Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Punjabi

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Punjabi:

॥ ਸ਼੍ਰੀਪਾਰ੍ਵਤੀਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਹਿਮਵਾਨੁਵਾਚ ।
ਕਾ ਤ੍ਵਂ ਦੇਵਿ ਵਿਸ਼ਾਲਾਕ੍ਸ਼ਿ ਸ਼ਸ਼ਾਙ੍ਕਾਵਯਵਾਙ੍ਕਿਤੇ ।
ਨ ਜਾਨੇ ਤ੍ਵਾਮਹਂ ਵਤ੍ਸੇ ਯਥਾਵਦ੍ ਬ੍ਰੂਹਿ ਪਚ੍ਛਤੇ ॥ ੧ ॥

ਗਿਰੀਨ੍ਦ੍ਰਵਚਨਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਤਤਃ ਸਾ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਵ੍ਯਾਜਹਾਰ ਮਹਾਸ਼ੈਲਂ ਯੋਗਿਨਾਮਭਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੨ ॥

ਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ ।
ਮਾਂ ਵਿਦ੍ਧਿ ਪਰਮਾਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਂ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਸਮਾਸ਼੍ਰਯਾਮ੍ ।
ਅਨਨ੍ਯਾਮਵ੍ਯਯਾਮੇਕਾਂ ਯਾਂ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਮੁਮੁਕ੍ਸ਼ਵਃ ॥ ੩ ॥

ਅਹਂ ਵੈ ਸਰ੍ਵਭਾਵਾਨਾਮਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਾ ਸ਼ਿਵਾ ।
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਿਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ॥ ੪ ॥

ਅਨਨ੍ਤਾऽਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾ ਸਂਸਾਰਾਰ੍ਣਵਤਾਰਿਣੀ ।
ਦਿਵ੍ਯਂ ਦਦਾਮਿ ਤੇ ਚਕ੍ਸ਼ੁਃ ਪਸ਼੍ਯ ਮੇ ਰੂਪਮੈਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਏਤਾਵਦੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਵਿਜ੍ਞਾਨਂ ਦਤ੍ਤ੍ਵਾ ਹਿਮਵਤੇ ਸ੍ਵਯਮ੍ ।
ਸ੍ਵਂ ਰੂਪਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਤ੍ ਪਾਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਂ ਤੇਜੋਬਿਮ੍ਬਂ ਨਿਰਾਕੁਲਮ੍ ।
ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾਸਹਸ੍ਰਾਢ੍ਯਂ ਕਾਲਾਨਲਸ਼ਤੋਪਮਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਕਰਾਲਂ ਦੁਰ੍ਦ੍ਧਰ੍ਸ਼ਂ ਜਟਾਮਣ੍ਡਲਮਣ੍ਡਿਤਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਵਰਹਸ੍ਤਂ ਚ ਘੋਰਰੂਪਂ ਭਯਾਨਕਮ੍ ॥ ੮ ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ੍ਤਂ ਸੌਮ੍ਯਵਦਨਮਨਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚਰ੍ਯਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਵਯਵਲਕ੍ਸ਼੍ਮਾਣਂ ਚਨ੍ਦ੍ਰਕੋਟਿਸਮਪ੍ਰਭਮ੍ ॥ ੯ ॥

ਕਿਰੀਟਿਨਂ ਗਦਾਹਸ੍ਤਂ ਨੂਪੁਰੈਰੁਪਸ਼ੋਭਿਤਮ੍ ।
ਦਿਵ੍ਯਮਾਲ੍ਯਾਮ੍ਬਰਧਰਂ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾਨੁਲੇਪਨਮ੍ ॥ ੧੦ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਧਰਂ ਕਾਮ੍ਯਂ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਂ ਕਤ੍ਤਿਵਾਸਸਮ੍ ।
ਅਣ੍ਡਸ੍ਥਂ ਚਾਣ੍ਡਬਾਹ੍ਯਸ੍ਥਂ ਬਾਹ੍ਯਮਾਭ੍ਯਨ੍ਤਰਂ ਪਰਮ੍ ॥ ੧੧ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਮਯਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਂ ਸਰ੍ਵਾਕਾਰਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਯੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰੈਰ੍ਵਨ੍ਦ੍ਯਮਾਨਪਦਾਮ੍ਬੁਜਮ੍ ॥ ੧੨ ॥

ਸਰ੍ਵਤਃ ਪਾਣਿਪਾਦਾਨ੍ਤਂ ਸਰ੍ਵਤੋऽਕ੍ਸ਼ਿਸ਼ਿਰੋਮੁਖਮ੍ ।
ਸਰ੍ਵਮਾਵਤ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ਤਂ ਦਦਰ੍ਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ ੧੩ ॥

ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦੀਦਸ਼ਂ ਰੂਪਂ ਦੇਵ੍ਯਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰਂ ਪਰਮ੍ ।
ਭਯੇਨ ਚ ਸਮਾਵਿਸ਼੍ਟਃ ਸ ਰਾਜਾ ਹਸ਼੍ਟਮਾਨਸਃ ॥ ੧੪ ॥

ਆਤ੍ਮਨ੍ਯਾਧਾਯ ਚਾਤ੍ਮਾਨਮੋਙ੍ਕਾਰਂ ਸਮਨੁਸ੍ਮਰਨ੍ ।
ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟਸਹਸ੍ਰੇਣ ਤੁਸ਼੍ਟਾਵ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੧੫ ॥

ਹਿਮਵਾਨੁਵਾਚ ।
ਸ਼ਿਵੋਮਾ ਪਰਮਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰਨਨ੍ਤਾ ਨਿਸ਼੍ਕਲਾऽਮਲਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤਾ ਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਤ੍ਯਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਪਰਮਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੧ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾ ਕੇਵਲਾऽਨਨ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਾ ਪਰਮਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਅਨਾਦਿਰਵ੍ਯਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਦੇਵਾਤ੍ਮਾ ਸਰ੍ਵਗਾऽਚਲਾ ॥ ੨ ॥

ਏਕਾਨੇਕਵਿਭਾਗਸ੍ਥਾ ਮਾਯਾਤੀਤਾ ਸੁਨਿਰ੍ਮਲਾ ।
ਮਹਾਮਾਹੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਤ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾ ॥ ੩ ॥

ਕਾਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵਾਨ੍ਤਰਸ੍ਥਾ ਚ ਚਿਚ੍ਛਕ੍ਤਿਰਤਿਲਾਲਸਾ ।
ਨਨ੍ਦਾ ਸਰ੍ਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਜ੍ਯੋਤੀਰੂਪਾऽਮਤਾਕ੍ਸ਼ਰਾ ॥ ੪ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼ਾਂ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰਮਤਪ੍ਰਦਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਵ੍ਯੋਮਲਯਾ ਵ੍ਯੋਮਾਧਾਰਾऽਚ੍ਯੁਤਾऽਮਰਾ ॥ ੫ ॥

ਅਨਾਦਿਨਿਧਨਾऽਮੋਘਾ ਕਾਰਣਾਤ੍ਮਾ ਕਲਾऽਕਲਾ ।
ਕ੍ਰਤੁਃ ਪ੍ਰਥਮਜਾ ਨਾਭਿਰਮਤਸ੍ਯਾਤ੍ਮਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੬ ॥

ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਘਾਤਿਨੀ ।
ਪ੍ਰਾਣੇਸ਼੍ਵਰੀ ਪ੍ਰਾਣਰੂਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭ ॥

ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਕਲਾਕਾਰਾ ਜ੍ਯੋਤ੍ਸ੍ਨਾ ਦ੍ਯੌਰ੍ਮਹਿਮਾਸ੍ਪਦਾ ।
ਸਰ੍ਵਕਾਰ੍ਯਨਿਯਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਸਰ੍ਵਭੂਤੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੮ ॥

ਅਨਾਦਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਗੁਹਾ ਮਹਾਨਨ੍ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ।
ਆਕਾਸ਼ਯੋਨਿਰ੍ਯੋਗਸ੍ਥਾ ਮਹਾਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੯ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾ ਸੁਦੁਸ਼੍ਪੂਰਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਰੀਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਸਂਸਾਰਯੋਨਿਃ ਸਕਲਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੦ ॥

ਸਂਸਾਰਪਾਰਾ ਦੁਰ੍ਵਾਰਾ ਦੁਰ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਦੁਰਾਸਦਾ ।
ਪ੍ਰਾਣਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਾਣਵਿਦ੍ਯਾ ਯੋਗਿਨੀ ਪਰਮਾ ਕਲਾ ॥ ੧੧ ॥

ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਰ੍ਦੁਰ੍ਦ੍ਧਰ੍ਸ਼ਾ ਮੂਲਪ੍ਰਕਤਿਸਂਭਵਾ ।
ਅਨਾਦ੍ਯਨਨ੍ਤਵਿਭਵਾ ਪਰਾਰ੍ਥਾ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਣਿਃ ॥ ੧੨ ॥

ਸਰ੍ਗਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਕਰਣੀ ਸੁਦੁਰ੍ਵਾਚ੍ਯਾ ਦੁਰਤ੍ਯਯਾ ।
ਸ਼ਬ੍ਦਯੋਨਿਃ ਸ਼ਬ੍ਦਮਯੀ ਨਾਦਾਖ੍ਯਾ ਨਾਦਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੩ ॥

ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤੀਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਪੁਰਾਣੀ ਚਿਨ੍ਮਯੀ ਪੁਂਸਾਮਾਦਿਃ ਪੁਰੁਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੪ ॥

ਭੂਤਾਨ੍ਤਰਾਤ੍ਮਾ ਕੂਟਸ੍ਥਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਸਂਜ੍ਞਿਤਾ ।
ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤੀਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੧੫ ॥

ਵ੍ਯਾਪਿਨੀ ਚਾਨਵਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਨੁਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਨੀ ।
ਕ੍ਸ਼ੇਤ੍ਰਜ੍ਞਸ਼ਕ੍ਤਿਰਵ੍ਯਕ੍ਤਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ਮਲਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੬ ॥

ਅਨਾਦਿਮਾਯਾਸਂਭਿਨ੍ਨਾ ਤ੍ਰਿਤਤ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਕਤਿਰ੍ਗੁਹਾ ।
ਮਹਾਮਾਯਾਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਤਾਮਸੀ ਪੌਰੁਸ਼ੀ ਧ੍ਰੁਵਾ ॥ ੧੭ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਾਵ੍ਯਕ੍ਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ਕਸ਼੍ਣਾ ਰਕ੍ਤਾ ਸ਼ੁਕ੍ਲਾ ਪ੍ਰਸੂਤਿਕਾ ।
ਅਕਾਰ੍ਯਾ ਕਾਰ੍ਯਜਨਨੀ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ॥ ੧੮ ॥

ਸਰ੍ਗਪ੍ਰਲਯਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਸ਼੍ਟਿਸ੍ਥਿਤ੍ਯਨ੍ਤਧਰ੍ਮਿਣੀ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਚਤੁਰ੍ਵਿਂਸ਼ਾ ਪਦ੍ਮਨਾਭਾऽਚ੍ਯੁਤਾਤ੍ਮਿਕਾ ॥ ੧੯ ॥

ਵੈਦ੍ਯੁਤੀ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤੀ ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸਰ੍ਵਾਧਾਰਾ ਮਹਾਰੂਪਾ ਸਰ੍ਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਸਮਨ੍ਵਿਤਾ ॥ ੨੦ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਾ ਮਹਾਗਰ੍ਭਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼ੇਚ੍ਛਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਮਹੀਯਸੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਯੋਨਿਰ੍ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੨੧ ॥

ਮਹਾਵਿਮਾਨਮਧ੍ਯਸ੍ਥਾ ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਤ੍ਮਹੇਤੁਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਸਾਧਾਰਣੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾ ਪਾਰਮਾਰ੍ਥਿਕਾ ॥ ੨੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਰੂਪਾऽਨਨ੍ਤਸ੍ਥਾ ਦੇਵੀ ਪੁਰੁਸ਼ਮੋਹਿਨੀ ।
ਅਨੇਕਾਕਾਰਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਕਾਲਤ੍ਰਯਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੨੩ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜਨ੍ਮਾ ਹਰੇਰ੍ਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਵਿਸ਼੍ਣੁਜਨਨੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਖ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੨੪ ॥

ਵ੍ਯਕ੍ਤਾ ਪ੍ਰਥਮਜਾ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਮਹਤੀ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ।
ਵੈਰਾਗ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਹਦਿਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਅਪਾਂਯੋਨਿਃ ਸ੍ਵਯਂਭੂਤਿਰ੍ਮਾਨਸੀ ਤਤ੍ਤ੍ਵਸਂਭਵਾ ॥ ੨੫ ॥

ਈਸ਼੍ਵਰਾਣੀ ਚ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣੀ ਸ਼ਂਕਰਾਰ੍ਦ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ।
ਭਵਾਨੀ ਚੈਵ ਰੁਦ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰਥਾਮ੍ਬਿਕਾ ॥ ੨੬ ॥

ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਸਮੁਤ੍ਪਨ੍ਨਾ ਭੁਕ੍ਤਿਮੁਕ੍ਤਿਫਲਪ੍ਰਦਾ ।
ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸਰ੍ਵਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਮੁਦਿਤਮਾਨਸਾ ॥ ੨੭ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਨਮਿਤਾ ਸ਼ਂਕਰੇਚ੍ਛਾਨੁਵਰ੍ਤਿਨੀ ।
ਈਸ਼੍ਵਰਾਰ੍ਦ੍ਧਾਸਨਗਤਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ॥ ੨੮ ॥

ਸਕਦ੍ਵਿਭਾਵਿਤਾ ਸਰ੍ਵਾ ਸਮੁਦ੍ਰਪਰਿਸ਼ੋਸ਼ਿਣੀ ।
ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਹਿਮਵਤ੍ਪੁਤ੍ਰੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਦਾਯਿਨੀ ॥ ੨੯ ॥

ਗੁਣਾਢ੍ਯਾ ਯੋਗਜਾ ਯੋਗ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਨਮੂਰ੍ਤਿਰ੍ਵਿਕਾਸਿਨੀ ।
ਸਾਵਿਤ੍ਰੀ ਕਮਲਾ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸ਼੍ਰੀਰਨਨ੍ਤੋਰਸਿ ਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੩੦ ॥

ਸਰੋਜਨਿਲਯਾ ਮੁਦ੍ਰਾ ਯੋਗਨਿਦ੍ਰਾ ਸੁਰਾਰ੍ਦਿਨੀ ।
ਸਰਸ੍ਵਤੀ ਸਰ੍ਵਵਿਦ੍ਯਾ ਜਗਜ੍ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਾ ਸੁਮਙ੍ਗਲਾ ॥ ੩੧ ॥

ਵਾਗ੍ਦੇਵੀ ਵਰਦਾ ਵਾਚ੍ਯਾ ਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਾਧਿਕਾ ।
ਯੋਗੀਸ਼੍ਵਰੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਮਹਾਵਿਦ੍ਯਾ ਸੁਸ਼ੋਭਨਾ ॥ ੩੨ ॥

ਗੁਹ੍ਯਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾ ਚ ਧਰ੍ਮਵਿਦ੍ਯਾਤ੍ਮਭਾਵਿਤਾ ।
ਸ੍ਵਾਹਾ ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰਾ ਸਿਦ੍ਧਿਃ ਸ੍ਵਧਾ ਮੇਧਾ ਧਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤਿਃ ॥ ੩੩ ॥

ਨੀਤਿਃ ਸੁਨੀਤਿਃ ਸੁਕਤਿਰ੍ਮਾਧਵੀ ਨਰਵਾਹਿਨੀ ।
ਅਜਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ਸੌਮ੍ਯਾ ਭੋਗਿਨੀ ਭੋਗਦਾਯਿਨੀ ॥ ੩੪ ॥

ਸ਼ੋਭਾ ਵਂਸ਼ਕਰੀ ਲੋਲਾ ਮਾਲਿਨੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਠਿਨੀ ।
ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਸੁਨ੍ਦਰੀ ਰਮ੍ਯਾ ਸੁਨ੍ਦਰੀ ਕਾਮਚਾਰਿਣੀ ॥ ੩੫ ॥

ਮਹਾਨੁਭਾਵਾ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾ ਮਹਾਮਹਿਸ਼ਮਰ੍ਦਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਮਾਲਾ ਪਾਪਹਰਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾ ਮੁਕੁਟਾਨਨਾ ॥ ੩੬ ॥

ਕਾਨ੍ਤਾ ਚਿਤ੍ਰਾਮ੍ਬਰਧਰਾ ਦਿਵ੍ਯਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਹਂਸਾਖ੍ਯਾ ਵ੍ਯੋਮਨਿਲਯਾ ਜਗਤ੍ਸਸ਼੍ਟਿਵਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੩੭ ॥

ਨਿਰ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਾ ਯਨ੍ਤ੍ਰਵਾਹਸ੍ਥਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਭਦ੍ਰਕਾਲਿਕਾ ।
ਆਦਿਤ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਕੌਮਾਰੀ ਮਯੂਰਵਰਵਾਹਿਨੀ ॥ ੩੮ ॥

ਵਸ਼ਾਸਨਗਤਾ ਗੌਰੀ ਮਹਾਕਾਲੀ ਸੁਰਾਰ੍ਚਿਤਾ ।
ਅਦਿਤਿਰ੍ਨਿਯਤਾ ਰੌਦ੍ਰੀ ਪਦ੍ਮਗਰ੍ਭਾ ਵਿਵਾਹਨਾ ॥ ੩੯ ॥

ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ੀ ਲੇਲਿਹਾਨਾ ਮਹਾਪੁਰਨਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਮਹਾਫਲਾऽਨਵਦ੍ਯਾਙ੍ਗੀ ਕਾਮਪੂਰਾ ਵਿਭਾਵਰੀ ॥ ੪੦ ॥

ਵਿਚਿਤ੍ਰਰਤ੍ਨਮੁਕੁਟਾ ਪ੍ਰਣਤਾਰ੍ਤਿਪ੍ਰਭਞ੍ਜਨੀ ।
ਕੌਸ਼ਿਕੀ ਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਰਾਤ੍ਰਿਸ੍ਤ੍ਰਿਦਸ਼ਾਰ੍ਤ੍ਤਿਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੧ ॥

ਬਹੁਰੂਪਾ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਵਿਰੂਪਾ ਰੂਪਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਸ਼ਮਨੀ ਭਵ੍ਯਾ ਭਵਭਾਵਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੪੨ ॥

ਨਿਰ੍ਗੁਣਾ ਨਿਤ੍ਯਵਿਭਵਾ ਨਿਃਸਾਰਾ ਨਿਰਪਤ੍ਰਪਾ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਸਾਮਗੀਤਿਰ੍ਭਵਾਙ੍ਗਨਿਲਯਾਲਯਾ ॥ ੪੩ ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰੀ ਦੀਪ੍ਤਾ ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਿਪਾਤਿਨੀ ।
ਸਰ੍ਵਾਤਿਸ਼ਾਯਿਨੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੪੪ ॥

ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਤਾਰ੍ਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਮੁਦ੍ਰਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਅਕਲਙ੍ਕਾ ਨਿਰਾਧਾਰਾ ਨਿਤ੍ਯਸਿਦ੍ਧਾ ਨਿਰਾਮਯਾ ॥ ੪੫ ॥

ਕਾਮਧੇਨੁਰ੍ਬਹਦ੍ਗਰ੍ਭਾ ਧੀਮਤੀ ਮੋਹਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਨਿਃਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾ ਨਿਰਾਤਙ੍ਕਾ ਵਿਨਯਾ ਵਿਨਯਪ੍ਰਦਾ ॥ ੪੬ ॥

ਜ੍ਵਾਲਾਮਾਲਾ ਸਹਸ੍ਰਾਢ੍ਯਾ ਦੇਵਦੇਵੀ ਮਨੋਨ੍ਮਨੀ ।
ਮਹਾਭਗਵਤੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਵਾਸੁਦੇਵਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੪੭ ॥

ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋਪੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਭਕ੍ਤਿਗਮ੍ਯਾ ਪਰਾਵਰਾ ।
ਜ੍ਞਾਨਜ੍ਞੇਯਾ ਜਰਾਤੀਤਾ ਵੇਦਾਨ੍ਤਵਿਸ਼ਯਾ ਗਤਿਃ ॥ ੪੮ ॥

ਦਕ੍ਸ਼ਿਣਾ ਦਹਨਾ ਦਾਹ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਨਮਸ੍ਕਤਾ ।
ਯੋਗਮਾਯਾ ਵਿਭਾਵਜ੍ਞਾ ਮਹਾਮਾਯਾ ਮਹੀਯਸੀ ॥ ੪੯ ॥

ਸਂਧ੍ਯਾ ਸਰ੍ਵਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਕ੍ਸ਼ਾਸ਼੍ਰਯਾਨਤਿਃ ।
ਬੀਜਾਙ੍ਕੁਰਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰ੍ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਮਤਿਃ ॥ ੫੦ ॥

ਖ੍ਯਾਤਿਃ ਪ੍ਰਜ੍ਞਾ ਚਿਤਿਃ ਸਂਵਿਤ੍ ਮਹਾਭੋਗੀਨ੍ਦ੍ਰਸ਼ਾਯਿਨੀ ।
ਵਿਕਤਿਃ ਸ਼ਾਂਕਰੀ ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਗਣਗਨ੍ਧਰ੍ਵਸੇਵਿਤਾ ॥ ੫੧ ॥

ਵੈਸ਼੍ਵਾਨਰੀ ਮਹਾਸ਼ਾਲਾ ਦੇਵਸੇਨਾ ਗੁਹਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸ਼ਿਵਾਨਨ੍ਦਾ ਸ਼ਚੀ ਦੁਃਸ੍ਵਪ੍ਨਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੨ ॥

ਇਜ੍ਯਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਵਿਜ੍ਞੇਯਾ ਸੁਰੂਪਿਣੀ ।
ਗੁਹਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗੁਣੋਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰ੍ਮਹਾਪੀਠਾ ਮਰੁਤ੍ਸੁਤਾ ॥ ੫੩ ॥

ਹਵ੍ਯਵਾਹਾਨ੍ਤਰਾਗਾਦਿਃ ਹਵ੍ਯਵਾਹਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ।
ਜਗਦ੍ਯੋਨਿਰ੍ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਜਨ੍ਮਮਤ੍ਯੁਜਰਾਤਿਗਾ ॥ ੫੪ ॥

ਬੁਦ੍ਧਿਮਾਤਾ ਬੁਦ੍ਧਿਮਤੀ ਪੁਰੁਸ਼ਾਨ੍ਤਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਤਰਸ੍ਵਿਨੀ ਸਮਾਧਿਸ੍ਥਾ ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰਾ ਦਿਵਿ ਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੫੫ ॥

ਸਰ੍ਵੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯਮਨੋਮਾਤਾ ਸਰ੍ਵਭੂਤਹਦਿ ਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਸਂਸਾਰਤਾਰਿਣੀ ਵਿਦ੍ਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਾਦਿਮਨੋਲਯਾ ॥ ੫੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣੀ ਬਹਤੀ ਬ੍ਰਾਹ੍ਮੀ ਬ੍ਰਹ੍ਮਭੂਤਾ ਭਵਾਰਣਿਃ ।
ਹਿਰਣ੍ਮਯੀ ਮਹਾਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸਂਸਾਰਪਰਿਵਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ॥ ੫੭ ॥

ਸੁਮਾਲਿਨੀ ਸੁਰੂਪਾ ਚ ਭਾਵਿਨੀ ਤਾਰਿਣੀ ਪ੍ਰਭਾ ।
ਉਨ੍ਮੀਲਨੀ ਸਰ੍ਵਸਹਾ ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਤ੍ਯਯਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ॥ ੫੮ ॥

ਸੁਸੌਮ੍ਯਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਦਨਾ ਤਾਣ੍ਡਵਾਸਕ੍ਤਮਾਨਸਾ ।
ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ਼ੁਦ੍ਧਿਕਰੀ ਸ਼ੁਦ੍ਧਿਰ੍ਮਲਤ੍ਰਯਵਿਨਾਸ਼ਿਨੀ ॥ ੫੯ ॥

ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਿਯਾ ਜਗਨ੍ਮੂਰ੍ਤਿਸ੍ਤ੍ਰਿਮੂਰ੍ਤਿਰਮਤਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ਨਿਰਾਹਾਰਾ ਨਿਰਙ੍ਕੁਰਵਨੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੬੦ ॥

ਚਨ੍ਦ੍ਰਹਸ੍ਤਾ ਵਿਚਿਤ੍ਰਾਙ੍ਗੀ ਸ੍ਰਗ੍ਵਿਣੀ ਪਦ੍ਮਧਾਰਿਣੀ ।
ਪਰਾਵਰਵਿਧਾਨਜ੍ਞਾ ਮਹਾਪੁਰੁਸ਼ਪੂਰ੍ਵਜਾ ॥ ੬੧ ॥

ਵਿਦ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵਿਦ੍ਯਾ ਵਿਦ੍ਯੁਜ੍ਜਿਹ੍ਵਾ ਜਿਤਸ਼੍ਰਮਾ ।
ਵਿਦ੍ਯਾਮਯੀ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼ੀ ਸਹਸ੍ਰਵਦਨਾਤ੍ਮਜਾ ॥ ੬੨ ॥

ਸਹਸ੍ਰਰਸ਼੍ਮਿਃ ਸਤ੍ਤ੍ਵਸ੍ਥਾ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰਪਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਕ੍ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਨ੍ਮਯੀ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਾ ਤੈਜਸੀ ਪਦ੍ਮਬੋਧਿਕਾ ॥ ੬੩ ॥

ਮਹਾਮਾਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ਮਾਨ੍ਯਾ ਮਹਾਦੇਵਮਨੋਰਮਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਃ ਸਿਂਹਰਥਾ ਚੇਕਿਤਾਨਾऽਮਿਤਪ੍ਰਭਾ ॥ ੬੪ ॥

ਵੀਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਿਮਾਨਸ੍ਥਾ ਵਿਸ਼ੋਕਾ ਸ਼ੋਕਨਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਅਨਾਹਤਾ ਕੁਣ੍ਡਲਿਨੀ ਨਲਿਨੀ ਪਦ੍ਮਵਾਸਿਨੀ ॥ ੬੫ ॥

ਸਦਾਨਨ੍ਦਾ ਸਦਾਕੀਰ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਭੂਤਾਸ਼੍ਰਯਸ੍ਥਿਤਾ ।
ਵਾਗ੍ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਕਲਾ ਕਲਾਤੀਤਾ ਕਲਾਰਣਿਃ ॥ ੬੬ ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਸ਼੍ਰੀਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਹਦਯਾ ਬ੍ਰਹ੍ਮਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਵ੍ਯੋਮਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪਰਾਗਤਿਃ ॥ ੬੭ ॥

ਕ੍ਸ਼ੋਭਿਕਾ ਬਨ੍ਧਿਕਾ ਭੇਦ੍ਯਾ ਭੇਦਾਭੇਦਵਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਅਭਿਨ੍ਨਾਭਿਨ੍ਨਸਂਸ੍ਥਾਨਾ ਵਂਸ਼ਿਨੀ ਵਂਸ਼ਹਾਰਿਣੀ ॥ ੬੮ ॥

ਗੁਹ੍ਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਗੁਣਾਤੀਤਾ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਰ੍ਵਤੋਮੁਖੀ ।
ਭਗਿਨੀ ਭਗਵਤ੍ਪਤ੍ਨੀ ਸਕਲਾ ਕਾਲਕਾਰਿਣੀ ॥ ੬੯ ॥

ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ ਸਰ੍ਵਤੋਭਦ੍ਰਾ ਗੁਹ੍ਯਾਤੀਤਾ ਗੁਹਾਰਣਿਃ ।
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਯਾ ਯੋਗਮਾਤਾ ਚ ਗਙ੍ਗਾ ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭੦ ॥

ਕਪਿਲਾ ਕਾਪਿਲਾ ਕਾਨ੍ਤਾ ਕਨਕਾਭਾ ਕਲਾਨ੍ਤਰਾ ।
ਪੁਣ੍ਯਾ ਪੁਸ਼੍ਕਰਿਣੀ ਭੋਕ੍ਤ੍ਰੀ ਪੁਰਂਦਰਪੁਰਸ੍ਸਰਾ ॥ ੭੧ ॥

ਪੋਸ਼ਣੀ ਪਰਮੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਭੂਤਿਦਾ ਭੂਤਿਭੂਸ਼ਣਾ ।
ਪਞ੍ਚਬ੍ਰਹ੍ਮਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਪਰਮਾਰ੍ਥਾਰ੍ਥਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੭੨ ॥

ਧਰ੍ਮੋਦਯਾ ਭਾਨੁਮਤੀ ਯੋਗਿਜ੍ਞੇਯਾ ਮਨੋਜਵਾ ।
ਮਨੋਹਰਾ ਮਨੋਰਕ੍ਸ਼ਾ ਤਾਪਸੀ ਵੇਦਰੂਪਿਣੀ ॥ ੭੩ ॥

ਵੇਦਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵੇਦਮਾਤਾ ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਨੀ ।
ਯੋਗੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਮਨੋਮਯੀ ॥ ੭੪ ॥

ਵਿਸ਼੍ਵਾਵਸ੍ਥਾ ਵਿਯਨ੍ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਦ੍ਯੁਨ੍ਮਾਲਾ ਵਿਹਾਯਸੀ ।
ਕਿਂਨਰੀ ਸੁਰਭੀ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਨਨ੍ਦਿਨੀ ਨਨ੍ਦਿਵਲ੍ਲਭਾ ॥ ੭੫ ॥

ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਨਨ੍ਦਾ ਪਰਾਪਰਵਿਭੇਦਿਕਾ ।
ਸਰ੍ਵਪ੍ਰਹਰਣੋਪੇਤਾ ਕਾਮ੍ਯਾ ਕਾਮੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ॥ ੭੬ ॥

ਅਚਿਨ੍ਤ੍ਯਾऽਚਿਨ੍ਤ੍ਯਵਿਭਵਾ ਹਲ੍ਲੇਖਾ ਕਨਕਪ੍ਰਭਾ ।
ਕੂਸ਼੍ਮਾਣ੍ਡੀ ਧਨਰਤ੍ਨਾਢ੍ਯਾ ਸੁਗਨ੍ਧਾ ਗਨ੍ਧਦਾਯਿਨੀ ॥ ੭੭ ॥

ਤ੍ਰਿਵਿਕ੍ਰਮਪਦੋਦ੍ਭੂਤਾ ਧਨੁਸ਼੍ਪਾਣਿਃ ਸ਼ਿਵੋਦਯਾ ।
ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਾ ਧਨਾਧ੍ਯਕ੍ਸ਼ਾ ਧਨ੍ਯਾ ਪਿਙ੍ਗਲਲੋਚਨਾ ॥ ੭੮ ॥

ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਦੀਪ੍ਤਿਃ ਪਙ੍ਕਜਾਯਤਲੋਚਨਾ ।
ਆਦ੍ਯਾ ਹਤ੍ਕਮਲੋਦ੍ਭੂਤਾ ਗਵਾਂ ਮਾਤਾ ਰਣਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੭੯ ॥

ਸਤ੍ਕ੍ਰਿਯਾ ਗਿਰਿਜਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਾ ਨਿਤ੍ਯਪੁਸ਼੍ਟਾ ਨਿਰਨ੍ਤਰਾ ।
ਦੁਰ੍ਗਾਕਾਤ੍ਯਾਯਨੀ ਚਣ੍ਡੀ ਚਰ੍ਚਿਕਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੮੦ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਵਰ੍ਣਾ ਰਜਨੀ ਜਗਦ੍ਯਨ੍ਤ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਮਨ੍ਦਰਾਦ੍ਰਿਨਿਵਾਸਾ ਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਮਾਲਿਨੀ ॥ ੮੧ ॥

ਰਤ੍ਨਮਾਲਾ ਰਤ੍ਨਗਰ੍ਭਾ ਪਥ੍ਵੀ ਵਿਸ਼੍ਵਪ੍ਰਮਾਥਿਨੀ ।
ਪਦ੍ਮਾਨਨਾ ਪਦ੍ਮਨਿਭਾ ਨਿਤ੍ਯਤੁਸ਼੍ਟਾऽਮਤੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੮੨ ॥

ਧੁਨ੍ਵਤੀ ਦੁਃਪ੍ਰਕਮ੍ਪ੍ਯਾ ਚ ਸੂਰ੍ਯਮਾਤਾ ਦਸ਼ਦ੍ਵਤੀ ।
ਮਹੇਨ੍ਦ੍ਰਭਗਿਨੀ ਮਾਨ੍ਯਾ ਵਰੇਣ੍ਯਾ ਵਰਦਰ੍ਪਿਤਾ ॥ ੮੩ ॥

ਕਲ੍ਯਾਣੀ ਕਮਲਾ ਰਾਮਾ ਪਞ੍ਚਭੂਤਾ ਵਰਪ੍ਰਦਾ ।
ਵਾਚ੍ਯਾ ਵਰੇਸ਼੍ਵਰੀ ਵਨ੍ਦ੍ਯਾ ਦੁਰ੍ਜਯਾ ਦੁਰਤਿਕ੍ਰਮਾ ॥ ੮੪ ॥

ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਰ੍ਮਹਾਵੇਗਾ ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਹਿਤਾ ।
ਭਦ੍ਰਕਾਲੀ ਜਗਨ੍ਮਾਤਾ ਭਕ੍ਤਾਨਾਂ ਭਦ੍ਰਦਾਯਿਨੀ ॥ ੮੫ ॥

ਕਰਾਲਾ ਪਿਙ੍ਗਲਾਕਾਰਾ ਨਾਮਭੇਦਾऽਮਹਾਮਦਾ ।
ਯਸ਼ਸ੍ਵਿਨੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਚ ਸ਼ਡਧ੍ਵਪਰਿਵਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ॥ ੮੬ ॥

ਸ਼ਙ੍ਖਿਨੀ ਪਦ੍ਮਿਨੀ ਸਾਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਚੈਤ੍ਰਾ ਸਂਵਤ੍ਸਰਾਰੂਢਾ ਜਗਤ੍ਸਂਪੂਰਣੀਨ੍ਦ੍ਰਜਾ ॥ ੮੭ ॥

ਸ਼ੁਮ੍ਭਾਰਿਃ ਖੇਚਰੀ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਕਮ੍ਬੁਗ੍ਰੀਵਾ ਕਲਿਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਖਗਧ੍ਵਜਾ ਖਗਾਰੂਢਾ ਪਰਾਰ੍ਧ੍ਯਾ ਪਰਮਾਲਿਨੀ ॥ ੮੮ ॥

ਐਸ਼੍ਵਰ੍ਯਵਰ੍ਤ੍ਮਨਿਲਯਾ ਵਿਰਕ੍ਤਾ ਗਰੁਡਾਸਨਾ ।
ਜਯਨ੍ਤੀ ਹਦ੍ਗੁਹਾ ਰਮ੍ਯਾ ਗਹ੍ਵਰੇਸ਼੍ਠਾ ਗਣਾਗ੍ਰਣੀਃ ॥ ੮੯ ॥

ਸਂਕਲ੍ਪਸਿਦ੍ਧਾ ਸਾਮ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸਰ੍ਵਵਿਜ੍ਞਾਨਦਾਯਿਨੀ ।
ਕਲਿਕਲ੍ਮਸ਼ਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਚ ਗੁਹ੍ਯੋਪਨਿਸ਼ਦੁਤ੍ਤਮਾ ॥ ੯੦ ॥

ਨਿਸ਼੍ਠਾ ਦਸ਼੍ਟਿਃ ਸ੍ਮਤਿਰ੍ਵ੍ਯਾਪ੍ਤਿਃ ਪੁਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤੁਸ਼੍ਟਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਵਤੀ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਰੇਸ਼੍ਵਰੇਸ਼ਾਨਾ ਭੁਕ੍ਤਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਿਃ ਸ਼ਿਵਾऽਮਤਾ ॥ ੯੧ ॥

ਲੋਹਿਤਾ ਸਰ੍ਪਮਾਲਾ ਚ ਭੀਸ਼ਣੀ ਵਨਮਾਲਿਨੀ ।
ਅਨਨ੍ਤਸ਼ਯਨਾऽਨਨ੍ਯਾ ਨਰਨਾਰਾਯਣੋਦ੍ਭਵਾ ॥ ੯੨ ॥

ਨਸਿਂਹੀ ਦੈਤ੍ਯਮਥਨੀ ਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਗਦਾਧਰਾ ।
ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਰਮ੍ਬਿਕਾਪਾਦਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੯੩ ॥

ਮਹਾਜ੍ਵਾਲਾ ਮਹਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਸੁਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਸਰ੍ਵਕਾਮਧੁਕ੍ ।
ਸੁਪ੍ਰਭਾ ਸੁਸ੍ਤਨਾ ਗੌਰੀ ਧਰ੍ਮਕਾਮਾਰ੍ਥਮੋਕ੍ਸ਼ਦਾ ॥ ੯੪ ॥

ਭ੍ਰੂਮਧ੍ਯਨਿਲਯਾ ਪੂਰ੍ਵਾ ਪੁਰਾਣਪੁਰੁਸ਼ਾਰਣਿਃ ।
ਮਹਾਵਿਭੂਤਿਦਾ ਮਧ੍ਯਾ ਸਰੋਜਨਯਨਾ ਸਮਾ ॥ ੯੫ ॥

ਅਸ਼੍ਟਾਦਸ਼ਭੁਜਾऽਨਾਦ੍ਯਾ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲਪ੍ਰਭਾ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਸਨਾਰੂਢਾ ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੯੬ ॥

ਵੈਰਾਗ੍ਯਜ੍ਞਾਨਨਿਰਤਾ ਨਿਰਾਲੋਕਾ ਨਿਰਿਨ੍ਦ੍ਰਿਯਾ ।
ਵਿਚਿਤ੍ਰਗਹਨਾਧਾਰਾ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਸ੍ਥਾਨਵਾਸਿਨੀ ॥ ੯੭ ॥

ਸ੍ਥਾਨੇਸ਼੍ਵਰੀ ਨਿਰਾਨਨ੍ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲਵਰਧਾਰਿਣੀ ।
ਅਸ਼ੇਸ਼ਦੇਵਤਾਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਦੇਵਤਾ ਵਰਦੇਵਤਾ ।
ਗਣਾਮ੍ਬਿਕਾ ਗਿਰੇਃ ਪੁਤ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ੁਮ੍ਭਵਿਨਿਪਾਤਿਨੀ ॥ ੯੮ ॥

ਅਵਰ੍ਣਾ ਵਰ੍ਣਰਹਿਤਾ ਨਿਵਰ੍ਣਾ ਬੀਜਸਂਭਵਾ ।
ਅਨਨ੍ਤਵਰ੍ਣਾऽਨਨ੍ਯਸ੍ਥਾ ਸ਼ਂਕਰੀ ਸ਼ਾਨ੍ਤਮਾਨਸਾ ॥ ੯੯ ॥

ਅਗੋਤ੍ਰਾ ਗੋਮਤੀ ਗੋਪ੍ਤ੍ਰੀ ਗੁਹ੍ਯਰੂਪਾ ਗੁਣੋਤ੍ਤਰਾ ।
ਗੌਰ੍ਗੀਰ੍ਗਵ੍ਯਪ੍ਰਿਯਾ ਗੌਣੀ ਗਣੇਸ਼੍ਵਰਨਮਸ੍ਕਤਾ ॥ ੧੦੦ ॥

ਸਤ੍ਯਮਾਤ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਸਂਧਾ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਾ ਸਂਧਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ।
ਸਰ੍ਵਵਾਦਾਸ਼੍ਰਯਾ ਸਂਖ੍ਯਾ ਸਾਂਖ੍ਯਯੋਗਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੦੧ ॥

ਅਸਂਖ੍ਯੇਯਾऽਪ੍ਰਮੇਯਾਖ੍ਯਾ ਸ਼ੂਨ੍ਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧਕੁਲੋਦ੍ਭਵਾ ।
ਬਿਨ੍ਦੁਨਾਦਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਃ ਸ਼ਂਭੁਵਾਮਾ ਸ਼ਸ਼ਿਪ੍ਰਭਾ ॥ ੧੦੨ ॥

ਵਿਸਙ੍ਗਾ ਭੇਦਰਹਿਤਾ ਮਨੋਜ੍ਞਾ ਮਧੁਸੂਦਨੀ ।
ਮਹਾਸ਼੍ਰੀਃ ਸ਼੍ਰੀਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਤਿਸ੍ਤਮਃਪਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਿਤਾ ॥ ੧੦੩ ॥

ਤ੍ਰਿਤਤ੍ਤ੍ਵਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਵਿਧਾ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਪਦਸਂਸ਼੍ਰਯਾ ।
ਸ਼ਾਨ੍ਤ੍ਯਤੀਤਾ ਮਲਾਤੀਤਾ ਨਿਰ੍ਵਿਕਾਰਾ ਨਿਰਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੦੪ ॥

ਸ਼ਿਵਾਖ੍ਯਾ ਚਿਤ੍ਤਨਿਲਯਾ ਸ਼ਿਵਜ੍ਞਾਨਸ੍ਵਰੂਪਿਣੀ ।
ਦੈਤ੍ਯਦਾਨਵਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੀ ਕਾਸ਼੍ਯਪੀ ਕਾਲਕਲ੍ਪਿਕਾ ॥ ੧੦੫ ॥

ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਯੋਨਿਃ ਕ੍ਰਿਯਾਮੂਰ੍ਤਿਸ਼੍ਚਤੁਰ੍ਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਕਾ ।
ਨਾਰਾਯਣੀ ਨਰੋਦ੍ਭੂਤਿਃ ਕੌਮੁਦੀ ਲਿਙ੍ਗਧਾਰਿਣੀ ॥ ੧੦੬ ॥

ਕਾਮੁਕੀ ਲਲਿਤਾ ਭਾਵਾ ਪਰਾਪਰਵਿਭੂਤਿਦਾ ।
ਪਰਾਨ੍ਤਜਾਤਮਹਿਮਾ ਬਡਵਾ ਵਾਮਲੋਚਨਾ ॥ ੧੦੭ ॥

ਸੁਭਦ੍ਰਾ ਦੇਵਕੀ ਸੀਤਾ ਵੇਦਵੇਦਾਙ੍ਗਪਾਰਗਾ ।
ਮਨਸ੍ਵਿਨੀ ਮਨ੍ਯੁਮਾਤਾ ਮਹਾਮਨ੍ਯੁਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੦੮ ॥

ਅਮਤ੍ਯੁਰਮਤਾ ਸ੍ਵਾਹਾ ਪੁਰੁਹੂਤਾ ਪੁਰੁਸ਼੍ਟੁਤਾ ।
ਅਸ਼ੋਚ੍ਯਾ ਭਿਨ੍ਨਵਿਸ਼ਯਾ ਹਿਰਣ੍ਯਰਜਤਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੦੯ ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਾ ਰਾਜਤੀ ਹੈਮੀ ਹੇਮਾਭਰਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਵਿਭ੍ਰਾਜਮਾਨਾ ਦੁਰ੍ਜ੍ਞੇਯਾ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼੍ਟੋਮਫਲਪ੍ਰਦਾ ॥ ੧੧੦ ॥

ਮਹਾਨਿਦ੍ਰਾਸਮੁਦ੍ਭੂਤਿਰਨਿਦ੍ਰਾ ਸਤ੍ਯਦੇਵਤਾ ।
ਦੀਰ੍ਘਾ ਕਕੁਦ੍ਮਿਨੀ ਹਦ੍ਯਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਦਾ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਵਰ੍ਦ੍ਧਿਨੀ ॥ ੧੧੧ ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯਾਦਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਸ਼ਕ੍ਤਿਚਕ੍ਰਪ੍ਰਵਰ੍ਤਿਕਾ ।
ਤ੍ਰਿਸ਼ਕ੍ਤਿਜਨਨੀ ਜਨ੍ਯਾ ਸ਼ਡੂਰ੍ਮਿਪਰਿਵਰ੍ਜਿਤਾ ॥ ੧੧੨ ॥

ਸੁਧਾਮਾ ਕਰ੍ਮਕਰਣੀ ਯੁਗਾਨ੍ਤਦਹਨਾਤ੍ਮਿਕਾ ।
ਸਂਕਰ੍ਸ਼ਣੀ ਜਗਦ੍ਧਾਤ੍ਰੀ ਕਾਮਯੋਨਿਃ ਕਿਰੀਟਿਨੀ ॥ ੧੧੩ ॥

ਐਨ੍ਦ੍ਰੀ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਨਮਿਤਾ ਵੈਸ਼੍ਣਵੀ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀ ।
ਪ੍ਰਦ੍ਯੁਮ੍ਨਦਯਿਤਾ ਦਾਨ੍ਤਾ ਯੁਗ੍ਮਦਸ਼੍ਟਿਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਚਨਾ ॥ ੧੧੪ ॥

ਮਦੋਤ੍ਕਟਾ ਹਂਸਗਤਿਃ ਪ੍ਰਚਣ੍ਡਾ ਚਣ੍ਡਵਿਕ੍ਰਮਾ ।
ਵਸ਼ਾਵੇਸ਼ਾ ਵਿਯਨ੍ਮਾਤਾ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਪਰ੍ਵਤਵਾਸਿਨੀ ॥ ੧੧੫ ॥

ਹਿਮਵਨ੍ਮੇਰੁਨਿਲਯਾ ਕੈਲਾਸਗਿਰਿਵਾਸਿਨੀ ।
ਚਾਣੂਰਹਨ੍ਤਤਨਯਾ ਨੀਤਿਜ੍ਞਾ ਕਾਮਰੂਪਿਣੀ ॥ ੧੧੬ ॥

ਵੇਦਵਿਦ੍ਯਾਵ੍ਰਤਸ੍ਨਾਤਾ ਧਰ੍ਮਸ਼ੀਲਾऽਨਿਲਾਸ਼ਨਾ ।
ਵੀਰਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾ ਵੀਰਾ ਮਹਾਕਾਲਸਮੁਦ੍ਭਵਾ ॥ ੧੧੭ ॥

ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਪ੍ਰਿਯਾ ਸਿਦ੍ਧਾ ਵਿਦ੍ਯਾਧਰਨਿਰਾਕਤਿਃ ।
ਆਪ੍ਯਾਯਨੀ ਹਰਨ੍ਤੀ ਚ ਪਾਵਨੀ ਪੋਸ਼ਣੀ ਖਿਲਾ ॥ ੧੧੮ ॥

ਮਾਤਕਾ ਮਨ੍ਮਥੋਦ੍ਭੂਤਾ ਵਾਰਿਜਾ ਵਾਹਨਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਕਰੀਸ਼ਿਣੀ ਸੁਧਾਵਾਣੀ ਵੀਣਾਵਾਦਨਤਤ੍ਪਰਾ ॥ ੧੧੯ ॥

ਸੇਵਿਤਾ ਸੇਵਿਕਾ ਸੇਵ੍ਯਾ ਸਿਨੀਵਾਲੀ ਗੁਰੁਤ੍ਮਤੀ ।
ਅਰੁਨ੍ਧਤੀ ਹਿਰਣ੍ਯਾਕ੍ਸ਼ੀ ਮਗਾਙ੍ਕਾ ਮਾਨਦਾਯਿਨੀ ॥ ੧੨੦ ॥

ਵਸੁਪ੍ਰਦਾ ਵਸੁਮਤੀ ਵਸੋਰ੍ਦ੍ਧਾਰਾ ਵਸੁਂਧਰਾ ।
ਧਾਰਾਧਰਾ ਵਰਾਰੋਹਾ ਵਰਾਵਰਸਹਸ੍ਰਦਾ ॥ ੧੨੧ ॥

ਸ਼੍ਰੀਫਲਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਾ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਧਰਾ ਸ਼੍ਰੀਕਰੀ ਕਲ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀਧਰਾਰ੍ਦ੍ਧਸ਼ਰੀਰਿਣੀ ॥ ੧੨੨ ॥

ਅਨਨ੍ਤਦਸ਼੍ਟਿਰਕ੍ਸ਼ੁਦ੍ਰਾ ਧਾਤ੍ਰੀਸ਼ਾ ਧਨਦਪ੍ਰਿਯਾ ।
ਨਿਹਨ੍ਤ੍ਰੀ ਦੈਤ੍ਯਸਙ੍ਘਾਨਾਂ ਸਿਂਹਿਕਾ ਸਿਂਹਵਾਹਨਾ ॥ ੧੨੩ ॥

ਸੁਸ਼ੇਣਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰਨਿਲਯਾ ਸੁਕੀਰ੍ਤਿਸ਼੍ਛਿਨ੍ਨਸਂਸ਼ਯਾ ।
ਰਸਜ੍ਞਾ ਰਸਦਾ ਰਾਮਾ ਲੇਲਿਹਾਨਾऽਮਤਸ੍ਰਵਾ ॥ ੧੨੪ ॥

ਨਿਤ੍ਯੋਦਿਤਾ ਸ੍ਵਯਂਜ੍ਯੋਤਿਰੁਤ੍ਸੁਕਾ ਮਤਜੀਵਨੀ ।
ਵਜ੍ਰਦਣ੍ਡਾ ਵਜ੍ਰਜਿਹ੍ਵਾ ਵੈਦੇਹੀ ਵਜ੍ਰਵਿਗ੍ਰਹਾ ॥ ੧੨੫ ॥

ਮਙ੍ਗਲ੍ਯਾ ਮਙ੍ਗਲਾ ਮਾਲਾ ਮਲਿਨਾ ਮਲਹਾਰਿਣੀ ।
ਗਾਨ੍ਧਰ੍ਵੀ ਗਾਰੁਡੀ ਚਾਨ੍ਦ੍ਰੀ ਕਮ੍ਬਲਾਸ਼੍ਵਤਰਪ੍ਰਿਯਾ ॥ ੧੨੬ ॥

ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਜਨਾਨਨ੍ਦਾ ਭ੍ਰੁਕੁਟੀਕੁਟਿਲਾਨਨਾ ।
ਕਰ੍ਣਿਕਾਰਕਰਾ ਕਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਕਂਸਪ੍ਰਾਣਾਪਹਾਰਿਣੀ ॥ ੧੨੭ ॥

ਯੁਗਂਧਰਾ ਯੁਗਾਵਰ੍ਤ੍ਤਾ ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਾ ਹਰ੍ਸ਼ਵਰ੍ਦ੍ਧਨੀ ।
ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਸ਼ਦੇਵਤਾ ਦਿਵ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਗਨ੍ਧਾ ਦਿਵਾਪਰਾ ॥ ੧੨੮ ॥

ਸ਼ਕ੍ਰਾਸਨਗਤਾ ਸ਼ਾਕ੍ਰੀ ਸਾਧ੍ਵੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਵਾਸਨਾ ।
ਇਸ਼੍ਟਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟੇਸ਼੍ਟਾ ਸ਼ਿਸ਼੍ਟਾਸ਼ਿਸ਼੍ਟਪ੍ਰਪੂਜਿਤਾ ॥ ੧੨੯ ॥

ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਸ਼ਤਾਵਰ੍ਤ੍ਤਾ ਵਿਨਤਾ ਸੁਰਭਿਃ ਸੁਰਾ ।
ਸੁਰੇਨ੍ਦ੍ਰਮਾਤਾ ਸੁਦ੍ਯੁਮ੍ਨਾ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾ ਸੂਰ੍ਯਸਂਸ੍ਥਿਤਾ ॥ ੧੩੦ ॥

ਸਮੀਕ੍ਸ਼੍ਯਾ ਸਤ੍ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਚ ਨਿਵਤ੍ਤਿਰ੍ਜ੍ਞਾਨਪਾਰਗਾ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰਾਰ੍ਥਕੁਸ਼ਲਾ ਧਰ੍ਮਜ੍ਞਾ ਧਰ੍ਮਵਾਹਨਾ ॥ ੧੩੧ ॥

ਧਰ੍ਮਾਧਰ੍ਮਵਿਨਿਰ੍ਮਾਤ੍ਰੀ ਧਾਰ੍ਮਿਕਾਣਾਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਦਾ ।
ਧਰ੍ਮਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਧਰ੍ਮਮਯੀ ਵਿਧਰ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਵਧਰ੍ਮਿਣੀ ॥ ੧੩੨ ॥

ਧਰ੍ਮਾਨ੍ਤਰਾ ਧਰ੍ਮਮੇਘਾ ਧਰ੍ਮਪੂਰ੍ਵਾ ਧਨਾਵਹਾ ।
ਧਰ੍ਮੋਪਦੇਸ਼੍ਟ੍ਰੀ ਧਰ੍ਮਾਤ੍ਮਾ ਧਰ੍ਮਗਮ੍ਯਾ ਧਰਾਧਰਾ ॥ ੧੩੩ ॥

ਕਾਪਾਲੀ ਸ਼ਾਕਲਾ ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਃ ਕਲਾ ਕਲਿਤਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤਿਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਾ ਸਰ੍ਵਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਸ਼੍ਰਯਾਸ਼੍ਰਯਾ ॥ ੧੩੪ ॥

ਸਰ੍ਵਾ ਸਰ੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੀ ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਸੁਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਾ ਜ੍ਞਾਨਰੂਪਿਣੀ ।
ਪ੍ਰਧਾਨਪੁਰੁਸ਼ੇਸ਼ੇਸ਼ਾ ਮਹਾਦੇਵੈਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੀ ।
ਸਦਾਸ਼ਿਵਾ ਵਿਯਨ੍ਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਰਮੂਰ੍ਤ੍ਤਿਕਾ ॥ ੧੩੫ ॥

ਏਵਂ ਨਾਮ੍ਨਾਂ ਸਹਸ੍ਰੇਣ ਸ੍ਤੁਤ੍ਵਾऽਸੌ ਹਿਮਵਾਨ੍ ਗਿਰਿਃ ।
ਭੂਯਃ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ਭੀਤਾਤ੍ਮਾ ਪ੍ਰੋਵਾਚੇਦਂ ਕਤਾਞ੍ਜਲਿਃ ॥ ੧ ॥

ਯਦੇਤਦੈਸ਼੍ਵਰਂ ਰੂਪਂ ਘੋਰਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਿ ।
ਭੀਤੋऽਸ੍ਮਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਰੂਪਮਨ੍ਯਤ੍ ਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਯ ॥ ੨ ॥

ਏਵਮੁਕ੍ਤਾऽਥ ਸਾ ਦੇਵੀ ਤੇਨ ਸ਼ੈਲੇਨ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ।
ਸਂਹਤ੍ਯ ਦਰ੍ਸ਼ਯਾਮਾਸ ਸ੍ਵਰੂਪਮਪਰਂ ਪੁਨਃ ॥ ੩ ॥

ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਦਲਪ੍ਰਖ੍ਯਂ ਨੀਲੋਤ੍ਪਲਸੁਗਨ੍ਧਿਕਮ੍ ।
ਦ੍ਵਿਨੇਤ੍ਰਂ ਦ੍ਵਿਭੁਜਂ ਸੌਮ੍ਯਂ ਨੀਲਾਲਕਵਿਭੂਸ਼ਿਤਮ੍ ॥ ੪ ॥

ਰਕ੍ਤਪਾਦਾਮ੍ਬੁਜਤਲਂ ਸੁਰਕ੍ਤਕਰਪਲ੍ਲਵਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ ਵਿਸ਼ਾਲਸਂਵਤ੍ਤਲਲਾਟਤਿਲਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਮ੍ ॥ ੫ ॥

ਭੂਸ਼ਿਤਂ ਚਾਰੁਸਰ੍ਵਾਙ੍ਗਂ ਭੂਸ਼ਣੈਰਤਿਕੋਮਲਮ੍ ।
ਦਧਾਨਮੁਰਸਾ ਮਾਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਾਂ ਹੇਮਨਿਰ੍ਮਿਤਾਮ੍ ॥ ੬ ॥

ਈਸ਼ਤ੍ਸ੍ਮਿਤਂ ਸੁਬਿਮ੍ਬੋਸ਼੍ਠਂ ਨੂਪੁਰਾਰਾਵਸਂਯੁਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਵਦਨਂ ਦਿਵ੍ਯਮਨਨ੍ਤਮਹਿਮਾਸ੍ਪਦਮ੍ ॥ ੭ ॥

ਤਦੀਦਸ਼ਂ ਸਮਾਲੋਕ੍ਯ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸ਼ੈਲਸਤ੍ਤਮਃ ।
ਭੀਤਿਂ ਸਂਤ੍ਯਜ੍ਯ ਹਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਬਭਾਸ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰੀਮ੍ ॥ ੮ ॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਕੂਰ੍ਮਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰ੍ਵਤੀ ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top