Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in English

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ sriguhyanamaucchistaganesanasahasranama stotram ॥

asya sriguhyanamasahasrakhyaganesanasahasranamastotramalamahamantrasya
ganakah rsih, gayatri cchandah ucchistamahaganesano devata Om bijam,
svaha saktih gam kilakam ॥

srimaducchistamahaganesanaprasadasiddhyarthe parayane viniyogah ॥

Om hastimukhaya angusthabhyam namah hrdayaya namah ।
lambodaraya tarjanibhyam namah sirase svaha ।
ucchistamahatmane madhyamabhyam namah sikhayai vasat ।
am krom hrim klim hrim hum ghe ghe anamikabhyam namah kavacaya hum ।
ucchistaya kanisthikabhyam namah netratrayaya vausat ।
svaha karatalakaraprsthabhyam namah astraya phat ।
bhurbhuvah suvaromiti digbandhah ॥

dhyanam-
saracapagunankusan svahastaih dadhatam raktasaroruhe nisannam ।
vigatambarajayaya pravrttam surate santatamasraye ganesam ॥

saran dhanuh pasasrni svahastaih dadhanamaraktasaroruhastham ।
vivastrapatnyam suratapravrttam ucchistamambasutamasraye’ham ॥

lam prthivyatmane gandham kalpayami namah ।
ham akasatmane puspani kalpayami namah ।
yam vayvatmane dhupam kalpayami namah ।
ram agnyatmane dipam kalpayami namah ।
vam amrtatmane’mrtam mahanaivedyam kalpayami namah ।

॥ srih ॥

mahaganadhinathakhyo’stavimsatyaksaratmakah ।
tarasrisaktikandarpabhusmrtibindusamyutah ॥ 1 ॥

nentaganapatiprokto varavaradasamyutah ।
sarvajanadvitiyanta adityasivasamyutah ॥ 2 ॥

vasamanayasamyukto vahnijayasamarpitah ।
ganakamunisandrsto nicrdgayatrabhasitah ॥ 3 ॥

suradivandyapadabjo manurajavijrmbhitah ।
iksusagaramadhyastho ratnadvipasya madhyagah ॥ 4 ॥

tarangamalikadhautasitataramalalayah ।
kalpapadapasamsobhimanibhumivirajitah ॥ 5 ॥

mrduvatasamanitadivyagandhanisevitah ।
nanakusumasankirnah paksivrndaravapriyah ॥ 6 ॥

yugapadrtusatkena samsevitapadadvayah ।
navaratnasamaviddhasimhasanasamasthitah ॥ 7 ॥

japapuspatiskariraktakantisamujjvalah ।
vallabhaslistavamanga ekadasakaranvitah ॥ 8 ॥

ratnakumbhadhyasundagro bijapuri gadadharah ।
iksucapadharah suli cakrapanih sarojabhrt ॥ 9 ॥

pasi dhrtotpalah salimañjaribhrt svadantabhrt ।
pañcavaranacakresah sadamnayaprapujitah ॥ 10 ॥

mulamantradhyapujankah sadangaparivaritah ।
paraughapujanatusto divyaughadinisevitah ॥ 11 ॥

srisripatisantusto girijatatpatipriyah ।
ratimanmathasamprito mahivarahapujitah ॥ 12 ॥

rddhyamodaprapujakah samrddhitatpatipriyah ।
kantisumukhasuprito madanavatikadurmukhah ॥ 13 ॥

madadravavighnapujyo dravinivighnakartrkah ।
vasudharasankhapujyo vasumatikapadmakah ॥ 14 ॥

brahmipriya isvarisah kaumarisevitanghrikah ।
vaisnavyarcitapaddvandvo varahisevitanghrikah ॥ 15 ॥

idranipujitasrikascamundasritapadukah ।
mahalaksmimahamatrsampujitapadadvayah ॥ 16 ॥

airavatasamarudhavajrahastendrapujitah ।
ajopari samarudhasaktihastagnisevitah ॥ 17 ॥

mahisarudhadandadhyayamadevaprapujitah ।
nararohikhadgahastanirrtyasritapadukah ॥ 18 ॥

makaravahanarudhapasadhyavarunarcitah ।
ruroruparisantisthaddhvajadhyasvasanarcitah ॥ 19 ॥

asvavahanasankhadhyasomadevaprapujitah ।
vrsabhavahanarudhatrisuladhyesasevitah ॥ 20 ॥

pañcavaranapujodyatkarunyakulamanasah ।
pañcavrtinamasyakabhaktavañchaprapuranah ॥ 21 ॥

ekamurtirastamurtih pañcasanmurtibhedakah ।
brahmacarisamakhyakah patnisamyutamurtikah ॥ 22 ॥

nagnapatnisamaslistah suratanandatundilah ।
sumabaneksukodandapasankusavarayudhah ॥ 23 ॥

kaminicumbanayuktasadalinganatatparah ।
andakarnakapolakhyatristhanamadavarirat ॥ 24 ॥

madapolubdhamadhupairvicumbitakapolakah ।
kamukah kaminikantah kantadharamadhuvratah ॥ 25 ॥

kaminihrdayakarsi vasagananisevitah ।
airavatadidinnagamithunastakapujitah ॥ 26 ॥

sada jayasrito’sranto nagnopasakapujitah ।
mamsasi varunimatto matsyabhun maithunapriyah ॥ 27 ॥

mudrasaptakasamprito mapañcakanisevitah ।
pañcangaragasupritah srngararasalampatah ॥ 28 ॥

karpuravitisaugandhyakallolitakakuptatah ।
upasakavaristhasyavitya maukyanirasakah ॥ 29 ॥

yonyahitasusundako yonilalanalalasah ।
bhagamodasamasvasi bhagacumbanalampatah ॥ 30 ॥

kantakucasamalingisundamanditavigrahah ।
ucchistakhyaganesana ucchistasvadisiddhidah ॥ 31 ॥

ucchistapujanarata ucchistajapasiddhidah ।
ucchistahomasamprita ucchistavratadharakah ॥ 32 ॥

ucchistatarpanaprita ucchistamarjane ratah ।
ucchistabrahmanakulasantarpanasusadhitah ॥ 33 ॥

ucchistavighnarajendra ucchistavastupujitah ।
ucchistamantrasañjapisarvasiddhiprakasakah ॥ 34 ॥

ucchistopacararata ucchistopastisiddhidah ।
madiranandasantosi sadamatto madoddhatah ॥ 35 ॥

madhurasi madhudrikto madhupanaparayanah ।
madhusnanaparamodo madhuryaikarasasrayah ॥ 36 ॥

madirasindhusambhutah sudhamajjanatatparah ।
madirambudhisamsthayi madiramajjane ratah ॥ 37 ॥

madiratarpanaprito madiramarjanadrtah ।
madiramodasantosi madiramodalolupah ॥ 38 ॥

kadambarirasonmattah kadambaripriyasritah ।
draksarasasamahladi draksarasamadolvanah ॥ 39 ॥

varunimadaghurnambo varunimadavihvalah ।
narikelarasasvadi narikelamadhupriyah ॥ 40 ॥

talaphalarasonmatto talamadyaparayanah ।
panasamadyasupritah kadalimadyapanakah ॥ 41 ॥

dadimirasasamprito gaudapanakalampatah ।
pauspipanasadamattah pauspikarandamanditah ॥ 42 ॥

yuvatisuratasakto yuvaitimanite ratah ।
modapramodakrtsango bhairavanandavatsalah ॥ 43 ॥

suklasevyah suklatustah suklasiddhivarapradah ।
sukladhatumahah pujya ojassaktiprakasanah ॥ 44 ॥

sukradimantrikairdhuryairardharatraprapujitah ।
muktakaccho muktakeso nagnakantasamasritah ॥ 45 ॥

tambulacarvanayuktah karpuravitikamadah ।
kantacarvitatambularasasvadanalampatah ॥ 46 ॥

visesatah kaliyuge siddhidah surapadapah ।
mahapadmadikharvantanidhipauskalyaposakah ॥ 47 ॥

svalpayasasusampritah kalau turnaphalapradah ।
pitrkananasamsthayi pitrkananasiddhidah ॥ 48 ॥

macipatrasamaradhyo brhatipatratositah ।
durvayugmanamasyako dhutturadalapujitah ॥ 49 ॥

visnukrantasaparyako gandalipatrasevitah ।
arkapatrasusamradhyo’rjunapatrakapujitah ॥ 50 ॥

nanapatrasusamprito nanapuspasusevitah ।
sahasrarcanapujayam sahasrakamalapriyah ॥ 51 ॥

punnagapuspasamprito mandarakusumapriyah ।
bakulapuspasantusto dhutturasumasekharah ॥ 52 ॥

rasalapuspasamsobhi ketakipuspasupriyah ।
parijataprasunadhyo madhavikundatositah ॥ 53 ॥

samyalankarasuprito mrnalapatalipriyah ।
laksapankajapujayamanimadiprasadhakah ॥ 54 ॥

samhitapadapathadighanantajñanadayakah ।
astavadhanasandhayi satavadhanaposakah ॥ 55 ॥

sahasrikavadhanasriparipatipravardhanah ।
manascintitavijñata manasa cintitapradah ॥ 56 ॥

bhaktatranavyagracittah smrtimatrabhayapradah ।
smrtimatrakhilatrata sadhakestadatallajah ॥ 57 ॥

svasadhakavipaksacchid vipaksajanabhaksakah ।
vyadhihanta vyathahanta mahavyadhivinasanah ॥ 58 ॥

paittikartiprasamanah slaismikasya vinasakah ।
vatikajvaravidhvamsi sulagulmadinasanah ॥ 59 ॥

netrarogaprasamano nityajvaravinasanah ।
kasadivyadhisamharta sarvajvaravinasanah ॥ 60 ॥

adhihanta tamohanta sarvapadvinivarakah ।
dhanadayi yasodayi jñanadayi suradrumah ॥ 61 ॥

kalyatvadayakascintamanirayusyadayakah ।
parakayapravesadiyogasiddhividhayakah ॥ 62 ॥

mahadhanitvasandhata dharadhisatvadayakah ।
tapatrayagnisantaptasamahladanakaumudi ॥ 63 ॥

janmavyadhijaramrtyumahavyadhivinasakah ।
samsarakananacchetta brahmavidyaprakasakah ॥ 64 ॥

samsarabhayavidhvamsiparakamakalavapuh ।
ucchistakhyaganadhiso vamacaranapujitah ॥ 65 ॥

navaksarimantrarajo dasavarnakamantrarat ।
ekadasaksarirupah saptavimsativarnakah ॥ 66 ॥

sattrimsadarnasampujyo balimantraprapujitah ।
dvadasaksarasannistha ekonavimsatistadah ॥ 67 ॥

saptavarnadhikatrimsadarnamantrasvarupakah ।
dvatrimsadaksararudho’daksinacarasevitah ॥ 68 ॥

pañcavrtikayantroddhavarivasyavidhipriyah ।
navavarnadimantraughasamprapujitapadukah ॥ 69 ॥

paraughiyaguruvyuhasantarpanasusadhitah ।
mahatpadasamayuktapadukapujanapriyah ॥ 70 ॥

daksinabhimukhesasya pujanena varapradah ।
divyavrndasiddhavrndamanavaughanisevitah ॥ 71 ॥

trivaram mulamantrena binducakre sutarpitah ।
sadangadevatapujyah sanmukhamnayarajitah ॥ 72 ॥

tusarasamasobhakahrdayambanamaskrtah ।
sphatikasmasamanasrisirodevinisevitah ॥ 73 ॥

syamasobhasamujjrmbhisikhadeviprapujitah ।
indranilamanicchayakavacambaparivrtah ॥ 74 ॥

krsnavarnasusobhisrinetramatrsamavrtah ।
arunyaughanadimajjadastrambasevitanghrikah ॥ 75 ॥

vasudalabjamulesu saktyastakasamanvitah ।
vidyapujyo visvadhatribhogadarcitapadukah ॥ 76 ॥

vighnanasikaya pujyo nidhipradaparivrtah ।
papaghnikapujyapadah punyadevinisevitah ॥ 77 ॥

anvarthanamasamrajisasiprabhaprapujitah ।
dalastakasya madhyesu siddhyastakaparivrtah ॥ 78 ॥

animnipujitapado mahimnyarcitapadukah ।
laghinmicintitapado garimnipujitanghrikah ॥ 79 ॥

isitvarcitadevendro vasitvarcitavaibhavah ।
prakamyadevisampritah praptisiddhiprapujitah ॥ 80 ॥

bahyastadalarajive vakratundadirupakah ।
vakratunda ekadamstro mahodaro gajananah ॥ 81 ॥

lambodarakhyo vikato vighnarad dhumravarnakah ।
bahirastadalagresu brahmyadimatrsevitah ॥ 82 ॥

mrgacarmavrtasvarnakantibrahmisamavrtah ।
nrkapaladisambibhraccandragauramahesikah ॥ 83 ॥

indragoparunacchayakaumarivandyapadukah ।
nilameghasamacchayavaisnavisupariskrtah ॥ 84 ॥

añjanadrisamanasrivarahiparyalankrtah ।
indranilaprabhapuñjalasadindranikayutah ॥ 85 ॥

sonavarnasamullasicamundarcitapadukah ।
svarnakantitiraskarimahalaksminisevitah ॥ 86 ॥

airavatadivajradidevendradiprapujitah ।
pañcavrtinamasyayamanimadiprakasakah ॥ 87 ॥

sanguptavidyah sanguptavarivasyavidhipriyah ।
vamacaranasupritah ksiprasantustamanasah ॥ 88 ॥

konkacalasirovarti konkacalajanapriyah ।
konkambudajalasvadi kaveritiravasakah ॥ 89 ॥

jahnavimajjanasaktah kalindimajjane ratah ।
sonabhadrajalodbhutah sonapasanarupakah ॥ 90 ॥

sarayyapahpravahasthah narmadavarivasakah ।
kausikijalasamvasascandrabhagambunisthitah ॥ 91 ॥

tamraparnitatasthayi mahasarasvatapradah ।
mahanaditatavaso brahmaputrambuvasakah ॥ 92 ॥

tamasatamaakaro mahatamo’paharakah ।
ksirapagatiravasi ksiranirapravardhakah ॥ 93 ॥

kamakotipithavasi sankararcitapadukah ।
rsyasrngapurasthayi suresarcitavaibhavah ॥ 94 ॥

dvarakapithasamvasi padmapadarcitanghrikah ।
jagannathapurasthayi totakacaryasevitah ॥ 95 ॥

jyotirmathalayasthayi hastamalakapujitah ।
vidyabhogayasomoksayogalingapratisthitah ॥ 96 ॥

pañcalingapratisthayi dvadasalingasamsthitah ।
kolacalapurasthayi kamesinagaresvarah ॥ 97 ॥

jvalamukhimukhasthayi srisailakrtavasakah ।
lankesvarah kumarisah kasiso mathuresvarah ॥ 98 ॥

malayadrisirovasi malayanilasevitah ।
sonadrisikhararudhah sonadrisapriyankarah ॥ 99 ॥

jambuvanantamadhyastho valmikapuramadhyagah ।
pañcasatpithanilayo pañcasadaksaratmakah ॥ 100 ॥

astottarasataksetro’stottarasatapujitah ।
ratnasailakrtavasah suddhajñanapradayakah ॥ 101 ॥

satakumbhagiristhayi satakumbhodarasthitah ।
gomayapratimavistah svetarkatanupujitah ॥ 102 ॥

haridrabimbasuprito nimbabimbasupujitah ।
asvatthamulasamsthayi vatavrksadharasthitah ॥ 103 ॥

nimbavrksasya mulasthah pratigramadhidaivatam ।
asvatthanimbasamyoge priyalingitamurtikah ॥ 104 ॥

gambijarupa ekarno ganadhyakso ganadhipah ।
glaimbijakhyo ganesano gonkara ekavarnakah ॥ 105 ॥

virirupo vighnahanta drstadrstaphalapradah ।
patnivarangasatpanih sindurabhah kapalabhrt ॥। 106 ॥

laksmiganeso hemabha ekonatrimsadaksarah ।
vamangavistalaksmiko mahasripravidhayakah ॥ 107 ॥

tryaksarah saktiganapah sarvasiddhiprapurakah ।
caturaksarasaktiso hemacchayastrinetrakah ॥ 108 ॥

ksipraprasadapanktyarno raktabhah kalpavallibhrt ।
pañcavaktrah simhavaho herambascaturarnakah ॥ 109 ॥

subrahmanyaganesano dhatvarnah sarvakamadah ।
arunabhatanusrikah kukkutodyatkaranvitah ॥ 110 ॥

astavimsativarnatmamantrarajasupujitah ।
gandharvasiddhasamsevyo vyaghradvipadibhikarah ॥ 111 ॥

mantrasastramahodanvatsamudyatakalanidhih ।
janasambadhasammohi navadravyavisesakah ॥ 112 ॥

kamanabhedasamsiddhavividhadhyanabhedakah ।
caturavrttisantrptiprito’bhistasamarpakah ॥ 113 ॥

candracandanakasmirakasturijalatarpitah ।
sundagrajalasantrptikaivalyaphaladayakah ॥ 114 ॥

sirahkrtapayastrptisarvasampadvidhayakah ।
guhyadesamadhudravyasantrptya kamadayakah ॥ 115 ॥

netradvayamadhudravyatrptyakrstividhayakah ।
prsthadesaghrtadravyatrptibhupavasankarah ॥ 116 ॥

erandatailasantrptirandakarsakanabhikah ।
uruyugmakatailiyatarpanatipramoditah ॥ 117 ॥

pritipravardhakamsiyapayah payahpratarpanah ।
dharmavardhakatundiyadravyatrayasutarpanah ॥ 118 ॥

astadravyahutiprito vividhadravyahomakah ।
brahmamuhurtanispannahomakarmaprasaditah ॥ 119 ॥

madhudravyakahomena svarnasamrddhivardhakah ।
godugdhakrtahomena gosamrddhividhayakah ॥ 120 ॥

ajyahutihomena laksmilasavilasakah ।
sarkarahutihomena kasthastakayasahpradah ॥ 121 ॥

dadhidravyakahomena sarvasampattidayakah ।
salyannakrtahomenannasamrddhivitarakah ॥ 122 ॥

satandulatilahutya dravyakadambapurakah ।
lajahutikahomena digantavyapikirtidah ॥ 123 ॥

jatiprasunahomena medhaprajñaprakasakah ।
durvatrikiyahomena purnayuhpratipadakah ॥ 124 ॥

supitasumahomena vairibhupatisiksakah ।
vibhitakasamiddhomaih stambhoccatanasiddhidah ॥ 125 ॥

apamargasamiddhomaih panyayosavasankarah ।
erandakasamiddhomaih randasanghavasankarah ॥ 126 ॥

nimbadrudalahomena vidvesanavidhayakah ।
ghrtaktadaugdhasalyannahomairistaphalapradah ॥ 127 ॥

tiladicaturahutya sarvapranivasankarah ।
nanadravyasamiddhomairakarsanadisiddhidah ॥ 128 ॥

trailokyamohano vighnastryadhikatrimsadarnakah ।
dvadasaksarasaktisah patnivarangahastakah ॥ 129 ॥

muktacandraughadiptabho virivighnesapaddhatih ।
ekadasaksarimantraullasi bhogaganadhipah ॥ 130 ॥

dvatrimsadarnasamyukto haridraganapo mahan ।
jagattrayahito bhogamoksadah kavitakarah ॥ 131 ॥

sadarnah papavidhvamsi sarvasaubhagyadayakah ।
vakratundabhidhah sriman bhajatam kamado manih ॥ 132 ॥

megholkadimahamantrah sarvavasyaphalapradah ।
atharvanikamantratma rayasposadimantrarat ॥ 133 ॥

vakratundesagayatripratipaditavaibhavah ।
pindamantradimalantasarvamantraughavigrahah ॥ 134 ॥

sañjaptihomasantrptisekabhojanasadhitah ।
pañcangakapurascaryo’rnalaksajapasadhitah ॥ 135 ॥

kotyavrttikasañjaptisiddhisvaratvadayakah ।
krsnastamisamarabdhamasenaikena sadhitah ॥ 136 ॥

matrkaya putikrtya masenaikena sadhitah ।
bhutalipya putikrtya masenaikena sadhitah ॥ 137 ॥

trisastyaksarasamyuktamatrkaputasiddhidah ।
krsnastamisamarabdhadinasaptakasiddhidah ॥ 138 ॥

arkedugrahakalinajapajjhatitisiddhidah ।
nisatrikalapujakamasenaikena siddhidah ॥ 139 ॥

mantrarnausadhinispannagutikabhih susiddhidah ।
suryodayasamarambhadinenaikena sadhitah ॥ 140 ॥

sahasrarambujarudhadesikasmrtisiddhidah ।
sivohambhavanasiddhasarvasiddhivilasakah ॥ 141 ॥

parakamakaladhyanasiddhisvaratvadayakah ।
akaro’griyapujako’mrtanandadayakah ॥ 142 ॥

ananto’nantavataresvanantaphaladayakah ।
astangapatasamprito’stavidhabhaithunapriyah ॥ 143 ॥

astapuspasamaradhyo’stadhyayijñanadayakah ।
arabdhakarmanirvighnapurayita”ksapatikah ॥ 144 ॥

indragopasamanasririksubhaksanalalasah ।
inkaravarnasambuddhaparakamakalatmakah ॥ 145 ॥

isanaputra isana isanatrayamarjakah ।
uddanda ugra udagra underakabalipriyah ॥ 146 ॥

urjasvanusmalamada uhapohadurasadah ।
rjucittaikasulabha rnatrayavimocakah ॥ 147 ॥

rgarthavetta ṝkara ṝkaraksararupadhrk ।
ḷvarnarupo ḹvarno ḹkaraksarapujitah ॥ 148 ॥

edhitakhilabhaktasriredhitakhilasamsrayah ।
ekararupa aikara aimputitasmrtindukah ॥ 149 ॥

onkaravacya onkara onkaraksararupadhrk ।
aunkaradhyagabhuyukta aumpurvayuggakarakah ॥ 150 ॥

amsamsibhavasandrstosamsibhavavivarjitah ।
ah karantasamastackavarnamandalapujitah ॥ 151 ॥

katrtiyavisargadhyah katrtiyarnakevalah ।
karpuratilakodbhasilalatordhvapradesakah ॥ 152 ॥

khalvatabhumisamraksi khalvatabuddhibhesajam ।
khatvangayudhasamyuktah khadgodyatakaranvitah ॥ 153 ॥

khanditakhiladurbhiksah khanilaksmipradarsakah ।
khadiradhikasaradhyah khalikrtavipaksakah ॥ 154 ॥

gandharvavidyacaturo gandharvanikarapriyah ।
ghapurvabijasannistho ghoraghargharabrmhitah ॥ 155 ॥

ghantaninadasantusto gharno ghanagamapriyah ।
carturvedesu sangitascaturthavedanisthitah ॥ 156 ॥

caturdasasamyuktacaturyuktacatussatah ।
caturthipujanapritascaturatma caturgatih ॥ 157 ॥

caturthitithisambhutascaturvargaphalapradah ।
chatricchadmacchalaschandovapuschandavatarakah ॥ 158 ॥

jagadbandhurjaganmata jagadraksi jaganmayah ।
jagadyonirjagadrupo jagadatma jagannidhih ॥ 159 ॥

jaramaranavidhvamsi jagadanandadayakah ।
jagudanukrticchayo jagradadiprakasakah ॥ 160 ॥

jambunadasamacchayo japasampritamanasah ।
japayogasusamvedyo japatatparasiddhidah ॥ 161 ॥

japakusumasankaso jatipujakavakpradah ।
jayantidinasuprito jayantipujitanghrikah ॥ 162 ॥

jagadbhanatiraskari jagadbhanatirohitah ।
jagadrupamahamayadhisthanacinmayatmakah ॥ 163 ॥

jhañjhanilasamasvasi jhillikasamakantikah ।
jhalajhjhalasusamsobhisurpakrtidvikarnakah ॥ 164 ॥

tankakarmavinabhavasvayambhutakalevarah ।
thakkurasthakkuraradhyasthakkurakrtisobhitah ॥ 165 ॥

dindimasvanasamvadi damarupriyaputrakah ।
dhakkavadanasantusto dhundirajavinayakah ॥ 166 ॥

tundilastundilavapustapanastaparosaha ।
tarakabrahmasamsthanastaranayakasekharah ॥ 167 ॥

tarunyadhyavadhusangi tattvavetta trikalavit ।
sthulah sthulakarah stheyah sthitikarta sthitipradah ॥ 168 ॥

sthanuh sthirah sthalesayi sthandilakulapujitah ।
duhkhahanta duhkhadayi durbhiksadivinasakah ॥ 169 ॥

dhanadhanyaprado dhyeyo dhyanastimitalocanah ।
dhiro dhirdhiradhirdhuryo dhurinatvapradayakah ॥ 170 ॥

dhyanayogaikasandrsto dhyanayogaikalampatah ।
narayanapriyo namyo naranarijanasrayah ॥ 171 ॥

nagnapujanasantusto nagnanilasamavrtah ।
nirañjano niradharo nirlepo niravagrahah ॥ 172 ॥

nisithininamasyako nisithinijapapriyah ।
namaparayanaprito namarupaprakasakah ॥ 173 ॥

puranapurusah pratassandhyarunavapuhprabhah ।
phullapuspasamuhasrisambhusitasumastakah ॥ 174 ॥

phalgunanujapujakah phetkaratantravarnitah ।
brahmanadisamaradhyo balapujyo balapradah ॥ 175 ॥

banarcitapadadvandvo balakelikutuhalah ।
bhavanihrdayanandi bhavagamyo bhavatmajah ॥ 176 ॥

bhaveso bhavyarupadhyo bhargaveso bhrgoh sutah ।
bhavyo bhavyakalayukto bhavanavasatatparah ॥ 177 ॥

bhagavan bhaktisulabho bhayahanta bhayapradah ।
mayavi manado mani manobhimanasodhakah ॥ 178 ॥

mahahavodyatakrido mandahasamanoharah ।
manasvi manavidhvamsi madalalasamanasah ॥ 179 ॥

yasasvi yasaasamsi yajñiko yajñikapriyah ।
rajarajesvaro raja ramo ramanalampatah ॥ 180 ॥

rasarajasamasvadi rasarajaikapujitah ।
laksmivan laksmasampanno laksyo laksanasamyutah ॥ 181 ॥

laksyalaksanabhavastho layayogavibhavitah ।
virasanasamasino viravandyo varenyadah ॥ 182 ॥

vividharthajñanadata vedavedantavittamah ।
sikhivahasamarudhah sikhivahananathitah ॥ 183 ॥

srividyopasanapritah srividyamantravigrahah ।
sadadharakramapritah sadamnayesu samsthitah ॥ 184 ॥

saddarsaniparadrsva sadadhvatitarupakah ।
sadurmivrndavidhvamsi satkonamadhyavindugah ॥ 185 ॥

sattrimsattattvasannisthah satkarmasanghasiddhidah ।
sadvairivargavidhvamsivighnesvaragajananah ॥ 186 ॥

sattajñanadirupadhyah sahasadbhutakhelanah ।
sarparupadharahsamvit samsarambudhitarakah ॥ 187 ॥

sarpasanghasamaslistah sarpakundalitodarah ।
saptavimsatirkpujyah svahayunmantravigrahah ॥ 188 ॥

sarvakarmasamarambhasampujitapadadvayah ।
svayambhuh satyasankalpah svayamprakasamurtikah ॥ 189 ॥

svayambhulingasamsthayi svayambhulingapujitah ।
havyo hutapriyo hota hutabhug havanapriyah ॥ 190 ॥

haralalanasantusto halahalasiputrakah ।
hrinkararupo hunkaro hahakarasamakulah ॥ 191 ॥

himacalasutasunurhemabhasvaradehakah ।
himacalasikharudho himadhamasamadyutih ॥ 192 ॥

ksobhahanta ksudhahanta ksainyahanta ksamapradah ।
ksamadhari ksamayuktah ksapakaranibhah ksami ॥ 193 ॥

kakaradiksakarantasarvahalkaprapujitah ।
akaradiksakarantavarnamalavijrmbhitah ॥ 194 ॥

akaradiksakarantamahasarasvatimayah ।
sthulatamasariradhyah karukarmavijrmbhitah ॥ 195 ॥

sthulatarasvarupadhyascakrajalaprakasitah ।
sthularupasamujjrmbhi hrdabjadhyatarupakah ॥ 196 ॥

suksmarupasamullasi mantrajalasvarupakah ।
suksmataratanusrikah kundalinisvarupakah ॥ 197 ॥

suksmatamavapussobhi parakamakalatanuh ।
pararupasamudbhasi saccidanandavigrahah ॥ 198 ॥

paraparavapurdhari saptarupavilasitah ।
sadamnayamahamantranikurumbanisevitah ॥ 199 ॥

tatpurusamukhotpannapurvamnayamanupriyah ।
aghoramukhasañjatadaksinamnayapujitah ॥ 200 ॥

sadyojatamukhotpannapascimamnayasevitah ।
vamadevamukhotpannottaramnayaprapujitah ॥ 201 ॥

isanamukhasañjatordhvamnayamanusevitah ।
vimarsamukhasañjatanuttaramnayapujitah ॥ 202 ॥

totakacaryasandistapurvamnayakamantrakah ।
suresasamupadistadaksinamnayamantrakah ॥ 203 ॥

padmapadasamadistapascimamnayamantrakah ।
hastamalakasandistottaramnayakamantrakah ॥ 204 ॥

sankaracaryasandistordhvamnayakhilamantrakah ।
daksinamurtisannisthanuttaramnayamantrakah ॥ 205 ॥

sahajanandasannisthasarvamnayaprakasakah ।
purvamnayakamantraughaih srstisaktiprakasakah ॥ 206 ॥

daksinamnayamantraughaih sthitisaktiprakasakah ।
pascimamnayamantraughairhrtisaktiprakasakah ॥ 207 ॥

uttaramnayamantraughaistirodhanaprakasakah ।
urdhvamnayakamantraughairanugrahaprakasakah ॥ 208 ॥

anuttaragamantraughaih sahajanandalasakah ।
sarvamnayakasannisthanusyutacitsukhatmakah ॥ 209 ॥

srstikarta brahmarupo gopta govindarupakah ।
samharakrdrudrarupastirodhayaka isvarah ॥ 210 ॥

sadasivo’nugrahita pañcakrtyaparayanah ।
animadigunasprsto nirgunanandarupakah ॥ 211 ॥

sarvatmabhavanarupah sukhamatranubhavakah ।
svasvarupasusamsobhi tatasthikasvarupakah ॥ 212 ॥

sadguno’khilakalyanagunarajivirajitah ।
yajñagnikundasambhutah ksirasagarabhadhyagah ॥ 213 ॥

tridasakarunispannasvanandabhavanasthitah ।
urikrtesaputratvo nilavanivivahitah ॥ 214 ॥

nilasarasvatimantrajapatatparyasiddhidah ।
vidyavadasuradhvamsi suraraksasamudyatah ॥ 215 ॥

cintamaniksetravasi cintitakhilapurakah ।
mahapapaughavidhvamsi devendrakrtapujanah ॥ 216 ॥

tararambhi namoyukto bhagavatpadadentagah ।
ekadamstrayasamyukto hastimukhayasamyutah ॥ 217 ॥

lambodaracaturthyantavirajitakalebarah ।
ucchistapadasamraji mahatmanepadapriyah ॥ 218 ॥

ankromhringamsamayukto ghedhesvahasamapitah ।
tararabdhamahamantro hastimukhantaneyutah ॥ 219 ॥

lambodarayasamyukto dentocchistamahatmayuk ।
pasankusatrapamaro hrllekhasamalankrtah ॥ 220 ॥

varmagheghesamarudha ucchistayapadopadhah ।
vahnijayasumsampurno mantrarajadvayanvitah ॥ 221 ॥

herambakhyaganesano laksmiyutagajananah ।
tarunyeso balarupi saktiso viranamakah ॥ 222

urdhvasamakhya ucchisto vijayo nrtyakarmakah ।
vighnavidhvamsivighneso dvijapurvaganadhipah ॥ 223 ॥

ksipreso vallabhajanirbhaktisah siddhinayakah ।
dvyastavatarasambhinnalilavaividhyasobhitah ॥ 224 ॥

dvatrimsadavataradhyo dvatrimsaddiksanakramah ।
suddhavidyasamarabdhamahasodasikantimah ॥ 225 ॥

mahatpadasamayuktapadukasampratisthitah ।
pranavadistritariyug balabijakasobhitah ॥ 226 ॥

vanibhubijasamyukto hamsatrayasamanvitah ।
khecaribijasambhinno navanathasusobhitah ॥ 227 ॥

prasadasrisamayukto navanathavilomakah ।
paraprasadabijadhyo mahaganesamantrakah ॥ 228 ॥

balakramotkramaprito yogabalavijrmbhitah ।
annapurnasamayukto bajivahavilasitah ॥ 229 ॥

saubhagyapurvavidyayun ramadisodasiyutah ।
ucchistapurvacandalisamayuktasuvigrahah ॥ 230 ॥

trayodasarnavagdevisamullasitamurtikah ।
nakulimatrsamyukto mahamatanginiyutah ॥ 231 ॥

laghuvartalikayuktasvapnavartalikanvitah ।
tiraskarisamayukto mahavartalikayutah ॥ 232 ॥

parabijasamayukto lopamudravijrmbhitah ।
trayodasaksarihadijñaptividyasamanvitah ॥ 233 ॥

mahavakyamahamatrcatustayavilasitah ।
brahmanyarasabijadhyabrahmanyadvayasebhitah ॥ 234 ॥

saptadasaksarisaivatattvavimarsiniyutah ।
caturvimsativarnatmadaksinamurtisobhitah ॥ 235 ॥

radanaksarasamsobhiganapocchistamantrakah ।
girivyahrtivarnatmaganapocchistarajakah ॥ 236 ॥

hamsatrayasamarudho rasavanisamarpitah ।
srividyanandanathadhya atmakapadasamyutah ॥ 237 ॥

sricaryanandanathadhyah srimahapadukasritah ।
pujayamipadaprito namahpadasamapitah ॥ 238 ॥

gurumukhaikasamvedyo gurumandalapujitah ।
diksagurusamarabdhasivantagurusevitah ॥ 239 ॥

samaradhyapadadvandvo gurubhih kularupibhih ।
vidyavataragurubhih sampujitapadadvayah ॥ 240 ॥

paraughiyaguruprito divyaughagurupujitah ।
siddhaughadesikaradhyo manavaughanisevitah ॥ 241 ॥

gurutrayasamaradhyo gurusatkaprapujitah ।
sambhavikramasampujyo’sityuttarasatarcitah ॥ 242 ॥

ksityadirasmisannistho langhitakhilarasmikah ।
sadanvayakramaradhyo desikanvayaraksitah ॥ 243 ॥

sarvasrutisironisthapadukadvayavaibhavah ।
parakamakalarupah sivohambhavanatmakah ॥ 244 ॥

cicchaktyakhyaparahamyuk sarvajñanisvarupakah ।
samvidbindusamakhyato’parakamakalamayah ॥ 245 ॥

mayavisistasarveso mahabindusvarupakah ।
animadigunopetah sarjanadikriyanvitah ॥ 246 ॥

mayavisistacaitanyo’ganyarupavilasakah ।
misrakamakalarupo’gnisomiyasvarupakah ॥ 247 ॥

misrabindusamakhyako jivavrndasamasritah ।
kamakalatrayavisto bindutrayavilasitah ॥ 248 ॥

kamakalatrayadhyanasarvabandhavimocakah ।
bindutrayaikatadhyanavikalebaramuktidah ॥ 249 ॥

mahayajanasamprito viracaryadharapriyah ।
antaryagakramaradhyo bahiryagapuraskrtah ॥ 250 ॥

atmayagasamaradhyah sarvavisvaniyamakah ।
matrkadasakanyasadevatabhavasiddhidah ॥ 251 ॥

prapañcayaganyasena sarvesvaratvadayakah ।
laghusodhamahasodhanyasadvayasamarcitah ॥ 252 ॥

sricakratrividhanyasamahasiddhividhayakah ।
rasmimalamahanyasavajravarmasvarupakah ॥ 253 ॥

hamsaparamahamsakhyanyasadvayavibhavitah ।
mahapadavaninyasakalasatadhikastakah ॥ 254 ॥

tripurapujanapritah tripurapujakapriyah ।
navavrtimahayajñasamraksanadhurandharah ॥ 255 ॥

lambodaramaharupo bhairavibhairavatmakah ।
utkrstasistasadvastu parasamvittirupakah ॥ 256 ॥

subhasubhakaram karma jivayatravidhayakah ।
saccitsukham nama rupamadhisthanatmakah parah ॥ 257 ॥

aropitajagajjatam mithyajñanamamangalam ।
akaradiksakarantah sabdasrstisvarupakah ॥ 258 ॥

paravag vimarsarupi pasyanti sphotarupadhrk ।
madhyama cintanarupo vaikhari sthulavacakah ॥ 259 ॥

dhvanirupo varnarupi sarvabhasatmako’parah ।
muladharagatah suptah svadhisthane prapujitah ॥ 260 ॥

manipurakamadhyastho’nahatambujamadhyagah ।
visuddhipankajollasa ajñacakrabjavasakah ॥ 261 ॥

sahasrarambujarudhah sivasaktyaikyarupakah ।
mulakundalinirupo mahakundalinimayah ॥ 262 ॥

sodasantamahasthano’sparsabhidhamahasthitih ।
idam namasahasram tu sarvasampatpradayakam ।
dhanadhanyasutadyastalaksmivrndapravardhakam ॥ 263 ॥

sarvavandhyatvadosaghnam satsantanapradayakam ।
sarvajvarartisamanam dirghayusyapradayakam ॥ 264 ॥

dharmamartham kamamoksau jhatitidam pradasyati ।
niskamo va sakamo va sarva etatprasadhayet ॥ 265 ॥

iti uddamaresvaratantre ksipraprasadanapatale
guhyanama ucchistaganesasahasranamastotram ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top