Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in English

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in English:

॥ sriparvatisahasranamastotram ॥

himavanuvaca ।
ka tvam devi visalaksi sasankavayavankite ।
na jane tvamaham vatse yathavad bruhi prcchate ॥ 1 ॥

girindravacanam srutva tatah sa paramesvari ।
vyajahara mahasailam yoginamabhayaprada ॥ 2 ॥

devyuvaca ।
mam viddhi paramam saktim paramesvarasamasrayam ।
ananyamavyayamekam yam pasyanti mumuksavah ॥ 3 ॥

aham vai sarvabhavanamatma sarvantara siva ।
sasvataisvaryavijnanamurtih sarvapravartika ॥ 4 ॥

ananta’nantamahima samsararnavatarini ।
divyam dadami te caksuh pasya me rupamaisvaram ॥ 5 ॥

etavaduktva vijnanam dattva himavate svayam ।
svam rupam darsayamasa divyam tat paramesvaram ॥ 6 ॥

kotisuryapratikasam tejobimbam nirakulam ।
jvalamalasahasradhyam kalanalasatopamam ॥ 7 ॥

damstrakaralam durddharsam jatamandalamanditam ।
trisulavarahastam ca ghorarupam bhayanakam ॥ 8 ॥

prasantam saumyavadanamanantascaryasamyutam ।
candravayavalaksmanam candrakotisamaprabham ॥ 9 ॥

kiritinam gadahastam nupurairupasobhitam ।
divyamalyambaradharam divyagandhanulepanam ॥ 10 ॥

sankhacakradharam kamyam trinetram krttivasasam ।
andastham candabahyastham bahyamabhyantaram param ॥ 11 ॥

sarvasaktimayam subhram sarvakaram sanatanam ।
brahmendropendrayogindrairvandyamanapadambujam ॥ 12 ॥

sarvatah panipadantam sarvato’ksisiromukham ।
sarvamavrtya tisthantam dadarsa paramesvaram ॥ 13 ॥

drstva tadidrsam rupam devya mahesvaram param ।
bhayena ca samavistah sa raja hrstamanasah ॥ 14 ॥

atmanyadhaya catmanamonkaram samanusmaran ।
namnamastasahasrena tustava paramesvarim ॥ 15 ॥

himavanuvaca ।
sivoma parama saktirananta niskala’mala ।
santa mahesvari nitya sasvati paramaksara ॥ 1 ॥

acintya kevala’nantya sivatma paramatmika ।
anadiravyaya suddha devatma sarvaga’cala ॥ 2 ॥

ekanekavibhagastha mayatita sunirmala ।
mahamahesvari satya mahadevi niranjana ॥ 3 ॥

kastha sarvantarastha ca cicchaktiratilalasa ।
nanda sarvatmika vidya jyotirupa’mrtaksara ॥ 4 ॥

santih pratistha sarvesam nivrttiramrtaprada ।
vyomamurttirvyomalaya vyomadhara’cyuta’mara ॥ 5 ॥

anadinidhana’mogha karanatma kala’kala ।
kratuh prathamaja nabhiramrtasyatmasamsraya ॥ 6 ॥

pranesvarapriya mata mahamahisaghatini ।
pranesvari pranarupa pradhanapurusesvari ॥ 7 ॥

sarvasaktikalakara jyotsna dyaurmahimaspada ।
sarvakaryaniyantri ca sarvabhutesvaresvari ॥ 8 ॥

anadiravyaktaguha mahananda sanatani ।
akasayoniryogastha mahayogesvaresvari ॥ 9 ॥

mahamaya suduspura mulaprakrtirisvari ।
samsarayonih sakala sarvasaktisamudbhava ॥ 10 ॥

samsarapara durvara durniriksya durasada ।
pranasaktih pranavidya yogini parama kala ॥ 11 ॥

mahavibhutirdurddharsa mulaprakrtisambhava ।
anadyanantavibhava parartha purusaranih ॥ 12 ॥

sargasthityantakarani sudurvacya duratyaya ।
sabdayonih sabdamayi nadakhya nadavigraha ॥ 13 ॥

pradhanapurusatita pradhanapurusatmika ।
purani cinmayi pumsamadih purusarupini ॥ 14 ॥

bhutantaratma kutastha mahapurusasamjnita ।
janmamrtyujaratita sarvasaktisamanvita ॥ 15 ॥

vyapini canavacchinna pradhananupravesini ।
ksetrajnasaktiravyaktalaksana malavarjita ॥ 16 ॥

anadimayasambhinna tritattva prakrtirguha ।
mahamayasamutpanna tamasi paurusi dhruva ॥ 17 ॥

vyaktavyaktatmika krsna rakta sukla prasutika ।
akarya karyajanani nityam prasavadharmini ॥ 18 ॥

sargapralayanirmukta srstisthityantadharmini ।
brahmagarbha caturvimsa padmanabha’cyutatmika ॥ 19 ॥

vaidyuti sasvati yonirjaganmatesvarapriya ।
sarvadhara maharupa sarvaisvaryasamanvita ॥ 20 ॥

visvarupa mahagarbha visvesecchanuvartini ।
mahiyasi brahmayonirmahalaksmisamudbhava ॥ 21 ॥

mahavimanamadhyastha mahanidratmahetuka ।
sarvasadharani suksma hyavidya paramarthika ॥ 22 ॥

anantarupa’nantastha devi purusamohini ।
anekakarasamsthana kalatrayavivarjita ॥ 23 ॥

brahmajanma harermurtirbrahmavisnusivatmika ।
brahmesavisnujanani brahmakhya brahmasamsraya ॥ 24 ॥

vyakta prathamaja brahmi mahati jnanarupini ।
vairagyaisvaryadharmatma brahmamurtirhrdisthita ।
apamyonih svayambhutirmanasi tattvasambhava ॥ 25 ॥

isvarani ca sarvani samkararddhasaririni ।
bhavani caiva rudrani mahalaksmirathambika ॥ 26 ॥

mahesvarasamutpanna bhuktimuktiphalaprada ।
sarvesvari sarvavandya nityam muditamanasa ॥ 27 ॥

brahmendropendranamita samkarecchanuvartini ।
isvararddhasanagata mahesvarapativrata ॥ 28 ॥

sakrdvibhavita sarva samudraparisosini ।
parvati himavatputri paramanandadayini ॥ 29 ॥

gunadhya yogaja yogya jnanamurtirvikasini ।
savitri kamala laksmih sriranantorasi sthita ॥ 30 ॥

sarojanilaya mudra yoganidra surardini ।
sarasvati sarvavidya jagajjyestha sumangala ॥ 31 ॥

vagdevi varada vacya kirtih sarvarthasadhika ।
yogisvari brahmavidya mahavidya susobhana ॥ 32 ॥

guhyavidyatmavidya ca dharmavidyatmabhavita ।
svaha visvambhara siddhih svadha medha dhrtih srutih ॥ 33 ॥

nitih sunitih sukrtirmadhavi naravahini ।
aja vibhavari saumya bhogini bhogadayini ॥ 34 ॥

sobha vamsakari lola malini paramesthini ।
trailokyasundari ramya sundari kamacarini ॥ 35 ॥

mahanubhava sattvastha mahamahisamardani ।
padmamala papahara vicitra mukutanana ॥ 36 ॥

kanta citrambaradhara divyabharanabhusita ।
hamsakhya vyomanilaya jagatsrstivivarddhini ॥ 37 ॥

niryantra yantravahastha nandini bhadrakalika ।
adityavarna kaumari mayuravaravahini ॥ 38 ॥

vrsasanagata gauri mahakali surarcita ।
aditirniyata raudri padmagarbha vivahana ॥ 39 ॥

virupaksi lelihana mahapuranivasini ।
mahaphala’navadyangi kamapura vibhavari ॥ 40 ॥

vicitraratnamukuta pranatartiprabhanjani ।
kausiki karsani ratristridasarttivinasini ॥ 41 ॥

bahurupa surupa ca virupa rupavarjita ।
bhaktartisamani bhavya bhavabhavavinasini ॥ 42 ॥

nirguna nityavibhava nihsara nirapatrapa ।
yasasvini samagitirbhavanganilayalaya ॥ 43 ॥

diksa vidyadhari dipta mahendravinipatini ।
sarvatisayini vidya sarvasiddhipradayini ॥ 44 ॥

sarvesvarapriya tarksya samudrantaravasini ।
akalanka niradhara nityasiddha niramaya ॥ 45 ॥

kamadhenurbrhadgarbha dhimati mohanasini ।
nihsankalpa niratanka vinaya vinayaprada ॥ 46 ॥

jvalamala sahasradhya devadevi manonmani ।
mahabhagavati durga vasudevasamudbhava ॥ 47 ॥

mahendropendrabhagini bhaktigamya paravara ।
jnanajneya jaratita vedantavisaya gatih ॥ 48 ॥

daksina dahana dahya sarvabhutanamaskrta ।
yogamaya vibhavajna mahamaya mahiyasi ॥ 49 ॥

samdhya sarvasamudbhutirbrahmavrksasrayanatih ।
bijankurasamudbhutirmahasaktirmahamatih ॥ 50 ॥

khyatih prajna citih samvit mahabhogindrasayini ।
vikrtih samkari sastri ganagandharvasevita ॥ 51 ॥

vaisvanari mahasala devasena guhapriya ।
maharatrih sivananda saci duhsvapnanasini ॥ 52 ॥

ijya pujya jagaddhatri durvijneya surupini ।
guhambika gunotpattirmahapitha marutsuta ॥ 53 ॥

havyavahantaragadih havyavahasamudbhava ।
jagadyonirjaganmata janmamrtyujaratiga ॥ 54 ॥

buddhimata buddhimati purusantaravasini ।
tarasvini samadhistha trinetra divi samsthita ॥ 55 ॥

sarvendriyamanomata sarvabhutahrdi sthita ।
samsaratarini vidya brahmavadimanolaya ॥ 56 ॥

brahmani brhati brahmi brahmabhuta bhavaranih ।
hiranmayi maharatrih samsaraparivarttika ॥ 57 ॥

sumalini surupa ca bhavini tarini prabha ।
unmilani sarvasaha sarvapratyayasaksini ॥ 58 ॥

susaumya candravadana tandavasaktamanasa ।
sattvasuddhikari suddhirmalatrayavinasini ॥ 59 ॥

jagatpriya jaganmurtistrimurtiramrtasraya ।
nirasraya nirahara nirankuravanodbhava ॥ 60 ॥

candrahasta vicitrangi sragvini padmadharini ।
paravaravidhanajna mahapurusapurvaja ॥ 61 ॥

vidyesvarapriya vidya vidyujjihva jitasrama ।
vidyamayi sahasraksi sahasravadanatmaja ॥ 62 ॥

sahasrarasmih sattvastha mahesvarapadasraya ।
ksalini sanmayi vyapta taijasi padmabodhika ॥ 63 ॥

mahamayasraya manya mahadevamanorama ।
vyomalaksmih simharatha cekitana’mitaprabha ॥ 64 ॥

viresvari vimanastha visoka sokanasini ।
anahata kundalini nalini padmavasini ॥ 65 ॥

sadananda sadakirtih sarvabhutasrayasthita ।
vagdevata brahmakala kalatita kalaranih ॥ 66 ॥

brahmasrirbrahmahrdaya brahmavisnusivapriya ।
vyomasaktih kriyasaktirjnanasaktih paragatih ॥ 67 ॥

ksobhika bandhika bhedya bhedabhedavivarjita ।
abhinnabhinnasamsthana vamsini vamsaharini ॥ 68 ॥

guhyasaktirgunatita sarvada sarvatomukhi ।
bhagini bhagavatpatni sakala kalakarini ॥ 69 ॥

sarvavit sarvatobhadra guhyatita guharanih ।
prakriya yogamata ca ganga visvesvaresvari ॥ 70 ॥

kapila kapila kanta kanakabha kalantara ।
punya puskarini bhoktri puramdarapurassara ॥ 71 ॥

posani paramaisvaryabhutida bhutibhusana ।
pancabrahmasamutpattih paramartharthavigraha ॥ 72 ॥

dharmodaya bhanumati yogijneya manojava ।
manohara manoraksa tapasi vedarupini ॥ 73 ॥

vedasaktirvedamata vedavidyaprakasini ।
yogesvaresvari mata mahasaktirmanomayi ॥ 74 ॥

visvavastha viyanmurttirvidyunmala vihayasi ।
kimnari surabhi vandya nandini nandivallabha ॥ 75 ॥

bharati paramananda paraparavibhedika ।
sarvapraharanopeta kamya kamesvaresvari ॥ 76 ॥

acintya’cintyavibhava hrllekha kanakaprabha ।
kusmandi dhanaratnadhya sugandha gandhadayini ॥ 77 ॥

trivikramapadodbhuta dhanuspanih sivodaya ।
sudurlabha dhanadhyaksa dhanya pingalalocana ॥ 78 ॥

santih prabhavati diptih pankajayatalocana ।
adya hrtkamalodbhuta gavam mata ranapriya ॥ 79 ॥

satkriya girija suddha nityapusta nirantara ।
durgakatyayani candi carcika santavigraha ॥ 80 ॥

hiranyavarna rajani jagadyantrapravartika ।
mandaradrinivasa ca sarada svarnamalini ॥ 81 ॥

ratnamala ratnagarbha prthvi visvapramathini ।
padmanana padmanibha nityatusta’mrtodbhava ॥ 82 ॥

dhunvati duhprakampya ca suryamata drsadvati ।
mahendrabhagini manya varenya varadarpita ॥ 83 ॥

kalyani kamala rama pancabhuta varaprada ।
vacya varesvari vandya durjaya duratikrama ॥ 84 ॥

kalaratrirmahavega virabhadrapriya hita ।
bhadrakali jaganmata bhaktanam bhadradayini ॥ 85 ॥

karala pingalakara namabheda’mahamada ।
yasasvini yasoda ca sadadhvaparivarttika ॥ 86 ॥

sankhini padmini samkhya samkhyayogapravartika ।
caitra samvatsararudha jagatsampuranindraja ॥ 87 ॥

sumbharih khecari svastha kambugriva kalipriya ।
khagadhvaja khagarudha parardhya paramalini ॥ 88 ॥

aisvaryavartmanilaya virakta garudasana ।
jayanti hrdguha ramya gahvarestha ganagranih ॥ 89 ॥

samkalpasiddha samyastha sarvavijnanadayini ।
kalikalmasahantri ca guhyopanisaduttama ॥ 90 ॥

nistha drstih smrtirvyaptih pustistustih kriyavati ।
visvamaresvaresana bhuktirmuktih siva’mrta ॥ 91 ॥

lohita sarpamala ca bhisani vanamalini ।
anantasayana’nanya naranarayanodbhava ॥ 92 ॥

nrsimhi daityamathani sankhacakragadadhara ।
samkarsanasamutpattirambikapadasamsraya ॥ 93 ॥

mahajvala mahamurttih sumurttih sarvakamadhuk ।
suprabha sustana gauri dharmakamarthamoksada ॥ 94 ॥

bhrumadhyanilaya purva puranapurusaranih ।
mahavibhutida madhya sarojanayana sama ॥ 95 ॥

astadasabhuja’nadya nilotpaladalaprabha ।
sarvasaktyasanarudha dharmadharmarthavarjita ॥ 96 ॥

vairagyajnananirata niraloka nirindriya ।
vicitragahanadhara sasvatasthanavasini ॥ 97 ॥

sthanesvari nirananda trisulavaradharini ।
asesadevatamurttirdevata varadevata ।
ganambika gireh putri nisumbhavinipatini ॥ 98 ॥

avarna varnarahita nivarna bijasambhava ।
anantavarna’nanyastha samkari santamanasa ॥ 99 ॥

agotra gomati goptri guhyarupa gunottara ।
gaurgirgavyapriya gauni ganesvaranamaskrta ॥ 100 ॥

satyamatra satyasamdha trisamdhya samdhivarjita ।
sarvavadasraya samkhya samkhyayogasamudbhava ॥ 101 ॥

asamkhyeya’prameyakhya sunya suddhakulodbhava ।
bindunadasamutpattih sambhuvama sasiprabha ॥ 102 ॥

visanga bhedarahita manojna madhusudani ।
mahasrih srisamutpattistamahpare pratisthita ॥ 103 ॥

tritattvamata trividha susuksmapadasamsraya ।
santyatita malatita nirvikara nirasraya ॥ 104 ॥

sivakhya cittanilaya sivajnanasvarupini ।
daityadanavanirmatri kasyapi kalakalpika ॥ 105 ॥

sastrayonih kriyamurtiscaturvargapradarsika ।
narayani narodbhutih kaumudi lingadharini ॥ 106 ॥

kamuki lalita bhava paraparavibhutida ।
parantajatamahima badava vamalocana ॥ 107 ॥

subhadra devaki sita vedavedangaparaga ।
manasvini manyumata mahamanyusamudbhava ॥ 108 ॥

amrtyuramrta svaha puruhuta purustuta ।
asocya bhinnavisaya hiranyarajatapriya ॥ 109 ॥

hiranya rajati haimi hemabharanabhusita ।
vibhrajamana durjneya jyotistomaphalaprada ॥ 110 ॥

mahanidrasamudbhutiranidra satyadevata ।
dirgha kakudmini hrdya santida santivarddhini ॥ 111 ॥

laksmyadisaktijanani sakticakrapravartika ।
trisaktijanani janya sadurmiparivarjita ॥ 112 ॥

sudhama karmakarani yugantadahanatmika ।
samkarsani jagaddhatri kamayonih kiritini ॥ 113 ॥

aindri trailokyanamita vaisnavi paramesvari ।
pradyumnadayita danta yugmadrstistrilocana ॥ 114 ॥

madotkata hamsagatih pracanda candavikrama ।
vrsavesa viyanmata vindhyaparvatavasini ॥ 115 ॥

himavanmerunilaya kailasagirivasini ।
canurahantrtanaya nitijna kamarupini ॥ 116 ॥

vedavidyavratasnata dharmasila’nilasana ।
virabhadrapriya vira mahakalasamudbhava ॥ 117 ॥

vidyadharapriya siddha vidyadharanirakrtih ।
apyayani haranti ca pavani posani khila ॥ 118 ॥

matrka manmathodbhuta varija vahanapriya ।
karisini sudhavani vinavadanatatpara ॥ 119 ॥

sevita sevika sevya sinivali gurutmati ।
arundhati hiranyaksi mrganka manadayini ॥ 120 ॥

vasuprada vasumati vasorddhara vasumdhara ।
dharadhara vararoha varavarasahasrada ॥ 121 ॥

sriphala srimati srisa srinivasa sivapriya ।
sridhara srikari kalya sridhararddhasaririni ॥ 122 ॥

anantadrstiraksudra dhatrisa dhanadapriya ।
nihantri daityasanghanam simhika simhavahana ॥ 123 ॥

susena candranilaya sukirtischinnasamsaya ।
rasajna rasada rama lelihana’mrtasrava ॥ 124 ॥

nityodita svayamjyotirutsuka mrtajivani ।
vajradanda vajrajihva vaidehi vajravigraha ॥ 125 ॥

mangalya mangala mala malina malaharini ।
gandharvi garudi candri kambalasvatarapriya ॥ 126 ॥

saudamini janananda bhrukutikutilanana ।
karnikarakara kaksya kamsapranapaharini ॥ 127 ॥

yugamdhara yugavartta trisamdhya harsavarddhani ।
pratyaksadevata divya divyagandha divapara ॥ 128 ॥

sakrasanagata sakri sadhvi nari savasana ।
ista visista sistesta sistasistaprapujita ॥ 129 ॥

satarupa satavartta vinata surabhih sura ।
surendramata sudyumna susumna suryasamsthita ॥ 130 ॥

samiksya satpratistha ca nivrttirjnanaparaga ।
dharmasastrarthakusala dharmajna dharmavahana ॥ 131 ॥

dharmadharmavinirmatri dharmikanam sivaprada ।
dharmasaktirdharmamayi vidharma visvadharmini ॥ 132 ॥

dharmantara dharmamegha dharmapurva dhanavaha ।
dharmopadestri dharmatma dharmagamya dharadhara ॥ 133 ॥

kapali sakala murttih kala kalitavigraha ।
sarvasaktivinirmukta sarvasaktyasrayasraya ॥ 134 ॥

sarva sarvesvari suksma susuksma jnanarupini ।
pradhanapurusesesa mahadevaikasaksini ।
sadasiva viyanmurttirvisvamurttiramurttika ॥ 135 ॥

evam namnam sahasrena stutva’sau himavan girih ।
bhuyah pranamya bhitatma provacedam krtanjalih ॥ 1 ॥

yadetadaisvaram rupam ghoram te paramesvari ।
bhito’smi sampratam drstva rupamanyat pradarsaya ॥ 2 ॥

evamukta’tha sa devi tena sailena parvati ।
samhrtya darsayamasa svarupamaparam punah ॥ 3 ॥

nilotpaladalaprakhyam nilotpalasugandhikam ।
dvinetram dvibhujam saumyam nilalakavibhusitam ॥ 4 ॥

raktapadambujatalam suraktakarapallavam ।
srimad visalasamvrttalalatatilakojjvalam ॥ 5 ॥

bhusitam carusarvangam bhusanairatikomalam ।
dadhanamurasa malam visalam hemanirmitam ॥ 6 ॥

isatsmitam subimbostham nupuraravasamyutam ।
prasannavadanam divyamanantamahimaspadam ॥ 7 ॥

tadidrsam samalokya svarupam sailasattamah ।
bhitim samtyajya hrstatma babhase paramesvarim ॥ 8 ॥

॥ iti srikurmapurane parvati sahasranama stotram sampurnam ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top