Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Telugu

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Telugu:

॥ శ్రీనటరాజకుఞ్చితపాదసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥
॥ శ్రీగురుభ్యో నమః ॥

॥ శ్రీశివకామసున్దరీసమేత శ్రీనటరాజః శరణమ్ ॥

యస్మాత్సర్వం సముత్పన్నం చరాచరమిదం జగత్ ।
ఇదం నమోనటేశాయ తస్మై కారుపయర్ద్ధ్వయే ॥ ౧ ॥

కైలాసశిఖరే రమ్యే రత్నసింహాసనే స్థితమ్ ।
శఙ్కరం కరుణామూర్తిం ప్రణమ్య పరయా ముదా ॥ ౨ ॥

వినయావనతా భూత్వా పప్రచ్ఛ పరమేశ్వరీ ।
భగవన్! భవ! సర్వజ్ఞ! భవతాపహరావ్యయ ॥ ౩ ॥

త్వత్తః శ్రుతం మయా దేవ! సర్వం నామసహస్రకమ్ ।
నటేశస్యాపి నామాని సుశ్రుతాని మయా ప్రభో! ॥ ౪ ॥

త్వత్తః శ్రేష్ఠతమః పాదః కుఞ్చితః పద్మసన్నిభః ।
తస్మాత్తన్నామ సాహస్రం శ్రోతుమిచ్ఛామి శఙ్కర! ॥ ౫ ॥

అసకృత్ప్రార్థితోఽపి త్వం న తత్కథితవానసి ।
ఇదానీం కృపయా శమ్భో! వద వాఞ్ఛాభిపూర్తయే ॥ ౬ ॥

శ్రీశివ ఉవాచ
సాధు సాధు మహాదేవి! పృష్టం సర్వజగద్ధితమ్ ।
పురా నారాయణః శ్రీమాన్ లోకరక్షాపరాయణః ॥ ౭ ॥

క్షీరాబ్ధౌ సుచిరం కాలం సామ్బమూర్తిధరం శివమ్ ।
మామేకాగ్రేణ చిత్తేన ధ్యాయన్ న్యవసదచ్యుతః ॥ ౮ ॥

తపసా తస్య సన్తుష్టః ప్రసన్నోఽహం కృపావశాత్ ।
ధ్యానాత్సముత్థితో విష్ణుర్లక్ష్మ్యా మాం పర్యపూజయత్ ॥ ౯ ॥

తుష్టావ వివిధైస్త్వతోత్రైర్వేదవేదాన్తసమ్మితైః ।
వరం వరయ హే వత్స! యదిష్టం మనసి స్థితమ్ ॥ ౧౦ ॥

తత్తే దాస్యామి న చిరాదిత్యుక్తః కమలేక్షణః ।
ప్రాహ మాం పరయా భక్త్యా వరం దాస్యసి చేత్ప్రభో ॥ ౧౧ ॥

రక్షార్థం సర్వజగతామసురాణా క్షయాయ చ ।
సార్వాత్మ్యయోగసిద్ధ్యర్థం మన్త్రమేకం మమాదిశ ॥ ౧౨ ॥

ఇతి సమ్ప్రార్థితస్తేన మాధవేనాహమమ్బికే ।
సఞ్చిన్త్యానుత్తమ స్తోత్రం సర్వేషాం సర్వసిద్ధిదమ్ ॥ ౧౩ ॥

నటేశకుఞ్చితాఙ్ఘ్రేస్తు నామసాహస్రముత్తమమ్ ।
లక్షమీకాన్తాయ భక్తాయ ఉక్తవానస్మి శఙ్కరి! ॥ ౧౪ ॥

తేన జిత్వాఽసురాన్ సర్వాన్ రరక్ష సకలం జగత్ ।
సార్వాత్మ్యయోగసిద్ధిం చ ప్రాప్తవానమ్బుజేక్షణః ॥ ౧౫ ॥

తదేవ ప్రార్థయస్యద్య నామసాహస్రమమ్బికే ।
పఠనాన్మననాద్యస్య నృత్తం దర్శయతి ప్రభుః ॥ ౧౬ ॥

సర్వపాపహరం పుణ్యం సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ।
సర్వైశ్వర్యప్రదం సర్వసిద్ధిదం ముక్తిదం పరమ్ ॥ ౧౭ ॥

వక్ష్యామి శృణు హే దేవి! నామసాహస్రముత్తమమ్ ।

అస్య శ్రీ శివకామసున్దరీసమేత శ్రీ నటరాజరాజకుఞ్చితపాదసహస్రనామస్తోత్ర
మహామన్త్రస్య సదాశివ ఋషిః, మహావిరాట్ ఛన్దః,
శ్రీశివకామసున్దరీసమేతశ్రీనటరాజరాజో దేవతా । బీజం, శక్తిః,కలికం,
అఙ్గన్యాసకరన్యాసౌ చ చిన్తామణి మన్త్రవత్ ॥

ఓం శ్రీశివాయ నమః ఇతి బీజమ్ । ఓం అనన్తశక్తయే నమః ఇతి శక్తిః ।
మహేశ్వరాయ నమః ఇతి కీలకమ్ । శ్రీనటేశ్వరప్రసాదసిద్ధ్యర్థే నామపరాయణే
అర్చనే వినియోగః ।
ఓం నమ్యాయ నమః అఙ్గుష్ఠాభ్యాం నమః । స్వాహా నమః -తర్జనీభ్యాం స్వాహా
(నమః) ఓం వషట్కారాయ నమః -మధ్యమాభ్యాం వషట్ (నమః) । ఓం హుఙ్కారాయ
నమః -అనామికాభ్యాం హుం (నమః) ఓం వౌషట్కారాయ నమః । కనిష్ఠికష్ఠయా
వౌషట్ (నమః) ఓం ఫట్కారాయ నమః – కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం ఫట్ (నమః)
। ఓం నమ్యాయ నమః – హృదయాయ నమః । ఓం స్వాహా నమః శిరసే స్వాహా ।
ఓం వషట్కారాయ నమః – శిఖాయై వషట్ । ఓం హుఙ్కారాయ నమః – కవచాయ
హుమ్ । ఓం వౌషట్కారాయ నమః – నేత్రత్రయాయ వౌషట్ । ఓం ఫట్కరాయ నమః –
అస్త్రాయ ఫట్ । ఓం భృర్భువస్సువరోం ఇతి దిగ్బన్ధః ।

ధ్యానమ్
ధ్యాయేత్కోటిరవిప్రభం త్రినయనం శీతాంశుగఙ్గాధరం
దక్షాఙ్ఘ్రిస్థితవామకుఞ్చితపదం శార్దూలచర్మామ్బరమ్ ।
వహ్నిం డోలకరాభయం డమరుకం వామే శివాం శ్యామలాం
కల్హారాం జపస్రక్షుకాం కటికరాం దేవీం సభేశం భణే ॥ ౧ ॥

ఫాలే రత్నత్రిపుణ్డ్రం ఫణినమపి గలే పాదపీఠే చ భూతం
బాహ్వోర్వహ్నిం చ ఢక్కం వదనసరసిజే సూర్యచన్ద్రౌ శిఖీన్ద్రమ్ ।
ఓఙ్కారాఖ్యప్రభాయాం సురభువనగణం పార్శ్వయోర్వాద్యకారౌ యః
కృత్వాఽఽనన్దనృత్తం స్వసదసి కురుతే కుఞ్చితాఙ్ఘ్రిం భజేఽహమ్ ॥ ౨ ॥

ఊరున్యాససుడోల – వహ్రి – శుకభృద్వామం కరామ్భోరుహం
ఢక్కాచ్ఛాక్షస్రగుత్పలాభయకరం వామం పదం కుఞ్చితమ్ ।
ఉద్ధృత్యాధరభూత పృష్ఠవిలసద్దక్షాఙ్ఘ్రిమర్ధామ్బికం
సామీవస్త్రసువేణిదృక్కుచభరం ధ్యాయేన్నటం మేలనమ్ ॥ ౩ ॥

ధ్యాయేదాత్మవిమోహసంస్థితపదం రక్తాంశుకం శఙ్కరం
కిఞ్చిత్కుఞ్చితవామపాదమతులం వ్యాలమ్బబాహుం త్రిభిః ।
వామే పౌణ్డ్ర ధనుశ్చ పాశదహనౌ దక్షే కరే చాభయం
పౌష్పం మార్గణమఙ్కుశం డమరుకం బిభ్రాణమచ్ఛచ్ఛవిమ్ ॥ ౪ ॥

॥ అథ సహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

అఖణ్డబోధోఽఖణ్డాత్మా ఘణ్టామణ్డలమణ్డితః ।
అఖణ్డానన్దచిద్రూపః పరమానన్దతాణ్డవః ॥ ౧ ॥

అగమ్యమహిమామ్భోధిః అనౌపమ్యయశోనిధిః ।
అగ్రేవధోఽగ్రేసమ్పూజ్యో హన్తా తారో మయోభవః ॥ ౨ ॥

అఘోరోఽద్బుతచారిత్ర ఆనన్దవపురగ్రణీః ।
అజీర్ణస్సుకుమారోఽన్యః పారదర్శీ పురన్దరః ॥ ౩ ॥

అతర్క్యస్సుకరస్సారః సత్తామాత్రస్సదాశివః ।
అనన్తరూప ఏకాత్మా స్వస్తరుర్వ్యాహృతిః స్వధా ॥

అనన్తశక్తిరాచార్యః పుష్కలస్సర్వపూరణః ।
అనర్ఘరత్నఖచితకిరీటో నికటేస్థితః ॥ ౫ ॥

అనహఙ్కృతిరచ్ఛేద్యస్స్వానన్దైకఘనాకృతిః ।
అనావరణవిజ్ఞానో నిర్విభాగో విభావసుః ॥ ౬ ॥

అనిర్దేశ్యోఽనిలోఽగమ్యోఽవిక్రియోఽమోఘవైభవః ।
అనుత్తమః పరోదాసో ముక్తిదో ముదితాననః ॥ ౭ ॥

అన్నానాం పతిరత్యుగ్రో హరిధ్యేయోఽద్వయాకృతిః ।
అపరోక్షోఽవ్రణోఽలిఙ్గోఽప్యద్వేష్టా ప్రేమసాగరః ॥ ౮ ॥

అపర్యన్తోఽపరిచ్ఛేద్యోఽగోచరో రుగ్విమోచకః ।
అపస్మృతిన్యస్తపాదః కృత్తివాసాః కృపాకరః ॥ ౯ ॥

అప్రమేయోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నః ప్రమథేశ్వరః ।
అమానీ మదనోఽమన్యురమానో మానదో మనుః ॥ ౧౦ ॥

అమూల్యమణిసభాస్వత్ఫణీన్ద్రకరకఙ్కణః ।
అరుణః శరణః శర్వః శరణ్య శర్మదః శివః ॥ ౧౧ ॥

అవశస్స్వవశస్స్థాస్నురన్తర్యామీ శతక్రతుః ।
అశుభక్షయకృజ్జ్యోతిరనాకాశస్త్వలేపకః ॥ ౧౨ ॥

అస్నేహస్సఙ్గనిర్ముక్తోఽహ్రస్వోఽదీర్ఘోఽవిశేషకః
అక్షరస్త్ర్యక్షరస్త్రయక్షః పక్షపాతవివర్జితః ॥ ౧౩ ॥

ఆతతావీ మహారుద్రః క్షేత్రాణామధిపోఽక్షదః ।
ఆతన్వానశ్శతానన్దో గృత్సో గృత్సపతిస్మృరః ॥ ౧౪ ॥

ఆదిత్యవర్ణస్సఞ్జ్యోతిస్సమ్యగ్దర్శనతత్పరః ।
ఆదిభూతో మహాభూతస్స్వేచ్ఛాకలితవిగ్రహః ॥ ౧౫ ॥

ఆప్తకామోఽనుమన్తాఽఽత్మకామోఽభిన్నోఽనణుర్హరః ।
ఆభాస్వరః పరన్తత్వమాదిమః పేశలః పవిః ॥ ౧౬ ॥

ఆవ్యాధిపతిరాదిత్యః కకుభః కాలకోవిదః ।
ఇచ్ఛానిచ్ఛావిరహితో విహారీ వీర్యవర్ధనః ॥ ౧౭ ॥

ఉద్దణ్డతాణ్డవశ్చణ్డ ఊర్ధ్వతాణ్డవపణ్డితః ।
ఉదాసీనౌపద్రష్టా మౌనగమ్యో మునీశ్వరః ॥ ౧౮ ॥

ఊర్ధ్వపాదూర్ధ్వరేతాశ్చ ప్రౌఢనర్తనలమ్పటః ।
ఓషధీశస్సతామీశౌచ్చైర్ఘోషో విభీషణః ॥ ౧౯ ॥

కన్దర్ప కోటిసదృశః కపర్దీ కమలాననః ।
కపాలమాలాభరణాః కఙ్కాలః కలినాశనః ॥ ౨౦ ॥

కపాలమాలాలఙ్కారః కాలాన్తకవపుర్ధరః ।
కమనీయః కలానాథశేఖరః కమ్బుకన్ధరః ॥ ౨౧ ॥

కమనీయనిజానన్దముద్రాఞ్చితకరామ్బుజః ।
కరాబ్జధృతకాలాగ్నిః కదమ్బకుసుమారుణః ॥ ౨౨ ॥

కరిచర్మామ్బరధరః కపాలీ కలుషాపహః ।
కల్యాణమూర్తిః కల్యాణీరమణః కమలేక్షణః ॥ ౨౩ ॥

కక్షపశ్చ భువన్తిశ్చ భవాఖ్యో వారివస్కృతః ।
కాలకణ్ఠః కాలకాలః కాలకూటవిషాశనః ॥ ౨౪ ॥

కాలనేతా కాలహన్తా కాలచక్రప్రవర్తకః ।
కాలజ్ఞః కామదః కాన్తః కామారిః కామపాలకః ॥ ౨౫ ॥

కాలాత్మా కాలికానాథః కార్కోటకవిభూషణః ।
కాలికానాట్యరసికో నిశానటననిశ్చలః ॥ ౨౬ ॥

కాలీవాదప్రియః కాలః కాలాతీతః కలాధరః ।
కుఠారభృత్కులాద్రీశః కుఞ్చితైకపదామ్బుజః ॥ ౨౭ ॥

కులుఞ్చానాం పతిః కూప్యో ధన్వావీ ధనదాధిపః ।
కూటస్థః కూర్మపీఠస్థః కూశ్మాణ్డగ్రహమోచకః ॥ ౨౮ ॥

కూలఙ్కషకృపాసిన్ధుః కుశలీ కుఙ్కుమేశ్వరః ।
కృతజ్ఞః కృతిసారజ్ఞః కృశానుః కృష్ణపిఙ్గలః ॥ ౨౯ ॥

కృతాకృతః కృశః కృష్ణాః శాన్తిదః శరభాకృతిః ।
కృతాన్తకృత్క్రియాధారః కృతీ కృపణరక్షకః ॥ ౩౦ ॥

కేవలః కేశవః కేలీకరః కేవలనాయకః ।
కైలాసవాసీ కామేశః కవిః కపటవర్జితః ॥ ౩౧ ॥

కోటికన్దర్పసౌభాగ్యసున్దరో మధురస్మితః ।
గదాధరో గణస్వామీ గరిష్ఠస్తోమరాయుధః ॥ ౩౨ ॥

గర్వితో గగనావాసో గ్రన్థిత్రయ విభేదనః ।
గహ్వరేష్ఠో గణాధీశో గణేశో గతివర్జితః ॥ ౩౩ ॥

గాయకో గరుడారూఢో గజాసురవిమర్దనః ।
గాయత్రీవల్లభో గార్గ్యో గాయకానుగ్రహోన్ముఖః ॥ ౩౪ ॥

గుహాశయో గుణాతీతో గురుమూర్తిర్గుహప్రియః ।
గూఢో గుహ్యతరో గోప్యో గోరక్షీ గణసేవితః ॥ ౩౫ ॥

చతుర్భుజశ్శతతనుః శమితాఖిల కౌతుకః ।
చతుర్వక్త్రశ్చక్రధరః పఞ్చవక్త్రః పరన్తప ॥ ౩౬ ॥

చిచ్ఛక్తిలోచనానన్దకన్దలః కున్దపాణ్డరః ।
చిదానన్దనటాధీశః చిత్కేవలవపుర్ధరః ॥ ౩౭ ॥

చిదేకరససమ్పూర్ణః హ్రీం శివశ్శ్రీమహేశ్వరః ।
చైతన్యం చిచ్ఛిద్వైతశ్చిన్మాత్రశ్చిత్సభాధిపః ॥ ౩౮ ॥

జటాధరోఽమృతాధారోఽమృతాంశురమృతోద్భవః ।
జటిలశ్చటులాపాఙ్గో మహానటనలమ్పటః ॥ ౩౯ ॥

జనార్దనో జగత్స్వామీ జన్మకర్మనివారకః ।
జవనో జగదాధారో జమదగ్నిర్జరాహరః ॥ ౪౦ ॥

జహ్నుకన్యాధరో జన్మజరామృత్యునివారకః ।
ణాన్తనాదినామయుక్తవిష్ణునమ్యపదామ్బుజః ॥ ౪౧ ॥

తత్వావబోధస్తత్వేశస్తత్వభావస్తపోనిధిః ॥

తరుణస్తారకస్తామ్రస్తరిష్ణుస్తత్వబోధకః ।
త్రిధామా త్రిజ్జగద్ధేతుః త్రిమూర్తిస్తిర్యగూర్ధ్వగః ॥ ౪౨ ॥

త్రిమాతృకస్త్రివృద్రూపః తృతీయస్త్రిగుణాధికః ।
దక్షాధ్వరహరో దక్షో దహరస్థో దయానిధిః ॥ ౪౩ ॥

దక్షిణాగ్నిర్గార్హపత్యో దమనో దానవాన్తకః ।
దీర్ఘపిఙ్గజటాజూటో దీర్ఘబాహుర్దిగమ్బరః ॥ ౪౪ ॥

దురారాధ్యో దురాధర్షో దుష్టదూరో దురాసదః ।
దుర్విజ్ఞేయో దురాచారనాశనో దుర్మదాన్తకః ॥ ౪౫ ॥

దైవ్యో భిషక్ ప్రమాణజ్ఞో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణాత్మకః ।
ద్రష్టా దర్శయితా దాన్తో దక్షిణామూర్తిరూపభృత్ ॥ ౪౬ ॥

ధన్వీ ధనాధిపో ధన్యో ధర్మగోప్తా ధరాధిపః ।
ధూష్ణుర్దూతస్తీక్ష్ణదమ్ష్ట్రస్సుధన్వా సుతదః సుఖీ ॥ ౪౭ ॥

ధ్యానగమ్యో ధ్యాతృరూపో ధ్యేయో ధర్మవిదాం వరః ।
నక్తఞ్చరః ప్రకృన్తానాం పతిర్గిరిచరో గురుః ॥ ౪౮ ॥

నన్దినాట్యప్రియో నన్దీ నటేశో నటవేషభృత్ ।
నమదానన్దదో నమ్యో నగరాజనికేతనః ॥ ౪౯ ॥

నారసింహో నగాధ్యక్షో నాదాన్తో నాదవర్జితః ।
నిచేరుకః పరిచరోఽరణ్యానాం పతిరద్భుతః ॥ ౫౦ ॥

నిరఙ్కుశో నిరాధారో నిరపాయో నిరత్యయః ।
నిరఞ్జనో నిత్యశుద్ధో నిత్యబుద్ధో నిరాశ్రయః ॥ ౫౧ ॥

నిరంశో నిగమానన్దో నిరానన్దో నిదానభూః ।
నిర్వాణదో నిర్వృతిస్థో నిర్వైరో నిరుపాధికః ॥ ౫౨ ॥

నిర్వికల్పో నిరాలమ్బో నిర్వికారో నిరామయః ।
నిషఙ్గీషుధిమానిన్ద్రస్తస్కరాణామధీశ్వరః ॥ ౫౩ ॥

నిస్పన్దః ప్రత్యయానన్దో నిర్నిమేషో నిరన్తరః ।
నైష్కర్మ్యదో నవరసః త్రిస్థస్త్రిపురభైరవః ॥ ౫౪ ॥

పఞ్చభూతప్రభుః పఞ్చపూజాసన్తుష్టమానసః ।
పఞ్చయజ్ఞప్రియః పఞ్చప్రాణాధిపతిరవ్యయః ॥ ౫౫ ॥

పతఞ్జలిప్రాణనాశ్చ పరాపరవివర్జితః ।
పతిః పఞ్చత్వనిర్ముక్తః పఞ్చకృత్యపరాయణః ॥ ౫౬ ॥

పత్తీనామధిపః కృత్స్నవీతో ధావంశ్చ సత్త్వపః ।
పరమాత్మా పరం జ్యోతిః పరమేష్ఠీ పరాత్పరః ॥ ౫౭ ॥

పర్ణశద్యః ప్రత్యగాత్మా ప్రసన్నః పరమోన్నతః ।
పవిత్రః పార్వతీదారః పరమాపన్నివారకః ॥ ౫౮ ॥

పాటలామ్శుః పటుతరః పారిజాతద్రుమూలగః ।
పాపాటవీబృహద్భానుః భానుమత్కోటికోటిభః ॥ ౫౯ ॥

పాశీ పాతకసంహర్తా తీక్ష్ణేషుస్తిమిరాపహః ।
పుణ్యః పుమాన్పురిశయః పూషా పూర్ణః పురాతనః ॥ ౬౦ ॥

పురజిత్పూర్వజః పుష్పహాసః పుణ్యఫలప్రదః ।
పురుహూతః పురద్వేషీ పురత్రయవిహారవాన్ ॥ ౬౧ ॥

పులస్త్యః క్షయణో గృహ్యో గోష్ఠ్యో గోపరిపాలకః ।
పుష్టానాం పతిరవ్యగ్రో భవహేతిర్జగత్పతిః ॥ ౬౨ ॥

ప్రకృతీశః ప్రతిష్ఠాతా ప్రభవః ప్రమథః ప్రథీ ।
ప్రపఞ్చోపశమో నామరూపద్వయవివర్జితః ॥ ౬౩ ॥

ప్రపఞ్చోల్లాసనిర్ముక్తః ప్రత్యక్షః ప్రతిభాత్మకః
ప్రబుద్ధః పరమోదారః పరమానన్దసాగరః ॥ ౬౪ ॥

ప్రమాణః ప్రణవః ప్రాజ్ఞః ప్రాణదః ప్రాణనాయకః ।
ప్రవేగః ప్రమదార్ధాఙ్గః ప్రనర్తనపరాయణః ॥ ౬౫ ॥

బభ్రుర్బహువిధాకారో బలప్రమథనో బలీ ।
బభ్రుశో భగవాన్భావ్యో వివ్యాధీ విగతజ్వరః ॥ ౬౬ ॥

బిల్మీ వరూథీ దున్దుభ్యాహనన్యౌ ప్రమృశాభిధః ।
బ్రహ్మవిద్యాగురుర్గుహ్యో గుహ్యకైస్సమభిష్టుతః ॥ ౬౭ ॥

బ్రహ్మవిద్యాప్రదో బ్రహ్మ బృహద్గర్భో బృహస్పతిః ।
బ్రహ్మాణ్డకాణ్డవిస్ఫోటమహాప్రలయతాణ్డవః ॥ ౬౮ ॥

బ్రహ్మిష్ఠో బ్రహ్మసూత్రార్థో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మచేతనః ।
భగనేత్రహరో భర్గో భవఘ్నో భక్తిమన్నిధిః ॥ ౬౯ ॥

భద్రో భద్రప్రదో భద్రవాహనో భక్తవత్సలః ।
భావజ్ఞో బన్ధవిచ్ఛేత్తా భావాతీతోఽభయఙ్కరః ॥ ౭౦ ॥

భావాభావవినిర్ముక్తో భారూపో భావితో భరః ।
భూతముక్తావలీతన్తుః భూతపూర్వో భుజఙ్గభృత్ ॥ ౭౧ ॥

భూమా భూతపతిర్భవ్యో భూర్భువోవ్యాహృతిప్రియః ।
భృఙ్గినాట్యప్రమాణజ్ఞో భ్రమరాయితనాట్యకృత్ ॥ ౭౨ ॥

భ్రాజిష్ణుర్భావనాగమ్యో భ్రాన్తిజ్ఞానవినాశనః ।
మనీషీ మనుజాధీశో మిథ్యాప్రత్యయనాశనః ॥ ౭౩ ॥

మనోభర్తా మనోగమ్యో మననైకపరాయణః ।
మనోవచోభిరగ్రాహ్యో మహాబిలకృతాలయః ॥ ౭౪ ॥

మయస్కరో మహాతిర్థ్యః కూల్యః పార్యః పదాత్మకః ।
మహర్ద్ధిర్మహిమాధారో మహాసేనగురుర్మహః ॥ ౭౫ ॥

మహాకర్తా మహాభోక్తా మహాసంవిన్మయో మధుః ।
మహాతాత్పర్యనిలయః ప్రత్యగ్బ్రహ్మైక్యనిశ్చయః ॥ ౭౬ ॥

మహానన్దో మహాస్కన్దో మహేన్ద్రో మహసాన్నిధిః ।
మహామాయో మహాగ్రాసో మహావీర్యో మహాభుజః ॥ ౭౭ ॥

మహోగ్రతాణ్డవాభిజ్ఞః పరిభ్రమణతాణ్డవః ।
మాణిభద్రార్చితో మాన్యో మాయావీ మాన్త్రికో మహాన్ ॥ ౭౮ ॥

మాయానాటకకృన్మాయీ మాయాయన్త్రవిమోచకః ।
మాయానాట్యవినోదజ్ఞో మాయానటనశిక్షకః ॥ ౭౯ ॥

మీఢుష్టమో మృగధరో మృకణ్డుతనయప్రియః ।
మునిరాతార్య ఆలాద్యః సికత్యశ్చ కిఁశిలః ॥ ౮౦ ॥

మోచకో మోహవిచ్ఛేత్తా మోదనీయో మహాప్రభుః ।
యశస్వీ యజమానాత్మా యజ్ఞభుగ్యజనప్రియః ॥ ౮౧ ॥

యక్షరాడ్యజ్ఞఫలదో యజ్ఞమూర్తిర్యశస్కరః ।
యోగగమ్యో యోగనిష్ఠో యోగానన్దో యుధిష్ఠిరః ॥ ౮౨ ॥

యోగయోనిర్యథాభూతో యక్షగన్ధర్వవన్దితః ।
రవిమణ్డలమధ్యస్థో రజోగుణవివర్జితః ॥ ౮౩ ॥

రాజరాజేశ్వరో రమ్యో రాత్రిఞ్చర వినాశనః ।
రాతిర్దాతిశ్చతుష్పాదః స్వాత్మబన్ధహరః స్వభూః ॥ ౮౪ ॥

రుద్రాక్షస్రఙ్మయాకల్పః కహ్లారకిరణద్యుతిః ।
రోహితస్స్థపతిర్వృక్షపతిర్మన్త్రీ చ వాణిజః ॥ ౮౫ ॥

లాస్యామృతాబ్ధిలహరీపూర్ణేన్దుః పుణ్యగోచరః ।
వరదో వామనో వన్ద్యో వరిష్ఠో వజ్రవర్మభృత్ ॥ ౮౬ ॥

వరాభయప్రదో బ్రహ్మపుచ్ఛో బ్రహ్మవిదాం వరః ।
వశీ వరేణ్యో వితతో వజ్రభృద్వరుణాత్మకః ॥ ౮౭ ॥

వహ్నిమణ్డలమధ్యస్థో వర్షీయాన్ వరుణేశ్వరః ।
వాచ్యవాచకనిర్ముక్తో వాగీశో వాగగోచరః ॥ ౮౮ ॥

వికారరహితో విష్ణుర్విరాడీశో విరాణ్మయః ।
విఘ్నేశ్వరో విఘ్ననేతా శక్తిపాణిః శరోద్భవః ॥ ౮౯ ॥

విజిఘత్సో విగతభీర్విపిపాసో విభావనా ।
విదగ్ధముగ్ధవేషాడ్యో విశ్వాతీతో విశోకదః ॥ ౯౦ ॥

విద్యానిధిర్విరూపాక్షో విశ్వయోనిర్వృషధ్వజః ।
విద్యుత్యో వివహో మేధ్యో రేష్మియో వాస్తుపో వాసః ॥ ౯౧ ॥

విద్వత్తమో విదూరస్థో విశ్రమో వేదనామయః ।
వియదాదిజగత్స్రష్టా వివిధానన్దదాయకః ॥ ౯౨ ॥

విరాఠృదయపద్మస్థో విధిర్విశ్వాధికో విభుః ।
విరూపో విశ్వదిగ్వ్యాపీ వీతశోకో విరోచనః ॥ ౯౩ ॥

విశ్రాన్తిభూర్వివసనో విఘ్నహన్తా వినోదకః ।
విశృఙ్ఖలో వియద్ధేతుర్విషమో విద్రుమప్రభః ॥ ౯౪ ॥

విశ్వస్యాయతనో వర్యో వన్దారుజనవత్సల ।
విజ్ఞానమాత్రో విరజా విరామో విబుధాశ్రయ ॥ ౯౫ ॥

వీరప్రియో వీతభయో విన్ధ్యదర్పవినాశన ।
వీరభద్రో విశాలాక్షో విష్ణుబాణో విశాం పతిః ॥ ౯౬ ॥

వృద్ధిక్షయవినిర్ముక్తో విద్యోతో విశ్వవఞ్చకః ।
వేతాలనటనప్రీతో వేతణ్డత్వక్కృతామ్బరః ॥ ౯౭ ॥

వేదవేద్యో వేదరూపో వేదవేదాన్తవిత్తమః ।
వేదాన్తకృత్తుర్యపాదో వైద్యుతః సుకృతోద్ భవః ॥ ౯౮ ॥

వేదార్థవిద్వేదయోనిః వేదాఙ్గో వేదసంస్తుతః ।
వేలాతిలఙ్ఘికరుణో విలాసీ విక్రమోన్నతః ॥ ౯౯ ॥

వైకుణ్ఠవల్లభోఽవర్ష్యో వైశ్వానరవిలోచనః ।
వైరాగ్యశేవధిర్విశ్వభోక్తా సర్వోర్ధ్వసంస్థితః ॥ ౧౦౦ ॥

వౌషట్కారో వషట్కారో హుఙ్కారః ఫట్కరః పటుః ।
వ్యాకృతో వ్యాపృతో వ్యాపీ వ్యాప్యసాక్షీ విశారదః ॥ ౧౦౧ ॥

వ్యాఘ్రపాదప్రియో వ్యాఘ్రచర్మధృద్వయాధినాశనః ।
వ్యామోహనాశనో వ్యాసో వ్యాఖ్యాముద్రాలసత్కరః ॥ ౧౦౨ ॥

వ్యుప్తకేశోఽథ విశదో విష్వక్సేనో విశోధకః ।
వ్యోమకేశో వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమాకారోఽవ్యయాకృతిః ॥ ౧౦౩ ॥

వ్రాతో వ్రాతపతిర్విప్రో వరీయాన్ క్షుల్లకః క్షమీ ।
శక్తిపాతకరః శక్తః శాశ్వతః శ్రేయసాం నిధిః ॥ ౧౦౪ ॥

శయానః శన్తమః శాన్తః శాసకః శ్యామలాప్రియః ।
శివఙ్కరః శివతరః శిష్టహృష్టః శివాగమః ॥ ౧౦౫ ॥

శీఘ్రియశ్శీభ్య ఆనన్దః క్షయద్వీరశ్శరోఽక్షరః ।
శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశః శ్రుతిప్రస్తుతవైభవః ॥ ౧౦౬ ॥

శుష్క్యో హరిత్యో లోప్యశ్చ సూర్మ్యః పర్ణ్యోఽణిమాదిభూః ।
శూరసేనః శుభాకారః శుభ్రమూర్తిః శుచిస్మితః ॥ ౧౦౭ ॥

శఙ్గః ప్రతరణోఽవార్యః ఫేన్యః శష్ప్యః ప్రవాహజః ।
శ్రావ్యః శత్రుహరః శూలీ శ్రుతిస్మృతివిధాయకః ॥ ౧౦౮ ॥

శ్రీశివః శ్రీశివానాథః శ్రీమాన్ శ్రీపతిపూజితః ।
శ్రుత్యః పథ్యస్స్వతన్త్రస్థః కాట్యో నీప్యః కరోటిభృత్ ॥ ౧౦౯ ॥

షడాధారగతః సాఙ్ఖ్యః షడక్షరసమాశ్రయః ।
షడూర్మిరహితః స్తవ్యః షడ్గుణైశ్వర్యదాయకః ॥ ౧౧౦ ॥

సకృద్విభాతః సంవేత్తా సదసత్కోటివర్జితః ।
సత్త్వసంస్థః సుషుప్తిస్థః సుతల్పః సత్స్వరూపగః ॥ ౧౧౧ ॥

సద్యోజాతః సదారాధ్యః సామగః సామసంస్తుతః ।
సనాతనః సమః సత్యః సత్యవాదీ సమృద్ధిదః ॥ ౧౧౨ ॥

సమదృష్టిః సత్యకామః సనకాదిమునిస్తుతః ।
సమస్తభువనవ్యాపీ సమృద్ధః సతతోదితః ॥ ౧౧౩ ॥

సర్వకృత్సర్వజిత్సర్వమయః సత్వావలమ్బకః ।
సర్వద్వన్ద్వక్షయకరః సర్వాపద్వినివారకః ॥ ౧౧౪ ॥

సర్వదృక్ సర్వభృత్సర్గః సర్వహృత్కోశసంస్థితః ।
సర్వప్రియతమః సర్వదారిద్ర్యక్లేశనాశనః ॥ ౧౧౫ ॥

సర్వవిద్యానామీశాన ఈశ్వరాణామధీశ్వరః ।
సర్వజ్ఞః సర్వదః స్థాణుః సర్వేశః సమరప్రియః ॥ ౧౧౬ ॥

సర్వాతీతః సారతరః సామ్బః సారస్వతప్రదః ।
సర్వార్థః సర్వదా తుష్టః సర్వశాస్త్రార్థసమ్మతః ॥ ౧౧౭ ॥

సర్వేశ్వరః సర్వసాక్షీ సర్వాత్మా సాక్షివర్జితః ।
సవ్యతాణ్డవసమ్పన్నో మహాతాణ్డవవైభవః ॥ ౧౧౮ ॥

సస్పిఞ్జరః పశుపతిస్త్విషీమానధ్వనాం పతిః ।
సహమానస్సత్యధర్మా నివ్యాధీ నియమో యమః ॥ ౧౧౯ ॥

సహస్రాక్షః సహస్రాఙ్ఘ్రిః సహస్రవదనామ్బుజః ।
సహస్రాక్షార్చితః సమ్రాట్ సన్ధాతా సమ్పదాలయః ॥ ౧౨౦ ॥

సిద్ధేశః సిద్ధిజనకః సిద్ధాన్తః సిద్ధవైభవః ।
సుధారూపః సురాధ్యక్షః సుభ్రూః సుఖఘనః సుధీః ॥ ౧౨౧ ॥

సునిశ్చితార్థో రాద్ధాన్తః తత్వమర్థస్తపోమయః ।
సువ్రతః సత్యసఙ్కల్పః స్వసంవేద్యః సుఖావహః ॥ ౧౨౨ ॥

సూతః సదస్పతిః సూరిరహన్త్యో వనపో వరః ।
సూత్రభూతః స్వప్రకాశః సమశీలః సదాదయః ॥ ౧౨౩ ॥

సూత్రాత్మా సులభః స్వచ్ఛః సూదరః సున్దరాననః ।
సూద్యస్సరస్యో వైశన్తో నాద్యోఽవట్యోటచోఽథ వర్షకః ॥ ౧౨౪ ॥

సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరః సూర్యః సూక్ష్మస్థూలత్వవర్జితః ।
సృకావీ ముష్ణతాం నాథః పఞ్చాశద్వర్ణరూపభృత్ ॥ ౧౨౫ ॥

సోమమణ్డలమధ్యస్థః సోమః సౌమ్యః సుహృద్వరః ।
సఙ్కల్పోల్లాసనిర్ముక్తః సమనీరాగచేతనః ॥ ౧౨౬ ॥

సమ్పన్నః సఙ్క్రమః సత్రీ సన్దాతా సకలోర్జితః ।
సమ్ప్రవృద్ధః సన్నికృష్టః సంవిమృష్టః సమగ్రదృక్ ॥ ౧౨౭ ॥

సమ్ప్రహృష్టః సన్నివిష్టః సంస్పష్టః సమ్ప్రమర్దనః ।
సంయద్వామః సంయమీన్ద్రః సంశయచ్ఛిత్ సహస్రదృక్ ॥ ౧౨౮ ॥

సంయమస్థః సంహృదిస్థః సమ్ప్రవిష్టః సముత్సుకః ।
సంవత్సరః కలాపూర్ణస్సురాసురనమస్కృతః ॥ ౧౨౯ ॥

సంవర్తాగ్న్యుదరః సర్వాన్తరస్థస్సర్వదుర్గ్రహః ।
సంశాన్తసర్వసఙ్కల్పః సంసదీశః సదోదితః ॥ ౧౩౦ ॥

స్ఫురఙ్డమరునిధ్వాననిర్జితామ్భోధినిస్వనః ।
స్వచ్ఛన్దః స్వచ్ఛసంవిత్తిరన్వేష్టవ్యోఽశ్రుతోఽమతః ॥ ౧౩౧ ॥

స్వాత్మస్థః స్వాయుధః స్వామీ స్వానన్యః స్వాంశితాఖిలః ।
స్వాహారూపో వసుమనాః వటుకః క్షేత్రపాలకః ॥ ౧౩౨ ॥

హితః ప్రమాతా ప్రాగ్వర్తీ సర్వోపనిషదాశయః ।
హిరణ్యబాహుస్సేనానీర్హరికేశో దిశామ్పతిః ॥ ౧౩౩ ॥

హేతుదృష్టాన్తనిర్ముక్తో హేతుర్హేరమ్బజన్మభూః ।
హేయాదేయవినిర్ముక్తో హేలాకలితతాణ్డవః ॥ ౧౩౪ ॥

హేలావినిర్మితజగద్ధేమశ్వశ్రుర్హిరణ్మయః ।
జ్ఞానలిఙ్గో గతిర్జ్ఞానీ జ్ఞానగమ్యోఽభాసకః ॥ ౧౩౫ ॥

ఉత్తర పీఠికా ।
ఇతి కుఞ్చితపాదస్య నటరాజస్య సున్దరమ్ ।
నామ్నాం సహస్రం సమ్ప్రోక్తం మయా దేవి త్వదాదరాత్ ॥ ౧ ॥

సర్వమన్త్రమయం హ్యేతత్ న ప్రకాశ్యం కదాచన ।
సచ్ఛిష్యాయ వినీతాయ భక్తాయ నటనాయకే ॥ ౨ ॥

కరాఙ్గన్యాససంయుక్తం ప్రోక్తవ్యం ధ్యానసంయుతమ్ ।
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ॥ ౩ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం పుత్రార్థీ పుత్రమాప్నుయాత్ ।
యద్యత్ ప్రార్థయతే మర్త్యః తత్సర్వం లభతే ధువమ్ ॥ ౪ ॥

సర్వసిద్ధికరం పుణ్యం సర్వవిద్యావివర్ద్ధనమ్ ।
సర్వసమ్పత్ప్రదమిదం సర్వాపద్ఘ్నమఘాపహమ్ ॥ ౫ ॥

ఆభిచారప్రయోగాదిమహాకృత్యానివారణమ్ ।
అపస్మారమహావ్యాధిజ్వరకుష్ఠాదినాశనమ్ ॥ ౬ ॥

అత్యుత్పాతభయక్షోభక్షుద్రవారణకారణమ్ ।
కూశ్మాణ్డరుద్రవేతాలశాకిన్యాదిభయాపహమ్ ॥ ౭ ॥

స్మరణాదేవ జన్తూనాం బ్రహ్మహత్యాదినాశనమ్ ।
అస్మాత్పరతరం స్తోత్రం నాస్తి లోకత్రయేఽమ్బికే ॥ ౮ ॥

ఏతన్నామసహస్రస్య పఠనాత్సకృదేవ హి ।
మహాపాతకయుక్తోఽపి శివసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ॥ ౯ ॥

ప్రయోగలక్షణం వక్ష్యే శృణు శైలసుతేఽధునా ।
పఞ్చమ్యామథవాష్టమ్యాం దశమ్యాం వా విశేషతః ॥ ౧౦ ॥

స్నాత్వా శుభాసనే స్థిత్వా ధ్యాయన్ శ్రీనటనాయకమ్ ।
ప్రజపేత్ద్వాదశావృత్యా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥ ౧౧ ॥

ఆర్ద్రాయాం ప్రాతరారభ్య నటనాథస్య సన్నిధౌ ।
ఆసాయం ప్రజపేదేతత్ ఏవం సంవత్సరత్రయమ్ ॥ ౧౨ ॥

తస్య భక్తస్య దేవేశః నటనం దర్శయేత్ప్రభుః ।
బిల్వవృక్షస్య నికటే ప్రదోషే ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౧౩ ॥

షడ్భిర్మాసైమహైశ్వర్యం లభతే నచిరాన్నరః ।
అనేన స్తోత్రరాజేన మన్త్రితం భస్మ ధారయేత్ ॥ ౧౪ ॥

భస్మావలోకనాన్మృత్యుర్వశ్యో భవతి తత్క్షణాత్ ।
సలిలం ప్రాశయేద్ధీమాన్మన్త్రేణానేన మన్త్రితమ్ ॥ ౧౫ ॥

సర్వవిద్యామయో భూత్వా వ్యాకరోత్యశ్రుతాదికమ్ ।
నాటకాదిమహాగ్రన్థం కురుతే నాత్ర సంశయః ॥ ౧౬ ॥

చతుర్థ్యన్తం సముచ్చార్య నామైకం తు తతో జపేత్ ।
పఞ్చాక్షరం తథా నామ్రా సహస్రం ప్రజపేత్క్రమాత్ ॥ ౧౭ ॥

ఏవం త్రివారం మాసానాం అష్టావింశతికే గతే ।
నిగ్రహానుగ్రహౌ కర్తుం శక్తిరస్యోపజాయతే ॥ ౧౮ ॥

నామ్నామాదౌ తథాన్తే చ పఞ్చాక్షరమహామనుమ్ ।
జప్త్వా మధ్యస్థితం నామ నిర్నమోన్తం సదాఽసకృత్ ॥ ౧౯ ॥

చతుర్థ్యన్తం జపేద్ధీమాన్ త్రివర్షం చ త్రివారకైః ।
అణిమాదిమహాసిద్ధిమచిరాత్ప్రాప్నుయాద్ధ్రువమ్ ॥ ౨౦ ॥

సర్వేష్వపి చ లోకేషు సిద్ధస్సన్నాచరేన్నరః ।
లక్ష్మీబీజద్వయక్షిప్తమాద్యన్తే నామ యశ్శివే ॥ ౨౧ ॥

వాఞ్ఛితాం శ్రియమాప్నోతి సత్యముక్తం వరాననే ।
హృల్లేఖామన్త్రసంయుక్తం పూర్వవత్సంయుతం జపేత్ ॥ ౨౨ ॥

యోగసిద్ధిర్భవేత్తస్య త్రిచతుః పఞ్చవత్సరైః ।
కిమత్ర బహునోక్తేన యా యా సిద్ధిరభీప్సితా ॥ ౨౩ ॥

సా సా సిద్ధిర్భవేదస్య సత్యమేవ మయోదితమ్ ।
కణ్ఠదఘ్నజలే స్థిత్వా త్రివారం ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౨౪ ॥

రిపూనుచ్చాటయేచ్ఛీఘ్రమేకేనైవ దినేన సః ।
దక్షిణాభిముఖో భూత్వా ధృత్వార్ద్రవసనం శుచిః ॥ ౨౫ ॥

శత్రునామ సముచ్చార్య మారయేతి పదాఙ్కితమ్ ।
పఠేదిమం స్తవం క్రోధాత్సప్తకృత్వః త్రిభిర్దినైః ॥ ౨౬ ॥

స రిపుర్మృత్యుగేహస్య ధువమాతిథ్యభాగ్భవేత్ ।
హరిద్రయా నటాధీశం కృత్వా ప్రాణాన్ప్రతిష్ఠిపేత్ ॥ ౨౭ ॥

పీతపుష్పైస్సమభ్యర్చ్య స్తోత్రమేతజ్జపేన్నరః ।
స్తమ్భయేత్సకలాన్ లోకాన్ కిమిహ క్షుద్రమానుషాన్ ॥ ౨౮ ॥

ఆకర్షణాయ సర్వేషాముత్తరాభిముఖో జపేత్ ।
వాఞ్ఛితాః యోషితస్సర్వాస్తథా లోకాన్తరస్థితాః ॥ ౨౯ ॥

యక్షాశ్చ కిన్నరాశ్చాపి రాజానో వశమాప్నుయుః ।
కుమ్భస్థితం జలం స్పృష్ట్వా త్రివారం ప్రజపేదిదమ్ ॥ ౩౦ ॥

మహాగ్రహగణగ్రస్తానభిషేకం తు కారయేత్ ।
జలదర్శనమాత్రేణ ముచ్యతే చ గ్రహాదిభిః ॥ ౩౧ ॥

అకారాదిజ్ఞకారాన్తనామగ్రథితముత్తమమ్ ।
స్తోత్రమేతజ్జపిత్వా చ పఠిత్వా శ్రియమాప్నుయాత్ ॥ ౩౨ ॥

పూజయిత్వా నామభిశ్చ నటేశప్రీతిభాగ్భవేత్ ।
కిమత్ర బహునోక్తేన సిద్ధ్యన్త్యఖిలసిద్ధయః ॥ ౩౩ ॥

సాక్షాన్నటేశ్వరో దేవో వశ్యో భవతి శైలజే ।
అస్మాత్పరతరా సిద్ధిః కా వాస్తి కథయ ప్రియే ॥ ౩౪ ॥

నిష్కామస్త్వచిరాదేవ బ్రహ్మజ్ఞానమవాప్నుయాత్ ।
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన యతిభిర్బ్రహ్మచారిభిః ॥ ౩౫ ॥

వనస్థైశ్చ గృహస్థైశ్చ సర్వైర్జప్యం ప్రయత్నతః ।
నిత్యకర్మవదేవేదం స్తోత్రం జప్యం సదాదరాత్ ॥ ౩౬ ॥

బ్రహ్మాదయోఽపి యన్నామపాఠస్యైవ ప్రసాదతః ।
సృష్టిస్థిత్యన్తకర్తారో జగతాం చిరజీవినః ॥ ౩౭ ॥

అన్యే చ మునయస్సర్వే హయగ్రీవాదయః పురా ।
పఠిత్వా పరమాం సిద్ధిం పునరావృత్తివర్జితామ్ ॥ ౩౮ ॥

లేభిరే తదిదం స్తోత్రం పఠ త్వమపి శైలజే ।
అస్మాత్పరతరం వేద్యం నాస్తి సత్యం మయోదితమ్ ॥ ౩౯ ॥

॥ శ్రీభృఙ్గిరిటి సంహితాయాం శ్రీశివకామసున్దరీసమేత శ్రీ
నటరాజరాజ కుఞ్చితపాదసహస్రనామస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

॥ శివమ్ ॥

తతః చిన్తామణిమన్త్రేణ అఙ్గన్యాసం, ధ్యాయేత్కోటి రవిప్రభమితి
ఫాలేరత్నత్రిపుణ్డ్రం ఇతి ధ్యానం లం పృథివ్యాత్మన
ఇతి పఞ్చ పూజాం చ కుర్యాత్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిక్విమోకః ఇతి తు విశేషః ।
చిన్తామణి మన్త్రః సనియమం గురూపదేశాత్ జ్ఞేయః ॥

యః శివో నామరూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమఙ్గలా ।
తయోః సంస్మరణాన్నిత్యం సర్వతో జయమఙ్గలమ్ ॥

॥ మహోత్సవయాత్రాక్రమః ॥

మఞ్చే చన్ద్రార్కభూతేష్వపి వృషగజరాడ్రాజతాద్రిష్వథాశ్వైః
సోమాస్కన్దస్వరూపస్స్వయమురునయనే గోరథే మార్గణో యః ।
స్థిత్వా బ్రహ్మోత్సవేషు త్రిషు చ నటపతిః ప్రత్యహం వీథియాత్రాం
కృత్వా స్నాత్వా సహ స్వం ప్రవిశతి శివయా కుఞ్చితాఙ్ఘ్రిం భజ్యేఽహమ్ ॥

మఙ్గలం చిత్సభేశాయ మహనీయగుణాత్మనే ।
చక్రవర్తినుతాయ శ్రీనటరాజాయ మఙ్గలమ్ ॥

॥ నటరాజరాజః శుభమాతనోతు ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top