Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீபார்வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஹிமவாநுவாச ।
கா த்வம் தே³வி விஶாலாக்ஷி ஶஶாங்காவயவாங்கிதே ।
ந ஜாநே த்வாமஹம் வத்ஸே யதா²வத்³ ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தே ॥ 1 ॥

கி³ரீந்த்³ரவசநம் ஶ்ருத்வா தத: ஸா பரமேஶ்வரீ ।
வ்யாஜஹார மஹாஶைலம் யோகி³நாமப⁴யப்ரதா³ ॥ 2 ॥

தே³வ்யுவாச ।
மாம் வித்³தி⁴ பரமாம் ஶக்திம் பரமேஶ்வரஸமாஶ்ரயாம் ।
அநந்யாமவ்யயாமேகாம் யாம் பஶ்யந்தி முமுக்ஷவ: ॥ 3 ॥

அஹம் வை ஸர்வபா⁴வாநாமாத்மா ஸர்வாந்தரா ஶிவா ।
ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிஜ்ஞாநமூர்தி: ஸர்வப்ரவர்திகா ॥ 4 ॥

அநந்தாঽநந்தமஹிமா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ।
தி³வ்யம் த³தா³மி தே சக்ஷு: பஶ்ய மே ரூபமைஶ்வரம் ॥ 5 ॥

ஏதாவது³க்த்வா விஜ்ஞாநம் த³த்த்வா ஹிமவதே ஸ்வயம் ।
ஸ்வம் ரூபம் த³ர்ஶயாமாஸ தி³வ்யம் தத் பாரமேஶ்வரம் ॥ 6 ॥

கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶம் தேஜோபி³ம்ப³ம் நிராகுலம் ।
ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யம் காலாநலஶதோபமம் ॥ 7 ॥

த³ம்ஷ்ட்ராகராலம் து³ர்த்³த⁴ர்ஷம் ஜடாமண்ட³லமண்டி³தம் ।
த்ரிஶூலவரஹஸ்தம் ச கோ⁴ரரூபம் ப⁴யாநகம் ॥ 8 ॥

ப்ரஶாந்தம் ஸௌம்யவத³நமநந்தாஶ்சர்யஸம்யுதம் ।
சந்த்³ராவயவலக்ஷ்மாணம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் ॥ 9 ॥

கிரீடிநம் க³தா³ஹஸ்தம் நூபுரைருபஶோபி⁴தம் ।
தி³வ்யமால்யாம்ப³ரத⁴ரம் தி³வ்யக³ந்தா⁴நுலேபநம் ॥ 10 ॥

ஶங்க²சக்ரத⁴ரம் காம்யம் த்ரிநேத்ரம் க்ருʼத்திவாஸஸம் ।
அண்ட³ஸ்த²ம் சாண்ட³பா³ஹ்யஸ்த²ம் பா³ஹ்யமாப்⁴யந்தரம் பரம் ॥ 11 ॥

ஸர்வஶக்திமயம் ஶுப்⁴ரம் ஸர்வாகாரம் ஸநாதநம் ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரயோகீ³ந்த்³ரைர்வந்த்³யமாநபதா³ம்பு³ஜம் ॥ 12 ॥

ஸர்வத: பாணிபாதா³ந்தம் ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுக²ம் ।
ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ந்தம் த³த³ர்ஶ பரமேஶ்வரம் ॥ 13 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ததீ³த்³ருʼஶம் ரூபம் தே³வ்யா மாஹேஶ்வரம் பரம் ।
ப⁴யேந ச ஸமாவிஷ்ட: ஸ ராஜா ஹ்ருʼஷ்டமாநஸ: ॥ 14 ॥

ஆத்மந்யாதா⁴ய சாத்மாநமோங்காரம் ஸமநுஸ்மரந் ।
நாம்நாமஷ்டஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ பரமேஶ்வரீம் ॥ 15 ॥

ஹிமவாநுவாச ।
ஶிவோமா பரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்கலாঽமலா ।
ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ நித்யா ஶாஶ்வதீ பரமாக்ஷரா ॥ 1 ॥

அசிந்த்யா கேவலாঽநந்த்யா ஶிவாத்மா பரமாத்மிகா ।
அநாதி³ரவ்யயா ஶுத்³தா⁴ தே³வாத்மா ஸர்வகா³ঽசலா ॥ 2 ॥

ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா ।
மஹாமாஹேஶ்வரீ ஸத்யா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜநா ॥ 3 ॥

காஷ்டா² ஸர்வாந்தரஸ்தா² ச சிச்ச²க்திரதிலாலஸா ।
நந்தா³ ஸர்வாத்மிகா வித்³யா ஜ்யோதீரூபாঽம்ருʼதாக்ஷரா ॥ 4 ॥

ஶாந்தி: ப்ரதிஷ்டா² ஸர்வேஷாம் நிவ்ருʼத்திரம்ருʼதப்ரதா³ ।
வ்யோமமூர்த்திர்வ்யோமலயா வ்யோமாதா⁴ராঽச்யுதாঽமரா ॥ 5 ॥

அநாதி³நித⁴நாঽமோகா⁴ காரணாத்மா கலாঽகலா ।
க்ரது: ப்ரத²மஜா நாபி⁴ரம்ருʼதஸ்யாத்மஸம்ஶ்ரயா ॥ 6 ॥

ப்ராணேஶ்வரப்ரியா மாதா மஹாமஹிஷகா⁴திநீ ।
ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ ॥ 7 ॥

ஸர்வஶக்திகலாகாரா ஜ்யோத்ஸ்நா த்³யௌர்மஹிமாஸ்பதா³ ।
ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 8 ॥

அநாதி³ரவ்யக்தகு³ஹா மஹாநந்தா³ ஸநாதநீ ।
ஆகாஶயோநிர்யோக³ஸ்தா² மஹாயோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 9 ॥

மஹாமாயா ஸுது³ஷ்பூரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ।
ஸம்ஸாரயோநி: ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா ॥ 10 ॥

ஸம்ஸாரபாரா து³ர்வாரா து³ர்நிரீக்ஷ்யா து³ராஸதா³ ।
ப்ராணஶக்தி: ப்ராணவித்³யா யோகி³நீ பரமா கலா ॥ 11 ॥

மஹாவிபூ⁴திர்து³ர்த்³த⁴ர்ஷா மூலப்ரக்ருʼதிஸம்ப⁴வா ।
அநாத்³யநந்தவிப⁴வா பரார்தா² புருஷாரணி: ॥ 12 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²த்யந்தகரணீ ஸுது³ர்வாச்யா து³ரத்யயா ।
ஶப்³த³யோநி: ஶப்³த³மயீ நாதா³க்²யா நாத³விக்³ரஹா ॥ 13 ॥

ப்ரதா⁴நபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴நபுருஷாத்மிகா ।
புராணீ சிந்மயீ பும்ஸாமாதி:³ புருஷரூபிணீ ॥ 14 ॥

பூ⁴தாந்தராத்மா கூடஸ்தா² மஹாபுருஷஸம்ஜ்ஞிதா ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதீதா ஸர்வஶக்திஸமந்விதா ॥ 15 ॥

வ்யாபிநீ சாநவச்சி²ந்நா ப்ரதா⁴நாநுப்ரவேஶிநீ ।
க்ஷேத்ரஜ்ஞஶக்திரவ்யக்தலக்ஷணா மலவர்ஜிதா ॥ 16 ॥

அநாதி³மாயாஸம்பி⁴ந்நா த்ரிதத்த்வா ப்ரக்ருʼதிர்கு³ஹா ।
மஹாமாயாஸமுத்பந்நா தாமஸீ பௌருஷீ த்⁴ருவா ॥ 17 ॥

வ்யக்தாவ்யக்தாத்மிகா க்ருʼஷ்ணா ரக்தா ஶுக்லா ப்ரஸூதிகா ।
அகார்யா கார்யஜநநீ நித்யம் ப்ரஸவத⁴ர்மிணீ ॥ 18 ॥

ஸர்க³ப்ரலயநிர்முக்தா ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தத⁴ர்மிணீ ।
ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ சதுர்விம்ஶா பத்³மநாபா⁴ঽச்யுதாத்மிகா ॥ 19 ॥

வைத்³யுதீ ஶாஶ்வதீ யோநிர்ஜக³ந்மாதேஶ்வரப்ரியா ।
ஸர்வாதா⁴ரா மஹாரூபா ஸர்வைஶ்வர்யஸமந்விதா ॥ 20 ॥

விஶ்வரூபா மஹாக³ர்பா⁴ விஶ்வேஶேச்சா²நுவர்திநீ ।
மஹீயஸீ ப்³ரஹ்மயோநிர்மஹாலக்ஷ்மீஸமுத்³ப⁴வா ॥ 21 ॥

மஹாவிமாநமத்⁴யஸ்தா² மஹாநித்³ராத்மஹேதுகா ।
ஸர்வஸாதா⁴ரணீ ஸூக்ஷ்மா ஹ்யவித்³யா பாரமார்தி²கா ॥ 22 ॥

அநந்தரூபாঽநந்தஸ்தா² தே³வீ புருஷமோஹிநீ ।
அநேகாகாரஸம்ஸ்தா²நா காலத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 23 ॥

ப்³ரஹ்மஜந்மா ஹரேர்மூர்திர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுஜநநீ ப்³ரஹ்மாக்²யா ப்³ரஹ்மஸம்ஶ்ரயா ॥ 24 ॥

வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹதீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ।
வைராக்³யைஶ்வர்யத⁴ர்மாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா ।
அபாம்யோநி: ஸ்வயம்பூ⁴திர்மாநஸீ தத்த்வஸம்ப⁴வா ॥ 25 ॥

ஈஶ்வராணீ ச ஶர்வாணீ ஶங்கரார்த்³த⁴ஶரீரிணீ ।
ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ மஹாலக்ஷ்மீரதா²ம்பி³கா ॥ 26 ॥

மஹேஶ்வரஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ ।
ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவந்த்³யா நித்யம் முதி³தமாநஸா ॥ 27 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶங்கரேச்சா²நுவர்திநீ ।
ஈஶ்வரார்த்³தா⁴ஸநக³தா மஹேஶ்வரபதிவ்ரதா ॥ 28 ॥

ஸக்ருʼத்³விபா⁴விதா ஸர்வா ஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ ।
பார்வதீ ஹிமவத்புத்ரீ பரமாநந்த³தா³யிநீ ॥ 29 ॥

கு³ணாட்⁴யா யோக³ஜா யோக்³யா ஜ்ஞாநமூர்திர்விகாஸிநீ ।
ஸாவித்ரீ கமலா லக்ஷ்மீ: ஶ்ரீரநந்தோரஸி ஸ்தி²தா ॥ 30 ॥

ஸரோஜநிலயா முத்³ரா யோக³நித்³ரா ஸுரார்தி³நீ ।
ஸரஸ்வதீ ஸர்வவித்³யா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஸுமங்க³ளா ॥ 31 ॥

வாக்³தே³வீ வரதா³ வாச்யா கீர்தி: ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கா ।
யோகீ³ஶ்வரீ ப்³ரஹ்மவித்³யா மஹாவித்³யா ஸுஶோப⁴நா ॥ 32 ॥

கு³ஹ்யவித்³யாத்மவித்³யா ச த⁴ர்மவித்³யாத்மபா⁴விதா ।
ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரா ஸித்³தி:⁴ ஸ்வதா⁴ மேதா⁴ த்⁴ருʼதி: ஶ்ருதி: ॥ 33 ॥

நீதி: ஸுநீதி: ஸுக்ருʼதிர்மாத⁴வீ நரவாஹிநீ ।
அஜா விபா⁴வரீ ஸௌம்யா போ⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 34 ॥

ஶோபா⁴ வம்ஶகரீ லோலா மாலிநீ பரமேஷ்டி²நீ ।
த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ரம்யா ஸுந்த³ரீ காமசாரிணீ ॥ 35 ॥

மஹாநுபா⁴வா ஸத்த்வஸ்தா² மஹாமஹிஷமர்த³நீ ।
பத்³மமாலா பாபஹரா விசித்ரா முகுடாநநா ॥ 36 ॥

காந்தா சித்ராம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
ஹம்ஸாக்²யா வ்யோமநிலயா ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 37 ॥

நிர்யந்த்ரா யந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ப⁴த்³ரகாலிகா ।
ஆதி³த்யவர்ணா கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ॥ 38 ॥

வ்ருʼஷாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா ।
அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ விவாஹநா ॥ 39 ॥

விரூபாக்ஷீ லேலிஹாநா மஹாபுரநிவாஸிநீ ।
மஹாப²லாঽநவத்³யாங்கீ³ காமபூரா விபா⁴வரீ ॥ 40 ॥

விசித்ரரத்நமுகுடா ப்ரணதார்திப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ।
கௌஶிகீ கர்ஷணீ ராத்ரிஸ்த்ரித³ஶார்த்திவிநாஶிநீ ॥ 41 ॥

ப³ஹுரூபா ஸுரூபா ச விரூபா ரூபவர்ஜிதா ।
ப⁴க்தார்திஶமநீ ப⁴வ்யா ப⁴வபா⁴வவிநாஶிநீ ॥ 42 ॥

நிர்கு³ணா நித்யவிப⁴வா நி:ஸாரா நிரபத்ரபா ।
யஶஸ்விநீ ஸாமகீ³திர்ப⁴வாங்க³நிலயாலயா ॥ 43 ॥

தீ³க்ஷா வித்³யாத⁴ரீ தீ³ப்தா மஹேந்த்³ரவிநிபாதிநீ ।
ஸர்வாதிஶாயிநீ வித்³யா ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 44 ॥

ஸர்வேஶ்வரப்ரியா தார்க்ஷ்யா ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ ।
அகலங்கா நிராதா⁴ரா நித்யஸித்³தா⁴ நிராமயா ॥ 45 ॥

காமதே⁴நுர்ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ தீ⁴மதீ மோஹநாஶிநீ ।
நி:ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ ॥ 46 ॥

ஜ்வாலாமாலா ஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோந்மநீ ।
மஹாப⁴க³வதீ து³ர்கா³ வாஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா ॥ 47 ॥

மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யா பராவரா ।
ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா க³தி: ॥ 48 ॥

த³க்ஷிணா த³ஹநா தா³ஹ்யா ஸர்வபூ⁴தநமஸ்க்ருʼதா ।
யோக³மாயா விபா⁴வஜ்ஞா மஹாமாயா மஹீயஸீ ॥ 49 ॥

ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴திர்ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷாஶ்ரயாநதி: ।
பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴திர்மஹாஶக்திர்மஹாமதி: ॥ 50 ॥

க்²யாதி: ப்ரஜ்ஞா சிதி: ஸம்வித் மஹாபோ⁴கீ³ந்த்³ரஶாயிநீ ।
விக்ருʼதி: ஶாங்கரீ ஶாஸ்த்ரீ க³ணக³ந்த⁴ர்வஸேவிதா ॥ 51 ॥

வைஶ்வாநரீ மஹாஶாலா தே³வஸேநா கு³ஹப்ரியா ।
மஹாராத்ரி: ஶிவாநந்தா³ ஶசீ து:³ஸ்வப்நநாஶிநீ ॥ 52 ॥

இஜ்யா பூஜ்யா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயா ஸுரூபிணீ ।
கு³ஹாம்பி³கா கு³ணோத்பத்திர்மஹாபீடா² மருத்ஸுதா ॥ 53 ॥

ஹவ்யவாஹாந்தராகா³தி:³ ஹவ்யவாஹஸமுத்³ப⁴வா ।
ஜக³த்³யோநிர்ஜக³ந்மாதா ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதிகா³ ॥ 54 ॥

பு³த்³தி⁴மாதா பு³த்³தி⁴மதீ புருஷாந்தரவாஸிநீ ।
தரஸ்விநீ ஸமாதி⁴ஸ்தா² த்ரிநேத்ரா தி³வி ஸம்ஸ்தி²தா ॥ 55 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியமநோமாதா ஸர்வபூ⁴தஹ்ருʼதி³ ஸ்தி²தா ।
ஸம்ஸாரதாரிணீ வித்³யா ப்³ரஹ்மவாதி³மநோலயா ॥ 56 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ருʼஹதீ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மபூ⁴தா ப⁴வாரணி: ।
ஹிரண்மயீ மஹாராத்ரி: ஸம்ஸாரபரிவர்த்திகா ॥ 57 ॥

ஸுமாலிநீ ஸுரூபா ச பா⁴விநீ தாரிணீ ப்ரபா⁴ ।
உந்மீலநீ ஸர்வஸஹா ஸர்வப்ரத்யயஸாக்ஷிணீ ॥ 58 ॥

ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா ।
ஸத்த்வஶுத்³தி⁴கரீ ஶுத்³தி⁴ர்மலத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 59 ॥

ஜக³த்ப்ரியா ஜக³ந்மூர்திஸ்த்ரிமூர்திரம்ருʼதாஶ்ரயா ।
நிராஶ்ரயா நிராஹாரா நிரங்குரவநோத்³ப⁴வா ॥ 60 ॥

சந்த்³ரஹஸ்தா விசித்ராங்கீ³ ஸ்ரக்³விணீ பத்³மதா⁴ரிணீ ।
பராவரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ॥ 61 ॥

வித்³யேஶ்வரப்ரியா வித்³யா வித்³யுஜ்ஜிஹ்வா ஜிதஶ்ரமா ।
வித்³யாமயீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரவத³நாத்மஜா ॥ 62 ॥

ஸஹஸ்ரரஶ்மி: ஸத்த்வஸ்தா² மஹேஶ்வரபதா³ஶ்ரயா ।
க்ஷாலிநீ ஸந்மயீ வ்யாப்தா தைஜஸீ பத்³மபோ³தி⁴கா ॥ 63 ॥

மஹாமாயாஶ்ரயா மாந்யா மஹாதே³வமநோரமா ।
வ்யோமலக்ஷ்மீ: ஸிம்ஹரதா² சேகிதாநாঽமிதப்ரபா⁴ ॥ 64 ॥

வீரேஶ்வரீ விமாநஸ்தா² விஶோகா ஶோகநாஶிநீ ।
அநாஹதா குண்ட³லிநீ நலிநீ பத்³மவாஸிநீ ॥ 65 ॥

ஸதா³நந்தா³ ஸதா³கீர்தி: ஸர்வபூ⁴தாஶ்ரயஸ்தி²தா ।
வாக்³தே³வதா ப்³ரஹ்மகலா கலாதீதா கலாரணி: ॥ 66 ॥

ப்³ரஹ்மஶ்ரீர்ப்³ரஹ்மஹ்ருʼத³யா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவப்ரியா ।
வ்யோமஶக்தி: க்ரியாஶக்திர்ஜ்ஞாநஶக்தி: பராக³தி: ॥ 67 ॥

க்ஷோபி⁴கா ப³ந்தி⁴கா பே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா ।
அபி⁴ந்நாபி⁴ந்நஸம்ஸ்தா²நா வம்ஶிநீ வம்ஶஹாரிணீ ॥ 68 ॥

கு³ஹ்யஶக்திர்கு³ணாதீதா ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ।
ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்பத்நீ ஸகலா காலகாரிணீ ॥ 69 ॥

ஸர்வவித் ஸர்வதோப⁴த்³ரா கு³ஹ்யாதீதா கு³ஹாரணி: ।
ப்ரக்ரியா யோக³மாதா ச க³ங்கா³ விஶ்வேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 70 ॥

கபிலா காபிலா காந்தா கநகாபா⁴ கலாந்தரா ।
புண்யா புஷ்கரிணீ போ⁴க்த்ரீ புரந்த³ரபுரஸ்ஸரா ॥ 71 ॥

போஷணீ பரமைஶ்வர்யபூ⁴திதா³ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: பரமார்தா²ர்த²விக்³ரஹா ॥ 72 ॥

த⁴ர்மோத³யா பா⁴நுமதீ யோகி³ஜ்ஞேயா மநோஜவா ।
மநோஹரா மநோரக்ஷா தாபஸீ வேத³ரூபிணீ ॥ 73 ॥

வேத³ஶக்திர்வேத³மாதா வேத³வித்³யாப்ரகாஶிநீ ।
யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ மாதா மஹாஶக்திர்மநோமயீ ॥ 74 ॥

விஶ்வாவஸ்தா² வியந்மூர்த்திர்வித்³யுந்மாலா விஹாயஸீ ।
கிம்நரீ ஸுரபீ⁴ வந்த்³யா நந்தி³நீ நந்தி³வல்லபா⁴ ॥ 75 ॥

பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா ।
ஸர்வப்ரஹரணோபேதா காம்யா காமேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 76 ॥

அசிந்த்யாঽசிந்த்யவிப⁴வா ஹ்ருʼல்லேகா² கநகப்ரபா⁴ ।
கூஷ்மாண்டீ³ த⁴நரத்நாட்⁴யா ஸுக³ந்தா⁴ க³ந்த⁴தா³யிநீ ॥ 77 ॥

த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³பூ⁴தா த⁴நுஷ்பாணி: ஶிவோத³யா ।
ஸுது³ர்லபா⁴ த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³லலோசநா ॥ 78 ॥

ஶாந்தி: ப்ரபா⁴வதீ தீ³ப்தி: பங்கஜாயதலோசநா ।
ஆத்³யா ஹ்ருʼத்கமலோத்³பூ⁴தா க³வாம் மாதா ரணப்ரியா ॥ 79 ॥

ஸத்க்ரியா கி³ரிஜா ஶுத்³தா⁴ நித்யபுஷ்டா நிரந்தரா ।
து³ர்கா³காத்யாயநீ சண்டீ³ சர்சிகா ஶாந்தவிக்³ரஹா ॥ 80 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ரஜநீ ஜக³த்³யந்த்ரப்ரவர்திகா ।
மந்த³ராத்³ரிநிவாஸா ச ஶாரதா³ ஸ்வர்ணமாலிநீ ॥ 81 ॥

ரத்நமாலா ரத்நக³ர்பா⁴ ப்ருʼத்²வீ விஶ்வப்ரமாதி²நீ ।
பத்³மாநநா பத்³மநிபா⁴ நித்யதுஷ்டாঽம்ருʼதோத்³ப⁴வா ॥ 82 ॥

து⁴ந்வதீ து:³ப்ரகம்ப்யா ச ஸூர்யமாதா த்³ருʼஷத்³வதீ ।
மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ மாந்யா வரேண்யா வரத³ர்பிதா ॥ 83 ॥

கல்யாணீ கமலா ராமா பஞ்சபூ⁴தா வரப்ரதா³ ।
வாச்யா வரேஶ்வரீ வந்த்³யா து³ர்ஜயா து³ரதிக்ரமா ॥ 84 ॥

காலராத்ரிர்மஹாவேகா³ வீரப⁴த்³ரப்ரியா ஹிதா ।
ப⁴த்³ரகாலீ ஜக³ந்மாதா ப⁴க்தாநாம் ப⁴த்³ரதா³யிநீ ॥ 85 ॥

கராலா பிங்க³லாகாரா நாமபே⁴தா³ঽமஹாமதா³ ।
யஶஸ்விநீ யஶோதா³ ச ஷட³த்⁴வபரிவர்த்திகா ॥ 86 ॥

ஶங்கி²நீ பத்³மிநீ ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ப்ரவர்திகா ।
சைத்ரா ஸம்வத்ஸராரூடா⁴ ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ॥ 87 ॥

ஶும்பா⁴ரி: கே²சரீ ஸ்வஸ்தா² கம்பு³க்³ரீவா கலிப்ரியா ।
க²க³த்⁴வஜா க²கா³ரூடா⁴ பரார்த்⁴யா பரமாலிநீ ॥ 88 ॥

ஐஶ்வர்யவர்த்மநிலயா விரக்தா க³ருடா³ஸநா ।
ஜயந்தீ ஹ்ருʼத்³கு³ஹா ரம்யா க³ஹ்வரேஷ்டா² க³ணாக்³ரணீ: ॥ 89 ॥

ஸங்கல்பஸித்³தா⁴ ஸாம்யஸ்தா² ஸர்வவிஜ்ஞாநதா³யிநீ ।
கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கு³ஹ்யோபநிஷது³த்தமா ॥ 90 ॥

நிஷ்டா² த்³ருʼஷ்டி: ஸ்ம்ருʼதிர்வ்யாப்தி: புஷ்டிஸ்துஷ்டி: க்ரியாவதீ ।
விஶ்வாமரேஶ்வரேஶாநா பு⁴க்திர்முக்தி: ஶிவாঽம்ருʼதா ॥ 91 ॥

லோஹிதா ஸர்பமாலா ச பீ⁴ஷணீ வநமாலிநீ ।
அநந்தஶயநாঽநந்யா நரநாராயணோத்³ப⁴வா ॥ 92 ॥

ந்ருʼஸிம்ஹீ தை³த்யமத²நீ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ரா ।
ஸங்கர்ஷணஸமுத்பத்திரம்பி³காபாத³ஸம்ஶ்ரயா ॥ 93 ॥

மஹாஜ்வாலா மஹாமூர்த்தி: ஸுமூர்த்தி: ஸர்வகாமது⁴க் ।
ஸுப்ரபா⁴ ஸுஸ்தநா கௌ³ரீ த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ॥ 94 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யநிலயா பூர்வா புராணபுருஷாரணி: ।
மஹாவிபூ⁴திதா³ மத்⁴யா ஸரோஜநயநா ஸமா ॥ 95 ॥

அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜாঽநாத்³யா நீலோத்பலத³லப்ரபா⁴ ।
ஸர்வஶக்த்யாஸநாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மார்த²வர்ஜிதா ॥ 96 ॥

வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராலோகா நிரிந்த்³ரியா ।
விசித்ரக³ஹநாதா⁴ரா ஶாஶ்வதஸ்தா²நவாஸிநீ ॥ 97 ॥

ஸ்தா²நேஶ்வரீ நிராநந்தா³ த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ।
அஶேஷதே³வதாமூர்த்திர்தே³வதா வரதே³வதா ।
க³ணாம்பி³கா கி³ரே: புத்ரீ நிஶும்ப⁴விநிபாதிநீ ॥ 98 ॥

அவர்ணா வர்ணரஹிதா நிவர்ணா பீ³ஜஸம்ப⁴வா ।
அநந்தவர்ணாঽநந்யஸ்தா² ஶங்கரீ ஶாந்தமாநஸா ॥ 99 ॥

அகோ³த்ரா கோ³மதீ கோ³ப்த்ரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ணோத்தரா ।
கௌ³ர்கீ³ர்க³வ்யப்ரியா கௌ³ணீ க³ணேஶ்வரநமஸ்க்ருʼதா ॥ 100 ॥

ஸத்யமாத்ரா ஸத்யஸந்தா⁴ த்ரிஸந்த்⁴யா ஸந்தி⁴வர்ஜிதா ।
ஸர்வவாதா³ஶ்ரயா ஸங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ஸமுத்³ப⁴வா ॥ 101 ॥

அஸங்க்²யேயாঽப்ரமேயாக்²யா ஶூந்யா ஶுத்³த⁴குலோத்³ப⁴வா ।
பி³ந்து³நாத³ஸமுத்பத்தி: ஶம்பு⁴வாமா ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 102 ॥

விஸங்கா³ பே⁴த³ரஹிதா மநோஜ்ஞா மது⁴ஸூத³நீ ।
மஹாஶ்ரீ: ஶ்ரீஸமுத்பத்திஸ்தம:பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 103 ॥

த்ரிதத்த்வமாதா த்ரிவிதா⁴ ஸுஸூக்ஷ்மபத³ஸம்ஶ்ரயா ।
ஶாந்த்யதீதா மலாதீதா நிர்விகாரா நிராஶ்ரயா ॥ 104 ॥

ஶிவாக்²யா சித்தநிலயா ஶிவஜ்ஞாநஸ்வரூபிணீ ।
தை³த்யதா³நவநிர்மாத்ரீ காஶ்யபீ காலகல்பிகா ॥ 105 ॥

ஶாஸ்த்ரயோநி: க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்க³ப்ரத³ர்ஶிகா ।
நாராயணீ நரோத்³பூ⁴தி: கௌமுதீ³ லிங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 106 ॥

காமுகீ லலிதா பா⁴வா பராபரவிபூ⁴திதா³ ।
பராந்தஜாதமஹிமா ப³ட³வா வாமலோசநா ॥ 107 ॥

ஸுப⁴த்³ரா தே³வகீ ஸீதா வேத³வேதா³ங்க³பாரகா³ ।
மநஸ்விநீ மந்யுமாதா மஹாமந்யுஸமுத்³ப⁴வா ॥ 108 ॥

அம்ருʼத்யுரம்ருʼதா ஸ்வாஹா புருஹூதா புருஷ்டுதா ।
அஶோச்யா பி⁴ந்நவிஷயா ஹிரண்யரஜதப்ரியா ॥ 109 ॥

ஹிரண்யா ராஜதீ ஹைமீ ஹேமாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா ।
விப்⁴ராஜமாநா து³ர்ஜ்ஞேயா ஜ்யோதிஷ்டோமப²லப்ரதா³ ॥ 110 ॥

மஹாநித்³ராஸமுத்³பூ⁴திரநித்³ரா ஸத்யதே³வதா ।
தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மிநீ ஹ்ருʼத்³யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்த்³தி⁴நீ ॥ 111 ॥

லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்திஜநநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ।
த்ரிஶக்திஜநநீ ஜந்யா ஷடூ³ர்மிபரிவர்ஜிதா ॥ 112 ॥

ஸுதா⁴மா கர்மகரணீ யுகா³ந்தத³ஹநாத்மிகா ।
ஸங்கர்ஷணீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி: கிரீடிநீ ॥ 113 ॥

ஐந்த்³ரீ த்ரைலோக்யநமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ।
ப்ரத்³யும்நத³யிதா தா³ந்தா யுக்³மத்³ருʼஷ்டிஸ்த்ரிலோசநா ॥ 114 ॥

மதோ³த்கடா ஹம்ஸக³தி: ப்ரசண்டா³ சண்ட³விக்ரமா ।
வ்ருʼஷாவேஶா வியந்மாதா விந்த்⁴யபர்வதவாஸிநீ ॥ 115 ॥

ஹிமவந்மேருநிலயா கைலாஸகி³ரிவாஸிநீ ।
சாணூரஹந்த்ருʼதநயா நீதிஜ்ஞா காமரூபிணீ ॥ 116 ॥

வேத³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதா த⁴ர்மஶீலாঽநிலாஶநா ।
வீரப⁴த்³ரப்ரியா வீரா மஹாகாலஸமுத்³ப⁴வா ॥ 117 ॥

வித்³யாத⁴ரப்ரியா ஸித்³தா⁴ வித்³யாத⁴ரநிராக்ருʼதி: ।
ஆப்யாயநீ ஹரந்தீ ச பாவநீ போஷணீ கி²லா ॥ 118 ॥

மாத்ருʼகா மந்மதோ²த்³பூ⁴தா வாரிஜா வாஹநப்ரியா ।
கரீஷிணீ ஸுதா⁴வாணீ வீணாவாத³நதத்பரா ॥ 119 ॥

ஸேவிதா ஸேவிகா ஸேவ்யா ஸிநீவாலீ கு³ருத்மதீ ।
அருந்த⁴தீ ஹிரண்யாக்ஷீ ம்ருʼகா³ங்கா மாநதா³யிநீ ॥ 120 ॥

வஸுப்ரதா³ வஸுமதீ வஸோர்த்³தா⁴ரா வஸுந்த⁴ரா ।
தா⁴ராத⁴ரா வராரோஹா வராவரஸஹஸ்ரதா³ ॥ 121 ॥

ஶ்ரீப²லா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா ஶிவப்ரியா ।
ஶ்ரீத⁴ரா ஶ்ரீகரீ கல்யா ஶ்ரீத⁴ரார்த்³த⁴ஶரீரிணீ ॥ 122 ॥

அநந்தத்³ருʼஷ்டிரக்ஷுத்³ரா தா⁴த்ரீஶா த⁴நத³ப்ரியா ।
நிஹந்த்ரீ தை³த்யஸங்கா⁴நாம் ஸிம்ஹிகா ஸிம்ஹவாஹநா ॥ 123 ॥

ஸுஷேணா சந்த்³ரநிலயா ஸுகீர்திஶ்சி²ந்நஸம்ஶயா ।
ரஸஜ்ஞா ரஸதா³ ராமா லேலிஹாநாঽம்ருʼதஸ்ரவா ॥ 124 ॥

நித்யோதி³தா ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிருத்ஸுகா ம்ருʼதஜீவநீ ।
வஜ்ரத³ண்டா³ வஜ்ரஜிஹ்வா வைதே³ஹீ வஜ்ரவிக்³ரஹா ॥ 125 ॥

மங்க³ல்யா மங்க³ளா மாலா மலிநா மலஹாரிணீ ।
கா³ந்த⁴ர்வீ கா³ருடீ³ சாந்த்³ரீ கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா ॥ 126 ॥

ஸௌதா³மிநீ ஜநாநந்தா³ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ।
கர்ணிகாரகரா கக்ஷ்யா கம்ஸப்ராணாபஹாரிணீ ॥ 127 ॥

யுக³ந்த⁴ரா யுகா³வர்த்தா த்ரிஸந்த்⁴யா ஹர்ஷவர்த்³த⁴நீ ।
ப்ரத்யக்ஷதே³வதா தி³வ்யா தி³வ்யக³ந்தா⁴ தி³வாபரா ॥ 128 ॥

ஶக்ராஸநக³தா ஶாக்ரீ ஸாத்⁴வீ நாரீ ஶவாஸநா ।
இஷ்டா விஶிஷ்டா ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டாஶிஷ்டப்ரபூஜிதா ॥ 129 ॥

ஶதரூபா ஶதாவர்த்தா விநதா ஸுரபி:⁴ ஸுரா ।
ஸுரேந்த்³ரமாதா ஸுத்³யும்நா ஸுஷும்நா ஸூர்யஸம்ஸ்தி²தா ॥ 130 ॥

ஸமீக்ஷ்யா ஸத்ப்ரதிஷ்டா² ச நிவ்ருʼத்திர்ஜ்ஞாநபாரகா³ ।
த⁴ர்மஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மவாஹநா ॥ 131 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மவிநிர்மாத்ரீ தா⁴ர்மிகாணாம் ஶிவப்ரதா³ ।
த⁴ர்மஶக்திர்த⁴ர்மமயீ வித⁴ர்மா விஶ்வத⁴ர்மிணீ ॥ 132 ॥

த⁴ர்மாந்தரா த⁴ர்மமேகா⁴ த⁴ர்மபூர்வா த⁴நாவஹா ।
த⁴ர்மோபதே³ஷ்ட்ரீ த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மக³ம்யா த⁴ராத⁴ரா ॥ 133 ॥

காபாலீ ஶாகலா மூர்த்தி: கலா கலிதவிக்³ரஹா ।
ஸர்வஶக்திவிநிர்முக்தா ஸர்வஶக்த்யாஶ்ரயாஶ்ரயா ॥ 134 ॥

ஸர்வா ஸர்வேஶ்வரீ ஸூக்ஷ்மா ஸுஸூக்ஷ்மா ஜ்ஞாநரூபிணீ ।
ப்ரதா⁴நபுருஷேஶேஶா மஹாதே³வைகஸாக்ஷிணீ ।
ஸதா³ஶிவா வியந்மூர்த்திர்விஶ்வமூர்த்திரமூர்த்திகா ॥ 135 ॥

ஏவம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரேண ஸ்துத்வாঽஸௌ ஹிமவாந் கி³ரி: ।
பூ⁴ய: ப்ரணம்ய பீ⁴தாத்மா ப்ரோவாசேத³ம் க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥ 1 ॥

யதே³ததை³ஶ்வரம் ரூபம் கோ⁴ரம் தே பரமேஶ்வரி ।
பீ⁴தோঽஸ்மி ஸாம்ப்ரதம் த்³ருʼஷ்ட்வா ரூபமந்யத் ப்ரத³ர்ஶய ॥ 2 ॥

ஏவமுக்தாঽத² ஸா தே³வீ தேந ஶைலேந பார்வதீ ।
ஸம்ஹ்ருʼத்ய த³ர்ஶயாமாஸ ஸ்வரூபமபரம் புந: ॥ 3 ॥

நீலோத்பலத³லப்ரக்²யம் நீலோத்பலஸுக³ந்தி⁴கம் ।
த்³விநேத்ரம் த்³விபு⁴ஜம் ஸௌம்யம் நீலாலகவிபூ⁴ஷிதம் ॥ 4 ॥

ரக்தபாதா³ம்பு³ஜதலம் ஸுரக்தகரபல்லவம் ।
ஶ்ரீமத்³ விஶாலஸம்வ்ருʼத்தலலாடதிலகோஜ்ஜ்வலம் ॥ 5 ॥

பூ⁴ஷிதம் சாருஸர்வாங்க³ம் பூ⁴ஷணைரதிகோமலம் ।
த³தா⁴நமுரஸா மாலாம் விஶாலாம் ஹேமநிர்மிதாம் ॥ 6 ॥

ஈஷத்ஸ்மிதம் ஸுபி³ம்போ³ஷ்ட²ம் நூபுராராவஸம்யுதம் ।
ப்ரஸந்நவத³நம் தி³வ்யமநந்தமஹிமாஸ்பத³ம் ॥ 7 ॥

ததீ³த்³ருʼஶம் ஸமாலோக்ய ஸ்வரூபம் ஶைலஸத்தம: ।
பீ⁴திம் ஸந்த்யஜ்ய ஹ்ருʼஷ்டாத்மா ப³பா⁴ஷே பரமேஶ்வரீம் ॥ 8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீகூர்மபுராணே பார்வதீ ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Encoded and proofread by Kirk WOrtman kirkwort@hotmail.com

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top