Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಹಿಮವಾನುವಾಚ ।
ಕಾ ತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಶಶಾಂಕಾವಯವಾಂಕಿತೇ ।
ನ ಜಾನೇ ತ್ವಾಮಹಂ ವತ್ಸೇ ಯಥಾವದ್ ಬ್ರೂಹಿ ಪೃಚ್ಛತೇ ॥ 1 ॥

ಗಿರೀನ್ದ್ರವಚನಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ತತಃ ಸಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ವ್ಯಾಜಹಾರ ಮಹಾಶೈಲಂ ಯೋಗಿನಾಮಭಯಪ್ರದಾ ॥ 2 ॥

ದೇವ್ಯುವಾಚ ।
ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪರಮಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸಮಾಶ್ರಯಾಮ್ ।
ಅನನ್ಯಾಮವ್ಯಯಾಮೇಕಾಂ ಯಾಂ ಪಶ್ಯನ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ॥ 3 ॥

ಅಹಂ ವೈ ಸರ್ವಭಾವಾನಾಮಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಾ ಶಿವಾ ।
ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯವಿಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಃ ಸರ್ವಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ॥ 4 ॥

ಅನನ್ತಾಽನನ್ತಮಹಿಮಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ।
ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ರೂಪಮೈಶ್ವರಮ್ ॥ 5 ॥

ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ದತ್ತ್ವಾ ಹಿಮವತೇ ಸ್ವಯಮ್ ।
ಸ್ವಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ದಿವ್ಯಂ ತತ್ ಪಾರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 6 ॥

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಂ ತೇಜೋಬಿಮ್ಬಂ ನಿರಾಕುಲಮ್ ।
ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಂ ಕಾಲಾನಲಶತೋಪಮಮ್ ॥ 7 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ದುರ್ದ್ಧರ್ಷಂ ಜಟಾಮಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ ।
ತ್ರಿಶೂಲವರಹಸ್ತಂ ಚ ಘೋರರೂಪಂ ಭಯಾನಕಮ್ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಶಾನ್ತಂ ಸೌಮ್ಯವದನಮನನ್ತಾಶ್ಚರ್ಯಸಂಯುತಮ್ ।
ಚನ್ದ್ರಾವಯವಲಕ್ಷ್ಮಾಣಂ ಚನ್ದ್ರಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಮ್ ॥ 9 ॥

ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಾಹಸ್ತಂ ನೂಪುರೈರುಪಶೋಭಿತಮ್ ।
ದಿವ್ಯಮಾಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಂ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ ॥ 10 ॥

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ಕಾಮ್ಯಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸಸಮ್ ।
ಅಂಡಸ್ಥಂ ಚಾಂಡಬಾಹ್ಯಸ್ಥಂ ಬಾಹ್ಯಮಾಭ್ಯನ್ತರಂ ಪರಮ್ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯಂ ಶುಭ್ರಂ ಸರ್ವಾಕಾರಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಯೋಗೀನ್ದ್ರೈರ್ವನ್ದ್ಯಮಾನಪದಾಮ್ಬುಜಮ್ ॥ 12 ॥

ಸರ್ವತಃ ಪಾಣಿಪಾದಾನ್ತಂ ಸರ್ವತೋಽಕ್ಷಿಶಿರೋಮುಖಮ್ ।
ಸರ್ವಮಾವೃತ್ಯ ತಿಷ್ಠನ್ತಂ ದದರ್ಶ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ ॥ 13 ॥

ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೀದೃಶಂ ರೂಪಂ ದೇವ್ಯಾ ಮಾಹೇಶ್ವರಂ ಪರಮ್ ।
ಭಯೇನ ಚ ಸಮಾವಿಷ್ಟಃ ಸ ರಾಜಾ ಹೃಷ್ಟಮಾನಸಃ ॥ 14 ॥

ಆತ್ಮನ್ಯಾಧಾಯ ಚಾತ್ಮಾನಮೋಂಕಾರಂ ಸಮನುಸ್ಮರನ್ ।
ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟಸಹಸ್ರೇಣ ತುಷ್ಟಾವ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 15 ॥

ಹಿಮವಾನುವಾಚ ।
ಶಿವೋಮಾ ಪರಮಾ ಶಕ್ತಿರನನ್ತಾ ನಿಷ್ಕಲಾಽಮಲಾ ।
ಶಾನ್ತಾ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ನಿತ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತೀ ಪರಮಾಕ್ಷರಾ ॥ 1 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾ ಕೇವಲಾಽನನ್ತ್ಯಾ ಶಿವಾತ್ಮಾ ಪರಮಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಅನಾದಿರವ್ಯಯಾ ಶುದ್ಧಾ ದೇವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಗಾಽಚಲಾ ॥ 2 ॥

ಏಕಾನೇಕವಿಭಾಗಸ್ಥಾ ಮಾಯಾತೀತಾ ಸುನಿರ್ಮಲಾ ।
ಮಹಾಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಸತ್ಯಾ ಮಹಾದೇವೀ ನಿರಂಜನಾ ॥ 3 ॥

ಕಾಷ್ಠಾ ಸರ್ವಾನ್ತರಸ್ಥಾ ಚ ಚಿಚ್ಛಕ್ತಿರತಿಲಾಲಸಾ ।
ನನ್ದಾ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಽಮೃತಾಕ್ಷರಾ ॥ 4 ॥

ಶಾನ್ತಿಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸರ್ವೇಷಾಂ ನಿವೃತ್ತಿರಮೃತಪ್ರದಾ ।
ವ್ಯೋಮಮೂರ್ತ್ತಿರ್ವ್ಯೋಮಲಯಾ ವ್ಯೋಮಾಧಾರಾಽಚ್ಯುತಾಽಮರಾ ॥ 5 ॥

ಅನಾದಿನಿಧನಾಽಮೋಘಾ ಕಾರಣಾತ್ಮಾ ಕಲಾಽಕಲಾ ।
ಕ್ರತುಃ ಪ್ರಥಮಜಾ ನಾಭಿರಮೃತಸ್ಯಾತ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ಮಾತಾ ಮಹಾಮಹಿಷಘಾತಿನೀ ।
ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶ್ವರೀ ॥ 7 ॥

ಸರ್ವಶಕ್ತಿಕಲಾಕಾರಾ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ದ್ಯೌರ್ಮಹಿಮಾಸ್ಪದಾ ।
ಸರ್ವಕಾರ್ಯನಿಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ಅನಾದಿರವ್ಯಕ್ತಗುಹಾ ಮಹಾನನ್ದಾ ಸನಾತನೀ ।
ಆಕಾಶಯೋನಿರ್ಯೋಗಸ್ಥಾ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 9 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಸುದುಷ್ಪೂರಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿರೀಶ್ವರೀ ।
ಸಂಸಾರಯೋನಿಃ ಸಕಲಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 10 ॥

ಸಂಸಾರಪಾರಾ ದುರ್ವಾರಾ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯಾ ದುರಾಸದಾ ।
ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಪ್ರಾಣವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಿನೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ ॥ 11 ॥

ಮಹಾವಿಭೂತಿರ್ದುರ್ದ್ಧರ್ಷಾ ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಸಂಭವಾ ।
ಅನಾದ್ಯನನ್ತವಿಭವಾ ಪರಾರ್ಥಾ ಪುರುಷಾರಣಿಃ ॥ 12 ॥

ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಕರಣೀ ಸುದುರ್ವಾಚ್ಯಾ ದುರತ್ಯಯಾ ।
ಶಬ್ದಯೋನಿಃ ಶಬ್ದಮಯೀ ನಾದಾಖ್ಯಾ ನಾದವಿಗ್ರಹಾ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತೀತಾ ಪ್ರಧಾನಪುರುಷಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಪುರಾಣೀ ಚಿನ್ಮಯೀ ಪುಂಸಾಮಾದಿಃ ಪುರುಷರೂಪಿಣೀ ॥ 14 ॥

ಭೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಕೂಟಸ್ಥಾ ಮಹಾಪುರುಷಸಂಜ್ಞಿತಾ ।
ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತೀತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 15 ॥

ವ್ಯಾಪಿನೀ ಚಾನವಚ್ಛಿನ್ನಾ ಪ್ರಧಾನಾನುಪ್ರವೇಶಿನೀ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಶಕ್ತಿರವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾ ಮಲವರ್ಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ಅನಾದಿಮಾಯಾಸಂಭಿನ್ನಾ ತ್ರಿತತ್ತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತಿರ್ಗುಹಾ ।
ಮಹಾಮಾಯಾಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ತಾಮಸೀ ಪೌರುಷೀ ಧ್ರುವಾ ॥ 17 ॥

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾತ್ಮಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಶುಕ್ಲಾ ಪ್ರಸೂತಿಕಾ ।
ಅಕಾರ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಜನನೀ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸವಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 18 ॥

ಸರ್ಗಪ್ರಲಯನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತಧರ್ಮಿಣೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭಾ ಚತುರ್ವಿಂಶಾ ಪದ್ಮನಾಭಾಽಚ್ಯುತಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 19 ॥

ವೈದ್ಯುತೀ ಶಾಶ್ವತೀ ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಾತೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಮಹಾರೂಪಾ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 20 ॥

ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಮಹಾಗರ್ಭಾ ವಿಶ್ವೇಶೇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿನೀ ।
ಮಹೀಯಸೀ ಬ್ರಹ್ಮಯೋನಿರ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 21 ॥

ಮಹಾವಿಮಾನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಮಹಾನಿದ್ರಾತ್ಮಹೇತುಕಾ ।
ಸರ್ವಸಾಧಾರಣೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಹ್ಯವಿದ್ಯಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಾ ॥ 22 ॥

ಅನನ್ತರೂಪಾಽನನ್ತಸ್ಥಾ ದೇವೀ ಪುರುಷಮೋಹಿನೀ ।
ಅನೇಕಾಕಾರಸಂಸ್ಥಾನಾ ಕಾಲತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 23 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜನ್ಮಾ ಹರೇರ್ಮೂರ್ತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುಜನನೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 24 ॥

ವ್ಯಕ್ತಾ ಪ್ರಥಮಜಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಮಹತೀ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ವೈರಾಗ್ಯೈಶ್ವರ್ಯಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಿರ್ಹೃದಿಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಪಾಂಯೋನಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂತಿರ್ಮಾನಸೀ ತತ್ತ್ವಸಂಭವಾ ॥ 25 ॥

ಈಶ್ವರಾಣೀ ಚ ಶರ್ವಾಣೀ ಶಂಕರಾರ್ದ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಚೈವ ರುದ್ರಾಣೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರಥಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 26 ॥

ಮಹೇಶ್ವರಸಮುತ್ಪನ್ನಾ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಾ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸರ್ವವನ್ದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಮುದಿತಮಾನಸಾ ॥ 27 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರನಮಿತಾ ಶಂಕರೇಚ್ಛಾನುವರ್ತಿನೀ ।
ಈಶ್ವರಾರ್ದ್ಧಾಸನಗತಾ ಮಹೇಶ್ವರಪತಿವ್ರತಾ ॥ 28 ॥

ಸಕೃದ್ವಿಭಾವಿತಾ ಸರ್ವಾ ಸಮುದ್ರಪರಿಶೋಷಿಣೀ ।
ಪಾರ್ವತೀ ಹಿಮವತ್ಪುತ್ರೀ ಪರಮಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ॥ 29 ॥

ಗುಣಾಢ್ಯಾ ಯೋಗಜಾ ಯೋಗ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ವಿಕಾಸಿನೀ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶ್ರೀರನನ್ತೋರಸಿ ಸ್ಥಿತಾ ॥ 30 ॥

ಸರೋಜನಿಲಯಾ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗನಿದ್ರಾ ಸುರಾರ್ದಿನೀ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಸುಮಂಗಲಾ ॥ 31 ॥

ವಾಗ್ದೇವೀ ವರದಾ ವಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕಾ ।
ಯೋಗೀಶ್ವರೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಸುಶೋಭನಾ ॥ 32 ॥

ಗುಹ್ಯವಿದ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಧರ್ಮವಿದ್ಯಾತ್ಮಭಾವಿತಾ ।
ಸ್ವಾಹಾ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ವಧಾ ಮೇಧಾ ಧೃತಿಃ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 33 ॥

ನೀತಿಃ ಸುನೀತಿಃ ಸುಕೃತಿರ್ಮಾಧವೀ ನರವಾಹಿನೀ ।
ಅಜಾ ವಿಭಾವರೀ ಸೌಮ್ಯಾ ಭೋಗಿನೀ ಭೋಗದಾಯಿನೀ ॥ 34 ॥

ಶೋಭಾ ವಂಶಕರೀ ಲೋಲಾ ಮಾಲಿನೀ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೀ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸುನ್ದರೀ ರಮ್ಯಾ ಸುನ್ದರೀ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಮಹಾನುಭಾವಾ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹಾಮಹಿಷಮರ್ದನೀ ।
ಪದ್ಮಮಾಲಾ ಪಾಪಹರಾ ವಿಚಿತ್ರಾ ಮುಕುಟಾನನಾ ॥ 36 ॥

ಕಾನ್ತಾ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಧರಾ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ಹಂಸಾಖ್ಯಾ ವ್ಯೋಮನಿಲಯಾ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 37 ॥

ನಿರ್ಯನ್ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ರವಾಹಸ್ಥಾ ನನ್ದಿನೀ ಭದ್ರಕಾಲಿಕಾ ।
ಆದಿತ್ಯವರ್ಣಾ ಕೌಮಾರೀ ಮಯೂರವರವಾಹಿನೀ ॥ 38 ॥

ವೃಷಾಸನಗತಾ ಗೌರೀ ಮಹಾಕಾಲೀ ಸುರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಅದಿತಿರ್ನಿಯತಾ ರೌದ್ರೀ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾ ವಿವಾಹನಾ ॥ 39 ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ಲೇಲಿಹಾನಾ ಮಹಾಪುರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಮಹಾಫಲಾಽನವದ್ಯಾಂಗೀ ಕಾಮಪೂರಾ ವಿಭಾವರೀ ॥ 40 ॥

ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಮುಕುಟಾ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಪ್ರಭಂಜನೀ ।
ಕೌಶಿಕೀ ಕರ್ಷಣೀ ರಾತ್ರಿಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ತ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 41 ॥

ಬಹುರೂಪಾ ಸುರೂಪಾ ಚ ವಿರೂಪಾ ರೂಪವರ್ಜಿತಾ ।
ಭಕ್ತಾರ್ತಿಶಮನೀ ಭವ್ಯಾ ಭವಭಾವವಿನಾಶಿನೀ ॥ 42 ॥

ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿತ್ಯವಿಭವಾ ನಿಃಸಾರಾ ನಿರಪತ್ರಪಾ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಸಾಮಗೀತಿರ್ಭವಾಂಗನಿಲಯಾಲಯಾ ॥ 43 ॥

ದೀಕ್ಷಾ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ದೀಪ್ತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರವಿನಿಪಾತಿನೀ ।
ಸರ್ವಾತಿಶಾಯಿನೀ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 44 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಾ ಸಮುದ್ರಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ಅಕಲಂಕಾ ನಿರಾಧಾರಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿರಾಮಯಾ ॥ 45 ॥

ಕಾಮಧೇನುರ್ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾ ಧೀಮತೀ ಮೋಹನಾಶಿನೀ ।
ನಿಃಸಂಕಲ್ಪಾ ನಿರಾತಂಕಾ ವಿನಯಾ ವಿನಯಪ್ರದಾ ॥ 46 ॥

ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ ಸಹಸ್ರಾಢ್ಯಾ ದೇವದೇವೀ ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಮಹಾಭಗವತೀ ದುರ್ಗಾ ವಾಸುದೇವಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 47 ॥

ಮಹೇನ್ದ್ರೋಪೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾ ಪರಾವರಾ ।
ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯಾ ಜರಾತೀತಾ ವೇದಾನ್ತವಿಷಯಾ ಗತಿಃ ॥ 48 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ ದಹನಾ ದಾಹ್ಯಾ ಸರ್ವಭೂತನಮಸ್ಕೃತಾ ।
ಯೋಗಮಾಯಾ ವಿಭಾವಜ್ಞಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹೀಯಸೀ ॥ 49 ॥

ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಬ್ರಹ್ಮವೃಕ್ಷಾಶ್ರಯಾನತಿಃ ।
ಬೀಜಾಂಕುರಸಮುದ್ಭೂತಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾಮತಿಃ ॥ 50 ॥

ಖ್ಯಾತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಿತಿಃ ಸಂವಿತ್ ಮಹಾಭೋಗೀನ್ದ್ರಶಾಯಿನೀ ।
ವಿಕೃತಿಃ ಶಾಂಕರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಗಣಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ॥ 51 ॥

ವೈಶ್ವಾನರೀ ಮಹಾಶಾಲಾ ದೇವಸೇನಾ ಗುಹಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಶಿವಾನನ್ದಾ ಶಚೀ ದುಃಸ್ವಪ್ನನಾಶಿನೀ ॥ 52 ॥

ಇಜ್ಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಾ ಸುರೂಪಿಣೀ ।
ಗುಹಾಮ್ಬಿಕಾ ಗುಣೋತ್ಪತ್ತಿರ್ಮಹಾಪೀಠಾ ಮರುತ್ಸುತಾ ॥ 53 ॥

ಹವ್ಯವಾಹಾನ್ತರಾಗಾದಿಃ ಹವ್ಯವಾಹಸಮುದ್ಭವಾ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜನ್ಮಮೃತ್ಯುಜರಾತಿಗಾ ॥ 54 ॥

ಬುದ್ಧಿಮಾತಾ ಬುದ್ಧಿಮತೀ ಪುರುಷಾನ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ತರಸ್ವಿನೀ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಾ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ದಿವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 55 ॥

ಸರ್ವೇನ್ದ್ರಿಯಮನೋಮಾತಾ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಾ ।
ಸಂಸಾರತಾರಿಣೀ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿಮನೋಲಯಾ ॥ 56 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬೃಹತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾ ಭವಾರಣಿಃ ।
ಹಿರಣ್ಮಯೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿಃ ಸಂಸಾರಪರಿವರ್ತ್ತಿಕಾ ॥ 57 ॥

ಸುಮಾಲಿನೀ ಸುರೂಪಾ ಚ ಭಾವಿನೀ ತಾರಿಣೀ ಪ್ರಭಾ ।
ಉನ್ಮೀಲನೀ ಸರ್ವಸಹಾ ಸರ್ವಪ್ರತ್ಯಯಸಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 58 ॥

ಸುಸೌಮ್ಯಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ತಾಂಡವಾಸಕ್ತಮಾನಸಾ ।
ಸತ್ತ್ವಶುದ್ಧಿಕರೀ ಶುದ್ಧಿರ್ಮಲತ್ರಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 59 ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ಜಗನ್ಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರಮೃತಾಶ್ರಯಾ ।
ನಿರಾಶ್ರಯಾ ನಿರಾಹಾರಾ ನಿರಂಕುರವನೋದ್ಭವಾ ॥ 60 ॥

ಚನ್ದ್ರಹಸ್ತಾ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೀ ಸ್ರಗ್ವಿಣೀ ಪದ್ಮಧಾರಿಣೀ ।
ಪರಾವರವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಮಹಾಪುರುಷಪೂರ್ವಜಾ ॥ 61 ॥

ವಿದ್ಯೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಾ ಜಿತಶ್ರಮಾ ।
ವಿದ್ಯಾಮಯೀ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷೀ ಸಹಸ್ರವದನಾತ್ಮಜಾ ॥ 62 ॥

ಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿಃ ಸತ್ತ್ವಸ್ಥಾ ಮಹೇಶ್ವರಪದಾಶ್ರಯಾ ।
ಕ್ಷಾಲಿನೀ ಸನ್ಮಯೀ ವ್ಯಾಪ್ತಾ ತೈಜಸೀ ಪದ್ಮಬೋಧಿಕಾ ॥ 63 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾಶ್ರಯಾ ಮಾನ್ಯಾ ಮಹಾದೇವಮನೋರಮಾ ।
ವ್ಯೋಮಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸಿಂಹರಥಾ ಚೇಕಿತಾನಾಽಮಿತಪ್ರಭಾ ॥ 64 ॥

ವೀರೇಶ್ವರೀ ವಿಮಾನಸ್ಥಾ ವಿಶೋಕಾ ಶೋಕನಾಶಿನೀ ।
ಅನಾಹತಾ ಕುಂಡಲಿನೀ ನಲಿನೀ ಪದ್ಮವಾಸಿನೀ ॥ 65 ॥

ಸದಾನನ್ದಾ ಸದಾಕೀರ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾಶ್ರಯಸ್ಥಿತಾ ।
ವಾಗ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಕಲಾತೀತಾ ಕಲಾರಣಿಃ ॥ 66 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀರ್ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ವ್ಯೋಮಶಕ್ತಿಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ॥ 67 ॥

ಕ್ಷೋಭಿಕಾ ಬನ್ಧಿಕಾ ಭೇದ್ಯಾ ಭೇದಾಭೇದವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಅಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಸಂಸ್ಥಾನಾ ವಂಶಿನೀ ವಂಶಹಾರಿಣೀ ॥ 68 ॥

ಗುಹ್ಯಶಕ್ತಿರ್ಗುಣಾತೀತಾ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತೋಮುಖೀ ।
ಭಗಿನೀ ಭಗವತ್ಪತ್ನೀ ಸಕಲಾ ಕಾಲಕಾರಿಣೀ ॥ 69 ॥

ಸರ್ವವಿತ್ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾ ಗುಹ್ಯಾತೀತಾ ಗುಹಾರಣಿಃ ।
ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಗಂಗಾ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 70 ॥

ಕಪಿಲಾ ಕಾಪಿಲಾ ಕಾನ್ತಾ ಕನಕಾಭಾ ಕಲಾನ್ತರಾ ।
ಪುಣ್ಯಾ ಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಪುರಂದರಪುರಸ್ಸರಾ ॥ 71 ॥

ಪೋಷಣೀ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಭೂಷಣಾ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಪರಮಾರ್ಥಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾ ॥ 72 ॥

ಧರ್ಮೋದಯಾ ಭಾನುಮತೀ ಯೋಗಿಜ್ಞೇಯಾ ಮನೋಜವಾ ।
ಮನೋಹರಾ ಮನೋರಕ್ಷಾ ತಾಪಸೀ ವೇದರೂಪಿಣೀ ॥ 73 ॥

ವೇದಶಕ್ತಿರ್ವೇದಮಾತಾ ವೇದವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ಮಾತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮನೋಮಯೀ ॥ 74 ॥

ವಿಶ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತ್ತಿರ್ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ವಿಹಾಯಸೀ ।
ಕಿಂನರೀ ಸುರಭೀ ವನ್ದ್ಯಾ ನನ್ದಿನೀ ನನ್ದಿವಲ್ಲಭಾ ॥ 75 ॥

ಭಾರತೀ ಪರಮಾನನ್ದಾ ಪರಾಪರವಿಭೇದಿಕಾ ।
ಸರ್ವಪ್ರಹರಣೋಪೇತಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಶ್ವರೀ ॥ 76 ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಽಚಿನ್ತ್ಯವಿಭವಾ ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಕನಕಪ್ರಭಾ ।
ಕೂಷ್ಮಾಂಡೀ ಧನರತ್ನಾಢ್ಯಾ ಸುಗನ್ಧಾ ಗನ್ಧದಾಯಿನೀ ॥ 77 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದೋದ್ಭೂತಾ ಧನುಷ್ಪಾಣಿಃ ಶಿವೋದಯಾ ।
ಸುದುರ್ಲಭಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನ್ಯಾ ಪಿಂಗಲಲೋಚನಾ ॥ 78 ॥

ಶಾನ್ತಿಃ ಪ್ರಭಾವತೀ ದೀಪ್ತಿಃ ಪಂಕಜಾಯತಲೋಚನಾ ।
ಆದ್ಯಾ ಹೃತ್ಕಮಲೋದ್ಭೂತಾ ಗವಾಂ ಮಾತಾ ರಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 79 ॥

ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಗಿರಿಜಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿತ್ಯಪುಷ್ಟಾ ನಿರನ್ತರಾ ।
ದುರ್ಗಾಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಚಂಡೀ ಚರ್ಚಿಕಾ ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾ ॥ 80 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ರಜನೀ ಜಗದ್ಯನ್ತ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ಮನ್ದರಾದ್ರಿನಿವಾಸಾ ಚ ಶಾರದಾ ಸ್ವರ್ಣಮಾಲಿನೀ ॥ 81 ॥

ರತ್ನಮಾಲಾ ರತ್ನಗರ್ಭಾ ಪೃಥ್ವೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಮಾಥಿನೀ ।
ಪದ್ಮಾನನಾ ಪದ್ಮನಿಭಾ ನಿತ್ಯತುಷ್ಟಾಽಮೃತೋದ್ಭವಾ ॥ 82 ॥

ಧುನ್ವತೀ ದುಃಪ್ರಕಮ್ಪ್ಯಾ ಚ ಸೂರ್ಯಮಾತಾ ದೃಷದ್ವತೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರಭಗಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ವರೇಣ್ಯಾ ವರದರ್ಪಿತಾ ॥ 83 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಮಲಾ ರಾಮಾ ಪಂಚಭೂತಾ ವರಪ್ರದಾ ।
ವಾಚ್ಯಾ ವರೇಶ್ವರೀ ವನ್ದ್ಯಾ ದುರ್ಜಯಾ ದುರತಿಕ್ರಮಾ ॥ 84 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿರ್ಮಹಾವೇಗಾ ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಹಿತಾ ।
ಭದ್ರಕಾಲೀ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭದ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 85 ॥

ಕರಾಲಾ ಪಿಂಗಲಾಕಾರಾ ನಾಮಭೇದಾಽಮಹಾಮದಾ ।
ಯಶಸ್ವಿನೀ ಯಶೋದಾ ಚ ಷಡಧ್ವಪರಿವರ್ತ್ತಿಕಾ ॥ 86 ॥

ಶಂಖಿನೀ ಪದ್ಮಿನೀ ಸಾಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ಚೈತ್ರಾ ಸಂವತ್ಸರಾರೂಢಾ ಜಗತ್ಸಂಪೂರಣೀನ್ದ್ರಜಾ ॥ 87 ॥

ಶುಮ್ಭಾರಿಃ ಖೇಚರೀ ಸ್ವಸ್ಥಾ ಕಮ್ಬುಗ್ರೀವಾ ಕಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಖಗಧ್ವಜಾ ಖಗಾರೂಢಾ ಪರಾರ್ಧ್ಯಾ ಪರಮಾಲಿನೀ ॥ 88 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯವರ್ತ್ಮನಿಲಯಾ ವಿರಕ್ತಾ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಜಯನ್ತೀ ಹೃದ್ಗುಹಾ ರಮ್ಯಾ ಗಹ್ವರೇಷ್ಠಾ ಗಣಾಗ್ರಣೀಃ ॥ 89 ॥

ಸಂಕಲ್ಪಸಿದ್ಧಾ ಸಾಮ್ಯಸ್ಥಾ ಸರ್ವವಿಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ಕಲಿಕಲ್ಮಷಹನ್ತ್ರೀ ಚ ಗುಹ್ಯೋಪನಿಷದುತ್ತಮಾ ॥ 90 ॥

ನಿಷ್ಠಾ ದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಪುಷ್ಟಿಸ್ತುಷ್ಟಿಃ ಕ್ರಿಯಾವತೀ ।
ವಿಶ್ವಾಮರೇಶ್ವರೇಶಾನಾ ಭುಕ್ತಿರ್ಮುಕ್ತಿಃ ಶಿವಾಽಮೃತಾ ॥ 91 ॥

ಲೋಹಿತಾ ಸರ್ಪಮಾಲಾ ಚ ಭೀಷಣೀ ವನಮಾಲಿನೀ ।
ಅನನ್ತಶಯನಾಽನನ್ಯಾ ನರನಾರಾಯಣೋದ್ಭವಾ ॥ 92 ॥

ನೃಸಿಂಹೀ ದೈತ್ಯಮಥನೀ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಧರಾ ।
ಸಂಕರ್ಷಣಸಮುತ್ಪತ್ತಿರಮ್ಬಿಕಾಪಾದಸಂಶ್ರಯಾ ॥ 93 ॥

ಮಹಾಜ್ವಾಲಾ ಮಹಾಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಸುಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಸರ್ವಕಾಮಧುಕ್ ।
ಸುಪ್ರಭಾ ಸುಸ್ತನಾ ಗೌರೀ ಧರ್ಮಕಾಮಾರ್ಥಮೋಕ್ಷದಾ ॥ 94 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯನಿಲಯಾ ಪೂರ್ವಾ ಪುರಾಣಪುರುಷಾರಣಿಃ ।
ಮಹಾವಿಭೂತಿದಾ ಮಧ್ಯಾ ಸರೋಜನಯನಾ ಸಮಾ ॥ 95 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜಾಽನಾದ್ಯಾ ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಭಾ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಸನಾರೂಢಾ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾರ್ಥವರ್ಜಿತಾ ॥ 96 ॥

ವೈರಾಗ್ಯಜ್ಞಾನನಿರತಾ ನಿರಾಲೋಕಾ ನಿರಿನ್ದ್ರಿಯಾ ।
ವಿಚಿತ್ರಗಹನಾಧಾರಾ ಶಾಶ್ವತಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ॥ 97 ॥

ಸ್ಥಾನೇಶ್ವರೀ ನಿರಾನನ್ದಾ ತ್ರಿಶೂಲವರಧಾರಿಣೀ ।
ಅಶೇಷದೇವತಾಮೂರ್ತ್ತಿರ್ದೇವತಾ ವರದೇವತಾ ।
ಗಣಾಮ್ಬಿಕಾ ಗಿರೇಃ ಪುತ್ರೀ ನಿಶುಮ್ಭವಿನಿಪಾತಿನೀ ॥ 98 ॥

ಅವರ್ಣಾ ವರ್ಣರಹಿತಾ ನಿವರ್ಣಾ ಬೀಜಸಂಭವಾ ।
ಅನನ್ತವರ್ಣಾಽನನ್ಯಸ್ಥಾ ಶಂಕರೀ ಶಾನ್ತಮಾನಸಾ ॥ 99 ॥

ಅಗೋತ್ರಾ ಗೋಮತೀ ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಹ್ಯರೂಪಾ ಗುಣೋತ್ತರಾ ।
ಗೌರ್ಗೀರ್ಗವ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಗೌಣೀ ಗಣೇಶ್ವರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 100 ॥

ಸತ್ಯಮಾತ್ರಾ ಸತ್ಯಸಂಧಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಧಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಸರ್ವವಾದಾಶ್ರಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 101 ॥

ಅಸಂಖ್ಯೇಯಾಽಪ್ರಮೇಯಾಖ್ಯಾ ಶೂನ್ಯಾ ಶುದ್ಧಕುಲೋದ್ಭವಾ ।
ಬಿನ್ದುನಾದಸಮುತ್ಪತ್ತಿಃ ಶಂಭುವಾಮಾ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ॥ 102 ॥

ವಿಸಂಗಾ ಭೇದರಹಿತಾ ಮನೋಜ್ಞಾ ಮಧುಸೂದನೀ ।
ಮಹಾಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಸಮುತ್ಪತ್ತಿಸ್ತಮಃಪಾರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ॥ 103 ॥

ತ್ರಿತತ್ತ್ವಮಾತಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಪದಸಂಶ್ರಯಾ ।
ಶಾನ್ತ್ಯತೀತಾ ಮಲಾತೀತಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಾ ನಿರಾಶ್ರಯಾ ॥ 104 ॥

ಶಿವಾಖ್ಯಾ ಚಿತ್ತನಿಲಯಾ ಶಿವಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ದೈತ್ಯದಾನವನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಕಾಶ್ಯಪೀ ಕಾಲಕಲ್ಪಿಕಾ ॥ 105 ॥

ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ ಕ್ರಿಯಾಮೂರ್ತಿಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಪ್ರದರ್ಶಿಕಾ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನರೋದ್ಭೂತಿಃ ಕೌಮುದೀ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 106 ॥

ಕಾಮುಕೀ ಲಲಿತಾ ಭಾವಾ ಪರಾಪರವಿಭೂತಿದಾ ।
ಪರಾನ್ತಜಾತಮಹಿಮಾ ಬಡವಾ ವಾಮಲೋಚನಾ ॥ 107 ॥

ಸುಭದ್ರಾ ದೇವಕೀ ಸೀತಾ ವೇದವೇದಾಂಗಪಾರಗಾ ।
ಮನಸ್ವಿನೀ ಮನ್ಯುಮಾತಾ ಮಹಾಮನ್ಯುಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 108 ॥

ಅಮೃತ್ಯುರಮೃತಾ ಸ್ವಾಹಾ ಪುರುಹೂತಾ ಪುರುಷ್ಟುತಾ ।
ಅಶೋಚ್ಯಾ ಭಿನ್ನವಿಷಯಾ ಹಿರಣ್ಯರಜತಪ್ರಿಯಾ ॥ 109 ॥

ಹಿರಣ್ಯಾ ರಾಜತೀ ಹೈಮೀ ಹೇಮಾಭರಣಭೂಷಿತಾ ।
ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 110 ॥

ಮಹಾನಿದ್ರಾಸಮುದ್ಭೂತಿರನಿದ್ರಾ ಸತ್ಯದೇವತಾ ।
ದೀರ್ಘಾ ಕಕುದ್ಮಿನೀ ಹೃದ್ಯಾ ಶಾನ್ತಿದಾ ಶಾನ್ತಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 111 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾದಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಿಕಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಜನನೀ ಜನ್ಯಾ ಷಡೂರ್ಮಿಪರಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 112 ॥

ಸುಧಾಮಾ ಕರ್ಮಕರಣೀ ಯುಗಾನ್ತದಹನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಸಂಕರ್ಷಣೀ ಜಗದ್ಧಾತ್ರೀ ಕಾಮಯೋನಿಃ ಕಿರೀಟಿನೀ ॥ 113 ॥

ಐನ್ದ್ರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಮಿತಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನದಯಿತಾ ದಾನ್ತಾ ಯುಗ್ಮದೃಷ್ಟಿಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಾ ॥ 114 ॥

ಮದೋತ್ಕಟಾ ಹಂಸಗತಿಃ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ।
ವೃಷಾವೇಶಾ ವಿಯನ್ಮಾತಾ ವಿನ್ಧ್ಯಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 115 ॥

ಹಿಮವನ್ಮೇರುನಿಲಯಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿವಾಸಿನೀ ।
ಚಾಣೂರಹನ್ತೃತನಯಾ ನೀತಿಜ್ಞಾ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ವೇದವಿದ್ಯಾವ್ರತಸ್ನಾತಾ ಧರ್ಮಶೀಲಾಽನಿಲಾಶನಾ ।
ವೀರಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವೀರಾ ಮಹಾಕಾಲಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 117 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ವಿದ್ಯಾಧರನಿರಾಕೃತಿಃ ।
ಆಪ್ಯಾಯನೀ ಹರನ್ತೀ ಚ ಪಾವನೀ ಪೋಷಣೀ ಖಿಲಾ ॥ 118 ॥

ಮಾತೃಕಾ ಮನ್ಮಥೋದ್ಭೂತಾ ವಾರಿಜಾ ವಾಹನಪ್ರಿಯಾ ।
ಕರೀಷಿಣೀ ಸುಧಾವಾಣೀ ವೀಣಾವಾದನತತ್ಪರಾ ॥ 119 ॥

ಸೇವಿತಾ ಸೇವಿಕಾ ಸೇವ್ಯಾ ಸಿನೀವಾಲೀ ಗುರುತ್ಮತೀ ।
ಅರುನ್ಧತೀ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷೀ ಮೃಗಾಂಕಾ ಮಾನದಾಯಿನೀ ॥ 120 ॥

ವಸುಪ್ರದಾ ವಸುಮತೀ ವಸೋರ್ದ್ಧಾರಾ ವಸುಂಧರಾ ।
ಧಾರಾಧರಾ ವರಾರೋಹಾ ವರಾವರಸಹಸ್ರದಾ ॥ 121 ॥

ಶ್ರೀಫಲಾ ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಶಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ಶ್ರೀಧರಾ ಶ್ರೀಕರೀ ಕಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಧರಾರ್ದ್ಧಶರೀರಿಣೀ ॥ 122 ॥

ಅನನ್ತದೃಷ್ಟಿರಕ್ಷುದ್ರಾ ಧಾತ್ರೀಶಾ ಧನದಪ್ರಿಯಾ ।
ನಿಹನ್ತ್ರೀ ದೈತ್ಯಸಂಘಾನಾಂ ಸಿಂಹಿಕಾ ಸಿಂಹವಾಹನಾ ॥ 123 ॥

ಸುಷೇಣಾ ಚನ್ದ್ರನಿಲಯಾ ಸುಕೀರ್ತಿಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾ ।
ರಸಜ್ಞಾ ರಸದಾ ರಾಮಾ ಲೇಲಿಹಾನಾಽಮೃತಸ್ರವಾ ॥ 124 ॥

ನಿತ್ಯೋದಿತಾ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿರುತ್ಸುಕಾ ಮೃತಜೀವನೀ ।
ವಜ್ರದಂಡಾ ವಜ್ರಜಿಹ್ವಾ ವೈದೇಹೀ ವಜ್ರವಿಗ್ರಹಾ ॥ 125 ॥

ಮಂಗಲ್ಯಾ ಮಂಗಲಾ ಮಾಲಾ ಮಲಿನಾ ಮಲಹಾರಿಣೀ ।
ಗಾನ್ಧರ್ವೀ ಗಾರುಡೀ ಚಾನ್ದ್ರೀ ಕಮ್ಬಲಾಶ್ವತರಪ್ರಿಯಾ ॥ 126 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಜನಾನನ್ದಾ ಭ್ರುಕುಟೀಕುಟಿಲಾನನಾ ।
ಕರ್ಣಿಕಾರಕರಾ ಕಕ್ಷ್ಯಾ ಕಂಸಪ್ರಾಣಾಪಹಾರಿಣೀ ॥ 127 ॥

ಯುಗಂಧರಾ ಯುಗಾವರ್ತ್ತಾ ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಹರ್ಷವರ್ದ್ಧನೀ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೇವತಾ ದಿವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಗನ್ಧಾ ದಿವಾಪರಾ ॥ 128 ॥

ಶಕ್ರಾಸನಗತಾ ಶಾಕ್ರೀ ಸಾಧ್ವೀ ನಾರೀ ಶವಾಸನಾ ।
ಇಷ್ಟಾ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಾ ಶಿಷ್ಟಾಶಿಷ್ಟಪ್ರಪೂಜಿತಾ ॥ 129 ॥

ಶತರೂಪಾ ಶತಾವರ್ತ್ತಾ ವಿನತಾ ಸುರಭಿಃ ಸುರಾ ।
ಸುರೇನ್ದ್ರಮಾತಾ ಸುದ್ಯುಮ್ನಾ ಸುಷುಮ್ನಾ ಸೂರ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 130 ॥

ಸಮೀಕ್ಷ್ಯಾ ಸತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಚ ನಿವೃತ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಪಾರಗಾ ।
ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಕುಶಲಾ ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧರ್ಮವಾಹನಾ ॥ 131 ॥

ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಧಾರ್ಮಿಕಾಣಾಂ ಶಿವಪ್ರದಾ ।
ಧರ್ಮಶಕ್ತಿರ್ಧರ್ಮಮಯೀ ವಿಧರ್ಮಾ ವಿಶ್ವಧರ್ಮಿಣೀ ॥ 132 ॥

ಧರ್ಮಾನ್ತರಾ ಧರ್ಮಮೇಘಾ ಧರ್ಮಪೂರ್ವಾ ಧನಾವಹಾ ।
ಧರ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೀ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾ ಧರ್ಮಗಮ್ಯಾ ಧರಾಧರಾ ॥ 133 ॥

ಕಾಪಾಲೀ ಶಾಕಲಾ ಮೂರ್ತ್ತಿಃ ಕಲಾ ಕಲಿತವಿಗ್ರಹಾ ।
ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾ ॥ 134 ॥

ಸರ್ವಾ ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೀ ।
ಪ್ರಧಾನಪುರುಷೇಶೇಶಾ ಮಹಾದೇವೈಕಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸದಾಶಿವಾ ವಿಯನ್ಮೂರ್ತ್ತಿರ್ವಿಶ್ವಮೂರ್ತ್ತಿರಮೂರ್ತ್ತಿಕಾ ॥ 135 ॥

ಏವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರೇಣ ಸ್ತುತ್ವಾಽಸೌ ಹಿಮವಾನ್ ಗಿರಿಃ ।
ಭೂಯಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಭೀತಾತ್ಮಾ ಪ್ರೋವಾಚೇದಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಃ ॥ 1 ॥

ಯದೇತದೈಶ್ವರಂ ರೂಪಂ ಘೋರಂ ತೇ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ।
ಭೀತೋಽಸ್ಮಿ ಸಾಮ್ಪ್ರತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಮನ್ಯತ್ ಪ್ರದರ್ಶಯ ॥ 2 ॥

ಏವಮುಕ್ತಾಽಥ ಸಾ ದೇವೀ ತೇನ ಶೈಲೇನ ಪಾರ್ವತೀ ।
ಸಂಹೃತ್ಯ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸ್ವರೂಪಮಪರಂ ಪುನಃ ॥ 3 ॥

ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಪ್ರಖ್ಯಂ ನೀಲೋತ್ಪಲಸುಗನ್ಧಿಕಮ್ ।
ದ್ವಿನೇತ್ರಂ ದ್ವಿಭುಜಂ ಸೌಮ್ಯಂ ನೀಲಾಲಕವಿಭೂಷಿತಮ್ ॥ 4 ॥

ರಕ್ತಪಾದಾಮ್ಬುಜತಲಂ ಸುರಕ್ತಕರಪಲ್ಲವಮ್ ।
ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶಾಲಸಂವೃತ್ತಲಲಾಟತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಮ್ ॥ 5 ॥

ಭೂಷಿತಂ ಚಾರುಸರ್ವಾಂಗಂ ಭೂಷಣೈರತಿಕೋಮಲಮ್ ।
ದಧಾನಮುರಸಾ ಮಾಲಾಂ ವಿಶಾಲಾಂ ಹೇಮನಿರ್ಮಿತಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಈಷತ್ಸ್ಮಿತಂ ಸುಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠಂ ನೂಪುರಾರಾವಸಂಯುತಮ್ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ದಿವ್ಯಮನನ್ತಮಹಿಮಾಸ್ಪದಮ್ ॥ 7 ॥

ತದೀದೃಶಂ ಸಮಾಲೋಕ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಶೈಲಸತ್ತಮಃ ।
ಭೀತಿಂ ಸಂತ್ಯಜ್ಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಬಭಾಷೇ ಪರಮೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಕೂರ್ಮಪುರಾಣೇ ಪಾರ್ವತೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top