1008 - Sahasranamavali Shiva Stotram

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Gujarati

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Gujarati:

॥ શ્રીનટરાજકુઞ્ચિતપાદસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥
॥ શ્રીગુરુભ્યો નમઃ ॥

॥ શ્રીશિવકામસુન્દરીસમેત શ્રીનટરાજઃ શરણમ્ ॥

યસ્માત્સર્વં સમુત્પન્નં ચરાચરમિદં જગત્ ।
ઇદં નમોનટેશાય તસ્મૈ કારુપયર્દ્ધ્વયે ॥ ૧ ॥

કૈલાસશિખરે રમ્યે રત્નસિંહાસને સ્થિતમ્ ।
શઙ્કરં કરુણામૂર્તિં પ્રણમ્ય પરયા મુદા ॥ ૨ ॥

વિનયાવનતા ભૂત્વા પપ્રચ્છ પરમેશ્વરી ।
ભગવન્! ભવ! સર્વજ્ઞ! ભવતાપહરાવ્યય ॥ ૩ ॥

ત્વત્તઃ શ્રુતં મયા દેવ! સર્વં નામસહસ્રકમ્ ।
નટેશસ્યાપિ નામાનિ સુશ્રુતાનિ મયા પ્રભો! ॥ ૪ ॥

ત્વત્તઃ શ્રેષ્ઠતમઃ પાદઃ કુઞ્ચિતઃ પદ્મસન્નિભઃ ।
તસ્માત્તન્નામ સાહસ્રં શ્રોતુમિચ્છામિ શઙ્કર! ॥ ૫ ॥

અસકૃત્પ્રાર્થિતોઽપિ ત્વં ન તત્કથિતવાનસિ ।
ઇદાનીં કૃપયા શમ્ભો! વદ વાઞ્છાભિપૂર્તયે ॥ ૬ ॥

શ્રીશિવ ઉવાચ
સાધુ સાધુ મહાદેવિ! પૃષ્ટં સર્વજગદ્ધિતમ્ ।
પુરા નારાયણઃ શ્રીમાન્ લોકરક્ષાપરાયણઃ ॥ ૭ ॥

ક્ષીરાબ્ધૌ સુચિરં કાલં સામ્બમૂર્તિધરં શિવમ્ ।
મામેકાગ્રેણ ચિત્તેન ધ્યાયન્ ન્યવસદચ્યુતઃ ॥ ૮ ॥

તપસા તસ્ય સન્તુષ્ટઃ પ્રસન્નોઽહં કૃપાવશાત્ ।
ધ્યાનાત્સમુત્થિતો વિષ્ણુર્લક્ષ્મ્યા માં પર્યપૂજયત્ ॥ ૯ ॥

તુષ્ટાવ વિવિધૈસ્ત્વતોત્રૈર્વેદવેદાન્તસમ્મિતૈઃ ।
વરં વરય હે વત્સ! યદિષ્ટં મનસિ સ્થિતમ્ ॥ ૧૦ ॥

તત્તે દાસ્યામિ ન ચિરાદિત્યુક્તઃ કમલેક્ષણઃ ।
પ્રાહ માં પરયા ભક્ત્યા વરં દાસ્યસિ ચેત્પ્રભો ॥ ૧૧ ॥

રક્ષાર્થં સર્વજગતામસુરાણા ક્ષયાય ચ ।
સાર્વાત્મ્યયોગસિદ્ધ્યર્થં મન્ત્રમેકં મમાદિશ ॥ ૧૨ ॥

ઇતિ સમ્પ્રાર્થિતસ્તેન માધવેનાહમમ્બિકે ।
સઞ્ચિન્ત્યાનુત્તમ સ્તોત્રં સર્વેષાં સર્વસિદ્ધિદમ્ ॥ ૧૩ ॥

નટેશકુઞ્ચિતાઙ્ઘ્રેસ્તુ નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।
લક્ષમીકાન્તાય ભક્તાય ઉક્તવાનસ્મિ શઙ્કરિ! ॥ ૧૪ ॥

તેન જિત્વાઽસુરાન્ સર્વાન્ રરક્ષ સકલં જગત્ ।
સાર્વાત્મ્યયોગસિદ્ધિં ચ પ્રાપ્તવાનમ્બુજેક્ષણઃ ॥ ૧૫ ॥

તદેવ પ્રાર્થયસ્યદ્ય નામસાહસ્રમમ્બિકે ।
પઠનાન્મનનાદ્યસ્ય નૃત્તં દર્શયતિ પ્રભુઃ ॥ ૧૬ ॥

સર્વપાપહરં પુણ્યં સર્વરક્ષાકરં નૃણામ્ ।
સર્વૈશ્વર્યપ્રદં સર્વસિદ્ધિદં મુક્તિદં પરમ્ ॥ ૧૭ ॥

વક્ષ્યામિ શૃણુ હે દેવિ! નામસાહસ્રમુત્તમમ્ ।

અસ્ય શ્રી શિવકામસુન્દરીસમેત શ્રી નટરાજરાજકુઞ્ચિતપાદસહસ્રનામસ્તોત્ર
મહામન્ત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ, મહાવિરાટ્ છન્દઃ,
શ્રીશિવકામસુન્દરીસમેતશ્રીનટરાજરાજો દેવતા । બીજં, શક્તિઃ,કલિકં,
અઙ્ગન્યાસકરન્યાસૌ ચ ચિન્તામણિ મન્ત્રવત્ ॥

ૐ શ્રીશિવાય નમઃ ઇતિ બીજમ્ । ૐ અનન્તશક્તયે નમઃ ઇતિ શક્તિઃ ।
મહેશ્વરાય નમઃ ઇતિ કીલકમ્ । શ્રીનટેશ્વરપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે નામપરાયણે
અર્ચને વિનિયોગઃ ।
ૐ નમ્યાય નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ । સ્વાહા નમઃ -તર્જનીભ્યાં સ્વાહા
(નમઃ) ૐ વષટ્કારાય નમઃ -મધ્યમાભ્યાં વષટ્ (નમઃ) । ૐ હુઙ્કારાય
નમઃ -અનામિકાભ્યાં હું (નમઃ) ૐ વૌષટ્કારાય નમઃ । કનિષ્ઠિકષ્ઠયા
વૌષટ્ (નમઃ) ૐ ફટ્કારાય નમઃ – કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં ફટ્ (નમઃ)
। ૐ નમ્યાય નમઃ – હૃદયાય નમઃ । ૐ સ્વાહા નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ વષટ્કારાય નમઃ – શિખાયૈ વષટ્ । ૐ હુઙ્કારાય નમઃ – કવચાય
હુમ્ । ૐ વૌષટ્કારાય નમઃ – નેત્રત્રયાય વૌષટ્ । ૐ ફટ્કરાય નમઃ –
અસ્ત્રાય ફટ્ । ૐ ભૃર્ભુવસ્સુવરોં ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ।

ધ્યાનમ્
ધ્યાયેત્કોટિરવિપ્રભં ત્રિનયનં શીતાંશુગઙ્ગાધરં
દક્ષાઙ્ઘ્રિસ્થિતવામકુઞ્ચિતપદં શાર્દૂલચર્મામ્બરમ્ ।
વહ્નિં ડોલકરાભયં ડમરુકં વામે શિવાં શ્યામલાં
કલ્હારાં જપસ્રક્ષુકાં કટિકરાં દેવીં સભેશં ભણે ॥ ૧ ॥

ફાલે રત્નત્રિપુણ્ડ્રં ફણિનમપિ ગલે પાદપીઠે ચ ભૂતં
બાહ્વોર્વહ્નિં ચ ઢક્કં વદનસરસિજે સૂર્યચન્દ્રૌ શિખીન્દ્રમ્ ।
ઓઙ્કારાખ્યપ્રભાયાં સુરભુવનગણં પાર્શ્વયોર્વાદ્યકારૌ યઃ
કૃત્વાઽઽનન્દનૃત્તં સ્વસદસિ કુરુતે કુઞ્ચિતાઙ્ઘ્રિં ભજેઽહમ્ ॥ ૨ ॥

ઊરુન્યાસસુડોલ – વહ્રિ – શુકભૃદ્વામં કરામ્ભોરુહં
ઢક્કાચ્છાક્ષસ્રગુત્પલાભયકરં વામં પદં કુઞ્ચિતમ્ ।
ઉદ્ધૃત્યાધરભૂત પૃષ્ઠવિલસદ્દક્ષાઙ્ઘ્રિમર્ધામ્બિકં
સામીવસ્ત્રસુવેણિદૃક્કુચભરં ધ્યાયેન્નટં મેલનમ્ ॥ ૩ ॥

ધ્યાયેદાત્મવિમોહસંસ્થિતપદં રક્તાંશુકં શઙ્કરં
કિઞ્ચિત્કુઞ્ચિતવામપાદમતુલં વ્યાલમ્બબાહું ત્રિભિઃ ।
વામે પૌણ્ડ્ર ધનુશ્ચ પાશદહનૌ દક્ષે કરે ચાભયં
પૌષ્પં માર્ગણમઙ્કુશં ડમરુકં બિભ્રાણમચ્છચ્છવિમ્ ॥ ૪ ॥

॥ અથ સહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અખણ્ડબોધોઽખણ્ડાત્મા ઘણ્ટામણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
અખણ્ડાનન્દચિદ્રૂપઃ પરમાનન્દતાણ્ડવઃ ॥ ૧ ॥

અગમ્યમહિમામ્ભોધિઃ અનૌપમ્યયશોનિધિઃ ।
અગ્રેવધોઽગ્રેસમ્પૂજ્યો હન્તા તારો મયોભવઃ ॥ ૨ ॥

અઘોરોઽદ્બુતચારિત્ર આનન્દવપુરગ્રણીઃ ।
અજીર્ણસ્સુકુમારોઽન્યઃ પારદર્શી પુરન્દરઃ ॥ ૩ ॥

અતર્ક્યસ્સુકરસ્સારઃ સત્તામાત્રસ્સદાશિવઃ ।
અનન્તરૂપ એકાત્મા સ્વસ્તરુર્વ્યાહૃતિઃ સ્વધા ॥

અનન્તશક્તિરાચાર્યઃ પુષ્કલસ્સર્વપૂરણઃ ।
અનર્ઘરત્નખચિતકિરીટો નિકટેસ્થિતઃ ॥ ૫ ॥

અનહઙ્કૃતિરચ્છેદ્યસ્સ્વાનન્દૈકઘનાકૃતિઃ ।
અનાવરણવિજ્ઞાનો નિર્વિભાગો વિભાવસુઃ ॥ ૬ ॥

અનિર્દેશ્યોઽનિલોઽગમ્યોઽવિક્રિયોઽમોઘવૈભવઃ ।
અનુત્તમઃ પરોદાસો મુક્તિદો મુદિતાનનઃ ॥ ૭ ॥

અન્નાનાં પતિરત્યુગ્રો હરિધ્યેયોઽદ્વયાકૃતિઃ ।
અપરોક્ષોઽવ્રણોઽલિઙ્ગોઽપ્યદ્વેષ્ટા પ્રેમસાગરઃ ॥ ૮ ॥

અપર્યન્તોઽપરિચ્છેદ્યોઽગોચરો રુગ્વિમોચકઃ ।
અપસ્મૃતિન્યસ્તપાદઃ કૃત્તિવાસાઃ કૃપાકરઃ ॥ ૯ ॥

અપ્રમેયોઽપ્રતિરથઃ પ્રદ્યુમ્નઃ પ્રમથેશ્વરઃ ।
અમાની મદનોઽમન્યુરમાનો માનદો મનુઃ ॥ ૧૦ ॥

અમૂલ્યમણિસભાસ્વત્ફણીન્દ્રકરકઙ્કણઃ ।
અરુણઃ શરણઃ શર્વઃ શરણ્ય શર્મદઃ શિવઃ ॥ ૧૧ ॥

અવશસ્સ્વવશસ્સ્થાસ્નુરન્તર્યામી શતક્રતુઃ ।
અશુભક્ષયકૃજ્જ્યોતિરનાકાશસ્ત્વલેપકઃ ॥ ૧૨ ॥

અસ્નેહસ્સઙ્ગનિર્મુક્તોઽહ્રસ્વોઽદીર્ઘોઽવિશેષકઃ
અક્ષરસ્ત્ર્યક્ષરસ્ત્રયક્ષઃ પક્ષપાતવિવર્જિતઃ ॥ ૧૩ ॥

આતતાવી મહારુદ્રઃ ક્ષેત્રાણામધિપોઽક્ષદઃ ।
આતન્વાનશ્શતાનન્દો ગૃત્સો ગૃત્સપતિસ્મૃરઃ ॥ ૧૪ ॥

આદિત્યવર્ણસ્સઞ્જ્યોતિસ્સમ્યગ્દર્શનતત્પરઃ ।
આદિભૂતો મહાભૂતસ્સ્વેચ્છાકલિતવિગ્રહઃ ॥ ૧૫ ॥

આપ્તકામોઽનુમન્તાઽઽત્મકામોઽભિન્નોઽનણુર્હરઃ ।
આભાસ્વરઃ પરન્તત્વમાદિમઃ પેશલઃ પવિઃ ॥ ૧૬ ॥

આવ્યાધિપતિરાદિત્યઃ કકુભઃ કાલકોવિદઃ ।
ઇચ્છાનિચ્છાવિરહિતો વિહારી વીર્યવર્ધનઃ ॥ ૧૭ ॥

ઉદ્દણ્ડતાણ્ડવશ્ચણ્ડ ઊર્ધ્વતાણ્ડવપણ્ડિતઃ ।
ઉદાસીનૌપદ્રષ્ટા મૌનગમ્યો મુનીશ્વરઃ ॥ ૧૮ ॥

ઊર્ધ્વપાદૂર્ધ્વરેતાશ્ચ પ્રૌઢનર્તનલમ્પટઃ ।
ઓષધીશસ્સતામીશૌચ્ચૈર્ઘોષો વિભીષણઃ ॥ ૧૯ ॥

કન્દર્પ કોટિસદૃશઃ કપર્દી કમલાનનઃ ।
કપાલમાલાભરણાઃ કઙ્કાલઃ કલિનાશનઃ ॥ ૨૦ ॥

કપાલમાલાલઙ્કારઃ કાલાન્તકવપુર્ધરઃ ।
કમનીયઃ કલાનાથશેખરઃ કમ્બુકન્ધરઃ ॥ ૨૧ ॥

કમનીયનિજાનન્દમુદ્રાઞ્ચિતકરામ્બુજઃ ।
કરાબ્જધૃતકાલાગ્નિઃ કદમ્બકુસુમારુણઃ ॥ ૨૨ ॥

કરિચર્મામ્બરધરઃ કપાલી કલુષાપહઃ ।
કલ્યાણમૂર્તિઃ કલ્યાણીરમણઃ કમલેક્ષણઃ ॥ ૨૩ ॥

કક્ષપશ્ચ ભુવન્તિશ્ચ ભવાખ્યો વારિવસ્કૃતઃ ।
કાલકણ્ઠઃ કાલકાલઃ કાલકૂટવિષાશનઃ ॥ ૨૪ ॥

કાલનેતા કાલહન્તા કાલચક્રપ્રવર્તકઃ ।
કાલજ્ઞઃ કામદઃ કાન્તઃ કામારિઃ કામપાલકઃ ॥ ૨૫ ॥

કાલાત્મા કાલિકાનાથઃ કાર્કોટકવિભૂષણઃ ।
કાલિકાનાટ્યરસિકો નિશાનટનનિશ્ચલઃ ॥ ૨૬ ॥

કાલીવાદપ્રિયઃ કાલઃ કાલાતીતઃ કલાધરઃ ।
કુઠારભૃત્કુલાદ્રીશઃ કુઞ્ચિતૈકપદામ્બુજઃ ॥ ૨૭ ॥

કુલુઞ્ચાનાં પતિઃ કૂપ્યો ધન્વાવી ધનદાધિપઃ ।
કૂટસ્થઃ કૂર્મપીઠસ્થઃ કૂશ્માણ્ડગ્રહમોચકઃ ॥ ૨૮ ॥

કૂલઙ્કષકૃપાસિન્ધુઃ કુશલી કુઙ્કુમેશ્વરઃ ।
કૃતજ્ઞઃ કૃતિસારજ્ઞઃ કૃશાનુઃ કૃષ્ણપિઙ્ગલઃ ॥ ૨૯ ॥

કૃતાકૃતઃ કૃશઃ કૃષ્ણાઃ શાન્તિદઃ શરભાકૃતિઃ ।
કૃતાન્તકૃત્ક્રિયાધારઃ કૃતી કૃપણરક્ષકઃ ॥ ૩૦ ॥

કેવલઃ કેશવઃ કેલીકરઃ કેવલનાયકઃ ।
કૈલાસવાસી કામેશઃ કવિઃ કપટવર્જિતઃ ॥ ૩૧ ॥

કોટિકન્દર્પસૌભાગ્યસુન્દરો મધુરસ્મિતઃ ।
ગદાધરો ગણસ્વામી ગરિષ્ઠસ્તોમરાયુધઃ ॥ ૩૨ ॥

ગર્વિતો ગગનાવાસો ગ્રન્થિત્રય વિભેદનઃ ।
ગહ્વરેષ્ઠો ગણાધીશો ગણેશો ગતિવર્જિતઃ ॥ ૩૩ ॥

ગાયકો ગરુડારૂઢો ગજાસુરવિમર્દનઃ ।
ગાયત્રીવલ્લભો ગાર્ગ્યો ગાયકાનુગ્રહોન્મુખઃ ॥ ૩૪ ॥

ગુહાશયો ગુણાતીતો ગુરુમૂર્તિર્ગુહપ્રિયઃ ।
ગૂઢો ગુહ્યતરો ગોપ્યો ગોરક્ષી ગણસેવિતઃ ॥ ૩૫ ॥

ચતુર્ભુજશ્શતતનુઃ શમિતાખિલ કૌતુકઃ ।
ચતુર્વક્ત્રશ્ચક્રધરઃ પઞ્ચવક્ત્રઃ પરન્તપ ॥ ૩૬ ॥

ચિચ્છક્તિલોચનાનન્દકન્દલઃ કુન્દપાણ્ડરઃ ।
ચિદાનન્દનટાધીશઃ ચિત્કેવલવપુર્ધરઃ ॥ ૩૭ ॥

ચિદેકરસસમ્પૂર્ણઃ હ્રીં શિવશ્શ્રીમહેશ્વરઃ ।
ચૈતન્યં ચિચ્છિદ્વૈતશ્ચિન્માત્રશ્ચિત્સભાધિપઃ ॥ ૩૮ ॥

જટાધરોઽમૃતાધારોઽમૃતાંશુરમૃતોદ્ભવઃ ।
જટિલશ્ચટુલાપાઙ્ગો મહાનટનલમ્પટઃ ॥ ૩૯ ॥

જનાર્દનો જગત્સ્વામી જન્મકર્મનિવારકઃ ।
જવનો જગદાધારો જમદગ્નિર્જરાહરઃ ॥ ૪૦ ॥

જહ્નુકન્યાધરો જન્મજરામૃત્યુનિવારકઃ ।
ણાન્તનાદિનામયુક્તવિષ્ણુનમ્યપદામ્બુજઃ ॥ ૪૧ ॥

તત્વાવબોધસ્તત્વેશસ્તત્વભાવસ્તપોનિધિઃ ॥

તરુણસ્તારકસ્તામ્રસ્તરિષ્ણુસ્તત્વબોધકઃ ।
ત્રિધામા ત્રિજ્જગદ્ધેતુઃ ત્રિમૂર્તિસ્તિર્યગૂર્ધ્વગઃ ॥ ૪૨ ॥

ત્રિમાતૃકસ્ત્રિવૃદ્રૂપઃ તૃતીયસ્ત્રિગુણાધિકઃ ।
દક્ષાધ્વરહરો દક્ષો દહરસ્થો દયાનિધિઃ ॥ ૪૩ ॥

દક્ષિણાગ્નિર્ગાર્હપત્યો દમનો દાનવાન્તકઃ ।
દીર્ઘપિઙ્ગજટાજૂટો દીર્ઘબાહુર્દિગમ્બરઃ ॥ ૪૪ ॥

દુરારાધ્યો દુરાધર્ષો દુષ્ટદૂરો દુરાસદઃ ।
દુર્વિજ્ઞેયો દુરાચારનાશનો દુર્મદાન્તકઃ ॥ ૪૫ ॥

દૈવ્યો ભિષક્ પ્રમાણજ્ઞો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણાત્મકઃ ।
દ્રષ્ટા દર્શયિતા દાન્તો દક્ષિણામૂર્તિરૂપભૃત્ ॥ ૪૬ ॥

ધન્વી ધનાધિપો ધન્યો ધર્મગોપ્તા ધરાધિપઃ ।
ધૂષ્ણુર્દૂતસ્તીક્ષ્ણદમ્ષ્ટ્રસ્સુધન્વા સુતદઃ સુખી ॥ ૪૭ ॥

ધ્યાનગમ્યો ધ્યાતૃરૂપો ધ્યેયો ધર્મવિદાં વરઃ ।
નક્તઞ્ચરઃ પ્રકૃન્તાનાં પતિર્ગિરિચરો ગુરુઃ ॥ ૪૮ ॥

નન્દિનાટ્યપ્રિયો નન્દી નટેશો નટવેષભૃત્ ।
નમદાનન્દદો નમ્યો નગરાજનિકેતનઃ ॥ ૪૯ ॥

નારસિંહો નગાધ્યક્ષો નાદાન્તો નાદવર્જિતઃ ।
નિચેરુકઃ પરિચરોઽરણ્યાનાં પતિરદ્ભુતઃ ॥ ૫૦ ॥

નિરઙ્કુશો નિરાધારો નિરપાયો નિરત્યયઃ ।
નિરઞ્જનો નિત્યશુદ્ધો નિત્યબુદ્ધો નિરાશ્રયઃ ॥ ૫૧ ॥

નિરંશો નિગમાનન્દો નિરાનન્દો નિદાનભૂઃ ।
નિર્વાણદો નિર્વૃતિસ્થો નિર્વૈરો નિરુપાધિકઃ ॥ ૫૨ ॥

નિર્વિકલ્પો નિરાલમ્બો નિર્વિકારો નિરામયઃ ।
નિષઙ્ગીષુધિમાનિન્દ્રસ્તસ્કરાણામધીશ્વરઃ ॥ ૫૩ ॥

નિસ્પન્દઃ પ્રત્યયાનન્દો નિર્નિમેષો નિરન્તરઃ ।
નૈષ્કર્મ્યદો નવરસઃ ત્રિસ્થસ્ત્રિપુરભૈરવઃ ॥ ૫૪ ॥

પઞ્ચભૂતપ્રભુઃ પઞ્ચપૂજાસન્તુષ્ટમાનસઃ ।
પઞ્ચયજ્ઞપ્રિયઃ પઞ્ચપ્રાણાધિપતિરવ્યયઃ ॥ ૫૫ ॥

પતઞ્જલિપ્રાણનાશ્ચ પરાપરવિવર્જિતઃ ।
પતિઃ પઞ્ચત્વનિર્મુક્તઃ પઞ્ચકૃત્યપરાયણઃ ॥ ૫૬ ॥

પત્તીનામધિપઃ કૃત્સ્નવીતો ધાવંશ્ચ સત્ત્વપઃ ।
પરમાત્મા પરં જ્યોતિઃ પરમેષ્ઠી પરાત્પરઃ ॥ ૫૭ ॥

પર્ણશદ્યઃ પ્રત્યગાત્મા પ્રસન્નઃ પરમોન્નતઃ ।
પવિત્રઃ પાર્વતીદારઃ પરમાપન્નિવારકઃ ॥ ૫૮ ॥

પાટલામ્શુઃ પટુતરઃ પારિજાતદ્રુમૂલગઃ ।
પાપાટવીબૃહદ્ભાનુઃ ભાનુમત્કોટિકોટિભઃ ॥ ૫૯ ॥

પાશી પાતકસંહર્તા તીક્ષ્ણેષુસ્તિમિરાપહઃ ।
પુણ્યઃ પુમાન્પુરિશયઃ પૂષા પૂર્ણઃ પુરાતનઃ ॥ ૬૦ ॥

પુરજિત્પૂર્વજઃ પુષ્પહાસઃ પુણ્યફલપ્રદઃ ।
પુરુહૂતઃ પુરદ્વેષી પુરત્રયવિહારવાન્ ॥ ૬૧ ॥

પુલસ્ત્યઃ ક્ષયણો ગૃહ્યો ગોષ્ઠ્યો ગોપરિપાલકઃ ।
પુષ્ટાનાં પતિરવ્યગ્રો ભવહેતિર્જગત્પતિઃ ॥ ૬૨ ॥

પ્રકૃતીશઃ પ્રતિષ્ઠાતા પ્રભવઃ પ્રમથઃ પ્રથી ।
પ્રપઞ્ચોપશમો નામરૂપદ્વયવિવર્જિતઃ ॥ ૬૩ ॥

પ્રપઞ્ચોલ્લાસનિર્મુક્તઃ પ્રત્યક્ષઃ પ્રતિભાત્મકઃ
પ્રબુદ્ધઃ પરમોદારઃ પરમાનન્દસાગરઃ ॥ ૬૪ ॥

પ્રમાણઃ પ્રણવઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રાણદઃ પ્રાણનાયકઃ ।
પ્રવેગઃ પ્રમદાર્ધાઙ્ગઃ પ્રનર્તનપરાયણઃ ॥ ૬૫ ॥

બભ્રુર્બહુવિધાકારો બલપ્રમથનો બલી ।
બભ્રુશો ભગવાન્ભાવ્યો વિવ્યાધી વિગતજ્વરઃ ॥ ૬૬ ॥

બિલ્મી વરૂથી દુન્દુભ્યાહનન્યૌ પ્રમૃશાભિધઃ ।
બ્રહ્મવિદ્યાગુરુર્ગુહ્યો ગુહ્યકૈસ્સમભિષ્ટુતઃ ॥ ૬૭ ॥

બ્રહ્મવિદ્યાપ્રદો બ્રહ્મ બૃહદ્ગર્ભો બૃહસ્પતિઃ ।
બ્રહ્માણ્ડકાણ્ડવિસ્ફોટમહાપ્રલયતાણ્ડવઃ ॥ ૬૮ ॥

બ્રહ્મિષ્ઠો બ્રહ્મસૂત્રાર્થો બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મચેતનઃ ।
ભગનેત્રહરો ભર્ગો ભવઘ્નો ભક્તિમન્નિધિઃ ॥ ૬૯ ॥

ભદ્રો ભદ્રપ્રદો ભદ્રવાહનો ભક્તવત્સલઃ ।
ભાવજ્ઞો બન્ધવિચ્છેત્તા ભાવાતીતોઽભયઙ્કરઃ ॥ ૭૦ ॥

ભાવાભાવવિનિર્મુક્તો ભારૂપો ભાવિતો ભરઃ ।
ભૂતમુક્તાવલીતન્તુઃ ભૂતપૂર્વો ભુજઙ્ગભૃત્ ॥ ૭૧ ॥

ભૂમા ભૂતપતિર્ભવ્યો ભૂર્ભુવોવ્યાહૃતિપ્રિયઃ ।
ભૃઙ્ગિનાટ્યપ્રમાણજ્ઞો ભ્રમરાયિતનાટ્યકૃત્ ॥ ૭૨ ॥

ભ્રાજિષ્ણુર્ભાવનાગમ્યો ભ્રાન્તિજ્ઞાનવિનાશનઃ ।
મનીષી મનુજાધીશો મિથ્યાપ્રત્યયનાશનઃ ॥ ૭૩ ॥

મનોભર્તા મનોગમ્યો મનનૈકપરાયણઃ ।
મનોવચોભિરગ્રાહ્યો મહાબિલકૃતાલયઃ ॥ ૭૪ ॥

મયસ્કરો મહાતિર્થ્યઃ કૂલ્યઃ પાર્યઃ પદાત્મકઃ ।
મહર્દ્ધિર્મહિમાધારો મહાસેનગુરુર્મહઃ ॥ ૭૫ ॥

મહાકર્તા મહાભોક્તા મહાસંવિન્મયો મધુઃ ।
મહાતાત્પર્યનિલયઃ પ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યનિશ્ચયઃ ॥ ૭૬ ॥

મહાનન્દો મહાસ્કન્દો મહેન્દ્રો મહસાન્નિધિઃ ।
મહામાયો મહાગ્રાસો મહાવીર્યો મહાભુજઃ ॥ ૭૭ ॥

મહોગ્રતાણ્ડવાભિજ્ઞઃ પરિભ્રમણતાણ્ડવઃ ।
માણિભદ્રાર્ચિતો માન્યો માયાવી માન્ત્રિકો મહાન્ ॥ ૭૮ ॥

માયાનાટકકૃન્માયી માયાયન્ત્રવિમોચકઃ ।
માયાનાટ્યવિનોદજ્ઞો માયાનટનશિક્ષકઃ ॥ ૭૯ ॥

મીઢુષ્ટમો મૃગધરો મૃકણ્ડુતનયપ્રિયઃ ।
મુનિરાતાર્ય આલાદ્યઃ સિકત્યશ્ચ કિઁશિલઃ ॥ ૮૦ ॥

મોચકો મોહવિચ્છેત્તા મોદનીયો મહાપ્રભુઃ ।
યશસ્વી યજમાનાત્મા યજ્ઞભુગ્યજનપ્રિયઃ ॥ ૮૧ ॥

યક્ષરાડ્યજ્ઞફલદો યજ્ઞમૂર્તિર્યશસ્કરઃ ।
યોગગમ્યો યોગનિષ્ઠો યોગાનન્દો યુધિષ્ઠિરઃ ॥ ૮૨ ॥

યોગયોનિર્યથાભૂતો યક્ષગન્ધર્વવન્દિતઃ ।
રવિમણ્ડલમધ્યસ્થો રજોગુણવિવર્જિતઃ ॥ ૮૩ ॥

રાજરાજેશ્વરો રમ્યો રાત્રિઞ્ચર વિનાશનઃ ।
રાતિર્દાતિશ્ચતુષ્પાદઃ સ્વાત્મબન્ધહરઃ સ્વભૂઃ ॥ ૮૪ ॥

રુદ્રાક્ષસ્રઙ્મયાકલ્પઃ કહ્લારકિરણદ્યુતિઃ ।
રોહિતસ્સ્થપતિર્વૃક્ષપતિર્મન્ત્રી ચ વાણિજઃ ॥ ૮૫ ॥

લાસ્યામૃતાબ્ધિલહરીપૂર્ણેન્દુઃ પુણ્યગોચરઃ ।
વરદો વામનો વન્દ્યો વરિષ્ઠો વજ્રવર્મભૃત્ ॥ ૮૬ ॥

વરાભયપ્રદો બ્રહ્મપુચ્છો બ્રહ્મવિદાં વરઃ ।
વશી વરેણ્યો વિતતો વજ્રભૃદ્વરુણાત્મકઃ ॥ ૮૭ ॥

વહ્નિમણ્ડલમધ્યસ્થો વર્ષીયાન્ વરુણેશ્વરઃ ।
વાચ્યવાચકનિર્મુક્તો વાગીશો વાગગોચરઃ ॥ ૮૮ ॥

વિકારરહિતો વિષ્ણુર્વિરાડીશો વિરાણ્મયઃ ।
વિઘ્નેશ્વરો વિઘ્નનેતા શક્તિપાણિઃ શરોદ્ભવઃ ॥ ૮૯ ॥

વિજિઘત્સો વિગતભીર્વિપિપાસો વિભાવના ।
વિદગ્ધમુગ્ધવેષાડ્યો વિશ્વાતીતો વિશોકદઃ ॥ ૯૦ ॥

વિદ્યાનિધિર્વિરૂપાક્ષો વિશ્વયોનિર્વૃષધ્વજઃ ।
વિદ્યુત્યો વિવહો મેધ્યો રેષ્મિયો વાસ્તુપો વાસઃ ॥ ૯૧ ॥

વિદ્વત્તમો વિદૂરસ્થો વિશ્રમો વેદનામયઃ ।
વિયદાદિજગત્સ્રષ્ટા વિવિધાનન્દદાયકઃ ॥ ૯૨ ॥

વિરાઠૃદયપદ્મસ્થો વિધિર્વિશ્વાધિકો વિભુઃ ।
વિરૂપો વિશ્વદિગ્વ્યાપી વીતશોકો વિરોચનઃ ॥ ૯૩ ॥

વિશ્રાન્તિભૂર્વિવસનો વિઘ્નહન્તા વિનોદકઃ ।
વિશૃઙ્ખલો વિયદ્ધેતુર્વિષમો વિદ્રુમપ્રભઃ ॥ ૯૪ ॥

વિશ્વસ્યાયતનો વર્યો વન્દારુજનવત્સલ ।
વિજ્ઞાનમાત્રો વિરજા વિરામો વિબુધાશ્રય ॥ ૯૫ ॥

વીરપ્રિયો વીતભયો વિન્ધ્યદર્પવિનાશન ।
વીરભદ્રો વિશાલાક્ષો વિષ્ણુબાણો વિશાં પતિઃ ॥ ૯૬ ॥

વૃદ્ધિક્ષયવિનિર્મુક્તો વિદ્યોતો વિશ્વવઞ્ચકઃ ।
વેતાલનટનપ્રીતો વેતણ્ડત્વક્કૃતામ્બરઃ ॥ ૯૭ ॥

વેદવેદ્યો વેદરૂપો વેદવેદાન્તવિત્તમઃ ।
વેદાન્તકૃત્તુર્યપાદો વૈદ્યુતઃ સુકૃતોદ્ ભવઃ ॥ ૯૮ ॥

વેદાર્થવિદ્વેદયોનિઃ વેદાઙ્ગો વેદસંસ્તુતઃ ।
વેલાતિલઙ્ઘિકરુણો વિલાસી વિક્રમોન્નતઃ ॥ ૯૯ ॥

વૈકુણ્ઠવલ્લભોઽવર્ષ્યો વૈશ્વાનરવિલોચનઃ ।
વૈરાગ્યશેવધિર્વિશ્વભોક્તા સર્વોર્ધ્વસંસ્થિતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

વૌષટ્કારો વષટ્કારો હુઙ્કારઃ ફટ્કરઃ પટુઃ ।
વ્યાકૃતો વ્યાપૃતો વ્યાપી વ્યાપ્યસાક્ષી વિશારદઃ ॥ ૧૦૧ ॥

વ્યાઘ્રપાદપ્રિયો વ્યાઘ્રચર્મધૃદ્વયાધિનાશનઃ ।
વ્યામોહનાશનો વ્યાસો વ્યાખ્યામુદ્રાલસત્કરઃ ॥ ૧૦૨ ॥

વ્યુપ્તકેશોઽથ વિશદો વિષ્વક્સેનો વિશોધકઃ ।
વ્યોમકેશો વ્યોમમૂર્તિર્વ્યોમાકારોઽવ્યયાકૃતિઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વ્રાતો વ્રાતપતિર્વિપ્રો વરીયાન્ ક્ષુલ્લકઃ ક્ષમી ।
શક્તિપાતકરઃ શક્તઃ શાશ્વતઃ શ્રેયસાં નિધિઃ ॥ ૧૦૪ ॥

શયાનઃ શન્તમઃ શાન્તઃ શાસકઃ શ્યામલાપ્રિયઃ ।
શિવઙ્કરઃ શિવતરઃ શિષ્ટહૃષ્ટઃ શિવાગમઃ ॥ ૧૦૫ ॥

શીઘ્રિયશ્શીભ્ય આનન્દઃ ક્ષયદ્વીરશ્શરોઽક્ષરઃ ।
શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશઃ શ્રુતિપ્રસ્તુતવૈભવઃ ॥ ૧૦૬ ॥

શુષ્ક્યો હરિત્યો લોપ્યશ્ચ સૂર્મ્યઃ પર્ણ્યોઽણિમાદિભૂઃ ।
શૂરસેનઃ શુભાકારઃ શુભ્રમૂર્તિઃ શુચિસ્મિતઃ ॥ ૧૦૭ ॥

શઙ્ગઃ પ્રતરણોઽવાર્યઃ ફેન્યઃ શષ્પ્યઃ પ્રવાહજઃ ।
શ્રાવ્યઃ શત્રુહરઃ શૂલી શ્રુતિસ્મૃતિવિધાયકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

શ્રીશિવઃ શ્રીશિવાનાથઃ શ્રીમાન્ શ્રીપતિપૂજિતઃ ।
શ્રુત્યઃ પથ્યસ્સ્વતન્ત્રસ્થઃ કાટ્યો નીપ્યઃ કરોટિભૃત્ ॥ ૧૦૯ ॥

ષડાધારગતઃ સાઙ્ખ્યઃ ષડક્ષરસમાશ્રયઃ ।
ષડૂર્મિરહિતઃ સ્તવ્યઃ ષડ્ગુણૈશ્વર્યદાયકઃ ॥ ૧૧૦ ॥

સકૃદ્વિભાતઃ સંવેત્તા સદસત્કોટિવર્જિતઃ ।
સત્ત્વસંસ્થઃ સુષુપ્તિસ્થઃ સુતલ્પઃ સત્સ્વરૂપગઃ ॥ ૧૧૧ ॥

સદ્યોજાતઃ સદારાધ્યઃ સામગઃ સામસંસ્તુતઃ ।
સનાતનઃ સમઃ સત્યઃ સત્યવાદી સમૃદ્ધિદઃ ॥ ૧૧૨ ॥

સમદૃષ્ટિઃ સત્યકામઃ સનકાદિમુનિસ્તુતઃ ।
સમસ્તભુવનવ્યાપી સમૃદ્ધઃ સતતોદિતઃ ॥ ૧૧૩ ॥

સર્વકૃત્સર્વજિત્સર્વમયઃ સત્વાવલમ્બકઃ ।
સર્વદ્વન્દ્વક્ષયકરઃ સર્વાપદ્વિનિવારકઃ ॥ ૧૧૪ ॥

સર્વદૃક્ સર્વભૃત્સર્ગઃ સર્વહૃત્કોશસંસ્થિતઃ ।
સર્વપ્રિયતમઃ સર્વદારિદ્ર્યક્લેશનાશનઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સર્વવિદ્યાનામીશાન ઈશ્વરાણામધીશ્વરઃ ।
સર્વજ્ઞઃ સર્વદઃ સ્થાણુઃ સર્વેશઃ સમરપ્રિયઃ ॥ ૧૧૬ ॥

સર્વાતીતઃ સારતરઃ સામ્બઃ સારસ્વતપ્રદઃ ।
સર્વાર્થઃ સર્વદા તુષ્ટઃ સર્વશાસ્ત્રાર્થસમ્મતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

સર્વેશ્વરઃ સર્વસાક્ષી સર્વાત્મા સાક્ષિવર્જિતઃ ।
સવ્યતાણ્ડવસમ્પન્નો મહાતાણ્ડવવૈભવઃ ॥ ૧૧૮ ॥

સસ્પિઞ્જરઃ પશુપતિસ્ત્વિષીમાનધ્વનાં પતિઃ ।
સહમાનસ્સત્યધર્મા નિવ્યાધી નિયમો યમઃ ॥ ૧૧૯ ॥

સહસ્રાક્ષઃ સહસ્રાઙ્ઘ્રિઃ સહસ્રવદનામ્બુજઃ ।
સહસ્રાક્ષાર્ચિતઃ સમ્રાટ્ સન્ધાતા સમ્પદાલયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

સિદ્ધેશઃ સિદ્ધિજનકઃ સિદ્ધાન્તઃ સિદ્ધવૈભવઃ ।
સુધારૂપઃ સુરાધ્યક્ષઃ સુભ્રૂઃ સુખઘનઃ સુધીઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સુનિશ્ચિતાર્થો રાદ્ધાન્તઃ તત્વમર્થસ્તપોમયઃ ।
સુવ્રતઃ સત્યસઙ્કલ્પઃ સ્વસંવેદ્યઃ સુખાવહઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સૂતઃ સદસ્પતિઃ સૂરિરહન્ત્યો વનપો વરઃ ।
સૂત્રભૂતઃ સ્વપ્રકાશઃ સમશીલઃ સદાદયઃ ॥ ૧૨૩ ॥

સૂત્રાત્મા સુલભઃ સ્વચ્છઃ સૂદરઃ સુન્દરાનનઃ ।
સૂદ્યસ્સરસ્યો વૈશન્તો નાદ્યોઽવટ્યોટચોઽથ વર્ષકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

સૂક્ષ્માત્સૂક્ષ્મતરઃ સૂર્યઃ સૂક્ષ્મસ્થૂલત્વવર્જિતઃ ।
સૃકાવી મુષ્ણતાં નાથઃ પઞ્ચાશદ્વર્ણરૂપભૃત્ ॥ ૧૨૫ ॥

સોમમણ્ડલમધ્યસ્થઃ સોમઃ સૌમ્યઃ સુહૃદ્વરઃ ।
સઙ્કલ્પોલ્લાસનિર્મુક્તઃ સમનીરાગચેતનઃ ॥ ૧૨૬ ॥

સમ્પન્નઃ સઙ્ક્રમઃ સત્રી સન્દાતા સકલોર્જિતઃ ।
સમ્પ્રવૃદ્ધઃ સન્નિકૃષ્ટઃ સંવિમૃષ્ટઃ સમગ્રદૃક્ ॥ ૧૨૭ ॥

સમ્પ્રહૃષ્ટઃ સન્નિવિષ્ટઃ સંસ્પષ્ટઃ સમ્પ્રમર્દનઃ ।
સંયદ્વામઃ સંયમીન્દ્રઃ સંશયચ્છિત્ સહસ્રદૃક્ ॥ ૧૨૮ ॥

સંયમસ્થઃ સંહૃદિસ્થઃ સમ્પ્રવિષ્ટઃ સમુત્સુકઃ ।
સંવત્સરઃ કલાપૂર્ણસ્સુરાસુરનમસ્કૃતઃ ॥ ૧૨૯ ॥

સંવર્તાગ્ન્યુદરઃ સર્વાન્તરસ્થસ્સર્વદુર્ગ્રહઃ ।
સંશાન્તસર્વસઙ્કલ્પઃ સંસદીશઃ સદોદિતઃ ॥ ૧૩૦ ॥

સ્ફુરઙ્ડમરુનિધ્વાનનિર્જિતામ્ભોધિનિસ્વનઃ ।
સ્વચ્છન્દઃ સ્વચ્છસંવિત્તિરન્વેષ્ટવ્યોઽશ્રુતોઽમતઃ ॥ ૧૩૧ ॥

સ્વાત્મસ્થઃ સ્વાયુધઃ સ્વામી સ્વાનન્યઃ સ્વાંશિતાખિલઃ ।
સ્વાહારૂપો વસુમનાઃ વટુકઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ॥ ૧૩૨ ॥

હિતઃ પ્રમાતા પ્રાગ્વર્તી સર્વોપનિષદાશયઃ ।
હિરણ્યબાહુસ્સેનાનીર્હરિકેશો દિશામ્પતિઃ ॥ ૧૩૩ ॥

હેતુદૃષ્ટાન્તનિર્મુક્તો હેતુર્હેરમ્બજન્મભૂઃ ।
હેયાદેયવિનિર્મુક્તો હેલાકલિતતાણ્ડવઃ ॥ ૧૩૪ ॥

હેલાવિનિર્મિતજગદ્ધેમશ્વશ્રુર્હિરણ્મયઃ ।
જ્ઞાનલિઙ્ગો ગતિર્જ્ઞાની જ્ઞાનગમ્યોઽભાસકઃ ॥ ૧૩૫ ॥

ઉત્તર પીઠિકા ।
ઇતિ કુઞ્ચિતપાદસ્ય નટરાજસ્ય સુન્દરમ્ ।
નામ્નાં સહસ્રં સમ્પ્રોક્તં મયા દેવિ ત્વદાદરાત્ ॥ ૧ ॥

સર્વમન્ત્રમયં હ્યેતત્ ન પ્રકાશ્યં કદાચન ।
સચ્છિષ્યાય વિનીતાય ભક્તાય નટનાયકે ॥ ૨ ॥

કરાઙ્ગન્યાસસંયુક્તં પ્રોક્તવ્યં ધ્યાનસંયુતમ્ ।
કન્યાર્થી લભતે કન્યાં ધનાર્થી ધનમાપ્નુયાત્ ॥ ૩ ॥

વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં પુત્રાર્થી પુત્રમાપ્નુયાત્ ।
યદ્યત્ પ્રાર્થયતે મર્ત્યઃ તત્સર્વં લભતે ધુવમ્ ॥ ૪ ॥

સર્વસિદ્ધિકરં પુણ્યં સર્વવિદ્યાવિવર્દ્ધનમ્ ।
સર્વસમ્પત્પ્રદમિદં સર્વાપદ્ઘ્નમઘાપહમ્ ॥ ૫ ॥

આભિચારપ્રયોગાદિમહાકૃત્યાનિવારણમ્ ।
અપસ્મારમહાવ્યાધિજ્વરકુષ્ઠાદિનાશનમ્ ॥ ૬ ॥

અત્યુત્પાતભયક્ષોભક્ષુદ્રવારણકારણમ્ ।
કૂશ્માણ્ડરુદ્રવેતાલશાકિન્યાદિભયાપહમ્ ॥ ૭ ॥

સ્મરણાદેવ જન્તૂનાં બ્રહ્મહત્યાદિનાશનમ્ ।
અસ્માત્પરતરં સ્તોત્રં નાસ્તિ લોકત્રયેઽમ્બિકે ॥ ૮ ॥

એતન્નામસહસ્રસ્ય પઠનાત્સકૃદેવ હિ ।
મહાપાતકયુક્તોઽપિ શિવસાયુજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૯ ॥

પ્રયોગલક્ષણં વક્ષ્યે શૃણુ શૈલસુતેઽધુના ।
પઞ્ચમ્યામથવાષ્ટમ્યાં દશમ્યાં વા વિશેષતઃ ॥ ૧૦ ॥

સ્નાત્વા શુભાસને સ્થિત્વા ધ્યાયન્ શ્રીનટનાયકમ્ ।
પ્રજપેત્દ્વાદશાવૃત્યા સર્વાન્કામાનવાપ્નુયાત્ ॥ ૧૧ ॥

આર્દ્રાયાં પ્રાતરારભ્ય નટનાથસ્ય સન્નિધૌ ।
આસાયં પ્રજપેદેતત્ એવં સંવત્સરત્રયમ્ ॥ ૧૨ ॥

તસ્ય ભક્તસ્ય દેવેશઃ નટનં દર્શયેત્પ્રભુઃ ।
બિલ્વવૃક્ષસ્ય નિકટે પ્રદોષે પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૧૩ ॥

ષડ્ભિર્માસૈમહૈશ્વર્યં લભતે નચિરાન્નરઃ ।
અનેન સ્તોત્રરાજેન મન્ત્રિતં ભસ્મ ધારયેત્ ॥ ૧૪ ॥

ભસ્માવલોકનાન્મૃત્યુર્વશ્યો ભવતિ તત્ક્ષણાત્ ।
સલિલં પ્રાશયેદ્ધીમાન્મન્ત્રેણાનેન મન્ત્રિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

સર્વવિદ્યામયો ભૂત્વા વ્યાકરોત્યશ્રુતાદિકમ્ ।
નાટકાદિમહાગ્રન્થં કુરુતે નાત્ર સંશયઃ ॥ ૧૬ ॥

ચતુર્થ્યન્તં સમુચ્ચાર્ય નામૈકં તુ તતો જપેત્ ।
પઞ્ચાક્ષરં તથા નામ્રા સહસ્રં પ્રજપેત્ક્રમાત્ ॥ ૧૭ ॥

એવં ત્રિવારં માસાનાં અષ્ટાવિંશતિકે ગતે ।
નિગ્રહાનુગ્રહૌ કર્તું શક્તિરસ્યોપજાયતે ॥ ૧૮ ॥

નામ્નામાદૌ તથાન્તે ચ પઞ્ચાક્ષરમહામનુમ્ ।
જપ્ત્વા મધ્યસ્થિતં નામ નિર્નમોન્તં સદાઽસકૃત્ ॥ ૧૯ ॥

ચતુર્થ્યન્તં જપેદ્ધીમાન્ ત્રિવર્ષં ચ ત્રિવારકૈઃ ।
અણિમાદિમહાસિદ્ધિમચિરાત્પ્રાપ્નુયાદ્ધ્રુવમ્ ॥ ૨૦ ॥

સર્વેષ્વપિ ચ લોકેષુ સિદ્ધસ્સન્નાચરેન્નરઃ ।
લક્ષ્મીબીજદ્વયક્ષિપ્તમાદ્યન્તે નામ યશ્શિવે ॥ ૨૧ ॥

વાઞ્છિતાં શ્રિયમાપ્નોતિ સત્યમુક્તં વરાનને ।
હૃલ્લેખામન્ત્રસંયુક્તં પૂર્વવત્સંયુતં જપેત્ ॥ ૨૨ ॥

યોગસિદ્ધિર્ભવેત્તસ્ય ત્રિચતુઃ પઞ્ચવત્સરૈઃ ।
કિમત્ર બહુનોક્તેન યા યા સિદ્ધિરભીપ્સિતા ॥ ૨૩ ॥

સા સા સિદ્ધિર્ભવેદસ્ય સત્યમેવ મયોદિતમ્ ।
કણ્ઠદઘ્નજલે સ્થિત્વા ત્રિવારં પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૨૪ ॥

રિપૂનુચ્ચાટયેચ્છીઘ્રમેકેનૈવ દિનેન સઃ ।
દક્ષિણાભિમુખો ભૂત્વા ધૃત્વાર્દ્રવસનં શુચિઃ ॥ ૨૫ ॥

શત્રુનામ સમુચ્ચાર્ય મારયેતિ પદાઙ્કિતમ્ ।
પઠેદિમં સ્તવં ક્રોધાત્સપ્તકૃત્વઃ ત્રિભિર્દિનૈઃ ॥ ૨૬ ॥

સ રિપુર્મૃત્યુગેહસ્ય ધુવમાતિથ્યભાગ્ભવેત્ ।
હરિદ્રયા નટાધીશં કૃત્વા પ્રાણાન્પ્રતિષ્ઠિપેત્ ॥ ૨૭ ॥

પીતપુષ્પૈસ્સમભ્યર્ચ્ય સ્તોત્રમેતજ્જપેન્નરઃ ।
સ્તમ્ભયેત્સકલાન્ લોકાન્ કિમિહ ક્ષુદ્રમાનુષાન્ ॥ ૨૮ ॥

આકર્ષણાય સર્વેષામુત્તરાભિમુખો જપેત્ ।
વાઞ્છિતાઃ યોષિતસ્સર્વાસ્તથા લોકાન્તરસ્થિતાઃ ॥ ૨૯ ॥

યક્ષાશ્ચ કિન્નરાશ્ચાપિ રાજાનો વશમાપ્નુયુઃ ।
કુમ્ભસ્થિતં જલં સ્પૃષ્ટ્વા ત્રિવારં પ્રજપેદિદમ્ ॥ ૩૦ ॥

મહાગ્રહગણગ્રસ્તાનભિષેકં તુ કારયેત્ ।
જલદર્શનમાત્રેણ મુચ્યતે ચ ગ્રહાદિભિઃ ॥ ૩૧ ॥

અકારાદિજ્ઞકારાન્તનામગ્રથિતમુત્તમમ્ ।
સ્તોત્રમેતજ્જપિત્વા ચ પઠિત્વા શ્રિયમાપ્નુયાત્ ॥ ૩૨ ॥

પૂજયિત્વા નામભિશ્ચ નટેશપ્રીતિભાગ્ભવેત્ ।
કિમત્ર બહુનોક્તેન સિદ્ધ્યન્ત્યખિલસિદ્ધયઃ ॥ ૩૩ ॥

સાક્ષાન્નટેશ્વરો દેવો વશ્યો ભવતિ શૈલજે ।
અસ્માત્પરતરા સિદ્ધિઃ કા વાસ્તિ કથય પ્રિયે ॥ ૩૪ ॥

નિષ્કામસ્ત્વચિરાદેવ બ્રહ્મજ્ઞાનમવાપ્નુયાત્ ।
તસ્માત્સર્વપ્રયત્નેન યતિભિર્બ્રહ્મચારિભિઃ ॥ ૩૫ ॥

વનસ્થૈશ્ચ ગૃહસ્થૈશ્ચ સર્વૈર્જપ્યં પ્રયત્નતઃ ।
નિત્યકર્મવદેવેદં સ્તોત્રં જપ્યં સદાદરાત્ ॥ ૩૬ ॥

બ્રહ્માદયોઽપિ યન્નામપાઠસ્યૈવ પ્રસાદતઃ ।
સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તકર્તારો જગતાં ચિરજીવિનઃ ॥ ૩૭ ॥

અન્યે ચ મુનયસ્સર્વે હયગ્રીવાદયઃ પુરા ।
પઠિત્વા પરમાં સિદ્ધિં પુનરાવૃત્તિવર્જિતામ્ ॥ ૩૮ ॥

લેભિરે તદિદં સ્તોત્રં પઠ ત્વમપિ શૈલજે ।
અસ્માત્પરતરં વેદ્યં નાસ્તિ સત્યં મયોદિતમ્ ॥ ૩૯ ॥

॥ શ્રીભૃઙ્ગિરિટિ સંહિતાયાં શ્રીશિવકામસુન્દરીસમેત શ્રી
નટરાજરાજ કુઞ્ચિતપાદસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

॥ શિવમ્ ॥

તતઃ ચિન્તામણિમન્ત્રેણ અઙ્ગન્યાસં, ધ્યાયેત્કોટિ રવિપ્રભમિતિ
ફાલેરત્નત્રિપુણ્ડ્રં ઇતિ ધ્યાનં લં પૃથિવ્યાત્મન
ઇતિ પઞ્ચ પૂજાં ચ કુર્યાત્ ।
ભૂર્ભુવસ્સુવરોમિતિ દિક્વિમોકઃ ઇતિ તુ વિશેષઃ ।
ચિન્તામણિ મન્ત્રઃ સનિયમં ગુરૂપદેશાત્ જ્ઞેયઃ ॥

યઃ શિવો નામરૂપાભ્યાં યા દેવી સર્વમઙ્ગલા ।
તયોઃ સંસ્મરણાન્નિત્યં સર્વતો જયમઙ્ગલમ્ ॥

॥ મહોત્સવયાત્રાક્રમઃ ॥

મઞ્ચે ચન્દ્રાર્કભૂતેષ્વપિ વૃષગજરાડ્રાજતાદ્રિષ્વથાશ્વૈઃ
સોમાસ્કન્દસ્વરૂપસ્સ્વયમુરુનયને ગોરથે માર્ગણો યઃ ।
સ્થિત્વા બ્રહ્મોત્સવેષુ ત્રિષુ ચ નટપતિઃ પ્રત્યહં વીથિયાત્રાં
કૃત્વા સ્નાત્વા સહ સ્વં પ્રવિશતિ શિવયા કુઞ્ચિતાઙ્ઘ્રિં ભજ્યેઽહમ્ ॥

મઙ્ગલં ચિત્સભેશાય મહનીયગુણાત્મને ।
ચક્રવર્તિનુતાય શ્રીનટરાજાય મઙ્ગલમ્ ॥

॥ નટરાજરાજઃ શુભમાતનોતુ ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment