Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీభైరవ్యువాచ ।
భగవన్ సర్వధర్మజ్ఞ దేవానామభయఙ్కర ।
పురా మే యత్ త్వయా ప్రోక్తం వరం కైలాససానుతః ॥ ౧ ॥

కృపయా పరయా నాథ తం మే దాతుం క్షమో భవ ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
సత్యమేతత్ త్వయా ప్రోక్తం వరం వరయ పార్వతి ॥ ౨ ॥

తం ప్రయచ్ఛామి సంసిద్ధ్యై మనసా యదభీప్సితమ్ ।

శ్రీభైరవ్యువాచ ।
జ్వాలాముఖ్యాస్త్వయా దేవ సహస్రాణి చ తత్త్వతః ॥ ౩ ॥

ప్రోక్తాని బ్రూహి మే భక్త్యా యది మే త్వత్కృపా భవేత్ ।

శ్రీభైరవ ఉవాచ ।
ప్రవక్ష్యామి మహాదేవి జ్వాలానామాని తత్త్వతః ॥ ౪ ॥

సహస్రాణి కలౌ నౄణాం వరదాని యథేప్సితమ్ ।
అభక్తాయ న దాతవ్యం దుష్టాయాసాధకాయ చ । ౫ ॥

యా సా జ్వాలాముఖీ దేవీ త్రైలోక్యజననీ స్మృతా ।
తస్యా నామాని వక్ష్యామి దుర్లభాని జగత్త్రయే ॥ ౬ ॥

వినా నిత్యబలిం స్తోత్రం న రక్ష్యం సాధకోత్తమైః ।
దుర్భిక్షే శత్రుభీతౌ చ మారణే స్తమ్భనే పఠేత్ ॥ ౭ ॥

సహస్రాఖ్యం స్తవం దేవ్యాః సద్యః సిద్ధిర్భవిష్యతి ।
వినా గన్ధాక్షతైః పుష్పైర్ధూపైర్దీపైర్వినా బలిమ్ ॥ ౮ ॥

న రక్ష్యం సాధకేనైవ దేవీనామసహస్రకమ్ ।
దత్త్వా బలిం పఠేద్దేవ్యా మన్త్రీ నామసహస్రకమ్ ।
దేవి సత్యం మయా ప్రోక్తం సిద్ధిహానిస్తతోఽన్యథా ॥ ౯ ॥

అస్య శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామస్తవస్య భైరవ ఋషిః,
అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీజ్వాలాముఖీ దేవతా, హ్రీం బీజం, శ్రీం శక్తిః,
ఓం కీలకం పాఠే వినియోగః ।

॥ అఙ్గన్యాసః ॥

భైరవఋషయే నమః శిరసి । అనుష్టుప్ఛన్దసే నమో ముఖే ।
శ్రీజ్వాలాముఖీదేవతాయై నమో హృది ।
హ్రీం బీజాయ నమో నాభౌ । శ్రీం శక్తయే నమో గుహ్యే ।
ఓం కీలకాయ నమః పాదయోః । వినియోగాయ నమః సర్వాఙ్గేషు ।
ఓం హ్యామితి షడ్ దీర్ఘయుక్తమాయయా కరషడఙ్గాని విధాయ ధ్యాయేత్ ॥

॥ ధ్యానమ్ ॥

ఉద్యచ్చన్ద్రమరీచిసన్నిభముఖీమేకాదశారాబ్జగాం
పాశామ్భోజవరాభయాన్ కరతలైః సమ్బిభ్రతీం సాదరాత్ ।
అగ్నీన్ద్వర్కవిలోచనాం శశికలాచూడాం త్రివర్గోజ్జ్వలాం
ప్రేతస్థాం జ్వలదగ్నిమణ్డలశిఖాం జ్వాలాముఖీం నౌమ్యహమ్ ॥

ఓం హ్రీం జ్వాలాముఖీ జైత్రీ శ్రీఞ్జ్యోత్స్నా జయదా జయా ।
ఔదుమ్బరా మహానీలా శుక్రలుప్తా శచీ శ్రుతిః ॥ ౧ ॥

స్మయదా స్మయహర్త్రీ చ స్మరశత్రుప్రియఙ్కరీ ।
మానదా మోహినీ మత్తా మాయా బాలా బలన్ధరా ॥ ౨ ॥

భగరూపా భగావాసా భీరుణ్డా భయఘాతినీ ।
భీతిర్భయానకాస్యా చ భ్రూః సుభ్రూః సుఖినీ సతీ ॥ ౩ ॥

శూలినీ శూలహస్తా చ శూలివామాఙ్గవాసినీ ।
శశాఙ్కజననీ శీతా శీతలా శారికా శివా ॥ ౪ ॥

స్రుచికా మధుమన్మాన్యా త్రివర్గఫలదాయినీ ।
త్రేతా త్రిలోచనా దుర్గా దుర్గమా దుర్గతిర్గతిః ॥ ౫ ॥

పూతా ప్లుతిర్విమర్శా చ సృష్టికర్త్రీ సుఖావహా ।
సుఖదా సర్వమధ్యస్థా లోకమాతా మహేశ్వరీ ॥ ౬ ॥

లోకేష్టా వరదా స్తుత్యా స్తుతిర్ద్రుతగతిర్నుతిః ।
నయదా నయనేత్రా చ నవగ్రహనిషేవితా ॥ ౭ ॥

అమ్బా వరూథినీ వీరజననీ వీరసున్దరీ ।
వీరసూర్వారుణీ వార్తా వరాఽభయకరా వధూః ॥ ౮ ॥

వానీరతలగా వామ్యా వామాచారఫలప్రదా ।
వీరా శౌర్యకరీ శాన్తా శార్దూలత్వక్ చ శర్వరీ ॥ ౯ ॥

శలభీ శాస్త్రమర్యాదా శివదా శమ్బరాన్తకా ।
శమ్బరారిప్రియా శమ్భుకాన్తా శశినిభాననా ॥ ౧౦ ॥

శస్త్రాయుధధరా శాన్తిర్జ్యోతిర్దీప్తిర్జగత్ప్రియా ।
జగతీ జిత్వరా జారీ మార్జారీ పశుపాలినీ (౧౦౦) ॥ ౧౧ ॥

మేరుమధ్యగతా మైత్రీ ముసలాయుధధారిణీ ।
మాన్యా మన్త్రేష్టదా మాధ్వీ మాధ్వీరసవిఘూర్ణితా ॥ ౧౨ ॥

మోదకాహారమత్తా చ మత్తమాతఙ్గగామినీ ।
మహేశ్వరప్రియోన్మత్తా దార్వీ దైత్యవిమర్దినీ ॥ ౧౩ ॥ var మహేశ్వరప్రియోన్నత్తా
దేవేష్టా సాధకేష్టా చ సాధ్వీ సర్వత్రగాఽసమా ।
సన్తానకతరుశ్ఛాయాసన్తుష్టాఽధ్వశ్రమాపహా ॥ ౧౪ ॥

శారదా శరదబ్జాక్షీ వరదాబ్జనిభాననా । var వరదాఽబ్జనిభాననా
నమ్రాఙ్గీ కర్కశాఙ్గీ చ వజ్రాఙ్గీ వజ్రధారిణీ ॥ ౧౫ ॥

వజ్రేష్టా వజ్రకఙ్కాలా వానరీం వాయువేగినీ ।
వరాకీ కులకా కామ్యా కులేష్టా కులకామినీ ॥ ౧౬ ॥

కున్తా కామేశ్వరీ క్రూరా కుల్యా కామాన్తకారిణీ ।
కున్తీ కున్తధరా కుబ్జా కష్టహా వగలాముఖీ ॥ ౧౭ ॥

మృడానీ మధురా మూకా ప్రమత్తా బైన్దవేశ్వరీ ।
కుమారీ కులజాఽకామా కూవరీ నడకూబరీ ॥ ౧౮ ॥ var కూబరీ
నగేశ్వరీ నగావాసా నగపుత్రీ నగారిహా ।
నాగకన్యా కుహూః కుణ్ఠీ కరుణా కృపయాన్వితా ॥ ౧౯ ॥

కకారవర్ణరూపాఢ్యా హ్రీర్లఞ్జా శ్రీః శుభాశుభా ।
ఖేచరీ ఖగపత్రీ చ ఖగనేత్రా ఖగేశ్వరీ ॥ ౨౦ ॥

ఖాతా ఖనిత్రీ ఖస్థా చ జప్యా జాప్యాఽజరా ధుతిః ।
జగతీ జన్మదా జమ్భీ జమ్బువృక్షతలస్థితా ॥ ౨౧ ॥

జామ్బూనదప్రియా సత్యా సాత్త్వికీ సత్త్వవర్జితామ్ ।
సర్వమాతా సమాలోకా లోకాఖ్యాతిర్లయాత్మికా ॥ ౨౨ ॥ var లోకా ఖ్యాతిర్లయాత్మికా
లూతా లతా రతిర్లజ్జా వాజిగా (౨౦౦) వారుణీ వశా । var లతారతిర్లజ్జా
కుటిలా కుత్సితా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మణి । బ్రహ్మదాయినీ ॥ ౨౩ ॥

వ్రతేష్టా వాజినీ వస్తిర్వామనేత్రా వశఙ్కరీ ।
శఙ్కరీ శఙ్కరేష్టా చ శశాఙ్కకృతశేఖరా ॥ ౨౪ ॥

కుమ్భేశ్వరీ కురుఘ్నీ చ పాణ్డవేష్టా పరాత్పరా ।
మహిషాసురసంహర్త్రీ మాననీయా మనుప్రియా ॥ ౨౫ ॥

దషిణా దక్షజా దక్షా ద్రాక్షా దూతీ ద్యుతిర్ధరా ।
ధర్మదా ధర్మరాజేష్టా ధర్మస్థా ధర్మపాలినీ ॥ ౨౬ ॥

ధనదా ధనికా ధర్మ్యా పతాకా పార్వతీ ప్రజా ।
ప్రజావతీ పురీ ప్రజ్ఞా పూః పుత్రీ పత్రివాహినీ ॥ ౨౭ ॥

పత్రిహస్తా చ మాతఙ్గీ పత్రికా చ పతివ్రతా ।
పుష్టిః ప్లక్షా శ్మశానస్థా దేవీ ధనదసేవితా ॥ ౨౮ ॥

దయావతీ దయా దూరా దూతా నికటవాసినీ ।
నర్మదాఽనర్మదా నన్దా నాకినీ నాకసేవితా ॥ ౨౯ ॥

నాసా సఙ్క్రాన్తిరీడ్యా చ భైరవీ చ్ఛిన్నమస్తకా ।
శ్యామా శ్యామామ్బరా పీతా పీతవస్త్రా కలావతీ ॥ ౩౦ ॥

కౌతుకీ కౌతుకాచారా కులధర్మప్రకాశినీ ।
శామ్భవీ గారుడీ విద్యా గరుడాసనసంస్థితా ॥ ౩౧ ॥ var గారుడీవిద్యా
వినతా వైనతేయేష్టా వైష్ణవీ విష్ణుపూజితా ।
వార్తాదా వాలుకా వేత్రీ వేత్రహస్తా వరాఙ్గనా ॥ ౩౨ ॥

వివేకలోచనా విజ్ఞా విశాలా విమలా హ్యజా ।
వివేకా ప్రచురా లుప్తా నౌర్నారాయణపూజితా ॥ ౩౩ ॥

నారాయణీ (౩౦౦) చ సుముఖీ దుర్జయా దుఃఖహారిణీ ।
దౌర్భాగ్యహా దురాచారా దుష్టహన్త్రీ చ ద్వేషిణీ ॥ ౩౪ ॥

వాఙ్మయీ భారతీ భాషా మషీ లేఖకపూజితా ।
లేఖపత్రీ చ లోలాక్షీ లాస్యా హాస్యా ప్రియఙ్కరీ ॥ ౩౫ ॥

ప్రేమదా ప్రణయజ్ఞా చ ప్రమాణా ప్రత్యయాఙ్కితా ।
వారాహీ కుబ్జికా కారా కారాబన్ధనమోక్షదా ॥ ౩౬ ॥

ఉగ్రా చోగ్రతరోగ్రేష్టా నృమాన్యా నరసింహికా ।
నరనారాయణస్తుత్యా నరవాహనపూజితా ॥ ౩౭ ॥

నృముణ్డా నూపురాఢ్యా చ నృమాతా త్రిపురేశ్వరీ ।
దివ్యాయుధోగ్రతారా చ త్ర్యక్షా త్రిపురమాలినీ ॥ ౩౮ ॥

త్రినేత్రా కోటరాక్షీ చ షట్చక్రస్థా క్రీమీశ్వరీ ।
క్రిమిహా క్రిమియోనిశ్చ కలా చన్ద్రకలా చమూః ॥ ౩౯ ॥

చమామ్బగ చ చార్వఙ్గీ చఞ్చలాక్షీ చ భద్రదా ।
భద్రకాలీ సుభద్రా చ భద్రాఙ్గీ ప్రేతవాహినీ ॥ ౪౦ ॥

సుషమా స్త్రీప్రియా కాన్తా కామినీ కుటిలాలకా ।
కుశబ్దా కుగతిర్మేధా మధ్యమాఙ్కా చ కాశ్యపీ ॥ ౪౧ ॥

దక్షిణాకాలికా కాలీ కాలభైరవపూజితా ।
క్లీఙ్కారీ కుమతిర్వాణీ బాణాసురనిసూదినీ ॥ ౪౨ ॥

నిర్మమా నిర్మమేష్టా చ నిరయోనిర్నిరాశ్రయా । var నిరర్యోనిర్నిరాశ్రయా
నిర్వికారా నిరీహా చ నిలయా నృపపుత్రిణీ ॥ ౪౩ ॥

నృపసేవ్యా విరిఞ్చీష్టా విశిష్టా విశ్వమాతృకా ।
మాతృకాఽర్ణవిలిప్తాఙ్గీ మధుస్త్రాతా మధుద్రవా ॥ ౪౪ ॥

శుక్రేష్టా శుక్రసన్తుష్టా శుక్రస్నాతా కృశోదరీ ।
వృషా వృష్టిరనావృష్టిర్లభ్యా లోభవివర్జితా ॥ ౪౫ ॥

అబ్ధిశ్చ (౪౦౦) లలనా లక్ష్యా లక్ష్మీ రామా రమా రతిః ।
రేవా రమ్భోర్వశీ వశ్యా వాసుకిప్రియకారిణీ ॥ ౪౬ ॥

శేషా శేషరతా శ్రేష్ఠా శేషశాయినమస్కృతా ।
శయ్యా శర్వప్రియా శస్తా ప్రశస్తా శమ్భుసేవితా ॥ ౪౭ ॥

ఆశుశుక్షణినేత్రా చ క్షణదా క్షణసేవితా ।
క్షురికా కర్ణికా సత్యా సచరాచరరూపిణీ ॥ ౪౮ ॥

చరిత్రీ చ ధరిత్రీ చ దితిర్దైత్యేన్ద్రపూజితా ।
గుణినీ గుణరూపా చ త్రిగుణా నిర్గుణా ఘృణా ॥ ౪౯ ॥

ఘోషా గజాననేష్టా చ గజాకారా గుణిప్రియా ।
గీతా గీతప్రియా తథ్యా పథ్యా త్రిపురసున్దరీ ॥ ౫౦ ॥

పీనస్తనీ చ రమణీ రమణీష్టా చ మైథునీ ।
పద్మా పద్మధరా వత్సా ధేనుర్మేరుధరా మఘా ॥ ౫౧ ॥

మాలతీ మధురాలాపా మాతృజా మాలినీ తథా ।
వైశ్వానరప్రియా వైద్యా చికిత్సా వైద్యపూజితా ॥ ౫౨ ॥

వేదికా వారపుత్రీ చ వయస్యా వాగ్భవీ ప్రసూః ।
క్రీతా పద్మాసనా సిద్ధా సిద్ధలక్ష్మీః సరస్వతీ ॥ ౫౩ ॥

సత్త్వశ్రేష్ఠా సత్త్వసంస్థా సామాన్యా సామవాయికా ।
సాధకేష్టా చ సత్పత్నీ సత్పుత్రీ సత్కులాశ్రయా ॥ ౫౪ ॥

సమదా ప్రమదా శ్రాన్తా పరలోకగతిః శివా ।
ఘోరరూపా ఘోరరావా ముక్తకేశీ చ ముక్తిదా ॥ ౫౫ ॥

మోక్షదా బలదా పుష్టిర్ముక్తిర్బలిప్రియాఽభయా ।
తిలప్రసూననాసా చ ప్రసూనా కులశీర్షిణీ ॥ ౫౬ ॥

పరద్రోహకరీ (౫౦౦) పాన్థా పారావారసుతా భగా ।
భర్గప్రియా భర్గశిఖా హేలా హైమవతీశ్వరీ ॥ ౫౭ ॥

హేరుకేష్టా వటుస్థా చ వటుమాతా వటేశ్వరీ ।
నటినీ త్రోటినీ త్రాతా స్వసా సారవతీ సభా ॥ ౫౮ ॥

సౌభాగ్యా భాగ్యదా భాగ్యా భోగదా భూః ప్రభావతీ ।
చన్ద్రికా కాలహత్రీం చ జ్యోత్స్నోల్కాఽశనిరాహ్నికా ॥ ౫౯ ॥

ఐహికీ చౌష్మికీ చోష్మా గ్రీష్మాంశుద్యుతిరూపిణీ ।
గ్రీవా గ్రీష్మాననా గవ్యా కైలాసాచలవాసినీ ॥ ౬౦ ॥

మల్లీ మార్తణ్డరూపా చ మానహర్త్రీ మనోరమా ।
మానినీ మానకర్త్రీ చ మానసీ తాపసీ తుటిః ॥ ౬౧ ॥ var త్రుటిః
పయఃస్థా తు పరబ్రహ్మస్తుతా స్తోత్రప్రియా తనుః ।
తన్వీ తనుతరా సూక్ష్మా స్థూలా శూరప్రియాఽధమా ॥ ౬౨ ॥

ఉత్తమా మణిభూషాఢ్యా మణిమణ్డపసంస్థితా ।
మాషా తీక్ష్ణా త్రపా చిన్తా మణ్డికా చర్చికా చలా ॥ ౬౩ ॥

చణ్డీ చుల్లీ చమత్కారకర్త్రీ హర్త్రీ హరీశ్వరీ ।
హరిసేవ్యా కపిశ్రేష్ఠా చర్చితా చారురూపిణీ ॥ ౬౪ ॥

చణ్డీశ్వరీ చణ్డరూపా ముణ్డహస్తా మనోగతిః ।
పోతా పూతా పవిత్రా చ మజ్జా మేధ్యా సుగన్ధినీ ॥ ౬౫ ॥

సుగన్ధా పుష్పిణీ పుష్పా ప్రేరితా పవనేశ్వరీ ।
ప్రీతా క్రోధాకులా న్యస్తా న్యక్కారా సురవాహినీ ॥ ౬౬ ॥

స్రోతస్వతీ మధుమతీ దేవమాతా సుధామ్బరా (౬౦౦) ।
మత్స్యా మత్స్యేన్ద్రపీఠస్థా వీరపానా మదాతురా ॥ ౬౭ ॥ var భత్స్యా
పృథివీ తైజసీ తృప్తిర్మూలాధారా ప్రభా పృథుః ।
నాగపాశధరాఽనన్తా పాశహస్తా ప్రబోధినీ ॥ ౬౮ ॥ var నాగపాశధరానన్తా
ప్రసాదనా కలిఙ్గాఖ్యా మదనాశా మధుద్రవా ।
మధువీరా మదాన్ధా చ పావనీ వేదనా స్మృతిః ॥ ౬౯ ॥

బోధికా బోధినీ పూషా కాశీ వారాణసీ గయా ।
కౌశీ చోజ్జయినీ ధారా కాశ్మీరీ కుఙ్కుమాకులా ॥ ౭౦ ॥

భూమిః సిన్ధుః ప్రభాసా చ గఙ్గా గోరీ శుభాశ్రయా ।
నానావిద్యామయీ వేత్రవతీ గోదావరీ గదా ॥ ౭౧ ॥

గదహర్త్రీ గజారూఢా ఇన్ద్రాణీ కులకౌలినీ ।
కులాచారా కురూపా చ సురూపా రూపవర్జితా ॥ ౭౨ ॥

చన్ద్రభాగా చ యమునా యామీ యమక్షయఙ్కరీ ।
కామ్భోజీ సరయూశ్చిత్రా వితస్తైరావతీ ఝషా ॥ ౭౩ ॥

చషికా పథికా తన్త్రీ వీణా వేణుః ప్రియంవదా ।
కుణ్డలినీ నిర్వికల్పా గాయత్రీ నరకాన్తకా ॥ ౭౪ ॥

కృష్ణా సరస్వతీ తాపీ పయోర్ణా శతరుద్రికా ।
కావేరీ శతపత్రాభా శతబాహుః శతహ్రదా ॥ ౭౫ ॥

రేవతీ రోహిణీ క్షిప్యా క్షీరపా క్షోణీ క్షమా క్షయా । var క్షిప్రా
క్షాన్తిర్భ్రాన్తిర్గురుర్గువీ గరిష్ఠా గోకులా నదీ ॥ ౭౬ ॥

నాదినీ కృషిణీ కృష్యా సత్కుటీ భూమికా (౭౦౦) భ్రమా ।
విభ్రాజమానా తీర్థ్యా చ తీర్థా తీర్థఫలప్రదా ॥ ౭౭ ॥

తరుణీ తామసీ పాశా విపాశా ప్రాశధారిణీ ।
పశూపహారసన్తుష్టా కుక్కుటీ హంసవాహనా ॥ ౭౮ ॥

మధురా విపులాఽకాఙ్క్షా వేదకాణ్డీ విచిత్రిణీ ।
స్వప్నావతీ సరిత్ సీతాధారిణీ మత్సరీ చ ముత్ ॥ ౭౯ ॥

శతద్రూర్భారతీ కద్రూరనన్తానన్తశాఖినీ । var కద్రూరనన్తాఽనన్తశాఖినీ
వేదనా వాసవీ వేశ్యా పూతనా పుష్పహాసినీ ॥ ౮౦ ॥

త్రిశక్తిః శక్తిరూపా చాక్షరమాతా క్షురీ క్షుధా ।
మన్దా మన్దాకినీ ముద్రా భూతా భూతపతిప్రియా ॥ ౮౧ ॥

భూతేష్టా పఞ్చభూతఘ్నీ స్వక్షా కోమలహాసినీ ।
వాసినీ కుహికా లమ్భా లమ్బకేశీ సుకేశినీ ॥ ౮౨ ॥

ఊర్ధ్వకేశీ విశాలాక్షీ ఘోరా పుణ్యపతిప్రియా ।
పాంసులా పాత్రహస్తా చ ఖర్పరీ ఖర్పరాయుధా ॥ ౮౩ ॥

కేకరీ కాకినీ కుమ్భీ సుఫలా కేకరాకృతిః ।
విఫలా విజయా శ్రీదా శ్రీదసేవ్యా శుభఙ్కరీ ॥ ౮౪ ॥

శైత్యా శీతాలయా శీధుపాత్రహస్తా కృపావతీ ।
కారుణ్యా విశ్వసారా చ కరుణా కృపణా కృపా ॥ ౮౪ ॥

ప్రజ్ఞా జ్ఞానా చ షడ్వర్గా షడాస్యా షణ్ముఖప్రియా ।
క్రౌఞ్చీ క్రౌఞ్చాద్రినిలయా దాన్తా దారిద్ర్యనాశినీ ॥ ౮౬ ॥

శాలా చాభాసురా సాధ్యా సాధనీయా చ సామగా ।
సప్తస్వరా సప్తధరా సప్తసప్తివిలోచనా ॥ ౮౭ ॥

స్థితిః క్షేమఙ్కరీ స్వాహా వాచాలీ (౮౦౦) వివిషామ్బరా ।
కలకణ్ఠీ ఘోషధరా సుగ్రీవా కన్ధరా రుచిః ॥ ౮౮ ॥

శుచిస్మితా సముద్రేష్టా శశినీ వశినీ సుదృక్ ।
సర్వజ్ఞా సర్వదా శారీ సునాసా సురకన్యకా ॥ ౮౯ ॥

సేనా సేనాసుతా శ‍ృఙ్గీ శ‍ృఙ్గిణీ హాటకేశ్వరీ ।
హోటికా హారిణీ లిఙ్గా భగలిఙ్గస్వరూపిణీ ॥ ౯౦ ॥

భగమాతా చ లిఙ్గాఖ్యా లిఙ్గప్రీతిః కలిఙ్గజా ।
కుమారీ యువతీ ప్రౌఢా నవోఢా ప్రౌఢరూపిర్ణా ॥ ౯౧ ॥

రమ్యా రజోవతీ రజ్జు రజోలీ రాజసీ ఘటీ ।
కైవర్తీ రాక్షసీ రాత్రీ రాత్రిఞ్చరక్షయఙ్కరీ ॥ ౯౨ ॥

మహోగ్రా ముదితా భిల్లీ భల్లహస్తా భయఙ్కరీ ।
తిలాభా దారికా ద్వాఃస్థా ద్వారికా మధ్యదేశగా ॥ ౯౩ ॥

చిత్రలేఖా వసుమతీ సున్దరాఙ్గీ వసున్ధరా ।
దేవతా పర్వతస్థా చ పరభూః పరమాకృతిః ॥ ౯౪ ॥

పరమూతిర్ముణ్డమాలా నాగయజ్ఞోపవీతినీ ।
శ్మశానకాలికా శ్మశ్రుః ప్రలయాత్మా ప్రలోపినీ ॥ ౯౫ ॥

ప్రస్థస్థా ప్రస్థినీ ప్రస్థా ధూమ్రార్చిర్ధూమ్రరూపిణీ ।
ధూమ్రాఙ్గీ ధూమ్రకేశా చ కపిలా కాలనాశినీ ॥ ౯౬ ॥

కఙ్కాలీ కాలరూపా చ కాలమాతా మలిమ్లుచీ ।
శర్వాణీ రుద్రపత్నీ చ రౌద్రీ రుద్రస్వరూపిణీ ॥ ౯౭ ॥

సన్ధ్యా త్రిసన్ధ్యా సమ్పూజ్యా సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ ।
కులజా సత్యలోకేశా సత్యవాక్ సత్యవాదినీ ॥ ౩౮ ॥

సత్యస్వరా సత్యమయీ హరిద్వారా హరిన్మయీ ।
హరిద్రతన్మయీ రాశి (౯౦౦) ర్గ్రహతారాతిథితనుః ॥ ౯౯ ॥

తుమ్బురుస్త్రుటికా త్రోటీ భువనేశీ భయాపహా ।
రాజ్ఞీ రాజ్యప్రదా యోగ్యా యోగినీ భువనేశ్వరీ ॥ ౧౦౦ ॥

తురీ తారా మహాలక్ష్మీర్భీడా భార్గీ భయానకా ।
కాలరాత్రిర్మహారాత్రిర్మహావిద్యా శివాలయా ॥ ౧౦౧ ॥

శివాసఙ్గా శివస్థా చ సమాధిరగ్నివాహనా ।
అగ్నీశ్వరీ మహావ్యాప్తిర్బలాకా బాలరూపిణీ ॥ ౧౦౨ ॥ var మహీవ్యాప్తి
బటుకేశీ విలాసా చ సదసత్పురభైరవీ ।
విఘ్నహా ఖలహా గాథా కథా కన్థా శుభామ్బరా ॥ ౧౦౩ ॥

క్రతుహా ౠతుజా క్రాన్తా మాధవీ చామరావతీ ।
అరుణాక్షీ విశాలాక్షీ పుణ్యశీలా విలాసినీ ॥ ౧౦౪ ॥

సుమాతా స్కన్దమాతా చ కృత్తికా భరణీ బలిః ।
జినేశ్వరీ సుకుశలా గోపీ గోపతిపూజితా ॥ ౧౦౫ ॥

గుప్తా గోప్యతరా ఖ్యాతా ప్రకటా గోపితాత్మికా ।
కులామ్నాయవతీ కీలా పూర్ణా స్వర్ణాఙ్గదోత్సుకా ॥ ౧౦౬ ॥

ఉత్కణ్ఠా కలకణ్ఠీ చ రక్తపా పానపాఽమలా ।
సమ్పూర్ణచన్ద్రవదనా యశోదా చ యశస్వినీ ॥ ౧౦౭ ॥

ఆనన్దా సున్దరీ సర్వానన్దా నన్దాత్మజా లయా ।
విద్యుత్ ఖద్యోతరూపా చ సాదరా జవికా జవిః ॥ ౧౦౮ ॥ var జీవకా
జననీ జనహర్త్రీ చ ఖర్పరా ఖఞ్జనేక్షణా ।
జీర్ణా జీమూతలక్ష్యా చ జటినీ జయవర్ధినీ ॥ ౧౦౯ ॥

జలస్థా చ జయన్తీ చ జమ్భారివరదా తథా ।
సహస్రనామసమ్పూర్ణా దేవీ జ్వాలాముఖీ స్మృతా (౧౦౦౦) ॥ ౧౧౦ ॥

ఇతి నామ్నాం సహస్రం తు జ్వాలాముఖ్యాః శివోదితమ్ ।
చతుర్వర్గప్రదం నిత్యం బీజత్రయప్రకాశితమ్ ॥ ౧౧౧ ॥

మోక్షైకహేతుమతులం భుక్తిముక్తిప్రదం నృణామ్ ।
స్తుత్యం చ సాధనీయం చ సర్వస్వం సారముత్తమమ్ ॥ ౧౧౨ ॥

మహామన్త్రమయం విద్యామయం విద్యాప్రదం పరమ్ ।
పరబ్రహ్మస్వరూపం చ సాక్షాదమృతరూపణమ్ ॥ ౧౧౩ ॥

అద్వైతరూపణం నామ్నాం సహస్రం భైరవోదితమ్ ।
యః పఠేత్ పాఠయేద్వాపి శ‍ృణోతి శ్రావయేదపి ॥ ౧౧౪ ॥

భక్త్యా యుతో మహాదేవి స భవేద్భైరవోపమః ।
శివరాత్ర్యాం చ సఙ్క్రాన్తౌ గ్రహణే జన్మవాసరే ॥ ౧౧౫ ॥

భైరవస్య బలిం దత్త్వా మూలమన్త్రేణ మాన్త్రికః ।
పఠేన్నామసహస్రం చ జ్వాలాముఖ్యాః సుదుర్లభమ్ ॥ ౧౧౬ ॥

అనన్తఫలదం గోప్యం త్రిసన్ధ్యం యః పఠేత్ సుధీః ।
అణిమాదివిభూతీనామీయరో ధార్మికో భవేత్ ॥ ౧౧౭ ॥

అర్ధరాత్రే సముత్థాయ శూన్యగేహే పఠేదిదమ్ ।
నామ్నాం సహస్రకం దివ్యం త్రివారం సాధకోత్తమః ॥ ౧౧౮ ॥

కర్మణా మనసా వాచా జ్వాలాముఖ్యాః సుతో భవేత్ ।
మధ్యాహ్నే ప్రత్యహం గత్వా ప్రేతభూమి విధానవిత్ ॥ ౧౧౯ ॥

నరమాంసవలిం దత్త్వా పఠేత్ సహస్రనామకమ్ ।
దివ్యదేహధరో భూత్వా విచరేద్భువనత్రయమ్ ॥ ౧౨౦ ॥

శనివారే కుజేఽష్టమ్యాం పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
దత్త్వా క్షీరబలిం తస్యై కరస్థాః సర్వసిద్ధయః ॥ ౧౨౧ ॥

వినా నైవేద్యమాత్రేణ న రక్ష్యం సాధకోత్తమైః ।
కుజవారే సదా దేవి దత్త్వాఽఽసవబలిం నరః ॥ ౧౨౨ ॥ var దత్త్వాసవబలిం
పఠేత్ సాధక ఏవాశు లభేద్ దర్శనముత్తమమ్ ।
శనివారే సదా విద్యాం జప్త్వా దత్త్వా బలిం ప్రియే ॥ ౧౨౩ ॥

కపోతస్య మహేశాని పఠేన్నామసహస్రకమ్ ।
తద్గృహే వర్ధతే లక్ష్మీర్గోకర్ణమివ నిత్యశః ॥ ౧౨౪ ॥

శతావర్తం చరేద్రాత్రౌ సాధకో దర్శనం లభేత్ ।
వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా కుఙ్కుమేన లిఖేదిదమ్ ॥ ౧౨౫ ॥

స్వస్తన్యేన చ శుక్రేణ భూర్జే నామసహస్రకమ్ ।
గలే వా వామబాహౌ వా ధారయేత్ ప్రత్యహం ప్రియే ॥ ౧౨౬ ॥

వన్ధ్యాఽపి లభతే పుత్రాత్ర్శూరాన్ విద్యాధరోపమాన్ । var వన్ధ్యాపి
ఇదం ధృత్వా సవ్యబాహౌ గత్వా రణధరాం ప్రతి ॥ ౧౨౭ ॥

నిర్జిత్య శత్రుసఙ్ఘాతాన్ సుఖీ యాతి స్వకం గృహమ్ ।
వారత్రయం పఠేన్నిత్యం శత్రునాశాయ పార్వతి ॥ ౧౨౮ ॥

బారద్వయం పఠేల్లక్ష్మ్యై ముక్త్యై తు శతధా పఠేత్ ।
వశ్యార్థే దశధా నిత్యం మారణార్థే చ వింశతిమ్ ॥ ౧౨౯ ॥

స్తమ్భనార్థే పఠేన్నిత్యం సప్తధా మాన్త్రికోత్తమః ।
భూమ్యర్థే త్రింశతిం దేవి పఠేన్నామసహస్రకమ్ ॥ ౧౩౦ ॥

ప్రత్యహమేకవారం తు మృతో మోక్షమవాప్నుయాత్ ।
అప్రకాశ్యమదాతవ్యమవక్తవ్యమభక్తిషు ॥ ౧౩౧ ॥

అశాక్తాయాకులీనాయ కుపుత్రాయ దురాత్మనే ।
గురుభక్తివిహీనాయ దీక్షాహీనాయ పార్వతి ॥ ౧౩౨ ॥

దత్త్వా కుష్ఠీ భవేల్లోకే పరత్ర నరకం వ్రజేత్ ।
శ్రద్ధాయుక్తాయ భక్తాయ సాధకాయ మహాత్మనే ।
సాచారాయ సుశీలాయ దత్త్వా మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౩౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే దశవిద్యారహస్యే
శ్రీజ్వాలాముఖీసహస్రనామస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top