1008 - Sahasranamavali Durga Stotram

1000 Names of Sri Parvati | Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu

Shri Parvatisahasranamastotram Lyrics in Telugu:

॥ శ్రీపార్వతీసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

హిమవానువాచ ।
కా త్వం దేవి విశాలాక్షి శశాఙ్కావయవాఙ్కితే ।
న జానే త్వామహం వత్సే యథావద్ బ్రూహి పృచ్ఛతే ॥ ౧ ॥

గిరీన్ద్రవచనం శ్రుత్వా తతః సా పరమేశ్వరీ ।
వ్యాజహార మహాశైలం యోగినామభయప్రదా ॥ ౨ ॥

దేవ్యువాచ ।
మాం విద్ధి పరమాం శక్తిం పరమేశ్వరసమాశ్రయామ్ ।
అనన్యామవ్యయామేకాం యాం పశ్యన్తి ముముక్షవః ॥ ౩ ॥

అహం వై సర్వభావానామాత్మా సర్వాన్తరా శివా ।
శాశ్వతైశ్వర్యవిజ్ఞానమూర్తిః సర్వప్రవర్తికా ॥ ౪ ॥

అనన్తాఽనన్తమహిమా సంసారార్ణవతారిణీ ।
దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్య మే రూపమైశ్వరమ్ ॥ ౫ ॥

ఏతావదుక్త్వా విజ్ఞానం దత్త్వా హిమవతే స్వయమ్ ।
స్వం రూపం దర్శయామాస దివ్యం తత్ పారమేశ్వరమ్ ॥ ౬ ॥

కోటిసూర్యప్రతీకాశం తేజోబిమ్బం నిరాకులమ్ ।
జ్వాలామాలాసహస్రాఢ్యం కాలానలశతోపమమ్ ॥ ౭ ॥

దంష్ట్రాకరాలం దుర్ద్ధర్షం జటామణ్డలమణ్డితమ్ ।
త్రిశూలవరహస్తం చ ఘోరరూపం భయానకమ్ ॥ ౮ ॥

ప్రశాన్తం సౌమ్యవదనమనన్తాశ్చర్యసంయుతమ్ ।
చన్ద్రావయవలక్ష్మాణం చన్ద్రకోటిసమప్రభమ్ ॥ ౯ ॥

కిరీటినం గదాహస్తం నూపురైరుపశోభితమ్ ।
దివ్యమాల్యామ్బరధరం దివ్యగన్ధానులేపనమ్ ॥ ౧౦ ॥

శఙ్ఖచక్రధరం కామ్యం త్రినేత్రం కృత్తివాససమ్ ।
అణ్డస్థం చాణ్డబాహ్యస్థం బాహ్యమాభ్యన్తరం పరమ్ ॥ ౧౧ ॥

సర్వశక్తిమయం శుభ్రం సర్వాకారం సనాతనమ్ ।
బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రయోగీన్ద్రైర్వన్ద్యమానపదామ్బుజమ్ ॥ ౧౨ ॥

సర్వతః పాణిపాదాన్తం సర్వతోఽక్షిశిరోముఖమ్ ।
సర్వమావృత్య తిష్ఠన్తం దదర్శ పరమేశ్వరమ్ ॥ ౧౩ ॥

దృష్ట్వా తదీదృశం రూపం దేవ్యా మాహేశ్వరం పరమ్ ।
భయేన చ సమావిష్టః స రాజా హృష్టమానసః ॥ ౧౪ ॥

ఆత్మన్యాధాయ చాత్మానమోఙ్కారం సమనుస్మరన్ ।
నామ్నామష్టసహస్రేణ తుష్టావ పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౧౫ ॥

హిమవానువాచ ।
శివోమా పరమా శక్తిరనన్తా నిష్కలాఽమలా ।
శాన్తా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతీ పరమాక్షరా ॥ ౧ ॥

అచిన్త్యా కేవలాఽనన్త్యా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా దేవాత్మా సర్వగాఽచలా ॥ ౨ ॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరఞ్జనా ॥ ౩ ॥

కాష్ఠా సర్వాన్తరస్థా చ చిచ్ఛక్తిరతిలాలసా ।
నన్దా సర్వాత్మికా విద్యా జ్యోతీరూపాఽమృతాక్షరా ॥ ౪ ॥

శాన్తిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాం నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్త్తిర్వ్యోమలయా వ్యోమాధారాఽచ్యుతాఽమరా ॥ ౫ ॥

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మా కలాఽకలా ।
క్రతుః ప్రథమజా నాభిరమృతస్యాత్మసంశ్రయా ॥ ౬ ॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా మాతా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౭ ॥

సర్వశక్తికలాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్మహిమాస్పదా ।
సర్వకార్యనియన్త్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౮ ॥

అనాదిరవ్యక్తగుహా మహానన్దా సనాతనీ ।
ఆకాశయోనిర్యోగస్థా మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౯ ॥

మహామాయా సుదుష్పూరా మూలప్రకృతిరీశ్వరీ ।
సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ॥ ౧౦ ॥

సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్ష్యా దురాసదా ।
ప్రాణశక్తిః ప్రాణవిద్యా యోగినీ పరమా కలా ॥ ౧౧ ॥

మహావిభూతిర్దుర్ద్ధర్షా మూలప్రకృతిసంభవా ।
అనాద్యనన్తవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ॥ ౧౨ ॥

సర్గస్థిత్యన్తకరణీ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ।
శబ్దయోనిః శబ్దమయీ నాదాఖ్యా నాదవిగ్రహా ॥ ౧౩ ॥

ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ।
పురాణీ చిన్మయీ పుంసామాదిః పురుషరూపిణీ ॥ ౧౪ ॥

భూతాన్తరాత్మా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ।
జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిసమన్వితా ॥ ౧౫ ॥

వ్యాపినీ చానవచ్ఛిన్నా ప్రధానానుప్రవేశినీ ।
క్షేత్రజ్ఞశక్తిరవ్యక్తలక్షణా మలవర్జితా ॥ ౧౬ ॥

అనాదిమాయాసంభిన్నా త్రితత్త్వా ప్రకృతిర్గుహా ।
మహామాయాసముత్పన్నా తామసీ పౌరుషీ ధ్రువా ॥ ౧౭ ॥

వ్యక్తావ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా ప్రసూతికా ।
అకార్యా కార్యజననీ నిత్యం ప్రసవధర్మిణీ ॥ ౧౮ ॥

సర్గప్రలయనిర్ముక్తా సృష్టిస్థిత్యన్తధర్మిణీ ।
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశా పద్మనాభాఽచ్యుతాత్మికా ॥ ౧౯ ॥

వైద్యుతీ శాశ్వతీ యోనిర్జగన్మాతేశ్వరప్రియా ।
సర్వాధారా మహారూపా సర్వైశ్వర్యసమన్వితా ॥ ౨౦ ॥

విశ్వరూపా మహాగర్భా విశ్వేశేచ్ఛానువర్తినీ ।
మహీయసీ బ్రహ్మయోనిర్మహాలక్ష్మీసముద్భవా ॥ ౨౧ ॥

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రాత్మహేతుకా ।
సర్వసాధారణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్యా పారమార్థికా ॥ ౨౨ ॥

అనన్తరూపాఽనన్తస్థా దేవీ పురుషమోహినీ ।
అనేకాకారసంస్థానా కాలత్రయవివర్జితా ॥ ౨౩ ॥

బ్రహ్మజన్మా హరేర్మూర్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణుజననీ బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంశ్రయా ॥ ౨౪ ॥

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహతీ జ్ఞానరూపిణీ ।
వైరాగ్యైశ్వర్యధర్మాత్మా బ్రహ్మమూర్తిర్హృదిస్థితా ।
అపాంయోనిః స్వయంభూతిర్మానసీ తత్త్వసంభవా ॥ ౨౫ ॥

ఈశ్వరాణీ చ శర్వాణీ శంకరార్ద్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీరథామ్బికా ॥ ౨౬ ॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తిఫలప్రదా ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవన్ద్యా నిత్యం ముదితమానసా ॥ ౨౭ ॥

బ్రహ్మేన్ద్రోపేన్ద్రనమితా శంకరేచ్ఛానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ద్ధాసనగతా మహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౨౮ ॥

సకృద్విభావితా సర్వా సముద్రపరిశోషిణీ ।
పార్వతీ హిమవత్పుత్రీ పరమానన్దదాయినీ ॥ ౨౯ ॥

గుణాఢ్యా యోగజా యోగ్యా జ్ఞానమూర్తిర్వికాసినీ ।
సావిత్రీ కమలా లక్ష్మీః శ్రీరనన్తోరసి స్థితా ॥ ౩౦ ॥

సరోజనిలయా ముద్రా యోగనిద్రా సురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమఙ్గలా ॥ ౩౧ ॥

వాగ్దేవీ వరదా వాచ్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
యోగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౩౨ ॥

గుహ్యవిద్యాత్మవిద్యా చ ధర్మవిద్యాత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః స్వధా మేధా ధృతిః శ్రుతిః ॥ ౩౩ ॥

నీతిః సునీతిః సుకృతిర్మాధవీ నరవాహినీ ।
అజా విభావరీ సౌమ్యా భోగినీ భోగదాయినీ ॥ ౩౪ ॥

శోభా వంశకరీ లోలా మాలినీ పరమేష్ఠినీ ।
త్రైలోక్యసున్దరీ రమ్యా సున్దరీ కామచారిణీ ॥ ౩౫ ॥

మహానుభావా సత్త్వస్థా మహామహిషమర్దనీ ।
పద్మమాలా పాపహరా విచిత్రా ముకుటాననా ॥ ౩౬ ॥

కాన్తా చిత్రామ్బరధరా దివ్యాభరణభూషితా ।
హంసాఖ్యా వ్యోమనిలయా జగత్సృష్టివివర్ద్ధినీ ॥ ౩౭ ॥

నిర్యన్త్రా యన్త్రవాహస్థా నన్దినీ భద్రకాలికా ।
ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ॥ ౩౮ ॥

వృషాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ।
అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ॥ ౩౯ ॥

విరూపాక్షీ లేలిహానా మహాపురనివాసినీ ।
మహాఫలాఽనవద్యాఙ్గీ కామపూరా విభావరీ ॥ ౪౦ ॥

విచిత్రరత్నముకుటా ప్రణతార్తిప్రభఞ్జనీ ।
కౌశికీ కర్షణీ రాత్రిస్త్రిదశార్త్తివినాశినీ ॥ ౪౧ ॥

బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ।
భక్తార్తిశమనీ భవ్యా భవభావవినాశినీ ॥ ౪౨ ॥

నిర్గుణా నిత్యవిభవా నిఃసారా నిరపత్రపా ।
యశస్వినీ సామగీతిర్భవాఙ్గనిలయాలయా ॥ ౪౩ ॥

దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేన్ద్రవినిపాతినీ ।
సర్వాతిశాయినీ విద్యా సర్వసిద్ధిప్రదాయినీ ॥ ౪౪ ॥

సర్వేశ్వరప్రియా తార్క్ష్యా సముద్రాన్తరవాసినీ ।
అకలఙ్కా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౪౫ ॥

కామధేనుర్బృహద్గర్భా ధీమతీ మోహనాశినీ ।
నిఃసఙ్కల్పా నిరాతఙ్కా వినయా వినయప్రదా ॥ ౪౬ ॥

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోన్మనీ ।
మహాభగవతీ దుర్గా వాసుదేవసముద్భవా ॥ ౪౭ ॥

మహేన్ద్రోపేన్ద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా జరాతీతా వేదాన్తవిషయా గతిః ॥ ౪౮ ॥

దక్షిణా దహనా దాహ్యా సర్వభూతనమస్కృతా ।
యోగమాయా విభావజ్ఞా మహామాయా మహీయసీ ॥ ౪౯ ॥

సంధ్యా సర్వసముద్భూతిర్బ్రహ్మవృక్షాశ్రయానతిః ।
బీజాఙ్కురసముద్భూతిర్మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౫౦ ॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞా చితిః సంవిత్ మహాభోగీన్ద్రశాయినీ ।
వికృతిః శాంకరీ శాస్త్రీ గణగన్ధర్వసేవితా ॥ ౫౧ ॥

వైశ్వానరీ మహాశాలా దేవసేనా గుహప్రియా ।
మహారాత్రిః శివానన్దా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౫౨ ॥

ఇజ్యా పూజ్యా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహామ్బికా గుణోత్పత్తిర్మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ ౫౩ ॥

హవ్యవాహాన్తరాగాదిః హవ్యవాహసముద్భవా ।
జగద్యోనిర్జగన్మాతా జన్మమృత్యుజరాతిగా ॥ ౫౪ ॥

బుద్ధిమాతా బుద్ధిమతీ పురుషాన్తరవాసినీ ।
తరస్వినీ సమాధిస్థా త్రినేత్రా దివి సంస్థితా ॥ ౫౫ ॥

సర్వేన్ద్రియమనోమాతా సర్వభూతహృది స్థితా ।
సంసారతారిణీ విద్యా బ్రహ్మవాదిమనోలయా ॥ ౫౬ ॥

బ్రహ్మాణీ బృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతా భవారణిః ।
హిరణ్మయీ మహారాత్రిః సంసారపరివర్త్తికా ॥ ౫౭ ॥

సుమాలినీ సురూపా చ భావినీ తారిణీ ప్రభా ।
ఉన్మీలనీ సర్వసహా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ॥ ౫౮ ॥

సుసౌమ్యా చన్ద్రవదనా తాణ్డవాసక్తమానసా ।
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధిర్మలత్రయవినాశినీ ॥ ౫౯ ॥

జగత్ప్రియా జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ।
నిరాశ్రయా నిరాహారా నిరఙ్కురవనోద్భవా ॥ ౬౦ ॥

చన్ద్రహస్తా విచిత్రాఙ్గీ స్రగ్విణీ పద్మధారిణీ ।
పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ॥ ౬౧ ॥

విద్యేశ్వరప్రియా విద్యా విద్యుజ్జిహ్వా జితశ్రమా ।
విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ॥ ౬౨ ॥

సహస్రరశ్మిః సత్త్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ।
క్షాలినీ సన్మయీ వ్యాప్తా తైజసీ పద్మబోధికా ॥ ౬౩ ॥

మహామాయాశ్రయా మాన్యా మహాదేవమనోరమా ।
వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా ॥ ౬౪ ॥

వీరేశ్వరీ విమానస్థా విశోకా శోకనాశినీ ।
అనాహతా కుణ్డలినీ నలినీ పద్మవాసినీ ॥ ౬౫ ॥

సదానన్దా సదాకీర్తిః సర్వభూతాశ్రయస్థితా ।
వాగ్దేవతా బ్రహ్మకలా కలాతీతా కలారణిః ॥ ౬౬ ॥

బ్రహ్మశ్రీర్బ్రహ్మహృదయా బ్రహ్మవిష్ణుశివప్రియా ।
వ్యోమశక్తిః క్రియాశక్తిర్జ్ఞానశక్తిః పరాగతిః ॥ ౬౭ ॥

క్షోభికా బన్ధికా భేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ।
అభిన్నాభిన్నసంస్థానా వంశినీ వంశహారిణీ ॥ ౬౮ ॥

గుహ్యశక్తిర్గుణాతీతా సర్వదా సర్వతోముఖీ ।
భగినీ భగవత్పత్నీ సకలా కాలకారిణీ ॥ ౬౯ ॥

సర్వవిత్ సర్వతోభద్రా గుహ్యాతీతా గుహారణిః ।
ప్రక్రియా యోగమాతా చ గఙ్గా విశ్వేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౦ ॥

కపిలా కాపిలా కాన్తా కనకాభా కలాన్తరా ।
పుణ్యా పుష్కరిణీ భోక్త్రీ పురందరపురస్సరా ॥ ౭౧ ॥

పోషణీ పరమైశ్వర్యభూతిదా భూతిభూషణా ।
పఞ్చబ్రహ్మసముత్పత్తిః పరమార్థార్థవిగ్రహా ॥ ౭౨ ॥

ధర్మోదయా భానుమతీ యోగిజ్ఞేయా మనోజవా ।
మనోహరా మనోరక్షా తాపసీ వేదరూపిణీ ॥ ౭౩ ॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ।
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాతా మహాశక్తిర్మనోమయీ ॥ ౭౪ ॥

విశ్వావస్థా వియన్మూర్త్తిర్విద్యున్మాలా విహాయసీ ।
కింనరీ సురభీ వన్ద్యా నన్దినీ నన్దివల్లభా ॥ ౭౫ ॥

భారతీ పరమానన్దా పరాపరవిభేదికా ।
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౬ ॥

అచిన్త్యాఽచిన్త్యవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ।
కూష్మాణ్డీ ధనరత్నాఢ్యా సుగన్ధా గన్ధదాయినీ ॥ ౭౭ ॥

త్రివిక్రమపదోద్భూతా ధనుష్పాణిః శివోదయా ।
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పిఙ్గలలోచనా ॥ ౭౮ ॥

శాన్తిః ప్రభావతీ దీప్తిః పఙ్కజాయతలోచనా ।
ఆద్యా హృత్కమలోద్భూతా గవాం మాతా రణప్రియా ॥ ౭౯ ॥

సత్క్రియా గిరిజా శుద్ధా నిత్యపుష్టా నిరన్తరా ।
దుర్గాకాత్యాయనీ చణ్డీ చర్చికా శాన్తవిగ్రహా ॥ ౮౦ ॥

హిరణ్యవర్ణా రజనీ జగద్యన్త్రప్రవర్తికా ।
మన్దరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ॥ ౮౧ ॥

రత్నమాలా రత్నగర్భా పృథ్వీ విశ్వప్రమాథినీ ।
పద్మాననా పద్మనిభా నిత్యతుష్టాఽమృతోద్భవా ॥ ౮౨ ॥

ధున్వతీ దుఃప్రకమ్ప్యా చ సూర్యమాతా దృషద్వతీ ।
మహేన్ద్రభగినీ మాన్యా వరేణ్యా వరదర్పితా ॥ ౮౩ ॥

కల్యాణీ కమలా రామా పఞ్చభూతా వరప్రదా ।
వాచ్యా వరేశ్వరీ వన్ద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ॥ ౮౪ ॥

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ।
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ॥ ౮౫ ॥

కరాలా పిఙ్గలాకారా నామభేదాఽమహామదా ।
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్త్తికా ॥ ౮౬ ॥

శఙ్ఖినీ పద్మినీ సాంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ।
చైత్రా సంవత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీన్ద్రజా ॥ ౮౭ ॥

శుమ్భారిః ఖేచరీ స్వస్థా కమ్బుగ్రీవా కలిప్రియా ।
ఖగధ్వజా ఖగారూఢా పరార్ధ్యా పరమాలినీ ॥ ౮౮ ॥

ఐశ్వర్యవర్త్మనిలయా విరక్తా గరుడాసనా ।
జయన్తీ హృద్గుహా రమ్యా గహ్వరేష్ఠా గణాగ్రణీః ॥ ౮౯ ॥

సంకల్పసిద్ధా సామ్యస్థా సర్వవిజ్ఞానదాయినీ ।
కలికల్మషహన్త్రీ చ గుహ్యోపనిషదుత్తమా ॥ ౯౦ ॥

నిష్ఠా దృష్టిః స్మృతిర్వ్యాప్తిః పుష్టిస్తుష్టిః క్రియావతీ ।
విశ్వామరేశ్వరేశానా భుక్తిర్ముక్తిః శివాఽమృతా ॥ ౯౧ ॥

లోహితా సర్పమాలా చ భీషణీ వనమాలినీ ।
అనన్తశయనాఽనన్యా నరనారాయణోద్భవా ॥ ౯౨ ॥

నృసింహీ దైత్యమథనీ శఙ్ఖచక్రగదాధరా ।
సంకర్షణసముత్పత్తిరమ్బికాపాదసంశ్రయా ॥ ౯౩ ॥

మహాజ్వాలా మహామూర్త్తిః సుమూర్త్తిః సర్వకామధుక్ ।
సుప్రభా సుస్తనా గౌరీ ధర్మకామార్థమోక్షదా ॥ ౯౪ ॥

భ్రూమధ్యనిలయా పూర్వా పురాణపురుషారణిః ।
మహావిభూతిదా మధ్యా సరోజనయనా సమా ॥ ౯౫ ॥

అష్టాదశభుజాఽనాద్యా నీలోత్పలదలప్రభా ।
సర్వశక్త్యాసనారూఢా ధర్మాధర్మార్థవర్జితా ॥ ౯౬ ॥

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరిన్ద్రియా ।
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ॥ ౯౭ ॥

స్థానేశ్వరీ నిరానన్దా త్రిశూలవరధారిణీ ।
అశేషదేవతామూర్త్తిర్దేవతా వరదేవతా ।
గణామ్బికా గిరేః పుత్రీ నిశుమ్భవినిపాతినీ ॥ ౯౮ ॥

అవర్ణా వర్ణరహితా నివర్ణా బీజసంభవా ।
అనన్తవర్ణాఽనన్యస్థా శంకరీ శాన్తమానసా ॥ ౯౯ ॥

అగోత్రా గోమతీ గోప్త్రీ గుహ్యరూపా గుణోత్తరా ।
గౌర్గీర్గవ్యప్రియా గౌణీ గణేశ్వరనమస్కృతా ॥ ౧౦౦ ॥

సత్యమాత్రా సత్యసంధా త్రిసంధ్యా సంధివర్జితా ।
సర్వవాదాశ్రయా సంఖ్యా సాంఖ్యయోగసముద్భవా ॥ ౧౦౧ ॥

అసంఖ్యేయాఽప్రమేయాఖ్యా శూన్యా శుద్ధకులోద్భవా ।
బిన్దునాదసముత్పత్తిః శంభువామా శశిప్రభా ॥ ౧౦౨ ॥

విసఙ్గా భేదరహితా మనోజ్ఞా మధుసూదనీ ।
మహాశ్రీః శ్రీసముత్పత్తిస్తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ॥ ౧౦౩ ॥

త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మపదసంశ్రయా ।
శాన్త్యతీతా మలాతీతా నిర్వికారా నిరాశ్రయా ॥ ౧౦౪ ॥

శివాఖ్యా చిత్తనిలయా శివజ్ఞానస్వరూపిణీ ।
దైత్యదానవనిర్మాత్రీ కాశ్యపీ కాలకల్పికా ॥ ౧౦౫ ॥

శాస్త్రయోనిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గప్రదర్శికా ।
నారాయణీ నరోద్భూతిః కౌముదీ లిఙ్గధారిణీ ॥ ౧౦౬ ॥

కాముకీ లలితా భావా పరాపరవిభూతిదా ।
పరాన్తజాతమహిమా బడవా వామలోచనా ॥ ౧౦౭ ॥

సుభద్రా దేవకీ సీతా వేదవేదాఙ్గపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ॥ ౧౦౮ ॥

అమృత్యురమృతా స్వాహా పురుహూతా పురుష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౦౯ ॥

హిరణ్యా రాజతీ హైమీ హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౧౦ ॥

మహానిద్రాసముద్భూతిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ హృద్యా శాన్తిదా శాన్తివర్ద్ధినీ ॥ ౧౧౧ ॥

లక్ష్మ్యాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షడూర్మిపరివర్జితా ॥ ౧౧౨ ॥

సుధామా కర్మకరణీ యుగాన్తదహనాత్మికా ।
సంకర్షణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౧౩ ॥

ఐన్ద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నదయితా దాన్తా యుగ్మదృష్టిస్త్రిలోచనా ॥ ౧౧౪ ॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచణ్డా చణ్డవిక్రమా ।
వృషావేశా వియన్మాతా విన్ధ్యపర్వతవాసినీ ॥ ౧౧౫ ॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసగిరివాసినీ ।
చాణూరహన్తృతనయా నీతిజ్ఞా కామరూపిణీ ॥ ౧౧౬ ॥

వేదవిద్యావ్రతస్నాతా ధర్మశీలాఽనిలాశనా ।
వీరభద్రప్రియా వీరా మహాకాలసముద్భవా ॥ ౧౧౭ ॥

విద్యాధరప్రియా సిద్ధా విద్యాధరనిరాకృతిః ।
ఆప్యాయనీ హరన్తీ చ పావనీ పోషణీ ఖిలా ॥ ౧౧౮ ॥

మాతృకా మన్మథోద్భూతా వారిజా వాహనప్రియా ।
కరీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౧౯ ॥

సేవితా సేవికా సేవ్యా సినీవాలీ గురుత్మతీ ।
అరున్ధతీ హిరణ్యాక్షీ మృగాఙ్కా మానదాయినీ ॥ ౧౨౦ ॥

వసుప్రదా వసుమతీ వసోర్ద్ధారా వసుంధరా ।
ధారాధరా వరారోహా వరావరసహస్రదా ॥ ౧౨౧ ॥

శ్రీఫలా శ్రీమతీ శ్రీశా శ్రీనివాసా శివప్రియా ।
శ్రీధరా శ్రీకరీ కల్యా శ్రీధరార్ద్ధశరీరిణీ ॥ ౧౨౨ ॥

అనన్తదృష్టిరక్షుద్రా ధాత్రీశా ధనదప్రియా ।
నిహన్త్రీ దైత్యసఙ్ఘానాం సింహికా సింహవాహనా ॥ ౧౨౩ ॥

సుషేణా చన్ద్రనిలయా సుకీర్తిశ్ఛిన్నసంశయా ।
రసజ్ఞా రసదా రామా లేలిహానాఽమృతస్రవా ॥ ౧౨౪ ॥

నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిరుత్సుకా మృతజీవనీ ।
వజ్రదణ్డా వజ్రజిహ్వా వైదేహీ వజ్రవిగ్రహా ॥ ౧౨౫ ॥

మఙ్గల్యా మఙ్గలా మాలా మలినా మలహారిణీ ।
గాన్ధర్వీ గారుడీ చాన్ద్రీ కమ్బలాశ్వతరప్రియా ॥ ౧౨౬ ॥

సౌదామినీ జనానన్దా భ్రుకుటీకుటిలాననా ।
కర్ణికారకరా కక్ష్యా కంసప్రాణాపహారిణీ ॥ ౧౨౭ ॥

యుగంధరా యుగావర్త్తా త్రిసంధ్యా హర్షవర్ద్ధనీ ।
ప్రత్యక్షదేవతా దివ్యా దివ్యగన్ధా దివాపరా ॥ ౧౨౮ ॥

శక్రాసనగతా శాక్రీ సాధ్వీ నారీ శవాసనా ।
ఇష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టాశిష్టప్రపూజితా ॥ ౧౨౯ ॥

శతరూపా శతావర్త్తా వినతా సురభిః సురా ।
సురేన్ద్రమాతా సుద్యుమ్నా సుషుమ్నా సూర్యసంస్థితా ॥ ౧౩౦ ॥

సమీక్ష్యా సత్ప్రతిష్ఠా చ నివృత్తిర్జ్ఞానపారగా ।
ధర్మశాస్త్రార్థకుశలా ధర్మజ్ఞా ధర్మవాహనా ॥ ౧౩౧ ॥

ధర్మాధర్మవినిర్మాత్రీ ధార్మికాణాం శివప్రదా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయీ విధర్మా విశ్వధర్మిణీ ॥ ౧౩౨ ॥

ధర్మాన్తరా ధర్మమేఘా ధర్మపూర్వా ధనావహా ।
ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ॥ ౧౩౩ ॥

కాపాలీ శాకలా మూర్త్తిః కలా కలితవిగ్రహా ।
సర్వశక్తివినిర్ముక్తా సర్వశక్త్యాశ్రయాశ్రయా ॥ ౧౩౪ ॥

సర్వా సర్వేశ్వరీ సూక్ష్మా సుసూక్ష్మా జ్ఞానరూపిణీ ।
ప్రధానపురుషేశేశా మహాదేవైకసాక్షిణీ ।
సదాశివా వియన్మూర్త్తిర్విశ్వమూర్త్తిరమూర్త్తికా ॥ ౧౩౫ ॥

ఏవం నామ్నాం సహస్రేణ స్తుత్వాఽసౌ హిమవాన్ గిరిః ।
భూయః ప్రణమ్య భీతాత్మా ప్రోవాచేదం కృతాఞ్జలిః ॥ ౧ ॥

యదేతదైశ్వరం రూపం ఘోరం తే పరమేశ్వరి ।
భీతోఽస్మి సామ్ప్రతం దృష్ట్వా రూపమన్యత్ ప్రదర్శయ ॥ ౨ ॥

ఏవముక్తాఽథ సా దేవీ తేన శైలేన పార్వతీ ।
సంహృత్య దర్శయామాస స్వరూపమపరం పునః ॥ ౩ ॥

నీలోత్పలదలప్రఖ్యం నీలోత్పలసుగన్ధికమ్ ।
ద్వినేత్రం ద్విభుజం సౌమ్యం నీలాలకవిభూషితమ్ ॥ ౪ ॥

రక్తపాదామ్బుజతలం సురక్తకరపల్లవమ్ ।
శ్రీమద్ విశాలసంవృత్తలలాటతిలకోజ్జ్వలమ్ ॥ ౫ ॥

భూషితం చారుసర్వాఙ్గం భూషణైరతికోమలమ్ ।
దధానమురసా మాలాం విశాలాం హేమనిర్మితామ్ ॥ ౬ ॥

ఈషత్స్మితం సుబిమ్బోష్ఠం నూపురారావసంయుతమ్ ।
ప్రసన్నవదనం దివ్యమనన్తమహిమాస్పదమ్ ॥ ౭ ॥

తదీదృశం సమాలోక్య స్వరూపం శైలసత్తమః ।
భీతిం సంత్యజ్య హృష్టాత్మా బభాషే పరమేశ్వరీమ్ ॥ ౮ ॥

॥ ఇతి శ్రీకూర్మపురాణే పార్వతీ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Parvati/Uma/Gauri:

1000 Names of Sri Parvati | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment