Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀପାର୍ଵତୀସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

ହିମଵାନୁଵାଚ ।
କା ତ୍ଵଂ ଦେଵି ଵିଶାଲାକ୍ଷି ଶଶାଙ୍କାଵୟଵାଙ୍କିତେ ।
ନ ଜାନେ ତ୍ଵାମହଂ ଵତ୍ସେ ୟଥାଵଦ୍ ବ୍ରୂହି ପୃଚ୍ଛତେ ॥ ୧ ॥

ଗିରୀନ୍ଦ୍ରଵଚନଂ ଶ୍ରୁତ୍ଵା ତତଃ ସା ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ଵ୍ୟାଜହାର ମହାଶୈଲଂ ୟୋଗିନାମଭୟପ୍ରଦା ॥ ୨ ॥

ଦେଵ୍ୟୁଵାଚ ।
ମାଂ ଵିଦ୍ଧି ପରମାଂ ଶକ୍ତିଂ ପରମେଶ୍ଵରସମାଶ୍ରୟାମ୍ ।
ଅନନ୍ୟାମଵ୍ୟୟାମେକାଂ ୟାଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି ମୁମୁକ୍ଷଵଃ ॥ ୩ ॥

ଅହଂ ଵୈ ସର୍ଵଭାଵାନାମାତ୍ମା ସର୍ଵାନ୍ତରା ଶିଵା ।
ଶାଶ୍ଵତୈଶ୍ଵର୍ୟଵିଜ୍ଞାନମୂର୍ତିଃ ସର୍ଵପ୍ରଵର୍ତିକା ॥ ୪ ॥

ଅନନ୍ତାଽନନ୍ତମହିମା ସଂସାରାର୍ଣଵତାରିଣୀ ।
ଦିଵ୍ୟଂ ଦଦାମି ତେ ଚକ୍ଷୁଃ ପଶ୍ୟ ମେ ରୂପମୈଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୫ ॥

ଏତାଵଦୁକ୍ତ୍ଵା ଵିଜ୍ଞାନଂ ଦତ୍ତ୍ଵା ହିମଵତେ ସ୍ଵୟମ୍ ।
ସ୍ଵଂ ରୂପଂ ଦର୍ଶୟାମାସ ଦିଵ୍ୟଂ ତତ୍ ପାରମେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୬ ॥

କୋଟିସୂର୍ୟପ୍ରତୀକାଶଂ ତେଜୋବିମ୍ବଂ ନିରାକୁଲମ୍ ।
ଜ୍ଵାଲାମାଲାସହସ୍ରାଢ୍ୟଂ କାଲାନଲଶତୋପମମ୍ ॥ ୭ ॥

ଦଂଷ୍ଟ୍ରାକରାଲଂ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷଂ ଜଟାମଣ୍ଡଲମଣ୍ଡିତମ୍ ।
ତ୍ରିଶୂଲଵରହସ୍ତଂ ଚ ଘୋରରୂପଂ ଭୟାନକମ୍ ॥ ୮ ॥

ପ୍ରଶାନ୍ତଂ ସୌମ୍ୟଵଦନମନନ୍ତାଶ୍ଚର୍ୟସଂୟୁତମ୍ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାଵୟଵଲକ୍ଷ୍ମାଣଂ ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିସମପ୍ରଭମ୍ ॥ ୯ ॥

କିରୀଟିନଂ ଗଦାହସ୍ତଂ ନୂପୁରୈରୁପଶୋଭିତମ୍ ।
ଦିଵ୍ୟମାଲ୍ୟାମ୍ବରଧରଂ ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧାନୁଲେପନମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରଂ କାମ୍ୟଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ କୃତ୍ତିଵାସସମ୍ ।
ଅଣ୍ଡସ୍ଥଂ ଚାଣ୍ଡବାହ୍ୟସ୍ଥଂ ବାହ୍ୟମାଭ୍ୟନ୍ତରଂ ପରମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ସର୍ଵଶକ୍ତିମୟଂ ଶୁଭ୍ରଂ ସର୍ଵାକାରଂ ସନାତନମ୍ ।
ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରୟୋଗୀନ୍ଦ୍ରୈର୍ଵନ୍ଦ୍ୟମାନପଦାମ୍ବୁଜମ୍ ॥ ୧୨ ॥

ସର୍ଵତଃ ପାଣିପାଦାନ୍ତଂ ସର୍ଵତୋଽକ୍ଷିଶିରୋମୁଖମ୍ ।
ସର୍ଵମାଵୃତ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ତଂ ଦଦର୍ଶ ପରମେଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ତଦୀଦୃଶଂ ରୂପଂ ଦେଵ୍ୟା ମାହେଶ୍ଵରଂ ପରମ୍ ।
ଭୟେନ ଚ ସମାଵିଷ୍ଟଃ ସ ରାଜା ହୃଷ୍ଟମାନସଃ ॥ ୧୪ ॥

ଆତ୍ମନ୍ୟାଧାୟ ଚାତ୍ମାନମୋଙ୍କାରଂ ସମନୁସ୍ମରନ୍ ।
ନାମ୍ନାମଷ୍ଟସହସ୍ରେଣ ତୁଷ୍ଟାଵ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୧୫ ॥

ହିମଵାନୁଵାଚ ।
ଶିଵୋମା ପରମା ଶକ୍ତିରନନ୍ତା ନିଷ୍କଲାଽମଲା ।
ଶାନ୍ତା ମାହେଶ୍ଵରୀ ନିତ୍ୟା ଶାଶ୍ଵତୀ ପରମାକ୍ଷରା ॥ ୧ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟା କେଵଲାଽନନ୍ତ୍ୟା ଶିଵାତ୍ମା ପରମାତ୍ମିକା ।
ଅନାଦିରଵ୍ୟୟା ଶୁଦ୍ଧା ଦେଵାତ୍ମା ସର୍ଵଗାଽଚଲା ॥ ୨ ॥

ଏକାନେକଵିଭାଗସ୍ଥା ମାୟାତୀତା ସୁନିର୍ମଲା ।
ମହାମାହେଶ୍ଵରୀ ସତ୍ୟା ମହାଦେଵୀ ନିରଞ୍ଜନା ॥ ୩ ॥

କାଷ୍ଠା ସର୍ଵାନ୍ତରସ୍ଥା ଚ ଚିଚ୍ଛକ୍ତିରତିଲାଲସା ।
ନନ୍ଦା ସର୍ଵାତ୍ମିକା ଵିଦ୍ୟା ଜ୍ୟୋତୀରୂପାଽମୃତାକ୍ଷରା ॥ ୪ ॥

ଶାନ୍ତିଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସର୍ଵେଷାଂ ନିଵୃତ୍ତିରମୃତପ୍ରଦା ।
ଵ୍ୟୋମମୂର୍ତ୍ତିର୍ଵ୍ୟୋମଲୟା ଵ୍ୟୋମାଧାରାଽଚ୍ୟୁତାଽମରା ॥ ୫ ॥

ଅନାଦିନିଧନାଽମୋଘା କାରଣାତ୍ମା କଲାଽକଲା ।
କ୍ରତୁଃ ପ୍ରଥମଜା ନାଭିରମୃତସ୍ୟାତ୍ମସଂଶ୍ରୟା ॥ ୬ ॥

ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ମାତା ମହାମହିଷଘାତିନୀ ।
ପ୍ରାଣେଶ୍ଵରୀ ପ୍ରାଣରୂପା ପ୍ରଧାନପୁରୁଷେଶ୍ଵରୀ ॥ ୭ ॥

ସର୍ଵଶକ୍ତିକଲାକାରା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦ୍ୟୌର୍ମହିମାସ୍ପଦା ।
ସର୍ଵକାର୍ୟନିୟନ୍ତ୍ରୀ ଚ ସର୍ଵଭୂତେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୮ ॥

ଅନାଦିରଵ୍ୟକ୍ତଗୁହା ମହାନନ୍ଦା ସନାତନୀ ।
ଆକାଶୟୋନିର୍ୟୋଗସ୍ଥା ମହାୟୋଗେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୯ ॥

ମହାମାୟା ସୁଦୁଷ୍ପୂରା ମୂଲପ୍ରକୃତିରୀଶ୍ଵରୀ ।
ସଂସାରୟୋନିଃ ସକଲା ସର୍ଵଶକ୍ତିସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୦ ॥

ସଂସାରପାରା ଦୁର୍ଵାରା ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷ୍ୟା ଦୁରାସଦା ।
ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଃ ପ୍ରାଣଵିଦ୍ୟା ୟୋଗିନୀ ପରମା କଲା ॥ ୧୧ ॥

ମହାଵିଭୂତିର୍ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷା ମୂଲପ୍ରକୃତିସଂଭଵା ।
ଅନାଦ୍ୟନନ୍ତଵିଭଵା ପରାର୍ଥା ପୁରୁଷାରଣିଃ ॥ ୧୨ ॥

ସର୍ଗସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତକରଣୀ ସୁଦୁର୍ଵାଚ୍ୟା ଦୁରତ୍ୟୟା ।
ଶବ୍ଦୟୋନିଃ ଶବ୍ଦମୟୀ ନାଦାଖ୍ୟା ନାଦଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୩ ॥

ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାତୀତା ପ୍ରଧାନପୁରୁଷାତ୍ମିକା ।
ପୁରାଣୀ ଚିନ୍ମୟୀ ପୁଂସାମାଦିଃ ପୁରୁଷରୂପିଣୀ ॥ ୧୪ ॥

ଭୂତାନ୍ତରାତ୍ମା କୂଟସ୍ଥା ମହାପୁରୁଷସଂଜ୍ଞିତା ।
ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାତୀତା ସର୍ଵଶକ୍ତିସମନ୍ଵିତା ॥ ୧୫ ॥

ଵ୍ୟାପିନୀ ଚାନଵଚ୍ଛିନ୍ନା ପ୍ରଧାନାନୁପ୍ରଵେଶିନୀ ।
କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଶକ୍ତିରଵ୍ୟକ୍ତଲକ୍ଷଣା ମଲଵର୍ଜିତା ॥ ୧୬ ॥

ଅନାଦିମାୟାସଂଭିନ୍ନା ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵା ପ୍ରକୃତିର୍ଗୁହା ।
ମହାମାୟାସମୁତ୍ପନ୍ନା ତାମସୀ ପୌରୁଷୀ ଧ୍ରୁଵା ॥ ୧୭ ॥

ଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତାତ୍ମିକା କୃଷ୍ଣା ରକ୍ତା ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରସୂତିକା ।
ଅକାର୍ୟା କାର୍ୟଜନନୀ ନିତ୍ୟଂ ପ୍ରସଵଧର୍ମିଣୀ ॥ ୧୮ ॥

ସର୍ଗପ୍ରଲୟନିର୍ମୁକ୍ତା ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତ୍ୟନ୍ତଧର୍ମିଣୀ ।
ବ୍ରହ୍ମଗର୍ଭା ଚତୁର୍ଵିଂଶା ପଦ୍ମନାଭାଽଚ୍ୟୁତାତ୍ମିକା ॥ ୧୯ ॥

ଵୈଦ୍ୟୁତୀ ଶାଶ୍ଵତୀ ୟୋନିର୍ଜଗନ୍ମାତେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ।
ସର୍ଵାଧାରା ମହାରୂପା ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟସମନ୍ଵିତା ॥ ୨୦ ॥

ଵିଶ୍ଵରୂପା ମହାଗର୍ଭା ଵିଶ୍ଵେଶେଚ୍ଛାନୁଵର୍ତିନୀ ।
ମହୀୟସୀ ବ୍ରହ୍ମୟୋନିର୍ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୨୧ ॥

ମହାଵିମାନମଧ୍ୟସ୍ଥା ମହାନିଦ୍ରାତ୍ମହେତୁକା ।
ସର୍ଵସାଧାରଣୀ ସୂକ୍ଷ୍ମା ହ୍ୟଵିଦ୍ୟା ପାରମାର୍ଥିକା ॥ ୨୨ ॥

ଅନନ୍ତରୂପାଽନନ୍ତସ୍ଥା ଦେଵୀ ପୁରୁଷମୋହିନୀ ।
ଅନେକାକାରସଂସ୍ଥାନା କାଲତ୍ରୟଵିଵର୍ଜିତା ॥ ୨୩ ॥

ବ୍ରହ୍ମଜନ୍ମା ହରେର୍ମୂର୍ତିର୍ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵାତ୍ମିକା ।
ବ୍ରହ୍ମେଶଵିଷ୍ଣୁଜନନୀ ବ୍ରହ୍ମାଖ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମସଂଶ୍ରୟା ॥ ୨୪ ॥

ଵ୍ୟକ୍ତା ପ୍ରଥମଜା ବ୍ରାହ୍ମୀ ମହତୀ ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ।
ଵୈରାଗ୍ୟୈଶ୍ଵର୍ୟଧର୍ମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତିର୍ହୃଦିସ୍ଥିତା ।
ଅପାଂୟୋନିଃ ସ୍ଵୟଂଭୂତିର୍ମାନସୀ ତତ୍ତ୍ଵସଂଭଵା ॥ ୨୫ ॥

ଈଶ୍ଵରାଣୀ ଚ ଶର୍ଵାଣୀ ଶଂକରାର୍ଦ୍ଧଶରୀରିଣୀ ।
ଭଵାନୀ ଚୈଵ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀରଥାମ୍ବିକା ॥ ୨୬ ॥

ମହେଶ୍ଵରସମୁତ୍ପନ୍ନା ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିଫଲପ୍ରଦା ।
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସର୍ଵଵନ୍ଦ୍ୟା ନିତ୍ୟଂ ମୁଦିତମାନସା ॥ ୨୭ ॥

ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରନମିତା ଶଂକରେଚ୍ଛାନୁଵର୍ତିନୀ ।
ଈଶ୍ଵରାର୍ଦ୍ଧାସନଗତା ମହେଶ୍ଵରପତିଵ୍ରତା ॥ ୨୮ ॥

ସକୃଦ୍ଵିଭାଵିତା ସର୍ଵା ସମୁଦ୍ରପରିଶୋଷିଣୀ ।
ପାର୍ଵତୀ ହିମଵତ୍ପୁତ୍ରୀ ପରମାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୨୯ ॥

ଗୁଣାଢ୍ୟା ୟୋଗଜା ୟୋଗ୍ୟା ଜ୍ଞାନମୂର୍ତିର୍ଵିକାସିନୀ ।
ସାଵିତ୍ରୀ କମଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ଶ୍ରୀରନନ୍ତୋରସି ସ୍ଥିତା ॥ ୩୦ ॥

ସରୋଜନିଲୟା ମୁଦ୍ରା ୟୋଗନିଦ୍ରା ସୁରାର୍ଦିନୀ ।
ସରସ୍ଵତୀ ସର୍ଵଵିଦ୍ୟା ଜଗଜ୍ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ସୁମଙ୍ଗଲା ॥ ୩୧ ॥

ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଵରଦା ଵାଚ୍ୟା କୀର୍ତିଃ ସର୍ଵାର୍ଥସାଧିକା ।
ୟୋଗୀଶ୍ଵରୀ ବ୍ରହ୍ମଵିଦ୍ୟା ମହାଵିଦ୍ୟା ସୁଶୋଭନା ॥ ୩୨ ॥

ଗୁହ୍ୟଵିଦ୍ୟାତ୍ମଵିଦ୍ୟା ଚ ଧର୍ମଵିଦ୍ୟାତ୍ମଭାଵିତା ।
ସ୍ଵାହା ଵିଶ୍ଵଂଭରା ସିଦ୍ଧିଃ ସ୍ଵଧା ମେଧା ଧୃତିଃ ଶ୍ରୁତିଃ ॥ ୩୩ ॥

ନୀତିଃ ସୁନୀତିଃ ସୁକୃତିର୍ମାଧଵୀ ନରଵାହିନୀ ।
ଅଜା ଵିଭାଵରୀ ସୌମ୍ୟା ଭୋଗିନୀ ଭୋଗଦାୟିନୀ ॥ ୩୪ ॥

ଶୋଭା ଵଂଶକରୀ ଲୋଲା ମାଲିନୀ ପରମେଷ୍ଠିନୀ ।
ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସୁନ୍ଦରୀ ରମ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ କାମଚାରିଣୀ ॥ ୩୫ ॥

ମହାନୁଭାଵା ସତ୍ତ୍ଵସ୍ଥା ମହାମହିଷମର୍ଦନୀ ।
ପଦ୍ମମାଲା ପାପହରା ଵିଚିତ୍ରା ମୁକୁଟାନନା ॥ ୩୬ ॥

କାନ୍ତା ଚିତ୍ରାମ୍ବରଧରା ଦିଵ୍ୟାଭରଣଭୂଷିତା ।
ହଂସାଖ୍ୟା ଵ୍ୟୋମନିଲୟା ଜଗତ୍ସୃଷ୍ଟିଵିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୩୭ ॥

ନିର୍ୟନ୍ତ୍ରା ୟନ୍ତ୍ରଵାହସ୍ଥା ନନ୍ଦିନୀ ଭଦ୍ରକାଲିକା ।
ଆଦିତ୍ୟଵର୍ଣା କୌମାରୀ ମୟୂରଵରଵାହିନୀ ॥ ୩୮ ॥

ଵୃଷାସନଗତା ଗୌରୀ ମହାକାଲୀ ସୁରାର୍ଚିତା ।
ଅଦିତିର୍ନିୟତା ରୌଦ୍ରୀ ପଦ୍ମଗର୍ଭା ଵିଵାହନା ॥ ୩୯ ॥

ଵିରୂପାକ୍ଷୀ ଲେଲିହାନା ମହାପୁରନିଵାସିନୀ ।
ମହାଫଲାଽନଵଦ୍ୟାଙ୍ଗୀ କାମପୂରା ଵିଭାଵରୀ ॥ ୪୦ ॥

ଵିଚିତ୍ରରତ୍ନମୁକୁଟା ପ୍ରଣତାର୍ତିପ୍ରଭଞ୍ଜନୀ ।
କୌଶିକୀ କର୍ଷଣୀ ରାତ୍ରିସ୍ତ୍ରିଦଶାର୍ତ୍ତିଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୧ ॥

ବହୁରୂପା ସୁରୂପା ଚ ଵିରୂପା ରୂପଵର୍ଜିତା ।
ଭକ୍ତାର୍ତିଶମନୀ ଭଵ୍ୟା ଭଵଭାଵଵିନାଶିନୀ ॥ ୪୨ ॥

ନିର୍ଗୁଣା ନିତ୍ୟଵିଭଵା ନିଃସାରା ନିରପତ୍ରପା ।
ୟଶସ୍ଵିନୀ ସାମଗୀତିର୍ଭଵାଙ୍ଗନିଲୟାଲୟା ॥ ୪୩ ॥

ଦୀକ୍ଷା ଵିଦ୍ୟାଧରୀ ଦୀପ୍ତା ମହେନ୍ଦ୍ରଵିନିପାତିନୀ ।
ସର୍ଵାତିଶାୟିନୀ ଵିଦ୍ୟା ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୪୪ ॥

ସର୍ଵେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ତାର୍କ୍ଷ୍ୟା ସମୁଦ୍ରାନ୍ତରଵାସିନୀ ।
ଅକଲଙ୍କା ନିରାଧାରା ନିତ୍ୟସିଦ୍ଧା ନିରାମୟା ॥ ୪୫ ॥

କାମଧେନୁର୍ବୃହଦ୍ଗର୍ଭା ଧୀମତୀ ମୋହନାଶିନୀ ।
ନିଃସଙ୍କଲ୍ପା ନିରାତଙ୍କା ଵିନୟା ଵିନୟପ୍ରଦା ॥ ୪୬ ॥

ଜ୍ଵାଲାମାଲା ସହସ୍ରାଢ୍ୟା ଦେଵଦେଵୀ ମନୋନ୍ମନୀ ।
ମହାଭଗଵତୀ ଦୁର୍ଗା ଵାସୁଦେଵସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୪୭ ॥

ମହେନ୍ଦ୍ରୋପେନ୍ଦ୍ରଭଗିନୀ ଭକ୍ତିଗମ୍ୟା ପରାଵରା ।
ଜ୍ଞାନଜ୍ଞେୟା ଜରାତୀତା ଵେଦାନ୍ତଵିଷୟା ଗତିଃ ॥ ୪୮ ॥

ଦକ୍ଷିଣା ଦହନା ଦାହ୍ୟା ସର୍ଵଭୂତନମସ୍କୃତା ।
ୟୋଗମାୟା ଵିଭାଵଜ୍ଞା ମହାମାୟା ମହୀୟସୀ ॥ ୪୯ ॥

ସଂଧ୍ୟା ସର୍ଵସମୁଦ୍ଭୂତିର୍ବ୍ରହ୍ମଵୃକ୍ଷାଶ୍ରୟାନତିଃ ।
ବୀଜାଙ୍କୁରସମୁଦ୍ଭୂତିର୍ମହାଶକ୍ତିର୍ମହାମତିଃ ॥ ୫୦ ॥

ଖ୍ୟାତିଃ ପ୍ରଜ୍ଞା ଚିତିଃ ସଂଵିତ୍ ମହାଭୋଗୀନ୍ଦ୍ରଶାୟିନୀ ।
ଵିକୃତିଃ ଶାଂକରୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଗଣଗନ୍ଧର୍ଵସେଵିତା ॥ ୫୧ ॥

ଵୈଶ୍ଵାନରୀ ମହାଶାଲା ଦେଵସେନା ଗୁହପ୍ରିୟା ।
ମହାରାତ୍ରିଃ ଶିଵାନନ୍ଦା ଶଚୀ ଦୁଃସ୍ଵପ୍ନନାଶିନୀ ॥ ୫୨ ॥

ଇଜ୍ୟା ପୂଜ୍ୟା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଦୁର୍ଵିଜ୍ଞେୟା ସୁରୂପିଣୀ ।
ଗୁହାମ୍ବିକା ଗୁଣୋତ୍ପତ୍ତିର୍ମହାପୀଠା ମରୁତ୍ସୁତା ॥ ୫୩ ॥

ହଵ୍ୟଵାହାନ୍ତରାଗାଦିଃ ହଵ୍ୟଵାହସମୁଦ୍ଭଵା ।
ଜଗଦ୍ୟୋନିର୍ଜଗନ୍ମାତା ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁଜରାତିଗା ॥ ୫୪ ॥

ବୁଦ୍ଧିମାତା ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପୁରୁଷାନ୍ତରଵାସିନୀ ।
ତରସ୍ଵିନୀ ସମାଧିସ୍ଥା ତ୍ରିନେତ୍ରା ଦିଵି ସଂସ୍ଥିତା ॥ ୫୫ ॥

ସର୍ଵେନ୍ଦ୍ରିୟମନୋମାତା ସର୍ଵଭୂତହୃଦି ସ୍ଥିତା ।
ସଂସାରତାରିଣୀ ଵିଦ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଵାଦିମନୋଲୟା ॥ ୫୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ବୃହତୀ ବ୍ରାହ୍ମୀ ବ୍ରହ୍ମଭୂତା ଭଵାରଣିଃ ।
ହିରଣ୍ମୟୀ ମହାରାତ୍ରିଃ ସଂସାରପରିଵର୍ତ୍ତିକା ॥ ୫୭ ॥

ସୁମାଲିନୀ ସୁରୂପା ଚ ଭାଵିନୀ ତାରିଣୀ ପ୍ରଭା ।
ଉନ୍ମୀଲନୀ ସର୍ଵସହା ସର୍ଵପ୍ରତ୍ୟୟସାକ୍ଷିଣୀ ॥ ୫୮ ॥

ସୁସୌମ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଵଦନା ତାଣ୍ଡଵାସକ୍ତମାନସା ।
ସତ୍ତ୍ଵଶୁଦ୍ଧିକରୀ ଶୁଦ୍ଧିର୍ମଲତ୍ରୟଵିନାଶିନୀ ॥ ୫୯ ॥

ଜଗତ୍ପ୍ରିୟା ଜଗନ୍ମୂର୍ତିସ୍ତ୍ରିମୂର୍ତିରମୃତାଶ୍ରୟା ।
ନିରାଶ୍ରୟା ନିରାହାରା ନିରଙ୍କୁରଵନୋଦ୍ଭଵା ॥ ୬୦ ॥

ଚନ୍ଦ୍ରହସ୍ତା ଵିଚିତ୍ରାଙ୍ଗୀ ସ୍ରଗ୍ଵିଣୀ ପଦ୍ମଧାରିଣୀ ।
ପରାଵରଵିଧାନଜ୍ଞା ମହାପୁରୁଷପୂର୍ଵଜା ॥ ୬୧ ॥

ଵିଦ୍ୟେଶ୍ଵରପ୍ରିୟା ଵିଦ୍ୟା ଵିଦ୍ୟୁଜ୍ଜିହ୍ଵା ଜିତଶ୍ରମା ।
ଵିଦ୍ୟାମୟୀ ସହସ୍ରାକ୍ଷୀ ସହସ୍ରଵଦନାତ୍ମଜା ॥ ୬୨ ॥

ସହସ୍ରରଶ୍ମିଃ ସତ୍ତ୍ଵସ୍ଥା ମହେଶ୍ଵରପଦାଶ୍ରୟା ।
କ୍ଷାଲିନୀ ସନ୍ମୟୀ ଵ୍ୟାପ୍ତା ତୈଜସୀ ପଦ୍ମବୋଧିକା ॥ ୬୩ ॥

ମହାମାୟାଶ୍ରୟା ମାନ୍ୟା ମହାଦେଵମନୋରମା ।
ଵ୍ୟୋମଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ସିଂହରଥା ଚେକିତାନାଽମିତପ୍ରଭା ॥ ୬୪ ॥

ଵୀରେଶ୍ଵରୀ ଵିମାନସ୍ଥା ଵିଶୋକା ଶୋକନାଶିନୀ ।
ଅନାହତା କୁଣ୍ଡଲିନୀ ନଲିନୀ ପଦ୍ମଵାସିନୀ ॥ ୬୫ ॥

ସଦାନନ୍ଦା ସଦାକୀର୍ତିଃ ସର୍ଵଭୂତାଶ୍ରୟସ୍ଥିତା ।
ଵାଗ୍ଦେଵତା ବ୍ରହ୍ମକଲା କଲାତୀତା କଲାରଣିଃ ॥ ୬୬ ॥

ବ୍ରହ୍ମଶ୍ରୀର୍ବ୍ରହ୍ମହୃଦୟା ବ୍ରହ୍ମଵିଷ୍ଣୁଶିଵପ୍ରିୟା ।
ଵ୍ୟୋମଶକ୍ତିଃ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର୍ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିଃ ପରାଗତିଃ ॥ ୬୭ ॥

କ୍ଷୋଭିକା ବନ୍ଧିକା ଭେଦ୍ୟା ଭେଦାଭେଦଵିଵର୍ଜିତା ।
ଅଭିନ୍ନାଭିନ୍ନସଂସ୍ଥାନା ଵଂଶିନୀ ଵଂଶହାରିଣୀ ॥ ୬୮ ॥

ଗୁହ୍ୟଶକ୍ତିର୍ଗୁଣାତୀତା ସର୍ଵଦା ସର୍ଵତୋମୁଖୀ ।
ଭଗିନୀ ଭଗଵତ୍ପତ୍ନୀ ସକଲା କାଲକାରିଣୀ ॥ ୬୯ ॥

ସର୍ଵଵିତ୍ ସର୍ଵତୋଭଦ୍ରା ଗୁହ୍ୟାତୀତା ଗୁହାରଣିଃ ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ୟୋଗମାତା ଚ ଗଙ୍ଗା ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୭୦ ॥

କପିଲା କାପିଲା କାନ୍ତା କନକାଭା କଲାନ୍ତରା ।
ପୁଣ୍ୟା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭୋକ୍ତ୍ରୀ ପୁରଂଦରପୁରସ୍ସରା ॥ ୭୧ ॥

ପୋଷଣୀ ପରମୈଶ୍ଵର୍ୟଭୂତିଦା ଭୂତିଭୂଷଣା ।
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମସମୁତ୍ପତ୍ତିଃ ପରମାର୍ଥାର୍ଥଵିଗ୍ରହା ॥ ୭୨ ॥

ଧର୍ମୋଦୟା ଭାନୁମତୀ ୟୋଗିଜ୍ଞେୟା ମନୋଜଵା ।
ମନୋହରା ମନୋରକ୍ଷା ତାପସୀ ଵେଦରୂପିଣୀ ॥ ୭୩ ॥

ଵେଦଶକ୍ତିର୍ଵେଦମାତା ଵେଦଵିଦ୍ୟାପ୍ରକାଶିନୀ ।
ୟୋଗେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ମାତା ମହାଶକ୍ତିର୍ମନୋମୟୀ ॥ ୭୪ ॥

ଵିଶ୍ଵାଵସ୍ଥା ଵିୟନ୍ମୂର୍ତ୍ତିର୍ଵିଦ୍ୟୁନ୍ମାଲା ଵିହାୟସୀ ।
କିଂନରୀ ସୁରଭୀ ଵନ୍ଦ୍ୟା ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିଵଲ୍ଲଭା ॥ ୭୫ ॥

ଭାରତୀ ପରମାନନ୍ଦା ପରାପରଵିଭେଦିକା ।
ସର୍ଵପ୍ରହରଣୋପେତା କାମ୍ୟା କାମେଶ୍ଵରେଶ୍ଵରୀ ॥ ୭୬ ॥

ଅଚିନ୍ତ୍ୟାଽଚିନ୍ତ୍ୟଵିଭଵା ହୃଲ୍ଲେଖା କନକପ୍ରଭା ।
କୂଷ୍ମାଣ୍ଡୀ ଧନରତ୍ନାଢ୍ୟା ସୁଗନ୍ଧା ଗନ୍ଧଦାୟିନୀ ॥ ୭୭ ॥

ତ୍ରିଵିକ୍ରମପଦୋଦ୍ଭୂତା ଧନୁଷ୍ପାଣିଃ ଶିଵୋଦୟା ।
ସୁଦୁର୍ଲଭା ଧନାଧ୍ୟକ୍ଷା ଧନ୍ୟା ପିଙ୍ଗଲଲୋଚନା ॥ ୭୮ ॥

ଶାନ୍ତିଃ ପ୍ରଭାଵତୀ ଦୀପ୍ତିଃ ପଙ୍କଜାୟତଲୋଚନା ।
ଆଦ୍ୟା ହୃତ୍କମଲୋଦ୍ଭୂତା ଗଵାଂ ମାତା ରଣପ୍ରିୟା ॥ ୭୯ ॥

ସତ୍କ୍ରିୟା ଗିରିଜା ଶୁଦ୍ଧା ନିତ୍ୟପୁଷ୍ଟା ନିରନ୍ତରା ।
ଦୁର୍ଗାକାତ୍ୟାୟନୀ ଚଣ୍ଡୀ ଚର୍ଚିକା ଶାନ୍ତଵିଗ୍ରହା ॥ ୮୦ ॥

ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣା ରଜନୀ ଜଗଦ୍ୟନ୍ତ୍ରପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ମନ୍ଦରାଦ୍ରିନିଵାସା ଚ ଶାରଦା ସ୍ଵର୍ଣମାଲିନୀ ॥ ୮୧ ॥

ରତ୍ନମାଲା ରତ୍ନଗର୍ଭା ପୃଥ୍ଵୀ ଵିଶ୍ଵପ୍ରମାଥିନୀ ।
ପଦ୍ମାନନା ପଦ୍ମନିଭା ନିତ୍ୟତୁଷ୍ଟାଽମୃତୋଦ୍ଭଵା ॥ ୮୨ ॥

ଧୁନ୍ଵତୀ ଦୁଃପ୍ରକମ୍ପ୍ୟା ଚ ସୂର୍ୟମାତା ଦୃଷଦ୍ଵତୀ ।
ମହେନ୍ଦ୍ରଭଗିନୀ ମାନ୍ୟା ଵରେଣ୍ୟା ଵରଦର୍ପିତା ॥ ୮୩ ॥

କଲ୍ୟାଣୀ କମଲା ରାମା ପଞ୍ଚଭୂତା ଵରପ୍ରଦା ।
ଵାଚ୍ୟା ଵରେଶ୍ଵରୀ ଵନ୍ଦ୍ୟା ଦୁର୍ଜୟା ଦୁରତିକ୍ରମା ॥ ୮୪ ॥

କାଲରାତ୍ରିର୍ମହାଵେଗା ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରିୟା ହିତା ।
ଭଦ୍ରକାଲୀ ଜଗନ୍ମାତା ଭକ୍ତାନାଂ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ॥ ୮୫ ॥

କରାଲା ପିଙ୍ଗଲାକାରା ନାମଭେଦାଽମହାମଦା ।
ୟଶସ୍ଵିନୀ ୟଶୋଦା ଚ ଷଡଧ୍ଵପରିଵର୍ତ୍ତିକା ॥ ୮୬ ॥

ଶଙ୍ଖିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ସାଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟୟୋଗପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ଚୈତ୍ରା ସଂଵତ୍ସରାରୂଢା ଜଗତ୍ସଂପୂରଣୀନ୍ଦ୍ରଜା ॥ ୮୭ ॥

ଶୁମ୍ଭାରିଃ ଖେଚରୀ ସ୍ଵସ୍ଥା କମ୍ବୁଗ୍ରୀଵା କଲିପ୍ରିୟା ।
ଖଗଧ୍ଵଜା ଖଗାରୂଢା ପରାର୍ଧ୍ୟା ପରମାଲିନୀ ॥ ୮୮ ॥

ଐଶ୍ଵର୍ୟଵର୍ତ୍ମନିଲୟା ଵିରକ୍ତା ଗରୁଡାସନା ।
ଜୟନ୍ତୀ ହୃଦ୍ଗୁହା ରମ୍ୟା ଗହ୍ଵରେଷ୍ଠା ଗଣାଗ୍ରଣୀଃ ॥ ୮୯ ॥

ସଂକଲ୍ପସିଦ୍ଧା ସାମ୍ୟସ୍ଥା ସର୍ଵଵିଜ୍ଞାନଦାୟିନୀ ।
କଲିକଲ୍ମଷହନ୍ତ୍ରୀ ଚ ଗୁହ୍ୟୋପନିଷଦୁତ୍ତମା ॥ ୯୦ ॥

ନିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିଃ ସ୍ମୃତିର୍ଵ୍ୟାପ୍ତିଃ ପୁଷ୍ଟିସ୍ତୁଷ୍ଟିଃ କ୍ରିୟାଵତୀ ।
ଵିଶ୍ଵାମରେଶ୍ଵରେଶାନା ଭୁକ୍ତିର୍ମୁକ୍ତିଃ ଶିଵାଽମୃତା ॥ ୯୧ ॥

ଲୋହିତା ସର୍ପମାଲା ଚ ଭୀଷଣୀ ଵନମାଲିନୀ ।
ଅନନ୍ତଶୟନାଽନନ୍ୟା ନରନାରାୟଣୋଦ୍ଭଵା ॥ ୯୨ ॥

ନୃସିଂହୀ ଦୈତ୍ୟମଥନୀ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଗଦାଧରା ।
ସଂକର୍ଷଣସମୁତ୍ପତ୍ତିରମ୍ବିକାପାଦସଂଶ୍ରୟା ॥ ୯୩ ॥

ମହାଜ୍ଵାଲା ମହାମୂର୍ତ୍ତିଃ ସୁମୂର୍ତ୍ତିଃ ସର୍ଵକାମଧୁକ୍ ।
ସୁପ୍ରଭା ସୁସ୍ତନା ଗୌରୀ ଧର୍ମକାମାର୍ଥମୋକ୍ଷଦା ॥ ୯୪ ॥

ଭ୍ରୂମଧ୍ୟନିଲୟା ପୂର୍ଵା ପୁରାଣପୁରୁଷାରଣିଃ ।
ମହାଵିଭୂତିଦା ମଧ୍ୟା ସରୋଜନୟନା ସମା ॥ ୯୫ ॥

ଅଷ୍ଟାଦଶଭୁଜାଽନାଦ୍ୟା ନୀଲୋତ୍ପଲଦଲପ୍ରଭା ।
ସର୍ଵଶକ୍ତ୍ୟାସନାରୂଢା ଧର୍ମାଧର୍ମାର୍ଥଵର୍ଜିତା ॥ ୯୬ ॥

ଵୈରାଗ୍ୟଜ୍ଞାନନିରତା ନିରାଲୋକା ନିରିନ୍ଦ୍ରିୟା ।
ଵିଚିତ୍ରଗହନାଧାରା ଶାଶ୍ଵତସ୍ଥାନଵାସିନୀ ॥ ୯୭ ॥

ସ୍ଥାନେଶ୍ଵରୀ ନିରାନନ୍ଦା ତ୍ରିଶୂଲଵରଧାରିଣୀ ।
ଅଶେଷଦେଵତାମୂର୍ତ୍ତିର୍ଦେଵତା ଵରଦେଵତା ।
ଗଣାମ୍ବିକା ଗିରେଃ ପୁତ୍ରୀ ନିଶୁମ୍ଭଵିନିପାତିନୀ ॥ ୯୮ ॥

ଅଵର୍ଣା ଵର୍ଣରହିତା ନିଵର୍ଣା ବୀଜସଂଭଵା ।
ଅନନ୍ତଵର୍ଣାଽନନ୍ୟସ୍ଥା ଶଂକରୀ ଶାନ୍ତମାନସା ॥ ୯୯ ॥

ଅଗୋତ୍ରା ଗୋମତୀ ଗୋପ୍ତ୍ରୀ ଗୁହ୍ୟରୂପା ଗୁଣୋତ୍ତରା ।
ଗୌର୍ଗୀର୍ଗଵ୍ୟପ୍ରିୟା ଗୌଣୀ ଗଣେଶ୍ଵରନମସ୍କୃତା ॥ ୧୦୦ ॥

ସତ୍ୟମାତ୍ରା ସତ୍ୟସଂଧା ତ୍ରିସଂଧ୍ୟା ସଂଧିଵର୍ଜିତା ।
ସର୍ଵଵାଦାଶ୍ରୟା ସଂଖ୍ୟା ସାଂଖ୍ୟୟୋଗସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୦୧ ॥

ଅସଂଖ୍ୟେୟାଽପ୍ରମେୟାଖ୍ୟା ଶୂନ୍ୟା ଶୁଦ୍ଧକୁଲୋଦ୍ଭଵା ।
ବିନ୍ଦୁନାଦସମୁତ୍ପତ୍ତିଃ ଶଂଭୁଵାମା ଶଶିପ୍ରଭା ॥ ୧୦୨ ॥

ଵିସଙ୍ଗା ଭେଦରହିତା ମନୋଜ୍ଞା ମଧୁସୂଦନୀ ।
ମହାଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରୀସମୁତ୍ପତ୍ତିସ୍ତମଃପାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ॥ ୧୦୩ ॥

ତ୍ରିତତ୍ତ୍ଵମାତା ତ୍ରିଵିଧା ସୁସୂକ୍ଷ୍ମପଦସଂଶ୍ରୟା ।
ଶାନ୍ତ୍ୟତୀତା ମଲାତୀତା ନିର୍ଵିକାରା ନିରାଶ୍ରୟା ॥ ୧୦୪ ॥

ଶିଵାଖ୍ୟା ଚିତ୍ତନିଲୟା ଶିଵଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପିଣୀ ।
ଦୈତ୍ୟଦାନଵନିର୍ମାତ୍ରୀ କାଶ୍ୟପୀ କାଲକଲ୍ପିକା ॥ ୧୦୫ ॥

ଶାସ୍ତ୍ରୟୋନିଃ କ୍ରିୟାମୂର୍ତିଶ୍ଚତୁର୍ଵର୍ଗପ୍ରଦର୍ଶିକା ।
ନାରାୟଣୀ ନରୋଦ୍ଭୂତିଃ କୌମୁଦୀ ଲିଙ୍ଗଧାରିଣୀ ॥ ୧୦୬ ॥

କାମୁକୀ ଲଲିତା ଭାଵା ପରାପରଵିଭୂତିଦା ।
ପରାନ୍ତଜାତମହିମା ବଡଵା ଵାମଲୋଚନା ॥ ୧୦୭ ॥

ସୁଭଦ୍ରା ଦେଵକୀ ସୀତା ଵେଦଵେଦାଙ୍ଗପାରଗା ।
ମନସ୍ଵିନୀ ମନ୍ୟୁମାତା ମହାମନ୍ୟୁସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୦୮ ॥

ଅମୃତ୍ୟୁରମୃତା ସ୍ଵାହା ପୁରୁହୂତା ପୁରୁଷ୍ଟୁତା ।
ଅଶୋଚ୍ୟା ଭିନ୍ନଵିଷୟା ହିରଣ୍ୟରଜତପ୍ରିୟା ॥ ୧୦୯ ॥

ହିରଣ୍ୟା ରାଜତୀ ହୈମୀ ହେମାଭରଣଭୂଷିତା ।
ଵିଭ୍ରାଜମାନା ଦୁର୍ଜ୍ଞେୟା ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଟୋମଫଲପ୍ରଦା ॥ ୧୧୦ ॥

ମହାନିଦ୍ରାସମୁଦ୍ଭୂତିରନିଦ୍ରା ସତ୍ୟଦେଵତା ।
ଦୀର୍ଘା କକୁଦ୍ମିନୀ ହୃଦ୍ୟା ଶାନ୍ତିଦା ଶାନ୍ତିଵର୍ଦ୍ଧିନୀ ॥ ୧୧୧ ॥

ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଦିଶକ୍ତିଜନନୀ ଶକ୍ତିଚକ୍ରପ୍ରଵର୍ତିକା ।
ତ୍ରିଶକ୍ତିଜନନୀ ଜନ୍ୟା ଷଡୂର୍ମିପରିଵର୍ଜିତା ॥ ୧୧୨ ॥

ସୁଧାମା କର୍ମକରଣୀ ୟୁଗାନ୍ତଦହନାତ୍ମିକା ।
ସଂକର୍ଷଣୀ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ କାମୟୋନିଃ କିରୀଟିନୀ ॥ ୧୧୩ ॥

ଐନ୍ଦ୍ରୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନମିତା ଵୈଷ୍ଣଵୀ ପରମେଶ୍ଵରୀ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଦୟିତା ଦାନ୍ତା ୟୁଗ୍ମଦୃଷ୍ଟିସ୍ତ୍ରିଲୋଚନା ॥ ୧୧୪ ॥

ମଦୋତ୍କଟା ହଂସଗତିଃ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ଚଣ୍ଡଵିକ୍ରମା ।
ଵୃଷାଵେଶା ଵିୟନ୍ମାତା ଵିନ୍ଧ୍ୟପର୍ଵତଵାସିନୀ ॥ ୧୧୫ ॥

ହିମଵନ୍ମେରୁନିଲୟା କୈଲାସଗିରିଵାସିନୀ ।
ଚାଣୂରହନ୍ତୃତନୟା ନୀତିଜ୍ଞା କାମରୂପିଣୀ ॥ ୧୧୬ ॥

ଵେଦଵିଦ୍ୟାଵ୍ରତସ୍ନାତା ଧର୍ମଶୀଲାଽନିଲାଶନା ।
ଵୀରଭଦ୍ରପ୍ରିୟା ଵୀରା ମହାକାଲସମୁଦ୍ଭଵା ॥ ୧୧୭ ॥

ଵିଦ୍ୟାଧରପ୍ରିୟା ସିଦ୍ଧା ଵିଦ୍ୟାଧରନିରାକୃତିଃ ।
ଆପ୍ୟାୟନୀ ହରନ୍ତୀ ଚ ପାଵନୀ ପୋଷଣୀ ଖିଲା ॥ ୧୧୮ ॥

ମାତୃକା ମନ୍ମଥୋଦ୍ଭୂତା ଵାରିଜା ଵାହନପ୍ରିୟା ।
କରୀଷିଣୀ ସୁଧାଵାଣୀ ଵୀଣାଵାଦନତତ୍ପରା ॥ ୧୧୯ ॥

ସେଵିତା ସେଵିକା ସେଵ୍ୟା ସିନୀଵାଲୀ ଗୁରୁତ୍ମତୀ ।
ଅରୁନ୍ଧତୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷୀ ମୃଗାଙ୍କା ମାନଦାୟିନୀ ॥ ୧୨୦ ॥

ଵସୁପ୍ରଦା ଵସୁମତୀ ଵସୋର୍ଦ୍ଧାରା ଵସୁଂଧରା ।
ଧାରାଧରା ଵରାରୋହା ଵରାଵରସହସ୍ରଦା ॥ ୧୨୧ ॥

ଶ୍ରୀଫଲା ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀଶା ଶ୍ରୀନିଵାସା ଶିଵପ୍ରିୟା ।
ଶ୍ରୀଧରା ଶ୍ରୀକରୀ କଲ୍ୟା ଶ୍ରୀଧରାର୍ଦ୍ଧଶରୀରିଣୀ ॥ ୧୨୨ ॥

ଅନନ୍ତଦୃଷ୍ଟିରକ୍ଷୁଦ୍ରା ଧାତ୍ରୀଶା ଧନଦପ୍ରିୟା ।
ନିହନ୍ତ୍ରୀ ଦୈତ୍ୟସଙ୍ଘାନାଂ ସିଂହିକା ସିଂହଵାହନା ॥ ୧୨୩ ॥

ସୁଷେଣା ଚନ୍ଦ୍ରନିଲୟା ସୁକୀର୍ତିଶ୍ଛିନ୍ନସଂଶୟା ।
ରସଜ୍ଞା ରସଦା ରାମା ଲେଲିହାନାଽମୃତସ୍ରଵା ॥ ୧୨୪ ॥

ନିତ୍ୟୋଦିତା ସ୍ଵୟଂଜ୍ୟୋତିରୁତ୍ସୁକା ମୃତଜୀଵନୀ ।
ଵଜ୍ରଦଣ୍ଡା ଵଜ୍ରଜିହ୍ଵା ଵୈଦେହୀ ଵଜ୍ରଵିଗ୍ରହା ॥ ୧୨୫ ॥

ମଙ୍ଗଲ୍ୟା ମଙ୍ଗଲା ମାଲା ମଲିନା ମଲହାରିଣୀ ।
ଗାନ୍ଧର୍ଵୀ ଗାରୁଡୀ ଚାନ୍ଦ୍ରୀ କମ୍ବଲାଶ୍ଵତରପ୍ରିୟା ॥ ୧୨୬ ॥

ସୌଦାମିନୀ ଜନାନନ୍ଦା ଭ୍ରୁକୁଟୀକୁଟିଲାନନା ।
କର୍ଣିକାରକରା କକ୍ଷ୍ୟା କଂସପ୍ରାଣାପହାରିଣୀ ॥ ୧୨୭ ॥

ୟୁଗଂଧରା ୟୁଗାଵର୍ତ୍ତା ତ୍ରିସଂଧ୍ୟା ହର୍ଷଵର୍ଦ୍ଧନୀ ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦେଵତା ଦିଵ୍ୟା ଦିଵ୍ୟଗନ୍ଧା ଦିଵାପରା ॥ ୧୨୮ ॥

ଶକ୍ରାସନଗତା ଶାକ୍ରୀ ସାଧ୍ଵୀ ନାରୀ ଶଵାସନା ।
ଇଷ୍ଟା ଵିଶିଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟେଷ୍ଟା ଶିଷ୍ଟାଶିଷ୍ଟପ୍ରପୂଜିତା ॥ ୧୨୯ ॥

ଶତରୂପା ଶତାଵର୍ତ୍ତା ଵିନତା ସୁରଭିଃ ସୁରା ।
ସୁରେନ୍ଦ୍ରମାତା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନା ସୁଷୁମ୍ନା ସୂର୍ୟସଂସ୍ଥିତା ॥ ୧୩୦ ॥

ସମୀକ୍ଷ୍ୟା ସତ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଚ ନିଵୃତ୍ତିର୍ଜ୍ଞାନପାରଗା ।
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥକୁଶଲା ଧର୍ମଜ୍ଞା ଧର୍ମଵାହନା ॥ ୧୩୧ ॥

ଧର୍ମାଧର୍ମଵିନିର୍ମାତ୍ରୀ ଧାର୍ମିକାଣାଂ ଶିଵପ୍ରଦା ।
ଧର୍ମଶକ୍ତିର୍ଧର୍ମମୟୀ ଵିଧର୍ମା ଵିଶ୍ଵଧର୍ମିଣୀ ॥ ୧୩୨ ॥

ଧର୍ମାନ୍ତରା ଧର୍ମମେଘା ଧର୍ମପୂର୍ଵା ଧନାଵହା ।
ଧର୍ମୋପଦେଷ୍ଟ୍ରୀ ଧର୍ମାତ୍ମା ଧର୍ମଗମ୍ୟା ଧରାଧରା ॥ ୧୩୩ ॥

କାପାଲୀ ଶାକଲା ମୂର୍ତ୍ତିଃ କଲା କଲିତଵିଗ୍ରହା ।
ସର୍ଵଶକ୍ତିଵିନିର୍ମୁକ୍ତା ସର୍ଵଶକ୍ତ୍ୟାଶ୍ରୟାଶ୍ରୟା ॥ ୧୩୪ ॥

ସର୍ଵା ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ ସୂକ୍ଷ୍ମା ସୁସୂକ୍ଷ୍ମା ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ।
ପ୍ରଧାନପୁରୁଷେଶେଶା ମହାଦେଵୈକସାକ୍ଷିଣୀ ।
ସଦାଶିଵା ଵିୟନ୍ମୂର୍ତ୍ତିର୍ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତ୍ତିରମୂର୍ତ୍ତିକା ॥ ୧୩୫ ॥

ଏଵଂ ନାମ୍ନାଂ ସହସ୍ରେଣ ସ୍ତୁତ୍ଵାଽସୌ ହିମଵାନ୍ ଗିରିଃ ।
ଭୂୟଃ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଭୀତାତ୍ମା ପ୍ରୋଵାଚେଦଂ କୃତାଞ୍ଜଲିଃ ॥ ୧ ॥

ୟଦେତଦୈଶ୍ଵରଂ ରୂପଂ ଘୋରଂ ତେ ପରମେଶ୍ଵରି ।
ଭୀତୋଽସ୍ମି ସାମ୍ପ୍ରତଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ଵା ରୂପମନ୍ୟତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶୟ ॥ ୨ ॥

ଏଵମୁକ୍ତାଽଥ ସା ଦେଵୀ ତେନ ଶୈଲେନ ପାର୍ଵତୀ ।
ସଂହୃତ୍ୟ ଦର୍ଶୟାମାସ ସ୍ଵରୂପମପରଂ ପୁନଃ ॥ ୩ ॥

ନୀଲୋତ୍ପଲଦଲପ୍ରଖ୍ୟଂ ନୀଲୋତ୍ପଲସୁଗନ୍ଧିକମ୍ ।
ଦ୍ଵିନେତ୍ରଂ ଦ୍ଵିଭୁଜଂ ସୌମ୍ୟଂ ନୀଲାଲକଵିଭୂଷିତମ୍ ॥ ୪ ॥

ରକ୍ତପାଦାମ୍ବୁଜତଲଂ ସୁରକ୍ତକରପଲ୍ଲଵମ୍ ।
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଵିଶାଲସଂଵୃତ୍ତଲଲାଟତିଲକୋଜ୍ଜ୍ଵଲମ୍ ॥ ୫ ॥

ଭୂଷିତଂ ଚାରୁସର୍ଵାଙ୍ଗଂ ଭୂଷଣୈରତିକୋମଲମ୍ ।
ଦଧାନମୁରସା ମାଲାଂ ଵିଶାଲାଂ ହେମନିର୍ମିତାମ୍ ॥ ୬ ॥

ଈଷତ୍ସ୍ମିତଂ ସୁବିମ୍ବୋଷ୍ଠଂ ନୂପୁରାରାଵସଂୟୁତମ୍ ।
ପ୍ରସନ୍ନଵଦନଂ ଦିଵ୍ୟମନନ୍ତମହିମାସ୍ପଦମ୍ ॥ ୭ ॥

ତଦୀଦୃଶଂ ସମାଲୋକ୍ୟ ସ୍ଵରୂପଂ ଶୈଲସତ୍ତମଃ ।
ଭୀତିଂ ସଂତ୍ୟଜ୍ୟ ହୃଷ୍ଟାତ୍ମା ବଭାଷେ ପରମେଶ୍ଵରୀମ୍ ॥ ୮ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀକୂର୍ମପୁରାଣେ ପାର୍ଵତୀ ସହସ୍ରନାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top