Hanuman Stotras Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Hanuman Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ હનુમત્સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
રુદ્રયામલતઃ

કૈલાસશિખરે રમ્યે દેવદેવં મહેશ્વરમ્ ।
ધ્યાનોપરતમાસીનં નન્દિભૃઙ્ગિગણૈર્વૃતમ્ ॥ ૧ ॥

ધ્યાનાન્તે ચ પ્રસન્નાસ્યમેકાન્તે સમુપસ્થિતમ્ ।
દૃષ્ટ્વા શમ્ભું તદા દેવી પપ્રચ્છ કમલાનના ॥ ૨ ॥

દેવ્યુવાચ
શૃણુ દેવ પ્રવક્ષ્યામિ સંશયોઽસ્તિ મહાન્મમ ।
રુદ્રૈકાદશમાખ્યાતં પુરાહં ન ચ વેદ્મિ તમ્ ॥ ૩ ॥

કથયસ્વ મહાપ્રાજ્ઞ સર્વતો નિર્ણયં શુભમ્ ।
સમારાધયતો લોકે ભુક્તિમુક્તિફલં ભવેત્ ॥ ૪ ॥

મન્ત્રં યન્ત્રં તથા તન્નિર્ણયં ચ વિધિપૂજનમ્ ।
તત્સર્વં બ્રૂહિ મે નાથ કૃતાર્થા ચ ભવામ્યહમ્ ॥ ૫ ॥

ઈશ્વર ઉવાચ
શૃણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ ગોપ્યં સર્વાગમે સદા ।
સર્વસ્વં મમ લોકાનાં નૃણાં સ્વર્ગાપવર્ગદમ્ ॥ ૬ ॥

દશ વિષ્ણુર્દ્વાદશાર્કાસ્તે ચૈકાદશ સંસ્મૃતાઃ ।
રુદ્રઃ પરમચણ્ડશ્ચ લોકેઽસ્મિન્ભુક્તિમુક્તિદઃ ॥ ૭ ॥

હનુમાન્સ મહાદેવઃ કાલકાલઃ સદાશિવઃ ।
ઇહૈવ ભુક્તિકૈવલ્યમુક્તિદઃ સર્વકામદઃ ॥ ૮ ॥

ચિદ્રૂપી ચ જગદ્રૂપસ્તથારૂપવિરાડભૂત્ ।
રાવણસ્ય વધાર્થાય રામસ્ય ચ હિતાય ચ ॥ ૯ ॥

અઞ્જનીગર્ભસમ્ભૂતો વાયુરૂપી સનાતનઃ ।
યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ સર્વવિઘ્નં વિનશ્યતિ ॥ ૧૦ ॥

મન્ત્રં તસ્ય પ્રવક્ષ્યામિ કામદં સુરદુલર્ભમ્ ।
નિત્યં પરતરં લોકે દેવદૈત્યેષુ દુલર્ભમ્ ॥ ૧૧ ॥

પ્રણવં પૂર્વમુદ્ધૃત્ય કામરાજં તતો વદેત્ ।
ૐ નમો ભગવતે હનુમતેઽપિ તતો વદેત્ ॥ ૧૨ ॥

તતો વૈશ્વાનરો માયામન્ત્રરાજમિમં પ્રિયે ।
એવં બહુતરા મન્ત્રાઃ સર્વશાસ્ત્રેષુ ગોપિતાઃ ॥ ૧૩ ॥

ૐ ક્લીં નમો ભગવતે હનુમતે સ્વાહા
યેન વિજ્ઞાતમાત્રેણ ત્રૈલોક્યં વશમાનયેત્ ।
વહ્નિં શીતઙ્કરોત્યેવ વાતં ચ સ્થિરતાં નયેત્ ॥ ૧૪ ॥

વિઘ્નં ચ નાશયત્યાશુ દાસવત્સ્યાજ્જગત્ત્રયમ્ ।
ધ્યાનં તસ્ય પ્રવક્ષ્યામિ હનુર્યેન પ્રસીદતિ ॥ ૧૫ ॥

ધ્યાનમ્ –
પ્રદીપ્તં સ્વર્ણવર્ણાભં બાલાર્કારુણલોચનમ્ ।
સ્વર્ણમેરુવિશાલાઙ્ગં શતસૂર્યસમપ્રભમ્ ॥ ૧૬ ॥

રક્તામ્બરં ધરાસીનં સુગ્રીવાદિયુતં તથા ।
ગોષ્પદીકૃતવારીશં મશકીકૃતરાક્ષસમ્ ॥ ૧૭ ॥

પુચ્છવન્તં કપીશં તં મહારુદ્રં ભયઙ્કરમ્ ।
જ્ઞાનમુદ્રાલસદ્બાહું સર્વાલઙ્કારભૂષિતમ્ ॥ ૧૮ ॥

ધ્યાનસ્ય ધારણાદેવ વિઘ્નાન્મુક્તઃ સદા નરઃ ।
ત્રિષુ લોકેષુ વિખ્યાતઃ સર્વત્ર વિજયી ભવેત્ ॥ ૧૯ ॥

નામ્નાં તસ્ય સહસ્રં તુ કથયિષ્યામિ તે શૃણુ ।
યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ વાદી મૂકો ભવેદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૨૦ ॥

સ્તમ્ભનં પરસૈન્યાનાં મારણાય ચ વૈરિણામ્ ।
દારયેચ્છાકિનીઃ શીઘ્રં ડાકિનીભૂતપ્રેતકાન્ ॥ ૨૧ ॥

હરણં રોગશત્રૂણાં કારણં સર્વકર્મણામ્ ।
તારણં સર્વવિઘ્નાનાં મોહનં સર્વયોષિતામ્ ॥ ૨૨ ॥

ધારણં સર્વયોગાનાં વારણં શીઘ્રમાપદામ્ ॥ ૨૩ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીહનુમતઃ સહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્ દેવતા । ૐ ક્લીં ઇતિ બીજમ્ ।
નમ ઇતિ કીલકમ્ । સ્વાહેતિ શક્તિઃ ।
સમસ્તપુરુષાર્થસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

ૐઓઙ્કારનમોરૂપમોંનમોરૂપપાલકઃ ।
ઓઙ્કારમયોઙ્કારકૃદોઙ્કારાત્મા સનાતનઃ ॥ ૨૪ ॥

બ્રહ્મબ્રહ્મમયો બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મસ્વરૂપવિત્ ।
કપીશઃ કપિનાથશ્ચ કપિનાથસુપાલકઃ ॥ ૨૫ ॥

કપિનાથપ્રિયઃ કાલઃ કપિનાથસ્ય ઘાતકઃ ।
કપિનાથશોકહર્તા કપિભર્તા કપીશ્વરઃ ॥ ૨૬ ॥

કપિજીવનદાતા ચ કપિમૂર્તિઃ કપિર્ભૃતઃ ।
કાલાત્મા કાલરૂપી ચ કાલકાલસ્તુ કાલભુક્ ॥ ૨૭ ॥

કાલજ્ઞાની કાલકર્તા કાલહાનિઃ કલાનિધિઃ ।
કલાનિધિપ્રિયઃ કર્તા કલાનિધિસમપ્રભઃ ॥ ૨૮ ॥

કલાપી ચ કલાપાતા કીશત્રાતા કિશાં પતિઃ ।
કમલાપતિપ્રિયઃ કાકસ્વરઘ્નઃ કુલપાલકઃ ॥ ૨૯ ॥

કુલભર્તા કુલત્રાતા કુલાચારપરાયણઃ ।
કાશ્યપાહ્લાદકઃ કાકધ્વંસી કર્મકૃતાં પતિઃ ॥ ૩૦ ॥

કૃષ્ણઃ કૃષ્ણસ્તુતિઃ કૃષ્ણકૃષ્ણરૂપો મહાત્મવાન્ ।
કૃષ્ણવેત્તા કૃષ્ણભર્તા કપીશઃ ક્રોધવાન્ કપિઃ ॥ ૩૧ ॥

કાલરાત્રિઃ કુબેરશ્ચ કુબેરવનપાલકઃ ।
કુબેરધનદાતા ચ કૌસલ્યાનન્દજીવનઃ ॥ ૩૨ ॥

કોસલેશપ્રિયઃ કેતુઃ કપાલી કામપાલકઃ ।
કારુણ્યઃ કરુણારૂપઃ કરુણાનિધિવિગ્રહઃ ॥ ૩૩ ॥

કારુણ્યકર્તા દાતા ચ કપિઃ સાધ્યઃ કૃતાન્તકઃ ।
કૂર્મઃ કૂર્મપતિઃ કૂર્મભર્તા કૂર્મસ્ય પ્રેમવાન્ ॥ ૩૪ ॥

કુક્કુટઃ કુક્કુટાહ્વાનઃ કુઞ્જરઃ કમલાનનઃ ।
કુઞ્જરઃ કલભઃ કેકિનાદજિત્કલ્પજીવનઃ ॥ ૩૫ ॥

કલ્પાન્તવાસી કલ્પાન્તદાતા કલ્પવિબોધકઃ ।
કલભઃ કલહસ્તશ્ચ કમ્પઃ કમ્પપતિસ્તથા ॥ ૩૬ ॥

કર્મફલપ્રદઃ કર્મા કમનીયઃ કલાપવાન્ ।
કમલાસનબન્ધશ્ચ-કમ્પઃ-કમલાસનપૂજકઃ ॥ ૩૭ ॥

કમલાસનસેવી ચ કમલાસનમાનિતઃ ।
કમલાસનપ્રિયઃ કમ્બુઃ કમ્બુકણ્ઠોઽપિ કામધુક્ ॥ ૩૮ ॥

કિઞ્જલ્કરૂપી કિઞ્જલ્કઃ કિઞ્જલ્કાવનિવાસકઃ ।
ખગનાથપ્રિયઃ ખઙ્ગી ખગનાથપ્રહારકઃ ॥ ૩૯ ॥

ખગનાથસુપૂજ્યશ્ચ ખગનાથપ્રબોધકઃ ।
ખગનાથવરેણ્યશ્ચ ખરધ્વંસી ખરાન્તકઃ ॥ ૪૦ ॥

ખરારિપ્રિયબન્ધુશ્ચ ખરારિજીવનઃ સદા ।
ખઙ્ગહસ્તઃ ખઙ્ગધનઃ ખઙ્ગહાની ચ ખઙ્ગપઃ ॥ ૪૧ ॥

ખઞ્જરીટપ્રિયઃ ખઞ્જઃ ખેચરાત્મા ખરારિજિત્ ॥ ૪૨ ॥

ખઞ્જરીટપતિઃ પૂજ્યઃ ખઞ્જરીટપચઞ્ચલઃ ।
ખદ્યોતબન્ધુઃ ખદ્યોતઃ ખદ્યોતનપ્રિયઃ સદા ॥ ૪૩ ॥

ગરુત્માન્ ગરુડો ગોપ્યો ગરુત્મદ્દર્પહારકઃ ।
ગર્વિષ્ઠો ગર્વહર્તા ચ ગર્વહા ગર્વનાશકઃ ॥ ૪૪ ॥

ગર્વો ગુણપ્રિયો ગાણો ગુણસેવી ગુણાન્વિતઃ ।
ગુણત્રાતા ગુણરતો ગુણવન્તપ્રિયો ગુણી ॥ ૪૫ ॥

ગણેશો ગણપાતી ચ ગણરૂપો ગણપ્રિયઃ ।
ગમ્ભીરોઽથ ગુણાકારો ગરિમા ગરિમપ્રદઃ ॥ ૪૬ ॥

ગણરક્ષો ગણહરો ગણદો ગણસેવિતઃ ।
ગવાંશો ગવયત્રાતા ગર્જિતશ્ચ ગણાધિપઃ ॥ ૪૭ ॥

ગન્ધમાદનહર્તા ચ ગન્ધમાદનપૂજકઃ ।
ગન્ધમાદનસેવી ચ ગન્ધમાદનરૂપધૃક્ ॥ ૪૮ ॥

ગુરુર્ગુરુપ્રિયો ગૌરો ગુરુસેવ્યો ગુરૂન્નતઃ ।
ગુરુગીતાપરો ગીતો ગીતવિદ્યાગુરુર્ગુરુઃ ॥ ૪૯ ॥

ગીતાપ્રિયો ગીતરાતો ગીતજ્ઞો ગીતવાનપિ ।
ગાયત્ર્યા જાપકો ગોષ્ઠો ગોષ્ઠદેવોઽથ ગોષ્ઠપઃ ॥ ૫૦ ॥

ગોષ્પદીકૃતવારીશો ગોવિન્દો ગોપબન્ધકઃ ।
ગોવર્ધનધરો ગર્વો ગોવર્ધનપ્રપૂજકઃ ॥ ૫૧ ॥

ગન્ધર્વો ગન્ધર્વરતો ગન્ધર્વાનન્દનન્દિતઃ ।
ગન્ધો ગદાધરો ગુપ્તો ગદાઢ્યો ગુહ્યકેશ્વરઃ ॥

ગિરિજાપૂજકો ગીશ્ચ ગીર્વાણો ગોષ્પતિસ્તથા ।
ગિરિર્ગિરિપ્રિયો ગર્ભો ગર્ભપો ગર્ભવાસકઃ ॥ ૫૩ ॥

ગભસ્તિગ્રાસકો ગ્રાસો ગ્રાસદાતા ગ્રહેશ્વરઃ ।
ગ્રહો ગ્રહેશાનો ગ્રાહો ગ્રહદોષવિનાશનઃ ॥ ૫૪ ॥

ગ્રહારૂઢો ગ્રહપતિર્ગર્હણો ગ્રહણાધિપઃ ।
ગોલી ગવ્યો ગવેશશ્ચ ગવાક્ષમોક્ષદાયકઃ ॥ ૫૫ ॥

ગણો ગમ્યો ગણદાતા ગરુડધ્વજવલ્લભઃ ।
ગેહો ગેહપ્રદો ગમ્યો ગીતાગાનપરાયણઃ ॥ ૫૬ ॥

ગહ્વરો ગહ્વરત્રાણો ગર્ગો ગર્ગેશ્વરપ્રદઃ ।
ગર્ગપ્રિયો ગર્ગરતો ગૌતમો ગૌતમપ્રદઃ ॥ ૫૭ ॥

ગઙ્ગાસ્નાયી ગયાનાથો ગયાપિણ્ડપ્રદાયકઃ ।
ગૌતમીતીર્થચારી ચ ગૌતમીતીર્થપૂજકઃ ॥ ૫૮ ॥

ગણેન્દ્રોઽથ ગણત્રાતા ગ્રન્થદો ગ્રન્થકારકઃ ।
ઘનાઙ્ગો ઘાતકો ઘોરો ઘોરરૂપી ઘનપ્રદઃ ॥ ૫૯ ॥

ઘોરદંષ્ટ્રો ઘોરનખો ઘોરઘાતી ઘનેતરઃ ।
ઘોરરાક્ષસઘાતી ચ ઘોરરૂપ્યઘદર્પહા ॥ ૬૦ ॥

ઘર્મો ઘર્મપ્રદશ્ચૈવ ઘર્મરૂપી ઘનાઘનઃ ।
ઘનધ્વનિરતો ઘણ્ટાવાદ્યપ્રિયઘૃણાકરઃ ॥ ૬૧ ॥

ઘોઘો ઘનસ્વનો ઘૂર્ણો ઘૂર્ણિતોઽપિ ઘનાલયઃ ।
ઙકારો ઙપ્રદો ઙાન્તશ્ચન્દ્રિકામોદમોદકઃ ॥ ૬૨ ॥

ચન્દ્રરૂપશ્ચન્દ્રવન્દ્યશ્ચન્દ્રાત્મા ચન્દ્રપૂજકઃ ।
ચન્દ્રપ્રેમશ્ચન્દ્રબિમ્બશ્ચામરપ્રિયશ્ચઞ્ચલઃ ॥ ૬૩ ॥

ચન્દ્રવક્ત્રશ્ચકોરાક્ષશ્ચન્દ્રનેત્રશ્ચતુર્ભુજઃ ।
ચઞ્ચલાત્મા ચરશ્ચર્મી ચલત્ખઞ્જનલોચનઃ ॥ ૬૪ ॥

ચિદ્રૂપશ્ચિત્રપાનશ્ચ ચલચ્ચિત્તાચિતાર્ચિતઃ ।
ચિદાનન્દશ્ચિતશ્ચૈત્રશ્ચન્દ્રવંશસ્ય પાલકઃ ॥ ૬૫ ॥

છત્રશ્છત્રપ્રદશ્છત્રી છત્રરૂપી છિદાઞ્છદઃ ।
છલહા છલદશ્છિન્નશ્છિન્નઘાતી ક્ષપાકરઃ ॥ ૬૬ ॥

છદ્મરૂપી છદ્મહારી છલી છલતરુસ્તથા ।
છાયાકરદ્યુતિશ્છન્દશ્છન્દવિદ્યાવિનોદકઃ ॥ ૬૭ ॥

છિન્નારાતિશ્છિન્નપાપશ્છન્દવારણવાહકઃ ।
છન્દશ્છ(ક્ષ)ત્રહનશ્છિ(ક્ષિ)પ્રશ્છ(ક્ષ)-
વનશ્છન્મદશ્છ(ક્ષ)મી ॥ ૬૮ ॥

ક્ષમાગારઃ ક્ષમાબન્ધઃ ક્ષપાપતિપ્રપૂજકઃ ।
છલઘાતી છિદ્રહારી છિદ્રાન્વેષણપાલકઃ ॥ ૬૯ ॥

જનો જનાર્દનો જેતા જિતારિર્જિતસઙ્ગરઃ ।
જિતમૃત્યુર્જરાતીતો જનાર્દનપ્રિયો જયઃ ॥ ૭૦ ॥

જયદો જયકર્તા ચ જયપાતો જયપ્રિયઃ ।
જિતેન્દ્રિયો જિતારાતિર્જિતેન્દ્રિયપ્રિયો જયી ॥ ૭૧ ॥

જગદાનન્દદાતા ચ જગદાનન્દકારકઃ ।
જગદ્વન્દ્યો જગજ્જીવો જગતામુપકારકઃ ॥ ૭૨ ॥

જગદ્ધાતા જગદ્ધારી જગદ્બીજો જગત્પિતા ।
જગત્પતિપ્રિયો જિષ્ણુર્જિષ્ણુજિજ્જિષ્ણુરક્ષકઃ ॥ ૭૩ ॥

જિષ્ણુવન્દ્યો જિષ્ણુપૂજ્યો જિષ્ણુમૂર્તિવિભૂષિતઃ ।
જિષ્ણુપ્રિયો જિષ્ણુરતો જિષ્ણુલોકાભિવાસકઃ ॥

જયો જયપ્રદો જાયો જાયકો જયજાડ્યહા ।
જયપ્રિયો જનાનન્દો જનદો જનજીવનઃ ॥ ૭૫ ॥

જયાનન્દો જપાપુષ્પવલ્લભો જયપૂજકઃ ।
જાડ્યહર્તા જાડ્યદાતા જાડ્યકર્તા જડપ્રિયઃ ॥ ૭૬ ॥

જગન્નેતા જગન્નાથો જગદીશો જનેશ્વરઃ ।
જગન્મઙ્ગલદો જીવો જગત્યવનપાવનઃ ॥ ૭૭ ॥

જગત્ત્રાણો જગત્પ્રાણો જાનકીપતિવત્સલઃ ।
જાનકીપતિપૂજ્યશ્ચ જાનકીપતિસેવકઃ ॥ ૭૮ ॥

જાનકીશોકહારી ચ જાનકીદુઃખભઞ્જનઃ ।
યજુર્વેદો યજુર્વક્તા યજુઃપાઠપ્રિયો વ્રતી ॥ ૭૯ ॥

જિષ્ણુર્જિષ્ણુકૃતો જિષ્ણુધાતા જિષ્ણુવિનાશનઃ ।
જિષ્ણુહા જિષ્ણુપાતી તુ જિષ્ણુરાક્ષસઘાતકઃ ॥ ૮૦ ॥

જાતીનામગ્રગણ્યશ્ચ જાતીનાં વરદાયકઃ ।
ઝુઁઝુરો ઝૂઝુરો ઝૂર્ઝનવરો ઝઞ્ઝાનિષેવિતઃ ॥ ૮૧ ॥

ઝિલ્લીરવસ્વરો ઞન્તો ઞવણો ઞનતો ઞદઃ ।
ટકારાદિષ્ટકારાન્તાષ્ટવર્ણાષ્ટપ્રપૂજકઃ ॥ ૮૨ ॥

ટિટ્ટિભષ્ટિટ્ટિભસ્તષ્ટિષ્ટિટ્ટિભપ્રિયવત્સલઃ ।
ઠકારવર્ણનિલયષ્ઠકારવર્ણવાસિતઃ ॥ ૮૩ ॥

ઠકારવીરભરિતષ્ઠકારપ્રિયદર્શકઃ ।
ડાકિનીનિરતો ડઙ્કો ડઙ્કિનીપ્રાણહારકઃ ॥ ૮૪ ॥

ડાકિનીવરદાતા ચ ડાકિનીભયનાશનઃ ।
ડિણ્ડિમધ્વનિકર્તા ચ ડિમ્ભો ડિમ્ભાતરેતરઃ ॥ ૮૫ ॥

ડક્કાઢક્કાનવો ઢક્કાવાદ્યષ્ઠક્કામહોત્સવઃ ।
ણાન્ત્યો ણાન્તો ણવર્ણશ્ચ ણસેવ્યો ણપ્રપૂજકઃ ॥ ૮૬ ॥

તન્ત્રી તન્ત્રપ્રિયસ્તલ્પસ્તન્ત્રજિત્તન્ત્રવાહકઃ ।
તન્ત્રપૂજ્યસ્તન્ત્રરતસ્તન્ત્રવિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૮૭ ॥

તન્ત્રયન્ત્રજયી તન્ત્રધારકસ્તન્ત્રવાહકઃ ।
તન્ત્રવેત્તા તન્ત્રકર્તા તન્ત્રયન્ત્રવરપ્રદઃ ॥ ૮૮ ॥

તન્ત્રદસ્તન્ત્રદાતા ચ તન્ત્રપસ્તન્ત્રદાયકઃ ।
તત્ત્વદાતા ચ તત્ત્વજ્ઞસ્તત્ત્વસ્તત્ત્વપ્રકાશકઃ ॥ ૮૯ ॥

તન્દ્રા ચ તપનસ્તલ્પતલાતલનિવાસકઃ ।
તપસ્તપઃપ્રિયસ્તાપત્રયતાપી તપઃપતિઃ ॥ ૯૦ ॥

તપસ્વી ચ તપોજ્ઞાતા તપતામુપકારકઃ ।
તપસ્તપોત્રપસ્તાપી તાપદસ્તાપહારકઃ ॥ ૯૧ ॥

તપઃસિદ્ધિસ્તપોઋદ્ધિસ્તપોનિધિસ્તપઃપ્રભુઃ ।
તીર્થસ્તીર્થરતસ્તીવ્રસ્તીર્થવાસી તુ તીર્થદઃ ॥ ૯૨ ॥

તીર્થપસ્તીર્થકૃત્તીર્થસ્વામી તીર્થવિરોધકઃ ।
તીર્થસેવી તીર્થપતિસ્તીર્થવ્રતપરાયણઃ ॥ ૯૩ ॥

ત્રિદોષહા ત્રિનેત્રશ્ચ ત્રિનેત્રપ્રિયબાલકઃ ।
ત્રિનેત્રપ્રિયદાસશ્ચ ત્રિનેત્રપ્રિયપૂજકઃ ॥ ૯૪ ॥

ત્રિવિક્રમસ્ત્રિપાદૂર્ધ્વસ્તરણિસ્તારણિસ્તમઃ ।
તમોરૂપી તમોધ્વંસી તમસ્તિમિરઘાતકઃ ॥ ૯૫ ॥

તમોધૃક્તમસસ્તપ્તતારણિસ્તમસોઽન્તકઃ ।
તમોહૃત્તમકૃત્તામ્રસ્તામ્રૌષધિગુણપ્રદઃ ॥

તૈજસસ્તેજસાં મૂર્તિસ્તેજસઃ પ્રતિપાલકઃ ।
તરુણસ્તર્કવિજ્ઞાતા તર્કશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૯૭ ॥

તિમિઙ્ગિલસ્તત્ત્વકર્તા તત્ત્વદાતા વ તત્ત્વવિત્ ।
તત્ત્વદર્શી તત્ત્વગામી તત્ત્વભુક્તત્ત્વવાહનઃ ॥ ૯૮ ॥

ત્રિદિવસ્ત્રિદિવેશશ્ચ ત્રિકાલશ્ચ તમિસ્રહા ।
સ્થાણુઃ સ્થાણુપ્રિયઃ સ્થાણુઃ સર્વતોઽપિ ચ વાસકઃ ॥ ૯૯ ॥

દયાસિન્ધુર્દયારૂપો દયાનિધિર્દયાપરઃ ।
દયામૂર્તિર્દયાદાતા દયાદાનપરાયણઃ ॥ ૧૦૦ ॥

દેવેશો દેવદો દેવો દેવરાજાધિપાલકઃ ।
દીનબન્ધુર્દીનદાતા દીનોદ્ધરણદિવ્યદૃક્ ॥ ૧૦૧ ॥

દિવ્યદેહો દિવ્યરૂપો દિવ્યાસનનિવાસકઃ ।
દીર્ઘકેશો દીર્ઘપુચ્છો દીર્ઘસૂત્રોઽપિ દીર્ઘભુક્ ॥ ૧૦૨ ॥

દીર્ઘદર્શી દૂરદર્શી દીર્ઘબાહુસ્તુ દીર્ઘપઃ ।
દાનવારિર્દરિદ્રારિર્દૈત્યારિર્દસ્યુભઞ્જનઃ ॥ ૧૦૩ ॥

દંષ્ટ્રી દણ્ડી દણ્ડધરો દણ્ડપો દણ્ડદાયકઃ ।
દામોદરપ્રિયો દત્તાત્રેયપૂજનતત્પરઃ ॥ ૧૦૪ ॥

દર્વીદલહુતપ્રીતો દદ્રુરોગવિનાશકઃ ।
ધર્મો ધર્મી ધર્મચારી ધર્મશાસ્ત્રપરાયણઃ ॥ ૧૦૫ ॥

ધર્માત્મા ધર્મનેતા ચ ધર્મદૃગ્ધર્મધારકઃ ।
ધર્મધ્વજો ધર્મમૂર્તિર્ધર્મરાજસ્ય ત્રાસકઃ ॥ ૧૦૬ ॥

ધાતા ધ્યેયો ધનો ધન્યો ધનદો ધનપો ધની ।
ધનદત્રાણકર્તા ચ ધનપપ્રતિપાલકઃ ॥ ૧૦૭ ॥

ધરણીધરપ્રિયો ધન્વી ધનવદ્ધનધારકઃ ।
ધન્વીશવત્સલો ધીરો ધાતૃમોદપ્રદાયકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ધાત્રૈશ્વર્યપ્રદાતા ચ ધાત્રીશપ્રતિપૂજકઃ ।
ધાત્રાત્મા ચ ધરાનાથો ધરાનાથપ્રબોધકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ધર્મિષ્ઠો ધર્મકેતુશ્ચ ધવલો ધવલપ્રિયઃ ।
ધવલાચલવાસી ચ ધેનુદો ધેનુપો ધની ॥ ૧૧૦ ॥

ધ્વનિરૂપો ધ્વનિપ્રાણો ધ્વનિધર્મપ્રબોધકઃ ।
ધર્માધ્યક્ષો ધ્વજો ધૂમ્રો ધાતુરોધિવિરોધકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

નારાયણો નરો નેતા નદીશો નરવાનરઃ ।
નન્દીસઙ્ક્રમણો નાટ્યો નાટ્યવેત્તા નટપ્રિયઃ ॥ ૧૧૨ ॥

નારાયણાત્મકો નન્દી નન્દિશૃઙ્ગિગણાધિપઃ ।
નન્દિકેશ્વરવર્મા ચ નન્દિકેશ્વરપૂજકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

નરસિંહો નટો નીપો નખયુદ્ધવિશારદઃ ।
નખાયુધો નલો નીલો નલનીલપ્રમોદકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

નવદ્વારપુરાધારો નવદ્વારપુરાતનઃ ।
નરનારયણસ્તુત્યો નખનાથો નગેશ્વરઃ ॥ ૧૧૫ ॥

નખદંષ્ટ્રાયુધો નિત્યો નિરાકારો નિરઞ્જનઃ ।
નિષ્કલઙ્કો નિરવદ્યો નિર્મલો નિર્મમો નગઃ ॥ ૧૧૬ ॥

નગરગ્રામપાલશ્ચ નિરન્તો નગરાધિપઃ ।
નાગકન્યાભયધ્વંસી નાગારિપ્રિયનાગરઃ ॥ ૧૧૭ ॥

પીતામ્બરઃ પદ્મનાભઃ પુણ્ડરીકાક્ષપાવનઃ ।
પદ્માક્ષઃ પદ્મવક્ત્રશ્ચ પદ્માસનપ્રપૂજકઃ ॥ ૧૧૮ ॥

પદ્મમાલી પદ્મપરઃ પદ્મપૂજનતત્પરઃ ।
પદ્મપાણિઃ પદ્મપાદઃ પુણ્ડરીકાક્ષસેવનઃ ॥ ૧૧૯ ॥

પાવનઃ પવનાત્મા ચ પવનાત્મજઃ પાપહા ।
પરઃ પરતરઃ પદ્મઃ પરમઃ પરમાત્મકઃ ॥ ૧૨૦ ॥

પીતામ્બરઃ પ્રિયઃ પ્રેમ પ્રેમદઃ પ્રેમપાલકઃ ।
પ્રૌઢઃ પ્રૌઢપરઃ પ્રેતદોષહા પ્રેતનાશકઃ ॥ ૧૨૧ ॥

પ્રભઞ્જનાન્વયઃ પઞ્ચ પઞ્ચાક્ષરમનુપ્રિયઃ ।
પન્નગારિઃ પ્રતાપી ચ પ્રપન્નઃ પરદોષહા ॥ ૧૨૨ ॥

પરાભિચારશમનઃ પરસૈન્યવિનાશકઃ ।
પ્રતિવાદિમુખસ્તમ્ભઃ પુરાધારઃ પુરારિનુત્ ॥ ૧૨૩ ॥

પરાજિતઃ પરમ્બ્રહ્મ પરાત્પરપરાત્પરઃ ।
પાતાલગઃ પુરાણશ્ચ પુરાતનઃ પ્લવઙ્ગમઃ ॥ ૧૨૪ ॥

પુરાણપુરુષઃ પૂજ્યઃ પુરુષાર્થપ્રપૂરકઃ ।
પ્લવગેશઃ પલાશારિઃ પૃથુકઃ પૃથિવીપતિઃ ॥ ૧૨૫ ॥

પુણ્યશીલઃ પુણ્યરાશિઃ પુણ્યાત્મા પુણ્યપાલકઃ ।
પુણ્યકીર્તિઃ પુણ્યગીતિઃ પ્રાણદઃ પ્રાણપોષકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

પ્રવીણશ્ચ પ્રસન્નશ્ચ પાર્થધ્વજનિવાસકઃ ।
પિઙ્ગકેશઃ પિઙ્ગરોમા પ્રણવઃ પિઙ્ગલપ્રણઃ ॥ ૧૨૭ ॥

પરાશરઃ પાપહર્તા પિપ્પલાશ્રયસિદ્ધિદઃ ।
પુણ્યશ્લોકઃ પુરાતીતઃ પ્રથમઃ પુરુષઃ પુમાન્ ॥ ૧૨૮ ॥

પુરાધારશ્ચ પ્રત્યક્ષઃ પરમેષ્ઠી પિતામહઃ ।
ફુલ્લારવિન્દવદનઃ ફુલ્લોત્કમલલોચનઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ફૂત્કારઃ ફૂત્કરઃ ફૂશ્ચ ફૂદમન્ત્રપરાયણઃ ।
સ્ફટિકાદ્રિનિવાસી ચ ફુલ્લેન્દીવરલોચનઃ ॥ ૧૩૦ ॥

વાયુરૂપી વાયુસુતો વાય્વાત્મા વામનાશકઃ ।
વનો વનચરો બાલો બાલત્રાતા તુ બાલકઃ ॥ ૧૩૧ ॥

વિશ્વનાથશ્ચ વિશ્વં ચ વિશ્વાત્મા વિશ્વપાલકઃ ।
વિશ્વધાતા વિશ્વકર્તા વિશ્વવેત્તા વિશામ્પતિઃ ॥ ૧૩૨ ॥

વિમલો વિમલજ્ઞાનો વિમલાનન્દદાયકઃ ।
વિમલોત્પલવક્ત્રશ્ચ વિમલાત્મા વિલાસકૃત્ ॥ ૧૩૩ ॥

બિન્દુમાધવપૂજ્યશ્ચ બિન્દુમાધવસેવકઃ ।
બીજોઽથ વીર્યદો બીજહારી બીજપ્રદો વિભુઃ ॥ ૧૩૪ ॥

વિજયો બીજકર્તા ચ વિભૂતિર્ભૂતિદાયકઃ ।
વિશ્વવન્દ્યો વિશ્વગમ્યો વિશ્વહર્તા વિરાટ્તનુઃ ॥ ૧૩૫ ॥

બુલકારહતારાતિર્વસુદેવો વનપ્રદઃ ।
બ્રહ્મપુચ્છો બ્રહ્મપરો વાનરો વાનરેશ્વરઃ ॥ ૧૩૬ ॥

બલિબન્ધનકૃદ્વિશ્વતેજા વિશ્વપ્રતિષ્ઠિતઃ ।
વિભોક્તા ચ વાયુદેવો વીરવીરો વસુન્ધરઃ ॥ ૧૩૭ ॥

વનમાલી વનધ્વંસી વારુણો વૈષ્ણવો બલી ।
વિભીષણપ્રિયો વિષ્ણુસેવી વાયુગવિર્વિદુઃ ॥ ૧૩૮ ॥

વિપદ્મો વાયુવંશ્યશ્ચ વેદવેદાઙ્ગપારગઃ ।
બૃહત્તનુર્બૃહત્પાદો બૃહત્કાયો બૃહદ્યશાઃ ॥ ૧૩૯ ॥

બૃહન્નાસો બૃહદ્બાહુર્બૃહન્મૂર્તિર્બૃહત્સ્તુતિઃ ।
બૃહદ્ધનુર્બૃહજ્જઙ્ઘો બૃહત્કાયો બૃહત્કરઃ ॥ ૧૪૦ ॥

બૃહદ્રતિર્બૃહત્પુચ્છો બૃહલ્લોકફલપ્રદઃ ।
બૃહત્સેવ્યો બૃહચ્છક્તિર્બૃહદ્વિદ્યાવિશારદઃ ॥ ૧૪૧ ॥

બૃહલ્લોકરતો વિદ્યા વિદ્યાદાતા વિદિક્પતિઃ ।
વિગ્રહો વિગ્રહરતો વ્યાધિનાશી ચ વ્યાધિદઃ ॥ ૧૪૨ ॥

વિશિષ્ટો બલદાતા ચ વિઘ્નનાશો વિનાયકઃ ।
વરાહો વસુધાનાથો ભગવાન્ ભવભઞ્જનઃ ॥ ૧૪૩ ॥

ભાગ્યદો ભયકર્તા ચ ભાગો ભૃગુપતિપ્રિયઃ ।
ભવ્યો ભક્તો ભરદ્વાજો ભયાઙ્ઘ્રિર્ભયનાશનઃ ॥ ૧૪૪ ॥

માધવો મધુરાનાથો મેઘનાદો મહામુનિઃ ।
માયાપતિર્મનસ્વી ચ માયાતીતો મનોત્સુકઃ ॥ ૧૪૫ ॥

મૈનાકવન્દિતામોદો મનોવેગી મહેશ્વરઃ ।
માયાનિર્જિતરક્ષાશ્ચ માયાનિર્જિતવિષ્ટપઃ ॥ ૧૪૬ ॥

માયાશ્રયશ્ચ નિલયો માયાવિધ્વંસકો મયઃ ।
મનોયમપરો યામ્યો યમદુઃખનિવારણઃ ॥ ૧૪૭ ॥

યમુનાતીરવાસી ચ યમુનાતીર્થચારણઃ ।
રામો રામપ્રિયો રમ્યો રાઘવો રઘુનન્દનઃ ॥ ૧૪૮ ॥

રામપ્રપૂજકો રુદ્રો રુદ્રસેવી રમાપતિઃ ।
રાવણારી રમાનાથવત્સલો રઘુપુઙ્ગવઃ ॥ ૧૪૯ ॥

રક્ષોઘ્નો રામદૂતશ્ચ રામેષ્ટો રાક્ષસાન્તકઃ ।
રામભક્તો રામરૂપો રાજરાજો રણોત્સુકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

લઙ્કાવિધ્વંસકો લઙ્કાપતિઘાતી લતાપ્રિયઃ ।
લક્ષ્મીનાથપ્રિયો લક્ષ્મીનારાયણાત્મપાલકઃ ॥ ૧૫૧ ॥

પ્લવગાબ્ધિહેલકશ્ચ લઙ્કેશગૃહભઞ્જનઃ ।
બ્રહ્મસ્વરૂપી બ્રહ્માત્મા બ્રહ્મજ્ઞો બ્રહ્મપાલકઃ ॥ ૧૫૨ ॥

બ્રહ્મવાદી ચ વિક્ષેત્રં વિશ્વબીજં ચ વિશ્વદૃક્ ।
વિશ્વમ્ભરો વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વાકારોઽથ વિશ્વધૃક્ ॥ ૧૫૩ ॥

વિશ્વાત્મા વિશ્વસેવ્યોઽથ વિશ્વો વિશ્વેશ્વરો વિભુઃ ।
શુક્લઃ શુક્રપ્રદઃ શુક્રઃ શુક્રાત્મા ચ શુભપ્રદઃ ॥ ૧૫૪ ॥

શર્વરીપતિશૂરશ્ચ શૂરશ્ચાથ શ્રુતિશ્રવાઃ ।
શાકમ્ભરીશક્તિધરઃ શત્રુઘ્નઃ શરણપ્રદઃ ॥ ૧૫૫ ॥

શઙ્કરઃ શાન્તિદઃ શાન્તઃ શિવઃ શૂલી શિવાર્ચિતઃ ।
શ્રીરામરૂપઃ શ્રીવાસઃ શ્રીપદઃ શ્રીકરઃ શુચિઃ ॥ ૧૫૬ ॥

શ્રીશઃ શ્રીદઃ શ્રીકરશ્ચ શ્રીકાન્તપ્રિયઃ શ્રીનિધિઃ ।
ષોડશસ્વરસંયુક્તઃ ષોડશાત્મા પ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૧૫૭ ॥

ષડઙ્ગસ્તોત્રનિરતઃ ષડાનનપ્રપૂજકઃ ।
ષટ્શાસ્ત્રવેત્તા ષડ્બાહુઃ ષટ્સ્વરૂપઃ ષડૂર્મિપઃ ॥ ૧૫૮ ॥

સનાતનઃ સત્યરૂપઃ સત્યલોકપ્રબોધકઃ ।
સત્યાત્મા સત્યદાતા ચ સત્યવ્રતપરાયણઃ ॥ ૧૫૯ ॥

સૌમ્યઃ સૌમ્યપ્રદઃ સૌમ્યદૃક્સૌમ્યઃ સૌમ્યપાલકઃ ।
સુગ્રીવાદિયુતઃ સર્વસંસારભયનાશનઃ ॥ ૧૬૦ ॥

સૂત્રાત્મા સૂક્ષ્મસન્ધ્યશ્ચ સ્થૂલઃ સર્વગતિઃ પુમાન્ ।
સુરભિઃ સાગરઃ સેતુઃ સત્યઃ સત્યપરાક્રમઃ ॥ ૧૬૧ ॥

સત્યગર્ભઃ સત્યસેતુઃ સિદ્ધિસ્તુ સત્યગોચરઃ ।
સત્યવાદી સુકર્મા ચ સદાનન્દૈક ઈશ્વરઃ ॥ ૧૬૨ ॥

સિદ્ધિઃ સાધ્યઃ સુસિદ્ધશ્ચ સઙ્કલ્પઃ સિદ્ધિહેતુકઃ ।
સપ્તપાતાલચરણઃ સપ્તર્ષિગણવન્દિતઃ ॥ ૧૬૩ ॥

સપ્તાબ્ધિલઙ્ઘનો વીરઃ સપ્તદ્વીપોરુમણ્ડલઃ ।
સપ્તાઙ્ગરાજ્યસુખદઃ સપ્તમાતૃનિષેવિતઃ ॥ ૧૬૪ ॥

સપ્તચ્છન્દોનિધિઃ સપ્ત સપ્તપાતાલસંશ્રયઃ ।
સઙ્કર્ષણઃ સહસ્રાસ્યઃ સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રપાત્ ॥ ૧૬૫ ॥

હનુમાન્ હર્ષદાતા ચ હરો હરિહરીશ્વરઃ ।
ક્ષુદ્રરાક્ષસઘાતી ચ ક્ષુદ્ધતક્ષાન્તિદાયકઃ ॥ ૧૬૬ ॥

અનાદીશો હ્યનન્તશ્ચ આનન્દોઽધ્યાત્મબોધકઃ ।
ઇન્દ્ર ઈશોત્તમશ્ચૈવ ઉન્મત્તજન ઋદ્ધિદઃ ॥ ૧૬૭ ॥

ઋવર્ણો ઌલુપદોપેત ઐશ્વર્યં ઔષધીપ્રિયઃ ।
ઔષધશ્ચાંશુમાંશ્ચૈવ અકારઃ સર્વકારણઃ ॥ ૧૬૮ ॥

ઇત્યેતદ્રામદૂતસ્ય નામ્નાં ચૈવ સહસ્રકમ્ ।
એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં શ્રદ્ધયાન્વિતઃ ॥ ૧૬૯ ॥

પઠનાત્પાઠનાદ્વાપિ સર્વા સિદ્ધિર્ભવેત્પ્રિયે ।
મોક્ષાર્થી લભતે મોક્ષં કામાર્થી કામમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૭૦ ॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં વેદવ્યાકરણાદિકમ્ ।
ઇચ્છાકામાંસ્તુ કામાર્થી ધર્માર્થી ધર્મમક્ષયમ્ ॥ ૧૭૧ ॥

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રં વરાયુસ્સહિતં પુમાન્ ।
ક્ષેત્રં ચ બહુસસ્યં સ્યાદ્ગાવશ્ચ બહુદુગ્ધદાઃ ॥ ૧૭૨ ॥

દુઃસ્વપ્નં ચ નૃભિર્દૃષ્ટં સુસ્વપ્નમુપજાયતે ।
દુઃખૌઘો નશ્યતે તસ્ય સમ્પત્તિર્વર્દ્ધતે ચિરમ્ ॥ ૧૭૩ ॥

ચતુર્વિધં વસ્તુ તસ્ય ભવત્યેવ ન સંશયઃ ।
અશ્વત્થમૂલે જપતાં નાસ્તિ વૈરિકૃતં ભયમ્ ॥ ૧૭૪ ॥

ત્રિકાલં પઠનાત્તસ્ય સિદ્ધિઃ સ્યાત્કરસંસ્થિતા ।
અર્ધરાત્રે રવૌ ધૃત્વા કણ્ઠદેશે નરઃ શુચિઃ ॥ ૧૭૫ ॥

દશાવર્તં પઠેન્મર્ત્યઃ સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ।
ભૌમે નિશાન્તે ન્યગ્રોધમૂલે સ્થિત્વા વિચક્ષણઃ ॥ ૧૭૬ ॥

દશાવર્તં પઠેન્મર્ત્યઃ સાર્વભૌમઃ પ્રજાયતે ।
અર્કમૂલેઽર્કવારે તુ યો મધ્યાહ્ને શુચિર્જપેત્ ॥ ૧૭૭ ॥

ચિરાયુઃ સ સુખી પુત્રી વિજયી જાયતે ક્ષણાત્ ।
બ્રાહ્મે મુહૂર્તે ચોત્થાય પ્રત્યહં ચ પઠેન્નરઃ ॥ ૧૭૮ ॥

યં યં કામયતે કામં લભતે તં ન સંશયઃ ।
સઙ્ગ્રામે સન્નિવિષ્ટાનાં વૈરિવિદ્રાવણં પરમ્ ॥ ૧૭૯ ॥

ડાકિનીભૂતપ્રેતેષુ ગ્રહપીડાહરં તથા ।
જ્વરાપસ્મારશમનં યક્ષ્મપ્લીહાદિવારણમ્ ॥ ૧૮૦ ॥

સર્વસૌખ્યપ્રદં સ્તોત્રં સર્વસિદ્ધિપ્રદં તથા ।
સર્વાન્કામાનવાપ્નોતિ વાયુપુત્રપ્રસાદતઃ ॥ ૧૮૧ ॥

ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલતઃ શ્રીહનુમત્સહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya:

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil