Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Tamil

 Nataraja Kunchita Paada Sahasranama Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீநடராஜகுஞ்சிதபாத³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
॥ ஶ்ரீகு³ருப்⁴யோ நம: ॥

॥ ஶ்ரீஶிவகாமஸுந்த³ரீஸமேத ஶ்ரீநடராஜ: ஶரணம் ॥

யஸ்மாத்ஸர்வம் ஸமுத்பந்நம் சராசரமித³ம் ஜக³த் ।
இத³ம் நமோநடேஶாய தஸ்மை காருபயர்த்³த்⁴வயே ॥ 1 ॥

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஸ்தி²தம் ।
ஶங்கரம் கருணாமூர்திம் ப்ரணம்ய பரயா முதா³ ॥ 2 ॥

விநயாவநதா பூ⁴த்வா பப்ரச்ச² பரமேஶ்வரீ ।
ப⁴க³வந்! ப⁴வ! ஸர்வஜ்ஞ! ப⁴வதாபஹராவ்யய ॥ 3 ॥

த்வத்த: ஶ்ருதம் மயா தே³வ! ஸர்வம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
நடேஶஸ்யாபி நாமாநி ஸுஶ்ருதாநி மயா ப்ரபோ⁴! ॥ 4 ॥

த்வத்த: ஶ்ரேஷ்ட²தம: பாத:³ குஞ்சித: பத்³மஸந்நிப:⁴ ।
தஸ்மாத்தந்நாம ஸாஹஸ்ரம் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஶங்கர! ॥ 5 ॥

அஸக்ருʼத்ப்ரார்தி²தோঽபி த்வம் ந தத்கதி²தவாநஸி ।
இதா³நீம் க்ருʼபயா ஶம்போ⁴! வத³ வாஞ்சா²பி⁴பூர்தயே ॥ 6 ॥

ஶ்ரீஶிவ உவாச
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாதே³வி! ப்ருʼஷ்டம் ஸர்வஜக³த்³தி⁴தம் ।
புரா நாராயண: ஶ்ரீமாந் லோகரக்ஷாபராயண: ॥ 7 ॥

க்ஷீராப்³தௌ⁴ ஸுசிரம் காலம் ஸாம்ப³மூர்தித⁴ரம் ஶிவம் ।
மாமேகாக்³ரேண சித்தேந த்⁴யாயந் ந்யவஸத³ச்யுத: ॥ 8 ॥

தபஸா தஸ்ய ஸந்துஷ்ட: ப்ரஸந்நோঽஹம் க்ருʼபாவஶாத் ।
த்⁴யாநாத்ஸமுத்தி²தோ விஷ்ணுர்லக்ஷ்ம்யா மாம் பர்யபூஜயத் ॥ 9 ॥

துஷ்டாவ விவிதை⁴ஸ்த்வதோத்ரைர்வேத³வேதா³ந்தஸம்மிதை: ।
வரம் வரய ஹே வத்ஸ! யதி³ஷ்டம் மநஸி ஸ்தி²தம் ॥ 10 ॥

தத்தே தா³ஸ்யாமி ந சிராதி³த்யுக்த: கமலேக்ஷண: ।
ப்ராஹ மாம் பரயா ப⁴க்த்யா வரம் தா³ஸ்யஸி சேத்ப்ரபோ⁴ ॥ 11 ॥

ரக்ஷார்த²ம் ஸர்வஜக³தாமஸுராணா க்ஷயாய ச ।
ஸார்வாத்ம்யயோக³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் மந்த்ரமேகம் மமாதி³ஶ ॥ 12 ॥

இதி ஸம்ப்ரார்தி²தஸ்தேந மாத⁴வேநாஹமம்பி³கே ।
ஸஞ்சிந்த்யாநுத்தம ஸ்தோத்ரம் ஸர்வேஷாம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் ॥ 13 ॥

நடேஶகுஞ்சிதாங்க்⁴ரேஸ்து நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
லக்ஷமீகாந்தாய ப⁴க்தாய உக்தவாநஸ்மி ஶங்கரி! ॥ 14 ॥

தேந ஜித்வாঽஸுராந் ஸர்வாந் ரரக்ஷ ஸகலம் ஜக³த் ।
ஸார்வாத்ம்யயோக³ஸித்³தி⁴ம் ச ப்ராப்தவாநம்பு³ஜேக்ஷண: ॥ 15 ॥

ததே³வ ப்ரார்த²யஸ்யத்³ய நாமஸாஹஸ்ரமம்பி³கே ।
பட²நாந்மநநாத்³யஸ்ய ந்ருʼத்தம் த³ர்ஶயதி ப்ரபு:⁴ ॥ 16 ॥

ஸர்வபாபஹரம் புண்யம் ஸர்வரக்ஷாகரம் ந்ருʼணாம் ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரத³ம் ஸர்வஸித்³தி⁴த³ம் முக்தித³ம் பரம் ॥ 17 ॥

வக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு ஹே தே³வி! நாமஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।

அஸ்ய ஶ்ரீ ஶிவகாமஸுந்த³ரீஸமேத ஶ்ரீ நடராஜராஜகுஞ்சிதபாத³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர
மஹாமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி:, மஹாவிராட் ச²ந்த:³,
ஶ்ரீஶிவகாமஸுந்த³ரீஸமேதஶ்ரீநடராஜராஜோ தே³வதா । பீ³ஜம், ஶக்தி:,கலிகம்,
அங்க³ந்யாஸகரந்யாஸௌ ச சிந்தாமணி மந்த்ரவத் ॥

ௐ ஶ்ரீஶிவாய நம: இதி பீ³ஜம் । ௐ அநந்தஶக்தயே நம: இதி ஶக்தி: ।
மஹேஶ்வராய நம: இதி கீலகம் । ஶ்ரீநடேஶ்வரப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² நாமபராயணே
அர்சநே விநியோக:³ ।
ௐ நம்யாய நம: அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஸ்வாஹா நம: -தர்ஜநீப்⁴யாம் ஸ்வாஹா
(நம:) ௐ வஷட்காராய நம: -மத்⁴யமாப்⁴யாம் வஷட் (நம:) । ௐ ஹுங்காராய
நம: -அநாமிகாப்⁴யாம் ஹும் (நம:) ௐ வௌஷட்காராய நம: । கநிஷ்டி²கஷ்ட²யா
வௌஷட் (நம:) ௐ ப²ட்காராய நம: – கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் ப²ட் (நம:)
। ௐ நம்யாய நம: – ஹ்ருʼத³யாய நம: । ௐ ஸ்வாஹா நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ வஷட்காராய நம: – ஶிகா²யை வஷட் । ௐ ஹுங்காராய நம: – கவசாய
ஹும் । ௐ வௌஷட்காராய நம: – நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ௐ ப²ட்கராய நம: –
அஸ்த்ராய ப²ட் । ௐ ப்⁴ருʼர்பு⁴வஸ்ஸுவரோம் இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ।

த்⁴யாநம்
த்⁴யாயேத்கோடிரவிப்ரப⁴ம் த்ரிநயநம் ஶீதாம்ஶுக³ங்கா³த⁴ரம்
த³க்ஷாங்க்⁴ரிஸ்தி²தவாமகுஞ்சிதபத³ம் ஶார்தூ³லசர்மாம்ப³ரம் ।
வஹ்நிம் டோ³லகராப⁴யம் ட³மருகம் வாமே ஶிவாம் ஶ்யாமலாம்
கல்ஹாராம் ஜபஸ்ரக்ஷுகாம் கடிகராம் தே³வீம் ஸபே⁴ஶம் ப⁴ணே ॥ 1 ॥

பா²லே ரத்நத்ரிபுண்ட்³ரம் ப²ணிநமபி க³லே பாத³பீடே² ச பூ⁴தம்
பா³ஹ்வோர்வஹ்நிம் ச ட⁴க்கம் வத³நஸரஸிஜே ஸூர்யசந்த்³ரௌ ஶிகீ²ந்த்³ரம் ।
ஓங்காராக்²யப்ரபா⁴யாம் ஸுரபு⁴வநக³ணம் பார்ஶ்வயோர்வாத்³யகாரௌ ய:
க்ருʼத்வாঽঽநந்த³ந்ருʼத்தம் ஸ்வஸத³ஸி குருதே குஞ்சிதாங்க்⁴ரிம் ப⁴ஜேঽஹம் ॥ 2 ॥

ஊருந்யாஸஸுடோ³ல – வஹ்ரி – ஶுகப்⁴ருʼத்³வாமம் கராம்போ⁴ருஹம்
ட⁴க்காச்சா²க்ஷஸ்ரகு³த்பலாப⁴யகரம் வாமம் பத³ம் குஞ்சிதம் ।
உத்³த்⁴ருʼத்யாத⁴ரபூ⁴த ப்ருʼஷ்ட²விலஸத்³த³க்ஷாங்க்⁴ரிமர்தா⁴ம்பி³கம்
ஸாமீவஸ்த்ரஸுவேணித்³ருʼக்குசப⁴ரம் த்⁴யாயேந்நடம் மேலநம் ॥ 3 ॥

த்⁴யாயேதா³த்மவிமோஹஸம்ஸ்தி²தபத³ம் ரக்தாம்ஶுகம் ஶங்கரம்
கிஞ்சித்குஞ்சிதவாமபாத³மதுலம் வ்யாலம்ப³பா³ஹும் த்ரிபி:⁴ ।
வாமே பௌண்ட்³ர த⁴நுஶ்ச பாஶத³ஹநௌ த³க்ஷே கரே சாப⁴யம்
பௌஷ்பம் மார்க³ணமங்குஶம் ட³மருகம் பி³ப்⁴ராணமச்ச²ச்ச²விம் ॥ 4 ॥

॥ அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அக²ண்ட³போ³தோ⁴ঽக²ண்டா³த்மா க⁴ண்டாமண்ட³லமண்டி³த: ।
அக²ண்டா³நந்த³சித்³ரூப: பரமாநந்த³தாண்ட³வ: ॥ 1 ॥

அக³ம்யமஹிமாம்போ⁴தி:⁴ அநௌபம்யயஶோநிதி:⁴ ।
அக்³ரேவதோ⁴ঽக்³ரேஸம்பூஜ்யோ ஹந்தா தாரோ மயோப⁴வ: ॥ 2 ॥

அகோ⁴ரோঽத்³பு³தசாரித்ர ஆநந்த³வபுரக்³ரணீ: ।
அஜீர்ணஸ்ஸுகுமாரோঽந்ய: பாரத³ர்ஶீ புரந்த³ர: ॥ 3 ॥

அதர்க்யஸ்ஸுகரஸ்ஸார: ஸத்தாமாத்ரஸ்ஸதா³ஶிவ: ।
அநந்தரூப ஏகாத்மா ஸ்வஸ்தருர்வ்யாஹ்ருʼதி: ஸ்வதா⁴ ॥

அநந்தஶக்திராசார்ய: புஷ்கலஸ்ஸர்வபூரண: ।
அநர்க⁴ரத்நக²சிதகிரீடோ நிகடேஸ்தி²த: ॥ 5 ॥

அநஹங்க்ருʼதிரச்சே²த்³யஸ்ஸ்வாநந்தை³கக⁴நாக்ருʼதி: ।
அநாவரணவிஜ்ஞாநோ நிர்விபா⁴கோ³ விபா⁴வஸு: ॥ 6 ॥

அநிர்தே³ஶ்யோঽநிலோঽக³ம்யோঽவிக்ரியோঽமோக⁴வைப⁴வ: ।
அநுத்தம: பரோதா³ஸோ முக்திதோ³ முதி³தாநந: ॥ 7 ॥

அந்நாநாம் பதிரத்யுக்³ரோ ஹரித்⁴யேயோঽத்³வயாக்ருʼதி: ।
அபரோக்ஷோঽவ்ரணோঽலிங்கோ³ঽப்யத்³வேஷ்டா ப்ரேமஸாக³ர: ॥ 8 ॥

அபர்யந்தோঽபரிச்சே²த்³யோঽகோ³சரோ ருக்³விமோசக: ।
அபஸ்ம்ருʼதிந்யஸ்தபாத:³ க்ருʼத்திவாஸா: க்ருʼபாகர: ॥ 9 ॥

அப்ரமேயோঽப்ரதிரத:² ப்ரத்³யும்ந: ப்ரமதே²ஶ்வர: ।
அமாநீ மத³நோঽமந்யுரமாநோ மாநதோ³ மநு: ॥ 10 ॥

அமூல்யமணிஸபா⁴ஸ்வத்ப²ணீந்த்³ரகரகங்கண: ।
அருண: ஶரண: ஶர்வ: ஶரண்ய ஶர்மத:³ ஶிவ: ॥ 11 ॥

அவஶஸ்ஸ்வவஶஸ்ஸ்தா²ஸ்நுரந்தர்யாமீ ஶதக்ரது: ।
அஶுப⁴க்ஷயக்ருʼஜ்ஜ்யோதிரநாகாஶஸ்த்வலேபக: ॥ 12 ॥

அஸ்நேஹஸ்ஸங்க³நிர்முக்தோঽஹ்ரஸ்வோঽதீ³ர்கோ⁴ঽவிஶேஷக:
அக்ஷரஸ்த்ர்யக்ஷரஸ்த்ரயக்ஷ: பக்ஷபாதவிவர்ஜித: ॥ 13 ॥

ஆததாவீ மஹாருத்³ர: க்ஷேத்ராணாமதி⁴போঽக்ஷத:³ ।
ஆதந்வாநஶ்ஶதாநந்தோ³ க்³ருʼத்ஸோ க்³ருʼத்ஸபதிஸ்ம்ருʼர: ॥ 14 ॥

ஆதி³த்யவர்ணஸ்ஸஞ்ஜ்யோதிஸ்ஸம்யக்³த³ர்ஶநதத்பர: ।
ஆதி³பூ⁴தோ மஹாபூ⁴தஸ்ஸ்வேச்சா²கலிதவிக்³ரஹ: ॥ 15 ॥

ஆப்தகாமோঽநுமந்தாঽঽத்மகாமோঽபி⁴ந்நோঽநணுர்ஹர: ।
ஆபா⁴ஸ்வர: பரந்தத்வமாதி³ம: பேஶல: பவி: ॥ 16 ॥

ஆவ்யாதி⁴பதிராதி³த்ய: ககுப:⁴ காலகோவித:³ ।
இச்சா²நிச்சா²விரஹிதோ விஹாரீ வீர்யவர்த⁴ந: ॥ 17 ॥

உத்³த³ண்ட³தாண்ட³வஶ்சண்ட³ ஊர்த்⁴வதாண்ட³வபண்டி³த: ।
உதா³ஸீநௌபத்³ரஷ்டா மௌநக³ம்யோ முநீஶ்வர: ॥ 18 ॥

ஊர்த்⁴வபாதூ³ர்த்⁴வரேதாஶ்ச ப்ரௌட⁴நர்தநலம்பட: ।
ஓஷதீ⁴ஶஸ்ஸதாமீஶௌச்சைர்கோ⁴ஷோ விபீ⁴ஷண: ॥ 19 ॥

கந்த³ர்ப கோடிஸத்³ருʼஶ: கபர்தீ³ கமலாநந: ।
கபாலமாலாப⁴ரணா: கங்கால: கலிநாஶந: ॥ 20 ॥

கபாலமாலாலங்கார: காலாந்தகவபுர்த⁴ர: ।
கமநீய: கலாநாத²ஶேக²ர: கம்பு³கந்த⁴ர: ॥ 21 ॥

கமநீயநிஜாநந்த³முத்³ராஞ்சிதகராம்பு³ஜ: ।
கராப்³ஜத்⁴ருʼதகாலாக்³நி: கத³ம்ப³குஸுமாருண: ॥ 22 ॥

கரிசர்மாம்ப³ரத⁴ர: கபாலீ கலுஷாபஹ: ।
கல்யாணமூர்தி: கல்யாணீரமண: கமலேக்ஷண: ॥ 23 ॥

கக்ஷபஶ்ச பு⁴வந்திஶ்ச ப⁴வாக்²யோ வாரிவஸ்க்ருʼத: ।
காலகண்ட:² காலகால: காலகூடவிஷாஶந: ॥ 24 ॥

காலநேதா காலஹந்தா காலசக்ரப்ரவர்தக: ।
காலஜ்ஞ: காமத:³ காந்த: காமாரி: காமபாலக: ॥ 25 ॥

காலாத்மா காலிகாநாத:² கார்கோடகவிபூ⁴ஷண: ।
காலிகாநாட்யரஸிகோ நிஶாநடநநிஶ்சல: ॥ 26 ॥

காலீவாத³ப்ரிய: கால: காலாதீத: கலாத⁴ர: ।
குடா²ரப்⁴ருʼத்குலாத்³ரீஶ: குஞ்சிதைகபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 27 ॥

குலுஞ்சாநாம் பதி: கூப்யோ த⁴ந்வாவீ த⁴நதா³தி⁴ப: ।
கூடஸ்த:² கூர்மபீட²ஸ்த:² கூஶ்மாண்ட³க்³ரஹமோசக: ॥ 28 ॥

கூலங்கஷக்ருʼபாஸிந்து:⁴ குஶலீ குங்குமேஶ்வர: ।
க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதிஸாரஜ்ஞ: க்ருʼஶாநு: க்ருʼஷ்ணபிங்க³ல: ॥ 29 ॥

க்ருʼதாக்ருʼத: க்ருʼஶ: க்ருʼஷ்ணா: ஶாந்தித:³ ஶரபா⁴க்ருʼதி: ।
க்ருʼதாந்தக்ருʼத்க்ரியாதா⁴ர: க்ருʼதீ க்ருʼபணரக்ஷக: ॥ 30 ॥

கேவல: கேஶவ: கேலீகர: கேவலநாயக: ।
கைலாஸவாஸீ காமேஶ: கவி: கபடவர்ஜித: ॥ 31 ॥

கோடிகந்த³ர்பஸௌபா⁴க்³யஸுந்த³ரோ மது⁴ரஸ்மித: ।
க³தா³த⁴ரோ க³ணஸ்வாமீ க³ரிஷ்ட²ஸ்தோமராயுத:⁴ ॥ 32 ॥

க³ர்விதோ க³க³நாவாஸோ க்³ரந்தி²த்ரய விபே⁴த³ந: ।
க³ஹ்வரேஷ்டோ² க³ணாதீ⁴ஶோ க³ணேஶோ க³திவர்ஜித: ॥ 33 ॥

கா³யகோ க³ருடா³ரூடோ⁴ க³ஜாஸுரவிமர்த³ந: ।
கா³யத்ரீவல்லபோ⁴ கா³ர்க்³யோ கா³யகாநுக்³ரஹோந்முக:² ॥ 34 ॥

கு³ஹாஶயோ கு³ணாதீதோ கு³ருமூர்திர்கு³ஹப்ரிய: ।
கூ³டோ⁴ கு³ஹ்யதரோ கோ³ப்யோ கோ³ரக்ஷீ க³ணஸேவித: ॥ 35 ॥

சதுர்பு⁴ஜஶ்ஶததநு: ஶமிதாகி²ல கௌதுக: ।
சதுர்வக்த்ரஶ்சக்ரத⁴ர: பஞ்சவக்த்ர: பரந்தப ॥ 36 ॥

சிச்ச²க்திலோசநாநந்த³கந்த³ல: குந்த³பாண்ட³ர: ।
சிதா³நந்த³நடாதீ⁴ஶ: சித்கேவலவபுர்த⁴ர: ॥ 37 ॥

சிதே³கரஸஸம்பூர்ண: ஹ்ரீம் ஶிவஶ்ஶ்ரீமஹேஶ்வர: ।
சைதந்யம் சிச்சி²த்³வைதஶ்சிந்மாத்ரஶ்சித்ஸபா⁴தி⁴ப: ॥ 38 ॥

ஜடாத⁴ரோঽம்ருʼதாதா⁴ரோঽம்ருʼதாம்ஶுரம்ருʼதோத்³ப⁴வ: ।
ஜடிலஶ்சடுலாபாங்கோ³ மஹாநடநலம்பட: ॥ 39 ॥

ஜநார்த³நோ ஜக³த்ஸ்வாமீ ஜந்மகர்மநிவாரக: ।
ஜவநோ ஜக³தா³தா⁴ரோ ஜமத³க்³நிர்ஜராஹர: ॥ 40 ॥

ஜஹ்நுகந்யாத⁴ரோ ஜந்மஜராம்ருʼத்யுநிவாரக: ।
ணாந்தநாதி³நாமயுக்தவிஷ்ணுநம்யபதா³ம்பு³ஜ: ॥ 41 ॥

தத்வாவபோ³த⁴ஸ்தத்வேஶஸ்தத்வபா⁴வஸ்தபோநிதி:⁴ ॥

தருணஸ்தாரகஸ்தாம்ரஸ்தரிஷ்ணுஸ்தத்வபோ³த⁴க: ।
த்ரிதா⁴மா த்ரிஜ்ஜக³த்³தே⁴து: த்ரிமூர்திஸ்திர்யகூ³ர்த்⁴வக:³ ॥ 42 ॥

த்ரிமாத்ருʼகஸ்த்ரிவ்ருʼத்³ரூப: த்ருʼதீயஸ்த்ரிகு³ணாதி⁴க: ।
த³க்ஷாத்⁴வரஹரோ த³க்ஷோ த³ஹரஸ்தோ² த³யாநிதி:⁴ ॥ 43 ॥

த³க்ஷிணாக்³நிர்கா³ர்ஹபத்யோ த³மநோ தா³நவாந்தக: ।
தீ³ர்க⁴பிங்க³ஜடாஜூடோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்தி³க³ம்ப³ர: ॥ 44 ॥

து³ராராத்⁴யோ து³ராத⁴ர்ஷோ து³ஷ்டதூ³ரோ து³ராஸத:³ ।
து³ர்விஜ்ஞேயோ து³ராசாரநாஶநோ து³ர்மதா³ந்தக: ॥ 45 ॥

தை³வ்யோ பி⁴ஷக் ப்ரமாணஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ராஹ்மணாத்மக: ।
த்³ரஷ்டா த³ர்ஶயிதா தா³ந்தோ த³க்ஷிணாமூர்திரூபப்⁴ருʼத் ॥ 46 ॥

த⁴ந்வீ த⁴நாதி⁴போ த⁴ந்யோ த⁴ர்மகோ³ப்தா த⁴ராதி⁴ப: ।
தூ⁴ஷ்ணுர்தூ³தஸ்தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரஸ்ஸுத⁴ந்வா ஸுதத:³ ஸுகீ² ॥ 47 ॥

த்⁴யாநக³ம்யோ த்⁴யாத்ருʼரூபோ த்⁴யேயோ த⁴ர்மவிதா³ம் வர: ।
நக்தஞ்சர: ப்ரக்ருʼந்தாநாம் பதிர்கி³ரிசரோ கு³ரு: ॥ 48 ॥

நந்தி³நாட்யப்ரியோ நந்தீ³ நடேஶோ நடவேஷப்⁴ருʼத் ।
நமதா³நந்த³தோ³ நம்யோ நக³ராஜநிகேதந: ॥ 49 ॥

நாரஸிம்ஹோ நகா³த்⁴யக்ஷோ நாதா³ந்தோ நாத³வர்ஜித: ।
நிசேருக: பரிசரோঽரண்யாநாம் பதிரத்³பு⁴த: ॥ 50 ॥

நிரங்குஶோ நிராதா⁴ரோ நிரபாயோ நிரத்யய: ।
நிரஞ்ஜநோ நித்யஶுத்³தோ⁴ நித்யபு³த்³தோ⁴ நிராஶ்ரய: ॥ 51 ॥

நிரம்ஶோ நிக³மாநந்தோ³ நிராநந்தோ³ நிதா³நபூ:⁴ ।
நிர்வாணதோ³ நிர்வ்ருʼதிஸ்தோ² நிர்வைரோ நிருபாதி⁴க: ॥ 52 ॥

நிர்விகல்போ நிராலம்போ³ நிர்விகாரோ நிராமய: ।
நிஷங்கீ³ஷுதி⁴மாநிந்த்³ரஸ்தஸ்கராணாமதீ⁴ஶ்வர: ॥ 53 ॥

நிஸ்பந்த:³ ப்ரத்யயாநந்தோ³ நிர்நிமேஷோ நிரந்தர: ।
நைஷ்கர்ம்யதோ³ நவரஸ: த்ரிஸ்த²ஸ்த்ரிபுரபை⁴ரவ: ॥ 54 ॥

பஞ்சபூ⁴தப்ரபு:⁴ பஞ்சபூஜாஸந்துஷ்டமாநஸ: ।
பஞ்சயஜ்ஞப்ரிய: பஞ்சப்ராணாதி⁴பதிரவ்யய: ॥ 55 ॥

பதஞ்ஜலிப்ராணநாஶ்ச பராபரவிவர்ஜித: ।
பதி: பஞ்சத்வநிர்முக்த: பஞ்சக்ருʼத்யபராயண: ॥ 56 ॥

பத்தீநாமதி⁴ப: க்ருʼத்ஸ்நவீதோ தா⁴வம்ஶ்ச ஸத்த்வப: ।
பரமாத்மா பரம் ஜ்யோதி: பரமேஷ்டீ² பராத்பர: ॥ 57 ॥

பர்ணஶத்³ய: ப்ரத்யகா³த்மா ப்ரஸந்ந: பரமோந்நத: ।
பவித்ர: பார்வதீதா³ர: பரமாபந்நிவாரக: ॥ 58 ॥

பாடலாம்ஶு: படுதர: பாரிஜாதத்³ருமூலக:³ ।
பாபாடவீப்³ருʼஹத்³பா⁴நு: பா⁴நுமத்கோடிகோடிப:⁴ ॥ 59 ॥

பாஶீ பாதகஸம்ஹர்தா தீக்ஷ்ணேஷுஸ்திமிராபஹ: ।
புண்ய: புமாந்புரிஶய: பூஷா பூர்ண: புராதந: ॥ 60 ॥

புரஜித்பூர்வஜ: புஷ்பஹாஸ: புண்யப²லப்ரத:³ ।
புருஹூத: புரத்³வேஷீ புரத்ரயவிஹாரவாந் ॥ 61 ॥

புலஸ்த்ய: க்ஷயணோ க்³ருʼஹ்யோ கோ³ஷ்ட்²யோ கோ³பரிபாலக: ।
புஷ்டாநாம் பதிரவ்யக்³ரோ ப⁴வஹேதிர்ஜக³த்பதி: ॥ 62 ॥

ப்ரக்ருʼதீஶ: ப்ரதிஷ்டா²தா ப்ரப⁴வ: ப்ரமத:² ப்ரதீ² ।
ப்ரபஞ்சோபஶமோ நாமரூபத்³வயவிவர்ஜித: ॥ 63 ॥

ப்ரபஞ்சோல்லாஸநிர்முக்த: ப்ரத்யக்ஷ: ப்ரதிபா⁴த்மக:
ப்ரபு³த்³த:⁴ பரமோதா³ர: பரமாநந்த³ஸாக³ர: ॥ 64 ॥

ப்ரமாண: ப்ரணவ: ப்ராஜ்ஞ: ப்ராணத:³ ப்ராணநாயக: ।
ப்ரவேக:³ ப்ரமதா³ர்தா⁴ங்க:³ ப்ரநர்தநபராயண: ॥ 65 ॥

ப³ப்⁴ருர்ப³ஹுவிதா⁴காரோ ப³லப்ரமத²நோ ப³லீ ।
ப³ப்⁴ருஶோ ப⁴க³வாந்பா⁴வ்யோ விவ்யாதீ⁴ விக³தஜ்வர: ॥ 66 ॥

பி³ல்மீ வரூதீ² து³ந்து³ப்⁴யாஹநந்யௌ ப்ரம்ருʼஶாபி⁴த:⁴ ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ருர்கு³ஹ்யோ கு³ஹ்யகைஸ்ஸமபி⁴ஷ்டுத: ॥ 67 ॥

ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதோ³ ப்³ரஹ்ம ப்³ருʼஹத்³க³ர்போ⁴ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³காண்ட³விஸ்போ²டமஹாப்ரலயதாண்ட³வ: ॥ 68 ॥

ப்³ரஹ்மிஷ்டோ² ப்³ரஹ்மஸூத்ரார்தோ² ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மசேதந: ।
ப⁴க³நேத்ரஹரோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴வக்⁴நோ ப⁴க்திமந்நிதி:⁴ ॥ 69 ॥

ப⁴த்³ரோ ப⁴த்³ரப்ரதோ³ ப⁴த்³ரவாஹநோ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
பா⁴வஜ்ஞோ ப³ந்த⁴விச்சே²த்தா பா⁴வாதீதோঽப⁴யங்கர: ॥ 70 ॥

பா⁴வாபா⁴வவிநிர்முக்தோ பா⁴ரூபோ பா⁴விதோ ப⁴ர: ।
பூ⁴தமுக்தாவளீதந்து: பூ⁴தபூர்வோ பு⁴ஜங்க³ப்⁴ருʼத் ॥ 71 ॥

பூ⁴மா பூ⁴தபதிர்ப⁴வ்யோ பூ⁴ர்பு⁴வோவ்யாஹ்ருʼதிப்ரிய: ।
ப்⁴ருʼங்கி³நாட்யப்ரமாணஜ்ஞோ ப்⁴ரமராயிதநாட்யக்ருʼத் ॥ 72 ॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்பா⁴வநாக³ம்யோ ப்⁴ராந்திஜ்ஞாநவிநாஶந: ।
மநீஷீ மநுஜாதீ⁴ஶோ மித்²யாப்ரத்யயநாஶந: ॥ 73 ॥

மநோப⁴ர்தா மநோக³ம்யோ மநநைகபராயண: ।
மநோவசோபி⁴ரக்³ராஹ்யோ மஹாபி³லக்ருʼதாலய: ॥ 74 ॥

மயஸ்கரோ மஹாதிர்த்²ய: கூல்ய: பார்ய: பதா³த்மக: ।
மஹர்த்³தி⁴ர்மஹிமாதா⁴ரோ மஹாஸேநகு³ருர்மஹ: ॥ 75 ॥

மஹாகர்தா மஹாபோ⁴க்தா மஹாஸம்விந்மயோ மது:⁴ ।
மஹாதாத்பர்யநிலய: ப்ரத்யக்³ப்³ரஹ்மைக்யநிஶ்சய: ॥ 76 ॥

மஹாநந்தோ³ மஹாஸ்கந்தோ³ மஹேந்த்³ரோ மஹஸாந்நிதி:⁴ ।
மஹாமாயோ மஹாக்³ராஸோ மஹாவீர்யோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 77 ॥

மஹோக்³ரதாண்ட³வாபி⁴ஜ்ஞ: பரிப்⁴ரமணதாண்ட³வ: ।
மாணிப⁴த்³ரார்சிதோ மாந்யோ மாயாவீ மாந்த்ரிகோ மஹாந் ॥ 78 ॥

மாயாநாடகக்ருʼந்மாயீ மாயாயந்த்ரவிமோசக: ।
மாயாநாட்யவிநோத³ஜ்ஞோ மாயாநடநஶிக்ஷக: ॥ 79 ॥

மீடு⁴ஷ்டமோ ம்ருʼக³த⁴ரோ ம்ருʼகண்டு³தநயப்ரிய: ।
முநிராதார்ய ஆலாத்³ய: ஸிகத்யஶ்ச கிँஶில: ॥ 80 ॥

மோசகோ மோஹவிச்சே²த்தா மோத³நீயோ மஹாப்ரபு:⁴ ।
யஶஸ்வீ யஜமாநாத்மா யஜ்ஞபு⁴க்³யஜநப்ரிய: ॥ 81 ॥

யக்ஷராட்³யஜ்ஞப²லதோ³ யஜ்ஞமூர்திர்யஶஸ்கர: ।
யோக³க³ம்யோ யோக³நிஷ்டோ² யோகா³நந்தோ³ யுதி⁴ஷ்டி²ர: ॥ 82 ॥

யோக³யோநிர்யதா²பூ⁴தோ யக்ஷக³ந்த⁴ர்வவந்தி³த: ।
ரவிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² ரஜோகு³ணவிவர்ஜித: ॥ 83 ॥

ராஜராஜேஶ்வரோ ரம்யோ ராத்ரிஞ்சர விநாஶந: ।
ராதிர்தா³திஶ்சதுஷ்பாத:³ ஸ்வாத்மப³ந்த⁴ஹர: ஸ்வபூ:⁴ ॥ 84 ॥

ருத்³ராக்ஷஸ்ரங்மயாகல்ப: கஹ்லாரகிரணத்³யுதி: ।
ரோஹிதஸ்ஸ்த²பதிர்வ்ருʼக்ஷபதிர்மந்த்ரீ ச வாணிஜ: ॥ 85 ॥

லாஸ்யாம்ருʼதாப்³தி⁴லஹரீபூர்ணேந்து:³ புண்யகோ³சர: ।
வரதோ³ வாமநோ வந்த்³யோ வரிஷ்டோ² வஜ்ரவர்மப்⁴ருʼத் ॥ 86 ॥

வராப⁴யப்ரதோ³ ப்³ரஹ்மபுச்சோ² ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர: ।
வஶீ வரேண்யோ விததோ வஜ்ரப்⁴ருʼத்³வருணாத்மக: ॥ 87 ॥

வஹ்நிமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² வர்ஷீயாந் வருணேஶ்வர: ।
வாச்யவாசகநிர்முக்தோ வாகீ³ஶோ வாக³கோ³சர: ॥ 88 ॥

விகாரரஹிதோ விஷ்ணுர்விராடீ³ஶோ விராண்மய: ।
விக்⁴நேஶ்வரோ விக்⁴நநேதா ஶக்திபாணி: ஶரோத்³ப⁴வ: ॥ 89 ॥

விஜிக⁴த்ஸோ விக³தபீ⁴ர்விபிபாஸோ விபா⁴வநா ।
வித³க்³த⁴முக்³த⁴வேஷாட்³யோ விஶ்வாதீதோ விஶோகத:³ ॥ 90 ॥

வித்³யாநிதி⁴ர்விரூபாக்ஷோ விஶ்வயோநிர்வ்ருʼஷத்⁴வஜ: ।
வித்³யுத்யோ விவஹோ மேத்⁴யோ ரேஷ்மியோ வாஸ்துபோ வாஸ: ॥ 91 ॥

வித்³வத்தமோ விதூ³ரஸ்தோ² விஶ்ரமோ வேத³நாமய: ।
வியதா³தி³ஜக³த்ஸ்ரஷ்டா விவிதா⁴நந்த³தா³யக: ॥ 92 ॥

விராட்²ருʼத³யபத்³மஸ்தோ² விதி⁴ர்விஶ்வாதி⁴கோ விபு:⁴ ।
விரூபோ விஶ்வதி³க்³வ்யாபீ வீதஶோகோ விரோசந: ॥ 93 ॥

விஶ்ராந்திபூ⁴ர்விவஸநோ விக்⁴நஹந்தா விநோத³க: ।
விஶ்ருʼங்க²லோ வியத்³தே⁴துர்விஷமோ வித்³ருமப்ரப:⁴ ॥ 94 ॥

விஶ்வஸ்யாயதநோ வர்யோ வந்தா³ருஜநவத்ஸல ।
விஜ்ஞாநமாத்ரோ விரஜா விராமோ விபு³தா⁴ஶ்ரய ॥ 95 ॥

வீரப்ரியோ வீதப⁴யோ விந்த்⁴யத³ர்பவிநாஶந ।
வீரப⁴த்³ரோ விஶாலாக்ஷோ விஷ்ணுபா³ணோ விஶாம் பதி: ॥ 96 ॥

வ்ருʼத்³தி⁴க்ஷயவிநிர்முக்தோ வித்³யோதோ விஶ்வவஞ்சக: ।
வேதாலநடநப்ரீதோ வேதண்ட³த்வக்க்ருʼதாம்ப³ர: ॥ 97 ॥

வேத³வேத்³யோ வேத³ரூபோ வேத³வேதா³ந்தவித்தம: ।
வேதா³ந்தக்ருʼத்துர்யபாதோ³ வைத்³யுத: ஸுக்ருʼதோத்³ ப⁴வ: ॥ 98 ॥

வேதா³ர்த²வித்³வேத³யோநி: வேதா³ங்கோ³ வேத³ஸம்ஸ்துத: ।
வேலாதிலங்கி⁴கருணோ விலாஸீ விக்ரமோந்நத: ॥ 99 ॥

வைகுண்ட²வல்லபோ⁴ঽவர்ஷ்யோ வைஶ்வாநரவிலோசந: ।
வைராக்³யஶேவதி⁴ர்விஶ்வபோ⁴க்தா ஸர்வோர்த்⁴வஸம்ஸ்தி²த: ॥ 100 ॥

வௌஷட்காரோ வஷட்காரோ ஹுங்கார: ப²ட்கர: படு: ।
வ்யாக்ருʼதோ வ்யாப்ருʼதோ வ்யாபீ வ்யாப்யஸாக்ஷீ விஶாரத:³ ॥ 101 ॥

வ்யாக்⁴ரபாத³ப்ரியோ வ்யாக்⁴ரசர்மத்⁴ருʼத்³வயாதி⁴நாஶந: ।
வ்யாமோஹநாஶநோ வ்யாஸோ வ்யாக்²யாமுத்³ராலஸத்கர: ॥ 102 ॥

வ்யுப்தகேஶோঽத² விஶதோ³ விஷ்வக்ஸேநோ விஶோத⁴க: ।
வ்யோமகேஶோ வ்யோமமூர்திர்வ்யோமாகாரோঽவ்யயாக்ருʼதி: ॥ 103 ॥

வ்ராதோ வ்ராதபதிர்விப்ரோ வரீயாந் க்ஷுல்லக: க்ஷமீ ।
ஶக்திபாதகர: ஶக்த: ஶாஶ்வத: ஶ்ரேயஸாம் நிதி:⁴ ॥ 104 ॥

ஶயாந: ஶந்தம: ஶாந்த: ஶாஸக: ஶ்யாமலாப்ரிய: ।
ஶிவங்கர: ஶிவதர: ஶிஷ்டஹ்ருʼஷ்ட: ஶிவாக³ம: ॥ 105 ॥

ஶீக்⁴ரியஶ்ஶீப்⁴ய ஆநந்த:³ க்ஷயத்³வீரஶ்ஶரோঽக்ஷர: ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶ: ஶ்ருதிப்ரஸ்துதவைப⁴வ: ॥ 106 ॥

ஶுஷ்க்யோ ஹரித்யோ லோப்யஶ்ச ஸூர்ம்ய: பர்ண்யோঽணிமாதி³பூ:⁴ ।
ஶூரஸேந: ஶுபா⁴கார: ஶுப்⁴ரமூர்தி: ஶுசிஸ்மித: ॥ 107 ॥

ஶங்க:³ ப்ரதரணோঽவார்ய: பே²ந்ய: ஶஷ்ப்ய: ப்ரவாஹஜ: ।
ஶ்ராவ்ய: ஶத்ருஹர: ஶூலீ ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிவிதா⁴யக: ॥ 108 ॥

ஶ்ரீஶிவ: ஶ்ரீஶிவாநாத:² ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீபதிபூஜித: ।
ஶ்ருத்ய: பத்²யஸ்ஸ்வதந்த்ரஸ்த:² காட்யோ நீப்ய: கரோடிப்⁴ருʼத் ॥ 109 ॥

ஷடா³தா⁴ரக³த: ஸாங்க்²ய: ஷட³க்ஷரஸமாஶ்ரய: ।
ஷடூ³ர்மிரஹித: ஸ்தவ்ய: ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யதா³யக: ॥ 110 ॥

ஸக்ருʼத்³விபா⁴த: ஸம்வேத்தா ஸத³ஸத்கோடிவர்ஜித: ।
ஸத்த்வஸம்ஸ்த:² ஸுஷுப்திஸ்த:² ஸுதல்ப: ஸத்ஸ்வரூபக:³ ॥ 111 ॥

ஸத்³யோஜாத: ஸதா³ராத்⁴ய: ஸாமக:³ ஸாமஸம்ஸ்துத: ।
ஸநாதந: ஸம: ஸத்ய: ஸத்யவாதீ³ ஸம்ருʼத்³தி⁴த:³ ॥ 112 ॥

ஸமத்³ருʼஷ்டி: ஸத்யகாம: ஸநகாதி³முநிஸ்துத: ।
ஸமஸ்தபு⁴வநவ்யாபீ ஸம்ருʼத்³த:⁴ ஸததோதி³த: ॥ 113 ॥

ஸர்வக்ருʼத்ஸர்வஜித்ஸர்வமய: ஸத்வாவலம்ப³க: ।
ஸர்வத்³வந்த்³வக்ஷயகர: ஸர்வாபத்³விநிவாரக: ॥ 114 ॥

ஸர்வத்³ருʼக் ஸர்வப்⁴ருʼத்ஸர்க:³ ஸர்வஹ்ருʼத்கோஶஸம்ஸ்தி²த: ।
ஸர்வப்ரியதம: ஸர்வதா³ரித்³ர்யக்லேஶநாஶந: ॥ 115 ॥

ஸர்வவித்³யாநாமீஶாந ஈஶ்வராணாமதீ⁴ஶ்வர: ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வத:³ ஸ்தா²ணு: ஸர்வேஶ: ஸமரப்ரிய: ॥ 116 ॥

ஸர்வாதீத: ஸாரதர: ஸாம்ப:³ ஸாரஸ்வதப்ரத:³ ।
ஸர்வார்த:² ஸர்வதா³ துஷ்ட: ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²ஸம்மத: ॥ 117 ॥

ஸர்வேஶ்வர: ஸர்வஸாக்ஷீ ஸர்வாத்மா ஸாக்ஷிவர்ஜித: ।
ஸவ்யதாண்ட³வஸம்பந்நோ மஹாதாண்ட³வவைப⁴வ: ॥ 118 ॥

ஸஸ்பிஞ்ஜர: பஶுபதிஸ்த்விஷீமாநத்⁴வநாம் பதி: ।
ஸஹமாநஸ்ஸத்யத⁴ர்மா நிவ்யாதீ⁴ நியமோ யம: ॥ 119 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ராங்க்⁴ரி: ஸஹஸ்ரவத³நாம்பு³ஜ: ।
ஸஹஸ்ராக்ஷார்சித: ஸம்ராட் ஸந்தா⁴தா ஸம்பதா³லய: ॥ 120 ॥

ஸித்³தே⁴ஶ: ஸித்³தி⁴ஜநக: ஸித்³தா⁴ந்த: ஸித்³த⁴வைப⁴வ: ।
ஸுதா⁴ரூப: ஸுராத்⁴யக்ஷ: ஸுப்⁴ரூ: ஸுக²க⁴ந: ஸுதீ:⁴ ॥ 121 ॥

ஸுநிஶ்சிதார்தோ² ராத்³தா⁴ந்த: தத்வமர்த²ஸ்தபோமய: ।
ஸுவ்ரத: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸ்வஸம்வேத்³ய: ஸுகா²வஹ: ॥ 122 ॥

ஸூத: ஸத³ஸ்பதி: ஸூரிரஹந்த்யோ வநபோ வர: ।
ஸூத்ரபூ⁴த: ஸ்வப்ரகாஶ: ஸமஶீல: ஸதா³த³ய: ॥ 123 ॥

ஸூத்ராத்மா ஸுலப:⁴ ஸ்வச்ச:² ஸூத³ர: ஸுந்த³ராநந: ।
ஸூத்³யஸ்ஸரஸ்யோ வைஶந்தோ நாத்³யோঽவட்யோடசோঽத² வர்ஷக: ॥ 124 ॥

ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மதர: ஸூர்ய: ஸூக்ஷ்மஸ்தூ²லத்வவர்ஜித: ।
ஸ்ருʼகாவீ முஷ்ணதாம் நாத:² பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபப்⁴ருʼத் ॥ 125 ॥

ஸோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்த:² ஸோம: ஸௌம்ய: ஸுஹ்ருʼத்³வர: ।
ஸங்கல்போல்லாஸநிர்முக்த: ஸமநீராக³சேதந: ॥ 126 ॥

ஸம்பந்ந: ஸங்க்ரம: ஸத்ரீ ஸந்தா³தா ஸகலோர்ஜித: ।
ஸம்ப்ரவ்ருʼத்³த:⁴ ஸந்நிக்ருʼஷ்ட: ஸம்விம்ருʼஷ்ட: ஸமக்³ரத்³ருʼக் ॥ 127 ॥

ஸம்ப்ரஹ்ருʼஷ்ட: ஸந்நிவிஷ்ட: ஸம்ஸ்பஷ்ட: ஸம்ப்ரமர்த³ந: ।
ஸம்யத்³வாம: ஸம்யமீந்த்³ர: ஸம்ஶயச்சி²த் ஸஹஸ்ரத்³ருʼக் ॥ 128 ॥

ஸம்யமஸ்த:² ஸம்ஹ்ருʼதி³ஸ்த:² ஸம்ப்ரவிஷ்ட: ஸமுத்ஸுக: ।
ஸம்வத்ஸர: கலாபூர்ணஸ்ஸுராஸுரநமஸ்க்ருʼத: ॥ 129 ॥

ஸம்வர்தாக்³ந்யுத³ர: ஸர்வாந்தரஸ்த²ஸ்ஸர்வது³ர்க்³ரஹ: ।
ஸம்ஶாந்தஸர்வஸங்கல்ப: ஸம்ஸதீ³ஶ: ஸதோ³தி³த: ॥ 130 ॥

ஸ்பு²ரங்ட³மருநித்⁴வாநநிர்ஜிதாம்போ⁴தி⁴நிஸ்வந: ।
ஸ்வச்ச²ந்த:³ ஸ்வச்ச²ஸம்வித்திரந்வேஷ்டவ்யோঽஶ்ருதோঽமத: ॥ 131 ॥

ஸ்வாத்மஸ்த:² ஸ்வாயுத:⁴ ஸ்வாமீ ஸ்வாநந்ய: ஸ்வாம்ஶிதாகி²ல: ।
ஸ்வாஹாரூபோ வஸுமநா: வடுக: க்ஷேத்ரபாலக: ॥ 132 ॥

ஹித: ப்ரமாதா ப்ராக்³வர்தீ ஸர்வோபநிஷதா³ஶய: ।
ஹிரண்யபா³ஹுஸ்ஸேநாநீர்ஹரிகேஶோ தி³ஶாம்பதி: ॥ 133 ॥

ஹேதுத்³ருʼஷ்டாந்தநிர்முக்தோ ஹேதுர்ஹேரம்ப³ஜந்மபூ:⁴ ।
ஹேயாதே³யவிநிர்முக்தோ ஹேலாகலிததாண்ட³வ: ॥ 134 ॥

ஹேலாவிநிர்மிதஜக³த்³தே⁴மஶ்வஶ்ருர்ஹிரண்மய: ।
ஜ்ஞாநலிங்கோ³ க³திர்ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநக³ம்யோঽபா⁴ஸக: ॥ 135 ॥

உத்தர பீடி²கா ।
இதி குஞ்சிதபாத³ஸ்ய நடராஜஸ்ய ஸுந்த³ரம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ஸம்ப்ரோக்தம் மயா தே³வி த்வதா³த³ராத் ॥ 1 ॥

ஸர்வமந்த்ரமயம் ஹ்யேதத் ந ப்ரகாஶ்யம் கதா³சந ।
ஸச்சி²ஷ்யாய விநீதாய ப⁴க்தாய நடநாயகே ॥ 2 ॥

கராங்க³ந்யாஸஸம்யுக்தம் ப்ரோக்தவ்யம் த்⁴யாநஸம்யுதம் ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் த⁴நார்தீ² த⁴நமாப்நுயாத் ॥ 3 ॥

வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் புத்ரார்தீ² புத்ரமாப்நுயாத் ।
யத்³யத் ப்ரார்த²யதே மர்த்ய: தத்ஸர்வம் லப⁴தே து⁴வம் ॥ 4 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் ஸர்வவித்³யாவிவர்த்³த⁴நம் ।
ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³மித³ம் ஸர்வாபத்³க்⁴நமகா⁴பஹம் ॥ 5 ॥

ஆபி⁴சாரப்ரயோகா³தி³மஹாக்ருʼத்யாநிவாரணம் ।
அபஸ்மாரமஹாவ்யாதி⁴ஜ்வரகுஷ்டா²தி³நாஶநம் ॥ 6 ॥

அத்யுத்பாதப⁴யக்ஷோப⁴க்ஷுத்³ரவாரணகாரணம் ।
கூஶ்மாண்ட³ருத்³ரவேதாலஶாகிந்யாதி³ப⁴யாபஹம் ॥ 7 ॥

ஸ்மரணாதே³வ ஜந்தூநாம் ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³நாஶநம் ।
அஸ்மாத்பரதரம் ஸ்தோத்ரம் நாஸ்தி லோகத்ரயேঽம்பி³கே ॥ 8 ॥

ஏதந்நாமஸஹஸ்ரஸ்ய பட²நாத்ஸக்ருʼதே³வ ஹி ।
மஹாபாதகயுக்தோঽபி ஶிவஸாயுஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 9 ॥

ப்ரயோக³லக்ஷணம் வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு ஶைலஸுதேঽது⁴நா ।
பஞ்சம்யாமத²வாஷ்டம்யாம் த³ஶம்யாம் வா விஶேஷத: ॥ 10 ॥

ஸ்நாத்வா ஶுபா⁴ஸநே ஸ்தி²த்வா த்⁴யாயந் ஶ்ரீநடநாயகம் ।
ப்ரஜபேத்த்³வாத³ஶாவ்ருʼத்யா ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 11 ॥

ஆர்த்³ராயாம் ப்ராதராரப்⁴ய நடநாத²ஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ।
ஆஸாயம் ப்ரஜபேதே³தத் ஏவம் ஸம்வத்ஸரத்ரயம் ॥ 12 ॥

தஸ்ய ப⁴க்தஸ்ய தே³வேஶ: நடநம் த³ர்ஶயேத்ப்ரபு:⁴ ।
பி³ல்வவ்ருʼக்ஷஸ்ய நிகடே ப்ரதோ³ஷே ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 13 ॥

ஷட்³பி⁴ர்மாஸைமஹைஶ்வர்யம் லப⁴தே நசிராந்நர: ।
அநேந ஸ்தோத்ரராஜேந மந்த்ரிதம் ப⁴ஸ்ம தா⁴ரயேத் ॥ 14 ॥

ப⁴ஸ்மாவலோகநாந்ம்ருʼத்யுர்வஶ்யோ ப⁴வதி தத்க்ஷணாத் ।
ஸலிலம் ப்ராஶயேத்³தீ⁴மாந்மந்த்ரேணாநேந மந்த்ரிதம் ॥ 15 ॥

ஸர்வவித்³யாமயோ பூ⁴த்வா வ்யாகரோத்யஶ்ருதாதி³கம் ।
நாடகாதி³மஹாக்³ரந்த²ம் குருதே நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 16 ॥

சதுர்த்²யந்தம் ஸமுச்சார்ய நாமைகம் து ததோ ஜபேத் ।
பஞ்சாக்ஷரம் ததா² நாம்ரா ஸஹஸ்ரம் ப்ரஜபேத்க்ரமாத் ॥ 17 ॥

ஏவம் த்ரிவாரம் மாஸாநாம் அஷ்டாவிம்ஶதிகே க³தே ।
நிக்³ரஹாநுக்³ரஹௌ கர்தும் ஶக்திரஸ்யோபஜாயதே ॥ 18 ॥

நாம்நாமாதௌ³ ததா²ந்தே ச பஞ்சாக்ஷரமஹாமநும் ।
ஜப்த்வா மத்⁴யஸ்தி²தம் நாம நிர்நமோந்தம் ஸதா³ঽஸக்ருʼத் ॥ 19 ॥

சதுர்த்²யந்தம் ஜபேத்³தீ⁴மாந் த்ரிவர்ஷம் ச த்ரிவாரகை: ।
அணிமாதி³மஹாஸித்³தி⁴மசிராத்ப்ராப்நுயாத்³த்⁴ருவம் ॥ 20 ॥

ஸர்வேஷ்வபி ச லோகேஷு ஸித்³த⁴ஸ்ஸந்நாசரேந்நர: ।
லக்ஷ்மீபீ³ஜத்³வயக்ஷிப்தமாத்³யந்தே நாம யஶ்ஶிவே ॥ 21 ॥

வாஞ்சி²தாம் ஶ்ரியமாப்நோதி ஸத்யமுக்தம் வராநநே ।
ஹ்ருʼல்லேகா²மந்த்ரஸம்யுக்தம் பூர்வவத்ஸம்யுதம் ஜபேத் ॥ 22 ॥

யோக³ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய த்ரிசது: பஞ்சவத்ஸரை: ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந யா யா ஸித்³தி⁴ரபீ⁴ப்ஸிதா ॥ 23 ॥

ஸா ஸா ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வேத³ஸ்ய ஸத்யமேவ மயோதி³தம் ।
கண்ட²த³க்⁴நஜலே ஸ்தி²த்வா த்ரிவாரம் ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 24 ॥

ரிபூநுச்சாடயேச்சீ²க்⁴ரமேகேநைவ தி³நேந ஸ: ।
த³க்ஷிணாபி⁴முகோ² பூ⁴த்வா த்⁴ருʼத்வார்த்³ரவஸநம் ஶுசி: ॥ 25 ॥

ஶத்ருநாம ஸமுச்சார்ய மாரயேதி பதா³ங்கிதம் ।
படே²தி³மம் ஸ்தவம் க்ரோதா⁴த்ஸப்தக்ருʼத்வ: த்ரிபி⁴ர்தி³நை: ॥ 26 ॥

ஸ ரிபுர்ம்ருʼத்யுகே³ஹஸ்ய து⁴வமாதித்²யபா⁴க்³ப⁴வேத் ।
ஹரித்³ரயா நடாதீ⁴ஶம் க்ருʼத்வா ப்ராணாந்ப்ரதிஷ்டி²பேத் ॥ 27 ॥

பீதபுஷ்பைஸ்ஸமப்⁴யர்ச்ய ஸ்தோத்ரமேதஜ்ஜபேந்நர: ।
ஸ்தம்ப⁴யேத்ஸகலாந் லோகாந் கிமிஹ க்ஷுத்³ரமாநுஷாந் ॥ 28 ॥

ஆகர்ஷணாய ஸர்வேஷாமுத்தராபி⁴முகோ² ஜபேத் ।
வாஞ்சி²தா: யோஷிதஸ்ஸர்வாஸ்ததா² லோகாந்தரஸ்தி²தா: ॥ 29 ॥

யக்ஷாஶ்ச கிந்நராஶ்சாபி ராஜாநோ வஶமாப்நுயு: ।
கும்ப⁴ஸ்தி²தம் ஜலம் ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா த்ரிவாரம் ப்ரஜபேதி³த³ம் ॥ 30 ॥

மஹாக்³ரஹக³ணக்³ரஸ்தாநபி⁴ஷேகம் து காரயேத் ।
ஜலத³ர்ஶநமாத்ரேண முச்யதே ச க்³ரஹாதி³பி:⁴ ॥ 31 ॥

அகாராதி³ஜ்ஞகாராந்தநாமக்³ரதி²தமுத்தமம் ।
ஸ்தோத்ரமேதஜ்ஜபித்வா ச படி²த்வா ஶ்ரியமாப்நுயாத் ॥ 32 ॥

பூஜயித்வா நாமபி⁴ஶ்ச நடேஶப்ரீதிபா⁴க்³ப⁴வேத் ।
கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந ஸித்³த்⁴யந்த்யகி²லஸித்³த⁴ய: ॥ 33 ॥

ஸாக்ஷாந்நடேஶ்வரோ தே³வோ வஶ்யோ ப⁴வதி ஶைலஜே ।
அஸ்மாத்பரதரா ஸித்³தி:⁴ கா வாஸ்தி கத²ய ப்ரியே ॥ 34 ॥

நிஷ்காமஸ்த்வசிராதே³வ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமவாப்நுயாத் ।
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந யதிபி⁴ர்ப்³ரஹ்மசாரிபி:⁴ ॥ 35 ॥

வநஸ்தை²ஶ்ச க்³ருʼஹஸ்தை²ஶ்ச ஸர்வைர்ஜப்யம் ப்ரயத்நத: ।
நித்யகர்மவதே³வேத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஜப்யம் ஸதா³த³ராத் ॥ 36 ॥

ப்³ரஹ்மாத³யோঽபி யந்நாமபாட²ஸ்யைவ ப்ரஸாத³த: ।
ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகர்தாரோ ஜக³தாம் சிரஜீவிந: ॥ 37 ॥

அந்யே ச முநயஸ்ஸர்வே ஹயக்³ரீவாத³ய: புரா ।
படி²த்வா பரமாம் ஸித்³தி⁴ம் புநராவ்ருʼத்திவர்ஜிதாம் ॥ 38 ॥

லேபி⁴ரே ததி³த³ம் ஸ்தோத்ரம் பட² த்வமபி ஶைலஜே ।
அஸ்மாத்பரதரம் வேத்³யம் நாஸ்தி ஸத்யம் மயோதி³தம் ॥ 39 ॥

॥ ஶ்ரீப்⁴ருʼங்கி³ரிடி ஸம்ஹிதாயாம் ஶ்ரீஶிவகாமஸுந்த³ரீஸமேத ஶ்ரீ
நடராஜராஜ குஞ்சிதபாத³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ஶிவம் ॥

தத: சிந்தாமணிமந்த்ரேண அங்க³ந்யாஸம், த்⁴யாயேத்கோடி ரவிப்ரப⁴மிதி
பா²லேரத்நத்ரிபுண்ட்³ரம் இதி த்⁴யாநம் லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மந
இதி பஞ்ச பூஜாம் ச குர்யாத் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்விமோக: இதி து விஶேஷ: ।
சிந்தாமணி மந்த்ர: ஸநியமம் கு³ரூபதே³ஶாத் ஜ்ஞேய: ॥

ய: ஶிவோ நாமரூபாப்⁴யாம் யா தே³வீ ஸர்வமங்க³ளா ।
தயோ: ஸம்ஸ்மரணாந்நித்யம் ஸர்வதோ ஜயமங்க³ளம் ॥

॥ மஹோத்ஸவயாத்ராக்ரம: ॥

மஞ்சே சந்த்³ரார்கபூ⁴தேஷ்வபி வ்ருʼஷக³ஜராட்³ராஜதாத்³ரிஷ்வதா²ஶ்வை:
ஸோமாஸ்கந்த³ஸ்வரூபஸ்ஸ்வயமுருநயநே கோ³ரதே² மார்க³ணோ ய: ।
ஸ்தி²த்வா ப்³ரஹ்மோத்ஸவேஷு த்ரிஷு ச நடபதி: ப்ரத்யஹம் வீதி²யாத்ராம்
க்ருʼத்வா ஸ்நாத்வா ஸஹ ஸ்வம் ப்ரவிஶதி ஶிவயா குஞ்சிதாங்க்⁴ரிம் ப⁴ஜ்யேঽஹம் ॥

மங்க³ளம் சித்ஸபே⁴ஶாய மஹநீயகு³ணாத்மநே ।
சக்ரவர்திநுதாய ஶ்ரீநடராஜாய மங்க³ளம் ॥

॥ நடராஜராஜ: ஶுப⁴மாதநோது ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Nataraja Kunchithapadam Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top