Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Tamil

Shri Lalita Sahasranamavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமாவளீ ஸார்த² ॥

ௐ ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீஸ்வரூபா
ஶ்ரீமீநாக்ஷீ பரமேஶ்வரீ பரதே³வதாம்பி³காயை நம:

லலிதாஸஹஸ்ரநாமம்

த்⁴யாநம்
ஸிந்தூ³ராருணவிக்³ரஹாம் த்ரிநயநாம் மாணிக்யமௌலிஸ்பு²ரத்
தாராநாயகஶேக²ராம் ஸ்மிதமுகீ²மாபீநவக்ஷோருஹாம் ।
பாணிப்⁴யாமலிபூர்ணரத்நசஷகம் ரக்தோத்பலம் விப்⁴ரதீம்
ஸௌம்யாம் ரத்நக⁴டஸ்த²ரக்தசரணாம் த்⁴யாயேத்பராமம்பி³காம் ॥

அருணாம் கருணாதரங்கி³தாக்ஷீம்
த்⁴ருʼதபாஶாங்குஶபுஷ்பபா³ணசாபாம் ।
அணிமாதி³பி⁴ராவ்ருʼதாம் மயுகை:²
அஹமித்யேவ விபா⁴வயே ப⁴வாநீம் ॥

த்⁴யாயேத்பத்³மாஸநஸ்தா²ம் விகஸிதவத³நாம் பத்³மபத்ராயதாக்ஷீம்
ஹேமாபா⁴ம் பீதவஸ்த்ராம் கரகலிதலஸத்³தே⁴மபத்³மாம் வராங்கீ³ம் ।
ஸர்வாலங்காரயுக்தாம் ஸததமப⁴யதா³ம் ப⁴க்தநம்ராம் ப⁴வாநீம்
ஶ்ரீவித்³யாம் ஶாந்தமூர்திம் ஸகலஸுரநுதாம் ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³த்ரீம் ॥

ஸகுங்குமவிலேபநாமலிகசும்பி³கஸ்தூரிகாம்
ஸமந்த³ஹஸிதேக்ஷணாம் ஸஶரசாபபாஶாங்குஶாம் ।
அஶேஷஜநமோஹிநீமருணமால்யபூ⁴ஷாம்ப³ராம்
ஜபாகுஸுமபா⁴ஸுராம் ஜபவிதௌ⁴ ஸ்மரேத³ம்பி³காம் ॥

அத² ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ௐ ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ।

ஶ்ரீமாதா, ஶ்ரீமஹாராஜ்ஞீ, ஶ்ரீமத்ஸிம்ஹாஸநேஶ்வரீ, சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா, தே³வகார்யஸமுத்³யதா, உத்³யத்³பா⁴நுஸஹஸ்ராபா⁴, சதுர்பா³ஹுஸமந்விதா, ராக³ஸ்வரூபபாஶாட்⁴யா, க்ரோதா⁴காராங்குஶோஜ்ஜ்வலா, மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்டா³, பஞ்சதந்மாத்ரஸாயகா, நிஜாருணப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்³ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா, சம்பகாஶோகபுந்நாக³ஸௌக³ந்தி⁴கலஸத்கசா, குருவிந்த³மணிஶ்ரேணீகநத்கோடீரமண்டி³தா, அஷ்டமீசந்த்³ரவிப்⁴ராஜத³லிகஸ்த²லஶோபி⁴தா, முக²சந்த்³ரகலங்காப⁴ம்ருʼக³நாபி⁴விஶேஷகா, வத³நஸ்மரமாங்க³ல்யக்³ருʼஹதோரணசில்லிகா, வக்த்ரலக்ஷ்மீபரீவாஹசலந்மீநாப⁴லோசநா, நவசம்பகபுஷ்பாப⁴நாஸாத³ண்ட³விராஜிதா, தாராகாந்திதிரஸ்காரிநாஸாப⁴ரணபா⁴ஸுரா, கத³ம்ப³மஞ்ஜரீக்ல்ருʼப்தகர்ணபூரமநோஹரா, தாடங்கயுக³ளீபூ⁴ததபநோடு³பமண்ட³லா, பத்³மராக³ஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபூ:⁴, நவவித்³ருமபி³ம்ப³ஶ்ரீந்யக்காரிரத³நச்ச²தா³, ஶுத்³த⁴வித்³யாங்குராகாரத்³விஜபங்க்தித்³வயோஜ்ஜ்வலா, கர்பூரவீடிகாமோத³ஸமாகர்ஷிதி³க³ந்தரா, நிஜஸல்லாபமாது⁴ர்யவிநிர்ப⁴ர்த்ஸிதகச்ச²பீ, மந்த³ஸ்மிதப்ரபா⁴பூரமஜ்ஜத்காமேஶமாநஸா,
அநாகலிதஸாத்³ருʼஶ்யசிபு³கஶ்ரீவிராஜிதா, காமேஶப³த்³த⁴மாங்க³ல்யஸூத்ரஶோபி⁴தகந்த⁴ரா, கநகாங்க³த³கேயூரகமநீயபு⁴ஜாந்விதா, ரத்நக்³ரைவேயசிந்தாகலோலமுக்தாப²லாந்விதா, காமேஶ்வரப்ரேமரத்நமணிப்ரதிபணஸ்தநீ, நாப்⁴யாலவாலரோமாலிலதாப²லகுசத்³வயீ, லக்ஷ்யரோமலதாதா⁴ரதாஸமுந்நேயமத்⁴யமா, ஸ்தநபா⁴ரத³லந்மத்⁴யபட்டப³ந்த⁴வளித்ரயா, அருணாருணகௌஸும்ப⁴வஸ்த்ரபா⁴ஸ்வத்கடீதடீ, ரத்நகிங்கிணிகாரம்யரஶநாதா³மபூ⁴ஷிதா,
காமேஶஜ்ஞாதஸௌபா⁴க்³யமார்த³வோருத்³வயாந்விதா, மாணிக்யமகுடாகாரஜாநுத்³வயவிராஜிதா, இந்த்³ரகோ³பபரிக்ஷிப்தஸ்மரதூணாப⁴ஜங்கி⁴கா, கூ³ட⁴கு³ல்பா², கூர்மப்ருʼஷ்ட²ஜயிஷ்ணுப்ரபதா³ந்விதா, நக²தீ³தி⁴திஸஞ்ச²ந்நநமஜ்ஜநதமோகு³ணா, பத³த்³வயப்ரபா⁴ஜாலபராக்ருʼதஸரோருஹா, ஶிஞ்ஜாநமணிமஞ்ஜிரமண்டி³தஶ்ரீபதா³ம்பு³ஜா,
மராலீமந்த³க³மநா, மஹாலாவண்யஶேவதி:⁴, ஸர்வாருணா, அநவத்³யாங்கீ³ ॥ 50 ॥

ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா, ஶிவகாமேஶ்வராங்கஸ்தா², ஶிவா, ஸ்வாதீ⁴நவல்லபா⁴, ஸுமேருமத்⁴யஶ‍்ருʼங்க³ஸ்தா², ஶ்ரீமந்நக³ரநாயிகா , சிந்தாமணிக்³ருʼஹாந்தஸ்தா², பஞ்சப்³ரஹ்மாஸநஸ்தி²தா, மஹாபத்³மாடவீஸம்ஸ்தா², கத³ம்ப³வநவாஸிநீ, ஸுதா⁴ஸாக³ரமத்⁴யஸ்தா², காமாக்ஷீ, காமதா³யிநீ, தே³வர்ஷிக³ணஸங்கா⁴தஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வா, ப⁴ண்டா³ஸுரவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திஸேநாஸமந்விதா,
ஸம்பத்கரீஸமாரூட⁴ஸிந்து⁴ரவ்ரஜஸேவிதா, அஶ்வாரூடா⁴தி⁴ஷ்டி²தாஶ்வகோடிகோடிபி⁴ராவ்ருʼதா, சக்ரராஜரதா²ரூட⁴ஸர்வாயுத⁴பரிஷ்க்ருʼதா, கே³யசக்ரரதா²ரூட⁴மந்த்ரிணீபரிஸேவிதா, கிரிசக்ரரதா²ரூட⁴த³ண்ட³நாதா²புரஸ்க்ருʼதா,
ஜ்வாலாமாலிநிகாக்ஷிப்தவஹ்நிப்ராகாரமத்⁴யகா³, ப⁴ண்ட³ஸைந்யவதோ⁴த்³யுக்தஶக்திவிக்ரமஹர்ஷிதா, நித்யாபராக்ரமாடோபநிரீக்ஷணஸமுத்ஸுகா, ப⁴ண்ட³புத்ரவதோ⁴த்³யுக்தபா³லாவிக்ரமநந்தி³தா, மந்த்ரிண்யம்பா³விரசிதவிஷங்க³வத⁴தோஷிதா, விஶுக்ரப்ராணஹரணவாராஹீவீர்யநந்தி³தா, காமேஶ்வரமுகா²லோககல்பிதஶ்ரீக³ணேஶ்வரா, மஹாக³ணேஶநிர்பி⁴ந்நவிக்⁴நயந்த்ரப்ரஹர்ஷிதா,  ப⁴ண்டா³ஸுரேந்த்³ரநிர்முக்தஶஸ்த்ரப்ரத்யஸ்த்ரவர்ஷிணீ, கராங்கு³லிநகோ²த்பந்நநாராயணத³ஶாக்ருʼதி,
மஹாபாஶுபதாஸ்த்ராக்³நிநிர்த³க்³தா⁴ஸுரஸைநிகா, காமேஶ்வராஸ்த்ரநிர்த³க்³த⁴ஸப⁴ண்டா³ஸுரஶூந்யகா, ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரமஹேந்த்³ராதி³தே³வஸம்ஸ்துதவைப⁴வா, ஹரநேத்ராக்³நிஸந்த³க்³த⁴காமஸஞ்ஜீவநௌஷதி:⁴, ஶ்ரீமத்³வாக்³ப⁴வகூடைகஸ்வரூபமுக²பங்கஜா, கண்டா²த:⁴கடிபர்யந்தமத்⁴யகூடஸ்வரூபிணீ, ஶக்திகூடைகதாபந்நகட்யதோ⁴பா⁴க³தா⁴ரிணீ, மூலமந்த்ராத்மிகா, மூலகூடத்ரயகலேவரா, குலாம்ருʼதைகரஸிகா, குலஸங்கேதபாலிநீ,
குலாங்க³நா, குலாந்தஸ்தா², கௌலிநீ, குலயோகி³நீ, அகுலா, ஸமயாந்தஸ்தா², ஸமயாசாரதத்பரா, மூலாதா⁴ரைகநிலயா,  ப்³ரஹ்மக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ ॥ 100 ॥

மணிபூராந்தருதி³தா, விஷ்ணுக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ, ஆஜ்ஞாசக்ராந்தராலஸ்தா², ருத்³ரக்³ரந்தி²விபே⁴தி³நீ, ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூடா⁴, ஸுதா⁴ஸாராபி⁴வர்ஷிணீ, தடி³ல்லதாஸமருசி:, ஷட்சக்ரோபரிஸம்ஸ்தி²தா, மஹாஸக்தி:, குண்ட³லிநீ, பி³ஸதந்துதநீயஸீ, ப⁴வாநீ, பா⁴வநாக³ம்யா, ப⁴வாரண்யகுடா²ரிகா, ப⁴த்³ரப்ரியா, ப⁴த்³ரமூர்தி:, ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ, ப⁴க்திப்ரியா, ப⁴க்திக³ம்யா, ப⁴க்திவஶ்யா, ப⁴யாபஹா, ஶாம்ப⁴வீ, ஶாரதா³ராத்⁴யா, ஶர்வாணீ, ஶர்மதா³யிநீ, ஶாங்கரீ, ஶ்ரீகரீ, ஸாத்⁴வீ, ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நநா, ஶாதோத³ரீ, ஶாந்திமதீ, நிராதா⁴ரா, நிரஞ்ஜநா, நிர்லேபா, நிர்மலா, நித்யா, நிராகரா, நிராகுலா, நிர்கு³ணா, நிஷ்கலா, ஶாந்தா, நிஷ்காமா, நிருபப்லவா, நித்யமுக்தா, நிர்விகாரா, நிஷ்ப்ரபஞ்சா, நிராஶ்ரயா, நித்யஶுத்³தா⁴, நித்யபு³த்³தா⁴, நிரவத்³யா – ॥ 150 ॥

நிரந்தரா, நிஷ்காரணா, நிஷ்கலங்கா, நிருபாதி:⁴, நிரீஶ்வரா, நீராகா³, ராக³மத²நீ, நிர்மதா³, மத³நாஶிநீ, நிஶ்சிந்தா, நிரஹங்காரா,
நிர்மோஹா, மோஹநாஶிநீ, நிர்மமா, மமதாஹந்த்ரீ, நிஷ்பாபா, பாபநாஶிநீ, நிஷ்க்ரோதா⁴, க்ரோத⁴ஶமநீ, நிர்லோபா⁴ , லோப⁴நாஶிநீ, நி:ஸம்ஶயா, ஸம்ஶயக்⁴நீ, நிர்ப⁴வா, ப⁴வநாஶிநீ, நிர்விகல்பா, நிராபா³தா⁴, நிர்பே⁴தா³, பே⁴த³நாஶிநீ,
நிர்நாஶா, ம்ருʼத்யுமத²நீ, நிஷ்க்ரியா, நிஷ்பரிக்³ரஹா, நிஸ்துலா, நீலசிகுரா, நிரபாயா, நிரத்யயா, து³ர்லபா⁴, து³ர்க³மா, து³ர்கா³, து:³க²ஹந்த்ரீ, ஸுக²ப்ரதா³, து³ஷ்டதூ³ரா, து³ராசாரஶமநீ, தோ³ஷவர்ஜிதா, ஸர்வஜ்ஞா, ஸாந்த்³ரகருணா, ஸமாநாதி⁴கவர்ஜிதா, ஸர்வஶக்திமயீ, ஸர்வமங்க³ளா ॥ 200 ॥

ஸத்³க³திப்ரதா³, ஸர்வேஶ்வரீ, ஸர்வமயீ, ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபிணீ, ஸர்வயந்த்ராத்மிகா, ஸர்வதந்த்ரரூபா, மநோந்மநீ, மாஹேஶ்வரீ, மஹாதே³வீ, மஹாலக்ஷ்மீ, ம்ருʼட³ப்ரியா, மஹாரூபா, மஹாபூஜ்யா, மஹாபாதகநாஶிநீ, மஹாமாயா, மஹாஸத்த்வா, மஹாஶக்தி:, மஹாரதி: , மஹாபோ⁴கா³, மஹைஶ்வர்யா, மஹாவீர்யா, மஹாப³லா, மஹாபு³த்³தி:⁴, மஹாஸித்³தி:⁴, மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ, மஹாதந்த்ரா, மஹாமந்த்ரா, மஹாயந்த்ரா, மஹாஸநா, மஹாயாக³க்ரமாராத்⁴யா, மஹாபை⁴ரவபூஜிதா, மஹேஶ்வரமஹாகல்பமஹாதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ, மஹாகாமேஶமஹிஷீ, மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ , சதுஷ்ஷஷ்ட்யுபசாராட்⁴யா, சதுஷ்ஷஷ்டிகலாமயீ, மஹாசதுஷ்ஷஷ்டிகோடியோகி³நீக³ணஸேவிதா, மநுவித்³யா, சந்த்³ரவித்³யா, சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³, சாருரூபா, சாருஹாஸா, சாருசந்த்³ரகலாத⁴ரா, சராசரஜக³ந்நாதா², சக்ரராஜநிகேதநா, பார்வதீ, பத்³மநயநா, பத்³மராக³ஸமப்ரபா⁴, பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநா, பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வருபிணீ ॥ 250 ॥

சிந்மயீ, பரமாநந்தா³, விஜ்ஞாநக⁴நரூபிணீ, த்⁴யாநத்⁴யாத்ருʼத்⁴யேயரூபா, த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதா, விஶ்வருபா, ஜாக³ரிணீ, ஸ்வபந்தீ,
தைஜஸாத்மிகா, ஸுப்தா, ப்ராஜ்ஞாத்மிகா, துர்யா, ஸர்வாவஸ்தா²விவர்ஜிதா, ஸ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ, ப்³ரஹ்மரூபா, கோ³ப்த்ரீ, கோ³விந்த³ரூபிணீ,
ஸம்ஹாரிணீ, ருத்³ரரூபா, திரோதா⁴நகரீ, ஈஶ்வரீ, ஸதா³ஶிவா, அநுக்³ரஹதா³, பஞ்சக்ருʼத்யபராயணா, பா⁴நுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா², பை⁴ரவீ, ப⁴க³மாலிநீ, பத்³மாஸநா, ப⁴க³வதீ, பத்³மநாப⁴ஸஹோத³ரீ, உந்மேஷநிமிஷோத்பந்நவிபந்நபு⁴வநாவலீ, ஸஹஸ்ரஶீர்ஷவத³நா, ஸஹஸ்ராக்ஷீ, ஸஹஸ்ரபாத், ஆப்³ரஹ்மகீடஜநநீ, வர்ணாஶ்ரமவிதா⁴யிநி, நிஜாஜ்ஞாரூபநிக³மா, புண்யாபுண்யப²லப்ரதா³, ஶ்ருதிஸீமந்தஸிந்தூ³ரீக்ருʼதபாதா³ப்³ஜதூ⁴லிகா, ஸகலாக³மஸந்தோ³ஹஶுக்திஸம்புடமௌக்திகா, புருஷார்த²ப்ரதா³, பூர்ணா, போ⁴கி³நீ, பு⁴வநேஶ்வரீ, அம்பி³கா, அநாதி³நித⁴நா, ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரஸேவிதா , நாராயணீ , நாத³ரூபா , நாமரூபவிவர்ஜிதா ॥ 300 ॥

ஹ்ரீங்காரீ , ஹ்ரீமதீ , ஹ்ருʼத்³யா, ஹேயோபாதே³யவர்ஜிதா, ராஜராஜார்சிதா , ராஜ்ஞீ, ரம்யா, ராஜீவலோசநா, ரஞ்ஜநீ, ரமணீ, ரஸ்யா , ரணத்கிங்கிணிமேக²லா, ரமா, ராகேந்து³வத³நா, ரதிரூபா , ரதிப்ரியா , ரக்ஷாகரீ , ராக்ஷஸக்⁴நீ , ராமா, ரமணலம்படா , காம்யா , காமகலாரூபா , கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா , கல்யாணீ, ஜக³தீகந்தா³ , கருணாரஸஸாக³ரா , கலாவதீ , கலாலாபா, காந்தா , காத³ம்ப³ரீப்ரியா, வரதா³, வாமநயநா, வாருணீ மத³விவ்ஹலா, விஶ்வாதி⁴கா, வேத³வேத்³யா, விந்த்⁴யாசலநிவாஸிநீ, விதா⁴த்ரீ, வேத³ஜநநீ, விஷ்ணுமாயா, விலாஸிநீ, க்ஷேத்ரஸ்வரூபா, க்ஷேத்ரேஶீ, க்ஷேத்ரக்ஷேத்ரஜ்ஞபாலிநீ, க்ஷயவ்ருʼத்³தி⁴விநிர்முக்தா, க்ஷேத்ரபாலஸமர்சிதா, விஜயா, விமலா, வந்த்³யா, வந்தா³ருஜநவத்ஸலா, வாக்³வாதி³நீ ॥ 350 ॥

வாமகேஶீ, வஹ்நிமண்ட³லவாஸிநீ, ப⁴க்திமத்கல்பலதிகா, பஶுபாஶவிமோசிநீ, ஸம்ஹ்ருʼதாஶேஷபாஷண்டா³, ஸதா³சாரப்ரவர்திகா, தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நசந்த்³ரிகா, தருணீ, தாபஸாராத்⁴யா, தநுமத்⁴யா, தமோঽபஹா, சித் (சிதி:, தத்பத³லக்ஷ்யார்தா²,
சிதே³கரஸரூபிணீ, ஸ்வாத்மாநந்த³லவீபூ⁴தப்³ரஹ்மாத்³யாநந்த³ஸந்ததி:, பரா, ப்ரத்யக்சிதீரூபா, பஶ்யந்தீ, பரதே³வதா, மத்⁴யமா, வைக²ரீரூபா, ப⁴க்தமாநஸஹம்ஸிகா, காமேஶ்வரப்ராணநாடீ³, க்ருʼதஜ்ஞா, காமபூஜிதா, ஶ‍்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணா, ஜயா, ஜாலந்த⁴ரஸ்தி²தா, ஓட்³யாணபீட²நிலயா, பி³ந்து³மண்ட³லவாஸிநீ, ரஹோயாக³க்ரமாராத்⁴யா, ரஹஸ்தர்பணதர்பிதா, ஸத்³ய:ப்ரஸாதி³நீ, விஶ்வஸாக்ஷிணீ, ஸாக்ஷிவர்ஜிதா, ஷட³ங்க³தே³வதாயுக்தா, ஷாட்³கு³ண்யபரிபூரிதா, நித்யக்லிந்நா, நிருபமா, நிர்வாண ஸுக²தா³யிநீ, நித்யா-ஷோட³ஶிகாரூபா, ஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரிணீ, ப்ரபா⁴வதீ, ப்ரபா⁴ரூபா, ப்ரஸித்³தா⁴, பரமேஶ்வரீ, மூலப்ரக்ருʼதி:, அவ்யக்தா, வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபீணி, வ்யாபிநீ ॥ 400 ॥

விவிதா⁴காரா, வித்³யாঽவித்³யாஸ்வரூபிணீ, மஹாகாமேஶநயநகுமுதா³ஹ்லாத³கௌமுதீ³,
ப⁴க்தஹார்த³தமோபே⁴த³பா⁴நுமத்³பா⁴நுஸந்ததி,  ஶிவதூ³தீ, ஶிவாராத்⁴யா, ஶிவமூர்தி:, ஶிவங்கரீ, ஶிவப்ரியா, ஶிவபரா, ஶிஷ்டேஷ்டா,
ஶிஷ்டபூஜிதா, அப்ரமேயா, ஸ்வப்ரகாஶா, மநோவாசாமகோ³சரா, சிச்ச²க்தி:, சேதநாரூபா, ஜட³ஶக்தி:, ஜடா³த்மிகா, கா³யத்ரீ, வ்யாஹ்ருʼதி:,
ஸந்த்⁴யா, த்³விஜவ்ருʼந்த³நிஷேவிதா, தத்த்வாஸநா, தத், த்வம், அயீ, பஞ்சகோஶாந்தரஸ்தி²தா, நி:ஸீமமஹிமா, நித்யயௌவநா, மத³ஶாலிநீ, மத³கூ⁴ர்ணிதரக்தாக்ஷீ, மத³பாடலக³ண்ட³பூ:⁴, சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கீ³, சாம்பேயகுஸுமப்ரியா, குஶலா, கோமலாகாரா, குருகுல்லா, குலேஶ்வரீ, குலகுண்டா³லயா, கௌலமார்க³தத்பரஸேவிதா, குமாரக³ணநாதா²ம்பா³, துஷ்டி:, புஷ்டி:, மதி:, த்⁴ருʼதி:, ஶாந்தி:, ஸ்வஸ்திமதீ, காந்தி:, நந்தி³நீ ॥ 450 ॥

விக்⁴நநாஶிநீ, தேஜோவதீ, த்ரிநயநா, லோலாக்ஷீ, காமரூபிணீ, மாலிநீ, ஹம்ஸிநீ, மாதா, மலயாசலவாஸிநீ, ஸுமுகீ², நலிநீ, ஸுப்⁴ரூ:, ஶோப⁴நா, ஸுரநாயிகா, காலகண்டீ², காந்திமதீ, க்ஷோபி⁴ணீ, ஸூக்ஷ்மரூபிணீ, வஜ்ரேஶ்வரீ, வாமதே³வீ, வயோঽவஸ்தா²விவர்ஜிதா, ஸித்³தே⁴ஶ்வரி, ஸித்³த⁴வித்³யா, ஸித்³த⁴மாதா, யஶஸ்விநீ , விஶுத்³தி⁴சக்ரநிலயா, ஆரக்தவர்ணா, த்ரிலோசநா, க²ட்வாங்கா³தி³ப்ரஹரணா, வத³நைகஸமந்விதா, பாயஸாந்நப்ரியா, த்வக்ஸ்தா², பஶுலோகப⁴யங்கரீ, அம்ருʼதாதி³மஹாஶக்திஸம்வ்ருʼதா, டா³கிநீஶ்வரீ, அநாஹதாப்³ஜநிலயா, ஶ்யாமாபா⁴, வத³நத்³வயா, த³ம்ஷ்ட்ரோஜ்ஜ்வலா, அக்ஷமாலாதி³த⁴ரா, ருதி⁴ரஸம்ஸ்தி²தா, காலராத்ர்யாதி³ஶக்த்யௌக⁴வ்ருʼதா, ஸ்நிக்³தௌ⁴த³நப்ரியா, மஹாவீரேந்த்³ரவரதா³, ராகிண்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ, மணிபூராப்³ஜநிலயா, வத³நத்ரயஸம்யுதா, வஜ்ராதி³காயுதோ⁴பேதா, டா³மர்யாதி³பி⁴ராவ்ருʼதா, ரக்தவர்ணா, மாம்ஸநிஷ்டா² ॥ 500 ॥

கு³டா³ந்நப்ரீதமாநஸா, ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³, லாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ, ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாம்பு³ஜக³தா, சதுர்வக்த்ரமநோஹரா, ஶூலாத்³யாயுத⁴ஸம்பந்நா, பீதவர்ணா, அதிக³ர்விதா, மேதோ³நிஷ்டா², மது⁴ப்ரீதா, ப³ந்தி⁴ந்யாதி³ஸமந்விதா, த³த்⁴யந்நாஸக்தஹ்ருʼத³யா, காகிநீரூபதா⁴ரிணீ, மூலாதா⁴ராம்பு³ஜாரூடா⁴, பஞ்சவக்த்ரா, அஸ்தி²ஸம்ஸ்தி²தா, அங்குஶாதி³ப்ரஹரணா, வரதா³தி³நிஷேவிதா, முத்³கௌ³த³நாஸக்தசித்தா, ஸாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ, ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜநிலயா, ஶுக்லவர்ணா, ஷடா³நநா, மஜ்ஜாஸம்ஸ்தா², ஹம்ஸவதீமுக்²யஶக்திஸமந்விதா, ஹரித்³ராந்நைகரஸிகா, ஹாகிநீரூபதா⁴ரிணீ, ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா², ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தா, ஸர்வாயுத⁴த⁴ரா, ஶுக்லஸம்ஸ்தி²தா, ஸர்வதோமுகீ², ஸர்வௌத³நப்ரீதசித்தா, யாகிந்யம்பா³ஸ்வரூபிணீ, ஸ்வாஹா, ஸ்வதா⁴, அமதி:, மேதா⁴, ஶ்ருதி:, ஸ்ம்ருʼதி:, அநுத்தமா, புண்யகீர்தி:, புண்யலப்⁴யா, புண்யஶ்ரவணகீர்தநா, புலோமஜார்சிதா, ப³ந்த⁴மோசநீ, ப³ர்ப³ராலகா, விமர்ஶரூபிணீ, வித்³யா, வியதா³தி³ ஜக³த்ப்ரஸூ: ॥ 550 ॥

ஸர்வவ்யாதி⁴ப்ரஶமநீ, ஸர்வம்ருʼத்யுநிவாரிணீ, அக்³ரக³ண்யா, அசிந்த்யரூபா, கலிகல்மஷநாஶிநீ, காத்யாயநீ, காலஹந்த்ரீ, கமலாக்ஷநிஷேவிதா, தாம்பூ³லபூரிதமுகீ², தா³டி³மீகுஸுமப்ரபா⁴, ம்ருʼகா³க்ஷீ, மோஹிநீ, முக்²யா, ம்ருʼடா³நீ, மித்ரரூபிணீ, நித்யத்ருʼப்தா, ப⁴க்தநிதி:⁴, நியந்த்ரீ, நிகி²லேஶ்வரீ, மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யா, மஹாப்ரலயஸாக்ஷிணீ, பராஶக்தி:, பராநிஷ்டா², ப்ரஜ்ஞாநக⁴நருபிணீ, மாத்⁴வீபாநாலஸா, மத்தா , மாத்ருʼகாவர்ணரூபிணீ, மஹாகைலாஸநிலயா, ம்ருʼணாலம்ருʼது³தோ³ர்லதா, மஹநீயா, த³யாமூர்தி:, மஹாஸாம்ராஜ்யஶாலிநீ, ஆத்மவித்³யா, மஹாவித்³யா, ஶ்ரீவித்³யா, காமஸேவிதா, ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா, த்ரிகூடா, காமகோடிகா, கடாக்ஷகிங்கரீபு⁴தகமலாகோடிஸேவிதா, ஶிர:ஸ்தி²தா, சந்த்³ரநிபா⁴, பா⁴லஸ்தா², இந்த்³ரத⁴நு:ப்ரபா⁴, ஹ்ருʼத³யஸ்தா², ரவிப்ரக்²யா, த்ரிகோணாந்தரதீ³பிகா, தா³க்ஷாயணீ, தை³த்யஹந்த்ரீ, த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥ 600 ॥

த³ராந்தோ³லிததீ³ர்கா⁴க்ஷீ, த³ரஹாஸோஜ்ஜ்வலந்முகீ², கு³ருமூர்தி:, கு³ணநிதி:⁴, கோ³மாதா, கு³ஹஜந்மபூ:⁴, தே³வேஶீ, த³ண்ட³நீதிஸ்தா², த³ஹராகாஶரூபிணீ, ப்ரதிபந்முக்²யராகாந்ததிதி²மண்ட³லபூஜிதா, கலாத்மிகா, கலாநாதா², காவ்யாலாபவிநோதி³நீ, ஸசாமரரமாவாணீஸவ்யத³க்ஷிணஸேவிதா, ஆதி³ஶக்தி:, அமேயா, ஆத்மா, பரமா, பாவநாக்ருʼதி:, அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநநீ, தி³வ்யவிக்³ரஹா, க்லீங்காரீ, கேவலா, கு³ஹ்யா, கைவல்யபத³தா³யிநீ, த்ரிபுரா, த்ரிஜக³த்³வந்த்³யா, த்ரிமூர்தி:, த்ரித³ஶேஶ்வரீ, த்ர்யக்ஷரி, தி³வ்யக³ந்தா⁴ட்⁴யா, ஸிந்தூ³ரதிலகாஞ்சிதா, உமா, ஶைலேந்த்³ரதநயா, கௌ³ரீ, க³ந்த⁴ர்வஸேவிதா, விஶ்வக³ர்பா⁴, ஸ்வர்ணக³ர்பா⁴, அவரதா³, வாக³தீ⁴ஶ்வரீ, த்⁴யாநக³ம்யா, அபரிச்சே²த்³யா, ஜ்ஞாநதா³, ஜ்ஞாநவிக்³ரஹா, ஸர்வவேதா³ந்தஸம்வேத்³யா, ஸத்யாநந்த³ஸ்வரூபிணீ, லோபாமுத்³ரார்சிதா, லீலாக்லுʼப்தப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லா, அத்³ருʼஶ்யா, த்³ருʼஶ்யரஹிதா ॥ 650 ॥

விஜ்ஞாத்ரீ, வேத்³யவர்ஜிதா, யோகி³நீ , யோக³தா³, யோக்³யா, யோகா³நந்தா³, யுக³ந்த⁴ரா,  ச்சா²ஶக்திஜ்ஞாநஶக்திக்ரியாஶக்திஸ்வரூபிணீ, ஸர்வாதா⁴ரா, ஸுப்ரதீஷ்டா², ஸத³ஸத்³ரூபதா⁴ரிணீ, அஷ்டமூர்தி:, அஜாஜேத்ரீ, லோகயாத்ரவிதா⁴யிநீ, ஏகாகிநீ, பூ⁴மரூபா, நிர்த்³வைதா, த்³வைதவர்ஜிதா, அந்நதா³, வஸுதா³, வ்ருʼத்³தா⁴, ப்³ரஹ்மாத்மைக்யஸ்வரூபிணீ, ப்³ருʼஹதீ, ப்³ராஹ்மணீ, ப்³ராஹ்மீ, ப்³ரஹ்மாநந்தா³, ப³லிப்ரியா, பா⁴ஷாரூபா, ப்³ருʼஹத்ஸேநா, பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜிதா, ஸுகா²ராத்⁴யா, ஶுப⁴கரீ, ஶோப⁴நாஸுலபா⁴க³தி:, ராஜராஜேஶ்வரீ , ராஜ்யதா³யிநீ, ராஜ்யவல்லபா⁴, ராஜத்க்ருʼபா, ராஜபீட²நிவேஶிதநிஜாஶ்ரிதா, ராஜ்யலக்ஷ்மீ, கோஶநாதா², சதுரங்க³ப³லேஶ்வரீ, ஸாம்ராஜ்யதா³யிநீ, ஸத்யஸந்தா⁴, ஸாக³ரமேக²லா, தீ³க்ஷிதா , தை³த்யஶமநீ, ஸர்வலோகவஶங்கரீ, ஸர்வார்த²தா³த்ரீ, ஸாவித்ரீ, ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீ ॥ 700 ॥

தே³ஶகாலாபரிச்சி²ந்நா , ஸர்வகா³, ஸர்வமோஹிநீ, ஸரஸ்வதீ, ஶாஸ்த்ரமயீ, கு³ஹாம்பா³ , கு³ஹ்யரூபிணீ, ஸர்வோபாதி⁴விநிர்முக்தா, ஸதா³ஶிவபதிவ்ரதா, ஸம்ப்ரதா³யேஶ்வரீ, ஸாது⁴, ஈ, கு³ரூமண்ட³லரூபிணீ, குலோத்தீர்ணா, ப⁴கா³ராத்⁴யா, மாயா , மது⁴மதீ, மஹீ, க³ணாம்பா³, கு³ஹ்யகாராத்⁴யா, கோமலாங்கீ³, கு³ருப்ரியா , ஸ்வதந்த்ரா, ஸர்வதந்த்ரேஶீ , த³க்ஷிணாமூர்திரூபிணீ , ஸநகாதி³ஸமாராத்⁴யா , ஶிவஜ்ஞாநப்ரதா³யிநீ, சித்கலா, ஆநந்த³கலிகா, ப்ரேமரூபா , ப்ரியங்கரீ, நாமபாராயணப்ரீதா , நந்தி³வித்³யா , நடேஶ்வரீ , மித்²யாஜக³த³தி⁴ஷ்டா²நா , முக்திதா³, முக்திரூபிணீ , லாஸ்யப்ரியா , லயகரீ, லஜ்ஜா, ரம்பா⁴தி³வந்தி³தா , ப⁴வதா³வஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டி: , பாபாரண்யத³வாநலா, தௌ³ர்பா⁴க்³யதூலவாதூலா, ஜராத்⁴வாந்தரவிப்ரபா⁴, பா⁴க்³யாப்³தி⁴சந்த்³ரிகா, ப⁴க்தசித்தகேகிக⁴நாக⁴நா, ரோக³பர்வதத³ம்போ⁴லி:, ம்ருʼத்யுதா³ருகுடா²ரிகா, மஹேஶ்வரீ ॥ 750 ॥

மஹாகாலீ, மஹாக்³ராஸா, மஹாஶநா, அபர்ணா, சண்டி³கா, சண்ட³முண்டா³ஸுரநிஷூதி³நீ, க்ஷராக்ஷராத்மிகா, ஸர்வலோகேஶீ, விஶ்வதா⁴ரிணீ, த்ரிவர்க³தா³த்ரீ, ஸுப⁴கா³, த்ர்யம்ப³கா, த்ரிகு³ணாத்மிகா, ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³, ஶுத்³தா⁴, ஜபாபுஷ்பநிபா⁴க்ருʼதி:, ஓஜோவதீ, த்³யுதித⁴ரா, யஜ்ஞரூபா, ப்ரியவ்ரதா, து³ராராத்⁴யா, து³ராத⁴ர்ஷா, பாடலீகுஸுமப்ரியா, மஹதீ, மேருநிலயா, மந்தா³ரகுஸுமப்ரியா, வீராராத்⁴யா, விராட்³ரூபா, விரஜா, விஶ்வதோமுகீ², ப்ரத்யக்³ரூபா, பராகாஶா,
ப்ராணதா³, ப்ராணரூபிணீ, மார்தாண்ட³பை⁴ரவாராத்⁴யா, மந்த்ரிணீந்யஸ்தராஜ்யதூ:⁴, த்ரிபுரேஶீ, ஜயத்ஸேநா, நிஸ்த்ரைகு³ண்யா, பராபரா, ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபா, ஸாமரஸ்யபராயணா, கபர்தி³நீ, கலாமாலா, காமது⁴க், காமரூபிணீ, கலாநிதி:⁴, காவ்யகலா, ரஸஜ்ஞா, ரஸஶேவதி:⁴ ॥ 800 ॥

புஷ்டா, புராதநா, பூஜ்யா, புஷ்கரா, புஷ்கரேக்ஷணா, பரஞ்ஜ்யோதி:, பரந்தா⁴ம, பரமாணு:, பராத்பரா, பாஶஹஸ்தா, பாஶஹந்த்ரீ, பரமந்த்ரவிபே⁴தி³நீ, மூர்தா, அமூர்தா, அநித்யத்ருʼப்தா, முநிமாநஸஹம்ஸிகா, ஸத்யவ்ரதா, ஸத்யரூபா, ஸர்வாந்தர்யாமிநீ, ஸதீ, ப்³ரஹ்மாணீ, ப்³ரஹ்ம, ஜநநீ, ப³ஹுரூபா, பு³தா⁴ர்சிதா, ப்ரஸவித்ரீ, ப்ரசண்டா³, ஆஜ்ஞா, ப்ரதிஷ்டா², ப்ரகடாக்ருʼதி:, ப்ராணேஶ்வரீ, ப்ராணதா³த்ரீ, பஞ்சாஶத்பீட²ரூபிணீ, விஶ‍்ருʼங்க²லா, விவிக்தஸ்தா², வீரமாதா, வியத்ப்ரஸூ:, முகுந்தா³, முக்திநிலயா, மூலவிக்³ரஹரூபிணீ, பா⁴வஜ்ஞா, ப⁴வரோக³க்⁴நீ, ப⁴வசக்ரப்ரவர்திநீ, ச²ந்த:³ஸாரா, ஶாஸ்த்ரஸாரா, மந்த்ரஸாரா, தலோத³ரீ, உதா³ரகீர்தி:, உத்³தா³மவைப⁴வா, வர்ணரூபிணீ ॥ 850 ॥

ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதப்தஜநவிஶ்ராந்திதா³யிநீ, ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டா, ஶாந்த்யதீதகலாத்மிகா, க³ம்பீ⁴ரா, க³க³நாந்தஸ்தா², க³ர்விதா, கா³நலோலுபா, கல்பநாரஹிதா, காஷ்டா², அகாந்தா, காந்தார்த⁴விக்³ரஹா, கார்யகாரணநிர்முக்தா, காமகேலிதரங்கி³தா, கநத்கநகதாடங்கா, லீலாவிக்³ரஹதா⁴ரிணீ, அஜா, க்ஷயவிநிர்முக்தா, முக்³தா⁴, க்ஷிப்ரப்ரஸாதி³நீ, அந்தர்முக²ஸமாராத்⁴யா, ப³ஹிர்முக²ஸுது³ர்லபா⁴, த்ரயீ, த்ரிவர்க³நிலயா, த்ரிஸ்தா², த்ரிபுரமாலிநீ, நிராமயா, நிராலம்பா³, ஸ்வாத்மாராமா, ஸுதா⁴ஸ்ருதி: / ஸ்ருʼதி:, ஸம்ஸாரபங்கநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தா , யஜ்ஞப்ரியா, யஜ்ஞகர்த்ரீ, யஜமாநஸ்வரூபிணீ , த⁴ர்மாதா⁴ரா, த⁴நாத்⁴யக்ஷா, த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴நீ, விப்ரப்ரியா, விப்ரரூபா, விஶ்வப்⁴ரமணகாரிணீ, விஶ்வக்³ராஸா, வித்³ருமாபா⁴, வைஷ்ணவீ, விஷ்ணுரூபிணீ, அயோநி:, யோநிநிலயா, கூடஸ்தா², குலரூபிணீ, வீரகோ³ஷ்டீ²ப்ரியா, வீரா, நைஷ்கர்ம்யா ॥ 900 ॥

நாத³ரூபிணீ, விஜ்ஞாநகலநா, கல்யா, வித³க்³தா⁴, பை³ந்த³வாஸநா, தத்த்வாதி⁴கா, தத்த்வமயீ, தத்த்வமர்த²ஸ்வரூபிணீ, ஸாமகா³நப்ரியா, ஸௌம்யா, ஸதா³ஶிவகுடும்பி³நீ, ஸவ்யாபஸவ்யமார்க³ஸ்தா², ஸர்வாபத்³விநிவாரிணீ, ஸ்வஸ்தா², ஸ்வபா⁴வமது⁴ரா, தீ⁴ரா, தீ⁴ரஸமர்சிதா, சைதந்யார்க்⁴யஸமாராத்⁴யா, சைதந்யகுஸுமப்ரியா, ஸதோ³தி³தா, ஸதா³துஷ்டா, தருணாதி³த்யபாடலா, த³க்ஷிணாத³க்ஷிணாராத்⁴யா, த³ரஸ்மேரமுகா²ம்பு³ஜா, கௌலிநீ கேவலா, அநர்க்⁴யகைவல்யபத³தா³யிநீ, ஸ்தோத்ரப்ரியா, ஸ்துதிமதீ, ஶ்ருதிஸம்ஸ்துதவைப⁴வா, மநஸ்விநீ, மாநவதீ, மஹேஶீ, மங்க³ளாக்ருʼதி:, விஶ்வமாதா, ஜக³த்³தா⁴த்ரீ, விஶாலாக்ஷீ, விராகி³ணீ, ப்ரக³ல்பா⁴, பரமோதா³ரா, பராமோதா³, மநோமயீ, வ்யோமகேஶீ, விமாநஸ்தா², வஜ்ரிணீ, வாமகேஶ்வரீ, பஞ்சயஜ்ஞப்ரியா, பஞ்சப்ரேதமஞ்சாதி⁴ஶாயிநீ, பஞ்சமீ, பஞ்சபூ⁴தேஶீ, பஞ்சஸங்க்²யோபசாரிணீ॥ 950 ॥

ஶாஶ்வதீ, ஶாஶ்வதைஶ்வர்யா, ஶர்மதா³, ஶம்பு⁴மோஹிநீ, த⁴ரா, த⁴ரஸுதா, த⁴ந்யா, த⁴ர்மிணீ, த⁴ர்மவர்தி⁴நீ, லோகாதீதா, கு³ணாதீதா, ஸர்வாதீதா, ஶமாத்மிகா, ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரக்²யா, பா³லா, லீலாவிநோதி³நீ, ஸுமங்க³ளீ, ஸுக²கரீ, ஸுவேஷாட்⁴யா, ஸுவாஸிநீ, ஸுவாஸிந்யர்சநப்ரீதா, ஆஶோப⁴நா, ஶுத்³த⁴மாநஸா, பி³ந்து³தர்பணஸந்துஷ்டா, பூர்வஜா, த்ரிபுராம்பி³கா, த³ஶமுத்³ராஸமாராத்⁴யா , த்ரிபுராஶ்ரீவஶங்கரீ, ஜ்ஞாநமுத்³ரா , ஜ்ஞாநக³ம்யா , ஜ்ஞாநஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ , யோநிமுத்³ரா , த்ரிக²ண்டே³ஶீ , த்ரிகு³ணா , அம்பா³ , த்ரிகோணகா³, அநகா⁴ , அத்³பு⁴தசாரித்ரா, வாஞ்சி²தார்த²ப்ரதா³யிநீ, அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞாதா , ஷட³த்⁴வாதீதரூபிணீ, அவ்யாஜகருணாமூர்தி: , அஜ்ஞாநத்⁴வாந்ததீ³பிகா , ஆபா³லகோ³பவிதி³தா , ஸர்வாநுல்லங்க்⁴யஶாஸநா, ஶ்ரீசக்ரராஜநிலயா, ஶ்ரீமத்த்ரிபுரஸுந்த³ரீ , ஶ்ரீஶிவா , ஶிவஶக்தைக்யரூபிணீ , லலிதாம்பி³கா ॥ 1000 ॥
ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் ஐம் ௐ
ஏவம் ஶ்ரீலலிதாதே³வ்யா நாம்நாம் ஸாஹஸ்ரகம் ஜகு:³

॥ இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தராக²ண்டே³ ஶ்ரீஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³
ஶ்ரீலலிதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரகத²நம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Goddess Shri Lalita Sahasranaama Stotram:

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lalita Devi | Lalita Sahasranamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top