Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીજ્વાલામુખીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીભૈરવ્યુવાચ ।
ભગવન્ સર્વધર્મજ્ઞ દેવાનામભયઙ્કર ।
પુરા મે યત્ ત્વયા પ્રોક્તં વરં કૈલાસસાનુતઃ ॥ ૧ ॥

કૃપયા પરયા નાથ તં મે દાતું ક્ષમો ભવ ।

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
સત્યમેતત્ ત્વયા પ્રોક્તં વરં વરય પાર્વતિ ॥ ૨ ॥

તં પ્રયચ્છામિ સંસિદ્ધ્યૈ મનસા યદભીપ્સિતમ્ ।

શ્રીભૈરવ્યુવાચ ।
જ્વાલામુખ્યાસ્ત્વયા દેવ સહસ્રાણિ ચ તત્ત્વતઃ ॥ ૩ ॥

પ્રોક્તાનિ બ્રૂહિ મે ભક્ત્યા યદિ મે ત્વત્કૃપા ભવેત્ ।

શ્રીભૈરવ ઉવાચ ।
પ્રવક્ષ્યામિ મહાદેવિ જ્વાલાનામાનિ તત્ત્વતઃ ॥ ૪ ॥

સહસ્રાણિ કલૌ નૄણાં વરદાનિ યથેપ્સિતમ્ ।
અભક્તાય ન દાતવ્યં દુષ્ટાયાસાધકાય ચ । ૫ ॥

યા સા જ્વાલામુખી દેવી ત્રૈલોક્યજનની સ્મૃતા ।
તસ્યા નામાનિ વક્ષ્યામિ દુર્લભાનિ જગત્ત્રયે ॥ ૬ ॥

વિના નિત્યબલિં સ્તોત્રં ન રક્ષ્યં સાધકોત્તમૈઃ ।
દુર્ભિક્ષે શત્રુભીતૌ ચ મારણે સ્તમ્ભને પઠેત્ ॥ ૭ ॥

સહસ્રાખ્યં સ્તવં દેવ્યાઃ સદ્યઃ સિદ્ધિર્ભવિષ્યતિ ।
વિના ગન્ધાક્ષતૈઃ પુષ્પૈર્ધૂપૈર્દીપૈર્વિના બલિમ્ ॥ ૮ ॥

ન રક્ષ્યં સાધકેનૈવ દેવીનામસહસ્રકમ્ ।
દત્ત્વા બલિં પઠેદ્દેવ્યા મન્ત્રી નામસહસ્રકમ્ ।
દેવિ સત્યં મયા પ્રોક્તં સિદ્ધિહાનિસ્તતોઽન્યથા ॥ ૯ ॥

અસ્ય શ્રીજ્વાલામુખીસહસ્રનામસ્તવસ્ય ભૈરવ ઋષિઃ,
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ, શ્રીજ્વાલામુખી દેવતા, હ્રીં બીજં, શ્રીં શક્તિઃ,
ૐ કીલકં પાઠે વિનિયોગઃ ।

॥ અઙ્ગન્યાસઃ ॥

ભૈરવઋષયે નમઃ શિરસિ । અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમો મુખે ।
શ્રીજ્વાલામુખીદેવતાયૈ નમો હૃદિ ।
હ્રીં બીજાય નમો નાભૌ । શ્રીં શક્તયે નમો ગુહ્યે ।
ૐ કીલકાય નમઃ પાદયોઃ । વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગેષુ ।
ૐ હ્યામિતિ ષડ્ દીર્ઘયુક્તમાયયા કરષડઙ્ગાનિ વિધાય ધ્યાયેત્ ॥

॥ ધ્યાનમ્ ॥

ઉદ્યચ્ચન્દ્રમરીચિસન્નિભમુખીમેકાદશારાબ્જગાં
પાશામ્ભોજવરાભયાન્ કરતલૈઃ સમ્બિભ્રતીં સાદરાત્ ।
અગ્નીન્દ્વર્કવિલોચનાં શશિકલાચૂડાં ત્રિવર્ગોજ્જ્વલાં
પ્રેતસ્થાં જ્વલદગ્નિમણ્ડલશિખાં જ્વાલામુખીં નૌમ્યહમ્ ॥

ૐ હ્રીં જ્વાલામુખી જૈત્રી શ્રીઞ્જ્યોત્સ્ના જયદા જયા ।
ઔદુમ્બરા મહાનીલા શુક્રલુપ્તા શચી શ્રુતિઃ ॥ ૧ ॥

સ્મયદા સ્મયહર્ત્રી ચ સ્મરશત્રુપ્રિયઙ્કરી ।
માનદા મોહિની મત્તા માયા બાલા બલન્ધરા ॥ ૨ ॥

ભગરૂપા ભગાવાસા ભીરુણ્ડા ભયઘાતિની ।
ભીતિર્ભયાનકાસ્યા ચ ભ્રૂઃ સુભ્રૂઃ સુખિની સતી ॥ ૩ ॥

શૂલિની શૂલહસ્તા ચ શૂલિવામાઙ્ગવાસિની ।
શશાઙ્કજનની શીતા શીતલા શારિકા શિવા ॥ ૪ ॥

સ્રુચિકા મધુમન્માન્યા ત્રિવર્ગફલદાયિની ।
ત્રેતા ત્રિલોચના દુર્ગા દુર્ગમા દુર્ગતિર્ગતિઃ ॥ ૫ ॥

પૂતા પ્લુતિર્વિમર્શા ચ સૃષ્ટિકર્ત્રી સુખાવહા ।
સુખદા સર્વમધ્યસ્થા લોકમાતા મહેશ્વરી ॥ ૬ ॥

લોકેષ્ટા વરદા સ્તુત્યા સ્તુતિર્દ્રુતગતિર્નુતિઃ ।
નયદા નયનેત્રા ચ નવગ્રહનિષેવિતા ॥ ૭ ॥

અમ્બા વરૂથિની વીરજનની વીરસુન્દરી ।
વીરસૂર્વારુણી વાર્તા વરાઽભયકરા વધૂઃ ॥ ૮ ॥

વાનીરતલગા વામ્યા વામાચારફલપ્રદા ।
વીરા શૌર્યકરી શાન્તા શાર્દૂલત્વક્ ચ શર્વરી ॥ ૯ ॥

શલભી શાસ્ત્રમર્યાદા શિવદા શમ્બરાન્તકા ।
શમ્બરારિપ્રિયા શમ્ભુકાન્તા શશિનિભાનના ॥ ૧૦ ॥

શસ્ત્રાયુધધરા શાન્તિર્જ્યોતિર્દીપ્તિર્જગત્પ્રિયા ।
જગતી જિત્વરા જારી માર્જારી પશુપાલિની (૧૦૦) ॥ ૧૧ ॥

મેરુમધ્યગતા મૈત્રી મુસલાયુધધારિણી ।
માન્યા મન્ત્રેષ્ટદા માધ્વી માધ્વીરસવિઘૂર્ણિતા ॥ ૧૨ ॥

મોદકાહારમત્તા ચ મત્તમાતઙ્ગગામિની ।
મહેશ્વરપ્રિયોન્મત્તા દાર્વી દૈત્યવિમર્દિની ॥ ૧૩ ॥ var મહેશ્વરપ્રિયોન્નત્તા
દેવેષ્ટા સાધકેષ્ટા ચ સાધ્વી સર્વત્રગાઽસમા ।
સન્તાનકતરુશ્છાયાસન્તુષ્ટાઽધ્વશ્રમાપહા ॥ ૧૪ ॥

શારદા શરદબ્જાક્ષી વરદાબ્જનિભાનના । var વરદાઽબ્જનિભાનના
નમ્રાઙ્ગી કર્કશાઙ્ગી ચ વજ્રાઙ્ગી વજ્રધારિણી ॥ ૧૫ ॥

વજ્રેષ્ટા વજ્રકઙ્કાલા વાનરીં વાયુવેગિની ।
વરાકી કુલકા કામ્યા કુલેષ્ટા કુલકામિની ॥ ૧૬ ॥

કુન્તા કામેશ્વરી ક્રૂરા કુલ્યા કામાન્તકારિણી ।
કુન્તી કુન્તધરા કુબ્જા કષ્ટહા વગલામુખી ॥ ૧૭ ॥

મૃડાની મધુરા મૂકા પ્રમત્તા બૈન્દવેશ્વરી ।
કુમારી કુલજાઽકામા કૂવરી નડકૂબરી ॥ ૧૮ ॥ var કૂબરી
નગેશ્વરી નગાવાસા નગપુત્રી નગારિહા ।
નાગકન્યા કુહૂઃ કુણ્ઠી કરુણા કૃપયાન્વિતા ॥ ૧૯ ॥

કકારવર્ણરૂપાઢ્યા હ્રીર્લઞ્જા શ્રીઃ શુભાશુભા ।
ખેચરી ખગપત્રી ચ ખગનેત્રા ખગેશ્વરી ॥ ૨૦ ॥

ખાતા ખનિત્રી ખસ્થા ચ જપ્યા જાપ્યાઽજરા ધુતિઃ ।
જગતી જન્મદા જમ્ભી જમ્બુવૃક્ષતલસ્થિતા ॥ ૨૧ ॥

જામ્બૂનદપ્રિયા સત્યા સાત્ત્વિકી સત્ત્વવર્જિતામ્ ।
સર્વમાતા સમાલોકા લોકાખ્યાતિર્લયાત્મિકા ॥ ૨૨ ॥ var લોકા ખ્યાતિર્લયાત્મિકા
લૂતા લતા રતિર્લજ્જા વાજિગા (૨૦૦) વારુણી વશા । var લતારતિર્લજ્જા
કુટિલા કુત્સિતા બ્રાહ્મી બ્રહ્મણિ । બ્રહ્મદાયિની ॥ ૨૩ ॥

વ્રતેષ્ટા વાજિની વસ્તિર્વામનેત્રા વશઙ્કરી ।
શઙ્કરી શઙ્કરેષ્ટા ચ શશાઙ્કકૃતશેખરા ॥ ૨૪ ॥

કુમ્ભેશ્વરી કુરુઘ્ની ચ પાણ્ડવેષ્ટા પરાત્પરા ।
મહિષાસુરસંહર્ત્રી માનનીયા મનુપ્રિયા ॥ ૨૫ ॥

દષિણા દક્ષજા દક્ષા દ્રાક્ષા દૂતી દ્યુતિર્ધરા ।
ધર્મદા ધર્મરાજેષ્ટા ધર્મસ્થા ધર્મપાલિની ॥ ૨૬ ॥

ધનદા ધનિકા ધર્મ્યા પતાકા પાર્વતી પ્રજા ।
પ્રજાવતી પુરી પ્રજ્ઞા પૂઃ પુત્રી પત્રિવાહિની ॥ ૨૭ ॥

પત્રિહસ્તા ચ માતઙ્ગી પત્રિકા ચ પતિવ્રતા ।
પુષ્ટિઃ પ્લક્ષા શ્મશાનસ્થા દેવી ધનદસેવિતા ॥ ૨૮ ॥

દયાવતી દયા દૂરા દૂતા નિકટવાસિની ।
નર્મદાઽનર્મદા નન્દા નાકિની નાકસેવિતા ॥ ૨૯ ॥

નાસા સઙ્ક્રાન્તિરીડ્યા ચ ભૈરવી ચ્છિન્નમસ્તકા ।
શ્યામા શ્યામામ્બરા પીતા પીતવસ્ત્રા કલાવતી ॥ ૩૦ ॥

કૌતુકી કૌતુકાચારા કુલધર્મપ્રકાશિની ।
શામ્ભવી ગારુડી વિદ્યા ગરુડાસનસંસ્થિતા ॥ ૩૧ ॥ var ગારુડીવિદ્યા
વિનતા વૈનતેયેષ્ટા વૈષ્ણવી વિષ્ણુપૂજિતા ।
વાર્તાદા વાલુકા વેત્રી વેત્રહસ્તા વરાઙ્ગના ॥ ૩૨ ॥

વિવેકલોચના વિજ્ઞા વિશાલા વિમલા હ્યજા ।
વિવેકા પ્રચુરા લુપ્તા નૌર્નારાયણપૂજિતા ॥ ૩૩ ॥

નારાયણી (૩૦૦) ચ સુમુખી દુર્જયા દુઃખહારિણી ।
દૌર્ભાગ્યહા દુરાચારા દુષ્ટહન્ત્રી ચ દ્વેષિણી ॥ ૩૪ ॥

વાઙ્મયી ભારતી ભાષા મષી લેખકપૂજિતા ।
લેખપત્રી ચ લોલાક્ષી લાસ્યા હાસ્યા પ્રિયઙ્કરી ॥ ૩૫ ॥

પ્રેમદા પ્રણયજ્ઞા ચ પ્રમાણા પ્રત્યયાઙ્કિતા ।
વારાહી કુબ્જિકા કારા કારાબન્ધનમોક્ષદા ॥ ૩૬ ॥

ઉગ્રા ચોગ્રતરોગ્રેષ્ટા નૃમાન્યા નરસિંહિકા ।
નરનારાયણસ્તુત્યા નરવાહનપૂજિતા ॥ ૩૭ ॥

નૃમુણ્ડા નૂપુરાઢ્યા ચ નૃમાતા ત્રિપુરેશ્વરી ।
દિવ્યાયુધોગ્રતારા ચ ત્ર્યક્ષા ત્રિપુરમાલિની ॥ ૩૮ ॥

ત્રિનેત્રા કોટરાક્ષી ચ ષટ્ચક્રસ્થા ક્રીમીશ્વરી ।
ક્રિમિહા ક્રિમિયોનિશ્ચ કલા ચન્દ્રકલા ચમૂઃ ॥ ૩૯ ॥

ચમામ્બગ ચ ચાર્વઙ્ગી ચઞ્ચલાક્ષી ચ ભદ્રદા ।
ભદ્રકાલી સુભદ્રા ચ ભદ્રાઙ્ગી પ્રેતવાહિની ॥ ૪૦ ॥

સુષમા સ્ત્રીપ્રિયા કાન્તા કામિની કુટિલાલકા ।
કુશબ્દા કુગતિર્મેધા મધ્યમાઙ્કા ચ કાશ્યપી ॥ ૪૧ ॥

દક્ષિણાકાલિકા કાલી કાલભૈરવપૂજિતા ।
ક્લીઙ્કારી કુમતિર્વાણી બાણાસુરનિસૂદિની ॥ ૪૨ ॥

નિર્મમા નિર્મમેષ્ટા ચ નિરયોનિર્નિરાશ્રયા । var નિરર્યોનિર્નિરાશ્રયા
નિર્વિકારા નિરીહા ચ નિલયા નૃપપુત્રિણી ॥ ૪૩ ॥

નૃપસેવ્યા વિરિઞ્ચીષ્ટા વિશિષ્ટા વિશ્વમાતૃકા ।
માતૃકાઽર્ણવિલિપ્તાઙ્ગી મધુસ્ત્રાતા મધુદ્રવા ॥ ૪૪ ॥

શુક્રેષ્ટા શુક્રસન્તુષ્ટા શુક્રસ્નાતા કૃશોદરી ।
વૃષા વૃષ્ટિરનાવૃષ્ટિર્લભ્યા લોભવિવર્જિતા ॥ ૪૫ ॥

અબ્ધિશ્ચ (૪૦૦) લલના લક્ષ્યા લક્ષ્મી રામા રમા રતિઃ ।
રેવા રમ્ભોર્વશી વશ્યા વાસુકિપ્રિયકારિણી ॥ ૪૬ ॥

શેષા શેષરતા શ્રેષ્ઠા શેષશાયિનમસ્કૃતા ।
શય્યા શર્વપ્રિયા શસ્તા પ્રશસ્તા શમ્ભુસેવિતા ॥ ૪૭ ॥

આશુશુક્ષણિનેત્રા ચ ક્ષણદા ક્ષણસેવિતા ।
ક્ષુરિકા કર્ણિકા સત્યા સચરાચરરૂપિણી ॥ ૪૮ ॥

ચરિત્રી ચ ધરિત્રી ચ દિતિર્દૈત્યેન્દ્રપૂજિતા ।
ગુણિની ગુણરૂપા ચ ત્રિગુણા નિર્ગુણા ઘૃણા ॥ ૪૯ ॥

ઘોષા ગજાનનેષ્ટા ચ ગજાકારા ગુણિપ્રિયા ।
ગીતા ગીતપ્રિયા તથ્યા પથ્યા ત્રિપુરસુન્દરી ॥ ૫૦ ॥

પીનસ્તની ચ રમણી રમણીષ્ટા ચ મૈથુની ।
પદ્મા પદ્મધરા વત્સા ધેનુર્મેરુધરા મઘા ॥ ૫૧ ॥

માલતી મધુરાલાપા માતૃજા માલિની તથા ।
વૈશ્વાનરપ્રિયા વૈદ્યા ચિકિત્સા વૈદ્યપૂજિતા ॥ ૫૨ ॥

વેદિકા વારપુત્રી ચ વયસ્યા વાગ્ભવી પ્રસૂઃ ।
ક્રીતા પદ્માસના સિદ્ધા સિદ્ધલક્ષ્મીઃ સરસ્વતી ॥ ૫૩ ॥

સત્ત્વશ્રેષ્ઠા સત્ત્વસંસ્થા સામાન્યા સામવાયિકા ।
સાધકેષ્ટા ચ સત્પત્ની સત્પુત્રી સત્કુલાશ્રયા ॥ ૫૪ ॥

સમદા પ્રમદા શ્રાન્તા પરલોકગતિઃ શિવા ।
ઘોરરૂપા ઘોરરાવા મુક્તકેશી ચ મુક્તિદા ॥ ૫૫ ॥

મોક્ષદા બલદા પુષ્ટિર્મુક્તિર્બલિપ્રિયાઽભયા ।
તિલપ્રસૂનનાસા ચ પ્રસૂના કુલશીર્ષિણી ॥ ૫૬ ॥

પરદ્રોહકરી (૫૦૦) પાન્થા પારાવારસુતા ભગા ।
ભર્ગપ્રિયા ભર્ગશિખા હેલા હૈમવતીશ્વરી ॥ ૫૭ ॥

હેરુકેષ્ટા વટુસ્થા ચ વટુમાતા વટેશ્વરી ।
નટિની ત્રોટિની ત્રાતા સ્વસા સારવતી સભા ॥ ૫૮ ॥

સૌભાગ્યા ભાગ્યદા ભાગ્યા ભોગદા ભૂઃ પ્રભાવતી ।
ચન્દ્રિકા કાલહત્રીં ચ જ્યોત્સ્નોલ્કાઽશનિરાહ્નિકા ॥ ૫૯ ॥

ઐહિકી ચૌષ્મિકી ચોષ્મા ગ્રીષ્માંશુદ્યુતિરૂપિણી ।
ગ્રીવા ગ્રીષ્માનના ગવ્યા કૈલાસાચલવાસિની ॥ ૬૦ ॥

મલ્લી માર્તણ્ડરૂપા ચ માનહર્ત્રી મનોરમા ।
માનિની માનકર્ત્રી ચ માનસી તાપસી તુટિઃ ॥ ૬૧ ॥ var ત્રુટિઃ
પયઃસ્થા તુ પરબ્રહ્મસ્તુતા સ્તોત્રપ્રિયા તનુઃ ।
તન્વી તનુતરા સૂક્ષ્મા સ્થૂલા શૂરપ્રિયાઽધમા ॥ ૬૨ ॥

ઉત્તમા મણિભૂષાઢ્યા મણિમણ્ડપસંસ્થિતા ।
માષા તીક્ષ્ણા ત્રપા ચિન્તા મણ્ડિકા ચર્ચિકા ચલા ॥ ૬૩ ॥

ચણ્ડી ચુલ્લી ચમત્કારકર્ત્રી હર્ત્રી હરીશ્વરી ।
હરિસેવ્યા કપિશ્રેષ્ઠા ચર્ચિતા ચારુરૂપિણી ॥ ૬૪ ॥

ચણ્ડીશ્વરી ચણ્ડરૂપા મુણ્ડહસ્તા મનોગતિઃ ।
પોતા પૂતા પવિત્રા ચ મજ્જા મેધ્યા સુગન્ધિની ॥ ૬૫ ॥

સુગન્ધા પુષ્પિણી પુષ્પા પ્રેરિતા પવનેશ્વરી ।
પ્રીતા ક્રોધાકુલા ન્યસ્તા ન્યક્કારા સુરવાહિની ॥ ૬૬ ॥

સ્રોતસ્વતી મધુમતી દેવમાતા સુધામ્બરા (૬૦૦) ।
મત્સ્યા મત્સ્યેન્દ્રપીઠસ્થા વીરપાના મદાતુરા ॥ ૬૭ ॥ var ભત્સ્યા
પૃથિવી તૈજસી તૃપ્તિર્મૂલાધારા પ્રભા પૃથુઃ ।
નાગપાશધરાઽનન્તા પાશહસ્તા પ્રબોધિની ॥ ૬૮ ॥ var નાગપાશધરાનન્તા
પ્રસાદના કલિઙ્ગાખ્યા મદનાશા મધુદ્રવા ।
મધુવીરા મદાન્ધા ચ પાવની વેદના સ્મૃતિઃ ॥ ૬૯ ॥

બોધિકા બોધિની પૂષા કાશી વારાણસી ગયા ।
કૌશી ચોજ્જયિની ધારા કાશ્મીરી કુઙ્કુમાકુલા ॥ ૭૦ ॥

ભૂમિઃ સિન્ધુઃ પ્રભાસા ચ ગઙ્ગા ગોરી શુભાશ્રયા ।
નાનાવિદ્યામયી વેત્રવતી ગોદાવરી ગદા ॥ ૭૧ ॥

ગદહર્ત્રી ગજારૂઢા ઇન્દ્રાણી કુલકૌલિની ।
કુલાચારા કુરૂપા ચ સુરૂપા રૂપવર્જિતા ॥ ૭૨ ॥

ચન્દ્રભાગા ચ યમુના યામી યમક્ષયઙ્કરી ।
કામ્ભોજી સરયૂશ્ચિત્રા વિતસ્તૈરાવતી ઝષા ॥ ૭૩ ॥

ચષિકા પથિકા તન્ત્રી વીણા વેણુઃ પ્રિયંવદા ।
કુણ્ડલિની નિર્વિકલ્પા ગાયત્રી નરકાન્તકા ॥ ૭૪ ॥

કૃષ્ણા સરસ્વતી તાપી પયોર્ણા શતરુદ્રિકા ।
કાવેરી શતપત્રાભા શતબાહુઃ શતહ્રદા ॥ ૭૫ ॥

રેવતી રોહિણી ક્ષિપ્યા ક્ષીરપા ક્ષોણી ક્ષમા ક્ષયા । var ક્ષિપ્રા
ક્ષાન્તિર્ભ્રાન્તિર્ગુરુર્ગુવી ગરિષ્ઠા ગોકુલા નદી ॥ ૭૬ ॥

નાદિની કૃષિણી કૃષ્યા સત્કુટી ભૂમિકા (૭૦૦) ભ્રમા ।
વિભ્રાજમાના તીર્થ્યા ચ તીર્થા તીર્થફલપ્રદા ॥ ૭૭ ॥

તરુણી તામસી પાશા વિપાશા પ્રાશધારિણી ।
પશૂપહારસન્તુષ્ટા કુક્કુટી હંસવાહના ॥ ૭૮ ॥

મધુરા વિપુલાઽકાઙ્ક્ષા વેદકાણ્ડી વિચિત્રિણી ।
સ્વપ્નાવતી સરિત્ સીતાધારિણી મત્સરી ચ મુત્ ॥ ૭૯ ॥

શતદ્રૂર્ભારતી કદ્રૂરનન્તાનન્તશાખિની । var કદ્રૂરનન્તાઽનન્તશાખિની
વેદના વાસવી વેશ્યા પૂતના પુષ્પહાસિની ॥ ૮૦ ॥

ત્રિશક્તિઃ શક્તિરૂપા ચાક્ષરમાતા ક્ષુરી ક્ષુધા ।
મન્દા મન્દાકિની મુદ્રા ભૂતા ભૂતપતિપ્રિયા ॥ ૮૧ ॥

ભૂતેષ્ટા પઞ્ચભૂતઘ્ની સ્વક્ષા કોમલહાસિની ।
વાસિની કુહિકા લમ્ભા લમ્બકેશી સુકેશિની ॥ ૮૨ ॥

ઊર્ધ્વકેશી વિશાલાક્ષી ઘોરા પુણ્યપતિપ્રિયા ।
પાંસુલા પાત્રહસ્તા ચ ખર્પરી ખર્પરાયુધા ॥ ૮૩ ॥

કેકરી કાકિની કુમ્ભી સુફલા કેકરાકૃતિઃ ।
વિફલા વિજયા શ્રીદા શ્રીદસેવ્યા શુભઙ્કરી ॥ ૮૪ ॥

શૈત્યા શીતાલયા શીધુપાત્રહસ્તા કૃપાવતી ।
કારુણ્યા વિશ્વસારા ચ કરુણા કૃપણા કૃપા ॥ ૮૪ ॥

પ્રજ્ઞા જ્ઞાના ચ ષડ્વર્ગા ષડાસ્યા ષણ્મુખપ્રિયા ।
ક્રૌઞ્ચી ક્રૌઞ્ચાદ્રિનિલયા દાન્તા દારિદ્ર્યનાશિની ॥ ૮૬ ॥

શાલા ચાભાસુરા સાધ્યા સાધનીયા ચ સામગા ।
સપ્તસ્વરા સપ્તધરા સપ્તસપ્તિવિલોચના ॥ ૮૭ ॥

સ્થિતિઃ ક્ષેમઙ્કરી સ્વાહા વાચાલી (૮૦૦) વિવિષામ્બરા ।
કલકણ્ઠી ઘોષધરા સુગ્રીવા કન્ધરા રુચિઃ ॥ ૮૮ ॥

શુચિસ્મિતા સમુદ્રેષ્ટા શશિની વશિની સુદૃક્ ।
સર્વજ્ઞા સર્વદા શારી સુનાસા સુરકન્યકા ॥ ૮૯ ॥

સેના સેનાસુતા શ‍ૃઙ્ગી શ‍ૃઙ્ગિણી હાટકેશ્વરી ।
હોટિકા હારિણી લિઙ્ગા ભગલિઙ્ગસ્વરૂપિણી ॥ ૯૦ ॥

ભગમાતા ચ લિઙ્ગાખ્યા લિઙ્ગપ્રીતિઃ કલિઙ્ગજા ।
કુમારી યુવતી પ્રૌઢા નવોઢા પ્રૌઢરૂપિર્ણા ॥ ૯૧ ॥

રમ્યા રજોવતી રજ્જુ રજોલી રાજસી ઘટી ।
કૈવર્તી રાક્ષસી રાત્રી રાત્રિઞ્ચરક્ષયઙ્કરી ॥ ૯૨ ॥

મહોગ્રા મુદિતા ભિલ્લી ભલ્લહસ્તા ભયઙ્કરી ।
તિલાભા દારિકા દ્વાઃસ્થા દ્વારિકા મધ્યદેશગા ॥ ૯૩ ॥

ચિત્રલેખા વસુમતી સુન્દરાઙ્ગી વસુન્ધરા ।
દેવતા પર્વતસ્થા ચ પરભૂઃ પરમાકૃતિઃ ॥ ૯૪ ॥

પરમૂતિર્મુણ્ડમાલા નાગયજ્ઞોપવીતિની ।
શ્મશાનકાલિકા શ્મશ્રુઃ પ્રલયાત્મા પ્રલોપિની ॥ ૯૫ ॥

પ્રસ્થસ્થા પ્રસ્થિની પ્રસ્થા ધૂમ્રાર્ચિર્ધૂમ્રરૂપિણી ।
ધૂમ્રાઙ્ગી ધૂમ્રકેશા ચ કપિલા કાલનાશિની ॥ ૯૬ ॥

કઙ્કાલી કાલરૂપા ચ કાલમાતા મલિમ્લુચી ।
શર્વાણી રુદ્રપત્ની ચ રૌદ્રી રુદ્રસ્વરૂપિણી ॥ ૯૭ ॥

સન્ધ્યા ત્રિસન્ધ્યા સમ્પૂજ્યા સર્વૈશ્વર્યપ્રદાયિની ।
કુલજા સત્યલોકેશા સત્યવાક્ સત્યવાદિની ॥ ૩૮ ॥

સત્યસ્વરા સત્યમયી હરિદ્વારા હરિન્મયી ।
હરિદ્રતન્મયી રાશિ (૯૦૦) ર્ગ્રહતારાતિથિતનુઃ ॥ ૯૯ ॥

તુમ્બુરુસ્ત્રુટિકા ત્રોટી ભુવનેશી ભયાપહા ।
રાજ્ઞી રાજ્યપ્રદા યોગ્યા યોગિની ભુવનેશ્વરી ॥ ૧૦૦ ॥

તુરી તારા મહાલક્ષ્મીર્ભીડા ભાર્ગી ભયાનકા ।
કાલરાત્રિર્મહારાત્રિર્મહાવિદ્યા શિવાલયા ॥ ૧૦૧ ॥

શિવાસઙ્ગા શિવસ્થા ચ સમાધિરગ્નિવાહના ।
અગ્નીશ્વરી મહાવ્યાપ્તિર્બલાકા બાલરૂપિણી ॥ ૧૦૨ ॥ var મહીવ્યાપ્તિ
બટુકેશી વિલાસા ચ સદસત્પુરભૈરવી ।
વિઘ્નહા ખલહા ગાથા કથા કન્થા શુભામ્બરા ॥ ૧૦૩ ॥

ક્રતુહા ૠતુજા ક્રાન્તા માધવી ચામરાવતી ।
અરુણાક્ષી વિશાલાક્ષી પુણ્યશીલા વિલાસિની ॥ ૧૦૪ ॥

સુમાતા સ્કન્દમાતા ચ કૃત્તિકા ભરણી બલિઃ ।
જિનેશ્વરી સુકુશલા ગોપી ગોપતિપૂજિતા ॥ ૧૦૫ ॥

ગુપ્તા ગોપ્યતરા ખ્યાતા પ્રકટા ગોપિતાત્મિકા ।
કુલામ્નાયવતી કીલા પૂર્ણા સ્વર્ણાઙ્ગદોત્સુકા ॥ ૧૦૬ ॥

ઉત્કણ્ઠા કલકણ્ઠી ચ રક્તપા પાનપાઽમલા ।
સમ્પૂર્ણચન્દ્રવદના યશોદા ચ યશસ્વિની ॥ ૧૦૭ ॥

આનન્દા સુન્દરી સર્વાનન્દા નન્દાત્મજા લયા ।
વિદ્યુત્ ખદ્યોતરૂપા ચ સાદરા જવિકા જવિઃ ॥ ૧૦૮ ॥ var જીવકા
જનની જનહર્ત્રી ચ ખર્પરા ખઞ્જનેક્ષણા ।
જીર્ણા જીમૂતલક્ષ્યા ચ જટિની જયવર્ધિની ॥ ૧૦૯ ॥

જલસ્થા ચ જયન્તી ચ જમ્ભારિવરદા તથા ।
સહસ્રનામસમ્પૂર્ણા દેવી જ્વાલામુખી સ્મૃતા (૧૦૦૦) ॥ ૧૧૦ ॥

ઇતિ નામ્નાં સહસ્રં તુ જ્વાલામુખ્યાઃ શિવોદિતમ્ ।
ચતુર્વર્ગપ્રદં નિત્યં બીજત્રયપ્રકાશિતમ્ ॥ ૧૧૧ ॥

મોક્ષૈકહેતુમતુલં ભુક્તિમુક્તિપ્રદં નૃણામ્ ।
સ્તુત્યં ચ સાધનીયં ચ સર્વસ્વં સારમુત્તમમ્ ॥ ૧૧૨ ॥

મહામન્ત્રમયં વિદ્યામયં વિદ્યાપ્રદં પરમ્ ।
પરબ્રહ્મસ્વરૂપં ચ સાક્ષાદમૃતરૂપણમ્ ॥ ૧૧૩ ॥

અદ્વૈતરૂપણં નામ્નાં સહસ્રં ભૈરવોદિતમ્ ।
યઃ પઠેત્ પાઠયેદ્વાપિ શ‍ૃણોતિ શ્રાવયેદપિ ॥ ૧૧૪ ॥

ભક્ત્યા યુતો મહાદેવિ સ ભવેદ્ભૈરવોપમઃ ।
શિવરાત્ર્યાં ચ સઙ્ક્રાન્તૌ ગ્રહણે જન્મવાસરે ॥ ૧૧૫ ॥

ભૈરવસ્ય બલિં દત્ત્વા મૂલમન્ત્રેણ માન્ત્રિકઃ ।
પઠેન્નામસહસ્રં ચ જ્વાલામુખ્યાઃ સુદુર્લભમ્ ॥ ૧૧૬ ॥

અનન્તફલદં ગોપ્યં ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેત્ સુધીઃ ।
અણિમાદિવિભૂતીનામીયરો ધાર્મિકો ભવેત્ ॥ ૧૧૭ ॥

અર્ધરાત્રે સમુત્થાય શૂન્યગેહે પઠેદિદમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રકં દિવ્યં ત્રિવારં સાધકોત્તમઃ ॥ ૧૧૮ ॥

કર્મણા મનસા વાચા જ્વાલામુખ્યાઃ સુતો ભવેત્ ।
મધ્યાહ્ને પ્રત્યહં ગત્વા પ્રેતભૂમિ વિધાનવિત્ ॥ ૧૧૯ ॥

નરમાંસવલિં દત્ત્વા પઠેત્ સહસ્રનામકમ્ ।
દિવ્યદેહધરો ભૂત્વા વિચરેદ્ભુવનત્રયમ્ ॥ ૧૨૦ ॥

શનિવારે કુજેઽષ્ટમ્યાં પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
દત્ત્વા ક્ષીરબલિં તસ્યૈ કરસ્થાઃ સર્વસિદ્ધયઃ ॥ ૧૨૧ ॥

વિના નૈવેદ્યમાત્રેણ ન રક્ષ્યં સાધકોત્તમૈઃ ।
કુજવારે સદા દેવિ દત્ત્વાઽઽસવબલિં નરઃ ॥ ૧૨૨ ॥ var દત્ત્વાસવબલિં
પઠેત્ સાધક એવાશુ લભેદ્ દર્શનમુત્તમમ્ ।
શનિવારે સદા વિદ્યાં જપ્ત્વા દત્ત્વા બલિં પ્રિયે ॥ ૧૨૩ ॥

કપોતસ્ય મહેશાનિ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ।
તદ્ગૃહે વર્ધતે લક્ષ્મીર્ગોકર્ણમિવ નિત્યશઃ ॥ ૧૨૪ ॥

શતાવર્તં ચરેદ્રાત્રૌ સાધકો દર્શનં લભેત્ ।
વન્ધ્યા વા કાકવન્ધ્યા વા કુઙ્કુમેન લિખેદિદમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

સ્વસ્તન્યેન ચ શુક્રેણ ભૂર્જે નામસહસ્રકમ્ ।
ગલે વા વામબાહૌ વા ધારયેત્ પ્રત્યહં પ્રિયે ॥ ૧૨૬ ॥

વન્ધ્યાઽપિ લભતે પુત્રાત્ર્શૂરાન્ વિદ્યાધરોપમાન્ । var વન્ધ્યાપિ
ઇદં ધૃત્વા સવ્યબાહૌ ગત્વા રણધરાં પ્રતિ ॥ ૧૨૭ ॥

નિર્જિત્ય શત્રુસઙ્ઘાતાન્ સુખી યાતિ સ્વકં ગૃહમ્ ।
વારત્રયં પઠેન્નિત્યં શત્રુનાશાય પાર્વતિ ॥ ૧૨૮ ॥

બારદ્વયં પઠેલ્લક્ષ્મ્યૈ મુક્ત્યૈ તુ શતધા પઠેત્ ।
વશ્યાર્થે દશધા નિત્યં મારણાર્થે ચ વિંશતિમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

સ્તમ્ભનાર્થે પઠેન્નિત્યં સપ્તધા માન્ત્રિકોત્તમઃ ।
ભૂમ્યર્થે ત્રિંશતિં દેવિ પઠેન્નામસહસ્રકમ્ ॥ ૧૩૦ ॥

પ્રત્યહમેકવારં તુ મૃતો મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ।
અપ્રકાશ્યમદાતવ્યમવક્તવ્યમભક્તિષુ ॥ ૧૩૧ ॥

અશાક્તાયાકુલીનાય કુપુત્રાય દુરાત્મને ।
ગુરુભક્તિવિહીનાય દીક્ષાહીનાય પાર્વતિ ॥ ૧૩૨ ॥

દત્ત્વા કુષ્ઠી ભવેલ્લોકે પરત્ર નરકં વ્રજેત્ ।
શ્રદ્ધાયુક્તાય ભક્તાય સાધકાય મહાત્મને ।
સાચારાય સુશીલાય દત્ત્વા મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૩૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીરુદ્રયામલે તન્ત્રે દશવિદ્યારહસ્યે
શ્રીજ્વાલામુખીસહસ્રનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top