Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Jvalamukhi Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
ப⁴க³வந் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ தே³வாநாமப⁴யங்கர ।
புரா மே யத் த்வயா ப்ரோக்தம் வரம் கைலாஸஸாநுத: ॥ 1 ॥

க்ருʼபயா பரயா நாத² தம் மே தா³தும் க்ஷமோ ப⁴வ ।

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
ஸத்யமேதத் த்வயா ப்ரோக்தம் வரம் வரய பார்வதி ॥ 2 ॥

தம் ப்ரயச்சா²மி ஸம்ஸித்³த்⁴யை மநஸா யத³பீ⁴ப்ஸிதம் ।

ஶ்ரீபை⁴ரவ்யுவாச ।
ஜ்வாலாமுக்²யாஸ்த்வயா தே³வ ஸஹஸ்ராணி ச தத்த்வத: ॥ 3 ॥

ப்ரோக்தாநி ப்³ரூஹி மே ப⁴க்த்யா யதி³ மே த்வத்க்ருʼபா ப⁴வேத் ।

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச ।
ப்ரவக்ஷ்யாமி மஹாதே³வி ஜ்வாலாநாமாநி தத்த்வத: ॥ 4 ॥

ஸஹஸ்ராணி கலௌ ந்ரூʼணாம் வரதா³நி யதே²ப்ஸிதம் ।
அப⁴க்தாய ந தா³தவ்யம் து³ஷ்டாயாஸாத⁴காய ச । 5 ॥

யா ஸா ஜ்வாலாமுகீ² தே³வீ த்ரைலோக்யஜநநீ ஸ்ம்ருʼதா ।
தஸ்யா நாமாநி வக்ஷ்யாமி து³ர்லபா⁴நி ஜக³த்த்ரயே ॥ 6 ॥

விநா நித்யப³லிம் ஸ்தோத்ரம் ந ரக்ஷ்யம் ஸாத⁴கோத்தமை: ।
து³ர்பி⁴க்ஷே ஶத்ருபீ⁴தௌ ச மாரணே ஸ்தம்ப⁴நே படே²த் ॥ 7 ॥

ஸஹஸ்ராக்²யம் ஸ்தவம் தே³வ்யா: ஸத்³ய: ஸித்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி ।
விநா க³ந்தா⁴க்ஷதை: புஷ்பைர்தூ⁴பைர்தீ³பைர்விநா ப³லிம் ॥ 8 ॥

ந ரக்ஷ்யம் ஸாத⁴கேநைவ தே³வீநாமஸஹஸ்ரகம் ।
த³த்த்வா ப³லிம் படே²த்³தே³வ்யா மந்த்ரீ நாமஸஹஸ்ரகம் ।
தே³வி ஸத்யம் மயா ப்ரோக்தம் ஸித்³தி⁴ஹாநிஸ்ததோঽந்யதா² ॥ 9 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தவஸ்ய பை⁴ரவ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ² தே³வதா, ஹ்ரீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:,
ௐ கீலகம் பாடே² விநியோக:³ ।

॥ அங்க³ந்யாஸ: ॥

பை⁴ரவருʼஷயே நம: ஶிரஸி । அநுஷ்டுப்ச²ந்த³ஸே நமோ முகே² ।
ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²தே³வதாயை நமோ ஹ்ருʼதி³ ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜாய நமோ நாபௌ⁴ । ஶ்ரீம் ஶக்தயே நமோ கு³ஹ்யே ।
ௐ கீலகாய நம: பாத³யோ: । விநியோகா³ய நம: ஸர்வாங்கே³ஷு ।
ௐ ஹ்யாமிதி ஷட்³ தீ³ர்க⁴யுக்தமாயயா கரஷட³ங்கா³நி விதா⁴ய த்⁴யாயேத் ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

உத்³யச்சந்த்³ரமரீசிஸந்நிப⁴முகீ²மேகாத³ஶாராப்³ஜகா³ம்
பாஶாம்போ⁴ஜவராப⁴யாந் கரதலை: ஸம்பி³ப்⁴ரதீம் ஸாத³ராத் ।
அக்³நீந்த்³வர்கவிலோசநாம் ஶஶிகலாசூடா³ம் த்ரிவர்கோ³ஜ்ஜ்வலாம்
ப்ரேதஸ்தா²ம் ஜ்வலத³க்³நிமண்ட³லஶிகா²ம் ஜ்வாலாமுகீ²ம் நௌம்யஹம் ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஜ்வாலாமுகீ² ஜைத்ரீ ஶ்ரீஞ்ஜ்யோத்ஸ்நா ஜயதா³ ஜயா ।
ஔது³ம்ப³ரா மஹாநீலா ஶுக்ரலுப்தா ஶசீ ஶ்ருதி: ॥ 1 ॥

ஸ்மயதா³ ஸ்மயஹர்த்ரீ ச ஸ்மரஶத்ருப்ரியங்கரீ ।
மாநதா³ மோஹிநீ மத்தா மாயா பா³லா ப³லந்த⁴ரா ॥ 2 ॥

ப⁴க³ரூபா ப⁴கா³வாஸா பீ⁴ருண்டா³ ப⁴யகா⁴திநீ ।
பீ⁴திர்ப⁴யாநகாஸ்யா ச ப்⁴ரூ: ஸுப்⁴ரூ: ஸுகி²நீ ஸதீ ॥ 3 ॥

ஶூலிநீ ஶூலஹஸ்தா ச ஶூலிவாமாங்க³வாஸிநீ ।
ஶஶாங்கஜநநீ ஶீதா ஶீதலா ஶாரிகா ஶிவா ॥ 4 ॥

ஸ்ருசிகா மது⁴மந்மாந்யா த்ரிவர்க³ப²லதா³யிநீ ।
த்ரேதா த்ரிலோசநா து³ர்கா³ து³ர்க³மா து³ர்க³திர்க³தி: ॥ 5 ॥

பூதா ப்லுதிர்விமர்ஶா ச ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ ஸுகா²வஹா ।
ஸுக²தா³ ஸர்வமத்⁴யஸ்தா² லோகமாதா மஹேஶ்வரீ ॥ 6 ॥

லோகேஷ்டா வரதா³ ஸ்துத்யா ஸ்துதிர்த்³ருதக³திர்நுதி: ।
நயதா³ நயநேத்ரா ச நவக்³ரஹநிஷேவிதா ॥ 7 ॥

அம்பா³ வரூதி²நீ வீரஜநநீ வீரஸுந்த³ரீ ।
வீரஸூர்வாருணீ வார்தா வராঽப⁴யகரா வதூ:⁴ ॥ 8 ॥

வாநீரதலகா³ வாம்யா வாமாசாரப²லப்ரதா³ ।
வீரா ஶௌர்யகரீ ஶாந்தா ஶார்தூ³லத்வக் ச ஶர்வரீ ॥ 9 ॥

ஶலபீ⁴ ஶாஸ்த்ரமர்யாதா³ ஶிவதா³ ஶம்ப³ராந்தகா ।
ஶம்ப³ராரிப்ரியா ஶம்பு⁴காந்தா ஶஶிநிபா⁴நநா ॥ 10 ॥

ஶஸ்த்ராயுத⁴த⁴ரா ஶாந்திர்ஜ்யோதிர்தீ³ப்திர்ஜக³த்ப்ரியா ।
ஜக³தீ ஜித்வரா ஜாரீ மார்ஜாரீ பஶுபாலிநீ (100) ॥ 11 ॥

மேருமத்⁴யக³தா மைத்ரீ முஸலாயுத⁴தா⁴ரிணீ ।
மாந்யா மந்த்ரேஷ்டதா³ மாத்⁴வீ மாத்⁴வீரஸவிகூ⁴ர்ணிதா ॥ 12 ॥

மோத³காஹாரமத்தா ச மத்தமாதங்க³கா³மிநீ ।
மஹேஶ்வரப்ரியோந்மத்தா தா³ர்வீ தை³த்யவிமர்தி³நீ ॥ 13 ॥ var மஹேஶ்வரப்ரியோந்நத்தா
தே³வேஷ்டா ஸாத⁴கேஷ்டா ச ஸாத்⁴வீ ஸர்வத்ரகா³ঽஸமா ।
ஸந்தாநகதருஶ்சா²யாஸந்துஷ்டாঽத்⁴வஶ்ரமாபஹா ॥ 14 ॥

ஶாரதா³ ஶரத³ப்³ஜாக்ஷீ வரதா³ப்³ஜநிபா⁴நநா । var வரதா³ঽப்³ஜநிபா⁴நநா
நம்ராங்கீ³ கர்கஶாங்கீ³ ச வஜ்ராங்கீ³ வஜ்ரதா⁴ரிணீ ॥ 15 ॥

வஜ்ரேஷ்டா வஜ்ரகங்காலா வாநரீம் வாயுவேகி³நீ ।
வராகீ குலகா காம்யா குலேஷ்டா குலகாமிநீ ॥ 16 ॥

குந்தா காமேஶ்வரீ க்ரூரா குல்யா காமாந்தகாரிணீ ।
குந்தீ குந்தத⁴ரா குப்³ஜா கஷ்டஹா வக³லாமுகீ² ॥ 17 ॥

ம்ருʼடா³நீ மது⁴ரா மூகா ப்ரமத்தா பை³ந்த³வேஶ்வரீ ।
குமாரீ குலஜாঽகாமா கூவரீ நட³கூப³ரீ ॥ 18 ॥ var கூப³ரீ
நகே³ஶ்வரீ நகா³வாஸா நக³புத்ரீ நகா³ரிஹா ।
நாக³கந்யா குஹூ: குண்டீ² கருணா க்ருʼபயாந்விதா ॥ 19 ॥

ககாரவர்ணரூபாட்⁴யா ஹ்ரீர்லஞ்ஜா ஶ்ரீ: ஶுபா⁴ஶுபா⁴ ।
கே²சரீ க²க³பத்ரீ ச க²க³நேத்ரா க²கே³ஶ்வரீ ॥ 20 ॥

கா²தா க²நித்ரீ க²ஸ்தா² ச ஜப்யா ஜாப்யாঽஜரா து⁴தி: ।
ஜக³தீ ஜந்மதா³ ஜம்பீ⁴ ஜம்பு³வ்ருʼக்ஷதலஸ்தி²தா ॥ 21 ॥

ஜாம்பூ³நத³ப்ரியா ஸத்யா ஸாத்த்விகீ ஸத்த்வவர்ஜிதாம் ।
ஸர்வமாதா ஸமாலோகா லோகாக்²யாதிர்லயாத்மிகா ॥ 22 ॥ var லோகா க்²யாதிர்லயாத்மிகா
லூதா லதா ரதிர்லஜ்ஜா வாஜிகா³ (200) வாருணீ வஶா । var லதாரதிர்லஜ்ஜா
குடிலா குத்ஸிதா ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மணி । ப்³ரஹ்மதா³யிநீ ॥ 23 ॥

வ்ரதேஷ்டா வாஜிநீ வஸ்திர்வாமநேத்ரா வஶங்கரீ ।
ஶங்கரீ ஶங்கரேஷ்டா ச ஶஶாங்கக்ருʼதஶேக²ரா ॥ 24 ॥

கும்பே⁴ஶ்வரீ குருக்⁴நீ ச பாண்ட³வேஷ்டா பராத்பரா ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ மாநநீயா மநுப்ரியா ॥ 25 ॥

த³ஷிணா த³க்ஷஜா த³க்ஷா த்³ராக்ஷா தூ³தீ த்³யுதிர்த⁴ரா ।
த⁴ர்மதா³ த⁴ர்மராஜேஷ்டா த⁴ர்மஸ்தா² த⁴ர்மபாலிநீ ॥ 26 ॥

த⁴நதா³ த⁴நிகா த⁴ர்ம்யா பதாகா பார்வதீ ப்ரஜா ।
ப்ரஜாவதீ புரீ ப்ரஜ்ஞா பூ: புத்ரீ பத்ரிவாஹிநீ ॥ 27 ॥

பத்ரிஹஸ்தா ச மாதங்கீ³ பத்ரிகா ச பதிவ்ரதா ।
புஷ்டி: ப்லக்ஷா ஶ்மஶாநஸ்தா² தே³வீ த⁴நத³ஸேவிதா ॥ 28 ॥

த³யாவதீ த³யா தூ³ரா தூ³தா நிகடவாஸிநீ ।
நர்மதா³ঽநர்மதா³ நந்தா³ நாகிநீ நாகஸேவிதா ॥ 29 ॥

நாஸா ஸங்க்ராந்திரீட்³யா ச பை⁴ரவீ ச்சி²ந்நமஸ்தகா ।
ஶ்யாமா ஶ்யாமாம்ப³ரா பீதா பீதவஸ்த்ரா கலாவதீ ॥ 30 ॥

கௌதுகீ கௌதுகாசாரா குலத⁴ர்மப்ரகாஶிநீ ।
ஶாம்ப⁴வீ கா³ருடீ³ வித்³யா க³ருடா³ஸநஸம்ஸ்தி²தா ॥ 31 ॥ var கா³ருடீ³வித்³யா
விநதா வைநதேயேஷ்டா வைஷ்ணவீ விஷ்ணுபூஜிதா ।
வார்தாதா³ வாலுகா வேத்ரீ வேத்ரஹஸ்தா வராங்க³நா ॥ 32 ॥

விவேகலோசநா விஜ்ஞா விஶாலா விமலா ஹ்யஜா ।
விவேகா ப்ரசுரா லுப்தா நௌர்நாராயணபூஜிதா ॥ 33 ॥

நாராயணீ (300) ச ஸுமுகீ² து³ர்ஜயா து:³க²ஹாரிணீ ।
தௌ³ர்பா⁴க்³யஹா து³ராசாரா து³ஷ்டஹந்த்ரீ ச த்³வேஷிணீ ॥ 34 ॥

வாங்மயீ பா⁴ரதீ பா⁴ஷா மஷீ லேக²கபூஜிதா ।
லேக²பத்ரீ ச லோலாக்ஷீ லாஸ்யா ஹாஸ்யா ப்ரியங்கரீ ॥ 35 ॥

ப்ரேமதா³ ப்ரணயஜ்ஞா ச ப்ரமாணா ப்ரத்யயாங்கிதா ।
வாராஹீ குப்³ஜிகா காரா காராப³ந்த⁴நமோக்ஷதா³ ॥ 36 ॥

உக்³ரா சோக்³ரதரோக்³ரேஷ்டா ந்ருʼமாந்யா நரஸிம்ஹிகா ।
நரநாராயணஸ்துத்யா நரவாஹநபூஜிதா ॥ 37 ॥

ந்ருʼமுண்டா³ நூபுராட்⁴யா ச ந்ருʼமாதா த்ரிபுரேஶ்வரீ ।
தி³வ்யாயுதோ⁴க்³ரதாரா ச த்ர்யக்ஷா த்ரிபுரமாலிநீ ॥ 38 ॥

த்ரிநேத்ரா கோடராக்ஷீ ச ஷட்சக்ரஸ்தா² க்ரீமீஶ்வரீ ।
க்ரிமிஹா க்ரிமியோநிஶ்ச கலா சந்த்³ரகலா சமூ: ॥ 39 ॥

சமாம்ப³க³ ச சார்வங்கீ³ சஞ்சலாக்ஷீ ச ப⁴த்³ரதா³ ।
ப⁴த்³ரகாலீ ஸுப⁴த்³ரா ச ப⁴த்³ராங்கீ³ ப்ரேதவாஹிநீ ॥ 40 ॥

ஸுஷமா ஸ்த்ரீப்ரியா காந்தா காமிநீ குடிலாலகா ।
குஶப்³தா³ குக³திர்மேதா⁴ மத்⁴யமாங்கா ச காஶ்யபீ ॥ 41 ॥

த³க்ஷிணாகாலிகா காலீ காலபை⁴ரவபூஜிதா ।
க்லீங்காரீ குமதிர்வாணீ பா³ணாஸுரநிஸூதி³நீ ॥ 42 ॥

நிர்மமா நிர்மமேஷ்டா ச நிரயோநிர்நிராஶ்ரயா । var நிரர்யோநிர்நிராஶ்ரயா
நிர்விகாரா நிரீஹா ச நிலயா ந்ருʼபபுத்ரிணீ ॥ 43 ॥

ந்ருʼபஸேவ்யா விரிஞ்சீஷ்டா விஶிஷ்டா விஶ்வமாத்ருʼகா ।
மாத்ருʼகாঽர்ணவிலிப்தாங்கீ³ மது⁴ஸ்த்ராதா மது⁴த்³ரவா ॥ 44 ॥

ஶுக்ரேஷ்டா ஶுக்ரஸந்துஷ்டா ஶுக்ரஸ்நாதா க்ருʼஶோத³ரீ ।
வ்ருʼஷா வ்ருʼஷ்டிரநாவ்ருʼஷ்டிர்லப்⁴யா லோப⁴விவர்ஜிதா ॥ 45 ॥

அப்³தி⁴ஶ்ச (400) லலநா லக்ஷ்யா லக்ஷ்மீ ராமா ரமா ரதி: ।
ரேவா ரம்போ⁴ர்வஶீ வஶ்யா வாஸுகிப்ரியகாரிணீ ॥ 46 ॥

ஶேஷா ஶேஷரதா ஶ்ரேஷ்டா² ஶேஷஶாயிநமஸ்க்ருʼதா ।
ஶய்யா ஶர்வப்ரியா ஶஸ்தா ப்ரஶஸ்தா ஶம்பு⁴ஸேவிதா ॥ 47 ॥

ஆஶுஶுக்ஷணிநேத்ரா ச க்ஷணதா³ க்ஷணஸேவிதா ।
க்ஷுரிகா கர்ணிகா ஸத்யா ஸசராசரரூபிணீ ॥ 48 ॥

சரித்ரீ ச த⁴ரித்ரீ ச தி³திர்தை³த்யேந்த்³ரபூஜிதா ।
கு³ணிநீ கு³ணரூபா ச த்ரிகு³ணா நிர்கு³ணா க்⁴ருʼணா ॥ 49 ॥

கோ⁴ஷா க³ஜாநநேஷ்டா ச க³ஜாகாரா கு³ணிப்ரியா ।
கீ³தா கீ³தப்ரியா தத்²யா பத்²யா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 50 ॥

பீநஸ்தநீ ச ரமணீ ரமணீஷ்டா ச மைது²நீ ।
பத்³மா பத்³மத⁴ரா வத்ஸா தே⁴நுர்மேருத⁴ரா மகா⁴ ॥ 51 ॥

மாலதீ மது⁴ராலாபா மாத்ருʼஜா மாலிநீ ததா² ।
வைஶ்வாநரப்ரியா வைத்³யா சிகித்ஸா வைத்³யபூஜிதா ॥ 52 ॥

வேதி³கா வாரபுத்ரீ ச வயஸ்யா வாக்³ப⁴வீ ப்ரஸூ: ।
க்ரீதா பத்³மாஸநா ஸித்³தா⁴ ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ: ஸரஸ்வதீ ॥ 53 ॥

ஸத்த்வஶ்ரேஷ்டா² ஸத்த்வஸம்ஸ்தா² ஸாமாந்யா ஸாமவாயிகா ।
ஸாத⁴கேஷ்டா ச ஸத்பத்நீ ஸத்புத்ரீ ஸத்குலாஶ்ரயா ॥ 54 ॥

ஸமதா³ ப்ரமதா³ ஶ்ராந்தா பரலோகக³தி: ஶிவா ।
கோ⁴ரரூபா கோ⁴ரராவா முக்தகேஶீ ச முக்திதா³ ॥ 55 ॥

மோக்ஷதா³ ப³லதா³ புஷ்டிர்முக்திர்ப³லிப்ரியாঽப⁴யா ।
திலப்ரஸூநநாஸா ச ப்ரஸூநா குலஶீர்ஷிணீ ॥ 56 ॥

பரத்³ரோஹகரீ (500) பாந்தா² பாராவாரஸுதா ப⁴கா³ ।
ப⁴ர்க³ப்ரியா ப⁴ர்க³ஶிகா² ஹேலா ஹைமவதீஶ்வரீ ॥ 57 ॥

ஹேருகேஷ்டா வடுஸ்தா² ச வடுமாதா வடேஶ்வரீ ।
நடிநீ த்ரோடிநீ த்ராதா ஸ்வஸா ஸாரவதீ ஸபா⁴ ॥ 58 ॥

ஸௌபா⁴க்³யா பா⁴க்³யதா³ பா⁴க்³யா போ⁴க³தா³ பூ:⁴ ப்ரபா⁴வதீ ।
சந்த்³ரிகா காலஹத்ரீம் ச ஜ்யோத்ஸ்நோல்காঽஶநிராஹ்நிகா ॥ 59 ॥

ஐஹிகீ சௌஷ்மிகீ சோஷ்மா க்³ரீஷ்மாம்ஶுத்³யுதிரூபிணீ ।
க்³ரீவா க்³ரீஷ்மாநநா க³வ்யா கைலாஸாசலவாஸிநீ ॥ 60 ॥

மல்லீ மார்தண்ட³ரூபா ச மாநஹர்த்ரீ மநோரமா ।
மாநிநீ மாநகர்த்ரீ ச மாநஸீ தாபஸீ துடி: ॥ 61 ॥ var த்ருடி:
பய:ஸ்தா² து பரப்³ரஹ்மஸ்துதா ஸ்தோத்ரப்ரியா தநு: ।
தந்வீ தநுதரா ஸூக்ஷ்மா ஸ்தூ²லா ஶூரப்ரியாঽத⁴மா ॥ 62 ॥

உத்தமா மணிபூ⁴ஷாட்⁴யா மணிமண்ட³பஸம்ஸ்தி²தா ।
மாஷா தீக்ஷ்ணா த்ரபா சிந்தா மண்டி³கா சர்சிகா சலா ॥ 63 ॥

சண்டீ³ சுல்லீ சமத்காரகர்த்ரீ ஹர்த்ரீ ஹரீஶ்வரீ ।
ஹரிஸேவ்யா கபிஶ்ரேஷ்டா² சர்சிதா சாருரூபிணீ ॥ 64 ॥

சண்டீ³ஶ்வரீ சண்ட³ரூபா முண்ட³ஹஸ்தா மநோக³தி: ।
போதா பூதா பவித்ரா ச மஜ்ஜா மேத்⁴யா ஸுக³ந்தி⁴நீ ॥ 65 ॥

ஸுக³ந்தா⁴ புஷ்பிணீ புஷ்பா ப்ரேரிதா பவநேஶ்வரீ ।
ப்ரீதா க்ரோதா⁴குலா ந்யஸ்தா ந்யக்காரா ஸுரவாஹிநீ ॥ 66 ॥

ஸ்ரோதஸ்வதீ மது⁴மதீ தே³வமாதா ஸுதா⁴ம்ப³ரா (600) ।
மத்ஸ்யா மத்ஸ்யேந்த்³ரபீட²ஸ்தா² வீரபாநா மதா³துரா ॥ 67 ॥ var ப⁴த்ஸ்யா
ப்ருʼதி²வீ தைஜஸீ த்ருʼப்திர்மூலாதா⁴ரா ப்ரபா⁴ ப்ருʼது:² ।
நாக³பாஶத⁴ராঽநந்தா பாஶஹஸ்தா ப்ரபோ³தி⁴நீ ॥ 68 ॥ var நாக³பாஶத⁴ராநந்தா
ப்ரஸாத³நா கலிங்கா³க்²யா மத³நாஶா மது⁴த்³ரவா ।
மது⁴வீரா மதா³ந்தா⁴ ச பாவநீ வேத³நா ஸ்ம்ருʼதி: ॥ 69 ॥

போ³தி⁴கா போ³தி⁴நீ பூஷா காஶீ வாராணஸீ க³யா ।
கௌஶீ சோஜ்ஜயிநீ தா⁴ரா காஶ்மீரீ குங்குமாகுலா ॥ 70 ॥

பூ⁴மி: ஸிந்து:⁴ ப்ரபா⁴ஸா ச க³ங்கா³ கோ³ரீ ஶுபா⁴ஶ்ரயா ।
நாநாவித்³யாமயீ வேத்ரவதீ கோ³தா³வரீ க³தா³ ॥ 71 ॥

க³த³ஹர்த்ரீ க³ஜாரூடா⁴ இந்த்³ராணீ குலகௌலிநீ ।
குலாசாரா குரூபா ச ஸுரூபா ரூபவர்ஜிதா ॥ 72 ॥

சந்த்³ரபா⁴கா³ ச யமுநா யாமீ யமக்ஷயங்கரீ ।
காம்போ⁴ஜீ ஸரயூஶ்சித்ரா விதஸ்தைராவதீ ஜ²ஷா ॥ 73 ॥

சஷிகா பதி²கா தந்த்ரீ வீணா வேணு: ப்ரியம்வதா³ ।
குண்ட³லிநீ நிர்விகல்பா கா³யத்ரீ நரகாந்தகா ॥ 74 ॥

க்ருʼஷ்ணா ஸரஸ்வதீ தாபீ பயோர்ணா ஶதருத்³ரிகா ।
காவேரீ ஶதபத்ராபா⁴ ஶதபா³ஹு: ஶதஹ்ரதா³ ॥ 75 ॥

ரேவதீ ரோஹிணீ க்ஷிப்யா க்ஷீரபா க்ஷோணீ க்ஷமா க்ஷயா । var க்ஷிப்ரா
க்ஷாந்திர்ப்⁴ராந்திர்கு³ருர்கு³வீ க³ரிஷ்டா² கோ³குலா நதீ³ ॥ 76 ॥

நாதி³நீ க்ருʼஷிணீ க்ருʼஷ்யா ஸத்குடீ பூ⁴மிகா (700) ப்⁴ரமா ।
விப்⁴ராஜமாநா தீர்த்²யா ச தீர்தா² தீர்த²ப²லப்ரதா³ ॥ 77 ॥

தருணீ தாமஸீ பாஶா விபாஶா ப்ராஶதா⁴ரிணீ ।
பஶூபஹாரஸந்துஷ்டா குக்குடீ ஹம்ஸவாஹநா ॥ 78 ॥

மது⁴ரா விபுலாঽகாங்க்ஷா வேத³காண்டீ³ விசித்ரிணீ ।
ஸ்வப்நாவதீ ஸரித் ஸீதாதா⁴ரிணீ மத்ஸரீ ச முத் ॥ 79 ॥

ஶதத்³ரூர்பா⁴ரதீ கத்³ரூரநந்தாநந்தஶாகி²நீ । var கத்³ரூரநந்தாঽநந்தஶாகி²நீ
வேத³நா வாஸவீ வேஶ்யா பூதநா புஷ்பஹாஸிநீ ॥ 80 ॥

த்ரிஶக்தி: ஶக்திரூபா சாக்ஷரமாதா க்ஷுரீ க்ஷுதா⁴ ।
மந்தா³ மந்தா³கிநீ முத்³ரா பூ⁴தா பூ⁴தபதிப்ரியா ॥ 81 ॥

பூ⁴தேஷ்டா பஞ்சபூ⁴தக்⁴நீ ஸ்வக்ஷா கோமலஹாஸிநீ ।
வாஸிநீ குஹிகா லம்பா⁴ லம்ப³கேஶீ ஸுகேஶிநீ ॥ 82 ॥

ஊர்த்⁴வகேஶீ விஶாலாக்ஷீ கோ⁴ரா புண்யபதிப்ரியா ।
பாம்ஸுலா பாத்ரஹஸ்தா ச க²ர்பரீ க²ர்பராயுதா⁴ ॥ 83 ॥

கேகரீ காகிநீ கும்பீ⁴ ஸுப²லா கேகராக்ருʼதி: ।
விப²லா விஜயா ஶ்ரீதா³ ஶ்ரீத³ஸேவ்யா ஶுப⁴ங்கரீ ॥ 84 ॥

ஶைத்யா ஶீதாலயா ஶீது⁴பாத்ரஹஸ்தா க்ருʼபாவதீ ।
காருண்யா விஶ்வஸாரா ச கருணா க்ருʼபணா க்ருʼபா ॥ 84 ॥

ப்ரஜ்ஞா ஜ்ஞாநா ச ஷட்³வர்கா³ ஷடா³ஸ்யா ஷண்முக²ப்ரியா ।
க்ரௌஞ்சீ க்ரௌஞ்சாத்³ரிநிலயா தா³ந்தா தா³ரித்³ர்யநாஶிநீ ॥ 86 ॥

ஶாலா சாபா⁴ஸுரா ஸாத்⁴யா ஸாத⁴நீயா ச ஸாமகா³ ।
ஸப்தஸ்வரா ஸப்தத⁴ரா ஸப்தஸப்திவிலோசநா ॥ 87 ॥

ஸ்தி²தி: க்ஷேமங்கரீ ஸ்வாஹா வாசாலீ (800) விவிஷாம்ப³ரா ।
கலகண்டீ² கோ⁴ஷத⁴ரா ஸுக்³ரீவா கந்த⁴ரா ருசி: ॥ 88 ॥

ஶுசிஸ்மிதா ஸமுத்³ரேஷ்டா ஶஶிநீ வஶிநீ ஸுத்³ருʼக் ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வதா³ ஶாரீ ஸுநாஸா ஸுரகந்யகா ॥ 89 ॥

ஸேநா ஸேநாஸுதா ஶ‍்ருʼங்கீ³ ஶ‍்ருʼங்கி³ணீ ஹாடகேஶ்வரீ ।
ஹோடிகா ஹாரிணீ லிங்கா³ ப⁴க³லிங்க³ஸ்வரூபிணீ ॥ 90 ॥

ப⁴க³மாதா ச லிங்கா³க்²யா லிங்க³ப்ரீதி: கலிங்க³ஜா ।
குமாரீ யுவதீ ப்ரௌடா⁴ நவோடா⁴ ப்ரௌட⁴ரூபிர்ணா ॥ 91 ॥

ரம்யா ரஜோவதீ ரஜ்ஜு ரஜோலீ ராஜஸீ க⁴டீ ।
கைவர்தீ ராக்ஷஸீ ராத்ரீ ராத்ரிஞ்சரக்ஷயங்கரீ ॥ 92 ॥

மஹோக்³ரா முதி³தா பி⁴ல்லீ ப⁴ல்லஹஸ்தா ப⁴யங்கரீ ।
திலாபா⁴ தா³ரிகா த்³வா:ஸ்தா² த்³வாரிகா மத்⁴யதே³ஶகா³ ॥ 93 ॥

சித்ரலேகா² வஸுமதீ ஸுந்த³ராங்கீ³ வஸுந்த⁴ரா ।
தே³வதா பர்வதஸ்தா² ச பரபூ:⁴ பரமாக்ருʼதி: ॥ 94 ॥

பரமூதிர்முண்ட³மாலா நாக³யஜ்ஞோபவீதிநீ ।
ஶ்மஶாநகாலிகா ஶ்மஶ்ரு: ப்ரலயாத்மா ப்ரலோபிநீ ॥ 95 ॥

ப்ரஸ்த²ஸ்தா² ப்ரஸ்தி²நீ ப்ரஸ்தா² தூ⁴ம்ரார்சிர்தூ⁴ம்ரரூபிணீ ।
தூ⁴ம்ராங்கீ³ தூ⁴ம்ரகேஶா ச கபிலா காலநாஶிநீ ॥ 96 ॥

கங்காலீ காலரூபா ச காலமாதா மலிம்லுசீ ।
ஶர்வாணீ ருத்³ரபத்நீ ச ரௌத்³ரீ ருத்³ரஸ்வரூபிணீ ॥ 97 ॥

ஸந்த்⁴யா த்ரிஸந்த்⁴யா ஸம்பூஜ்யா ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ।
குலஜா ஸத்யலோகேஶா ஸத்யவாக் ஸத்யவாதி³நீ ॥ 38 ॥

ஸத்யஸ்வரா ஸத்யமயீ ஹரித்³வாரா ஹரிந்மயீ ।
ஹரித்³ரதந்மயீ ராஶி (900) ர்க்³ரஹதாராதிதி²தநு: ॥ 99 ॥

தும்பு³ருஸ்த்ருடிகா த்ரோடீ பு⁴வநேஶீ ப⁴யாபஹா ।
ராஜ்ஞீ ராஜ்யப்ரதா³ யோக்³யா யோகி³நீ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 100 ॥

துரீ தாரா மஹாலக்ஷ்மீர்பீ⁴டா³ பா⁴ர்கீ³ ப⁴யாநகா ।
காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்மஹாவித்³யா ஶிவாலயா ॥ 101 ॥

ஶிவாஸங்கா³ ஶிவஸ்தா² ச ஸமாதி⁴ரக்³நிவாஹநா ।
அக்³நீஶ்வரீ மஹாவ்யாப்திர்ப³லாகா பா³லரூபிணீ ॥ 102 ॥ var மஹீவ்யாப்தி
ப³டுகேஶீ விலாஸா ச ஸத³ஸத்புரபை⁴ரவீ ।
விக்⁴நஹா க²லஹா கா³தா² கதா² கந்தா² ஶுபா⁴ம்ப³ரா ॥ 103 ॥

க்ரதுஹா ரூʼதுஜா க்ராந்தா மாத⁴வீ சாமராவதீ ।
அருணாக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ புண்யஶீலா விலாஸிநீ ॥ 104 ॥

ஸுமாதா ஸ்கந்த³மாதா ச க்ருʼத்திகா ப⁴ரணீ ப³லி: ।
ஜிநேஶ்வரீ ஸுகுஶலா கோ³பீ கோ³பதிபூஜிதா ॥ 105 ॥

கு³ப்தா கோ³ப்யதரா க்²யாதா ப்ரகடா கோ³பிதாத்மிகா ।
குலாம்நாயவதீ கீலா பூர்ணா ஸ்வர்ணாங்க³தோ³த்ஸுகா ॥ 106 ॥

உத்கண்டா² கலகண்டீ² ச ரக்தபா பாநபாঽமலா ।
ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³நா யஶோதா³ ச யஶஸ்விநீ ॥ 107 ॥

ஆநந்தா³ ஸுந்த³ரீ ஸர்வாநந்தா³ நந்தா³த்மஜா லயா ।
வித்³யுத் க²த்³யோதரூபா ச ஸாத³ரா ஜவிகா ஜவி: ॥ 108 ॥ var ஜீவகா
ஜநநீ ஜநஹர்த்ரீ ச க²ர்பரா க²ஞ்ஜநேக்ஷணா ।
ஜீர்ணா ஜீமூதலக்ஷ்யா ச ஜடிநீ ஜயவர்தி⁴நீ ॥ 109 ॥

ஜலஸ்தா² ச ஜயந்தீ ச ஜம்பா⁴ரிவரதா³ ததா² ।
ஸஹஸ்ரநாமஸம்பூர்ணா தே³வீ ஜ்வாலாமுகீ² ஸ்ம்ருʼதா (1000) ॥ 110 ॥

இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து ஜ்வாலாமுக்²யா: ஶிவோதி³தம் ।
சதுர்வர்க³ப்ரத³ம் நித்யம் பீ³ஜத்ரயப்ரகாஶிதம் ॥ 111 ॥

மோக்ஷைகஹேதுமதுலம் பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ।
ஸ்துத்யம் ச ஸாத⁴நீயம் ச ஸர்வஸ்வம் ஸாரமுத்தமம் ॥ 112 ॥

மஹாமந்த்ரமயம் வித்³யாமயம் வித்³யாப்ரத³ம் பரம் ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபம் ச ஸாக்ஷாத³ம்ருʼதரூபணம் ॥ 113 ॥

அத்³வைதரூபணம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் பை⁴ரவோதி³தம் ।
ய: படே²த் பாட²யேத்³வாபி ஶ‍்ருʼணோதி ஶ்ராவயேத³பி ॥ 114 ॥

ப⁴க்த்யா யுதோ மஹாதே³வி ஸ ப⁴வேத்³பை⁴ரவோபம: ।
ஶிவராத்ர்யாம் ச ஸங்க்ராந்தௌ க்³ரஹணே ஜந்மவாஸரே ॥ 115 ॥

பை⁴ரவஸ்ய ப³லிம் த³த்த்வா மூலமந்த்ரேண மாந்த்ரிக: ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ச ஜ்வாலாமுக்²யா: ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 116 ॥

அநந்தப²லத³ம் கோ³ப்யம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ய: படே²த் ஸுதீ:⁴ ।
அணிமாதி³விபூ⁴தீநாமீயரோ தா⁴ர்மிகோ ப⁴வேத் ॥ 117 ॥

அர்த⁴ராத்ரே ஸமுத்தா²ய ஶூந்யகே³ஹே படே²தி³த³ம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரகம் தி³வ்யம் த்ரிவாரம் ஸாத⁴கோத்தம: ॥ 118 ॥

கர்மணா மநஸா வாசா ஜ்வாலாமுக்²யா: ஸுதோ ப⁴வேத் ।
மத்⁴யாஹ்நே ப்ரத்யஹம் க³த்வா ப்ரேதபூ⁴மி விதா⁴நவித் ॥ 119 ॥

நரமாம்ஸவலிம் த³த்த்வா படே²த் ஸஹஸ்ரநாமகம் ।
தி³வ்யதே³ஹத⁴ரோ பூ⁴த்வா விசரேத்³பு⁴வநத்ரயம் ॥ 120 ॥

ஶநிவாரே குஜேঽஷ்டம்யாம் படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
த³த்த்வா க்ஷீரப³லிம் தஸ்யை கரஸ்தா:² ஸர்வஸித்³த⁴ய: ॥ 121 ॥

விநா நைவேத்³யமாத்ரேண ந ரக்ஷ்யம் ஸாத⁴கோத்தமை: ।
குஜவாரே ஸதா³ தே³வி த³த்த்வாঽঽஸவப³லிம் நர: ॥ 122 ॥ var த³த்த்வாஸவப³லிம்
படே²த் ஸாத⁴க ஏவாஶு லபே⁴த்³ த³ர்ஶநமுத்தமம் ।
ஶநிவாரே ஸதா³ வித்³யாம் ஜப்த்வா த³த்த்வா ப³லிம் ப்ரியே ॥ 123 ॥

கபோதஸ்ய மஹேஶாநி படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
தத்³க்³ருʼஹே வர்த⁴தே லக்ஷ்மீர்கோ³கர்ணமிவ நித்யஶ: ॥ 124 ॥

ஶதாவர்தம் சரேத்³ராத்ரௌ ஸாத⁴கோ த³ர்ஶநம் லபே⁴த் ।
வந்த்⁴யா வா காகவந்த்⁴யா வா குங்குமேந லிகே²தி³த³ம் ॥ 125 ॥

ஸ்வஸ்தந்யேந ச ஶுக்ரேண பூ⁴ர்ஜே நாமஸஹஸ்ரகம் ।
க³லே வா வாமபா³ஹௌ வா தா⁴ரயேத் ப்ரத்யஹம் ப்ரியே ॥ 126 ॥

வந்த்⁴யாঽபி லப⁴தே புத்ராத்ர்ஶூராந் வித்³யாத⁴ரோபமாந் । var வந்த்⁴யாபி
இத³ம் த்⁴ருʼத்வா ஸவ்யபா³ஹௌ க³த்வா ரணத⁴ராம் ப்ரதி ॥ 127 ॥

நிர்ஜித்ய ஶத்ருஸங்கா⁴தாந் ஸுகீ² யாதி ஸ்வகம் க்³ருʼஹம் ।
வாரத்ரயம் படே²ந்நித்யம் ஶத்ருநாஶாய பார்வதி ॥ 128 ॥

பா³ரத்³வயம் படே²ல்லக்ஷ்ம்யை முக்த்யை து ஶததா⁴ படே²த் ।
வஶ்யார்தே² த³ஶதா⁴ நித்யம் மாரணார்தே² ச விம்ஶதிம் ॥ 129 ॥

ஸ்தம்ப⁴நார்தே² படே²ந்நித்யம் ஸப்ததா⁴ மாந்த்ரிகோத்தம: ।
பூ⁴ம்யர்தே² த்ரிம்ஶதிம் தே³வி படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 130 ॥

ப்ரத்யஹமேகவாரம் து ம்ருʼதோ மோக்ஷமவாப்நுயாத் ।
அப்ரகாஶ்யமதா³தவ்யமவக்தவ்யமப⁴க்திஷு ॥ 131 ॥

அஶாக்தாயாகுலீநாய குபுத்ராய து³ராத்மநே ।
கு³ருப⁴க்திவிஹீநாய தீ³க்ஷாஹீநாய பார்வதி ॥ 132 ॥

த³த்த்வா குஷ்டீ² ப⁴வேல்லோகே பரத்ர நரகம் வ்ரஜேத் ।
ஶ்ரத்³தா⁴யுக்தாய ப⁴க்தாய ஸாத⁴காய மஹாத்மநே ।
ஸாசாராய ஸுஶீலாய த³த்த்வா மோக்ஷமவாப்நுயாத் ॥ 133 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலே தந்த்ரே த³ஶவித்³யாரஹஸ்யே
ஶ்ரீஜ்வாலாமுகீ²ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸமாப்தம் ॥

Also Read 1000 Names of Shri Jwalamukhi:

1000 Names of Sri Jwalamukhi | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top