ ॥

బాలాక్రమోత్క్రమప్రీతో యోగబాలావిజృమ్భితః ।
అన్నపూర్ణాసమాయుక్తో బాజివాహావిలాసితః ॥ ౨౨౯ ॥

సౌభాగ్యపూర్వవిద్యాయుఙ్ రమాదిషోడశీయుతః ।
ఉచ్ఛిష్టపూర్వచాణ్డాలీసమాయుక్తసువిగ్రహః ॥ ౨౩౦ ॥

త్రయోదశార్ణవాగ్దేవీసముల్లసితమూర్తికః ।
నకులీమాతృసంయుక్తో మహామాతఙ్గినీయుతః ॥ ౨౩౧ ॥

లఘువార్తాలికాయుక్తస్వప్నవార్తాలికాన్వితః ।
తిరస్కారిసమాయుక్తో మహావార్తాలికాయుతః ॥ ౨౩౨ ॥

పరాబీజసమాయుక్తో లోపాముద్రావిజృమ్భితః ।
త్రయోదశాక్షరీహాదిజ్ఞప్తివిద్యాసమన్వితః ॥ ౨౩౩ ॥

మహావాక్యమహామాతృచతుష్టయవిలాసితః ।
బ్రహ్మణ్యరసబీజాఢ్యబ్రహ్మణ్యద్వయశేభితః ॥ ౨౩౪ ॥

సప్తదశాక్షరీశైవతత్త్వవిమర్శినీయుతః ।
చతుర్వింశతివర్ణాత్మదక్షిణామూర్తిశోభితః ॥ ౨౩౫ ॥

రదనాక్షరసంశోభిగణపోచ్ఛిష్టమన్త్రకః ।
గిరివ్యాహృతివర్ణాత్మగణపోచ్ఛిష్టరాజకః ॥ ౨౩౬ ॥

హంసత్రయసమారుఢో రసావాణీసమర్పితః ।
శ్రీవిద్యానన్దనాథాఢ్య ఆత్మకపదసంయుతః ॥ ౨౩౭ ॥

శ్రీచర్యానన్దనాథాఢ్యః శ్రీమహాపాదుకాశ్రితః ।
పూజయామిపదప్రీతో నమఃపదసమాపితః ॥ ౨౩౮ ॥

గురుముఖైకసంవేద్యో గురుమణ్డలపూజితః ।
దీక్షాగురుసమారబ్ధశివాన్తగురుసేవితః ॥ ౨౩౯ ॥

సమారాధ్యపదద్వన్ద్వో గురుభిః కులరూపిభిః ।
విద్యావతారగురుభిః సమ్పూజితపదద్వయః ॥ ౨౪౦ ॥

పరౌఘీయగురుప్రీతో దివ్యౌఘగురుపూజితః ।
సిద్ధౌఘదేశికారాధ్యో మానవౌఘనిషేవితః ॥ ౨౪౧ ॥

గురుత్రయసమారాధ్యో గురుషట్కప్రపూజితః ।
శామ్భవీక్రమసమ్పూజ్యోఽశీత్యుత్తరశతార్చితః ॥ ౨౪౨ ॥

క్షిత్యాదిరశ్మిసన్నిష్ఠో లఙ్ఘితాఖిలరశ్మికః ।
షడన్వయక్రమారాధ్యో దేశికాన్వయరక్షితః ॥ ౨౪౩ ॥

సర్వశ్రుతిశిరోనిష్ఠపాదుకాద్వయవైభవః ।
పరాకామకలారూపః శివోహమ్భావనాత్మకః ॥ ౨౪౪ ॥

చిచ్ఛక్త్యాఖ్యపరాహంయుక్ సర్వజ్ఞానిస్వరూపకః ।
సంవిద్బిన్దుసమాఖ్యాతోఽపరాకామకలామయః ॥ ౨౪౫ ॥

మాయావిశిష్టసర్వేశో మహాబిన్దుస్వరూపకః ।
అణిమాదిగుణోపేతః సర్జనాదిక్రియాన్వితః ॥ ౨౪౬ ॥

మాయావిశిష్టచైతన్యోఽగణ్యరూపవిలాసకః ।
మిశ్రకామకలారూపోఽగ్నీషోమీయస్వరూపకః ॥ ౨౪౭ ॥

మిశ్రబిన్దుసమాఖ్యాకో జీవవృన్దసమాశ్రితః ।
కామకలాత్రయావిష్టో బిన్దుత్రయవిలాసితః ॥ ౨౪౮ ॥

కామకలాత్రయధ్యానసర్వబన్ధవిమోచకః ।
బిన్దుత్రయైకతాధ్యానవికలేబరముక్తిదః ॥ ౨౪౯ ॥

మహాయజనసమ్ప్రీతో వీరచర్యాధరప్రియః ।
అన్తర్యాగక్రమారాధ్యో బహిర్యాగపురస్కృతః ॥ ౨౫౦ ॥

ఆత్మయాగసమారాధ్యః సర్వవిశ్వనియామకః ।
మాతృకాదశకన్యాసదేవతాభావసిద్ధిదః ॥ ౨౫౧ ॥

ప్రపఞ్చయాగన్యాసేన సర్వేశ్వరత్వదాయకః ।
లఘుషోఢామహాషోఢాన్యాసద్వయసమర్చితః ॥ ౨౫౨ ॥

శ్రీచక్రత్రివిధన్యాసమహాసిద్ధివిధాయకః ।
రశ్మిమాలామహాన్యాసవజ్రవర్మస్వరూపకః ॥ ౨౫౩ ॥

హంసపరమహంసాఖ్యన్యాసద్వయవిభావితః ।
మహాపదావనీన్యాసకలాశతాధికాష్టకః ॥ ౨౫౪ ॥

త్రిపురాపూజనప్రీతః త్రిపురాపూజకప్రియః ।
నవావృతిమహాయజ్ఞసంరక్షణధురన్ధరః ॥ ౨౫౫ ॥

లమ్బోదరమహారూపో భైరవీభైరవాత్మకః ।
ఉత్కృష్టశిష్టసద్వస్తు పరసంవిత్తిరూపకః ॥ ౨౫౬ ॥

శుభాశుభకరం కర్మ జీవయాత్రావిధాయకః ।
సచ్చిత్సుఖం నామ రూపమధిష్ఠానాత్మకః పరః ॥ ౨౫౭ ॥

ఆరోపితజగజ్జాతం మిథ్యాజ్ఞానమమఙ్గలమ్ ।
అకారాదిక్షకారాన్తః శబ్దసృష్టిస్వరూపకః ॥ ౨౫౮ ॥

పరావాగ్ విమర్శరూపీ పశ్యన్తీ స్ఫోటరూపధృక్ ।
మధ్యమా చిన్తనారూపో వైఖరీ స్థూలవాచకః ॥ ౨౫౯ ॥

ధ్వనిరూపో వర్ణరూపీ సర్వభాషాత్మకోఽపరః ।
మూలాధారగతః సుప్తః స్వాధిష్ఠానే ప్రపూజితః ॥ ౨౬౦ ॥

మణిపూరకమధ్యస్థోఽనాహతామ్బుజమధ్యగః ।
విశుద్ధిపఙ్కజోల్లాస ఆజ్ఞాచక్రాబ్జవాసకః ॥ ౨౬౧ ॥

సహస్రారామ్బుజారూఢః శివశక్త్యైక్యరూపకః ।
మూలకుణ్డలినీరూపో మహాకుణ్డలినీమయః ॥ ౨౬౨ ॥

షోడశాన్తమహాస్థానోఽస్పర్శాభిధమహాస్థితిః ।
ఇదం నామసహస్రం తు సర్వసమ్పత్ప్రదాయకమ్ ।
ధనధాన్యసుతాద్యష్టలక్ష్మీవృన్దప్రవర్ధకమ్ ॥ ౨౬౩ ॥

సర్వవన్ధ్యాత్వదోషఘ్నం సత్సన్తానప్రదాయకమ్ ।
సర్వజ్వరార్తిశమనం దీర్ఘాయుష్యప్రదాయకమ్ ॥ ౨౬౪ ॥

ధర్మమర్థం కామమోక్షౌ ఝటితీదం ప్రదాస్యతి ।
నిష్కామో వా సకామో వా సర్వ ఏతత్ప్రసాధయేత్ ॥ ౨౬౫ ॥

ఇతి ఉడ్డామరేశ్వరతన్త్రే క్షిప్రప్రసాదనపటలే
గుహ్యనామ ఉచ్ఛిష్టగణేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top