Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਭਗਵਨ੍ ਸਰ੍ਵਧਰ੍ਮਜ੍ਞ ਦੇਵਾਨਾਮਭਯਙ੍ਕਰ ।
ਪੁਰਾ ਮੇ ਯਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਵਰਂ ਕੈਲਾਸਸਾਨੁਤਃ ॥ ੧ ॥

ਕਪਯਾ ਪਰਯਾ ਨਾਥ ਤਂ ਮੇ ਦਾਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮੋ ਭਵ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਸਤ੍ਯਮੇਤਤ੍ ਤ੍ਵਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਵਰਂ ਵਰਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੨ ॥

ਤਂ ਪ੍ਰਯਚ੍ਛਾਮਿ ਸਂਸਿਦ੍ਧ੍ਯੈ ਮਨਸਾ ਯਦਭੀਪ੍ਸਿਤਮ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖ੍ਯਾਸ੍ਤ੍ਵਯਾ ਦੇਵ ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਚ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ॥ ੩ ॥

ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਾਨਿ ਬ੍ਰੂਹਿ ਮੇ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯਦਿ ਮੇ ਤ੍ਵਤ੍ਕਪਾ ਭਵੇਤ੍ ।

ਸ਼੍ਰੀਭੈਰਵ ਉਵਾਚ ।
ਪ੍ਰਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਮਹਾਦੇਵਿ ਜ੍ਵਾਲਾਨਾਮਾਨਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਤਃ ॥ ੪ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਣਿ ਕਲੌ ਨਣਾਂ ਵਰਦਾਨਿ ਯਥੇਪ੍ਸਿਤਮ੍ ।
ਅਭਕ੍ਤਾਯ ਨ ਦਾਤਵ੍ਯਂ ਦੁਸ਼੍ਟਾਯਾਸਾਧਕਾਯ ਚ । ੫ ॥

ਯਾ ਸਾ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਜਨਨੀ ਸ੍ਮਤਾ ।
ਤਸ੍ਯਾ ਨਾਮਾਨਿ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਦੁਰ੍ਲਭਾਨਿ ਜਗਤ੍ਤ੍ਰਯੇ ॥ ੬ ॥

ਵਿਨਾ ਨਿਤ੍ਯਬਲਿਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮੈਃ ।
ਦੁਰ੍ਭਿਕ੍ਸ਼ੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਭੀਤੌ ਚ ਮਾਰਣੇ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨੇ ਪਠੇਤ੍ ॥ ੭ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਖ੍ਯਂ ਸ੍ਤਵਂ ਦੇਵ੍ਯਾਃ ਸਦ੍ਯਃ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵਿਸ਼੍ਯਤਿ ।
ਵਿਨਾ ਗਨ੍ਧਾਕ੍ਸ਼ਤੈਃ ਪੁਸ਼੍ਪੈਰ੍ਧੂਪੈਰ੍ਦੀਪੈਰ੍ਵਿਨਾ ਬਲਿਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਸਾਧਕੇਨੈਵ ਦੇਵੀਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਬਲਿਂ ਪਠੇਦ੍ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਦੇਵਿ ਸਤ੍ਯਂ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਸਿਦ੍ਧਿਹਾਨਿਸ੍ਤਤੋऽਨ੍ਯਥਾ ॥ ੯ ॥

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤਵਸ੍ਯ ਭੈਰਵ ऋਸ਼ਿਃ,
ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ ਛਨ੍ਦਃ, ਸ਼੍ਰੀਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ, ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਂ, ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ,
ॐ ਕੀਲਕਂ ਪਾਠੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।

॥ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਃ ॥

ਭੈਰਵऋਸ਼ਯੇ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸਿ । ਅਨੁਸ਼੍ਟੁਪ੍ਛਨ੍ਦਸੇ ਨਮੋ ਮੁਖੇ ।
ਸ਼੍ਰੀਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਦੇਵਤਾਯੈ ਨਮੋ ਹਦਿ ।
ਹ੍ਰੀਂ ਬੀਜਾਯ ਨਮੋ ਨਾਭੌ । ਸ਼੍ਰੀਂ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮੋ ਗੁਹ੍ਯੇ ।
ॐ ਕੀਲਕਾਯ ਨਮਃ ਪਾਦਯੋਃ । ਵਿਨਿਯੋਗਾਯ ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗੇਸ਼ੁ ।
ॐ ਹ੍ਯਾਮਿਤਿ ਸ਼ਡ੍ ਦੀਰ੍ਘਯੁਕ੍ਤਮਾਯਯਾ ਕਰਸ਼ਡਙ੍ਗਾਨਿ ਵਿਧਾਯ ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ ॥

॥ ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ॥

ਉਦ੍ਯਚ੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਰੀਚਿਸਨ੍ਨਿਭਮੁਖੀਮੇਕਾਦਸ਼ਾਰਾਬ੍ਜਗਾਂ
ਪਾਸ਼ਾਮ੍ਭੋਜਵਰਾਭਯਾਨ੍ ਕਰਤਲੈਃ ਸਮ੍ਬਿਭ੍ਰਤੀਂ ਸਾਦਰਾਤ੍ ।
ਅਗ੍ਨੀਨ੍ਦ੍ਵਰ੍ਕਵਿਲੋਚਨਾਂ ਸ਼ਸ਼ਿਕਲਾਚੂਡਾਂ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਂ
ਪ੍ਰੇਤਸ੍ਥਾਂ ਜ੍ਵਲਦਗ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਸ਼ਿਖਾਂ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਂ ਨੌਮ੍ਯਹਮ੍ ॥

ॐ ਹ੍ਰੀਂ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਜੈਤ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀਞ੍ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਜਯਦਾ ਜਯਾ ।
ਔਦੁਮ੍ਬਰਾ ਮਹਾਨੀਲਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਲੁਪ੍ਤਾ ਸ਼ਚੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੧ ॥

ਸ੍ਮਯਦਾ ਸ੍ਮਯਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸ੍ਮਰਸ਼ਤ੍ਰੁਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਮਾਨਦਾ ਮੋਹਿਨੀ ਮਤ੍ਤਾ ਮਾਯਾ ਬਾਲਾ ਬਲਨ੍ਧਰਾ ॥ ੨ ॥

ਭਗਰੂਪਾ ਭਗਾਵਾਸਾ ਭੀਰੁਣ੍ਡਾ ਭਯਘਾਤਿਨੀ ।
ਭੀਤਿਰ੍ਭਯਾਨਕਾਸ੍ਯਾ ਚ ਭ੍ਰੂਃ ਸੁਭ੍ਰੂਃ ਸੁਖਿਨੀ ਸਤੀ ॥ ੩ ॥

ਸ਼ੂਲਿਨੀ ਸ਼ੂਲਹਸ੍ਤਾ ਚ ਸ਼ੂਲਿਵਾਮਾਙ੍ਗਵਾਸਿਨੀ ।
ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਜਨਨੀ ਸ਼ੀਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਸ਼ਾਰਿਕਾ ਸ਼ਿਵਾ ॥ ੪ ॥

ਸ੍ਰੁਚਿਕਾ ਮਧੁਮਨ੍ਮਾਨ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਗਫਲਦਾਯਿਨੀ ।
ਤ੍ਰੇਤਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ਦੁਰ੍ਗਾ ਦੁਰ੍ਗਮਾ ਦੁਰ੍ਗਤਿਰ੍ਗਤਿਃ ॥ ੫ ॥

ਪੂਤਾ ਪ੍ਲੁਤਿਰ੍ਵਿਮਰ੍ਸ਼ਾ ਚ ਸਸ਼੍ਟਿਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਸੁਖਾਵਹਾ ।
ਸੁਖਦਾ ਸਰ੍ਵਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਲੋਕਮਾਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੬ ॥

ਲੋਕੇਸ਼੍ਟਾ ਵਰਦਾ ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਸ੍ਤੁਤਿਰ੍ਦ੍ਰੁਤਗਤਿਰ੍ਨੁਤਿਃ ।
ਨਯਦਾ ਨਯਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਨਵਗ੍ਰਹਨਿਸ਼ੇਵਿਤਾ ॥ ੭ ॥

ਅਮ੍ਬਾ ਵਰੂਥਿਨੀ ਵੀਰਜਨਨੀ ਵੀਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ।
ਵੀਰਸੂਰ੍ਵਾਰੁਣੀ ਵਾਰ੍ਤਾ ਵਰਾऽਭਯਕਰਾ ਵਧੂਃ ॥ ੮ ॥

ਵਾਨੀਰਤਲਗਾ ਵਾਮ੍ਯਾ ਵਾਮਾਚਾਰਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਵੀਰਾ ਸ਼ੌਰ੍ਯਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਤ੍ਵਕ੍ ਚ ਸ਼ਰ੍ਵਰੀ ॥ ੯ ॥

ਸ਼ਲਭੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਮਰ੍ਯਾਦਾ ਸ਼ਿਵਦਾ ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਨ੍ਤਕਾ ।
ਸ਼ਮ੍ਬਰਾਰਿਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਕਾਨ੍ਤਾ ਸ਼ਸ਼ਿਨਿਭਾਨਨਾ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰਾਯੁਧਧਰਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਦੀਪ੍ਤਿਰ੍ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਜਗਤੀ ਜਿਤ੍ਵਰਾ ਜਾਰੀ ਮਾਰ੍ਜਾਰੀ ਪਸ਼ੁਪਾਲਿਨੀ (੧੦੦) ॥ ੧੧ ॥

ਮੇਰੁਮਧ੍ਯਗਤਾ ਮੈਤ੍ਰੀ ਮੁਸਲਾਯੁਧਧਾਰਿਣੀ ।
ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਸ਼੍ਟਦਾ ਮਾਧ੍ਵੀ ਮਾਧ੍ਵੀਰਸਵਿਘੂਰ੍ਣਿਤਾ ॥ ੧੨ ॥

ਮੋਦਕਾਹਾਰਮਤ੍ਤਾ ਚ ਮਤ੍ਤਮਾਤਙ੍ਗਗਾਮਿਨੀ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯੋਨ੍ਮਤ੍ਤਾ ਦਾਰ੍ਵੀ ਦੈਤ੍ਯਵਿਮਰ੍ਦਿਨੀ ॥ ੧੩ ॥ var ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯੋਨ੍ਨਤ੍ਤਾ
ਦੇਵੇਸ਼੍ਟਾ ਸਾਧਕੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸਾਧ੍ਵੀ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰਗਾऽਸਮਾ ।
ਸਨ੍ਤਾਨਕਤਰੁਸ਼੍ਛਾਯਾਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾऽਧ੍ਵਸ਼੍ਰਮਾਪਹਾ ॥ ੧੪ ॥

ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ਼ਰਦਬ੍ਜਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਰਦਾਬ੍ਜਨਿਭਾਨਨਾ । var ਵਰਦਾऽਬ੍ਜਨਿਭਾਨਨਾ
ਨਮ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਕਰ੍ਕਸ਼ਾਙ੍ਗੀ ਚ ਵਜ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਵਜ੍ਰਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੫ ॥

ਵਜ੍ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਵਜ੍ਰਕਙ੍ਕਾਲਾ ਵਾਨਰੀਂ ਵਾਯੁਵੇਗਿਨੀ ।
ਵਰਾਕੀ ਕੁਲਕਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕੁਲੇਸ਼੍ਟਾ ਕੁਲਕਾਮਿਨੀ ॥ ੧੬ ॥

ਕੁਨ੍ਤਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕ੍ਰੂਰਾ ਕੁਲ੍ਯਾ ਕਾਮਾਨ੍ਤਕਾਰਿਣੀ ।
ਕੁਨ੍ਤੀ ਕੁਨ੍ਤਧਰਾ ਕੁਬ੍ਜਾ ਕਸ਼੍ਟਹਾ ਵਗਲਾਮੁਖੀ ॥ ੧੭ ॥

ਮਡਾਨੀ ਮਧੁਰਾ ਮੂਕਾ ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਾ ਬੈਨ੍ਦਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕੁਮਾਰੀ ਕੁਲਜਾऽਕਾਮਾ ਕੂਵਰੀ ਨਡਕੂਬਰੀ ॥ ੧੮ ॥ var ਕੂਬਰੀ
ਨਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਗਾਵਾਸਾ ਨਗਪੁਤ੍ਰੀ ਨਗਾਰਿਹਾ ।
ਨਾਗਕਨ੍ਯਾ ਕੁਹੂਃ ਕੁਣ੍ਠੀ ਕਰੁਣਾ ਕਪਯਾਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੯ ॥

ਕਕਾਰਵਰ੍ਣਰੂਪਾਢ੍ਯਾ ਹ੍ਰੀਰ੍ਲਞ੍ਜਾ ਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼ੁਭਾਸ਼ੁਭਾ ।
ਖੇਚਰੀ ਖਗਪਤ੍ਰੀ ਚ ਖਗਨੇਤ੍ਰਾ ਖਗੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੨੦ ॥

ਖਾਤਾ ਖਨਿਤ੍ਰੀ ਖਸ੍ਥਾ ਚ ਜਪ੍ਯਾ ਜਾਪ੍ਯਾऽਜਰਾ ਧੁਤਿਃ ।
ਜਗਤੀ ਜਨ੍ਮਦਾ ਜਮ੍ਭੀ ਜਮ੍ਬੁਵਕ੍ਸ਼ਤਲਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੨੧ ॥

ਜਾਮ੍ਬੂਨਦਪ੍ਰਿਯਾ ਸਤ੍ਯਾ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕੀ ਸਤ੍ਤ੍ਵਵਰ੍ਜਿਤਾਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਾਤਾ ਸਮਾਲੋਕਾ ਲੋਕਾਖ੍ਯਾਤਿਰ੍ਲਯਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੨੨ ॥ var ਲੋਕਾ ਖ੍ਯਾਤਿਰ੍ਲਯਾਤ੍ਮਿਕਾ
ਲੂਤਾ ਲਤਾ ਰਤਿਰ੍ਲਜ੍ਜਾ ਵਾਜਿਗਾ (੨੦੦) ਵਾਰੁਣੀ ਵਸ਼ਾ । var ਲਤਾਰਤਿਰ੍ਲਜ੍ਜਾ
ਕੁਟਿਲਾ ਕੁਤ੍ਸਿਤਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣਿ । ਬ੍ਰਹ੍ਮਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੩ ॥

ਵ੍ਰਤੇਸ਼੍ਟਾ ਵਾਜਿਨੀ ਵਸ੍ਤਿਰ੍ਵਾਮਨੇਤ੍ਰਾ ਵਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰੀ ਸ਼ਙ੍ਕਰੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਕਤਸ਼ੇਖਰਾ ॥ ੨੪ ॥

ਕੁਮ੍ਭੇਸ਼੍ਵਰੀ ਕੁਰੁਘ੍ਨੀ ਚ ਪਾਣ੍ਡਵੇਸ਼੍ਟਾ ਪਰਾਤ੍ਪਰਾ ।
ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰਸਂਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਮਾਨਨੀਯਾ ਮਨੁਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੨੫ ॥

ਦਸ਼ਿਣਾ ਦਕ੍ਸ਼ਜਾ ਦਕ੍ਸ਼ਾ ਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾ ਦੂਤੀ ਦ੍ਯੁਤਿਰ੍ਧਰਾ ।
ਧਰ੍ਮਦਾ ਧਰ੍ਮਰਾਜੇਸ਼੍ਟਾ ਧਰ੍ਮਸ੍ਥਾ ਧਰ੍ਮਪਾਲਿਨੀ ॥ ੨੬ ॥

ਧਨਦਾ ਧਨਿਕਾ ਧਰ੍ਮ੍ਯਾ ਪਤਾਕਾ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਪ੍ਰਜਾ ।
ਪ੍ਰਜਾਵਤੀ ਪੁਰੀ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਪੂਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਪਤ੍ਰਿਵਾਹਿਨੀ ॥ ੨੭ ॥

ਪਤ੍ਰਿਹਸ੍ਤਾ ਚ ਮਾਤਙ੍ਗੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਚ ਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ।
ਪੁਸ਼੍ਟਿਃ ਪ੍ਲਕ੍ਸ਼ਾ ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਸ੍ਥਾ ਦੇਵੀ ਧਨਦਸੇਵਿਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਦਯਾਵਤੀ ਦਯਾ ਦੂਰਾ ਦੂਤਾ ਨਿਕਟਵਾਸਿਨੀ ।
ਨਰ੍ਮਦਾऽਨਰ੍ਮਦਾ ਨਨ੍ਦਾ ਨਾਕਿਨੀ ਨਾਕਸੇਵਿਤਾ ॥ ੨੯ ॥

ਨਾਸਾ ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰੀਡ੍ਯਾ ਚ ਭੈਰਵੀ ਚ੍ਛਿਨ੍ਨਮਸ੍ਤਕਾ ।
ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਸ਼੍ਯਾਮਾਮ੍ਬਰਾ ਪੀਤਾ ਪੀਤਵਸ੍ਤ੍ਰਾ ਕਲਾਵਤੀ ॥ ੩੦ ॥

ਕੌਤੁਕੀ ਕੌਤੁਕਾਚਾਰਾ ਕੁਲਧਰ੍ਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਸ਼ਾਮ੍ਭਵੀ ਗਾਰੁਡੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਗਰੁਡਾਸਨਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੧ ॥ var ਗਾਰੁਡੀਵਿਦ੍ਯਾ
ਵਿਨਤਾ ਵੈਨਤੇਯੇਸ਼੍ਟਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਪੂਜਿਤਾ ।
ਵਾਰ੍ਤਾਦਾ ਵਾਲੁਕਾ ਵੇਤ੍ਰੀ ਵੇਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਵਰਾਙ੍ਗਨਾ ॥ ੩੨ ॥

ਵਿਵੇਕਲੋਚਨਾ ਵਿਜ੍ਞਾ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਵਿਮਲਾ ਹ੍ਯਜਾ ।
ਵਿਵੇਕਾ ਪ੍ਰਚੁਰਾ ਲੁਪ੍ਤਾ ਨੌਰ੍ਨਾਰਾਯਣਪੂਜਿਤਾ ॥ ੩੩ ॥

ਨਾਰਾਯਣੀ (੩੦੦) ਚ ਸੁਮੁਖੀ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਦੁਃਖਹਾਰਿਣੀ ।
ਦੌਰ੍ਭਾਗ੍ਯਹਾ ਦੁਰਾਚਾਰਾ ਦੁਸ਼੍ਟਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਦ੍ਵੇਸ਼ਿਣੀ ॥ ੩੪ ॥

ਵਾਙ੍ਮਯੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀ ਲੇਖਕਪੂਜਿਤਾ ।
ਲੇਖਪਤ੍ਰੀ ਚ ਲੋਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲਾਸ੍ਯਾ ਹਾਸ੍ਯਾ ਪ੍ਰਿਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੩੫ ॥

ਪ੍ਰੇਮਦਾ ਪ੍ਰਣਯਜ੍ਞਾ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਙ੍ਕਿਤਾ ।
ਵਾਰਾਹੀ ਕੁਬ੍ਜਿਕਾ ਕਾਰਾ ਕਾਰਾਬਨ੍ਧਨਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੩੬ ॥

ਉਗ੍ਰਾ ਚੋਗ੍ਰਤਰੋਗ੍ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਨਮਾਨ੍ਯਾ ਨਰਸਿਂਹਿਕਾ ।
ਨਰਨਾਰਾਯਣਸ੍ਤੁਤ੍ਯਾ ਨਰਵਾਹਨਪੂਜਿਤਾ ॥ ੩੭ ॥

ਨਮੁਣ੍ਡਾ ਨੂਪੁਰਾਢ੍ਯਾ ਚ ਨਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਦਿਵ੍ਯਾਯੁਧੋਗ੍ਰਤਾਰਾ ਚ ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਕੋਟਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਸ਼ਟ੍ਚਕ੍ਰਸ੍ਥਾ ਕ੍ਰੀਮੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਕ੍ਰਿਮਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮਿਯੋਨਿਸ਼੍ਚ ਕਲਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕਲਾ ਚਮੂਃ ॥ ੩੯ ॥

ਚਮਾਮ੍ਬਗ ਚ ਚਾਰ੍ਵਙ੍ਗੀ ਚਞ੍ਚਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਚ ਭਦ੍ਰਦਾ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਚ ਭਦ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਪ੍ਰੇਤਵਾਹਿਨੀ ॥ ੪੦ ॥

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸ੍ਤ੍ਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਾਮਿਨੀ ਕੁਟਿਲਾਲਕਾ ।
ਕੁਸ਼ਬ੍ਦਾ ਕੁਗਤਿਰ੍ਮੇਧਾ ਮਧ੍ਯਮਾਙ੍ਕਾ ਚ ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ॥ ੪੧ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਕਾਲਿਕਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲਭੈਰਵਪੂਜਿਤਾ ।
ਕ੍ਲੀਙ੍ਕਾਰੀ ਕੁਮਤਿਰ੍ਵਾਣੀ ਬਾਣਾਸੁਰਨਿਸੂਦਿਨੀ ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਰ੍ਮਮਾ ਨਿਰ੍ਮਮੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਨਿਰਯੋਨਿਰ੍ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ । var ਨਿਰਰ੍ਯੋਨਿਰ੍ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ
ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ਨਿਰੀਹਾ ਚ ਨਿਲਯਾ ਨਪਪੁਤ੍ਰਿਣੀ ॥ ੪੩ ॥

ਨਪਸੇਵ੍ਯਾ ਵਿਰਿਞ੍ਚੀਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼੍ਵਮਾਤਕਾ ।
ਮਾਤਕਾऽਰ੍ਣਵਿਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗੀ ਮਧੁਸ੍ਤ੍ਰਾਤਾ ਮਧੁਦ੍ਰਵਾ ॥ ੪੪ ॥

ਸ਼ੁਕ੍ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ੁਕ੍ਰਸ੍ਨਾਤਾ ਕਸ਼ੋਦਰੀ ।
ਵਸ਼ਾ ਵਸ਼੍ਟਿਰਨਾਵਸ਼੍ਟਿਰ੍ਲਭ੍ਯਾ ਲੋਭਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੪੫ ॥

ਅਬ੍ਧਿਸ਼੍ਚ (੪੦੦) ਲਲਨਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਰਾਮਾ ਰਮਾ ਰਤਿਃ ।
ਰੇਵਾ ਰਮ੍ਭੋਰ੍ਵਸ਼ੀ ਵਸ਼੍ਯਾ ਵਾਸੁਕਿਪ੍ਰਿਯਕਾਰਿਣੀ ॥ ੪੬ ॥

ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਸ਼ੇਸ਼ਰਤਾ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਾਯਿਨਮਸ੍ਕਤਾ ।
ਸ਼ਯ੍ਯਾ ਸ਼ਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਸ੍ਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਾ ਸ਼ਮ੍ਭੁਸੇਵਿਤਾ ॥ ੪੭ ॥

ਆਸ਼ੁਸ਼ੁਕ੍ਸ਼ਣਿਨੇਤ੍ਰਾ ਚ ਕ੍ਸ਼ਣਦਾ ਕ੍ਸ਼ਣਸੇਵਿਤਾ ।
ਕ੍ਸ਼ੁਰਿਕਾ ਕਰ੍ਣਿਕਾ ਸਤ੍ਯਾ ਸਚਰਾਚਰਰੂਪਿਣੀ ॥ ੪੮ ॥

ਚਰਿਤ੍ਰੀ ਚ ਧਰਿਤ੍ਰੀ ਚ ਦਿਤਿਰ੍ਦੈਤ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ।
ਗੁਣਿਨੀ ਗੁਣਰੂਪਾ ਚ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾ ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਘਣਾ ॥ ੪੯ ॥

ਘੋਸ਼ਾ ਗਜਾਨਨੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਗਜਾਕਾਰਾ ਗੁਣਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਗੀਤਾ ਗੀਤਪ੍ਰਿਯਾ ਤਥ੍ਯਾ ਪਥ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰਸੁਨ੍ਦਰੀ ॥ ੫੦ ॥

ਪੀਨਸ੍ਤਨੀ ਚ ਰਮਣੀ ਰਮਣੀਸ਼੍ਟਾ ਚ ਮੈਥੁਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾ ਪਦ੍ਮਧਰਾ ਵਤ੍ਸਾ ਧੇਨੁਰ੍ਮੇਰੁਧਰਾ ਮਘਾ ॥ ੫੧ ॥

ਮਾਲਤੀ ਮਧੁਰਾਲਾਪਾ ਮਾਤਜਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤਥਾ ।
ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੈਦ੍ਯਾ ਚਿਕਿਤ੍ਸਾ ਵੈਦ੍ਯਪੂਜਿਤਾ ॥ ੫੨ ॥

ਵੇਦਿਕਾ ਵਾਰਪੁਤ੍ਰੀ ਚ ਵਯਸ੍ਯਾ ਵਾਗ੍ਭਵੀ ਪ੍ਰਸੂਃ ।
ਕ੍ਰੀਤਾ ਪਦ੍ਮਾਸਨਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਸਿਦ੍ਧਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ॥ ੫੩ ॥

ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਂਸ੍ਥਾ ਸਾਮਾਨ੍ਯਾ ਸਾਮਵਾਯਿਕਾ ।
ਸਾਧਕੇਸ਼੍ਟਾ ਚ ਸਤ੍ਪਤ੍ਨੀ ਸਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀ ਸਤ੍ਕੁਲਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੫੪ ॥

ਸਮਦਾ ਪ੍ਰਮਦਾ ਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਪਰਲੋਕਗਤਿਃ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਘੋਰਰੂਪਾ ਘੋਰਰਾਵਾ ਮੁਕ੍ਤਕੇਸ਼ੀ ਚ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾ ॥ ੫੫ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ਬਲਦਾ ਪੁਸ਼੍ਟਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਰ੍ਬਲਿਪ੍ਰਿਯਾऽਭਯਾ ।
ਤਿਲਪ੍ਰਸੂਨਨਾਸਾ ਚ ਪ੍ਰਸੂਨਾ ਕੁਲਸ਼ੀਰ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੫੬ ॥

ਪਰਦ੍ਰੋਹਕਰੀ (੫੦੦) ਪਾਨ੍ਥਾ ਪਾਰਾਵਾਰਸੁਤਾ ਭਗਾ ।
ਭਰ੍ਗਪ੍ਰਿਯਾ ਭਰ੍ਗਸ਼ਿਖਾ ਹੇਲਾ ਹੈਮਵਤੀਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੫੭ ॥

ਹੇਰੁਕੇਸ਼੍ਟਾ ਵਟੁਸ੍ਥਾ ਚ ਵਟੁਮਾਤਾ ਵਟੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਨਟਿਨੀ ਤ੍ਰੋਟਿਨੀ ਤ੍ਰਾਤਾ ਸ੍ਵਸਾ ਸਾਰਵਤੀ ਸਭਾ ॥ ੫੮ ॥

ਸੌਭਾਗ੍ਯਾ ਭਾਗ੍ਯਦਾ ਭਾਗ੍ਯਾ ਭੋਗਦਾ ਭੂਃ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਿਕਾ ਕਾਲਹਤ੍ਰੀਂ ਚ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨੋਲ੍ਕਾऽਸ਼ਨਿਰਾਹ੍ਨਿਕਾ ॥ ੫੯ ॥

ਐਹਿਕੀ ਚੌਸ਼੍ਮਿਕੀ ਚੋਸ਼੍ਮਾ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਾਂਸ਼ੁਦ੍ਯੁਤਿਰੂਪਿਣੀ ।
ਗ੍ਰੀਵਾ ਗ੍ਰੀਸ਼੍ਮਾਨਨਾ ਗਵ੍ਯਾ ਕੈਲਾਸਾਚਲਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੦ ॥

ਮਲ੍ਲੀ ਮਾਰ੍ਤਣ੍ਡਰੂਪਾ ਚ ਮਾਨਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਮਨੋਰਮਾ ।
ਮਾਨਿਨੀ ਮਾਨਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਮਾਨਸੀ ਤਾਪਸੀ ਤੁਟਿਃ ॥ ੬੧ ॥ var ਤ੍ਰੁਟਿਃ
ਪਯਃਸ੍ਥਾ ਤੁ ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਤੁਤਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਤਨੁਃ ।
ਤਨ੍ਵੀ ਤਨੁਤਰਾ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸ੍ਥੂਲਾ ਸ਼ੂਰਪ੍ਰਿਯਾऽਧਮਾ ॥ ੬੨ ॥

ਉਤ੍ਤਮਾ ਮਣਿਭੂਸ਼ਾਢ੍ਯਾ ਮਣਿਮਣ੍ਡਪਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਮਾਸ਼ਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾ ਤ੍ਰਪਾ ਚਿਨ੍ਤਾ ਮਣ੍ਡਿਕਾ ਚਰ੍ਚਿਕਾ ਚਲਾ ॥ ੬੩ ॥

ਚਣ੍ਡੀ ਚੁਲ੍ਲੀ ਚਮਤ੍ਕਾਰਕਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹਰਿਸੇਵ੍ਯਾ ਕਪਿਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਾ ਚਰ੍ਚਿਤਾ ਚਾਰੁਰੂਪਿਣੀ ॥ ੬੪ ॥

ਚਣ੍ਡੀਸ਼੍ਵਰੀ ਚਣ੍ਡਰੂਪਾ ਮੁਣ੍ਡਹਸ੍ਤਾ ਮਨੋਗਤਿਃ ।
ਪੋਤਾ ਪੂਤਾ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਚ ਮਜ੍ਜਾ ਮੇਧ੍ਯਾ ਸੁਗਨ੍ਧਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਪੁਸ਼੍ਪਿਣੀ ਪੁਸ਼੍ਪਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾ ਪਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧਾਕੁਲਾ ਨ੍ਯਸ੍ਤਾ ਨ੍ਯਕ੍ਕਾਰਾ ਸੁਰਵਾਹਿਨੀ ॥ ੬੬ ॥

ਸ੍ਰੋਤਸ੍ਵਤੀ ਮਧੁਮਤੀ ਦੇਵਮਾਤਾ ਸੁਧਾਮ੍ਬਰਾ (੬੦੦) ।
ਮਤ੍ਸ੍ਯਾ ਮਤ੍ਸ੍ਯੇਨ੍ਦ੍ਰਪੀਠਸ੍ਥਾ ਵੀਰਪਾਨਾ ਮਦਾਤੁਰਾ ॥ ੬੭ ॥ var ਭਤ੍ਸ੍ਯਾ
ਪਥਿਵੀ ਤੈਜਸੀ ਤਪ੍ਤਿਰ੍ਮੂਲਾਧਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾ ਪਥੁਃ ।
ਨਾਗਪਾਸ਼ਧਰਾऽਨਨ੍ਤਾ ਪਾਸ਼ਹਸ੍ਤਾ ਪ੍ਰਬੋਧਿਨੀ ॥ ੬੮ ॥ var ਨਾਗਪਾਸ਼ਧਰਾਨਨ੍ਤਾ
ਪ੍ਰਸਾਦਨਾ ਕਲਿਙ੍ਗਾਖ੍ਯਾ ਮਦਨਾਸ਼ਾ ਮਧੁਦ੍ਰਵਾ ।
ਮਧੁਵੀਰਾ ਮਦਾਨ੍ਧਾ ਚ ਪਾਵਨੀ ਵੇਦਨਾ ਸ੍ਮਤਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਬੋਧਿਕਾ ਬੋਧਿਨੀ ਪੂਸ਼ਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਯਾ ।
ਕੌਸ਼ੀ ਚੋਜ੍ਜਯਿਨੀ ਧਾਰਾ ਕਾਸ਼੍ਮੀਰੀ ਕੁਙ੍ਕੁਮਾਕੁਲਾ ॥ ੭੦ ॥

ਭੂਮਿਃ ਸਿਨ੍ਧੁਃ ਪ੍ਰਭਾਸਾ ਚ ਗਙ੍ਗਾ ਗੋਰੀ ਸ਼ੁਭਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਨਾਨਾਵਿਦ੍ਯਾਮਯੀ ਵੇਤ੍ਰਵਤੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗਦਾ ॥ ੭੧ ॥

ਗਦਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਗਜਾਰੂਢਾ ਇਨ੍ਦ੍ਰਾਣੀ ਕੁਲਕੌਲਿਨੀ ।
ਕੁਲਾਚਾਰਾ ਕੁਰੂਪਾ ਚ ਸੁਰੂਪਾ ਰੂਪਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੭੨ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਭਾਗਾ ਚ ਯਮੁਨਾ ਯਾਮੀ ਯਮਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਕਾਮ੍ਭੋਜੀ ਸਰਯੂਸ਼੍ਚਿਤ੍ਰਾ ਵਿਤਸ੍ਤੈਰਾਵਤੀ ਝਸ਼ਾ ॥ ੭੩ ॥

ਚਸ਼ਿਕਾ ਪਥਿਕਾ ਤਨ੍ਤ੍ਰੀ ਵੀਣਾ ਵੇਣੁਃ ਪ੍ਰਿਯਂਵਦਾ ।
ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪਾ ਗਾਯਤ੍ਰੀ ਨਰਕਾਨ੍ਤਕਾ ॥ ੭੪ ॥

ਕਸ਼੍ਣਾ ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਤਾਪੀ ਪਯੋਰ੍ਣਾ ਸ਼ਤਰੁਦ੍ਰਿਕਾ ।
ਕਾਵੇਰੀ ਸ਼ਤਪਤ੍ਰਾਭਾ ਸ਼ਤਬਾਹੁਃ ਸ਼ਤਹ੍ਰਦਾ ॥ ੭੫ ॥

ਰੇਵਤੀ ਰੋਹਿਣੀ ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਯਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਪਾ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਕ੍ਸ਼ਮਾ ਕ੍ਸ਼ਯਾ । var ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਰਾ
ਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਰ੍ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਰ੍ਗੁਰੁਰ੍ਗੁਵੀ ਗਰਿਸ਼੍ਠਾ ਗੋਕੁਲਾ ਨਦੀ ॥ ੭੬ ॥

ਨਾਦਿਨੀ ਕਸ਼ਿਣੀ ਕਸ਼੍ਯਾ ਸਤ੍ਕੁਟੀ ਭੂਮਿਕਾ (੭੦੦) ਭ੍ਰਮਾ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾ ਤੀਰ੍ਥ੍ਯਾ ਚ ਤੀਰ੍ਥਾ ਤੀਰ੍ਥਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੭੭ ॥

ਤਰੁਣੀ ਤਾਮਸੀ ਪਾਸ਼ਾ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਧਾਰਿਣੀ ।
ਪਸ਼ੂਪਹਾਰਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਾ ਕੁਕ੍ਕੁਟੀ ਹਂਸਵਾਹਨਾ ॥ ੭੮ ॥

ਮਧੁਰਾ ਵਿਪੁਲਾऽਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼ਾ ਵੇਦਕਾਣ੍ਡੀ ਵਿਚਿਤ੍ਰਿਣੀ ।
ਸ੍ਵਪ੍ਨਾਵਤੀ ਸਰਿਤ੍ ਸੀਤਾਧਾਰਿਣੀ ਮਤ੍ਸਰੀ ਚ ਮੁਤ੍ ॥ ੭੯ ॥

ਸ਼ਤਦ੍ਰੂਰ੍ਭਾਰਤੀ ਕਦ੍ਰੂਰਨਨ੍ਤਾਨਨ੍ਤਸ਼ਾਖਿਨੀ । var ਕਦ੍ਰੂਰਨਨ੍ਤਾऽਨਨ੍ਤਸ਼ਾਖਿਨੀ
ਵੇਦਨਾ ਵਾਸਵੀ ਵੇਸ਼੍ਯਾ ਪੂਤਨਾ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਿਨੀ ॥ ੮੦ ॥

ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪਾ ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮਾਤਾ ਕ੍ਸ਼ੁਰੀ ਕ੍ਸ਼ੁਧਾ ।
ਮਨ੍ਦਾ ਮਨ੍ਦਾਕਿਨੀ ਮੁਦ੍ਰਾ ਭੂਤਾ ਭੂਤਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੮੧ ॥

ਭੂਤੇਸ਼੍ਟਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਘ੍ਨੀ ਸ੍ਵਕ੍ਸ਼ਾ ਕੋਮਲਹਾਸਿਨੀ ।
ਵਾਸਿਨੀ ਕੁਹਿਕਾ ਲਮ੍ਭਾ ਲਮ੍ਬਕੇਸ਼ੀ ਸੁਕੇਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੨ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਕੇਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਘੋਰਾ ਪੁਣ੍ਯਪਤਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਪਾਂਸੁਲਾ ਪਾਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਚ ਖਰ੍ਪਰੀ ਖਰ੍ਪਰਾਯੁਧਾ ॥ ੮੩ ॥

ਕੇਕਰੀ ਕਾਕਿਨੀ ਕੁਮ੍ਭੀ ਸੁਫਲਾ ਕੇਕਰਾਕਤਿਃ ।
ਵਿਫਲਾ ਵਿਜਯਾ ਸ਼੍ਰੀਦਾ ਸ਼੍ਰੀਦਸੇਵ੍ਯਾ ਸ਼ੁਭਙ੍ਕਰੀ ॥ ੮੪ ॥

ਸ਼ੈਤ੍ਯਾ ਸ਼ੀਤਾਲਯਾ ਸ਼ੀਧੁਪਾਤ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਕਪਾਵਤੀ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਾ ਵਿਸ਼੍ਵਸਾਰਾ ਚ ਕਰੁਣਾ ਕਪਣਾ ਕਪਾ ॥ ੮੪ ॥

ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਜ੍ਞਾਨਾ ਚ ਸ਼ਡ੍ਵਰ੍ਗਾ ਸ਼ਡਾਸ੍ਯਾ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕ੍ਰੌਞ੍ਚੀ ਕ੍ਰੌਞ੍ਚਾਦ੍ਰਿਨਿਲਯਾ ਦਾਨ੍ਤਾ ਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ਾਲਾ ਚਾਭਾਸੁਰਾ ਸਾਧ੍ਯਾ ਸਾਧਨੀਯਾ ਚ ਸਾਮਗਾ ।
ਸਪ੍ਤਸ੍ਵਰਾ ਸਪ੍ਤਧਰਾ ਸਪ੍ਤਸਪ੍ਤਿਵਿਲੋਚਨਾ ॥ ੮੭ ॥

ਸ੍ਥਿਤਿਃ ਕ੍ਸ਼ੇਮਙ੍ਕਰੀ ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਾਚਾਲੀ (੮੦੦) ਵਿਵਿਸ਼ਾਮ੍ਬਰਾ ।
ਕਲਕਣ੍ਠੀ ਘੋਸ਼ਧਰਾ ਸੁਗ੍ਰੀਵਾ ਕਨ੍ਧਰਾ ਰੁਚਿਃ ॥ ੮੮ ॥

ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾ ਸਮੁਦ੍ਰੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਸ਼ਿਨੀ ਵਸ਼ਿਨੀ ਸੁਦਕ੍ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸ਼ਾਰੀ ਸੁਨਾਸਾ ਸੁਰਕਨ੍ਯਕਾ ॥ ੮੯ ॥

ਸੇਨਾ ਸੇਨਾਸੁਤਾ ਸ਼‍ਙ੍ਗੀ ਸ਼‍ਙ੍ਗਿਣੀ ਹਾਟਕੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਹੋਟਿਕਾ ਹਾਰਿਣੀ ਲਿਙ੍ਗਾ ਭਗਲਿਙ੍ਗਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੦ ॥

ਭਗਮਾਤਾ ਚ ਲਿਙ੍ਗਾਖ੍ਯਾ ਲਿਙ੍ਗਪ੍ਰੀਤਿਃ ਕਲਿਙ੍ਗਜਾ ।
ਕੁਮਾਰੀ ਯੁਵਤੀ ਪ੍ਰੌਢਾ ਨਵੋਢਾ ਪ੍ਰੌਢਰੂਪਿਰ੍ਣਾ ॥ ੯੧ ॥

ਰਮ੍ਯਾ ਰਜੋਵਤੀ ਰਜ੍ਜੁ ਰਜੋਲੀ ਰਾਜਸੀ ਘਟੀ ।
ਕੈਵਰ੍ਤੀ ਰਾਕ੍ਸ਼ਸੀ ਰਾਤ੍ਰੀ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰਕ੍ਸ਼ਯਙ੍ਕਰੀ ॥ ੯੨ ॥

ਮਹੋਗ੍ਰਾ ਮੁਦਿਤਾ ਭਿਲ੍ਲੀ ਭਲ੍ਲਹਸ੍ਤਾ ਭਯਙ੍ਕਰੀ ।
ਤਿਲਾਭਾ ਦਾਰਿਕਾ ਦ੍ਵਾਃਸ੍ਥਾ ਦ੍ਵਾਰਿਕਾ ਮਧ੍ਯਦੇਸ਼ਗਾ ॥ ੯੩ ॥

ਚਿਤ੍ਰਲੇਖਾ ਵਸੁਮਤੀ ਸੁਨ੍ਦਰਾਙ੍ਗੀ ਵਸੁਨ੍ਧਰਾ ।
ਦੇਵਤਾ ਪਰ੍ਵਤਸ੍ਥਾ ਚ ਪਰਭੂਃ ਪਰਮਾਕਤਿਃ ॥ ੯੪ ॥

ਪਰਮੂਤਿਰ੍ਮੁਣ੍ਡਮਾਲਾ ਨਾਗਯਜ੍ਞੋਪਵੀਤਿਨੀ ।
ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨਕਾਲਿਕਾ ਸ਼੍ਮਸ਼੍ਰੁਃ ਪ੍ਰਲਯਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਲੋਪਿਨੀ ॥ ੯੫ ॥

ਪ੍ਰਸ੍ਥਸ੍ਥਾ ਪ੍ਰਸ੍ਥਿਨੀ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾ ਧੂਮ੍ਰਾਰ੍ਚਿਰ੍ਧੂਮ੍ਰਰੂਪਿਣੀ ।
ਧੂਮ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਧੂਮ੍ਰਕੇਸ਼ਾ ਚ ਕਪਿਲਾ ਕਾਲਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੯੬ ॥

ਕਙ੍ਕਾਲੀ ਕਾਲਰੂਪਾ ਚ ਕਾਲਮਾਤਾ ਮਲਿਮ੍ਲੁਚੀ ।
ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਰੁਦ੍ਰਪਤ੍ਨੀ ਚ ਰੌਦ੍ਰੀ ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ॥ ੯੭ ॥

ਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਾ ਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ।
ਕੁਲਜਾ ਸਤ੍ਯਲੋਕੇਸ਼ਾ ਸਤ੍ਯਵਾਕ੍ ਸਤ੍ਯਵਾਦਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਸਤ੍ਯਸ੍ਵਰਾ ਸਤ੍ਯਮਯੀ ਹਰਿਦ੍ਵਾਰਾ ਹਰਿਨ੍ਮਯੀ ।
ਹਰਿਦ੍ਰਤਨ੍ਮਯੀ ਰਾਸ਼ਿ (੯੦੦) ਰ੍ਗ੍ਰਹਤਾਰਾਤਿਥਿਤਨੁਃ ॥ ੯੯ ॥

ਤੁਮ੍ਬੁਰੁਸ੍ਤ੍ਰੁਟਿਕਾ ਤ੍ਰੋਟੀ ਭੁਵਨੇਸ਼ੀ ਭਯਾਪਹਾ ।
ਰਾਜ੍ਞੀ ਰਾਜ੍ਯਪ੍ਰਦਾ ਯੋਗ੍ਯਾ ਯੋਗਿਨੀ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੧੦੦ ॥

ਤੁਰੀ ਤਾਰਾ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਭੀਡਾ ਭਾਰ੍ਗੀ ਭਯਾਨਕਾ ।
ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਾਲਯਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਸ਼ਿਵਾਸਙ੍ਗਾ ਸ਼ਿਵਸ੍ਥਾ ਚ ਸਮਾਧਿਰਗ੍ਨਿਵਾਹਨਾ ।
ਅਗ੍ਨੀਸ਼੍ਵਰੀ ਮਹਾਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਰ੍ਬਲਾਕਾ ਬਾਲਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੦੨ ॥ var ਮਹੀਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿ
ਬਟੁਕੇਸ਼ੀ ਵਿਲਾਸਾ ਚ ਸਦਸਤ੍ਪੁਰਭੈਰਵੀ ।
ਵਿਘ੍ਨਹਾ ਖਲਹਾ ਗਾਥਾ ਕਥਾ ਕਨ੍ਥਾ ਸ਼ੁਭਾਮ੍ਬਰਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਕ੍ਰਤੁਹਾ ॠਤੁਜਾ ਕ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਮਾਧਵੀ ਚਾਮਰਾਵਤੀ ।
ਅਰੁਣਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੀ ਪੁਣ੍ਯਸ਼ੀਲਾ ਵਿਲਾਸਿਨੀ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸੁਮਾਤਾ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮਾਤਾ ਚ ਕਤ੍ਤਿਕਾ ਭਰਣੀ ਬਲਿਃ ।
ਜਿਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸੁਕੁਸ਼ਲਾ ਗੋਪੀ ਗੋਪਤਿਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਗੁਪ੍ਤਾ ਗੋਪ੍ਯਤਰਾ ਖ੍ਯਾਤਾ ਪ੍ਰਕਟਾ ਗੋਪਿਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਕੁਲਾਮ੍ਨਾਯਵਤੀ ਕੀਲਾ ਪੂਰ੍ਣਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਾਙ੍ਗਦੋਤ੍ਸੁਕਾ ॥ ੧੦੬ ॥

ਉਤ੍ਕਣ੍ਠਾ ਕਲਕਣ੍ਠੀ ਚ ਰਕ੍ਤਪਾ ਪਾਨਪਾऽਮਲਾ ।
ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ॥ ੧੦੭ ॥

ਆਨਨ੍ਦਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਸਰ੍ਵਾਨਨ੍ਦਾ ਨਨ੍ਦਾਤ੍ਮਜਾ ਲਯਾ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ ਖਦ੍ਯੋਤਰੂਪਾ ਚ ਸਾਦਰਾ ਜਵਿਕਾ ਜਵਿਃ ॥ ੧੦੮ ॥ var ਜੀਵਕਾ
ਜਨਨੀ ਜਨਹਰ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਖਰ੍ਪਰਾ ਖਞ੍ਜਨੇਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਜੀਰ੍ਣਾ ਜੀਮੂਤਲਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਚ ਜਟਿਨੀ ਜਯਵਰ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੦੯ ॥

ਜਲਸ੍ਥਾ ਚ ਜਯਨ੍ਤੀ ਚ ਜਮ੍ਭਾਰਿਵਰਦਾ ਤਥਾ ।
ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਾ ਦੇਵੀ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀ ਸ੍ਮਤਾ (੧੦੦੦) ॥ ੧੧੦ ॥

ਇਤਿ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਤੁ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸ਼ਿਵੋਦਿਤਮ੍ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਬੀਜਤ੍ਰਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੧੧੧ ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕਹੇਤੁਮਤੁਲਂ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਸ੍ਤੁਤ੍ਯਂ ਚ ਸਾਧਨੀਯਂ ਚ ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਂ ਸਾਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ ੧੧੨ ॥

ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਮਯਂ ਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦਂ ਪਰਮ੍ ।
ਪਰਬ੍ਰਹ੍ਮਸ੍ਵਰੂਪਂ ਚ ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਦਮਤਰੂਪਣਮ੍ ॥ ੧੧੩ ॥

ਅਦ੍ਵੈਤਰੂਪਣਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਭੈਰਵੋਦਿਤਮ੍ ।
ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਪਾਠਯੇਦ੍ਵਾਪਿ ਸ਼‍ਣੋਤਿ ਸ਼੍ਰਾਵਯੇਦਪਿ ॥ ੧੧੪ ॥

ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਯੁਤੋ ਮਹਾਦੇਵਿ ਸ ਭਵੇਦ੍ਭੈਰਵੋਪਮਃ ।
ਸ਼ਿਵਰਾਤ੍ਰ੍ਯਾਂ ਚ ਸਙ੍ਕ੍ਰਾਨ੍ਤੌ ਗ੍ਰਹਣੇ ਜਨ੍ਮਵਾਸਰੇ ॥ ੧੧੫ ॥

ਭੈਰਵਸ੍ਯ ਬਲਿਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮੂਲਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕਃ ।
ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਂ ਚ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਮ੍ ॥ ੧੧੬ ॥

ਅਨਨ੍ਤਫਲਦਂ ਗੋਪ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਸਨ੍ਧ੍ਯਂ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸੁਧੀਃ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਵਿਭੂਤੀਨਾਮੀਯਰੋ ਧਾਰ੍ਮਿਕੋ ਭਵੇਤ੍ ॥ ੧੧੭ ॥

ਅਰ੍ਧਰਾਤ੍ਰੇ ਸਮੁਤ੍ਥਾਯ ਸ਼ੂਨ੍ਯਗੇਹੇ ਪਠੇਦਿਦਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਕਂ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਕਰ੍ਮਣਾ ਮਨਸਾ ਵਾਚਾ ਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸੁਤੋ ਭਵੇਤ੍ ।
ਮਧ੍ਯਾਹ੍ਨੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਗਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰੇਤਭੂਮਿ ਵਿਧਾਨਵਿਤ੍ ॥ ੧੧੯ ॥

ਨਰਮਾਂਸਵਲਿਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪਠੇਤ੍ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਕਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਧਰੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਵਿਚਰੇਦ੍ਭੁਵਨਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸ਼ਨਿਵਾਰੇ ਕੁਜੇऽਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਕ੍ਸ਼ੀਰਬਲਿਂ ਤਸ੍ਯੈ ਕਰਸ੍ਥਾਃ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਵਿਨਾ ਨੈਵੇਦ੍ਯਮਾਤ੍ਰੇਣ ਨ ਰਕ੍ਸ਼੍ਯਂ ਸਾਧਕੋਤ੍ਤਮੈਃ ।
ਕੁਜਵਾਰੇ ਸਦਾ ਦੇਵਿ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾऽऽਸਵਬਲਿਂ ਨਰਃ ॥ ੧੨੨ ॥ var ਦਤ੍ਤ੍ਵਾਸਵਬਲਿਂ
ਪਠੇਤ੍ ਸਾਧਕ ਏਵਾਸ਼ੁ ਲਭੇਦ੍ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸ਼ਨਿਵਾਰੇ ਸਦਾ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਬਲਿਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੨੩ ॥

ਕਪੋਤਸ੍ਯ ਮਹੇਸ਼ਾਨਿ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਤਦ੍ਗਹੇ ਵਰ੍ਧਤੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਗੋਕਰ੍ਣਮਿਵ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤਂ ਚਰੇਦ੍ਰਾਤ੍ਰੌ ਸਾਧਕੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨਂ ਲਭੇਤ੍ ।
ਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਕਾਕਵਨ੍ਧ੍ਯਾ ਵਾ ਕੁਙ੍ਕੁਮੇਨ ਲਿਖੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸ੍ਵਸ੍ਤਨ੍ਯੇਨ ਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰੇਣ ਭੂਰ੍ਜੇ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਗਲੇ ਵਾ ਵਾਮਬਾਹੌ ਵਾ ਧਾਰਯੇਤ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੧੨੬ ॥

ਵਨ੍ਧ੍ਯਾऽਪਿ ਲਭਤੇ ਪੁਤ੍ਰਾਤ੍ਰ੍ਸ਼ੂਰਾਨ੍ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੋਪਮਾਨ੍ । var ਵਨ੍ਧ੍ਯਾਪਿ
ਇਦਂ ਧਤ੍ਵਾ ਸਵ੍ਯਬਾਹੌ ਗਤ੍ਵਾ ਰਣਧਰਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ॥ ੧੨੭ ॥

ਨਿਰ੍ਜਿਤ੍ਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਸਙ੍ਘਾਤਾਨ੍ ਸੁਖੀ ਯਾਤਿ ਸ੍ਵਕਂ ਗਹਮ੍ ।
ਵਾਰਤ੍ਰਯਂ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਸ਼ਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੧੨੮ ॥

ਬਾਰਦ੍ਵਯਂ ਪਠੇਲ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਮੁਕ੍ਤ੍ਯੈ ਤੁ ਸ਼ਤਧਾ ਪਠੇਤ੍ ।
ਵਸ਼੍ਯਾਰ੍ਥੇ ਦਸ਼ਧਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮਾਰਣਾਰ੍ਥੇ ਚ ਵਿਂਸ਼ਤਿਮ੍ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਾਰ੍ਥੇ ਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਪ੍ਤਧਾ ਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੋਤ੍ਤਮਃ ।
ਭੂਮ੍ਯਰ੍ਥੇ ਤ੍ਰਿਂਸ਼ਤਿਂ ਦੇਵਿ ਪਠੇਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ॥ ੧੩੦ ॥

ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਮੇਕਵਾਰਂ ਤੁ ਮਤੋ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਮਦਾਤਵ੍ਯਮਵਕ੍ਤਵ੍ਯਮਭਕ੍ਤਿਸ਼ੁ ॥ ੧੩੧ ॥

ਅਸ਼ਾਕ੍ਤਾਯਾਕੁਲੀਨਾਯ ਕੁਪੁਤ੍ਰਾਯ ਦੁਰਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਗੁਰੁਭਕ੍ਤਿਵਿਹੀਨਾਯ ਦੀਕ੍ਸ਼ਾਹੀਨਾਯ ਪਾਰ੍ਵਤਿ ॥ ੧੩੨ ॥

ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਕੁਸ਼੍ਠੀ ਭਵੇਲ੍ਲੋਕੇ ਪਰਤ੍ਰ ਨਰਕਂ ਵ੍ਰਜੇਤ੍ ।
ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਯੁਕ੍ਤਾਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਸਾਧਕਾਯ ਮਹਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਸਾਚਾਰਾਯ ਸੁਸ਼ੀਲਾਯ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਮੋਕ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੩੩ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਰੁਦ੍ਰਯਾਮਲੇ ਤਨ੍ਤ੍ਰੇ ਦਸ਼ਵਿਦ੍ਯਾਰਹਸ੍ਯੇ
ਸ਼੍ਰੀਜ੍ਵਾਲਾਮੁਖੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top