Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീജ്വാലാമുഖീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ശ്രീഭൈരവ്യുവാച ।
ഭഗവന്‍ സര്‍വധര്‍മജ്ഞ ദേവാനാമഭയങ്കര ।
പുരാ മേ യത് ത്വയാ പ്രോക്തം വരം കൈലാസസാനുതഃ ॥ 1 ॥

കൃപയാ പരയാ നാഥ തം മേ ദാതും ക്ഷമോ ഭവ ।

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
സത്യമേതത് ത്വയാ പ്രോക്തം വരം വരയ പാര്‍വതി ॥ 2 ॥

തം പ്രയച്ഛാമി സംസിദ്ധ്യൈ മനസാ യദഭീപ്സിതം ।

ശ്രീഭൈരവ്യുവാച ।
ജ്വാലാമുഖ്യാസ്ത്വയാ ദേവ സഹസ്രാണി ച തത്ത്വതഃ ॥ 3 ॥

പ്രോക്താനി ബ്രൂഹി മേ ഭക്ത്യാ യദി മേ ത്വത്കൃപാ ഭവേത് ।

ശ്രീഭൈരവ ഉവാച ।
പ്രവക്ഷ്യാമി മഹാദേവി ജ്വാലാനാമാനി തത്ത്വതഃ ॥ 4 ॥

സഹസ്രാണി കലൌ നൄണാം വരദാനി യഥേപ്സിതം ।
അഭക്തായ ന ദാതവ്യം ദുഷ്ടായാസാധകായ ച । 5 ॥

യാ സാ ജ്വാലാമുഖീ ദേവീ ത്രൈലോക്യജനനീ സ്മൃതാ ।
തസ്യാ നാമാനി വക്ഷ്യാമി ദുര്ലഭാനി ജഗത്ത്രയേ ॥ 6 ॥

വിനാ നിത്യബലിം സ്തോത്രം ന രക്ഷ്യം സാധകോത്തമൈഃ ।
ദുര്‍ഭിക്ഷേ ശത്രുഭീതൌ ച മാരണേ സ്തംഭനേ പഠേത് ॥ 7 ॥

സഹസ്രാഖ്യം സ്തവം ദേവ്യാഃ സദ്യഃ സിദ്ധിര്‍ഭവിഷ്യതി ।
വിനാ ഗന്ധാക്ഷതൈഃ പുഷ്പൈര്‍ധൂപൈര്‍ദീപൈര്‍വിനാ ബലിം ॥ 8 ॥

ന രക്ഷ്യം സാധകേനൈവ ദേവീനാമസഹസ്രകം ।
ദത്ത്വാ ബലിം പഠേദ്ദേവ്യാ മന്ത്രീ നാമസഹസ്രകം ।
ദേവി സത്യം മയാ പ്രോക്തം സിദ്ധിഹാനിസ്തതോഽന്യഥാ ॥ 9 ॥

അസ്യ ശ്രീജ്വാലാമുഖീസഹസ്രനാമസ്തവസ്യ ഭൈരവ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ് ഛന്ദഃ, ശ്രീജ്വാലാമുഖീ ദേവതാ, ഹ്രീം ബീജം, ശ്രീം ശക്തിഃ,
ഓം കീലകം പാഠേ വിനിയോഗഃ ।

॥ അങ്ഗന്യാസഃ ॥

ഭൈരവഋഷയേ നമഃ ശിരസി । അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദസേ നമോ മുഖേ ।
ശ്രീജ്വാലാമുഖീദേവതായൈ നമോ ഹൃദി ।
ഹ്രീം ബീജായ നമോ നാഭൌ । ശ്രീം ശക്തയേ നമോ ഗുഹ്യേ ।
ഓം കീലകായ നമഃ പാദയോഃ । വിനിയോഗായ നമഃ സര്‍വാങ്ഗേഷു ।
ഓം ഹ്യാമിതി ഷഡ് ദീര്‍ഘയുക്തമായയാ കരഷഡങ്ഗാനി വിധായ ധ്യായേത് ॥

॥ ധ്യാനം ॥

ഉദ്യച്ചന്ദ്രമരീചിസന്നിഭമുഖീമേകാദശാരാബ്ജഗാം
പാശാംഭോജവരാഭയാന്‍ കരതലൈഃ സംബിഭ്രതീം സാദരാത് ।
അഗ്നീന്ദ്വര്‍കവിലോചനാം ശശികലാചൂഡാം ത്രിവര്‍ഗോജ്ജ്വലാം
പ്രേതസ്ഥാം ജ്വലദഗ്നിമണ്ഡലശിഖാം ജ്വാലാമുഖീം നൌംയഹം ॥

ഓം ഹ്രീം ജ്വാലാമുഖീ ജൈത്രീ ശ്രീഞ്ജ്യോത്സ്നാ ജയദാ ജയാ ।
ഔദുംബരാ മഹാനീലാ ശുക്രലുപ്താ ശചീ ശ്രുതിഃ ॥ 1 ॥

സ്മയദാ സ്മയഹര്‍ത്രീ ച സ്മരശത്രുപ്രിയങ്കരീ ।
മാനദാ മോഹിനീ മത്താ മായാ ബാലാ ബലന്ധരാ ॥ 2 ॥

ഭഗരൂപാ ഭഗാവാസാ ഭീരുണ്ഡാ ഭയഘാതിനീ ।
ഭീതിര്‍ഭയാനകാസ്യാ ച ഭ്രൂഃ സുഭ്രൂഃ സുഖിനീ സതീ ॥ 3 ॥

ശൂലിനീ ശൂലഹസ്താ ച ശൂലിവാമാങ്ഗവാസിനീ ।
ശശാങ്കജനനീ ശീതാ ശീതലാ ശാരികാ ശിവാ ॥ 4 ॥

സ്രുചികാ മധുമന്‍മാന്യാ ത്രിവര്‍ഗഫലദായിനീ ।
ത്രേതാ ത്രിലോചനാ ദുര്‍ഗാ ദുര്‍ഗമാ ദുര്‍ഗതിര്‍ഗതിഃ ॥ 5 ॥

പൂതാ പ്ലുതിര്‍വിമര്‍ശാ ച സൃഷ്ടികര്‍ത്രീ സുഖാവഹാ ।
സുഖദാ സര്‍വമധ്യസ്ഥാ ലോകമാതാ മഹേശ്വരീ ॥ 6 ॥

ലോകേഷ്ടാ വരദാ സ്തുത്യാ സ്തുതിര്‍ദ്രുതഗതിര്‍നുതിഃ ।
നയദാ നയനേത്രാ ച നവഗ്രഹനിഷേവിതാ ॥ 7 ॥

അംബാ വരൂഥിനീ വീരജനനീ വീരസുന്ദരീ ।
വീരസൂര്‍വാരുണീ വാര്‍താ വരാഽഭയകരാ വധൂഃ ॥ 8 ॥

വാനീരതലഗാ വാംയാ വാമാചാരഫലപ്രദാ ।
വീരാ ശൌര്യകരീ ശാന്താ ശാര്‍ദൂലത്വക് ച ശര്‍വരീ ॥ 9 ॥

ശലഭീ ശാസ്ത്രമര്യാദാ ശിവദാ ശംബരാന്തകാ ।
ശംബരാരിപ്രിയാ ശംഭുകാന്താ ശശിനിഭാനനാ ॥ 10 ॥

ശസ്ത്രായുധധരാ ശാന്തിര്‍ജ്യോതിര്‍ദീപ്തിര്‍ജഗത്പ്രിയാ ।
ജഗതീ ജിത്വരാ ജാരീ മാര്‍ജാരീ പശുപാലിനീ (100) ॥ 11 ॥

മേരുമധ്യഗതാ മൈത്രീ മുസലായുധധാരിണീ ।
മാന്യാ മന്ത്രേഷ്ടദാ മാധ്വീ മാധ്വീരസവിഘൂര്‍ണിതാ ॥ 12 ॥

മോദകാഹാരമത്താ ച മത്തമാതങ്ഗഗാമിനീ ।
മഹേശ്വരപ്രിയോന്‍മത്താ ദാര്‍വീ ദൈത്യവിമര്‍ദിനീ ॥ 13 ॥ var മഹേശ്വരപ്രിയോന്നത്താ
ദേവേഷ്ടാ സാധകേഷ്ടാ ച സാധ്വീ സര്‍വത്രഗാഽസമാ ।
സന്താനകതരുശ്ഛായാസന്തുഷ്ടാഽധ്വശ്രമാപഹാ ॥ 14 ॥

ശാരദാ ശരദബ്ജാക്ഷീ വരദാബ്ജനിഭാനനാ । var വരദാഽബ്ജനിഭാനനാ
നംരാങ്ഗീ കര്‍കശാങ്ഗീ ച വജ്രാങ്ഗീ വജ്രധാരിണീ ॥ 15 ॥

വജ്രേഷ്ടാ വജ്രകങ്കാലാ വാനരീം വായുവേഗിനീ ।
വരാകീ കുലകാ കാംയാ കുലേഷ്ടാ കുലകാമിനീ ॥ 16 ॥

കുന്താ കാമേശ്വരീ ക്രൂരാ കുല്യാ കാമാന്തകാരിണീ ।
കുന്തീ കുന്തധരാ കുബ്ജാ കഷ്ടഹാ വഗലാമുഖീ ॥ 17 ॥

മൃഡാനീ മധുരാ മൂകാ പ്രമത്താ ബൈന്ദവേശ്വരീ ।
കുമാരീ കുലജാഽകാമാ കൂവരീ നഡകൂബരീ ॥ 18 ॥ var കൂബരീ
നഗേശ്വരീ നഗാവാസാ നഗപുത്രീ നഗാരിഹാ ।
നാഗകന്യാ കുഹൂഃ കുണ്ഠീ കരുണാ കൃപയാന്വിതാ ॥ 19 ॥

കകാരവര്‍ണരൂപാഢ്യാ ഹ്രീര്ലഞ്ജാ ശ്രീഃ ശുഭാശുഭാ ।
ഖേചരീ ഖഗപത്രീ ച ഖഗനേത്രാ ഖഗേശ്വരീ ॥ 20 ॥

ഖാതാ ഖനിത്രീ ഖസ്ഥാ ച ജപ്യാ ജാപ്യാഽജരാ ധുതിഃ ।
ജഗതീ ജന്‍മദാ ജംഭീ ജംബുവൃക്ഷതലസ്ഥിതാ ॥ 21 ॥

ജാംബൂനദപ്രിയാ സത്യാ സാത്ത്വികീ സത്ത്വവര്‍ജിതാം ।
സര്‍വമാതാ സമാലോകാ ലോകാഖ്യാതിര്ലയാത്മികാ ॥ 22 ॥ var ലോകാ ഖ്യാതിര്ലയാത്മികാ
ലൂതാ ലതാ രതിര്ലജ്ജാ വാജിഗാ (200) വാരുണീ വശാ । var ലതാരതിര്ലജ്ജാ
കുടിലാ കുത്സിതാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മണി । ബ്രഹ്മദായിനീ ॥ 23 ॥

വ്രതേഷ്ടാ വാജിനീ വസ്തിര്‍വാമനേത്രാ വശങ്കരീ ।
ശങ്കരീ ശങ്കരേഷ്ടാ ച ശശാങ്കകൃതശേഖരാ ॥ 24 ॥

കുംഭേശ്വരീ കുരുഘ്നീ ച പാണ്ഡവേഷ്ടാ പരാത്പരാ ।
മഹിഷാസുരസംഹര്‍ത്രീ മാനനീയാ മനുപ്രിയാ ॥ 25 ॥

ദഷിണാ ദക്ഷജാ ദക്ഷാ ദ്രാക്ഷാ ദൂതീ ദ്യുതിര്‍ധരാ ।
ധര്‍മദാ ധര്‍മരാജേഷ്ടാ ധര്‍മസ്ഥാ ധര്‍മപാലിനീ ॥ 26 ॥

ധനദാ ധനികാ ധര്‍ംയാ പതാകാ പാര്‍വതീ പ്രജാ ।
പ്രജാവതീ പുരീ പ്രജ്ഞാ പൂഃ പുത്രീ പത്രിവാഹിനീ ॥ 27 ॥

പത്രിഹസ്താ ച മാതങ്ഗീ പത്രികാ ച പതിവ്രതാ ।
പുഷ്ടിഃ പ്ലക്ഷാ ശ്മശാനസ്ഥാ ദേവീ ധനദസേവിതാ ॥ 28 ॥

ദയാവതീ ദയാ ദൂരാ ദൂതാ നികടവാസിനീ ।
നര്‍മദാഽനര്‍മദാ നന്ദാ നാകിനീ നാകസേവിതാ ॥ 29 ॥

നാസാ സങ്ക്രാന്തിരീഡ്യാ ച ഭൈരവീ ച്ഛിന്നമസ്തകാ ।
ശ്യാമാ ശ്യാമാംബരാ പീതാ പീതവസ്ത്രാ കലാവതീ ॥ 30 ॥

കൌതുകീ കൌതുകാചാരാ കുലധര്‍മപ്രകാശിനീ ।
ശാംഭവീ ഗാരുഡീ വിദ്യാ ഗരുഡാസനസംസ്ഥിതാ ॥ 31 ॥ var ഗാരുഡീവിദ്യാ
വിനതാ വൈനതേയേഷ്ടാ വൈഷ്ണവീ വിഷ്ണുപൂജിതാ ।
വാര്‍താദാ വാലുകാ വേത്രീ വേത്രഹസ്താ വരാങ്ഗനാ ॥ 32 ॥

വിവേകലോചനാ വിജ്ഞാ വിശാലാ വിമലാ ഹ്യജാ ।
വിവേകാ പ്രചുരാ ലുപ്താ നൌര്‍നാരായണപൂജിതാ ॥ 33 ॥

നാരായണീ (300) ച സുമുഖീ ദുര്‍ജയാ ദുഃഖഹാരിണീ ।
ദൌര്‍ഭാഗ്യഹാ ദുരാചാരാ ദുഷ്ടഹന്ത്രീ ച ദ്വേഷിണീ ॥ 34 ॥

വാങ്മയീ ഭാരതീ ഭാഷാ മഷീ ലേഖകപൂജിതാ ।
ലേഖപത്രീ ച ലോലാക്ഷീ ലാസ്യാ ഹാസ്യാ പ്രിയങ്കരീ ॥ 35 ॥

പ്രേമദാ പ്രണയജ്ഞാ ച പ്രമാണാ പ്രത്യയാങ്കിതാ ।
വാരാഹീ കുബ്ജികാ കാരാ കാരാബന്ധനമോക്ഷദാ ॥ 36 ॥

ഉഗ്രാ ചോഗ്രതരോഗ്രേഷ്ടാ നൃമാന്യാ നരസിംഹികാ ।
നരനാരായണസ്തുത്യാ നരവാഹനപൂജിതാ ॥ 37 ॥

നൃമുണ്ഡാ നൂപുരാഢ്യാ ച നൃമാതാ ത്രിപുരേശ്വരീ ।
ദിവ്യായുധോഗ്രതാരാ ച ത്ര്യക്ഷാ ത്രിപുരമാലിനീ ॥ 38 ॥

ത്രിനേത്രാ കോടരാക്ഷീ ച ഷട്ചക്രസ്ഥാ ക്രീമീശ്വരീ ।
ക്രിമിഹാ ക്രിമിയോനിശ്ച കലാ ചന്ദ്രകലാ ചമൂഃ ॥ 39 ॥

ചമാംബഗ ച ചാര്‍വങ്ഗീ ചഞ്ചലാക്ഷീ ച ഭദ്രദാ ।
ഭദ്രകാലീ സുഭദ്രാ ച ഭദ്രാങ്ഗീ പ്രേതവാഹിനീ ॥ 40 ॥

സുഷമാ സ്ത്രീപ്രിയാ കാന്താ കാമിനീ കുടിലാലകാ ।
കുശബ്ദാ കുഗതിര്‍മേധാ മധ്യമാങ്കാ ച കാശ്യപീ ॥ 41 ॥

ദക്ഷിണാകാലികാ കാലീ കാലഭൈരവപൂജിതാ ।
ക്ലീങ്കാരീ കുമതിര്‍വാണീ ബാണാസുരനിസൂദിനീ ॥ 42 ॥

നിര്‍മമാ നിര്‍മമേഷ്ടാ ച നിരയോനിര്‍നിരാശ്രയാ । var നിരര്യോനിര്‍നിരാശ്രയാ
നിര്‍വികാരാ നിരീഹാ ച നിലയാ നൃപപുത്രിണീ ॥ 43 ॥

നൃപസേവ്യാ വിരിഞ്ചീഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ വിശ്വമാതൃകാ ।
മാതൃകാഽര്‍ണവിലിപ്താങ്ഗീ മധുസ്ത്രാതാ മധുദ്രവാ ॥ 44 ॥

ശുക്രേഷ്ടാ ശുക്രസന്തുഷ്ടാ ശുക്രസ്നാതാ കൃശോദരീ ।
വൃഷാ വൃഷ്ടിരനാവൃഷ്ടിര്ലഭ്യാ ലോഭവിവര്‍ജിതാ ॥ 45 ॥

അബ്ധിശ്ച (400) ലലനാ ലക്ഷ്യാ ലക്ഷ്മീ രാമാ രമാ രതിഃ ।
രേവാ രംഭോര്‍വശീ വശ്യാ വാസുകിപ്രിയകാരിണീ ॥ 46 ॥

ശേഷാ ശേഷരതാ ശ്രേഷ്ഠാ ശേഷശായിനമസ്കൃതാ ।
ശയ്യാ ശര്‍വപ്രിയാ ശസ്താ പ്രശസ്താ ശംഭുസേവിതാ ॥ 47 ॥

ആശുശുക്ഷണിനേത്രാ ച ക്ഷണദാ ക്ഷണസേവിതാ ।
ക്ഷുരികാ കര്‍ണികാ സത്യാ സചരാചരരൂപിണീ ॥ 48 ॥

ചരിത്രീ ച ധരിത്രീ ച ദിതിര്‍ദൈത്യേന്ദ്രപൂജിതാ ।
ഗുണിനീ ഗുണരൂപാ ച ത്രിഗുണാ നിര്‍ഗുണാ ഘൃണാ ॥ 49 ॥

ഘോഷാ ഗജാനനേഷ്ടാ ച ഗജാകാരാ ഗുണിപ്രിയാ ।
ഗീതാ ഗീതപ്രിയാ തഥ്യാ പഥ്യാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 50 ॥

പീനസ്തനീ ച രമണീ രമണീഷ്ടാ ച മൈഥുനീ ।
പദ്മാ പദ്മധരാ വത്സാ ധേനുര്‍മേരുധരാ മഘാ ॥ 51 ॥

മാലതീ മധുരാലാപാ മാതൃജാ മാലിനീ തഥാ ।
വൈശ്വാനരപ്രിയാ വൈദ്യാ ചികിത്സാ വൈദ്യപൂജിതാ ॥ 52 ॥

വേദികാ വാരപുത്രീ ച വയസ്യാ വാഗ്ഭവീ പ്രസൂഃ ।
ക്രീതാ പദ്മാസനാ സിദ്ധാ സിദ്ധലക്ഷ്മീഃ സരസ്വതീ ॥ 53 ॥

സത്ത്വശ്രേഷ്ഠാ സത്ത്വസംസ്ഥാ സാമാന്യാ സാമവായികാ ।
സാധകേഷ്ടാ ച സത്പത്നീ സത്പുത്രീ സത്കുലാശ്രയാ ॥ 54 ॥

സമദാ പ്രമദാ ശ്രാന്താ പരലോകഗതിഃ ശിവാ ।
ഘോരരൂപാ ഘോരരാവാ മുക്തകേശീ ച മുക്തിദാ ॥ 55 ॥

മോക്ഷദാ ബലദാ പുഷ്ടിര്‍മുക്തിര്‍ബലിപ്രിയാഽഭയാ ।
തിലപ്രസൂനനാസാ ച പ്രസൂനാ കുലശീര്‍ഷിണീ ॥ 56 ॥

പരദ്രോഹകരീ (500) പാന്ഥാ പാരാവാരസുതാ ഭഗാ ।
ഭര്‍ഗപ്രിയാ ഭര്‍ഗശിഖാ ഹേലാ ഹൈമവതീശ്വരീ ॥ 57 ॥

ഹേരുകേഷ്ടാ വടുസ്ഥാ ച വടുമാതാ വടേശ്വരീ ।
നടിനീ ത്രോടിനീ ത്രാതാ സ്വസാ സാരവതീ സഭാ ॥ 58 ॥

സൌഭാഗ്യാ ഭാഗ്യദാ ഭാഗ്യാ ഭോഗദാ ഭൂഃ പ്രഭാവതീ ।
ചന്ദ്രികാ കാലഹത്രീം ച ജ്യോത്സ്നോല്‍കാഽശനിരാഹ്നികാ ॥ 59 ॥

ഐഹികീ ചൌഷ്മികീ ചോഷ്മാ ഗ്രീഷ്മാംശുദ്യുതിരൂപിണീ ।
ഗ്രീവാ ഗ്രീഷ്മാനനാ ഗവ്യാ കൈലാസാചലവാസിനീ ॥ 60 ॥

മല്ലീ മാര്‍തണ്ഡരൂപാ ച മാനഹര്‍ത്രീ മനോരമാ ।
മാനിനീ മാനകര്‍ത്രീ ച മാനസീ താപസീ തുടിഃ ॥ 61 ॥ var ത്രുടിഃ
പയഃസ്ഥാ തു പരബ്രഹ്മസ്തുതാ സ്തോത്രപ്രിയാ തനുഃ ।
തന്വീ തനുതരാ സൂക്ഷ്മാ സ്ഥൂലാ ശൂരപ്രിയാഽധമാ ॥ 62 ॥

ഉത്തമാ മണിഭൂഷാഢ്യാ മണിമണ്ഡപസംസ്ഥിതാ ।
മാഷാ തീക്ഷ്ണാ ത്രപാ ചിന്താ മണ്ഡികാ ചര്‍ചികാ ചലാ ॥ 63 ॥

ചണ്ഡീ ചുല്ലീ ചമത്കാരകര്‍ത്രീ ഹര്‍ത്രീ ഹരീശ്വരീ ।
ഹരിസേവ്യാ കപിശ്രേഷ്ഠാ ചര്‍ചിതാ ചാരുരൂപിണീ ॥ 64 ॥

ചണ്ഡീശ്വരീ ചണ്ഡരൂപാ മുണ്ഡഹസ്താ മനോഗതിഃ ।
പോതാ പൂതാ പവിത്രാ ച മജ്ജാ മേധ്യാ സുഗന്ധിനീ ॥ 65 ॥

സുഗന്ധാ പുഷ്പിണീ പുഷ്പാ പ്രേരിതാ പവനേശ്വരീ ।
പ്രീതാ ക്രോധാകുലാ ന്യസ്താ ന്യക്കാരാ സുരവാഹിനീ ॥ 66 ॥

സ്രോതസ്വതീ മധുമതീ ദേവമാതാ സുധാംബരാ (600) ।
മത്സ്യാ മത്സ്യേന്ദ്രപീഠസ്ഥാ വീരപാനാ മദാതുരാ ॥ 67 ॥ var ഭത്സ്യാ
പൃഥിവീ തൈജസീ തൃപ്തിര്‍മൂലാധാരാ പ്രഭാ പൃഥുഃ ।
നാഗപാശധരാഽനന്താ പാശഹസ്താ പ്രബോധിനീ ॥ 68 ॥ var നാഗപാശധരാനന്താ
പ്രസാദനാ കലിങ്ഗാഖ്യാ മദനാശാ മധുദ്രവാ ।
മധുവീരാ മദാന്ധാ ച പാവനീ വേദനാ സ്മൃതിഃ ॥ 69 ॥

ബോധികാ ബോധിനീ പൂഷാ കാശീ വാരാണസീ ഗയാ ।
കൌശീ ചോജ്ജയിനീ ധാരാ കാശ്മീരീ കുങ്കുമാകുലാ ॥ 70 ॥

ഭൂമിഃ സിന്ധുഃ പ്രഭാസാ ച ഗങ്ഗാ ഗോരീ ശുഭാശ്രയാ ।
നാനാവിദ്യാമയീ വേത്രവതീ ഗോദാവരീ ഗദാ ॥ 71 ॥

ഗദഹര്‍ത്രീ ഗജാരൂഢാ ഇന്ദ്രാണീ കുലകൌലിനീ ।
കുലാചാരാ കുരൂപാ ച സുരൂപാ രൂപവര്‍ജിതാ ॥ 72 ॥

ചന്ദ്രഭാഗാ ച യമുനാ യാമീ യമക്ഷയങ്കരീ ।
കാംഭോജീ സരയൂശ്ചിത്രാ വിതസ്തൈരാവതീ ഝഷാ ॥ 73 ॥

ചഷികാ പഥികാ തന്ത്രീ വീണാ വേണുഃ പ്രിയംവദാ ।
കുണ്ഡലിനീ നിര്‍വികല്‍പാ ഗായത്രീ നരകാന്തകാ ॥ 74 ॥

കൃഷ്ണാ സരസ്വതീ താപീ പയോര്‍ണാ ശതരുദ്രികാ ।
കാവേരീ ശതപത്രാഭാ ശതബാഹുഃ ശതഹ്രദാ ॥ 75 ॥

രേവതീ രോഹിണീ ക്ഷിപ്യാ ക്ഷീരപാ ക്ഷോണീ ക്ഷമാ ക്ഷയാ । var ക്ഷിപ്രാ
ക്ഷാന്തിര്‍ഭ്രാന്തിര്‍ഗുരുര്‍ഗുവീ ഗരിഷ്ഠാ ഗോകുലാ നദീ ॥ 76 ॥

നാദിനീ കൃഷിണീ കൃഷ്യാ സത്കുടീ ഭൂമികാ (700) ഭ്രമാ ।
വിഭ്രാജമാനാ തീര്‍ഥ്യാ ച തീര്‍ഥാ തീര്‍ഥഫലപ്രദാ ॥ 77 ॥

തരുണീ താമസീ പാശാ വിപാശാ പ്രാശധാരിണീ ।
പശൂപഹാരസന്തുഷ്ടാ കുക്കുടീ ഹംസവാഹനാ ॥ 78 ॥

മധുരാ വിപുലാഽകാങ്ക്ഷാ വേദകാണ്ഡീ വിചിത്രിണീ ।
സ്വപ്നാവതീ സരിത് സീതാധാരിണീ മത്സരീ ച മുത് ॥ 79 ॥

ശതദ്രൂര്‍ഭാരതീ കദ്രൂരനന്താനന്തശാഖിനീ । var കദ്രൂരനന്താഽനന്തശാഖിനീ
വേദനാ വാസവീ വേശ്യാ പൂതനാ പുഷ്പഹാസിനീ ॥ 80 ॥

ത്രിശക്തിഃ ശക്തിരൂപാ ചാക്ഷരമാതാ ക്ഷുരീ ക്ഷുധാ ।
മന്ദാ മന്ദാകിനീ മുദ്രാ ഭൂതാ ഭൂതപതിപ്രിയാ ॥ 81 ॥

ഭൂതേഷ്ടാ പഞ്ചഭൂതഘ്നീ സ്വക്ഷാ കോമലഹാസിനീ ।
വാസിനീ കുഹികാ ലംഭാ ലംബകേശീ സുകേശിനീ ॥ 82 ॥

ഊര്‍ധ്വകേശീ വിശാലാക്ഷീ ഘോരാ പുണ്യപതിപ്രിയാ ।
പാംസുലാ പാത്രഹസ്താ ച ഖര്‍പരീ ഖര്‍പരായുധാ ॥ 83 ॥

കേകരീ കാകിനീ കുംഭീ സുഫലാ കേകരാകൃതിഃ ।
വിഫലാ വിജയാ ശ്രീദാ ശ്രീദസേവ്യാ ശുഭങ്കരീ ॥ 84 ॥

ശൈത്യാ ശീതാലയാ ശീധുപാത്രഹസ്താ കൃപാവതീ ।
കാരുണ്യാ വിശ്വസാരാ ച കരുണാ കൃപണാ കൃപാ ॥ 84 ॥

പ്രജ്ഞാ ജ്ഞാനാ ച ഷഡ്വര്‍ഗാ ഷഡാസ്യാ ഷണ്‍മുഖപ്രിയാ ।
ക്രൌഞ്ചീ ക്രൌഞ്ചാദ്രിനിലയാ ദാന്താ ദാരിദ്ര്യനാശിനീ ॥ 86 ॥

ശാലാ ചാഭാസുരാ സാധ്യാ സാധനീയാ ച സാമഗാ ।
സപ്തസ്വരാ സപ്തധരാ സപ്തസപ്തിവിലോചനാ ॥ 87 ॥

സ്ഥിതിഃ ക്ഷേമങ്കരീ സ്വാഹാ വാചാലീ (800) വിവിഷാംബരാ ।
കലകണ്ഠീ ഘോഷധരാ സുഗ്രീവാ കന്ധരാ രുചിഃ ॥ 88 ॥

ശുചിസ്മിതാ സമുദ്രേഷ്ടാ ശശിനീ വശിനീ സുദൃക് ।
സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വദാ ശാരീ സുനാസാ സുരകന്യകാ ॥ 89 ॥

സേനാ സേനാസുതാ ശ‍ൃങ്ഗീ ശ‍ൃങ്ഗിണീ ഹാടകേശ്വരീ ।
ഹോടികാ ഹാരിണീ ലിങ്ഗാ ഭഗലിങ്ഗസ്വരൂപിണീ ॥ 90 ॥

ഭഗമാതാ ച ലിങ്ഗാഖ്യാ ലിങ്ഗപ്രീതിഃ കലിങ്ഗജാ ।
കുമാരീ യുവതീ പ്രൌഢാ നവോഢാ പ്രൌഢരൂപിര്‍ണാ ॥ 91 ॥

രംയാ രജോവതീ രജ്ജു രജോലീ രാജസീ ഘടീ ।
കൈവര്‍തീ രാക്ഷസീ രാത്രീ രാത്രിഞ്ചരക്ഷയങ്കരീ ॥ 92 ॥

മഹോഗ്രാ മുദിതാ ഭില്ലീ ഭല്ലഹസ്താ ഭയങ്കരീ ।
തിലാഭാ ദാരികാ ദ്വാഃസ്ഥാ ദ്വാരികാ മധ്യദേശഗാ ॥ 93 ॥

ചിത്രലേഖാ വസുമതീ സുന്ദരാങ്ഗീ വസുന്ധരാ ।
ദേവതാ പര്‍വതസ്ഥാ ച പരഭൂഃ പരമാകൃതിഃ ॥ 94 ॥

പരമൂതിര്‍മുണ്ഡമാലാ നാഗയജ്ഞോപവീതിനീ ।
ശ്മശാനകാലികാ ശ്മശ്രുഃ പ്രലയാത്മാ പ്രലോപിനീ ॥ 95 ॥

പ്രസ്ഥസ്ഥാ പ്രസ്ഥിനീ പ്രസ്ഥാ ധൂംരാര്‍ചിര്‍ധൂംരരൂപിണീ ।
ധൂംരാങ്ഗീ ധൂംരകേശാ ച കപിലാ കാലനാശിനീ ॥ 96 ॥

കങ്കാലീ കാലരൂപാ ച കാലമാതാ മലിംലുചീ ।
ശര്‍വാണീ രുദ്രപത്നീ ച രൌദ്രീ രുദ്രസ്വരൂപിണീ ॥ 97 ॥

സന്ധ്യാ ത്രിസന്ധ്യാ സമ്പൂജ്യാ സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദായിനീ ।
കുലജാ സത്യലോകേശാ സത്യവാക് സത്യവാദിനീ ॥ 38 ॥

സത്യസ്വരാ സത്യമയീ ഹരിദ്വാരാ ഹരിന്‍മയീ ।
ഹരിദ്രതന്‍മയീ രാശി (900) ര്‍ഗ്രഹതാരാതിഥിതനുഃ ॥ 99 ॥

തുംബുരുസ്ത്രുടികാ ത്രോടീ ഭുവനേശീ ഭയാപഹാ ।
രാജ്ഞീ രാജ്യപ്രദാ യോഗ്യാ യോഗിനീ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 100 ॥

തുരീ താരാ മഹാലക്ഷ്മീര്‍ഭീഡാ ഭാര്‍ഗീ ഭയാനകാ ।
കാലരാത്രിര്‍മഹാരാത്രിര്‍മഹാവിദ്യാ ശിവാലയാ ॥ 101 ॥

ശിവാസങ്ഗാ ശിവസ്ഥാ ച സമാധിരഗ്നിവാഹനാ ।
അഗ്നീശ്വരീ മഹാവ്യാപ്തിര്‍ബലാകാ ബാലരൂപിണീ ॥ 102 ॥ var മഹീവ്യാപ്തി
ബടുകേശീ വിലാസാ ച സദസത്പുരഭൈരവീ ।
വിഘ്നഹാ ഖലഹാ ഗാഥാ കഥാ കന്ഥാ ശുഭാംബരാ ॥ 103 ॥

ക്രതുഹാ ൠതുജാ ക്രാന്താ മാധവീ ചാമരാവതീ ।
അരുണാക്ഷീ വിശാലാക്ഷീ പുണ്യശീലാ വിലാസിനീ ॥ 104 ॥

സുമാതാ സ്കന്ദമാതാ ച കൃത്തികാ ഭരണീ ബലിഃ ।
ജിനേശ്വരീ സുകുശലാ ഗോപീ ഗോപതിപൂജിതാ ॥ 105 ॥

ഗുപ്താ ഗോപ്യതരാ ഖ്യാതാ പ്രകടാ ഗോപിതാത്മികാ ।
കുലാംനായവതീ കീലാ പൂര്‍ണാ സ്വര്‍ണാങ്ഗദോത്സുകാ ॥ 106 ॥

ഉത്കണ്ഠാ കലകണ്ഠീ ച രക്തപാ പാനപാഽമലാ ।
സമ്പൂര്‍ണചന്ദ്രവദനാ യശോദാ ച യശസ്വിനീ ॥ 107 ॥

ആനന്ദാ സുന്ദരീ സര്‍വാനന്ദാ നന്ദാത്മജാ ലയാ ।
വിദ്യുത് ഖദ്യോതരൂപാ ച സാദരാ ജവികാ ജവിഃ ॥ 108 ॥ var ജീവകാ
ജനനീ ജനഹര്‍ത്രീ ച ഖര്‍പരാ ഖഞ്ജനേക്ഷണാ ।
ജീര്‍ണാ ജീമൂതലക്ഷ്യാ ച ജടിനീ ജയവര്‍ധിനീ ॥ 109 ॥

ജലസ്ഥാ ച ജയന്തീ ച ജംഭാരിവരദാ തഥാ ।
സഹസ്രനാമസമ്പൂര്‍ണാ ദേവീ ജ്വാലാമുഖീ സ്മൃതാ (1000) ॥ 110 ॥

ഇതി നാംനാം സഹസ്രം തു ജ്വാലാമുഖ്യാഃ ശിവോദിതം ।
ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദം നിത്യം ബീജത്രയപ്രകാശിതം ॥ 111 ॥

മോക്ഷൈകഹേതുമതുലം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദം നൃണാം ।
സ്തുത്യം ച സാധനീയം ച സര്‍വസ്വം സാരമുത്തമം ॥ 112 ॥

മഹാമന്ത്രമയം വിദ്യാമയം വിദ്യാപ്രദം പരം ।
പരബ്രഹ്മസ്വരൂപം ച സാക്ഷാദമൃതരൂപണം ॥ 113 ॥

അദ്വൈതരൂപണം നാംനാം സഹസ്രം ഭൈരവോദിതം ।
യഃ പഠേത് പാഠയേദ്വാപി ശ‍ൃണോതി ശ്രാവയേദപി ॥ 114 ॥

ഭക്ത്യാ യുതോ മഹാദേവി സ ഭവേദ്ഭൈരവോപമഃ ।
ശിവരാത്ര്യാം ച സങ്ക്രാന്തൌ ഗ്രഹണേ ജന്‍മവാസരേ ॥ 115 ॥

ഭൈരവസ്യ ബലിം ദത്ത്വാ മൂലമന്ത്രേണ മാന്ത്രികഃ ।
പഠേന്നാമസഹസ്രം ച ജ്വാലാമുഖ്യാഃ സുദുര്ലഭം ॥ 116 ॥

അനന്തഫലദം ഗോപ്യം ത്രിസന്ധ്യം യഃ പഠേത് സുധീഃ ।
അണിമാദിവിഭൂതീനാമീയരോ ധാര്‍മികോ ഭവേത് ॥ 117 ॥

അര്‍ധരാത്രേ സമുത്ഥായ ശൂന്യഗേഹേ പഠേദിദം ।
നാംനാം സഹസ്രകം ദിവ്യം ത്രിവാരം സാധകോത്തമഃ ॥ 118 ॥

കര്‍മണാ മനസാ വാചാ ജ്വാലാമുഖ്യാഃ സുതോ ഭവേത് ।
മധ്യാഹ്നേ പ്രത്യഹം ഗത്വാ പ്രേതഭൂമി വിധാനവിത് ॥ 119 ॥

നരമാംസവലിം ദത്ത്വാ പഠേത് സഹസ്രനാമകം ।
ദിവ്യദേഹധരോ ഭൂത്വാ വിചരേദ്ഭുവനത്രയം ॥ 120 ॥

ശനിവാരേ കുജേഽഷ്ടംയാം പഠേന്നാമസഹസ്രകം ।
ദത്ത്വാ ക്ഷീരബലിം തസ്യൈ കരസ്ഥാഃ സര്‍വസിദ്ധയഃ ॥ 121 ॥

വിനാ നൈവേദ്യമാത്രേണ ന രക്ഷ്യം സാധകോത്തമൈഃ ।
കുജവാരേ സദാ ദേവി ദത്ത്വാഽഽസവബലിം നരഃ ॥ 122 ॥ var ദത്ത്വാസവബലിം
പഠേത് സാധക ഏവാശു ലഭേദ് ദര്‍ശനമുത്തമം ।
ശനിവാരേ സദാ വിദ്യാം ജപ്ത്വാ ദത്ത്വാ ബലിം പ്രിയേ ॥ 123 ॥

കപോതസ്യ മഹേശാനി പഠേന്നാമസഹസ്രകം ।
തദ്ഗൃഹേ വര്‍ധതേ ലക്ഷ്മീര്‍ഗോകര്‍ണമിവ നിത്യശഃ ॥ 124 ॥

ശതാവര്‍തം ചരേദ്രാത്രൌ സാധകോ ദര്‍ശനം ലഭേത് ।
വന്ധ്യാ വാ കാകവന്ധ്യാ വാ കുങ്കുമേന ലിഖേദിദം ॥ 125 ॥

സ്വസ്തന്യേന ച ശുക്രേണ ഭൂര്‍ജേ നാമസഹസ്രകം ।
ഗലേ വാ വാമബാഹൌ വാ ധാരയേത് പ്രത്യഹം പ്രിയേ ॥ 126 ॥

വന്ധ്യാഽപി ലഭതേ പുത്രാത്ര്‍ശൂരാന്‍ വിദ്യാധരോപമാന്‍ । var വന്ധ്യാപി
ഇദം ധൃത്വാ സവ്യബാഹൌ ഗത്വാ രണധരാം പ്രതി ॥ 127 ॥

നിര്‍ജിത്യ ശത്രുസങ്ഘാതാന്‍ സുഖീ യാതി സ്വകം ഗൃഹം ।
വാരത്രയം പഠേന്നിത്യം ശത്രുനാശായ പാര്‍വതി ॥ 128 ॥

ബാരദ്വയം പഠേല്ലക്ഷ്ംയൈ മുക്ത്യൈ തു ശതധാ പഠേത് ।
വശ്യാര്‍ഥേ ദശധാ നിത്യം മാരണാര്‍ഥേ ച വിംശതിം ॥ 129 ॥

സ്തംഭനാര്‍ഥേ പഠേന്നിത്യം സപ്തധാ മാന്ത്രികോത്തമഃ ।
ഭൂംയര്‍ഥേ ത്രിംശതിം ദേവി പഠേന്നാമസഹസ്രകം ॥ 130 ॥

പ്രത്യഹമേകവാരം തു മൃതോ മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ।
അപ്രകാശ്യമദാതവ്യമവക്തവ്യമഭക്തിഷു ॥ 131 ॥

അശാക്തായാകുലീനായ കുപുത്രായ ദുരാത്മനേ ।
ഗുരുഭക്തിവിഹീനായ ദീക്ഷാഹീനായ പാര്‍വതി ॥ 132 ॥

ദത്ത്വാ കുഷ്ഠീ ഭവേല്ലോകേ പരത്ര നരകം വ്രജേത് ।
ശ്രദ്ധായുക്തായ ഭക്തായ സാധകായ മഹാത്മനേ ।
സാചാരായ സുശീലായ ദത്ത്വാ മോക്ഷമവാപ്നുയാത് ॥ 133 ॥

॥ ഇതി ശ്രീരുദ്രയാമലേ തന്ത്രേ ദശവിദ്യാരഹസ്യേ
ശ്രീജ്വാലാമുഖീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമാപ്തം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top