Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീഗുഹ്യനാമൌച്ഛിഷ്ടഗണേശാനസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അസ്യ ശ്രീഗുഹ്യനാമസഹസ്രാഖ്യഗണേശാനസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമഹാമന്ത്രസ്യ
ഗണകഃ ഋഷിഃ, ഗായത്രീ ച്ഛന്ദഃ ഉച്ഛിഷ്ടമഹാഗണേശാനോ ദേവതാ ഓം ബീജം,
സ്വാഹാ ശക്തിഃ ഗം കീലകം ॥

ശ്രീമദുച്ഛിഷ്ടമഹാഗണേശാനപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ പാരായണേ വിനിയോഗഃ ॥

ഓം ഹസ്തിമുഖായ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ഹൃദയായ നമഃ ।
ലംബോദരായ തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഉച്ഛിഷ്ടമഹാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ആം ക്രോം ഹ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം ഹും ഘേ ഘേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ കവചായ ഹും ।
ഉച്ഛിഷ്ടായ കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
സ്വാഹാ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്‍ഭുവഃ സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

ധ്യാനം-
ശരചാപഗുണാങ്കുശാന്‍ സ്വഹസ്തൈഃ ദധതം രക്തസരോരുഹേ നിഷണ്ണം ।
വിഗതാംബരജായയാ പ്രവൃത്തം സുരതേ സന്തതമാശ്രയേ ഗണേശം ॥

ശരാന്‍ ധനുഃ പാശസൃണീ സ്വഹസ്തൈഃ ദധാനമാരക്തസരോരുഹസ്ഥം ।
വിവസ്ത്രപത്ന്യാം സുരതപ്രവൃത്തം ഉച്ഛിഷ്ടമംബാസുതമാശ്രയേഽഹം ॥

ലം പൃഥിവ്യാത്മനേ ഗന്ധം കല്‍പയാമി നമഃ ।
ഹം ആകാശാത്മനേ പുഷ്പാണി കല്‍പയാമി നമഃ ।
യം വായ്വാത്മനേ ധൂപം കല്‍പയാമി നമഃ ।
രം അഗ്ന്യാത്മനേ ദീപം കല്‍പയാമി നമഃ ।
വം അമൃതാത്മനേഽമൃതം മഹാനൈവേദ്യം കല്‍പയാമി നമഃ ।

॥ ശ്രീഃ ॥

മഹാഗണാധിനാഥാഖ്യോഽഷ്ടാവിംശത്യക്ഷരാത്മകഃ ।
താരശ്രീശക്തികന്ദര്‍പഭൂസ്മൃതിബിന്ദുസംയുതഃ ॥ 1 ॥

ങേന്തഗണപതിപ്രോക്തോ വരവരദസംയുതഃ ।
സര്‍വജനദ്വിതീയാന്ത ആദിത്യശിവസംയുതഃ ॥ 2 ॥

വശമാനയസംയുക്തോ വഹ്നിജായാസമര്‍പിതഃ ।
ഗണകമുനിസന്ദൃഷ്ടോ നിചൃദ്ഗായത്രഭാഷിതഃ ॥ 3 ॥

സുരാദിവന്ദ്യപാദാബ്ജോ മനുരാജവിജൃംഭിതഃ ।
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥോ രത്നദ്വീപസ്യ മധ്യഗഃ ॥ 4 ॥

തരങ്ഗമാലികാധൌതശീതതരാമലാലയഃ ।
കല്‍പപാദപസംശോഭിമണിഭൂമിവിരാജിതഃ ॥ 5 ॥

മൃദുവാതസമാനീതദിവ്യഗന്ധനിഷേവിതഃ ।
നാനാകുസുമസങ്കീര്‍ണഃ പക്ഷിവൃന്ദരവപ്രിയഃ ॥ 6 ॥

യുഗപദൃതുഷട്കേന സംസേവിതപദദ്വയഃ ।
നവരത്നസമാവിദ്ധസിംഹാസനസമാസ്ഥിതഃ ॥ 7 ॥

ജപാപുഷ്പതിസ്കാരിരക്തകാന്തിസമുജ്ജ്വലഃ ।
വല്ലഭാശ്ലിഷ്ടവാമാങ്ഗ ഏകാദശകരാന്വിതഃ ॥ 8 ॥

രത്നകുംഭാഢ്യശുണ്ഡാഗ്രോ ബീജാപൂരീ ഗദാധരഃ ।
ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് ॥ 9 ॥

പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലീമഞ്ജരീഭൃത് സ്വദന്തഭൃത് ।
പഞ്ചാവരണചക്രേശഃ ഷഡാംനായപ്രപൂജിതഃ ॥ 10 ॥

മൂലമന്ത്രാഢ്യപൂജാങ്കഃ ഷഡങ്ഗപരിവാരിതഃ ।
പരൌഘപൂജനാതുഷ്ടോ ദിവ്യൌഘാദിനിഷേവിതഃ ॥ 11 ॥

ശ്രീശ്രീപതിസന്തുഷ്ടോ ഗിരിജാതത്പതിപ്രിയഃ ।
രതിമന്‍മഥസമ്പ്രീതോ മഹീവരാഹപൂജിതഃ ॥ 12 ॥

ഋദ്ധ്യാമോദപ്രപൂജാകഃ സമൃദ്ധിതത്പതിപ്രിയഃ ।
കാന്തിസുമുഖസുപ്രീതോ മദനാവതികദുര്‍മുഖഃ ॥ 13 ॥

മദദ്രവാവിഘ്നപൂജ്യോ ദ്രാവിണീവിഘ്നകര്‍തൃകഃ ।
വസുധാരാശങ്ഖപൂജ്യോ വസുമതികപദ്മകഃ ॥ 14 ॥

ബ്രാഹ്മീപ്രിയ ഈശ്വരീശഃ കൌമാരീസേവിതാങ്ഘ്രികഃ ।
വൈഷ്ണവ്യര്‍ചിതപദ്ദ്വന്ദ്വോ വാരാഹീസേവിതാങ്ഘ്രികഃ ॥ 15 ॥

ഇദ്രാണീപൂജിതശ്രീകശ്ചാമുണ്ഡാശ്രിതപാദുകഃ ।
മഹാലക്ഷ്മീമഹാമാതൃസമ്പൂജിതപദദ്വയഃ ॥ 16 ॥

ഐരാവതസമാരൂഢവജ്രഹസ്തേന്ദ്രപൂജിതഃ ।
അജോപരി സമാരൂഢശക്തിഹസ്താഗ്നിസേവിതഃ ॥ 17 ॥

മഹിഷാരൂഢദണ്ഡാഢ്യയമദേവപ്രപൂജിതഃ ।
നരാരോഹിഖഡ്ഗഹസ്തനിരൃത്യാശ്രിതപാദുകഃ ॥ 18 ॥

മകരവാഹനാരൂഢപാശാഢ്യവരുണാര്‍ചിതഃ ।
രുരോരുപരിസന്തിഷ്ഠദ്ധ്വജാഢ്യശ്വസനാര്‍ചിതഃ ॥ 19 ॥

അശ്വവാഹനശങ്ഖാഢ്യസോമദേവപ്രപൂജിതഃ ।
വൃഷഭവാഹനാരൂഢത്രിശൂലാഢ്യേശസേവിതഃ ॥ 20 ॥

പഞ്ചാവരണപൂജോദ്യത്കാരുണ്യാകുലമാനസഃ ।
പഞ്ചാവൃതിനമസ്യാകഭക്തവാഞ്ഛാപ്രപൂരണഃ ॥ 21 ॥

ഏകമൂര്‍തിരഷ്ടമൂര്‍തിഃ പഞ്ചാശന്‍മൂര്‍തിഭേദകഃ ।
ബ്രഹ്മചാരിസമാഖ്യാകഃ പത്നീസംയുതമൂര്‍തികഃ ॥ 22 ॥

നഗ്നപത്നീസമാശ്ലിഷ്ടഃ സുരതാനന്ദതുന്ദിലഃ ।
സുമബാണേക്ഷുകോദണ്ഡപാശാങ്കുശവരായുധഃ ॥ 23 ॥

കാമിനീചുംബനായുക്തസദാലിങ്ഗനതത്പരഃ ।
അണ്ഡകര്‍ണകപോലാഖ്യത്രിസ്ഥാനമദവാരിരാട് ॥ 24 ॥

മദാപോലുബ്ധമധുപൈര്‍വിചുംബിതകപോലകഃ ।
കാമുകഃ കാമിനീകാന്തഃ കാന്താധരമധുവ്രതഃ ॥ 25 ॥

കാമിനീഹൃദയാകര്‍ഷീ വശാഗണനിഷേവിതഃ ।
ഐരാവതാദിദിങ്നാഗമിഥുനാഷ്ടകപൂജിതഃ ॥ 26 ॥

സദാ ജായാശ്രിതോഽശ്രാന്തോ നഗ്നോപാസകപൂജിതഃ ।
മാംസാശീ വാരുണീമത്തോ മത്സ്യഭുങ് മൈഥുനപ്രിയഃ ॥ 27 ॥

മുദ്രാസപ്തകസമ്പ്രീതോ മപഞ്ചകനിഷേവിതഃ ।
പഞ്ചാങ്ഗരാഗസുപ്രീതഃ ശൃങ്ഗാരരസലമ്പടഃ ॥ 28 ॥

കര്‍പൂരവീടീസൌഗന്ധ്യകല്ലോലിതകകുപ്തടഃ ।
ഉപാസകവരിഷ്ഠാസ്യവീട്യാ മൌക്യനിരാസകഃ ॥ 29 ॥

യോന്യാഹിതസുശുണ്ഡാകോ യോനിലാലനലാലസഃ ।
ഭഗാമോദസമാശ്വാസീ ഭഗചുംബനലമ്പടഃ ॥ 30 ॥

കാന്താകുചസമാലിങ്ഗിശുണ്ഡാമണ്ഡിതവിഗ്രഹഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടാഖ്യഗണേശാന ഉച്ഛിഷ്ടാസ്വാദിസിദ്ധിദഃ ॥ 31 ॥

ഉച്ഛിഷ്ടപൂജനരത ഉച്ഛിഷ്ടജപസിദ്ധിദഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടഹോമസമ്പ്രീത ഉച്ഛിഷ്ടവ്രതധാരകഃ ॥ 32 ॥

ഉച്ഛിഷ്ടതര്‍പണപ്രീത ഉച്ഛിഷ്ടമാര്‍ജനേ രതഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടബ്രാഹ്മണകുലസന്തര്‍പണസുസാധിതഃ ॥ 33 ॥

ഉച്ഛിഷ്ടവിഘ്നരാജേന്ദ്ര ഉച്ഛിഷ്ടവസ്തുപൂജിതഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടമന്ത്രസഞ്ജാപിസര്‍വസിദ്ധിപ്രകാശകഃ ॥ 34 ॥

ഉച്ഛിഷ്ടോപചാരരത ഉച്ഛിഷ്ടോപാസ്തിസിദ്ധിദഃ ।
മദിരാനന്ദസന്തോഷീ സദാമത്തോ മദോദ്ധതഃ ॥ 35 ॥

മധുരാശീ മധൂദ്രിക്തോ മധുപാനപരായണഃ ।
മധുസ്നാനപരാമോദോ മാധുര്യൈകരസാശ്രയഃ ॥ 36 ॥

മദിരാസിന്ധുസംഭൂതഃ സുധാമജ്ജനതത്പരഃ ।
മദിരാംബുധിസംസ്ഥായീ മദിരാമജ്ജനേ രതഃ ॥ 37 ॥

മദിരാതര്‍പണപ്രീതോ മദിരാമാര്‍ജനാദൃതഃ ।
മദിരാമോദസന്തോഷീ മദിരാമോദലോലുപഃ ॥ 38 ॥

കാദംബരീരസോന്‍മത്തഃ കാദംബരീപ്രിയാശ്രിതഃ ।
ദ്രാക്ഷാരസസമാഹ്ലാദീ ദ്രാക്ഷാരസമദോല്വണഃ ॥ 39 ॥

വാരുണീമദഘൂര്‍ണാംബോ വാരുണീമദവിഹ്വലഃ ।
നാരികേലരസാസ്വാദീ നാരികേലമധുപ്രിയഃ ॥ 40 ॥

താലഫലരസോന്‍മത്തോ താലമദ്യപരായണഃ ।
പാനസമദ്യസുപ്രീതഃ കദലീമദ്യപാനകഃ ॥ 41 ॥

ദാഡിമീരസസമ്പ്രീതോ ഗൌഡപാനകലമ്പടഃ ।
പൌഷ്പീപാനസദാമത്തഃ പൌഷ്പീകരണ്ഡമണ്ഡിതഃ ॥ 42 ॥

യുവതീസുരതാസക്തോ യുവൈതീമണിതേ രതഃ ।
മോദപ്രമോദകൃത്സങ്ഗോ ഭൈരവാനന്ദവത്സലഃ ॥ 43 ॥

ശുക്ലസേവ്യഃ ശുക്ലതുഷ്ടഃ ശുക്ലസിദ്ധിവരപ്രദഃ ।
ശുക്ലധാതുമഹഃ പൂജ്യ ഓജശ്ശക്തിപ്രകാശനഃ ॥ 44 ॥

ശുക്രാദിമാന്ത്രികൈര്‍ധുര്യൈരര്‍ധരാത്രപ്രപൂജിതഃ ।
മുക്തകച്ഛോ മുക്തകേശോ നഗ്നകാന്താസമാശ്രിതഃ ॥ 45 ॥

താംബൂലചര്‍വണായുക്തഃ കര്‍പൂരവീടികാമദഃ ।
കാന്താചര്‍വിതതാംബൂലരസാസ്വാദനലമ്പടഃ ॥ 46 ॥

വിശേഷതഃ കലിയുഗേ സിദ്ധിദഃ സുരപാദപഃ ।
മഹാപദ്മാദിഖര്‍വാന്തനിധിപൌഷ്കല്യപോഷകഃ ॥ 47 ॥

സ്വല്‍പായാസസുസമ്പ്രീതഃ കലൌ തൂര്‍ണഫലപ്രദഃ ।
പിതൃകാനനസംസ്ഥായീ പിതൃകാനനസിദ്ധിദഃ ॥ 48 ॥

മാചീപത്രസമാരാധ്യോ ബൃഹതീപത്രതോഷിതഃ ।
ദൂര്‍വായുഗ്മനമസ്യാകോ ധുത്തൂരദലപൂജിതഃ ॥ 49 ॥

വിഷ്ണുക്രാന്തസപര്യാകോ ഗണ്ഡലീപത്രസേവിതഃ ।
അര്‍കപത്രസുസംരാധ്യോഽര്‍ജുനപത്രകപൂജിതഃ ॥ 50 ॥

നാനാപത്രസുസമ്പ്രീതോ നാനാപുഷ്പസുസേവിതഃ ।
സഹസ്രാര്‍ചനപൂജായാം സഹസ്രകമലപ്രിയഃ ॥ 51 ॥

പുന്നാഗപുഷ്പസമ്പ്രീതോ മന്ദാരകുസുമപ്രിയഃ ।
ബകുലപുഷ്പസന്തുഷ്ടോ ധുത്തൂരസുമശേഖരഃ ॥ 52 ॥

രസാലപുഷ്പസംശോഭീ കേതകീപുഷ്പസുപ്രിയഃ ।
പാരിജാതപ്രസൂനാഢ്യോ മാധവീകുന്ദതോഷിതഃ ॥ 53 ॥

ശംയാലങ്കാരസുപ്രീതോ മൃണാലപാടലീപ്രിയഃ ।
ലക്ഷപങ്കജപൂജായാമണിമാദിപ്രസാധകഃ ॥ 54 ॥

സംഹിതാപദപാഠാദിഘനാന്തജ്ഞാനദായകഃ ।
അഷ്ടാവധാനസന്ധായീ ശതാവധാനപോഷകഃ ॥ 55 ॥

സാഹസ്രികാവധാനശ്രീപരിപാടീപ്രവര്‍ധനഃ ।
മനശ്ചിന്തിതവിജ്ഞാതാ മനസാ ചിന്തിതപ്രദഃ ॥ 56 ॥

ഭക്തത്രാണവ്യഗ്രചിത്തഃ സ്മൃതിമാത്രാഭയപ്രദഃ ।
സ്മൃതിമാത്രാഖിലത്രാതാ സാധകേഷ്ടദതല്ലജഃ ॥ 57 ॥

സ്വസാധകവിപക്ഷച്ഛിദ് വിപക്ഷജനഭക്ഷകഃ ।
വ്യാധിഹന്താ വ്യഥാഹന്താ മഹാവ്യാധിവിനാശനഃ ॥ 58 ॥

പൈത്തികാര്‍തിപ്രശമനഃ ശ്ലൈഷ്മികസ്യ വിനാശകഃ ।
വാതികജ്വരവിധ്വംസീ ശൂലഗുല്‍മാദിനാശനഃ ॥ 59 ॥

നേത്രരോഗപ്രശമനോ നിത്യജ്വരവിനാശനഃ ।
കാസാദിവ്യാധിസംഹര്‍താ സര്‍വജ്വരവിനാശനഃ ॥ 60 ॥

ആധിഹന്താ തമോഹന്താ സര്‍വാപദ്വിനിവാരകഃ ।
ധനദായീ യശോദായീ ജ്ഞാനദായീ സുരദ്രുമഃ ॥ 61 ॥

കല്യത്വദായകശ്ചിന്താമണിരായുഷ്യദായകഃ ।
പരകായപ്രവേശാദിയോഗസിദ്ധിവിധായകഃ ॥ 62 ॥

മഹാധനിത്വസന്ധാതാ ധരാധീശത്വദായകഃ ।
താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനകൌമുദീ ॥ 63 ॥

ജന്‍മവ്യാധിജരാമൃത്യുമഹാവ്യാധിവിനാശകഃ ।
സംസാരകാനനച്ഛേത്താ ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രകാശകഃ ॥ 64 ॥

സംസാരഭയവിധ്വംസിപരാകാമകലാവപുഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടാഖ്യഗണാധീശോ വാമാചരണപൂജിതഃ ॥ 65 ॥

നവാക്ഷരീമന്ത്രരാജോ ദശവര്‍ണകമന്ത്രരാട് ।
ഏകാദശാക്ഷരീരൂപഃ സപ്തവിംശതിവര്‍ണകഃ ॥ 66 ॥

ഷട്ത്രിംശദര്‍ണസമ്പൂജ്യോ ബലിമന്ത്രപ്രപൂജിതഃ ।
ദ്വാദശാക്ഷരസന്നിഷ്ഠ ഏകോനവിംശതീഷ്ടദഃ ॥ 67 ॥

സപ്തവര്‍ണാധികത്രിംശദര്‍ണമന്ത്രസ്വരൂപകഃ ।
ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാരൂഢോഽദക്ഷിണാചാരസേവിതഃ ॥ 68 ॥

പഞ്ചാവൃതികയന്ത്രോദ്ധവരിവസ്യാവിധിപ്രിയഃ ।
നവവര്‍ണാദിമന്ത്രൌഘസമ്പ്രപൂജിതപാദുകഃ ॥ 69 ॥

പരൌഘീയഗുരുവ്യൂഹസന്തര്‍പണസുസാധിതഃ ।
മഹത്പദസമായുക്തപാദുകാപൂജനപ്രിയഃ ॥ 70 ॥

ദക്ഷിണാഭിമുഖേശസ്യ പൂജനേന വരപ്രദഃ ।
ദിവ്യവൃന്ദസിദ്ധവൃന്ദമാനവൌഘനിഷേവിതഃ ॥ 71 ॥

ത്രിവാരം മൂലമന്ത്രേണ ബിന്ദുചക്രേ സുതര്‍പിതഃ ।
ഷഡങ്ഗദേവതാപൂജ്യഃ ഷണ്‍മുഖാംനായരാജിതഃ ॥ 72 ॥

തുഷാരസമശോഭാകഹൃദയാംബാനമസ്കൃതഃ ।
സ്ഫടികാശ്മസമാനശ്രീശിരോദേവീനിഷേവിതഃ ॥ 73 ॥

ശ്യാമശോഭാസമുജ്ജൃംഭിശിഖാദേവീപ്രപൂജിതഃ ।
ഇന്ദ്രനീലമണിച്ഛായകവചാംബാപരീവൃതഃ ॥ 74 ॥

കൃഷ്ണവര്‍ണസുശോഭിശ്രീനേത്രമാതൃസമാവൃതഃ ।
ആരുണ്യൌഘനദീമജ്ജദസ്ത്രാംബാസേവിതാങ്ഘ്രികഃ ॥ 75 ॥

വസുദലാബ്ജമൂലേഷു ശക്ത്യഷ്ടകസമന്വിതഃ ।
വിദ്യാപൂജ്യോ വിശ്വധാത്രീഭോഗദാര്‍ചിതപാദുകഃ ॥ 76 ॥

വിഘ്നനാശികയാ പൂജ്യോ നിധിപ്രദപരീവൃതഃ ।
പാപഘ്നികാപൂജ്യപാദഃ പുണ്യാദേവീനിഷേവിതഃ ॥ 77 ॥

അന്വര്‍ഥനാമസംരാജിശശിപ്രഭാപ്രപൂജിതഃ ।
ദലാഷ്ടകസ്യ മധ്യേഷു സിദ്ധ്യഷ്ടകപരീവൃതഃ ॥ 78 ॥

അണിംനീപൂജിതപദോ മഹിംന്യര്‍ചിതപാദുകഃ ।
ലഘിന്‍മീചിന്തിതപദോ ഗരിംണീപൂജിതാങ്ഘ്രികഃ ॥ 79 ॥

ഈശിത്വാര്‍ചിതദേവേന്ദ്രോ വശിത്വാര്‍ചിതവൈഭവഃ ।
പ്രാകാംയദേവീസമ്പ്രീതഃ പ്രാപ്തിസിദ്ധിപ്രപൂജിതഃ ॥ 80 ॥

ബാഹ്യാഷ്ടദലരാജീവേ വക്രതുണ്ഡാദിരൂപകഃ ।
വക്രതുണ്ഡ ഏകദംഷ്ട്രോ മഹോദരോ ഗജാനനഃ ॥ 81 ॥

ലംബോദരാഖ്യോ വികടോ വിഘ്നരാഡ് ധൂംരവര്‍ണകഃ ।
ബഹിരഷ്ടദലാഗ്രേഷു ബ്രാഹ്ംയാദിമാതൃസേവിതഃ ॥ 82 ॥

മൃഗചര്‍മാവൃതസ്വര്‍ണകാന്തിബ്രാഹ്മീസമാവൃതഃ ।
നൃകപാലാദിസംബിഭ്രച്ചന്ദ്രഗൌരമഹേശികഃ ॥ 83 ॥

ഇന്ദ്രഗോപാരുണച്ഛായകൌമാരീവന്ദ്യപാദുകഃ ।
നീലമേഘസമച്ഛായവൈഷ്ണവീസുപരിഷ്കൃതഃ ॥ 84 ॥

അഞ്ജനാദ്രിസമാനശ്രീവാരാഹീപര്യലങ്കൃതഃ ।
ഇന്ദ്രനീലപ്രഭാപുഞ്ജലസദിന്ദ്രാണികായുതഃ ॥ 85 ॥

ശോണവര്‍ണസമുല്ലാസിചാമുണ്ഡാര്‍ചിതപാദുകഃ ।
സ്വര്‍ണകാന്തിതിരസ്കാരിമഹാലക്ഷ്മീനിഷേവിതഃ ॥ 86 ॥

ഐരാവതാദിവജ്രാദിദേവേന്ദ്രാദിപ്രപൂജിതഃ ।
പഞ്ചാവൃതിനമസ്യായാമണിമാദിപ്രകാശകഃ ॥ 87 ॥

സങ്ഗുപ്തവിദ്യഃ സങ്ഗുപ്തവരിവസ്യാവിധിപ്രിയഃ ।
വാമാചരണസുപ്രീതഃ ക്ഷിപ്രസന്തുഷ്ടമാനസഃ ॥ 88 ॥

കോങ്കാചലശിരോവര്‍തീ കോങ്കാചലജനപ്രിയഃ ।
കോങ്കാംബുദജലാസ്വാദീ കാവേരീതീരവാസകഃ ॥ 89 ॥

ജാഹ്നവീമജ്ജനാസക്തഃ കാലിന്ദീമജ്ജനേ രതഃ ।
ശോണഭദ്രാജലോദ്ഭൂതഃ ശോണപാഷാണരൂപകഃ ॥ 90 ॥

സരയ്യാപഃപ്രവാഹസ്ഥഃ നര്‍മദാവാരിവാസകഃ ।
കൌശികീജലസംവാസശ്ചന്ദ്രഭാഗാംബുനിഷ്ഠിതഃ ॥ 91 ॥

താംരപര്‍ണീതടസ്ഥായീ മഹാസാരസ്വതപ്രദഃ ।
മഹാനദീതടാവാസോ ബ്രഹ്മപുത്രാംബുവാസകഃ ॥ 92 ॥

തമസാതമആകാരോ മഹാതമോഽപഹാരകഃ ।
ക്ഷീരാപഗാതീരവാസീ ക്ഷീരനീരപ്രവര്‍ധകഃ ॥ 93 ॥

കാമകോടീപീഠവാസീ ശങ്കരാര്‍ചിതപാദുകഃ ।
ഋശ്യശൃങ്ഗപുരസ്ഥായീ സുരേശാര്‍ചിതവൈഭവഃ ॥ 94 ॥

ദ്വാരകാപീഠസംവാസീ പദ്മപാദാര്‍ചിതാങ്ഘ്രികഃ ।
ജഗന്നാഥപുരസ്ഥായീ തോടകാചാര്യസേവിതഃ ॥ 95 ॥

ജ്യോതിര്‍മഠാലയസ്ഥായീ ഹസ്താമലകപൂജിതഃ ।
വിദ്യാഭോഗയശോമോക്ഷയോഗലിങ്ഗപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 96 ॥

പഞ്ചലിങ്ഗപ്രതിഷ്ഠായീ ദ്വാദശലിങ്ഗസംസ്ഥിതഃ ।
കോലാചലപുരസ്ഥായീ കാമേശീനഗരേശ്വരഃ ॥ 97 ॥

ജ്വാലാമുഖീമുഖസ്ഥായീ ശ്രീശൈലകൃതവാസകഃ ।
ലങ്കേശ്വരഃ കുമാരീശഃ കാശീശോ മഥുരേശ്വരഃ ॥ 98 ॥

മലയാദ്രിശിരോവാസീ മലയാനിലസേവിതഃ ।
ശോണാദ്രിശിഖരാരൂഢഃ ശോണാദ്രീശപ്രിയങ്കരഃ ॥ 99 ॥

ജംബൂവനാന്തമധ്യസ്ഥോ വല്‍മീകപുരമധ്യഗഃ ।
പഞ്ചാശത്പീഠനിലയോ പഞ്ചാശദക്ഷരാത്മകഃ ॥ 100 ॥

അഷ്ടോത്തരശതക്ഷേത്രോഽഷ്ടോത്തരശതപൂജിതഃ ।
രത്നശൈലകൃതാവാസഃ ശുദ്ധജ്ഞാനപ്രദായകഃ ॥ 101 ॥

ശാതകുംഭഗിരിസ്ഥായീ ശാതകുംഭോദരസ്ഥിതഃ ।
ഗോമയപ്രതിമാവിഷ്ടഃ ശ്വേതാര്‍കതനുപൂജിതഃ ॥ 102 ॥

ഹരിദ്രാബിംബസുപ്രീതോ നിംബബിംബസുപൂജിതഃ ।
അശ്വത്ഥമൂലസംസ്ഥായീ വടവൃക്ഷാധരസ്ഥിതഃ ॥ 103 ॥

നിംബവൃക്ഷസ്യ മൂലസ്ഥഃ പ്രതിഗ്രാമാധിദൈവതം ।
അശ്വത്ഥനിംബസംയോഗേ പ്രിയാലിങ്ഗിതമൂര്‍തികഃ ॥ 104 ॥

ഗംബീജരൂപ ഏകാര്‍ണോ ഗണാധ്യക്ഷോ ഗണാധിപഃ ।
ഗ്ലൈംബീജാഖ്യോ ഗണേശാനോ ഗോങ്കാര ഏകവര്‍ണകഃ ॥ 105 ॥

വിരിരൂപോ വിഘ്നഹന്താ ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടഫലപ്രദഃ ।
പത്നീവരാങ്ഗസത്പാണിഃ സിന്ദൂരാഭഃ കപാലഭൃത് ॥। 106 ॥

ലക്ഷ്മീഗണേശോ ഹേമാഭ ഏകോനത്രിംശദക്ഷരഃ ।
വാമാങ്ഗാവിഷ്ടലക്ഷ്മീകോ മഹാശ്രീപ്രവിധായകഃ ॥ 107 ॥

ത്ര്യക്ഷരഃ ശക്തിഗണപഃ സര്‍വസിദ്ധിപ്രപൂരകഃ ।
ചതുരക്ഷരശക്തീശോ ഹേമച്ഛായസ്ത്രിണേത്രകഃ ॥ 108 ॥

ക്ഷിപ്രപ്രസാദപങ്ക്ത്യര്‍ണോ രക്താഭഃ കല്‍പവല്ലിഭൃത് ।
പഞ്ചവക്ത്രഃ സിംഹവാഹോ ഹേരംബശ്ചതുരര്‍ണകഃ ॥ 109 ॥

സുബ്രഹ്മണ്യഗണേശാനോ ധാത്വര്‍ണഃ സര്‍വകാമദഃ ।
അരുണാഭതനുശ്രീകഃ കുക്കുടോദ്യത്കരാന്വിതഃ ॥ 110 ॥

അഷ്ടാവിംശതിവര്‍ണാത്മമന്ത്രരാജസുപൂജിതഃ ।
ഗന്ധര്‍വസിദ്ധസംസേവ്യോ വ്യാഘ്രദ്വിപാദിഭീകരഃ ॥ 111 ॥

മന്ത്രശാസ്ത്രമഹോദന്വത്സമുദ്യതകലാനിധിഃ ।
ജനസംബാധസമ്മോഹീ നവദ്രവ്യവിശേഷകഃ ॥ 112 ॥

കാമനാഭേദസംസിദ്ധവിവിധധ്യാനഭേദകഃ ।
ചതുരാവൃത്തിസന്തൃപ്തിപ്രീതോഽഭീഷ്ടസമര്‍പകഃ ॥ 113 ॥

ചന്ദ്രചന്ദനകാശ്മീരകസ്തൂരീജലതര്‍പിതഃ ।
ശുണ്ഡാഗ്രജലസന്തൃപ്തികൈവല്യഫലദായകഃ ॥ 114 ॥

ശിരഃകൃതപയസ്തൃപ്തിസര്‍വസമ്പദ്വിധായകഃ ।
ഗുഹ്യദേശമധുദ്രവ്യസന്തൃപ്ത്യാ കാമദായകഃ ॥ 115 ॥

നേത്രദ്വയമധുദ്രവ്യതൃപ്ത്യാകൃഷ്ടിവിധായകഃ ।
പൃഷ്ഠദേശഘൃതദ്രവ്യതൃപ്തിഭൂപവശങ്കരഃ ॥ 116 ॥

ഏരണ്ഡതൈലസന്തൃപ്തിരണ്ഡാകര്‍ഷകനാഭികഃ ।
ഊരുയുഗ്മകതൈലീയതര്‍പണാതിപ്രമോദിതഃ ॥ 117 ॥

പ്രീതിപ്രവര്‍ധകാംസീയപയഃ പയഃപ്രതര്‍പണഃ ।
ധര്‍മവര്‍ധകതുണ്ഡീയദ്രവ്യത്രയസുതര്‍പണഃ ॥ 118 ॥

അഷ്ടദ്രവ്യാഹുതിപ്രീതോ വിവിധദ്രവ്യഹോമകഃ ।
ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍തനിഷ്പന്നഹോമകര്‍മപ്രസാദിതഃ ॥ 119 ॥

മധുദ്രവ്യകഹോമേന സ്വര്‍ണസമൃദ്ധിവര്‍ധകഃ ।
ഗോദുഗ്ധകൃതഹോമേന ഗോസമൃദ്ധിവിധായകഃ ॥ 120 ॥

ആജ്യാഹുതിഹോമേന ലക്ഷ്മീലാസവിലാസകഃ ।
ശര്‍കരാഹുതിഹോമേന കാഷ്ഠാഷ്ടകയശഃപ്രദഃ ॥ 121 ॥

ദധിദ്രവ്യകഹോമേന സര്‍വസമ്പത്തിദായകഃ ।
ശാല്യന്നകൃതഹോമേനാന്നസമൃദ്ധിവിതാരകഃ ॥ 122 ॥

സതണ്ഡുലതിലാഹുത്യാ ദ്രവ്യകദംബപൂരകഃ ।
ലാജാഹുതികഹോമേന ദിഗന്തവ്യാപികീര്‍തിദഃ ॥ 123 ॥

ജാതീപ്രസൂനഹോമേന മേധാപ്രജ്ഞാപ്രകാശകഃ ।
ദൂര്‍വാത്രികീയഹോമേന പൂര്‍ണായുഃപ്രതിപാദകഃ ॥ 124 ॥

സുപീതസുമഹോമേന വൈരിഭൂപതിശിക്ഷകഃ ।
വിഭീതകസമിദ്ധോമൈഃ സ്തംഭോച്ചാടനസിദ്ധിദഃ ॥ 125 ॥

അപാമാര്‍ഗസമിദ്ധോമൈഃ പണ്യയോഷാവശങ്കരഃ ।
ഏരണ്ഡകസമിദ്ധോമൈഃ രണ്ഡാസങ്ഘവശങ്കരഃ ॥ 126 ॥

നിംബദ്രുദലഹോമേന വിദ്വേഷണവിധായകഃ ।
ഘൃതാക്തദൌഗ്ധശാല്യന്നഹോമൈരിഷ്ടഫലപ്രദഃ ॥ 127 ॥

തിലാദിചതുരാഹുത്യാ സര്‍വപ്രാണിവശങ്കരഃ ।
നാനാദ്രവ്യസമിദ്ധോമൈരാകര്‍ഷണാദിസിദ്ധിദഃ ॥ 128 ॥

ത്രൈലോക്യമോഹനോ വിഘ്നസ്ത്ര്യധികത്രിംശദര്‍ണകഃ ।
ദ്വാദശാക്ഷരശക്തീശഃ പത്നീവരാങ്ഗഹസ്തകഃ ॥ 129 ॥

മുക്താചന്ദ്രൌഘദീപ്താഭോ വിരിവിഘ്നേശപദ്ധതിഃ ।
ഏകാദശാക്ഷരീമന്ത്രൌല്ലാസീ ഭോഗഗണാധിപഃ ॥ 130 ॥

ദ്വാത്രിംശദര്‍ണസംയുക്തോ ഹരിദ്രാഗണപോ മഹാന്‍ ।
ജഗത്ത്രയഹിതോ ഭോഗമോക്ഷദഃ കവിതാകരഃ ॥ 131 ॥

ഷഡര്‍ണഃ പാപവിധ്വംസീ സര്‍വസൌഭാഗ്യദായകഃ ।
വക്രതുണ്ഡാഭിധഃ ശ്രീമാന്‍ ഭജതാം കാമദോ മണിഃ ॥ 132 ॥

മേഘോല്‍കാദിമഹാമന്ത്രഃ സര്‍വവശ്യഫലപ്രദഃ ।
ആഥര്‍വണികമന്ത്രാത്മാ രായസ്പോഷാദിമന്ത്രരാട് ॥ 133 ॥

വക്രതുണ്ഡേശഗായത്രീപ്രതിപാദിതവൈഭവഃ ।
പിണ്ഡമന്ത്രാദിമാലാന്തസര്‍വമന്ത്രൌഘവിഗ്രഹഃ ॥ 134 ॥

സഞ്ജപ്തിഹോമസന്തൃപ്തിസേകഭോജനസാധിതഃ ।
പഞ്ചാങ്ഗകപുരശ്ചര്യോഽര്‍ണലക്ഷജപസാധിതഃ ॥ 135 ॥

കോട്യാവൃത്തികസഞ്ജപ്തിസിദ്ധീശ്വരത്വദായകഃ ।
കൃഷ്ണാഷ്ടമീസമാരബ്ധമാസേനൈകേന സാധിതഃ ॥ 136 ॥

മാതൃകയാ പുടീകൃത്യ മാസേനൈകേന സാധിതഃ ।
ഭൂതലിപ്യാ പുടീകൃത്യ മാസേനൈകേന സാധിതഃ ॥ 137 ॥

ത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംയുക്തമാതൃകാപുടസിദ്ധിദഃ ।
കൃഷ്ണാഷ്ടമീസമാരബ്ധദിനസപ്തകസിദ്ധിദഃ ॥ 138 ॥

അര്‍കേദുഗ്രഹകാലീനജപാജ്ഝടിതിസിദ്ധിദഃ ।
നിശാത്രികാലപൂജാകമാസേനൈകേന സിദ്ധിദഃ ॥ 139 ॥

മന്ത്രാര്‍ണൌഷധിനിഷ്പന്നഗുടികാഭിഃ സുസിദ്ധിദഃ ।
സൂര്യോദയസമാരംഭദിനേനൈകേന സാധിതഃ ॥ 140 ॥

സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢദേശികസ്മൃതിസിദ്ധിദഃ ।
ശിവോഹംഭാവനാസിദ്ധസര്‍വസിദ്ധിവിലാസകഃ ॥ 141 ॥

പരാകാമകലാധ്യാനസിദ്ധീശ്വരത്വദായകഃ ।
അകാരോഽഗ്രിയപൂജാകോഽമൃതാനന്ദദായകഃ ॥ 142 ॥

അനന്തോഽനന്താവതാരേഷ്വനന്തഫലദായകഃ ।
അഷ്ടാങ്ഗപാതസമ്പ്രീതോഽഷ്ടവിധഭൈഥുനപ്രിയഃ ॥ 143 ॥

അഷ്ടപുഷ്പസമാരാധ്യോഽഷ്ടാധ്യായീജ്ഞാനദായകഃ ।
ആരബ്ധകര്‍മനിര്‍വിഘ്നപൂരയിതാഽഽക്ഷപാടികഃ ॥ 144 ॥

ഇന്ദ്രഗോപസമാനശ്രീരിക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ ।
ഈങ്കാരവര്‍ണസംബുദ്ധപരാകാമകലാത്മകഃ ॥ 145 ॥

ഈശാനപുത്ര ഈശാന ഈഷണാത്രയമാര്‍ജകഃ ।
ഉദ്ദണ്ഡ ഉഗ്ര ഉദഗ്ര ഉണ്ഡേരകബലിപ്രിയഃ ॥ 146 ॥

ഊര്‍ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ ।
ഋജുചിത്തൈകസുലഭ ഋണത്രയവിമോചകഃ ॥ 147 ॥

ഋഗര്‍ഥവേത്താ ൠകാര ൠകാരാക്ഷരരൂപധൃക് ।
ഌവര്‍ണരൂപോ ൡവര്‍ണോ ൡകാരാക്ഷരപൂജിതഃ ॥ 148 ॥

ഏധിതാഖിലഭക്തശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ ।
ഏകാരരൂപ ഐകാര ഐമ്പുടിതസ്മൃതിന്ദുകഃ ॥ 149 ॥

ഓങ്കാരവാച്യ ഓങ്കാര ഓങ്കാരാക്ഷരരൂപധൃക് ।
ഔങ്കാരാഢ്യഗഭൂയുക്ത ഔമ്പൂര്‍വയുഗ്ഗകാരകഃ ॥ 150 ॥

അംശാംശിഭാവസന്ദൃഷ്ടോശാംശിഭാവവിവര്‍ജിതഃ ।
അഃ കാരാന്തസമസ്താച്കവര്‍ണമണ്ഡലപൂജിതഃ ॥ 151 ॥

കതൃതീയവിസര്‍ഗാഢ്യഃ കതൃതീയാര്‍ണകേവലഃ ।
കര്‍പൂരതിലകോദ്ഭാസിലലാടോര്‍ധ്വപ്രദേശകഃ ॥ 152 ॥

ഖല്വാടഭൂമിസംരക്ഷീ ഖല്വാടബുദ്ധിഭേഷജം ।
ഖട്വാങ്ഗായുധസംയുക്തഃ ഖഡ്ഗോദ്യതകരാന്വിതഃ ॥ 153 ॥

ഖണ്ഡിതാഖിലദുര്‍ഭിക്ഷഃ ഖനിലക്ഷ്മീപ്രദര്‍ശകഃ ।
ഖദിരാധികസാരാഢ്യഃ ഖലീകൃതവിപക്ഷകഃ ॥ 154 ॥

ഗാന്ധര്‍വവിദ്യാചതുരോ ഗന്ധര്‍വനികരപ്രിയഃ ।
ഘപൂര്‍വബീജസന്നിഷ്ഠോ ഘോരഘര്‍ഘരബൃംഹിതഃ ॥ 155 ॥

ഘണ്ടാനിനാദസന്തുഷ്ടോ ഘാര്‍ണോ ഘനാഗമപ്രിയഃ ।
ചര്‍തുര്‍വേദേഷു സങ്ഗീതശ്ചതുര്‍ഥവേദനിഷ്ഠിതഃ ॥ 156 ॥

ചതുര്‍ദശസംയുക്തചതുര്യുക്തചതുശ്ശതഃ ।
ചതുര്‍ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്‍ഗതിഃ ॥ 157 ॥

ചതുര്‍ഥീതിഥിസംഭൂതശ്ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദഃ ।
ഛത്രീച്ഛദ്മച്ഛലശ്ഛന്ദോവപുശ്ഛന്ദാവതാരകഃ ॥ 158 ॥

ജഗദ്ബന്ധുര്‍ജഗന്‍മാതാ ജഗദ്രക്ഷീ ജഗന്‍മയഃ ।
ജഗദ്യോനിര്‍ജഗദ്രൂപോ ജഗദാത്മാ ജഗന്നിധിഃ ॥ 159 ॥

ജരാമരണവിധ്വംസീ ജഗദാനന്ദദായകഃ ।
ജാഗുഡാനുകൃതിച്ഛായോ ജാഗ്രദാദിപ്രകാശകഃ ॥ 160 ॥

ജാംബൂനദസമച്ഛായോ ജപസമ്പ്രീതമാനസഃ ।
ജപയോഗസുസംവേദ്യോ ജപതത്പരസിദ്ധിദഃ ॥ 161 ॥

ജപാകുസുമസങ്കാശോ ജാതീപൂജകവാക്പ്രദഃ ।
ജയന്തീദിനസുപ്രീതോ ജയന്തീപൂജിതാങ്ഘ്രികഃ ॥ 162 ॥

ജഗദ്ഭാനതിരസ്കാരീ ജഗദ്ഭാനതിരോഹിതഃ ।
ജഗദ്രൂപമഹാമായാധിഷ്ഠാനചിന്‍മയാത്മകഃ ॥ 163 ॥

ഝഞ്ഝാനിലസമശ്വാസീ ഝില്ലികാസമകാന്തികഃ ।
ഝലഝ്ഝലാസുസംശോഭിശൂര്‍പാകൃതിദ്വികര്‍ണകഃ ॥ 164 ॥

ടങ്കകര്‍മവിനാഭാവസ്വയംഭൂതകലേവരഃ ।
ഠക്കുരഷ്ഠക്കുരാരാധ്യഷ്ഠക്കുരാകൃതിശോഭിതഃ ॥ 165 ॥

ഡിണ്ഡിമസ്വനസംവാദീ ഡമരുപ്രിയപുത്രകഃ ।
ഢക്കാവാദനസന്തുഷ്ടോ ഢുണ്ഡിരാജവിനായകഃ ॥ 166 ॥

തുന്ദിലസ്തുന്ദിലവപുസ്തപനസ്താപരോഷഹാ ।
താരകബ്രഹ്മസംസ്ഥാനസ്താരാനായകശേഖരഃ ॥ 167 ॥

താരുണ്യാഢ്യവധൂസങ്ഗീ തത്ത്വവേത്താ ത്രികാലവിത് ।
സ്ഥൂലഃ സ്ഥൂലകരഃ സ്ഥേയഃ സ്ഥിതികര്‍താ സ്ഥിതിപ്രദഃ ॥ 168 ॥

സ്ഥാണുഃ സ്ഥിരഃ സ്ഥലേശായീ സ്ഥാണ്ഡിലകുലപൂജിതഃ ।
ദുഃഖഹന്താ ദുഃഖദായീ ദുര്‍ഭിക്ഷാദിവിനാശകഃ ॥ 169 ॥

ധനധാന്യപ്രദോ ധ്യേയോ ധ്യാനസ്തിമിതലോചനഃ ।
ധീരോ ധീര്‍ധീരധീര്‍ധുര്യോ ധുരീണത്വപ്രദായകഃ ॥ 170 ॥

ധ്യാനയോഗൈകസന്ദൃഷ്ടോ ധ്യാനയോഗൈകലമ്പടഃ ।
നാരായണപ്രിയോ നംയോ നരനാരീജനാശ്രയഃ ॥ 171 ॥

നഗ്നപൂജനസന്തുഷ്ടോ നഗ്നനീലാസമാവൃതഃ ।
നിരഞ്ജനോ നിരാധാരോ നിര്ലേപോ നിരവഗ്രഹഃ ॥ 172 ॥

നിശീഥിനീനമസ്യാകോ നിശീഥിനീജപപ്രിയഃ ।
നാമപാരായണപ്രീതോ നാമരൂപപ്രകാശകഃ ॥ 173 ॥

പുരാണപുരുഷഃ പ്രാതസ്സന്ധ്യാരുണവപുഃപ്രഭഃ ।
ഫുല്ലപുഷ്പസമൂഹശ്രീസംഭൂഷിതസുമസ്തകഃ ॥ 174 ॥

ഫാല്‍ഗുനാനുജപൂജാകഃ ഫേത്കാരതന്ത്രവര്‍ണിതഃ ।
ബ്രാഹ്മണാദിസമാരാധ്യോ ബാലപൂജ്യോ ബലപ്രദഃ ॥ 175 ॥

ബാണാര്‍ചിതപദദ്വന്ദ്വോ ബാലകേലികുതൂഹലഃ ।
ഭവാനീഹൃദയാനന്ദീ ഭാവഗംയോ ഭവാത്മജഃ ॥ 176 ॥

ഭവേശോ ഭവ്യരൂപാഢ്യോ ഭാര്‍ഗവേശോ ഭൃഗോഃ സുതഃ ।
ഭവ്യോ ഭവ്യകലായുക്തോ ഭാവനാവശതത്പരഃ ॥ 177 ॥

ഭഗവാന്‍ ഭക്തിസുലഭോ ഭയഹന്താ ഭയപ്രദഃ ।
മായാവീ മാനദോ മാനീ മനോഭിമാനശോധകഃ ॥ 178 ॥

മഹാഹവോദ്യതക്രീഡോ മന്ദഹാസമനോഹരഃ ।
മനസ്വീ മാനവിധ്വംസീ മദലാലസമാനസഃ ॥ 179 ॥

യശസ്വീ യശആശംസീ യാജ്ഞികോ യാജ്ഞികപ്രിയഃ ।
രാജരാജേശ്വരോ രാജാ രാമോ രമണലമ്പടഃ ॥ 180 ॥

രസരാജസമാസ്വാദീ രസരാജൈകപൂജിതഃ ।
ലക്ഷ്മീവാന്‍ ലക്ഷ്മസമ്പന്നോ ലക്ഷ്യോ ലക്ഷണസംയുതഃ ॥ 181 ॥

ലക്ഷ്യലക്ഷണഭാവസ്ഥോ ലയയോഗവിഭാവിതഃ ।
വീരാസനസമാസീനോ വീരവന്ദ്യോ വരേണ്യദഃ ॥ 182 ॥

വിവിധാര്‍ഥജ്ഞാനദാതാ വേദവേദാന്തവിത്തമഃ ।
ശിഖിവാഹസമാരൂഢഃ ശിഖിവാഹനനാഥിതഃ ॥ 183 ॥

ശ്രീവിദ്യോപാസനപ്രീതഃ ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രവിഗ്രഹഃ ।
ഷഡാധാരക്രമപ്രീതഃ ഷഡാംനായേഷു സംസ്ഥിതഃ ॥ 184 ॥

ഷഡ്ദര്‍ശനീപാരദൃശ്വാ ഷഡധ്വാതീതരൂപകഃ ।
ഷഡൂര്‍മിവൃന്ദവിധ്വംസീ ഷട്കോണമധ്യവിന്ദുഗഃ ॥ 185 ॥

ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസന്നിഷ്ഠഃ ഷട്കര്‍മസന്‍ഘസിദ്ധിദഃ ।
ഷഡ്വൈരിവര്‍ഗവിധ്വംസിവിഘ്നേശ്വരഗജാനനഃ ॥ 186 ॥

സത്താജ്ഞാനാദിരൂപാഢ്യഃ സാഹസാദ്ഭുതഖേലനഃ ।
സര്‍പരൂപധരഃസംവിത് സംസാരാംബുധിതാരകഃ ॥ 187 ॥

സര്‍പസങ്ഘസമാശ്ലിഷ്ടഃ സര്‍പകുണ്ഡലിതോദരഃ ।
സപ്തവിംശതിഋക്പൂജ്യഃ സ്വാഹായുങ്മന്ത്രവിഗ്രഹഃ ॥ 188 ॥

സര്‍വകര്‍മസമാരംഭസമ്പൂജിതപദദ്വയഃ ।
സ്വയംഭൂഃ സത്യസങ്കല്‍പഃ സ്വയമ്പ്രകാശമൂര്‍തികഃ ॥ 189 ॥

സ്വയംഭൂലിങ്ഗസംസ്ഥായീ സ്വയംഭൂലിങ്ഗപൂജിതഃ ।
ഹവ്യോ ഹുതപ്രിയോ ഹോതാ ഹുതഭുഗ് ഹവനപ്രിയഃ ॥ 190 ॥

ഹരലാലനസന്തുഷ്ടോ ഹലാഹലാശിപുത്രകഃ ।
ഹ്രീങ്കാരരൂപോ ഹുങ്കാരോ ഹാഹാകാരസമാകുലഃ ॥ 191 ॥

ഹിമാചലസുതാസൂനുര്‍ഹേമഭാസ്വരദേഹകഃ ।
ഹിമാചലശിഖാരൂഢോ ഹിമധാമസമദ്യുതിഃ ॥ 192 ॥

ക്ഷോഭഹന്താ ക്ഷുധാഹന്താ ക്ഷൈണ്യഹന്താ ക്ഷമാപ്രദഃ ।
ക്ഷമാധാരീ ക്ഷമായുക്തഃ ക്ഷപാകരനിഭഃ ക്ഷമീ ॥ 193 ॥

കകാരാദിക്ഷകാരാന്തസര്‍വഹല്‍കപ്രപൂജിതഃ ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവര്‍ണമാലാവിജൃംഭിതഃ ॥ 194 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമഹാസരസ്വതീമയഃ ।
സ്ഥൂലതമശരീരാഢ്യഃ കാരുകര്‍മവിജൃംഭിതഃ ॥ 195 ॥

സ്ഥൂലതരസ്വരൂപാഢ്യശ്ചക്രജാലപ്രകാശിതഃ ।
സ്ഥൂലരൂപസമുജ്ജൃംഭീ ഹൃദബ്ജധ്യാതരൂപകഃ ॥ 196 ॥

സൂക്ഷ്മരൂപസമുല്ലാസീ മന്ത്രജാലസ്വരൂപകഃ ।
സൂക്ഷ്മതരതനുശ്രീകഃ കുണ്ഡലിനീസ്വരൂപകഃ ॥ 197 ॥

സൂക്ഷ്മതമവപുശ്ശോഭീ പരാകാമകലാതനുഃ ।
പരരൂപസമുദ്ഭാസീ സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹഃ ॥ 198 ॥

പരാപരവപുര്‍ധാരീ സപ്തരൂപവിലാസിതഃ ।
ഷഡാംനായമഹാമന്ത്രനികുരുംബനിഷേവിതഃ ॥ 199 ॥

തത്പുരുഷമുഖോത്പന്നപൂര്‍വാംനായമനുപ്രിയഃ ।
അഘോരമുഖസഞ്ജാതദക്ഷിണാംനായപൂജിതഃ ॥ 200 ॥

സദ്യോജാതമുഖോത്പന്നപശ്ചിമാംനായസേവിതഃ ।
വാമദേവമുഖോത്പന്നോത്തരാംനായപ്രപൂജിതഃ ॥ 201 ॥

ഈശാനമുഖസഞ്ജാതോര്‍ധ്വാംനായമനുസേവിതഃ ।
വിമര്‍ശമുഖസഞ്ജാതാനുത്തരാംനായപൂജിതഃ ॥ 202 ॥

തോടകാചാര്യസന്ദിഷ്ടപൂര്‍വാംനായകമന്ത്രകഃ ।
സുരേശസമുപാദിഷ്ടദക്ഷിണാംനായമന്ത്രകഃ ॥ 203 ॥

പദ്മപാദസമാദിഷ്ടപശ്ചിമാംനായമന്ത്രകഃ ।
ഹസ്താമലകസന്ദിഷ്ടോത്തരാംനായകമന്ത്രകഃ ॥ 204 ॥

ശങ്കരാചാര്യസന്ദിഷ്ടോര്‍ധ്വാംനായാഖിലമന്ത്രകഃ ।
ദക്ഷിണാമൂര്‍തിസന്നിഷ്ഠാനുത്തരാംനായമന്ത്രകഃ ॥ 205 ॥

സഹജാനന്ദസന്നിഷ്ഠസര്‍വാംനായപ്രകാശകഃ ।
പൂര്‍വാംനായകമന്ത്രൌഘൈഃ സൃഷ്ടിശക്തിപ്രകാശകഃ ॥ 206 ॥

ദക്ഷിണാംനായമന്ത്രൌഘൈഃ സ്ഥിതിശക്തിപ്രകാശകഃ ।
പശ്ചിമാംനായമന്ത്രൌഘൈര്‍ഹൃതിശക്തിപ്രകാശകഃ ॥ 207 ॥

ഉത്തരാംനായമന്ത്രൌഘൈസ്തിരോധാനപ്രകാശകഃ ।
ഊര്‍ധ്വാംനായകമന്ത്രൌഘൈരനുഗ്രഹപ്രകാശകഃ ॥ 208 ॥

അനുത്തരഗമന്ത്രൌഘൈഃ സഹജാനന്ദലാസകഃ ।
സര്‍വാംനായകസന്നിഷ്ഠാനുസ്യൂതചിത്സുഖാത്മകഃ ॥ 209 ॥

സൃഷ്ടികര്‍താ ബ്രഹ്മരൂപോ ഗോപ്താ ഗോവിന്ദരൂപകഃ ।
സംഹാരകൃദ്രുദ്രരൂപസ്തിരോധായക ഈശ്വരഃ ॥ 210 ॥

സദാശിവോഽനുഗ്രഹീതാ പഞ്ചകൃത്യപരായണഃ ।
അണിമാദിഗുണാസ്പൃഷ്ടോ നിര്‍ഗുണാനന്ദരൂപകഃ ॥ 211 ॥

സര്‍വാത്മഭാവനാരൂപഃ സുഖമാത്രാനുഭാവകഃ ।
സ്വസ്വരൂപസുസംശോഭീ താടസ്ഥികസ്വരൂപകഃ ॥ 212 ॥

ഷഡ്ഗുണോഽഖിലകല്യാണഗുണരാജിവിരാജിതഃ ।
യജ്ഞാഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതഃ ക്ഷീരസാഗരഭധ്യഗഃ ॥ 213 ॥

ത്രിദശകാരുനിഷ്പന്നസ്വാനന്ദഭവനസ്ഥിതഃ ।
ഊരീകൃതേശപുത്രത്വോ നീലവാണീവിവാഹിതഃ ॥ 214 ॥

നീലസരസ്വതീമന്ത്രജപതാത്പര്യസിദ്ധിദഃ ।
വിദ്യാവദസുരധ്വംസീ സുരരക്ഷാസമുദ്യതഃ ॥ 215 ॥

ചിന്താമണിക്ഷേത്രവാസീ ചിന്തിതാഖിലപൂരകഃ ।
മഹാപാപൌഘവിധ്വംസീ ദേവേന്ദ്രകൃതപൂജനഃ ॥ 216 ॥

താരാരംഭീ നമോയുക്തോ ഭഗവത്പദഡേന്തഗഃ ।
ഏകദംഷ്ട്രായസംയുക്തോ ഹസ്തിമുഖായസംയുതഃ ॥ 217 ॥

ലംബോദരചതുര്‍ഥ്യന്തവിരാജിതകലേബരഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടപദസംരാജീ മഹാത്മനേപദപ്രിയഃ ॥ 218 ॥

ആങ്ക്രോംഹ്രീങ്ഗംസമായുക്തോ ഘേധേസ്വാഹാസമാപിതഃ ।
താരാരബ്ധമഹാമന്ത്രോ ഹസ്തിമുഖാന്തങേയുതഃ ॥ 219 ॥

ലംബോദരായസംയുക്തോ ഡേന്തോച്ഛിഷ്ടമഹാത്മയുക് ।
പാശാങ്കുശത്രപാമാരോ ഹൃല്ലേഖാസമലങ്കൃതഃ ॥ 220 ॥

വര്‍മഘേഘേസമാരൂഢ ഉച്ഛിഷ്ടായപദോപധഃ ।
വഹ്നിജായാസുംസമ്പൂര്‍ണോ മന്ത്രരാജദ്വയാന്വിതഃ ॥ 221 ॥

ഹേരംബാഖ്യഗണേശാനോ ലക്ഷ്മീയുതഗജാനനഃ ।
താരുണ്യേശോ ബാലരൂപീ ശക്തീശോ വീരനാമകഃ ॥ 222

ഊര്‍ധ്വസമാഖ്യ ഉച്ഛിഷ്ടോ വിജയോ നൃത്യകര്‍മകഃ ।
വിഘ്നവിധ്വംസിവിഘ്നേശോ ദ്വിജപൂര്‍വഗണാധിപഃ ॥ 223 ॥

ക്ഷിപ്രേശോ വല്ലഭാജാനിര്‍ഭക്തീശഃ സിദ്ധിനായകഃ ।
ദ്വ്യഷ്ടാവതാരസംഭിന്നലീലാവൈവിധ്യശോഭിതഃ ॥ 224 ॥

ദ്വാത്രിംശദവതാരാഢ്യോ ദ്വാത്രിംശദ്ദീക്ഷണക്രമഃ ।
ശുദ്ധവിദ്യാസമാരബ്ധമഹാഷോഡശികാന്തിമഃ ॥ 225 ॥

മഹത്പദസമായുക്തപാദുകാസമ്പ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
പ്രണവാദിസ്ത്രിതാരീയുഗ് ബാലാബീജകശോഭിതഃ ॥ 226 ॥

വാണീഭൂബീജസംയുക്തോ ഹംസത്രയസമന്വിതഃ ।
ഖേചരീബീജസംഭിന്നോ നവനാഥസുശോഭിതഃ ॥ 227 ॥

പ്രാസാദശ്രീസമായുക്തോ നവനാഥവിലോമകഃ ।
പരാപ്രാസാദബീജാഢ്യോ മഹാഗണേശമന്ത്രകഃ ॥ 228 ॥

ബാലാക്രമോത്ക്രമപ്രീതോ യോഗബാലാവിജൃംഭിതഃ ।
അന്നപൂര്‍ണാസമായുക്തോ ബാജിവാഹാവിലാസിതഃ ॥ 229 ॥

സൌഭാഗ്യപൂര്‍വവിദ്യായുങ് രമാദിഷോഡശീയുതഃ ।
ഉച്ഛിഷ്ടപൂര്‍വചാണ്ഡാലീസമായുക്തസുവിഗ്രഹഃ ॥ 230 ॥

ത്രയോദശാര്‍ണവാഗ്ദേവീസമുല്ലസിതമൂര്‍തികഃ ।
നകുലീമാതൃസംയുക്തോ മഹാമാതങ്ഗിനീയുതഃ ॥ 231 ॥

ലഘുവാര്‍താലികായുക്തസ്വപ്നവാര്‍താലികാന്വിതഃ ।
തിരസ്കാരിസമായുക്തോ മഹാവാര്‍താലികായുതഃ ॥ 232 ॥

പരാബീജസമായുക്തോ ലോപാമുദ്രാവിജൃംഭിതഃ ।
ത്രയോദശാക്ഷരീഹാദിജ്ഞപ്തിവിദ്യാസമന്വിതഃ ॥ 233 ॥

മഹാവാക്യമഹാമാതൃചതുഷ്ടയവിലാസിതഃ ।
ബ്രഹ്മണ്യരസബീജാഢ്യബ്രഹ്മണ്യദ്വയശേഭിതഃ ॥ 234 ॥

സപ്തദശാക്ഷരീശൈവതത്ത്വവിമര്‍ശിനീയുതഃ ।
ചതുര്‍വിംശതിവര്‍ണാത്മദക്ഷിണാമൂര്‍തിശോഭിതഃ ॥ 235 ॥

രദനാക്ഷരസംശോഭിഗണപോച്ഛിഷ്ടമന്ത്രകഃ ।
ഗിരിവ്യാഹൃതിവര്‍ണാത്മഗണപോച്ഛിഷ്ടരാജകഃ ॥ 236 ॥

ഹംസത്രയസമാരുഢോ രസാവാണീസമര്‍പിതഃ ।
ശ്രീവിദ്യാനന്ദനാഥാഢ്യ ആത്മകപദസംയുതഃ ॥ 237 ॥

ശ്രീചര്യാനന്ദനാഥാഢ്യഃ ശ്രീമഹാപാദുകാശ്രിതഃ ।
പൂജയാമിപദപ്രീതോ നമഃപദസമാപിതഃ ॥ 238 ॥

ഗുരുമുഖൈകസംവേദ്യോ ഗുരുമണ്ഡലപൂജിതഃ ।
ദീക്ഷാഗുരുസമാരബ്ധശിവാന്തഗുരുസേവിതഃ ॥ 239 ॥

സമാരാധ്യപദദ്വന്ദ്വോ ഗുരുഭിഃ കുലരൂപിഭിഃ ।
വിദ്യാവതാരഗുരുഭിഃ സമ്പൂജിതപദദ്വയഃ ॥ 240 ॥

പരൌഘീയഗുരുപ്രീതോ ദിവ്യൌഘഗുരുപൂജിതഃ ।
സിദ്ധൌഘദേശികാരാധ്യോ മാനവൌഘനിഷേവിതഃ ॥ 241 ॥

ഗുരുത്രയസമാരാധ്യോ ഗുരുഷട്കപ്രപൂജിതഃ ।
ശാംഭവീക്രമസമ്പൂജ്യോഽശീത്യുത്തരശതാര്‍ചിതഃ ॥ 242 ॥

ക്ഷിത്യാദിരശ്മിസന്നിഷ്ഠോ ലങ്ഘിതാഖിലരശ്മികഃ ।
ഷഡന്വയക്രമാരാധ്യോ ദേശികാന്വയരക്ഷിതഃ ॥ 243 ॥

സര്‍വശ്രുതിശിരോനിഷ്ഠപാദുകാദ്വയവൈഭവഃ ।
പരാകാമകലാരൂപഃ ശിവോഹംഭാവനാത്മകഃ ॥ 244 ॥

ചിച്ഛക്ത്യാഖ്യപരാഹംയുക് സര്‍വജ്ഞാനിസ്വരൂപകഃ ।
സംവിദ്ബിന്ദുസമാഖ്യാതോഽപരാകാമകലാമയഃ ॥ 245 ॥

മായാവിശിഷ്ടസര്‍വേശോ മഹാബിന്ദുസ്വരൂപകഃ ।
അണിമാദിഗുണോപേതഃ സര്‍ജനാദിക്രിയാന്വിതഃ ॥ 246 ॥

മായാവിശിഷ്ടചൈതന്യോഽഗണ്യരൂപവിലാസകഃ ।
മിശ്രകാമകലാരൂപോഽഗ്നീഷോമീയസ്വരൂപകഃ ॥ 247 ॥

മിശ്രബിന്ദുസമാഖ്യാകോ ജീവവൃന്ദസമാശ്രിതഃ ।
കാമകലാത്രയാവിഷ്ടോ ബിന്ദുത്രയവിലാസിതഃ ॥ 248 ॥

കാമകലാത്രയധ്യാനസര്‍വബന്ധവിമോചകഃ ।
ബിന്ദുത്രയൈകതാധ്യാനവികലേബരമുക്തിദഃ ॥ 249 ॥

മഹായജനസമ്പ്രീതോ വീരചര്യാധരപ്രിയഃ ।
അന്തര്യാഗക്രമാരാധ്യോ ബഹിര്യാഗപുരസ്കൃതഃ ॥ 250 ॥

ആത്മയാഗസമാരാധ്യഃ സര്‍വവിശ്വനിയാമകഃ ।
മാതൃകാദശകന്യാസദേവതാഭാവസിദ്ധിദഃ ॥ 251 ॥

പ്രപഞ്ചയാഗന്യാസേന സര്‍വേശ്വരത്വദായകഃ ।
ലഘുഷോഢാമഹാഷോഢാന്യാസദ്വയസമര്‍ചിതഃ ॥ 252 ॥

ശ്രീചക്രത്രിവിധന്യാസമഹാസിദ്ധിവിധായകഃ ।
രശ്മിമാലാമഹാന്യാസവജ്രവര്‍മസ്വരൂപകഃ ॥ 253 ॥

ഹംസപരമഹംസാഖ്യന്യാസദ്വയവിഭാവിതഃ ।
മഹാപദാവനീന്യാസകലാശതാധികാഷ്ടകഃ ॥ 254 ॥

ത്രിപുരാപൂജനപ്രീതഃ ത്രിപുരാപൂജകപ്രിയഃ ।
നവാവൃതിമഹായജ്ഞസംരക്ഷണധുരന്ധരഃ ॥ 255 ॥

ലംബോദരമഹാരൂപോ ഭൈരവീഭൈരവാത്മകഃ ।
ഉത്കൃഷ്ടശിഷ്ടസദ്വസ്തു പരസംവിത്തിരൂപകഃ ॥ 256 ॥

ശുഭാശുഭകരം കര്‍മ ജീവയാത്രാവിധായകഃ ।
സച്ചിത്സുഖം നാമ രൂപമധിഷ്ഠാനാത്മകഃ പരഃ ॥ 257 ॥

ആരോപിതജഗജ്ജാതം മിഥ്യാജ്ഞാനമമങ്ഗലം ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തഃ ശബ്ദസൃഷ്ടിസ്വരൂപകഃ ॥ 258 ॥

പരാവാഗ് വിമര്‍ശരൂപീ പശ്യന്തീ സ്ഫോടരൂപധൃക് ।
മധ്യമാ ചിന്തനാരൂപോ വൈഖരീ സ്ഥൂലവാചകഃ ॥ 259 ॥

ധ്വനിരൂപോ വര്‍ണരൂപീ സര്‍വഭാഷാത്മകോഽപരഃ ।
മൂലാധാരഗതഃ സുപ്തഃ സ്വാധിഷ്ഠാനേ പ്രപൂജിതഃ ॥ 260 ॥

മണിപൂരകമധ്യസ്ഥോഽനാഹതാംബുജമധ്യഗഃ ।
വിശുദ്ധിപങ്കജോല്ലാസ ആജ്ഞാചക്രാബ്ജവാസകഃ ॥ 261 ॥

സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢഃ ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപകഃ ।
മൂലകുണ്ഡലിനീരൂപോ മഹാകുണ്ഡലിനീമയഃ ॥ 262 ॥

ഷോഡശാന്തമഹാസ്ഥാനോഽസ്പര്‍ശാഭിധമഹാസ്ഥിതിഃ ।
ഇദം നാമസഹസ്രം തു സര്‍വസമ്പത്പ്രദായകം ।
ധനധാന്യസുതാദ്യഷ്ടലക്ഷ്മീവൃന്ദപ്രവര്‍ധകം ॥ 263 ॥

സര്‍വവന്ധ്യാത്വദോഷഘ്നം സത്സന്താനപ്രദായകം ।
സര്‍വജ്വരാര്‍തിശമനം ദീര്‍ഘായുഷ്യപ്രദായകം ॥ 264 ॥

ധര്‍മമര്‍ഥം കാമമോക്ഷൌ ഝടിതീദം പ്രദാസ്യതി ।
നിഷ്കാമോ വാ സകാമോ വാ സര്‍വ ഏതത്പ്രസാധയേത് ॥ 265 ॥

ഇതി ഉഡ്ഡാമരേശ്വരതന്ത്രേ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനപടലേ
ഗുഹ്യനാമ ഉച്ഛിഷ്ടഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top