Hanuman Stotras Sahasranamavali

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Hanuman Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ഹനുമത്സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
രുദ്രയാമലതഃ

കൈലാസശിഖരേ രംയേ ദേവദേവം മഹേശ്വരം ।
ധ്യാനോപരതമാസീനം നന്ദിഭൃങ്ഗിഗണൈര്‍വൃതം ॥ 1 ॥

ധ്യാനാന്തേ ച പ്രസന്നാസ്യമേകാന്തേ സമുപസ്ഥിതം ।
ദൃഷ്ട്വാ ശംഭും തദാ ദേവീ പപ്രച്ഛ കമലാനനാ ॥ 2 ॥

ദേവ്യുവാച
ശൃണു ദേവ പ്രവക്ഷ്യാമി സംശയോഽസ്തി മഹാന്‍മമ ।
രുദ്രൈകാദശമാഖ്യാതം പുരാഹം ന ച വേദ്മി തം ॥ 3 ॥

കഥയസ്വ മഹാപ്രാജ്ഞ സര്‍വതോ നിര്‍ണയം ശുഭം ।
സമാരാധയതോ ലോകേ ഭുക്തിമുക്തിഫലം ഭവേത് ॥ 4 ॥

മന്ത്രം യന്ത്രം തഥാ തന്നിര്‍ണയം ച വിധിപൂജനം ।
തത്സര്‍വം ബ്രൂഹി മേ നാഥ കൃതാര്‍ഥാ ച ഭവാംയഹം ॥ 5 ॥

ഈശ്വര ഉവാച
ശൃണു ദേവി പ്രവക്ഷ്യാമി ഗോപ്യം സര്‍വാഗമേ സദാ ।
സര്‍വസ്വം മമ ലോകാനാം നൃണാം സ്വര്‍ഗാപവര്‍ഗദം ॥ 6 ॥

ദശ വിഷ്ണുര്‍ദ്വാദശാര്‍കാസ്തേ ചൈകാദശ സംസ്മൃതാഃ ।
രുദ്രഃ പരമചണ്ഡശ്ച ലോകേഽസ്മിന്‍ഭുക്തിമുക്തിദഃ ॥ 7 ॥

ഹനുമാന്‍സ മഹാദേവഃ കാലകാലഃ സദാശിവഃ ।
ഇഹൈവ ഭുക്തികൈവല്യമുക്തിദഃ സര്‍വകാമദഃ ॥ 8 ॥

ചിദ്രൂപീ ച ജഗദ്രൂപസ്തഥാരൂപവിരാഡഭൂത് ।
രാവണസ്യ വധാര്‍ഥായ രാമസ്യ ച ഹിതായ ച ॥ 9 ॥

അഞ്ജനീഗര്‍ഭസംഭൂതോ വായുരൂപീ സനാതനഃ ।
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ സര്‍വവിഘ്നം വിനശ്യതി ॥ 10 ॥

മന്ത്രം തസ്യ പ്രവക്ഷ്യാമി കാമദം സുരദുലര്‍ഭം ।
നിത്യം പരതരം ലോകേ ദേവദൈത്യേഷു ദുലര്‍ഭം ॥ 11 ॥

പ്രണവം പൂര്‍വമുദ്ധൃത്യ കാമരാജം തതോ വദേത് ।
ഓം നമോ ഭഗവതേ ഹനുമതേഽപി തതോ വദേത് ॥ 12 ॥

തതോ വൈശ്വാനരോ മായാമന്ത്രരാജമിമം പ്രിയേ ।
ഏവം ബഹുതരാ മന്ത്രാഃ സര്‍വശാസ്ത്രേഷു ഗോപിതാഃ ॥ 13 ॥

ഓം ക്ലീം നമോ ഭഗവതേ ഹനുമതേ സ്വാഹാ
യേന വിജ്ഞാതമാത്രേണ ത്രൈലോക്യം വശമാനയേത് ।
വഹ്നിം ശീതങ്കരോത്യേവ വാതം ച സ്ഥിരതാം നയേത് ॥ 14 ॥

വിഘ്നം ച നാശയത്യാശു ദാസവത്സ്യാജ്ജഗത്ത്രയം ।
ധ്യാനം തസ്യ പ്രവക്ഷ്യാമി ഹനുര്യേന പ്രസീദതി ॥ 15 ॥

ധ്യാനം –
പ്രദീപ്തം സ്വര്‍ണവര്‍ണാഭം ബാലാര്‍കാരുണലോചനം ।
സ്വര്‍ണമേരുവിശാലാങ്ഗം ശതസൂര്യസമപ്രഭം ॥ 16 ॥

രക്താംബരം ധരാസീനം സുഗ്രീവാദിയുതം തഥാ ।
ഗോഷ്പദീകൃതവാരീശം മശകീകൃതരാക്ഷസം ॥ 17 ॥

പുച്ഛവന്തം കപീശം തം മഹാരുദ്രം ഭയങ്കരം ।
ജ്ഞാനമുദ്രാലസദ്ബാഹും സര്‍വാലങ്കാരഭൂഷിതം ॥ 18 ॥

ധ്യാനസ്യ ധാരണാദേവ വിഘ്നാന്‍മുക്തഃ സദാ നരഃ ।
ത്രിഷു ലോകേഷു വിഖ്യാതഃ സര്‍വത്ര വിജയീ ഭവേത് ॥ 19 ॥

നാംനാം തസ്യ സഹസ്രം തു കഥയിഷ്യാമി തേ ശൃണു ।
യസ്യ സ്മരണമാത്രേണ വാദീ മൂകോ ഭവേദ്ധ്രുവം ॥ 20 ॥

സ്തംഭനം പരസൈന്യാനാം മാരണായ ച വൈരിണാം ।
ദാരയേച്ഛാകിനീഃ ശീഘ്രം ഡാകിനീഭൂതപ്രേതകാന്‍ ॥ 21 ॥

ഹരണം രോഗശത്രൂണാം കാരണം സര്‍വകര്‍മണാം ।
താരണം സര്‍വവിഘ്നാനാം മോഹനം സര്‍വയോഷിതാം ॥ 22 ॥

ധാരണം സര്‍വയോഗാനാം വാരണം ശീഘ്രമാപദാം ॥ 23 ॥

ഓം അസ്യ ശ്രീഹനുമതഃ സഹസ്രനാമസ്തോത്രമന്ത്രസ്യ സദാശിവ ഋഷിഃ ।
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ । ശ്രീഹനുമാന്‍ ദേവതാ । ഓം ക്ലീം ഇതി ബീജം ।
നമ ഇതി കീലകം । സ്വാഹേതി ശക്തിഃ ।
സമസ്തപുരുഷാര്‍ഥസിദ്ധ്യര്‍ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

ഓംഓങ്കാരനമോരൂപമോംനമോരൂപപാലകഃ ।
ഓങ്കാരമയോങ്കാരകൃദോങ്കാരാത്മാ സനാതനഃ ॥ 24 ॥

ബ്രഹ്മബ്രഹ്മമയോ ബ്രഹ്മജ്ഞാനീ ബ്രഹ്മസ്വരൂപവിത് ।
കപീശഃ കപിനാഥശ്ച കപിനാഥസുപാലകഃ ॥ 25 ॥

കപിനാഥപ്രിയഃ കാലഃ കപിനാഥസ്യ ഘാതകഃ ।
കപിനാഥശോകഹര്‍താ കപിഭര്‍താ കപീശ്വരഃ ॥ 26 ॥

കപിജീവനദാതാ ച കപിമൂര്‍തിഃ കപിര്‍ഭൃതഃ ।
കാലാത്മാ കാലരൂപീ ച കാലകാലസ്തു കാലഭുക് ॥ 27 ॥

കാലജ്ഞാനീ കാലകര്‍താ കാലഹാനിഃ കലാനിധിഃ ।
കലാനിധിപ്രിയഃ കര്‍താ കലാനിധിസമപ്രഭഃ ॥ 28 ॥

കലാപീ ച കലാപാതാ കീശത്രാതാ കിശാം പതിഃ ।
കമലാപതിപ്രിയഃ കാകസ്വരഘ്നഃ കുലപാലകഃ ॥ 29 ॥

കുലഭര്‍താ കുലത്രാതാ കുലാചാരപരായണഃ ।
കാശ്യപാഹ്ലാദകഃ കാകധ്വംസീ കര്‍മകൃതാം പതിഃ ॥ 30 ॥

കൃഷ്ണഃ കൃഷ്ണസ്തുതിഃ കൃഷ്ണകൃഷ്ണരൂപോ മഹാത്മവാന്‍ ।
കൃഷ്ണവേത്താ കൃഷ്ണഭര്‍താ കപീശഃ ക്രോധവാന്‍ കപിഃ ॥ 31 ॥

കാലരാത്രിഃ കുബേരശ്ച കുബേരവനപാലകഃ ।
കുബേരധനദാതാ ച കൌസല്യാനന്ദജീവനഃ ॥ 32 ॥

കോസലേശപ്രിയഃ കേതുഃ കപാലീ കാമപാലകഃ ।
കാരുണ്യഃ കരുണാരൂപഃ കരുണാനിധിവിഗ്രഹഃ ॥ 33 ॥

കാരുണ്യകര്‍താ ദാതാ ച കപിഃ സാധ്യഃ കൃതാന്തകഃ ।
കൂര്‍മഃ കൂര്‍മപതിഃ കൂര്‍മഭര്‍താ കൂര്‍മസ്യ പ്രേമവാന്‍ ॥ 34 ॥

കുക്കുടഃ കുക്കുടാഹ്വാനഃ കുഞ്ജരഃ കമലാനനഃ ।
കുഞ്ജരഃ കലഭഃ കേകിനാദജിത്കല്‍പജീവനഃ ॥ 35 ॥

കല്‍പാന്തവാസീ കല്‍പാന്തദാതാ കല്‍പവിബോധകഃ ।
കലഭഃ കലഹസ്തശ്ച കമ്പഃ കമ്പപതിസ്തഥാ ॥ 36 ॥

കര്‍മഫലപ്രദഃ കര്‍മാ കമനീയഃ കലാപവാന്‍ ।
കമലാസനബന്ധശ്ച-കമ്പഃ-കമലാസനപൂജകഃ ॥ 37 ॥

കമലാസനസേവീ ച കമലാസനമാനിതഃ ।
കമലാസനപ്രിയഃ കംബുഃ കംബുകണ്ഠോഽപി കാമധുക് ॥ 38 ॥

കിഞ്ജല്‍കരൂപീ കിഞ്ജല്‍കഃ കിഞ്ജല്‍കാവനിവാസകഃ ।
ഖഗനാഥപ്രിയഃ ഖങ്ഗീ ഖഗനാഥപ്രഹാരകഃ ॥ 39 ॥

ഖഗനാഥസുപൂജ്യശ്ച ഖഗനാഥപ്രബോധകഃ ।
ഖഗനാഥവരേണ്യശ്ച ഖരധ്വംസീ ഖരാന്തകഃ ॥ 40 ॥

ഖരാരിപ്രിയബന്ധുശ്ച ഖരാരിജീവനഃ സദാ ।
ഖങ്ഗഹസ്തഃ ഖങ്ഗധനഃ ഖങ്ഗഹാനീ ച ഖങ്ഗപഃ ॥ 41 ॥

ഖഞ്ജരീടപ്രിയഃ ഖഞ്ജഃ ഖേചരാത്മാ ഖരാരിജിത് ॥ 42 ॥

ഖഞ്ജരീടപതിഃ പൂജ്യഃ ഖഞ്ജരീടപചഞ്ചലഃ ।
ഖദ്യോതബന്ധുഃ ഖദ്യോതഃ ഖദ്യോതനപ്രിയഃ സദാ ॥ 43 ॥

ഗരുത്മാന്‍ ഗരുഡോ ഗോപ്യോ ഗരുത്മദ്ദര്‍പഹാരകഃ ।
ഗര്‍വിഷ്ഠോ ഗര്‍വഹര്‍താ ച ഗര്‍വഹാ ഗര്‍വനാശകഃ ॥ 44 ॥

ഗര്‍വോ ഗുണപ്രിയോ ഗാണോ ഗുണസേവീ ഗുണാന്വിതഃ ।
ഗുണത്രാതാ ഗുണരതോ ഗുണവന്തപ്രിയോ ഗുണീ ॥ 45 ॥

ഗണേശോ ഗണപാതീ ച ഗണരൂപോ ഗണപ്രിയഃ ।
ഗംഭീരോഽഥ ഗുണാകാരോ ഗരിമാ ഗരിമപ്രദഃ ॥ 46 ॥

ഗണരക്ഷോ ഗണഹരോ ഗണദോ ഗണസേവിതഃ ।
ഗവാംശോ ഗവയത്രാതാ ഗര്‍ജിതശ്ച ഗണാധിപഃ ॥ 47 ॥

ഗന്ധമാദനഹര്‍താ ച ഗന്ധമാദനപൂജകഃ ।
ഗന്ധമാദനസേവീ ച ഗന്ധമാദനരൂപധൃക് ॥ 48 ॥

ഗുരുര്‍ഗുരുപ്രിയോ ഗൌരോ ഗുരുസേവ്യോ ഗുരൂന്നതഃ ।
ഗുരുഗീതാപരോ ഗീതോ ഗീതവിദ്യാഗുരുര്‍ഗുരുഃ ॥ 49 ॥

ഗീതാപ്രിയോ ഗീതരാതോ ഗീതജ്ഞോ ഗീതവാനപി ।
ഗായത്ര്യാ ജാപകോ ഗോഷ്ഠോ ഗോഷ്ഠദേവോഽഥ ഗോഷ്ഠപഃ ॥ 50 ॥

ഗോഷ്പദീകൃതവാരീശോ ഗോവിന്ദോ ഗോപബന്ധകഃ ।
ഗോവര്‍ധനധരോ ഗര്‍വോ ഗോവര്‍ധനപ്രപൂജകഃ ॥ 51 ॥

ഗന്ധര്‍വോ ഗന്ധര്‍വരതോ ഗന്ധര്‍വാനന്ദനന്ദിതഃ ।
ഗന്ധോ ഗദാധരോ ഗുപ്തോ ഗദാഢ്യോ ഗുഹ്യകേശ്വരഃ ॥

ഗിരിജാപൂജകോ ഗീശ്ച ഗീര്‍വാണോ ഗോഷ്പതിസ്തഥാ ।
ഗിരിര്‍ഗിരിപ്രിയോ ഗര്‍ഭോ ഗര്‍ഭപോ ഗര്‍ഭവാസകഃ ॥ 53 ॥

ഗഭസ്തിഗ്രാസകോ ഗ്രാസോ ഗ്രാസദാതാ ഗ്രഹേശ്വരഃ ।
ഗ്രഹോ ഗ്രഹേശാനോ ഗ്രാഹോ ഗ്രഹദോഷവിനാശനഃ ॥ 54 ॥

ഗ്രഹാരൂഢോ ഗ്രഹപതിര്‍ഗര്‍ഹണോ ഗ്രഹണാധിപഃ ।
ഗോലീ ഗവ്യോ ഗവേശശ്ച ഗവാക്ഷമോക്ഷദായകഃ ॥ 55 ॥

ഗണോ ഗംയോ ഗണദാതാ ഗരുഡധ്വജവല്ലഭഃ ।
ഗേഹോ ഗേഹപ്രദോ ഗംയോ ഗീതാഗാനപരായണഃ ॥ 56 ॥

ഗഹ്വരോ ഗഹ്വരത്രാണോ ഗര്‍ഗോ ഗര്‍ഗേശ്വരപ്രദഃ ।
ഗര്‍ഗപ്രിയോ ഗര്‍ഗരതോ ഗൌതമോ ഗൌതമപ്രദഃ ॥ 57 ॥

ഗങ്ഗാസ്നായീ ഗയാനാഥോ ഗയാപിണ്ഡപ്രദായകഃ ।
ഗൌതമീതീര്‍ഥചാരീ ച ഗൌതമീതീര്‍ഥപൂജകഃ ॥ 58 ॥

ഗണേന്ദ്രോഽഥ ഗണത്രാതാ ഗ്രന്ഥദോ ഗ്രന്ഥകാരകഃ ।
ഘനാങ്ഗോ ഘാതകോ ഘോരോ ഘോരരൂപീ ഘനപ്രദഃ ॥ 59 ॥

ഘോരദംഷ്ട്രോ ഘോരനഖോ ഘോരഘാതീ ഘനേതരഃ ।
ഘോരരാക്ഷസഘാതീ ച ഘോരരൂപ്യഘദര്‍പഹാ ॥ 60 ॥

ഘര്‍മോ ഘര്‍മപ്രദശ്ചൈവ ഘര്‍മരൂപീ ഘനാഘനഃ ।
ഘനധ്വനിരതോ ഘണ്ടാവാദ്യപ്രിയഘൃണാകരഃ ॥ 61 ॥

ഘോഘോ ഘനസ്വനോ ഘൂര്‍ണോ ഘൂര്‍ണിതോഽപി ഘനാലയഃ ।
ങകാരോ ങപ്രദോ ങാന്തശ്ചന്ദ്രികാമോദമോദകഃ ॥ 62 ॥

ചന്ദ്രരൂപശ്ചന്ദ്രവന്ദ്യശ്ചന്ദ്രാത്മാ ചന്ദ്രപൂജകഃ ।
ചന്ദ്രപ്രേമശ്ചന്ദ്രബിംബശ്ചാമരപ്രിയശ്ചഞ്ചലഃ ॥ 63 ॥

ചന്ദ്രവക്ത്രശ്ചകോരാക്ഷശ്ചന്ദ്രനേത്രശ്ചതുര്‍ഭുജഃ ।
ചഞ്ചലാത്മാ ചരശ്ചര്‍മീ ചലത്ഖഞ്ജനലോചനഃ ॥ 64 ॥

ചിദ്രൂപശ്ചിത്രപാനശ്ച ചലച്ചിത്താചിതാര്‍ചിതഃ ।
ചിദാനന്ദശ്ചിതശ്ചൈത്രശ്ചന്ദ്രവംശസ്യ പാലകഃ ॥ 65 ॥

ഛത്രശ്ഛത്രപ്രദശ്ഛത്രീ ഛത്രരൂപീ ഛിദാഞ്ഛദഃ ।
ഛലഹാ ഛലദശ്ഛിന്നശ്ഛിന്നഘാതീ ക്ഷപാകരഃ ॥ 66 ॥

ഛദ്മരൂപീ ഛദ്മഹാരീ ഛലീ ഛലതരുസ്തഥാ ।
ഛായാകരദ്യുതിശ്ഛന്ദശ്ഛന്ദവിദ്യാവിനോദകഃ ॥ 67 ॥

ഛിന്നാരാതിശ്ഛിന്നപാപശ്ഛന്ദവാരണവാഹകഃ ।
ഛന്ദശ്ഛ(ക്ഷ)ത്രഹനശ്ഛി(ക്ഷി)പ്രശ്ഛ(ക്ഷ)-
വനശ്ഛന്‍മദശ്ഛ(ക്ഷ)മീ ॥ 68 ॥

ക്ഷമാഗാരഃ ക്ഷമാബന്ധഃ ക്ഷപാപതിപ്രപൂജകഃ ।
ഛലഘാതീ ഛിദ്രഹാരീ ഛിദ്രാന്വേഷണപാലകഃ ॥ 69 ॥

ജനോ ജനാര്‍ദനോ ജേതാ ജിതാരിര്‍ജിതസങ്ഗരഃ ।
ജിതമൃത്യുര്‍ജരാതീതോ ജനാര്‍ദനപ്രിയോ ജയഃ ॥ 70 ॥

ജയദോ ജയകര്‍താ ച ജയപാതോ ജയപ്രിയഃ ।
ജിതേന്ദ്രിയോ ജിതാരാതിര്‍ജിതേന്ദ്രിയപ്രിയോ ജയീ ॥ 71 ॥

ജഗദാനന്ദദാതാ ച ജഗദാനന്ദകാരകഃ ।
ജഗദ്വന്ദ്യോ ജഗജ്ജീവോ ജഗതാമുപകാരകഃ ॥ 72 ॥

ജഗദ്ധാതാ ജഗദ്ധാരീ ജഗദ്ബീജോ ജഗത്പിതാ ।
ജഗത്പതിപ്രിയോ ജിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുജിജ്ജിഷ്ണുരക്ഷകഃ ॥ 73 ॥

ജിഷ്ണുവന്ദ്യോ ജിഷ്ണുപൂജ്യോ ജിഷ്ണുമൂര്‍തിവിഭൂഷിതഃ ।
ജിഷ്ണുപ്രിയോ ജിഷ്ണുരതോ ജിഷ്ണുലോകാഭിവാസകഃ ॥

ജയോ ജയപ്രദോ ജായോ ജായകോ ജയജാഡ്യഹാ ।
ജയപ്രിയോ ജനാനന്ദോ ജനദോ ജനജീവനഃ ॥ 75 ॥

ജയാനന്ദോ ജപാപുഷ്പവല്ലഭോ ജയപൂജകഃ ।
ജാഡ്യഹര്‍താ ജാഡ്യദാതാ ജാഡ്യകര്‍താ ജഡപ്രിയഃ ॥ 76 ॥

ജഗന്നേതാ ജഗന്നാഥോ ജഗദീശോ ജനേശ്വരഃ ।
ജഗന്‍മങ്ഗലദോ ജീവോ ജഗത്യവനപാവനഃ ॥ 77 ॥

ജഗത്ത്രാണോ ജഗത്പ്രാണോ ജാനകീപതിവത്സലഃ ।
ജാനകീപതിപൂജ്യശ്ച ജാനകീപതിസേവകഃ ॥ 78 ॥

ജാനകീശോകഹാരീ ച ജാനകീദുഃഖഭഞ്ജനഃ ।
യജുര്‍വേദോ യജുര്‍വക്താ യജുഃപാഠപ്രിയോ വ്രതീ ॥ 79 ॥

ജിഷ്ണുര്‍ജിഷ്ണുകൃതോ ജിഷ്ണുധാതാ ജിഷ്ണുവിനാശനഃ ।
ജിഷ്ണുഹാ ജിഷ്ണുപാതീ തു ജിഷ്ണുരാക്ഷസഘാതകഃ ॥ 80 ॥

ജാതീനാമഗ്രഗണ്യശ്ച ജാതീനാം വരദായകഃ ।
ഝുँഝുരോ ഝൂഝുരോ ഝൂര്‍ഝനവരോ ഝഞ്ഝാനിഷേവിതഃ ॥ 81 ॥

ഝില്ലീരവസ്വരോ ഞന്തോ ഞവണോ ഞനതോ ഞദഃ ।
ടകാരാദിഷ്ടകാരാന്താഷ്ടവര്‍ണാഷ്ടപ്രപൂജകഃ ॥ 82 ॥

ടിട്ടിഭഷ്ടിട്ടിഭസ്തഷ്ടിഷ്ടിട്ടിഭപ്രിയവത്സലഃ ।
ഠകാരവര്‍ണനിലയഷ്ഠകാരവര്‍ണവാസിതഃ ॥ 83 ॥

ഠകാരവീരഭരിതഷ്ഠകാരപ്രിയദര്‍ശകഃ ।
ഡാകിനീനിരതോ ഡങ്കോ ഡങ്കിനീപ്രാണഹാരകഃ ॥ 84 ॥

ഡാകിനീവരദാതാ ച ഡാകിനീഭയനാശനഃ ।
ഡിണ്ഡിമധ്വനികര്‍താ ച ഡിംഭോ ഡിംഭാതരേതരഃ ॥ 85 ॥

ഡക്കാഢക്കാനവോ ഢക്കാവാദ്യഷ്ഠക്കാമഹോത്സവഃ ।
ണാന്ത്യോ ണാന്തോ ണവര്‍ണശ്ച ണസേവ്യോ ണപ്രപൂജകഃ ॥ 86 ॥

തന്ത്രീ തന്ത്രപ്രിയസ്തല്‍പസ്തന്ത്രജിത്തന്ത്രവാഹകഃ ।
തന്ത്രപൂജ്യസ്തന്ത്രരതസ്തന്ത്രവിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 87 ॥

തന്ത്രയന്ത്രജയീ തന്ത്രധാരകസ്തന്ത്രവാഹകഃ ।
തന്ത്രവേത്താ തന്ത്രകര്‍താ തന്ത്രയന്ത്രവരപ്രദഃ ॥ 88 ॥

തന്ത്രദസ്തന്ത്രദാതാ ച തന്ത്രപസ്തന്ത്രദായകഃ ।
തത്ത്വദാതാ ച തത്ത്വജ്ഞസ്തത്ത്വസ്തത്ത്വപ്രകാശകഃ ॥ 89 ॥

തന്ദ്രാ ച തപനസ്തല്‍പതലാതലനിവാസകഃ ।
തപസ്തപഃപ്രിയസ്താപത്രയതാപീ തപഃപതിഃ ॥ 90 ॥

തപസ്വീ ച തപോജ്ഞാതാ തപതാമുപകാരകഃ ।
തപസ്തപോത്രപസ്താപീ താപദസ്താപഹാരകഃ ॥ 91 ॥

തപഃസിദ്ധിസ്തപോഋദ്ധിസ്തപോനിധിസ്തപഃപ്രഭുഃ ।
തീര്‍ഥസ്തീര്‍ഥരതസ്തീവ്രസ്തീര്‍ഥവാസീ തു തീര്‍ഥദഃ ॥ 92 ॥

തീര്‍ഥപസ്തീര്‍ഥകൃത്തീര്‍ഥസ്വാമീ തീര്‍ഥവിരോധകഃ ।
തീര്‍ഥസേവീ തീര്‍ഥപതിസ്തീര്‍ഥവ്രതപരായണഃ ॥ 93 ॥

ത്രിദോഷഹാ ത്രിനേത്രശ്ച ത്രിനേത്രപ്രിയബാലകഃ ।
ത്രിനേത്രപ്രിയദാസശ്ച ത്രിനേത്രപ്രിയപൂജകഃ ॥ 94 ॥

ത്രിവിക്രമസ്ത്രിപാദൂര്‍ധ്വസ്തരണിസ്താരണിസ്തമഃ ।
തമോരൂപീ തമോധ്വംസീ തമസ്തിമിരഘാതകഃ ॥ 95 ॥

തമോധൃക്തമസസ്തപ്തതാരണിസ്തമസോഽന്തകഃ ।
തമോഹൃത്തമകൃത്താംരസ്താംരൌഷധിഗുണപ്രദഃ ॥

തൈജസസ്തേജസാം മൂര്‍തിസ്തേജസഃ പ്രതിപാലകഃ ।
തരുണസ്തര്‍കവിജ്ഞാതാ തര്‍കശാസ്ത്രവിശാരദഃ ॥ 97 ॥

തിമിങ്ഗിലസ്തത്ത്വകര്‍താ തത്ത്വദാതാ വ തത്ത്വവിത് ।
തത്ത്വദര്‍ശീ തത്ത്വഗാമീ തത്ത്വഭുക്തത്ത്വവാഹനഃ ॥ 98 ॥

ത്രിദിവസ്ത്രിദിവേശശ്ച ത്രികാലശ്ച തമിസ്രഹാ ।
സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാണുഃ സര്‍വതോഽപി ച വാസകഃ ॥ 99 ॥

ദയാസിന്ധുര്‍ദയാരൂപോ ദയാനിധിര്‍ദയാപരഃ ।
ദയാമൂര്‍തിര്‍ദയാദാതാ ദയാദാനപരായണഃ ॥ 100 ॥

ദേവേശോ ദേവദോ ദേവോ ദേവരാജാധിപാലകഃ ।
ദീനബന്ധുര്‍ദീനദാതാ ദീനോദ്ധരണദിവ്യദൃക് ॥ 101 ॥

ദിവ്യദേഹോ ദിവ്യരൂപോ ദിവ്യാസനനിവാസകഃ ।
ദീര്‍ഘകേശോ ദീര്‍ഘപുച്ഛോ ദീര്‍ഘസൂത്രോഽപി ദീര്‍ഘഭുക് ॥ 102 ॥

ദീര്‍ഘദര്‍ശീ ദൂരദര്‍ശീ ദീര്‍ഘബാഹുസ്തു ദീര്‍ഘപഃ ।
ദാനവാരിര്‍ദരിദ്രാരിര്‍ദൈത്യാരിര്‍ദസ്യുഭഞ്ജനഃ ॥ 103 ॥

ദംഷ്ട്രീ ദണ്ഡീ ദണ്ഡധരോ ദണ്ഡപോ ദണ്ഡദായകഃ ।
ദാമോദരപ്രിയോ ദത്താത്രേയപൂജനതത്പരഃ ॥ 104 ॥

ദര്‍വീദലഹുതപ്രീതോ ദദ്രുരോഗവിനാശകഃ ।
ധര്‍മോ ധര്‍മീ ധര്‍മചാരീ ധര്‍മശാസ്ത്രപരായണഃ ॥ 105 ॥

ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മനേതാ ച ധര്‍മദൃഗ്ധര്‍മധാരകഃ ।
ധര്‍മധ്വജോ ധര്‍മമൂര്‍തിര്‍ധര്‍മരാജസ്യ ത്രാസകഃ ॥ 106 ॥

ധാതാ ധ്യേയോ ധനോ ധന്യോ ധനദോ ധനപോ ധനീ ।
ധനദത്രാണകര്‍താ ച ധനപപ്രതിപാലകഃ ॥ 107 ॥

ധരണീധരപ്രിയോ ധന്വീ ധനവദ്ധനധാരകഃ ।
ധന്വീശവത്സലോ ധീരോ ധാതൃമോദപ്രദായകഃ ॥ 108 ॥

ധാത്രൈശ്വര്യപ്രദാതാ ച ധാത്രീശപ്രതിപൂജകഃ ।
ധാത്രാത്മാ ച ധരാനാഥോ ധരാനാഥപ്രബോധകഃ ॥ 109 ॥

ധര്‍മിഷ്ഠോ ധര്‍മകേതുശ്ച ധവലോ ധവലപ്രിയഃ ।
ധവലാചലവാസീ ച ധേനുദോ ധേനുപോ ധനീ ॥ 110 ॥

ധ്വനിരൂപോ ധ്വനിപ്രാണോ ധ്വനിധര്‍മപ്രബോധകഃ ।
ധര്‍മാധ്യക്ഷോ ധ്വജോ ധൂംരോ ധാതുരോധിവിരോധകഃ ॥ 111 ॥

നാരായണോ നരോ നേതാ നദീശോ നരവാനരഃ ।
നന്ദീസങ്ക്രമണോ നാട്യോ നാട്യവേത്താ നടപ്രിയഃ ॥ 112 ॥

നാരായണാത്മകോ നന്ദീ നന്ദിശൃങ്ഗിഗണാധിപഃ ।
നന്ദികേശ്വരവര്‍മാ ച നന്ദികേശ്വരപൂജകഃ ॥ 113 ॥

നരസിംഹോ നടോ നീപോ നഖയുദ്ധവിശാരദഃ ।
നഖായുധോ നലോ നീലോ നലനീലപ്രമോദകഃ ॥ 114 ॥

നവദ്വാരപുരാധാരോ നവദ്വാരപുരാതനഃ ।
നരനാരയണസ്തുത്യോ നഖനാഥോ നഗേശ്വരഃ ॥ 115 ॥

നഖദംഷ്ട്രായുധോ നിത്യോ നിരാകാരോ നിരഞ്ജനഃ ।
നിഷ്കലങ്കോ നിരവദ്യോ നിര്‍മലോ നിര്‍മമോ നഗഃ ॥ 116 ॥

നഗരഗ്രാമപാലശ്ച നിരന്തോ നഗരാധിപഃ ।
നാഗകന്യാഭയധ്വംസീ നാഗാരിപ്രിയനാഗരഃ ॥ 117 ॥

പീതാംബരഃ പദ്മനാഭഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷപാവനഃ ।
പദ്മാക്ഷഃ പദ്മവക്ത്രശ്ച പദ്മാസനപ്രപൂജകഃ ॥ 118 ॥

പദ്മമാലീ പദ്മപരഃ പദ്മപൂജനതത്പരഃ ।
പദ്മപാണിഃ പദ്മപാദഃ പുണ്ഡരീകാക്ഷസേവനഃ ॥ 119 ॥

പാവനഃ പവനാത്മാ ച പവനാത്മജഃ പാപഹാ ।
പരഃ പരതരഃ പദ്മഃ പരമഃ പരമാത്മകഃ ॥ 120 ॥

പീതാംബരഃ പ്രിയഃ പ്രേമ പ്രേമദഃ പ്രേമപാലകഃ ।
പ്രൌഢഃ പ്രൌഢപരഃ പ്രേതദോഷഹാ പ്രേതനാശകഃ ॥ 121 ॥

പ്രഭഞ്ജനാന്വയഃ പഞ്ച പഞ്ചാക്ഷരമനുപ്രിയഃ ।
പന്നഗാരിഃ പ്രതാപീ ച പ്രപന്നഃ പരദോഷഹാ ॥ 122 ॥

പരാഭിചാരശമനഃ പരസൈന്യവിനാശകഃ ।
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭഃ പുരാധാരഃ പുരാരിനുത് ॥ 123 ॥

പരാജിതഃ പരംബ്രഹ്മ പരാത്പരപരാത്പരഃ ।
പാതാലഗഃ പുരാണശ്ച പുരാതനഃ പ്ലവങ്ഗമഃ ॥ 124 ॥

പുരാണപുരുഷഃ പൂജ്യഃ പുരുഷാര്‍ഥപ്രപൂരകഃ ।
പ്ലവഗേശഃ പലാശാരിഃ പൃഥുകഃ പൃഥിവീപതിഃ ॥ 125 ॥

പുണ്യശീലഃ പുണ്യരാശിഃ പുണ്യാത്മാ പുണ്യപാലകഃ ।
പുണ്യകീര്‍തിഃ പുണ്യഗീതിഃ പ്രാണദഃ പ്രാണപോഷകഃ ॥ 126 ॥

പ്രവീണശ്ച പ്രസന്നശ്ച പാര്‍ഥധ്വജനിവാസകഃ ।
പിങ്ഗകേശഃ പിങ്ഗരോമാ പ്രണവഃ പിങ്ഗലപ്രണഃ ॥ 127 ॥

പരാശരഃ പാപഹര്‍താ പിപ്പലാശ്രയസിദ്ധിദഃ ।
പുണ്യശ്ലോകഃ പുരാതീതഃ പ്രഥമഃ പുരുഷഃ പുമാന്‍ ॥ 128 ॥

പുരാധാരശ്ച പ്രത്യക്ഷഃ പരമേഷ്ഠീ പിതാമഹഃ ।
ഫുല്ലാരവിന്ദവദനഃ ഫുല്ലോത്കമലലോചനഃ ॥ 129 ॥

ഫൂത്കാരഃ ഫൂത്കരഃ ഫൂശ്ച ഫൂദമന്ത്രപരായണഃ ।
സ്ഫടികാദ്രിനിവാസീ ച ഫുല്ലേന്ദീവരലോചനഃ ॥ 130 ॥

വായുരൂപീ വായുസുതോ വായ്വാത്മാ വാമനാശകഃ ।
വനോ വനചരോ ബാലോ ബാലത്രാതാ തു ബാലകഃ ॥ 131 ॥

വിശ്വനാഥശ്ച വിശ്വം ച വിശ്വാത്മാ വിശ്വപാലകഃ ।
വിശ്വധാതാ വിശ്വകര്‍താ വിശ്വവേത്താ വിശാമ്പതിഃ ॥ 132 ॥

വിമലോ വിമലജ്ഞാനോ വിമലാനന്ദദായകഃ ।
വിമലോത്പലവക്ത്രശ്ച വിമലാത്മാ വിലാസകൃത് ॥ 133 ॥

ബിന്ദുമാധവപൂജ്യശ്ച ബിന്ദുമാധവസേവകഃ ।
ബീജോഽഥ വീര്യദോ ബീജഹാരീ ബീജപ്രദോ വിഭുഃ ॥ 134 ॥

വിജയോ ബീജകര്‍താ ച വിഭൂതിര്‍ഭൂതിദായകഃ ।
വിശ്വവന്ദ്യോ വിശ്വഗംയോ വിശ്വഹര്‍താ വിരാട്തനുഃ ॥ 135 ॥

ബുലകാരഹതാരാതിര്‍വസുദേവോ വനപ്രദഃ ।
ബ്രഹ്മപുച്ഛോ ബ്രഹ്മപരോ വാനരോ വാനരേശ്വരഃ ॥ 136 ॥

ബലിബന്ധനകൃദ്വിശ്വതേജാ വിശ്വപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
വിഭോക്താ ച വായുദേവോ വീരവീരോ വസുന്ധരഃ ॥ 137 ॥

വനമാലീ വനധ്വംസീ വാരുണോ വൈഷ്ണവോ ബലീ ।
വിഭീഷണപ്രിയോ വിഷ്ണുസേവീ വായുഗവിര്‍വിദുഃ ॥ 138 ॥

വിപദ്മോ വായുവംശ്യശ്ച വേദവേദാങ്ഗപാരഗഃ ।
ബൃഹത്തനുര്‍ബൃഹത്പാദോ ബൃഹത്കായോ ബൃഹദ്യശാഃ ॥ 139 ॥

ബൃഹന്നാസോ ബൃഹദ്ബാഹുര്‍ബൃഹന്‍മൂര്‍തിര്‍ബൃഹത്സ്തുതിഃ ।
ബൃഹദ്ധനുര്‍ബൃഹജ്ജങ്ഘോ ബൃഹത്കായോ ബൃഹത്കരഃ ॥ 140 ॥

ബൃഹദ്രതിര്‍ബൃഹത്പുച്ഛോ ബൃഹല്ലോകഫലപ്രദഃ ।
ബൃഹത്സേവ്യോ ബൃഹച്ഛക്തിര്‍ബൃഹദ്വിദ്യാവിശാരദഃ ॥ 141 ॥

ബൃഹല്ലോകരതോ വിദ്യാ വിദ്യാദാതാ വിദിക്പതിഃ ।
വിഗ്രഹോ വിഗ്രഹരതോ വ്യാധിനാശീ ച വ്യാധിദഃ ॥ 142 ॥

വിശിഷ്ടോ ബലദാതാ ച വിഘ്നനാശോ വിനായകഃ ।
വരാഹോ വസുധാനാഥോ ഭഗവാന്‍ ഭവഭഞ്ജനഃ ॥ 143 ॥

ഭാഗ്യദോ ഭയകര്‍താ ച ഭാഗോ ഭൃഗുപതിപ്രിയഃ ।
ഭവ്യോ ഭക്തോ ഭരദ്വാജോ ഭയാങ്ഘ്രിര്‍ഭയനാശനഃ ॥ 144 ॥

മാധവോ മധുരാനാഥോ മേഘനാദോ മഹാമുനിഃ ।
മായാപതിര്‍മനസ്വീ ച മായാതീതോ മനോത്സുകഃ ॥ 145 ॥

മൈനാകവന്ദിതാമോദോ മനോവേഗീ മഹേശ്വരഃ ।
മായാനിര്‍ജിതരക്ഷാശ്ച മായാനിര്‍ജിതവിഷ്ടപഃ ॥ 146 ॥

മായാശ്രയശ്ച നിലയോ മായാവിധ്വംസകോ മയഃ ।
മനോയമപരോ യാംയോ യമദുഃഖനിവാരണഃ ॥ 147 ॥

യമുനാതീരവാസീ ച യമുനാതീര്‍ഥചാരണഃ ।
രാമോ രാമപ്രിയോ രംയോ രാഘവോ രഘുനന്ദനഃ ॥ 148 ॥

രാമപ്രപൂജകോ രുദ്രോ രുദ്രസേവീ രമാപതിഃ ।
രാവണാരീ രമാനാഥവത്സലോ രഘുപുങ്ഗവഃ ॥ 149 ॥

രക്ഷോഘ്നോ രാമദൂതശ്ച രാമേഷ്ടോ രാക്ഷസാന്തകഃ ।
രാമഭക്തോ രാമരൂപോ രാജരാജോ രണോത്സുകഃ ॥ 150 ॥

ലങ്കാവിധ്വംസകോ ലങ്കാപതിഘാതീ ലതാപ്രിയഃ ।
ലക്ഷ്മീനാഥപ്രിയോ ലക്ഷ്മീനാരായണാത്മപാലകഃ ॥ 151 ॥

പ്ലവഗാബ്ധിഹേലകശ്ച ലങ്കേശഗൃഹഭഞ്ജനഃ ।
ബ്രഹ്മസ്വരൂപീ ബ്രഹ്മാത്മാ ബ്രഹ്മജ്ഞോ ബ്രഹ്മപാലകഃ ॥ 152 ॥

ബ്രഹ്മവാദീ ച വിക്ഷേത്രം വിശ്വബീജം ച വിശ്വദൃക് ।
വിശ്വംഭരോ വിശ്വമൂര്‍തിര്‍വിശ്വാകാരോഽഥ വിശ്വധൃക് ॥ 153 ॥

വിശ്വാത്മാ വിശ്വസേവ്യോഽഥ വിശ്വോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ ।
ശുക്ലഃ ശുക്രപ്രദഃ ശുക്രഃ ശുക്രാത്മാ ച ശുഭപ്രദഃ ॥ 154 ॥

ശര്‍വരീപതിശൂരശ്ച ശൂരശ്ചാഥ ശ്രുതിശ്രവാഃ ।
ശാകംഭരീശക്തിധരഃ ശത്രുഘ്നഃ ശരണപ്രദഃ ॥ 155 ॥

ശങ്കരഃ ശാന്തിദഃ ശാന്തഃ ശിവഃ ശൂലീ ശിവാര്‍ചിതഃ ।
ശ്രീരാമരൂപഃ ശ്രീവാസഃ ശ്രീപദഃ ശ്രീകരഃ ശുചിഃ ॥ 156 ॥

ശ്രീശഃ ശ്രീദഃ ശ്രീകരശ്ച ശ്രീകാന്തപ്രിയഃ ശ്രീനിധിഃ ।
ഷോഡശസ്വരസംയുക്തഃ ഷോഡശാത്മാ പ്രിയങ്കരഃ ॥ 157 ॥

ഷഡങ്ഗസ്തോത്രനിരതഃ ഷഡാനനപ്രപൂജകഃ ।
ഷട്ശാസ്ത്രവേത്താ ഷഡ്ബാഹുഃ ഷട്സ്വരൂപഃ ഷഡൂര്‍മിപഃ ॥ 158 ॥

സനാതനഃ സത്യരൂപഃ സത്യലോകപ്രബോധകഃ ।
സത്യാത്മാ സത്യദാതാ ച സത്യവ്രതപരായണഃ ॥ 159 ॥

സൌംയഃ സൌംയപ്രദഃ സൌംയദൃക്സൌംയഃ സൌംയപാലകഃ ।
സുഗ്രീവാദിയുതഃ സര്‍വസംസാരഭയനാശനഃ ॥ 160 ॥

സൂത്രാത്മാ സൂക്ഷ്മസന്ധ്യശ്ച സ്ഥൂലഃ സര്‍വഗതിഃ പുമാന്‍ ।
സുരഭിഃ സാഗരഃ സേതുഃ സത്യഃ സത്യപരാക്രമഃ ॥ 161 ॥

സത്യഗര്‍ഭഃ സത്യസേതുഃ സിദ്ധിസ്തു സത്യഗോചരഃ ।
സത്യവാദീ സുകര്‍മാ ച സദാനന്ദൈക ഈശ്വരഃ ॥ 162 ॥

സിദ്ധിഃ സാധ്യഃ സുസിദ്ധശ്ച സങ്കല്‍പഃ സിദ്ധിഹേതുകഃ ।
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തര്‍ഷിഗണവന്ദിതഃ ॥ 163 ॥

സപ്താബ്ധിലങ്ഘനോ വീരഃ സപ്തദ്വീപോരുമണ്ഡലഃ ।
സപ്താങ്ഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ ॥ 164 ॥

സപ്തച്ഛന്ദോനിധിഃ സപ്ത സപ്തപാതാലസംശ്രയഃ ।
സങ്കര്‍ഷണഃ സഹസ്രാസ്യഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ॥ 165 ॥

ഹനുമാന്‍ ഹര്‍ഷദാതാ ച ഹരോ ഹരിഹരീശ്വരഃ ।
ക്ഷുദ്രരാക്ഷസഘാതീ ച ക്ഷുദ്ധതക്ഷാന്തിദായകഃ ॥ 166 ॥

അനാദീശോ ഹ്യനന്തശ്ച ആനന്ദോഽധ്യാത്മബോധകഃ ।
ഇന്ദ്ര ഈശോത്തമശ്ചൈവ ഉന്‍മത്തജന ഋദ്ധിദഃ ॥ 167 ॥

ഋവര്‍ണോ ഌലുപദോപേത ഐശ്വര്യം ഔഷധീപ്രിയഃ ।
ഔഷധശ്ചാംശുമാംശ്ചൈവ അകാരഃ സര്‍വകാരണഃ ॥ 168 ॥

ഇത്യേതദ്രാമദൂതസ്യ നാംനാം ചൈവ സഹസ്രകം ।
ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ ॥ 169 ॥

പഠനാത്പാഠനാദ്വാപി സര്‍വാ സിദ്ധിര്‍ഭവേത്പ്രിയേ ।
മോക്ഷാര്‍ഥീ ലഭതേ മോക്ഷം കാമാര്‍ഥീ കാമമാപ്നുയാത് ॥ 170 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം വേദവ്യാകരണാദികം ।
ഇച്ഛാകാമാംസ്തു കാമാര്‍ഥീ ധര്‍മാര്‍ഥീ ധര്‍മമക്ഷയം ॥ 171 ॥

പുത്രാര്‍ഥീ ലഭതേ പുത്രം വരായുസ്സഹിതം പുമാന്‍ ।
ക്ഷേത്രം ച ബഹുസസ്യം സ്യാദ്ഗാവശ്ച ബഹുദുഗ്ധദാഃ ॥ 172 ॥

ദുഃസ്വപ്നം ച നൃഭിര്‍ദൃഷ്ടം സുസ്വപ്നമുപജായതേ ।
ദുഃഖൌഘോ നശ്യതേ തസ്യ സമ്പത്തിര്‍വര്‍ദ്ധതേ ചിരം ॥ 173 ॥

ചതുര്‍വിധം വസ്തു തസ്യ ഭവത്യേവ ന സംശയഃ ।
അശ്വത്ഥമൂലേ ജപതാം നാസ്തി വൈരികൃതം ഭയം ॥ 174 ॥

ത്രികാലം പഠനാത്തസ്യ സിദ്ധിഃ സ്യാത്കരസംസ്ഥിതാ ।
അര്‍ധരാത്രേ രവൌ ധൃത്വാ കണ്ഠദേശേ നരഃ ശുചിഃ ॥ 175 ॥

ദശാവര്‍തം പഠേന്‍മര്‍ത്യഃ സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ।
ഭൌമേ നിശാന്തേ ന്യഗ്രോധമൂലേ സ്ഥിത്വാ വിചക്ഷണഃ ॥ 176 ॥

ദശാവര്‍തം പഠേന്‍മര്‍ത്യഃ സാര്‍വഭൌമഃ പ്രജായതേ ।
അര്‍കമൂലേഽര്‍കവാരേ തു യോ മധ്യാഹ്നേ ശുചിര്‍ജപേത് ॥ 177 ॥

ചിരായുഃ സ സുഖീ പുത്രീ വിജയീ ജായതേ ക്ഷണാത് ।
ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്‍തേ ചോത്ഥായ പ്രത്യഹം ച പഠേന്നരഃ ॥ 178 ॥

യം യം കാമയതേ കാമം ലഭതേ തം ന സംശയഃ ।
സങ്ഗ്രാമേ സന്നിവിഷ്ടാനാം വൈരിവിദ്രാവണം പരം ॥ 179 ॥

ഡാകിനീഭൂതപ്രേതേഷു ഗ്രഹപീഡാഹരം തഥാ ।
ജ്വരാപസ്മാരശമനം യക്ഷ്മപ്ലീഹാദിവാരണം ॥ 180 ॥

സര്‍വസൌഖ്യപ്രദം സ്തോത്രം സര്‍വസിദ്ധിപ്രദം തഥാ ।
സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നോതി വായുപുത്രപ്രസാദതഃ ॥ 181 ॥

ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലതഃ ശ്രീഹനുമത്സഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ।

Also Read 1000 Names of Sri Anjaneya:

1000 Names of Sri Hanumat | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil