Hanuman Stotras Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Hanuman Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ருத்³ரயாமலத:

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ।
த்⁴யாநோபரதமாஸீநம் நந்தி³ப்⁴ருʼங்கி³க³ணைர்வ்ருʼதம் ॥ 1 ॥

த்⁴யாநாந்தே ச ப்ரஸந்நாஸ்யமேகாந்தே ஸமுபஸ்தி²தம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா ஶம்பு⁴ம் ததா³ தே³வீ பப்ரச்ச² கமலாநநா ॥ 2 ॥

தே³வ்யுவாச
ஶ்ருʼணு தே³வ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸம்ஶயோঽஸ்தி மஹாந்மம ।
ருத்³ரைகாத³ஶமாக்²யாதம் புராஹம் ந ச வேத்³மி தம் ॥ 3 ॥

கத²யஸ்வ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸர்வதோ நிர்ணயம் ஶுப⁴ம் ।
ஸமாராத⁴யதோ லோகே பு⁴க்திமுக்திப²லம் ப⁴வேத் ॥ 4 ॥

மந்த்ரம் யந்த்ரம் ததா² தந்நிர்ணயம் ச விதி⁴பூஜநம் ।
தத்ஸர்வம் ப்³ரூஹி மே நாத² க்ருʼதார்தா² ச ப⁴வாம்யஹம் ॥ 5 ॥

ஈஶ்வர உவாச
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி கோ³ப்யம் ஸர்வாக³மே ஸதா³ ।
ஸர்வஸ்வம் மம லோகாநாம் ந்ருʼணாம் ஸ்வர்கா³பவர்க³த³ம் ॥ 6 ॥

த³ஶ விஷ்ணுர்த்³வாத³ஶார்காஸ்தே சைகாத³ஶ ஸம்ஸ்ம்ருʼதா: ।
ருத்³ர: பரமசண்ட³ஶ்ச லோகேঽஸ்மிந்பு⁴க்திமுக்தித:³ ॥ 7 ॥

ஹநுமாந்ஸ மஹாதே³வ: காலகால: ஸதா³ஶிவ: ।
இஹைவ பு⁴க்திகைவல்யமுக்தித:³ ஸர்வகாமத:³ ॥ 8 ॥

சித்³ரூபீ ச ஜக³த்³ரூபஸ்ததா²ரூபவிராட³பூ⁴த் ।
ராவணஸ்ய வதா⁴ர்தா²ய ராமஸ்ய ச ஹிதாய ச ॥ 9 ॥

அஞ்ஜநீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தோ வாயுரூபீ ஸநாதந: ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண ஸர்வவிக்⁴நம் விநஶ்யதி ॥ 10 ॥

மந்த்ரம் தஸ்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி காமத³ம் ஸுரது³லர்ப⁴ம் ।
நித்யம் பரதரம் லோகே தே³வதை³த்யேஷு து³லர்ப⁴ம் ॥ 11 ॥

ப்ரணவம் பூர்வமுத்³த்⁴ருʼத்ய காமராஜம் ததோ வதே³த் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஹநுமதேঽபி ததோ வதே³த் ॥ 12 ॥

ததோ வைஶ்வாநரோ மாயாமந்த்ரராஜமிமம் ப்ரியே ।
ஏவம் ப³ஹுதரா மந்த்ரா: ஸர்வஶாஸ்த்ரேஷு கோ³பிதா: ॥ 13 ॥

ௐ க்லீம் நமோ ப⁴க³வதே ஹநுமதே ஸ்வாஹா
யேந விஜ்ஞாதமாத்ரேண த்ரைலோக்யம் வஶமாநயேத் ।
வஹ்நிம் ஶீதங்கரோத்யேவ வாதம் ச ஸ்தி²ரதாம் நயேத் ॥ 14 ॥

விக்⁴நம் ச நாஶயத்யாஶு தா³ஸவத்ஸ்யாஜ்ஜக³த்த்ரயம் ।
த்⁴யாநம் தஸ்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹநுர்யேந ப்ரஸீத³தி ॥ 15 ॥

த்⁴யாநம் –
ப்ரதீ³ப்தம் ஸ்வர்ணவர்ணாப⁴ம் பா³லார்காருணலோசநம் ।
ஸ்வர்ணமேருவிஶாலாங்க³ம் ஶதஸூர்யஸமப்ரப⁴ம் ॥ 16 ॥

ரக்தாம்ப³ரம் த⁴ராஸீநம் ஸுக்³ரீவாதி³யுதம் ததா² ।
கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரீஶம் மஶகீக்ருʼதராக்ஷஸம் ॥ 17 ॥

புச்ச²வந்தம் கபீஶம் தம் மஹாருத்³ரம் ப⁴யங்கரம் ।
ஜ்ஞாநமுத்³ராலஸத்³பா³ஹும் ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதம் ॥ 18 ॥

த்⁴யாநஸ்ய தா⁴ரணாதே³வ விக்⁴நாந்முக்த: ஸதா³ நர: ।
த்ரிஷு லோகேஷு விக்²யாத: ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ॥ 19 ॥

நாம்நாம் தஸ்ய ஸஹஸ்ரம் து கத²யிஷ்யாமி தே ஶ்ருʼணு ।
யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரேண வாதீ³ மூகோ ப⁴வேத்³த்⁴ருவம் ॥ 20 ॥

ஸ்தம்ப⁴நம் பரஸைந்யாநாம் மாரணாய ச வைரிணாம் ।
தா³ரயேச்சா²கிநீ: ஶீக்⁴ரம் டா³கிநீபூ⁴தப்ரேதகாந் ॥ 21 ॥

ஹரணம் ரோக³ஶத்ரூணாம் காரணம் ஸர்வகர்மணாம் ।
தாரணம் ஸர்வவிக்⁴நாநாம் மோஹநம் ஸர்வயோஷிதாம் ॥ 22 ॥

தா⁴ரணம் ஸர்வயோகா³நாம் வாரணம் ஶீக்⁴ரமாபதா³ம் ॥ 23 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத: ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந் தே³வதா । ௐ க்லீம் இதி பீ³ஜம் ।
நம இதி கீலகம் । ஸ்வாஹேதி ஶக்தி: ।
ஸமஸ்தபுருஷார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

ௐஓங்காரநமோரூபமோம்நமோரூபபாலக: ।
ஓங்காரமயோங்காரக்ருʼதோ³ங்காராத்மா ஸநாதந: ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மமயோ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநீ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபவித் ।
கபீஶ: கபிநாத²ஶ்ச கபிநாத²ஸுபாலக: ॥ 25 ॥

கபிநாத²ப்ரிய: கால: கபிநாத²ஸ்ய கா⁴தக: ।
கபிநாத²ஶோகஹர்தா கபிப⁴ர்தா கபீஶ்வர: ॥ 26 ॥

கபிஜீவநதா³தா ச கபிமூர்தி: கபிர்ப்⁴ருʼத: ।
காலாத்மா காலரூபீ ச காலகாலஸ்து காலபு⁴க் ॥ 27 ॥

காலஜ்ஞாநீ காலகர்தா காலஹாநி: கலாநிதி:⁴ ।
கலாநிதி⁴ப்ரிய: கர்தா கலாநிதி⁴ஸமப்ரப:⁴ ॥ 28 ॥

கலாபீ ச கலாபாதா கீஶத்ராதா கிஶாம் பதி: ।
கமலாபதிப்ரிய: காகஸ்வரக்⁴ந: குலபாலக: ॥ 29 ॥

குலப⁴ர்தா குலத்ராதா குலாசாரபராயண: ।
காஶ்யபாஹ்லாத³க: காகத்⁴வம்ஸீ கர்மக்ருʼதாம் பதி: ॥ 30 ॥

க்ருʼஷ்ண: க்ருʼஷ்ணஸ்துதி: க்ருʼஷ்ணக்ருʼஷ்ணரூபோ மஹாத்மவாந் ।
க்ருʼஷ்ணவேத்தா க்ருʼஷ்ணப⁴ர்தா கபீஶ: க்ரோத⁴வாந் கபி: ॥ 31 ॥

காலராத்ரி: குபே³ரஶ்ச குபே³ரவநபாலக: ।
குபே³ரத⁴நதா³தா ச கௌஸல்யாநந்த³ஜீவந: ॥ 32 ॥

கோஸலேஶப்ரிய: கேது: கபாலீ காமபாலக: ।
காருண்ய: கருணாரூப: கருணாநிதி⁴விக்³ரஹ: ॥ 33 ॥

காருண்யகர்தா தா³தா ச கபி: ஸாத்⁴ய: க்ருʼதாந்தக: ।
கூர்ம: கூர்மபதி: கூர்மப⁴ர்தா கூர்மஸ்ய ப்ரேமவாந் ॥ 34 ॥

குக்குட: குக்குடாஹ்வாந: குஞ்ஜர: கமலாநந: ।
குஞ்ஜர: கலப:⁴ கேகிநாத³ஜித்கல்பஜீவந: ॥ 35 ॥

கல்பாந்தவாஸீ கல்பாந்ததா³தா கல்பவிபோ³த⁴க: ।
கலப:⁴ கலஹஸ்தஶ்ச கம்ப: கம்பபதிஸ்ததா² ॥ 36 ॥

கர்மப²லப்ரத:³ கர்மா கமநீய: கலாபவாந் ।
கமலாஸநப³ந்த⁴ஶ்ச-கம்ப:-கமலாஸநபூஜக: ॥ 37 ॥

கமலாஸநஸேவீ ச கமலாஸநமாநித: ।
கமலாஸநப்ரிய: கம்பு:³ கம்பு³கண்டோ²ঽபி காமது⁴க் ॥ 38 ॥

கிஞ்ஜல்கரூபீ கிஞ்ஜல்க: கிஞ்ஜல்காவநிவாஸக: ।
க²க³நாத²ப்ரிய: க²ங்கீ³ க²க³நாத²ப்ரஹாரக: ॥ 39 ॥

க²க³நாத²ஸுபூஜ்யஶ்ச க²க³நாத²ப்ரபோ³த⁴க: ।
க²க³நாத²வரேண்யஶ்ச க²ரத்⁴வம்ஸீ க²ராந்தக: ॥ 40 ॥

க²ராரிப்ரியப³ந்து⁴ஶ்ச க²ராரிஜீவந: ஸதா³ ।
க²ங்க³ஹஸ்த: க²ங்க³த⁴ந: க²ங்க³ஹாநீ ச க²ங்க³ப: ॥ 41 ॥

க²ஞ்ஜரீடப்ரிய: க²ஞ்ஜ: கே²சராத்மா க²ராரிஜித் ॥ 42 ॥

க²ஞ்ஜரீடபதி: பூஜ்ய: க²ஞ்ஜரீடபசஞ்சல: ।
க²த்³யோதப³ந்து:⁴ க²த்³யோத: க²த்³யோதநப்ரிய: ஸதா³ ॥ 43 ॥

க³ருத்மாந் க³ருடோ³ கோ³ப்யோ க³ருத்மத்³த³ர்பஹாரக: ।
க³ர்விஷ்டோ² க³ர்வஹர்தா ச க³ர்வஹா க³ர்வநாஶக: ॥ 44 ॥

க³ர்வோ கு³ணப்ரியோ கா³ணோ கு³ணஸேவீ கு³ணாந்வித: ।
கு³ணத்ராதா கு³ணரதோ கு³ணவந்தப்ரியோ கு³ணீ ॥ 45 ॥

க³ணேஶோ க³ணபாதீ ச க³ணரூபோ க³ணப்ரிய: ।
க³ம்பீ⁴ரோঽத² கு³ணாகாரோ க³ரிமா க³ரிமப்ரத:³ ॥ 46 ॥

க³ணரக்ஷோ க³ணஹரோ க³ணதோ³ க³ணஸேவித: ।
க³வாம்ஶோ க³வயத்ராதா க³ர்ஜிதஶ்ச க³ணாதி⁴ப: ॥ 47 ॥

க³ந்த⁴மாத³நஹர்தா ச க³ந்த⁴மாத³நபூஜக: ।
க³ந்த⁴மாத³நஸேவீ ச க³ந்த⁴மாத³நரூபத்⁴ருʼக் ॥ 48 ॥

கு³ருர்கு³ருப்ரியோ கௌ³ரோ கு³ருஸேவ்யோ கு³ரூந்நத: ।
கு³ருகீ³தாபரோ கீ³தோ கீ³தவித்³யாகு³ருர்கு³ரு: ॥ 49 ॥

கீ³தாப்ரியோ கீ³தராதோ கீ³தஜ்ஞோ கீ³தவாநபி ।
கா³யத்ர்யா ஜாபகோ கோ³ஷ்டோ² கோ³ஷ்ட²தே³வோঽத² கோ³ஷ்ட²ப: ॥ 50 ॥

கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரீஶோ கோ³விந்தோ³ கோ³பப³ந்த⁴க: ।
கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ க³ர்வோ கோ³வர்த⁴நப்ரபூஜக: ॥ 51 ॥

க³ந்த⁴ர்வோ க³ந்த⁴ர்வரதோ க³ந்த⁴ர்வாநந்த³நந்தி³த: ।
க³ந்தோ⁴ க³தா³த⁴ரோ கு³ப்தோ க³தா³ட்⁴யோ கு³ஹ்யகேஶ்வர: ॥

கி³ரிஜாபூஜகோ கீ³ஶ்ச கீ³ர்வாணோ கோ³ஷ்பதிஸ்ததா² ।
கி³ரிர்கி³ரிப்ரியோ க³ர்போ⁴ க³ர்ப⁴போ க³ர்ப⁴வாஸக: ॥ 53 ॥

க³ப⁴ஸ்திக்³ராஸகோ க்³ராஸோ க்³ராஸதா³தா க்³ரஹேஶ்வர: ।
க்³ரஹோ க்³ரஹேஶாநோ க்³ராஹோ க்³ரஹதோ³ஷவிநாஶந: ॥ 54 ॥

க்³ரஹாரூடோ⁴ க்³ரஹபதிர்க³ர்ஹணோ க்³ரஹணாதி⁴ப: ।
கோ³லீ க³வ்யோ க³வேஶஶ்ச க³வாக்ஷமோக்ஷதா³யக: ॥ 55 ॥

க³ணோ க³ம்யோ க³ணதா³தா க³ருட³த்⁴வஜவல்லப:⁴ ।
கே³ஹோ கே³ஹப்ரதோ³ க³ம்யோ கீ³தாகா³நபராயண: ॥ 56 ॥

க³ஹ்வரோ க³ஹ்வரத்ராணோ க³ர்கோ³ க³ர்கே³ஶ்வரப்ரத:³ ।
க³ர்க³ப்ரியோ க³ர்க³ரதோ கௌ³தமோ கௌ³தமப்ரத:³ ॥ 57 ॥

க³ங்கா³ஸ்நாயீ க³யாநாதோ² க³யாபிண்ட³ப்ரதா³யக: ।
கௌ³தமீதீர்த²சாரீ ச கௌ³தமீதீர்த²பூஜக: ॥ 58 ॥

க³ணேந்த்³ரோঽத² க³ணத்ராதா க்³ரந்த²தோ³ க்³ரந்த²காரக: ।
க⁴நாங்கோ³ கா⁴தகோ கோ⁴ரோ கோ⁴ரரூபீ க⁴நப்ரத:³ ॥ 59 ॥

கோ⁴ரத³ம்ஷ்ட்ரோ கோ⁴ரநகோ² கோ⁴ரகா⁴தீ க⁴நேதர: ।
கோ⁴ரராக்ஷஸகா⁴தீ ச கோ⁴ரரூப்யக⁴த³ர்பஹா ॥ 60 ॥

க⁴ர்மோ க⁴ர்மப்ரத³ஶ்சைவ க⁴ர்மரூபீ க⁴நாக⁴ந: ।
க⁴நத்⁴வநிரதோ க⁴ண்டாவாத்³யப்ரியக்⁴ருʼணாகர: ॥ 61 ॥

கோ⁴கோ⁴ க⁴நஸ்வநோ கூ⁴ர்ணோ கூ⁴ர்ணிதோঽபி க⁴நாலய: ।
ஙகாரோ ஙப்ரதோ³ ஙாந்தஶ்சந்த்³ரிகாமோத³மோத³க: ॥ 62 ॥

சந்த்³ரரூபஶ்சந்த்³ரவந்த்³யஶ்சந்த்³ராத்மா சந்த்³ரபூஜக: ।
சந்த்³ரப்ரேமஶ்சந்த்³ரபி³ம்ப³ஶ்சாமரப்ரியஶ்சஞ்சல: ॥ 63 ॥

சந்த்³ரவக்த்ரஶ்சகோராக்ஷஶ்சந்த்³ரநேத்ரஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ।
சஞ்சலாத்மா சரஶ்சர்மீ சலத்க²ஞ்ஜநலோசந: ॥ 64 ॥

சித்³ரூபஶ்சித்ரபாநஶ்ச சலச்சித்தாசிதார்சித: ।
சிதா³நந்த³ஶ்சிதஶ்சைத்ரஶ்சந்த்³ரவம்ஶஸ்ய பாலக: ॥ 65 ॥

ச²த்ரஶ்ச²த்ரப்ரத³ஶ்ச²த்ரீ ச²த்ரரூபீ சி²தா³ஞ்ச²த:³ ।
ச²லஹா ச²லத³ஶ்சி²ந்நஶ்சி²ந்நகா⁴தீ க்ஷபாகர: ॥ 66 ॥

ச²த்³மரூபீ ச²த்³மஹாரீ ச²லீ ச²லதருஸ்ததா² ।
சா²யாகரத்³யுதிஶ்ச²ந்த³ஶ்ச²ந்த³வித்³யாவிநோத³க: ॥ 67 ॥

சி²ந்நாராதிஶ்சி²ந்நபாபஶ்ச²ந்த³வாரணவாஹக: ।
ச²ந்த³ஶ்ச²(க்ஷ)த்ரஹநஶ்சி²(க்ஷி)ப்ரஶ்ச²(க்ஷ)-
வநஶ்ச²ந்மத³ஶ்ச²(க்ஷ)மீ ॥ 68 ॥

க்ஷமாகா³ர: க்ஷமாப³ந்த:⁴ க்ஷபாபதிப்ரபூஜக: ।
ச²லகா⁴தீ சி²த்³ரஹாரீ சி²த்³ராந்வேஷணபாலக: ॥ 69 ॥

ஜநோ ஜநார்த³நோ ஜேதா ஜிதாரிர்ஜிதஸங்க³ர: ।
ஜிதம்ருʼத்யுர்ஜராதீதோ ஜநார்த³நப்ரியோ ஜய: ॥ 70 ॥

ஜயதோ³ ஜயகர்தா ச ஜயபாதோ ஜயப்ரிய: ।
ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதாராதிர்ஜிதேந்த்³ரியப்ரியோ ஜயீ ॥ 71 ॥

ஜக³தா³நந்த³தா³தா ச ஜக³தா³நந்த³காரக: ।
ஜக³த்³வந்த்³யோ ஜக³ஜ்ஜீவோ ஜக³தாமுபகாரக: ॥ 72 ॥

ஜக³த்³தா⁴தா ஜக³த்³தா⁴ரீ ஜக³த்³பீ³ஜோ ஜக³த்பிதா ।
ஜக³த்பதிப்ரியோ ஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுஜிஜ்ஜிஷ்ணுரக்ஷக: ॥ 73 ॥

ஜிஷ்ணுவந்த்³யோ ஜிஷ்ணுபூஜ்யோ ஜிஷ்ணுமூர்திவிபூ⁴ஷித: ।
ஜிஷ்ணுப்ரியோ ஜிஷ்ணுரதோ ஜிஷ்ணுலோகாபி⁴வாஸக: ॥

ஜயோ ஜயப்ரதோ³ ஜாயோ ஜாயகோ ஜயஜாட்³யஹா ।
ஜயப்ரியோ ஜநாநந்தோ³ ஜநதோ³ ஜநஜீவந: ॥ 75 ॥

ஜயாநந்தோ³ ஜபாபுஷ்பவல்லபோ⁴ ஜயபூஜக: ।
ஜாட்³யஹர்தா ஜாட்³யதா³தா ஜாட்³யகர்தா ஜட³ப்ரிய: ॥ 76 ॥

ஜக³ந்நேதா ஜக³ந்நாதோ² ஜக³தீ³ஶோ ஜநேஶ்வர: ।
ஜக³ந்மங்க³ளதோ³ ஜீவோ ஜக³த்யவநபாவந: ॥ 77 ॥

ஜக³த்த்ராணோ ஜக³த்ப்ராணோ ஜாநகீபதிவத்ஸல: ।
ஜாநகீபதிபூஜ்யஶ்ச ஜாநகீபதிஸேவக: ॥ 78 ॥

ஜாநகீஶோகஹாரீ ச ஜாநகீது:³க²ப⁴ஞ்ஜந: ।
யஜுர்வேதோ³ யஜுர்வக்தா யஜு:பாட²ப்ரியோ வ்ரதீ ॥ 79 ॥

ஜிஷ்ணுர்ஜிஷ்ணுக்ருʼதோ ஜிஷ்ணுதா⁴தா ஜிஷ்ணுவிநாஶந: ।
ஜிஷ்ணுஹா ஜிஷ்ணுபாதீ து ஜிஷ்ணுராக்ஷஸகா⁴தக: ॥ 80 ॥

ஜாதீநாமக்³ரக³ண்யஶ்ச ஜாதீநாம் வரதா³யக: ।
ஜு²ँஜு²ரோ ஜூ²ஜு²ரோ ஜூ²ர்ஜ²நவரோ ஜ²ஞ்ஜா²நிஷேவித: ॥ 81 ॥

ஜி²ல்லீரவஸ்வரோ ஞந்தோ ஞவணோ ஞநதோ ஞத:³ ।
டகாராதி³ஷ்டகாராந்தாஷ்டவர்ணாஷ்டப்ரபூஜக: ॥ 82 ॥

டிட்டிப⁴ஷ்டிட்டிப⁴ஸ்தஷ்டிஷ்டிட்டிப⁴ப்ரியவத்ஸல: ।
ட²காரவர்ணநிலயஷ்ட²காரவர்ணவாஸித: ॥ 83 ॥

ட²காரவீரப⁴ரிதஷ்ட²காரப்ரியத³ர்ஶக: ।
டா³கிநீநிரதோ ட³ங்கோ ட³ங்கிநீப்ராணஹாரக: ॥ 84 ॥

டா³கிநீவரதா³தா ச டா³கிநீப⁴யநாஶந: ।
டி³ண்டி³மத்⁴வநிகர்தா ச டி³ம்போ⁴ டி³ம்பா⁴தரேதர: ॥ 85 ॥

ட³க்காட⁴க்காநவோ ட⁴க்காவாத்³யஷ்ட²க்காமஹோத்ஸவ: ।
ணாந்த்யோ ணாந்தோ ணவர்ணஶ்ச ணஸேவ்யோ ணப்ரபூஜக: ॥ 86 ॥

தந்த்ரீ தந்த்ரப்ரியஸ்தல்பஸ்தந்த்ரஜித்தந்த்ரவாஹக: ।
தந்த்ரபூஜ்யஸ்தந்த்ரரதஸ்தந்த்ரவித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 87 ॥

தந்த்ரயந்த்ரஜயீ தந்த்ரதா⁴ரகஸ்தந்த்ரவாஹக: ।
தந்த்ரவேத்தா தந்த்ரகர்தா தந்த்ரயந்த்ரவரப்ரத:³ ॥ 88 ॥

தந்த்ரத³ஸ்தந்த்ரதா³தா ச தந்த்ரபஸ்தந்த்ரதா³யக: ।
தத்த்வதா³தா ச தத்த்வஜ்ஞஸ்தத்த்வஸ்தத்த்வப்ரகாஶக: ॥ 89 ॥

தந்த்³ரா ச தபநஸ்தல்பதலாதலநிவாஸக: ।
தபஸ்தப:ப்ரியஸ்தாபத்ரயதாபீ தப:பதி: ॥ 90 ॥

தபஸ்வீ ச தபோஜ்ஞாதா தபதாமுபகாரக: ।
தபஸ்தபோத்ரபஸ்தாபீ தாபத³ஸ்தாபஹாரக: ॥ 91 ॥

தப:ஸித்³தி⁴ஸ்தபோருʼத்³தி⁴ஸ்தபோநிதி⁴ஸ்தப:ப்ரபு:⁴ ।
தீர்த²ஸ்தீர்த²ரதஸ்தீவ்ரஸ்தீர்த²வாஸீ து தீர்த²த:³ ॥ 92 ॥

தீர்த²பஸ்தீர்த²க்ருʼத்தீர்த²ஸ்வாமீ தீர்த²விரோத⁴க: ।
தீர்த²ஸேவீ தீர்த²பதிஸ்தீர்த²வ்ரதபராயண: ॥ 93 ॥

த்ரிதோ³ஷஹா த்ரிநேத்ரஶ்ச த்ரிநேத்ரப்ரியபா³லக: ।
த்ரிநேத்ரப்ரியதா³ஸஶ்ச த்ரிநேத்ரப்ரியபூஜக: ॥ 94 ॥

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிபாதூ³ர்த்⁴வஸ்தரணிஸ்தாரணிஸ்தம: ।
தமோரூபீ தமோத்⁴வம்ஸீ தமஸ்திமிரகா⁴தக: ॥ 95 ॥

தமோத்⁴ருʼக்தமஸஸ்தப்ததாரணிஸ்தமஸோঽந்தக: ।
தமோஹ்ருʼத்தமக்ருʼத்தாம்ரஸ்தாம்ரௌஷதி⁴கு³ணப்ரத:³ ॥

தைஜஸஸ்தேஜஸாம் மூர்திஸ்தேஜஸ: ப்ரதிபாலக: ।
தருணஸ்தர்கவிஜ்ஞாதா தர்கஶாஸ்த்ரவிஶாரத:³ ॥ 97 ॥

திமிங்கி³லஸ்தத்த்வகர்தா தத்த்வதா³தா வ தத்த்வவித் ।
தத்த்வத³ர்ஶீ தத்த்வகா³மீ தத்த்வபு⁴க்தத்த்வவாஹந: ॥ 98 ॥

த்ரிதி³வஸ்த்ரிதி³வேஶஶ்ச த்ரிகாலஶ்ச தமிஸ்ரஹா ।
ஸ்தா²ணு: ஸ்தா²ணுப்ரிய: ஸ்தா²ணு: ஸர்வதோঽபி ச வாஸக: ॥ 99 ॥

த³யாஸிந்து⁴ர்த³யாரூபோ த³யாநிதி⁴ர்த³யாபர: ।
த³யாமூர்திர்த³யாதா³தா த³யாதா³நபராயண: ॥ 100 ॥

தே³வேஶோ தே³வதோ³ தே³வோ தே³வராஜாதி⁴பாலக: ।
தீ³நப³ந்து⁴ர்தீ³நதா³தா தீ³நோத்³த⁴ரணதி³வ்யத்³ருʼக் ॥ 101 ॥

தி³வ்யதே³ஹோ தி³வ்யரூபோ தி³வ்யாஸநநிவாஸக: ।
தீ³ர்க⁴கேஶோ தீ³ர்க⁴புச்சோ² தீ³ர்க⁴ஸூத்ரோঽபி தீ³ர்க⁴பு⁴க் ॥ 102 ॥

தீ³ர்க⁴த³ர்ஶீ தூ³ரத³ர்ஶீ தீ³ர்க⁴பா³ஹுஸ்து தீ³ர்க⁴ப: ।
தா³நவாரிர்த³ரித்³ராரிர்தை³த்யாரிர்த³ஸ்யுப⁴ஞ்ஜந: ॥ 103 ॥

த³ம்ஷ்ட்ரீ த³ண்டீ³ த³ண்ட³த⁴ரோ த³ண்ட³போ த³ண்ட³தா³யக: ।
தா³மோத³ரப்ரியோ த³த்தாத்ரேயபூஜநதத்பர: ॥ 104 ॥

த³ர்வீத³லஹுதப்ரீதோ த³த்³ருரோக³விநாஶக: ।
த⁴ர்மோ த⁴ர்மீ த⁴ர்மசாரீ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரபராயண: ॥ 105 ॥

த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மநேதா ச த⁴ர்மத்³ருʼக்³த⁴ர்மதா⁴ரக: ।
த⁴ர்மத்⁴வஜோ த⁴ர்மமூர்திர்த⁴ர்மராஜஸ்ய த்ராஸக: ॥ 106 ॥

தா⁴தா த்⁴யேயோ த⁴நோ த⁴ந்யோ த⁴நதோ³ த⁴நபோ த⁴நீ ।
த⁴நத³த்ராணகர்தா ச த⁴நபப்ரதிபாலக: ॥ 107 ॥

த⁴ரணீத⁴ரப்ரியோ த⁴ந்வீ த⁴நவத்³த⁴நதா⁴ரக: ।
த⁴ந்வீஶவத்ஸலோ தீ⁴ரோ தா⁴த்ருʼமோத³ப்ரதா³யக: ॥ 108 ॥

தா⁴த்ரைஶ்வர்யப்ரதா³தா ச தா⁴த்ரீஶப்ரதிபூஜக: ।
தா⁴த்ராத்மா ச த⁴ராநாதோ² த⁴ராநாத²ப்ரபோ³த⁴க: ॥ 109 ॥

த⁴ர்மிஷ்டோ² த⁴ர்மகேதுஶ்ச த⁴வளோ த⁴வளப்ரிய: ।
த⁴வளாசலவாஸீ ச தே⁴நுதோ³ தே⁴நுபோ த⁴நீ ॥ 110 ॥

த்⁴வநிரூபோ த்⁴வநிப்ராணோ த்⁴வநித⁴ர்மப்ரபோ³த⁴க: ।
த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ த்⁴வஜோ தூ⁴ம்ரோ தா⁴துரோதி⁴விரோத⁴க: ॥ 111 ॥

நாராயணோ நரோ நேதா நதீ³ஶோ நரவாநர: ।
நந்தீ³ஸங்க்ரமணோ நாட்யோ நாட்யவேத்தா நடப்ரிய: ॥ 112 ॥

நாராயணாத்மகோ நந்தீ³ நந்தி³ஶ்ருʼங்கி³க³ணாதி⁴ப: ।
நந்தி³கேஶ்வரவர்மா ச நந்தி³கேஶ்வரபூஜக: ॥ 113 ॥

நரஸிம்ஹோ நடோ நீபோ நக²யுத்³த⁴விஶாரத:³ ।
நகா²யுதோ⁴ நலோ நீலோ நலநீலப்ரமோத³க: ॥ 114 ॥

நவத்³வாரபுராதா⁴ரோ நவத்³வாரபுராதந: ।
நரநாரயணஸ்துத்யோ நக²நாதோ² நகே³ஶ்வர: ॥ 115 ॥

நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதோ⁴ நித்யோ நிராகாரோ நிரஞ்ஜந: ।
நிஷ்கலங்கோ நிரவத்³யோ நிர்மலோ நிர்மமோ நக:³ ॥ 116 ॥

நக³ரக்³ராமபாலஶ்ச நிரந்தோ நக³ராதி⁴ப: ।
நாக³கந்யாப⁴யத்⁴வம்ஸீ நாகா³ரிப்ரியநாக³ர: ॥ 117 ॥

பீதாம்ப³ர: பத்³மநாப:⁴ புண்ட³ரீகாக்ஷபாவந: ।
பத்³மாக்ஷ: பத்³மவக்த்ரஶ்ச பத்³மாஸநப்ரபூஜக: ॥ 118 ॥

பத்³மமாலீ பத்³மபர: பத்³மபூஜநதத்பர: ।
பத்³மபாணி: பத்³மபாத:³ புண்ட³ரீகாக்ஷஸேவந: ॥ 119 ॥

பாவந: பவநாத்மா ச பவநாத்மஜ: பாபஹா ।
பர: பரதர: பத்³ம: பரம: பரமாத்மக: ॥ 120 ॥

பீதாம்ப³ர: ப்ரிய: ப்ரேம ப்ரேமத:³ ப்ரேமபாலக: ।
ப்ரௌட:⁴ ப்ரௌட⁴பர: ப்ரேததோ³ஷஹா ப்ரேதநாஶக: ॥ 121 ॥

ப்ரப⁴ஞ்ஜநாந்வய: பஞ்ச பஞ்சாக்ஷரமநுப்ரிய: ।
பந்நகா³ரி: ப்ரதாபீ ச ப்ரபந்ந: பரதோ³ஷஹா ॥ 122 ॥

பராபி⁴சாரஶமந: பரஸைந்யவிநாஶக: ।
ப்ரதிவாதி³முக²ஸ்தம்ப:⁴ புராதா⁴ர: புராரிநுத் ॥ 123 ॥

பராஜித: பரம்ப்³ரஹ்ம பராத்பரபராத்பர: ।
பாதாலக:³ புராணஶ்ச புராதந: ப்லவங்க³ம: ॥ 124 ॥

புராணபுருஷ: பூஜ்ய: புருஷார்த²ப்ரபூரக: ।
ப்லவகே³ஶ: பலாஶாரி: ப்ருʼது²க: ப்ருʼதி²வீபதி: ॥ 125 ॥

புண்யஶீல: புண்யராஶி: புண்யாத்மா புண்யபாலக: ।
புண்யகீர்தி: புண்யகீ³தி: ப்ராணத:³ ப்ராணபோஷக: ॥ 126 ॥

ப்ரவீணஶ்ச ப்ரஸந்நஶ்ச பார்த²த்⁴வஜநிவாஸக: ।
பிங்க³கேஶ: பிங்க³ரோமா ப்ரணவ: பிங்க³லப்ரண: ॥ 127 ॥

பராஶர: பாபஹர்தா பிப்பலாஶ்ரயஸித்³தி⁴த:³ ।
புண்யஶ்லோக: புராதீத: ப்ரத²ம: புருஷ: புமாந் ॥ 128 ॥

புராதா⁴ரஶ்ச ப்ரத்யக்ஷ: பரமேஷ்டீ² பிதாமஹ: ।
பு²ல்லாரவிந்த³வத³ந: பு²ல்லோத்கமலலோசந: ॥ 129 ॥

பூ²த்கார: பூ²த்கர: பூ²ஶ்ச பூ²த³மந்த்ரபராயண: ।
ஸ்ப²டிகாத்³ரிநிவாஸீ ச பு²ல்லேந்தீ³வரலோசந: ॥ 130 ॥

வாயுரூபீ வாயுஸுதோ வாய்வாத்மா வாமநாஶக: ।
வநோ வநசரோ பா³லோ பா³லத்ராதா து பா³லக: ॥ 131 ॥

விஶ்வநாத²ஶ்ச விஶ்வம் ச விஶ்வாத்மா விஶ்வபாலக: ।
விஶ்வதா⁴தா விஶ்வகர்தா விஶ்வவேத்தா விஶாம்பதி: ॥ 132 ॥

விமலோ விமலஜ்ஞாநோ விமலாநந்த³தா³யக: ।
விமலோத்பலவக்த்ரஶ்ச விமலாத்மா விலாஸக்ருʼத் ॥ 133 ॥

பி³ந்து³மாத⁴வபூஜ்யஶ்ச பி³ந்து³மாத⁴வஸேவக: ।
பீ³ஜோঽத² வீர்யதோ³ பீ³ஜஹாரீ பீ³ஜப்ரதோ³ விபு:⁴ ॥ 134 ॥

விஜயோ பீ³ஜகர்தா ச விபூ⁴திர்பூ⁴திதா³யக: ।
விஶ்வவந்த்³யோ விஶ்வக³ம்யோ விஶ்வஹர்தா விராட்தநு: ॥ 135 ॥

பு³லகாரஹதாராதிர்வஸுதே³வோ வநப்ரத:³ ।
ப்³ரஹ்மபுச்சோ² ப்³ரஹ்மபரோ வாநரோ வாநரேஶ்வர: ॥ 136 ॥

ப³லிப³ந்த⁴நக்ருʼத்³விஶ்வதேஜா விஶ்வப்ரதிஷ்டி²த: ।
விபோ⁴க்தா ச வாயுதே³வோ வீரவீரோ வஸுந்த⁴ர: ॥ 137 ॥

வநமாலீ வநத்⁴வம்ஸீ வாருணோ வைஷ்ணவோ ப³லீ ।
விபீ⁴ஷணப்ரியோ விஷ்ணுஸேவீ வாயுக³விர்விது:³ ॥ 138 ॥

விபத்³மோ வாயுவம்ஶ்யஶ்ச வேத³வேதா³ங்க³பாரக:³ ।
ப்³ருʼஹத்தநுர்ப்³ருʼஹத்பாதோ³ ப்³ருʼஹத்காயோ ப்³ருʼஹத்³யஶா: ॥ 139 ॥

ப்³ருʼஹந்நாஸோ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுர்ப்³ருʼஹந்மூர்திர்ப்³ருʼஹத்ஸ்துதி: ।
ப்³ருʼஹத்³த⁴நுர்ப்³ருʼஹஜ்ஜங்கோ⁴ ப்³ருʼஹத்காயோ ப்³ருʼஹத்கர: ॥ 140 ॥

ப்³ருʼஹத்³ரதிர்ப்³ருʼஹத்புச்சோ² ப்³ருʼஹல்லோகப²லப்ரத:³ ।
ப்³ருʼஹத்ஸேவ்யோ ப்³ருʼஹச்ச²க்திர்ப்³ருʼஹத்³வித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 141 ॥

ப்³ருʼஹல்லோகரதோ வித்³யா வித்³யாதா³தா விதி³க்பதி: ।
விக்³ரஹோ விக்³ரஹரதோ வ்யாதி⁴நாஶீ ச வ்யாதி⁴த:³ ॥ 142 ॥

விஶிஷ்டோ ப³லதா³தா ச விக்⁴நநாஶோ விநாயக: ।
வராஹோ வஸுதா⁴நாதோ² ப⁴க³வாந் ப⁴வப⁴ஞ்ஜந: ॥ 143 ॥

பா⁴க்³யதோ³ ப⁴யகர்தா ச பா⁴கோ³ ப்⁴ருʼகு³பதிப்ரிய: ।
ப⁴வ்யோ ப⁴க்தோ ப⁴ரத்³வாஜோ ப⁴யாங்க்⁴ரிர்ப⁴யநாஶந: ॥ 144 ॥

மாத⁴வோ மது⁴ராநாதோ² மேக⁴நாதோ³ மஹாமுநி: ।
மாயாபதிர்மநஸ்வீ ச மாயாதீதோ மநோத்ஸுக: ॥ 145 ॥

மைநாகவந்தி³தாமோதோ³ மநோவேகீ³ மஹேஶ்வர: ।
மாயாநிர்ஜிதரக்ஷாஶ்ச மாயாநிர்ஜிதவிஷ்டப: ॥ 146 ॥

மாயாஶ்ரயஶ்ச நிலயோ மாயாவித்⁴வம்ஸகோ மய: ।
மநோயமபரோ யாம்யோ யமது:³க²நிவாரண: ॥ 147 ॥

யமுநாதீரவாஸீ ச யமுநாதீர்த²சாரண: ।
ராமோ ராமப்ரியோ ரம்யோ ராக⁴வோ ரகு⁴நந்த³ந: ॥ 148 ॥

ராமப்ரபூஜகோ ருத்³ரோ ருத்³ரஸேவீ ரமாபதி: ।
ராவணாரீ ரமாநாத²வத்ஸலோ ரகு⁴புங்க³வ: ॥ 149 ॥

ரக்ஷோக்⁴நோ ராமதூ³தஶ்ச ராமேஷ்டோ ராக்ஷஸாந்தக: ।
ராமப⁴க்தோ ராமரூபோ ராஜராஜோ ரணோத்ஸுக: ॥ 150 ॥

லங்காவித்⁴வம்ஸகோ லங்காபதிகா⁴தீ லதாப்ரிய: ।
லக்ஷ்மீநாத²ப்ரியோ லக்ஷ்மீநாராயணாத்மபாலக: ॥ 151 ॥

ப்லவகா³ப்³தி⁴ஹேலகஶ்ச லங்கேஶக்³ருʼஹப⁴ஞ்ஜந: ।
ப்³ரஹ்மஸ்வரூபீ ப்³ரஹ்மாத்மா ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மபாலக: ॥ 152 ॥

ப்³ரஹ்மவாதீ³ ச விக்ஷேத்ரம் விஶ்வபீ³ஜம் ச விஶ்வத்³ருʼக் ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வமூர்திர்விஶ்வாகாரோঽத² விஶ்வத்⁴ருʼக் ॥ 153 ॥

விஶ்வாத்மா விஶ்வஸேவ்யோঽத² விஶ்வோ விஶ்வேஶ்வரோ விபு:⁴ ।
ஶுக்ல: ஶுக்ரப்ரத:³ ஶுக்ர: ஶுக்ராத்மா ச ஶுப⁴ப்ரத:³ ॥ 154 ॥

ஶர்வரீபதிஶூரஶ்ச ஶூரஶ்சாத² ஶ்ருதிஶ்ரவா: ।
ஶாகம்ப⁴ரீஶக்தித⁴ர: ஶத்ருக்⁴ந: ஶரணப்ரத:³ ॥ 155 ॥

ஶங்கர: ஶாந்தித:³ ஶாந்த: ஶிவ: ஶூலீ ஶிவார்சித: ।
ஶ்ரீராமரூப: ஶ்ரீவாஸ: ஶ்ரீபத:³ ஶ்ரீகர: ஶுசி: ॥ 156 ॥

ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீகரஶ்ச ஶ்ரீகாந்தப்ரிய: ஶ்ரீநிதி:⁴ ।
ஷோட³ஶஸ்வரஸம்யுக்த: ஷோட³ஶாத்மா ப்ரியங்கர: ॥ 157 ॥

ஷட³ங்க³ஸ்தோத்ரநிரத: ஷடா³நநப்ரபூஜக: ।
ஷட்ஶாஸ்த்ரவேத்தா ஷட்³பா³ஹு: ஷட்ஸ்வரூப: ஷடூ³ர்மிப: ॥ 158 ॥

ஸநாதந: ஸத்யரூப: ஸத்யலோகப்ரபோ³த⁴க: ।
ஸத்யாத்மா ஸத்யதா³தா ச ஸத்யவ்ரதபராயண: ॥ 159 ॥

ஸௌம்ய: ஸௌம்யப்ரத:³ ஸௌம்யத்³ருʼக்ஸௌம்ய: ஸௌம்யபாலக: ।
ஸுக்³ரீவாதி³யுத: ஸர்வஸம்ஸாரப⁴யநாஶந: ॥ 160 ॥

ஸூத்ராத்மா ஸூக்ஷ்மஸந்த்⁴யஶ்ச ஸ்தூ²ல: ஸர்வக³தி: புமாந் ।
ஸுரபி:⁴ ஸாக³ர: ஸேது: ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ॥ 161 ॥

ஸத்யக³ர்ப:⁴ ஸத்யஸேது: ஸித்³தி⁴ஸ்து ஸத்யகோ³சர: ।
ஸத்யவாதீ³ ஸுகர்மா ச ஸதா³நந்தை³க ஈஶ்வர: ॥ 162 ॥

ஸித்³தி:⁴ ஸாத்⁴ய: ஸுஸித்³த⁴ஶ்ச ஸங்கல்ப: ஸித்³தி⁴ஹேதுக: ।
ஸப்தபாதாலசரண: ஸப்தர்ஷிக³ணவந்தி³த: ॥ 163 ॥

ஸப்தாப்³தி⁴லங்க⁴நோ வீர: ஸப்தத்³வீபோருமண்ட³ல: ।
ஸப்தாங்க³ராஜ்யஸுக²த:³ ஸப்தமாத்ருʼநிஷேவித: ॥ 164 ॥

ஸப்தச்ச²ந்தோ³நிதி:⁴ ஸப்த ஸப்தபாதாலஸம்ஶ்ரய: ।
ஸங்கர்ஷண: ஸஹஸ்ராஸ்ய: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 165 ॥

ஹநுமாந் ஹர்ஷதா³தா ச ஹரோ ஹரிஹரீஶ்வர: ।
க்ஷுத்³ரராக்ஷஸகா⁴தீ ச க்ஷுத்³த⁴தக்ஷாந்திதா³யக: ॥ 166 ॥

அநாதீ³ஶோ ஹ்யநந்தஶ்ச ஆநந்தோ³ঽத்⁴யாத்மபோ³த⁴க: ।
இந்த்³ர ஈஶோத்தமஶ்சைவ உந்மத்தஜந ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 167 ॥

ருʼவர்ணோ லுʼலுபதோ³பேத ஐஶ்வர்யம் ஔஷதீ⁴ப்ரிய: ।
ஔஷத⁴ஶ்சாம்ஶுமாம்ஶ்சைவ அகார: ஸர்வகாரண: ॥ 168 ॥

இத்யேதத்³ராமதூ³தஸ்ய நாம்நாம் சைவ ஸஹஸ்ரகம் ।
ஏககாலம் த்³விகாலம் வா த்ரிகாலம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித: ॥ 169 ॥

பட²நாத்பாட²நாத்³வாபி ஸர்வா ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்ப்ரியே ।
மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே மோக்ஷம் காமார்தீ² காமமாப்நுயாத் ॥ 170 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் வேத³வ்யாகரணாதி³கம் ।
இச்சா²காமாம்ஸ்து காமார்தீ² த⁴ர்மார்தீ² த⁴ர்மமக்ஷயம் ॥ 171 ॥

புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் வராயுஸ்ஸஹிதம் புமாந் ।
க்ஷேத்ரம் ச ப³ஹுஸஸ்யம் ஸ்யாத்³கா³வஶ்ச ப³ஹுது³க்³த⁴தா:³ ॥ 172 ॥

து:³ஸ்வப்நம் ச ந்ருʼபி⁴ர்த்³ருʼஷ்டம் ஸுஸ்வப்நமுபஜாயதே ।
து:³கௌ²கோ⁴ நஶ்யதே தஸ்ய ஸம்பத்திர்வர்த்³த⁴தே சிரம் ॥ 173 ॥

சதுர்வித⁴ம் வஸ்து தஸ்ய ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ।
அஶ்வத்த²மூலே ஜபதாம் நாஸ்தி வைரிக்ருʼதம் ப⁴யம் ॥ 174 ॥

த்ரிகாலம் பட²நாத்தஸ்ய ஸித்³தி:⁴ ஸ்யாத்கரஸம்ஸ்தி²தா ।
அர்த⁴ராத்ரே ரவௌ த்⁴ருʼத்வா கண்ட²தே³ஶே நர: ஶுசி: ॥ 175 ॥

த³ஶாவர்தம் படே²ந்மர்த்ய: ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ।
பௌ⁴மே நிஶாந்தே ந்யக்³ரோத⁴மூலே ஸ்தி²த்வா விசக்ஷண: ॥ 176 ॥

த³ஶாவர்தம் படே²ந்மர்த்ய: ஸார்வபௌ⁴ம: ப்ரஜாயதே ।
அர்கமூலேঽர்கவாரே து யோ மத்⁴யாஹ்நே ஶுசிர்ஜபேத் ॥ 177 ॥

சிராயு: ஸ ஸுகீ² புத்ரீ விஜயீ ஜாயதே க்ஷணாத் ।
ப்³ராஹ்மே முஹூர்தே சோத்தா²ய ப்ரத்யஹம் ச படே²ந்நர: ॥ 178 ॥

யம் யம் காமயதே காமம் லப⁴தே தம் ந ஸம்ஶய: ।
ஸங்க்³ராமே ஸந்நிவிஷ்டாநாம் வைரிவித்³ராவணம் பரம் ॥ 179 ॥

டா³கிநீபூ⁴தப்ரேதேஷு க்³ரஹபீடா³ஹரம் ததா² ।
ஜ்வராபஸ்மாரஶமநம் யக்ஷ்மப்லீஹாதி³வாரணம் ॥ 180 ॥

ஸர்வஸௌக்²யப்ரத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ததா² ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி வாயுபுத்ரப்ரஸாத³த: ॥ 181 ॥

இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலத: ஶ்ரீஹநுமத்ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya:

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil