Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

1000 Names of Sri Pitambara | Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada

Shri Pitambarisahasranamastotram Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಥವಾ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅಥ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

ಸುರಾಲಯಪ್ರಧಾನೇ ತು ದೇವದೇವಂ ಮಹೇಶ್ವರಮ್ ।
ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾ ಸಂಗ್ರಹೇ ತಮುವಾಚ ಹ ॥ 1 ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ
ಪರಮೇಷ್ಠಿನ್ಪರನ್ಧಾಮ ಪ್ರಧಾನ ಪರಮೇಶ್ವರ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮ್ಬಗಲಾಮುಖ್ಯಾದ್ಯಾ ಬ್ರೂಹಿ ವಲ್ಲಭ ॥ 2 ॥

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ನಾಮಧೇಯಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಿದ್ಯಾಯಾಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ 3 ॥

ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರನ್ದೇವಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೈಕವನ್ದಿತಮ್ ।
ಅತಿಗುಪ್ತತರವ್ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವತನ್ತ್ರೇಷು ಗೋಪಿತಾ ॥ 4 ॥

ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೌಘದಾಯಿನೀ ।
ಗೋಪನೀಯಂಗೋಪನೀಯಂಗೋಪನೀಯಮ್ಪ್ರಯತ್ನತಃ ॥ 5 ॥

ಅಪ್ರಕಾಶ್ಯಮಿದಂ ಸತ್ಯಂ ಸ್ವಯೋನಿರಿವ ಸುವ್ರತೇ ।
ರೋಧಿನೀ ವಿಘ್ನಸಂಘಾನಾಂ ಮೋಹಿನೀ ಪರಯೋಷಿತಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ರಾಜಸೈನ್ಯಾನಾವ್ವಾದಿನೀ ಪರವಾದಿನಾಮ್ ।
ಪುರಾ ಚೈಕಾರ್ಣವೇ ಘೋರೇ ಕಾಲೇ ಪರಮಭೈರವಃ ॥ 7 ॥

ಸುನ್ದರೀಸಹಿತೋ ದೇವಃ ಕೇಶವಃ ಕ್ಲೇಶನಾಶನಃ ।
ಉರಗಾಸನಮಾಸೀನೋ ಯೋಗನಿದ್ರಾಮುಪಾಗಮತ್ ॥ 8 ॥

ನಿದ್ರಾಕಾಲೇ ಚ ತೇ ಕಾಲೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ ।
ಮಹಾಸ್ತಮ್ಭಕರನ್ದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರವ್ವಾ ಶತನಾಮಕಮ್ ॥ 9 ॥

ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪರಮವ್ವದ ದೇವಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।

ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ
ಶೃಣು ಶಂಕರ ದೇವೇಶ ಪರಮಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ॥ 10 ॥

ಅಜೋಹಂ ಯತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರೇಶ್ವರಃ ।
ಗೋಪನೀಯಮ್ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಸಿದ್ಧಿಹಾನಿಕೃತ್ ॥ 11 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ಸದಾಶಿವ
ಋಷಿರನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಶ್ಶ್ರೀಜಗದ್ವಶ್ಯಕರೀ ಪೀತಾಮ್ಬರೀ ದೇವತಾ
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧ್ಯರ್ತ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಅಥ ಧ್ಯಾನಮ್
ಪೀತಾಮ್ಬರಪರೀಧಾನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಪಯೋಧರಾಮ್ ।
ಜಟಾಮುಕುಟಶೋಭಾಢ್ಯಾಮ್ಪೀತಭೂಮಿಸುಖಾಸನಾಮ್ ॥ 12 ॥

ಶತ್ರೋರ್ಜ್ಜಿಹ್ವಾಂ ಮುದ್ಗರಂಚ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ಪರಮಾಂಕಲಾಮ್ ।
ಸರ್ವಾಗಮಪುರಾಣೇಷು ವಿಖ್ಯಾತಾಮ್ಭುವನತ್ರಯೇ ॥ 13 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಮಾದಿ ಭೂತಾಮ್ಮಹೇಶ್ವರೀಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಾ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ಶೃಣು ತಾಂಕಥಯಾಮಿ ತೇ ॥ 14 ॥

ಜಗದ್ವಿಧ್ವಂಸಿನೀನ್ದೇವೀಮಜರಾಮರಕಾರಿಣೀಮ್ ।
ತಾನ್ನಮಾಮಿ ಮಹಾಮಾಯಾಮ್ಮಹದೈಶ್ಚರ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ ॥ 15 ॥

ಪ್ರಣವಮ್ಪೂರ್ವಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಸ್ಥಿರಮಾಯಾನ್ತತೋ ವದೇತ್ ।
ಬಗಲಾಮುಖೀ ಸರ್ವೇತಿ ದುಷ್ಟಾನಾವ್ವಾಚಮೇವ ಚ ॥ 16 ॥

ಮುಖಮ್ಪದಂ ಸ್ತಮ್ಭಯೇತಿ ಜಿಹ್ವಾಂಕೀಲಯ ಬುದ್ಧಿಮತ್ ।
ವಿನಾಶಯೇತಿ ತಾರಂಚ ಸ್ಥಿರಮಾಯಾನ್ತತೋ ವದೇತ್ ॥ 17 ॥

ವಹ್ನಿಪ್ರಿಯಾನ್ತತೋ ಮನ್ತ್ರಶ್ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಮ್ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಮಾತಾ ಸನಾತನೀ ॥ 18 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶೀ ಬ್ರಹ್ಮಕೈವಲ್ಯಬಗಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾ ನಿತ್ಯರೂಪಾ ನಿರಾಮಯಾ ॥ 19 ॥

ಸನ್ಧಾರಿಣೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಷೇಮಕಾರಿಣೀ ।
ಕಮಲಾ ವಿಮಲಾ ನೀಲಾ ರತ್ನಕಾನ್ತಿಗುಣಾಶ್ರಿತಾ ॥ 20 ॥

ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮರತಾ ಕಾಮಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಮಂಗಲಾ ವಿಜಯಾ ಜಾಯಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ॥ 21 ॥

ಕಾಮಿನೀ ಕಾಮಿನೀಕಾಮ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ ।
ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮರತಾ ಕಾಮಾಕಾಮಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 22 ॥

ಕಾಮಾಖ್ಯಾ ಕಾಮಬೀಜಸ್ಥಾ ಕಾಮಪೀಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಮದಾ ಕಾಮಹಾ ಕಾಲೀ ಕಪಾಲೀ ಚ ಕರಾಲಿಕಾ ॥ 23 ॥

ಕಂಸಾರಿಃ ಕಮಲಾ ಕಾಮಾ ಕೈಲಾಸೇಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕೇಶವಾ ಚ ಕರುಣಾ ಕಾಮಕೇಲಿಭುಕ್ ॥ 24 ॥

ಕ್ರಿಯಾಕೀರ್ತ್ತಿಃ ಕೃತ್ತಿಕಾ ಚ ಕಾಶಿಕಾ ಮಥುರಾ ಶಿವಾ ।
ಕಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲೀ ಧವಲಾನನಸುನ್ದರೀ ॥ 25 ॥

ಖೇಚರೀ ಚ ಖಮೂರ್ತ್ತಿಶ್ಚ ಕ್ಷುದ್ರಾ ಕ್ಷುದ್ರಕ್ಷುಧಾವರಾ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾ ಖಡ್ಗರತಾ ಖಡ್ಗಿನೀ ಖರ್ಪರಪ್ರಿಯಾ ॥ 26 ॥

ಗಂಗಾ ಗೌರೀ ಗಾಮಿನೀ ಚ ಗೀತಾ ಗೋತ್ರವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಗೋಧರಾ ಗೋಕರಾ ಗೋಧಾ ಗನ್ಧರ್ವಪುರವಾಸಿನೀ ॥ 27 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಾ ಗನ್ಧರ್ವಕಲಾ ಗೋಪನೀ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಗೋವಿನ್ದಭಾವಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗನ್ಧಮಾದಿನೀ ॥ 28 ॥

ಗೌರಾಂಗೀ ಗೋಪಿಕಾಮೂರ್ತ್ತಿರ್ಗೋಪೀಗೋಷ್ಠನಿವಾಸಿನೀ ।
ಗನ್ಧಾ ಗಜೇನ್ದ್ರಗಾಮಾನ್ಯಾ ಗದಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಗ್ರಹಾ ॥ 29 ॥

ಘೋರಘೋರಾ ಘೋರರೂಪಾ ಘನಶ್ರೋಣೀ ಘನಪ್ರಭಾ ।
ದೈತ್ಯೇನ್ದ್ರಪ್ರಬಲಾ ಘಂಟಾವಾದಿನೀ ಘೋರನಿಸ್ಸ್ವನಾ ॥ 30 ॥

ಡಾಕಿನ್ಯುಮಾ ಉಪೇನ್ದ್ರಾ ಚ ಉರ್ವಶೀ ಉರಗಾಸನಾ ।
ಉತ್ತಮಾ ಉನ್ನತಾ ಉನ್ನಾ ಉತ್ತಮಸ್ಥಾನವಾಸಿನೀ ॥ 31 ॥

ಚಾಮುಂಡಾ ಮುಂಡಿತಾ ಚಂಡೀ ಚಂಡದರ್ಪಹರೇತಿ ಚ ।
ಉಗ್ರಚಂಡಾ ಚಂಡಚಂಡಾ ಚಂಡದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 32 ॥

ಚಂಡರೂಪಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚ ಚಂಡಾಚಂಡಶರೀರಿಣೀ ।
ಚತುರ್ಬ್ಭುಜಾ ಪ್ರಚಂಡಾ ಚ ಚರಾಚರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 33 ॥

ಕ್ಷತ್ರಪ್ರಾಯಶ್ಶಿರೋವಾಹಾ ಛಲಾ ಛಲತರಾ ಛಲೀ ।
ಕ್ಷತ್ರರೂಪಾ ಕ್ಷತ್ರಧರಾ ಕ್ಷತ್ರಿಯಕ್ಷಯಕಾರಿಣೀ ॥ 34 ॥

ಜಯಾ ಚ ಜಯದುರ್ಗಾ ಚ ಜಯನ್ತೀ ಜಯದಾ ಪರಾ ।
ಜಾಯಿನೀ ಜಯಿನೀ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಜಟಾಧರಪ್ರಿಯಾ ಜಿತಾ ॥ 35 ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಯಮಾನಾ ಜನೇಶ್ವರೀ ।
ಜಿತಮೃತ್ಯುರ್ಜರಾತೀತಾ ಜಾಹ್ನವೀ ಜನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 36 ॥

ಝಂಕಾರಾ ಝಂಝರೀ ಝಂಟಾ ಝಂಕಾರೀ ಝಕಶೋಭಿನೀ ।
ಝಖಾ ಝಮೇಶಾ ಝಂಕಾರೀ ಯೋನಿಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ ॥ 37 ॥

ಝಂಝರಾ ಝಮುರೀ ಝಾರಾ ಝರಾಝರತರಾ ಪರಾ ।
ಝಂಝಾ ಝಮೇತಾ ಝಂಕಾರೀ ಝಣಾಕಲ್ಯಾಣದಾಯಿನೀ ॥ 38 ॥

ಈಮನಾ ಮಾನಸೀ ಚಿನ್ತ್ಯಾ ಈಮುನಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾ ।
ಟಂಕಾರೀ ಟಿಟಿಕಾ ಟೀಕಾ ಟಂಕಿನೀ ಚ ಟವರ್ಗಗಾ ॥ 39 ॥

ಟಾಪಾ ಟೋಪಾ ಟಟಪತಿಷ್ಟಮನೀ ಟಮನಪ್ರಿಯಾ ।
ಠಕಾರಧಾರಿಣೀ ಠೀಕಾ ಠಂಕರೀ ಠಿಕರಪ್ರಿಯಾ ॥ 40 ॥

ಠೇಕಠಾಸಾ ಠಕರತೀ ಠಾಮಿನೀ ಠಮನಪ್ರಿಯಾ ।
ಡಾರಹಾ ಡಾಕಿನೀ ಡಾರಾ ಡಾಮರಾ ಡಮರಪ್ರಿಯಾ ॥ 41 ॥

ಡಖಿನೀ ಡಡಯುಕ್ತಾ ಚ ಡಮರೂಕರವಲ್ಲಭಾ ।
ಢಕ್ಕಾ ಢಕ್ಕೀ ಢಕ್ಕನಾದಾ ಢೋಲಶಬ್ದಪ್ರಬೋಧಿನೀ ॥ 42 ॥

ಢಾಮಿನೀ ಢಾಮನಪ್ರೀತಾ ಢಗತನ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ।
ಅನೇಕರೂಪಿಣೀ ಅಮ್ಬಾ ಅಣಿಮಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 43 ॥

ಅಮನ್ತ್ರಿಣೀ ಅಣುಕರೀ ಅಣುಮದ್ಭಾನುಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ತಾರಾ ತನ್ತ್ರಾವತೀ ತನ್ತ್ರತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಪಸ್ವಿನೀ ॥ 44 ॥

ತರಂಗಿಣೀ ತತ್ತ್ವಪರಾ ತನ್ತ್ರಿಕಾ ತನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ತಪೋರೂಪಾ ತತ್ತ್ವದಾತ್ರೀ ತಪಃಪ್ರೀತಿಪ್ರಧರ್ಷಿಣೀ ॥ 45 ॥

ತನ್ತ್ರಾ ಯನ್ತ್ರಾರ್ಚ್ಚನಪರಾ ತಲಾತಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ತಲ್ಪದಾ ತ್ವಲ್ಪದಾ ಕಾಮ್ಯಾ ಸ್ಥಿರಾ ಸ್ಥಿರತರಾ ಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 46 ॥

ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಥಪರಾ ಸ್ಥಿತಾ ಸ್ಥಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ದಿಗಮ್ಬರಾ ದಯಾರೂಪಾ ದಾವಾಗ್ನಿ ದಮನೀದಮಾ ॥ 47 ॥

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಪರಾ ದೇವೀ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಮನಪ್ರಮದಾ ದೈತ್ಯದಯಾದಾನಪರಾಯಣಾ ॥ 48 ॥

ದುರ್ಗಾರ್ತಿನಾಶಿನೀ ದಾನ್ತಾ ದಮ್ಭಿನೀ ದಮ್ಭವರ್ಜಿತಾ ।
ದಿಗಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾ ದಮ್ಭಾ ದೈತ್ಯದಮ್ಭವಿದಾರಿಣೀ ॥ 49 ॥

ದಮನಾ ದಶನಸೌನ್ದರ್ಯಾ ದಾನವೇನ್ದ್ರವಿನಾಶಿನೀ ।
ದಯಾ ಧರಾ ಚ ದಮನೀ ದರ್ಬ್ಭಪತ್ರವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 50 ॥

ಧರಿಣೀ ಧಾರಿಣೀ ಧಾತ್ರೀ ಧರಾಧರಧರಪ್ರಿಯಾ ।
ಧರಾಧರಸುತಾ ದೇವೀ ಸುಧರ್ಮಾ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 51 ॥

ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ಧವಲಾ ಧೂಲಾ ಧನದಾ ಧನವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಧೀರಾ ಧೀರಾ ಧೀರತರಾ ಧೀರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 52 ॥

ಧನ್ವನ್ತರಿಧರಾಧೀರಾ ಧ್ಯೇಯಾ ಧ್ಯಾನಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ನಾರಾಯಣೀ ನಾರಸಿಂಹೀ ನಿತ್ಯಾನನ್ದನರೋತ್ತಮಾ ॥ 53 ॥

ನಕ್ತಾ ನಕ್ತಾವತೀ ನಿತ್ಯಾ ನೀಲಜೀಮೂತಸನ್ನಿಭಾ ।
ನೀಲಾಂಗೀ ನೀಲವಸ್ತ್ರಾ ಚ ನೀಲಪರ್ವತವಾಸಿನೀ ॥ 54 ॥

ಸುನೀಲಪುಷ್ಪಖಚಿತಾ ನೀಲಜಮ್ಬುಸಮಪ್ರಭಾ ।
ನಿತ್ಯಾಖ್ಯಾ ಷೋಡಶೀ ವಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಸುಖಾವಹಾ ॥ 55 ॥

ನರ್ಮದಾ ನನ್ದನಾನನ್ದಾ ನನ್ದಾನನ್ದವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಯಶೋದಾನನ್ದತನಯಾ ನನ್ದನೋದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ॥ 56 ॥

ನಾಗಾನ್ತಕಾ ನಾಗವೃದ್ಧಾ ನಾಗಪತ್ನೀ ಚ ನಾಗಿನೀ ।
ನಮಿತಾಶೇಷಜನತಾ ನಮಸ್ಕಾರವತೀ ನಮಃ ॥ 57 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಾ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಪೀತಾಮ್ಬರವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪೀತಮೀಲ್ಯಾಮ್ಬರಧರಾ ಪೀತಾಭಾ ಪಿಂಗಮೂರ್ದ್ಧಜಾ ॥ 58 ॥

ಪೀತಪುಷ್ಪಾರ್ಚ್ಚನರತಾ ಪೀತಪುಷ್ಪಸಮರ್ಚ್ಚಿತಾ ।
ಪರಪ್ರಭಾ ಪಿತೃಪತಿಃ ಪರಸೈನ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 59 ॥

ಪರಮಾ ಪರತನ್ತ್ರಾ ಚ ಪರಮನ್ತ್ರಾ ಪರಾತ್ಪರಾ ।
ಪರಾವಿದ್ಯಾ ಪರಾಸಿದ್ಧಿಃ ಪರಾಸ್ಥಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 60 ॥

ಪುಷ್ಪಾ ಪುಷ್ಪವತೀ ನಿತ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಪುರಾತನಾ ಪೂರ್ವಪರಾ ಪರಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 61 ॥

ಪೀತಾನಿತಮ್ಬಿನೀ ಪೀತಾ ಪೀನೋನ್ನತಪಯಸ್ತನೀ ।
ಪ್ರೇಮಾಪ್ರಮಧ್ಯಮಾಶೇಷಾ ಪದ್ಮಪತ್ರವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 62 ॥

ಪದ್ಮಾವತೀ ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಪದ್ಮಾ ಪದ್ಮಮುಖೀ ಪರಾ ।
ಪದ್ಮಾಸನಾ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮರಾಗಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 63 ॥

ಪಾವನೀ ಪಾಲಿಕಾ ಪಾತ್ರೀ ಪರದಾ ವರದಾ ಶಿವಾ ।
ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಥಾ ಪರಾನನ್ದಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪುಣೀ ॥ 64 ॥

ಜಿನೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಪಶುರಕ್ತರತಪ್ರಿಯಾ ।
ಪಶುಮಾಂಸಪ್ರಿಯಾ ಪರ್ಣಾ ಪರಾಮೃತಪರಾಯಣಾ ॥ 65 ॥

ಪಾಶೀನೀ ಪಾಶಿಕಾ ಚಾಪಿ ಪಶುಘ್ನೀ ಪಶುಭಾಷಿಣೀ ।
ಫುಲ್ಲಾರವಿನ್ದವದನೀ ಫುಲ್ಲೋತ್ಪಲಶರೀರಿಣೀ ॥ 66 ॥

ಪರಾನನ್ದಪ್ರದಾ ವೀಣಾಪಶುಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ।
ಫೂತ್ಕಾರಾ ಫುತ್ಪರಾ ಫೇಣೀ ಫುಲ್ಲೇನ್ದೀವರಲೋಚನಾ ॥ 67 ॥

ಫಟ್ಮನ್ತ್ರಾ ಸ್ಫಟಿಕಾ ಸ್ವಾಹಾ ಸ್ಫೋಟಾ ಚ ಫಟ್ಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಸ್ಫಾಟಿಕಾ ಘುಟಿಕಾ ಘೋರಾ ಸ್ಫಟಿಕಾದ್ರಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 68 ॥

ವರಾಂಗನಾ ವರಧರಾ ವಾರಾಹೀ ವಾಸುಕೀ ವರಾ ।
ಬಿನ್ದುಸ್ಥಾ ಬಿನ್ದುನೀ ವಾಣೀ ಬಿನ್ದುಚಕ್ರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಕಾಶೀವಾಸಿಜನಪ್ರಿಯಾ ।
ವೇದವಿದ್ಯಾ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೀ ವಿಶ್ವಯುಗ್ಬಹುರೂಪಿಣೀ ॥ 70 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿರ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತಿಃ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ।
ವೈಕುಂಠವಾಸಿನೀ ದೇವೀ ವೈಕುಂಠಪದದಾಯಿನೀ ॥ 71 ॥

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾ ಭವೋದ್ಭಾವಾ ಭವರೂಪಾ ಭವೋತ್ತಮಾ ॥ 72 ॥

ಭವಪಾರಾ ಭವಧಾರಾ ಭಾಗ್ಯವತ್ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಭದ್ರಾ ಸುಭದ್ರಾ ಭವದಾ ಶುಮ್ಭದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ॥ 73 ॥

ಭವಾನೀ ಭೈರವೀ ಭೀಮಾ ಭದ್ರಕಾಲೀ ಸುಭದ್ರಿಕಾ ।
ಭಗಿನೀ ಭಗರೂಪಾ ಚ ಭಗಮಾನಾ ಭಗೋತ್ತಮಾ ॥ 74 ॥

ಭಗಪ್ರಿಯಾ ಭಗವತೀ ಭಗವಾಸಾ ಭಗಾಕರಾ ।
ಭಗಸೃಷ್ಟಾ ಭಾಗ್ಯವತೀ ಭಗರೂಪಾ ಭಗಾಸಿನೀ ॥ 75 ॥

ಭಗಲಿಂಗಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಭಗಲಿಂಗಪರಾಯಣಾ ।
ಭಗಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗವಿನೋದಿನೀ ॥ 76 ॥

ಭಗಲಿಂಗರತಾ ದೇವೀ ಭಗಲಿಂಗನಿವಾಸಿನೀ ।
ಭಗಮಾಲಾ ಭಗಕಲಾ ಭಗಾಧಾರಾ ಭಗಾಮ್ಬರಾ ॥ 77 ॥

ಭಗವೇಗಾ ಭಗಾಭೂಷಾ ಭಗೇನ್ದ್ರಾ ಭಾಗ್ಯರೂಪಿಣೀ ।
ಭಗಲಿಂಗಾಂಗಸಮ್ಭೋಗಾ ಭಗಲಿಂಗಾಸವಾವಹಾ ॥ 78 ॥

ಭಗಲಿಂಗಸಮಾಧುರ್ಯಾ ಭಗಲಿಂಗನಿವೇಶಿತಾ ।
ಭಗಲಿಂಗಸುಪೂಜಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 79 ॥

ಭಗಲಿಂಗವಿರಕ್ತಾ ಚ ಭಗಲಿಂಗಸಮಾವೃತಾ ।
ಮಾಧವೀ ಮಾಧವೀಮಾನ್ಯಾ ಮಧುರಾ ಮಧುಮಾನಿನೀ ॥ 80 ॥

ಮನ್ದಹಾಸಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನೀ ಮಹದುತ್ತಮಾ ।
ಮಹಾಮೋಹಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಘೋರಾ ಮಹಾಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 81 ॥

ಮನಸ್ವಿನೀ ಮಾನವತೀ ಮೋದಿನೀ ಮಧುರಾನನಾ ।
ಮೇನಿಕಾ ಮಾನಿನೀ ಮಾನ್ಯಾ ಮಣಿರತ್ನವಿಭೂಷಣಾ ॥ 82 ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮೌಲಿಕಾ ಮಾಲಾ ಮಾಲಾಧರಮದೋತ್ತಮಾ ।
ಮದನಾಸುನ್ದರೀ ಮೇಧಾ ಮಧುಮತ್ತಾ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ॥ 83 ॥

ಮತ್ತಹಂಸಾಸಮೋನ್ನಾಸಾ ಮತ್ತಸಿಂಹಮಹಾಸನೀ ।
ಮಹೇನ್ದ್ರವಲ್ಲಭಾ ಭೀಮಾ ಮೌಲ್ಯಂಚ ಮಿಥುನಾತ್ಮಜಾ ॥ 84 ॥

ಮಹಾಕಾಲ್ಯಾ ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹೋತ್ಕಟಾ ।
ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಿಷಾಸುರಘಾತಿನೀ ॥ 85 ॥

ಮಧುರಾಕೀರ್ತ್ತಿಮತ್ತಾ ಚ ಮತ್ತಮಾತಂಗಗಾಮಿನೀ ।
ಮದಪ್ರಿಯಾ ಮಾಂಸರತಾ ಮತ್ತಯುಕ್ಕಾಮಕಾರಿಣೀ ॥ 86 ॥

ಮೈಥುನ್ಯವಲ್ಲಭಾ ದೇವೀ ಮಹಾನನ್ದಾ ಮಹ್ವೋತ್ಸವಾ ।
ಮರೀಚಿರ್ಮಾರತಿರ್ಮ್ಮಾಯಾ ಮನೋಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 87 ॥

ಮೋಹಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮ್ಮಹತ್ಪದಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಯಮರೂಪಾ ಚ ಯಮುನಾ ಜಯನ್ತೀ ಚ ಜಯಪ್ರದಾ ॥ 88 ॥

ಯಾಮ್ಯಾ ಯಮವತೀ ಯುದ್ಧಾ ಯದೋಃ ಕುಲವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ರಮಾ ರಾಮಾ ರಾಮಪತ್ನೀ ರತ್ನಮಾಲಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 89 ॥

ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾ ಚ ರತ್ನಾಭರಣಮಂಡಿತಾ ।
ರಮಣೀ ರಮಣೀಯಾ ಚ ರತ್ಯಾರಸಪರಾಯಣಾ ॥ 90 ॥

ರತಾನನ್ದಾ ರತವತೀ ರಧೂಣಾಂಕುಲವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ರಮಣಾರಿಪರಿಭ್ರಾಜ್ಯಾ ರೈಧಾರಾಧಿಕರತ್ನಜಾ ॥ 91 ॥

ರಾವೀ ರಸಸ್ವರೂಪಾ ಚ ರಾತ್ರಿರಾಜಸುಖಾವಹಾ ।
ಋತುಜಾ ಋತುದಾ ಋದ್ಧಾ ಋತುರೂಪಾ ಋತುಪ್ರಿಯಾ ॥ 92 ॥

ರಕ್ತಪ್ರಿಯಾ ರಕ್ತವತೀ ರಂಗಿಣೀ ರಕ್ತದನ್ತಿಕಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲ್ಲಜ್ಜಾ ಲತಿಕಾ ಚ ಲೀಲಾಲಗ್ನಾನಿತಾಕ್ಷಿಣೀ ॥ 93 ॥

ಲೀಲಾ ಲೀಲಾವತೀ ಲೋಮಾಹರ್ಷಾಹ್ಲಾದನಪಟ್ಟಿಕಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವೇದವನ್ದಿತಾ ॥ 94 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಭವಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೋಧಿನೀ ।
ವೇದಾಂಗನಾ ವೇದರೂಪಾ ವನಿತಾ ವಿನತಾ ವಸಾ ॥ 95 ॥

ಬಾಲಾ ಚ ಯುವತೀ ವೃದ್ಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸೀ ಚ ಬಿನ್ದುಯುಗ್ಬಿನ್ದುಭೂಷಣಾ ॥ 96 ॥

ವಿದ್ಯಾವತೀ ವೇದಧಾರೀ ವ್ಯಾಪಿಕಾ ಬರ್ಹಿಣೀ ಕಲಾ ।
ವಾಮಾಚಾರಪ್ರಿಯಾ ವಹ್ನಿರ್ವಾಮಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ॥ 97 ॥

ವಾಮಾಚಾರರತಾ ದೇವೀ ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯೋತ್ತಮಾ ।
ಬುದ್ಧೇನ್ದ್ರಿಯಾ ವಿಬುದ್ಧಾ ಚ ಬುದ್ಧಾಚರಣಮಾಲಿನೀ ॥ 98 ॥

ಬನ್ಧಮೋಚನಕರ್ತ್ರೀ ಚ ವಾರುಣಾ ವರುಣಾಲಯಾ ।
ಶಿವಾ ಶಿವಪ್ರಿಯಾ ಶುದ್ಧಾ ಶುದ್ಧಾಂಗೀ ಶುಕ್ಲವರ್ಣಿಕಾ ॥ 99 ॥

ಶುಕ್ಲಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾ ಶುಕ್ಲಾ ಶಿವಧರ್ಮಪರಾಯಣಾ ।
ಶುಕ್ಲಸ್ಥಾ ಶುಕ್ಲಿನೀ ಶುಕ್ಲರೂಪಶುಕ್ಲಪಶುಪ್ರಿಯಾ ॥ 100 ॥

ಶುಕ್ರಸ್ಥಾ ಶುಕ್ರಿಣೀ ಶುಕ್ರಾ ಶುಕ್ರರೂಪಾ ಚ ಶುಕ್ರಿಕಾ ।
ಷಣ್ಮುಖೀ ಚ ಷಡಂಗಾ ಚ ಷಟ್ಚಕ್ರವಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 101 ॥

ಷಡ್ಗ್ರನ್ಥಿಯುಕ್ತಾ ಷೋಢಾ ಚ ಷಣ್ಮಾತಾ ಚ ಷಡಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಷಡಂಗಯುವತೀ ದೇವೀ ಷಡಂಗಪ್ರಕೃತಿರ್ವಶೀ ॥ 102 ॥

ಷಡಾನನಾ ಷಡ್ರಸಾ ಚ ಷಷ್ಠೀ ಷಷ್ಠೇಶ್ವರೀಪ್ರಿಯಾ ।
ಷಂಗವಾದಾ ಷೋಡಶೀ ಚ ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 103 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಭೇದನಕರೀ ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಷೋಡಶಸ್ವರರೂಪಾ ಚ ಷಣ್ಮುಖೀ ಷಡ್ರದಾನ್ವಿತಾ ॥ 104 ॥

ಸನಕಾದಿಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಶಿವಧರ್ಮಷರಾಯಣಾ ।
ಸಿದ್ಧಾ ಸಪ್ತಸ್ವರೀ ಶುದ್ಧಾ ಸುರಮಾತಾ ಸ್ವರೋತ್ತಮಾ ॥ 105 ॥

ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಸಿಧಮಾತಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸಿದ್ಧಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಹರಾ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹಾರಾ ಹರಿಣೀ ಹಾರಯುಕ್ ತಥಾ ॥ 106 ॥

ಹರಿರೂಪಾ ಹರಿಧಾರಾ ಹರಿಣಾಕ್ಷೀ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಹೇತುಪ್ರಿಯಾ ಹೇತುರತಾ ಹಿತಾಹಿತಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 107 ॥

ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷಮಾವತೀ ಕ್ಷೀತಾ ಕ್ಷುದ್ರಘಂಟಾವಿಭೂಷಣಾ ।
ಕ್ಷಯಂಕರೀ ಕ್ಷಿತೀಶಾ ಚ ಕ್ಷೀಣಮಧ್ಯಸುಶೋಭನಾ ॥ 108 ॥

ಅಜಾನನ್ತಾ ಅಪರ್ಣಾ ಚ ಅಹಲ್ಯಾಶೇಷಶಾಯಿನೀ ।
ಸ್ವಾನ್ತರ್ಗತಾ ಚ ಸಾಧೂನಾಮನ್ತರಾನನ್ತರೂಪಿಣೀ ॥ 109 ॥

ಅರೂಪಾ ಅಮಲಾ ಚಾರ್ದ್ಧಾ ಅನನ್ತಗುಣಶಾಲಿನೀ ।
ಸ್ವವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಕಾವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಚಾರ್ವಿನ್ದಲೋಚನಾ ॥ 110 ॥

ಅಪರಾಜಿತಾ ಜಾತವೇದಾ ಅಜಪಾ ಅಮರಾವತೀ ।
ಅಲ್ಪಾ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಅನಲ್ಪಾದ್ಯಾ ಅಣಿಮಾಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀ ॥ 111 ॥

ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ದೇವೀ ರೂಪಲಕ್ಷಣಸಂಯ್ಯುತಾ ।
ಅರವಿನ್ದಮುಖಾ ದೇವೀ ಭೋಗಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 112 ॥

ಆದಿವಿದ್ಯಾ ಆದಿಭೂತಾ ಆದಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸೀತ್ಕಾರರೂಪಿಣೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಸನವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 113 ॥

ಇನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚ ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಇನ್ದ್ರಪ್ರಸ್ಥನಿವಾಸಿನೀ ।
ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀ ಇನ್ದ್ರವಜ್ರಾ ಚ ಇನ್ದ್ರಮದ್ಯೋಕ್ಷಣೀ ತಥಾ ॥ 114 ॥

ಈಲಾ ಕಾಮನಿವಾಸಾ ಚ ಈಶ್ವರೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಜನನೀ ಚೇಶ್ವರೀ ದೀನಾ ಭೇದಾಚೇಶ್ವರಕರ್ಮಕೃತ್ ॥ 115 ॥

ಉಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಊರ್ದ್ಧ್ವಾ ಮೀನಾ ಚೋತ್ತರವಾಸಿನೀ ।
ಉಮಾಪತಿಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಶಿವಾ ಚೋಂಕಾರರೂಪಿಣೀ ॥ 116 ॥

ಉರಗೇನ್ದ್ರಶಿರೋರತ್ನಾ ಉರಗೋರಗವಲ್ಲಭಾ ।
ಉದ್ಯಾನವಾಸಿನೀ ಮಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಮಣಿಭೂಷಣಾ ॥ 117 ॥

ಉರ್ದ್ಧ್ವದನ್ತೋತ್ತಮಾಂಗೀ ಚ ಉತ್ತಮಾ ಚೋರ್ಧ್ವಕೇಶಿನೀ ।
ಉಮಾಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ಯಾ ಚ ಉರಗಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ॥ 118 ॥

ಋಷಿಪುತ್ರೀ ಋಷಿಚ್ಛನ್ದಾ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಉತ್ಸವೋತ್ಸವಸೀಮನ್ತಾ ಕಾಮಿಕಾ ಚ ಗುಣಾನ್ವಿತಾ ॥ 119 ॥

ಏಲಾ ಏಕಾರವಿದ್ಯಾ ಚ ಏಣೀವಿದ್ಯಾಧರಾ ತಥಾ ।
ಓಂಕಾರವಲಯೋಪೇತಾ ಓಂಕಾರಪರಮಾ ಕಲಾ ॥ 120 ॥

ಓಂವದವದವಾಣೀ ಚ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರಮಂಡಿತಾ ।
ಐನ್ದ್ರೀ ಕುಲಿಶಹಸ್ತಾ ಚ ಓಂಲೋಕಪರವಾಸಿನೀ ॥ 121 ॥

ಓಂಕಾರಮಧ್ಯಬೀಜಾ ಚ ಓಂನಮೋರೂಪಧಾರಿಣೀ ।
ಪ್ರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾ ಚ ಅಂಶುಕಾಂಶುಕವಲ್ಲಭಾ ॥ 122 ॥

ಓಂಕಾರಾ ಅಃಫಡ್ಮನ್ತ್ರಾ ಚ ಅಕ್ಷಾಕ್ಷರವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಅಮನ್ತ್ರಾ ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಚ ಪದಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 123 ॥

ಪ್ರಣವೋಂಕಾರರೂಪಾ ಚ ಪ್ರಣವೋಚ್ಚಾರಭಾಕ್ ಪುನಃ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾ ಹ್ರೀಂಂಕಾರೀ ವಾಗ್ಬೀಜಾಕ್ಷರಭೂಷಣಾ ॥ 124 ॥

ಹೃಲ್ಲೇಖಾ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಾ ಚ ಹೃತ್ಪದ್ಮಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಬೀಜಾಖ್ಯಾ ನೇತ್ರಹೃದಯಾ ಹ್ರೀಮ್ಬೀಜಾಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾಮರಾಜಾ ಕ್ಲಿನ್ನಾ ಚ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ಕ್ಲೀಂಕ್ಲೀಂಕ್ಲೀಂರೂಪಿಕಾ ದೇವೀ ಕ್ರೀಂಕ್ರೀಂಕ್ರೀಂನಾಮಧಾರಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಕಮಲಾಶಕ್ತಿಬೀಜಾ ಚ ಪಾಶಾಂಕುಶವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಶ್ರೀಂಶ್ರೀಂಕಾರಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಶ್ರದ್ಧಾವತೀ ತಥಾ ॥ 127 ॥

ಓಂ ಐಂ ಕ್ಲೀಂಹ್ರೀಂಶ್ರೀಮ್ಪರಾ ಚ ಕ್ಲೀಂಕಾರೀ ಪರಮಾ ಕಲಾ ।
ಹ್ರೀಂಕ್ಲೀಂಶ್ರೀಂಕಾರಸ್ವರೂಪಾ ಸರ್ವಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 128 ॥

ಸರ್ವಾಢ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವೀ ಚ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ತಥಾ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಶ್ಚ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 129 ॥

ಸರ್ವಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಸರ್ವಭೋಗಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಗುಣೇನ್ದ್ರವಲ್ಲಭಾ ವಾಮಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 130 ॥

ಸರ್ವಾನನ್ದಮಯೀ ಚೈವ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ 131 ॥

ಸರ್ವಪ್ರಿಯಂಕರೀ ಚೈವ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಸರ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾ ದೇವೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 132 ॥

ಮನೋವಾಂಛಿತದಾತ್ರೀ ಚ ಮನೋವೃದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಅಕಾರಾದಿ-ಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತ್ತಿನಾಶಿನೀ ॥ 133 ॥

ಪದ್ಮನೇತ್ರಾ ಸುನೇತ್ರಾ ಚ ಸ್ವಧಾಸ್ವಾಹಾವಷಟ್ಕರೀ ।
ಸ್ವವರ್ಗಾ ದೇವವರ್ಗಾ ಚ ತವರ್ಗಾ ಚ ಸಮನ್ವಿತಾ ॥ 134 ॥

ಅನ್ತಸ್ಸ್ಥಾ ವೇಶ್ಮರೂಪಾ ಚ ನವದುರ್ಗಾ ನರೋತ್ತಮಾ ।
ತತ್ತ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾ ನೀಲಾ ತಥಾ ನೀಲಪತಾಕಿನೀ ॥ 135 ॥

ನಿತ್ಯರೂಪಾ ನಿಶಾಕಾರೀ ಸ್ತಮ್ಭಿನೀ ಮೋಹಿನೀತಿ ಚ ।
ವಶಂಕರೀ ತಥೋಚ್ಚಾಟೀ ಉನ್ಮಾದೀ ಕರ್ಷಿಣೀತಿ ಚ ॥ 136 ॥

ಮಾತಂಗೀ ಮಧುಮತ್ತಾ ಚ ಅಣಿಮಾ ಲಘಿಮಾ ತಥಾ ।
ಸಿದ್ಧಾ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 137 ॥

ರಕ್ತಾಂಗೀ ರಕ್ತನೇತ್ರಾ ಚ ರಕ್ತಚನ್ದನಭೂಷಿತಾ ।
ಸ್ವಲ್ಪಸಿದ್ಧಿಸ್ಸುಕಲ್ಪಾ ಚ ದಿವ್ಯಚಾರಣಶುಕ್ರಭಾ ॥ 138 ॥

ಸಂಕ್ರಾನ್ತಿಸ್ಸರ್ವವಿದ್ಯಾ ಚ ಸಸ್ಯವಾಸರಭೂಷಿತಾ ।
ಪ್ರಥಮಾ ಚ ದ್ವಿತೀಯಾ ಚ ತೃತೀಯಾ ಚ ಚತುರ್ತ್ಥಿಕಾ ॥ 139 ॥

ಪಂಚಮೀ ಚೈವ ಷಷ್ಠೀ ಚ ವಿಶುದ್ಧಾ ಸಪ್ತಮೀ ತಥಾ ।
ಅಷ್ಟಮೀ ನವಮೀ ಚೈವ ದಶಮ್ಯೇಕಾದಶೀ ತಥಾ ॥ 140 ॥

ದ್ವಾದಶೀ ತ್ರಯೋದಶೀ ಚ ಚತುರ್ದ್ದಶ್ಯಥ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ।
ಆಮಾವಸ್ಯಾ ತಥಾ ಪೂರ್ವಾ ಉತ್ತರಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಿಮಾ ॥ 141 ॥

ಖಡ್ಗಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಘೋರಾ ಗದಿನೀ ಶೂಲಿನೀ ತಥಾ ।
ಭುಶುಂಡೀ ಚಾಪಿನೀ ಬಾಣಾ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಭೂಷಣಾ ॥ 142 ॥

ಕುಲೇಶ್ವರೀ ಕುಲವತೀ ಕುಲಾಚಾರಪರಾಯಣಾ ।
ಕುಲಕರ್ಮಸುರಕ್ತಾ ಚ ಕುಲಾಚಾರಪ್ರವರ್ದ್ಧಿನೀ ॥ 143 ॥

ಕೀರ್ತಿಶ್ಶ್ರೀಶ್ಚ ರಮಾ ರಾಮಾ ಧರ್ಮಾಯೈ ಸತತನ್ನಮಃ ।
ಕ್ಷಮಾ ಧೃತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರ್ಮೇಧಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷನಿವಾಸಿನೀ ॥ 144 ॥

ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಪ್ರಭಾ ಗೌರೀ ವೇದವಿದ್ಯಾವಿಬೋಧಿನೀ ।
ಸಾಧ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸುಸಿದ್ಧಾ ಚ ವಿಪ್ರರೂಪಾ ತಥೈವ ಚ ॥ 145 ॥

ಕಾಲೀ ಕರಾಲೀ ಕಾಲ್ಯಾ ಚ ಕಲಾದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಕೌಲಿನೀ ಕಾಲಿಕೀ ಚೈವ ಕ-ಚ-ಟ-ತ-ಪವರ್ಣಿಕಾ ॥ 146 ॥

ಜಯಿನೀ ಜಯಯುಕ್ತಾ ಚ ಜಯದಾ ಜೃಮ್ಭಿನೀ ತಥಾ ।
ಸ್ರಾವಿಣೀ ದ್ರಾವಿಣೀ ದೇವೀ ಭರುಂಡಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 147 ॥

ಜ್ಯೋತಿರ್ಬ್ಭೂತಾ ಚ ಜಯದಾ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾಸಮಾಕುಲಾ ।
ಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನಪ್ರಕಾಶಾ ಚ ವಿಭಿನ್ನಾ ಭಿನ್ನರೂಪಿಣೀ ॥ 148 ॥

ಅಶ್ವಿನೀ ಭರಣೀ ಚೈವ ನಕ್ಷತ್ರಸಮ್ಭವಾನಿಲಾ ।
ಕಾಶ್ಯಪೀ ವಿನತಾ ಖ್ಯಾತಾ ದಿತಿಜಾದಿತಿರೇವ ಚ ॥ 149 ॥

ಕೀರ್ತ್ತಿಃ ಕಾಮಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಕೀರ್ತ್ತ್ಯಾ ಕೀರ್ತಿವಿವರ್ದ್ಧಿನೀ ।
ಸದ್ಯೋಮಾಂಸಸಮಾಲಬ್ಧಾ ಸದ್ಯಶ್ಛಿನ್ನಾಸಿಶಂಕರಾ ॥ 150 ॥

ದಕ್ಷಿಣಾ ಚೋತ್ತರಾ ಪೂರ್ವಾ ಪಶ್ಚಿಮಾ ದಿಕ್ ತಥೈವ ಚ ।
ಅಗ್ನಿನೈರೃತಿವಾಯವ್ಯಾ ಈಶಾನ್ಯಾದಿಕ್ ತಥಾ ಸ್ಮೃತಾ ॥ 151 ॥

ಊರ್ಧ್ವಾಂಗಾಧೋಗತಾ ಶ್ವೇತಾ ಕೃಷ್ಣಾ ರಕ್ತಾ ಚ ಪೀತಕಾ ।
ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಚತುರ್ವರ್ಣಾ ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾಕ್ಷರಾ ॥ 152 ॥

ಚತುರ್ಮುಖೀ ಚತುರ್ವೇದಾ ಚತುರ್ವಿದ್ಯಾ ಚತುರ್ಮುಖಾ ।
ಚತುರ್ಗಣಾ ಚತುರ್ಮಾತಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ ॥ 153 ॥

ಧಾತ್ರೀ ವಿಧಾತ್ರೀ ಮಿಥುನಾ ನಾರೀ ನಾಯಕವಾಸಿನೀ ।
ಸುರಾಮುದಾ ಮುದವತೀ ಮೋದಿನೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 154 ॥

ಊರ್ದ್ಧ್ವಕಾಲೀ ಸಿದ್ಧಿಕಾಲೀ ದಕ್ಷಿಣಾಕಾಲಿಕಾ ಶಿವಾ ।
ನೀಲ್ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ ಸಾತ್ವಮ್ಬಗಲಾ ಛಿನ್ನಮಸ್ತಕಾ ॥ 155 ॥

ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾ ಪರಾ ಪರಮದೇವತಾ ।
ಹಿಂಗುಲಾ ಹಿಂಗುಲಾಂಗೀ ಚ ಹಿಂಗುಲಾಧರವಾಸಿನೀ ॥ 156 ॥

ಹಿಂಗುಲೋತ್ತಮವರ್ಣಾಭಾ ಹಿಂಗುಲಾಭರಣಾ ಚ ಸಾ ।
ಜಾಗ್ರತೀ ಚ ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗದೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ॥ 157 ॥

ಜನಾರ್ದ್ದನಪ್ರಿಯಾ ದೇವೀ ಜಯಯುಕ್ತಾ ಜಯಪ್ರದಾ ।
ಜಗದಾನನ್ದಕರೀ ಚ ಜಗದಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ॥ 158 ॥

ಜ್ಞಾನದಾನಕರೀ ಯಜ್ಞಾ ಜಾನಕೀ ಜನಕಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಯನ್ತೀ ಜಯದಾ ನಿತ್ಯಾ ಜ್ವಲದಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಾ ॥ 159 ॥

ವಿದ್ಯಾಧರಾ ಚ ಬಿಮ್ಬೋಷ್ಠೀ ಕೈಲಾಸಚಲವಾಸಿನೀ ।
ವಿಭವಾ ವಡವಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಫಲಪ್ರದಾ ॥ 160 ॥

ಮನ್ತ್ರರೂಪಾ ಪರಾ ದೇವೀ ತಥೈವ ಗುರುರೂಪಿಣೀ ।
ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಗೋಮತೀ ಚ ಪ್ರಭಾಸಾ ಪುಷ್ಕರಾಪಿ ಚ ॥ 161 ॥

ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲರತಾ ದೇವೀ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲನಿವಾಸಿನೀ ।
ಬಹೂ ಬಹುಸುನ್ದರೀ ಚ ಕಂಸಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 162 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಶೂಲಹಸ್ತಾ ಚ ವಜ್ರಾ ವಜ್ರಹರಾಪಿ ಚ ।
ದೂರ್ಗಾ ಶಿವಾ ಶಾನ್ತಿಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾ ॥ 163 ॥

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಣೇತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಪಿ ಚ ।
ಮಂಗಲಾ ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧಾ ನಿಷ್ಕಲಾ ಪರಮಾ ಕಲಾ ॥ 164 ॥

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಲಲಿತಾ ವಸಿತಾನನಾ ।
ಸದಾಶಿವಾ ಉಮಾ ಕ್ಷೇಮಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಂಡವಿಕ್ರಮಾ ॥ 165 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ದೇವೀ ಸರ್ವಾಗಮಭಯಾಪಹಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುನಮಿತಾ ಸರ್ವಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 166 ॥

ಯೋಗಿನೀ ಯೋಗಮಾತಾ ಚ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಹೃದಯಸ್ಥಿತಾ ।
ಯೋಗಿಜಾಯಾ ಯೋಗವತೀ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾನನ್ದಯೋಗಿನೀ ॥ 167 ॥

ಇನ್ದ್ರಾದಿನಮಿತಾ ದೇವೀ ಈಶ್ವರೀ ಚೇಶ್ವರಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಶುದ್ಧಿದಾ ಭಯಹರಾ ಭಕ್ತದ್ವೇಷಿಭಯಂಕರೀ ॥ 168 ॥

ಭವವೇಷಾ ಕಾಮಿನೀ ಚ ಭರುಂಡಾ ಭಯಕಾರಿಣೀ ।
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣೀ ॥ 169 ॥

ಪಂಚಭೂತಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ವಿಭೂತಿರ್ಬ್ಭೂತಿಧಾರಿಣೀ ।
ಸಿಂಹವಾಹಾ ಮಹಾಮೋಹಾ ಮೋಹಪಾಶವಿನಾಶಿನೀ ॥ 170 ॥

ಮನ್ದುರಾ ಮದಿರಾ ಮುದ್ರಾ ಮುದ್ರಾಮುದ್ಗರಧಾರಿಣೀ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಚ ಮಹಾದೇವೀ ಪರಪ್ರಿಯನಿನಾಯಿಕಾ ॥ 171 ॥

ಯಮದೂತೀ ಚ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ವೈಷ್ಣವೀ ಶಂಕರೀ ತಥಾ ।
ಚನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾ ಚನ್ದ್ರರತಾ ಚನ್ದನಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ॥ 172 ॥

ಚನ್ದನೇನ್ದ್ರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಚಂಡದೈತ್ಯವಿನಾಶಿನೀ ।
ಸರ್ವೇಶ್ವರೀ ಯಕ್ಷಿಣೀ ಚ ಕಿರಾತೀ ರಾಕ್ಷಸೀ ತಥಾ ॥ 173 ॥

ಮಹಾಭೋಗವತೀ ದೇವೀ ಮಹಾಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ವಿಶ್ವಹನ್ತ್ರೀ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ವಿಶ್ವಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ॥ 174 ॥

ಧಾತ್ರೀ ಚ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ಹಿತಕಾರಣಕಾಮಿನೀ ।
ಕಮಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಾ ದೇವೀ ಧಾತ್ರೀ ಹರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 175 ॥

ಸುರೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾತೇಜೋವತೀತಿ ಚ ।
ಪರಾರೂಪವತೀ ದೇವೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಕಾರಿಣೀ ॥ 176 ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತನ್ದೇವಿ ಪೀತಾನಾಮ ಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಪಠೇದ್ವಾ ಪಾಠಯೇದ್ವಾಪಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್ಪ್ರಿಯೇ ॥ 177 ॥

ಇತಿ ಮೇ ವಿಷ್ಣುನಾ ಪ್ರೋಕ್ತಮ್ಮಹಾಸ್ತಮ್ಭಕರಮ್ಪರಮ್ ।
ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲೇ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಸನ್ಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಚ ಪಾರ್ವತಿ ॥ 178 ॥

ಏಕಚಿತ್ತಃ ಪಠೇದೇತತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿರ್ಬ್ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಏಕವಾರಮ್ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯೋ ಭವೇತ್ ॥ 179 ॥

ದ್ವಿವಾರಮ್ಪ್ರಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಸಮೋ ಭವೇತ್ ।
ತ್ರಿವಾರಮ್ಪಠನಾದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಂ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಸರ್ವಥಾ ॥ 180 ॥

ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭವತಿ ಸುವ್ರತೇ ।
ಮೋಕ್ಷಾರ್ತ್ಥೀ ಲಭತೇ ಮೋಕ್ಷನ್ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್ ॥ 181 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ತ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾನ್ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ಮಹಿತ್ವವ್ವತ್ಸರಾನ್ತಾಚ್ಚ ಶತ್ರುಹಾನಿಃ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 182 ॥

ಕ್ಷೋಣೀಪತಿರ್ವಶಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಮರಣೇ ಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರೇಯಸ್ತು ಭವತಿ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 183 ॥

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಪ್ರತಿನಿಧಿಃ ಕವಿಕಾವ್ಯಪರೋ ವರಃ ।
ಗೋಪನೀಯಮ್ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಜನನೀಜಾರವತ್ಸದಾ ॥ 184 ॥

ಹೇತುಯುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಸದಾ ಭವೇತ್ ।
ಯ ಇದಮ್ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಶಿವೇನ ಸದೃಶೋ ಭವೇತ್ ॥ 185 ॥

ಜೀವನ್ಧರ್ಮಾರ್ತ್ಥಭೋಗೀ ಸ್ಯಾನ್ಮೃತೋ ಮೋಕ್ಷಪತಿರ್ಬ್ಭವೇತ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮ್ಮಹಾದೇವಿ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯನ್ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 186 ॥

ಸ್ತವಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ದೇವೇನ ಸಹ ಮೋದತೇ ।
ಸುಚಿತ್ತಾಶ್ಚ ಸುರಾಸ್ಸರ್ವೇ ಸ್ತವರಾಜಸ್ಯ ಕೀರ್ತ್ತನಾತ್ ॥ 187 ॥

ಪೀತಾಮ್ಬರಪರೀಧಾನಾ ಪೀತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ಪರಮೋದಯಕೀರ್ತ್ತಿಃ ಸ್ಯಾತ್ಪರತಸ್ಸುರಸುನ್ದರಿ ॥ 188 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಉತ್ಕಟಶಮ್ಬರೇ ನಾಗೇನ್ದ್ರಪ್ರಯಾಣತನ್ತ್ರೇ ಷೋಡಶಸಹಸ್ರೇ
ವಿಷ್ಣುಶಂಕರಸಂವಾದೇ ಪೀತಾಮ್ಬರೀಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

Also Read 1000 Names of Shri Pitambara:

1000 Names of Parshvanatha | Narasimha Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top