Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ ।
ಭಗವನ್ ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ದೇವಾನಾಮಭಯಂಕರ ।
ಪುರಾ ಮೇ ಯತ್ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವರಂ ಕೈಲಾಸಸಾನುತಃ ॥ 1 ॥

ಕೃಪಯಾ ಪರಯಾ ನಾಥ ತಂ ಮೇ ದಾತುಂ ಕ್ಷಮೋ ಭವ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಸತ್ಯಮೇತತ್ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವರಂ ವರಯ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 2 ॥

ತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಸಂಸಿದ್ಧ್ಯೈ ಮನಸಾ ಯದಭೀಪ್ಸಿತಮ್ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ್ಯುವಾಚ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಾಸ್ತ್ವಯಾ ದೇವ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 3 ॥

ಪ್ರೋಕ್ತಾನಿ ಬ್ರೂಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯದಿ ಮೇ ತ್ವತ್ಕೃಪಾ ಭವೇತ್ ।

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ।
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜ್ವಾಲಾನಾಮಾನಿ ತತ್ತ್ವತಃ ॥ 4 ॥

ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಕಲೌ ನೄಣಾಂ ವರದಾನಿ ಯಥೇಪ್ಸಿತಮ್ ।
ಅಭಕ್ತಾಯ ನ ದಾತವ್ಯಂ ದುಷ್ಟಾಯಾಸಾಧಕಾಯ ಚ । 5 ॥

ಯಾ ಸಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಜನನೀ ಸ್ಮೃತಾ ।
ತಸ್ಯಾ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದುರ್ಲಭಾನಿ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ॥ 6 ॥

ವಿನಾ ನಿತ್ಯಬಲಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮೈಃ ।
ದುರ್ಭಿಕ್ಷೇ ಶತ್ರುಭೀತೌ ಚ ಮಾರಣೇ ಸ್ತಮ್ಭನೇ ಪಠೇತ್ ॥ 7 ॥

ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಂ ಸ್ತವಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಸದ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ವಿನಾ ಗನ್ಧಾಕ್ಷತೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈರ್ವಿನಾ ಬಲಿಮ್ ॥ 8 ॥

ನ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಧಕೇನೈವ ದೇವೀನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ದತ್ತ್ವಾ ಬಲಿಂ ಪಠೇದ್ದೇವ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರೀ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಸ್ತತೋಽನ್ಯಥಾ ॥ 9 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತವಸ್ಯ ಭೈರವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ, ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ,
ಓಂ ಕೀಲಕಂ ಪಾಠೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

॥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಭೈರವಋಷಯೇ ನಮಃ ಶಿರಸಿ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಸೇ ನಮೋ ಮುಖೇ ।
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀದೇವತಾಯೈ ನಮೋ ಹೃದಿ ।
ಹ್ರೀಂ ಬೀಜಾಯ ನಮೋ ನಾಭೌ । ಶ್ರೀಂ ಶಕ್ತಯೇ ನಮೋ ಗುಹ್ಯೇ ।
ಓಂ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಪಾದಯೋಃ । ವಿನಿಯೋಗಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ।
ಓಂ ಹ್ಯಾಮಿತಿ ಷಡ್ ದೀರ್ಘಯುಕ್ತಮಾಯಯಾ ಕರಷಡಂಗಾನಿ ವಿಧಾಯ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥

ಉದ್ಯಚ್ಚನ್ದ್ರಮರೀಚಿಸನ್ನಿಭಮುಖೀಮೇಕಾದಶಾರಾಬ್ಜಗಾಂ
ಪಾಶಾಮ್ಭೋಜವರಾಭಯಾನ್ ಕರತಲೈಃ ಸಮ್ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸಾದರಾತ್ ।
ಅಗ್ನೀನ್ದ್ವರ್ಕವಿಲೋಚನಾಂ ಶಶಿಕಲಾಚೂಡಾಂ ತ್ರಿವರ್ಗೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಪ್ರೇತಸ್ಥಾಂ ಜ್ವಲದಗ್ನಿಮಂಡಲಶಿಖಾಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಂ ನೌಮ್ಯಹಮ್ ॥

ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜೈತ್ರೀ ಶ್ರೀಂಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಜಯದಾ ಜಯಾ ।
ಔದುಮ್ಬರಾ ಮಹಾನೀಲಾ ಶುಕ್ರಲುಪ್ತಾ ಶಚೀ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 1 ॥

ಸ್ಮಯದಾ ಸ್ಮಯಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಸ್ಮರಶತ್ರುಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ಮಾನದಾ ಮೋಹಿನೀ ಮತ್ತಾ ಮಾಯಾ ಬಾಲಾ ಬಲನ್ಧರಾ ॥ 2 ॥

ಭಗರೂಪಾ ಭಗಾವಾಸಾ ಭೀರುಂಡಾ ಭಯಘಾತಿನೀ ।
ಭೀತಿರ್ಭಯಾನಕಾಸ್ಯಾ ಚ ಭ್ರೂಃ ಸುಭ್ರೂಃ ಸುಖಿನೀ ಸತೀ ॥ 3 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ಶೂಲಿವಾಮಾಂಗವಾಸಿನೀ ।
ಶಶಾಂಕಜನನೀ ಶೀತಾ ಶೀತಲಾ ಶಾರಿಕಾ ಶಿವಾ ॥ 4 ॥

ಸ್ರುಚಿಕಾ ಮಧುಮನ್ಮಾನ್ಯಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಿನೀ ।
ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಮಾ ದುರ್ಗತಿರ್ಗತಿಃ ॥ 5 ॥

ಪೂತಾ ಪ್ಲುತಿರ್ವಿಮರ್ಶಾ ಚ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೀ ಸುಖಾವಹಾ ।
ಸುಖದಾ ಸರ್ವಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಲೋಕಮಾತಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 6 ॥

ಲೋಕೇಷ್ಟಾ ವರದಾ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸ್ತುತಿರ್ದ್ರುತಗತಿರ್ನುತಿಃ ।
ನಯದಾ ನಯನೇತ್ರಾ ಚ ನವಗ್ರಹನಿಷೇವಿತಾ ॥ 7 ॥

ಅಮ್ಬಾ ವರೂಥಿನೀ ವೀರಜನನೀ ವೀರಸುನ್ದರೀ ।
ವೀರಸೂರ್ವಾರುಣೀ ವಾರ್ತಾ ವರಾಽಭಯಕರಾ ವಧೂಃ ॥ 8 ॥

ವಾನೀರತಲಗಾ ವಾಮ್ಯಾ ವಾಮಾಚಾರಫಲಪ್ರದಾ ।
ವೀರಾ ಶೌರ್ಯಕರೀ ಶಾನ್ತಾ ಶಾರ್ದೂಲತ್ವಕ್ ಚ ಶರ್ವರೀ ॥ 9 ॥

ಶಲಭೀ ಶಾಸ್ತ್ರಮರ್ಯಾದಾ ಶಿವದಾ ಶಮ್ಬರಾನ್ತಕಾ ।
ಶಮ್ಬರಾರಿಪ್ರಿಯಾ ಶಮ್ಭುಕಾನ್ತಾ ಶಶಿನಿಭಾನನಾ ॥ 10 ॥

ಶಸ್ತ್ರಾಯುಧಧರಾ ಶಾನ್ತಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ದೀಪ್ತಿರ್ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಗತೀ ಜಿತ್ವರಾ ಜಾರೀ ಮಾರ್ಜಾರೀ ಪಶುಪಾಲಿನೀ (100) ॥ 11 ॥

ಮೇರುಮಧ್ಯಗತಾ ಮೈತ್ರೀ ಮುಸಲಾಯುಧಧಾರಿಣೀ ।
ಮಾನ್ಯಾ ಮನ್ತ್ರೇಷ್ಟದಾ ಮಾಧ್ವೀ ಮಾಧ್ವೀರಸವಿಘೂರ್ಣಿತಾ ॥ 12 ॥

ಮೋದಕಾಹಾರಮತ್ತಾ ಚ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯೋನ್ಮತ್ತಾ ದಾರ್ವೀ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 13 ॥ var ಮಹೇಶ್ವರಪ್ರಿಯೋನ್ನತ್ತಾ
ದೇವೇಷ್ಟಾ ಸಾಧಕೇಷ್ಟಾ ಚ ಸಾಧ್ವೀ ಸರ್ವತ್ರಗಾಽಸಮಾ ।
ಸನ್ತಾನಕತರುಶ್ಛಾಯಾಸನ್ತುಷ್ಟಾಽಧ್ವಶ್ರಮಾಪಹಾ ॥ 14 ॥

ಶಾರದಾ ಶರದಬ್ಜಾಕ್ಷೀ ವರದಾಬ್ಜನಿಭಾನನಾ । var ವರದಾಽಬ್ಜನಿಭಾನನಾ
ನಮ್ರಾಂಗೀ ಕರ್ಕಶಾಂಗೀ ಚ ವಜ್ರಾಂಗೀ ವಜ್ರಧಾರಿಣೀ ॥ 15 ॥

ವಜ್ರೇಷ್ಟಾ ವಜ್ರಕಂಕಾಲಾ ವಾನರೀಂ ವಾಯುವೇಗಿನೀ ।
ವರಾಕೀ ಕುಲಕಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕುಲೇಷ್ಟಾ ಕುಲಕಾಮಿನೀ ॥ 16 ॥

ಕುನ್ತಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕ್ರೂರಾ ಕುಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ತಕಾರಿಣೀ ।
ಕುನ್ತೀ ಕುನ್ತಧರಾ ಕುಬ್ಜಾ ಕಷ್ಟಹಾ ವಗಲಾಮುಖೀ ॥ 17 ॥

ಮೃಡಾನೀ ಮಧುರಾ ಮೂಕಾ ಪ್ರಮತ್ತಾ ಬೈನ್ದವೇಶ್ವರೀ ।
ಕುಮಾರೀ ಕುಲಜಾಽಕಾಮಾ ಕೂವರೀ ನಡಕೂಬರೀ ॥ 18 ॥ var ಕೂಬರೀ
ನಗೇಶ್ವರೀ ನಗಾವಾಸಾ ನಗಪುತ್ರೀ ನಗಾರಿಹಾ ।
ನಾಗಕನ್ಯಾ ಕುಹೂಃ ಕುಂಠೀ ಕರುಣಾ ಕೃಪಯಾನ್ವಿತಾ ॥ 19 ॥

ಕಕಾರವರ್ಣರೂಪಾಢ್ಯಾ ಹ್ರೀರ್ಲಂಜಾ ಶ್ರೀಃ ಶುಭಾಶುಭಾ ।
ಖೇಚರೀ ಖಗಪತ್ರೀ ಚ ಖಗನೇತ್ರಾ ಖಗೇಶ್ವರೀ ॥ 20 ॥

ಖಾತಾ ಖನಿತ್ರೀ ಖಸ್ಥಾ ಚ ಜಪ್ಯಾ ಜಾಪ್ಯಾಽಜರಾ ಧುತಿಃ ।
ಜಗತೀ ಜನ್ಮದಾ ಜಮ್ಭೀ ಜಮ್ಬುವೃಕ್ಷತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 21 ॥

ಜಾಮ್ಬೂನದಪ್ರಿಯಾ ಸತ್ಯಾ ಸಾತ್ತ್ವಿಕೀ ಸತ್ತ್ವವರ್ಜಿತಾಮ್ ।
ಸರ್ವಮಾತಾ ಸಮಾಲೋಕಾ ಲೋಕಾಖ್ಯಾತಿರ್ಲಯಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 22 ॥ var ಲೋಕಾ ಖ್ಯಾತಿರ್ಲಯಾತ್ಮಿಕಾ
ಲೂತಾ ಲತಾ ರತಿರ್ಲಜ್ಜಾ ವಾಜಿಗಾ (200) ವಾರುಣೀ ವಶಾ । var ಲತಾರತಿರ್ಲಜ್ಜಾ
ಕುಟಿಲಾ ಕುತ್ಸಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ । ಬ್ರಹ್ಮದಾಯಿನೀ ॥ 23 ॥

ವ್ರತೇಷ್ಟಾ ವಾಜಿನೀ ವಸ್ತಿರ್ವಾಮನೇತ್ರಾ ವಶಂಕರೀ ।
ಶಂಕರೀ ಶಂಕರೇಷ್ಟಾ ಚ ಶಶಾಂಕಕೃತಶೇಖರಾ ॥ 24 ॥

ಕುಮ್ಭೇಶ್ವರೀ ಕುರುಘ್ನೀ ಚ ಪಾಂಡವೇಷ್ಟಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಮಹಿಷಾಸುರಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮಾನನೀಯಾ ಮನುಪ್ರಿಯಾ ॥ 25 ॥

ದಷಿಣಾ ದಕ್ಷಜಾ ದಕ್ಷಾ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ದೂತೀ ದ್ಯುತಿರ್ಧರಾ ।
ಧರ್ಮದಾ ಧರ್ಮರಾಜೇಷ್ಟಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಾ ಧರ್ಮಪಾಲಿನೀ ॥ 26 ॥

ಧನದಾ ಧನಿಕಾ ಧರ್ಮ್ಯಾ ಪತಾಕಾ ಪಾರ್ವತೀ ಪ್ರಜಾ ।
ಪ್ರಜಾವತೀ ಪುರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪೂಃ ಪುತ್ರೀ ಪತ್ರಿವಾಹಿನೀ ॥ 27 ॥

ಪತ್ರಿಹಸ್ತಾ ಚ ಮಾತಂಗೀ ಪತ್ರಿಕಾ ಚ ಪತಿವ್ರತಾ ।
ಪುಷ್ಟಿಃ ಪ್ಲಕ್ಷಾ ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಾ ದೇವೀ ಧನದಸೇವಿತಾ ॥ 28 ॥

ದಯಾವತೀ ದಯಾ ದೂರಾ ದೂತಾ ನಿಕಟವಾಸಿನೀ ।
ನರ್ಮದಾಽನರ್ಮದಾ ನನ್ದಾ ನಾಕಿನೀ ನಾಕಸೇವಿತಾ ॥ 29 ॥

ನಾಸಾ ಸಂಕ್ರಾನ್ತಿರೀಡ್ಯಾ ಚ ಭೈರವೀ ಚ್ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ ।
ಶ್ಯಾಮಾ ಶ್ಯಾಮಾಮ್ಬರಾ ಪೀತಾ ಪೀತವಸ್ತ್ರಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 30 ॥

ಕೌತುಕೀ ಕೌತುಕಾಚಾರಾ ಕುಲಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಶಾಮ್ಭವೀ ಗಾರುಡೀ ವಿದ್ಯಾ ಗರುಡಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 31 ॥ var ಗಾರುಡೀವಿದ್ಯಾ
ವಿನತಾ ವೈನತೇಯೇಷ್ಟಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಷ್ಣುಪೂಜಿತಾ ।
ವಾರ್ತಾದಾ ವಾಲುಕಾ ವೇತ್ರೀ ವೇತ್ರಹಸ್ತಾ ವರಾಂಗನಾ ॥ 32 ॥

ವಿವೇಕಲೋಚನಾ ವಿಜ್ಞಾ ವಿಶಾಲಾ ವಿಮಲಾ ಹ್ಯಜಾ ।
ವಿವೇಕಾ ಪ್ರಚುರಾ ಲುಪ್ತಾ ನೌರ್ನಾರಾಯಣಪೂಜಿತಾ ॥ 33 ॥

ನಾರಾಯಣೀ (300) ಚ ಸುಮುಖೀ ದುರ್ಜಯಾ ದುಃಖಹಾರಿಣೀ ।
ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಹಾ ದುರಾಚಾರಾ ದುಷ್ಟಹನ್ತ್ರೀ ಚ ದ್ವೇಷಿಣೀ ॥ 34 ॥

ವಾಙ್ಮಯೀ ಭಾರತೀ ಭಾಷಾ ಮಷೀ ಲೇಖಕಪೂಜಿತಾ ।
ಲೇಖಪತ್ರೀ ಚ ಲೋಲಾಕ್ಷೀ ಲಾಸ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಪ್ರಿಯಂಕರೀ ॥ 35 ॥

ಪ್ರೇಮದಾ ಪ್ರಣಯಜ್ಞಾ ಚ ಪ್ರಮಾಣಾ ಪ್ರತ್ಯಯಾಂಕಿತಾ ।
ವಾರಾಹೀ ಕುಬ್ಜಿಕಾ ಕಾರಾ ಕಾರಾಬನ್ಧನಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 36 ॥

ಉಗ್ರಾ ಚೋಗ್ರತರೋಗ್ರೇಷ್ಟಾ ನೃಮಾನ್ಯಾ ನರಸಿಂಹಿಕಾ ।
ನರನಾರಾಯಣಸ್ತುತ್ಯಾ ನರವಾಹನಪೂಜಿತಾ ॥ 37 ॥

ನೃಮುಂಡಾ ನೂಪುರಾಢ್ಯಾ ಚ ನೃಮಾತಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ।
ದಿವ್ಯಾಯುಧೋಗ್ರತಾರಾ ಚ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ॥ 38 ॥

ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಕೋಟರಾಕ್ಷೀ ಚ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾ ಕ್ರೀಮೀಶ್ವರೀ ।
ಕ್ರಿಮಿಹಾ ಕ್ರಿಮಿಯೋನಿಶ್ಚ ಕಲಾ ಚನ್ದ್ರಕಲಾ ಚಮೂಃ ॥ 39 ॥

ಚಮಾಮ್ಬಗ ಚ ಚಾರ್ವಂಗೀ ಚಂಚಲಾಕ್ಷೀ ಚ ಭದ್ರದಾ ।
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸುಭದ್ರಾ ಚ ಭದ್ರಾಂಗೀ ಪ್ರೇತವಾಹಿನೀ ॥ 40 ॥

ಸುಷಮಾ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಿಯಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮಿನೀ ಕುಟಿಲಾಲಕಾ ।
ಕುಶಬ್ದಾ ಕುಗತಿರ್ಮೇಧಾ ಮಧ್ಯಮಾಂಕಾ ಚ ಕಾಶ್ಯಪೀ ॥ 41 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಕಾಲಭೈರವಪೂಜಿತಾ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಕುಮತಿರ್ವಾಣೀ ಬಾಣಾಸುರನಿಸೂದಿನೀ ॥ 42 ॥

ನಿರ್ಮಮಾ ನಿರ್ಮಮೇಷ್ಟಾ ಚ ನಿರಯೋನಿರ್ನಿರಾಶ್ರಯಾ । var ನಿರರ್ಯೋನಿರ್ನಿರಾಶ್ರಯಾ
ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರೀಹಾ ಚ ನಿಲಯಾ ನೃಪಪುತ್ರಿಣೀ ॥ 43 ॥

ನೃಪಸೇವ್ಯಾ ವಿರಿಂಚೀಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ವಿಶ್ವಮಾತೃಕಾ ।
ಮಾತೃಕಾಽರ್ಣವಿಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಮಧುಸ್ತ್ರಾತಾ ಮಧುದ್ರವಾ ॥ 44 ॥

ಶುಕ್ರೇಷ್ಟಾ ಶುಕ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶುಕ್ರಸ್ನಾತಾ ಕೃಶೋದರೀ ।
ವೃಷಾ ವೃಷ್ಟಿರನಾವೃಷ್ಟಿರ್ಲಭ್ಯಾ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 45 ॥

ಅಬ್ಧಿಶ್ಚ (400) ಲಲನಾ ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಮಾ ರಮಾ ರತಿಃ ।
ರೇವಾ ರಮ್ಭೋರ್ವಶೀ ವಶ್ಯಾ ವಾಸುಕಿಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 46 ॥

ಶೇಷಾ ಶೇಷರತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಶೇಷಶಾಯಿನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಶಯ್ಯಾ ಶರ್ವಪ್ರಿಯಾ ಶಸ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಾ ಶಮ್ಭುಸೇವಿತಾ ॥ 47 ॥

ಆಶುಶುಕ್ಷಣಿನೇತ್ರಾ ಚ ಕ್ಷಣದಾ ಕ್ಷಣಸೇವಿತಾ ।
ಕ್ಷುರಿಕಾ ಕರ್ಣಿಕಾ ಸತ್ಯಾ ಸಚರಾಚರರೂಪಿಣೀ ॥ 48 ॥

ಚರಿತ್ರೀ ಚ ಧರಿತ್ರೀ ಚ ದಿತಿರ್ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಗುಣಿನೀ ಗುಣರೂಪಾ ಚ ತ್ರಿಗುಣಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ಘೃಣಾ ॥ 49 ॥

ಘೋಷಾ ಗಜಾನನೇಷ್ಟಾ ಚ ಗಜಾಕಾರಾ ಗುಣಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಗೀತಾ ಗೀತಪ್ರಿಯಾ ತಥ್ಯಾ ಪಥ್ಯಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥ 50 ॥

ಪೀನಸ್ತನೀ ಚ ರಮಣೀ ರಮಣೀಷ್ಟಾ ಚ ಮೈಥುನೀ ।
ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಧರಾ ವತ್ಸಾ ಧೇನುರ್ಮೇರುಧರಾ ಮಘಾ ॥ 51 ॥

ಮಾಲತೀ ಮಧುರಾಲಾಪಾ ಮಾತೃಜಾ ಮಾಲಿನೀ ತಥಾ ।
ವೈಶ್ವಾನರಪ್ರಿಯಾ ವೈದ್ಯಾ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಪೂಜಿತಾ ॥ 52 ॥

ವೇದಿಕಾ ವಾರಪುತ್ರೀ ಚ ವಯಸ್ಯಾ ವಾಗ್ಭವೀ ಪ್ರಸೂಃ ।
ಕ್ರೀತಾ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸರಸ್ವತೀ ॥ 53 ॥

ಸತ್ತ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಾ ಸಾಮಾನ್ಯಾ ಸಾಮವಾಯಿಕಾ ।
ಸಾಧಕೇಷ್ಟಾ ಚ ಸತ್ಪತ್ನೀ ಸತ್ಪುತ್ರೀ ಸತ್ಕುಲಾಶ್ರಯಾ ॥ 54 ॥

ಸಮದಾ ಪ್ರಮದಾ ಶ್ರಾನ್ತಾ ಪರಲೋಕಗತಿಃ ಶಿವಾ ।
ಘೋರರೂಪಾ ಘೋರರಾವಾ ಮುಕ್ತಕೇಶೀ ಚ ಮುಕ್ತಿದಾ ॥ 55 ॥

ಮೋಕ್ಷದಾ ಬಲದಾ ಪುಷ್ಟಿರ್ಮುಕ್ತಿರ್ಬಲಿಪ್ರಿಯಾಽಭಯಾ ।
ತಿಲಪ್ರಸೂನನಾಸಾ ಚ ಪ್ರಸೂನಾ ಕುಲಶೀರ್ಷಿಣೀ ॥ 56 ॥

ಪರದ್ರೋಹಕರೀ (500) ಪಾನ್ಥಾ ಪಾರಾವಾರಸುತಾ ಭಗಾ ।
ಭರ್ಗಪ್ರಿಯಾ ಭರ್ಗಶಿಖಾ ಹೇಲಾ ಹೈಮವತೀಶ್ವರೀ ॥ 57 ॥

ಹೇರುಕೇಷ್ಟಾ ವಟುಸ್ಥಾ ಚ ವಟುಮಾತಾ ವಟೇಶ್ವರೀ ।
ನಟಿನೀ ತ್ರೋಟಿನೀ ತ್ರಾತಾ ಸ್ವಸಾ ಸಾರವತೀ ಸಭಾ ॥ 58 ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯದಾ ಭಾಗ್ಯಾ ಭೋಗದಾ ಭೂಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ।
ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಕಾಲಹತ್ರೀಂ ಚ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನೋಲ್ಕಾಽಶನಿರಾಹ್ನಿಕಾ ॥ 59 ॥

ಐಹಿಕೀ ಚೌಷ್ಮಿಕೀ ಚೋಷ್ಮಾ ಗ್ರೀಷ್ಮಾಂಶುದ್ಯುತಿರೂಪಿಣೀ ।
ಗ್ರೀವಾ ಗ್ರೀಷ್ಮಾನನಾ ಗವ್ಯಾ ಕೈಲಾಸಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 60 ॥

ಮಲ್ಲೀ ಮಾರ್ತಂಡರೂಪಾ ಚ ಮಾನಹರ್ತ್ರೀ ಮನೋರಮಾ ।
ಮಾನಿನೀ ಮಾನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ಮಾನಸೀ ತಾಪಸೀ ತುಟಿಃ ॥ 61 ॥ var ತ್ರುಟಿಃ
ಪಯಃಸ್ಥಾ ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ತುತಾ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ರಿಯಾ ತನುಃ ।
ತನ್ವೀ ತನುತರಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸ್ಥೂಲಾ ಶೂರಪ್ರಿಯಾಽಧಮಾ ॥ 62 ॥

ಉತ್ತಮಾ ಮಣಿಭೂಷಾಢ್ಯಾ ಮಣಿಮಂಡಪಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಮಾಷಾ ತೀಕ್ಷ್ಣಾ ತ್ರಪಾ ಚಿನ್ತಾ ಮಂಡಿಕಾ ಚರ್ಚಿಕಾ ಚಲಾ ॥ 63 ॥

ಚಂಡೀ ಚುಲ್ಲೀ ಚಮತ್ಕಾರಕರ್ತ್ರೀ ಹರ್ತ್ರೀ ಹರೀಶ್ವರೀ ।
ಹರಿಸೇವ್ಯಾ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಚರ್ಚಿತಾ ಚಾರುರೂಪಿಣೀ ॥ 64 ॥

ಚಂಡೀಶ್ವರೀ ಚಂಡರೂಪಾ ಮುಂಡಹಸ್ತಾ ಮನೋಗತಿಃ ।
ಪೋತಾ ಪೂತಾ ಪವಿತ್ರಾ ಚ ಮಜ್ಜಾ ಮೇಧ್ಯಾ ಸುಗನ್ಧಿನೀ ॥ 65 ॥

ಸುಗನ್ಧಾ ಪುಷ್ಪಿಣೀ ಪುಷ್ಪಾ ಪ್ರೇರಿತಾ ಪವನೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರೀತಾ ಕ್ರೋಧಾಕುಲಾ ನ್ಯಸ್ತಾ ನ್ಯಕ್ಕಾರಾ ಸುರವಾಹಿನೀ ॥ 66 ॥

ಸ್ರೋತಸ್ವತೀ ಮಧುಮತೀ ದೇವಮಾತಾ ಸುಧಾಮ್ಬರಾ (600) ।
ಮತ್ಸ್ಯಾ ಮತ್ಸ್ಯೇನ್ದ್ರಪೀಠಸ್ಥಾ ವೀರಪಾನಾ ಮದಾತುರಾ ॥ 67 ॥ var ಭತ್ಸ್ಯಾ
ಪೃಥಿವೀ ತೈಜಸೀ ತೃಪ್ತಿರ್ಮೂಲಾಧಾರಾ ಪ್ರಭಾ ಪೃಥುಃ ।
ನಾಗಪಾಶಧರಾಽನನ್ತಾ ಪಾಶಹಸ್ತಾ ಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 68 ॥ var ನಾಗಪಾಶಧರಾನನ್ತಾ
ಪ್ರಸಾದನಾ ಕಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಮದನಾಶಾ ಮಧುದ್ರವಾ ।
ಮಧುವೀರಾ ಮದಾನ್ಧಾ ಚ ಪಾವನೀ ವೇದನಾ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 69 ॥

ಬೋಧಿಕಾ ಬೋಧಿನೀ ಪೂಷಾ ಕಾಶೀ ವಾರಾಣಸೀ ಗಯಾ ।
ಕೌಶೀ ಚೋಜ್ಜಯಿನೀ ಧಾರಾ ಕಾಶ್ಮೀರೀ ಕುಂಕುಮಾಕುಲಾ ॥ 70 ॥

ಭೂಮಿಃ ಸಿನ್ಧುಃ ಪ್ರಭಾಸಾ ಚ ಗಂಗಾ ಗೋರೀ ಶುಭಾಶ್ರಯಾ ।
ನಾನಾವಿದ್ಯಾಮಯೀ ವೇತ್ರವತೀ ಗೋದಾವರೀ ಗದಾ ॥ 71 ॥

ಗದಹರ್ತ್ರೀ ಗಜಾರೂಢಾ ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಕುಲಕೌಲಿನೀ ।
ಕುಲಾಚಾರಾ ಕುರೂಪಾ ಚ ಸುರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ ॥ 72 ॥

ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಯಾಮೀ ಯಮಕ್ಷಯಂಕರೀ ।
ಕಾಮ್ಭೋಜೀ ಸರಯೂಶ್ಚಿತ್ರಾ ವಿತಸ್ತೈರಾವತೀ ಝಷಾ ॥ 73 ॥

ಚಷಿಕಾ ಪಥಿಕಾ ತನ್ತ್ರೀ ವೀಣಾ ವೇಣುಃ ಪ್ರಿಯಂವದಾ ।
ಕುಂಡಲಿನೀ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾ ಗಾಯತ್ರೀ ನರಕಾನ್ತಕಾ ॥ 74 ॥

ಕೃಷ್ಣಾ ಸರಸ್ವತೀ ತಾಪೀ ಪಯೋರ್ಣಾ ಶತರುದ್ರಿಕಾ ।
ಕಾವೇರೀ ಶತಪತ್ರಾಭಾ ಶತಬಾಹುಃ ಶತಹ್ರದಾ ॥ 75 ॥

ರೇವತೀ ರೋಹಿಣೀ ಕ್ಷಿಪ್ಯಾ ಕ್ಷೀರಪಾ ಕ್ಷೋಣೀ ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಯಾ । var ಕ್ಷಿಪ್ರಾ
ಕ್ಷಾನ್ತಿರ್ಭ್ರಾನ್ತಿರ್ಗುರುರ್ಗುವೀ ಗರಿಷ್ಠಾ ಗೋಕುಲಾ ನದೀ ॥ 76 ॥

ನಾದಿನೀ ಕೃಷಿಣೀ ಕೃಷ್ಯಾ ಸತ್ಕುಟೀ ಭೂಮಿಕಾ (700) ಭ್ರಮಾ ।
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ತೀರ್ಥ್ಯಾ ಚ ತೀರ್ಥಾ ತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಾ ॥ 77 ॥

ತರುಣೀ ತಾಮಸೀ ಪಾಶಾ ವಿಪಾಶಾ ಪ್ರಾಶಧಾರಿಣೀ ।
ಪಶೂಪಹಾರಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಕುಕ್ಕುಟೀ ಹಂಸವಾಹನಾ ॥ 78 ॥

ಮಧುರಾ ವಿಪುಲಾಽಕಾಂಕ್ಷಾ ವೇದಕಾಂಡೀ ವಿಚಿತ್ರಿಣೀ ।
ಸ್ವಪ್ನಾವತೀ ಸರಿತ್ ಸೀತಾಧಾರಿಣೀ ಮತ್ಸರೀ ಚ ಮುತ್ ॥ 79 ॥

ಶತದ್ರೂರ್ಭಾರತೀ ಕದ್ರೂರನನ್ತಾನನ್ತಶಾಖಿನೀ । var ಕದ್ರೂರನನ್ತಾಽನನ್ತಶಾಖಿನೀ
ವೇದನಾ ವಾಸವೀ ವೇಶ್ಯಾ ಪೂತನಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಿನೀ ॥ 80 ॥

ತ್ರಿಶಕ್ತಿಃ ಶಕ್ತಿರೂಪಾ ಚಾಕ್ಷರಮಾತಾ ಕ್ಷುರೀ ಕ್ಷುಧಾ ।
ಮನ್ದಾ ಮನ್ದಾಕಿನೀ ಮುದ್ರಾ ಭೂತಾ ಭೂತಪತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 81 ॥

ಭೂತೇಷ್ಟಾ ಪಂಚಭೂತಘ್ನೀ ಸ್ವಕ್ಷಾ ಕೋಮಲಹಾಸಿನೀ ।
ವಾಸಿನೀ ಕುಹಿಕಾ ಲಮ್ಭಾ ಲಮ್ಬಕೇಶೀ ಸುಕೇಶಿನೀ ॥ 82 ॥

ಊರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಘೋರಾ ಪುಣ್ಯಪತಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಪಾಂಸುಲಾ ಪಾತ್ರಹಸ್ತಾ ಚ ಖರ್ಪರೀ ಖರ್ಪರಾಯುಧಾ ॥ 83 ॥

ಕೇಕರೀ ಕಾಕಿನೀ ಕುಮ್ಭೀ ಸುಫಲಾ ಕೇಕರಾಕೃತಿಃ ।
ವಿಫಲಾ ವಿಜಯಾ ಶ್ರೀದಾ ಶ್ರೀದಸೇವ್ಯಾ ಶುಭಂಕರೀ ॥ 84 ॥

ಶೈತ್ಯಾ ಶೀತಾಲಯಾ ಶೀಧುಪಾತ್ರಹಸ್ತಾ ಕೃಪಾವತೀ ।
ಕಾರುಣ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸಾರಾ ಚ ಕರುಣಾ ಕೃಪಣಾ ಕೃಪಾ ॥ 84 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಜ್ಞಾನಾ ಚ ಷಡ್ವರ್ಗಾ ಷಡಾಸ್ಯಾ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಾ ।
ಕ್ರೌಂಚೀ ಕ್ರೌಂಚಾದ್ರಿನಿಲಯಾ ದಾನ್ತಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀ ॥ 86 ॥

ಶಾಲಾ ಚಾಭಾಸುರಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸಾಧನೀಯಾ ಚ ಸಾಮಗಾ ।
ಸಪ್ತಸ್ವರಾ ಸಪ್ತಧರಾ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವಿಲೋಚನಾ ॥ 87 ॥

ಸ್ಥಿತಿಃ ಕ್ಷೇಮಂಕರೀ ಸ್ವಾಹಾ ವಾಚಾಲೀ (800) ವಿವಿಷಾಮ್ಬರಾ ।
ಕಲಕಂಠೀ ಘೋಷಧರಾ ಸುಗ್ರೀವಾ ಕನ್ಧರಾ ರುಚಿಃ ॥ 88 ॥

ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಸಮುದ್ರೇಷ್ಟಾ ಶಶಿನೀ ವಶಿನೀ ಸುದೃಕ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವದಾ ಶಾರೀ ಸುನಾಸಾ ಸುರಕನ್ಯಕಾ ॥ 89 ॥

ಸೇನಾ ಸೇನಾಸುತಾ ಶ‍ೃಂಗೀ ಶ‍ೃಂಗಿಣೀ ಹಾಟಕೇಶ್ವರೀ ।
ಹೋಟಿಕಾ ಹಾರಿಣೀ ಲಿಂಗಾ ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 90 ॥

ಭಗಮಾತಾ ಚ ಲಿಂಗಾಖ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ರೀತಿಃ ಕಲಿಂಗಜಾ ।
ಕುಮಾರೀ ಯುವತೀ ಪ್ರೌಢಾ ನವೋಢಾ ಪ್ರೌಢರೂಪಿರ್ಣಾ ॥ 91 ॥

ರಮ್ಯಾ ರಜೋವತೀ ರಜ್ಜು ರಜೋಲೀ ರಾಜಸೀ ಘಟೀ ।
ಕೈವರ್ತೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ರಾತ್ರೀ ರಾತ್ರಿಂಚರಕ್ಷಯಂಕರೀ ॥ 92 ॥

ಮಹೋಗ್ರಾ ಮುದಿತಾ ಭಿಲ್ಲೀ ಭಲ್ಲಹಸ್ತಾ ಭಯಂಕರೀ ।
ತಿಲಾಭಾ ದಾರಿಕಾ ದ್ವಾಃಸ್ಥಾ ದ್ವಾರಿಕಾ ಮಧ್ಯದೇಶಗಾ ॥ 93 ॥

ಚಿತ್ರಲೇಖಾ ವಸುಮತೀ ಸುನ್ದರಾಂಗೀ ವಸುನ್ಧರಾ ।
ದೇವತಾ ಪರ್ವತಸ್ಥಾ ಚ ಪರಭೂಃ ಪರಮಾಕೃತಿಃ ॥ 94 ॥

ಪರಮೂತಿರ್ಮುಂಡಮಾಲಾ ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೀ ।
ಶ್ಮಶಾನಕಾಲಿಕಾ ಶ್ಮಶ್ರುಃ ಪ್ರಲಯಾತ್ಮಾ ಪ್ರಲೋಪಿನೀ ॥ 95 ॥

ಪ್ರಸ್ಥಸ್ಥಾ ಪ್ರಸ್ಥಿನೀ ಪ್ರಸ್ಥಾ ಧೂಮ್ರಾರ್ಚಿರ್ಧೂಮ್ರರೂಪಿಣೀ ।
ಧೂಮ್ರಾಂಗೀ ಧೂಮ್ರಕೇಶಾ ಚ ಕಪಿಲಾ ಕಾಲನಾಶಿನೀ ॥ 96 ॥

ಕಂಕಾಲೀ ಕಾಲರೂಪಾ ಚ ಕಾಲಮಾತಾ ಮಲಿಮ್ಲುಚೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ರುದ್ರಪತ್ನೀ ಚ ರೌದ್ರೀ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 97 ॥

ಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಕುಲಜಾ ಸತ್ಯಲೋಕೇಶಾ ಸತ್ಯವಾಕ್ ಸತ್ಯವಾದಿನೀ ॥ 38 ॥

ಸತ್ಯಸ್ವರಾ ಸತ್ಯಮಯೀ ಹರಿದ್ವಾರಾ ಹರಿನ್ಮಯೀ ।
ಹರಿದ್ರತನ್ಮಯೀ ರಾಶಿ (900) ರ್ಗ್ರಹತಾರಾತಿಥಿತನುಃ ॥ 99 ॥

ತುಮ್ಬುರುಸ್ತ್ರುಟಿಕಾ ತ್ರೋಟೀ ಭುವನೇಶೀ ಭಯಾಪಹಾ ।
ರಾಜ್ಞೀ ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 100 ॥

ತುರೀ ತಾರಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಭೀಡಾ ಭಾರ್ಗೀ ಭಯಾನಕಾ ।
ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶಿವಾಲಯಾ ॥ 101 ॥

ಶಿವಾಸಂಗಾ ಶಿವಸ್ಥಾ ಚ ಸಮಾಧಿರಗ್ನಿವಾಹನಾ ।
ಅಗ್ನೀಶ್ವರೀ ಮಹಾವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಬಲಾಕಾ ಬಾಲರೂಪಿಣೀ ॥ 102 ॥ var ಮಹೀವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಬಟುಕೇಶೀ ವಿಲಾಸಾ ಚ ಸದಸತ್ಪುರಭೈರವೀ ।
ವಿಘ್ನಹಾ ಖಲಹಾ ಗಾಥಾ ಕಥಾ ಕನ್ಥಾ ಶುಭಾಮ್ಬರಾ ॥ 103 ॥

ಕ್ರತುಹಾ ೠತುಜಾ ಕ್ರಾನ್ತಾ ಮಾಧವೀ ಚಾಮರಾವತೀ ।
ಅರುಣಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 104 ॥

ಸುಮಾತಾ ಸ್ಕನ್ದಮಾತಾ ಚ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಭರಣೀ ಬಲಿಃ ।
ಜಿನೇಶ್ವರೀ ಸುಕುಶಲಾ ಗೋಪೀ ಗೋಪತಿಪೂಜಿತಾ ॥ 105 ॥

ಗುಪ್ತಾ ಗೋಪ್ಯತರಾ ಖ್ಯಾತಾ ಪ್ರಕಟಾ ಗೋಪಿತಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಕುಲಾಮ್ನಾಯವತೀ ಕೀಲಾ ಪೂರ್ಣಾ ಸ್ವರ್ಣಾಂಗದೋತ್ಸುಕಾ ॥ 106 ॥

ಉತ್ಕಂಠಾ ಕಲಕಂಠೀ ಚ ರಕ್ತಪಾ ಪಾನಪಾಽಮಲಾ ।
ಸಮ್ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರವದನಾ ಯಶೋದಾ ಚ ಯಶಸ್ವಿನೀ ॥ 107 ॥

ಆನನ್ದಾ ಸುನ್ದರೀ ಸರ್ವಾನನ್ದಾ ನನ್ದಾತ್ಮಜಾ ಲಯಾ ।
ವಿದ್ಯುತ್ ಖದ್ಯೋತರೂಪಾ ಚ ಸಾದರಾ ಜವಿಕಾ ಜವಿಃ ॥ 108 ॥ var ಜೀವಕಾ
ಜನನೀ ಜನಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಖರ್ಪರಾ ಖಂಜನೇಕ್ಷಣಾ ।
ಜೀರ್ಣಾ ಜೀಮೂತಲಕ್ಷ್ಯಾ ಚ ಜಟಿನೀ ಜಯವರ್ಧಿನೀ ॥ 109 ॥

ಜಲಸ್ಥಾ ಚ ಜಯನ್ತೀ ಚ ಜಮ್ಭಾರಿವರದಾ ತಥಾ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ದೇವೀ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಸ್ಮೃತಾ (1000) ॥ 110 ॥

ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಾಃ ಶಿವೋದಿತಮ್ ।
ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದಂ ನಿತ್ಯಂ ಬೀಜತ್ರಯಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ 111 ॥

ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುಮತುಲಂ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸ್ತುತ್ಯಂ ಚ ಸಾಧನೀಯಂ ಚ ಸರ್ವಸ್ವಂ ಸಾರಮುತ್ತಮಮ್ ॥ 112 ॥

ಮಹಾಮನ್ತ್ರಮಯಂ ವಿದ್ಯಾಮಯಂ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ಪರಮ್ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಚ ಸಾಕ್ಷಾದಮೃತರೂಪಣಮ್ ॥ 113 ॥

ಅದ್ವೈತರೂಪಣಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಭೈರವೋದಿತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಶ‍ೃಣೋತಿ ಶ್ರಾವಯೇದಪಿ ॥ 114 ॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯುತೋ ಮಹಾದೇವಿ ಸ ಭವೇದ್ಭೈರವೋಪಮಃ ।
ಶಿವರಾತ್ರ್ಯಾಂ ಚ ಸಂಕ್ರಾನ್ತೌ ಗ್ರಹಣೇ ಜನ್ಮವಾಸರೇ ॥ 115 ॥

ಭೈರವಸ್ಯ ಬಲಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣ ಮಾನ್ತ್ರಿಕಃ ।
ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಚ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಾಃ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ॥ 116 ॥

ಅನನ್ತಫಲದಂ ಗೋಪ್ಯಂ ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿವಿಭೂತೀನಾಮೀಯರೋ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಭವೇತ್ ॥ 117 ॥

ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಸಮುತ್ಥಾಯ ಶೂನ್ಯಗೇಹೇ ಪಠೇದಿದಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಕಂ ದಿವ್ಯಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮಃ ॥ 118 ॥

ಕರ್ಮಣಾ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖ್ಯಾಃ ಸುತೋ ಭವೇತ್ ।
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಗತ್ವಾ ಪ್ರೇತಭೂಮಿ ವಿಧಾನವಿತ್ ॥ 119 ॥

ನರಮಾಂಸವಲಿಂ ದತ್ತ್ವಾ ಪಠೇತ್ ಸಹಸ್ರನಾಮಕಮ್ ।
ದಿವ್ಯದೇಹಧರೋ ಭೂತ್ವಾ ವಿಚರೇದ್ಭುವನತ್ರಯಮ್ ॥ 120 ॥

ಶನಿವಾರೇ ಕುಜೇಽಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ದತ್ತ್ವಾ ಕ್ಷೀರಬಲಿಂ ತಸ್ಯೈ ಕರಸ್ಥಾಃ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 121 ॥

ವಿನಾ ನೈವೇದ್ಯಮಾತ್ರೇಣ ನ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಸಾಧಕೋತ್ತಮೈಃ ।
ಕುಜವಾರೇ ಸದಾ ದೇವಿ ದತ್ತ್ವಾಽಽಸವಬಲಿಂ ನರಃ ॥ 122 ॥ var ದತ್ತ್ವಾಸವಬಲಿಂ
ಪಠೇತ್ ಸಾಧಕ ಏವಾಶು ಲಭೇದ್ ದರ್ಶನಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಶನಿವಾರೇ ಸದಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ದತ್ತ್ವಾ ಬಲಿಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 123 ॥

ಕಪೋತಸ್ಯ ಮಹೇಶಾನಿ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ತದ್ಗೃಹೇ ವರ್ಧತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಗೋಕರ್ಣಮಿವ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ 124 ॥

ಶತಾವರ್ತಂ ಚರೇದ್ರಾತ್ರೌ ಸಾಧಕೋ ದರ್ಶನಂ ಲಭೇತ್ ।
ವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕಾಕವನ್ಧ್ಯಾ ವಾ ಕುಂಕುಮೇನ ಲಿಖೇದಿದಮ್ ॥ 125 ॥

ಸ್ವಸ್ತನ್ಯೇನ ಚ ಶುಕ್ರೇಣ ಭೂರ್ಜೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಗಲೇ ವಾ ವಾಮಬಾಹೌ ವಾ ಧಾರಯೇತ್ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 126 ॥

ವನ್ಧ್ಯಾಽಪಿ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಾತ್ರ್ಶೂರಾನ್ ವಿದ್ಯಾಧರೋಪಮಾನ್ । var ವನ್ಧ್ಯಾಪಿ
ಇದಂ ಧೃತ್ವಾ ಸವ್ಯಬಾಹೌ ಗತ್ವಾ ರಣಧರಾಂ ಪ್ರತಿ ॥ 127 ॥

ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಶತ್ರುಸಂಘಾತಾನ್ ಸುಖೀ ಯಾತಿ ಸ್ವಕಂ ಗೃಹಮ್ ।
ವಾರತ್ರಯಂ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶತ್ರುನಾಶಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 128 ॥

ಬಾರದ್ವಯಂ ಪಠೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ಮುಕ್ತ್ಯೈ ತು ಶತಧಾ ಪಠೇತ್ ।
ವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ದಶಧಾ ನಿತ್ಯಂ ಮಾರಣಾರ್ಥೇ ಚ ವಿಂಶತಿಮ್ ॥ 129 ॥

ಸ್ತಮ್ಭನಾರ್ಥೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸಪ್ತಧಾ ಮಾನ್ತ್ರಿಕೋತ್ತಮಃ ।
ಭೂಮ್ಯರ್ಥೇ ತ್ರಿಂಶತಿಂ ದೇವಿ ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 130 ॥

ಪ್ರತ್ಯಹಮೇಕವಾರಂ ತು ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮದಾತವ್ಯಮವಕ್ತವ್ಯಮಭಕ್ತಿಷು ॥ 131 ॥

ಅಶಾಕ್ತಾಯಾಕುಲೀನಾಯ ಕುಪುತ್ರಾಯ ದುರಾತ್ಮನೇ ।
ಗುರುಭಕ್ತಿವಿಹೀನಾಯ ದೀಕ್ಷಾಹೀನಾಯ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 132 ॥

ದತ್ತ್ವಾ ಕುಷ್ಠೀ ಭವೇಲ್ಲೋಕೇ ಪರತ್ರ ನರಕಂ ವ್ರಜೇತ್ ।
ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಸಾಧಕಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ।
ಸಾಚಾರಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ದತ್ತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 133 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ತನ್ತ್ರೇ ದಶವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯೇ
ಶ್ರೀಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top