Hanuman Stotras Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Hanuman Sahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ హనుమత్సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
రుద్రయామలతః

కైలాసశిఖరే రమ్యే దేవదేవం మహేశ్వరమ్ ।
ధ్యానోపరతమాసీనం నన్దిభృఙ్గిగణైర్వృతమ్ ॥ ౧ ॥

ధ్యానాన్తే చ ప్రసన్నాస్యమేకాన్తే సముపస్థితమ్ ।
దృష్ట్వా శమ్భుం తదా దేవీ పప్రచ్ఛ కమలాననా ॥ ౨ ॥

దేవ్యువాచ
శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి సంశయోఽస్తి మహాన్మమ ।
రుద్రైకాదశమాఖ్యాతం పురాహం న చ వేద్మి తమ్ ॥ ౩ ॥

కథయస్వ మహాప్రాజ్ఞ సర్వతో నిర్ణయం శుభమ్ ।
సమారాధయతో లోకే భుక్తిముక్తిఫలం భవేత్ ॥ ౪ ॥

మన్త్రం యన్త్రం తథా తన్నిర్ణయం చ విధిపూజనమ్ ।
తత్సర్వం బ్రూహి మే నాథ కృతార్థా చ భవామ్యహమ్ ॥ ౫ ॥

ఈశ్వర ఉవాచ
శృణు దేవి ప్రవక్ష్యామి గోప్యం సర్వాగమే సదా ।
సర్వస్వం మమ లోకానాం నృణాం స్వర్గాపవర్గదమ్ ॥ ౬ ॥

దశ విష్ణుర్ద్వాదశార్కాస్తే చైకాదశ సంస్మృతాః ।
రుద్రః పరమచణ్డశ్చ లోకేఽస్మిన్భుక్తిముక్తిదః ॥ ౭ ॥

హనుమాన్స మహాదేవః కాలకాలః సదాశివః ।
ఇహైవ భుక్తికైవల్యముక్తిదః సర్వకామదః ॥ ౮ ॥

చిద్రూపీ చ జగద్రూపస్తథారూపవిరాడభూత్ ।
రావణస్య వధార్థాయ రామస్య చ హితాయ చ ॥ ౯ ॥

అఞ్జనీగర్భసమ్భూతో వాయురూపీ సనాతనః ।
యస్య స్మరణమాత్రేణ సర్వవిఘ్నం వినశ్యతి ॥ ౧౦ ॥

మన్త్రం తస్య ప్రవక్ష్యామి కామదం సురదులర్భమ్ ।
నిత్యం పరతరం లోకే దేవదైత్యేషు దులర్భమ్ ॥ ౧౧ ॥

ప్రణవం పూర్వముద్ధృత్య కామరాజం తతో వదేత్ ।
ఓం నమో భగవతే హనుమతేఽపి తతో వదేత్ ॥ ౧౨ ॥

తతో వైశ్వానరో మాయామన్త్రరాజమిమం ప్రియే ।
ఏవం బహుతరా మన్త్రాః సర్వశాస్త్రేషు గోపితాః ॥ ౧౩ ॥

ఓం క్లీం నమో భగవతే హనుమతే స్వాహా
యేన విజ్ఞాతమాత్రేణ త్రైలోక్యం వశమానయేత్ ।
వహ్నిం శీతఙ్కరోత్యేవ వాతం చ స్థిరతాం నయేత్ ॥ ౧౪ ॥

విఘ్నం చ నాశయత్యాశు దాసవత్స్యాజ్జగత్త్రయమ్ ।
ధ్యానం తస్య ప్రవక్ష్యామి హనుర్యేన ప్రసీదతి ॥ ౧౫ ॥

ధ్యానమ్ –
ప్రదీప్తం స్వర్ణవర్ణాభం బాలార్కారుణలోచనమ్ ।
స్వర్ణమేరువిశాలాఙ్గం శతసూర్యసమప్రభమ్ ॥ ౧౬ ॥

రక్తామ్బరం ధరాసీనం సుగ్రీవాదియుతం తథా ।
గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ ॥ ౧౭ ॥

పుచ్ఛవన్తం కపీశం తం మహారుద్రం భయఙ్కరమ్ ।
జ్ఞానముద్రాలసద్బాహుం సర్వాలఙ్కారభూషితమ్ ॥ ౧౮ ॥

ధ్యానస్య ధారణాదేవ విఘ్నాన్ముక్తః సదా నరః ।
త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౧౯ ॥

నామ్నాం తస్య సహస్రం తు కథయిష్యామి తే శృణు ।
యస్య స్మరణమాత్రేణ వాదీ మూకో భవేద్ధ్రువమ్ ॥ ౨౦ ॥

స్తమ్భనం పరసైన్యానాం మారణాయ చ వైరిణామ్ ।
దారయేచ్ఛాకినీః శీఘ్రం డాకినీభూతప్రేతకాన్ ॥ ౨౧ ॥

హరణం రోగశత్రూణాం కారణం సర్వకర్మణామ్ ।
తారణం సర్వవిఘ్నానాం మోహనం సర్వయోషితామ్ ॥ ౨౨ ॥

ధారణం సర్వయోగానాం వారణం శీఘ్రమాపదామ్ ॥ ౨౩ ॥

ఓం అస్య శ్రీహనుమతః సహస్రనామస్తోత్రమన్త్రస్య సదాశివ ఋషిః ।
అనుష్టుప్ ఛన్దః । శ్రీహనుమాన్ దేవతా । ఓం క్లీం ఇతి బీజమ్ ।
నమ ఇతి కీలకమ్ । స్వాహేతి శక్తిః ।
సమస్తపురుషార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ఓంఓఙ్కారనమోరూపమోంనమోరూపపాలకః ।
ఓఙ్కారమయోఙ్కారకృదోఙ్కారాత్మా సనాతనః ॥ ౨౪ ॥

బ్రహ్మబ్రహ్మమయో బ్రహ్మజ్ఞానీ బ్రహ్మస్వరూపవిత్ ।
కపీశః కపినాథశ్చ కపినాథసుపాలకః ॥ ౨౫ ॥

కపినాథప్రియః కాలః కపినాథస్య ఘాతకః ।
కపినాథశోకహర్తా కపిభర్తా కపీశ్వరః ॥ ౨౬ ॥

కపిజీవనదాతా చ కపిమూర్తిః కపిర్భృతః ।
కాలాత్మా కాలరూపీ చ కాలకాలస్తు కాలభుక్ ॥ ౨౭ ॥

కాలజ్ఞానీ కాలకర్తా కాలహానిః కలానిధిః ।
కలానిధిప్రియః కర్తా కలానిధిసమప్రభః ॥ ౨౮ ॥

కలాపీ చ కలాపాతా కీశత్రాతా కిశాం పతిః ।
కమలాపతిప్రియః కాకస్వరఘ్నః కులపాలకః ॥ ౨౯ ॥

కులభర్తా కులత్రాతా కులాచారపరాయణః ।
కాశ్యపాహ్లాదకః కాకధ్వంసీ కర్మకృతాం పతిః ॥ ౩౦ ॥

కృష్ణః కృష్ణస్తుతిః కృష్ణకృష్ణరూపో మహాత్మవాన్ ।
కృష్ణవేత్తా కృష్ణభర్తా కపీశః క్రోధవాన్ కపిః ॥ ౩౧ ॥

కాలరాత్రిః కుబేరశ్చ కుబేరవనపాలకః ।
కుబేరధనదాతా చ కౌసల్యానన్దజీవనః ॥ ౩౨ ॥

కోసలేశప్రియః కేతుః కపాలీ కామపాలకః ।
కారుణ్యః కరుణారూపః కరుణానిధివిగ్రహః ॥ ౩౩ ॥

కారుణ్యకర్తా దాతా చ కపిః సాధ్యః కృతాన్తకః ।
కూర్మః కూర్మపతిః కూర్మభర్తా కూర్మస్య ప్రేమవాన్ ॥ ౩౪ ॥

కుక్కుటః కుక్కుటాహ్వానః కుఞ్జరః కమలాననః ।
కుఞ్జరః కలభః కేకినాదజిత్కల్పజీవనః ॥ ౩౫ ॥

కల్పాన్తవాసీ కల్పాన్తదాతా కల్పవిబోధకః ।
కలభః కలహస్తశ్చ కమ్పః కమ్పపతిస్తథా ॥ ౩౬ ॥

కర్మఫలప్రదః కర్మా కమనీయః కలాపవాన్ ।
కమలాసనబన్ధశ్చ-కమ్పః-కమలాసనపూజకః ॥ ౩౭ ॥

కమలాసనసేవీ చ కమలాసనమానితః ।
కమలాసనప్రియః కమ్బుః కమ్బుకణ్ఠోఽపి కామధుక్ ॥ ౩౮ ॥

కిఞ్జల్కరూపీ కిఞ్జల్కః కిఞ్జల్కావనివాసకః ।
ఖగనాథప్రియః ఖఙ్గీ ఖగనాథప్రహారకః ॥ ౩౯ ॥

ఖగనాథసుపూజ్యశ్చ ఖగనాథప్రబోధకః ।
ఖగనాథవరేణ్యశ్చ ఖరధ్వంసీ ఖరాన్తకః ॥ ౪౦ ॥

ఖరారిప్రియబన్ధుశ్చ ఖరారిజీవనః సదా ।
ఖఙ్గహస్తః ఖఙ్గధనః ఖఙ్గహానీ చ ఖఙ్గపః ॥ ౪౧ ॥

ఖఞ్జరీటప్రియః ఖఞ్జః ఖేచరాత్మా ఖరారిజిత్ ॥ ౪౨ ॥

ఖఞ్జరీటపతిః పూజ్యః ఖఞ్జరీటపచఞ్చలః ।
ఖద్యోతబన్ధుః ఖద్యోతః ఖద్యోతనప్రియః సదా ॥ ౪౩ ॥

గరుత్మాన్ గరుడో గోప్యో గరుత్మద్దర్పహారకః ।
గర్విష్ఠో గర్వహర్తా చ గర్వహా గర్వనాశకః ॥ ౪౪ ॥

గర్వో గుణప్రియో గాణో గుణసేవీ గుణాన్వితః ।
గుణత్రాతా గుణరతో గుణవన్తప్రియో గుణీ ॥ ౪౫ ॥

గణేశో గణపాతీ చ గణరూపో గణప్రియః ।
గమ్భీరోఽథ గుణాకారో గరిమా గరిమప్రదః ॥ ౪౬ ॥

గణరక్షో గణహరో గణదో గణసేవితః ।
గవాంశో గవయత్రాతా గర్జితశ్చ గణాధిపః ॥ ౪౭ ॥

గన్ధమాదనహర్తా చ గన్ధమాదనపూజకః ।
గన్ధమాదనసేవీ చ గన్ధమాదనరూపధృక్ ॥ ౪౮ ॥

గురుర్గురుప్రియో గౌరో గురుసేవ్యో గురూన్నతః ।
గురుగీతాపరో గీతో గీతవిద్యాగురుర్గురుః ॥ ౪౯ ॥

గీతాప్రియో గీతరాతో గీతజ్ఞో గీతవానపి ।
గాయత్ర్యా జాపకో గోష్ఠో గోష్ఠదేవోఽథ గోష్ఠపః ॥ ౫౦ ॥

గోష్పదీకృతవారీశో గోవిన్దో గోపబన్ధకః ।
గోవర్ధనధరో గర్వో గోవర్ధనప్రపూజకః ॥ ౫౧ ॥

గన్ధర్వో గన్ధర్వరతో గన్ధర్వానన్దనన్దితః ।
గన్ధో గదాధరో గుప్తో గదాఢ్యో గుహ్యకేశ్వరః ॥

గిరిజాపూజకో గీశ్చ గీర్వాణో గోష్పతిస్తథా ।
గిరిర్గిరిప్రియో గర్భో గర్భపో గర్భవాసకః ॥ ౫౩ ॥

గభస్తిగ్రాసకో గ్రాసో గ్రాసదాతా గ్రహేశ్వరః ।
గ్రహో గ్రహేశానో గ్రాహో గ్రహదోషవినాశనః ॥ ౫౪ ॥

గ్రహారూఢో గ్రహపతిర్గర్హణో గ్రహణాధిపః ।
గోలీ గవ్యో గవేశశ్చ గవాక్షమోక్షదాయకః ॥ ౫౫ ॥

గణో గమ్యో గణదాతా గరుడధ్వజవల్లభః ।
గేహో గేహప్రదో గమ్యో గీతాగానపరాయణః ॥ ౫౬ ॥

గహ్వరో గహ్వరత్రాణో గర్గో గర్గేశ్వరప్రదః ।
గర్గప్రియో గర్గరతో గౌతమో గౌతమప్రదః ॥ ౫౭ ॥

గఙ్గాస్నాయీ గయానాథో గయాపిణ్డప్రదాయకః ।
గౌతమీతీర్థచారీ చ గౌతమీతీర్థపూజకః ॥ ౫౮ ॥

గణేన్ద్రోఽథ గణత్రాతా గ్రన్థదో గ్రన్థకారకః ।
ఘనాఙ్గో ఘాతకో ఘోరో ఘోరరూపీ ఘనప్రదః ॥ ౫౯ ॥

ఘోరదంష్ట్రో ఘోరనఖో ఘోరఘాతీ ఘనేతరః ।
ఘోరరాక్షసఘాతీ చ ఘోరరూప్యఘదర్పహా ॥ ౬౦ ॥

ఘర్మో ఘర్మప్రదశ్చైవ ఘర్మరూపీ ఘనాఘనః ।
ఘనధ్వనిరతో ఘణ్టావాద్యప్రియఘృణాకరః ॥ ౬౧ ॥

ఘోఘో ఘనస్వనో ఘూర్ణో ఘూర్ణితోఽపి ఘనాలయః ।
ఙకారో ఙప్రదో ఙాన్తశ్చన్ద్రికామోదమోదకః ॥ ౬౨ ॥

చన్ద్రరూపశ్చన్ద్రవన్ద్యశ్చన్ద్రాత్మా చన్ద్రపూజకః ।
చన్ద్రప్రేమశ్చన్ద్రబిమ్బశ్చామరప్రియశ్చఞ్చలః ॥ ౬౩ ॥

చన్ద్రవక్త్రశ్చకోరాక్షశ్చన్ద్రనేత్రశ్చతుర్భుజః ।
చఞ్చలాత్మా చరశ్చర్మీ చలత్ఖఞ్జనలోచనః ॥ ౬౪ ॥

చిద్రూపశ్చిత్రపానశ్చ చలచ్చిత్తాచితార్చితః ।
చిదానన్దశ్చితశ్చైత్రశ్చన్ద్రవంశస్య పాలకః ॥ ౬౫ ॥

ఛత్రశ్ఛత్రప్రదశ్ఛత్రీ ఛత్రరూపీ ఛిదాఞ్ఛదః ।
ఛలహా ఛలదశ్ఛిన్నశ్ఛిన్నఘాతీ క్షపాకరః ॥ ౬౬ ॥

ఛద్మరూపీ ఛద్మహారీ ఛలీ ఛలతరుస్తథా ।
ఛాయాకరద్యుతిశ్ఛన్దశ్ఛన్దవిద్యావినోదకః ॥ ౬౭ ॥

ఛిన్నారాతిశ్ఛిన్నపాపశ్ఛన్దవారణవాహకః ।
ఛన్దశ్ఛ(క్ష)త్రహనశ్ఛి(క్షి)ప్రశ్ఛ(క్ష)-
వనశ్ఛన్మదశ్ఛ(క్ష)మీ ॥ ౬౮ ॥

క్షమాగారః క్షమాబన్ధః క్షపాపతిప్రపూజకః ।
ఛలఘాతీ ఛిద్రహారీ ఛిద్రాన్వేషణపాలకః ॥ ౬౯ ॥

జనో జనార్దనో జేతా జితారిర్జితసఙ్గరః ।
జితమృత్యుర్జరాతీతో జనార్దనప్రియో జయః ॥ ౭౦ ॥

జయదో జయకర్తా చ జయపాతో జయప్రియః ।
జితేన్ద్రియో జితారాతిర్జితేన్ద్రియప్రియో జయీ ॥ ౭౧ ॥

జగదానన్దదాతా చ జగదానన్దకారకః ।
జగద్వన్ద్యో జగజ్జీవో జగతాముపకారకః ॥ ౭౨ ॥

జగద్ధాతా జగద్ధారీ జగద్బీజో జగత్పితా ।
జగత్పతిప్రియో జిష్ణుర్జిష్ణుజిజ్జిష్ణురక్షకః ॥ ౭౩ ॥

జిష్ణువన్ద్యో జిష్ణుపూజ్యో జిష్ణుమూర్తివిభూషితః ।
జిష్ణుప్రియో జిష్ణురతో జిష్ణులోకాభివాసకః ॥

జయో జయప్రదో జాయో జాయకో జయజాడ్యహా ।
జయప్రియో జనానన్దో జనదో జనజీవనః ॥ ౭౫ ॥

జయానన్దో జపాపుష్పవల్లభో జయపూజకః ।
జాడ్యహర్తా జాడ్యదాతా జాడ్యకర్తా జడప్రియః ॥ ౭౬ ॥

జగన్నేతా జగన్నాథో జగదీశో జనేశ్వరః ।
జగన్మఙ్గలదో జీవో జగత్యవనపావనః ॥ ౭౭ ॥

జగత్త్రాణో జగత్ప్రాణో జానకీపతివత్సలః ।
జానకీపతిపూజ్యశ్చ జానకీపతిసేవకః ॥ ౭౮ ॥

జానకీశోకహారీ చ జానకీదుఃఖభఞ్జనః ।
యజుర్వేదో యజుర్వక్తా యజుఃపాఠప్రియో వ్రతీ ॥ ౭౯ ॥

జిష్ణుర్జిష్ణుకృతో జిష్ణుధాతా జిష్ణువినాశనః ।
జిష్ణుహా జిష్ణుపాతీ తు జిష్ణురాక్షసఘాతకః ॥ ౮౦ ॥

జాతీనామగ్రగణ్యశ్చ జాతీనాం వరదాయకః ।
ఝుఁఝురో ఝూఝురో ఝూర్ఝనవరో ఝఞ్ఝానిషేవితః ॥ ౮౧ ॥

ఝిల్లీరవస్వరో ఞన్తో ఞవణో ఞనతో ఞదః ।
టకారాదిష్టకారాన్తాష్టవర్ణాష్టప్రపూజకః ॥ ౮౨ ॥

టిట్టిభష్టిట్టిభస్తష్టిష్టిట్టిభప్రియవత్సలః ।
ఠకారవర్ణనిలయష్ఠకారవర్ణవాసితః ॥ ౮౩ ॥

ఠకారవీరభరితష్ఠకారప్రియదర్శకః ।
డాకినీనిరతో డఙ్కో డఙ్కినీప్రాణహారకః ॥ ౮౪ ॥

డాకినీవరదాతా చ డాకినీభయనాశనః ।
డిణ్డిమధ్వనికర్తా చ డిమ్భో డిమ్భాతరేతరః ॥ ౮౫ ॥

డక్కాఢక్కానవో ఢక్కావాద్యష్ఠక్కామహోత్సవః ।
ణాన్త్యో ణాన్తో ణవర్ణశ్చ ణసేవ్యో ణప్రపూజకః ॥ ౮౬ ॥

తన్త్రీ తన్త్రప్రియస్తల్పస్తన్త్రజిత్తన్త్రవాహకః ।
తన్త్రపూజ్యస్తన్త్రరతస్తన్త్రవిద్యావిశారదః ॥ ౮౭ ॥

తన్త్రయన్త్రజయీ తన్త్రధారకస్తన్త్రవాహకః ।
తన్త్రవేత్తా తన్త్రకర్తా తన్త్రయన్త్రవరప్రదః ॥ ౮౮ ॥

తన్త్రదస్తన్త్రదాతా చ తన్త్రపస్తన్త్రదాయకః ।
తత్త్వదాతా చ తత్త్వజ్ఞస్తత్త్వస్తత్త్వప్రకాశకః ॥ ౮౯ ॥

తన్ద్రా చ తపనస్తల్పతలాతలనివాసకః ।
తపస్తపఃప్రియస్తాపత్రయతాపీ తపఃపతిః ॥ ౯౦ ॥

తపస్వీ చ తపోజ్ఞాతా తపతాముపకారకః ।
తపస్తపోత్రపస్తాపీ తాపదస్తాపహారకః ॥ ౯౧ ॥

తపఃసిద్ధిస్తపోఋద్ధిస్తపోనిధిస్తపఃప్రభుః ।
తీర్థస్తీర్థరతస్తీవ్రస్తీర్థవాసీ తు తీర్థదః ॥ ౯౨ ॥

తీర్థపస్తీర్థకృత్తీర్థస్వామీ తీర్థవిరోధకః ।
తీర్థసేవీ తీర్థపతిస్తీర్థవ్రతపరాయణః ॥ ౯౩ ॥

త్రిదోషహా త్రినేత్రశ్చ త్రినేత్రప్రియబాలకః ।
త్రినేత్రప్రియదాసశ్చ త్రినేత్రప్రియపూజకః ॥ ౯౪ ॥

త్రివిక్రమస్త్రిపాదూర్ధ్వస్తరణిస్తారణిస్తమః ।
తమోరూపీ తమోధ్వంసీ తమస్తిమిరఘాతకః ॥ ౯౫ ॥

తమోధృక్తమసస్తప్తతారణిస్తమసోఽన్తకః ।
తమోహృత్తమకృత్తామ్రస్తామ్రౌషధిగుణప్రదః ॥

తైజసస్తేజసాం మూర్తిస్తేజసః ప్రతిపాలకః ।
తరుణస్తర్కవిజ్ఞాతా తర్కశాస్త్రవిశారదః ॥ ౯౭ ॥

తిమిఙ్గిలస్తత్త్వకర్తా తత్త్వదాతా వ తత్త్వవిత్ ।
తత్త్వదర్శీ తత్త్వగామీ తత్త్వభుక్తత్త్వవాహనః ॥ ౯౮ ॥

త్రిదివస్త్రిదివేశశ్చ త్రికాలశ్చ తమిస్రహా ।
స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాణుః సర్వతోఽపి చ వాసకః ॥ ౯౯ ॥

దయాసిన్ధుర్దయారూపో దయానిధిర్దయాపరః ।
దయామూర్తిర్దయాదాతా దయాదానపరాయణః ॥ ౧౦౦ ॥

దేవేశో దేవదో దేవో దేవరాజాధిపాలకః ।
దీనబన్ధుర్దీనదాతా దీనోద్ధరణదివ్యదృక్ ॥ ౧౦౧ ॥

దివ్యదేహో దివ్యరూపో దివ్యాసననివాసకః ।
దీర్ఘకేశో దీర్ఘపుచ్ఛో దీర్ఘసూత్రోఽపి దీర్ఘభుక్ ॥ ౧౦౨ ॥

దీర్ఘదర్శీ దూరదర్శీ దీర్ఘబాహుస్తు దీర్ఘపః ।
దానవారిర్దరిద్రారిర్దైత్యారిర్దస్యుభఞ్జనః ॥ ౧౦౩ ॥

దంష్ట్రీ దణ్డీ దణ్డధరో దణ్డపో దణ్డదాయకః ।
దామోదరప్రియో దత్తాత్రేయపూజనతత్పరః ॥ ౧౦౪ ॥

దర్వీదలహుతప్రీతో దద్రురోగవినాశకః ।
ధర్మో ధర్మీ ధర్మచారీ ధర్మశాస్త్రపరాయణః ॥ ౧౦౫ ॥

ధర్మాత్మా ధర్మనేతా చ ధర్మదృగ్ధర్మధారకః ।
ధర్మధ్వజో ధర్మమూర్తిర్ధర్మరాజస్య త్రాసకః ॥ ౧౦౬ ॥

ధాతా ధ్యేయో ధనో ధన్యో ధనదో ధనపో ధనీ ।
ధనదత్రాణకర్తా చ ధనపప్రతిపాలకః ॥ ౧౦౭ ॥

ధరణీధరప్రియో ధన్వీ ధనవద్ధనధారకః ।
ధన్వీశవత్సలో ధీరో ధాతృమోదప్రదాయకః ॥ ౧౦౮ ॥

ధాత్రైశ్వర్యప్రదాతా చ ధాత్రీశప్రతిపూజకః ।
ధాత్రాత్మా చ ధరానాథో ధరానాథప్రబోధకః ॥ ౧౦౯ ॥

ధర్మిష్ఠో ధర్మకేతుశ్చ ధవలో ధవలప్రియః ।
ధవలాచలవాసీ చ ధేనుదో ధేనుపో ధనీ ॥ ౧౧౦ ॥

ధ్వనిరూపో ధ్వనిప్రాణో ధ్వనిధర్మప్రబోధకః ।
ధర్మాధ్యక్షో ధ్వజో ధూమ్రో ధాతురోధివిరోధకః ॥ ౧౧౧ ॥

నారాయణో నరో నేతా నదీశో నరవానరః ।
నన్దీసఙ్క్రమణో నాట్యో నాట్యవేత్తా నటప్రియః ॥ ౧౧౨ ॥

నారాయణాత్మకో నన్దీ నన్దిశృఙ్గిగణాధిపః ।
నన్దికేశ్వరవర్మా చ నన్దికేశ్వరపూజకః ॥ ౧౧౩ ॥

నరసింహో నటో నీపో నఖయుద్ధవిశారదః ।
నఖాయుధో నలో నీలో నలనీలప్రమోదకః ॥ ౧౧౪ ॥

నవద్వారపురాధారో నవద్వారపురాతనః ।
నరనారయణస్తుత్యో నఖనాథో నగేశ్వరః ॥ ౧౧౫ ॥

నఖదంష్ట్రాయుధో నిత్యో నిరాకారో నిరఞ్జనః ।
నిష్కలఙ్కో నిరవద్యో నిర్మలో నిర్మమో నగః ॥ ౧౧౬ ॥

నగరగ్రామపాలశ్చ నిరన్తో నగరాధిపః ।
నాగకన్యాభయధ్వంసీ నాగారిప్రియనాగరః ॥ ౧౧౭ ॥

పీతామ్బరః పద్మనాభః పుణ్డరీకాక్షపావనః ।
పద్మాక్షః పద్మవక్త్రశ్చ పద్మాసనప్రపూజకః ॥ ౧౧౮ ॥

పద్మమాలీ పద్మపరః పద్మపూజనతత్పరః ।
పద్మపాణిః పద్మపాదః పుణ్డరీకాక్షసేవనః ॥ ౧౧౯ ॥

పావనః పవనాత్మా చ పవనాత్మజః పాపహా ।
పరః పరతరః పద్మః పరమః పరమాత్మకః ॥ ౧౨౦ ॥

పీతామ్బరః ప్రియః ప్రేమ ప్రేమదః ప్రేమపాలకః ।
ప్రౌఢః ప్రౌఢపరః ప్రేతదోషహా ప్రేతనాశకః ॥ ౧౨౧ ॥

ప్రభఞ్జనాన్వయః పఞ్చ పఞ్చాక్షరమనుప్రియః ।
పన్నగారిః ప్రతాపీ చ ప్రపన్నః పరదోషహా ॥ ౧౨౨ ॥

పరాభిచారశమనః పరసైన్యవినాశకః ।
ప్రతివాదిముఖస్తమ్భః పురాధారః పురారినుత్ ॥ ౧౨౩ ॥

పరాజితః పరమ్బ్రహ్మ పరాత్పరపరాత్పరః ।
పాతాలగః పురాణశ్చ పురాతనః ప్లవఙ్గమః ॥ ౧౨౪ ॥

పురాణపురుషః పూజ్యః పురుషార్థప్రపూరకః ।
ప్లవగేశః పలాశారిః పృథుకః పృథివీపతిః ॥ ౧౨౫ ॥

పుణ్యశీలః పుణ్యరాశిః పుణ్యాత్మా పుణ్యపాలకః ।
పుణ్యకీర్తిః పుణ్యగీతిః ప్రాణదః ప్రాణపోషకః ॥ ౧౨౬ ॥

ప్రవీణశ్చ ప్రసన్నశ్చ పార్థధ్వజనివాసకః ।
పిఙ్గకేశః పిఙ్గరోమా ప్రణవః పిఙ్గలప్రణః ॥ ౧౨౭ ॥

పరాశరః పాపహర్తా పిప్పలాశ్రయసిద్ధిదః ।
పుణ్యశ్లోకః పురాతీతః ప్రథమః పురుషః పుమాన్ ॥ ౧౨౮ ॥

పురాధారశ్చ ప్రత్యక్షః పరమేష్ఠీ పితామహః ।
ఫుల్లారవిన్దవదనః ఫుల్లోత్కమలలోచనః ॥ ౧౨౯ ॥

ఫూత్కారః ఫూత్కరః ఫూశ్చ ఫూదమన్త్రపరాయణః ।
స్ఫటికాద్రినివాసీ చ ఫుల్లేన్దీవరలోచనః ॥ ౧౩౦ ॥

వాయురూపీ వాయుసుతో వాయ్వాత్మా వామనాశకః ।
వనో వనచరో బాలో బాలత్రాతా తు బాలకః ॥ ౧౩౧ ॥

విశ్వనాథశ్చ విశ్వం చ విశ్వాత్మా విశ్వపాలకః ।
విశ్వధాతా విశ్వకర్తా విశ్వవేత్తా విశామ్పతిః ॥ ౧౩౨ ॥

విమలో విమలజ్ఞానో విమలానన్దదాయకః ।
విమలోత్పలవక్త్రశ్చ విమలాత్మా విలాసకృత్ ॥ ౧౩౩ ॥

బిన్దుమాధవపూజ్యశ్చ బిన్దుమాధవసేవకః ।
బీజోఽథ వీర్యదో బీజహారీ బీజప్రదో విభుః ॥ ౧౩౪ ॥

విజయో బీజకర్తా చ విభూతిర్భూతిదాయకః ।
విశ్వవన్ద్యో విశ్వగమ్యో విశ్వహర్తా విరాట్తనుః ॥ ౧౩౫ ॥

బులకారహతారాతిర్వసుదేవో వనప్రదః ।
బ్రహ్మపుచ్ఛో బ్రహ్మపరో వానరో వానరేశ్వరః ॥ ౧౩౬ ॥

బలిబన్ధనకృద్విశ్వతేజా విశ్వప్రతిష్ఠితః ।
విభోక్తా చ వాయుదేవో వీరవీరో వసున్ధరః ॥ ౧౩౭ ॥

వనమాలీ వనధ్వంసీ వారుణో వైష్ణవో బలీ ।
విభీషణప్రియో విష్ణుసేవీ వాయుగవిర్విదుః ॥ ౧౩౮ ॥

విపద్మో వాయువంశ్యశ్చ వేదవేదాఙ్గపారగః ।
బృహత్తనుర్బృహత్పాదో బృహత్కాయో బృహద్యశాః ॥ ౧౩౯ ॥

బృహన్నాసో బృహద్బాహుర్బృహన్మూర్తిర్బృహత్స్తుతిః ।
బృహద్ధనుర్బృహజ్జఙ్ఘో బృహత్కాయో బృహత్కరః ॥ ౧౪౦ ॥

బృహద్రతిర్బృహత్పుచ్ఛో బృహల్లోకఫలప్రదః ।
బృహత్సేవ్యో బృహచ్ఛక్తిర్బృహద్విద్యావిశారదః ॥ ౧౪౧ ॥

బృహల్లోకరతో విద్యా విద్యాదాతా విదిక్పతిః ।
విగ్రహో విగ్రహరతో వ్యాధినాశీ చ వ్యాధిదః ॥ ౧౪౨ ॥

విశిష్టో బలదాతా చ విఘ్ననాశో వినాయకః ।
వరాహో వసుధానాథో భగవాన్ భవభఞ్జనః ॥ ౧౪౩ ॥

భాగ్యదో భయకర్తా చ భాగో భృగుపతిప్రియః ।
భవ్యో భక్తో భరద్వాజో భయాఙ్ఘ్రిర్భయనాశనః ॥ ౧౪౪ ॥

మాధవో మధురానాథో మేఘనాదో మహామునిః ।
మాయాపతిర్మనస్వీ చ మాయాతీతో మనోత్సుకః ॥ ౧౪౫ ॥

మైనాకవన్దితామోదో మనోవేగీ మహేశ్వరః ।
మాయానిర్జితరక్షాశ్చ మాయానిర్జితవిష్టపః ॥ ౧౪౬ ॥

మాయాశ్రయశ్చ నిలయో మాయావిధ్వంసకో మయః ।
మనోయమపరో యామ్యో యమదుఃఖనివారణః ॥ ౧౪౭ ॥

యమునాతీరవాసీ చ యమునాతీర్థచారణః ।
రామో రామప్రియో రమ్యో రాఘవో రఘునన్దనః ॥ ౧౪౮ ॥

రామప్రపూజకో రుద్రో రుద్రసేవీ రమాపతిః ।
రావణారీ రమానాథవత్సలో రఘుపుఙ్గవః ॥ ౧౪౯ ॥

రక్షోఘ్నో రామదూతశ్చ రామేష్టో రాక్షసాన్తకః ।
రామభక్తో రామరూపో రాజరాజో రణోత్సుకః ॥ ౧౫౦ ॥

లఙ్కావిధ్వంసకో లఙ్కాపతిఘాతీ లతాప్రియః ।
లక్ష్మీనాథప్రియో లక్ష్మీనారాయణాత్మపాలకః ॥ ౧౫౧ ॥

ప్లవగాబ్ధిహేలకశ్చ లఙ్కేశగృహభఞ్జనః ।
బ్రహ్మస్వరూపీ బ్రహ్మాత్మా బ్రహ్మజ్ఞో బ్రహ్మపాలకః ॥ ౧౫౨ ॥

బ్రహ్మవాదీ చ విక్షేత్రం విశ్వబీజం చ విశ్వదృక్ ।
విశ్వమ్భరో విశ్వమూర్తిర్విశ్వాకారోఽథ విశ్వధృక్ ॥ ౧౫౩ ॥

విశ్వాత్మా విశ్వసేవ్యోఽథ విశ్వో విశ్వేశ్వరో విభుః ।
శుక్లః శుక్రప్రదః శుక్రః శుక్రాత్మా చ శుభప్రదః ॥ ౧౫౪ ॥

శర్వరీపతిశూరశ్చ శూరశ్చాథ శ్రుతిశ్రవాః ।
శాకమ్భరీశక్తిధరః శత్రుఘ్నః శరణప్రదః ॥ ౧౫౫ ॥

శఙ్కరః శాన్తిదః శాన్తః శివః శూలీ శివార్చితః ।
శ్రీరామరూపః శ్రీవాసః శ్రీపదః శ్రీకరః శుచిః ॥ ౧౫౬ ॥

శ్రీశః శ్రీదః శ్రీకరశ్చ శ్రీకాన్తప్రియః శ్రీనిధిః ।
షోడశస్వరసంయుక్తః షోడశాత్మా ప్రియఙ్కరః ॥ ౧౫౭ ॥

షడఙ్గస్తోత్రనిరతః షడాననప్రపూజకః ।
షట్శాస్త్రవేత్తా షడ్బాహుః షట్స్వరూపః షడూర్మిపః ॥ ౧౫౮ ॥

సనాతనః సత్యరూపః సత్యలోకప్రబోధకః ।
సత్యాత్మా సత్యదాతా చ సత్యవ్రతపరాయణః ॥ ౧౫౯ ॥

సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః సౌమ్యదృక్సౌమ్యః సౌమ్యపాలకః ।
సుగ్రీవాదియుతః సర్వసంసారభయనాశనః ॥ ౧౬౦ ॥

సూత్రాత్మా సూక్ష్మసన్ధ్యశ్చ స్థూలః సర్వగతిః పుమాన్ ।
సురభిః సాగరః సేతుః సత్యః సత్యపరాక్రమః ॥ ౧౬౧ ॥

సత్యగర్భః సత్యసేతుః సిద్ధిస్తు సత్యగోచరః ।
సత్యవాదీ సుకర్మా చ సదానన్దైక ఈశ్వరః ॥ ౧౬౨ ॥

సిద్ధిః సాధ్యః సుసిద్ధశ్చ సఙ్కల్పః సిద్ధిహేతుకః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తర్షిగణవన్దితః ॥ ౧౬౩ ॥

సప్తాబ్ధిలఙ్ఘనో వీరః సప్తద్వీపోరుమణ్డలః ।
సప్తాఙ్గరాజ్యసుఖదః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ ౧౬౪ ॥

సప్తచ్ఛన్దోనిధిః సప్త సప్తపాతాలసంశ్రయః ।
సఙ్కర్షణః సహస్రాస్యః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ ౧౬౫ ॥

హనుమాన్ హర్షదాతా చ హరో హరిహరీశ్వరః ।
క్షుద్రరాక్షసఘాతీ చ క్షుద్ధతక్షాన్తిదాయకః ॥ ౧౬౬ ॥

అనాదీశో హ్యనన్తశ్చ ఆనన్దోఽధ్యాత్మబోధకః ।
ఇన్ద్ర ఈశోత్తమశ్చైవ ఉన్మత్తజన ఋద్ధిదః ॥ ౧౬౭ ॥

ఋవర్ణో ఌలుపదోపేత ఐశ్వర్యం ఔషధీప్రియః ।
ఔషధశ్చాంశుమాంశ్చైవ అకారః సర్వకారణః ॥ ౧౬౮ ॥

ఇత్యేతద్రామదూతస్య నామ్నాం చైవ సహస్రకమ్ ।
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం శ్రద్ధయాన్వితః ॥ ౧౬౯ ॥

పఠనాత్పాఠనాద్వాపి సర్వా సిద్ధిర్భవేత్ప్రియే ।
మోక్షార్థీ లభతే మోక్షం కామార్థీ కామమాప్నుయాత్ ॥ ౧౭౦ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం వేదవ్యాకరణాదికమ్ ।
ఇచ్ఛాకామాంస్తు కామార్థీ ధర్మార్థీ ధర్మమక్షయమ్ ॥ ౧౭౧ ॥

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం వరాయుస్సహితం పుమాన్ ।
క్షేత్రం చ బహుసస్యం స్యాద్గావశ్చ బహుదుగ్ధదాః ॥ ౧౭౨ ॥

దుఃస్వప్నం చ నృభిర్దృష్టం సుస్వప్నముపజాయతే ।
దుఃఖౌఘో నశ్యతే తస్య సమ్పత్తిర్వర్ద్ధతే చిరమ్ ॥ ౧౭౩ ॥

చతుర్విధం వస్తు తస్య భవత్యేవ న సంశయః ।
అశ్వత్థమూలే జపతాం నాస్తి వైరికృతం భయమ్ ॥ ౧౭౪ ॥

త్రికాలం పఠనాత్తస్య సిద్ధిః స్యాత్కరసంస్థితా ।
అర్ధరాత్రే రవౌ ధృత్వా కణ్ఠదేశే నరః శుచిః ॥ ౧౭౫ ॥

దశావర్తం పఠేన్మర్త్యః సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ।
భౌమే నిశాన్తే న్యగ్రోధమూలే స్థిత్వా విచక్షణః ॥ ౧౭౬ ॥

దశావర్తం పఠేన్మర్త్యః సార్వభౌమః ప్రజాయతే ।
అర్కమూలేఽర్కవారే తు యో మధ్యాహ్నే శుచిర్జపేత్ ॥ ౧౭౭ ॥

చిరాయుః స సుఖీ పుత్రీ విజయీ జాయతే క్షణాత్ ।
బ్రాహ్మే ముహూర్తే చోత్థాయ ప్రత్యహం చ పఠేన్నరః ॥ ౧౭౮ ॥

యం యం కామయతే కామం లభతే తం న సంశయః ।
సఙ్గ్రామే సన్నివిష్టానాం వైరివిద్రావణం పరమ్ ॥ ౧౭౯ ॥

డాకినీభూతప్రేతేషు గ్రహపీడాహరం తథా ।
జ్వరాపస్మారశమనం యక్ష్మప్లీహాదివారణమ్ ॥ ౧౮౦ ॥

సర్వసౌఖ్యప్రదం స్తోత్రం సర్వసిద్ధిప్రదం తథా ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి వాయుపుత్రప్రసాదతః ॥ ౧౮౧ ॥

ఇతి శ్రీరుద్రయామలతః శ్రీహనుమత్సహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya:

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil