Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Kannada

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀನಟರಾಜಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
॥ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ॥

॥ ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತ ಶ್ರೀನಟರಾಜಃ ಶರಣಮ್ ॥

ಯಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಂ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಚರಾಚರಮಿದಂ ಜಗತ್ ।
ಇದಂ ನಮೋನಟೇಶಾಯ ತಸ್ಮೈ ಕಾರುಪಯರ್ದ್ಧ್ವಯೇ ॥ 1 ॥

ಕೈಲಾಸಶಿಖರೇ ರಮ್ಯೇ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಶಂಕರಂ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಂ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪರಯಾ ಮುದಾ ॥ 2 ॥

ವಿನಯಾವನತಾ ಭೂತ್ವಾ ಪಪ್ರಚ್ಛ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಭಗವನ್! ಭವ! ಸರ್ವಜ್ಞ! ಭವತಾಪಹರಾವ್ಯಯ ॥ 3 ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ದೇವ! ಸರ್ವಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ನಟೇಶಸ್ಯಾಪಿ ನಾಮಾನಿ ಸುಶ್ರುತಾನಿ ಮಯಾ ಪ್ರಭೋ! ॥ 4 ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮಃ ಪಾದಃ ಕುಂಚಿತಃ ಪದ್ಮಸನ್ನಿಭಃ ।
ತಸ್ಮಾತ್ತನ್ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಶಂಕರ! ॥ 5 ॥

ಅಸಕೃತ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತೋಽಪಿ ತ್ವಂ ನ ತತ್ಕಥಿತವಾನಸಿ ।
ಇದಾನೀಂ ಕೃಪಯಾ ಶಮ್ಭೋ! ವದ ವಾಂಛಾಭಿಪೂರ್ತಯೇ ॥ 6 ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾದೇವಿ! ಪೃಷ್ಟಂ ಸರ್ವಜಗದ್ಧಿತಮ್ ।
ಪುರಾ ನಾರಾಯಣಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲೋಕರಕ್ಷಾಪರಾಯಣಃ ॥ 7 ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧೌ ಸುಚಿರಂ ಕಾಲಂ ಸಾಮ್ಬಮೂರ್ತಿಧರಂ ಶಿವಮ್ ।
ಮಾಮೇಕಾಗ್ರೇಣ ಚಿತ್ತೇನ ಧ್ಯಾಯನ್ ನ್ಯವಸದಚ್ಯುತಃ ॥ 8 ॥

ತಪಸಾ ತಸ್ಯ ಸನ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಕೃಪಾವಶಾತ್ ।
ಧ್ಯಾನಾತ್ಸಮುತ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ಮಾಂ ಪರ್ಯಪೂಜಯತ್ ॥ 9 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ವಿವಿಧೈಸ್ತ್ವತೋತ್ರೈರ್ವೇದವೇದಾನ್ತಸಮ್ಮಿತೈಃ ।
ವರಂ ವರಯ ಹೇ ವತ್ಸ! ಯದಿಷ್ಟಂ ಮನಸಿ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ 10 ॥

ತತ್ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ನ ಚಿರಾದಿತ್ಯುಕ್ತಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ।
ಪ್ರಾಹ ಮಾಂ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವರಂ ದಾಸ್ಯಸಿ ಚೇತ್ಪ್ರಭೋ ॥ 11 ॥

ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಸರ್ವಜಗತಾಮಸುರಾಣಾ ಕ್ಷಯಾಯ ಚ ।
ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಯೋಗಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಮನ್ತ್ರಮೇಕಂ ಮಮಾದಿಶ ॥ 12 ॥

ಇತಿ ಸಮ್ಪ್ರಾರ್ಥಿತಸ್ತೇನ ಮಾಧವೇನಾಹಮಮ್ಬಿಕೇ ।
ಸಂಚಿನ್ತ್ಯಾನುತ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ ॥ 13 ॥

ನಟೇಶಕುಂಚಿತಾಂಘ್ರೇಸ್ತು ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಲಕ್ಷಮೀಕಾನ್ತಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ಉಕ್ತವಾನಸ್ಮಿ ಶಂಕರಿ! ॥ 14 ॥

ತೇನ ಜಿತ್ವಾಽಸುರಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ರರಕ್ಷ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ ।
ಸಾರ್ವಾತ್ಮ್ಯಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತವಾನಮ್ಬುಜೇಕ್ಷಣಃ ॥ 15 ॥

ತದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥಯಸ್ಯದ್ಯ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಮ್ಬಿಕೇ ।
ಪಠನಾನ್ಮನನಾದ್ಯಸ್ಯ ನೃತ್ತಂ ದರ್ಶಯತಿ ಪ್ರಭುಃ ॥ 16 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಂ ಮುಕ್ತಿದಂ ಪರಮ್ ॥ 17 ॥

ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ಹೇ ದೇವಿ! ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜರಾಜಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರ
ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಋಷಿಃ, ಮಹಾವಿರಾಟ್ ಛನ್ದಃ,
ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತಶ್ರೀನಟರಾಜರಾಜೋ ದೇವತಾ । ಬೀಜಂ, ಶಕ್ತಿಃ,ಕಲಿಕಂ,
ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸೌ ಚ ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಮನ್ತ್ರವತ್ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಶಿವಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಓಂ ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀನಟೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ನಾಮಪರಾಯಣೇ
ಅರ್ಚನೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ । ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ -ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ
(ನಮಃ) ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ -ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ (ನಮಃ) । ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ
ನಮಃ -ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ಹುಂ (ನಮಃ) ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ । ಕನಿಷ್ಠಿಕಷ್ಠಯಾ
ವೌಷಟ್ (ನಮಃ) ಓಂ ಫಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ – ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ಫಟ್ (ನಮಃ)
। ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ – ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ । ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ – ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ । ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ – ಕವಚಾಯ
ಹುಮ್ । ಓಂ ವೌಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ – ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ । ಓಂ ಫಟ್ಕರಾಯ ನಮಃ –
ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ । ಓಂ ಭೃರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿರವಿಪ್ರಭಂ ತ್ರಿನಯನಂ ಶೀತಾಂಶುಗಂಗಾಧರಂ
ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಸ್ಥಿತವಾಮಕುಂಚಿತಪದಂ ಶಾರ್ದೂಲಚರ್ಮಾಮ್ಬರಮ್ ।
ವಹ್ನಿಂ ಡೋಲಕರಾಭಯಂ ಡಮರುಕಂ ವಾಮೇ ಶಿವಾಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ
ಕಲ್ಹಾರಾಂ ಜಪಸ್ರಕ್ಷುಕಾಂ ಕಟಿಕರಾಂ ದೇವೀಂ ಸಭೇಶಂ ಭಣೇ ॥ 1 ॥

ಫಾಲೇ ರತ್ನತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಫಣಿನಮಪಿ ಗಲೇ ಪಾದಪೀಠೇ ಚ ಭೂತಂ
ಬಾಹ್ವೋರ್ವಹ್ನಿಂ ಚ ಢಕ್ಕಂ ವದನಸರಸಿಜೇ ಸೂರ್ಯಚನ್ದ್ರೌ ಶಿಖೀನ್ದ್ರಮ್ ।
ಓಂಕಾರಾಖ್ಯಪ್ರಭಾಯಾಂ ಸುರಭುವನಗಣಂ ಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ವಾದ್ಯಕಾರೌ ಯಃ
ಕೃತ್ವಾಽಽನನ್ದನೃತ್ತಂ ಸ್ವಸದಸಿ ಕುರುತೇ ಕುಂಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜೇಽಹಮ್ ॥ 2 ॥

ಊರುನ್ಯಾಸಸುಡೋಲ – ವಹ್ರಿ – ಶುಕಭೃದ್ವಾಮಂ ಕರಾಮ್ಭೋರುಹಂ
ಢಕ್ಕಾಚ್ಛಾಕ್ಷಸ್ರಗುತ್ಪಲಾಭಯಕರಂ ವಾಮಂ ಪದಂ ಕುಂಚಿತಮ್ ।
ಉದ್ಧೃತ್ಯಾಧರಭೂತ ಪೃಷ್ಠವಿಲಸದ್ದಕ್ಷಾಂಘ್ರಿಮರ್ಧಾಮ್ಬಿಕಂ
ಸಾಮೀವಸ್ತ್ರಸುವೇಣಿದೃಕ್ಕುಚಭರಂ ಧ್ಯಾಯೇನ್ನಟಂ ಮೇಲನಮ್ ॥ 3 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದಾತ್ಮವಿಮೋಹಸಂಸ್ಥಿತಪದಂ ರಕ್ತಾಂಶುಕಂ ಶಂಕರಂ
ಕಿಂಚಿತ್ಕುಂಚಿತವಾಮಪಾದಮತುಲಂ ವ್ಯಾಲಮ್ಬಬಾಹುಂ ತ್ರಿಭಿಃ ।
ವಾಮೇ ಪೌಂಡ್ರ ಧನುಶ್ಚ ಪಾಶದಹನೌ ದಕ್ಷೇ ಕರೇ ಚಾಭಯಂ
ಪೌಷ್ಪಂ ಮಾರ್ಗಣಮಂಕುಶಂ ಡಮರುಕಂ ಬಿಭ್ರಾಣಮಚ್ಛಚ್ಛವಿಮ್ ॥ 4 ॥

॥ ಅಥ ಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಖಂಡಬೋಧೋಽಖಂಡಾತ್ಮಾ ಘಂಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಅಖಂಡಾನನ್ದಚಿದ್ರೂಪಃ ಪರಮಾನನ್ದತಾಂಡವಃ ॥ 1 ॥

ಅಗಮ್ಯಮಹಿಮಾಮ್ಭೋಧಿಃ ಅನೌಪಮ್ಯಯಶೋನಿಧಿಃ ।
ಅಗ್ರೇವಧೋಽಗ್ರೇಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಹನ್ತಾ ತಾರೋ ಮಯೋಭವಃ ॥ 2 ॥

ಅಘೋರೋಽದ್ಬುತಚಾರಿತ್ರ ಆನನ್ದವಪುರಗ್ರಣೀಃ ।
ಅಜೀರ್ಣಸ್ಸುಕುಮಾರೋಽನ್ಯಃ ಪಾರದರ್ಶೀ ಪುರನ್ದರಃ ॥ 3 ॥

ಅತರ್ಕ್ಯಸ್ಸುಕರಸ್ಸಾರಃ ಸತ್ತಾಮಾತ್ರಸ್ಸದಾಶಿವಃ ।
ಅನನ್ತರೂಪ ಏಕಾತ್ಮಾ ಸ್ವಸ್ತರುರ್ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಸ್ವಧಾ ॥

ಅನನ್ತಶಕ್ತಿರಾಚಾರ್ಯಃ ಪುಷ್ಕಲಸ್ಸರ್ವಪೂರಣಃ ।
ಅನರ್ಘರತ್ನಖಚಿತಕಿರೀಟೋ ನಿಕಟೇಸ್ಥಿತಃ ॥ 5 ॥

ಅನಹಂಕೃತಿರಚ್ಛೇದ್ಯಸ್ಸ್ವಾನನ್ದೈಕಘನಾಕೃತಿಃ ।
ಅನಾವರಣವಿಜ್ಞಾನೋ ನಿರ್ವಿಭಾಗೋ ವಿಭಾವಸುಃ ॥ 6 ॥

ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯೋಽನಿಲೋಽಗಮ್ಯೋಽವಿಕ್ರಿಯೋಽಮೋಘವೈಭವಃ ।
ಅನುತ್ತಮಃ ಪರೋದಾಸೋ ಮುಕ್ತಿದೋ ಮುದಿತಾನನಃ ॥ 7 ॥

ಅನ್ನಾನಾಂ ಪತಿರತ್ಯುಗ್ರೋ ಹರಿಧ್ಯೇಯೋಽದ್ವಯಾಕೃತಿಃ ।
ಅಪರೋಕ್ಷೋಽವ್ರಣೋಽಲಿಂಗೋಽಪ್ಯದ್ವೇಷ್ಟಾ ಪ್ರೇಮಸಾಗರಃ ॥ 8 ॥

ಅಪರ್ಯನ್ತೋಽಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಗೋಚರೋ ರುಗ್ವಿಮೋಚಕಃ ।
ಅಪಸ್ಮೃತಿನ್ಯಸ್ತಪಾದಃ ಕೃತ್ತಿವಾಸಾಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 9 ॥

ಅಪ್ರಮೇಯೋಽಪ್ರತಿರಥಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಃ ।
ಅಮಾನೀ ಮದನೋಽಮನ್ಯುರಮಾನೋ ಮಾನದೋ ಮನುಃ ॥ 10 ॥

ಅಮೂಲ್ಯಮಣಿಸಭಾಸ್ವತ್ಫಣೀನ್ದ್ರಕರಕಂಕಣಃ ।
ಅರುಣಃ ಶರಣಃ ಶರ್ವಃ ಶರಣ್ಯ ಶರ್ಮದಃ ಶಿವಃ ॥ 11 ॥

ಅವಶಸ್ಸ್ವವಶಸ್ಸ್ಥಾಸ್ನುರನ್ತರ್ಯಾಮೀ ಶತಕ್ರತುಃ ।
ಅಶುಭಕ್ಷಯಕೃಜ್ಜ್ಯೋತಿರನಾಕಾಶಸ್ತ್ವಲೇಪಕಃ ॥ 12 ॥

ಅಸ್ನೇಹಸ್ಸಂಗನಿರ್ಮುಕ್ತೋಽಹ್ರಸ್ವೋಽದೀರ್ಘೋಽವಿಶೇಷಕಃ
ಅಕ್ಷರಸ್ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಸ್ತ್ರಯಕ್ಷಃ ಪಕ್ಷಪಾತವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 13 ॥

ಆತತಾವೀ ಮಹಾರುದ್ರಃ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಮಧಿಪೋಽಕ್ಷದಃ ।
ಆತನ್ವಾನಶ್ಶತಾನನ್ದೋ ಗೃತ್ಸೋ ಗೃತ್ಸಪತಿಸ್ಮೃರಃ ॥ 14 ॥

ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಸ್ಸಂಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಮ್ಯಗ್ದರ್ಶನತತ್ಪರಃ ।
ಆದಿಭೂತೋ ಮಹಾಭೂತಸ್ಸ್ವೇಚ್ಛಾಕಲಿತವಿಗ್ರಹಃ ॥ 15 ॥

ಆಪ್ತಕಾಮೋಽನುಮನ್ತಾಽಽತ್ಮಕಾಮೋಽಭಿನ್ನೋಽನಣುರ್ಹರಃ ।
ಆಭಾಸ್ವರಃ ಪರನ್ತತ್ವಮಾದಿಮಃ ಪೇಶಲಃ ಪವಿಃ ॥ 16 ॥

ಆವ್ಯಾಧಿಪತಿರಾದಿತ್ಯಃ ಕಕುಭಃ ಕಾಲಕೋವಿದಃ ।
ಇಚ್ಛಾನಿಚ್ಛಾವಿರಹಿತೋ ವಿಹಾರೀ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 17 ॥

ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವಶ್ಚಂಡ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಃ ।
ಉದಾಸೀನೌಪದ್ರಷ್ಟಾ ಮೌನಗಮ್ಯೋ ಮುನೀಶ್ವರಃ ॥ 18 ॥

ಊರ್ಧ್ವಪಾದೂರ್ಧ್ವರೇತಾಶ್ಚ ಪ್ರೌಢನರ್ತನಲಮ್ಪಟಃ ।
ಓಷಧೀಶಸ್ಸತಾಮೀಶೌಚ್ಚೈರ್ಘೋಷೋ ವಿಭೀಷಣಃ ॥ 19 ॥

ಕನ್ದರ್ಪ ಕೋಟಿಸದೃಶಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಮಲಾನನಃ ।
ಕಪಾಲಮಾಲಾಭರಣಾಃ ಕಂಕಾಲಃ ಕಲಿನಾಶನಃ ॥ 20 ॥

ಕಪಾಲಮಾಲಾಲಂಕಾರಃ ಕಾಲಾನ್ತಕವಪುರ್ಧರಃ ।
ಕಮನೀಯಃ ಕಲಾನಾಥಶೇಖರಃ ಕಮ್ಬುಕನ್ಧರಃ ॥ 21 ॥

ಕಮನೀಯನಿಜಾನನ್ದಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಕರಾಬ್ಜಧೃತಕಾಲಾಗ್ನಿಃ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಾರುಣಃ ॥ 22 ॥

ಕರಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಧರಃ ಕಪಾಲೀ ಕಲುಷಾಪಹಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣೀರಮಣಃ ಕಮಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 23 ॥

ಕಕ್ಷಪಶ್ಚ ಭುವನ್ತಿಶ್ಚ ಭವಾಖ್ಯೋ ವಾರಿವಸ್ಕೃತಃ ।
ಕಾಲಕಂಠಃ ಕಾಲಕಾಲಃ ಕಾಲಕೂಟವಿಷಾಶನಃ ॥ 24 ॥

ಕಾಲನೇತಾ ಕಾಲಹನ್ತಾ ಕಾಲಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಃ ।
ಕಾಲಜ್ಞಃ ಕಾಮದಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಾರಿಃ ಕಾಮಪಾಲಕಃ ॥ 25 ॥

ಕಾಲಾತ್ಮಾ ಕಾಲಿಕಾನಾಥಃ ಕಾರ್ಕೋಟಕವಿಭೂಷಣಃ ।
ಕಾಲಿಕಾನಾಟ್ಯರಸಿಕೋ ನಿಶಾನಟನನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 26 ॥

ಕಾಲೀವಾದಪ್ರಿಯಃ ಕಾಲಃ ಕಾಲಾತೀತಃ ಕಲಾಧರಃ ।
ಕುಠಾರಭೃತ್ಕುಲಾದ್ರೀಶಃ ಕುಂಚಿತೈಕಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 27 ॥

ಕುಲುಂಚಾನಾಂ ಪತಿಃ ಕೂಪ್ಯೋ ಧನ್ವಾವೀ ಧನದಾಧಿಪಃ ।
ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕೂರ್ಮಪೀಠಸ್ಥಃ ಕೂಶ್ಮಾಂಡಗ್ರಹಮೋಚಕಃ ॥ 28 ॥

ಕೂಲಂಕಷಕೃಪಾಸಿನ್ಧುಃ ಕುಶಲೀ ಕುಂಕುಮೇಶ್ವರಃ ।
ಕೃತಜ್ಞಃ ಕೃತಿಸಾರಜ್ಞಃ ಕೃಶಾನುಃ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಃ ॥ 29 ॥

ಕೃತಾಕೃತಃ ಕೃಶಃ ಕೃಷ್ಣಾಃ ಶಾನ್ತಿದಃ ಶರಭಾಕೃತಿಃ ।
ಕೃತಾನ್ತಕೃತ್ಕ್ರಿಯಾಧಾರಃ ಕೃತೀ ಕೃಪಣರಕ್ಷಕಃ ॥ 30 ॥

ಕೇವಲಃ ಕೇಶವಃ ಕೇಲೀಕರಃ ಕೇವಲನಾಯಕಃ ।
ಕೈಲಾಸವಾಸೀ ಕಾಮೇಶಃ ಕವಿಃ ಕಪಟವರ್ಜಿತಃ ॥ 31 ॥

ಕೋಟಿಕನ್ದರ್ಪಸೌಭಾಗ್ಯಸುನ್ದರೋ ಮಧುರಸ್ಮಿತಃ ।
ಗದಾಧರೋ ಗಣಸ್ವಾಮೀ ಗರಿಷ್ಠಸ್ತೋಮರಾಯುಧಃ ॥ 32 ॥

ಗರ್ವಿತೋ ಗಗನಾವಾಸೋ ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯ ವಿಭೇದನಃ ।
ಗಹ್ವರೇಷ್ಠೋ ಗಣಾಧೀಶೋ ಗಣೇಶೋ ಗತಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 33 ॥

ಗಾಯಕೋ ಗರುಡಾರೂಢೋ ಗಜಾಸುರವಿಮರ್ದನಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀವಲ್ಲಭೋ ಗಾರ್ಗ್ಯೋ ಗಾಯಕಾನುಗ್ರಹೋನ್ಮುಖಃ ॥ 34 ॥

ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುರುಮೂರ್ತಿರ್ಗುಹಪ್ರಿಯಃ ।
ಗೂಢೋ ಗುಹ್ಯತರೋ ಗೋಪ್ಯೋ ಗೋರಕ್ಷೀ ಗಣಸೇವಿತಃ ॥ 35 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಶ್ಶತತನುಃ ಶಮಿತಾಖಿಲ ಕೌತುಕಃ ।
ಚತುರ್ವಕ್ತ್ರಶ್ಚಕ್ರಧರಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಪರನ್ತಪ ॥ 36 ॥

ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿಲೋಚನಾನನ್ದಕನ್ದಲಃ ಕುನ್ದಪಾಂಡರಃ ।
ಚಿದಾನನ್ದನಟಾಧೀಶಃ ಚಿತ್ಕೇವಲವಪುರ್ಧರಃ ॥ 37 ॥

ಚಿದೇಕರಸಸಮ್ಪೂರ್ಣಃ ಹ್ರೀಂ ಶಿವಶ್ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ಚೈತನ್ಯಂ ಚಿಚ್ಛಿದ್ವೈತಶ್ಚಿನ್ಮಾತ್ರಶ್ಚಿತ್ಸಭಾಧಿಪಃ ॥ 38 ॥

ಜಟಾಧರೋಽಮೃತಾಧಾರೋಽಮೃತಾಂಶುರಮೃತೋದ್ಭವಃ ।
ಜಟಿಲಶ್ಚಟುಲಾಪಾಂಗೋ ಮಹಾನಟನಲಮ್ಪಟಃ ॥ 39 ॥

ಜನಾರ್ದನೋ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮೀ ಜನ್ಮಕರ್ಮನಿವಾರಕಃ ।
ಜವನೋ ಜಗದಾಧಾರೋ ಜಮದಗ್ನಿರ್ಜರಾಹರಃ ॥ 40 ॥

ಜಹ್ನುಕನ್ಯಾಧರೋ ಜನ್ಮಜರಾಮೃತ್ಯುನಿವಾರಕಃ ।
ಣಾನ್ತನಾದಿನಾಮಯುಕ್ತವಿಷ್ಣುನಮ್ಯಪದಾಮ್ಬುಜಃ ॥ 41 ॥

ತತ್ವಾವಬೋಧಸ್ತತ್ವೇಶಸ್ತತ್ವಭಾವಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ ॥

ತರುಣಸ್ತಾರಕಸ್ತಾಮ್ರಸ್ತರಿಷ್ಣುಸ್ತತ್ವಬೋಧಕಃ ।
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಜ್ಜಗದ್ಧೇತುಃ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಗಃ ॥ 42 ॥

ತ್ರಿಮಾತೃಕಸ್ತ್ರಿವೃದ್ರೂಪಃ ತೃತೀಯಸ್ತ್ರಿಗುಣಾಧಿಕಃ ।
ದಕ್ಷಾಧ್ವರಹರೋ ದಕ್ಷೋ ದಹರಸ್ಥೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ॥ 43 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿರ್ಗಾರ್ಹಪತ್ಯೋ ದಮನೋ ದಾನವಾನ್ತಕಃ ।
ದೀರ್ಘಪಿಂಗಜಟಾಜೂಟೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದಿಗಮ್ಬರಃ ॥ 44 ॥

ದುರಾರಾಧ್ಯೋ ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುಷ್ಟದೂರೋ ದುರಾಸದಃ ।
ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯೋ ದುರಾಚಾರನಾಶನೋ ದುರ್ಮದಾನ್ತಕಃ ॥ 45 ॥

ದೈವ್ಯೋ ಭಿಷಕ್ ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾತ್ಮಕಃ ।
ದ್ರಷ್ಟಾ ದರ್ಶಯಿತಾ ದಾನ್ತೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರೂಪಭೃತ್ ॥ 46 ॥

ಧನ್ವೀ ಧನಾಧಿಪೋ ಧನ್ಯೋ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತಾ ಧರಾಧಿಪಃ ।
ಧೂಷ್ಣುರ್ದೂತಸ್ತೀಕ್ಷ್ಣದಮ್ಷ್ಟ್ರಸ್ಸುಧನ್ವಾ ಸುತದಃ ಸುಖೀ ॥ 47 ॥

ಧ್ಯಾನಗಮ್ಯೋ ಧ್ಯಾತೃರೂಪೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧರ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ ।
ನಕ್ತಂಚರಃ ಪ್ರಕೃನ್ತಾನಾಂ ಪತಿರ್ಗಿರಿಚರೋ ಗುರುಃ ॥ 48 ॥

ನನ್ದಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯೋ ನನ್ದೀ ನಟೇಶೋ ನಟವೇಷಭೃತ್ ।
ನಮದಾನನ್ದದೋ ನಮ್ಯೋ ನಗರಾಜನಿಕೇತನಃ ॥ 49 ॥

ನಾರಸಿಂಹೋ ನಗಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ನಾದಾನ್ತೋ ನಾದವರ್ಜಿತಃ ।
ನಿಚೇರುಕಃ ಪರಿಚರೋಽರಣ್ಯಾನಾಂ ಪತಿರದ್ಭುತಃ ॥ 50 ॥

ನಿರಂಕುಶೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿರಪಾಯೋ ನಿರತ್ಯಯಃ ।
ನಿರಂಜನೋ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೋ ನಿತ್ಯಬುದ್ಧೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 51 ॥

ನಿರಂಶೋ ನಿಗಮಾನನ್ದೋ ನಿರಾನನ್ದೋ ನಿದಾನಭೂಃ ।
ನಿರ್ವಾಣದೋ ನಿರ್ವೃತಿಸ್ಥೋ ನಿರ್ವೈರೋ ನಿರುಪಾಧಿಕಃ ॥ 52 ॥

ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿರ್ವಿಕಾರೋ ನಿರಾಮಯಃ ।
ನಿಷಂಗೀಷುಧಿಮಾನಿನ್ದ್ರಸ್ತಸ್ಕರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಃ ॥ 53 ॥

ನಿಸ್ಪನ್ದಃ ಪ್ರತ್ಯಯಾನನ್ದೋ ನಿರ್ನಿಮೇಷೋ ನಿರನ್ತರಃ ।
ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯದೋ ನವರಸಃ ತ್ರಿಸ್ಥಸ್ತ್ರಿಪುರಭೈರವಃ ॥ 54 ॥

ಪಂಚಭೂತಪ್ರಭುಃ ಪಂಚಪೂಜಾಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಃ ।
ಪಂಚಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಪ್ರಾಣಾಧಿಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 55 ॥

ಪತಂಜಲಿಪ್ರಾಣನಾಶ್ಚ ಪರಾಪರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಪತಿಃ ಪಂಚತ್ವನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 56 ॥

ಪತ್ತೀನಾಮಧಿಪಃ ಕೃತ್ಸ್ನವೀತೋ ಧಾವಂಶ್ಚ ಸತ್ತ್ವಪಃ ।
ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಮೇಷ್ಠೀ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 57 ॥

ಪರ್ಣಶದ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮೋನ್ನತಃ ।
ಪವಿತ್ರಃ ಪಾರ್ವತೀದಾರಃ ಪರಮಾಪನ್ನಿವಾರಕಃ ॥ 58 ॥

ಪಾಟಲಾಮ್ಶುಃ ಪಟುತರಃ ಪಾರಿಜಾತದ್ರುಮೂಲಗಃ ।
ಪಾಪಾಟವೀಬೃಹದ್ಭಾನುಃ ಭಾನುಮತ್ಕೋಟಿಕೋಟಿಭಃ ॥ 59 ॥

ಪಾಶೀ ಪಾತಕಸಂಹರ್ತಾ ತೀಕ್ಷ್ಣೇಷುಸ್ತಿಮಿರಾಪಹಃ ।
ಪುಣ್ಯಃ ಪುಮಾನ್ಪುರಿಶಯಃ ಪೂಷಾ ಪೂರ್ಣಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 60 ॥

ಪುರಜಿತ್ಪೂರ್ವಜಃ ಪುಷ್ಪಹಾಸಃ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದಃ ।
ಪುರುಹೂತಃ ಪುರದ್ವೇಷೀ ಪುರತ್ರಯವಿಹಾರವಾನ್ ॥ 61 ॥

ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ಷಯಣೋ ಗೃಹ್ಯೋ ಗೋಷ್ಠ್ಯೋ ಗೋಪರಿಪಾಲಕಃ ।
ಪುಷ್ಟಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಗ್ರೋ ಭವಹೇತಿರ್ಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 62 ॥

ಪ್ರಕೃತೀಶಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಪ್ರಭವಃ ಪ್ರಮಥಃ ಪ್ರಥೀ ।
ಪ್ರಪಂಚೋಪಶಮೋ ನಾಮರೂಪದ್ವಯವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 63 ॥

ಪ್ರಪಂಚೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪ್ರತಿಭಾತ್ಮಕಃ
ಪ್ರಬುದ್ಧಃ ಪರಮೋದಾರಃ ಪರಮಾನನ್ದಸಾಗರಃ ॥ 64 ॥

ಪ್ರಮಾಣಃ ಪ್ರಣವಃ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ।
ಪ್ರವೇಗಃ ಪ್ರಮದಾರ್ಧಾಂಗಃ ಪ್ರನರ್ತನಪರಾಯಣಃ ॥ 65 ॥

ಬಭ್ರುರ್ಬಹುವಿಧಾಕಾರೋ ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬಲೀ ।
ಬಭ್ರುಶೋ ಭಗವಾನ್ಭಾವ್ಯೋ ವಿವ್ಯಾಧೀ ವಿಗತಜ್ವರಃ ॥ 66 ॥

ಬಿಲ್ಮೀ ವರೂಥೀ ದುನ್ದುಭ್ಯಾಹನನ್ಯೌ ಪ್ರಮೃಶಾಭಿಧಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಗುರುರ್ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಕೈಸ್ಸಮಭಿಷ್ಟುತಃ ॥ 67 ॥

ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೃಹದ್ಗರ್ಭೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟಮಹಾಪ್ರಲಯತಾಂಡವಃ ॥ 68 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಠೋ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾರ್ಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಚೇತನಃ ।
ಭಗನೇತ್ರಹರೋ ಭರ್ಗೋ ಭವಘ್ನೋ ಭಕ್ತಿಮನ್ನಿಧಿಃ ॥ 69 ॥

ಭದ್ರೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭದ್ರವಾಹನೋ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ।
ಭಾವಜ್ಞೋ ಬನ್ಧವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಭಾವಾತೀತೋಽಭಯಂಕರಃ ॥ 70 ॥

ಭಾವಾಭಾವವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಭಾರೂಪೋ ಭಾವಿತೋ ಭರಃ ।
ಭೂತಮುಕ್ತಾವಲೀತನ್ತುಃ ಭೂತಪೂರ್ವೋ ಭುಜಂಗಭೃತ್ ॥ 71 ॥

ಭೂಮಾ ಭೂತಪತಿರ್ಭವ್ಯೋ ಭೂರ್ಭುವೋವ್ಯಾಹೃತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಭೃಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞೋ ಭ್ರಮರಾಯಿತನಾಟ್ಯಕೃತ್ ॥ 72 ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಾವನಾಗಮ್ಯೋ ಭ್ರಾನ್ತಿಜ್ಞಾನವಿನಾಶನಃ ।
ಮನೀಷೀ ಮನುಜಾಧೀಶೋ ಮಿಥ್ಯಾಪ್ರತ್ಯಯನಾಶನಃ ॥ 73 ॥

ಮನೋಭರ್ತಾ ಮನೋಗಮ್ಯೋ ಮನನೈಕಪರಾಯಣಃ ।
ಮನೋವಚೋಭಿರಗ್ರಾಹ್ಯೋ ಮಹಾಬಿಲಕೃತಾಲಯಃ ॥ 74 ॥

ಮಯಸ್ಕರೋ ಮಹಾತಿರ್ಥ್ಯಃ ಕೂಲ್ಯಃ ಪಾರ್ಯಃ ಪದಾತ್ಮಕಃ ।
ಮಹರ್ದ್ಧಿರ್ಮಹಿಮಾಧಾರೋ ಮಹಾಸೇನಗುರುರ್ಮಹಃ ॥ 75 ॥

ಮಹಾಕರ್ತಾ ಮಹಾಭೋಕ್ತಾ ಮಹಾಸಂವಿನ್ಮಯೋ ಮಧುಃ ।
ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯನಿಲಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 76 ॥

ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಸ್ಕನ್ದೋ ಮಹೇನ್ದ್ರೋ ಮಹಸಾನ್ನಿಧಿಃ ।
ಮಹಾಮಾಯೋ ಮಹಾಗ್ರಾಸೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಭುಜಃ ॥ 77 ॥

ಮಹೋಗ್ರತಾಂಡವಾಭಿಜ್ಞಃ ಪರಿಭ್ರಮಣತಾಂಡವಃ ।
ಮಾಣಿಭದ್ರಾರ್ಚಿತೋ ಮಾನ್ಯೋ ಮಾಯಾವೀ ಮಾನ್ತ್ರಿಕೋ ಮಹಾನ್ ॥ 78 ॥

ಮಾಯಾನಾಟಕಕೃನ್ಮಾಯೀ ಮಾಯಾಯನ್ತ್ರವಿಮೋಚಕಃ ।
ಮಾಯಾನಾಟ್ಯವಿನೋದಜ್ಞೋ ಮಾಯಾನಟನಶಿಕ್ಷಕಃ ॥ 79 ॥

ಮೀಢುಷ್ಟಮೋ ಮೃಗಧರೋ ಮೃಕಂಡುತನಯಪ್ರಿಯಃ ।
ಮುನಿರಾತಾರ್ಯ ಆಲಾದ್ಯಃ ಸಿಕತ್ಯಶ್ಚ ಕಿँಶಿಲಃ ॥ 80 ॥

ಮೋಚಕೋ ಮೋಹವಿಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮೋದನೀಯೋ ಮಹಾಪ್ರಭುಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಯಜಮಾನಾತ್ಮಾ ಯಜ್ಞಭುಗ್ಯಜನಪ್ರಿಯಃ ॥ 81 ॥

ಯಕ್ಷರಾಡ್ಯಜ್ಞಫಲದೋ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರ್ಯಶಸ್ಕರಃ ।
ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗನಿಷ್ಠೋ ಯೋಗಾನನ್ದೋ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಃ ॥ 82 ॥

ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯಥಾಭೂತೋ ಯಕ್ಷಗನ್ಧರ್ವವನ್ದಿತಃ ।
ರವಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರಜೋಗುಣವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 83 ॥

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೋ ರಮ್ಯೋ ರಾತ್ರಿಂಚರ ವಿನಾಶನಃ ।
ರಾತಿರ್ದಾತಿಶ್ಚತುಷ್ಪಾದಃ ಸ್ವಾತ್ಮಬನ್ಧಹರಃ ಸ್ವಭೂಃ ॥ 84 ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಸ್ರಙ್ಮಯಾಕಲ್ಪಃ ಕಹ್ಲಾರಕಿರಣದ್ಯುತಿಃ ।
ರೋಹಿತಸ್ಸ್ಥಪತಿರ್ವೃಕ್ಷಪತಿರ್ಮನ್ತ್ರೀ ಚ ವಾಣಿಜಃ ॥ 85 ॥

ಲಾಸ್ಯಾಮೃತಾಬ್ಧಿಲಹರೀಪೂರ್ಣೇನ್ದುಃ ಪುಣ್ಯಗೋಚರಃ ।
ವರದೋ ವಾಮನೋ ವನ್ದ್ಯೋ ವರಿಷ್ಠೋ ವಜ್ರವರ್ಮಭೃತ್ ॥ 86 ॥

ವರಾಭಯಪ್ರದೋ ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಂ ವರಃ ।
ವಶೀ ವರೇಣ್ಯೋ ವಿತತೋ ವಜ್ರಭೃದ್ವರುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 87 ॥

ವಹ್ನಿಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ವರ್ಷೀಯಾನ್ ವರುಣೇಶ್ವರಃ ।
ವಾಚ್ಯವಾಚಕನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಾಗೀಶೋ ವಾಗಗೋಚರಃ ॥ 88 ॥

ವಿಕಾರರಹಿತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿರಾಡೀಶೋ ವಿರಾಣ್ಮಯಃ ।
ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೋ ವಿಘ್ನನೇತಾ ಶಕ್ತಿಪಾಣಿಃ ಶರೋದ್ಭವಃ ॥ 89 ॥

ವಿಜಿಘತ್ಸೋ ವಿಗತಭೀರ್ವಿಪಿಪಾಸೋ ವಿಭಾವನಾ ।
ವಿದಗ್ಧಮುಗ್ಧವೇಷಾಡ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾತೀತೋ ವಿಶೋಕದಃ ॥ 90 ॥

ವಿದ್ಯಾನಿಧಿರ್ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಯೋನಿರ್ವೃಷಧ್ವಜಃ ।
ವಿದ್ಯುತ್ಯೋ ವಿವಹೋ ಮೇಧ್ಯೋ ರೇಷ್ಮಿಯೋ ವಾಸ್ತುಪೋ ವಾಸಃ ॥ 91 ॥

ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿದೂರಸ್ಥೋ ವಿಶ್ರಮೋ ವೇದನಾಮಯಃ ।
ವಿಯದಾದಿಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟಾ ವಿವಿಧಾನನ್ದದಾಯಕಃ ॥ 92 ॥

ವಿರಾಠೃದಯಪದ್ಮಸ್ಥೋ ವಿಧಿರ್ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ವಿಭುಃ ।
ವಿರೂಪೋ ವಿಶ್ವದಿಗ್ವ್ಯಾಪೀ ವೀತಶೋಕೋ ವಿರೋಚನಃ ॥ 93 ॥

ವಿಶ್ರಾನ್ತಿಭೂರ್ವಿವಸನೋ ವಿಘ್ನಹನ್ತಾ ವಿನೋದಕಃ ।
ವಿಶೃಂಖಲೋ ವಿಯದ್ಧೇತುರ್ವಿಷಮೋ ವಿದ್ರುಮಪ್ರಭಃ ॥ 94 ॥

ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನೋ ವರ್ಯೋ ವನ್ದಾರುಜನವತ್ಸಲ ।
ವಿಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೋ ವಿರಜಾ ವಿರಾಮೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯ ॥ 95 ॥

ವೀರಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ವಿನ್ಧ್ಯದರ್ಪವಿನಾಶನ ।
ವೀರಭದ್ರೋ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಷ್ಣುಬಾಣೋ ವಿಶಾಂ ಪತಿಃ ॥ 96 ॥

ವೃದ್ಧಿಕ್ಷಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ವಿದ್ಯೋತೋ ವಿಶ್ವವಂಚಕಃ ।
ವೇತಾಲನಟನಪ್ರೀತೋ ವೇತಂಡತ್ವಕ್ಕೃತಾಮ್ಬರಃ ॥ 97 ॥

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವೇದರೂಪೋ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಃ ।
ವೇದಾನ್ತಕೃತ್ತುರ್ಯಪಾದೋ ವೈದ್ಯುತಃ ಸುಕೃತೋದ್ ಭವಃ ॥ 98 ॥

ವೇದಾರ್ಥವಿದ್ವೇದಯೋನಿಃ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದಸಂಸ್ತುತಃ ।
ವೇಲಾತಿಲಂಘಿಕರುಣೋ ವಿಲಾಸೀ ವಿಕ್ರಮೋನ್ನತಃ ॥ 99 ॥

ವೈಕುಂಠವಲ್ಲಭೋಽವರ್ಷ್ಯೋ ವೈಶ್ವಾನರವಿಲೋಚನಃ ।
ವೈರಾಗ್ಯಶೇವಧಿರ್ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತಾ ಸರ್ವೋರ್ಧ್ವಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 100 ॥

ವೌಷಟ್ಕಾರೋ ವಷಟ್ಕಾರೋ ಹುಂಕಾರಃ ಫಟ್ಕರಃ ಪಟುಃ ।
ವ್ಯಾಕೃತೋ ವ್ಯಾಪೃತೋ ವ್ಯಾಪೀ ವ್ಯಾಪ್ಯಸಾಕ್ಷೀ ವಿಶಾರದಃ ॥ 101 ॥

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದಪ್ರಿಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಧೃದ್ವಯಾಧಿನಾಶನಃ ।
ವ್ಯಾಮೋಹನಾಶನೋ ವ್ಯಾಸೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಮುದ್ರಾಲಸತ್ಕರಃ ॥ 102 ॥

ವ್ಯುಪ್ತಕೇಶೋಽಥ ವಿಶದೋ ವಿಷ್ವಕ್ಸೇನೋ ವಿಶೋಧಕಃ ।
ವ್ಯೋಮಕೇಶೋ ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಾಕಾರೋಽವ್ಯಯಾಕೃತಿಃ ॥ 103 ॥

ವ್ರಾತೋ ವ್ರಾತಪತಿರ್ವಿಪ್ರೋ ವರೀಯಾನ್ ಕ್ಷುಲ್ಲಕಃ ಕ್ಷಮೀ ।
ಶಕ್ತಿಪಾತಕರಃ ಶಕ್ತಃ ಶಾಶ್ವತಃ ಶ್ರೇಯಸಾಂ ನಿಧಿಃ ॥ 104 ॥

ಶಯಾನಃ ಶನ್ತಮಃ ಶಾನ್ತಃ ಶಾಸಕಃ ಶ್ಯಾಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ।
ಶಿವಂಕರಃ ಶಿವತರಃ ಶಿಷ್ಟಹೃಷ್ಟಃ ಶಿವಾಗಮಃ ॥ 105 ॥

ಶೀಘ್ರಿಯಶ್ಶೀಭ್ಯ ಆನನ್ದಃ ಕ್ಷಯದ್ವೀರಶ್ಶರೋಽಕ್ಷರಃ ।
ಶುದ್ಧಸ್ಫಟಿಕಸಂಕಾಶಃ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸ್ತುತವೈಭವಃ ॥ 106 ॥

ಶುಷ್ಕ್ಯೋ ಹರಿತ್ಯೋ ಲೋಪ್ಯಶ್ಚ ಸೂರ್ಮ್ಯಃ ಪರ್ಣ್ಯೋಽಣಿಮಾದಿಭೂಃ ।
ಶೂರಸೇನಃ ಶುಭಾಕಾರಃ ಶುಭ್ರಮೂರ್ತಿಃ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಃ ॥ 107 ॥

ಶಂಗಃ ಪ್ರತರಣೋಽವಾರ್ಯಃ ಫೇನ್ಯಃ ಶಷ್ಪ್ಯಃ ಪ್ರವಾಹಜಃ ।
ಶ್ರಾವ್ಯಃ ಶತ್ರುಹರಃ ಶೂಲೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿವಿಧಾಯಕಃ ॥ 108 ॥

ಶ್ರೀಶಿವಃ ಶ್ರೀಶಿವಾನಾಥಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಪತಿಪೂಜಿತಃ ।
ಶ್ರುತ್ಯಃ ಪಥ್ಯಸ್ಸ್ವತನ್ತ್ರಸ್ಥಃ ಕಾಟ್ಯೋ ನೀಪ್ಯಃ ಕರೋಟಿಭೃತ್ ॥ 109 ॥

ಷಡಾಧಾರಗತಃ ಸಾಂಖ್ಯಃ ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಷಡೂರ್ಮಿರಹಿತಃ ಸ್ತವ್ಯಃ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಕಃ ॥ 110 ॥

ಸಕೃದ್ವಿಭಾತಃ ಸಂವೇತ್ತಾ ಸದಸತ್ಕೋಟಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸತ್ತ್ವಸಂಸ್ಥಃ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ಥಃ ಸುತಲ್ಪಃ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಗಃ ॥ 111 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಸದಾರಾಧ್ಯಃ ಸಾಮಗಃ ಸಾಮಸಂಸ್ತುತಃ ।
ಸನಾತನಃ ಸಮಃ ಸತ್ಯಃ ಸತ್ಯವಾದೀ ಸಮೃದ್ಧಿದಃ ॥ 112 ॥

ಸಮದೃಷ್ಟಿಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಃ ।
ಸಮಸ್ತಭುವನವ್ಯಾಪೀ ಸಮೃದ್ಧಃ ಸತತೋದಿತಃ ॥ 113 ॥

ಸರ್ವಕೃತ್ಸರ್ವಜಿತ್ಸರ್ವಮಯಃ ಸತ್ವಾವಲಮ್ಬಕಃ ।
ಸರ್ವದ್ವನ್ದ್ವಕ್ಷಯಕರಃ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಃ ॥ 114 ॥

ಸರ್ವದೃಕ್ ಸರ್ವಭೃತ್ಸರ್ಗಃ ಸರ್ವಹೃತ್ಕೋಶಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಿಯತಮಃ ಸರ್ವದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ॥ 115 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮೀಶಾನ ಈಶ್ವರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸ್ಥಾಣುಃ ಸರ್ವೇಶಃ ಸಮರಪ್ರಿಯಃ ॥ 116 ॥

ಸರ್ವಾತೀತಃ ಸಾರತರಃ ಸಾಮ್ಬಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥಃ ಸರ್ವದಾ ತುಷ್ಟಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಸಮ್ಮತಃ ॥ 117 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಃ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷೀ ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸಾಕ್ಷಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಸವ್ಯತಾಂಡವಸಮ್ಪನ್ನೋ ಮಹಾತಾಂಡವವೈಭವಃ ॥ 118 ॥

ಸಸ್ಪಿಂಜರಃ ಪಶುಪತಿಸ್ತ್ವಿಷೀಮಾನಧ್ವನಾಂ ಪತಿಃ ।
ಸಹಮಾನಸ್ಸತ್ಯಧರ್ಮಾ ನಿವ್ಯಾಧೀ ನಿಯಮೋ ಯಮಃ ॥ 119 ॥

ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಾಂಘ್ರಿಃ ಸಹಸ್ರವದನಾಮ್ಬುಜಃ ।
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾರ್ಚಿತಃ ಸಮ್ರಾಟ್ ಸನ್ಧಾತಾ ಸಮ್ಪದಾಲಯಃ ॥ 120 ॥

ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಜನಕಃ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಃ ಸಿದ್ಧವೈಭವಃ ।
ಸುಧಾರೂಪಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸುಭ್ರೂಃ ಸುಖಘನಃ ಸುಧೀಃ ॥ 121 ॥

ಸುನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥೋ ರಾದ್ಧಾನ್ತಃ ತತ್ವಮರ್ಥಸ್ತಪೋಮಯಃ ।
ಸುವ್ರತಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯಃ ಸುಖಾವಹಃ ॥ 122 ॥

ಸೂತಃ ಸದಸ್ಪತಿಃ ಸೂರಿರಹನ್ತ್ಯೋ ವನಪೋ ವರಃ ।
ಸೂತ್ರಭೂತಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸಮಶೀಲಃ ಸದಾದಯಃ ॥ 123 ॥

ಸೂತ್ರಾತ್ಮಾ ಸುಲಭಃ ಸ್ವಚ್ಛಃ ಸೂದರಃ ಸುನ್ದರಾನನಃ ।
ಸೂದ್ಯಸ್ಸರಸ್ಯೋ ವೈಶನ್ತೋ ನಾದ್ಯೋಽವಟ್ಯೋಟಚೋಽಥ ವರ್ಷಕಃ ॥ 124 ॥

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಃ ಸೂರ್ಯಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಥೂಲತ್ವವರ್ಜಿತಃ ।
ಸೃಕಾವೀ ಮುಷ್ಣತಾಂ ನಾಥಃ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣರೂಪಭೃತ್ ॥ 125 ॥

ಸೋಮಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಃ ಸೋಮಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸುಹೃದ್ವರಃ ।
ಸಂಕಲ್ಪೋಲ್ಲಾಸನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸಮನೀರಾಗಚೇತನಃ ॥ 126 ॥

ಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸಂಕ್ರಮಃ ಸತ್ರೀ ಸನ್ದಾತಾ ಸಕಲೋರ್ಜಿತಃ ।
ಸಮ್ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಃ ಸಂವಿಮೃಷ್ಟಃ ಸಮಗ್ರದೃಕ್ ॥ 127 ॥

ಸಮ್ಪ್ರಹೃಷ್ಟಃ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟಃ ಸಂಸ್ಪಷ್ಟಃ ಸಮ್ಪ್ರಮರ್ದನಃ ।
ಸಂಯದ್ವಾಮಃ ಸಂಯಮೀನ್ದ್ರಃ ಸಂಶಯಚ್ಛಿತ್ ಸಹಸ್ರದೃಕ್ ॥ 128 ॥

ಸಂಯಮಸ್ಥಃ ಸಂಹೃದಿಸ್ಥಃ ಸಮ್ಪ್ರವಿಷ್ಟಃ ಸಮುತ್ಸುಕಃ ।
ಸಂವತ್ಸರಃ ಕಲಾಪೂರ್ಣಸ್ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಃ ॥ 129 ॥

ಸಂವರ್ತಾಗ್ನ್ಯುದರಃ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಸ್ಸರ್ವದುರ್ಗ್ರಹಃ ।
ಸಂಶಾನ್ತಸರ್ವಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಂಸದೀಶಃ ಸದೋದಿತಃ ॥ 130 ॥

ಸ್ಫುರಙ್ಡಮರುನಿಧ್ವಾನನಿರ್ಜಿತಾಮ್ಭೋಧಿನಿಸ್ವನಃ ।
ಸ್ವಚ್ಛನ್ದಃ ಸ್ವಚ್ಛಸಂವಿತ್ತಿರನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯೋಽಶ್ರುತೋಽಮತಃ ॥ 131 ॥

ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಃ ಸ್ವಾಯುಧಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸ್ವಾನನ್ಯಃ ಸ್ವಾಂಶಿತಾಖಿಲಃ ।
ಸ್ವಾಹಾರೂಪೋ ವಸುಮನಾಃ ವಟುಕಃ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 132 ॥

ಹಿತಃ ಪ್ರಮಾತಾ ಪ್ರಾಗ್ವರ್ತೀ ಸರ್ವೋಪನಿಷದಾಶಯಃ ।
ಹಿರಣ್ಯಬಾಹುಸ್ಸೇನಾನೀರ್ಹರಿಕೇಶೋ ದಿಶಾಮ್ಪತಿಃ ॥ 133 ॥

ಹೇತುದೃಷ್ಟಾನ್ತನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹೇತುರ್ಹೇರಮ್ಬಜನ್ಮಭೂಃ ।
ಹೇಯಾದೇಯವಿನಿರ್ಮುಕ್ತೋ ಹೇಲಾಕಲಿತತಾಂಡವಃ ॥ 134 ॥

ಹೇಲಾವಿನಿರ್ಮಿತಜಗದ್ಧೇಮಶ್ವಶ್ರುರ್ಹಿರಣ್ಮಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಲಿಂಗೋ ಗತಿರ್ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋಽಭಾಸಕಃ ॥ 135 ॥

ಉತ್ತರ ಪೀಠಿಕಾ ।
ಇತಿ ಕುಂಚಿತಪಾದಸ್ಯ ನಟರಾಜಸ್ಯ ಸುನ್ದರಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಸಮ್ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ತ್ವದಾದರಾತ್ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಂ ಹ್ಯೇತತ್ ನ ಪ್ರಕಾಶ್ಯಂ ಕದಾಚನ ।
ಸಚ್ಛಿಷ್ಯಾಯ ವಿನೀತಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ನಟನಾಯಕೇ ॥ 2 ॥

ಕರಾಂಗನ್ಯಾಸಸಂಯುಕ್ತಂ ಪ್ರೋಕ್ತವ್ಯಂ ಧ್ಯಾನಸಂಯುತಮ್ ।
ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 3 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಪುತ್ರಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯದ್ಯತ್ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಃ ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಧುವಮ್ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿವರ್ದ್ಧನಮ್ ।
ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಮಿದಂ ಸರ್ವಾಪದ್ಘ್ನಮಘಾಪಹಮ್ ॥ 5 ॥

ಆಭಿಚಾರಪ್ರಯೋಗಾದಿಮಹಾಕೃತ್ಯಾನಿವಾರಣಮ್ ।
ಅಪಸ್ಮಾರಮಹಾವ್ಯಾಧಿಜ್ವರಕುಷ್ಠಾದಿನಾಶನಮ್ ॥ 6 ॥

ಅತ್ಯುತ್ಪಾತಭಯಕ್ಷೋಭಕ್ಷುದ್ರವಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ಕೂಶ್ಮಾಂಡರುದ್ರವೇತಾಲಶಾಕಿನ್ಯಾದಿಭಯಾಪಹಮ್ ॥ 7 ॥

ಸ್ಮರಣಾದೇವ ಜನ್ತೂನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿನಾಶನಮ್ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕತ್ರಯೇಽಮ್ಬಿಕೇ ॥ 8 ॥

ಏತನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ಸಕೃದೇವ ಹಿ ।
ಮಹಾಪಾತಕಯುಕ್ತೋಽಪಿ ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 9 ॥

ಪ್ರಯೋಗಲಕ್ಷಣಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶೃಣು ಶೈಲಸುತೇಽಧುನಾ ।
ಪಂಚಮ್ಯಾಮಥವಾಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ॥ 10 ॥

ಸ್ನಾತ್ವಾ ಶುಭಾಸನೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಧ್ಯಾಯನ್ ಶ್ರೀನಟನಾಯಕಮ್ ।
ಪ್ರಜಪೇತ್ದ್ವಾದಶಾವೃತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 11 ॥

ಆರ್ದ್ರಾಯಾಂ ಪ್ರಾತರಾರಭ್ಯ ನಟನಾಥಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ।
ಆಸಾಯಂ ಪ್ರಜಪೇದೇತತ್ ಏವಂ ಸಂವತ್ಸರತ್ರಯಮ್ ॥ 12 ॥

ತಸ್ಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ದೇವೇಶಃ ನಟನಂ ದರ್ಶಯೇತ್ಪ್ರಭುಃ ।
ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ನಿಕಟೇ ಪ್ರದೋಷೇ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 13 ॥

ಷಡ್ಭಿರ್ಮಾಸೈಮಹೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ನಚಿರಾನ್ನರಃ ।
ಅನೇನ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜೇನ ಮನ್ತ್ರಿತಂ ಭಸ್ಮ ಧಾರಯೇತ್ ॥ 14 ॥

ಭಸ್ಮಾವಲೋಕನಾನ್ಮೃತ್ಯುರ್ವಶ್ಯೋ ಭವತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸಲಿಲಂ ಪ್ರಾಶಯೇದ್ಧೀಮಾನ್ಮನ್ತ್ರೇಣಾನೇನ ಮನ್ತ್ರಿತಮ್ ॥ 15 ॥

ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಮಯೋ ಭೂತ್ವಾ ವ್ಯಾಕರೋತ್ಯಶ್ರುತಾದಿಕಮ್ ।
ನಾಟಕಾದಿಮಹಾಗ್ರನ್ಥಂ ಕುರುತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 16 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಂ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ನಾಮೈಕಂ ತು ತತೋ ಜಪೇತ್ ।
ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ ತಥಾ ನಾಮ್ರಾ ಸಹಸ್ರಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 17 ॥

ಏವಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಮಾಸಾನಾಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿಕೇ ಗತೇ ।
ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹೌ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ತಿರಸ್ಯೋಪಜಾಯತೇ ॥ 18 ॥

ನಾಮ್ನಾಮಾದೌ ತಥಾನ್ತೇ ಚ ಪಂಚಾಕ್ಷರಮಹಾಮನುಮ್ ।
ಜಪ್ತ್ವಾ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಂ ನಾಮ ನಿರ್ನಮೋನ್ತಂ ಸದಾಽಸಕೃತ್ ॥ 19 ॥

ಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತಂ ಜಪೇದ್ಧೀಮಾನ್ ತ್ರಿವರ್ಷಂ ಚ ತ್ರಿವಾರಕೈಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿಮಹಾಸಿದ್ಧಿಮಚಿರಾತ್ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ 20 ॥

ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಚ ಲೋಕೇಷು ಸಿದ್ಧಸ್ಸನ್ನಾಚರೇನ್ನರಃ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಬೀಜದ್ವಯಕ್ಷಿಪ್ತಮಾದ್ಯನ್ತೇ ನಾಮ ಯಶ್ಶಿವೇ ॥ 21 ॥

ವಾಂಛಿತಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ವರಾನನೇ ।
ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮನ್ತ್ರಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ವವತ್ಸಂಯುತಂ ಜಪೇತ್ ॥ 22 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ತ್ರಿಚತುಃ ಪಂಚವತ್ಸರೈಃ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಾ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿರಭೀಪ್ಸಿತಾ ॥ 23 ॥

ಸಾ ಸಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದಸ್ಯ ಸತ್ಯಮೇವ ಮಯೋದಿತಮ್ ।
ಕಂಠದಘ್ನಜಲೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 24 ॥

ರಿಪೂನುಚ್ಚಾಟಯೇಚ್ಛೀಘ್ರಮೇಕೇನೈವ ದಿನೇನ ಸಃ ।
ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೋ ಭೂತ್ವಾ ಧೃತ್ವಾರ್ದ್ರವಸನಂ ಶುಚಿಃ ॥ 25 ॥

ಶತ್ರುನಾಮ ಸಮುಚ್ಚಾರ್ಯ ಮಾರಯೇತಿ ಪದಾಂಕಿತಮ್ ।
ಪಠೇದಿಮಂ ಸ್ತವಂ ಕ್ರೋಧಾತ್ಸಪ್ತಕೃತ್ವಃ ತ್ರಿಭಿರ್ದಿನೈಃ ॥ 26 ॥

ಸ ರಿಪುರ್ಮೃತ್ಯುಗೇಹಸ್ಯ ಧುವಮಾತಿಥ್ಯಭಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಹರಿದ್ರಯಾ ನಟಾಧೀಶಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಾನ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಪೇತ್ ॥ 27 ॥

ಪೀತಪುಷ್ಪೈಸ್ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಪೇನ್ನರಃ ।
ಸ್ತಮ್ಭಯೇತ್ಸಕಲಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಕಿಮಿಹ ಕ್ಷುದ್ರಮಾನುಷಾನ್ ॥ 28 ॥

ಆಕರ್ಷಣಾಯ ಸರ್ವೇಷಾಮುತ್ತರಾಭಿಮುಖೋ ಜಪೇತ್ ।
ವಾಂಛಿತಾಃ ಯೋಷಿತಸ್ಸರ್ವಾಸ್ತಥಾ ಲೋಕಾನ್ತರಸ್ಥಿತಾಃ ॥ 29 ॥

ಯಕ್ಷಾಶ್ಚ ಕಿನ್ನರಾಶ್ಚಾಪಿ ರಾಜಾನೋ ವಶಮಾಪ್ನುಯುಃ ।
ಕುಮ್ಭಸ್ಥಿತಂ ಜಲಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ರಿವಾರಂ ಪ್ರಜಪೇದಿದಮ್ ॥ 30 ॥

ಮಹಾಗ್ರಹಗಣಗ್ರಸ್ತಾನಭಿಷೇಕಂ ತು ಕಾರಯೇತ್ ।
ಜಲದರ್ಶನಮಾತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯತೇ ಚ ಗ್ರಹಾದಿಭಿಃ ॥ 31 ॥

ಅಕಾರಾದಿಜ್ಞಕಾರಾನ್ತನಾಮಗ್ರಥಿತಮುತ್ತಮಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಜ್ಜಪಿತ್ವಾ ಚ ಪಠಿತ್ವಾ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 32 ॥

ಪೂಜಯಿತ್ವಾ ನಾಮಭಿಶ್ಚ ನಟೇಶಪ್ರೀತಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ ।
ಕಿಮತ್ರ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ತ್ಯಖಿಲಸಿದ್ಧಯಃ ॥ 33 ॥

ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಟೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ವಶ್ಯೋ ಭವತಿ ಶೈಲಜೇ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾ ವಾಸ್ತಿ ಕಥಯ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 34 ॥

ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತ್ವಚಿರಾದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಯತಿಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಭಿಃ ॥ 35 ॥

ವನಸ್ಥೈಶ್ಚ ಗೃಹಸ್ಥೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈರ್ಜಪ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ನಿತ್ಯಕರ್ಮವದೇವೇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಜಪ್ಯಂ ಸದಾದರಾತ್ ॥ 36 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋಽಪಿ ಯನ್ನಾಮಪಾಠಸ್ಯೈವ ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕರ್ತಾರೋ ಜಗತಾಂ ಚಿರಜೀವಿನಃ ॥ 37 ॥

ಅನ್ಯೇ ಚ ಮುನಯಸ್ಸರ್ವೇ ಹಯಗ್ರೀವಾದಯಃ ಪುರಾ ।
ಪಠಿತ್ವಾ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತಾಮ್ ॥ 38 ॥

ಲೇಭಿರೇ ತದಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠ ತ್ವಮಪಿ ಶೈಲಜೇ ।
ಅಸ್ಮಾತ್ಪರತರಂ ವೇದ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋದಿತಮ್ ॥ 39 ॥

॥ ಶ್ರೀಭೃಂಗಿರಿಟಿ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಶ್ರೀಶಿವಕಾಮಸುನ್ದರೀಸಮೇತ ಶ್ರೀ
ನಟರಾಜರಾಜ ಕುಂಚಿತಪಾದಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಶಿವಮ್ ॥

ತತಃ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಮನ್ತ್ರೇಣ ಅಂಗನ್ಯಾಸಂ, ಧ್ಯಾಯೇತ್ಕೋಟಿ ರವಿಪ್ರಭಮಿತಿ
ಫಾಲೇರತ್ನತ್ರಿಪುಂಡ್ರಂ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮನ
ಇತಿ ಪಂಚ ಪೂಜಾಂ ಚ ಕುರ್ಯಾತ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಕ್ವಿಮೋಕಃ ಇತಿ ತು ವಿಶೇಷಃ ।
ಚಿನ್ತಾಮಣಿ ಮನ್ತ್ರಃ ಸನಿಯಮಂ ಗುರೂಪದೇಶಾತ್ ಜ್ಞೇಯಃ ॥

ಯಃ ಶಿವೋ ನಾಮರೂಪಾಭ್ಯಾಂ ಯಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ತಯೋಃ ಸಂಸ್ಮರಣಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವತೋ ಜಯಮಂಗಲಮ್ ॥

॥ ಮಹೋತ್ಸವಯಾತ್ರಾಕ್ರಮಃ ॥

ಮಂಚೇ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಭೂತೇಷ್ವಪಿ ವೃಷಗಜರಾಡ್ರಾಜತಾದ್ರಿಷ್ವಥಾಶ್ವೈಃ
ಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಸ್ವರೂಪಸ್ಸ್ವಯಮುರುನಯನೇ ಗೋರಥೇ ಮಾರ್ಗಣೋ ಯಃ ।
ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವೇಷು ತ್ರಿಷು ಚ ನಟಪತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ವೀಥಿಯಾತ್ರಾಂ
ಕೃತ್ವಾ ಸ್ನಾತ್ವಾ ಸಹ ಸ್ವಂ ಪ್ರವಿಶತಿ ಶಿವಯಾ ಕುಂಚಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಭಜ್ಯೇಽಹಮ್ ॥

ಮಂಗಲಂ ಚಿತ್ಸಭೇಶಾಯ ಮಹನೀಯಗುಣಾತ್ಮನೇ ।
ಚಕ್ರವರ್ತಿನುತಾಯ ಶ್ರೀನಟರಾಜಾಯ ಮಂಗಲಮ್ ॥

॥ ನಟರಾಜರಾಜಃ ಶುಭಮಾತನೋತು ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top