1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Punjabi

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਕੁਞ੍ਚਿਤਪਾਦਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥
॥ ਸ਼੍ਰੀਗੁਰੁਭ੍ਯੋ ਨਮਃ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਃ ਸ਼ਰਣਮ੍ ॥

ਯਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਂ ਚਰਾਚਰਮਿਦਂ ਜਗਤ੍ ।
ਇਦਂ ਨਮੋਨਟੇਸ਼ਾਯ ਤਸ੍ਮੈ ਕਾਰੁਪਯਰ੍ਦ੍ਧ੍ਵਯੇ ॥ ੧ ॥

ਕੈਲਾਸਸ਼ਿਖਰੇ ਰਮ੍ਯੇ ਰਤ੍ਨਸਿਂਹਾਸਨੇ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ ਕਰੁਣਾਮੂਰ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਪਰਯਾ ਮੁਦਾ ॥ ੨ ॥

ਵਿਨਯਾਵਨਤਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਪਪ੍ਰਚ੍ਛ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਭਗਵਨ੍! ਭਵ! ਸਰ੍ਵਜ੍ਞ! ਭਵਤਾਪਹਰਾਵ੍ਯਯ ॥ ੩ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਂ ਮਯਾ ਦੇਵ! ਸਰ੍ਵਂ ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਕਮ੍ ।
ਨਟੇਸ਼ਸ੍ਯਾਪਿ ਨਾਮਾਨਿ ਸੁਸ਼੍ਰੁਤਾਨਿ ਮਯਾ ਪ੍ਰਭੋ! ॥ ੪ ॥

ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਸ਼੍ਰੇਸ਼੍ਠਤਮਃ ਪਾਦਃ ਕੁਞ੍ਚਿਤਃ ਪਦ੍ਮਸਨ੍ਨਿਭਃ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਤਨ੍ਨਾਮ ਸਾਹਸ੍ਰਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮਿਚ੍ਛਾਮਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰ! ॥ ੫ ॥

ਅਸਕਤ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤੋऽਪਿ ਤ੍ਵਂ ਨ ਤਤ੍ਕਥਿਤਵਾਨਸਿ ।
ਇਦਾਨੀਂ ਕਪਯਾ ਸ਼ਮ੍ਭੋ! ਵਦ ਵਾਞ੍ਛਾਭਿਪੂਰ੍ਤਯੇ ॥ ੬ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ
ਸਾਧੁ ਸਾਧੁ ਮਹਾਦੇਵਿ! ਪਸ਼੍ਟਂ ਸਰ੍ਵਜਗਦ੍ਧਿਤਮ੍ ।
ਪੁਰਾ ਨਾਰਾਯਣਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਲੋਕਰਕ੍ਸ਼ਾਪਰਾਯਣਃ ॥ ੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੀਰਾਬ੍ਧੌ ਸੁਚਿਰਂ ਕਾਲਂ ਸਾਮ੍ਬਮੂਰ੍ਤਿਧਰਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ।
ਮਾਮੇਕਾਗ੍ਰੇਣ ਚਿਤ੍ਤੇਨ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਨ੍ਯਵਸਦਚ੍ਯੁਤਃ ॥ ੮ ॥

ਤਪਸਾ ਤਸ੍ਯ ਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨੋऽਹਂ ਕਪਾਵਸ਼ਾਤ੍ ।
ਧ੍ਯਾਨਾਤ੍ਸਮੁਤ੍ਥਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾ ਮਾਂ ਪਰ੍ਯਪੂਜਯਤ੍ ॥ ੯ ॥

ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਵਿਵਿਧੈਸ੍ਤ੍ਵਤੋਤ੍ਰੈਰ੍ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਸਮ੍ਮਿਤੈਃ ।
ਵਰਂ ਵਰਯ ਹੇ ਵਤ੍ਸ! ਯਦਿਸ਼੍ਟਂ ਮਨਸਿ ਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਤਤ੍ਤੇ ਦਾਸ੍ਯਾਮਿ ਨ ਚਿਰਾਦਿਤ੍ਯੁਕ੍ਤਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ।
ਪ੍ਰਾਹ ਮਾਂ ਪਰਯਾ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਵਰਂ ਦਾਸ੍ਯਸਿ ਚੇਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ॥ ੧੧ ॥

ਰਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਥਂ ਸਰ੍ਵਜਗਤਾਮਸੁਰਾਣਾ ਕ੍ਸ਼ਯਾਯ ਚ ।
ਸਾਰ੍ਵਾਤ੍ਮ੍ਯਯੋਗਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਮੇਕਂ ਮਮਾਦਿਸ਼ ॥ ੧੨ ॥

ਇਤਿ ਸਮ੍ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਿਤਸ੍ਤੇਨ ਮਾਧਵੇਨਾਹਮਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾਨੁਤ੍ਤਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਨਟੇਸ਼ਕੁਞ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰੇਸ੍ਤੁ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਲਕ੍ਸ਼ਮੀਕਾਨ੍ਤਾਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਉਕ੍ਤਵਾਨਸ੍ਮਿ ਸ਼ਙ੍ਕਰਿ! ॥ ੧੪ ॥

ਤੇਨ ਜਿਤ੍ਵਾऽਸੁਰਾਨ੍ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ ਰਰਕ੍ਸ਼ ਸਕਲਂ ਜਗਤ੍ ।
ਸਾਰ੍ਵਾਤ੍ਮ੍ਯਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਂ ਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨਮ੍ਬੁਜੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੧੫ ॥

ਤਦੇਵ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਸ੍ਯਦ੍ਯ ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮਮ੍ਬਿਕੇ ।
ਪਠਨਾਨ੍ਮਨਨਾਦ੍ਯਸ੍ਯ ਨਤ੍ਤਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਤਿ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ ੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਪਾਪਹਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਰਕ੍ਸ਼ਾਕਰਂ ਨਣਾਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਪ੍ਰਦਂ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਦਂ ਮੁਕ੍ਤਿਦਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਵਕ੍ਸ਼੍ਯਾਮਿ ਸ਼ਣੁ ਹੇ ਦੇਵਿ! ਨਾਮਸਾਹਸ੍ਰਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।

ਅਸ੍ਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਟਰਾਜਰਾਜਕੁਞ੍ਚਿਤਪਾਦਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰ
ਮਹਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਯ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ऋਸ਼ਿਃ, ਮਹਾਵਿਰਾਟ੍ ਛਨ੍ਦਃ,
ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮੇਤਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਰਾਜੋ ਦੇਵਤਾ । ਬੀਜਂ, ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ,ਕਲਿਕਂ,
ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਕਰਨ੍ਯਾਸੌ ਚ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ ॥

ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮਃ ਇਤਿ ਬੀਜਮ੍ । ॐ ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਨਮਃ ਇਤਿ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ।
ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ਇਤਿ ਕੀਲਕਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਨਟੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਸਾਦਸਿਦ੍ਧ੍ਯਰ੍ਥੇ ਨਾਮਪਰਾਯਣੇ
ਅਰ੍ਚਨੇ ਵਿਨਿਯੋਗਃ ।
ॐ ਨਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ਅਙ੍ਗੁਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਨਮਃ । ਸ੍ਵਾਹਾ ਨਮਃ -ਤਰ੍ਜਨੀਭ੍ਯਾਂ ਸ੍ਵਾਹਾ
(ਨਮਃ) ॐ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ -ਮਧ੍ਯਮਾਭ੍ਯਾਂ ਵਸ਼ਟ੍ (ਨਮਃ) । ॐ ਹੁਙ੍ਕਾਰਾਯ
ਨਮਃ -ਅਨਾਮਿਕਾਭ੍ਯਾਂ ਹੁਂ (ਨਮਃ) ॐ ਵੌਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ । ਕਨਿਸ਼੍ਠਿਕਸ਼੍ਠਯਾ
ਵੌਸ਼ਟ੍ (ਨਮਃ) ॐ ਫਟ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ – ਕਰਤਲਕਰਪਸ਼੍ਠਾਭ੍ਯਾਂ ਫਟ੍ (ਨਮਃ)
। ॐ ਨਮ੍ਯਾਯ ਨਮਃ – ਹਦਯਾਯ ਨਮਃ । ॐ ਸ੍ਵਾਹਾ ਨਮਃ ਸ਼ਿਰਸੇ ਸ੍ਵਾਹਾ ।
ॐ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ – ਸ਼ਿਖਾਯੈ ਵਸ਼ਟ੍ । ॐ ਹੁਙ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ – ਕਵਚਾਯ
ਹੁਮ੍ । ॐ ਵੌਸ਼ਟ੍ਕਾਰਾਯ ਨਮਃ – ਨੇਤ੍ਰਤ੍ਰਯਾਯ ਵੌਸ਼ਟ੍ । ॐ ਫਟ੍ਕਰਾਯ ਨਮਃ –
ਅਸ੍ਤ੍ਰਾਯ ਫਟ੍ । ॐ ਭਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਂ ਇਤਿ ਦਿਗ੍ਬਨ੍ਧਃ ।

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਕੋਟਿਰਵਿਪ੍ਰਭਂ ਤ੍ਰਿਨਯਨਂ ਸ਼ੀਤਾਂਸ਼ੁਗਙ੍ਗਾਧਰਂ
ਦਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਸ੍ਥਿਤਵਾਮਕੁਞ੍ਚਿਤਪਦਂ ਸ਼ਾਰ੍ਦੂਲਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਮ੍ ।
ਵਹ੍ਨਿਂ ਡੋਲਕਰਾਭਯਂ ਡਮਰੁਕਂ ਵਾਮੇ ਸ਼ਿਵਾਂ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਂ
ਕਲ੍ਹਾਰਾਂ ਜਪਸ੍ਰਕ੍ਸ਼ੁਕਾਂ ਕਟਿਕਰਾਂ ਦੇਵੀਂ ਸਭੇਸ਼ਂ ਭਣੇ ॥ ੧ ॥

ਫਾਲੇ ਰਤ੍ਨਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ ਫਣਿਨਮਪਿ ਗਲੇ ਪਾਦਪੀਠੇ ਚ ਭੂਤਂ
ਬਾਹ੍ਵੋਰ੍ਵਹ੍ਨਿਂ ਚ ਢਕ੍ਕਂ ਵਦਨਸਰਸਿਜੇ ਸੂਰ੍ਯਚਨ੍ਦ੍ਰੌ ਸ਼ਿਖੀਨ੍ਦ੍ਰਮ੍ ।
ਓਙ੍ਕਾਰਾਖ੍ਯਪ੍ਰਭਾਯਾਂ ਸੁਰਭੁਵਨਗਣਂ ਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵਯੋਰ੍ਵਾਦ੍ਯਕਾਰੌ ਯਃ
ਕਤ੍ਵਾऽऽਨਨ੍ਦਨਤ੍ਤਂ ਸ੍ਵਸਦਸਿ ਕੁਰੁਤੇ ਕੁਞ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਭਜੇऽਹਮ੍ ॥ ੨ ॥

ਊਰੁਨ੍ਯਾਸਸੁਡੋਲ – ਵਹ੍ਰਿ – ਸ਼ੁਕਭਦ੍ਵਾਮਂ ਕਰਾਮ੍ਭੋਰੁਹਂ
ਢਕ੍ਕਾਚ੍ਛਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਰਗੁਤ੍ਪਲਾਭਯਕਰਂ ਵਾਮਂ ਪਦਂ ਕੁਞ੍ਚਿਤਮ੍ ।
ਉਦ੍ਧਤ੍ਯਾਧਰਭੂਤ ਪਸ਼੍ਠਵਿਲਸਦ੍ਦਕ੍ਸ਼ਾਙ੍ਘ੍ਰਿਮਰ੍ਧਾਮ੍ਬਿਕਂ
ਸਾਮੀਵਸ੍ਤ੍ਰਸੁਵੇਣਿਦਕ੍ਕੁਚਭਰਂ ਧ੍ਯਾਯੇਨ੍ਨਟਂ ਮੇਲਨਮ੍ ॥ ੩ ॥

ਧ੍ਯਾਯੇਦਾਤ੍ਮਵਿਮੋਹਸਂਸ੍ਥਿਤਪਦਂ ਰਕ੍ਤਾਂਸ਼ੁਕਂ ਸ਼ਙ੍ਕਰਂ
ਕਿਞ੍ਚਿਤ੍ਕੁਞ੍ਚਿਤਵਾਮਪਾਦਮਤੁਲਂ ਵ੍ਯਾਲਮ੍ਬਬਾਹੁਂ ਤ੍ਰਿਭਿਃ ।
ਵਾਮੇ ਪੌਣ੍ਡ੍ਰ ਧਨੁਸ਼੍ਚ ਪਾਸ਼ਦਹਨੌ ਦਕ੍ਸ਼ੇ ਕਰੇ ਚਾਭਯਂ
ਪੌਸ਼੍ਪਂ ਮਾਰ੍ਗਣਮਙ੍ਕੁਸ਼ਂ ਡਮਰੁਕਂ ਬਿਭ੍ਰਾਣਮਚ੍ਛਚ੍ਛਵਿਮ੍ ॥ ੪ ॥

॥ ਅਥ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਅਖਣ੍ਡਬੋਧੋऽਖਣ੍ਡਾਤ੍ਮਾ ਘਣ੍ਟਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਅਖਣ੍ਡਾਨਨ੍ਦਚਿਦ੍ਰੂਪਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੧ ॥

ਅਗਮ੍ਯਮਹਿਮਾਮ੍ਭੋਧਿਃ ਅਨੌਪਮ੍ਯਯਸ਼ੋਨਿਧਿਃ ।
ਅਗ੍ਰੇਵਧੋऽਗ੍ਰੇਸਮ੍ਪੂਜ੍ਯੋ ਹਨ੍ਤਾ ਤਾਰੋ ਮਯੋਭਵਃ ॥ ੨ ॥

ਅਘੋਰੋऽਦ੍ਬੁਤਚਾਰਿਤ੍ਰ ਆਨਨ੍ਦਵਪੁਰਗ੍ਰਣੀਃ ।
ਅਜੀਰ੍ਣਸ੍ਸੁਕੁਮਾਰੋऽਨ੍ਯਃ ਪਾਰਦਰ੍ਸ਼ੀ ਪੁਰਨ੍ਦਰਃ ॥ ੩ ॥

ਅਤਰ੍ਕ੍ਯਸ੍ਸੁਕਰਸ੍ਸਾਰਃ ਸਤ੍ਤਾਮਾਤ੍ਰਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ।
ਅਨਨ੍ਤਰੂਪ ਏਕਾਤ੍ਮਾ ਸ੍ਵਸ੍ਤਰੁਰ੍ਵ੍ਯਾਹਤਿਃ ਸ੍ਵਧਾ ॥

ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਕ੍ਤਿਰਾਚਾਰ੍ਯਃ ਪੁਸ਼੍ਕਲਸ੍ਸਰ੍ਵਪੂਰਣਃ ।
ਅਨਰ੍ਘਰਤ੍ਨਖਚਿਤਕਿਰੀਟੋ ਨਿਕਟੇਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੫ ॥

ਅਨਹਙ੍ਕਤਿਰਚ੍ਛੇਦ੍ਯਸ੍ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਦੈਕਘਨਾਕਤਿਃ ।
ਅਨਾਵਰਣਵਿਜ੍ਞਾਨੋ ਨਿਰ੍ਵਿਭਾਗੋ ਵਿਭਾਵਸੁਃ ॥ ੬ ॥

ਅਨਿਰ੍ਦੇਸ਼੍ਯੋऽਨਿਲੋऽਗਮ੍ਯੋऽਵਿਕ੍ਰਿਯੋऽਮੋਘਵੈਭਵਃ ।
ਅਨੁਤ੍ਤਮਃ ਪਰੋਦਾਸੋ ਮੁਕ੍ਤਿਦੋ ਮੁਦਿਤਾਨਨਃ ॥ ੭ ॥

ਅਨ੍ਨਾਨਾਂ ਪਤਿਰਤ੍ਯੁਗ੍ਰੋ ਹਰਿਧ੍ਯੇਯੋऽਦ੍ਵਯਾਕਤਿਃ ।
ਅਪਰੋਕ੍ਸ਼ੋऽਵ੍ਰਣੋऽਲਿਙ੍ਗੋऽਪ੍ਯਦ੍ਵੇਸ਼੍ਟਾ ਪ੍ਰੇਮਸਾਗਰਃ ॥ ੮ ॥

ਅਪਰ੍ਯਨ੍ਤੋऽਪਰਿਚ੍ਛੇਦ੍ਯੋऽਗੋਚਰੋ ਰੁਗ੍ਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਅਪਸ੍ਮਤਿਨ੍ਯਸ੍ਤਪਾਦਃ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਕਪਾਕਰਃ ॥ ੯ ॥

ਅਪ੍ਰਮੇਯੋऽਪ੍ਰਤਿਰਥਃ ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਃ ਪ੍ਰਮਥੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਅਮਾਨੀ ਮਦਨੋऽਮਨ੍ਯੁਰਮਾਨੋ ਮਾਨਦੋ ਮਨੁਃ ॥ ੧੦ ॥

ਅਮੂਲ੍ਯਮਣਿਸਭਾਸ੍ਵਤ੍ਫਣੀਨ੍ਦ੍ਰਕਰਕਙ੍ਕਣਃ ।
ਅਰੁਣਃ ਸ਼ਰਣਃ ਸ਼ਰ੍ਵਃ ਸ਼ਰਣ੍ਯ ਸ਼ਰ੍ਮਦਃ ਸ਼ਿਵਃ ॥ ੧੧ ॥

ਅਵਸ਼ਸ੍ਸ੍ਵਵਸ਼ਸ੍ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੁਰਨ੍ਤਰ੍ਯਾਮੀ ਸ਼ਤਕ੍ਰਤੁਃ ।
ਅਸ਼ੁਭਕ੍ਸ਼ਯਕਜ੍ਜ੍ਯੋਤਿਰਨਾਕਾਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਲੇਪਕਃ ॥ ੧੨ ॥

ਅਸ੍ਨੇਹਸ੍ਸਙ੍ਗਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋऽਹ੍ਰਸ੍ਵੋऽਦੀਰ੍ਘੋऽਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਃ
ਅਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰ੍ਯਕ੍ਸ਼ਰਸ੍ਤ੍ਰਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪਕ੍ਸ਼ਪਾਤਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੧੩ ॥

ਆਤਤਾਵੀ ਮਹਾਰੁਦ੍ਰਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਾਣਾਮਧਿਪੋऽਕ੍ਸ਼ਦਃ ।
ਆਤਨ੍ਵਾਨਸ਼੍ਸ਼ਤਾਨਨ੍ਦੋ ਗਤ੍ਸੋ ਗਤ੍ਸਪਤਿਸ੍ਮਰਃ ॥ ੧੪ ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਸ੍ਸਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਸਮ੍ਯਗ੍ਦਰ੍ਸ਼ਨਤਤ੍ਪਰਃ ।
ਆਦਿਭੂਤੋ ਮਹਾਭੂਤਸ੍ਸ੍ਵੇਚ੍ਛਾਕਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ ੧੫ ॥

ਆਪ੍ਤਕਾਮੋऽਨੁਮਨ੍ਤਾऽऽਤ੍ਮਕਾਮੋऽਭਿਨ੍ਨੋऽਨਣੁਰ੍ਹਰਃ ।
ਆਭਾਸ੍ਵਰਃ ਪਰਨ੍ਤਤ੍ਵਮਾਦਿਮਃ ਪੇਸ਼ਲਃ ਪਵਿਃ ॥ ੧੬ ॥

ਆਵ੍ਯਾਧਿਪਤਿਰਾਦਿਤ੍ਯਃ ਕਕੁਭਃ ਕਾਲਕੋਵਿਦਃ ।
ਇਚ੍ਛਾਨਿਚ੍ਛਾਵਿਰਹਿਤੋ ਵਿਹਾਰੀ ਵੀਰ੍ਯਵਰ੍ਧਨਃ ॥ ੧੭ ॥

ਉਦ੍ਦਣ੍ਡਤਾਣ੍ਡਵਸ਼੍ਚਣ੍ਡ ਊਰ੍ਧ੍ਵਤਾਣ੍ਡਵਪਣ੍ਡਿਤਃ ।
ਉਦਾਸੀਨੌਪਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਮੌਨਗਮ੍ਯੋ ਮੁਨੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੧੮ ॥

ਊਰ੍ਧ੍ਵਪਾਦੂਰ੍ਧ੍ਵਰੇਤਾਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰੌਢਨਰ੍ਤਨਲਮ੍ਪਟਃ ।
ਓਸ਼ਧੀਸ਼ਸ੍ਸਤਾਮੀਸ਼ੌਚ੍ਚੈਰ੍ਘੋਸ਼ੋ ਵਿਭੀਸ਼ਣਃ ॥ ੧੯ ॥

ਕਨ੍ਦਰ੍ਪ ਕੋਟਿਸਦਸ਼ਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਕਮਲਾਨਨਃ ।
ਕਪਾਲਮਾਲਾਭਰਣਾਃ ਕਙ੍ਕਾਲਃ ਕਲਿਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੦ ॥

ਕਪਾਲਮਾਲਾਲਙ੍ਕਾਰਃ ਕਾਲਾਨ੍ਤਕਵਪੁਰ੍ਧਰਃ ।
ਕਮਨੀਯਃ ਕਲਾਨਾਥਸ਼ੇਖਰਃ ਕਮ੍ਬੁਕਨ੍ਧਰਃ ॥ ੨੧ ॥

ਕਮਨੀਯਨਿਜਾਨਨ੍ਦਮੁਦ੍ਰਾਞ੍ਚਿਤਕਰਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਕਰਾਬ੍ਜਧਤਕਾਲਾਗ੍ਨਿਃ ਕਦਮ੍ਬਕੁਸੁਮਾਰੁਣਃ ॥ ੨੨ ॥

ਕਰਿਚਰ੍ਮਾਮ੍ਬਰਧਰਃ ਕਪਾਲੀ ਕਲੁਸ਼ਾਪਹਃ ।
ਕਲ੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕਲ੍ਯਾਣੀਰਮਣਃ ਕਮਲੇਕ੍ਸ਼ਣਃ ॥ ੨੩ ॥

ਕਕ੍ਸ਼ਪਸ਼੍ਚ ਭੁਵਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਭਵਾਖ੍ਯੋ ਵਾਰਿਵਸ੍ਕਤਃ ।
ਕਾਲਕਣ੍ਠਃ ਕਾਲਕਾਲਃ ਕਾਲਕੂਟਵਿਸ਼ਾਸ਼ਨਃ ॥ ੨੪ ॥

ਕਾਲਨੇਤਾ ਕਾਲਹਨ੍ਤਾ ਕਾਲਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਕਃ ।
ਕਾਲਜ੍ਞਃ ਕਾਮਦਃ ਕਾਨ੍ਤਃ ਕਾਮਾਰਿਃ ਕਾਮਪਾਲਕਃ ॥ ੨੫ ॥

ਕਾਲਾਤ੍ਮਾ ਕਾਲਿਕਾਨਾਥਃ ਕਾਰ੍ਕੋਟਕਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ।
ਕਾਲਿਕਾਨਾਟ੍ਯਰਸਿਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਟਨਨਿਸ਼੍ਚਲਃ ॥ ੨੬ ॥

ਕਾਲੀਵਾਦਪ੍ਰਿਯਃ ਕਾਲਃ ਕਾਲਾਤੀਤਃ ਕਲਾਧਰਃ ।
ਕੁਠਾਰਭਤ੍ਕੁਲਾਦ੍ਰੀਸ਼ਃ ਕੁਞ੍ਚਿਤੈਕਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੨੭ ॥

ਕੁਲੁਞ੍ਚਾਨਾਂ ਪਤਿਃ ਕੂਪ੍ਯੋ ਧਨ੍ਵਾਵੀ ਧਨਦਾਧਿਪਃ ।
ਕੂਟਸ੍ਥਃ ਕੂਰ੍ਮਪੀਠਸ੍ਥਃ ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਗ੍ਰਹਮੋਚਕਃ ॥ ੨੮ ॥

ਕੂਲਙ੍ਕਸ਼ਕਪਾਸਿਨ੍ਧੁਃ ਕੁਸ਼ਲੀ ਕੁਙ੍ਕੁਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਕਤਜ੍ਞਃ ਕਤਿਸਾਰਜ੍ਞਃ ਕਸ਼ਾਨੁਃ ਕਸ਼੍ਣਪਿਙ੍ਗਲਃ ॥ ੨੯ ॥

ਕਤਾਕਤਃ ਕਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਣਾਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਃ ਸ਼ਰਭਾਕਤਿਃ ।
ਕਤਾਨ੍ਤਕਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾਧਾਰਃ ਕਤੀ ਕਪਣਰਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੩੦ ॥

ਕੇਵਲਃ ਕੇਸ਼ਵਃ ਕੇਲੀਕਰਃ ਕੇਵਲਨਾਯਕਃ ।
ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਕਾਮੇਸ਼ਃ ਕਵਿਃ ਕਪਟਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੧ ॥

ਕੋਟਿਕਨ੍ਦਰ੍ਪਸੌਭਾਗ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੋ ਮਧੁਰਸ੍ਮਿਤਃ ।
ਗਦਾਧਰੋ ਗਣਸ੍ਵਾਮੀ ਗਰਿਸ਼੍ਠਸ੍ਤੋਮਰਾਯੁਧਃ ॥ ੩੨ ॥

ਗਰ੍ਵਿਤੋ ਗਗਨਾਵਾਸੋ ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਤ੍ਰਯ ਵਿਭੇਦਨਃ ।
ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠੋ ਗਣਾਧੀਸ਼ੋ ਗਣੇਸ਼ੋ ਗਤਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੩੩ ॥

ਗਾਯਕੋ ਗਰੁਡਾਰੂਢੋ ਗਜਾਸੁਰਵਿਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਗਾਯਤ੍ਰੀਵਲ੍ਲਭੋ ਗਾਰ੍ਗ੍ਯੋ ਗਾਯਕਾਨੁਗ੍ਰਹੋਨ੍ਮੁਖਃ ॥ ੩੪ ॥

ਗੁਹਾਸ਼ਯੋ ਗੁਣਾਤੀਤੋ ਗੁਰੁਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਗੂਢੋ ਗੁਹ੍ਯਤਰੋ ਗੋਪ੍ਯੋ ਗੋਰਕ੍ਸ਼ੀ ਗਣਸੇਵਿਤਃ ॥ ੩੫ ॥

ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਸ਼੍ਸ਼ਤਤਨੁਃ ਸ਼ਮਿਤਾਖਿਲ ਕੌਤੁਕਃ ।
ਚਤੁਰ੍ਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚਕ੍ਰਧਰਃ ਪਞ੍ਚਵਕ੍ਤ੍ਰਃ ਪਰਨ੍ਤਪ ॥ ੩੬ ॥

ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਲੋਚਨਾਨਨ੍ਦਕਨ੍ਦਲਃ ਕੁਨ੍ਦਪਾਣ੍ਡਰਃ ।
ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਨਟਾਧੀਸ਼ਃ ਚਿਤ੍ਕੇਵਲਵਪੁਰ੍ਧਰਃ ॥ ੩੭ ॥

ਚਿਦੇਕਰਸਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਃ ਹ੍ਰੀਂ ਸ਼ਿਵਸ਼੍ਸ਼੍ਰੀਮਹੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਚੈਤਨ੍ਯਂ ਚਿਚ੍ਛਿਦ੍ਵੈਤਸ਼੍ਚਿਨ੍ਮਾਤ੍ਰਸ਼੍ਚਿਤ੍ਸਭਾਧਿਪਃ ॥ ੩੮ ॥

ਜਟਾਧਰੋऽਮਤਾਧਾਰੋऽਮਤਾਂਸ਼ੁਰਮਤੋਦ੍ਭਵਃ ।
ਜਟਿਲਸ਼੍ਚਟੁਲਾਪਾਙ੍ਗੋ ਮਹਾਨਟਨਲਮ੍ਪਟਃ ॥ ੩੯ ॥

ਜਨਾਰ੍ਦਨੋ ਜਗਤ੍ਸ੍ਵਾਮੀ ਜਨ੍ਮਕਰ੍ਮਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਜਵਨੋ ਜਗਦਾਧਾਰੋ ਜਮਦਗ੍ਨਿਰ੍ਜਰਾਹਰਃ ॥ ੪੦ ॥

ਜਹ੍ਨੁਕਨ੍ਯਾਧਰੋ ਜਨ੍ਮਜਰਾਮਤ੍ਯੁਨਿਵਾਰਕਃ ।
ਣਾਨ੍ਤਨਾਦਿਨਾਮਯੁਕ੍ਤਵਿਸ਼੍ਣੁਨਮ੍ਯਪਦਾਮ੍ਬੁਜਃ ॥ ੪੧ ॥

ਤਤ੍ਵਾਵਬੋਧਸ੍ਤਤ੍ਵੇਸ਼ਸ੍ਤਤ੍ਵਭਾਵਸ੍ਤਪੋਨਿਧਿਃ ॥

ਤਰੁਣਸ੍ਤਾਰਕਸ੍ਤਾਮ੍ਰਸ੍ਤਰਿਸ਼੍ਣੁਸ੍ਤਤ੍ਵਬੋਧਕਃ ।
ਤ੍ਰਿਧਾਮਾ ਤ੍ਰਿਜ੍ਜਗਦ੍ਧੇਤੁਃ ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤਿਰ੍ਯਗੂਰ੍ਧ੍ਵਗਃ ॥ ੪੨ ॥

ਤ੍ਰਿਮਾਤਕਸ੍ਤ੍ਰਿਵਦ੍ਰੂਪਃ ਤਤੀਯਸ੍ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਧਿਕਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਹਰਸ੍ਥੋ ਦਯਾਨਿਧਿਃ ॥ ੪੩ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਗ੍ਨਿਰ੍ਗਾਰ੍ਹਪਤ੍ਯੋ ਦਮਨੋ ਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਃ ।
ਦੀਰ੍ਘਪਿਙ੍ਗਜਟਾਜੂਟੋ ਦੀਰ੍ਘਬਾਹੁਰ੍ਦਿਗਮ੍ਬਰਃ ॥ ੪੪ ॥

ਦੁਰਾਰਾਧ੍ਯੋ ਦੁਰਾਧਰ੍ਸ਼ੋ ਦੁਸ਼੍ਟਦੂਰੋ ਦੁਰਾਸਦਃ ।
ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯੋ ਦੁਰਾਚਾਰਨਾਸ਼ਨੋ ਦੁਰ੍ਮਦਾਨ੍ਤਕਃ ॥ ੪੫ ॥

ਦੈਵ੍ਯੋ ਭਿਸ਼ਕ੍ ਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮਣਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਦ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਦਰ੍ਸ਼ਯਿਤਾ ਦਾਨ੍ਤੋ ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਮੂਰ੍ਤਿਰੂਪਭਤ੍ ॥ ੪੬ ॥

ਧਨ੍ਵੀ ਧਨਾਧਿਪੋ ਧਨ੍ਯੋ ਧਰ੍ਮਗੋਪ੍ਤਾ ਧਰਾਧਿਪਃ ।
ਧੂਸ਼੍ਣੁਰ੍ਦੂਤਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਦਮ੍ਸ਼੍ਟ੍ਰਸ੍ਸੁਧਨ੍ਵਾ ਸੁਤਦਃ ਸੁਖੀ ॥ ੪੭ ॥

ਧ੍ਯਾਨਗਮ੍ਯੋ ਧ੍ਯਾਤਰੂਪੋ ਧ੍ਯੇਯੋ ਧਰ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰਃ ।
ਨਕ੍ਤਞ੍ਚਰਃ ਪ੍ਰਕਨ੍ਤਾਨਾਂ ਪਤਿਰ੍ਗਿਰਿਚਰੋ ਗੁਰੁਃ ॥ ੪੮ ॥

ਨਨ੍ਦਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਿਯੋ ਨਨ੍ਦੀ ਨਟੇਸ਼ੋ ਨਟਵੇਸ਼ਭਤ੍ ।
ਨਮਦਾਨਨ੍ਦਦੋ ਨਮ੍ਯੋ ਨਗਰਾਜਨਿਕੇਤਨਃ ॥ ੪੯ ॥

ਨਾਰਸਿਂਹੋ ਨਗਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ੋ ਨਾਦਾਨ੍ਤੋ ਨਾਦਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਨਿਚੇਰੁਕਃ ਪਰਿਚਰੋऽਰਣ੍ਯਾਨਾਂ ਪਤਿਰਦ੍ਭੁਤਃ ॥ ੫੦ ॥

ਨਿਰਙ੍ਕੁਸ਼ੋ ਨਿਰਾਧਾਰੋ ਨਿਰਪਾਯੋ ਨਿਰਤ੍ਯਯਃ ।
ਨਿਰਞ੍ਜਨੋ ਨਿਤ੍ਯਸ਼ੁਦ੍ਧੋ ਨਿਤ੍ਯਬੁਦ੍ਧੋ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਃ ॥ ੫੧ ॥

ਨਿਰਂਸ਼ੋ ਨਿਗਮਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਦਾਨਭੂਃ ।
ਨਿਰ੍ਵਾਣਦੋ ਨਿਰ੍ਵਤਿਸ੍ਥੋ ਨਿਰ੍ਵੈਰੋ ਨਿਰੁਪਾਧਿਕਃ ॥ ੫੨ ॥

ਨਿਰ੍ਵਿਕਲ੍ਪੋ ਨਿਰਾਲਮ੍ਬੋ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰੋ ਨਿਰਾਮਯਃ ।
ਨਿਸ਼ਙ੍ਗੀਸ਼ੁਧਿਮਾਨਿਨ੍ਦ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਕਰਾਣਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ॥ ੫੩ ॥

ਨਿਸ੍ਪਨ੍ਦਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਯਾਨਨ੍ਦੋ ਨਿਰ੍ਨਿਮੇਸ਼ੋ ਨਿਰਨ੍ਤਰਃ ।
ਨੈਸ਼੍ਕਰ੍ਮ੍ਯਦੋ ਨਵਰਸਃ ਤ੍ਰਿਸ੍ਥਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਭੈਰਵਃ ॥ ੫੪ ॥

ਪਞ੍ਚਭੂਤਪ੍ਰਭੁਃ ਪਞ੍ਚਪੂਜਾਸਨ੍ਤੁਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ।
ਪਞ੍ਚਯਜ੍ਞਪ੍ਰਿਯਃ ਪਞ੍ਚਪ੍ਰਾਣਾਧਿਪਤਿਰਵ੍ਯਯਃ ॥ ੫੫ ॥

ਪਤਞ੍ਜਲਿਪ੍ਰਾਣਨਾਸ਼੍ਚ ਪਰਾਪਰਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਪਤਿਃ ਪਞ੍ਚਤ੍ਵਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪਞ੍ਚਕਤ੍ਯਪਰਾਯਣਃ ॥ ੫੬ ॥

ਪਤ੍ਤੀਨਾਮਧਿਪਃ ਕਤ੍ਸ੍ਨਵੀਤੋ ਧਾਵਂਸ਼੍ਚ ਸਤ੍ਤ੍ਵਪਃ ।
ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਪਰਂ ਜ੍ਯੋਤਿਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠੀ ਪਰਾਤ੍ਪਰਃ ॥ ੫੭ ॥

ਪਰ੍ਣਸ਼ਦ੍ਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਃ ਪਰਮੋਨ੍ਨਤਃ ।
ਪਵਿਤ੍ਰਃ ਪਾਰ੍ਵਤੀਦਾਰਃ ਪਰਮਾਪਨ੍ਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੫੮ ॥

ਪਾਟਲਾਮ੍ਸ਼ੁਃ ਪਟੁਤਰਃ ਪਾਰਿਜਾਤਦ੍ਰੁਮੂਲਗਃ ।
ਪਾਪਾਟਵੀਬਹਦ੍ਭਾਨੁਃ ਭਾਨੁਮਤ੍ਕੋਟਿਕੋਟਿਭਃ ॥ ੫੯ ॥

ਪਾਸ਼ੀ ਪਾਤਕਸਂਹਰ੍ਤਾ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੇਸ਼ੁਸ੍ਤਿਮਿਰਾਪਹਃ ।
ਪੁਣ੍ਯਃ ਪੁਮਾਨ੍ਪੁਰਿਸ਼ਯਃ ਪੂਸ਼ਾ ਪੂਰ੍ਣਃ ਪੁਰਾਤਨਃ ॥ ੬੦ ॥

ਪੁਰਜਿਤ੍ਪੂਰ੍ਵਜਃ ਪੁਸ਼੍ਪਹਾਸਃ ਪੁਣ੍ਯਫਲਪ੍ਰਦਃ ।
ਪੁਰੁਹੂਤਃ ਪੁਰਦ੍ਵੇਸ਼ੀ ਪੁਰਤ੍ਰਯਵਿਹਾਰਵਾਨ੍ ॥ ੬੧ ॥

ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ਕ੍ਸ਼ਯਣੋ ਗਹ੍ਯੋ ਗੋਸ਼੍ਠ੍ਯੋ ਗੋਪਰਿਪਾਲਕਃ ।
ਪੁਸ਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਤਿਰਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਭਵਹੇਤਿਰ੍ਜਗਤ੍ਪਤਿਃ ॥ ੬੨ ॥

ਪ੍ਰਕਤੀਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤਾ ਪ੍ਰਭਵਃ ਪ੍ਰਮਥਃ ਪ੍ਰਥੀ ।
ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋਪਸ਼ਮੋ ਨਾਮਰੂਪਦ੍ਵਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੬੩ ॥

ਪ੍ਰਪਞ੍ਚੋਲ੍ਲਾਸਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਤਿਭਾਤ੍ਮਕਃ
ਪ੍ਰਬੁਦ੍ਧਃ ਪਰਮੋਦਾਰਃ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਸਾਗਰਃ ॥ ੬੪ ॥

ਪ੍ਰਮਾਣਃ ਪ੍ਰਣਵਃ ਪ੍ਰਾਜ੍ਞਃ ਪ੍ਰਾਣਦਃ ਪ੍ਰਾਣਨਾਯਕਃ ।
ਪ੍ਰਵੇਗਃ ਪ੍ਰਮਦਾਰ੍ਧਾਙ੍ਗਃ ਪ੍ਰਨਰ੍ਤਨਪਰਾਯਣਃ ॥ ੬੫ ॥

ਬਭ੍ਰੁਰ੍ਬਹੁਵਿਧਾਕਾਰੋ ਬਲਪ੍ਰਮਥਨੋ ਬਲੀ ।
ਬਭ੍ਰੁਸ਼ੋ ਭਗਵਾਨ੍ਭਾਵ੍ਯੋ ਵਿਵ੍ਯਾਧੀ ਵਿਗਤਜ੍ਵਰਃ ॥ ੬੬ ॥

ਬਿਲ੍ਮੀ ਵਰੂਥੀ ਦੁਨ੍ਦੁਭ੍ਯਾਹਨਨ੍ਯੌ ਪ੍ਰਮਸ਼ਾਭਿਧਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਗੁਰੁਰ੍ਗੁਹ੍ਯੋ ਗੁਹ੍ਯਕੈਸ੍ਸਮਭਿਸ਼੍ਟੁਤਃ ॥ ੬੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮ ਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭੋ ਬਹਸ੍ਪਤਿਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਕਾਣ੍ਡਵਿਸ੍ਫੋਟਮਹਾਪ੍ਰਲਯਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੬੮ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਿਸ਼੍ਠੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸੂਤ੍ਰਾਰ੍ਥੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਚੇਤਨਃ ।
ਭਗਨੇਤ੍ਰਹਰੋ ਭਰ੍ਗੋ ਭਵਘ੍ਨੋ ਭਕ੍ਤਿਮਨ੍ਨਿਧਿਃ ॥ ੬੯ ॥

ਭਦ੍ਰੋ ਭਦ੍ਰਪ੍ਰਦੋ ਭਦ੍ਰਵਾਹਨੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ।
ਭਾਵਜ੍ਞੋ ਬਨ੍ਧਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਭਾਵਾਤੀਤੋऽਭਯਙ੍ਕਰਃ ॥ ੭੦ ॥

ਭਾਵਾਭਾਵਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਭਾਰੂਪੋ ਭਾਵਿਤੋ ਭਰਃ ।
ਭੂਤਮੁਕ੍ਤਾਵਲੀਤਨ੍ਤੁਃ ਭੂਤਪੂਰ੍ਵੋ ਭੁਜਙ੍ਗਭਤ੍ ॥ ੭੧ ॥

ਭੂਮਾ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਭਵ੍ਯੋ ਭੂਰ੍ਭੁਵੋਵ੍ਯਾਹਤਿਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਭਙ੍ਗਿਨਾਟ੍ਯਪ੍ਰਮਾਣਜ੍ਞੋ ਭ੍ਰਮਰਾਯਿਤਨਾਟ੍ਯਕਤ੍ ॥ ੭੨ ॥

ਭ੍ਰਾਜਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਭਾਵਨਾਗਮ੍ਯੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਿਜ੍ਞਾਨਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਮਨੀਸ਼ੀ ਮਨੁਜਾਧੀਸ਼ੋ ਮਿਥ੍ਯਾਪ੍ਰਤ੍ਯਯਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੭੩ ॥

ਮਨੋਭਰ੍ਤਾ ਮਨੋਗਮ੍ਯੋ ਮਨਨੈਕਪਰਾਯਣਃ ।
ਮਨੋਵਚੋਭਿਰਗ੍ਰਾਹ੍ਯੋ ਮਹਾਬਿਲਕਤਾਲਯਃ ॥ ੭੪ ॥

ਮਯਸ੍ਕਰੋ ਮਹਾਤਿਰ੍ਥ੍ਯਃ ਕੂਲ੍ਯਃ ਪਾਰ੍ਯਃ ਪਦਾਤ੍ਮਕਃ ।
ਮਹਰ੍ਦ੍ਧਿਰ੍ਮਹਿਮਾਧਾਰੋ ਮਹਾਸੇਨਗੁਰੁਰ੍ਮਹਃ ॥ ੭੫ ॥

ਮਹਾਕਰ੍ਤਾ ਮਹਾਭੋਕ੍ਤਾ ਮਹਾਸਂਵਿਨ੍ਮਯੋ ਮਧੁਃ ।
ਮਹਾਤਾਤ੍ਪਰ੍ਯਨਿਲਯਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਗ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮੈਕ੍ਯਨਿਸ਼੍ਚਯਃ ॥ ੭੬ ॥

ਮਹਾਨਨ੍ਦੋ ਮਹਾਸ੍ਕਨ੍ਦੋ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਹਸਾਨ੍ਨਿਧਿਃ ।
ਮਹਾਮਾਯੋ ਮਹਾਗ੍ਰਾਸੋ ਮਹਾਵੀਰ੍ਯੋ ਮਹਾਭੁਜਃ ॥ ੭੭ ॥

ਮਹੋਗ੍ਰਤਾਣ੍ਡਵਾਭਿਜ੍ਞਃ ਪਰਿਭ੍ਰਮਣਤਾਣ੍ਡਵਃ ।
ਮਾਣਿਭਦ੍ਰਾਰ੍ਚਿਤੋ ਮਾਨ੍ਯੋ ਮਾਯਾਵੀ ਮਾਨ੍ਤ੍ਰਿਕੋ ਮਹਾਨ੍ ॥ ੭੮ ॥

ਮਾਯਾਨਾਟਕਕਨ੍ਮਾਯੀ ਮਾਯਾਯਨ੍ਤ੍ਰਵਿਮੋਚਕਃ ।
ਮਾਯਾਨਾਟ੍ਯਵਿਨੋਦਜ੍ਞੋ ਮਾਯਾਨਟਨਸ਼ਿਕ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੭੯ ॥

ਮੀਢੁਸ਼੍ਟਮੋ ਮਗਧਰੋ ਮਕਣ੍ਡੁਤਨਯਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਮੁਨਿਰਾਤਾਰ੍ਯ ਆਲਾਦ੍ਯਃ ਸਿਕਤ੍ਯਸ਼੍ਚ ਕਿਁਸ਼ਿਲਃ ॥ ੮੦ ॥

ਮੋਚਕੋ ਮੋਹਵਿਚ੍ਛੇਤ੍ਤਾ ਮੋਦਨੀਯੋ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵੀ ਯਜਮਾਨਾਤ੍ਮਾ ਯਜ੍ਞਭੁਗ੍ਯਜਨਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੮੧ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਰਾਡ੍ਯਜ੍ਞਫਲਦੋ ਯਜ੍ਞਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਯਸ਼ਸ੍ਕਰਃ ।
ਯੋਗਗਮ੍ਯੋ ਯੋਗਨਿਸ਼੍ਠੋ ਯੋਗਾਨਨ੍ਦੋ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਃ ॥ ੮੨ ॥

ਯੋਗਯੋਨਿਰ੍ਯਥਾਭੂਤੋ ਯਕ੍ਸ਼ਗਨ੍ਧਰ੍ਵਵਨ੍ਦਿਤਃ ।
ਰਵਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਰਜੋਗੁਣਵਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ॥ ੮੩ ॥

ਰਾਜਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੋ ਰਮ੍ਯੋ ਰਾਤ੍ਰਿਞ੍ਚਰ ਵਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਰਾਤਿਰ੍ਦਾਤਿਸ਼੍ਚਤੁਸ਼੍ਪਾਦਃ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਬਨ੍ਧਹਰਃ ਸ੍ਵਭੂਃ ॥ ੮੪ ॥

ਰੁਦ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਸ੍ਰਙ੍ਮਯਾਕਲ੍ਪਃ ਕਹ੍ਲਾਰਕਿਰਣਦ੍ਯੁਤਿਃ ।
ਰੋਹਿਤਸ੍ਸ੍ਥਪਤਿਰ੍ਵਕ੍ਸ਼ਪਤਿਰ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਵਾਣਿਜਃ ॥ ੮੫ ॥

ਲਾਸ੍ਯਾਮਤਾਬ੍ਧਿਲਹਰੀਪੂਰ੍ਣੇਨ੍ਦੁਃ ਪੁਣ੍ਯਗੋਚਰਃ ।
ਵਰਦੋ ਵਾਮਨੋ ਵਨ੍ਦ੍ਯੋ ਵਰਿਸ਼੍ਠੋ ਵਜ੍ਰਵਰ੍ਮਭਤ੍ ॥ ੮੬ ॥

ਵਰਾਭਯਪ੍ਰਦੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਪੁਚ੍ਛੋ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦਾਂ ਵਰਃ ।
ਵਸ਼ੀ ਵਰੇਣ੍ਯੋ ਵਿਤਤੋ ਵਜ੍ਰਭਦ੍ਵਰੁਣਾਤ੍ਮਕਃ ॥ ੮੭ ॥

ਵਹ੍ਨਿਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥੋ ਵਰ੍ਸ਼ੀਯਾਨ੍ ਵਰੁਣੇਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਵਾਚ੍ਯਵਾਚਕਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਵਾਗੀਸ਼ੋ ਵਾਗਗੋਚਰਃ ॥ ੮੮ ॥

ਵਿਕਾਰਰਹਿਤੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਵਿਰਾਡੀਸ਼ੋ ਵਿਰਾਣ੍ਮਯਃ ।
ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵਿਘ੍ਨਨੇਤਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣਿਃ ਸ਼ਰੋਦ੍ਭਵਃ ॥ ੮੯ ॥

ਵਿਜਿਘਤ੍ਸੋ ਵਿਗਤਭੀਰ੍ਵਿਪਿਪਾਸੋ ਵਿਭਾਵਨਾ ।
ਵਿਦਗ੍ਧਮੁਗ੍ਧਵੇਸ਼ਾਡ੍ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਤੀਤੋ ਵਿਸ਼ੋਕਦਃ ॥ ੯੦ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਨਿਧਿਰ੍ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਵਯੋਨਿਰ੍ਵਸ਼ਧ੍ਵਜਃ ।
ਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਯੋ ਵਿਵਹੋ ਮੇਧ੍ਯੋ ਰੇਸ਼੍ਮਿਯੋ ਵਾਸ੍ਤੁਪੋ ਵਾਸਃ ॥ ੯੧ ॥

ਵਿਦ੍ਵਤ੍ਤਮੋ ਵਿਦੂਰਸ੍ਥੋ ਵਿਸ਼੍ਰਮੋ ਵੇਦਨਾਮਯਃ ।
ਵਿਯਦਾਦਿਜਗਤ੍ਸ੍ਰਸ਼੍ਟਾ ਵਿਵਿਧਾਨਨ੍ਦਦਾਯਕਃ ॥ ੯੨ ॥

ਵਿਰਾਠਦਯਪਦ੍ਮਸ੍ਥੋ ਵਿਧਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਧਿਕੋ ਵਿਭੁਃ ।
ਵਿਰੂਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਦਿਗ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਵੀਤਸ਼ੋਕੋ ਵਿਰੋਚਨਃ ॥ ੯੩ ॥

ਵਿਸ਼੍ਰਾਨ੍ਤਿਭੂਰ੍ਵਿਵਸਨੋ ਵਿਘ੍ਨਹਨ੍ਤਾ ਵਿਨੋਦਕਃ ।
ਵਿਸ਼ਙ੍ਖਲੋ ਵਿਯਦ੍ਧੇਤੁਰ੍ਵਿਸ਼ਮੋ ਵਿਦ੍ਰੁਮਪ੍ਰਭਃ ॥ ੯੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯਾਯਤਨੋ ਵਰ੍ਯੋ ਵਨ੍ਦਾਰੁਜਨਵਤ੍ਸਲ ।
ਵਿਜ੍ਞਾਨਮਾਤ੍ਰੋ ਵਿਰਜਾ ਵਿਰਾਮੋ ਵਿਬੁਧਾਸ਼੍ਰਯ ॥ ੯੫ ॥

ਵੀਰਪ੍ਰਿਯੋ ਵੀਤਭਯੋ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਦਰ੍ਪਵਿਨਾਸ਼ਨ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ੋ ਵਿਸ਼੍ਣੁਬਾਣੋ ਵਿਸ਼ਾਂ ਪਤਿਃ ॥ ੯੬ ॥

ਵਦ੍ਧਿਕ੍ਸ਼ਯਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਵਿਦ੍ਯੋਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਵਞ੍ਚਕਃ ।
ਵੇਤਾਲਨਟਨਪ੍ਰੀਤੋ ਵੇਤਣ੍ਡਤ੍ਵਕ੍ਕਤਾਮ੍ਬਰਃ ॥ ੯੭ ॥

ਵੇਦਵੇਦ੍ਯੋ ਵੇਦਰੂਪੋ ਵੇਦਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਤ੍ਤਮਃ ।
ਵੇਦਾਨ੍ਤਕਤ੍ਤੁਰ੍ਯਪਾਦੋ ਵੈਦ੍ਯੁਤਃ ਸੁਕਤੋਦ੍ ਭਵਃ ॥ ੯੮ ॥

ਵੇਦਾਰ੍ਥਵਿਦ੍ਵੇਦਯੋਨਿਃ ਵੇਦਾਙ੍ਗੋ ਵੇਦਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਵੇਲਾਤਿਲਙ੍ਘਿਕਰੁਣੋ ਵਿਲਾਸੀ ਵਿਕ੍ਰਮੋਨ੍ਨਤਃ ॥ ੯੯ ॥

ਵੈਕੁਣ੍ਠਵਲ੍ਲਭੋऽਵਰ੍ਸ਼੍ਯੋ ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰਵਿਲੋਚਨਃ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯਸ਼ੇਵਧਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਭੋਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵੋਰ੍ਧ੍ਵਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ॥ ੧੦੦ ॥

ਵੌਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਵਸ਼ਟ੍ਕਾਰੋ ਹੁਙ੍ਕਾਰਃ ਫਟ੍ਕਰਃ ਪਟੁਃ ।
ਵ੍ਯਾਕਤੋ ਵ੍ਯਾਪਤੋ ਵ੍ਯਾਪੀ ਵ੍ਯਾਪ੍ਯਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਰਦਃ ॥ ੧੦੧ ॥

ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਪਾਦਪ੍ਰਿਯੋ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਚਰ੍ਮਧਦ੍ਵਯਾਧਿਨਾਸ਼ਨਃ ।
ਵ੍ਯਾਮੋਹਨਾਸ਼ਨੋ ਵ੍ਯਾਸੋ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਮੁਦ੍ਰਾਲਸਤ੍ਕਰਃ ॥ ੧੦੨ ॥

ਵ੍ਯੁਪ੍ਤਕੇਸ਼ੋऽਥ ਵਿਸ਼ਦੋ ਵਿਸ਼੍ਵਕ੍ਸੇਨੋ ਵਿਸ਼ੋਧਕਃ ।
ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਵ੍ਯੋਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਾਕਾਰੋऽਵ੍ਯਯਾਕਤਿਃ ॥ ੧੦੩ ॥

ਵ੍ਰਾਤੋ ਵ੍ਰਾਤਪਤਿਰ੍ਵਿਪ੍ਰੋ ਵਰੀਯਾਨ੍ ਕ੍ਸ਼ੁਲ੍ਲਕਃ ਕ੍ਸ਼ਮੀ ।
ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਤਕਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਃ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਸ਼੍ਰੇਯਸਾਂ ਨਿਧਿਃ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ਼ਯਾਨਃ ਸ਼ਨ੍ਤਮਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਃ ਸ਼ਾਸਕਃ ਸ਼੍ਯਾਮਲਾਪ੍ਰਿਯਃ ।
ਸ਼ਿਵਙ੍ਕਰਃ ਸ਼ਿਵਤਰਃ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਹਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਵਾਗਮਃ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼ੀਘ੍ਰਿਯਸ਼੍ਸ਼ੀਭ੍ਯ ਆਨਨ੍ਦਃ ਕ੍ਸ਼ਯਦ੍ਵੀਰਸ਼੍ਸ਼ਰੋऽਕ੍ਸ਼ਰਃ ।
ਸ਼ੁਦ੍ਧਸ੍ਫਟਿਕਸਙ੍ਕਾਸ਼ਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਪ੍ਰਸ੍ਤੁਤਵੈਭਵਃ ॥ ੧੦੬ ॥

ਸ਼ੁਸ਼੍ਕ੍ਯੋ ਹਰਿਤ੍ਯੋ ਲੋਪ੍ਯਸ਼੍ਚ ਸੂਰ੍ਮ੍ਯਃ ਪਰ੍ਣ੍ਯੋऽਣਿਮਾਦਿਭੂਃ ।
ਸ਼ੂਰਸੇਨਃ ਸ਼ੁਭਾਕਾਰਃ ਸ਼ੁਭ੍ਰਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਃ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸ਼ਙ੍ਗਃ ਪ੍ਰਤਰਣੋऽਵਾਰ੍ਯਃ ਫੇਨ੍ਯਃ ਸ਼ਸ਼੍ਪ੍ਯਃ ਪ੍ਰਵਾਹਜਃ ।
ਸ਼੍ਰਾਵ੍ਯਃ ਸ਼ਤ੍ਰੁਹਰਃ ਸ਼ੂਲੀ ਸ਼੍ਰੁਤਿਸ੍ਮਤਿਵਿਧਾਯਕਃ ॥ ੧੦੮ ॥

ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਃ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਪਤਿਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਯਃ ਪਥ੍ਯਸ੍ਸ੍ਵਤਨ੍ਤ੍ਰਸ੍ਥਃ ਕਾਟ੍ਯੋ ਨੀਪ੍ਯਃ ਕਰੋਟਿਭਤ੍ ॥ ੧੦੯ ॥

ਸ਼ਡਾਧਾਰਗਤਃ ਸਾਙ੍ਖ੍ਯਃ ਸ਼ਡਕ੍ਸ਼ਰਸਮਾਸ਼੍ਰਯਃ ।
ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਰਹਿਤਃ ਸ੍ਤਵ੍ਯਃ ਸ਼ਡ੍ਗੁਣੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਦਾਯਕਃ ॥ ੧੧੦ ॥

ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਤਃ ਸਂਵੇਤ੍ਤਾ ਸਦਸਤ੍ਕੋਟਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਸਂਸ੍ਥਃ ਸੁਸ਼ੁਪ੍ਤਿਸ੍ਥਃ ਸੁਤਲ੍ਪਃ ਸਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਗਃ ॥ ੧੧੧ ॥

ਸਦ੍ਯੋਜਾਤਃ ਸਦਾਰਾਧ੍ਯਃ ਸਾਮਗਃ ਸਾਮਸਂਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਸਨਾਤਨਃ ਸਮਃ ਸਤ੍ਯਃ ਸਤ੍ਯਵਾਦੀ ਸਮਦ੍ਧਿਦਃ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸਮਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸਤ੍ਯਕਾਮਃ ਸਨਕਾਦਿਮੁਨਿਸ੍ਤੁਤਃ ।
ਸਮਸ੍ਤਭੁਵਨਵ੍ਯਾਪੀ ਸਮਦ੍ਧਃ ਸਤਤੋਦਿਤਃ ॥ ੧੧੩ ॥

ਸਰ੍ਵਕਤ੍ਸਰ੍ਵਜਿਤ੍ਸਰ੍ਵਮਯਃ ਸਤ੍ਵਾਵਲਮ੍ਬਕਃ ।
ਸਰ੍ਵਦ੍ਵਨ੍ਦ੍ਵਕ੍ਸ਼ਯਕਰਃ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਵਿਨਿਵਾਰਕਃ ॥ ੧੧੪ ॥

ਸਰ੍ਵਦਕ੍ ਸਰ੍ਵਭਤ੍ਸਰ੍ਗਃ ਸਰ੍ਵਹਤ੍ਕੋਸ਼ਸਂਸ੍ਥਿਤਃ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਿਯਤਮਃ ਸਰ੍ਵਦਾਰਿਦ੍ਰ੍ਯਕ੍ਲੇਸ਼ਨਾਸ਼ਨਃ ॥ ੧੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਨਾਮੀਸ਼ਾਨ ਈਸ਼੍ਵਰਾਣਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਸਰ੍ਵਦਃ ਸ੍ਥਾਣੁਃ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਃ ਸਮਰਪ੍ਰਿਯਃ ॥ ੧੧੬ ॥

ਸਰ੍ਵਾਤੀਤਃ ਸਾਰਤਰਃ ਸਾਮ੍ਬਃ ਸਾਰਸ੍ਵਤਪ੍ਰਦਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਃ ਸਰ੍ਵਦਾ ਤੁਸ਼੍ਟਃ ਸਰ੍ਵਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਸਮ੍ਮਤਃ ॥ ੧੧੭ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਃ ਸਰ੍ਵਸਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਾ ਸਾਕ੍ਸ਼ਿਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਵ੍ਯਤਾਣ੍ਡਵਸਮ੍ਪਨ੍ਨੋ ਮਹਾਤਾਣ੍ਡਵਵੈਭਵਃ ॥ ੧੧੮ ॥

ਸਸ੍ਪਿਞ੍ਜਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਸ੍ਤ੍ਵਿਸ਼ੀਮਾਨਧ੍ਵਨਾਂ ਪਤਿਃ ।
ਸਹਮਾਨਸ੍ਸਤ੍ਯਧਰ੍ਮਾ ਨਿਵ੍ਯਾਧੀ ਨਿਯਮੋ ਯਮਃ ॥ ੧੧੯ ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਹਸ੍ਰਾਙ੍ਘ੍ਰਿਃ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਮ੍ਬੁਜਃ ।
ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ਾਰ੍ਚਿਤਃ ਸਮ੍ਰਾਟ੍ ਸਨ੍ਧਾਤਾ ਸਮ੍ਪਦਾਲਯਃ ॥ ੧੨੦ ॥

ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼ਃ ਸਿਦ੍ਧਿਜਨਕਃ ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਃ ਸਿਦ੍ਧਵੈਭਵਃ ।
ਸੁਧਾਰੂਪਃ ਸੁਰਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਃ ਸੁਭ੍ਰੂਃ ਸੁਖਘਨਃ ਸੁਧੀਃ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸੁਨਿਸ਼੍ਚਿਤਾਰ੍ਥੋ ਰਾਦ੍ਧਾਨ੍ਤਃ ਤਤ੍ਵਮਰ੍ਥਸ੍ਤਪੋਮਯਃ ।
ਸੁਵ੍ਰਤਃ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸ੍ਵਸਂਵੇਦ੍ਯਃ ਸੁਖਾਵਹਃ ॥ ੧੨੨ ॥

ਸੂਤਃ ਸਦਸ੍ਪਤਿਃ ਸੂਰਿਰਹਨ੍ਤ੍ਯੋ ਵਨਪੋ ਵਰਃ ।
ਸੂਤ੍ਰਭੂਤਃ ਸ੍ਵਪ੍ਰਕਾਸ਼ਃ ਸਮਸ਼ੀਲਃ ਸਦਾਦਯਃ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸੂਤ੍ਰਾਤ੍ਮਾ ਸੁਲਭਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਃ ਸੂਦਰਃ ਸੁਨ੍ਦਰਾਨਨਃ ।
ਸੂਦ੍ਯਸ੍ਸਰਸ੍ਯੋ ਵੈਸ਼ਨ੍ਤੋ ਨਾਦ੍ਯੋऽਵਟ੍ਯੋਟਚੋऽਥ ਵਰ੍ਸ਼ਕਃ ॥ ੧੨੪ ॥

ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾਤ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਰਃ ਸੂਰ੍ਯਃ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਸ੍ਥੂਲਤ੍ਵਵਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਕਾਵੀ ਮੁਸ਼੍ਣਤਾਂ ਨਾਥਃ ਪਞ੍ਚਾਸ਼ਦ੍ਵਰ੍ਣਰੂਪਭਤ੍ ॥ ੧੨੫ ॥

ਸੋਮਮਣ੍ਡਲਮਧ੍ਯਸ੍ਥਃ ਸੋਮਃ ਸੌਮ੍ਯਃ ਸੁਹਦ੍ਵਰਃ ।
ਸਙ੍ਕਲ੍ਪੋਲ੍ਲਾਸਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸਮਨੀਰਾਗਚੇਤਨਃ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸਙ੍ਕ੍ਰਮਃ ਸਤ੍ਰੀ ਸਨ੍ਦਾਤਾ ਸਕਲੋਰ੍ਜਿਤਃ ।
ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਦ੍ਧਃ ਸਨ੍ਨਿਕਸ਼੍ਟਃ ਸਂਵਿਮਸ਼੍ਟਃ ਸਮਗ੍ਰਦਕ੍ ॥ ੧੨੭ ॥

ਸਮ੍ਪ੍ਰਹਸ਼੍ਟਃ ਸਨ੍ਨਿਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸਂਸ੍ਪਸ਼੍ਟਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਮਰ੍ਦਨਃ ।
ਸਂਯਦ੍ਵਾਮਃ ਸਂਯਮੀਨ੍ਦ੍ਰਃ ਸਂਸ਼ਯਚ੍ਛਿਤ੍ ਸਹਸ੍ਰਦਕ੍ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸਂਯਮਸ੍ਥਃ ਸਂਹਦਿਸ੍ਥਃ ਸਮ੍ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸਮੁਤ੍ਸੁਕਃ ।
ਸਂਵਤ੍ਸਰਃ ਕਲਾਪੂਰ੍ਣਸ੍ਸੁਰਾਸੁਰਨਮਸ੍ਕਤਃ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸਂਵਰ੍ਤਾਗ੍ਨ੍ਯੁਦਰਃ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਸ੍ਸਰ੍ਵਦੁਰ੍ਗ੍ਰਹਃ ।
ਸਂਸ਼ਾਨ੍ਤਸਰ੍ਵਸਙ੍ਕਲ੍ਪਃ ਸਂਸਦੀਸ਼ਃ ਸਦੋਦਿਤਃ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸ੍ਫੁਰਙ੍ਡਮਰੁਨਿਧ੍ਵਾਨਨਿਰ੍ਜਿਤਾਮ੍ਭੋਧਿਨਿਸ੍ਵਨਃ ।
ਸ੍ਵਚ੍ਛਨ੍ਦਃ ਸ੍ਵਚ੍ਛਸਂਵਿਤ੍ਤਿਰਨ੍ਵੇਸ਼੍ਟਵ੍ਯੋऽਸ਼੍ਰੁਤੋऽਮਤਃ ॥ ੧੩੧ ॥

ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਸ੍ਥਃ ਸ੍ਵਾਯੁਧਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਸ੍ਵਾਨਨ੍ਯਃ ਸ੍ਵਾਂਸ਼ਿਤਾਖਿਲਃ ।
ਸ੍ਵਾਹਾਰੂਪੋ ਵਸੁਮਨਾਃ ਵਟੁਕਃ ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਪਾਲਕਃ ॥ ੧੩੨ ॥

ਹਿਤਃ ਪ੍ਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਾਗ੍ਵਰ੍ਤੀ ਸਰ੍ਵੋਪਨਿਸ਼ਦਾਸ਼ਯਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਯਬਾਹੁਸ੍ਸੇਨਾਨੀਰ੍ਹਰਿਕੇਸ਼ੋ ਦਿਸ਼ਾਮ੍ਪਤਿਃ ॥ ੧੩੩ ॥

ਹੇਤੁਦਸ਼੍ਟਾਨ੍ਤਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਹੇਤੁਰ੍ਹੇਰਮ੍ਬਜਨ੍ਮਭੂਃ ।
ਹੇਯਾਦੇਯਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤੋ ਹੇਲਾਕਲਿਤਤਾਣ੍ਡਵਃ ॥ ੧੩੪ ॥

ਹੇਲਾਵਿਨਿਰ੍ਮਿਤਜਗਦ੍ਧੇਮਸ਼੍ਵਸ਼੍ਰੁਰ੍ਹਿਰਣ੍ਮਯਃ ।
ਜ੍ਞਾਨਲਿਙ੍ਗੋ ਗਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨੀ ਜ੍ਞਾਨਗਮ੍ਯੋऽਭਾਸਕਃ ॥ ੧੩੫ ॥

ਉਤ੍ਤਰ ਪੀਠਿਕਾ ।
ਇਤਿ ਕੁਞ੍ਚਿਤਪਾਦਸ੍ਯ ਨਟਰਾਜਸ੍ਯ ਸੁਨ੍ਦਰਮ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਂ ਮਯਾ ਦੇਵਿ ਤ੍ਵਦਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੧ ॥

ਸਰ੍ਵਮਨ੍ਤ੍ਰਮਯਂ ਹ੍ਯੇਤਤ੍ ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਂ ਕਦਾਚਨ ।
ਸਚ੍ਛਿਸ਼੍ਯਾਯ ਵਿਨੀਤਾਯ ਭਕ੍ਤਾਯ ਨਟਨਾਯਕੇ ॥ ੨ ॥

ਕਰਾਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਵ੍ਯਂ ਧ੍ਯਾਨਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਕਨ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਕਨ੍ਯਾਂ ਧਨਾਰ੍ਥੀ ਧਨਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੩ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਰ੍ਥੀ ਲਭਤੇ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਪੁਤ੍ਰਾਰ੍ਥੀ ਪੁਤ੍ਰਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਯਦ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਤੇ ਮਰ੍ਤ੍ਯਃ ਤਤ੍ਸਰ੍ਵਂ ਲਭਤੇ ਧੁਵਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਕਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਨਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦਮਿਦਂ ਸਰ੍ਵਾਪਦ੍ਘ੍ਨਮਘਾਪਹਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਆਭਿਚਾਰਪ੍ਰਯੋਗਾਦਿਮਹਾਕਤ੍ਯਾਨਿਵਾਰਣਮ੍ ।
ਅਪਸ੍ਮਾਰਮਹਾਵ੍ਯਾਧਿਜ੍ਵਰਕੁਸ਼੍ਠਾਦਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਅਤ੍ਯੁਤ੍ਪਾਤਭਯਕ੍ਸ਼ੋਭਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਵਾਰਣਕਾਰਣਮ੍ ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡਰੁਦ੍ਰਵੇਤਾਲਸ਼ਾਕਿਨ੍ਯਾਦਿਭਯਾਪਹਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਸ੍ਮਰਣਾਦੇਵ ਜਨ੍ਤੂਨਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਤ੍ਯਾਦਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਅਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਤਰਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਲੋਕਤ੍ਰਯੇऽਮ੍ਬਿਕੇ ॥ ੮ ॥

ਏਤਨ੍ਨਾਮਸਹਸ੍ਰਸ੍ਯ ਪਠਨਾਤ੍ਸਕਦੇਵ ਹਿ ।
ਮਹਾਪਾਤਕਯੁਕ੍ਤੋऽਪਿ ਸ਼ਿਵਸਾਯੁਜ੍ਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੯ ॥

ਪ੍ਰਯੋਗਲਕ੍ਸ਼ਣਂ ਵਕ੍ਸ਼੍ਯੇ ਸ਼ਣੁ ਸ਼ੈਲਸੁਤੇऽਧੁਨਾ ।
ਪਞ੍ਚਮ੍ਯਾਮਥਵਾਸ਼੍ਟਮ੍ਯਾਂ ਦਸ਼ਮ੍ਯਾਂ ਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਃ ॥ ੧੦ ॥

ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸ਼ੁਭਾਸਨੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਧ੍ਯਾਯਨ੍ ਸ਼੍ਰੀਨਟਨਾਯਕਮ੍ ।
ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਵਤ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਕਾਮਾਨਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਆਰ੍ਦ੍ਰਾਯਾਂ ਪ੍ਰਾਤਰਾਰਭ੍ਯ ਨਟਨਾਥਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ।
ਆਸਾਯਂ ਪ੍ਰਜਪੇਦੇਤਤ੍ ਏਵਂ ਸਂਵਤ੍ਸਰਤ੍ਰਯਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਤਸ੍ਯ ਭਕ੍ਤਸ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਨਟਨਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯੇਤ੍ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਬਿਲ੍ਵਵਕ੍ਸ਼ਸ੍ਯ ਨਿਕਟੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ੇ ਪ੍ਰਜਪੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਸ਼ਡ੍ਭਿਰ੍ਮਾਸੈਮਹੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਲਭਤੇ ਨਚਿਰਾਨ੍ਨਰਃ ।
ਅਨੇਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਾਜੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਂ ਭਸ੍ਮ ਧਾਰਯੇਤ੍ ॥ ੧੪ ॥

ਭਸ੍ਮਾਵਲੋਕਨਾਨ੍ਮਤ੍ਯੁਰ੍ਵਸ਼੍ਯੋ ਭਵਤਿ ਤਤ੍ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ ।
ਸਲਿਲਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਯੇਦ੍ਧੀਮਾਨ੍ਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣਾਨੇਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਿਤਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾਮਯੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਵ੍ਯਾਕਰੋਤ੍ਯਸ਼੍ਰੁਤਾਦਿਕਮ੍ ।
ਨਾਟਕਾਦਿਮਹਾਗ੍ਰਨ੍ਥਂ ਕੁਰੁਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਸ਼ਯਃ ॥ ੧੬ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਂ ਸਮੁਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ਨਾਮੈਕਂ ਤੁ ਤਤੋ ਜਪੇਤ੍ ।
ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਂ ਤਥਾ ਨਾਮ੍ਰਾ ਸਹਸ੍ਰਂ ਪ੍ਰਜਪੇਤ੍ਕ੍ਰਮਾਤ੍ ॥ ੧੭ ॥

ਏਵਂ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਮਾਸਾਨਾਂ ਅਸ਼੍ਟਾਵਿਂਸ਼ਤਿਕੇ ਗਤੇ ।
ਨਿਗ੍ਰਹਾਨੁਗ੍ਰਹੌ ਕਰ੍ਤੁਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਸ੍ਯੋਪਜਾਯਤੇ ॥ ੧੮ ॥

ਨਾਮ੍ਨਾਮਾਦੌ ਤਥਾਨ੍ਤੇ ਚ ਪਞ੍ਚਾਕ੍ਸ਼ਰਮਹਾਮਨੁਮ੍ ।
ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਮਧ੍ਯਸ੍ਥਿਤਂ ਨਾਮ ਨਿਰ੍ਨਮੋਨ੍ਤਂ ਸਦਾऽਸਕਤ੍ ॥ ੧੯ ॥

ਚਤੁਰ੍ਥ੍ਯਨ੍ਤਂ ਜਪੇਦ੍ਧੀਮਾਨ੍ ਤ੍ਰਿਵਰ੍ਸ਼ਂ ਚ ਤ੍ਰਿਵਾਰਕੈਃ ।
ਅਣਿਮਾਦਿਮਹਾਸਿਦ੍ਧਿਮਚਿਰਾਤ੍ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਦ੍ਧ੍ਰੁਵਮ੍ ॥ ੨੦ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਪਿ ਚ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਸਿਦ੍ਧਸ੍ਸਨ੍ਨਾਚਰੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਬੀਜਦ੍ਵਯਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਮਾਦ੍ਯਨ੍ਤੇ ਨਾਮ ਯਸ਼੍ਸ਼ਿਵੇ ॥ ੨੧ ॥

ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮਾਪ੍ਨੋਤਿ ਸਤ੍ਯਮੁਕ੍ਤਂ ਵਰਾਨਨੇ ।
ਹਲ੍ਲੇਖਾਮਨ੍ਤ੍ਰਸਂਯੁਕ੍ਤਂ ਪੂਰ੍ਵਵਤ੍ਸਂਯੁਤਂ ਜਪੇਤ੍ ॥ ੨੨ ॥

ਯੋਗਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਤ੍ਤਸ੍ਯ ਤ੍ਰਿਚਤੁਃ ਪਞ੍ਚਵਤ੍ਸਰੈਃ ।
ਕਿਮਤ੍ਰ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਯਾ ਯਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰਭੀਪ੍ਸਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਸਾ ਸਾ ਸਿਦ੍ਧਿਰ੍ਭਵੇਦਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਮੇਵ ਮਯੋਦਿਤਮ੍ ।
ਕਣ੍ਠਦਘ੍ਨਜਲੇ ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਪ੍ਰਜਪੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੨੪ ॥

ਰਿਪੂਨੁਚ੍ਚਾਟਯੇਚ੍ਛੀਘ੍ਰਮੇਕੇਨੈਵ ਦਿਨੇਨ ਸਃ ।
ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾਭਿਮੁਖੋ ਭੂਤ੍ਵਾ ਧਤ੍ਵਾਰ੍ਦ੍ਰਵਸਨਂ ਸ਼ੁਚਿਃ ॥ ੨੫ ॥

ਸ਼ਤ੍ਰੁਨਾਮ ਸਮੁਚ੍ਚਾਰ੍ਯ ਮਾਰਯੇਤਿ ਪਦਾਙ੍ਕਿਤਮ੍ ।
ਪਠੇਦਿਮਂ ਸ੍ਤਵਂ ਕ੍ਰੋਧਾਤ੍ਸਪ੍ਤਕਤ੍ਵਃ ਤ੍ਰਿਭਿਰ੍ਦਿਨੈਃ ॥ ੨੬ ॥

ਸ ਰਿਪੁਰ੍ਮਤ੍ਯੁਗੇਹਸ੍ਯ ਧੁਵਮਾਤਿਥ੍ਯਭਾਗ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਹਰਿਦ੍ਰਯਾ ਨਟਾਧੀਸ਼ਂ ਕਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਣਾਨ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਪੇਤ੍ ॥ ੨੭ ॥

ਪੀਤਪੁਸ਼੍ਪੈਸ੍ਸਮਭ੍ਯਰ੍ਚ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਜ੍ਜਪੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਸ੍ਤਮ੍ਭਯੇਤ੍ਸਕਲਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਕਿਮਿਹ ਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਮਾਨੁਸ਼ਾਨ੍ ॥ ੨੮ ॥

ਆਕਰ੍ਸ਼ਣਾਯ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਮੁਤ੍ਤਰਾਭਿਮੁਖੋ ਜਪੇਤ੍ ।
ਵਾਞ੍ਛਿਤਾਃ ਯੋਸ਼ਿਤਸ੍ਸਰ੍ਵਾਸ੍ਤਥਾ ਲੋਕਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਿਤਾਃ ॥ ੨੯ ॥

ਯਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਚ ਕਿਨ੍ਨਰਾਸ਼੍ਚਾਪਿ ਰਾਜਾਨੋ ਵਸ਼ਮਾਪ੍ਨੁਯੁਃ ।
ਕੁਮ੍ਭਸ੍ਥਿਤਂ ਜਲਂ ਸ੍ਪਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤ੍ਰਿਵਾਰਂ ਪ੍ਰਜਪੇਦਿਦਮ੍ ॥ ੩੦ ॥

ਮਹਾਗ੍ਰਹਗਣਗ੍ਰਸ੍ਤਾਨਭਿਸ਼ੇਕਂ ਤੁ ਕਾਰਯੇਤ੍ ।
ਜਲਦਰ੍ਸ਼ਨਮਾਤ੍ਰੇਣ ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਚ ਗ੍ਰਹਾਦਿਭਿਃ ॥ ੩੧ ॥

ਅਕਾਰਾਦਿਜ੍ਞਕਾਰਾਨ੍ਤਨਾਮਗ੍ਰਥਿਤਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ।
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਜ੍ਜਪਿਤ੍ਵਾ ਚ ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਸ਼੍ਰਿਯਮਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ॥ ੩੨ ॥

ਪੂਜਯਿਤ੍ਵਾ ਨਾਮਭਿਸ਼੍ਚ ਨਟੇਸ਼ਪ੍ਰੀਤਿਭਾਗ੍ਭਵੇਤ੍ ।
ਕਿਮਤ੍ਰ ਬਹੁਨੋਕ੍ਤੇਨ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਨ੍ਤ੍ਯਖਿਲਸਿਦ੍ਧਯਃ ॥ ੩੩ ॥

ਸਾਕ੍ਸ਼ਾਨ੍ਨਟੇਸ਼੍ਵਰੋ ਦੇਵੋ ਵਸ਼੍ਯੋ ਭਵਤਿ ਸ਼ੈਲਜੇ ।
ਅਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਤਰਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਕਾ ਵਾਸ੍ਤਿ ਕਥਯ ਪ੍ਰਿਯੇ ॥ ੩੪ ॥

ਨਿਸ਼੍ਕਾਮਸ੍ਤ੍ਵਚਿਰਾਦੇਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਮਵਾਪ੍ਨੁਯਾਤ੍ ।
ਤਸ੍ਮਾਤ੍ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਯਤ੍ਨੇਨ ਯਤਿਭਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਭਿਃ ॥ ੩੫ ॥

ਵਨਸ੍ਥੈਸ਼੍ਚ ਗਹਸ੍ਥੈਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੈਰ੍ਜਪ੍ਯਂ ਪ੍ਰਯਤ੍ਨਤਃ ।
ਨਿਤ੍ਯਕਰ੍ਮਵਦੇਵੇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਜਪ੍ਯਂ ਸਦਾਦਰਾਤ੍ ॥ ੩੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਯੋऽਪਿ ਯਨ੍ਨਾਮਪਾਠਸ੍ਯੈਵ ਪ੍ਰਸਾਦਤਃ ।
ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਰ੍ਤਾਰੋ ਜਗਤਾਂ ਚਿਰਜੀਵਿਨਃ ॥ ੩੭ ॥

ਅਨ੍ਯੇ ਚ ਮੁਨਯਸ੍ਸਰ੍ਵੇ ਹਯਗ੍ਰੀਵਾਦਯਃ ਪੁਰਾ ।
ਪਠਿਤ੍ਵਾ ਪਰਮਾਂ ਸਿਦ੍ਧਿਂ ਪੁਨਰਾਵਤ੍ਤਿਵਰ੍ਜਿਤਾਮ੍ ॥ ੩੮ ॥

ਲੇਭਿਰੇ ਤਦਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪਠ ਤ੍ਵਮਪਿ ਸ਼ੈਲਜੇ ।
ਅਸ੍ਮਾਤ੍ਪਰਤਰਂ ਵੇਦ੍ਯਂ ਨਾਸ੍ਤਿ ਸਤ੍ਯਂ ਮਯੋਦਿਤਮ੍ ॥ ੩੯ ॥

॥ ਸ਼੍ਰੀਭਙ੍ਗਿਰਿਟਿ ਸਂਹਿਤਾਯਾਂ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵਕਾਮਸੁਨ੍ਦਰੀਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ
ਨਟਰਾਜਰਾਜ ਕੁਞ੍ਚਿਤਪਾਦਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

॥ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥

ਤਤਃ ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿਮਨ੍ਤ੍ਰੇਣ ਅਙ੍ਗਨ੍ਯਾਸਂ, ਧ੍ਯਾਯੇਤ੍ਕੋਟਿ ਰਵਿਪ੍ਰਭਮਿਤਿ
ਫਾਲੇਰਤ੍ਨਤ੍ਰਿਪੁਣ੍ਡ੍ਰਂ ਇਤਿ ਧ੍ਯਾਨਂ ਲਂ ਪਥਿਵ੍ਯਾਤ੍ਮਨ
ਇਤਿ ਪਞ੍ਚ ਪੂਜਾਂ ਚ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ।
ਭੂਰ੍ਭੁਵਸ੍ਸੁਵਰੋਮਿਤਿ ਦਿਕ੍ਵਿਮੋਕਃ ਇਤਿ ਤੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਃ ।
ਚਿਨ੍ਤਾਮਣਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰਃ ਸਨਿਯਮਂ ਗੁਰੂਪਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਜ੍ਞੇਯਃ ॥

ਯਃ ਸ਼ਿਵੋ ਨਾਮਰੂਪਾਭ੍ਯਾਂ ਯਾ ਦੇਵੀ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾ ।
ਤਯੋਃ ਸਂਸ੍ਮਰਣਾਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਤੋ ਜਯਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥

॥ ਮਹੋਤ੍ਸਵਯਾਤ੍ਰਾਕ੍ਰਮਃ ॥

ਮਞ੍ਚੇ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਭੂਤੇਸ਼੍ਵਪਿ ਵਸ਼ਗਜਰਾਡ੍ਰਾਜਤਾਦ੍ਰਿਸ਼੍ਵਥਾਸ਼੍ਵੈਃ
ਸੋਮਾਸ੍ਕਨ੍ਦਸ੍ਵਰੂਪਸ੍ਸ੍ਵਯਮੁਰੁਨਯਨੇ ਗੋਰਥੇ ਮਾਰ੍ਗਣੋ ਯਃ ।
ਸ੍ਥਿਤ੍ਵਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮੋਤ੍ਸਵੇਸ਼ੁ ਤ੍ਰਿਸ਼ੁ ਚ ਨਟਪਤਿਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਹਂ ਵੀਥਿਯਾਤ੍ਰਾਂ
ਕਤ੍ਵਾ ਸ੍ਨਾਤ੍ਵਾ ਸਹ ਸ੍ਵਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਤਿ ਸ਼ਿਵਯਾ ਕੁਞ੍ਚਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਂ ਭਜ੍ਯੇऽਹਮ੍ ॥

ਮਙ੍ਗਲਂ ਚਿਤ੍ਸਭੇਸ਼ਾਯ ਮਹਨੀਯਗੁਣਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਚਕ੍ਰਵਰ੍ਤਿਨੁਤਾਯ ਸ਼੍ਰੀਨਟਰਾਜਾਯ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ ॥

॥ ਨਟਰਾਜਰਾਜਃ ਸ਼ੁਭਮਾਤਨੋਤੁ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil