Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીપાર્વતીસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

હિમવાનુવાચ ।
કા ત્વં દેવિ વિશાલાક્ષિ શશાઙ્કાવયવાઙ્કિતે ।
ન જાને ત્વામહં વત્સે યથાવદ્ બ્રૂહિ પૃચ્છતે ॥ ૧ ॥

ગિરીન્દ્રવચનં શ્રુત્વા તતઃ સા પરમેશ્વરી ।
વ્યાજહાર મહાશૈલં યોગિનામભયપ્રદા ॥ ૨ ॥

દેવ્યુવાચ ।
માં વિદ્ધિ પરમાં શક્તિં પરમેશ્વરસમાશ્રયામ્ ।
અનન્યામવ્યયામેકાં યાં પશ્યન્તિ મુમુક્ષવઃ ॥ ૩ ॥

અહં વૈ સર્વભાવાનામાત્મા સર્વાન્તરા શિવા ।
શાશ્વતૈશ્વર્યવિજ્ઞાનમૂર્તિઃ સર્વપ્રવર્તિકા ॥ ૪ ॥

અનન્તાઽનન્તમહિમા સંસારાર્ણવતારિણી ।
દિવ્યં દદામિ તે ચક્ષુઃ પશ્ય મે રૂપમૈશ્વરમ્ ॥ ૫ ॥

એતાવદુક્ત્વા વિજ્ઞાનં દત્ત્વા હિમવતે સ્વયમ્ ।
સ્વં રૂપં દર્શયામાસ દિવ્યં તત્ પારમેશ્વરમ્ ॥ ૬ ॥

કોટિસૂર્યપ્રતીકાશં તેજોબિમ્બં નિરાકુલમ્ ।
જ્વાલામાલાસહસ્રાઢ્યં કાલાનલશતોપમમ્ ॥ ૭ ॥

દંષ્ટ્રાકરાલં દુર્દ્ધર્ષં જટામણ્ડલમણ્ડિતમ્ ।
ત્રિશૂલવરહસ્તં ચ ઘોરરૂપં ભયાનકમ્ ॥ ૮ ॥

પ્રશાન્તં સૌમ્યવદનમનન્તાશ્ચર્યસંયુતમ્ ।
ચન્દ્રાવયવલક્ષ્માણં ચન્દ્રકોટિસમપ્રભમ્ ॥ ૯ ॥

કિરીટિનં ગદાહસ્તં નૂપુરૈરુપશોભિતમ્ ।
દિવ્યમાલ્યામ્બરધરં દિવ્યગન્ધાનુલેપનમ્ ॥ ૧૦ ॥

શઙ્ખચક્રધરં કામ્યં ત્રિનેત્રં કૃત્તિવાસસમ્ ।
અણ્ડસ્થં ચાણ્ડબાહ્યસ્થં બાહ્યમાભ્યન્તરં પરમ્ ॥ ૧૧ ॥

સર્વશક્તિમયં શુભ્રં સર્વાકારં સનાતનમ્ ।
બ્રહ્મેન્દ્રોપેન્દ્રયોગીન્દ્રૈર્વન્દ્યમાનપદામ્બુજમ્ ॥ ૧૨ ॥

સર્વતઃ પાણિપાદાન્તં સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્ ।
સર્વમાવૃત્ય તિષ્ઠન્તં દદર્શ પરમેશ્વરમ્ ॥ ૧૩ ॥

દૃષ્ટ્વા તદીદૃશં રૂપં દેવ્યા માહેશ્વરં પરમ્ ।
ભયેન ચ સમાવિષ્ટઃ સ રાજા હૃષ્ટમાનસઃ ॥ ૧૪ ॥

આત્મન્યાધાય ચાત્માનમોઙ્કારં સમનુસ્મરન્ ।
નામ્નામષ્ટસહસ્રેણ તુષ્ટાવ પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૧૫ ॥

હિમવાનુવાચ ।
શિવોમા પરમા શક્તિરનન્તા નિષ્કલાઽમલા ।
શાન્તા માહેશ્વરી નિત્યા શાશ્વતી પરમાક્ષરા ॥ ૧ ॥

અચિન્ત્યા કેવલાઽનન્ત્યા શિવાત્મા પરમાત્મિકા ।
અનાદિરવ્યયા શુદ્ધા દેવાત્મા સર્વગાઽચલા ॥ ૨ ॥

એકાનેકવિભાગસ્થા માયાતીતા સુનિર્મલા ।
મહામાહેશ્વરી સત્યા મહાદેવી નિરઞ્જના ॥ ૩ ॥

કાષ્ઠા સર્વાન્તરસ્થા ચ ચિચ્છક્તિરતિલાલસા ।
નન્દા સર્વાત્મિકા વિદ્યા જ્યોતીરૂપાઽમૃતાક્ષરા ॥ ૪ ॥

શાન્તિઃ પ્રતિષ્ઠા સર્વેષાં નિવૃત્તિરમૃતપ્રદા ।
વ્યોમમૂર્ત્તિર્વ્યોમલયા વ્યોમાધારાઽચ્યુતાઽમરા ॥ ૫ ॥

અનાદિનિધનાઽમોઘા કારણાત્મા કલાઽકલા ।
ક્રતુઃ પ્રથમજા નાભિરમૃતસ્યાત્મસંશ્રયા ॥ ૬ ॥

પ્રાણેશ્વરપ્રિયા માતા મહામહિષઘાતિની ।
પ્રાણેશ્વરી પ્રાણરૂપા પ્રધાનપુરુષેશ્વરી ॥ ૭ ॥

સર્વશક્તિકલાકારા જ્યોત્સ્ના દ્યૌર્મહિમાસ્પદા ।
સર્વકાર્યનિયન્ત્રી ચ સર્વભૂતેશ્વરેશ્વરી ॥ ૮ ॥

અનાદિરવ્યક્તગુહા મહાનન્દા સનાતની ।
આકાશયોનિર્યોગસ્થા મહાયોગેશ્વરેશ્વરી ॥ ૯ ॥

મહામાયા સુદુષ્પૂરા મૂલપ્રકૃતિરીશ્વરી ।
સંસારયોનિઃ સકલા સર્વશક્તિસમુદ્ભવા ॥ ૧૦ ॥

સંસારપારા દુર્વારા દુર્નિરીક્ષ્યા દુરાસદા ।
પ્રાણશક્તિઃ પ્રાણવિદ્યા યોગિની પરમા કલા ॥ ૧૧ ॥

મહાવિભૂતિર્દુર્દ્ધર્ષા મૂલપ્રકૃતિસંભવા ।
અનાદ્યનન્તવિભવા પરાર્થા પુરુષારણિઃ ॥ ૧૨ ॥

સર્ગસ્થિત્યન્તકરણી સુદુર્વાચ્યા દુરત્યયા ।
શબ્દયોનિઃ શબ્દમયી નાદાખ્યા નાદવિગ્રહા ॥ ૧૩ ॥

પ્રધાનપુરુષાતીતા પ્રધાનપુરુષાત્મિકા ।
પુરાણી ચિન્મયી પુંસામાદિઃ પુરુષરૂપિણી ॥ ૧૪ ॥

ભૂતાન્તરાત્મા કૂટસ્થા મહાપુરુષસંજ્ઞિતા ।
જન્મમૃત્યુજરાતીતા સર્વશક્તિસમન્વિતા ॥ ૧૫ ॥

વ્યાપિની ચાનવચ્છિન્ના પ્રધાનાનુપ્રવેશિની ।
ક્ષેત્રજ્ઞશક્તિરવ્યક્તલક્ષણા મલવર્જિતા ॥ ૧૬ ॥

અનાદિમાયાસંભિન્ના ત્રિતત્ત્વા પ્રકૃતિર્ગુહા ।
મહામાયાસમુત્પન્ના તામસી પૌરુષી ધ્રુવા ॥ ૧૭ ॥

વ્યક્તાવ્યક્તાત્મિકા કૃષ્ણા રક્તા શુક્લા પ્રસૂતિકા ।
અકાર્યા કાર્યજનની નિત્યં પ્રસવધર્મિણી ॥ ૧૮ ॥

સર્ગપ્રલયનિર્મુક્તા સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તધર્મિણી ।
બ્રહ્મગર્ભા ચતુર્વિંશા પદ્મનાભાઽચ્યુતાત્મિકા ॥ ૧૯ ॥

વૈદ્યુતી શાશ્વતી યોનિર્જગન્માતેશ્વરપ્રિયા ।
સર્વાધારા મહારૂપા સર્વૈશ્વર્યસમન્વિતા ॥ ૨૦ ॥

વિશ્વરૂપા મહાગર્ભા વિશ્વેશેચ્છાનુવર્તિની ।
મહીયસી બ્રહ્મયોનિર્મહાલક્ષ્મીસમુદ્ભવા ॥ ૨૧ ॥

મહાવિમાનમધ્યસ્થા મહાનિદ્રાત્મહેતુકા ।
સર્વસાધારણી સૂક્ષ્મા હ્યવિદ્યા પારમાર્થિકા ॥ ૨૨ ॥

અનન્તરૂપાઽનન્તસ્થા દેવી પુરુષમોહિની ।
અનેકાકારસંસ્થાના કાલત્રયવિવર્જિતા ॥ ૨૩ ॥

બ્રહ્મજન્મા હરેર્મૂર્તિર્બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મિકા ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુજનની બ્રહ્માખ્યા બ્રહ્મસંશ્રયા ॥ ૨૪ ॥

વ્યક્તા પ્રથમજા બ્રાહ્મી મહતી જ્ઞાનરૂપિણી ।
વૈરાગ્યૈશ્વર્યધર્માત્મા બ્રહ્મમૂર્તિર્હૃદિસ્થિતા ।
અપાંયોનિઃ સ્વયંભૂતિર્માનસી તત્ત્વસંભવા ॥ ૨૫ ॥

ઈશ્વરાણી ચ શર્વાણી શંકરાર્દ્ધશરીરિણી ।
ભવાની ચૈવ રુદ્રાણી મહાલક્ષ્મીરથામ્બિકા ॥ ૨૬ ॥

મહેશ્વરસમુત્પન્ના ભુક્તિમુક્તિફલપ્રદા ।
સર્વેશ્વરી સર્વવન્દ્યા નિત્યં મુદિતમાનસા ॥ ૨૭ ॥

બ્રહ્મેન્દ્રોપેન્દ્રનમિતા શંકરેચ્છાનુવર્તિની ।
ઈશ્વરાર્દ્ધાસનગતા મહેશ્વરપતિવ્રતા ॥ ૨૮ ॥

સકૃદ્વિભાવિતા સર્વા સમુદ્રપરિશોષિણી ।
પાર્વતી હિમવત્પુત્રી પરમાનન્દદાયિની ॥ ૨૯ ॥

ગુણાઢ્યા યોગજા યોગ્યા જ્ઞાનમૂર્તિર્વિકાસિની ।
સાવિત્રી કમલા લક્ષ્મીઃ શ્રીરનન્તોરસિ સ્થિતા ॥ ૩૦ ॥

સરોજનિલયા મુદ્રા યોગનિદ્રા સુરાર્દિની ।
સરસ્વતી સર્વવિદ્યા જગજ્જ્યેષ્ઠા સુમઙ્ગલા ॥ ૩૧ ॥

વાગ્દેવી વરદા વાચ્યા કીર્તિઃ સર્વાર્થસાધિકા ।
યોગીશ્વરી બ્રહ્મવિદ્યા મહાવિદ્યા સુશોભના ॥ ૩૨ ॥

ગુહ્યવિદ્યાત્મવિદ્યા ચ ધર્મવિદ્યાત્મભાવિતા ।
સ્વાહા વિશ્વંભરા સિદ્ધિઃ સ્વધા મેધા ધૃતિઃ શ્રુતિઃ ॥ ૩૩ ॥

નીતિઃ સુનીતિઃ સુકૃતિર્માધવી નરવાહિની ।
અજા વિભાવરી સૌમ્યા ભોગિની ભોગદાયિની ॥ ૩૪ ॥

શોભા વંશકરી લોલા માલિની પરમેષ્ઠિની ।
ત્રૈલોક્યસુન્દરી રમ્યા સુન્દરી કામચારિણી ॥ ૩૫ ॥

મહાનુભાવા સત્ત્વસ્થા મહામહિષમર્દની ।
પદ્મમાલા પાપહરા વિચિત્રા મુકુટાનના ॥ ૩૬ ॥

કાન્તા ચિત્રામ્બરધરા દિવ્યાભરણભૂષિતા ।
હંસાખ્યા વ્યોમનિલયા જગત્સૃષ્ટિવિવર્દ્ધિની ॥ ૩૭ ॥

નિર્યન્ત્રા યન્ત્રવાહસ્થા નન્દિની ભદ્રકાલિકા ।
આદિત્યવર્ણા કૌમારી મયૂરવરવાહિની ॥ ૩૮ ॥

વૃષાસનગતા ગૌરી મહાકાલી સુરાર્ચિતા ।
અદિતિર્નિયતા રૌદ્રી પદ્મગર્ભા વિવાહના ॥ ૩૯ ॥

વિરૂપાક્ષી લેલિહાના મહાપુરનિવાસિની ।
મહાફલાઽનવદ્યાઙ્ગી કામપૂરા વિભાવરી ॥ ૪૦ ॥

વિચિત્રરત્નમુકુટા પ્રણતાર્તિપ્રભઞ્જની ।
કૌશિકી કર્ષણી રાત્રિસ્ત્રિદશાર્ત્તિવિનાશિની ॥ ૪૧ ॥

બહુરૂપા સુરૂપા ચ વિરૂપા રૂપવર્જિતા ।
ભક્તાર્તિશમની ભવ્યા ભવભાવવિનાશિની ॥ ૪૨ ॥

નિર્ગુણા નિત્યવિભવા નિઃસારા નિરપત્રપા ।
યશસ્વિની સામગીતિર્ભવાઙ્ગનિલયાલયા ॥ ૪૩ ॥

દીક્ષા વિદ્યાધરી દીપ્તા મહેન્દ્રવિનિપાતિની ।
સર્વાતિશાયિની વિદ્યા સર્વસિદ્ધિપ્રદાયિની ॥ ૪૪ ॥

સર્વેશ્વરપ્રિયા તાર્ક્ષ્યા સમુદ્રાન્તરવાસિની ।
અકલઙ્કા નિરાધારા નિત્યસિદ્ધા નિરામયા ॥ ૪૫ ॥

કામધેનુર્બૃહદ્ગર્ભા ધીમતી મોહનાશિની ।
નિઃસઙ્કલ્પા નિરાતઙ્કા વિનયા વિનયપ્રદા ॥ ૪૬ ॥

જ્વાલામાલા સહસ્રાઢ્યા દેવદેવી મનોન્મની ।
મહાભગવતી દુર્ગા વાસુદેવસમુદ્ભવા ॥ ૪૭ ॥

મહેન્દ્રોપેન્દ્રભગિની ભક્તિગમ્યા પરાવરા ।
જ્ઞાનજ્ઞેયા જરાતીતા વેદાન્તવિષયા ગતિઃ ॥ ૪૮ ॥

દક્ષિણા દહના દાહ્યા સર્વભૂતનમસ્કૃતા ।
યોગમાયા વિભાવજ્ઞા મહામાયા મહીયસી ॥ ૪૯ ॥

સંધ્યા સર્વસમુદ્ભૂતિર્બ્રહ્મવૃક્ષાશ્રયાનતિઃ ।
બીજાઙ્કુરસમુદ્ભૂતિર્મહાશક્તિર્મહામતિઃ ॥ ૫૦ ॥

ખ્યાતિઃ પ્રજ્ઞા ચિતિઃ સંવિત્ મહાભોગીન્દ્રશાયિની ।
વિકૃતિઃ શાંકરી શાસ્ત્રી ગણગન્ધર્વસેવિતા ॥ ૫૧ ॥

વૈશ્વાનરી મહાશાલા દેવસેના ગુહપ્રિયા ।
મહારાત્રિઃ શિવાનન્દા શચી દુઃસ્વપ્નનાશિની ॥ ૫૨ ॥

ઇજ્યા પૂજ્યા જગદ્ધાત્રી દુર્વિજ્ઞેયા સુરૂપિણી ।
ગુહામ્બિકા ગુણોત્પત્તિર્મહાપીઠા મરુત્સુતા ॥ ૫૩ ॥

હવ્યવાહાન્તરાગાદિઃ હવ્યવાહસમુદ્ભવા ।
જગદ્યોનિર્જગન્માતા જન્મમૃત્યુજરાતિગા ॥ ૫૪ ॥

બુદ્ધિમાતા બુદ્ધિમતી પુરુષાન્તરવાસિની ।
તરસ્વિની સમાધિસ્થા ત્રિનેત્રા દિવિ સંસ્થિતા ॥ ૫૫ ॥

સર્વેન્દ્રિયમનોમાતા સર્વભૂતહૃદિ સ્થિતા ।
સંસારતારિણી વિદ્યા બ્રહ્મવાદિમનોલયા ॥ ૫૬ ॥

બ્રહ્માણી બૃહતી બ્રાહ્મી બ્રહ્મભૂતા ભવારણિઃ ।
હિરણ્મયી મહારાત્રિઃ સંસારપરિવર્ત્તિકા ॥ ૫૭ ॥

સુમાલિની સુરૂપા ચ ભાવિની તારિણી પ્રભા ।
ઉન્મીલની સર્વસહા સર્વપ્રત્યયસાક્ષિણી ॥ ૫૮ ॥

સુસૌમ્યા ચન્દ્રવદના તાણ્ડવાસક્તમાનસા ।
સત્ત્વશુદ્ધિકરી શુદ્ધિર્મલત્રયવિનાશિની ॥ ૫૯ ॥

જગત્પ્રિયા જગન્મૂર્તિસ્ત્રિમૂર્તિરમૃતાશ્રયા ।
નિરાશ્રયા નિરાહારા નિરઙ્કુરવનોદ્ભવા ॥ ૬૦ ॥

ચન્દ્રહસ્તા વિચિત્રાઙ્ગી સ્રગ્વિણી પદ્મધારિણી ।
પરાવરવિધાનજ્ઞા મહાપુરુષપૂર્વજા ॥ ૬૧ ॥

વિદ્યેશ્વરપ્રિયા વિદ્યા વિદ્યુજ્જિહ્વા જિતશ્રમા ।
વિદ્યામયી સહસ્રાક્ષી સહસ્રવદનાત્મજા ॥ ૬૨ ॥

સહસ્રરશ્મિઃ સત્ત્વસ્થા મહેશ્વરપદાશ્રયા ।
ક્ષાલિની સન્મયી વ્યાપ્તા તૈજસી પદ્મબોધિકા ॥ ૬૩ ॥

મહામાયાશ્રયા માન્યા મહાદેવમનોરમા ।
વ્યોમલક્ષ્મીઃ સિંહરથા ચેકિતાનાઽમિતપ્રભા ॥ ૬૪ ॥

વીરેશ્વરી વિમાનસ્થા વિશોકા શોકનાશિની ।
અનાહતા કુણ્ડલિની નલિની પદ્મવાસિની ॥ ૬૫ ॥

સદાનન્દા સદાકીર્તિઃ સર્વભૂતાશ્રયસ્થિતા ।
વાગ્દેવતા બ્રહ્મકલા કલાતીતા કલારણિઃ ॥ ૬૬ ॥

બ્રહ્મશ્રીર્બ્રહ્મહૃદયા બ્રહ્મવિષ્ણુશિવપ્રિયા ।
વ્યોમશક્તિઃ ક્રિયાશક્તિર્જ્ઞાનશક્તિઃ પરાગતિઃ ॥ ૬૭ ॥

ક્ષોભિકા બન્ધિકા ભેદ્યા ભેદાભેદવિવર્જિતા ।
અભિન્નાભિન્નસંસ્થાના વંશિની વંશહારિણી ॥ ૬૮ ॥

ગુહ્યશક્તિર્ગુણાતીતા સર્વદા સર્વતોમુખી ।
ભગિની ભગવત્પત્ની સકલા કાલકારિણી ॥ ૬૯ ॥

સર્વવિત્ સર્વતોભદ્રા ગુહ્યાતીતા ગુહારણિઃ ।
પ્રક્રિયા યોગમાતા ચ ગઙ્ગા વિશ્વેશ્વરેશ્વરી ॥ ૭૦ ॥

કપિલા કાપિલા કાન્તા કનકાભા કલાન્તરા ।
પુણ્યા પુષ્કરિણી ભોક્ત્રી પુરંદરપુરસ્સરા ॥ ૭૧ ॥

પોષણી પરમૈશ્વર્યભૂતિદા ભૂતિભૂષણા ।
પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પત્તિઃ પરમાર્થાર્થવિગ્રહા ॥ ૭૨ ॥

ધર્મોદયા ભાનુમતી યોગિજ્ઞેયા મનોજવા ।
મનોહરા મનોરક્ષા તાપસી વેદરૂપિણી ॥ ૭૩ ॥

વેદશક્તિર્વેદમાતા વેદવિદ્યાપ્રકાશિની ।
યોગેશ્વરેશ્વરી માતા મહાશક્તિર્મનોમયી ॥ ૭૪ ॥

વિશ્વાવસ્થા વિયન્મૂર્ત્તિર્વિદ્યુન્માલા વિહાયસી ।
કિંનરી સુરભી વન્દ્યા નન્દિની નન્દિવલ્લભા ॥ ૭૫ ॥

ભારતી પરમાનન્દા પરાપરવિભેદિકા ।
સર્વપ્રહરણોપેતા કામ્યા કામેશ્વરેશ્વરી ॥ ૭૬ ॥

અચિન્ત્યાઽચિન્ત્યવિભવા હૃલ્લેખા કનકપ્રભા ।
કૂષ્માણ્ડી ધનરત્નાઢ્યા સુગન્ધા ગન્ધદાયિની ॥ ૭૭ ॥

ત્રિવિક્રમપદોદ્ભૂતા ધનુષ્પાણિઃ શિવોદયા ।
સુદુર્લભા ધનાધ્યક્ષા ધન્યા પિઙ્ગલલોચના ॥ ૭૮ ॥

શાન્તિઃ પ્રભાવતી દીપ્તિઃ પઙ્કજાયતલોચના ।
આદ્યા હૃત્કમલોદ્ભૂતા ગવાં માતા રણપ્રિયા ॥ ૭૯ ॥

સત્ક્રિયા ગિરિજા શુદ્ધા નિત્યપુષ્ટા નિરન્તરા ।
દુર્ગાકાત્યાયની ચણ્ડી ચર્ચિકા શાન્તવિગ્રહા ॥ ૮૦ ॥

હિરણ્યવર્ણા રજની જગદ્યન્ત્રપ્રવર્તિકા ।
મન્દરાદ્રિનિવાસા ચ શારદા સ્વર્ણમાલિની ॥ ૮૧ ॥

રત્નમાલા રત્નગર્ભા પૃથ્વી વિશ્વપ્રમાથિની ।
પદ્માનના પદ્મનિભા નિત્યતુષ્ટાઽમૃતોદ્ભવા ॥ ૮૨ ॥

ધુન્વતી દુઃપ્રકમ્પ્યા ચ સૂર્યમાતા દૃષદ્વતી ।
મહેન્દ્રભગિની માન્યા વરેણ્યા વરદર્પિતા ॥ ૮૩ ॥

કલ્યાણી કમલા રામા પઞ્ચભૂતા વરપ્રદા ।
વાચ્યા વરેશ્વરી વન્દ્યા દુર્જયા દુરતિક્રમા ॥ ૮૪ ॥

કાલરાત્રિર્મહાવેગા વીરભદ્રપ્રિયા હિતા ।
ભદ્રકાલી જગન્માતા ભક્તાનાં ભદ્રદાયિની ॥ ૮૫ ॥

કરાલા પિઙ્ગલાકારા નામભેદાઽમહામદા ।
યશસ્વિની યશોદા ચ ષડધ્વપરિવર્ત્તિકા ॥ ૮૬ ॥

શઙ્ખિની પદ્મિની સાંખ્યા સાંખ્યયોગપ્રવર્તિકા ।
ચૈત્રા સંવત્સરારૂઢા જગત્સંપૂરણીન્દ્રજા ॥ ૮૭ ॥

શુમ્ભારિઃ ખેચરી સ્વસ્થા કમ્બુગ્રીવા કલિપ્રિયા ।
ખગધ્વજા ખગારૂઢા પરાર્ધ્યા પરમાલિની ॥ ૮૮ ॥

ઐશ્વર્યવર્ત્મનિલયા વિરક્તા ગરુડાસના ।
જયન્તી હૃદ્ગુહા રમ્યા ગહ્વરેષ્ઠા ગણાગ્રણીઃ ॥ ૮૯ ॥

સંકલ્પસિદ્ધા સામ્યસ્થા સર્વવિજ્ઞાનદાયિની ।
કલિકલ્મષહન્ત્રી ચ ગુહ્યોપનિષદુત્તમા ॥ ૯૦ ॥

નિષ્ઠા દૃષ્ટિઃ સ્મૃતિર્વ્યાપ્તિઃ પુષ્ટિસ્તુષ્ટિઃ ક્રિયાવતી ।
વિશ્વામરેશ્વરેશાના ભુક્તિર્મુક્તિઃ શિવાઽમૃતા ॥ ૯૧ ॥

લોહિતા સર્પમાલા ચ ભીષણી વનમાલિની ।
અનન્તશયનાઽનન્યા નરનારાયણોદ્ભવા ॥ ૯૨ ॥

નૃસિંહી દૈત્યમથની શઙ્ખચક્રગદાધરા ।
સંકર્ષણસમુત્પત્તિરમ્બિકાપાદસંશ્રયા ॥ ૯૩ ॥

મહાજ્વાલા મહામૂર્ત્તિઃ સુમૂર્ત્તિઃ સર્વકામધુક્ ।
સુપ્રભા સુસ્તના ગૌરી ધર્મકામાર્થમોક્ષદા ॥ ૯૪ ॥

ભ્રૂમધ્યનિલયા પૂર્વા પુરાણપુરુષારણિઃ ।
મહાવિભૂતિદા મધ્યા સરોજનયના સમા ॥ ૯૫ ॥

અષ્ટાદશભુજાઽનાદ્યા નીલોત્પલદલપ્રભા ।
સર્વશક્ત્યાસનારૂઢા ધર્માધર્માર્થવર્જિતા ॥ ૯૬ ॥

વૈરાગ્યજ્ઞાનનિરતા નિરાલોકા નિરિન્દ્રિયા ।
વિચિત્રગહનાધારા શાશ્વતસ્થાનવાસિની ॥ ૯૭ ॥

સ્થાનેશ્વરી નિરાનન્દા ત્રિશૂલવરધારિણી ।
અશેષદેવતામૂર્ત્તિર્દેવતા વરદેવતા ।
ગણામ્બિકા ગિરેઃ પુત્રી નિશુમ્ભવિનિપાતિની ॥ ૯૮ ॥

અવર્ણા વર્ણરહિતા નિવર્ણા બીજસંભવા ।
અનન્તવર્ણાઽનન્યસ્થા શંકરી શાન્તમાનસા ॥ ૯૯ ॥

અગોત્રા ગોમતી ગોપ્ત્રી ગુહ્યરૂપા ગુણોત્તરા ।
ગૌર્ગીર્ગવ્યપ્રિયા ગૌણી ગણેશ્વરનમસ્કૃતા ॥ ૧૦૦ ॥

સત્યમાત્રા સત્યસંધા ત્રિસંધ્યા સંધિવર્જિતા ।
સર્વવાદાશ્રયા સંખ્યા સાંખ્યયોગસમુદ્ભવા ॥ ૧૦૧ ॥

અસંખ્યેયાઽપ્રમેયાખ્યા શૂન્યા શુદ્ધકુલોદ્ભવા ।
બિન્દુનાદસમુત્પત્તિઃ શંભુવામા શશિપ્રભા ॥ ૧૦૨ ॥

વિસઙ્ગા ભેદરહિતા મનોજ્ઞા મધુસૂદની ।
મહાશ્રીઃ શ્રીસમુત્પત્તિસ્તમઃપારે પ્રતિષ્ઠિતા ॥ ૧૦૩ ॥

ત્રિતત્ત્વમાતા ત્રિવિધા સુસૂક્ષ્મપદસંશ્રયા ।
શાન્ત્યતીતા મલાતીતા નિર્વિકારા નિરાશ્રયા ॥ ૧૦૪ ॥

શિવાખ્યા ચિત્તનિલયા શિવજ્ઞાનસ્વરૂપિણી ।
દૈત્યદાનવનિર્માત્રી કાશ્યપી કાલકલ્પિકા ॥ ૧૦૫ ॥

શાસ્ત્રયોનિઃ ક્રિયામૂર્તિશ્ચતુર્વર્ગપ્રદર્શિકા ।
નારાયણી નરોદ્ભૂતિઃ કૌમુદી લિઙ્ગધારિણી ॥ ૧૦૬ ॥

કામુકી લલિતા ભાવા પરાપરવિભૂતિદા ।
પરાન્તજાતમહિમા બડવા વામલોચના ॥ ૧૦૭ ॥

સુભદ્રા દેવકી સીતા વેદવેદાઙ્ગપારગા ।
મનસ્વિની મન્યુમાતા મહામન્યુસમુદ્ભવા ॥ ૧૦૮ ॥

અમૃત્યુરમૃતા સ્વાહા પુરુહૂતા પુરુષ્ટુતા ।
અશોચ્યા ભિન્નવિષયા હિરણ્યરજતપ્રિયા ॥ ૧૦૯ ॥

હિરણ્યા રાજતી હૈમી હેમાભરણભૂષિતા ।
વિભ્રાજમાના દુર્જ્ઞેયા જ્યોતિષ્ટોમફલપ્રદા ॥ ૧૧૦ ॥

મહાનિદ્રાસમુદ્ભૂતિરનિદ્રા સત્યદેવતા ।
દીર્ઘા કકુદ્મિની હૃદ્યા શાન્તિદા શાન્તિવર્દ્ધિની ॥ ૧૧૧ ॥

લક્ષ્મ્યાદિશક્તિજનની શક્તિચક્રપ્રવર્તિકા ।
ત્રિશક્તિજનની જન્યા ષડૂર્મિપરિવર્જિતા ॥ ૧૧૨ ॥

સુધામા કર્મકરણી યુગાન્તદહનાત્મિકા ।
સંકર્ષણી જગદ્ધાત્રી કામયોનિઃ કિરીટિની ॥ ૧૧૩ ॥

ઐન્દ્રી ત્રૈલોક્યનમિતા વૈષ્ણવી પરમેશ્વરી ।
પ્રદ્યુમ્નદયિતા દાન્તા યુગ્મદૃષ્ટિસ્ત્રિલોચના ॥ ૧૧૪ ॥

મદોત્કટા હંસગતિઃ પ્રચણ્ડા ચણ્ડવિક્રમા ।
વૃષાવેશા વિયન્માતા વિન્ધ્યપર્વતવાસિની ॥ ૧૧૫ ॥

હિમવન્મેરુનિલયા કૈલાસગિરિવાસિની ।
ચાણૂરહન્તૃતનયા નીતિજ્ઞા કામરૂપિણી ॥ ૧૧૬ ॥

વેદવિદ્યાવ્રતસ્નાતા ધર્મશીલાઽનિલાશના ।
વીરભદ્રપ્રિયા વીરા મહાકાલસમુદ્ભવા ॥ ૧૧૭ ॥

વિદ્યાધરપ્રિયા સિદ્ધા વિદ્યાધરનિરાકૃતિઃ ।
આપ્યાયની હરન્તી ચ પાવની પોષણી ખિલા ॥ ૧૧૮ ॥

માતૃકા મન્મથોદ્ભૂતા વારિજા વાહનપ્રિયા ।
કરીષિણી સુધાવાણી વીણાવાદનતત્પરા ॥ ૧૧૯ ॥

સેવિતા સેવિકા સેવ્યા સિનીવાલી ગુરુત્મતી ।
અરુન્ધતી હિરણ્યાક્ષી મૃગાઙ્કા માનદાયિની ॥ ૧૨૦ ॥

વસુપ્રદા વસુમતી વસોર્દ્ધારા વસુંધરા ।
ધારાધરા વરારોહા વરાવરસહસ્રદા ॥ ૧૨૧ ॥

શ્રીફલા શ્રીમતી શ્રીશા શ્રીનિવાસા શિવપ્રિયા ।
શ્રીધરા શ્રીકરી કલ્યા શ્રીધરાર્દ્ધશરીરિણી ॥ ૧૨૨ ॥

અનન્તદૃષ્ટિરક્ષુદ્રા ધાત્રીશા ધનદપ્રિયા ।
નિહન્ત્રી દૈત્યસઙ્ઘાનાં સિંહિકા સિંહવાહના ॥ ૧૨૩ ॥

સુષેણા ચન્દ્રનિલયા સુકીર્તિશ્છિન્નસંશયા ।
રસજ્ઞા રસદા રામા લેલિહાનાઽમૃતસ્રવા ॥ ૧૨૪ ॥

નિત્યોદિતા સ્વયંજ્યોતિરુત્સુકા મૃતજીવની ।
વજ્રદણ્ડા વજ્રજિહ્વા વૈદેહી વજ્રવિગ્રહા ॥ ૧૨૫ ॥

મઙ્ગલ્યા મઙ્ગલા માલા મલિના મલહારિણી ।
ગાન્ધર્વી ગારુડી ચાન્દ્રી કમ્બલાશ્વતરપ્રિયા ॥ ૧૨૬ ॥

સૌદામિની જનાનન્દા ભ્રુકુટીકુટિલાનના ।
કર્ણિકારકરા કક્ષ્યા કંસપ્રાણાપહારિણી ॥ ૧૨૭ ॥

યુગંધરા યુગાવર્ત્તા ત્રિસંધ્યા હર્ષવર્દ્ધની ।
પ્રત્યક્ષદેવતા દિવ્યા દિવ્યગન્ધા દિવાપરા ॥ ૧૨૮ ॥

શક્રાસનગતા શાક્રી સાધ્વી નારી શવાસના ।
ઇષ્ટા વિશિષ્ટા શિષ્ટેષ્ટા શિષ્ટાશિષ્ટપ્રપૂજિતા ॥ ૧૨૯ ॥

શતરૂપા શતાવર્ત્તા વિનતા સુરભિઃ સુરા ।
સુરેન્દ્રમાતા સુદ્યુમ્ના સુષુમ્ના સૂર્યસંસ્થિતા ॥ ૧૩૦ ॥

સમીક્ષ્યા સત્પ્રતિષ્ઠા ચ નિવૃત્તિર્જ્ઞાનપારગા ।
ધર્મશાસ્ત્રાર્થકુશલા ધર્મજ્ઞા ધર્મવાહના ॥ ૧૩૧ ॥

ધર્માધર્મવિનિર્માત્રી ધાર્મિકાણાં શિવપ્રદા ।
ધર્મશક્તિર્ધર્મમયી વિધર્મા વિશ્વધર્મિણી ॥ ૧૩૨ ॥

ધર્માન્તરા ધર્મમેઘા ધર્મપૂર્વા ધનાવહા ।
ધર્મોપદેષ્ટ્રી ધર્માત્મા ધર્મગમ્યા ધરાધરા ॥ ૧૩૩ ॥

કાપાલી શાકલા મૂર્ત્તિઃ કલા કલિતવિગ્રહા ।
સર્વશક્તિવિનિર્મુક્તા સર્વશક્ત્યાશ્રયાશ્રયા ॥ ૧૩૪ ॥

સર્વા સર્વેશ્વરી સૂક્ષ્મા સુસૂક્ષ્મા જ્ઞાનરૂપિણી ।
પ્રધાનપુરુષેશેશા મહાદેવૈકસાક્ષિણી ।
સદાશિવા વિયન્મૂર્ત્તિર્વિશ્વમૂર્ત્તિરમૂર્ત્તિકા ॥ ૧૩૫ ॥

એવં નામ્નાં સહસ્રેણ સ્તુત્વાઽસૌ હિમવાન્ ગિરિઃ ।
ભૂયઃ પ્રણમ્ય ભીતાત્મા પ્રોવાચેદં કૃતાઞ્જલિઃ ॥ ૧ ॥

યદેતદૈશ્વરં રૂપં ઘોરં તે પરમેશ્વરિ ।
ભીતોઽસ્મિ સામ્પ્રતં દૃષ્ટ્વા રૂપમન્યત્ પ્રદર્શય ॥ ૨ ॥

એવમુક્તાઽથ સા દેવી તેન શૈલેન પાર્વતી ।
સંહૃત્ય દર્શયામાસ સ્વરૂપમપરં પુનઃ ॥ ૩ ॥

નીલોત્પલદલપ્રખ્યં નીલોત્પલસુગન્ધિકમ્ ।
દ્વિનેત્રં દ્વિભુજં સૌમ્યં નીલાલકવિભૂષિતમ્ ॥ ૪ ॥

રક્તપાદામ્બુજતલં સુરક્તકરપલ્લવમ્ ।
શ્રીમદ્ વિશાલસંવૃત્તલલાટતિલકોજ્જ્વલમ્ ॥ ૫ ॥

ભૂષિતં ચારુસર્વાઙ્ગં ભૂષણૈરતિકોમલમ્ ।
દધાનમુરસા માલાં વિશાલાં હેમનિર્મિતામ્ ॥ ૬ ॥

ઈષત્સ્મિતં સુબિમ્બોષ્ઠં નૂપુરારાવસંયુતમ્ ।
પ્રસન્નવદનં દિવ્યમનન્તમહિમાસ્પદમ્ ॥ ૭ ॥

તદીદૃશં સમાલોક્ય સ્વરૂપં શૈલસત્તમઃ ।
ભીતિં સંત્યજ્ય હૃષ્ટાત્મા બભાષે પરમેશ્વરીમ્ ॥ ૮ ॥

॥ ઇતિ શ્રીકૂર્મપુરાણે પાર્વતી સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top