Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Malayalam:

॥ ശ്രീപാര്‍വതീസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥

ഹിമവാനുവാച ।
കാ ത്വം ദേവി വിശാലാക്ഷി ശശാങ്കാവയവാങ്കിതേ ।
ന ജാനേ ത്വാമഹം വത്സേ യഥാവദ് ബ്രൂഹി പൃച്ഛതേ ॥ 1 ॥

ഗിരീന്ദ്രവചനം ശ്രുത്വാ തതഃ സാ പരമേശ്വരീ ।
വ്യാജഹാര മഹാശൈലം യോഗിനാമഭയപ്രദാ ॥ 2 ॥

ദേവ്യുവാച ।
മാം വിദ്ധി പരമാം ശക്തിം പരമേശ്വരസമാശ്രയാം ।
അനന്യാമവ്യയാമേകാം യാം പശ്യന്തി മുമുക്ഷവഃ ॥ 3 ॥

അഹം വൈ സര്‍വഭാവാനാമാത്മാ സര്‍വാന്തരാ ശിവാ ।
ശാശ്വതൈശ്വര്യവിജ്ഞാനമൂര്‍തിഃ സര്‍വപ്രവര്‍തികാ ॥ 4 ॥

അനന്താഽനന്തമഹിമാ സംസാരാര്‍ണവതാരിണീ ।
ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷുഃ പശ്യ മേ രൂപമൈശ്വരം ॥ 5 ॥

ഏതാവദുക്ത്വാ വിജ്ഞാനം ദത്ത്വാ ഹിമവതേ സ്വയം ।
സ്വം രൂപം ദര്‍ശയാമാസ ദിവ്യം തത് പാരമേശ്വരം ॥ 6 ॥

കോടിസൂര്യപ്രതീകാശം തേജോബിംബം നിരാകുലം ।
ജ്വാലാമാലാസഹസ്രാഢ്യം കാലാനലശതോപമം ॥ 7 ॥

ദംഷ്ട്രാകരാലം ദുര്‍ദ്ധര്‍ഷം ജടാമണ്ഡലമണ്ഡിതം ।
ത്രിശൂലവരഹസ്തം ച ഘോരരൂപം ഭയാനകം ॥ 8 ॥

പ്രശാന്തം സൌംയവദനമനന്താശ്ചര്യസംയുതം ।
ചന്ദ്രാവയവലക്ഷ്മാണം ചന്ദ്രകോടിസമപ്രഭം ॥ 9 ॥

കിരീടിനം ഗദാഹസ്തം നൂപുരൈരുപശോഭിതം ।
ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം ॥ 10 ॥

ശങ്ഖചക്രധരം കാംയം ത്രിനേത്രം കൃത്തിവാസസം ।
അണ്ഡസ്ഥം ചാണ്ഡബാഹ്യസ്ഥം ബാഹ്യമാഭ്യന്തരം പരം ॥ 11 ॥

സര്‍വശക്തിമയം ശുഭ്രം സര്‍വാകാരം സനാതനം ।
ബ്രഹ്മേന്ദ്രോപേന്ദ്രയോഗീന്ദ്രൈര്‍വന്ദ്യമാനപദാംബുജം ॥ 12 ॥

സര്‍വതഃ പാണിപാദാന്തം സര്‍വതോഽക്ഷിശിരോമുഖം ।
സര്‍വമാവൃത്യ തിഷ്ഠന്തം ദദര്‍ശ പരമേശ്വരം ॥ 13 ॥

ദൃഷ്ട്വാ തദീദൃശം രൂപം ദേവ്യാ മാഹേശ്വരം പരം ।
ഭയേന ച സമാവിഷ്ടഃ സ രാജാ ഹൃഷ്ടമാനസഃ ॥ 14 ॥

ആത്മന്യാധായ ചാത്മാനമോങ്കാരം സമനുസ്മരന്‍ ।
നാംനാമഷ്ടസഹസ്രേണ തുഷ്ടാവ പരമേശ്വരീം ॥ 15 ॥

ഹിമവാനുവാച ।
ശിവോമാ പരമാ ശക്തിരനന്താ നിഷ്കലാഽമലാ ।
ശാന്താ മാഹേശ്വരീ നിത്യാ ശാശ്വതീ പരമാക്ഷരാ ॥ 1 ॥

അചിന്ത്യാ കേവലാഽനന്ത്യാ ശിവാത്മാ പരമാത്മികാ ।
അനാദിരവ്യയാ ശുദ്ധാ ദേവാത്മാ സര്‍വഗാഽചലാ ॥ 2 ॥

ഏകാനേകവിഭാഗസ്ഥാ മായാതീതാ സുനിര്‍മലാ ।
മഹാമാഹേശ്വരീ സത്യാ മഹാദേവീ നിരഞ്ജനാ ॥ 3 ॥

കാഷ്ഠാ സര്‍വാന്തരസ്ഥാ ച ചിച്ഛക്തിരതിലാലസാ ।
നന്ദാ സര്‍വാത്മികാ വിദ്യാ ജ്യോതീരൂപാഽമൃതാക്ഷരാ ॥ 4 ॥

ശാന്തിഃ പ്രതിഷ്ഠാ സര്‍വേഷാം നിവൃത്തിരമൃതപ്രദാ ।
വ്യോമമൂര്‍ത്തിര്‍വ്യോമലയാ വ്യോമാധാരാഽച്യുതാഽമരാ ॥ 5 ॥

അനാദിനിധനാഽമോഘാ കാരണാത്മാ കലാഽകലാ ।
ക്രതുഃ പ്രഥമജാ നാഭിരമൃതസ്യാത്മസംശ്രയാ ॥ 6 ॥

പ്രാണേശ്വരപ്രിയാ മാതാ മഹാമഹിഷഘാതിനീ ।
പ്രാണേശ്വരീ പ്രാണരൂപാ പ്രധാനപുരുഷേശ്വരീ ॥ 7 ॥

സര്‍വശക്തികലാകാരാ ജ്യോത്സ്നാ ദ്യൌര്‍മഹിമാസ്പദാ ।
സര്‍വകാര്യനിയന്ത്രീ ച സര്‍വഭൂതേശ്വരേശ്വരീ ॥ 8 ॥

അനാദിരവ്യക്തഗുഹാ മഹാനന്ദാ സനാതനീ ।
ആകാശയോനിര്യോഗസ്ഥാ മഹായോഗേശ്വരേശ്വരീ ॥ 9 ॥

മഹാമായാ സുദുഷ്പൂരാ മൂലപ്രകൃതിരീശ്വരീ ।
സംസാരയോനിഃ സകലാ സര്‍വശക്തിസമുദ്ഭവാ ॥ 10 ॥

സംസാരപാരാ ദുര്‍വാരാ ദുര്‍നിരീക്ഷ്യാ ദുരാസദാ ।
പ്രാണശക്തിഃ പ്രാണവിദ്യാ യോഗിനീ പരമാ കലാ ॥ 11 ॥

മഹാവിഭൂതിര്‍ദുര്‍ദ്ധര്‍ഷാ മൂലപ്രകൃതിസംഭവാ ।
അനാദ്യനന്തവിഭവാ പരാര്‍ഥാ പുരുഷാരണിഃ ॥ 12 ॥

സര്‍ഗസ്ഥിത്യന്തകരണീ സുദുര്‍വാച്യാ ദുരത്യയാ ।
ശബ്ദയോനിഃ ശബ്ദമയീ നാദാഖ്യാ നാദവിഗ്രഹാ ॥ 13 ॥

പ്രധാനപുരുഷാതീതാ പ്രധാനപുരുഷാത്മികാ ।
പുരാണീ ചിന്‍മയീ പുംസാമാദിഃ പുരുഷരൂപിണീ ॥ 14 ॥

ഭൂതാന്തരാത്മാ കൂടസ്ഥാ മഹാപുരുഷസംജ്ഞിതാ ।
ജന്‍മമൃത്യുജരാതീതാ സര്‍വശക്തിസമന്വിതാ ॥ 15 ॥

വ്യാപിനീ ചാനവച്ഛിന്നാ പ്രധാനാനുപ്രവേശിനീ ।
ക്ഷേത്രജ്ഞശക്തിരവ്യക്തലക്ഷണാ മലവര്‍ജിതാ ॥ 16 ॥

അനാദിമായാസംഭിന്നാ ത്രിതത്ത്വാ പ്രകൃതിര്‍ഗുഹാ ।
മഹാമായാസമുത്പന്നാ താമസീ പൌരുഷീ ധ്രുവാ ॥ 17 ॥

വ്യക്താവ്യക്താത്മികാ കൃഷ്ണാ രക്താ ശുക്ലാ പ്രസൂതികാ ।
അകാര്യാ കാര്യജനനീ നിത്യം പ്രസവധര്‍മിണീ ॥ 18 ॥

സര്‍ഗപ്രലയനിര്‍മുക്താ സൃഷ്ടിസ്ഥിത്യന്തധര്‍മിണീ ।
ബ്രഹ്മഗര്‍ഭാ ചതുര്‍വിംശാ പദ്മനാഭാഽച്യുതാത്മികാ ॥ 19 ॥

വൈദ്യുതീ ശാശ്വതീ യോനിര്‍ജഗന്‍മാതേശ്വരപ്രിയാ ।
സര്‍വാധാരാ മഹാരൂപാ സര്‍വൈശ്വര്യസമന്വിതാ ॥ 20 ॥

വിശ്വരൂപാ മഹാഗര്‍ഭാ വിശ്വേശേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ।
മഹീയസീ ബ്രഹ്മയോനിര്‍മഹാലക്ഷ്മീസമുദ്ഭവാ ॥ 21 ॥

മഹാവിമാനമധ്യസ്ഥാ മഹാനിദ്രാത്മഹേതുകാ ।
സര്‍വസാധാരണീ സൂക്ഷ്മാ ഹ്യവിദ്യാ പാരമാര്‍ഥികാ ॥ 22 ॥

അനന്തരൂപാഽനന്തസ്ഥാ ദേവീ പുരുഷമോഹിനീ ।
അനേകാകാരസംസ്ഥാനാ കാലത്രയവിവര്‍ജിതാ ॥ 23 ॥

ബ്രഹ്മജന്‍മാ ഹരേര്‍മൂര്‍തിര്‍ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികാ ।
ബ്രഹ്മേശവിഷ്ണുജനനീ ബ്രഹ്മാഖ്യാ ബ്രഹ്മസംശ്രയാ ॥ 24 ॥

വ്യക്താ പ്രഥമജാ ബ്രാഹ്മീ മഹതീ ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
വൈരാഗ്യൈശ്വര്യധര്‍മാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്‍തിര്‍ഹൃദിസ്ഥിതാ ।
അപാംയോനിഃ സ്വയംഭൂതിര്‍മാനസീ തത്ത്വസംഭവാ ॥ 25 ॥

ഈശ്വരാണീ ച ശര്‍വാണീ ശംകരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ।
ഭവാനീ ചൈവ രുദ്രാണീ മഹാലക്ഷ്മീരഥാംബികാ ॥ 26 ॥

മഹേശ്വരസമുത്പന്നാ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദാ ।
സര്‍വേശ്വരീ സര്‍വവന്ദ്യാ നിത്യം മുദിതമാനസാ ॥ 27 ॥

ബ്രഹ്മേന്ദ്രോപേന്ദ്രനമിതാ ശംകരേച്ഛാനുവര്‍തിനീ ।
ഈശ്വരാര്‍ദ്ധാസനഗതാ മഹേശ്വരപതിവ്രതാ ॥ 28 ॥

സകൃദ്വിഭാവിതാ സര്‍വാ സമുദ്രപരിശോഷിണീ ।
പാര്‍വതീ ഹിമവത്പുത്രീ പരമാനന്ദദായിനീ ॥ 29 ॥

ഗുണാഢ്യാ യോഗജാ യോഗ്യാ ജ്ഞാനമൂര്‍തിര്‍വികാസിനീ ।
സാവിത്രീ കമലാ ലക്ഷ്മീഃ ശ്രീരനന്തോരസി സ്ഥിതാ ॥ 30 ॥

സരോജനിലയാ മുദ്രാ യോഗനിദ്രാ സുരാര്‍ദിനീ ।
സരസ്വതീ സര്‍വവിദ്യാ ജഗജ്ജ്യേഷ്ഠാ സുമങ്ഗലാ ॥ 31 ॥

വാഗ്ദേവീ വരദാ വാച്യാ കീര്‍തിഃ സര്‍വാര്‍ഥസാധികാ ।
യോഗീശ്വരീ ബ്രഹ്മവിദ്യാ മഹാവിദ്യാ സുശോഭനാ ॥ 32 ॥

ഗുഹ്യവിദ്യാത്മവിദ്യാ ച ധര്‍മവിദ്യാത്മഭാവിതാ ।
സ്വാഹാ വിശ്വംഭരാ സിദ്ധിഃ സ്വധാ മേധാ ധൃതിഃ ശ്രുതിഃ ॥ 33 ॥

നീതിഃ സുനീതിഃ സുകൃതിര്‍മാധവീ നരവാഹിനീ ।
അജാ വിഭാവരീ സൌംയാ ഭോഗിനീ ഭോഗദായിനീ ॥ 34 ॥

ശോഭാ വംശകരീ ലോലാ മാലിനീ പരമേഷ്ഠിനീ ।
ത്രൈലോക്യസുന്ദരീ രംയാ സുന്ദരീ കാമചാരിണീ ॥ 35 ॥

മഹാനുഭാവാ സത്ത്വസ്ഥാ മഹാമഹിഷമര്‍ദനീ ।
പദ്മമാലാ പാപഹരാ വിചിത്രാ മുകുടാനനാ ॥ 36 ॥

കാന്താ ചിത്രാംബരധരാ ദിവ്യാഭരണഭൂഷിതാ ।
ഹംസാഖ്യാ വ്യോമനിലയാ ജഗത്സൃഷ്ടിവിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 37 ॥

നിര്യന്ത്രാ യന്ത്രവാഹസ്ഥാ നന്ദിനീ ഭദ്രകാലികാ ।
ആദിത്യവര്‍ണാ കൌമാരീ മയൂരവരവാഹിനീ ॥ 38 ॥

വൃഷാസനഗതാ ഗൌരീ മഹാകാലീ സുരാര്‍ചിതാ ।
അദിതിര്‍നിയതാ രൌദ്രീ പദ്മഗര്‍ഭാ വിവാഹനാ ॥ 39 ॥

വിരൂപാക്ഷീ ലേലിഹാനാ മഹാപുരനിവാസിനീ ।
മഹാഫലാഽനവദ്യാങ്ഗീ കാമപൂരാ വിഭാവരീ ॥ 40 ॥

വിചിത്രരത്നമുകുടാ പ്രണതാര്‍തിപ്രഭഞ്ജനീ ।
കൌശികീ കര്‍ഷണീ രാത്രിസ്ത്രിദശാര്‍ത്തിവിനാശിനീ ॥ 41 ॥

ബഹുരൂപാ സുരൂപാ ച വിരൂപാ രൂപവര്‍ജിതാ ।
ഭക്താര്‍തിശമനീ ഭവ്യാ ഭവഭാവവിനാശിനീ ॥ 42 ॥

നിര്‍ഗുണാ നിത്യവിഭവാ നിഃസാരാ നിരപത്രപാ ।
യശസ്വിനീ സാമഗീതിര്‍ഭവാങ്ഗനിലയാലയാ ॥ 43 ॥

ദീക്ഷാ വിദ്യാധരീ ദീപ്താ മഹേന്ദ്രവിനിപാതിനീ ।
സര്‍വാതിശായിനീ വിദ്യാ സര്‍വസിദ്ധിപ്രദായിനീ ॥ 44 ॥

സര്‍വേശ്വരപ്രിയാ താര്‍ക്ഷ്യാ സമുദ്രാന്തരവാസിനീ ।
അകലങ്കാ നിരാധാരാ നിത്യസിദ്ധാ നിരാമയാ ॥ 45 ॥

കാമധേനുര്‍ബൃഹദ്ഗര്‍ഭാ ധീമതീ മോഹനാശിനീ ।
നിഃസങ്കല്‍പാ നിരാതങ്കാ വിനയാ വിനയപ്രദാ ॥ 46 ॥

ജ്വാലാമാലാ സഹസ്രാഢ്യാ ദേവദേവീ മനോന്‍മനീ ।
മഹാഭഗവതീ ദുര്‍ഗാ വാസുദേവസമുദ്ഭവാ ॥ 47 ॥

മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രഭഗിനീ ഭക്തിഗംയാ പരാവരാ ।
ജ്ഞാനജ്ഞേയാ ജരാതീതാ വേദാന്തവിഷയാ ഗതിഃ ॥ 48 ॥

ദക്ഷിണാ ദഹനാ ദാഹ്യാ സര്‍വഭൂതനമസ്കൃതാ ।
യോഗമായാ വിഭാവജ്ഞാ മഹാമായാ മഹീയസീ ॥ 49 ॥

സംധ്യാ സര്‍വസമുദ്ഭൂതിര്‍ബ്രഹ്മവൃക്ഷാശ്രയാനതിഃ ।
ബീജാങ്കുരസമുദ്ഭൂതിര്‍മഹാശക്തിര്‍മഹാമതിഃ ॥ 50 ॥

ഖ്യാതിഃ പ്രജ്ഞാ ചിതിഃ സംവിത് മഹാഭോഗീന്ദ്രശായിനീ ।
വികൃതിഃ ശാംകരീ ശാസ്ത്രീ ഗണഗന്ധര്‍വസേവിതാ ॥ 51 ॥

വൈശ്വാനരീ മഹാശാലാ ദേവസേനാ ഗുഹപ്രിയാ ।
മഹാരാത്രിഃ ശിവാനന്ദാ ശചീ ദുഃസ്വപ്നനാശിനീ ॥ 52 ॥

ഇജ്യാ പൂജ്യാ ജഗദ്ധാത്രീ ദുര്‍വിജ്ഞേയാ സുരൂപിണീ ।
ഗുഹാംബികാ ഗുണോത്പത്തിര്‍മഹാപീഠാ മരുത്സുതാ ॥ 53 ॥

ഹവ്യവാഹാന്തരാഗാദിഃ ഹവ്യവാഹസമുദ്ഭവാ ।
ജഗദ്യോനിര്‍ജഗന്‍മാതാ ജന്‍മമൃത്യുജരാതിഗാ ॥ 54 ॥

ബുദ്ധിമാതാ ബുദ്ധിമതീ പുരുഷാന്തരവാസിനീ ।
തരസ്വിനീ സമാധിസ്ഥാ ത്രിനേത്രാ ദിവി സംസ്ഥിതാ ॥ 55 ॥

സര്‍വേന്ദ്രിയമനോമാതാ സര്‍വഭൂതഹൃദി സ്ഥിതാ ।
സംസാരതാരിണീ വിദ്യാ ബ്രഹ്മവാദിമനോലയാ ॥ 56 ॥

ബ്രഹ്മാണീ ബൃഹതീ ബ്രാഹ്മീ ബ്രഹ്മഭൂതാ ഭവാരണിഃ ।
ഹിരണ്‍മയീ മഹാരാത്രിഃ സംസാരപരിവര്‍ത്തികാ ॥ 57 ॥

സുമാലിനീ സുരൂപാ ച ഭാവിനീ താരിണീ പ്രഭാ ।
ഉന്‍മീലനീ സര്‍വസഹാ സര്‍വപ്രത്യയസാക്ഷിണീ ॥ 58 ॥

സുസൌംയാ ചന്ദ്രവദനാ താണ്ഡവാസക്തമാനസാ ।
സത്ത്വശുദ്ധികരീ ശുദ്ധിര്‍മലത്രയവിനാശിനീ ॥ 59 ॥

ജഗത്പ്രിയാ ജഗന്‍മൂര്‍തിസ്ത്രിമൂര്‍തിരമൃതാശ്രയാ ।
നിരാശ്രയാ നിരാഹാരാ നിരങ്കുരവനോദ്ഭവാ ॥ 60 ॥

ചന്ദ്രഹസ്താ വിചിത്രാങ്ഗീ സ്രഗ്വിണീ പദ്മധാരിണീ ।
പരാവരവിധാനജ്ഞാ മഹാപുരുഷപൂര്‍വജാ ॥ 61 ॥

വിദ്യേശ്വരപ്രിയാ വിദ്യാ വിദ്യുജ്ജിഹ്വാ ജിതശ്രമാ ।
വിദ്യാമയീ സഹസ്രാക്ഷീ സഹസ്രവദനാത്മജാ ॥ 62 ॥

സഹസ്രരശ്മിഃ സത്ത്വസ്ഥാ മഹേശ്വരപദാശ്രയാ ।
ക്ഷാലിനീ സന്‍മയീ വ്യാപ്താ തൈജസീ പദ്മബോധികാ ॥ 63 ॥

മഹാമായാശ്രയാ മാന്യാ മഹാദേവമനോരമാ ।
വ്യോമലക്ഷ്മീഃ സിംഹരഥാ ചേകിതാനാഽമിതപ്രഭാ ॥ 64 ॥

വീരേശ്വരീ വിമാനസ്ഥാ വിശോകാ ശോകനാശിനീ ।
അനാഹതാ കുണ്ഡലിനീ നലിനീ പദ്മവാസിനീ ॥ 65 ॥

സദാനന്ദാ സദാകീര്‍തിഃ സര്‍വഭൂതാശ്രയസ്ഥിതാ ।
വാഗ്ദേവതാ ബ്രഹ്മകലാ കലാതീതാ കലാരണിഃ ॥ 66 ॥

ബ്രഹ്മശ്രീര്‍ബ്രഹ്മഹൃദയാ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവപ്രിയാ ।
വ്യോമശക്തിഃ ക്രിയാശക്തിര്‍ജ്ഞാനശക്തിഃ പരാഗതിഃ ॥ 67 ॥

ക്ഷോഭികാ ബന്ധികാ ഭേദ്യാ ഭേദാഭേദവിവര്‍ജിതാ ।
അഭിന്നാഭിന്നസംസ്ഥാനാ വംശിനീ വംശഹാരിണീ ॥ 68 ॥

ഗുഹ്യശക്തിര്‍ഗുണാതീതാ സര്‍വദാ സര്‍വതോമുഖീ ।
ഭഗിനീ ഭഗവത്പത്നീ സകലാ കാലകാരിണീ ॥ 69 ॥

സര്‍വവിത് സര്‍വതോഭദ്രാ ഗുഹ്യാതീതാ ഗുഹാരണിഃ ।
പ്രക്രിയാ യോഗമാതാ ച ഗങ്ഗാ വിശ്വേശ്വരേശ്വരീ ॥ 70 ॥

കപിലാ കാപിലാ കാന്താ കനകാഭാ കലാന്തരാ ।
പുണ്യാ പുഷ്കരിണീ ഭോക്ത്രീ പുരംദരപുരസ്സരാ ॥ 71 ॥

പോഷണീ പരമൈശ്വര്യഭൂതിദാ ഭൂതിഭൂഷണാ ।
പഞ്ചബ്രഹ്മസമുത്പത്തിഃ പരമാര്‍ഥാര്‍ഥവിഗ്രഹാ ॥ 72 ॥

ധര്‍മോദയാ ഭാനുമതീ യോഗിജ്ഞേയാ മനോജവാ ।
മനോഹരാ മനോരക്ഷാ താപസീ വേദരൂപിണീ ॥ 73 ॥

വേദശക്തിര്‍വേദമാതാ വേദവിദ്യാപ്രകാശിനീ ।
യോഗേശ്വരേശ്വരീ മാതാ മഹാശക്തിര്‍മനോമയീ ॥ 74 ॥

വിശ്വാവസ്ഥാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിദ്യുന്‍മാലാ വിഹായസീ ।
കിംനരീ സുരഭീ വന്ദ്യാ നന്ദിനീ നന്ദിവല്ലഭാ ॥ 75 ॥

ഭാരതീ പരമാനന്ദാ പരാപരവിഭേദികാ ।
സര്‍വപ്രഹരണോപേതാ കാംയാ കാമേശ്വരേശ്വരീ ॥ 76 ॥

അചിന്ത്യാഽചിന്ത്യവിഭവാ ഹൃല്ലേഖാ കനകപ്രഭാ ।
കൂഷ്മാണ്ഡീ ധനരത്നാഢ്യാ സുഗന്ധാ ഗന്ധദായിനീ ॥ 77 ॥

ത്രിവിക്രമപദോദ്ഭൂതാ ധനുഷ്പാണിഃ ശിവോദയാ ।
സുദുര്ലഭാ ധനാധ്യക്ഷാ ധന്യാ പിങ്ഗലലോചനാ ॥ 78 ॥

ശാന്തിഃ പ്രഭാവതീ ദീപ്തിഃ പങ്കജായതലോചനാ ।
ആദ്യാ ഹൃത്കമലോദ്ഭൂതാ ഗവാം മാതാ രണപ്രിയാ ॥ 79 ॥

സത്ക്രിയാ ഗിരിജാ ശുദ്ധാ നിത്യപുഷ്ടാ നിരന്തരാ ।
ദുര്‍ഗാകാത്യായനീ ചണ്ഡീ ചര്‍ചികാ ശാന്തവിഗ്രഹാ ॥ 80 ॥

ഹിരണ്യവര്‍ണാ രജനീ ജഗദ്യന്ത്രപ്രവര്‍തികാ ।
മന്ദരാദ്രിനിവാസാ ച ശാരദാ സ്വര്‍ണമാലിനീ ॥ 81 ॥

രത്നമാലാ രത്നഗര്‍ഭാ പൃഥ്വീ വിശ്വപ്രമാഥിനീ ।
പദ്മാനനാ പദ്മനിഭാ നിത്യതുഷ്ടാഽമൃതോദ്ഭവാ ॥ 82 ॥

ധുന്വതീ ദുഃപ്രകമ്പ്യാ ച സൂര്യമാതാ ദൃഷദ്വതീ ।
മഹേന്ദ്രഭഗിനീ മാന്യാ വരേണ്യാ വരദര്‍പിതാ ॥ 83 ॥

കല്യാണീ കമലാ രാമാ പഞ്ചഭൂതാ വരപ്രദാ ।
വാച്യാ വരേശ്വരീ വന്ദ്യാ ദുര്‍ജയാ ദുരതിക്രമാ ॥ 84 ॥

കാലരാത്രിര്‍മഹാവേഗാ വീരഭദ്രപ്രിയാ ഹിതാ ।
ഭദ്രകാലീ ജഗന്‍മാതാ ഭക്താനാം ഭദ്രദായിനീ ॥ 85 ॥

കരാലാ പിങ്ഗലാകാരാ നാമഭേദാഽമഹാമദാ ।
യശസ്വിനീ യശോദാ ച ഷഡധ്വപരിവര്‍ത്തികാ ॥ 86 ॥

ശങ്ഖിനീ പദ്മിനീ സാംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗപ്രവര്‍തികാ ।
ചൈത്രാ സംവത്സരാരൂഢാ ജഗത്സമ്പൂരണീന്ദ്രജാ ॥ 87 ॥

ശുംഭാരിഃ ഖേചരീ സ്വസ്ഥാ കംബുഗ്രീവാ കലിപ്രിയാ ।
ഖഗധ്വജാ ഖഗാരൂഢാ പരാര്‍ധ്യാ പരമാലിനീ ॥ 88 ॥

ഐശ്വര്യവര്‍ത്മനിലയാ വിരക്താ ഗരുഡാസനാ ।
ജയന്തീ ഹൃദ്ഗുഹാ രംയാ ഗഹ്വരേഷ്ഠാ ഗണാഗ്രണീഃ ॥ 89 ॥

സംകല്‍പസിദ്ധാ സാംയസ്ഥാ സര്‍വവിജ്ഞാനദായിനീ ।
കലികല്‍മഷഹന്ത്രീ ച ഗുഹ്യോപനിഷദുത്തമാ ॥ 90 ॥

നിഷ്ഠാ ദൃഷ്ടിഃ സ്മൃതിര്‍വ്യാപ്തിഃ പുഷ്ടിസ്തുഷ്ടിഃ ക്രിയാവതീ ।
വിശ്വാമരേശ്വരേശാനാ ഭുക്തിര്‍മുക്തിഃ ശിവാഽമൃതാ ॥ 91 ॥

ലോഹിതാ സര്‍പമാലാ ച ഭീഷണീ വനമാലിനീ ।
അനന്തശയനാഽനന്യാ നരനാരായണോദ്ഭവാ ॥ 92 ॥

നൃസിംഹീ ദൈത്യമഥനീ ശങ്ഖചക്രഗദാധരാ ।
സംകര്‍ഷണസമുത്പത്തിരംബികാപാദസംശ്രയാ ॥ 93 ॥

മഹാജ്വാലാ മഹാമൂര്‍ത്തിഃ സുമൂര്‍ത്തിഃ സര്‍വകാമധുക് ।
സുപ്രഭാ സുസ്തനാ ഗൌരീ ധര്‍മകാമാര്‍ഥമോക്ഷദാ ॥ 94 ॥

ഭ്രൂമധ്യനിലയാ പൂര്‍വാ പുരാണപുരുഷാരണിഃ ।
മഹാവിഭൂതിദാ മധ്യാ സരോജനയനാ സമാ ॥ 95 ॥

അഷ്ടാദശഭുജാഽനാദ്യാ നീലോത്പലദലപ്രഭാ ।
സര്‍വശക്ത്യാസനാരൂഢാ ധര്‍മാധര്‍മാര്‍ഥവര്‍ജിതാ ॥ 96 ॥

വൈരാഗ്യജ്ഞാനനിരതാ നിരാലോകാ നിരിന്ദ്രിയാ ।
വിചിത്രഗഹനാധാരാ ശാശ്വതസ്ഥാനവാസിനീ ॥ 97 ॥

സ്ഥാനേശ്വരീ നിരാനന്ദാ ത്രിശൂലവരധാരിണീ ।
അശേഷദേവതാമൂര്‍ത്തിര്‍ദേവതാ വരദേവതാ ।
ഗണാംബികാ ഗിരേഃ പുത്രീ നിശുംഭവിനിപാതിനീ ॥ 98 ॥

അവര്‍ണാ വര്‍ണരഹിതാ നിവര്‍ണാ ബീജസംഭവാ ।
അനന്തവര്‍ണാഽനന്യസ്ഥാ ശംകരീ ശാന്തമാനസാ ॥ 99 ॥

അഗോത്രാ ഗോമതീ ഗോപ്ത്രീ ഗുഹ്യരൂപാ ഗുണോത്തരാ ।
ഗൌര്‍ഗീര്‍ഗവ്യപ്രിയാ ഗൌണീ ഗണേശ്വരനമസ്കൃതാ ॥ 100 ॥

സത്യമാത്രാ സത്യസംധാ ത്രിസംധ്യാ സംധിവര്‍ജിതാ ।
സര്‍വവാദാശ്രയാ സംഖ്യാ സാംഖ്യയോഗസമുദ്ഭവാ ॥ 101 ॥

അസംഖ്യേയാഽപ്രമേയാഖ്യാ ശൂന്യാ ശുദ്ധകുലോദ്ഭവാ ।
ബിന്ദുനാദസമുത്പത്തിഃ ശംഭുവാമാ ശശിപ്രഭാ ॥ 102 ॥

വിസങ്ഗാ ഭേദരഹിതാ മനോജ്ഞാ മധുസൂദനീ ।
മഹാശ്രീഃ ശ്രീസമുത്പത്തിസ്തമഃപാരേ പ്രതിഷ്ഠിതാ ॥ 103 ॥

ത്രിതത്ത്വമാതാ ത്രിവിധാ സുസൂക്ഷ്മപദസംശ്രയാ ।
ശാന്ത്യതീതാ മലാതീതാ നിര്‍വികാരാ നിരാശ്രയാ ॥ 104 ॥

ശിവാഖ്യാ ചിത്തനിലയാ ശിവജ്ഞാനസ്വരൂപിണീ ।
ദൈത്യദാനവനിര്‍മാത്രീ കാശ്യപീ കാലകല്‍പികാ ॥ 105 ॥

ശാസ്ത്രയോനിഃ ക്രിയാമൂര്‍തിശ്ചതുര്‍വര്‍ഗപ്രദര്‍ശികാ ।
നാരായണീ നരോദ്ഭൂതിഃ കൌമുദീ ലിങ്ഗധാരിണീ ॥ 106 ॥

കാമുകീ ലലിതാ ഭാവാ പരാപരവിഭൂതിദാ ।
പരാന്തജാതമഹിമാ ബഡവാ വാമലോചനാ ॥ 107 ॥

സുഭദ്രാ ദേവകീ സീതാ വേദവേദാങ്ഗപാരഗാ ।
മനസ്വിനീ മന്യുമാതാ മഹാമന്യുസമുദ്ഭവാ ॥ 108 ॥

അമൃത്യുരമൃതാ സ്വാഹാ പുരുഹൂതാ പുരുഷ്ടുതാ ।
അശോച്യാ ഭിന്നവിഷയാ ഹിരണ്യരജതപ്രിയാ ॥ 109 ॥

ഹിരണ്യാ രാജതീ ഹൈമീ ഹേമാഭരണഭൂഷിതാ ।
വിഭ്രാജമാനാ ദുര്‍ജ്ഞേയാ ജ്യോതിഷ്ടോമഫലപ്രദാ ॥ 110 ॥

മഹാനിദ്രാസമുദ്ഭൂതിരനിദ്രാ സത്യദേവതാ ।
ദീര്‍ഘാ കകുദ്മിനീ ഹൃദ്യാ ശാന്തിദാ ശാന്തിവര്‍ദ്ധിനീ ॥ 111 ॥

ലക്ഷ്ംയാദിശക്തിജനനീ ശക്തിചക്രപ്രവര്‍തികാ ।
ത്രിശക്തിജനനീ ജന്യാ ഷഡൂര്‍മിപരിവര്‍ജിതാ ॥ 112 ॥

സുധാമാ കര്‍മകരണീ യുഗാന്തദഹനാത്മികാ ।
സംകര്‍ഷണീ ജഗദ്ധാത്രീ കാമയോനിഃ കിരീടിനീ ॥ 113 ॥

ഐന്ദ്രീ ത്രൈലോക്യനമിതാ വൈഷ്ണവീ പരമേശ്വരീ ।
പ്രദ്യുംനദയിതാ ദാന്താ യുഗ്മദൃഷ്ടിസ്ത്രിലോചനാ ॥ 114 ॥

മദോത്കടാ ഹംസഗതിഃ പ്രചണ്ഡാ ചണ്ഡവിക്രമാ ।
വൃഷാവേശാ വിയന്‍മാതാ വിന്ധ്യപര്‍വതവാസിനീ ॥ 115 ॥

ഹിമവന്‍മേരുനിലയാ കൈലാസഗിരിവാസിനീ ।
ചാണൂരഹന്തൃതനയാ നീതിജ്ഞാ കാമരൂപിണീ ॥ 116 ॥

വേദവിദ്യാവ്രതസ്നാതാ ധര്‍മശീലാഽനിലാശനാ ।
വീരഭദ്രപ്രിയാ വീരാ മഹാകാലസമുദ്ഭവാ ॥ 117 ॥

വിദ്യാധരപ്രിയാ സിദ്ധാ വിദ്യാധരനിരാകൃതിഃ ।
ആപ്യായനീ ഹരന്തീ ച പാവനീ പോഷണീ ഖിലാ ॥ 118 ॥

മാതൃകാ മന്‍മഥോദ്ഭൂതാ വാരിജാ വാഹനപ്രിയാ ।
കരീഷിണീ സുധാവാണീ വീണാവാദനതത്പരാ ॥ 119 ॥

സേവിതാ സേവികാ സേവ്യാ സിനീവാലീ ഗുരുത്മതീ ।
അരുന്ധതീ ഹിരണ്യാക്ഷീ മൃഗാങ്കാ മാനദായിനീ ॥ 120 ॥

വസുപ്രദാ വസുമതീ വസോര്‍ദ്ധാരാ വസുംധരാ ।
ധാരാധരാ വരാരോഹാ വരാവരസഹസ്രദാ ॥ 121 ॥

ശ്രീഫലാ ശ്രീമതീ ശ്രീശാ ശ്രീനിവാസാ ശിവപ്രിയാ ।
ശ്രീധരാ ശ്രീകരീ കല്യാ ശ്രീധരാര്‍ദ്ധശരീരിണീ ॥ 122 ॥

അനന്തദൃഷ്ടിരക്ഷുദ്രാ ധാത്രീശാ ധനദപ്രിയാ ।
നിഹന്ത്രീ ദൈത്യസങ്ഘാനാം സിംഹികാ സിംഹവാഹനാ ॥ 123 ॥

സുഷേണാ ചന്ദ്രനിലയാ സുകീര്‍തിശ്ഛിന്നസംശയാ ।
രസജ്ഞാ രസദാ രാമാ ലേലിഹാനാഽമൃതസ്രവാ ॥ 124 ॥

നിത്യോദിതാ സ്വയംജ്യോതിരുത്സുകാ മൃതജീവനീ ।
വജ്രദണ്ഡാ വജ്രജിഹ്വാ വൈദേഹീ വജ്രവിഗ്രഹാ ॥ 125 ॥

മങ്ഗല്യാ മങ്ഗലാ മാലാ മലിനാ മലഹാരിണീ ।
ഗാന്ധര്‍വീ ഗാരുഡീ ചാന്ദ്രീ കംബലാശ്വതരപ്രിയാ ॥ 126 ॥

സൌദാമിനീ ജനാനന്ദാ ഭ്രുകുടീകുടിലാനനാ ।
കര്‍ണികാരകരാ കക്ഷ്യാ കംസപ്രാണാപഹാരിണീ ॥ 127 ॥

യുഗംധരാ യുഗാവര്‍ത്താ ത്രിസംധ്യാ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനീ ।
പ്രത്യക്ഷദേവതാ ദിവ്യാ ദിവ്യഗന്ധാ ദിവാപരാ ॥ 128 ॥

ശക്രാസനഗതാ ശാക്രീ സാധ്വീ നാരീ ശവാസനാ ।
ഇഷ്ടാ വിശിഷ്ടാ ശിഷ്ടേഷ്ടാ ശിഷ്ടാശിഷ്ടപ്രപൂജിതാ ॥ 129 ॥

ശതരൂപാ ശതാവര്‍ത്താ വിനതാ സുരഭിഃ സുരാ ।
സുരേന്ദ്രമാതാ സുദ്യുംനാ സുഷുംനാ സൂര്യസംസ്ഥിതാ ॥ 130 ॥

സമീക്ഷ്യാ സത്പ്രതിഷ്ഠാ ച നിവൃത്തിര്‍ജ്ഞാനപാരഗാ ।
ധര്‍മശാസ്ത്രാര്‍ഥകുശലാ ധര്‍മജ്ഞാ ധര്‍മവാഹനാ ॥ 131 ॥

ധര്‍മാധര്‍മവിനിര്‍മാത്രീ ധാര്‍മികാണാം ശിവപ്രദാ ।
ധര്‍മശക്തിര്‍ധര്‍മമയീ വിധര്‍മാ വിശ്വധര്‍മിണീ ॥ 132 ॥

ധര്‍മാന്തരാ ധര്‍മമേഘാ ധര്‍മപൂര്‍വാ ധനാവഹാ ।
ധര്‍മോപദേഷ്ട്രീ ധര്‍മാത്മാ ധര്‍മഗംയാ ധരാധരാ ॥ 133 ॥

കാപാലീ ശാകലാ മൂര്‍ത്തിഃ കലാ കലിതവിഗ്രഹാ ।
സര്‍വശക്തിവിനിര്‍മുക്താ സര്‍വശക്ത്യാശ്രയാശ്രയാ ॥ 134 ॥

സര്‍വാ സര്‍വേശ്വരീ സൂക്ഷ്മാ സുസൂക്ഷ്മാ ജ്ഞാനരൂപിണീ ।
പ്രധാനപുരുഷേശേശാ മഹാദേവൈകസാക്ഷിണീ ।
സദാശിവാ വിയന്‍മൂര്‍ത്തിര്‍വിശ്വമൂര്‍ത്തിരമൂര്‍ത്തികാ ॥ 135 ॥

ഏവം നാംനാം സഹസ്രേണ സ്തുത്വാഽസൌ ഹിമവാന്‍ ഗിരിഃ ।
ഭൂയഃ പ്രണംയ ഭീതാത്മാ പ്രോവാചേദം കൃതാഞ്ജലിഃ ॥ 1 ॥

യദേതദൈശ്വരം രൂപം ഘോരം തേ പരമേശ്വരി ।
ഭീതോഽസ്മി സാമ്പ്രതം ദൃഷ്ട്വാ രൂപമന്യത് പ്രദര്‍ശയ ॥ 2 ॥

ഏവമുക്താഽഥ സാ ദേവീ തേന ശൈലേന പാര്‍വതീ ।
സംഹൃത്യ ദര്‍ശയാമാസ സ്വരൂപമപരം പുനഃ ॥ 3 ॥

നീലോത്പലദലപ്രഖ്യം നീലോത്പലസുഗന്ധികം ।
ദ്വിനേത്രം ദ്വിഭുജം സൌംയം നീലാലകവിഭൂഷിതം ॥ 4 ॥

രക്തപാദാംബുജതലം സുരക്തകരപല്ലവം ।
ശ്രീമദ് വിശാലസംവൃത്തലലാടതിലകോജ്ജ്വലം ॥ 5 ॥

ഭൂഷിതം ചാരുസര്‍വാങ്ഗം ഭൂഷണൈരതികോമലം ।
ദധാനമുരസാ മാലാം വിശാലാം ഹേമനിര്‍മിതാം ॥ 6 ॥

ഈഷത്സ്മിതം സുബിംബോഷ്ഠം നൂപുരാരാവസംയുതം ।
പ്രസന്നവദനം ദിവ്യമനന്തമഹിമാസ്പദം ॥ 7 ॥

തദീദൃശം സമാലോക്യ സ്വരൂപം ശൈലസത്തമഃ ।
ഭീതിം സംത്യജ്യ ഹൃഷ്ടാത്മാ ബഭാഷേ പരമേശ്വരീം ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീകൂര്‍മപുരാണേ പാര്‍വതീ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Malayalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top