Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Malayalam

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Malayalam:

॥ ശ്രീനടരാജകുഞ്ചിതപാദസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥
॥ ശ്രീഗുരുഭ്യോ നമഃ ॥

॥ ശ്രീശിവകാമസുന്ദരീസമേത ശ്രീനടരാജഃ ശരണം ॥

യസ്മാത്സര്‍വം സമുത്പന്നം ചരാചരമിദം ജഗത് ।
ഇദം നമോനടേശായ തസ്മൈ കാരുപയര്‍ദ്ധ്വയേ ॥ 1 ॥

കൈലാസശിഖരേ രംയേ രത്നസിംഹാസനേ സ്ഥിതം ।
ശങ്കരം കരുണാമൂര്‍തിം പ്രണംയ പരയാ മുദാ ॥ 2 ॥

വിനയാവനതാ ഭൂത്വാ പപ്രച്ഛ പരമേശ്വരീ ।
ഭഗവന്‍! ഭവ! സര്‍വജ്ഞ! ഭവതാപഹരാവ്യയ ॥ 3 ॥

ത്വത്തഃ ശ്രുതം മയാ ദേവ! സര്‍വം നാമസഹസ്രകം ।
നടേശസ്യാപി നാമാനി സുശ്രുതാനി മയാ പ്രഭോ! ॥ 4 ॥

ത്വത്തഃ ശ്രേഷ്ഠതമഃ പാദഃ കുഞ്ചിതഃ പദ്മസന്നിഭഃ ।
തസ്മാത്തന്നാമ സാഹസ്രം ശ്രോതുമിച്ഛാമി ശങ്കര! ॥ 5 ॥

അസകൃത്പ്രാര്‍ഥിതോഽപി ത്വം ന തത്കഥിതവാനസി ।
ഇദാനീം കൃപയാ ശംഭോ! വദ വാഞ്ഛാഭിപൂര്‍തയേ ॥ 6 ॥

ശ്രീശിവ ഉവാച
സാധു സാധു മഹാദേവി! പൃഷ്ടം സര്‍വജഗദ്ധിതം ।
പുരാ നാരായണഃ ശ്രീമാന്‍ ലോകരക്ഷാപരായണഃ ॥ 7 ॥

ക്ഷീരാബ്ധൌ സുചിരം കാലം സാംബമൂര്‍തിധരം ശിവം ।
മാമേകാഗ്രേണ ചിത്തേന ധ്യായന്‍ ന്യവസദച്യുതഃ ॥ 8 ॥

തപസാ തസ്യ സന്തുഷ്ടഃ പ്രസന്നോഽഹം കൃപാവശാത് ।
ധ്യാനാത്സമുത്ഥിതോ വിഷ്ണുര്ലക്ഷ്ംയാ മാം പര്യപൂജയത് ॥ 9 ॥

തുഷ്ടാവ വിവിധൈസ്ത്വതോത്രൈര്‍വേദവേദാന്തസമ്മിതൈഃ ।
വരം വരയ ഹേ വത്സ! യദിഷ്ടം മനസി സ്ഥിതം ॥ 10 ॥

തത്തേ ദാസ്യാമി ന ചിരാദിത്യുക്തഃ കമലേക്ഷണഃ ।
പ്രാഹ മാം പരയാ ഭക്ത്യാ വരം ദാസ്യസി ചേത്പ്രഭോ ॥ 11 ॥

രക്ഷാര്‍ഥം സര്‍വജഗതാമസുരാണാ ക്ഷയായ ച ।
സാര്‍വാത്മ്യയോഗസിദ്ധ്യര്‍ഥം മന്ത്രമേകം മമാദിശ ॥ 12 ॥

ഇതി സമ്പ്രാര്‍ഥിതസ്തേന മാധവേനാഹമംബികേ ।
സഞ്ചിന്ത്യാനുത്തമ സ്തോത്രം സര്‍വേഷാം സര്‍വസിദ്ധിദം ॥ 13 ॥

നടേശകുഞ്ചിതാങ്ഘ്രേസ്തു നാമസാഹസ്രമുത്തമം ।
ലക്ഷമീകാന്തായ ഭക്തായ ഉക്തവാനസ്മി ശങ്കരി! ॥ 14 ॥

തേന ജിത്വാഽസുരാന്‍ സര്‍വാന്‍ രരക്ഷ സകലം ജഗത് ।
സാര്‍വാത്മ്യയോഗസിദ്ധിം ച പ്രാപ്തവാനംബുജേക്ഷണഃ ॥ 15 ॥

തദേവ പ്രാര്‍ഥയസ്യദ്യ നാമസാഹസ്രമംബികേ ।
പഠനാന്‍മനനാദ്യസ്യ നൃത്തം ദര്‍ശയതി പ്രഭുഃ ॥ 16 ॥

സര്‍വപാപഹരം പുണ്യം സര്‍വരക്ഷാകരം നൃണാം ।
സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദം സര്‍വസിദ്ധിദം മുക്തിദം പരം ॥ 17 ॥

വക്ഷ്യാമി ശൃണു ഹേ ദേവി! നാമസാഹസ്രമുത്തമം ।

അസ്യ ശ്രീ ശിവകാമസുന്ദരീസമേത ശ്രീ നടരാജരാജകുഞ്ചിതപാദസഹസ്രനാമസ്തോത്ര
മഹാമന്ത്രസ്യ സദാശിവ ഋഷിഃ, മഹാവിരാട് ഛന്ദഃ,
ശ്രീശിവകാമസുന്ദരീസമേതശ്രീനടരാജരാജോ ദേവതാ । ബീജം, ശക്തിഃ,കലികം,
അങ്ഗന്യാസകരന്യാസൌ ച ചിന്താമണി മന്ത്രവത് ॥

ഓം ശ്രീശിവായ നമഃ ഇതി ബീജം । ഓം അനന്തശക്തയേ നമഃ ഇതി ശക്തിഃ ।
മഹേശ്വരായ നമഃ ഇതി കീലകം । ശ്രീനടേശ്വരപ്രസാദസിദ്ധ്യര്‍ഥേ നാമപരായണേ
അര്‍ചനേ വിനിയോഗഃ ।
ഓം നംയായ നമഃ അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ । സ്വാഹാ നമഃ -തര്‍ജനീഭ്യാം സ്വാഹാ
(നമഃ) ഓം വഷട്കാരായ നമഃ -മധ്യമാഭ്യാം വഷട് (നമഃ) । ഓം ഹുങ്കാരായ
നമഃ -അനാമികാഭ്യാം ഹും (നമഃ) ഓം വൌഷട്കാരായ നമഃ । കനിഷ്ഠികഷ്ഠയാ
വൌഷട് (നമഃ) ഓം ഫട്കാരായ നമഃ – കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം ഫട് (നമഃ)
। ഓം നംയായ നമഃ – ഹൃദയായ നമഃ । ഓം സ്വാഹാ നമഃ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഓം വഷട്കാരായ നമഃ – ശിഖായൈ വഷട് । ഓം ഹുങ്കാരായ നമഃ – കവചായ
ഹും । ഓം വൌഷട്കാരായ നമഃ – നേത്രത്രയായ വൌഷട് । ഓം ഫട്കരായ നമഃ –
അസ്ത്രായ ഫട് । ഓം ഭൃര്‍ഭുവസ്സുവരോം ഇതി ദിഗ്ബന്ധഃ ।

ധ്യാനം
ധ്യായേത്കോടിരവിപ്രഭം ത്രിനയനം ശീതാംശുഗങ്ഗാധരം
ദക്ഷാങ്ഘ്രിസ്ഥിതവാമകുഞ്ചിതപദം ശാര്‍ദൂലചര്‍മാംബരം ।
വഹ്നിം ഡോലകരാഭയം ഡമരുകം വാമേ ശിവാം ശ്യാമലാം
കല്‍ഹാരാം ജപസ്രക്ഷുകാം കടികരാം ദേവീം സഭേശം ഭണേ ॥ 1 ॥

ഫാലേ രത്നത്രിപുണ്ഡ്രം ഫണിനമപി ഗലേ പാദപീഠേ ച ഭൂതം
ബാഹ്വോര്‍വഹ്നിം ച ഢക്കം വദനസരസിജേ സൂര്യചന്ദ്രൌ ശിഖീന്ദ്രം ।
ഓങ്കാരാഖ്യപ്രഭായാം സുരഭുവനഗണം പാര്‍ശ്വയോര്‍വാദ്യകാരൌ യഃ
കൃത്വാഽഽനന്ദനൃത്തം സ്വസദസി കുരുതേ കുഞ്ചിതാങ്ഘ്രിം ഭജേഽഹം ॥ 2 ॥

ഊരുന്യാസസുഡോല – വഹ്രി – ശുകഭൃദ്വാമം കരാംഭോരുഹം
ഢക്കാച്ഛാക്ഷസ്രഗുത്പലാഭയകരം വാമം പദം കുഞ്ചിതം ।
ഉദ്ധൃത്യാധരഭൂത പൃഷ്ഠവിലസദ്ദക്ഷാങ്ഘ്രിമര്‍ധാംബികം
സാമീവസ്ത്രസുവേണിദൃക്കുചഭരം ധ്യായേന്നടം മേലനം ॥ 3 ॥

ധ്യായേദാത്മവിമോഹസംസ്ഥിതപദം രക്താംശുകം ശങ്കരം
കിഞ്ചിത്കുഞ്ചിതവാമപാദമതുലം വ്യാലംബബാഹും ത്രിഭിഃ ।
വാമേ പൌണ്ഡ്ര ധനുശ്ച പാശദഹനൌ ദക്ഷേ കരേ ചാഭയം
പൌഷ്പം മാര്‍ഗണമങ്കുശം ഡമരുകം ബിഭ്രാണമച്ഛച്ഛവിം ॥ 4 ॥

॥ അഥ സഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

അഖണ്ഡബോധോഽഖണ്ഡാത്മാ ഘണ്ടാമണ്ഡലമണ്ഡിതഃ ।
അഖണ്ഡാനന്ദചിദ്രൂപഃ പരമാനന്ദതാണ്ഡവഃ ॥ 1 ॥

അഗംയമഹിമാംഭോധിഃ അനൌപംയയശോനിധിഃ ।
അഗ്രേവധോഽഗ്രേസമ്പൂജ്യോ ഹന്താ താരോ മയോഭവഃ ॥ 2 ॥

അഘോരോഽദ്ബുതചാരിത്ര ആനന്ദവപുരഗ്രണീഃ ।
അജീര്‍ണസ്സുകുമാരോഽന്യഃ പാരദര്‍ശീ പുരന്ദരഃ ॥ 3 ॥

അതര്‍ക്യസ്സുകരസ്സാരഃ സത്താമാത്രസ്സദാശിവഃ ।
അനന്തരൂപ ഏകാത്മാ സ്വസ്തരുര്‍വ്യാഹൃതിഃ സ്വധാ ॥

അനന്തശക്തിരാചാര്യഃ പുഷ്കലസ്സര്‍വപൂരണഃ ।
അനര്‍ഘരത്നഖചിതകിരീടോ നികടേസ്ഥിതഃ ॥ 5 ॥

അനഹങ്കൃതിരച്ഛേദ്യസ്സ്വാനന്ദൈകഘനാകൃതിഃ ।
അനാവരണവിജ്ഞാനോ നിര്‍വിഭാഗോ വിഭാവസുഃ ॥ 6 ॥

അനിര്‍ദേശ്യോഽനിലോഽഗംയോഽവിക്രിയോഽമോഘവൈഭവഃ ।
അനുത്തമഃ പരോദാസോ മുക്തിദോ മുദിതാനനഃ ॥ 7 ॥

അന്നാനാം പതിരത്യുഗ്രോ ഹരിധ്യേയോഽദ്വയാകൃതിഃ ।
അപരോക്ഷോഽവ്രണോഽലിങ്ഗോഽപ്യദ്വേഷ്ടാ പ്രേമസാഗരഃ ॥ 8 ॥

അപര്യന്തോഽപരിച്ഛേദ്യോഽഗോചരോ രുഗ്വിമോചകഃ ।
അപസ്മൃതിന്യസ്തപാദഃ കൃത്തിവാസാഃ കൃപാകരഃ ॥ 9 ॥

അപ്രമേയോഽപ്രതിരഥഃ പ്രദ്യുംനഃ പ്രമഥേശ്വരഃ ।
അമാനീ മദനോഽമന്യുരമാനോ മാനദോ മനുഃ ॥ 10 ॥

അമൂല്യമണിസഭാസ്വത്ഫണീന്ദ്രകരകങ്കണഃ ।
അരുണഃ ശരണഃ ശര്‍വഃ ശരണ്യ ശര്‍മദഃ ശിവഃ ॥ 11 ॥

അവശസ്സ്വവശസ്സ്ഥാസ്നുരന്തര്യാമീ ശതക്രതുഃ ।
അശുഭക്ഷയകൃജ്ജ്യോതിരനാകാശസ്ത്വലേപകഃ ॥ 12 ॥

അസ്നേഹസ്സങ്ഗനിര്‍മുക്തോഽഹ്രസ്വോഽദീര്‍ഘോഽവിശേഷകഃ
അക്ഷരസ്ത്ര്യക്ഷരസ്ത്രയക്ഷഃ പക്ഷപാതവിവര്‍ജിതഃ ॥ 13 ॥

ആതതാവീ മഹാരുദ്രഃ ക്ഷേത്രാണാമധിപോഽക്ഷദഃ ।
ആതന്വാനശ്ശതാനന്ദോ ഗൃത്സോ ഗൃത്സപതിസ്മൃരഃ ॥ 14 ॥

ആദിത്യവര്‍ണസ്സഞ്ജ്യോതിസ്സംയഗ്ദര്‍ശനതത്പരഃ ।
ആദിഭൂതോ മഹാഭൂതസ്സ്വേച്ഛാകലിതവിഗ്രഹഃ ॥ 15 ॥

ആപ്തകാമോഽനുമന്താഽഽത്മകാമോഽഭിന്നോഽനണുര്‍ഹരഃ ।
ആഭാസ്വരഃ പരന്തത്വമാദിമഃ പേശലഃ പവിഃ ॥ 16 ॥

ആവ്യാധിപതിരാദിത്യഃ കകുഭഃ കാലകോവിദഃ ।
ഇച്ഛാനിച്ഛാവിരഹിതോ വിഹാരീ വീര്യവര്‍ധനഃ ॥ 17 ॥

ഉദ്ദണ്ഡതാണ്ഡവശ്ചണ്ഡ ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവപണ്ഡിതഃ ।
ഉദാസീനൌപദ്രഷ്ടാ മൌനഗംയോ മുനീശ്വരഃ ॥ 18 ॥

ഊര്‍ധ്വപാദൂര്‍ധ്വരേതാശ്ച പ്രൌഢനര്‍തനലമ്പടഃ ।
ഓഷധീശസ്സതാമീശൌച്ചൈര്‍ഘോഷോ വിഭീഷണഃ ॥ 19 ॥

കന്ദര്‍പ കോടിസദൃശഃ കപര്‍ദീ കമലാനനഃ ।
കപാലമാലാഭരണാഃ കങ്കാലഃ കലിനാശനഃ ॥ 20 ॥

കപാലമാലാലങ്കാരഃ കാലാന്തകവപുര്‍ധരഃ ।
കമനീയഃ കലാനാഥശേഖരഃ കംബുകന്ധരഃ ॥ 21 ॥

കമനീയനിജാനന്ദമുദ്രാഞ്ചിതകരാംബുജഃ ।
കരാബ്ജധൃതകാലാഗ്നിഃ കദംബകുസുമാരുണഃ ॥ 22 ॥

കരിചര്‍മാംബരധരഃ കപാലീ കലുഷാപഹഃ ।
കല്യാണമൂര്‍തിഃ കല്യാണീരമണഃ കമലേക്ഷണഃ ॥ 23 ॥

കക്ഷപശ്ച ഭുവന്തിശ്ച ഭവാഖ്യോ വാരിവസ്കൃതഃ ।
കാലകണ്ഠഃ കാലകാലഃ കാലകൂടവിഷാശനഃ ॥ 24 ॥

കാലനേതാ കാലഹന്താ കാലചക്രപ്രവര്‍തകഃ ।
കാലജ്ഞഃ കാമദഃ കാന്തഃ കാമാരിഃ കാമപാലകഃ ॥ 25 ॥

കാലാത്മാ കാലികാനാഥഃ കാര്‍കോടകവിഭൂഷണഃ ।
കാലികാനാട്യരസികോ നിശാനടനനിശ്ചലഃ ॥ 26 ॥

കാലീവാദപ്രിയഃ കാലഃ കാലാതീതഃ കലാധരഃ ।
കുഠാരഭൃത്കുലാദ്രീശഃ കുഞ്ചിതൈകപദാംബുജഃ ॥ 27 ॥

കുലുഞ്ചാനാം പതിഃ കൂപ്യോ ധന്വാവീ ധനദാധിപഃ ।
കൂടസ്ഥഃ കൂര്‍മപീഠസ്ഥഃ കൂശ്മാണ്ഡഗ്രഹമോചകഃ ॥ 28 ॥

കൂലങ്കഷകൃപാസിന്ധുഃ കുശലീ കുങ്കുമേശ്വരഃ ।
കൃതജ്ഞഃ കൃതിസാരജ്ഞഃ കൃശാനുഃ കൃഷ്ണപിങ്ഗലഃ ॥ 29 ॥

കൃതാകൃതഃ കൃശഃ കൃഷ്ണാഃ ശാന്തിദഃ ശരഭാകൃതിഃ ।
കൃതാന്തകൃത്ക്രിയാധാരഃ കൃതീ കൃപണരക്ഷകഃ ॥ 30 ॥

കേവലഃ കേശവഃ കേലീകരഃ കേവലനായകഃ ।
കൈലാസവാസീ കാമേശഃ കവിഃ കപടവര്‍ജിതഃ ॥ 31 ॥

കോടികന്ദര്‍പസൌഭാഗ്യസുന്ദരോ മധുരസ്മിതഃ ।
ഗദാധരോ ഗണസ്വാമീ ഗരിഷ്ഠസ്തോമരായുധഃ ॥ 32 ॥

ഗര്‍വിതോ ഗഗനാവാസോ ഗ്രന്ഥിത്രയ വിഭേദനഃ ।
ഗഹ്വരേഷ്ഠോ ഗണാധീശോ ഗണേശോ ഗതിവര്‍ജിതഃ ॥ 33 ॥

ഗായകോ ഗരുഡാരൂഢോ ഗജാസുരവിമര്‍ദനഃ ।
ഗായത്രീവല്ലഭോ ഗാര്‍ഗ്യോ ഗായകാനുഗ്രഹോന്‍മുഖഃ ॥ 34 ॥

ഗുഹാശയോ ഗുണാതീതോ ഗുരുമൂര്‍തിര്‍ഗുഹപ്രിയഃ ।
ഗൂഢോ ഗുഹ്യതരോ ഗോപ്യോ ഗോരക്ഷീ ഗണസേവിതഃ ॥ 35 ॥

ചതുര്‍ഭുജശ്ശതതനുഃ ശമിതാഖില കൌതുകഃ ।
ചതുര്‍വക്ത്രശ്ചക്രധരഃ പഞ്ചവക്ത്രഃ പരന്തപ ॥ 36 ॥

ചിച്ഛക്തിലോചനാനന്ദകന്ദലഃ കുന്ദപാണ്ഡരഃ ।
ചിദാനന്ദനടാധീശഃ ചിത്കേവലവപുര്‍ധരഃ ॥ 37 ॥

ചിദേകരസസമ്പൂര്‍ണഃ ഹ്രീം ശിവശ്ശ്രീമഹേശ്വരഃ ।
ചൈതന്യം ചിച്ഛിദ്വൈതശ്ചിന്‍മാത്രശ്ചിത്സഭാധിപഃ ॥ 38 ॥

ജടാധരോഽമൃതാധാരോഽമൃതാംശുരമൃതോദ്ഭവഃ ।
ജടിലശ്ചടുലാപാങ്ഗോ മഹാനടനലമ്പടഃ ॥ 39 ॥

ജനാര്‍ദനോ ജഗത്സ്വാമീ ജന്‍മകര്‍മനിവാരകഃ ।
ജവനോ ജഗദാധാരോ ജമദഗ്നിര്‍ജരാഹരഃ ॥ 40 ॥

ജഹ്നുകന്യാധരോ ജന്‍മജരാമൃത്യുനിവാരകഃ ।
ണാന്തനാദിനാമയുക്തവിഷ്ണുനംയപദാംബുജഃ ॥ 41 ॥

തത്വാവബോധസ്തത്വേശസ്തത്വഭാവസ്തപോനിധിഃ ॥

തരുണസ്താരകസ്താംരസ്തരിഷ്ണുസ്തത്വബോധകഃ ।
ത്രിധാമാ ത്രിജ്ജഗദ്ധേതുഃ ത്രിമൂര്‍തിസ്തിര്യഗൂര്‍ധ്വഗഃ ॥ 42 ॥

ത്രിമാതൃകസ്ത്രിവൃദ്രൂപഃ തൃതീയസ്ത്രിഗുണാധികഃ ।
ദക്ഷാധ്വരഹരോ ദക്ഷോ ദഹരസ്ഥോ ദയാനിധിഃ ॥ 43 ॥

ദക്ഷിണാഗ്നിര്‍ഗാര്‍ഹപത്യോ ദമനോ ദാനവാന്തകഃ ।
ദീര്‍ഘപിങ്ഗജടാജൂടോ ദീര്‍ഘബാഹുര്‍ദിഗംബരഃ ॥ 44 ॥

ദുരാരാധ്യോ ദുരാധര്‍ഷോ ദുഷ്ടദൂരോ ദുരാസദഃ ।
ദുര്‍വിജ്ഞേയോ ദുരാചാരനാശനോ ദുര്‍മദാന്തകഃ ॥ 45 ॥

ദൈവ്യോ ഭിഷക് പ്രമാണജ്ഞോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രാഹ്മണാത്മകഃ ।
ദ്രഷ്ടാ ദര്‍ശയിതാ ദാന്തോ ദക്ഷിണാമൂര്‍തിരൂപഭൃത് ॥ 46 ॥

ധന്വീ ധനാധിപോ ധന്യോ ധര്‍മഗോപ്താ ധരാധിപഃ ।
ധൂഷ്ണുര്‍ദൂതസ്തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രസ്സുധന്വാ സുതദഃ സുഖീ ॥ 47 ॥

ധ്യാനഗംയോ ധ്യാതൃരൂപോ ധ്യേയോ ധര്‍മവിദാം വരഃ ।
നക്തഞ്ചരഃ പ്രകൃന്താനാം പതിര്‍ഗിരിചരോ ഗുരുഃ ॥ 48 ॥

നന്ദിനാട്യപ്രിയോ നന്ദീ നടേശോ നടവേഷഭൃത് ।
നമദാനന്ദദോ നംയോ നഗരാജനികേതനഃ ॥ 49 ॥

നാരസിംഹോ നഗാധ്യക്ഷോ നാദാന്തോ നാദവര്‍ജിതഃ ।
നിചേരുകഃ പരിചരോഽരണ്യാനാം പതിരദ്ഭുതഃ ॥ 50 ॥

നിരങ്കുശോ നിരാധാരോ നിരപായോ നിരത്യയഃ ।
നിരഞ്ജനോ നിത്യശുദ്ധോ നിത്യബുദ്ധോ നിരാശ്രയഃ ॥ 51 ॥

നിരംശോ നിഗമാനന്ദോ നിരാനന്ദോ നിദാനഭൂഃ ।
നിര്‍വാണദോ നിര്‍വൃതിസ്ഥോ നിര്‍വൈരോ നിരുപാധികഃ ॥ 52 ॥

നിര്‍വികല്‍പോ നിരാലംബോ നിര്‍വികാരോ നിരാമയഃ ।
നിഷങ്ഗീഷുധിമാനിന്ദ്രസ്തസ്കരാണാമധീശ്വരഃ ॥ 53 ॥

നിസ്പന്ദഃ പ്രത്യയാനന്ദോ നിര്‍നിമേഷോ നിരന്തരഃ ।
നൈഷ്കര്‍ംയദോ നവരസഃ ത്രിസ്ഥസ്ത്രിപുരഭൈരവഃ ॥ 54 ॥

പഞ്ചഭൂതപ്രഭുഃ പഞ്ചപൂജാസന്തുഷ്ടമാനസഃ ।
പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയഃ പഞ്ചപ്രാണാധിപതിരവ്യയഃ ॥ 55 ॥

പതഞ്ജലിപ്രാണനാശ്ച പരാപരവിവര്‍ജിതഃ ।
പതിഃ പഞ്ചത്വനിര്‍മുക്തഃ പഞ്ചകൃത്യപരായണഃ ॥ 56 ॥

പത്തീനാമധിപഃ കൃത്സ്നവീതോ ധാവംശ്ച സത്ത്വപഃ ।
പരമാത്മാ പരം ജ്യോതിഃ പരമേഷ്ഠീ പരാത്പരഃ ॥ 57 ॥

പര്‍ണശദ്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ പ്രസന്നഃ പരമോന്നതഃ ।
പവിത്രഃ പാര്‍വതീദാരഃ പരമാപന്നിവാരകഃ ॥ 58 ॥

പാടലാംശുഃ പടുതരഃ പാരിജാതദ്രുമൂലഗഃ ।
പാപാടവീബൃഹദ്ഭാനുഃ ഭാനുമത്കോടികോടിഭഃ ॥ 59 ॥

പാശീ പാതകസംഹര്‍താ തീക്ഷ്ണേഷുസ്തിമിരാപഹഃ ।
പുണ്യഃ പുമാന്‍പുരിശയഃ പൂഷാ പൂര്‍ണഃ പുരാതനഃ ॥ 60 ॥

പുരജിത്പൂര്‍വജഃ പുഷ്പഹാസഃ പുണ്യഫലപ്രദഃ ।
പുരുഹൂതഃ പുരദ്വേഷീ പുരത്രയവിഹാരവാന്‍ ॥ 61 ॥

പുലസ്ത്യഃ ക്ഷയണോ ഗൃഹ്യോ ഗോഷ്ഠ്യോ ഗോപരിപാലകഃ ।
പുഷ്ടാനാം പതിരവ്യഗ്രോ ഭവഹേതിര്‍ജഗത്പതിഃ ॥ 62 ॥

പ്രകൃതീശഃ പ്രതിഷ്ഠാതാ പ്രഭവഃ പ്രമഥഃ പ്രഥീ ।
പ്രപഞ്ചോപശമോ നാമരൂപദ്വയവിവര്‍ജിതഃ ॥ 63 ॥

പ്രപഞ്ചോല്ലാസനിര്‍മുക്തഃ പ്രത്യക്ഷഃ പ്രതിഭാത്മകഃ
പ്രബുദ്ധഃ പരമോദാരഃ പരമാനന്ദസാഗരഃ ॥ 64 ॥

പ്രമാണഃ പ്രണവഃ പ്രാജ്ഞഃ പ്രാണദഃ പ്രാണനായകഃ ।
പ്രവേഗഃ പ്രമദാര്‍ധാങ്ഗഃ പ്രനര്‍തനപരായണഃ ॥ 65 ॥

ബഭ്രുര്‍ബഹുവിധാകാരോ ബലപ്രമഥനോ ബലീ ।
ബഭ്രുശോ ഭഗവാന്‍ഭാവ്യോ വിവ്യാധീ വിഗതജ്വരഃ ॥ 66 ॥

ബില്‍മീ വരൂഥീ ദുന്ദുഭ്യാഹനന്യൌ പ്രമൃശാഭിധഃ ।
ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരുര്‍ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യകൈസ്സമഭിഷ്ടുതഃ ॥ 67 ॥

ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രദോ ബ്രഹ്മ ബൃഹദ്ഗര്‍ഭോ ബൃഹസ്പതിഃ ।
ബ്രഹ്മാണ്ഡകാണ്ഡവിസ്ഫോടമഹാപ്രലയതാണ്ഡവഃ ॥ 68 ॥

ബ്രഹ്മിഷ്ഠോ ബ്രഹ്മസൂത്രാര്‍ഥോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മചേതനഃ ।
ഭഗനേത്രഹരോ ഭര്‍ഗോ ഭവഘ്നോ ഭക്തിമന്നിധിഃ ॥ 69 ॥

ഭദ്രോ ഭദ്രപ്രദോ ഭദ്രവാഹനോ ഭക്തവത്സലഃ ।
ഭാവജ്ഞോ ബന്ധവിച്ഛേത്താ ഭാവാതീതോഽഭയങ്കരഃ ॥ 70 ॥

ഭാവാഭാവവിനിര്‍മുക്തോ ഭാരൂപോ ഭാവിതോ ഭരഃ ।
ഭൂതമുക്താവലീതന്തുഃ ഭൂതപൂര്‍വോ ഭുജങ്ഗഭൃത് ॥ 71 ॥

ഭൂമാ ഭൂതപതിര്‍ഭവ്യോ ഭൂര്‍ഭുവോവ്യാഹൃതിപ്രിയഃ ।
ഭൃങ്ഗിനാട്യപ്രമാണജ്ഞോ ഭ്രമരായിതനാട്യകൃത് ॥ 72 ॥

ഭ്രാജിഷ്ണുര്‍ഭാവനാഗംയോ ഭ്രാന്തിജ്ഞാനവിനാശനഃ ।
മനീഷീ മനുജാധീശോ മിഥ്യാപ്രത്യയനാശനഃ ॥ 73 ॥

മനോഭര്‍താ മനോഗംയോ മനനൈകപരായണഃ ।
മനോവചോഭിരഗ്രാഹ്യോ മഹാബിലകൃതാലയഃ ॥ 74 ॥

മയസ്കരോ മഹാതിര്‍ഥ്യഃ കൂല്യഃ പാര്യഃ പദാത്മകഃ ।
മഹര്‍ദ്ധിര്‍മഹിമാധാരോ മഹാസേനഗുരുര്‍മഹഃ ॥ 75 ॥

മഹാകര്‍താ മഹാഭോക്താ മഹാസംവിന്‍മയോ മധുഃ ।
മഹാതാത്പര്യനിലയഃ പ്രത്യഗ്ബ്രഹ്മൈക്യനിശ്ചയഃ ॥ 76 ॥

മഹാനന്ദോ മഹാസ്കന്ദോ മഹേന്ദ്രോ മഹസാന്നിധിഃ ।
മഹാമായോ മഹാഗ്രാസോ മഹാവീര്യോ മഹാഭുജഃ ॥ 77 ॥

മഹോഗ്രതാണ്ഡവാഭിജ്ഞഃ പരിഭ്രമണതാണ്ഡവഃ ।
മാണിഭദ്രാര്‍ചിതോ മാന്യോ മായാവീ മാന്ത്രികോ മഹാന്‍ ॥ 78 ॥

മായാനാടകകൃന്‍മായീ മായായന്ത്രവിമോചകഃ ।
മായാനാട്യവിനോദജ്ഞോ മായാനടനശിക്ഷകഃ ॥ 79 ॥

മീഢുഷ്ടമോ മൃഗധരോ മൃകണ്ഡുതനയപ്രിയഃ ।
മുനിരാതാര്യ ആലാദ്യഃ സികത്യശ്ച കിँശിലഃ ॥ 80 ॥

മോചകോ മോഹവിച്ഛേത്താ മോദനീയോ മഹാപ്രഭുഃ ।
യശസ്വീ യജമാനാത്മാ യജ്ഞഭുഗ്യജനപ്രിയഃ ॥ 81 ॥

യക്ഷരാഡ്യജ്ഞഫലദോ യജ്ഞമൂര്‍തിര്യശസ്കരഃ ।
യോഗഗംയോ യോഗനിഷ്ഠോ യോഗാനന്ദോ യുധിഷ്ഠിരഃ ॥ 82 ॥

യോഗയോനിര്യഥാഭൂതോ യക്ഷഗന്ധര്‍വവന്ദിതഃ ।
രവിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ രജോഗുണവിവര്‍ജിതഃ ॥ 83 ॥

രാജരാജേശ്വരോ രംയോ രാത്രിഞ്ചര വിനാശനഃ ।
രാതിര്‍ദാതിശ്ചതുഷ്പാദഃ സ്വാത്മബന്ധഹരഃ സ്വഭൂഃ ॥ 84 ॥

രുദ്രാക്ഷസ്രങ്മയാകല്‍പഃ കഹ്ലാരകിരണദ്യുതിഃ ।
രോഹിതസ്സ്ഥപതിര്‍വൃക്ഷപതിര്‍മന്ത്രീ ച വാണിജഃ ॥ 85 ॥

ലാസ്യാമൃതാബ്ധിലഹരീപൂര്‍ണേന്ദുഃ പുണ്യഗോചരഃ ।
വരദോ വാമനോ വന്ദ്യോ വരിഷ്ഠോ വജ്രവര്‍മഭൃത് ॥ 86 ॥

വരാഭയപ്രദോ ബ്രഹ്മപുച്ഛോ ബ്രഹ്മവിദാം വരഃ ।
വശീ വരേണ്യോ വിതതോ വജ്രഭൃദ്വരുണാത്മകഃ ॥ 87 ॥

വഹ്നിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥോ വര്‍ഷീയാന്‍ വരുണേശ്വരഃ ।
വാച്യവാചകനിര്‍മുക്തോ വാഗീശോ വാഗഗോചരഃ ॥ 88 ॥

വികാരരഹിതോ വിഷ്ണുര്‍വിരാഡീശോ വിരാണ്‍മയഃ ।
വിഘ്നേശ്വരോ വിഘ്നനേതാ ശക്തിപാണിഃ ശരോദ്ഭവഃ ॥ 89 ॥

വിജിഘത്സോ വിഗതഭീര്‍വിപിപാസോ വിഭാവനാ ।
വിദഗ്ധമുഗ്ധവേഷാഡ്യോ വിശ്വാതീതോ വിശോകദഃ ॥ 90 ॥

വിദ്യാനിധിര്‍വിരൂപാക്ഷോ വിശ്വയോനിര്‍വൃഷധ്വജഃ ।
വിദ്യുത്യോ വിവഹോ മേധ്യോ രേഷ്മിയോ വാസ്തുപോ വാസഃ ॥ 91 ॥

വിദ്വത്തമോ വിദൂരസ്ഥോ വിശ്രമോ വേദനാമയഃ ।
വിയദാദിജഗത്സ്രഷ്ടാ വിവിധാനന്ദദായകഃ ॥ 92 ॥

വിരാഠൃദയപദ്മസ്ഥോ വിധിര്‍വിശ്വാധികോ വിഭുഃ ।
വിരൂപോ വിശ്വദിഗ്വ്യാപീ വീതശോകോ വിരോചനഃ ॥ 93 ॥

വിശ്രാന്തിഭൂര്‍വിവസനോ വിഘ്നഹന്താ വിനോദകഃ ।
വിശൃങ്ഖലോ വിയദ്ധേതുര്‍വിഷമോ വിദ്രുമപ്രഭഃ ॥ 94 ॥

വിശ്വസ്യായതനോ വര്യോ വന്ദാരുജനവത്സല ।
വിജ്ഞാനമാത്രോ വിരജാ വിരാമോ വിബുധാശ്രയ ॥ 95 ॥

വീരപ്രിയോ വീതഭയോ വിന്ധ്യദര്‍പവിനാശന ।
വീരഭദ്രോ വിശാലാക്ഷോ വിഷ്ണുബാണോ വിശാം പതിഃ ॥ 96 ॥

വൃദ്ധിക്ഷയവിനിര്‍മുക്തോ വിദ്യോതോ വിശ്വവഞ്ചകഃ ।
വേതാലനടനപ്രീതോ വേതണ്ഡത്വക്കൃതാംബരഃ ॥ 97 ॥

വേദവേദ്യോ വേദരൂപോ വേദവേദാന്തവിത്തമഃ ।
വേദാന്തകൃത്തുര്യപാദോ വൈദ്യുതഃ സുകൃതോദ് ഭവഃ ॥ 98 ॥

വേദാര്‍ഥവിദ്വേദയോനിഃ വേദാങ്ഗോ വേദസംസ്തുതഃ ।
വേലാതിലങ്ഘികരുണോ വിലാസീ വിക്രമോന്നതഃ ॥ 99 ॥

വൈകുണ്ഠവല്ലഭോഽവര്‍ഷ്യോ വൈശ്വാനരവിലോചനഃ ।
വൈരാഗ്യശേവധിര്‍വിശ്വഭോക്താ സര്‍വോര്‍ധ്വസംസ്ഥിതഃ ॥ 100 ॥

വൌഷട്കാരോ വഷട്കാരോ ഹുങ്കാരഃ ഫട്കരഃ പടുഃ ।
വ്യാകൃതോ വ്യാപൃതോ വ്യാപീ വ്യാപ്യസാക്ഷീ വിശാരദഃ ॥ 101 ॥

വ്യാഘ്രപാദപ്രിയോ വ്യാഘ്രചര്‍മധൃദ്വയാധിനാശനഃ ।
വ്യാമോഹനാശനോ വ്യാസോ വ്യാഖ്യാമുദ്രാലസത്കരഃ ॥ 102 ॥

വ്യുപ്തകേശോഽഥ വിശദോ വിഷ്വക്സേനോ വിശോധകഃ ।
വ്യോമകേശോ വ്യോമമൂര്‍തിര്‍വ്യോമാകാരോഽവ്യയാകൃതിഃ ॥ 103 ॥

വ്രാതോ വ്രാതപതിര്‍വിപ്രോ വരീയാന്‍ ക്ഷുല്ലകഃ ക്ഷമീ ।
ശക്തിപാതകരഃ ശക്തഃ ശാശ്വതഃ ശ്രേയസാം നിധിഃ ॥ 104 ॥

ശയാനഃ ശന്തമഃ ശാന്തഃ ശാസകഃ ശ്യാമലാപ്രിയഃ ।
ശിവങ്കരഃ ശിവതരഃ ശിഷ്ടഹൃഷ്ടഃ ശിവാഗമഃ ॥ 105 ॥

ശീഘ്രിയശ്ശീഭ്യ ആനന്ദഃ ക്ഷയദ്വീരശ്ശരോഽക്ഷരഃ ।
ശുദ്ധസ്ഫടികസങ്കാശഃ ശ്രുതിപ്രസ്തുതവൈഭവഃ ॥ 106 ॥

ശുഷ്ക്യോ ഹരിത്യോ ലോപ്യശ്ച സൂര്‍ംയഃ പര്‍ണ്യോഽണിമാദിഭൂഃ ।
ശൂരസേനഃ ശുഭാകാരഃ ശുഭ്രമൂര്‍തിഃ ശുചിസ്മിതഃ ॥ 107 ॥

ശങ്ഗഃ പ്രതരണോഽവാര്യഃ ഫേന്യഃ ശഷ്പ്യഃ പ്രവാഹജഃ ।
ശ്രാവ്യഃ ശത്രുഹരഃ ശൂലീ ശ്രുതിസ്മൃതിവിധായകഃ ॥ 108 ॥

ശ്രീശിവഃ ശ്രീശിവാനാഥഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീപതിപൂജിതഃ ।
ശ്രുത്യഃ പഥ്യസ്സ്വതന്ത്രസ്ഥഃ കാട്യോ നീപ്യഃ കരോടിഭൃത് ॥ 109 ॥

ഷഡാധാരഗതഃ സാങ്ഖ്യഃ ഷഡക്ഷരസമാശ്രയഃ ।
ഷഡൂര്‍മിരഹിതഃ സ്തവ്യഃ ഷഡ്ഗുണൈശ്വര്യദായകഃ ॥ 110 ॥

സകൃദ്വിഭാതഃ സംവേത്താ സദസത്കോടിവര്‍ജിതഃ ।
സത്ത്വസംസ്ഥഃ സുഷുപ്തിസ്ഥഃ സുതല്‍പഃ സത്സ്വരൂപഗഃ ॥ 111 ॥

സദ്യോജാതഃ സദാരാധ്യഃ സാമഗഃ സാമസംസ്തുതഃ ।
സനാതനഃ സമഃ സത്യഃ സത്യവാദീ സമൃദ്ധിദഃ ॥ 112 ॥

സമദൃഷ്ടിഃ സത്യകാമഃ സനകാദിമുനിസ്തുതഃ ।
സമസ്തഭുവനവ്യാപീ സമൃദ്ധഃ സതതോദിതഃ ॥ 113 ॥

സര്‍വകൃത്സര്‍വജിത്സര്‍വമയഃ സത്വാവലംബകഃ ।
സര്‍വദ്വന്ദ്വക്ഷയകരഃ സര്‍വാപദ്വിനിവാരകഃ ॥ 114 ॥

സര്‍വദൃക് സര്‍വഭൃത്സര്‍ഗഃ സര്‍വഹൃത്കോശസംസ്ഥിതഃ ।
സര്‍വപ്രിയതമഃ സര്‍വദാരിദ്ര്യക്ലേശനാശനഃ ॥ 115 ॥

സര്‍വവിദ്യാനാമീശാന ഈശ്വരാണാമധീശ്വരഃ ।
സര്‍വജ്ഞഃ സര്‍വദഃ സ്ഥാണുഃ സര്‍വേശഃ സമരപ്രിയഃ ॥ 116 ॥

സര്‍വാതീതഃ സാരതരഃ സാംബഃ സാരസ്വതപ്രദഃ ।
സര്‍വാര്‍ഥഃ സര്‍വദാ തുഷ്ടഃ സര്‍വശാസ്ത്രാര്‍ഥസമ്മതഃ ॥ 117 ॥

സര്‍വേശ്വരഃ സര്‍വസാക്ഷീ സര്‍വാത്മാ സാക്ഷിവര്‍ജിതഃ ।
സവ്യതാണ്ഡവസമ്പന്നോ മഹാതാണ്ഡവവൈഭവഃ ॥ 118 ॥

സസ്പിഞ്ജരഃ പശുപതിസ്ത്വിഷീമാനധ്വനാം പതിഃ ।
സഹമാനസ്സത്യധര്‍മാ നിവ്യാധീ നിയമോ യമഃ ॥ 119 ॥

സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രാങ്ഘ്രിഃ സഹസ്രവദനാംബുജഃ ।
സഹസ്രാക്ഷാര്‍ചിതഃ സംരാട് സന്ധാതാ സമ്പദാലയഃ ॥ 120 ॥

സിദ്ധേശഃ സിദ്ധിജനകഃ സിദ്ധാന്തഃ സിദ്ധവൈഭവഃ ।
സുധാരൂപഃ സുരാധ്യക്ഷഃ സുഭ്രൂഃ സുഖഘനഃ സുധീഃ ॥ 121 ॥

സുനിശ്ചിതാര്‍ഥോ രാദ്ധാന്തഃ തത്വമര്‍ഥസ്തപോമയഃ ।
സുവ്രതഃ സത്യസങ്കല്‍പഃ സ്വസംവേദ്യഃ സുഖാവഹഃ ॥ 122 ॥

സൂതഃ സദസ്പതിഃ സൂരിരഹന്ത്യോ വനപോ വരഃ ।
സൂത്രഭൂതഃ സ്വപ്രകാശഃ സമശീലഃ സദാദയഃ ॥ 123 ॥

സൂത്രാത്മാ സുലഭഃ സ്വച്ഛഃ സൂദരഃ സുന്ദരാനനഃ ।
സൂദ്യസ്സരസ്യോ വൈശന്തോ നാദ്യോഽവട്യോടചോഽഥ വര്‍ഷകഃ ॥ 124 ॥

സൂക്ഷ്മാത്സൂക്ഷ്മതരഃ സൂര്യഃ സൂക്ഷ്മസ്ഥൂലത്വവര്‍ജിതഃ ।
സൃകാവീ മുഷ്ണതാം നാഥഃ പഞ്ചാശദ്വര്‍ണരൂപഭൃത് ॥ 125 ॥

സോമമണ്ഡലമധ്യസ്ഥഃ സോമഃ സൌംയഃ സുഹൃദ്വരഃ ।
സങ്കല്‍പോല്ലാസനിര്‍മുക്തഃ സമനീരാഗചേതനഃ ॥ 126 ॥

സമ്പന്നഃ സങ്ക്രമഃ സത്രീ സന്ദാതാ സകലോര്‍ജിതഃ ।
സമ്പ്രവൃദ്ധഃ സന്നികൃഷ്ടഃ സംവിമൃഷ്ടഃ സമഗ്രദൃക് ॥ 127 ॥

സമ്പ്രഹൃഷ്ടഃ സന്നിവിഷ്ടഃ സംസ്പഷ്ടഃ സമ്പ്രമര്‍ദനഃ ।
സംയദ്വാമഃ സംയമീന്ദ്രഃ സംശയച്ഛിത് സഹസ്രദൃക് ॥ 128 ॥

സംയമസ്ഥഃ സംഹൃദിസ്ഥഃ സമ്പ്രവിഷ്ടഃ സമുത്സുകഃ ।
സംവത്സരഃ കലാപൂര്‍ണസ്സുരാസുരനമസ്കൃതഃ ॥ 129 ॥

സംവര്‍താഗ്ന്യുദരഃ സര്‍വാന്തരസ്ഥസ്സര്‍വദുര്‍ഗ്രഹഃ ।
സംശാന്തസര്‍വസങ്കല്‍പഃ സംസദീശഃ സദോദിതഃ ॥ 130 ॥

സ്ഫുരങ്ഡമരുനിധ്വാനനിര്‍ജിതാംഭോധിനിസ്വനഃ ।
സ്വച്ഛന്ദഃ സ്വച്ഛസംവിത്തിരന്വേഷ്ടവ്യോഽശ്രുതോഽമതഃ ॥ 131 ॥

സ്വാത്മസ്ഥഃ സ്വായുധഃ സ്വാമീ സ്വാനന്യഃ സ്വാംശിതാഖിലഃ ।
സ്വാഹാരൂപോ വസുമനാഃ വടുകഃ ക്ഷേത്രപാലകഃ ॥ 132 ॥

ഹിതഃ പ്രമാതാ പ്രാഗ്വര്‍തീ സര്‍വോപനിഷദാശയഃ ।
ഹിരണ്യബാഹുസ്സേനാനീര്‍ഹരികേശോ ദിശാമ്പതിഃ ॥ 133 ॥

ഹേതുദൃഷ്ടാന്തനിര്‍മുക്തോ ഹേതുര്‍ഹേരംബജന്‍മഭൂഃ ।
ഹേയാദേയവിനിര്‍മുക്തോ ഹേലാകലിതതാണ്ഡവഃ ॥ 134 ॥

ഹേലാവിനിര്‍മിതജഗദ്ധേമശ്വശ്രുര്‍ഹിരണ്‍മയഃ ।
ജ്ഞാനലിങ്ഗോ ഗതിര്‍ജ്ഞാനീ ജ്ഞാനഗംയോഽഭാസകഃ ॥ 135 ॥

ഉത്തര പീഠികാ ।
ഇതി കുഞ്ചിതപാദസ്യ നടരാജസ്യ സുന്ദരം ।
നാംനാം സഹസ്രം സമ്പ്രോക്തം മയാ ദേവി ത്വദാദരാത് ॥ 1 ॥

സര്‍വമന്ത്രമയം ഹ്യേതത് ന പ്രകാശ്യം കദാചന ।
സച്ഛിഷ്യായ വിനീതായ ഭക്തായ നടനായകേ ॥ 2 ॥

കരാങ്ഗന്യാസസംയുക്തം പ്രോക്തവ്യം ധ്യാനസംയുതം ।
കന്യാര്‍ഥീ ലഭതേ കന്യാം ധനാര്‍ഥീ ധനമാപ്നുയാത് ॥ 3 ॥

വിദ്യാര്‍ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം പുത്രാര്‍ഥീ പുത്രമാപ്നുയാത് ।
യദ്യത് പ്രാര്‍ഥയതേ മര്‍ത്യഃ തത്സര്‍വം ലഭതേ ധുവം ॥ 4 ॥

സര്‍വസിദ്ധികരം പുണ്യം സര്‍വവിദ്യാവിവര്‍ദ്ധനം ।
സര്‍വസമ്പത്പ്രദമിദം സര്‍വാപദ്ഘ്നമഘാപഹം ॥ 5 ॥

ആഭിചാരപ്രയോഗാദിമഹാകൃത്യാനിവാരണം ।
അപസ്മാരമഹാവ്യാധിജ്വരകുഷ്ഠാദിനാശനം ॥ 6 ॥

അത്യുത്പാതഭയക്ഷോഭക്ഷുദ്രവാരണകാരണം ।
കൂശ്മാണ്ഡരുദ്രവേതാലശാകിന്യാദിഭയാപഹം ॥ 7 ॥

സ്മരണാദേവ ജന്തൂനാം ബ്രഹ്മഹത്യാദിനാശനം ।
അസ്മാത്പരതരം സ്തോത്രം നാസ്തി ലോകത്രയേഽംബികേ ॥ 8 ॥

ഏതന്നാമസഹസ്രസ്യ പഠനാത്സകൃദേവ ഹി ।
മഹാപാതകയുക്തോഽപി ശിവസായുജ്യമാപ്നുയാത് ॥ 9 ॥

പ്രയോഗലക്ഷണം വക്ഷ്യേ ശൃണു ശൈലസുതേഽധുനാ ।
പഞ്ചംയാമഥവാഷ്ടംയാം ദശംയാം വാ വിശേഷതഃ ॥ 10 ॥

സ്നാത്വാ ശുഭാസനേ സ്ഥിത്വാ ധ്യായന്‍ ശ്രീനടനായകം ।
പ്രജപേത്ദ്വാദശാവൃത്യാ സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 11 ॥

ആര്‍ദ്രായാം പ്രാതരാരഭ്യ നടനാഥസ്യ സന്നിധൌ ।
ആസായം പ്രജപേദേതത് ഏവം സംവത്സരത്രയം ॥ 12 ॥

തസ്യ ഭക്തസ്യ ദേവേശഃ നടനം ദര്‍ശയേത്പ്രഭുഃ ।
ബില്വവൃക്ഷസ്യ നികടേ പ്രദോഷേ പ്രജപേദിദം ॥ 13 ॥

ഷഡ്ഭിര്‍മാസൈമഹൈശ്വര്യം ലഭതേ നചിരാന്നരഃ ।
അനേന സ്തോത്രരാജേന മന്ത്രിതം ഭസ്മ ധാരയേത് ॥ 14 ॥

ഭസ്മാവലോകനാന്‍മൃത്യുര്‍വശ്യോ ഭവതി തത്ക്ഷണാത് ।
സലിലം പ്രാശയേദ്ധീമാന്‍മന്ത്രേണാനേന മന്ത്രിതം ॥ 15 ॥

സര്‍വവിദ്യാമയോ ഭൂത്വാ വ്യാകരോത്യശ്രുതാദികം ।
നാടകാദിമഹാഗ്രന്ഥം കുരുതേ നാത്ര സംശയഃ ॥ 16 ॥

ചതുര്‍ഥ്യന്തം സമുച്ചാര്യ നാമൈകം തു തതോ ജപേത് ।
പഞ്ചാക്ഷരം തഥാ നാംരാ സഹസ്രം പ്രജപേത്ക്രമാത് ॥ 17 ॥

ഏവം ത്രിവാരം മാസാനാം അഷ്ടാവിംശതികേ ഗതേ ।
നിഗ്രഹാനുഗ്രഹൌ കര്‍തും ശക്തിരസ്യോപജായതേ ॥ 18 ॥

നാംനാമാദൌ തഥാന്തേ ച പഞ്ചാക്ഷരമഹാമനും ।
ജപ്ത്വാ മധ്യസ്ഥിതം നാമ നിര്‍നമോന്തം സദാഽസകൃത് ॥ 19 ॥

ചതുര്‍ഥ്യന്തം ജപേദ്ധീമാന്‍ ത്രിവര്‍ഷം ച ത്രിവാരകൈഃ ।
അണിമാദിമഹാസിദ്ധിമചിരാത്പ്രാപ്നുയാദ്ധ്രുവം ॥ 20 ॥

സര്‍വേഷ്വപി ച ലോകേഷു സിദ്ധസ്സന്നാചരേന്നരഃ ।
ലക്ഷ്മീബീജദ്വയക്ഷിപ്തമാദ്യന്തേ നാമ യശ്ശിവേ ॥ 21 ॥

വാഞ്ഛിതാം ശ്രിയമാപ്നോതി സത്യമുക്തം വരാനനേ ।
ഹൃല്ലേഖാമന്ത്രസംയുക്തം പൂര്‍വവത്സംയുതം ജപേത് ॥ 22 ॥

യോഗസിദ്ധിര്‍ഭവേത്തസ്യ ത്രിചതുഃ പഞ്ചവത്സരൈഃ ।
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന യാ യാ സിദ്ധിരഭീപ്സിതാ ॥ 23 ॥

സാ സാ സിദ്ധിര്‍ഭവേദസ്യ സത്യമേവ മയോദിതം ।
കണ്ഠദഘ്നജലേ സ്ഥിത്വാ ത്രിവാരം പ്രജപേദിദം ॥ 24 ॥

രിപൂനുച്ചാടയേച്ഛീഘ്രമേകേനൈവ ദിനേന സഃ ।
ദക്ഷിണാഭിമുഖോ ഭൂത്വാ ധൃത്വാര്‍ദ്രവസനം ശുചിഃ ॥ 25 ॥

ശത്രുനാമ സമുച്ചാര്യ മാരയേതി പദാങ്കിതം ।
പഠേദിമം സ്തവം ക്രോധാത്സപ്തകൃത്വഃ ത്രിഭിര്‍ദിനൈഃ ॥ 26 ॥

സ രിപുര്‍മൃത്യുഗേഹസ്യ ധുവമാതിഥ്യഭാഗ്ഭവേത് ।
ഹരിദ്രയാ നടാധീശം കൃത്വാ പ്രാണാന്‍പ്രതിഷ്ഠിപേത് ॥ 27 ॥

പീതപുഷ്പൈസ്സമഭ്യര്‍ച്യ സ്തോത്രമേതജ്ജപേന്നരഃ ।
സ്തംഭയേത്സകലാന്‍ ലോകാന്‍ കിമിഹ ക്ഷുദ്രമാനുഷാന്‍ ॥ 28 ॥

ആകര്‍ഷണായ സര്‍വേഷാമുത്തരാഭിമുഖോ ജപേത് ।
വാഞ്ഛിതാഃ യോഷിതസ്സര്‍വാസ്തഥാ ലോകാന്തരസ്ഥിതാഃ ॥ 29 ॥

യക്ഷാശ്ച കിന്നരാശ്ചാപി രാജാനോ വശമാപ്നുയുഃ ।
കുംഭസ്ഥിതം ജലം സ്പൃഷ്ട്വാ ത്രിവാരം പ്രജപേദിദം ॥ 30 ॥

മഹാഗ്രഹഗണഗ്രസ്താനഭിഷേകം തു കാരയേത് ।
ജലദര്‍ശനമാത്രേണ മുച്യതേ ച ഗ്രഹാദിഭിഃ ॥ 31 ॥

അകാരാദിജ്ഞകാരാന്തനാമഗ്രഥിതമുത്തമം ।
സ്തോത്രമേതജ്ജപിത്വാ ച പഠിത്വാ ശ്രിയമാപ്നുയാത് ॥ 32 ॥

പൂജയിത്വാ നാമഭിശ്ച നടേശപ്രീതിഭാഗ്ഭവേത് ।
കിമത്ര ബഹുനോക്തേന സിദ്ധ്യന്ത്യഖിലസിദ്ധയഃ ॥ 33 ॥

സാക്ഷാന്നടേശ്വരോ ദേവോ വശ്യോ ഭവതി ശൈലജേ ।
അസ്മാത്പരതരാ സിദ്ധിഃ കാ വാസ്തി കഥയ പ്രിയേ ॥ 34 ॥

നിഷ്കാമസ്ത്വചിരാദേവ ബ്രഹ്മജ്ഞാനമവാപ്നുയാത് ।
തസ്മാത്സര്‍വപ്രയത്നേന യതിഭിര്‍ബ്രഹ്മചാരിഭിഃ ॥ 35 ॥

വനസ്ഥൈശ്ച ഗൃഹസ്ഥൈശ്ച സര്‍വൈര്‍ജപ്യം പ്രയത്നതഃ ।
നിത്യകര്‍മവദേവേദം സ്തോത്രം ജപ്യം സദാദരാത് ॥ 36 ॥

ബ്രഹ്മാദയോഽപി യന്നാമപാഠസ്യൈവ പ്രസാദതഃ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തകര്‍താരോ ജഗതാം ചിരജീവിനഃ ॥ 37 ॥

അന്യേ ച മുനയസ്സര്‍വേ ഹയഗ്രീവാദയഃ പുരാ ।
പഠിത്വാ പരമാം സിദ്ധിം പുനരാവൃത്തിവര്‍ജിതാം ॥ 38 ॥

ലേഭിരേ തദിദം സ്തോത്രം പഠ ത്വമപി ശൈലജേ ।
അസ്മാത്പരതരം വേദ്യം നാസ്തി സത്യം മയോദിതം ॥ 39 ॥

॥ ശ്രീഭൃങ്ഗിരിടി സംഹിതായാം ശ്രീശിവകാമസുന്ദരീസമേത ശ്രീ
നടരാജരാജ കുഞ്ചിതപാദസഹസ്രനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ശിവം ॥

തതഃ ചിന്താമണിമന്ത്രേണ അങ്ഗന്യാസം, ധ്യായേത്കോടി രവിപ്രഭമിതി
ഫാലേരത്നത്രിപുണ്ഡ്രം ഇതി ധ്യാനം ലം പൃഥിവ്യാത്മന
ഇതി പഞ്ച പൂജാം ച കുര്യാത് ।
ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിക്വിമോകഃ ഇതി തു വിശേഷഃ ।
ചിന്താമണി മന്ത്രഃ സനിയമം ഗുരൂപദേശാത് ജ്ഞേയഃ ॥

യഃ ശിവോ നാമരൂപാഭ്യാം യാ ദേവീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
തയോഃ സംസ്മരണാന്നിത്യം സര്‍വതോ ജയമങ്ഗലം ॥

॥ മഹോത്സവയാത്രാക്രമഃ ॥

മഞ്ചേ ചന്ദ്രാര്‍കഭൂതേഷ്വപി വൃഷഗജരാഡ്രാജതാദ്രിഷ്വഥാശ്വൈഃ
സോമാസ്കന്ദസ്വരൂപസ്സ്വയമുരുനയനേ ഗോരഥേ മാര്‍ഗണോ യഃ ।
സ്ഥിത്വാ ബ്രഹ്മോത്സവേഷു ത്രിഷു ച നടപതിഃ പ്രത്യഹം വീഥിയാത്രാം
കൃത്വാ സ്നാത്വാ സഹ സ്വം പ്രവിശതി ശിവയാ കുഞ്ചിതാങ്ഘ്രിം ഭജ്യേഽഹം ॥

മങ്ഗലം ചിത്സഭേശായ മഹനീയഗുണാത്മനേ ।
ചക്രവര്‍തിനുതായ ശ്രീനടരാജായ മങ്ഗലം ॥

॥ നടരാജരാജഃ ശുഭമാതനോതു ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top