Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਹ੍ਯਨਾਮੌਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਾਨਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਗੁਹ੍ਯਨਾਮਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮਾਲਾਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ
ਗਣਕਃ ऋਸ਼ਿਃ, ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਚ੍ਛਨ੍ਦਃ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਹਾਗਣੇਸ਼ਾਨੋ ਦੇਵਤਾ ॐ ਬੀਜਂ,
ਸ੍ਵਾਹਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਗਂ ਕੀਲਕਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਮਦੁਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਹਾਗਣੇਸ਼ਾਨਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਪਾਰਾਯਣੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ॥

ॐ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਾਯ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ ।
ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਯ ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ ।
ਆਂ ਕ੍ਰੋਂ ਹ੍ਰੀਂ ਕ੍ਲੀਂ ਹ੍ਰੀਂ ਹੁਂ ਘੇ ਘੇ ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਕਵਚਾਯ ਹੁਮ੍ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਯ ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਃ ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ॥

ਧ੍ਯਾਨਮ੍-
ਸ਼ਰਚਾਪਗੁਣਾਙ੍ਕੁਸ਼ਾਨ੍ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੈਃ ਦਧਤਂ ਰਕ੍ਤਸਰੋਰੁਹੇ ਨਿਸ਼ਣ੍ਣਮ੍ ।
ਵਿਗਤਾਮ੍ਬਰਜਾਯਯਾ ਪ੍ਰਵਤ੍ਤਂ ਸੁਰਤੇ ਸਨ੍ਤਤਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ਗਣੇਸ਼ਮ੍ ॥

ਸ਼ਰਾਨ੍ ਧਨੁਃ ਪਾਸ਼ਸਣੀ ਸ੍ਵਹਸ੍ਤੈਃ ਦਧਾਨਮਾਰਕ੍ਤਸਰੋਰੁਹਸ੍ਥਮ੍ ।
ਵਿਵਸ੍ਤ੍ਰਪਤ੍ਨ੍ਯਾਂ ਸੁਰਤਪ੍ਰਵਤ੍ਤਂ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਮ੍ਬਾਸੁਤਮਾਸ਼੍ਰਯੇऽਹਮ੍ ॥

ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਗਨ੍ਧਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਹਂ ਆਕਾਸ਼ਾਤ੍ਮਨੇ ਪੁਸ਼੍ਪਾਣਿ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਯਂ ਵਾਯ੍ਵਾਤ੍ਮਨੇ ਧੂਪਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਰਂ ਅਗ੍ਨ੍ਯਾਤ੍ਮਨੇ ਦੀਪਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।
ਵਂ ਅਮਤਾਤ੍ਮਨੇऽਮਤਂ ਮਹਾਨੈਵੇਦ੍ਯਂ ਕਲ੍ਪਯਾਮਿ ਨਮਃ ।

॥ ਸ਼੍ਰੀਃ ॥

ਮਹਾਗਣਾਧਿਨਾਥਾਖ੍ਯੋऽਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਤਾਰਸ਼੍ਰੀਸ਼ਕ੍ਤਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਭੂਸ੍ਮਤਿਬਿਨ੍ਦੁਸਂਯੁਤਃ ॥ ੧ ॥

ਙੇਨ੍ਤਗਣਪਤਿਪ੍ਰੋਕ੍ਤੋ ਵਰਵਰਦਸਂਯੁਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਜਨਦ੍ਵਿਤੀਯਾਨ੍ਤ ਆਦਿਤ੍ਯਸ਼ਿਵਸਂਯੁਤਃ ॥ ੨ ॥

ਵਸ਼ਮਾਨਯਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਵਹ੍ਨਿਜਾਯਾਸਮਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਗਣਕਮੁਨਿਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟੋ ਨਿਚਦ੍ਗਾਯਤ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤਃ ॥ ੩ ॥

ਸੁਰਾਦਿਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦਾਬ੍ਜੋ ਮਨੁਰਾਜਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ।
ਇਕ੍ਸ਼ੁਸਾਗਰਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਤ੍ਨਦ੍ਵੀਪਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯਗਃ ॥ ੪ ॥

ਤਰਙ੍ਗਮਾਲਿਕਾਧੌਤਸ਼ੀਤਤਰਾਮਲਾਲਯਃ ।
ਕਲ੍ਪਪਾਦਪਸਂਸ਼ੋਭਿਮਣਿਭੂਮਿਵਿਰਾਜਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਮਦੁਵਾਤਸਮਾਨੀਤਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਨਾਨਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕੀਰ੍ਣਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਵਨ੍ਦਰਵਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੬ ॥

ਯੁਗਪਦਤੁਸ਼ਟ੍ਕੇਨ ਸਂਸੇਵਿਤਪਦਦ੍ਵਯਃ ।
ਨਵਰਤ੍ਨਸਮਾਵਿਦ੍ਧਸਿਂਹਾਸਨਸਮਾਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੭ ॥

ਜਪਾਪੁਸ਼੍ਪਤਿਸ੍ਕਾਰਿਰਕ੍ਤਕਾਨ੍ਤਿਸਮੁਜ੍ਜ੍ਵਲਃ ।
ਵਲ੍ਲਭਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਵਾਮਾਙ੍ਗ ਏਕਾਦਸ਼ਕਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੮ ॥

ਰਤ੍ਨਕੁਮ੍ਭਾਢ੍ਯਸ਼ੁਣ੍ਡਾਗ੍ਰੋ ਬੀਜਾਪੂਰੀ ਗਦਾਧਰਃ ।
ਇਕ੍ਸ਼ੁਚਾਪਧਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਚਕ੍ਰਪਾਣਿਃ ਸਰੋਜਭਤ੍ ॥ ੯ ॥

ਪਾਸ਼ੀ ਧਤੋਤ੍ਪਲਃ ਸ਼ਾਲੀਮਞ੍ਜਰੀਭਤ੍ ਸ੍ਵਦਨ੍ਤਭਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਚਕ੍ਰੇਸ਼ਃ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰਾਢ੍ਯਪੂਜਾਙ੍ਕਃ ਸ਼ਡਙ੍ਗਪਰਿਵਾਰਿਤਃ ।
ਪਰੌਘਪੂਜਨਾਤੁਸ਼੍ਟੋ ਦਿਵ੍ਯੌਘਾਦਿਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਪਤਿਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਗਿਰਿਜਾਤਤ੍ਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਤਿਮਨ੍ਮਥਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਮਹੀਵਰਾਹਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੨ ॥

ऋਦ੍ਧ੍ਯਾਮੋਦਪ੍ਰਪੂਜਾਕਃ ਸਮਦ੍ਧਿਤਤ੍ਪਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਿਸੁਮੁਖਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਮਦਨਾਵਤਿਕਦੁਰ੍ਮੁਖਃ ॥ ੧੩ ॥

ਮਦਦ੍ਰਵਾਵਿਘ੍ਨਪੂਜ੍ਯੋ ਦ੍ਰਾਵਿਣੀਵਿਘ੍ਨਕਰ੍ਤਕਃ ।
ਵਸੁਧਾਰਾਸ਼ਙ੍ਖਪੂਜ੍ਯੋ ਵਸੁਮਤਿਕਪਦ੍ਮਕਃ ॥ ੧੪ ॥

ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਪ੍ਰਿਯ ਈਸ਼੍ਵਰੀਸ਼ਃ ਕੌਮਾਰੀਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ।
ਵੈਸ਼੍ਣਵ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪਦ੍ਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਵਾਰਾਹੀਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੧੫ ॥

ਇਦ੍ਰਾਣੀਪੂਜਿਤਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਚਾਮੁਣ੍ਡਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਮਹਾਮਾਤਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਐਰਾਵਤਸਮਾਰੂਢਵਜ੍ਰਹਸ੍ਤੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਜੋਪਰਿ ਸਮਾਰੂਢਸ਼ਕ੍ਤਿਹਸ੍ਤਾਗ੍ਨਿਸੇਵਿਤਃ ॥ ੧੭ ॥

ਮਹਿਸ਼ਾਰੂਢਦਣ੍ਡਾਢ੍ਯਯਮਦੇਵਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਨਰਾਰੋਹਿਖਡ੍ਗਹਸ੍ਤਨਿਰਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੧੮ ॥

ਮਕਰਵਾਹਨਾਰੂਢਪਾਸ਼ਾਢ੍ਯਵਰੁਣਾਰ੍ਚਿਤਃ ।
ਰੁਰੋਰੁਪਰਿਸਨ੍ਤਿਸ਼੍ਠਦ੍ਧ੍ਵਜਾਢ੍ਯਸ਼੍ਵਸਨਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੧੯ ॥

ਅਸ਼੍ਵਵਾਹਨਸ਼ਙ੍ਖਾਢ੍ਯਸੋਮਦੇਵਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਵਸ਼ਭਵਾਹਨਾਰੂਢਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਾਢ੍ਯੇਸ਼ਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੦ ॥

ਪਞ੍ਚਾਵਰਣਪੂਜੋਦ੍ਯਤ੍ਕਾਰੁਣ੍ਯਾਕੁਲਮਾਨਸਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਨਮਸ੍ਯਾਕਭਕ੍ਤਵਾਞ੍ਛਾਪ੍ਰਪੂਰਣਃ ॥ ੨੧ ॥

ਏਕਮੂਰ੍ਤਿਰਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਭੇਦਕਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਸਮਾਖ੍ਯਾਕਃ ਪਤ੍ਨੀਸਮ੍ਯੁਤਮੂਰ੍ਤਿਕਃ ॥ ੨੨ ॥

ਨਗ੍ਨਪਤ੍ਨੀਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਃ ਸੁਰਤਾਨਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦਿਲਃ ।
ਸੁਮਬਾਣੇਕ੍ਸ਼ੁਕੋਦਣ੍ਡਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਵਰਾਯੁਧਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਾਮਿਨੀਚੁਮ੍ਬਨਾਯੁਕ੍ਤਸਦਾਲਿਙ੍ਗਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਅਣ੍ਡਕਰ੍ਣਕਪੋਲਾਖ੍ਯਤ੍ਰਿਸ੍ਥਾਨਮਦਵਾਰਿਰਾਟ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਮਦਾਪੋਲੁਬ੍ਧਮਧੁਪੈਰ੍ਵਿਚੁਮ੍ਬਿਤਕਪੋਲਕਃ ।
ਕਾਮੁਕਃ ਕਾਮਿਨੀਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਨ੍ਤਾਧਰਮਧੁਵ੍ਰਤਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਾਮਿਨੀਹਦਯਾਕਰ੍ਸ਼ੀ ਵਸ਼ਾਗਣਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਐਰਾਵਤਾਦਿਦਿਙ੍ਨਾਗਮਿਥੁਨਾਸ਼੍ਟਕਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸਦਾ ਜਾਯਾਸ਼੍ਰਿਤੋऽਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤੋ ਨਗ੍ਨੋਪਾਸਕਪੂਜਿਤਃ ।
ਮਾਂਸਾਸ਼ੀ ਵਾਰੁਣੀਮਤ੍ਤੋ ਮਤ੍ਸ੍ਯਭੁਙ੍ ਮੈਥੁਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੭ ॥

ਮੁਦ੍ਰਾਸਪ੍ਤਕਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਮਪਞ੍ਚਕਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਙ੍ਗਰਾਗਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਙ੍ਗਾਰਰਸਲਮ੍ਪਟਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟੀਸੌਗਨ੍ਧ੍ਯਕਲ੍ਲੋਲਿਤਕਕੁਪ੍ਤਟਃ ।
ਉਪਾਸਕਵਰਿਸ਼੍ਠਾਸ੍ਯਵੀਟ੍ਯਾ ਮੌਕ੍ਯਨਿਰਾਸਕਃ ॥ ੨੯ ॥

ਯੋਨ੍ਯਾਹਿਤਸੁਸ਼ੁਣ੍ਡਾਕੋ ਯੋਨਿਲਾਲਨਲਾਲਸਃ ।
ਭਗਾਮੋਦਸਮਾਸ਼੍ਵਾਸੀ ਭਗਚੁਮ੍ਬਨਲਮ੍ਪਟਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾਕੁਚਸਮਾਲਿਙ੍ਗਿਸ਼ੁਣ੍ਡਾਮਣ੍ਡਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਖ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਸ੍ਵਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੩੧ ॥

ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪੂਜਨਰਤ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਜਪਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਹੋਮਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵ੍ਰਤਧਾਰਕਃ ॥ ੩੨ ॥

ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਤਰ੍ਪਣਪ੍ਰੀਤ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਾਰ੍ਜਨੇ ਰਤਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਕੁਲਸਨ੍ਤਰ੍ਪਣਸੁਸਾਧਿਤਃ ॥ ੩੩ ॥

ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵਿਘ੍ਨਰਾਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਵਸ੍ਤੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਸਞ੍ਜਾਪਿਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੩੪ ॥

ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋਪਚਾਰਰਤ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋਪਾਸ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਮਦਿਰਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਸਦਾਮਤ੍ਤੋ ਮਦੋਦ੍ਧਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਮਧੁਰਾਸ਼ੀ ਮਧੂਦ੍ਰਿਕ੍ਤੋ ਮਧੁਪਾਨਪਰਾਯਣਃ ।
ਮਧੁਸ੍ਨਾਨਪਰਾਮੋਦੋ ਮਾਧੁਰ੍ਯੈਕਰਸਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੩੬ ॥

ਮਦਿਰਾਸਿਨ੍ਧੁਸਮ੍ਭੂਤਃ ਸੁਧਾਮਜ੍ਜਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਮਦਿਰਾਮ੍ਬੁਧਿਸਂਸ੍ਥਾਯੀ ਮਦਿਰਾਮਜ੍ਜਨੇ ਰਤਃ ॥ ੩੭ ॥

ਮਦਿਰਾਤਰ੍ਪਣਪ੍ਰੀਤੋ ਮਦਿਰਾਮਾਰ੍ਜਨਾਦਤਃ ।
ਮਦਿਰਾਮੋਦਸਨ੍ਤੋਸ਼ੀ ਮਦਿਰਾਮੋਦਲੋਲੁਪਃ ॥ ੩੮ ॥

ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਰਸੋਨ੍ਮਤ੍ਤਃ ਕਾਦਮ੍ਬਰੀਪ੍ਰਿਯਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਸਮਾਹ੍ਲਾਦੀ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰਸਮਦੋਲ੍ਵਣਃ ॥ ੩੯ ॥

ਵਾਰੁਣੀਮਦਘੂਰ੍ਣਾਮ੍ਬੋ ਵਾਰੁਣੀਮਦਵਿਹ੍ਵਲਃ ।
ਨਾਰਿਕੇਲਰਸਾਸ੍ਵਾਦੀ ਨਾਰਿਕੇਲਮਧੁਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੪੦ ॥

ਤਾਲਫਲਰਸੋਨ੍ਮਤ੍ਤੋ ਤਾਲਮਦ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ।
ਪਾਨਸਮਦ੍ਯਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਕਦਲੀਮਦ੍ਯਪਾਨਕਃ ॥ ੪੧ ॥

ਦਾਡਿਮੀਰਸਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਗੌਡਪਾਨਕਲਮ੍ਪਟਃ ।
ਪੌਸ਼੍ਪੀਪਾਨਸਦਾਮਤ੍ਤਃ ਪੌਸ਼੍ਪੀਕਰਣ੍ਡਮਣ੍ਡਿਤਃ ॥ ੪੨ ॥

ਯੁਵਤੀਸੁਰਤਾਸਕ੍ਤੋ ਯੁਵੈਤੀਮਣਿਤੇ ਰਤਃ ।
ਮੋਦਪ੍ਰਮੋਦਕਤ੍ਸਙ੍ਗੋ ਭੈਰਵਾਨਨ੍ਦਵਤ੍ਸਲਃ ॥ ੪੩ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਲਸੇਵ੍ਯਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ੁਕ੍ਲਸਿਦ੍ਧਿਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ਼ੁਕ੍ਲਧਾਤੁਮਹਃ ਪੂਜ੍ਯ ਓਜਸ਼੍ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਃ ॥ ੪੪ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਦਿਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੈਰ੍ਧੁਰ੍ਯੈਰਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਮੁਕ੍ਤਕਚ੍ਛੋ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੋ ਨਗ੍ਨਕਾਨ੍ਤਾਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ॥ ੪੫ ॥

ਤਾਮ੍ਬੂਲਚਰ੍ਵਣਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕਰ੍ਪੂਰਵੀਟਿਕਾਮਦਃ ।
ਕਾਨ੍ਤਾਚਰ੍ਵਿਤਤਾਮ੍ਬੂਲਰਸਾਸ੍ਵਾਦਨਲਮ੍ਪਟਃ ॥ ੪੬ ॥

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ਕਲਿਯੁਗੇ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ਸੁਰਪਾਦਪਃ ।
ਮਹਾਪਦ੍ਮਾਦਿਖਰ੍ਵਾਨ੍ਤਨਿਧਿਪੌਸ਼੍ਕਲ੍ਯਪੋਸ਼ਕਃ ॥ ੪੭ ॥

ਸ੍ਵਲ੍ਪਾਯਾਸਸੁਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਃ ਕਲੌ ਤੂਰ੍ਣਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਪਿਤਕਾਨਨਸਂਸ੍ਥਾਯੀ ਪਿਤਕਾਨਨਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੪੮ ॥

ਮਾਚੀਪਤ੍ਰਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਬਹਤੀਪਤ੍ਰਤੋਸ਼ਿਤਃ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਯੁਗ੍ਮਨਮਸ੍ਯਾਕੋ ਧੁਤ੍ਤੂਰਦਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੪੯ ॥

ਵਿਸ਼੍ਣੁਕ੍ਰਾਨ੍ਤਸਪਰ੍ਯਾਕੋ ਗਣ੍ਡਲੀਪਤ੍ਰਸੇਵਿਤਃ ।
ਅਰ੍ਕਪਤ੍ਰਸੁਸਂਰਾਧ੍ਯੋऽਰ੍ਜੁਨਪਤ੍ਰਕਪੂਜਿਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਨਾਨਾਪਤ੍ਰਸੁਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਨਾਪੁਸ਼੍ਪਸੁਸੇਵਿਤਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਚਨਪੂਜਾਯਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਮਲਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਪੁਨ੍ਨਾਗਪੁਸ਼੍ਪਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਮਨ੍ਦਾਰਕੁਸੁਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਬਕੁਲਪੁਸ਼੍ਪਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਧੁਤ੍ਤੂਰਸੁਮਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੫੨ ॥

ਰਸਾਲਪੁਸ਼੍ਪਸਂਸ਼ੋਭੀ ਕੇਤਕੀਪੁਸ਼੍ਪਸੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਪਾਰਿਜਾਤਪ੍ਰਸੂਨਾਢ੍ਯੋ ਮਾਧਵੀਕੁਨ੍ਦਤੋਸ਼ਿਤਃ ॥ ੫੩ ॥

ਸ਼ਮ੍ਯਾਲਙ੍ਕਾਰਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਮਣਾਲਪਾਟਲੀਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਪਙ੍ਕਜਪੂਜਾਯਾਮਣਿਮਾਦਿਪ੍ਰਸਾਧਕਃ ॥ ੫੪ ॥

ਸਮ੍ਹਿਤਾਪਦਪਾਠਾਦਿਘਨਾਨ੍ਤਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਵਧਾਨਸਨ੍ਧਾਯੀ ਸ਼ਤਾਵਧਾਨਪੋਸ਼ਕਃ ॥ ੫੫ ॥

ਸਾਹਸ੍ਰਿਕਾਵਧਾਨਸ਼੍ਰੀਪਰਿਪਾਟੀਪ੍ਰਵਰ੍ਧਨਃ ।
ਮਨਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਿਤਵਿਜ੍ਞਾਤਾ ਮਨਸਾ ਚਿਨ੍ਤਿਤਪ੍ਰਦਃ ॥ ੫੬ ॥

ਭਕ੍ਤਤ੍ਰਾਣਵ੍ਯਗ੍ਰਚਿਤ੍ਤਃ ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਾਭਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਸ੍ਮਤਿਮਾਤ੍ਰਾਖਿਲਤ੍ਰਾਤਾ ਸਾਧਕੇਸ਼੍ਟਦਤਲ੍ਲਜਃ ॥ ੫੭ ॥

ਸ੍ਵਸਾਧਕਵਿਪਕ੍ਸ਼ਚ੍ਛਿਦ੍ ਵਿਪਕ੍ਸ਼ਜਨਭਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਵ੍ਯਾਧਿਹਨ੍ਤਾ ਵ੍ਯਥਾਹਨ੍ਤਾ ਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੮ ॥

ਪੈਤ੍ਤਿਕਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਸ਼ਮਨਃ ਸ਼੍ਲੈਸ਼੍ਮਿਕਸ੍ਯ ਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਵਾਤਿਕਜ੍ਵਰਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ੂਲਗੁਲ੍ਮਾਦਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੫੯ ॥

ਨੇਤ੍ਰਰੋਗਪ੍ਰਸ਼ਮਨੋ ਨਿਤ੍ਯਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਕਾਸਾਦਿਵ੍ਯਾਧਿਸਂਹਰ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਆਧਿਹਨ੍ਤਾ ਤਮੋਹਨ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਧਨਦਾਯੀ ਯਸ਼ੋਦਾਯੀ ਜ੍ਞਾਨਦਾਯੀ ਸੁਰਦ੍ਰੁਮਃ ॥ ੬੧ ॥

ਕਲ੍ਯਤ੍ਵਦਾਯਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਰਾਯੁਸ਼੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਪਰਕਾਯਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾਦਿਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੬੨ ॥

ਮਹਾਧਨਿਤ੍ਵਸਨ੍ਧਾਤਾ ਧਰਾਧੀਸ਼ਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ।
ਤਾਪਤ੍ਰਯਾਗ੍ਨਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਸਮਾਹ੍ਲਾਦਨਕੌਮੁਦੀ ॥ ੬੩ ॥

ਜਨ੍ਮਵ੍ਯਾਧਿਜਰਾਮਤ੍ਯੁਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ।
ਸਂਸਾਰਕਾਨਨਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੬੪ ॥

ਸਂਸਾਰਭਯਵਿਧ੍ਵਂਸਿਪਰਾਕਾਮਕਲਾਵਪੁਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਖ੍ਯਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਵਾਮਾਚਰਣਪੂਜਿਤਃ ॥ ੬੫ ॥

ਨਵਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜੋ ਦਸ਼ਵਰ੍ਣਕਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਟ੍ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਰੂਪਃ ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਕਃ ॥ ੬੬ ॥

ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਬਲਿਮਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠ ਏਕੋਨਵਿਂਸ਼ਤੀਸ਼੍ਟਦਃ ॥ ੬੭ ॥

ਸਪ੍ਤਵਰ੍ਣਾਧਿਕਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਰੂਢੋऽਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਚਾਰਸੇਵਿਤਃ ॥ ੬੮ ॥

ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਕਯਨ੍ਤ੍ਰੋਦ੍ਧਵਰਿਵਸ੍ਯਾਵਿਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਵਵਰ੍ਣਾਦਿਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘਸਮ੍ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੬੯ ॥

ਪਰੌਘੀਯਗੁਰੁਵ੍ਯੂਹਸਨ੍ਤਰ੍ਪਣਸੁਸਾਧਿਤਃ ।
ਮਹਤ੍ਪਦਸਮਾਯੁਕ੍ਤਪਾਦੁਕਾਪੂਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੭੦ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖੇਸ਼ਸ੍ਯ ਪੂਜਨੇਨ ਵਰਪ੍ਰਦਃ ।
ਦਿਵ੍ਯਵਨ੍ਦਸਿਦ੍ਧਵਨ੍ਦਮਾਨਵੌਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੭੧ ॥

ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਬਿਨ੍ਦੁਚਕ੍ਰੇ ਸੁਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਸ਼ਡਙ੍ਗਦੇਵਤਾਪੂਜ੍ਯਃ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਮ੍ਨਾਯਰਾਜਿਤਃ ॥ ੭੨ ॥

ਤੁਸ਼ਾਰਸਮਸ਼ੋਭਾਕਹਦਯਾਮ੍ਬਾਨਮਸ੍ਕਤਃ ।
ਸ੍ਫਟਿਕਾਸ਼੍ਮਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਰੋਦੇਵੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੭੩ ॥

ਸ਼੍ਯਾਮਸ਼ੋਭਾਸਮੁਜ੍ਜਮ੍ਭਿਸ਼ਿਖਾਦੇਵੀਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਮਣਿਚ੍ਛਾਯਕਵਚਾਮ੍ਬਾਪਰੀਵਤਃ ॥ ੭੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣਵਰ੍ਣਸੁਸ਼ੋਭਿਸ਼੍ਰੀਨੇਤ੍ਰਮਾਤਸਮਾਵਤਃ ।
ਆਰੁਣ੍ਯੌਘਨਦੀਮਜ੍ਜਦਸ੍ਤ੍ਰਾਮ੍ਬਾਸੇਵਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੭੫ ॥

ਵਸੁਦਲਾਬ੍ਜਮੂਲੇਸ਼ੁ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਸ਼੍ਟਕਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਪੂਜ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਧਾਤ੍ਰੀਭੋਗਦਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਃ ॥ ੭੬ ॥

ਵਿਘ੍ਨਨਾਸ਼ਿਕਯਾ ਪੂਜ੍ਯੋ ਨਿਧਿਪ੍ਰਦਪਰੀਵਤਃ ।
ਪਾਪਘ੍ਨਿਕਾਪੂਜ੍ਯਪਾਦਃ ਪੁਣ੍ਯਾਦੇਵੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੭੭ ॥

ਅਨ੍ਵਰ੍ਥਨਾਮਸਂਰਾਜਿਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਦਲਾਸ਼੍ਟਕਸ੍ਯ ਮਧ੍ਯੇਸ਼ੁ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਸ਼੍ਟਕਪਰੀਵਤਃ ॥ ੭੮ ॥

ਅਣਿਮ੍ਨੀਪੂਜਿਤਪਦੋ ਮਹਿਮ੍ਨ੍ਯਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਲਘਿਨ੍ਮੀਚਿਨ੍ਤਿਤਪਦੋ ਗਰਿਮ੍ਣੀਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਈਸ਼ਿਤ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਵਸ਼ਿਤ੍ਵਾਰ੍ਚਿਤਵੈਭਵਃ ।
ਪ੍ਰਾਕਾਮ੍ਯਦੇਵੀਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੮੦ ॥

ਬਾਹ੍ਯਾਸ਼੍ਟਦਲਰਾਜੀਵੇ ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਦਿਰੂਪਕਃ ।
ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡ ਏਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰੋ ਮਹੋਦਰੋ ਗਜਾਨਨਃ ॥ ੮੧ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਖ੍ਯੋ ਵਿਕਟੋ ਵਿਘ੍ਨਰਾਡ੍ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਕਃ ।
ਬਹਿਰਸ਼੍ਟਦਲਾਗ੍ਰੇਸ਼ੁ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮ੍ਯਾਦਿਮਾਤਸੇਵਿਤਃ ॥ ੮੨ ॥

ਮਗਚਰ੍ਮਾਵਤਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀਸਮਾਵਤਃ ।
ਨਕਪਾਲਾਦਿਸਮ੍ਬਿਭ੍ਰਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਗੌਰਮਹੇਸ਼ਿਕਃ ॥ ੮੩ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਾਰੁਣਚ੍ਛਾਯਕੌਮਾਰੀਵਨ੍ਦ੍ਯਪਾਦੁਕਃ ।
ਨੀਲਮੇਘਸਮਚ੍ਛਾਯਵੈਸ਼੍ਣਵੀਸੁਪਰਿਸ਼੍ਕਤਃ ॥ ੮੪ ॥

ਅਞ੍ਜਨਾਦ੍ਰਿਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਵਾਰਾਹੀਪਰ੍ਯਲਙ੍ਕਤਃ ।
ਇਨ੍ਦ੍ਰਨੀਲਪ੍ਰਭਾਪੁਞ੍ਜਲਸਦਿਨ੍ਦ੍ਰਾਣਿਕਾਯੁਤਃ ॥ ੮੫ ॥

ਸ਼ੋਣਵਰ੍ਣਸਮੁਲ੍ਲਾਸਿਚਾਮੁਣ੍ਡਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਣਕਾਨ੍ਤਿਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੮੬ ॥

ਐਰਾਵਤਾਦਿਵਜ੍ਰਾਦਿਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਦਿਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਵਤਿਨਮਸ੍ਯਾਯਾਮਣਿਮਾਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੮੭ ॥

ਸਙ੍ਗੁਪ੍ਤਵਿਦ੍ਯਃ ਸਙ੍ਗੁਪ੍ਤਵਰਿਵਸ੍ਯਾਵਿਧਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਵਾਮਾਚਰਣਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੮੮ ॥

ਕੋਙ੍ਕਾਚਲਸ਼ਿਰੋਵਰ੍ਤੀ ਕੋਙ੍ਕਾਚਲਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਕੋਙ੍ਕਾਮ੍ਬੁਦਜਲਾਸ੍ਵਾਦੀ ਕਾਵੇਰੀਤੀਰਵਾਸਕਃ ॥ ੮੯ ॥

ਜਾਹ੍ਨਵੀਮਜ੍ਜਨਾਸਕ੍ਤਃ ਕਾਲਿਨ੍ਦੀਮਜ੍ਜਨੇ ਰਤਃ ।
ਸ਼ੋਣਭਦ੍ਰਾਜਲੋਦ੍ਭੂਤਃ ਸ਼ੋਣਪਾਸ਼ਾਣਰੂਪਕਃ ॥ ੯੦ ॥

ਸਰਯ੍ਯਾਪਃਪ੍ਰਵਾਹਸ੍ਥਃ ਨਰ੍ਮਦਾਵਾਰਿਵਾਸਕਃ ।
ਕੌਸ਼ਿਕੀਜਲਸਂਵਾਸਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾਮ੍ਬੁਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੯੧ ॥

ਤਾਮ੍ਰਪਰ੍ਣੀਤਟਸ੍ਥਾਯੀ ਮਹਾਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਹਾਨਦੀਤਟਾਵਾਸੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਤ੍ਰਾਮ੍ਬੁਵਾਸਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਤਮਸਾਤਮਆਕਾਰੋ ਮਹਾਤਮੋऽਪਹਾਰਕਃ ।
ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਪਗਾਤੀਰਵਾਸੀ ਕ੍ਸ਼ੀਰਨੀਰਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਃ ॥ ੯੩ ॥

ਕਾਮਕੋਟੀਪੀਠਵਾਸੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਰ੍ਚਿਤਪਾਦੁਕਃ ।
ऋਸ਼੍ਯਸ਼ਙ੍ਗਪੁਰਸ੍ਥਾਯੀ ਸੁਰੇਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਵੈਭਵਃ ॥ ੯੪ ॥

ਦ੍ਵਾਰਕਾਪੀਠਸਂਵਾਸੀ ਪਦ੍ਮਪਾਦਾਰ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ।
ਜਗਨ੍ਨਾਥਪੁਰਸ੍ਥਾਯੀ ਤੋਟਕਾਚਾਰ੍ਯਸੇਵਿਤਃ ॥ ੯੫ ॥

ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਮਠਾਲਯਸ੍ਥਾਯੀ ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਪੂਜਿਤਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਭੋਗਯਸ਼ੋਮੋਕ੍ਸ਼ਯੋਗਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੯੬ ॥

ਪਞ੍ਚਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਯੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਲਿਙ੍ਗਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਕੋਲਾਚਲਪੁਰਸ੍ਥਾਯੀ ਕਾਮੇਸ਼ੀਨਗਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਮੁਖਸ੍ਥਾਯੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ੈਲਕਤਵਾਸਕਃ ।
ਲਙ੍ਕੇਸ਼੍ਵਰਃ ਕੁਮਾਰੀਸ਼ਃ ਕਾਸ਼ੀਸ਼ੋ ਮਥੁਰੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੯੮ ॥

ਮਲਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ਿਰੋਵਾਸੀ ਮਲਯਾਨਿਲਸੇਵਿਤਃ ।
ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰਿਸ਼ਿਖਰਾਰੂਢਃ ਸ਼ੋਣਾਦ੍ਰੀਸ਼ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੯੯ ॥

ਜਮ੍ਬੂਵਨਾਨ੍ਤਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਵਲ੍ਮੀਕਪੁਰਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਤ੍ਪੀਠਨਿਲਯੋ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰੋऽਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਪੂਜਿਤਃ ।
ਰਤ੍ਨਸ਼ੈਲਕਤਾਵਾਸਃ ਸ਼ੁਦ੍ਧਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭਗਿਰਿਸ੍ਥਾਯੀ ਸ਼ਾਤਕੁਮ੍ਭੋਦਰਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਗੋਮਯਪ੍ਰਤਿਮਾਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ਼੍ਵੇਤਾਰ੍ਕਤਨੁਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਹਰਿਦ੍ਰਾਬਿਮ੍ਬਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਨਿਮ੍ਬਬਿਮ੍ਬਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਮੂਲਸਂਸ੍ਥਾਯੀ ਵਟਵਕ੍ਸ਼ਾਧਰਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਨਿਮ੍ਬਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਮੂਲਸ੍ਥਃ ਪ੍ਰਤਿਗ੍ਰਾਮਾਧਿਦੈਵਤਮ੍ ।
ਅਸ਼੍ਵਤ੍ਥਨਿਮ੍ਬਸਂਯੋਗੇ ਪ੍ਰਿਯਾਲਿਙ੍ਗਿਤਮੂਰ੍ਤਿਕਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਗਮ੍ਬੀਜਰੂਪ ਏਕਾਰ੍ਣੋ ਗਣਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਗਣਾਧਿਪਃ ।
ਗ੍ਲੈਮ੍ਬੀਜਾਖ੍ਯੋ ਗਣੇਸ਼ਾਨੋ ਗੋਙ੍ਕਾਰ ਏਕਵਰ੍ਣਕਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਵਿਰਿਰੂਪੋ ਵਿਘ੍ਨਹਨ੍ਤਾ ਦਸ਼੍ਟਾਦਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਪਤ੍ਨੀਵਰਾਙ੍ਗਸਤ੍ਪਾਣਿਃ ਸਿਨ੍ਦੂਰਾਭਃ ਕਪਾਲਭਤ੍ ॥। ੧੦੬ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਗਣੇਸ਼ੋ ਹੇਮਾਭ ਏਕੋਨਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਵਾਮਾਙ੍ਗਾਵਿਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਕੋ ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਗਣਪਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਪੂਰਕਃ ।
ਚਤੁਰਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ੋ ਹੇਮਚ੍ਛਾਯਸ੍ਤ੍ਰਿਣੇਤ੍ਰਕਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਪਙ੍ਕ੍ਤ੍ਯਰ੍ਣੋ ਰਕ੍ਤਾਭਃ ਕਲ੍ਪਵਲ੍ਲਿਭਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਸਿਂਹਵਾਹੋ ਹੇਰਮ੍ਬਸ਼੍ਚਤੁਰਰ੍ਣਕਃ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨੋ ਧਾਤ੍ਵਰ੍ਣਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਦਃ ।
ਅਰੁਣਾਭਤਨੁਸ਼੍ਰੀਕਃ ਕੁਕ੍ਕੁਟੋਦ੍ਯਤ੍ਕਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਸਂਸੇਵ੍ਯੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਦ੍ਵਿਪਾਦਿਭੀਕਰਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਹੋਦਨ੍ਵਤ੍ਸਮੁਦ੍ਯਤਕਲਾਨਿਧਿਃ ।
ਜਨਸਮ੍ਬਾਧਸਮ੍ਮੋਹੀ ਨਵਦ੍ਰਵ੍ਯਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਕਾਮਨਾਭੇਦਸਂਸਿਦ੍ਧਵਿਵਿਧਧ੍ਯਾਨਭੇਦਕਃ ।
ਚਤੁਰਾਵਤ੍ਤਿਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਪ੍ਰੀਤੋऽਭੀਸ਼੍ਟਸਮਰ੍ਪਕਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦਨਕਾਸ਼੍ਮੀਰਕਸ੍ਤੂਰੀਜਲਤਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਸ਼ੁਣ੍ਡਾਗ੍ਰਜਲਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਕੈਵਲ੍ਯਫਲਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸ਼ਿਰਃਕਤਪਯਸ੍ਤਪ੍ਤਿਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਦ੍ਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਗੁਹ੍ਯਦੇਸ਼ਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਸਨ੍ਤਪ੍ਤ੍ਯਾ ਕਾਮਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਨੇਤ੍ਰਦ੍ਵਯਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਤਪ੍ਤ੍ਯਾਕਸ਼੍ਟਿਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਪਸ਼੍ਠਦੇਸ਼ਘਤਦ੍ਰਵ੍ਯਤਪ੍ਤਿਭੂਪਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਏਰਣ੍ਡਤੈਲਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਰਣ੍ਡਾਕਰ੍ਸ਼ਕਨਾਭਿਕਃ ।
ਊਰੁਯੁਗ੍ਮਕਤੈਲੀਯਤਰ੍ਪਣਾਤਿਪ੍ਰਮੋਦਿਤਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਪ੍ਰੀਤਿਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਾਂਸੀਯਪਯਃ ਪਯਃਪ੍ਰਤਰ੍ਪਣਃ ।
ਧਰ੍ਮਵਰ੍ਧਕਤੁਣ੍ਡੀਯਦ੍ਰਵ੍ਯਤ੍ਰਯਸੁਤਰ੍ਪਣਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਅਸ਼੍ਟਦ੍ਰਵ੍ਯਾਹੁਤਿਪ੍ਰੀਤੋ ਵਿਵਿਧਦ੍ਰਵ੍ਯਹੋਮਕਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਮੁਹੂਰ੍ਤਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਹੋਮਕਰ੍ਮਪ੍ਰਸਾਦਿਤਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਮਧੁਦ੍ਰਵ੍ਯਕਹੋਮੇਨ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਮਦ੍ਧਿਵਰ੍ਧਕਃ ।
ਗੋਦੁਗ੍ਧਕਤਹੋਮੇਨ ਗੋਸਮਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਆਜ੍ਯਾਹੁਤਿਹੋਮੇਨ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਲਾਸਵਿਲਾਸਕਃ ।
ਸ਼ਰ੍ਕਰਾਹੁਤਿਹੋਮੇਨ ਕਾਸ਼੍ਠਾਸ਼੍ਟਕਯਸ਼ਃਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਦਧਿਦ੍ਰਵ੍ਯਕਹੋਮੇਨ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਤਿਦਾਯਕਃ ।
ਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨਕਤਹੋਮੇਨਾਨ੍ਨਸਮਦ੍ਧਿਵਿਤਾਰਕਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸਤਣ੍ਡੁਲਤਿਲਾਹੁਤ੍ਯਾ ਦ੍ਰਵ੍ਯਕਦਮ੍ਬਪੂਰਕਃ ।
ਲਾਜਾਹੁਤਿਕਹੋਮੇਨ ਦਿਗਨ੍ਤਵ੍ਯਾਪਿਕੀਰ੍ਤਿਦਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਜਾਤੀਪ੍ਰਸੂਨਹੋਮੇਨ ਮੇਧਾਪ੍ਰਜ੍ਞਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਦੂਰ੍ਵਾਤ੍ਰਿਕੀਯਹੋਮੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਯੁਃਪ੍ਰਤਿਪਾਦਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸੁਪੀਤਸੁਮਹੋਮੇਨ ਵੈਰਿਭੂਪਤਿਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਵਿਭੀਤਕਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭੋਚ੍ਚਾਟਨਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੨੫ ॥

ਅਪਾਮਾਰ੍ਗਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਃ ਪਣ੍ਯਯੋਸ਼ਾਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਏਰਣ੍ਡਕਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਃ ਰਣ੍ਡਾਸਙ੍ਘਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਨਿਮ੍ਬਦ੍ਰੁਦਲਹੋਮੇਨ ਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਣਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਘਤਾਕ੍ਤਦੌਗ੍ਧਸ਼ਾਲ੍ਯਨ੍ਨਹੋਮੈਰਿਸ਼੍ਟਫਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੨੭ ॥

ਤਿਲਾਦਿਚਤੁਰਾਹੁਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਾਣਿਵਸ਼ਙ੍ਕਰਃ ।
ਨਾਨਾਦ੍ਰਵ੍ਯਸਮਿਦ੍ਧੋਮੈਰਾਕਰ੍ਸ਼ਣਾਦਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੨੮ ॥

ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਮੋਹਨੋ ਵਿਘ੍ਨਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਧਿਕਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਕਃ ।
ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ਃ ਪਤ੍ਨੀਵਰਾਙ੍ਗਹਸ੍ਤਕਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਚਨ੍ਦ੍ਰੌਘਦੀਪ੍ਤਾਭੋ ਵਿਰਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ਪਦ੍ਧਤਿਃ ।
ਏਕਾਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਨ੍ਤ੍ਰੌਲ੍ਲਾਸੀ ਭੋਗਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਰ੍ਣਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਹਰਿਦ੍ਰਾਗਣਪੋ ਮਹਾਨ੍ ।
ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯਹਿਤੋ ਭੋਗਮੋਕ੍ਸ਼ਦਃ ਕਵਿਤਾਕਰਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸ਼ਡਰ੍ਣਃ ਪਾਪਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸਰ੍ਵਸੌਭਾਗ੍ਯਦਾਯਕਃ ।
ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡਾਭਿਧਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਭਜਤਾਂ ਕਾਮਦੋ ਮਣਿਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਮੇਘੋਲ੍ਕਾਦਿਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਰ੍ਵਵਸ਼੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਆਥਰ੍ਵਣਿਕਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਰਾਯਸ੍ਪੋਸ਼ਾਦਿਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਟ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

ਵਕ੍ਰਤੁਣ੍ਡੇਸ਼ਗਾਯਤ੍ਰੀਪ੍ਰਤਿਪਾਦਿਤਵੈਭਵਃ ।
ਪਿਣ੍ਡਮਨ੍ਤ੍ਰਾਦਿਮਾਲਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸਞ੍ਜਪ੍ਤਿਹੋਮਸਨ੍ਤਪ੍ਤਿਸੇਕਭੋਜਨਸਾਧਿਤਃ ।
ਪਞ੍ਚਾਙ੍ਗਕਪੁਰਸ਼੍ਚਰ੍ਯੋऽਰ੍ਣਲਕ੍ਸ਼ਜਪਸਾਧਿਤਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਕੋਟ੍ਯਾਵਤ੍ਤਿਕਸਞ੍ਜਪ੍ਤਿਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਸਮਾਰਬ੍ਧਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਃ ॥ ੧੩੬ ॥

ਮਾਤਕਯਾ ਪੁਟੀਕਤ੍ਯ ਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਃ ।
ਭੂਤਲਿਪ੍ਯਾ ਪੁਟੀਕਤ੍ਯ ਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਃ ॥ ੧੩੭ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ਸ਼੍ਟ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸਂਯੁਕ੍ਤਮਾਤਕਾਪੁਟਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟਮੀਸਮਾਰਬ੍ਧਦਿਨਸਪ੍ਤਕਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੩੮ ॥

ਅਰ੍ਕੇਦੁਗ੍ਰਹਕਾਲੀਨਜਪਾਜ੍ਝਟਿਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਨਿਸ਼ਾਤ੍ਰਿਕਾਲਪੂਜਾਕਮਾਸੇਨੈਕੇਨ ਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੩੯ ॥

ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਣੌਸ਼ਧਿਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਗੁਟਿਕਾਭਿਃ ਸੁਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਸੂਰ੍ਯੋਦਯਸਮਾਰਮ੍ਭਦਿਨੇਨੈਕੇਨ ਸਾਧਿਤਃ ॥ ੧੪੦ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਦੇਸ਼ਿਕਸ੍ਮਤਿਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਸ਼ਿਵੋਹਮ੍ਭਾਵਨਾਸਿਦ੍ਧਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਵਿਲਾਸਕਃ ॥ ੧੪੧ ॥

ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਧ੍ਯਾਨਸਿਦ੍ਧੀਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ।
ਅਕਾਰੋऽਗ੍ਰਿਯਪੂਜਾਕੋऽਮਤਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੧੪੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤੋऽਨਨ੍ਤਾਵਤਾਰੇਸ਼੍ਵਨਨ੍ਤਫਲਦਾਯਕਃ ।
ਅਸ਼੍ਟਾਙ੍ਗਪਾਤਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋऽਸ਼੍ਟਵਿਧਭੈਥੁਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੩ ॥

ਅਸ਼੍ਟਪੁਸ਼੍ਪਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋऽਸ਼੍ਟਾਧ੍ਯਾਯੀਜ੍ਞਾਨਦਾਯਕਃ ।
ਆਰਬ੍ਧਕਰ੍ਮਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਪੂਰਯਿਤਾऽऽਕ੍ਸ਼ਪਾਟਿਕਃ ॥ ੧੪੪ ॥

ਇਨ੍ਦ੍ਰਗੋਪਸਮਾਨਸ਼੍ਰੀਰਿਕ੍ਸ਼ੁਭਕ੍ਸ਼ਣਲਾਲਸਃ ।
ਈਙ੍ਕਾਰਵਰ੍ਣਸਮ੍ਬੁਦ੍ਧਪਰਾਕਾਮਕਲਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੪੫ ॥

ਈਸ਼ਾਨਪੁਤ੍ਰ ਈਸ਼ਾਨ ਈਸ਼ਣਾਤ੍ਰਯਮਾਰ੍ਜਕਃ ।
ਉਦ੍ਦਣ੍ਡ ਉਗ੍ਰ ਉਦਗ੍ਰ ਉਣ੍ਡੇਰਕਬਲਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੪੬ ॥

ਊਰ੍ਜਸ੍ਵਾਨੂਸ਼੍ਮਲਮਦ ਊਹਾਪੋਹਦੁਰਾਸਦਃ ।
ऋਜੁਚਿਤ੍ਤੈਕਸੁਲਭ ऋਣਤ੍ਰਯਵਿਮੋਚਕਃ ॥ ੧੪੭ ॥

ऋਗਰ੍ਥਵੇਤ੍ਤਾ ॠਕਾਰ ॠਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਧਕ੍ ।
ऌਵਰ੍ਣਰੂਪੋ ॡਵਰ੍ਣੋ ॡਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੪੮ ॥

ਏਧਿਤਾਖਿਲਭਕ੍ਤਸ਼੍ਰੀਰੇਧਿਤਾਖਿਲਸਂਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਏਕਾਰਰੂਪ ਐਕਾਰ ਐਮ੍ਪੁਟਿਤਸ੍ਮਤਿਨ੍ਦੁਕਃ ॥ ੧੪੯ ॥

ਓਙ੍ਕਾਰਵਾਚ੍ਯ ਓਙ੍ਕਾਰ ਓਙ੍ਕਾਰਾਕ੍ਸ਼ਰਰੂਪਧਕ੍ ।
ਔਙ੍ਕਾਰਾਢ੍ਯਗਭੂਯੁਕ੍ਤ ਔਮ੍ਪੂਰ੍ਵਯੁਗ੍ਗਕਾਰਕਃ ॥ ੧੫੦ ॥

ਅਂਸ਼ਾਂਸ਼ਿਭਾਵਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟੋਸ਼ਾਂਸ਼ਿਭਾਵਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਅਃ ਕਾਰਾਨ੍ਤਸਮਸ੍ਤਾਚ੍ਕਵਰ੍ਣਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਃ ॥ ੧੫੧ ॥

ਕਤਤੀਯਵਿਸਰ੍ਗਾਢ੍ਯਃ ਕਤਤੀਯਾਰ੍ਣਕੇਵਲਃ ।
ਕਰ੍ਪੂਰਤਿਲਕੋਦ੍ਭਾਸਿਲਲਾਟੋਰ੍ਧ੍ਵਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੨ ॥

ਖਲ੍ਵਾਟਭੂਮਿਸਮ੍ਰਕ੍ਸ਼ੀ ਖਲ੍ਵਾਟਬੁਦ੍ਧਿਭੇਸ਼ਜਮ੍ ।
ਖਟ੍ਵਾਙ੍ਗਾਯੁਧਸਂਯੁਕ੍ਤਃ ਖਡ੍ਗੋਦ੍ਯਤਕਰਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੧੫੩ ॥

ਖਣ੍ਡਿਤਾਖਿਲਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਃ ਖਨਿਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਃ ।
ਖਦਿਰਾਧਿਕਸਾਰਾਢ੍ਯਃ ਖਲੀਕਤਵਿਪਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੫੪ ॥

ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਚਤੁਰੋ ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਨਿਕਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਘਪੂਰ੍ਵਬੀਜਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠੋ ਘੋਰਘਰ੍ਘਰਬਂਹਿਤਃ ॥ ੧੫੫ ॥

ਘਣ੍ਟਾਨਿਨਾਦਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਘਾਰ੍ਣੋ ਘਨਾਗਮਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਚਰ੍ਤੁਰ੍ਵੇਦੇਸ਼ੁ ਸਙ੍ਗੀਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਥਵੇਦਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ॥ ੧੫੬ ॥

ਚਤੁਰ੍ਦਸ਼ਸਂਯੁਕ੍ਤਚਤੁਰ੍ਯੁਕ੍ਤਚਤੁਸ਼੍ਸ਼ਤਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਥੀਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਸ਼੍ਚਤੁਰਾਤ੍ਮਾ ਚਤੁਰ੍ਗਤਿਃ ॥ ੧੫੭ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥੀਤਿਥਿਸਮ੍ਭੂਤਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਛਤ੍ਰੀਚ੍ਛਦ੍ਮਚ੍ਛਲਸ਼੍ਛਨ੍ਦੋਵਪੁਸ਼੍ਛਨ੍ਦਾਵਤਾਰਕਃ ॥ ੧੫੮ ॥

ਜਗਦ੍ਬਨ੍ਧੁਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ੀ ਜਗਨ੍ਮਯਃ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਦ੍ਰੂਪੋ ਜਗਦਾਤ੍ਮਾ ਜਗਨ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੧੫੯ ॥

ਜਰਾਮਰਣਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਜਗਦਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ।
ਜਾਗੁਡਾਨੁਕਤਿਚ੍ਛਾਯੋ ਜਾਗ੍ਰਦਾਦਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੬੦ ॥

ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਸਮਚ੍ਛਾਯੋ ਜਪਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤਮਾਨਸਃ ।
ਜਪਯੋਗਸੁਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਜਪਤਤ੍ਪਰਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੬੧ ॥

ਜਪਾਕੁਸੁਮਸਙ੍ਕਾਸ਼ੋ ਜਾਤੀਪੂਜਕਵਾਕ੍ਪ੍ਰਦਃ ।
ਜਯਨ੍ਤੀਦਿਨਸੁਪ੍ਰੀਤੋ ਜਯਨ੍ਤੀਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਕਃ ॥ ੧੬੨ ॥

ਜਗਦ੍ਭਾਨਤਿਰਸ੍ਕਾਰੀ ਜਗਦ੍ਭਾਨਤਿਰੋਹਿਤਃ ।
ਜਗਦ੍ਰੂਪਮਹਾਮਾਯਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨਚਿਨ੍ਮਯਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੧੬੩ ॥

ਝਞ੍ਝਾਨਿਲਸਮਸ਼੍ਵਾਸੀ ਝਿਲ੍ਲਿਕਾਸਮਕਾਨ੍ਤਿਕਃ ।
ਝਲਝ੍ਝਲਾਸੁਸਂਸ਼ੋਭਿਸ਼ੂਰ੍ਪਾਕਤਿਦ੍ਵਿਕਰ੍ਣਕਃ ॥ ੧੬੪ ॥

ਟਙ੍ਕਕਰ੍ਮਵਿਨਾਭਾਵਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਤਕਲੇਵਰਃ ।
ਠਕ੍ਕੁਰਸ਼੍ਠਕ੍ਕੁਰਾਰਾਧ੍ਯਸ਼੍ਠਕ੍ਕੁਰਾਕਤਿਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੧੬੫ ॥

ਡਿਣ੍ਡਿਮਸ੍ਵਨਸਂਵਾਦੀ ਡਮਰੁਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਕਃ ।
ਢਕ੍ਕਾਵਾਦਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਢੁਣ੍ਡਿਰਾਜਵਿਨਾਯਕਃ ॥ ੧੬੬ ॥

ਤੁਨ੍ਦਿਲਸ੍ਤੁਨ੍ਦਿਲਵਪੁਸ੍ਤਪਨਸ੍ਤਾਪਰੋਸ਼ਹਾ ।
ਤਾਰਕਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਸ੍ਥਾਨਸ੍ਤਾਰਾਨਾਯਕਸ਼ੇਖਰਃ ॥ ੧੬੭ ॥

ਤਾਰੁਣ੍ਯਾਢ੍ਯਵਧੂਸਙ੍ਗੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਵੇਤ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਵਿਤ੍ ।
ਸ੍ਥੂਲਃ ਸ੍ਥੂਲਕਰਃ ਸ੍ਥੇਯਃ ਸ੍ਥਿਤਿਕਰ੍ਤਾ ਸ੍ਥਿਤਿਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੬੮ ॥

ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸ੍ਥਿਰਃ ਸ੍ਥਲੇਸ਼ਾਯੀ ਸ੍ਥਾਣ੍ਡਿਲਕੁਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਦੁਃਖਹਨ੍ਤਾ ਦੁਃਖਦਾਯੀ ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ਾਦਿਵਿਨਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੬੯ ॥

ਧਨਧਾਨ੍ਯਪ੍ਰਦੋ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧ੍ਯਾਨਸ੍ਤਿਮਿਤਲੋਚਨਃ ।
ਧੀਰੋ ਧੀਰ੍ਧੀਰਧੀਰ੍ਧੁਰ੍ਯੋ ਧੁਰੀਣਤ੍ਵਪ੍ਰਦਾਯਕਃ ॥ ੧੭੦ ॥

ਧ੍ਯਾਨਯੋਗੈਕਸਨ੍ਦਸ਼੍ਟੋ ਧ੍ਯਾਨਯੋਗੈਕਲਮ੍ਪਟਃ ।
ਨਾਰਾਯਣਪ੍ਰਿਯੋ ਨਮ੍ਯੋ ਨਰਨਾਰੀਜਨਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੧੭੧ ॥

ਨਗ੍ਨਪੂਜਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਨਗ੍ਨਨੀਲਾਸਮਾਵਤਃ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰ੍ਲੇਪੋ ਨਿਰਵਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੭੨ ॥

ਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਨਮਸ੍ਯਾਕੋ ਨਿਸ਼ੀਥਿਨੀਜਪਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਾਮਪਾਰਾਯਣਪ੍ਰੀਤੋ ਨਾਮਰੂਪਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੧੭੩ ॥

ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਃ ਪ੍ਰਾਤਸ੍ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਰੁਣਵਪੁਃਪ੍ਰਭਃ ।
ਫੁਲ੍ਲਪੁਸ਼੍ਪਸਮੂਹਸ਼੍ਰੀਸਮ੍ਭੂਸ਼ਿਤਸੁਮਸ੍ਤਕਃ ॥ ੧੭੪ ॥

ਫਾਲ੍ਗੁਨਾਨੁਜਪੂਜਾਕਃ ਫੇਤ੍ਕਾਰਤਨ੍ਤ੍ਰਵਰ੍ਣਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਦਿਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਬਾਲਪੂਜ੍ਯੋ ਬਲਪ੍ਰਦਃ ॥ ੧੭੫ ॥

ਬਾਣਾਰ੍ਚਿਤਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਬਾਲਕੇਲਿਕੁਤੂਹਲਃ ।
ਭਵਾਨੀਹਦਯਾਨਨ੍ਦੀ ਭਾਵਗਮ੍ਯੋ ਭਵਾਤ੍ਮਜਃ ॥ ੧੭੬ ॥

ਭਵੇਸ਼ੋ ਭਵ੍ਯਰੂਪਾਢ੍ਯੋ ਭਾਰ੍ਗਵੇਸ਼ੋ ਭਗੋਃ ਸੁਤਃ ।
ਭਵ੍ਯੋ ਭਵ੍ਯਕਲਾਯੁਕ੍ਤੋ ਭਾਵਨਾਵਸ਼ਤਤ੍ਪਰਃ ॥ ੧੭੭ ॥

ਭਗਵਾਨ੍ ਭਕ੍ਤਿਸੁਲਭੋ ਭਯਹਨ੍ਤਾ ਭਯਪ੍ਰਦਃ ।
ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਨਦੋ ਮਾਨੀ ਮਨੋਭਿਮਾਨਸ਼ੋਧਕਃ ॥ ੧੭੮ ॥

ਮਹਾਹਵੋਦ੍ਯਤਕ੍ਰੀਡੋ ਮਨ੍ਦਹਾਸਮਨੋਹਰਃ ।
ਮਨਸ੍ਵੀ ਮਾਨਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਮਦਲਾਲਸਮਾਨਸਃ ॥ ੧੭੯ ॥

ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਸ਼ਆਸ਼ਂਸੀ ਯਾਜ੍ਞਿਕੋ ਯਾਜ੍ਞਿਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮੋ ਰਮਣਲਮ੍ਪਟਃ ॥ ੧੮੦ ॥

ਰਸਰਾਜਸਮਾਸ੍ਵਾਦੀ ਰਸਰਾਜੈਕਪੂਜਿਤਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਾਨ੍ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯੋ ਲਕ੍ਸ਼ਣਸਂਯੁਤਃ ॥ ੧੮੧ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਲਕ੍ਸ਼ਣਭਾਵਸ੍ਥੋ ਲਯਯੋਗਵਿਭਾਵਿਤਃ ।
ਵੀਰਾਸਨਸਮਾਸੀਨੋ ਵੀਰਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਰੇਣ੍ਯਦਃ ॥ ੧੮੨ ॥

ਵਿਵਿਧਾਰ੍ਥਜ੍ਞਾਨਦਾਤਾ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਸਮਾਰੂਢਃ ਸ਼ਿਖਿਵਾਹਨਨਾਥਿਤਃ ॥ ੧੮੩ ॥

ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯੋਪਾਸਨਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ।
ਸ਼ਡਾਧਾਰਕ੍ਰਮਪ੍ਰੀਤਃ ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯੇਸ਼ੁ ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੮੪ ॥

ਸ਼ਡ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨੀਪਾਰਦਸ਼੍ਵਾ ਸ਼ਡਧ੍ਵਾਤੀਤਰੂਪਕਃ ।
ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਵਨ੍ਦਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਸ਼ਟ੍ਕੋਣਮਧ੍ਯਵਿਨ੍ਦੁਗਃ ॥ ੧੮੫ ॥

ਸ਼ਟ੍ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਃ ਸ਼ਟ੍ਕਰ੍ਮਸਨ੍ਘਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਸ਼ਡ੍ਵੈਰਿਵਰ੍ਗਵਿਧ੍ਵਂਸਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰਗਜਾਨਨਃ ॥ ੧੮੬ ॥

ਸਤ੍ਤਾਜ੍ਞਾਨਾਦਿਰੂਪਾਢ੍ਯਃ ਸਾਹਸਾਦ੍ਭੁਤਖੇਲਨਃ ।
ਸਰ੍ਪਰੂਪਧਰਃਸਂਵਿਤ੍ ਸਂਸਾਰਾਮ੍ਬੁਧਿਤਾਰਕਃ ॥ ੧੮੭ ॥

ਸਰ੍ਪਸਙ੍ਘਸਮਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਪਕੁਣ੍ਡਲਿਤੋਦਰਃ ।
ਸਪ੍ਤਵਿਂਸ਼ਤਿऋਕ੍ਪੂਜ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਹਾਯੁਙ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੮੮ ॥

ਸਰ੍ਵਕਰ੍ਮਸਮਾਰਮ੍ਭਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਃ ।
ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮੂਰ੍ਤਿਕਃ ॥ ੧੮੯ ॥

ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਲਿਙ੍ਗਸਂਸ੍ਥਾਯੀ ਸ੍ਵਯਮ੍ਭੂਲਿਙ੍ਗਪੂਜਿਤਃ ।
ਹਵ੍ਯੋ ਹੁਤਪ੍ਰਿਯੋ ਹੋਤਾ ਹੁਤਭੁਗ੍ ਹਵਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੯੦ ॥

ਹਰਲਾਲਨਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟੋ ਹਲਾਹਲਾਸ਼ਿਪੁਤ੍ਰਕਃ ।
ਹ੍ਰੀਙ੍ਕਾਰਰੂਪੋ ਹੁਙ੍ਕਾਰੋ ਹਾਹਾਕਾਰਸਮਾਕੁਲਃ ॥ ੧੯੧ ॥

ਹਿਮਾਚਲਸੁਤਾਸੂਨੁਰ੍ਹੇਮਭਾਸ੍ਵਰਦੇਹਕਃ ।
ਹਿਮਾਚਲਸ਼ਿਖਾਰੂਢੋ ਹਿਮਧਾਮਸਮਦ੍ਯੁਤਿਃ ॥ ੧੯੨ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਭਹਨ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾਹਨ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ੈਣ੍ਯਹਨ੍ਤਾ ਕ੍ਸ਼ਮਾਪ੍ਰਦਃ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਾਧਾਰੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾਯੁਕ੍ਤਃ ਕ੍ਸ਼ਪਾਕਰਨਿਭਃ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ॥ ੧੯੩ ॥

ਕਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਹਲ੍ਕਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਵਰ੍ਣਮਾਲਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ॥ ੧੯੪ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਮਹਾਸਰਸ੍ਵਤੀਮਯਃ ।
ਸ੍ਥੂਲਤਮਸ਼ਰੀਰਾਢ੍ਯਃ ਕਾਰੁਕਰ੍ਮਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ॥ ੧੯੫ ॥

ਸ੍ਥੂਲਤਰਸ੍ਵਰੂਪਾਢ੍ਯਸ਼੍ਚਕ੍ਰਜਾਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਃ ।
ਸ੍ਥੂਲਰੂਪਸਮੁਜ੍ਜਮ੍ਭੀ ਹਦਬ੍ਜਧ੍ਯਾਤਰੂਪਕਃ ॥ ੧੯੬ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਰੂਪਸਮੁਲ੍ਲਾਸੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਜਾਲਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਤਨੁਸ਼੍ਰੀਕਃ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੧੯੭ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਮਵਪੁਸ਼੍ਸ਼ੋਭੀ ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਤਨੁਃ ।
ਪਰਰੂਪਸਮੁਦ੍ਭਾਸੀ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੯੮ ॥

ਪਰਾਪਰਵਪੁਰ੍ਧਾਰੀ ਸਪ੍ਤਰੂਪਵਿਲਾਸਿਤਃ ।
ਸ਼ਡਾਮ੍ਨਾਯਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਨਿਕੁਰੁਮ੍ਬਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੧੯੯ ॥

ਤਤ੍ਪੁਰੁਸ਼ਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਮਨੁਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਘੋਰਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੦੦ ॥

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਸੇਵਿਤਃ ।
ਵਾਮਦੇਵਮੁਖੋਤ੍ਪਨ੍ਨੋਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੦੧ ॥

ਈਸ਼ਾਨਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤੋਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਮਨੁਸੇਵਿਤਃ ।
ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਮੁਖਸਞ੍ਜਾਤਾਨੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੦੨ ॥

ਤੋਟਕਾਚਾਰ੍ਯਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਸੁਰੇਸ਼ਸਮੁਪਾਦਿਸ਼੍ਟਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੨੦੩ ॥

ਪਦ੍ਮਪਾਦਸਮਾਦਿਸ਼੍ਟਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਹਸ੍ਤਾਮਲਕਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੨੦੪ ॥

ਸ਼ਙ੍ਕਰਾਚਾਰ੍ਯਸਨ੍ਦਿਸ਼੍ਟੋਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਾਖਿਲਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਨੁਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੨੦੫ ॥

ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਸਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਪੂਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃ ਸਸ਼੍ਟਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੦੬ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃ ਸ੍ਥਿਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਰ੍ਹਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੦੭ ॥

ਉਤ੍ਤਰਾਮ੍ਨਾਯਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਸ੍ਤਿਰੋਧਾਨਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ।
ਊਰ੍ਧ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਰਨੁਗ੍ਰਹਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਃ ॥ ੨੦੮ ॥

ਅਨੁਤ੍ਤਰਗਮਨ੍ਤ੍ਰੌਘੈਃ ਸਹਜਾਨਨ੍ਦਲਾਸਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਮ੍ਨਾਯਕਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠਾਨੁਸ੍ਯੂਤਚਿਤ੍ਸੁਖਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੦੯ ॥

ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪੋ ਗੋਪ੍ਤਾ ਗੋਵਿਨ੍ਦਰੂਪਕਃ ।
ਸਂਹਾਰਕਦ੍ਰੁਦ੍ਰਰੂਪਸ੍ਤਿਰੋਧਾਯਕ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੨੧੦ ॥

ਸਦਾਸ਼ਿਵੋऽਨੁਗ੍ਰਹੀਤਾ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣਾਸ੍ਪਸ਼੍ਟੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾਨਨ੍ਦਰੂਪਕਃ ॥ ੨੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਭਾਵਨਾਰੂਪਃ ਸੁਖਮਾਤ੍ਰਾਨੁਭਾਵਕਃ ।
ਸ੍ਵਸ੍ਵਰੂਪਸੁਸਂਸ਼ੋਭੀ ਤਾਟਸ੍ਥਿਕਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੨੧੨ ॥

ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੋऽਖਿਲਕਲ੍ਯਾਣਗੁਣਰਾਜਿਵਿਰਾਜਿਤਃ ।
ਯਜ੍ਞਾਗ੍ਨਿਕੁਣ੍ਡਸਮ੍ਭੂਤਃ ਕ੍ਸ਼ੀਰਸਾਗਰਭਧ੍ਯਗਃ ॥ ੨੧੩ ॥

ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਕਾਰੁਨਿਸ਼੍ਪਨ੍ਨਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦਭਵਨਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਊਰੀਕਤੇਸ਼ਪੁਤ੍ਰਤ੍ਵੋ ਨੀਲਵਾਣੀਵਿਵਾਹਿਤਃ ॥ ੨੧੪ ॥

ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤੀਮਨ੍ਤ੍ਰਜਪਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਦਸੁਰਧ੍ਵਂਸੀ ਸੁਰਰਕ੍ਸ਼ਾਸਮੁਦ੍ਯਤਃ ॥ ੨੧੫ ॥

ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਵਾਸੀ ਚਿਨ੍ਤਿਤਾਖਿਲਪੂਰਕਃ ।
ਮਹਾਪਾਪੌਘਵਿਧ੍ਵਂਸੀ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕਤਪੂਜਨਃ ॥ ੨੧੬ ॥

ਤਾਰਾਰਮ੍ਭੀ ਨਮੋਯੁਕ੍ਤੋ ਭਗਵਤ੍ਪਦਡੇਨ੍ਤਗਃ ।
ਏਕਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਯਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਾਯਸਂਯੁਤਃ ॥ ੨੧੭ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਵਿਰਾਜਿਤਕਲੇਬਰਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪਦਸਂਰਾਜੀ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇਪਦਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੨੧੮ ॥

ਆਙ੍ਕ੍ਰੋਂਹ੍ਰੀਙ੍ਗਂਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਘੇਧੇਸ੍ਵਾਹਾਸਮਾਪਿਤਃ ।
ਤਾਰਾਰਬ੍ਧਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰੋ ਹਸ੍ਤਿਮੁਖਾਨ੍ਤਙੇਯੁਤਃ ॥ ੨੧੯ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਾਯਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਡੇਨ੍ਤੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਹਾਤ੍ਮਯੁਕ੍ ।
ਪਾਸ਼ਾਙ੍ਕੁਸ਼ਤ੍ਰਪਾਮਾਰੋ ਹਲ੍ਲੇਖਾਸਮਲਙ੍ਕਤਃ ॥ ੨੨੦ ॥

ਵਰ੍ਮਘੇਘੇਸਮਾਰੂਢ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਾਯਪਦੋਪਧਃ ।
ਵਹ੍ਨਿਜਾਯਾਸੁਂਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਦ੍ਵਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੨੨੧ ॥

ਹੇਰਮ੍ਬਾਖ੍ਯਗਣੇਸ਼ਾਨੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਯੁਤਗਜਾਨਨਃ ।
ਤਾਰੁਣ੍ਯੇਸ਼ੋ ਬਾਲਰੂਪੀ ਸ਼ਕ੍ਤੀਸ਼ੋ ਵੀਰਨਾਮਕਃ ॥ ੨੨੨

ਊਰ੍ਧ੍ਵਸਮਾਖ੍ਯ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟੋ ਵਿਜਯੋ ਨਤ੍ਯਕਰ੍ਮਕਃ ।
ਵਿਘ੍ਨਵਿਧ੍ਵਂਸਿਵਿਘ੍ਨੇਸ਼ੋ ਦ੍ਵਿਜਪੂਰ੍ਵਗਣਾਧਿਪਃ ॥ ੨੨੩ ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰੇਸ਼ੋ ਵਲ੍ਲਭਾਜਾਨਿਰ੍ਭਕ੍ਤੀਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਿਨਾਯਕਃ ।
ਦ੍ਵ੍ਯਸ਼੍ਟਾਵਤਾਰਸਮ੍ਭਿਨ੍ਨਲੀਲਾਵੈਵਿਧ੍ਯਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੨੨੪ ॥

ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦਵਤਾਰਾਢ੍ਯੋ ਦ੍ਵਾਤ੍ਰਿਂਸ਼ਦ੍ਦੀਕ੍ਸ਼ਣਕ੍ਰਮਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਸਮਾਰਬ੍ਧਮਹਾਸ਼ੋਡਸ਼ਿਕਾਨ੍ਤਿਮਃ ॥ ੨੨੫ ॥

ਮਹਤ੍ਪਦਸਮਾਯੁਕ੍ਤਪਾਦੁਕਾਸਮ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ।
ਪ੍ਰਣਵਾਦਿਸ੍ਤ੍ਰਿਤਾਰੀਯੁਗ੍ ਬਾਲਾਬੀਜਕਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੨੨੬ ॥

ਵਾਣੀਭੂਬੀਜਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਹਂਸਤ੍ਰਯਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਖੇਚਰੀਬੀਜਸਮ੍ਭਿਨ੍ਨੋ ਨਵਨਾਥਸੁਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੨੨੭ ॥

ਪ੍ਰਾਸਾਦਸ਼੍ਰੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਨਵਨਾਥਵਿਲੋਮਕਃ ।
ਪਰਾਪ੍ਰਾਸਾਦਬੀਜਾਢ੍ਯੋ ਮਹਾਗਣੇਸ਼ਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ॥ ੨੨੮ ॥

ਬਾਲਾਕ੍ਰਮੋਤ੍ਕ੍ਰਮਪ੍ਰੀਤੋ ਯੋਗਬਾਲਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ।
ਅਨ੍ਨਪੂਰ੍ਣਾਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਬਾਜਿਵਾਹਾਵਿਲਾਸਿਤਃ ॥ ੨੨੯ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਪੂਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਯੁਙ੍ ਰਮਾਦਿਸ਼ੋਡਸ਼ੀਯੁਤਃ ।
ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਪੂਰ੍ਵਚਾਣ੍ਡਾਲੀਸਮਾਯੁਕ੍ਤਸੁਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੨੩੦ ॥

ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਰ੍ਣਵਾਗ੍ਦੇਵੀਸਮੁਲ੍ਲਸਿਤਮੂਰ੍ਤਿਕਃ ।
ਨਕੁਲੀਮਾਤਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਮਾਤਙ੍ਗਿਨੀਯੁਤਃ ॥ ੨੩੧ ॥

ਲਘੁਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਯੁਕ੍ਤਸ੍ਵਪ੍ਨਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਨ੍ਵਿਤਃ ।
ਤਿਰਸ੍ਕਾਰਿਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਮਹਾਵਾਰ੍ਤਾਲਿਕਾਯੁਤਃ ॥ ੨੩੨ ॥

ਪਰਾਬੀਜਸਮਾਯੁਕ੍ਤੋ ਲੋਪਾਮੁਦ੍ਰਾਵਿਜਮ੍ਭਿਤਃ ।
ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਹਾਦਿਜ੍ਞਪ੍ਤਿਵਿਦ੍ਯਾਸਮਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੨੩੩ ॥

ਮਹਾਵਾਕ੍ਯਮਹਾਮਾਤਚਤੁਸ਼੍ਟਯਵਿਲਾਸਿਤਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਰਸਬੀਜਾਢ੍ਯਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦ੍ਵਯਸ਼ੇਭਿਤਃ ॥ ੨੩੪ ॥

ਸਪ੍ਤਦਸ਼ਾਕ੍ਸ਼ਰੀਸ਼ੈਵਤਤ੍ਤ੍ਵਵਿਮਰ੍ਸ਼ਿਨੀਯੁਤਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਸ਼ੋਭਿਤਃ ॥ ੨੩੫ ॥

ਰਦਨਾਕ੍ਸ਼ਰਸਂਸ਼ੋਭਿਗਣਪੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਮਨ੍ਤ੍ਰਕਃ ।
ਗਿਰਿਵ੍ਯਾਹਤਿਵਰ੍ਣਾਤ੍ਮਗਣਪੋਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਰਾਜਕਃ ॥ ੨੩੬ ॥

ਹਂਸਤ੍ਰਯਸਮਾਰੁਢੋ ਰਸਾਵਾਣੀਸਮਰ੍ਪਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੀਵਿਦ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਢ੍ਯ ਆਤ੍ਮਕਪਦਸਂਯੁਤਃ ॥ ੨੩੭ ॥

ਸ਼੍ਰੀਚਰ੍ਯਾਨਨ੍ਦਨਾਥਾਢ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਮਹਾਪਾਦੁਕਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਪੂਜਯਾਮਿਪਦਪ੍ਰੀਤੋ ਨਮਃਪਦਸਮਾਪਿਤਃ ॥ ੨੩੮ ॥

ਗੁਰੁਮੁਖੈਕਸਂਵੇਦ੍ਯੋ ਗੁਰੁਮਣ੍ਡਲਪੂਜਿਤਃ ।
ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਗੁਰੁਸਮਾਰਬ੍ਧਸ਼ਿਵਾਨ੍ਤਗੁਰੁਸੇਵਿਤਃ ॥ ੨੩੯ ॥

ਸਮਾਰਾਧ੍ਯਪਦਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵੋ ਗੁਰੁਭਿਃ ਕੁਲਰੂਪਿਭਿਃ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਵਤਾਰਗੁਰੁਭਿਃ ਸਮ੍ਪੂਜਿਤਪਦਦ੍ਵਯਃ ॥ ੨੪੦ ॥

ਪਰੌਘੀਯਗੁਰੁਪ੍ਰੀਤੋ ਦਿਵ੍ਯੌਘਗੁਰੁਪੂਜਿਤਃ ।
ਸਿਦ੍ਧੌਘਦੇਸ਼ਿਕਾਰਾਧ੍ਯੋ ਮਾਨਵੌਘਨਿਸ਼ੇਵਿਤਃ ॥ ੨੪੧ ॥

ਗੁਰੁਤ੍ਰਯਸਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਗੁਰੁਸ਼ਟ੍ਕਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀਕ੍ਰਮਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋऽਸ਼ੀਤ੍ਯੁਤ੍ਤਰਸ਼ਤਾਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੪੨ ॥

ਕ੍ਸ਼ਿਤ੍ਯਾਦਿਰਸ਼੍ਮਿਸਨ੍ਨਿਸ਼੍ਠੋ ਲਙ੍ਘਿਤਾਖਿਲਰਸ਼੍ਮਿਕਃ ।
ਸ਼ਡਨ੍ਵਯਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੇਸ਼ਿਕਾਨ੍ਵਯਰਕ੍ਸ਼ਿਤਃ ॥ ੨੪੩ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼੍ਰੁਤਿਸ਼ਿਰੋਨਿਸ਼੍ਠਪਾਦੁਕਾਦ੍ਵਯਵੈਭਵਃ ।
ਪਰਾਕਾਮਕਲਾਰੂਪਃ ਸ਼ਿਵੋਹਮ੍ਭਾਵਨਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੨੪੪ ॥

ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤ੍ਯਾਖ੍ਯਪਰਾਹਂਯੁਕ੍ ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾਨਿਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਸਂਵਿਦ੍ਬਿਨ੍ਦੁਸਮਾਖ੍ਯਾਤੋऽਪਰਾਕਾਮਕਲਾਮਯਃ ॥ ੨੪੫ ॥

ਮਾਯਾਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਰ੍ਵੇਸ਼ੋ ਮਹਾਬਿਨ੍ਦੁਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਗੁਣੋਪੇਤਃ ਸਰ੍ਜਨਾਦਿਕ੍ਰਿਯਾਨ੍ਵਿਤਃ ॥ ੨੪੬ ॥

ਮਾਯਾਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਚੈਤਨ੍ਯੋऽਗਣ੍ਯਰੂਪਵਿਲਾਸਕਃ ।
ਮਿਸ਼੍ਰਕਾਮਕਲਾਰੂਪੋऽਗ੍ਨੀਸ਼ੋਮੀਯਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੨੪੭ ॥

ਮਿਸ਼੍ਰਬਿਨ੍ਦੁਸਮਾਖ੍ਯਾਕੋ ਜੀਵਵਨ੍ਦਸਮਾਸ਼੍ਰਿਤਃ ।
ਕਾਮਕਲਾਤ੍ਰਯਾਵਿਸ਼੍ਟੋ ਬਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਯਵਿਲਾਸਿਤਃ ॥ ੨੪੮ ॥

ਕਾਮਕਲਾਤ੍ਰਯਧ੍ਯਾਨਸਰ੍ਵਬਨ੍ਧਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਤ੍ਰਯੈਕਤਾਧ੍ਯਾਨਵਿਕਲੇਬਰਮੁਕ੍ਤਿਦਃ ॥ ੨੪੯ ॥

ਮਹਾਯਜਨਸਮ੍ਪ੍ਰੀਤੋ ਵੀਰਚਰ੍ਯਾਧਰਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਅਨ੍ਤਰ੍ਯਾਗਕ੍ਰਮਾਰਾਧ੍ਯੋ ਬਹਿਰ੍ਯਾਗਪੁਰਸ੍ਕਤਃ ॥ ੨੫੦ ॥

ਆਤ੍ਮਯਾਗਸਮਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਵਿਸ਼੍ਵਨਿਯਾਮਕਃ ।
ਮਾਤਕਾਦਸ਼ਕਨ੍ਯਾਸਦੇਵਤਾਭਾਵਸਿਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੨੫੧ ॥

ਪ੍ਰਪਞ੍ਚਯਾਗਨ੍ਯਾਸੇਨ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਤ੍ਵਦਾਯਕਃ ।
ਲਘੁਸ਼ੋਢਾਮਹਾਸ਼ੋਢਾਨ੍ਯਾਸਦ੍ਵਯਸਮਰ੍ਚਿਤਃ ॥ ੨੫੨ ॥

ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਤ੍ਰਿਵਿਧਨ੍ਯਾਸਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਰਸ਼੍ਮਿਮਾਲਾਮਹਾਨ੍ਯਾਸਵਜ੍ਰਵਰ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੨੫੩ ॥

ਹਂਸਪਰਮਹਂਸਾਖ੍ਯਨ੍ਯਾਸਦ੍ਵਯਵਿਭਾਵਿਤਃ ।
ਮਹਾਪਦਾਵਨੀਨ੍ਯਾਸਕਲਾਸ਼ਤਾਧਿਕਾਸ਼੍ਟਕਃ ॥ ੨੫੪ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪੂਜਨਪ੍ਰੀਤਃ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਪੂਜਕਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਨਵਾਵਤਿਮਹਾਯਜ੍ਞਸਂਰਕ੍ਸ਼ਣਧੁਰਨ੍ਧਰਃ ॥ ੨੫੫ ॥

ਲਮ੍ਬੋਦਰਮਹਾਰੂਪੋ ਭੈਰਵੀਭੈਰਵਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਉਤ੍ਕਸ਼੍ਟਸ਼ਿਸ਼੍ਟਸਦ੍ਵਸ੍ਤੁ ਪਰਸਂਵਿਤ੍ਤਿਰੂਪਕਃ ॥ ੨੫੬ ॥

ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਕਰਂ ਕਰ੍ਮ ਜੀਵਯਾਤ੍ਰਾਵਿਧਾਯਕਃ ।
ਸਚ੍ਚਿਤ੍ਸੁਖਂ ਨਾਮ ਰੂਪਮਧਿਸ਼੍ਠਾਨਾਤ੍ਮਕਃ ਪਰਃ ॥ ੨੫੭ ॥

ਆਰੋਪਿਤਜਗਜ੍ਜਾਤਂ ਮਿਥ੍ਯਾਜ੍ਞਾਨਮਮਙ੍ਗਲਮ੍ ।
ਅਕਾਰਾਦਿਕ੍ਸ਼ਕਾਰਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਬ੍ਦਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਵਰੂਪਕਃ ॥ ੨੫੮ ॥

ਪਰਾਵਾਗ੍ ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਰੂਪੀ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤੀ ਸ੍ਫੋਟਰੂਪਧਕ੍ ।
ਮਧ੍ਯਮਾ ਚਿਨ੍ਤਨਾਰੂਪੋ ਵੈਖਰੀ ਸ੍ਥੂਲਵਾਚਕਃ ॥ ੨੫੯ ॥

ਧ੍ਵਨਿਰੂਪੋ ਵਰ੍ਣਰੂਪੀ ਸਰ੍ਵਭਾਸ਼ਾਤ੍ਮਕੋऽਪਰਃ ।
ਮੂਲਾਧਾਰਗਤਃ ਸੁਪ੍ਤਃ ਸ੍ਵਾਧਿਸ਼੍ਠਾਨੇ ਪ੍ਰਪੂਜਿਤਃ ॥ ੨੬੦ ॥

ਮਣਿਪੂਰਕਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋऽਨਾਹਤਾਮ੍ਬੁਜਮਧ੍ਯਗਃ ।
ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਿਪਙ੍ਕਜੋਲ੍ਲਾਸ ਆਜ੍ਞਾਚਕ੍ਰਾਬ੍ਜਵਾਸਕਃ ॥ ੨੬੧ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਰਾਮ੍ਬੁਜਾਰੂਢਃ ਸ਼ਿਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯੈਕ੍ਯਰੂਪਕਃ ।
ਮੂਲਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਰੂਪੋ ਮਹਾਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀਮਯਃ ॥ ੨੬੨ ॥

ਸ਼ੋਡਸ਼ਾਨ੍ਤਮਹਾਸ੍ਥਾਨੋऽਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਾਭਿਧਮਹਾਸ੍ਥਿਤਿਃ ।
ਇਦਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਸੁਤਾਦ੍ਯਸ਼੍ਟਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਵਨ੍ਦਪ੍ਰਵਰ੍ਧਕਮ੍ ॥ ੨੬੩ ॥

ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਧ੍ਯਾਤ੍ਵਦੋਸ਼ਘ੍ਨਂ ਸਤ੍ਸਨ੍ਤਾਨਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਵਰਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨਂ ਦੀਰ੍ਘਾਯੁਸ਼੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਕਮ੍ ॥ ੨੬੪ ॥

ਧਰ੍ਮਮਰ੍ਥਂ ਕਾਮਮੋਕ੍ਸ਼ੌ ਝਟਿਤੀਦਂ ਪ੍ਰਦਾਸ੍ਯਤਿ ।
ਨਿਸ਼੍ਕਾਮੋ ਵਾ ਸਕਾਮੋ ਵਾ ਸਰ੍ਵ ਏਤਤ੍ਪ੍ਰਸਾਧਯੇਤ੍ ॥ ੨੬੫ ॥

ਇਤਿ ਉਡ੍ਡਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਨਪਟਲੇ
ਗੁਹ੍ਯਨਾਮ ਉਚ੍ਛਿਸ਼੍ਟਗਣੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top