Hanuman Stotras Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Hanuman Sahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ರುದ್ರಯಾಮಲತಃ

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಧ್ಯಾನೋಪರತಮಾಸೀನಂ ನನ್ದಿಭೃಂಗಿಗಣೈರ್ವೃತಮ್ ॥ 1 ॥

ಧ್ಯಾನಾನ್ತೇ ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾಸ್ಯಮೇಕಾನ್ತೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಮ್ ।
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಮ್ಭುಂ ತದಾ ದೇವೀ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಕಮಲಾನನಾ ॥ 2 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಹಾನ್ಮಮ ।
ರುದ್ರೈಕಾದಶಮಾಖ್ಯಾತಂ ಪುರಾಹಂ ನ ಚ ವೇದ್ಮಿ ತಮ್ ॥ 3 ॥

ಕಥಯಸ್ವ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸರ್ವತೋ ನಿರ್ಣಯಂ ಶುಭಮ್ ।
ಸಮಾರಾಧಯತೋ ಲೋಕೇ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 4 ॥

ಮನ್ತ್ರಂ ಯನ್ತ್ರಂ ತಥಾ ತನ್ನಿರ್ಣಯಂ ಚ ವಿಧಿಪೂಜನಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ನಾಥ ಕೃತಾರ್ಥಾ ಚ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ 5 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗೋಪ್ಯಂ ಸರ್ವಾಗಮೇ ಸದಾ ।
ಸರ್ವಸ್ವಂ ಮಮ ಲೋಕಾನಾಂ ನೃಣಾಂ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದಮ್ ॥ 6 ॥

ದಶ ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಾದಶಾರ್ಕಾಸ್ತೇ ಚೈಕಾದಶ ಸಂಸ್ಮೃತಾಃ ।
ರುದ್ರಃ ಪರಮಚಂಡಶ್ಚ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿದಃ ॥ 7 ॥

ಹನುಮಾನ್ಸ ಮಹಾದೇವಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ಇಹೈವ ಭುಕ್ತಿಕೈವಲ್ಯಮುಕ್ತಿದಃ ಸರ್ವಕಾಮದಃ ॥ 8 ॥

ಚಿದ್ರೂಪೀ ಚ ಜಗದ್ರೂಪಸ್ತಥಾರೂಪವಿರಾಡಭೂತ್ ।
ರಾವಣಸ್ಯ ವಧಾರ್ಥಾಯ ರಾಮಸ್ಯ ಚ ಹಿತಾಯ ಚ ॥ 9 ॥

ಅಂಜನೀಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತೋ ವಾಯುರೂಪೀ ಸನಾತನಃ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವವಿಘ್ನಂ ವಿನಶ್ಯತಿ ॥ 10 ॥

ಮನ್ತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕಾಮದಂ ಸುರದುಲರ್ಭಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪರತರಂ ಲೋಕೇ ದೇವದೈತ್ಯೇಷು ದುಲರ್ಭಮ್ ॥ 11 ॥

ಪ್ರಣವಂ ಪೂರ್ವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಕಾಮರಾಜಂ ತತೋ ವದೇತ್ ।
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಹನುಮತೇಽಪಿ ತತೋ ವದೇತ್ ॥ 12 ॥

ತತೋ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಮಾಯಾಮನ್ತ್ರರಾಜಮಿಮಂ ಪ್ರಿಯೇ ।
ಏವಂ ಬಹುತರಾ ಮನ್ತ್ರಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಾಃ ॥ 13 ॥

ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಹನುಮತೇ ಸ್ವಾಹಾ
ಯೇನ ವಿಜ್ಞಾತಮಾತ್ರೇಣ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಶೀತಂಕರೋತ್ಯೇವ ವಾತಂ ಚ ಸ್ಥಿರತಾಂ ನಯೇತ್ ॥ 14 ॥

ವಿಘ್ನಂ ಚ ನಾಶಯತ್ಯಾಶು ದಾಸವತ್ಸ್ಯಾಜ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ।
ಧ್ಯಾನಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಹನುರ್ಯೇನ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ 15 ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಪ್ರದೀಪ್ತಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಭಂ ಬಾಲಾರ್ಕಾರುಣಲೋಚನಮ್ ।
ಸ್ವರ್ಣಮೇರುವಿಶಾಲಾಂಗಂ ಶತಸೂರ್ಯಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 16 ॥

ರಕ್ತಾಮ್ಬರಂ ಧರಾಸೀನಂ ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಂ ತಥಾ ।
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್ ॥ 17 ॥

ಪುಚ್ಛವನ್ತಂ ಕಪೀಶಂ ತಂ ಮಹಾರುದ್ರಂ ಭಯಂಕರಮ್ ।
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸದ್ಬಾಹುಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಮ್ ॥ 18 ॥

ಧ್ಯಾನಸ್ಯ ಧಾರಣಾದೇವ ವಿಘ್ನಾನ್ಮುಕ್ತಃ ಸದಾ ನರಃ ।
ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಷು ವಿಖ್ಯಾತಃ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ॥ 19 ॥

ನಾಮ್ನಾಂ ತಸ್ಯ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಕಥಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತೇ ಶೃಣು ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ವಾದೀ ಮೂಕೋ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 20 ॥

ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಪರಸೈನ್ಯಾನಾಂ ಮಾರಣಾಯ ಚ ವೈರಿಣಾಮ್ ।
ದಾರಯೇಚ್ಛಾಕಿನೀಃ ಶೀಘ್ರಂ ಡಾಕಿನೀಭೂತಪ್ರೇತಕಾನ್ ॥ 21 ॥

ಹರಣಂ ರೋಗಶತ್ರೂಣಾಂ ಕಾರಣಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಣಾಮ್ ।
ತಾರಣಂ ಸರ್ವವಿಘ್ನಾನಾಂ ಮೋಹನಂ ಸರ್ವಯೋಷಿತಾಮ್ ॥ 22 ॥

ಧಾರಣಂ ಸರ್ವಯೋಗಾನಾಂ ವಾರಣಂ ಶೀಘ್ರಮಾಪದಾಮ್ ॥ 23 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಹನುಮತಃ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ ।
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ । ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ ದೇವತಾ । ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ ।
ನಮ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ಸ್ವಾಹೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಸಮಸ್ತಪುರುಷಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂಓಂಕಾರನಮೋರೂಪಮೋಂನಮೋರೂಪಪಾಲಕಃ ।
ಓಂಕಾರಮಯೋಂಕಾರಕೃದೋಂಕಾರಾತ್ಮಾ ಸನಾತನಃ ॥ 24 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಮಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವಿತ್ ।
ಕಪೀಶಃ ಕಪಿನಾಥಶ್ಚ ಕಪಿನಾಥಸುಪಾಲಕಃ ॥ 25 ॥

ಕಪಿನಾಥಪ್ರಿಯಃ ಕಾಲಃ ಕಪಿನಾಥಸ್ಯ ಘಾತಕಃ ।
ಕಪಿನಾಥಶೋಕಹರ್ತಾ ಕಪಿಭರ್ತಾ ಕಪೀಶ್ವರಃ ॥ 26 ॥

ಕಪಿಜೀವನದಾತಾ ಚ ಕಪಿಮೂರ್ತಿಃ ಕಪಿರ್ಭೃತಃ ।
ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲರೂಪೀ ಚ ಕಾಲಕಾಲಸ್ತು ಕಾಲಭುಕ್ ॥ 27 ॥

ಕಾಲಜ್ಞಾನೀ ಕಾಲಕರ್ತಾ ಕಾಲಹಾನಿಃ ಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಕಲಾನಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕರ್ತಾ ಕಲಾನಿಧಿಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 28 ॥

ಕಲಾಪೀ ಚ ಕಲಾಪಾತಾ ಕೀಶತ್ರಾತಾ ಕಿಶಾಂ ಪತಿಃ ।
ಕಮಲಾಪತಿಪ್ರಿಯಃ ಕಾಕಸ್ವರಘ್ನಃ ಕುಲಪಾಲಕಃ ॥ 29 ॥

ಕುಲಭರ್ತಾ ಕುಲತ್ರಾತಾ ಕುಲಾಚಾರಪರಾಯಣಃ ।
ಕಾಶ್ಯಪಾಹ್ಲಾದಕಃ ಕಾಕಧ್ವಂಸೀ ಕರ್ಮಕೃತಾಂ ಪತಿಃ ॥ 30 ॥

ಕೃಷ್ಣಃ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿಃ ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣರೂಪೋ ಮಹಾತ್ಮವಾನ್ ।
ಕೃಷ್ಣವೇತ್ತಾ ಕೃಷ್ಣಭರ್ತಾ ಕಪೀಶಃ ಕ್ರೋಧವಾನ್ ಕಪಿಃ ॥ 31 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕುಬೇರಶ್ಚ ಕುಬೇರವನಪಾಲಕಃ ।
ಕುಬೇರಧನದಾತಾ ಚ ಕೌಸಲ್ಯಾನನ್ದಜೀವನಃ ॥ 32 ॥

ಕೋಸಲೇಶಪ್ರಿಯಃ ಕೇತುಃ ಕಪಾಲೀ ಕಾಮಪಾಲಕಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಃ ಕರುಣಾರೂಪಃ ಕರುಣಾನಿಧಿವಿಗ್ರಹಃ ॥ 33 ॥

ಕಾರುಣ್ಯಕರ್ತಾ ದಾತಾ ಚ ಕಪಿಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಕೃತಾನ್ತಕಃ ।
ಕೂರ್ಮಃ ಕೂರ್ಮಪತಿಃ ಕೂರ್ಮಭರ್ತಾ ಕೂರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರೇಮವಾನ್ ॥ 34 ॥

ಕುಕ್ಕುಟಃ ಕುಕ್ಕುಟಾಹ್ವಾನಃ ಕುಂಜರಃ ಕಮಲಾನನಃ ।
ಕುಂಜರಃ ಕಲಭಃ ಕೇಕಿನಾದಜಿತ್ಕಲ್ಪಜೀವನಃ ॥ 35 ॥

ಕಲ್ಪಾನ್ತವಾಸೀ ಕಲ್ಪಾನ್ತದಾತಾ ಕಲ್ಪವಿಬೋಧಕಃ ।
ಕಲಭಃ ಕಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಕಮ್ಪಃ ಕಮ್ಪಪತಿಸ್ತಥಾ ॥ 36 ॥

ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ಕರ್ಮಾ ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾಪವಾನ್ ।
ಕಮಲಾಸನಬನ್ಧಶ್ಚ-ಕಮ್ಪಃ-ಕಮಲಾಸನಪೂಜಕಃ ॥ 37 ॥

ಕಮಲಾಸನಸೇವೀ ಚ ಕಮಲಾಸನಮಾನಿತಃ ।
ಕಮಲಾಸನಪ್ರಿಯಃ ಕಮ್ಬುಃ ಕಮ್ಬುಕಂಠೋಽಪಿ ಕಾಮಧುಕ್ ॥ 38 ॥

ಕಿಂಜಲ್ಕರೂಪೀ ಕಿಂಜಲ್ಕಃ ಕಿಂಜಲ್ಕಾವನಿವಾಸಕಃ ।
ಖಗನಾಥಪ್ರಿಯಃ ಖಂಗೀ ಖಗನಾಥಪ್ರಹಾರಕಃ ॥ 39 ॥

ಖಗನಾಥಸುಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಖಗನಾಥಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಖಗನಾಥವರೇಣ್ಯಶ್ಚ ಖರಧ್ವಂಸೀ ಖರಾನ್ತಕಃ ॥ 40 ॥

ಖರಾರಿಪ್ರಿಯಬನ್ಧುಶ್ಚ ಖರಾರಿಜೀವನಃ ಸದಾ ।
ಖಂಗಹಸ್ತಃ ಖಂಗಧನಃ ಖಂಗಹಾನೀ ಚ ಖಂಗಪಃ ॥ 41 ॥

ಖಂಜರೀಟಪ್ರಿಯಃ ಖಂಜಃ ಖೇಚರಾತ್ಮಾ ಖರಾರಿಜಿತ್ ॥ 42 ॥

ಖಂಜರೀಟಪತಿಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಖಂಜರೀಟಪಚಂಚಲಃ ।
ಖದ್ಯೋತಬನ್ಧುಃ ಖದ್ಯೋತಃ ಖದ್ಯೋತನಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ॥ 43 ॥

ಗರುತ್ಮಾನ್ ಗರುಡೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗರುತ್ಮದ್ದರ್ಪಹಾರಕಃ ।
ಗರ್ವಿಷ್ಠೋ ಗರ್ವಹರ್ತಾ ಚ ಗರ್ವಹಾ ಗರ್ವನಾಶಕಃ ॥ 44 ॥

ಗರ್ವೋ ಗುಣಪ್ರಿಯೋ ಗಾಣೋ ಗುಣಸೇವೀ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ।
ಗುಣತ್ರಾತಾ ಗುಣರತೋ ಗುಣವನ್ತಪ್ರಿಯೋ ಗುಣೀ ॥ 45 ॥

ಗಣೇಶೋ ಗಣಪಾತೀ ಚ ಗಣರೂಪೋ ಗಣಪ್ರಿಯಃ ।
ಗಮ್ಭೀರೋಽಥ ಗುಣಾಕಾರೋ ಗರಿಮಾ ಗರಿಮಪ್ರದಃ ॥ 46 ॥

ಗಣರಕ್ಷೋ ಗಣಹರೋ ಗಣದೋ ಗಣಸೇವಿತಃ ।
ಗವಾಂಶೋ ಗವಯತ್ರಾತಾ ಗರ್ಜಿತಶ್ಚ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 47 ॥

ಗನ್ಧಮಾದನಹರ್ತಾ ಚ ಗನ್ಧಮಾದನಪೂಜಕಃ ।
ಗನ್ಧಮಾದನಸೇವೀ ಚ ಗನ್ಧಮಾದನರೂಪಧೃಕ್ ॥ 48 ॥

ಗುರುರ್ಗುರುಪ್ರಿಯೋ ಗೌರೋ ಗುರುಸೇವ್ಯೋ ಗುರೂನ್ನತಃ ।
ಗುರುಗೀತಾಪರೋ ಗೀತೋ ಗೀತವಿದ್ಯಾಗುರುರ್ಗುರುಃ ॥ 49 ॥

ಗೀತಾಪ್ರಿಯೋ ಗೀತರಾತೋ ಗೀತಜ್ಞೋ ಗೀತವಾನಪಿ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾ ಜಾಪಕೋ ಗೋಷ್ಠೋ ಗೋಷ್ಠದೇವೋಽಥ ಗೋಷ್ಠಪಃ ॥ 50 ॥

ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶೋ ಗೋವಿನ್ದೋ ಗೋಪಬನ್ಧಕಃ ।
ಗೋವರ್ಧನಧರೋ ಗರ್ವೋ ಗೋವರ್ಧನಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 51 ॥

ಗನ್ಧರ್ವೋ ಗನ್ಧರ್ವರತೋ ಗನ್ಧರ್ವಾನನ್ದನನ್ದಿತಃ ।
ಗನ್ಧೋ ಗದಾಧರೋ ಗುಪ್ತೋ ಗದಾಢ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಕೇಶ್ವರಃ ॥

ಗಿರಿಜಾಪೂಜಕೋ ಗೀಶ್ಚ ಗೀರ್ವಾಣೋ ಗೋಷ್ಪತಿಸ್ತಥಾ ।
ಗಿರಿರ್ಗಿರಿಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಭೋ ಗರ್ಭಪೋ ಗರ್ಭವಾಸಕಃ ॥ 53 ॥

ಗಭಸ್ತಿಗ್ರಾಸಕೋ ಗ್ರಾಸೋ ಗ್ರಾಸದಾತಾ ಗ್ರಹೇಶ್ವರಃ ।
ಗ್ರಹೋ ಗ್ರಹೇಶಾನೋ ಗ್ರಾಹೋ ಗ್ರಹದೋಷವಿನಾಶನಃ ॥ 54 ॥

ಗ್ರಹಾರೂಢೋ ಗ್ರಹಪತಿರ್ಗರ್ಹಣೋ ಗ್ರಹಣಾಧಿಪಃ ।
ಗೋಲೀ ಗವ್ಯೋ ಗವೇಶಶ್ಚ ಗವಾಕ್ಷಮೋಕ್ಷದಾಯಕಃ ॥ 55 ॥

ಗಣೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಣದಾತಾ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಃ ।
ಗೇಹೋ ಗೇಹಪ್ರದೋ ಗಮ್ಯೋ ಗೀತಾಗಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 56 ॥

ಗಹ್ವರೋ ಗಹ್ವರತ್ರಾಣೋ ಗರ್ಗೋ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಪ್ರದಃ ।
ಗರ್ಗಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಗರತೋ ಗೌತಮೋ ಗೌತಮಪ್ರದಃ ॥ 57 ॥

ಗಂಗಾಸ್ನಾಯೀ ಗಯಾನಾಥೋ ಗಯಾಪಿಂಡಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗೌತಮೀತೀರ್ಥಚಾರೀ ಚ ಗೌತಮೀತೀರ್ಥಪೂಜಕಃ ॥ 58 ॥

ಗಣೇನ್ದ್ರೋಽಥ ಗಣತ್ರಾತಾ ಗ್ರನ್ಥದೋ ಗ್ರನ್ಥಕಾರಕಃ ।
ಘನಾಂಗೋ ಘಾತಕೋ ಘೋರೋ ಘೋರರೂಪೀ ಘನಪ್ರದಃ ॥ 59 ॥

ಘೋರದಂಷ್ಟ್ರೋ ಘೋರನಖೋ ಘೋರಘಾತೀ ಘನೇತರಃ ।
ಘೋರರಾಕ್ಷಸಘಾತೀ ಚ ಘೋರರೂಪ್ಯಘದರ್ಪಹಾ ॥ 60 ॥

ಘರ್ಮೋ ಘರ್ಮಪ್ರದಶ್ಚೈವ ಘರ್ಮರೂಪೀ ಘನಾಘನಃ ।
ಘನಧ್ವನಿರತೋ ಘಂಟಾವಾದ್ಯಪ್ರಿಯಘೃಣಾಕರಃ ॥ 61 ॥

ಘೋಘೋ ಘನಸ್ವನೋ ಘೂರ್ಣೋ ಘೂರ್ಣಿತೋಽಪಿ ಘನಾಲಯಃ ।
ಙಕಾರೋ ಙಪ್ರದೋ ಙಾನ್ತಶ್ಚನ್ದ್ರಿಕಾಮೋದಮೋದಕಃ ॥ 62 ॥

ಚನ್ದ್ರರೂಪಶ್ಚನ್ದ್ರವನ್ದ್ಯಶ್ಚನ್ದ್ರಾತ್ಮಾ ಚನ್ದ್ರಪೂಜಕಃ ।
ಚನ್ದ್ರಪ್ರೇಮಶ್ಚನ್ದ್ರಬಿಮ್ಬಶ್ಚಾಮರಪ್ರಿಯಶ್ಚಂಚಲಃ ॥ 63 ॥

ಚನ್ದ್ರವಕ್ತ್ರಶ್ಚಕೋರಾಕ್ಷಶ್ಚನ್ದ್ರನೇತ್ರಶ್ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಚಂಚಲಾತ್ಮಾ ಚರಶ್ಚರ್ಮೀ ಚಲತ್ಖಂಜನಲೋಚನಃ ॥ 64 ॥

ಚಿದ್ರೂಪಶ್ಚಿತ್ರಪಾನಶ್ಚ ಚಲಚ್ಚಿತ್ತಾಚಿತಾರ್ಚಿತಃ ।
ಚಿದಾನನ್ದಶ್ಚಿತಶ್ಚೈತ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರವಂಶಸ್ಯ ಪಾಲಕಃ ॥ 65 ॥

ಛತ್ರಶ್ಛತ್ರಪ್ರದಶ್ಛತ್ರೀ ಛತ್ರರೂಪೀ ಛಿದಾಂಛದಃ ।
ಛಲಹಾ ಛಲದಶ್ಛಿನ್ನಶ್ಛಿನ್ನಘಾತೀ ಕ್ಷಪಾಕರಃ ॥ 66 ॥

ಛದ್ಮರೂಪೀ ಛದ್ಮಹಾರೀ ಛಲೀ ಛಲತರುಸ್ತಥಾ ।
ಛಾಯಾಕರದ್ಯುತಿಶ್ಛನ್ದಶ್ಛನ್ದವಿದ್ಯಾವಿನೋದಕಃ ॥ 67 ॥

ಛಿನ್ನಾರಾತಿಶ್ಛಿನ್ನಪಾಪಶ್ಛನ್ದವಾರಣವಾಹಕಃ ।
ಛನ್ದಶ್ಛ(ಕ್ಷ)ತ್ರಹನಶ್ಛಿ(ಕ್ಷಿ)ಪ್ರಶ್ಛ(ಕ್ಷ)-
ವನಶ್ಛನ್ಮದಶ್ಛ(ಕ್ಷ)ಮೀ ॥ 68 ॥

ಕ್ಷಮಾಗಾರಃ ಕ್ಷಮಾಬನ್ಧಃ ಕ್ಷಪಾಪತಿಪ್ರಪೂಜಕಃ ।
ಛಲಘಾತೀ ಛಿದ್ರಹಾರೀ ಛಿದ್ರಾನ್ವೇಷಣಪಾಲಕಃ ॥ 69 ॥

ಜನೋ ಜನಾರ್ದನೋ ಜೇತಾ ಜಿತಾರಿರ್ಜಿತಸಂಗರಃ ।
ಜಿತಮೃತ್ಯುರ್ಜರಾತೀತೋ ಜನಾರ್ದನಪ್ರಿಯೋ ಜಯಃ ॥ 70 ॥

ಜಯದೋ ಜಯಕರ್ತಾ ಚ ಜಯಪಾತೋ ಜಯಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಾರಾತಿರ್ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಪ್ರಿಯೋ ಜಯೀ ॥ 71 ॥

ಜಗದಾನನ್ದದಾತಾ ಚ ಜಗದಾನನ್ದಕಾರಕಃ ।
ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯೋ ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜಗತಾಮುಪಕಾರಕಃ ॥ 72 ॥

ಜಗದ್ಧಾತಾ ಜಗದ್ಧಾರೀ ಜಗದ್ಬೀಜೋ ಜಗತ್ಪಿತಾ ।
ಜಗತ್ಪತಿಪ್ರಿಯೋ ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಜಿಜ್ಜಿಷ್ಣುರಕ್ಷಕಃ ॥ 73 ॥

ಜಿಷ್ಣುವನ್ದ್ಯೋ ಜಿಷ್ಣುಪೂಜ್ಯೋ ಜಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿವಿಭೂಷಿತಃ ।
ಜಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೋ ಜಿಷ್ಣುರತೋ ಜಿಷ್ಣುಲೋಕಾಭಿವಾಸಕಃ ॥

ಜಯೋ ಜಯಪ್ರದೋ ಜಾಯೋ ಜಾಯಕೋ ಜಯಜಾಡ್ಯಹಾ ।
ಜಯಪ್ರಿಯೋ ಜನಾನನ್ದೋ ಜನದೋ ಜನಜೀವನಃ ॥ 75 ॥

ಜಯಾನನ್ದೋ ಜಪಾಪುಷ್ಪವಲ್ಲಭೋ ಜಯಪೂಜಕಃ ।
ಜಾಡ್ಯಹರ್ತಾ ಜಾಡ್ಯದಾತಾ ಜಾಡ್ಯಕರ್ತಾ ಜಡಪ್ರಿಯಃ ॥ 76 ॥

ಜಗನ್ನೇತಾ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗದೀಶೋ ಜನೇಶ್ವರಃ ।
ಜಗನ್ಮಂಗಲದೋ ಜೀವೋ ಜಗತ್ಯವನಪಾವನಃ ॥ 77 ॥

ಜಗತ್ತ್ರಾಣೋ ಜಗತ್ಪ್ರಾಣೋ ಜಾನಕೀಪತಿವತ್ಸಲಃ ।
ಜಾನಕೀಪತಿಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಜಾನಕೀಪತಿಸೇವಕಃ ॥ 78 ॥

ಜಾನಕೀಶೋಕಹಾರೀ ಚ ಜಾನಕೀದುಃಖಭಂಜನಃ ।
ಯಜುರ್ವೇದೋ ಯಜುರ್ವಕ್ತಾ ಯಜುಃಪಾಠಪ್ರಿಯೋ ವ್ರತೀ ॥ 79 ॥

ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುಕೃತೋ ಜಿಷ್ಣುಧಾತಾ ಜಿಷ್ಣುವಿನಾಶನಃ ।
ಜಿಷ್ಣುಹಾ ಜಿಷ್ಣುಪಾತೀ ತು ಜಿಷ್ಣುರಾಕ್ಷಸಘಾತಕಃ ॥ 80 ॥

ಜಾತೀನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಶ್ಚ ಜಾತೀನಾಂ ವರದಾಯಕಃ ।
ಝುँಝುರೋ ಝೂಝುರೋ ಝೂರ್ಝನವರೋ ಝಂಝಾನಿಷೇವಿತಃ ॥ 81 ॥

ಝಿಲ್ಲೀರವಸ್ವರೋ ಞನ್ತೋ ಞವಣೋ ಞನತೋ ಞದಃ ।
ಟಕಾರಾದಿಷ್ಟಕಾರಾನ್ತಾಷ್ಟವರ್ಣಾಷ್ಟಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 82 ॥

ಟಿಟ್ಟಿಭಷ್ಟಿಟ್ಟಿಭಸ್ತಷ್ಟಿಷ್ಟಿಟ್ಟಿಭಪ್ರಿಯವತ್ಸಲಃ ।
ಠಕಾರವರ್ಣನಿಲಯಷ್ಠಕಾರವರ್ಣವಾಸಿತಃ ॥ 83 ॥

ಠಕಾರವೀರಭರಿತಷ್ಠಕಾರಪ್ರಿಯದರ್ಶಕಃ ।
ಡಾಕಿನೀನಿರತೋ ಡಂಕೋ ಡಂಕಿನೀಪ್ರಾಣಹಾರಕಃ ॥ 84 ॥

ಡಾಕಿನೀವರದಾತಾ ಚ ಡಾಕಿನೀಭಯನಾಶನಃ ।
ಡಿಂಡಿಮಧ್ವನಿಕರ್ತಾ ಚ ಡಿಮ್ಭೋ ಡಿಮ್ಭಾತರೇತರಃ ॥ 85 ॥

ಡಕ್ಕಾಢಕ್ಕಾನವೋ ಢಕ್ಕಾವಾದ್ಯಷ್ಠಕ್ಕಾಮಹೋತ್ಸವಃ ।
ಣಾನ್ತ್ಯೋ ಣಾನ್ತೋ ಣವರ್ಣಶ್ಚ ಣಸೇವ್ಯೋ ಣಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 86 ॥

ತನ್ತ್ರೀ ತನ್ತ್ರಪ್ರಿಯಸ್ತಲ್ಪಸ್ತನ್ತ್ರಜಿತ್ತನ್ತ್ರವಾಹಕಃ ।
ತನ್ತ್ರಪೂಜ್ಯಸ್ತನ್ತ್ರರತಸ್ತನ್ತ್ರವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 87 ॥

ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರಜಯೀ ತನ್ತ್ರಧಾರಕಸ್ತನ್ತ್ರವಾಹಕಃ ।
ತನ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ತನ್ತ್ರಕರ್ತಾ ತನ್ತ್ರಯನ್ತ್ರವರಪ್ರದಃ ॥ 88 ॥

ತನ್ತ್ರದಸ್ತನ್ತ್ರದಾತಾ ಚ ತನ್ತ್ರಪಸ್ತನ್ತ್ರದಾಯಕಃ ।
ತತ್ತ್ವದಾತಾ ಚ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ತ್ವಸ್ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 89 ॥

ತನ್ದ್ರಾ ಚ ತಪನಸ್ತಲ್ಪತಲಾತಲನಿವಾಸಕಃ ।
ತಪಸ್ತಪಃಪ್ರಿಯಸ್ತಾಪತ್ರಯತಾಪೀ ತಪಃಪತಿಃ ॥ 90 ॥

ತಪಸ್ವೀ ಚ ತಪೋಜ್ಞಾತಾ ತಪತಾಮುಪಕಾರಕಃ ।
ತಪಸ್ತಪೋತ್ರಪಸ್ತಾಪೀ ತಾಪದಸ್ತಾಪಹಾರಕಃ ॥ 91 ॥

ತಪಃಸಿದ್ಧಿಸ್ತಪೋಋದ್ಧಿಸ್ತಪೋನಿಧಿಸ್ತಪಃಪ್ರಭುಃ ।
ತೀರ್ಥಸ್ತೀರ್ಥರತಸ್ತೀವ್ರಸ್ತೀರ್ಥವಾಸೀ ತು ತೀರ್ಥದಃ ॥ 92 ॥

ತೀರ್ಥಪಸ್ತೀರ್ಥಕೃತ್ತೀರ್ಥಸ್ವಾಮೀ ತೀರ್ಥವಿರೋಧಕಃ ।
ತೀರ್ಥಸೇವೀ ತೀರ್ಥಪತಿಸ್ತೀರ್ಥವ್ರತಪರಾಯಣಃ ॥ 93 ॥

ತ್ರಿದೋಷಹಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಶ್ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯಬಾಲಕಃ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯದಾಸಶ್ಚ ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯಪೂಜಕಃ ॥ 94 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ರಿಪಾದೂರ್ಧ್ವಸ್ತರಣಿಸ್ತಾರಣಿಸ್ತಮಃ ।
ತಮೋರೂಪೀ ತಮೋಧ್ವಂಸೀ ತಮಸ್ತಿಮಿರಘಾತಕಃ ॥ 95 ॥

ತಮೋಧೃಕ್ತಮಸಸ್ತಪ್ತತಾರಣಿಸ್ತಮಸೋಽನ್ತಕಃ ।
ತಮೋಹೃತ್ತಮಕೃತ್ತಾಮ್ರಸ್ತಾಮ್ರೌಷಧಿಗುಣಪ್ರದಃ ॥

ತೈಜಸಸ್ತೇಜಸಾಂ ಮೂರ್ತಿಸ್ತೇಜಸಃ ಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ।
ತರುಣಸ್ತರ್ಕವಿಜ್ಞಾತಾ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ॥ 97 ॥

ತಿಮಿಂಗಿಲಸ್ತತ್ತ್ವಕರ್ತಾ ತತ್ತ್ವದಾತಾ ವ ತತ್ತ್ವವಿತ್ ।
ತತ್ತ್ವದರ್ಶೀ ತತ್ತ್ವಗಾಮೀ ತತ್ತ್ವಭುಕ್ತತ್ತ್ವವಾಹನಃ ॥ 98 ॥

ತ್ರಿದಿವಸ್ತ್ರಿದಿವೇಶಶ್ಚ ತ್ರಿಕಾಲಶ್ಚ ತಮಿಸ್ರಹಾ ।
ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸರ್ವತೋಽಪಿ ಚ ವಾಸಕಃ ॥ 99 ॥

ದಯಾಸಿನ್ಧುರ್ದಯಾರೂಪೋ ದಯಾನಿಧಿರ್ದಯಾಪರಃ ।
ದಯಾಮೂರ್ತಿರ್ದಯಾದಾತಾ ದಯಾದಾನಪರಾಯಣಃ ॥ 100 ॥

ದೇವೇಶೋ ದೇವದೋ ದೇವೋ ದೇವರಾಜಾಧಿಪಾಲಕಃ ।
ದೀನಬನ್ಧುರ್ದೀನದಾತಾ ದೀನೋದ್ಧರಣದಿವ್ಯದೃಕ್ ॥ 101 ॥

ದಿವ್ಯದೇಹೋ ದಿವ್ಯರೂಪೋ ದಿವ್ಯಾಸನನಿವಾಸಕಃ ।
ದೀರ್ಘಕೇಶೋ ದೀರ್ಘಪುಚ್ಛೋ ದೀರ್ಘಸೂತ್ರೋಽಪಿ ದೀರ್ಘಭುಕ್ ॥ 102 ॥

ದೀರ್ಘದರ್ಶೀ ದೂರದರ್ಶೀ ದೀರ್ಘಬಾಹುಸ್ತು ದೀರ್ಘಪಃ ।
ದಾನವಾರಿರ್ದರಿದ್ರಾರಿರ್ದೈತ್ಯಾರಿರ್ದಸ್ಯುಭಂಜನಃ ॥ 103 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರೀ ದಂಡೀ ದಂಡಧರೋ ದಂಡಪೋ ದಂಡದಾಯಕಃ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಪೂಜನತತ್ಪರಃ ॥ 104 ॥

ದರ್ವೀದಲಹುತಪ್ರೀತೋ ದದ್ರುರೋಗವಿನಾಶಕಃ ।
ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮೀ ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ ॥ 105 ॥

ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮನೇತಾ ಚ ಧರ್ಮದೃಗ್ಧರ್ಮಧಾರಕಃ ।
ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ಧರ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಧರ್ಮರಾಜಸ್ಯ ತ್ರಾಸಕಃ ॥ 106 ॥

ಧಾತಾ ಧ್ಯೇಯೋ ಧನೋ ಧನ್ಯೋ ಧನದೋ ಧನಪೋ ಧನೀ ।
ಧನದತ್ರಾಣಕರ್ತಾ ಚ ಧನಪಪ್ರತಿಪಾಲಕಃ ॥ 107 ॥

ಧರಣೀಧರಪ್ರಿಯೋ ಧನ್ವೀ ಧನವದ್ಧನಧಾರಕಃ ।
ಧನ್ವೀಶವತ್ಸಲೋ ಧೀರೋ ಧಾತೃಮೋದಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 108 ॥

ಧಾತ್ರೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತಾ ಚ ಧಾತ್ರೀಶಪ್ರತಿಪೂಜಕಃ ।
ಧಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಚ ಧರಾನಾಥೋ ಧರಾನಾಥಪ್ರಬೋಧಕಃ ॥ 109 ॥

ಧರ್ಮಿಷ್ಠೋ ಧರ್ಮಕೇತುಶ್ಚ ಧವಲೋ ಧವಲಪ್ರಿಯಃ ।
ಧವಲಾಚಲವಾಸೀ ಚ ಧೇನುದೋ ಧೇನುಪೋ ಧನೀ ॥ 110 ॥

ಧ್ವನಿರೂಪೋ ಧ್ವನಿಪ್ರಾಣೋ ಧ್ವನಿಧರ್ಮಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧ್ವಜೋ ಧೂಮ್ರೋ ಧಾತುರೋಧಿವಿರೋಧಕಃ ॥ 111 ॥

ನಾರಾಯಣೋ ನರೋ ನೇತಾ ನದೀಶೋ ನರವಾನರಃ ।
ನನ್ದೀಸಂಕ್ರಮಣೋ ನಾಟ್ಯೋ ನಾಟ್ಯವೇತ್ತಾ ನಟಪ್ರಿಯಃ ॥ 112 ॥

ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕೋ ನನ್ದೀ ನನ್ದಿಶೃಂಗಿಗಣಾಧಿಪಃ ।
ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರವರ್ಮಾ ಚ ನನ್ದಿಕೇಶ್ವರಪೂಜಕಃ ॥ 113 ॥

ನರಸಿಂಹೋ ನಟೋ ನೀಪೋ ನಖಯುದ್ಧವಿಶಾರದಃ ।
ನಖಾಯುಧೋ ನಲೋ ನೀಲೋ ನಲನೀಲಪ್ರಮೋದಕಃ ॥ 114 ॥

ನವದ್ವಾರಪುರಾಧಾರೋ ನವದ್ವಾರಪುರಾತನಃ ।
ನರನಾರಯಣಸ್ತುತ್ಯೋ ನಖನಾಥೋ ನಗೇಶ್ವರಃ ॥ 115 ॥

ನಖದಂಷ್ಟ್ರಾಯುಧೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿರ್ಮಮೋ ನಗಃ ॥ 116 ॥

ನಗರಗ್ರಾಮಪಾಲಶ್ಚ ನಿರನ್ತೋ ನಗರಾಧಿಪಃ ।
ನಾಗಕನ್ಯಾಭಯಧ್ವಂಸೀ ನಾಗಾರಿಪ್ರಿಯನಾಗರಃ ॥ 117 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಪದ್ಮನಾಭಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಪಾವನಃ ।
ಪದ್ಮಾಕ್ಷಃ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ಪದ್ಮಾಸನಪ್ರಪೂಜಕಃ ॥ 118 ॥

ಪದ್ಮಮಾಲೀ ಪದ್ಮಪರಃ ಪದ್ಮಪೂಜನತತ್ಪರಃ ।
ಪದ್ಮಪಾಣಿಃ ಪದ್ಮಪಾದಃ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಸೇವನಃ ॥ 119 ॥

ಪಾವನಃ ಪವನಾತ್ಮಾ ಚ ಪವನಾತ್ಮಜಃ ಪಾಪಹಾ ।
ಪರಃ ಪರತರಃ ಪದ್ಮಃ ಪರಮಃ ಪರಮಾತ್ಮಕಃ ॥ 120 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಃ ಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮದಃ ಪ್ರೇಮಪಾಲಕಃ ।
ಪ್ರೌಢಃ ಪ್ರೌಢಪರಃ ಪ್ರೇತದೋಷಹಾ ಪ್ರೇತನಾಶಕಃ ॥ 121 ॥

ಪ್ರಭಂಜನಾನ್ವಯಃ ಪಂಚ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮನುಪ್ರಿಯಃ ।
ಪನ್ನಗಾರಿಃ ಪ್ರತಾಪೀ ಚ ಪ್ರಪನ್ನಃ ಪರದೋಷಹಾ ॥ 122 ॥

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನಃ ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಕಃ ।
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಮ್ಭಃ ಪುರಾಧಾರಃ ಪುರಾರಿನುತ್ ॥ 123 ॥

ಪರಾಜಿತಃ ಪರಮ್ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ಪರಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಪಾತಾಲಗಃ ಪುರಾಣಶ್ಚ ಪುರಾತನಃ ಪ್ಲವಂಗಮಃ ॥ 124 ॥

ಪುರಾಣಪುರುಷಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರಪೂರಕಃ ।
ಪ್ಲವಗೇಶಃ ಪಲಾಶಾರಿಃ ಪೃಥುಕಃ ಪೃಥಿವೀಪತಿಃ ॥ 125 ॥

ಪುಣ್ಯಶೀಲಃ ಪುಣ್ಯರಾಶಿಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಪಾಲಕಃ ।
ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುಣ್ಯಗೀತಿಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಪೋಷಕಃ ॥ 126 ॥

ಪ್ರವೀಣಶ್ಚ ಪ್ರಸನ್ನಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಧ್ವಜನಿವಾಸಕಃ ।
ಪಿಂಗಕೇಶಃ ಪಿಂಗರೋಮಾ ಪ್ರಣವಃ ಪಿಂಗಲಪ್ರಣಃ ॥ 127 ॥

ಪರಾಶರಃ ಪಾಪಹರ್ತಾ ಪಿಪ್ಪಲಾಶ್ರಯಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕಃ ಪುರಾತೀತಃ ಪ್ರಥಮಃ ಪುರುಷಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 128 ॥

ಪುರಾಧಾರಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪಿತಾಮಹಃ ।
ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದವದನಃ ಫುಲ್ಲೋತ್ಕಮಲಲೋಚನಃ ॥ 129 ॥

ಫೂತ್ಕಾರಃ ಫೂತ್ಕರಃ ಫೂಶ್ಚ ಫೂದಮನ್ತ್ರಪರಾಯಣಃ ।
ಸ್ಫಟಿಕಾದ್ರಿನಿವಾಸೀ ಚ ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಃ ॥ 130 ॥

ವಾಯುರೂಪೀ ವಾಯುಸುತೋ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಾ ವಾಮನಾಶಕಃ ।
ವನೋ ವನಚರೋ ಬಾಲೋ ಬಾಲತ್ರಾತಾ ತು ಬಾಲಕಃ ॥ 131 ॥

ವಿಶ್ವನಾಥಶ್ಚ ವಿಶ್ವಂ ಚ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಪಾಲಕಃ ।
ವಿಶ್ವಧಾತಾ ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವವೇತ್ತಾ ವಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 132 ॥

ವಿಮಲೋ ವಿಮಲಜ್ಞಾನೋ ವಿಮಲಾನನ್ದದಾಯಕಃ ।
ವಿಮಲೋತ್ಪಲವಕ್ತ್ರಶ್ಚ ವಿಮಲಾತ್ಮಾ ವಿಲಾಸಕೃತ್ ॥ 133 ॥

ಬಿನ್ದುಮಾಧವಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಬಿನ್ದುಮಾಧವಸೇವಕಃ ।
ಬೀಜೋಽಥ ವೀರ್ಯದೋ ಬೀಜಹಾರೀ ಬೀಜಪ್ರದೋ ವಿಭುಃ ॥ 134 ॥

ವಿಜಯೋ ಬೀಜಕರ್ತಾ ಚ ವಿಭೂತಿರ್ಭೂತಿದಾಯಕಃ ।
ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ವಿಶ್ವಗಮ್ಯೋ ವಿಶ್ವಹರ್ತಾ ವಿರಾಟ್ತನುಃ ॥ 135 ॥

ಬುಲಕಾರಹತಾರಾತಿರ್ವಸುದೇವೋ ವನಪ್ರದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ವಾನರೋ ವಾನರೇಶ್ವರಃ ॥ 136 ॥

ಬಲಿಬನ್ಧನಕೃದ್ವಿಶ್ವತೇಜಾ ವಿಶ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ವಿಭೋಕ್ತಾ ಚ ವಾಯುದೇವೋ ವೀರವೀರೋ ವಸುನ್ಧರಃ ॥ 137 ॥

ವನಮಾಲೀ ವನಧ್ವಂಸೀ ವಾರುಣೋ ವೈಷ್ಣವೋ ಬಲೀ ।
ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣುಸೇವೀ ವಾಯುಗವಿರ್ವಿದುಃ ॥ 138 ॥

ವಿಪದ್ಮೋ ವಾಯುವಂಶ್ಯಶ್ಚ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ।
ಬೃಹತ್ತನುರ್ಬೃಹತ್ಪಾದೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹದ್ಯಶಾಃ ॥ 139 ॥

ಬೃಹನ್ನಾಸೋ ಬೃಹದ್ಬಾಹುರ್ಬೃಹನ್ಮೂರ್ತಿರ್ಬೃಹತ್ಸ್ತುತಿಃ ।
ಬೃಹದ್ಧನುರ್ಬೃಹಜ್ಜಂಘೋ ಬೃಹತ್ಕಾಯೋ ಬೃಹತ್ಕರಃ ॥ 140 ॥

ಬೃಹದ್ರತಿರ್ಬೃಹತ್ಪುಚ್ಛೋ ಬೃಹಲ್ಲೋಕಫಲಪ್ರದಃ ।
ಬೃಹತ್ಸೇವ್ಯೋ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿರ್ಬೃಹದ್ವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 141 ॥

ಬೃಹಲ್ಲೋಕರತೋ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾದಾತಾ ವಿದಿಕ್ಪತಿಃ ।
ವಿಗ್ರಹೋ ವಿಗ್ರಹರತೋ ವ್ಯಾಧಿನಾಶೀ ಚ ವ್ಯಾಧಿದಃ ॥ 142 ॥

ವಿಶಿಷ್ಟೋ ಬಲದಾತಾ ಚ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ವಿನಾಯಕಃ ।
ವರಾಹೋ ವಸುಧಾನಾಥೋ ಭಗವಾನ್ ಭವಭಂಜನಃ ॥ 143 ॥

ಭಾಗ್ಯದೋ ಭಯಕರ್ತಾ ಚ ಭಾಗೋ ಭೃಗುಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭಕ್ತೋ ಭರದ್ವಾಜೋ ಭಯಾಂಘ್ರಿರ್ಭಯನಾಶನಃ ॥ 144 ॥

ಮಾಧವೋ ಮಧುರಾನಾಥೋ ಮೇಘನಾದೋ ಮಹಾಮುನಿಃ ।
ಮಾಯಾಪತಿರ್ಮನಸ್ವೀ ಚ ಮಾಯಾತೀತೋ ಮನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 145 ॥

ಮೈನಾಕವನ್ದಿತಾಮೋದೋ ಮನೋವೇಗೀ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತರಕ್ಷಾಶ್ಚ ಮಾಯಾನಿರ್ಜಿತವಿಷ್ಟಪಃ ॥ 146 ॥

ಮಾಯಾಶ್ರಯಶ್ಚ ನಿಲಯೋ ಮಾಯಾವಿಧ್ವಂಸಕೋ ಮಯಃ ।
ಮನೋಯಮಪರೋ ಯಾಮ್ಯೋ ಯಮದುಃಖನಿವಾರಣಃ ॥ 147 ॥

ಯಮುನಾತೀರವಾಸೀ ಚ ಯಮುನಾತೀರ್ಥಚಾರಣಃ ।
ರಾಮೋ ರಾಮಪ್ರಿಯೋ ರಮ್ಯೋ ರಾಘವೋ ರಘುನನ್ದನಃ ॥ 148 ॥

ರಾಮಪ್ರಪೂಜಕೋ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಸೇವೀ ರಮಾಪತಿಃ ।
ರಾವಣಾರೀ ರಮಾನಾಥವತ್ಸಲೋ ರಘುಪುಂಗವಃ ॥ 149 ॥

ರಕ್ಷೋಘ್ನೋ ರಾಮದೂತಶ್ಚ ರಾಮೇಷ್ಟೋ ರಾಕ್ಷಸಾನ್ತಕಃ ।
ರಾಮಭಕ್ತೋ ರಾಮರೂಪೋ ರಾಜರಾಜೋ ರಣೋತ್ಸುಕಃ ॥ 150 ॥

ಲಂಕಾವಿಧ್ವಂಸಕೋ ಲಂಕಾಪತಿಘಾತೀ ಲತಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಪ್ರಿಯೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾತ್ಮಪಾಲಕಃ ॥ 151 ॥

ಪ್ಲವಗಾಬ್ಧಿಹೇಲಕಶ್ಚ ಲಂಕೇಶಗೃಹಭಂಜನಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪೀ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕಃ ॥ 152 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಾದೀ ಚ ವಿಕ್ಷೇತ್ರಂ ವಿಶ್ವಬೀಜಂ ಚ ವಿಶ್ವದೃಕ್ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಾಕಾರೋಽಥ ವಿಶ್ವಧೃಕ್ ॥ 153 ॥

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯೋಽಥ ವಿಶ್ವೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ।
ಶುಕ್ಲಃ ಶುಕ್ರಪ್ರದಃ ಶುಕ್ರಃ ಶುಕ್ರಾತ್ಮಾ ಚ ಶುಭಪ್ರದಃ ॥ 154 ॥

ಶರ್ವರೀಪತಿಶೂರಶ್ಚ ಶೂರಶ್ಚಾಥ ಶ್ರುತಿಶ್ರವಾಃ ।
ಶಾಕಮ್ಭರೀಶಕ್ತಿಧರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶರಣಪ್ರದಃ ॥ 155 ॥

ಶಂಕರಃ ಶಾನ್ತಿದಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಿವಃ ಶೂಲೀ ಶಿವಾರ್ಚಿತಃ ।
ಶ್ರೀರಾಮರೂಪಃ ಶ್ರೀವಾಸಃ ಶ್ರೀಪದಃ ಶ್ರೀಕರಃ ಶುಚಿಃ ॥ 156 ॥

ಶ್ರೀಶಃ ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಕರಶ್ಚ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಪ್ರಿಯಃ ಶ್ರೀನಿಧಿಃ ।
ಷೋಡಶಸ್ವರಸಂಯುಕ್ತಃ ಷೋಡಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರಿಯಂಕರಃ ॥ 157 ॥

ಷಡಂಗಸ್ತೋತ್ರನಿರತಃ ಷಡಾನನಪ್ರಪೂಜಕಃ ।
ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಾ ಷಡ್ಬಾಹುಃ ಷಟ್ಸ್ವರೂಪಃ ಷಡೂರ್ಮಿಪಃ ॥ 158 ॥

ಸನಾತನಃ ಸತ್ಯರೂಪಃ ಸತ್ಯಲೋಕಪ್ರಬೋಧಕಃ ।
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಸತ್ಯದಾತಾ ಚ ಸತ್ಯವ್ರತಪರಾಯಣಃ ॥ 159 ॥

ಸೌಮ್ಯಃ ಸೌಮ್ಯಪ್ರದಃ ಸೌಮ್ಯದೃಕ್ಸೌಮ್ಯಃ ಸೌಮ್ಯಪಾಲಕಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಾದಿಯುತಃ ಸರ್ವಸಂಸಾರಭಯನಾಶನಃ ॥ 160 ॥

ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸನ್ಧ್ಯಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಃ ಸರ್ವಗತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಸುರಭಿಃ ಸಾಗರಃ ಸೇತುಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 161 ॥

ಸತ್ಯಗರ್ಭಃ ಸತ್ಯಸೇತುಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ತು ಸತ್ಯಗೋಚರಃ ।
ಸತ್ಯವಾದೀ ಸುಕರ್ಮಾ ಚ ಸದಾನನ್ದೈಕ ಈಶ್ವರಃ ॥ 162 ॥

ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧ್ಯಃ ಸುಸಿದ್ಧಶ್ಚ ಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಿಹೇತುಕಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವನ್ದಿತಃ ॥ 163 ॥

ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಲಂಘನೋ ವೀರಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ ॥ 164 ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛನ್ದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಪಾತಾಲಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಃ ಸಹಸ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ॥ 165 ॥

ಹನುಮಾನ್ ಹರ್ಷದಾತಾ ಚ ಹರೋ ಹರಿಹರೀಶ್ವರಃ ।
ಕ್ಷುದ್ರರಾಕ್ಷಸಘಾತೀ ಚ ಕ್ಷುದ್ಧತಕ್ಷಾನ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 166 ॥

ಅನಾದೀಶೋ ಹ್ಯನನ್ತಶ್ಚ ಆನನ್ದೋಽಧ್ಯಾತ್ಮಬೋಧಕಃ ।
ಇನ್ದ್ರ ಈಶೋತ್ತಮಶ್ಚೈವ ಉನ್ಮತ್ತಜನ ಋದ್ಧಿದಃ ॥ 167 ॥

ಋವರ್ಣೋ ಌಲುಪದೋಪೇತ ಐಶ್ವರ್ಯಂ ಔಷಧೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಔಷಧಶ್ಚಾಂಶುಮಾಂಶ್ಚೈವ ಅಕಾರಃ ಸರ್ವಕಾರಣಃ ॥ 168 ॥

ಇತ್ಯೇತದ್ರಾಮದೂತಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ಚೈವ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಏಕಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಂ ವಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ಶ್ರದ್ಧಯಾನ್ವಿತಃ ॥ 169 ॥

ಪಠನಾತ್ಪಾಠನಾದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ಪ್ರಿಯೇ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಕಾಮಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 170 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ವೇದವ್ಯಾಕರಣಾದಿಕಮ್ ।
ಇಚ್ಛಾಕಾಮಾಂಸ್ತು ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಮಕ್ಷಯಮ್ ॥ 171 ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ವರಾಯುಸ್ಸಹಿತಂ ಪುಮಾನ್ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಚ ಬಹುಸಸ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ಗಾವಶ್ಚ ಬಹುದುಗ್ಧದಾಃ ॥ 172 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನಂ ಚ ನೃಭಿರ್ದೃಷ್ಟಂ ಸುಸ್ವಪ್ನಮುಪಜಾಯತೇ ।
ದುಃಖೌಘೋ ನಶ್ಯತೇ ತಸ್ಯ ಸಮ್ಪತ್ತಿರ್ವರ್ದ್ಧತೇ ಚಿರಮ್ ॥ 173 ॥

ಚತುರ್ವಿಧಂ ವಸ್ತು ತಸ್ಯ ಭವತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲೇ ಜಪತಾಂ ನಾಸ್ತಿ ವೈರಿಕೃತಂ ಭಯಮ್ ॥ 174 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಪಠನಾತ್ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಕರಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ರವೌ ಧೃತ್ವಾ ಕಂಠದೇಶೇ ನರಃ ಶುಚಿಃ ॥ 175 ॥

ದಶಾವರ್ತಂ ಪಠೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಭೌಮೇ ನಿಶಾನ್ತೇ ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ 176 ॥

ದಶಾವರ್ತಂ ಪಠೇನ್ಮರ್ತ್ಯಃ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ।
ಅರ್ಕಮೂಲೇಽರ್ಕವಾರೇ ತು ಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಶುಚಿರ್ಜಪೇತ್ ॥ 177 ॥

ಚಿರಾಯುಃ ಸ ಸುಖೀ ಪುತ್ರೀ ವಿಜಯೀ ಜಾಯತೇ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಚೋತ್ಥಾಯ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಚ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 178 ॥

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ಲಭತೇ ತಂ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಾನಾಂ ವೈರಿವಿದ್ರಾವಣಂ ಪರಮ್ ॥ 179 ॥

ಡಾಕಿನೀಭೂತಪ್ರೇತೇಷು ಗ್ರಹಪೀಡಾಹರಂ ತಥಾ ।
ಜ್ವರಾಪಸ್ಮಾರಶಮನಂ ಯಕ್ಷ್ಮಪ್ಲೀಹಾದಿವಾರಣಮ್ ॥ 180 ॥

ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ವಾಯುಪುತ್ರಪ್ರಸಾದತಃ ॥ 181 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲತಃ ಶ್ರೀಹನುಮತ್ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya:

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil