Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in English:

॥ srijvalamukhisahasranamastotram ॥

sribhairavyuvaca ।
bhagavan sarvadharmajna devanamabhayankara ।
pura me yat tvaya proktam varam kailasasanutah ॥ 1 ॥

krpaya paraya natha tam me datum ksamo bhava ।

sribhairava uvaca ।
satyametat tvaya proktam varam varaya parvati ॥ 2 ॥

tam prayacchami samsiddhyai manasa yadabhipsitam ।

sribhairavyuvaca ।
jvalamukhyastvaya deva sahasrani ca tattvatah ॥ 3 ॥

proktani bruhi me bhaktya yadi me tvatkrpa bhavet ।

sribhairava uvaca ।
pravaksyami mahadevi jvalanamani tattvatah ॥ 4 ॥

sahasrani kalau nrnam varadani yathepsitam ।
abhaktaya na datavyam dustayasadhakaya ca । 5 ॥

ya sa jvalamukhi devi trailokyajanani smrta ।
tasya namani vaksyami durlabhani jagattraye ॥ 6 ॥

vina nityabalim stotram na raksyam sadhakottamaih ।
durbhikse satrubhitau ca marane stambhane pathet ॥ 7 ॥

sahasrakhyam stavam devyah sadyah siddhirbhavisyati ।
vina gandhaksataih puspairdhupairdipairvina balim ॥ 8 ॥

na raksyam sadhakenaiva devinamasahasrakam ।
dattva balim patheddevya mantri namasahasrakam ।
devi satyam maya proktam siddhihanistato’nyatha ॥ 9 ॥

asya srijvalamukhisahasranamastavasya bhairava rsih,
anustup chandah, srijvalamukhi devata, hrim bijam, srim saktih,
Om kilakam pathe viniyogah ।

॥ anganyasah ॥

bhairavarsaye namah sirasi । anustupchandase namo mukhe ।
srijvalamukhidevatayai namo hrdi ।
hrim bijaya namo nabhau । srim saktaye namo guhye ।
Om kilakaya namah padayoh । viniyogaya namah sarvangesu ।
Om hyamiti sad dirghayuktamayaya karasadangani vidhaya dhyayet ॥

॥ dhyanam ॥

udyaccandramaricisannibhamukhimekadasarabjagam
pasambhojavarabhayan karatalaih sambibhratim sadarat ।
agnindvarkavilocanam sasikalacudam trivargojjvalam
pretastham jvaladagnimandalasikham jvalamukhim naumyaham ॥

Om hrim jvalamukhi jaitri srinjyotsna jayada jaya ।
audumbara mahanila sukralupta saci srutih ॥ 1 ॥

smayada smayahartri ca smarasatrupriyankari ।
manada mohini matta maya bala balandhara ॥ 2 ॥

bhagarupa bhagavasa bhirunda bhayaghatini ।
bhitirbhayanakasya ca bhruh subhruh sukhini sati ॥ 3 ॥

sulini sulahasta ca sulivamangavasini ।
sasankajanani sita sitala sarika siva ॥ 4 ॥

srucika madhumanmanya trivargaphaladayini ।
treta trilocana durga durgama durgatirgatih ॥ 5 ॥

puta plutirvimarsa ca srstikartri sukhavaha ।
sukhada sarvamadhyastha lokamata mahesvari ॥ 6 ॥

lokesta varada stutya stutirdrutagatirnutih ।
nayada nayanetra ca navagrahanisevita ॥ 7 ॥

amba varuthini virajanani virasundari ।
virasurvaruni varta vara’bhayakara vadhuh ॥ 8 ॥

vaniratalaga vamya vamacaraphalaprada ।
vira sauryakari santa sardulatvak ca sarvari ॥ 9 ॥

salabhi sastramaryada sivada sambarantaka ।
sambararipriya sambhukanta sasinibhanana ॥ 10 ॥

sastrayudhadhara santirjyotirdiptirjagatpriya ।
jagati jitvara jari marjari pasupalini (100) ॥ 11 ॥

merumadhyagata maitri musalayudhadharini ।
manya mantrestada madhvi madhvirasavighurnita ॥ 12 ॥

modakaharamatta ca mattamatangagamini ।
mahesvarapriyonmatta darvi daityavimardini ॥ 13 ॥ var mahesvarapriyonnatta
devesta sadhakesta ca sadhvi sarvatraga’sama ।
santanakataruschayasantusta’dhvasramapaha ॥ 14 ॥

sarada saradabjaksi varadabjanibhanana । var varada’bjanibhanana
namrangi karkasangi ca vajrangi vajradharini ॥ 15 ॥

vajresta vajrakankala vanarim vayuvegini ।
varaki kulaka kamya kulesta kulakamini ॥ 16 ॥

kunta kamesvari krura kulya kamantakarini ।
kunti kuntadhara kubja kastaha vagalamukhi ॥ 17 ॥

mrdani madhura muka pramatta baindavesvari ।
kumari kulaja’kama kuvari nadakubari ॥ 18 ॥ var kubari
nagesvari nagavasa nagaputri nagariha ।
nagakanya kuhuh kunthi karuna krpayanvita ॥ 19 ॥

kakaravarnarupadhya hrirlanja srih subhasubha ।
khecari khagapatri ca khaganetra khagesvari ॥ 20 ॥

khata khanitri khastha ca japya japya’jara dhutih ।
jagati janmada jambhi jambuvrksatalasthita ॥ 21 ॥

jambunadapriya satya sattviki sattvavarjitam ।
sarvamata samaloka lokakhyatirlayatmika ॥ 22 ॥ var loka khyatirlayatmika
luta lata ratirlajja vajiga (200) varuni vasa । var lataratirlajja
kutila kutsita brahmi brahmani । brahmadayini ॥ 23 ॥

vratesta vajini vastirvamanetra vasankari ।
sankari sankaresta ca sasankakrtasekhara ॥ 24 ॥

kumbhesvari kurughni ca pandavesta paratpara ।
mahisasurasamhartri mananiya manupriya ॥ 25 ॥

dasina daksaja daksa draksa duti dyutirdhara ।
dharmada dharmarajesta dharmastha dharmapalini ॥ 26 ॥

dhanada dhanika dharmya pataka parvati praja ।
prajavati puri prajna puh putri patrivahini ॥ 27 ॥

patrihasta ca matangi patrika ca pativrata ।
pustih plaksa smasanastha devi dhanadasevita ॥ 28 ॥

dayavati daya dura duta nikatavasini ।
narmada’narmada nanda nakini nakasevita ॥ 29 ॥

nasa sankrantiridya ca bhairavi cchinnamastaka ।
syama syamambara pita pitavastra kalavati ॥ 30 ॥

kautuki kautukacara kuladharmaprakasini ।
sambhavi garudi vidya garudasanasamsthita ॥ 31 ॥ var garudividya
vinata vainateyesta vaisnavi visnupujita ।
vartada valuka vetri vetrahasta varangana ॥ 32 ॥

vivekalocana vijna visala vimala hyaja ।
viveka pracura lupta naurnarayanapujita ॥ 33 ॥

narayani (300) ca sumukhi durjaya duhkhaharini ।
daurbhagyaha duracara dustahantri ca dvesini ॥ 34 ॥

vanmayi bharati bhasa masi lekhakapujita ।
lekhapatri ca lolaksi lasya hasya priyankari ॥ 35 ॥

premada pranayajna ca pramana pratyayankita ।
varahi kubjika kara karabandhanamoksada ॥ 36 ॥

ugra cogratarogresta nrmanya narasimhika ।
naranarayanastutya naravahanapujita ॥ 37 ॥

nrmunda nupuradhya ca nrmata tripuresvari ।
divyayudhogratara ca tryaksa tripuramalini ॥ 38 ॥

trinetra kotaraksi ca satcakrastha krimisvari ।
krimiha krimiyonisca kala candrakala camuh ॥ 39 ॥

camambaga ca carvangi cancalaksi ca bhadrada ।
bhadrakali subhadra ca bhadrangi pretavahini ॥ 40 ॥

susama stripriya kanta kamini kutilalaka ।
kusabda kugatirmedha madhyamanka ca kasyapi ॥ 41 ॥

daksinakalika kali kalabhairavapujita ।
klinkari kumatirvani banasuranisudini ॥ 42 ॥

nirmama nirmamesta ca nirayonirnirasraya । var niraryonirnirasraya
nirvikara niriha ca nilaya nrpaputrini ॥ 43 ॥

nrpasevya virincista visista visvamatrka ।
matrka’rnaviliptangi madhustrata madhudrava ॥ 44 ॥

sukresta sukrasantusta sukrasnata krsodari ।
vrsa vrstiranavrstirlabhya lobhavivarjita ॥ 45 ॥

abdhisca (400) lalana laksya laksmi rama rama ratih ।
reva rambhorvasi vasya vasukipriyakarini ॥ 46 ॥

sesa sesarata srestha sesasayinamaskrta ।
sayya sarvapriya sasta prasasta sambhusevita ॥ 47 ॥

asusuksaninetra ca ksanada ksanasevita ।
ksurika karnika satya sacaracararupini ॥ 48 ॥

caritri ca dharitri ca ditirdaityendrapujita ।
gunini gunarupa ca triguna nirguna ghrna ॥ 49 ॥

ghosa gajananesta ca gajakara gunipriya ।
gita gitapriya tathya pathya tripurasundari ॥ 50 ॥

pinastani ca ramani ramanista ca maithuni ।
padma padmadhara vatsa dhenurmerudhara magha ॥ 51 ॥

malati madhuralapa matrja malini tatha ।
vaisvanarapriya vaidya cikitsa vaidyapujita ॥ 52 ॥

vedika varaputri ca vayasya vagbhavi prasuh ।
krita padmasana siddha siddhalaksmih sarasvati ॥ 53 ॥

sattvasrestha sattvasamstha samanya samavayika ।
sadhakesta ca satpatni satputri satkulasraya ॥ 54 ॥

samada pramada sranta paralokagatih siva ।
ghorarupa ghorarava muktakesi ca muktida ॥ 55 ॥

moksada balada pustirmuktirbalipriya’bhaya ।
tilaprasunanasa ca prasuna kulasirsini ॥ 56 ॥

paradrohakari (500) pantha paravarasuta bhaga ।
bhargapriya bhargasikha hela haimavatisvari ॥ 57 ॥

herukesta vatustha ca vatumata vatesvari ।
natini trotini trata svasa saravati sabha ॥ 58 ॥

saubhagya bhagyada bhagya bhogada bhuh prabhavati ।
candrika kalahatrim ca jyotsnolka’sanirahnika ॥ 59 ॥

aihiki causmiki cosma grismamsudyutirupini ।
griva grismanana gavya kailasacalavasini ॥ 60 ॥

malli martandarupa ca manahartri manorama ।
manini manakartri ca manasi tapasi tutih ॥ 61 ॥ var trutih
payahstha tu parabrahmastuta stotrapriya tanuh ।
tanvi tanutara suksma sthula surapriya’dhama ॥ 62 ॥

uttama manibhusadhya manimandapasamsthita ।
masa tiksna trapa cinta mandika carcika cala ॥ 63 ॥

candi culli camatkarakartri hartri harisvari ।
harisevya kapisrestha carcita carurupini ॥ 64 ॥

candisvari candarupa mundahasta manogatih ।
pota puta pavitra ca majja medhya sugandhini ॥ 65 ॥

sugandha puspini puspa prerita pavanesvari ।
prita krodhakula nyasta nyakkara suravahini ॥ 66 ॥

srotasvati madhumati devamata sudhambara (600) ।
matsya matsyendrapithastha virapana madatura ॥ 67 ॥ var bhatsya
prthivi taijasi trptirmuladhara prabha prthuh ।
nagapasadhara’nanta pasahasta prabodhini ॥ 68 ॥ var nagapasadharananta
prasadana kalingakhya madanasa madhudrava ।
madhuvira madandha ca pavani vedana smrtih ॥ 69 ॥

bodhika bodhini pusa kasi varanasi gaya ।
kausi cojjayini dhara kasmiri kunkumakula ॥ 70 ॥

bhumih sindhuh prabhasa ca ganga gori subhasraya ।
nanavidyamayi vetravati godavari gada ॥ 71 ॥

gadahartri gajarudha indrani kulakaulini ।
kulacara kurupa ca surupa rupavarjita ॥ 72 ॥

candrabhaga ca yamuna yami yamaksayankari ।
kambhoji sarayuscitra vitastairavati jhasa ॥ 73 ॥

casika pathika tantri vina venuh priyamvada ।
kundalini nirvikalpa gayatri narakantaka ॥ 74 ॥

krsna sarasvati tapi payorna satarudrika ।
kaveri satapatrabha satabahuh satahrada ॥ 75 ॥

revati rohini ksipya ksirapa ksoni ksama ksaya । var ksipra
ksantirbhrantirgururguvi garistha gokula nadi ॥ 76 ॥

nadini krsini krsya satkuti bhumika (700) bhrama ।
vibhrajamana tirthya ca tirtha tirthaphalaprada ॥ 77 ॥

taruni tamasi pasa vipasa prasadharini ।
pasupaharasantusta kukkuti hamsavahana ॥ 78 ॥

madhura vipula’kanksa vedakandi vicitrini ।
svapnavati sarit sitadharini matsari ca mut ॥ 79 ॥

satadrurbharati kadruranantanantasakhini । var kadrurananta’nantasakhini
vedana vasavi vesya putana puspahasini ॥ 80 ॥

trisaktih saktirupa caksaramata ksuri ksudha ।
manda mandakini mudra bhuta bhutapatipriya ॥ 81 ॥

bhutesta pancabhutaghni svaksa komalahasini ।
vasini kuhika lambha lambakesi sukesini ॥ 82 ॥

urdhvakesi visalaksi ghora punyapatipriya ।
pamsula patrahasta ca kharpari kharparayudha ॥ 83 ॥

kekari kakini kumbhi suphala kekarakrtih ।
viphala vijaya srida sridasevya subhankari ॥ 84 ॥

saitya sitalaya sidhupatrahasta krpavati ।
karunya visvasara ca karuna krpana krpa ॥ 84 ॥

prajna jnana ca sadvarga sadasya sanmukhapriya ।
kraunci krauncadrinilaya danta daridryanasini ॥ 86 ॥

sala cabhasura sadhya sadhaniya ca samaga ।
saptasvara saptadhara saptasaptivilocana ॥ 87 ॥

sthitih ksemankari svaha vacali (800) vivisambara ।
kalakanthi ghosadhara sugriva kandhara rucih ॥ 88 ॥

sucismita samudresta sasini vasini sudrk ।
sarvajna sarvada sari sunasa surakanyaka ॥ 89 ॥

sena senasuta sa‍rngi sa‍rngini hatakesvari ।
hotika harini linga bhagalingasvarupini ॥ 90 ॥

bhagamata ca lingakhya lingapritih kalingaja ।
kumari yuvati praudha navodha praudharupirna ॥ 91 ॥

ramya rajovati rajju rajoli rajasi ghati ।
kaivarti raksasi ratri ratrincaraksayankari ॥ 92 ॥

mahogra mudita bhilli bhallahasta bhayankari ।
tilabha darika dvahstha dvarika madhyadesaga ॥ 93 ॥

citralekha vasumati sundarangi vasundhara ।
devata parvatastha ca parabhuh paramakrtih ॥ 94 ॥

paramutirmundamala nagayajnopavitini ।
smasanakalika smasruh pralayatma pralopini ॥ 95 ॥

prasthastha prasthini prastha dhumrarcirdhumrarupini ।
dhumrangi dhumrakesa ca kapila kalanasini ॥ 96 ॥

kankali kalarupa ca kalamata malimluci ।
sarvani rudrapatni ca raudri rudrasvarupini ॥ 97 ॥

sandhya trisandhya sampujya sarvaisvaryapradayini ।
kulaja satyalokesa satyavak satyavadini ॥ 38 ॥

satyasvara satyamayi haridvara harinmayi ।
haridratanmayi rasi (900) rgrahataratithitanuh ॥ 99 ॥

tumburustrutika troti bhuvanesi bhayapaha ।
rajni rajyaprada yogya yogini bhuvanesvari ॥ 100 ॥

turi tara mahalaksmirbhida bhargi bhayanaka ।
kalaratrirmaharatrirmahavidya sivalaya ॥ 101 ॥

sivasanga sivastha ca samadhiragnivahana ।
agnisvari mahavyaptirbalaka balarupini ॥ 102 ॥ var mahivyapti
batukesi vilasa ca sadasatpurabhairavi ।
vighnaha khalaha gatha katha kantha subhambara ॥ 103 ॥

kratuha rtuja kranta madhavi camaravati ।
arunaksi visalaksi punyasila vilasini ॥ 104 ॥

sumata skandamata ca krttika bharani balih ।
jinesvari sukusala gopi gopatipujita ॥ 105 ॥

gupta gopyatara khyata prakata gopitatmika ।
kulamnayavati kila purna svarnangadotsuka ॥ 106 ॥

utkantha kalakanthi ca raktapa panapa’mala ।
sampurnacandravadana yasoda ca yasasvini ॥ 107 ॥

ananda sundari sarvananda nandatmaja laya ।
vidyut khadyotarupa ca sadara javika javih ॥ 108 ॥ var jivaka
janani janahartri ca kharpara khanjaneksana ।
jirna jimutalaksya ca jatini jayavardhini ॥ 109 ॥

jalastha ca jayanti ca jambharivarada tatha ।
sahasranamasampurna devi jvalamukhi smrta (1000) ॥ 110 ॥

iti namnam sahasram tu jvalamukhyah sivoditam ।
caturvargapradam nityam bijatrayaprakasitam ॥ 111 ॥

moksaikahetumatulam bhuktimuktipradam nrnam ।
stutyam ca sadhaniyam ca sarvasvam saramuttamam ॥ 112 ॥

mahamantramayam vidyamayam vidyapradam param ।
parabrahmasvarupam ca saksadamrtarupanam ॥ 113 ॥

advaitarupanam namnam sahasram bhairavoditam ।
yah pathet pathayedvapi sa‍rnoti sravayedapi ॥ 114 ॥

bhaktya yuto mahadevi sa bhavedbhairavopamah ।
sivaratryam ca sankrantau grahane janmavasare ॥ 115 ॥

bhairavasya balim dattva mulamantrena mantrikah ।
pathennamasahasram ca jvalamukhyah sudurlabham ॥ 116 ॥

anantaphaladam gopyam trisandhyam yah pathet sudhih ।
animadivibhutinamiyaro dharmiko bhavet ॥ 117 ॥

ardharatre samutthaya sunyagehe pathedidam ।
namnam sahasrakam divyam trivaram sadhakottamah ॥ 118 ॥

karmana manasa vaca jvalamukhyah suto bhavet ।
madhyahne pratyaham gatva pretabhumi vidhanavit ॥ 119 ॥

naramamsavalim dattva pathet sahasranamakam ।
divyadehadharo bhutva vicaredbhuvanatrayam ॥ 120 ॥

sanivare kuje’stamyam pathennamasahasrakam ।
dattva ksirabalim tasyai karasthah sarvasiddhayah ॥ 121 ॥

vina naivedyamatrena na raksyam sadhakottamaih ।
kujavare sada devi dattva”savabalim narah ॥ 122 ॥ var dattvasavabalim
pathet sadhaka evasu labhed darsanamuttamam ।
sanivare sada vidyam japtva dattva balim priye ॥ 123 ॥

kapotasya mahesani pathennamasahasrakam ।
tadgrhe vardhate laksmirgokarnamiva nityasah ॥ 124 ॥

satavartam caredratrau sadhako darsanam labhet ।
vandhya va kakavandhya va kunkumena likhedidam ॥ 125 ॥

svastanyena ca sukrena bhurje namasahasrakam ।
gale va vamabahau va dharayet pratyaham priye ॥ 126 ॥

vandhya’pi labhate putratrsuran vidyadharopaman । var vandhyapi
idam dhrtva savyabahau gatva ranadharam prati ॥ 127 ॥

nirjitya satrusanghatan sukhi yati svakam grham ।
varatrayam pathennityam satrunasaya parvati ॥ 128 ॥

baradvayam pathellaksmyai muktyai tu satadha pathet ।
vasyarthe dasadha nityam maranarthe ca vimsatim ॥ 129 ॥

stambhanarthe pathennityam saptadha mantrikottamah ।
bhumyarthe trimsatim devi pathennamasahasrakam ॥ 130 ॥

pratyahamekavaram tu mrto moksamavapnuyat ।
aprakasyamadatavyamavaktavyamabhaktisu ॥ 131 ॥

asaktayakulinaya kuputraya duratmane ।
gurubhaktivihinaya diksahinaya parvati ॥ 132 ॥

dattva kusthi bhavelloke paratra narakam vrajet ।
sraddhayuktaya bhaktaya sadhakaya mahatmane ।
sacaraya susilaya dattva moksamavapnuyat ॥ 133 ॥

॥ iti srirudrayamale tantre dasavidyarahasye
srijvalamukhisahasranamastotram samaptam ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top